Vastine rahalle kannanottoja terveyden edistämisen kustannusvaikuttavuuteen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastine rahalle kannanottoja terveyden edistämisen kustannusvaikuttavuuteen"

Transkriptio

1 Terveyden edistämisen keskus ry (Tekry) Julkaisu 7/2010 Vastine rahalle kannanottoja terveyden edistämisen kustannusvaikuttavuuteen Value for Money The Cost-Effectiveness of Health Promotion Toimittaneet: Päivi Rouvinen-Wilenius, Pirjo Koskinen-Ollonqvist

2 Terveyden edistämisen keskuksen julkaisuja 7/2010 ISSN ISBN Taitto: Marko Liukkonen Kannen kuva: Tero Sivula / Rodeo Painopaikka: Trio-Offset, Helsinki

3 Vastine rahalle kannanottoja terveyden edistämisen kustannusvaikuttavuuteen Value for Money The Cost-Effectiveness of Health Promotion Toimittaneet: Päivi Rouvinen-Wilenius, Pirjo Koskinen-Ollonqvist

4 2 Vastine rahalle kannanottoja terveyden edistämisen kustannusvaikuttavuuteen Kirjoittajat Lynne Friedli, Dr, Mental health promotion specialist, working across Europe, An expert adviser for the European Commission funded implementation programme to promote mental health (EMIP) and an honorary member of the UK Faculty of Public Health. Jukka Hoffrén, HTT, soveltavan tilastotieteen dosentti. Toimii Tilastokeskuksessa tutkimuspäällikkönä. Jouko Kajanoja, VTT, dosentti. Toiminut muun muassa Kansaneläkelaitoksen yhteiskuntatutkimuksen päällikkönä Pirjo Koskinen-Ollonqvist, FM, kehittämispäällikkö, Terveyden edistämisen keskus Markku Lehto, VTT, SATA-komitean puheenjohtaja. Toiminut sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkönä Michael Parsonage, Dr, Economist, Senior Policy Adviser at the Sainsbury Centre for Mental Health, an independent policy and research organisation based in London. Has previously worked as a senior economist in the UK government, including the Department of Health and HM Treasury. Päivi Rouvinen-Wilenius, TtM, suunnittelija, Terveyden edistämisen keskus Harri Vertio, LKT, Syöpäjärjestöjen pääsihteeri. Toiminut muun muassa Terveyden edistämisen keskuksen toiminnanjohtajana ( ).

5 Value for Money The Cost-Effectiveness of Health Promotion 3 Sisällys Tiivistelmä...5 Summary...7 Saatteeksi...9 Foreword...12 OSA 1. Terveys ja talous PART 1. Health and the Economy Terveyden edistäminen ja kustannukset...16 Health Promotion and Its Costs...28 Päivi Rouvinen-Wilenius ja Pirjo Koskinen-Ollonqvist OSA 2. Pohdintoja terveyden ja talouden peruslähtökohdista PART 2. Reflections on the Basic Premises of Health and the Economy Terveyden edistämisen arvot ja talous The Values of Health Promotion and the Economy...42 Harri Vertio Miksi edistää terveyttä? Why Promote Health?...51 Markku Lehto

6 4 Vastine rahalle kannanottoja terveyden edistämisen kustannusvaikuttavuuteen OSA 3. Esimerkkejä vaikuttavan terveyden edistämisen kustannuksista PART 3. Examples of the Cost of Effective Health Promotion Sosiaalinen pääoma, terveyspolitiikka ja syrjäytymisen kustannukset Social Capital, Health Policy and the Cost of Exclusion...62 Jouko Kajanoja Mental Health Promotion: Policy and Economic Perspectives from the UK Mielenterveyden edistäminen: poliittisia ja taloudellisia näkökulmia Isosta-Britanniasta...68 Lynne Friedli and Michael Parsonage Mitä vaikuttava ympäristöterveyden edistäminen maksaa? What is the Cost of Effective Environmental Health Promotion?...89 Jukka Hoffrén OSA 4. Haasteita ja mahdollisuuksia PART 4. Challenges and Opportunities Päivi Rouvinen-Wilenius ja Pirjo Koskinen-Ollonqvist Osista muodostuu kokonaisuus Talouden kaikkivoipaisuus Tulevaisuuden odotuksia A Whole Is Made up of Parts Omnipotence of the Economy Future Expectations Liite 1. Käsitteitä...116

7 Value for Money The Cost-Effectiveness of Health Promotion 5 Tiivistelmä Kokoomateos on tarkoitettu ensisijaisesti päätöksentekijöille ja terveyden edistämisen kehittämistyötä tekeville, jotka pohtivat terveyden edistämisen kustannusvaikuttavuutta. Teoksen tavoitteena on kuvata terveyden edistämisen kustannusvaikuttavuuden moni-ilmeisyyttä ja tasovaihteluita, jotka heijastuvat myös kustannusvaikuttavuuden hallintaan. Teos koostuu hyvin erilaisista artikkeleista, joiden tarkoituksena on puhutella erilaisia lukijoita. Artikkeleiden kirjoittajat esittävät kukin oman näkökulmansa terveyden edistämisen kustannusvaikuttavuuden osoittamiseksi. Artikkeleissa on yhteneväisiä aineksia ja viestejä siitä, missä vaiheessa terveyden edistämisen työssä ja sen taloudellisessa arvioinnissa ollaan ja miten terveyden edistämisen tuloksellisuus ja kustannusvaikuttavuus ovat sidoksissa yhteiskunnassa vallitseviin arvoihin. Harri Vertio lähestyy terveyden edistämistä ja taloutta arvojen, erilaisten pääomien, tasa-arvon, tuottavuuden, terveyden ja sosiaalisen myrkyllisyyden kautta. Yksi terveyden edistämisen ydinkysymyksistä on edelleen: perustuuko terveyden edistäminen objektiiviseen näyttöön vai arvoihin? Molemmat näkökulmat ovat terveyden edistämisen kannalta tärkeitä. Markku Lehdon artikkelissa pohditaan terveyttä, terveyden edistämistä, taloutta ja näiden erilaisia heijastumia yksilötasolle. Lehdon keskeinen kysymys on, miten terveyttä voisi edistää. Vastausta kysymykseen hän hahmottelee elämänkaarierojen, yhteiskunnan etujen ja arvojen tarkastelun kautta. Terveyden tavoittelussa on perusteltua etsiä parhaita tapoja sen vaalimiseksi. Terveys on arvokas asia, mutta perusoikeuksiin kuuluu myös sanavapaus ja vapaus harjoittaa elinkeinotoimintaa. Lehto herättelee pohtimaan, mitä tehdään silloin, kun nämä joutuvat vastakkain. Jouko Kajanoja kuvaa sosiaalisen pääoman ja terveyspolitiikan aiheuttamia kustannuksia sekä syrjäytymisen ehkäisemisestä aiheutuvia säästöjä. Erityisesti syrjäytymisestä aiheutuvia kustannuksia pidetään merkittävänä. Terveydelliset ongelmat aiheuttavat syrjäytymistä, mutta myös syrjäytyminen aiheuttaa terveydellisiä ongelmia. Sosiaalisen pääoman ja terveyden välinen yhteys avaa terveyspolitiikkaan uusia ulottuvuuksia erityisesti niin, että suuri eriarvoisuus, vähäinen sosiaalinen pääoma ja heikko terveys liittyvät yhteen. Sosiaalinen pääoma edistää terveellisiä elintapoja, mutta sosiaalisella pääomalla on elintavoista riippumaton myönteinen yhteys terveyteen.

8 6 Vastine rahalle kannanottoja terveyden edistämisen kustannusvaikuttavuuteen Lynne Friedli ja Michael Parsonage tarkastelevat mielenterveyden edistämistä voimavaranäkökulmasta. Oleellinen asia on tuottaa hyvää mielenterveyttä sen sijaan, että ehkäistään ensisijaisesti sairautta. Mitä varhaisempi ja yleisempi terveyttä edistävä toiminta on, sitä enemmän siitä saadaan hyötyä suurille joukoille. Mielenterveyden edistäminen nähdään sellaisen yhteisön ja ympäristön rakentamisena, joka tukee ihmisten henkistä hyvinvointia. Useat mielenterveyteen yhteydessä olevat tekijät ovat terveyssektorin ulkopuolella. Tämä on otettava huomioon mielenterveyden taloudellisessa arvioinnissa. Interventioilla on mahdollisuus vähentää esimerkiksi lasten häiriökäyttäytymistä. Tehokkaimmat ohjelmat ovat sellaisia, jotka kohdistuvat aikaiseen interventioon. Näiden kustannukset todetaan melko kohtuullisiksi. Jukka Hoffren tarkastelee ympäristöhaitoista aiheutuvia terveysvaikutuksia, jotka liittyvät ilman saastumiseen, vesien pilaantumiseen ja puutteelliseen hygieniaan mutta myös vaarallisiin kemikaaleihin, meluun, ilmastonmuutokseen, stratosfäärin otsonikatoon, biologisen monimuotoisuuden köyhtymiseen ja maaperän pilaantumiseen. Teoksessa kuvataan terveyden edistämisen taloudellisen arvioinnin edellytyksiä ja mahdollisuuksia. Teoksen tavoitteena on monipuolistaa näkemystä terveyden edistämisen kannattavuudesta ja kustannushyödyistä korjaavaan työhön suhteutettuna. Tarkoituksena on osoittaa useiden kustannusvaikuttavien polkujen ja ketjujen olemassaolo suhteessa terveyden edistämisen yksilöllisiin, yhteisöllisiin ja yhteiskunnallisiin tavoitteisiin sekä saatuihin tuloksiin. Kustannusvaikuttavuus tarkoittaa vastinetta rahalle.

9 Value for Money The Cost-Effectiveness of Health Promotion 7 Summary This anthology is intended primarily for policy makers and health promotion professionals whose work involves the cost-effectiveness of health promotion. The volume aims to describe the diversity and different levels of cost-effectiveness in health promotion work as these have a direct bearing on the management of cost-effectiveness in this field. The articles in the anthology are very different, and they are written for a variety of different audiences. Each writer brings his or her own viewpoint to bear on the issue of the cost-effectiveness of health promotion. The articles contain many common issues and messages regarding the current status of health promotion and its economic evaluation, and on how the efficiency and cost-effectiveness of health promotion are connected to the values of society. Harri Vertio approaches health promotion and economy through values, different forms of capital, equality, profitability, health and social toxicity. One core issue of health promotion includes the question whether health promotion is based on objective evidence or values. Both viewpoints are important in health promotion. Markku Lehto discusses health, health promotion, the economy and their effects on the individual. His central concern is the question of how health can be promoted. He searches for an answer by examining differences in life span, social benefits and values. In the quest for health, it stands to reason to search for the best possible ways to maintain health. Although health has an intrinsic value, our basic rights also include freedom of speech and the right to engage in livelihoods. Lehto urges the reader to consider what should be done when these values come on a collision course. Jouko Kajanoja discusses the costs of social capital and health policy, and the cost savings from the prevention of exclusion. The cost of exclusion are considered particularly significant. While health problems can lead to exclusion, exclusion in turn can cause problems with health. The link between social capital and health opens up new dimensions in health policy; inequality, weak social capital and poor health in particular are closely connected. Although social capital in known to promote healthy habits, it also has a positive effect on health that is independent of lifestyle. Lynne Friedli and Michael Parsonage examine health promotion as an issue of resources. The core issue is that it is better to promote good mental health than to try to prevent mental illness. The earlier and more wide-spread health promotion

10 8 Vastine rahalle kannanottoja terveyden edistämisen kustannusvaikuttavuuteen measures are, the more they will benefit the population at large. The authors see mental health promotion in terms of constructing the kind of community and environment which are conducive to mental wellbeing. Many factors associated with mental health lie outside the health sector, and this is something that should be taken into consideration in any economic evaluation of mental health. For example, interventions can be used successfully to reduce disruptive behaviour in children. The most effective programmes are ones that focus on early intervention. The cost of such programmes can also be shown to be reasonable. Jukka Hoffren examines the health impacts of environment problems. Factors in this include atmospheric and water pollution and poor hygiene, but also hazardous chemicals, noise, climate change, ozone and biodiversity depletion, and soil pollution. The anthology seeks to outline the preconditions and opportunities of an economic evaluation of health promotion. It aims to provide a diverse view of the profitability of health promotion and its cost-benefits as seen against the backdrop of corrective measures. The purpose is to demonstrate the existence of several cost-effective pathways and causal chains in the context of the individual and social goals of health promotion and the achieved results. Cost-effectiveness translates into value for money.

11 Value for Money The Cost-Effectiveness of Health Promotion 9 Saatteeksi Terveyden edistämisen kustannusvaikuttavuuden arvioitavuus on jatkuvasti askarruttanut edistettäessä ihmisten, yhteisöjen ja yhteiskunnan terveyttä. Avoimena on myös kysymys, miten terveyden edistämisen hinta määräytyy suhteessa siihen arvoon, jonka ihmiset terveydelleen antavat. Tässä teoksessa esitellään ja avataan erilaisia terveyden ja talouden tarkastelukulmia. Tavoitteena on saada lukija kiinnostumaan terveyden ja talouden yhtälöstä ja erityisesti siitä, miten se voitaisiin ratkaista. Terveyden edistämisen kustannusvaikuttavuus on yhtä haastava aihe kuin kysymys terveyden edistämisen vaikuttavuudesta (Koskinen-Ollonqvist ym. 2005). Molemmissa törmätään terveyden edistämisen sisältöön, käytännön toteutukseen ja viime kädessä oikean tiedon saantiin. Erityisenä mielenkiinnon kohteena ovat tekijät, jotka ovat terveyden kannalta tarkoituksenmukaisia. Maailman terveysjärjestön WHO:n Ottawan asiakirjassa (1986) terveyden edistämisellä tarkoitetaan laajaa ja kattavaa yhteiskuntaan vaikuttamista ja yhteiskuntapolitiikan muuttamista terveystavoitteisemmaksi. Terveyden edistämisen tavoitteena ei ole muuttaa ensisijaisesti ihmisten käyttäytymistä vaan luoda heille parhaat mahdolliset edellytykset tehdä se itse. Terveyden edistäminen koostuu promotiivisesta, voimavaroja tukevasta toimintatavasta (toiminta ennen terveys- ja hyvinvointiongelmien esiintymistä) ja preventiivisestä, riski-, haitta-, ja sairauslähtöisestä toimintatavasta (tietoista vaikuttamista terveyttä tuottaviin riskitekijöihin). Terveyden edistämisen tarpeet eivät lähde taudeista vaan ihmisistä, heidän voimavaroistaan ja niiden vahvistamisesta, yhteisöstä ja sosiaalisesta tukemisesta. Terveyden edistämisellä ei saavuteta ikuista elämää, mutta sen avulla luodaan mahdollisuuksia parempaan elämään. Terveyden edistämisen avulla saadut säästöt ovat kansantaloudellisesti merkittäviä. Tähän päätelmään ei kuitenkaan päästä suoraan yhden esitettävissä olevan numeerisen arvon avulla. Terveyttä edistetään toteuttamalla erilaisia tehtäviä. Tästä syystä on liian pelkistettyä osoittaa vain yksi kustannusvaikuttava tapa, jolla toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan. Terveyttä edistävän toiminnan suoria hyötyjä voidaan osoittaa vain tarkastelemalla useita yksittäisiä terveyden edistämisen toimenpiteitä ja niiden avulla saatuja välituloksia. Terveyden edistäminen voidaan osoittaa kannattavaksi silloin, kun terveyshyödyt ovat kustannuksia suurempia. Kustannuksia ja vaikutuksia on tarkasteltava samanaikaisesti. Terveyden edistämisen avulla tuotettuja terveyshyötyjä on mahdollista todentaa vasta pitkän aikavälin kuluessa, ja silloinkin

12 10 Vastine rahalle kannanottoja terveyden edistämisen kustannusvaikuttavuuteen väliin tulevien tekijöiden osuus on otettava huomioon. Taloudellisella arvioinnilla pyritään järjestelmällisesti tunnistamaan, mittaamaan ja vertaamaan vaihtoehtoisten interventioiden kustannuksia ja vaikutuksia. Terveyden edistämisen hinta määrittyy tavoitellusta terveyden tasosta, jota pidetään ihmisarvoisena ja elämän laadun kannalta merkittävänä. Voidaanko arvopohjaista ihmisoikeutta määritellä talouden näkökulmasta? Taloudelliseen arviointiin liittyvät odotukset saattavat olla epärealistisia, eikä terveyden edistämisen taloudellinen arvottaminen suhteessa korjaavaan työhön liene kysymyksenä mielekäs. Hoidon tulokset ja siihen vaikuttavat tekijät ovat yksiselitteisiä. Sen sijaan terveyttä edistetään ensisijaisesti keinoin, jotka eivät ole mitattavissa nykytietämyksen valossa ja joiden vaikutuspolut ovat lukuisat. Teos sisältää puheenvuoroja terveyden edistämisestä ja terveyden edistämisen kustannuksista. Artikkeleissa tarkastellaan sekä taloudellisen arvioinnin mielekkyyttä että rajallisuutta ja eettisiä lähtökohtia terveyden edistämisessä. Artikkeleissa otetaan myös kantaa terveyden edistämisen kustannusvaikuttavuuden mittaamisen tarkoituksenmukaisuuteen. Puheenvuorot koostuvat terveyden edistämisen, politiikan ja tutkimuksen asiantuntijoiden artikkeleista. Artikkeleiden kirjoittajiksi on kutsuttu sellaisia henkilöitä, joiden kokemus ja monipuolinen näkemys avaavat uusia tarkastelukulmia keskusteltaessa terveyden edistämisen kustannusvaikuttavuudesta. Teoksen ensimmäisessä osassa toimittajat johdattelevat teoksen tavoitteisiin sekä pohdiskeluun kustannusvaikuttavuuden arvioinnin ja mittaamisen mielekkyydestä. Siinä luodaan pohjaa kustannusten ja vaikutusten mittaamiselle, joka olennaisesti liittyy terveyden edistämisen promotiiviseen ja preventiiviseen näkemykseen. Terveyden edistämisen kustannusvaikutuksia tarkastellaan hankelähtöisesti. Teoksen toinen osa koostuu terveyden edistämisen peruslähtökohtien ja kustannusvaikuttavuuden pohdinnoista. Harri Vertio lähestyy terveyden edistämistä ja taloutta arvojen, erilaisten pääomien, tasa-arvon, tuottavuuden, terveyden ja sosiaalisen myrkyllisyyden kautta. Markku Lehto haastaa artikkelissaan pohtimaan terveyden edistämisen työn tekemiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä. Hän pohtii terveyttä, terveyden edistämistä ja taloutta sekä niiden erilaisia heijastumia yksilöihin. Lehdon keskeinen kysymys on: miten edistää terveyttä? Hän vastaa kysymykseen hahmottelemalla elämänkaarieroja sekä yhteiskunnan etuja ja arvoja. Teoksen kolmas kokonaisuus koostuu vaikuttavan terveyden edistämisen kustannuksista. Esimerkeissä terveyden edistämistä tarkastellaan ehkäisevänä toimintana ja

13 Value for Money The Cost-Effectiveness of Health Promotion 11 vaikuttamisena yksilön ja yhteisön oireenmukaisen käyttäytymisen syihin, esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisyyn. Yhden yksittäisen tekijän kustannusvaikuttavuus on nähtävä kokonaisuuden osana. Yksittäisillä tekijöillä on myös keskinäisiä yhteyksiä. Kun köyhyys, eriarvoisuus ja syrjäytyminen ovat yhteydessä terveyteen, terveyttä edistetään vaikuttamalla yhteiskuntapoliittisiin tekijöihin. Terveyden edistämisessä luodaan mahdollisuuksia, jotta ihmiset saisivat voimavaroja käyttöönsä ja yhteisöllisyys ja sosiaalisuus vahvistuisivat. Tätä lähestymistapaa edustavat Lynne Friedli ja Michael Parsonage artikkelissaan, jonka sanoma täydentää Jouko Kajanojan ajattelutapaa. Erilaisista käsitteellisistä kehikoista ja erilaisin metodein päädytään samansuuntaisiin päätelmiin. Sitä vastoin Jukka Hoffren lähestyy ihmisen terveyttä ja hyvinvointia ympäristöterveyden edistämisen ja ympäristön riskien näkökulmasta. Hänen mukaansa ympäristöriskien haitat terveydelle ja hyvinvoinnille ovat suuremmat kuin mitä taloudellisesti pystytään arvioimaan. Teoksen neljännessä osassa kirjan toimittajat pohtivat, mitä opittiin ja miten tästä eteenpäin. Selkeää ohjetta terveyden edistämisen kustannusvaikuttavuuden arvioimiseksi ei tarjota. Voidaan ainoastaan korostaa kustannuslaskelmien moninaisuutta lukuisine vaikutusketjuineen ja välillisine tekijöineen. Tämä edellyttää tarkkaa mitattavan kohteen ja mittayksikön valintaa. Terveyden edistämisen arvioinnin haasteena on ajallisesti pitkä tarkasteluväli. Terveyden edistämisen ydinkysymyksenä on, perustuuko terveyden edistäminen objektiiviseen näyttöön vai arvoihin. Terveyden edistämisen ensisijainen arvo on ihmisten kaikinpuolisten voimavarojen vahvistaminen. Tulevaisuuden haasteeksi jää sen määrittely, mittaaminen ja vahvan näytön osoittaminen. Terveys nähdään myös ihmisten oikeutena, jolloin terveyden edistäminen on tämän oikeuden aikaansaamista ja vahvistamista. Minkälaisia yhteiskunnallisia kustannuksia oikeuden varjeleminen edellyttää? Siihen ei ole vastausta. Terveyden edistämisen kustannusvaikuttavuus ilmiönä on elävä ja kehittyvä. Teoksen anti on lisätä keskustelua ja antaa aineksia terveyden edistämisen indikaattorityöhön, jota tehdään eri puolilla. Kustannusvaikuttavuuden arviointi perustuu vahvaan tietoon siitä, miten terveyttä edistetään ja ymmärrykseen siitä, miten eri tekijät ovat yhteydessä terveyteen. Päivi Rouvinen-Wilenius ja Pirjo Koskinen-Ollonqvist

14 12 Vastine rahalle kannanottoja terveyden edistämisen kustannusvaikuttavuuteen Foreword The evaluation of the cost-effectiveness of health promotion has always been an open question in the quest for better health for individuals, communities and society. Another open question is the price of health promotion compared to the value people place on their health. This anthology presents and explains various perspectives on health and economy. It aims to engage the reader in considering the equation between health and economy, and in particular how it could be solved. The cost-effectiveness of health promotion is just as challenging a topic as the effectiveness of health promotion (Koskinen-Ollonqvist et al. 2005). Both issues involve the content of health promotion, its implementation and, in the final analysis, access to correct information. One particularly interesting issue are the determinants that are relevant for health. In the Ottawa Charter for Health Promotion (1986) by the World Health Organization WHO, health promotion is seen as a broad and inclusive process of changing society and social policy in a direction that leads to better health. The objective of health promotion is not to change behaviour, but to create the best possible conditions that allow people to change their behaviour themselves. Health promotion consists of promotive measures that seek to enhance resources (actions prior to the occurrence of problems in health or welfare), and preventive measures that focus on risk, harm and illness (conscious effort to mitigate the risk factors affecting health). The needs of health promotion do not arise from disease, but from people and their capacities and resources which health promotion seeks to strengthen through social support. Health promotion is not a promise of eternal life, but is does create opportunities to lead a better life. The cost savings from health promotion are considerable even on the scale of the national economy. Such a claim cannot be ascertained on the basis of any single numeric factor, however. Health is always promoted through the implementation of specific tasks. It is therefore a simplification to point to a single cost-effective way for achieving the goals set for health promotion. Direct benefits from health promotion can only be demonstrated by examining several individual health promotion interventions and their interim outcomes. Health promotion can be shown to be profitable when health benefits are greater than the costs. Costs and outcomes must be considered side by side. The benefits of health promotion can only be demonstrated

15 Value for Money The Cost-Effectiveness of Health Promotion 13 in the long term, and even then the effect of intervening factors must be accounted for. The purpose of economic assessment is to systematically identify, measure and compare the costs and impacts of alternative interventions. The price of health promotion depends on the level of health that is considered necessary for human dignity and the quality of life. Can a value-based human right be determined from an economic perspective? Expectations about economic evaluation may be unrealistic, and the very question of evaluating health promotion economically relative to curative work is probably senseless. While there are no doubts concerning the outcomes of healthcare and its contributing factors, health promotion consists primarily of interventions which cannot be quantified in the light of current knowledge and whose impact paths are complex. This volume consists of articles on health promotion and its costs. They address such issues as the relevance and limits of the economic assessment of health promotion, as well as the ethical aspects of health promotion. They also criticise the relevance of measuring the cost-effectiveness of health promotion. They are written by experts in health promotion, policy and research. The editorial team wanted to invite writers whose experience and broad views open up new perspectives on the debate on the cost-effectiveness of health promotion. The first part consists of a set of introductions to the aims of the book and to the debate on the relevance of the evaluation and measurement of cost-effectiveness. It provides background information on the measurement of the costs and outcomes of health promotion work, which are closely linked to the promotive and preventive aspects of health promotion. The actual costs of health promotion are examined through case studies. The second part consists of articles that discuss the premises and costeffectiveness of health promotion. Harri Vertio approaches health promotion and the economy through values, different forms of capital, equality, profitability, health and social toxicity. Markku Lehto challenges the reader to consider the ethical issues of health promotion. He discusses health, health promotion, the economy and their impacts on the individual level. Lehto s central concern is the question of how health cam be promoted. He answers the question through an examination of differences in life span, social benefits and values. The third part consists of an account of the costs of effective health promotion. In the examples, health promotion is seen as consisting of preventive interventions

16 14 Vastine rahalle kannanottoja terveyden edistämisen kustannusvaikuttavuuteen and actions that aim to affect the causes of symptomatic behaviour among individuals and communities, such as the prevention of exclusion. The cost of any single determinant must be considered as part of a wider whole. Individual determinants are mutually linked. When poverty, inequality and social exclusion are all connected to health, health can be promoted by influencing the determinants of social policy. Health promotion aims to create opportunities for people to obtain the resources they need and to strengthen community and sociality. This approach is employed by Lynne Friedli and Michael Parsonage in their article, and their message finds a complement in the thinking of Jouko Kajanoja. Despite their different conceptual frames and methodologies, they arrive at similar conclusions. Jukka Hoffren, on the other hand, approaches the issues of health and wellbeing from the perspective of environmental health promotion and environmental risks. In his view, the damage caused by environmental risks to health and wellbeing are greater than can be assessed economically. In the fourth part of the book, the editors summarise the message of the articles and discuss the question of how we should proceed. No simple rules for the evaluation of the cost-effectiveness of health promotion can be given. We can only emphasise the diversity of cost-effectiveness calculations and the huge complexity of causal chains and intervening factors. Any evaluation must therefore be very careful in the selection of the object of evaluation and the unit of measurement. The challenge for successful evaluation of health promotion is the long time span. The core question in health promotion is whether it is based on objective evidence or values. The foremost value in health promotion is the enhancement of all human resources. The challenge for the future is the definition, measurement and provision of solid evidence of such enhancement. Health is also a human right, and from that perspective health promotion comprises the implementation and realisation of that right. What is the cost of safeguarding the right to health? No simple answer exists. The cost-effectiveness of health promotion is a living, developing thing. This book seeks to inspire debate on this issue, and to provide information and material for the ongoing world-wide work to establish health promotion indicators. The evaluation of cost-effectiveness must be based on solid knowledge on how health promotion can be achieved, and an understanding of the determinant of health. Päivi Rouvinen-Wilenius and Pirjo Koskinen-Ollonqvist

17 Value for Money The Cost-Effectiveness of Health Promotion 15 OSA 1. Terveys ja talous PART 1. Health and the Economy Päivi Rouvinen-Wilenius ja Pirjo Koskinen-Ollonqvist

18 16 Vastine rahalle kannanottoja terveyden edistämisen kustannusvaikuttavuuteen Terveyden edistäminen ja kustannukset Päivi Rouvinen-Wilenius ja Pirjo Koskinen-Ollonqvist Terveyteen sisältyy fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja hengellinen ulottuvuus. Laajaa yhteiskunnallisesti määrittynyttä terveyskäsitystä tarvitaan terveyden edistämisen perustaksi. Terveys tarkoittaa ihmisten ja yhteisöjen voimavarojen käyttöä ja hyvinvointia. Terveyteen tarvitaan myös ihmisten vuorovaikutusta ja tasapainoa psykososiaalisen ja fyysisen ympäristön kanssa. Ottawan asiakirjassa (WHO 1986) terveys kuvataan kaikkien oikeutena, jonka saavuttamiseksi tiettyjen perustarpeiden tulee täyttyä. Perustarpeita ovat terveyden taustatekijät, kuten rauha, riittävät taloudelliset edellytykset, ruoka ja suoja, tasapainoinen ekosysteemi ja luonnonvarojen käytön tasapaino. (WHO 1986.) Terveyttä tukeva arkielämän fyysinen ja psykososiaalinen ympäristö (muun muassa koti, koulu, asuinalue, perheen ja lähiyhteisön ilmapiiri) suojaavat terveyttä uhkaavilta tekijöiltä ja lisäävät ihmisten kykyjä edistää ja ylläpitää terveyttään (ks. liite 1). (CSHD 2008; Koskinen-Ollonqvist ym ) Terveyden edistämisen päätehtävä on tuottaa hyvää elämää nostamalla väestön terveystasoa mahdollisimman tehokkaalla, eettisesti hyväksyttävällä ja tasa-arvoisella tavalla. Terveyden edistämisen avulla tuetaan terveydelle myönteisiä asioita, lisätään yksilön ja yhteisön voimavaroja ja aikaansaadaan sitä kautta terveyttä tuottavia muutoksia. Tähän tarvitaan eri tieteenalojen, kuten biolääketieteen, käyttäytymistieteiden, kasvatustieteen, hoitotieteen, sosiaalitieteiden, uskontotieteiden ja taloustieteen, teorioiden tuntemusta ja kykyä niiden soveltamiseksi terveyden edistämisen päämääriä tukevalla tavalla. (Bunton & MacDonald 2002; MacDonald 2002.) Terveyden edistämisen kustannusvaikuttavuuden osoittamiseksi tarvitaan tietoa siitä, tarkastellaanko promotiivista (voimavarat) vai preventiivistä (riskit) osa-aluetta (kuvio 1). Promotiivisen lähestymistavan mukaan terveyden edistämisen keskeisiä tehtäviä ovat terveyttä vahvistavien tekijöiden lisääminen ihmisten elämänpiiriin. Tällöin terveyden edistäminen on politiikkatyötä ja terveyden edistämisen kustannusvaikutukset tarkoittavat poliittisilla päätöksillä tehtyjen yhteiskuntapoliittisten toimien kustannuksien osoittamista saatuihin tuloksiin nähden.

19 Value for Money The Cost-Effectiveness of Health Promotion 17 Kuvio 1. Terveyden edistämisen kokonaisuus tapaturmiin liittyvin esimerkein Mahdollisuuksien luominen Riskitekijöiden ja haittojen ehkäisy Hoito Kuntoutus Terveyden edistämisen vaihtelu Promootio esim. kunnan yhdyskuntasuunnittelu (alueiden käyttö, asuminen, rakentaminen) Primääripreventio esim. rakennusvalvonta, liikenneväylät, hiekoitus, valaistus, tasapainoharjoittelu Sekundääripreventio esim. lonkkasuojus, kenkien liukuesteet, osteoporoosin ehkäisy, kampanjat Tertiääripreventio esim. fysioterapia, kotiapu, arjen taitojen uudelleen oppiminen, pitkäaikaishoito Voimavara- ja terveyslähtöisyys Riski-, oire- ja sairauslähtöisyys Esimerkkinä (kuvio 1) on ikääntyvien tapaturmien ehkäisy (riskilähtöinen ajattelu). Taustalla on mahdollisuuksien luomisen näkökulma, joka tarkoittaa muun muassa yhdyskuntasuunnittelua, julkista liikennettä, esteettömyyttä ja tekstiviestipalvelua sääoloista. Primääripreventiota ovat esimerkiksi teiden hiekoitus, osteoporoosin ehkäisy, tasapainoharjoittelu, lonkkasuojat ja kenkien liukuesteet sekä reaktionopeusharjoittelu. Sekundääri- ja tertiääripreventio tarkoittavat esimerkiksi apuvälineitä vamman sattuessa, kuntoutusta, leikkausta jne. Mitä lähemmäs hoidollisia toimia tullaan, sen helpompaa on osoittaa kustannusten ja hyödyn suhdetta, mutta esimerkiksi yhdyskuntasuunnitteluun käytettyjen resurssien osalta on vaikeaa osoittaa, mikä osuus investoinnista tuottaa suoraa hyötyä ikääntyneiden tapaturmien vähentämisessä. Kustannustehokkuuden ja toimenpiteiden tuottavuuden (tulos suhteessa panoksiin) perusteleminen on haasteellinen tehtävä.

20 18 Vastine rahalle kannanottoja terveyden edistämisen kustannusvaikuttavuuteen Kustannusvaikuttavuus Taloudellisella arvioinnilla ja kustannusvaikuttavuudella on omat peruspiirteensä (liite 1). Taloudellisen arvioinnin tehtävänä on selvittää ohjelman tai toimenpiteen (intervention) taloudelliset vaikutukset. Ohjelman taloudellinen arviointi sisältää kustannusten ja vaikutusten arvioinnin, arviointikriteereistä ja vertailuasetelmista huolehtimisen sekä yrityksen yhdistää kustannukset ja vaikutukset lopullisessa analyysissa (Drummond ym. 1997). Taloudellisen arvioinnin periaatteet ovat vertailtavuus, yhteiskunnallinen näkökulma, lopulliset vaikutukset ja tukeutuminen tärkeänä pidettyihin asioihin. Vertailtavuus taloudellisessa analyysissa tarkoittaa vaihtoehtoisten toimintatapojen vertailua, koska halutaan saada selville niukkojen resurssien parhain käyttö. Yhteiskunnallinen näkökulma tarkoittaa sitä, että taloudelliset päätökset perustuvat kaikkien mahdollisten kustannusten ja hyötyjen arviointiin kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. (Sefton ym ) Arvioinnin perusperiaatteisiin kuuluu myös tukeutuminen lopputuloksiin, jolloin välituloksiin ei useinkaan kiinnitetä huomiota eikä niitä hyödynnetä. Tavoitteena voi olla ensisijaisesti yhteiskunnan hyvinvoinnin maksimoiminen, jolloin halutaan saada selville vaikutuksia muun muassa muutoksia ihmisten elämänlaadussa ja terveydentilassa. Mittauksen kohteena ei niinkään ole välittävien tulosten muutokset, joita ovat muun muassa osallistuminen kulttuuritapahtumiin, kirjastokäynnit, parempilaatuiset tai paremmin saatavilla olevat terveyspalvelut, vaan edellytykset muutoksen aikaansaamiseksi. (Sefton ym ) Määrällisyys on ominaista taloudellisessa arvioinnissa. Se johtuu osittain siitä, että määrällisiä kustannuksia ja vaikutuksia on suhteellisen helppo verrata. Jos vaikutukset ovat luonteeltaan laadullisia, vertaamiseen voidaan käyttää välillisiä mittareita. Mieltymykset tai tärkeinä pidetyt tarkastelun kohteet johtavat siihen, että joillakin asioilla on suurempi painoarvo muihin verrattuna ja se ohjaa tuloksista tehtäviä johtopäätöksiä. (Sefton ym ) Taloudellinen arviointi käsittää laaja-alaisesti kustannusvaikuttavuuden arvioinnin lisäksi myös muut taloudelliset arviointimenetelmät. Käsite sisältää kustannusten minimoinnin, kustannusvaikuttavuuden, kustannusutiliteetin, kustannushyötyjen ja kustannusseuraamusten arvioinnin. Liiketaloudellisia termejä ovat taloudellisuus, tehokkuus, tuottavuus, tuloksellisuus ja vaikuttavuus. (Liite 1.) Kustannusvaikuttavuus tarkoittaa vastinetta rahalle. Tarkoituksena on saada väestölle parhain mahdollinen terveys olemassa olevilla resursseilla ja jakaa resurssit siten,

Tasa-arvo ja osallisuus väylä terveyteen

Tasa-arvo ja osallisuus väylä terveyteen TERVEYDEN EDISTÄMISEN KESKUS RY (TEKRY) JULKAISU 9/2011 Tasa-arvo ja osallisuus väylä terveyteen Järjestöt suunnan näyttäjinä Päivi Rouvinen-Wilenius ja Pirjo Koskinen-Ollonqvist (toim.) Tasa-arvo ja osallisuus

Lisätiedot

Vaikuttavaa tutkimusta

Vaikuttavaa tutkimusta ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2332 Pirjo Kutinlahti, Kaisa Lähteenmäki Smith & Jari Konttinen Vaikuttavaa tutkimusta Arviointikäytäntöjä julkisissa tutkimusorganisaatioissa: Helia ja SAMK VTT TIEDOTTEITA

Lisätiedot

Muutos ja mahdollisuus

Muutos ja mahdollisuus Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2003:15 Eero Lahtinen, Pirjo Koskinen-Ollonqvist, Päivi Rouvinen-Wilenius, Päivi Tuominen Muutos ja mahdollisuus Terveyden edistämisen tutkimuksen arviointi

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMISEN SISÄLTÖ JA MERKITYS. Palvelujen tilaajaorganisaation toimijoiden käsityksiä terveyden edistämisestä

TERVEYDEN EDISTÄMISEN SISÄLTÖ JA MERKITYS. Palvelujen tilaajaorganisaation toimijoiden käsityksiä terveyden edistämisestä TERVEYDEN EDISTÄMISEN SISÄLTÖ JA MERKITYS Palvelujen tilaajaorganisaation toimijoiden käsityksiä terveyden edistämisestä Haapala Heli Kuopion yliopisto Hoitotieteen laitos Preventiivinen hoitotiede Pro

Lisätiedot

Paperitehtaan varjossa Kajaanin paperitehtaan lakkauttamisen ja siihen liittyvien tukitoimien terveysja hyvinvointivaikutusten arviointi

Paperitehtaan varjossa Kajaanin paperitehtaan lakkauttamisen ja siihen liittyvien tukitoimien terveysja hyvinvointivaikutusten arviointi Tuulia Rotko Hannele Palosuo Marita Sihto Päivi Husman Paperitehtaan varjossa Kajaanin paperitehtaan lakkauttamisen ja siihen liittyvien tukitoimien terveysja hyvinvointivaikutusten arviointi RAPORTTI

Lisätiedot

Kapeneeko kuilu? Tilannekatsaus tervey serojen kaventamiseen Suomessa 2007 2010 RAPORTTI. Tuulia Rotko Timo Aho Niina Mustonen Eila Linnanmäki

Kapeneeko kuilu? Tilannekatsaus tervey serojen kaventamiseen Suomessa 2007 2010 RAPORTTI. Tuulia Rotko Timo Aho Niina Mustonen Eila Linnanmäki Tuulia Rotko Timo Aho Niina Mustonen Eila Linnanmäki Tilannekatsaus tervey serojen kaventamiseen Suomessa 2007 2010 RAPORTTI 8 2011 Kirjoittajat ja Englanninkielinen tiivistelmä: Elisa Kostiainen Kannen

Lisätiedot

Terve amis! Ammattiin opiskelevien terveyden taustatekijät:

Terve amis! Ammattiin opiskelevien terveyden taustatekijät: J u h a M i k k o n e n L o t t a T y n k k y n e n Terve amis! Ammattiin opiskelevien terveyden taustatekijät: 50 toimenpide-ehdotusta terveyserojen kaventamiseksi J u h a M i k k o n e n L o t t a T

Lisätiedot

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 68 Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen

Lisätiedot

Yhteistyöllä hyvinvointia

Yhteistyöllä hyvinvointia Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 31 Anna Karttunen, Aija Kettunen & Keijo Piirainen Yhteistyöllä hyvinvointia Järjestöjen välinen ja järjestö-kuntayhteistyö hyvinvoinnin lisääjänä

Lisätiedot

Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo

Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo 3456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 mahdollinen kuva Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo Esiselvitys Tiehallinnon selvityksiä

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä kehittämällä

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä kehittämällä Tietoa työstä Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä kehittämällä Eeva-Maria Siljanen Maria Rautio Päivi Husman Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä kehittämällä Eeva-Maria Siljanen, Maria Rautio ja Päivi Husman

Lisätiedot

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME 10 Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME TEN STEPS TO 2013+ A165*2007 ISBN 978-951-637-154-5 ISSN 1237-6507 THE REGIONAL COUNCIL

Lisätiedot

Sivistystä ei voi tuoda

Sivistystä ei voi tuoda Suomen Akatemian julkaisuja 5/06 Sivistystä ei voi tuoda Tämä raportti pyrkii ennen kaikkea vastaamaan kysymyksiin: mitä on vaikuttavuus humanistisilla aloilla ja yhteiskuntatieteissä, miten se ilmenee,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TYÖSUOJELULLA TYÖHYVINVOINTIA MITEN TOIMINTA TOTEUTUU KÄYTÄNNÖSSÄ? Aino Eskelinen Pro gradu -tutkielma Jyväskylän

Lisätiedot

Design for Government

Design for Government Demos Helsinki Avanto Helsinki Design for Government -kokeiluilla ihmislähtöistä ohjausta Julkaisu 7/2015 Julkaisu on osa Design for Government -hanketta. Hanketta koordinoi Demos Helsinki -ajatushautomo

Lisätiedot

RAPORTTI 81. Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI MTT. Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen (toim.)

RAPORTTI 81. Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI MTT. Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen (toim.) MTT RAPORTTI 81 Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen (toim.) 81 Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI Hilkka Vihinen

Lisätiedot

PUHEENVUOROJA TYÖN KUORMITTAVUUDESTA

PUHEENVUOROJA TYÖN KUORMITTAVUUDESTA Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:17 Toim. Kantolahti, T. Tikander, T. PUHEENVUOROJA TYÖN KUORMITTAVUUDESTA TYÖHYVINVOINTIFOORUMI Helsinki 2010 Artikkelien kirjoittajat Parvikko Olavi, Rautia

Lisätiedot

Rajoilla ja ytimessä

Rajoilla ja ytimessä Rajoilla ja ytimessä Terveyden edistämisen näyttäytyminen väitöskirjatutkimuksissa Pirjo Koskinen-Ollonqvist, Mervi Aalto-Kallio, Nella Mikkonen, Päivi Nykyri, Heikki Parviainen, Paula Saikkonen ja Kaarina

Lisätiedot

SUUN TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN HELSINGISSÄ LIIKKUVAN SUUNHOITOYKSIKKÖ LIISUN AVULLA

SUUN TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN HELSINGISSÄ LIIKKUVAN SUUNHOITOYKSIKKÖ LIISUN AVULLA SUUN TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN HELSINGISSÄ LIIKKUVAN SUUNHOITOYKSIKKÖ LIISUN AVULLA Johanna Manninen Terveyskasvatuksen Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos Kevät 2011 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Helena Kotisalo ja Lea Rättyä Diakonissat terveyden edistäjinä

Helena Kotisalo ja Lea Rättyä Diakonissat terveyden edistäjinä Diakonia-ammattikorkeakoulu B raportteja 58 Helena Kotisalo ja Lea Rättyä Diakonissat terveyden edistäjinä Helena Kotisalo & Lea Rättyä Diakonissat terveyden edistäjinä Raportti tutkimus- ja kehittämishankkeesta

Lisätiedot

Arvioinnin kartalla. matka teoriasta käytäntöön

Arvioinnin kartalla. matka teoriasta käytäntöön M e r v i A a l t o - K a l l i o P a u l a S a i k k o n e n P i r j o K o s k i n e n - O l l o n q v i s t Arvioinnin kartalla matka teoriasta käytäntöön TERVEYDEN EDISTÄMISEN KESKUS CENTRET FÖR HÄLSOFRÄMJANDE

Lisätiedot

KANSALLINEN TERVEYSEROJEN KAVENTAMISEN TOIMINTAOHJELMA

KANSALLINEN TERVEYSEROJEN KAVENTAMISEN TOIMINTAOHJELMA Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2008:16 KANSALLINEN TERVEYSEROJEN KAVENTAMISEN TOIMINTAOHJELMA 2008 2011 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2609-7 (nid.) ISBN 978-952-00-2616-3

Lisätiedot

Sosiologipäivät 2013 Odottamattomat seuraukset/oväntade konsekvenser 21. 22.3.2013, Turku Abstraktikooste

Sosiologipäivät 2013 Odottamattomat seuraukset/oväntade konsekvenser 21. 22.3.2013, Turku Abstraktikooste Sosiologipäivät 2013 Odottamattomat seuraukset/oväntade konsekvenser 21. 22.3.2013, Turku Abstraktikooste 1 Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot... 3 2 Arkiliikkumisen sosiologia... 5 3

Lisätiedot

Sociology Days 2013 Odottamattomat seuraukset/oväntade konsekvenser 21. 22.3.2013, Turku Abstract book

Sociology Days 2013 Odottamattomat seuraukset/oväntade konsekvenser 21. 22.3.2013, Turku Abstract book Sociology Days 2013 Odottamattomat seuraukset/oväntade konsekvenser 21. 22.3.2013, Turku Abstract book 1 Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot... 3 2 Arkiliikkumisen sosiologia... 5 3 Asumisen

Lisätiedot

Tutkimukset ja selvitykset 3/05

Tutkimukset ja selvitykset 3/05 Tutkimukset ja selvitykset 3/05 PEHMEÄN JA KOVAN YRITTÄMISEN RAJAMAASTOSSA Lapin yliopisto Sosiaalityön laitos Pirkko Lehtinen Tutkija Tammikuu 2005 ESR tutkimukset ja selvitykset -sarja Päätoimittaja

Lisätiedot

MITÄ VOIT TEHDÄ SYDÄMESI HYVÄKSI? Terveysbaari-tapahtuma Matinkylän terveysasemalla 24.10.2006

MITÄ VOIT TEHDÄ SYDÄMESI HYVÄKSI? Terveysbaari-tapahtuma Matinkylän terveysasemalla 24.10.2006 MITÄ VOIT TEHDÄ SYDÄMESI HYVÄKSI? Terveysbaari-tapahtuma Matinkylän terveysasemalla 24.10.2006 Pauliina Alanko ja Maija Kukkonen Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki

Lisätiedot

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER?

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? BMGT95.833 July 1995 GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? Jan A.M. Graafmans Herman Bouma James L. Fozard Paper presented at the conference A city for all & training for living and working

Lisätiedot

Terveyden tasa-arvon tulevaisuus

Terveyden tasa-arvon tulevaisuus Terveyden tasa-arvon tulevaisuus Juha Mikkonen Demos Helsinki associate Briefing Tehtäväsi ei ole nähdä tulevaisuuteen, vaan tehdä se mahdolliseksi. - Antoine de Saint-Exupéry Esipuhe 3 Kirjoittaja 5 Johdanto

Lisätiedot

Kestävä kehitys globaalin ajan hyvinvointiyhteiskunnan haasteena

Kestävä kehitys globaalin ajan hyvinvointiyhteiskunnan haasteena Tutkimuksia 318 Arto O. Salonen Kestävä kehitys globaalin ajan hyvinvointiyhteiskunnan haasteena Esitetään julkisesti tarkastettavaksi Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan suostumuksella

Lisätiedot

TYÖ, HENKINEN HYVINVOINTI JA MIELENTERVEYS

TYÖ, HENKINEN HYVINVOINTI JA MIELENTERVEYS Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:33 Sirkku Kivistö, Eila Kallio, Greta Turunen TYÖ, HENKINEN HYVINVOINTI JA MIELENTERVEYS SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖTERVEYSLAITOS Julkaisutilaukset:

Lisätiedot