Pi:iätet~iän asian va tin:i ta toil.lenpi teistä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pi:iätet~iän asian va tin:i ta toil.lenpi teistä."

Transkriptio

1 Kokous 51/45-3. Jaosto pä'itti tiedoi ttaa ruotsil ::ielisille s euroille, ett" ni. den ohja <l ~~t 0.) ll-i..s't i::3ivat neuvontapäivilie ja t~ten op~isivat ohjel at '.- TSL:n syyskokous. TSL: n säi.:ntöi'l~iärd' sess& sy.tskokoukses 'a tulee esille liiton jj.se!'lila.:c '~cn. koroi".;t:1. Llen 80 pemliir: jlic;eneltä'. TSL:n tal ousarviossa on lii ton jäsen,"-' iäräk... i arvioitu , rr;.::"::i..i teklli jäsenver01: yhte en'lä L1ar}.. kaa. Pi:iätet~iän asian va tin:i ta toil.lenpi teistä. Lii "tojuhlan talot:l,svalio. ~ m... un \irjelmä. K:.isitell" in liittojuhlan talonsv lioklu.u. a _.cj_tjcl. ILä, j oka kog~oe toi en i t ei tä ty"nuntajapiir ien tu.en s::: ':l!_iseks i liittojuhlien hyvilksi R e~asäätiöa Jerusta i~en. Reumasti tiö- toimikllnt jäi' jestä" sä:tiön..,eru:.ta miskokow-csen jl.lllu1~:1u.l 18 pnii klo 15 l.jetsätalos..;a. Lii tolle sa PU::lut kut:::u, jossa )yydetään liihett'j ~i.".n yksi tai kak:ji eg.ustajaa tilaisuutee 1. Perusomaisnuden vi:ihi 1 maks:l :,'..1:a.: P ä il t ~ k s e t l. ~. Kokouksen isuus. ": odettiin, ett kol::oukses.,a 01i ya'~ s pu7i.lla hee.jolltaja O. SUTl to ( 21)), lii-4totai..,ilcu::_ 1 jäge let Y. E ne ( 29), A. Heisk... el (,,-5),,/. VLlOri (29), U. S':'ivonen ( 29), V. Ri<">tell (28), A. L?J.ir:m ( 6), O. Viander ( 29 ) ja _. Kopo:!::.en (... 5) sey;i liito 1 toi itsijut Peul:LLLITi ja Hlt-:;'Ulen sel~ä :';ino A. vhlo:cko, joka laati tokouksesta 'p0jthkii';jan., f> -f.*-- " ~ '1'1' ( et' f. l pövt '.cirja7: tur1c:?-'stug. Lue t tiin kokon.ksen 50/ 45 puy~~kir j '1 j:l va:lvis Ole u tiin -!;ehdyt L)'ii..:.t 'kset. I 747. t.. not lt lnv' t. yj u.ettiin ,.. y tka- ano.,ls Liittotoi ik.llt r :lyv~iksyi j'ws~on toimen~ i. teet. {C'esta ~ce:"1.ke~ tyi laaja keskustelu, joka '-at 'ot-l;iin t s" vai.!lees" riitt"v~n :-äätökseks:::". Lii ttotoimik lt hyyäks~ i jaos"!ion S l Lrlni tel.ln ~ "ä"t'"i k::inr.i t ä!-i ViI 0 Sllil:l.ase l' i to ~ L iv 1 t=;) j LS i 4 \::1c:n aj~ksi l":'::ic Le Suikl aseli' m k,et ': :1k:n kmc lisipall-::kaa, 200 ri.l....,äiviii'ahaa j 3. korvat r. tie kul't. 75! SL1UlD1ist :J~ine.J." Yleisurheillljaosto. esi t:ts hy7"k:::;yt"c" i... j' ::;' Ulist rll~icva li o'amnan jäsenik Ji r.:.i wettill Viljo Sno i el1 j'l V~'i Il0 Kor j 'la :- 8. t._- Hiih~('.l h"';..:.:.l~~ ~Yoymys Ltk:n jä.seuer pöju';lle se'r 'IV uri N'rl 811 p kj:-::o... Jeen S. -~Ttt~Tl;in ril'i...l anor.m[i. nr:vstä jä~etti~n.le.. 0v:il" o:.. ~."'r c:.dot ti, et :..i v lxat llov 1 et _ Ryttyl;' Ki rille k".i t 1J::::... Y 1..' uk.:....., :t " ~ os Koe a10i tt '" toiint 13<1 Ii' ttotcir ik li1::l.j.l hoi v:-'ks:tl:-in _ 2. ir" 2j sis"ll,:, ol::s i v l' t v qdi~-l; es, LI Oy t"tt v sille.?';'~'oil lie ];:"et a kor- Ic2v. j:tj.. 75~,. - 1 eh otti, e-:tc,?äi v"l~ 1"" S 1.O:'i te-

2 Kokot.l3 51/45-4. t an V:1rSill'ti ilt9. l.t:.. ):iiv::'ltä, nmtt, 0~ Ruotuis a olo uj lt Ptiiv~.rnhal:orv< 'lu On 250 mk. LiJäksi st.lo:;."itetaa~ vccrsir :..igot u. t ka- ja passi~ult.lt. Ltk: 11 j i:::ise 1. LSlllri ltu.rmi Llerki t si äi vä:ra. '-lkorvl n.'cse_ 8U~ itt ~ist vast a~ v~stnl~usee~sa. 755._-=-_ll.J..._=_:Uii tt 0 j uhl a2.1~j.. e 1..l1i en ruo t s i 1 t.ine.l.l. J 0 ton kunta hyvärsyttii:r ~~- ~~ Ed.lstaji11e eväst.. ksenä päätettil. karulattaa jäsern '~ ujc L ~;:oi.'oi tt L.istu. esitetty: n määr"u =E.J. - Lii -:;!.oit":l1_~ 1 _L_lousvn.liukuLlc.n kir j e1r.1ä. Lii ttotoi.. i'~l1...1t.1 prätti jaädä odotta.r~ a~_ edellises ä ko ro,::,:"sess.,/'~~,et ' _ til se1vi t.: rsen vu.lr is "LU. ista. Yysy ~r.kse8./ ;CLli ter.jz:l 0 Jetaan si t~~ elyj.en yhteyttä SlU(:n l:a... lssa yl~teisen. e ettelyn aii: ns mise råi. S K:n k... ssa k~ytäviil... ne lvotteluihin v li ~tiin edustajl:si puhoenjoh'laja Su"'.'anGo, vara.:}l1hee jobtllj'l :::::nne ja. v lis l...jo.ljaaja Salone~1. 75 _. _- 11-.!-!...- ReULltls~i:iti"':n per staminen.!..kys'7 y.cses ä oli :reumasääti;,)n )erns-'- a.,lista koilkeva tiedoi vustil 11.SUt.l:J eikä säätiöll ne"ue aljistil. isuus. Toiuist 0 l1l10 lehtii ed,8 t lkc-esj.;'-l r imello ui 3i11 evustyk.:3i:d, että liitto... )er~' lttees 0'" k L nattaa y:c::'~ystil, r:mtta ei si;jvita s~:ätiöc 1 v 1- rvja. E3ille -:;'lleet !._ r:2u~~s""i:n ~ euvoti,elut. Var n ) lhee lj~ht3.ja jo. ltk:n jiise 1 u. Siivo~... en seloativat S~I:n edu.. tajie6 ~llss~ käytyjä ne vot~eluj 1, j i~sa l.:ttor.. edlst"jat pe"yu:;jjeliv~t liittotoi ikulma.1 ojansn o ',tail9.c.. kd.n-'caa. Seloouus j e~us~ajie. toi... :e )::..teet hyväl-..ayttiin _-: ~_.!.=-~~ ~s~~liil~tomaaottelu. Lt\.:n jdse 6C6 Lauri 1 u.rnen esit ksestii hiihtoja,ston puh;e j 'lt ja 8elo.. "'vi r uennnt"t8. Il' 1S '... i' hlor '" 0,telu-h 1- kett. R :o"t 3.1 i~et Jliv t llcj eet yrit~'k )es~ä r'9.tkaio m v '-,,:>y.. isen iuoks i. rii ikliä il 1 Li h 1 ttoluu v t 1 Suo. e 1 Hi':':ltol ~~tc 1 ~u 101t se~1 j"l!reen, km SAK fl ~ it... ii kolma tena 0) 1- uolena S 10 le Latu. Ltk:n Jasen 6 arne ~ s~inen selosti ne'vcttel~ja S 1,... e... Ladun j ohtomie s.;e k nssa seki:l :r i 'stä j ohtu la3. toi.:nen i de"vtä, ett.. hänet oli YJdetty Ladun jo ltoktmtl n t n rkkaileva~a jesenenii. Liittotoimi unta hyväksyi toi;ne )i"veen. Vakuud n ~si: E. A. 'uokj\.o.

3 Li ite m 1 Lt kn pkaan 51/45. Hiihd~n harrastusmerkin säännöt. l.. Jokainen Työväen Urheiluliittoon t ai t yöväen järjestöihin kuuluva henkilö en oikeute t tu suorittamaan t aitoaan j a kestävyyttään vastaavan hiihdon 1, II tai 111 l uokan harrasta jamerkin. 2. Merkkivaatimukset voi daan suorit taa ~ilpailuissa, harjoituksissa tai retk illä. Lyhin huomioonotettava matka sam311a kertaa hiihdettynä on 5 km luokan saavuttamiseksi vaaditaan, että henkilö samana hiihtokautena hiihtää vähi ntään 100 km. Naispuo l isemta suorittajalta vaaditaan, että hän samana hiihtokautena hii htää vähintään 50 km. 4.. II luokan saavuttamiseksi vaaditaan, että henkilö 111 luokan vaatimukset suoritettuaan sen jälkeen samana hiih~okautena hiihtää vähintään 200 km tai suorit taa 111 luokan vaatimukset 3 vuotena. Naisten II luokan saavuttamiseksi vaaditaan, että merkin suori tt8ja 111 luo ~~ an v a8. timukset täytettyään senjälkeen samana hiihtokoutena hiihtää vähintään 100 km tai suorittaa 111 luokan vaatimukset 3 vuotena luokan saavuttamiseksi vaaditaan, että herucil ö suoritet t uaan II luekan vaatimukset senjälkeen saman8 hiihtoknutena hiihtää vähintään 300 km. No.isten 1 luokan s aavuttamiseksi vao.dito.nn, että merkin suorittajn II luokan vaatimukset suoritettuaan, s amano. hiihtoknutena hiihtää vähintään 150 km. 6.. Ho.rraåtusmerkin suoritusten järjestäjäin on jatkuvasti pidettävä tilastoo. merkin suorittnjista luokitto.in. Jäljeru1ökset tilastosta on lähetettävä vuosittain huhtikuun ku+uessa Työväen Urheiluliiton Hiihtojoostolle. 7. Hnrr.2stajamerkkien vnst :-:\:W.'12. kc.mkaistn merkkiä.bw.nnetnqn hiihtc"puvun V8semmnssn IoJ lknvarressn. 8.. Hnrrastnj nmerkkien suor i tuskortte ja j a pöytäkir jojo. sekä k :-mkaisia j a meto.llisia merkkejä on s no.tnviss.. Työväen Urheilulii toi t 8..

4 Kokous 52/45-1. Työväen Urheiluliiton r.y. liittotoimikunnan liiton toimistossa joulukuun 17 rnä 1945 pidetyn kokouksen pöytiikirja. E s i t Y s 1 i s t a Kokouksen päätösvaltaisuus Todetaan liittot imikunnan jäsenten saapuvillaolo ja kokouksen päätösvaltaisuus ~. Pöytäkirjan tarkistus Tarkistetaan edellisen kokoui.. sen päätökset ~. Kilpailuluvat Käsitellään seuraavat lqpa-anomukset: H iih t 0: 3. 3 Heinolan Työväen Urheilijat, kansalliset M ä e n 1 a s k u: Puistolan Reipas, kansalliset P a i n i: Lahden Haukat, kansalliset tai mahd. kansainv Tainionkosken Tähti, kansalliset Porin Pyrintö, kansalliset ~ Kotkan Kisailijat, kansalliset ,. Painivalmentajain matkaohjelma Painijaosto esi ttt'ä liittotoimikunnan hyväksyttäväksi painivalientaja Vilho Suikkasen tammikuun matkaohjelman: Helsinki, Lappila, Lahti, OrirnattilR, Kuusankoski, Popinniemi, Kotka, Savonlinna, ~ikkeli, ppeenrant",? Joutseno, 2g-30.1 Tainionkoski. 76'. - 5 :. Hiihtäjien valmennuskurssin osanottajat Jaosto on Vierumäen Urheiluopistolla pidettuvälle hiihtäjien valmennuskurssille valinnut osanottajat ja esittää valintansa liittotoimikunnan vnhvistettavaksi. Valmennusleiril äiset: Urho Niemi, KuPu V. Kujal~, SipToi P. Salonen, JyV V. Vellonen, SaJ A. lblli, VilT VeH:ko Timonen, LaKa L. An tt il a, Ky v Esko Kankainen, KäKu O. Syrjänen, LeVo V. Turunen, VarT h. Ikäheimonen, VarT T. Levänen, RKV V. Viljakainen, VarT H. Konttinen, IKT V. Rytkönen,' VeKV Ohjaajiksi koulutettavat: G. Elovaara, Käku Sulo Koskinen, Käku H. Ojatalo, HiRo A. Turunen, SuV E. Herranen, KoIn ~. Airaksinen, ÄH ~. Sikanan, TikI B. Sandberg, TikI Unto ~irjavainen, KyV Olavi Vuori, KäKu J aakko Lahtinen, VilT Pentti Kirjavainen, KyV Veikko Perälä~ InV Ol~vi Virenius, RaK V. Rimpilä, Lohi Le evi Perälä, LiV Elis Backman, Lolo S. Hietala, PoPo Yrjö Salcinen, TKV P. Kärki, KemV Mäenl~skijain valmennus leiri Kuten kilpailukalenterista huom'lt r ~.r, en m"e ~l sk.-har-. rastua osoi ttan~lt uuomattavaa lis;";'ntyn isl,:' li' tossam v. (ull.v!' > talvena j"r~estet";'n rr:onl;t luom tvava'v kansainv"lisetkin '..illailu.jc, 'oidsa edustusmäenl:j.s~ joil... amme va ditaan hyvä;' lu.nloa. l~i i ltejuoos- to esitt"tikin je.:rjestettävi:iksl edu.stusmi:ienlns'~ijoille.rulle valme:lnusleirin S Lahdes~a, j03aa he parhaiten voisivat sa da tottu~usta suurmäkeen. Le::"r::"lle E:-:~doteL.aan!rLltsuttav ~si 25 mies V' ",ek": se...t.rojcr

5 Kokous 52/45-2. orrillr ku3tacnuksilla nlln paljon ~uln majoitusolot sal:ivat. ~us"annuslaskelma ja kurjsiohjelmrn runko liitteenä. Ohjaajiksi e dotetaan liitto-oajaaja Vilho Peura ja A.. Les kinen (Liite = 1 a) ". YnteistoiLlinta suunnistamisessa Yleisurheilujaosto esittää suunnistamisvaliokunnan alotteesta yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista Suomen Suunnistamislii ton kanssa. Neuvottelij oiksi suunnistamisvaliokunnan e dllstajina ehdottaa jaosto ~oivo ~ulkkisen ja Leo Huttusen ~. Suunnistamisjaoston perustaminen Koska suunnistamisharrastus liitossamme osoiltaa huomattavaa lisääntymistä, josta syystä se vaatisi oman erikoisjsostonsa, niin esittää yleisurheilujasto, että liittotoimikunta ehdottaisi liittoneuvostolie suunnistamisjaoston erustamista :. Suunnistamiskurssi uaadalcsemme suunnistamise.jsa p;'teviä ratamestareita ja seuraohjaajia, jois a eri puolill a maata tuntuu olevac suuri puute, ehdottaa yleisurheilujaosto jli~jestettäv~ksi Helsingissä suunni3jan.iöen ratamesjcari- ja ohja:ljakur.:>vit, joille hakemusten perlj.s ~... clla kutsuttaisiin 15 osanottaj a. Kurssin teknilliseksi ohjaajaksi esitetään p~tevä mies Suomen Juunnistamisliitosha. Kustarnuslaskelma liitteenä (liite k 1 b _Yleisurhellijain valmennubo~eet V '3. 1 takunnan valmentaja rmas Valste tal'joaa lii tollemme yleisurheilijain valmennusohjeita. Yleisurheilujno~to pyyt~oä lupaa ostaa k.o. harjoitusohjeita 100 sarjaa ' 50/- jaettavaksillmniseksi yleisurheiluseuroille u. Ji;;';'kiekkoneuvottelut Kuullaan liittotoimikunnan Jasenen Lauri Nurmen selostue neuvotteluista Suomen Jääkiekkoliiton edustajien kanssa :. Q..s_timeEkk~~~roie~_jako Kuullaan puheenjohtajan selostus postimerkkivarojen käyttöä kos-evista neuvotteluista SVUL:n edustajien kanssa _...~~itsin JU liittojuhla Sveitsin TUL järjest;oä liittojuhlan heinäkuun päivinä Baselissa. SATUS kutsuu j lliinsa kaksi viralli3ta edustajaa se~ä 5-miehisen joukkueen yleisurheilukilpailuih'n S. Korip~~loilun nuorten liitto-ottelu Koripallojaosto esitt;'i3., että nuorten liitto-ottelu koripalloilussa pelattaisiin Samalla suoritettaisiin nuorten piiriottelu Helsinki TU~ - Helsinki SK~. Liittojoukkueeseen kustannettaisiin Pispalan Tarmon pelaaja Esko Koiv~nen. Kustannukset 1150 mk. P ~ ä t ö k s e t: 7 2~.Ko~<?uksen pz.ätösval taisuus Todettiin että kokouksessa olivat saapuvilla puheenjo' tqja o. SUV'41 te (2 ~ ~, lii ttotoimikunnan jäsenet Y. Enne (30), A. Heiskanen (2(~, ~. Vuori (30), U. Siivonen (30), Leskinen (7), o. Vianrer (30), Lauri lur i (f//!) ja 1:. Koponen (2G) sekä liiton toimitsijat V. Pew1kuri, Eino Rantanen, 1. HLlttunen sekö' E. A. uokko, joka la ti kokouksesta öyt[~irjan. ~okous oli pätitösvaltainen övtäk~r'an tarkistus ~~--~~~~~'~= Luettiin cokouksen 51/45! öyt<ikir ja j:::t vahvistettiin tehdyt päätökset. 1 r

6 Koko~s 52/ ~. Kilpailul~vat Esite~ l~vat myönnettiin. 76_5_._ - 4!,_. ~a~ni valmentaj <U.-n ma_tkaoh~!.ma Liittotoimik~ta vahvisti ohjelman ~. Hiihtäjien valmennuskurssin osanotta~~t Liit~otoimik~ta hyväksyi jaoston esityksen osanottajista. 7 ')7. -:..2._._, Mäenlaski~~valmennusleiri... sitys pala~tettiill jaostoon selvityksen saamiseksi siitu., ketkä kurssille voidaan kutsua os nottajik i..teriaattee.jc liittotoimikunta asettui esi tykseeil nähden myönteiselle k::mn3lle. Niinik~b.n hyv;.ksyttiin klj."'''ssicn ohjaajiksi Vilho Peura j 1 A. K. Leskilten. 7 ~3 ~ -=-}-.'L~_ Yh te i ~t 0 i_~in ta _ ~ ulillai G tamis e s ss Yleisurheilujaoston esitys ne~vottel~jen loittamisesta Suomen Suunnistam:'slii ton k~mssa hyv" ksyttiin. Liiton ed ustaj i.ks i neuvotteluihin valittiin Toivo PulL kinen ja Leo Huttunen. 76~ SUDnnistamisja,ston perustaminen Yleisurheilujaoston esitys hyväksyttiin. si sta tehdään esitys liittoneuvostolle ' S~~r.nistamisk~rssi Jaoston esitys suunnistamiskurssiert ji:i.rjestämisestä vahvistettl_r:.~tiinikään hyväksyttiin, et ä kurssien ohj>:lajaksi löinni tetä~.r Suunnistamislii tosta pätevä henkilö ~_. _ Yleisurheilij_ain v3_lmenqusohjeet Työvaliokunnan ehdotuksest jaoston esitys hyväkcyttiin J ' Jääkiekkoneuvottelut LiittotoiJlikunnan jäsen auri Nurm.i selosti neuvotteluja Suomen Jääkiekkoliiton edustajien kanssa. Selostuksen perusteella p" ; tettiin jatkaa neuvotteluja, joita olisi kiirehdi ttävä, osallistua jääkiekon B-sarjaan, l 'ihettää yhteisille tuomarikursseille 3 osanottajaa sekä yhtyä J ~äk ie kko l iiton esitykseen yh~eisen kirjelmän l ähettämisestä Ruotsiin jääkiekkovälineiden saamiseksi =-._~os_timerkkiyaro j en käy tt ö Ku~ltuaan puheenjohtajan selostuksen postimerkkivarojen jakoa koskevista ne~votteluista liittotoimikunta päätti 4 :ll;i äänell ä 4:ää vastaan jakaa vielä nostamatta olevan erän samassa sunteessa kuin val tion avustus eri urheilujärjestöille jaetaan, edellyttäen kuitenkin, että SVUL yhtyy pät1.tökseen :. Sveitsin.TUL liittojuhla Liittotoimikunta hyväksyi Sveitsin TULn kuts~n ja päätti l ähettää liittojuhlille osanottajat sekä osallistua myöskin liittoj~hlien yhteydessä järjestettäviin kil pail uihin. Kun SATUS oli kutsunut osanottajia ainoastaan yleis~rhei l ul a j eihin, päätettiin Sveitsin TUL:ltä tiedustella mihin muuh~n l ajiin Suomen TUL mahdollisesti voisi lähettä~ osanottajia, erikoisesti huomioonot-taen mahdollisen edustuksen voimisteluun ~. Koripalloilun n~orten liitto-ottelu Jaoston esitys hyväksyttiin ja liittojoukkueeseen kustannetaan Pispalan Tsrmon jäsen Esko Koivunen. - Esille tutieet asiat: Hiihdon hnrrastusmerkin säännöt Otettiin uudellt:en käsiteltävb.ksi edellisestä kokouksesta pöydälletj ä: 'nyt hiihtojaoston esitys hiihdon harrastusmerkin säännöiksi. Liittotoimikunta hyväk~i esityksen sikäli muutettuna, et tä myös nuorten merkki yhdistetään s'i.äntöihin missä tapauksessa 3 ~ :: än tehdään asian mukf.linen lisäys. Koska sääntöj en sanoomuoto jätti erinäisten määräysten osalta tulkinnan varaa, palautettiin säännöt hiihtojaostoon tarkempaa stilisointia varten.

7 ltj(tt- Kokous 52/ = 16 Maa-alueen osto Toimistopäällikkö selosti neuvotteluja, joita oli käyty toisoalta Oy Stensvik Ab:n ja toisaalta Suonen Metallityöväenliiton, Suomen Puutyöväenliiton ja TUL:n kanssa erään he suuruisen maa-alueen ostamisesta noin 16 km etäisyydellä Helsingistä Jorvaksen maantien varrella. Senjälkeen kun kaupasta oli sekä myyjän et~ä ostajien kanssa, joissa myös TU määrätyllä o salla olisi mukana, tehty periaatteellinen sopimus, ilmoittautui myös SAK olevansa halukas osallistumaan ostoon määrätyllä osuudella. Liittotoimikunta hyväksyi toimistopäällikön tähänastiset toimenpiteet ja päätti periaatteessa olla mukana alueen hank kimisessa sekä valitsi SAK:n ja e.m. ammattiliittojen kanssa käytäviin neuvotteluihin liiton edustajaksi toimistopäälliköq lisäksi ltkn jäsenen L uri Nurmen. Vakuu..'i e ksi: E. A. Wuokko

8 Liite m 1 n Ltkn pk31n 52/45 K UGtn nnusl ~G kclmn; 1'.1'-': e}};l.a.s.kij 8..i.n.. v~.~m.e A~~ s.l.e.i.r.i L.8 1?:de.s Oh j :1,-: j :l t. A. Leskinen j a V. PelIT2 25 osanottn j a n mc\ tkn t 1 400/ A pllro.h ~ t ~ 000/- ( y l öspi to ) Pt-i.i v~r.: h 2 t? mk i 50' ~ - pti i vti OLlj;':-:j icn [,n t k3 t ( 2 öl1 j,;"i.j acl ) Ohjlljicn ylöspito OJ ~ '. -. j L::;n p:11 1'.kio ~ 2000 ~_. LLlcntomenot Hiihtontlcn kunnost nrnisklllllt S uk i l ' i si~ monoj8 Ohj elp1 ;~ :: Ll::. (;nnot ; = mk = ' IO,C) OO~, -~ - ~~0, 000 '.'... h ~s ~ tl~, 800 ~ -I = ~ " CO~ = 2,, = z 5 ' 8'. o'oo' ~ : ri,::I :.tcllle nnot (lllonnoits ij an m:~;;i.rtiä kasy ( ::. tll sj ~'lost()) HyppytcknilliGi ä ohjoi t n sullrmii ki ä v,u'ten (Le skinen ) T lvon l. ~ ilp n illlto imint ~ (Leski n en ) Ensi2y Ll mäkionnettomlj.uks i GS8 (lllenn. mäfi.rtittiä.n myöh emmin) MäcnlcJ3L.:I1.n nrvostol L1.per ustoc t s uurmäessä ( Loskine n) M~ c nl ' ~ s kij n liittomme e dllst j a n a Mf,c n l,:1 s kutoniikkn ( Le skin en) ( PcurC" ) Käyt ännöllis iä h arjoitllks i n )Pcura ) Voimi s t elu ( P e ur ~ ) Liite ~ 1 b ltkn pk n~ n 52/ 45 o G S.LlU.l!pi s t :1.n~ i.o.o.n_... r n.t.n,~o. s.~.c\.r.i.:-. j 8.oh.j. -"... j '<1)m.. r?si ::-2.t? 0_1. _ X Llst 8 nnu o l ~ sk 2 1 ma: Hels ino-issä _,-... " N~ tk~ku s t ~ nnllks c t, 15 os ~not taj an ~ Mn joitlls, 15 os nnot t ~ j ~ 8 ~ 8m/- Ohj.. 1;l j nn p,"'.lkkio 3 päiv 2~i,~ 350/, LLlOl1 t Ollwn o t Sek'11 ':'. is L :: k Lll ll j n P o ri [\~1 t c lll c nno t ~ 400/ - = :. 0-' - 1 "200 :: = :~ :- = ~ - 0" ~ mk ~.. ============= TULn synty j 2 9cria l tte0 t,t i? 80no,soLlrC".- j n j ~i. rj e stö kllri TU1n j ~ rj e stör n~an n o Yhteiatoi m i nt 8 Do p imu ~ sc t 1 tu.nti 1 tllnti 1 tllnti 1 tu.nti Te i 11i80 t 1 Llennot r.l~"'. ;: r ä t ~:ti. n s onj ~~ lk eo n, ku n on n o uvot 01 t Ll t,,! nilli3 0 ks i ohj,:l, -, j ~. I CG i tnlov.n l1(]nlcilön kn11.s ;J8.

9 KokoQS 53/45-1. Työv~en Urhei l Q l iito~ r. y. liittotoirr.ikl1n~ n l iiton toimistosj j0111qkuun 27 ~n1i 1945!)idetyn kokouksen löytäkirja. E s i t y s 1 i s_~ 778.-=-_1_. _:_~~oukse_!l :hätösval taisql1s. :;:odetaan lii ttotimikunnan j :isenten s ap:a.vill r kokol1ksen päätösvai taisl1us. olo ja l~~._ _Pöyt~ k ir;i.~:.ll---1arkistus Tarkistetaan ede l lisen kokouksen pliätökdet ~ildailuluvat. ----_ ~,~-"'- Käsi tell t" "n seuraavat 111pa- anoml1kset: H i i h t 0: M"i t;'.svaaran Mänty j '1 Malmi- Ve ikot, knnsallis. 78 h -=-_h.. ~ii t n p_ai~im~tarl1l1det. Painijaosto esitt':i: ltkn hyviiksytttivliksi TULn v Lfi painimestaruuskil paillljen j~rjest[:r isoi kel1det seu.r' rlv' sti: Ryhmä I Lahden kal eva " I I Reposaaren Ku.nto Iklimiehet Lieksan Into I. K. Bal der-seuran kutsu. Rl10tsalainen I. K. Balder-seu.ra on l"ihet ","nyt l' itolle kutsun, jossa pyydetään Aulis Harjua sel1ran kilpaill1ihin Kun Har jl1 ei Tansk8.n matkan johdosta ole tilaisq'ldess'.l matkustd'i ln, on jaosto l;";hettänyt seuralle vast'1'lksen, jossa esitet;':'n, etj~:', t kalle voi tais iin lähet Vi:i joku toinen sam' n sarjan nie s. JälLkeeseen ei vieu' ole tullqt vas talj.. sta. J'wsto 1 ~T~ t... v'll tul1kdia hoi t'~a asi::w. Kl1stannuksct suori tta~ kutsu:as<;;u.ra :. Ruotsin oainiliiton kl1tsq Rl10tsin painiliitol ta on,tul:n Painijaostollc tullut kirjelmä, joss pyydetään S. HOltilaa Rl10tsiin kilpailumattc~lle. Hostil ::1ll tul isi osallist113 Ruotsissa v(hintäin 3 kil pailuun. Ensimmäjnen til isul1s on Tukholmassa , jlil kitil,ailut ov t maaseudull q. RLlotsalaiset maksavl t matkat edestakaisin ja :'i v:'rahaa 1 1) RKI' vlloi'okal1deltl. Siinä tapal1kses.3a, että HOGtila o~ esteeilinen, py t;'ä jaosto lqp""') saad sqositella tilalle 7. Lcrr.pist:', TiQtistcn Pynnnöstä r. l'~or;jan pa:hni~:hiton kqtsq. l,orj' n pc iniliitto on kutsunut S. Hostil... n j' 'J. Räsäsen Oslon piirin jii.rj estämiin kil pail Qihin S.!C:J.n Hostulo on samanaikaisesti RllOtsissa kil pail umatkall...,,si tt;';: j osto ette' to:seksi I\Orja~lll l ~ihetett;;isiin joko T. LerJinen t~d V. Myl- 1 ;' ri. Tämäntapainen esitys on jo tehty :Norjaan. Norja18.. iset su..orittavat matkat Tukholmasta horj... n ja takaisin sekä ylöspi toku..st,annl1kset t;'l tu ajal ta c. 1llienl~skijain va l mennus l e~~i. Liittotoimikunta pal au..tti j aoston esityksen m~i.enl as kijain val rnennu..s l e i rin järjestämisestä Lahdessa Hiiht ojaosto i l mo i ttaa poistaneensa leirin kustannqs l askelmr3t~ p~iv; rahat, joten kustannqsl askel ma p"ätt yy summaan mk :... Leirille on jaosto squnnitel lut kutsut tavaksi seuraa- via miehi ä, 6. Rosendahl PisT S. Hal vorsen, TiKa P. Salmela, VoV O. Kalke, Ve V S. Kemppainen, InV E. Salo, TK"'v T. Pasi, TKV V. Peltonen, TKV K. Koskio~qri, TKV I.i. Su..oniemi, TKV o. Erjama, KäKQ Pul kkinen, KäKu A. Uiku..l a, KoKi A. Forss, KoKi E. SQursalmi, Kym i I. Rt.:mn, KorT R. Su..lku.nen, Lohi Pentti Tu..o~i, TaV K. Hyttinen, HäR V. Pentik~inen, TaiT

10 Kokous 53/45-2. lsto Liehu, TKV E. Holop inen, HTH R. Eld, HTH T. Siiriö, TY O. Oss~, TaiT T. Virta, 10P Mattila, NoP I KJ2l:!:inlaa~~on pii~in~l'j.0l1!us. Kyminlaakscn piirikunta noo, että liitto kustant isi ohja jan voimistelun alkeisohja'lj3kursseille, jot;r pllrl suunnitellut toimeenpantavaksi tammiku2ssb Jaosto puoltaa anomusta ja esit ;i,,', ett: kursseille l älletettäisiin ohjaajaksi Yrjö htio. Kustannukset mk. 78l. = 10. Ulkomainen nropaganda. Liittojuhlan propagandav'lliokunta on käsitellyt liiton ulkom3ista propagandaa koskevia asioita parissa viime kokouksess3.an ja on pä; ttunyt ehdott8 " ett: liitto heti ryhtyisi t imenpiteisiin täss' asiassa. Parhaill an on propagandavaliokunna::'la työn alla 6-sivllinen esittelylehtinen, j ossa esitellä" Helsingin nähtt.;.vyyksii:i ja urheillllai toksi q j 8.. samali' lii ttoj h ln~. T"r1;~ le'ltinen jlllkaistr.>'~n engl annin-, ranskan- jo- rllotsinkielisen~. Sen lisäksi propagandavaliokunt ehdottaa, et r ä ryhdytt;i.isiin toimenpiteisi ;.n hieman l :-tajernm.n kirj.sen jlllkaisemiseen. Sen SllurllllS voisi olla esim. 64 SiVllB j k nnet. Kirjasessa selostettaisiiij. ljhyesti TULn historia, jäsenm" ärän kehitys, r llrheiluteknillinen kehi tys, organisaatio, ohjelma ja p'" "F;: "r'i, huomatuimm8t urheilijat, TUL työläisolympialaisis~a jne. Kirjanen olisi julkaistava englannin-, r ~skan-, ruotsin-, saks' n- ja venäjänkielellä. Kustannus tulisi olemaan ~rviolta n rk kapp leen painokselta, joita painoksia siis tlllisi viisi. l:ir j.asta jaettaisiin Sllomessa käyville urheilujohtajille, aktiiviurheilijoille, sanomalehtimieheille, matkailijoille jne. Niinikään sitä ain 8nnettaisiin sllomaisille llrheilumieheille lllkomaanmatkoill' jaettavaksi ~. J;J.r je s täj_ien pal kkalls_!.. Liiton järjestäjät Ensio V~islinen ja Osmo Heino lii~totoimikunnalle osoittamassaan kirjallisessa anomllksessn eeitt;i.v;'it, ett; heidän palkk'-'nda korotettaisiin :een markkoan eli samaan, minkä järjestäjät Eino Lindholm ja J! kko Hinkkanen saavat ;. TULn ja Painonnostoliiton sopimlls. Liittotoimikunnan vnltuuttamana on TUL:n edllst'ljien puolesta esitetty SPL:lle 1l1lSi yhteistoimintasopimlls. SPL on sopimllksen vllosikokouksessaan hyväksynyt. TUL:n P' inonnostoj osto kokouksessaan toteaa, että jaoston esi tt; m; t mllutosehdotukset on huomioitu uudessa sopimuksessa ja ett~ sopimus liiton puolest~ llekirjoittettaisiin (liite L 1) =-13.:. Demokr'1attisen nuorison M ail1t!~_l:ij. ~to. Opetllsministeriö on liitolle lähett'inyt kutsun kokoukseen, jossa nellvotellaan ja p ;;tetään mahdollisen nuorisojärj est ön keskuselimen perllstamis est' ja mann nuoriso j;' r j estä jen liittymisestli Demokra ttisen Nuorison Maailmanliiton jäsenj~rjestök8i. KokollS pidet;..; 'i.n j olllukuun 29 pnä klo 10 Vanhan ylio pilastallr. tiedekunt salissa :. Ranskan TUL:n kirjelmä. Ransk n TUL on liiton tiedusteluun, joka koski Belgiaan kutsutun p inijoukkueen m'j."tknn lllottamis-la Ranska', l;'hettänyt myönteisen vast~111{sen. RanskassG. painijat l{ilpaili: siv~t PariisisJa, St:r:f\sburgissa ja Bordeauxissa. Ranskalaiset kustantavat painijollkkueen ylläpidon Ranskan alueelin. Edelleen ranskalaiset esittävät että suoma13iset saapllisi vat Ransk'tan Belgi'm kilp ilujen j; lkeen. Sam~ssa kirjelmässä tiedustellaan, mi3sä vaite 80a on osanotto L 'Hwnatie-lehden järjestämiin murtomaajllokslll{ilpailuihin Edelleen tiedustell~an, minkä laadun pyöräilijöitä rata- v~i ma~ntieaj~jiq, TUL on sulmnitellut kutsua R nskasta SllOmeen kilpo illun3tk... 1 lc

11 Kokous 53/ ". Svcitsi~ TUL~i..ittojl:t...l-J.l Lii ttoidlmikunt j ;~tti r tlcaijomatt v' ::;'V.lk,en s.::, nanmuodon Sveitsir ~ULn l'ittoj hlille os llistwnisesta l;'ninn;" sa dakseen selvill. liittoj hli_n ohjclm r, ~olloin a::;i esitet;"'n ULl.delleen k;'si tel t"y;"lwi (lii e 2). p.. " t ö k :: e t. ~ K k k.. "t" lt' L L - f<~1ft (tt) u. _0 ou sen ),U osv',\ - lsuus Todettiin, e' ~. l-olrouks-;-s.,a oliv' t se puvilla varapn.haenjoht'lja Yrjö Enne 0/), liitrtoioimikur_nf1l 1 j"senet A.:vi Heisknnpn ((' ), Kustaa. vuori ("J/), Unto Siivonen (:1), Vi no rtistell ( 't-'1), Helvi Raatikrtinen (~~), Aarne Lesh. n -!n (,LB), Onni Vi "n1er (M).Jele Pauli ~ro onc-n (.2/1'), liiton toimitsijat Toivo!I' i; tt'i., Toivo :Jalonen, Veikko Pellhkuri jc. Eino'. luokko, joka laati kokouksesta.öyt~kirjan. p' tösval taisuus r:1erki ttiin tehdyt. 52/45 pöytäkirja j~ vahvistettiin ~.Kilpa);:_l~luvat.. notut luvat Työnnettiin _. Liiton_pa~niIi;!e..s_1?ru.u::;kil--L'1_ilut._ Painijaoston esitys h v~ksyttiin _~._l._ l~.~~~r-senran kutslj. Jaodton f,yyt:'mät val tllu.det myönnettiil v. Ruotsin D~iniliiton kutsu '~==~..::...:..;~=.;;.;;,.:;...::...;;..;; Kutsu jq jaoston toimenpi~eet hyv"ksyttiin. 784~_-: 7. Norjan nainiliit:j.p. k~tsu. Kutsu :a jaoston toimen.iteet h:/y~ ksyttiin.!.iinike;' n nnettiin jcwstolle v 1 tuudet l;'hettt::i m':\tkalle joku toinen mies Räsäsen tilalle, jos hän on estetty. Liitto sao~itt r ~ tkqkulut Tukholmaan j tak' isin, mutt" ei p:'iv;"r' hoj~. Samassa yhteydessä otettj in k;"siteltäv:'ksi lciintiun aik'~ nsaamiscst3 Suomen Pan' in l: rss3 V~lll'.t3n rry"nt::rr.isel"si urheilijnin ulkoma illl'tt.coja varten. ~oimiston teht"y"ksi nnettiin ottaa sel v.., onko t~'ll ~is iin ne uvottelllihin IrnhdollisLluks ia M~enl9.skijain valmep-nllsl,~ri. J~oston esittäm~t osanottajat hyväksyttiin. 7, _ ". Kymi.nla'"'kson riirin anomus~ Liittotoimikunt'? hyväksyi jaoston esityksen ja päätti myöntää tarkoitllkseen markkaa, joka otetaan huomioon ensi vuöden kurssisuunnitelmissa Ulkomainen propaganda. Propagandavalio kunnan es i tys... 1" v.. ksyttiin j tarkoitlllcseen myönnettiin markk 3. Paitsi esityksess mainituil- 1'-1 kielillä lehtinen ainetaan myös ven jän-kielisenä. 788 :::: J~'rje3täjien p81kkau~~ J~'rjestäjien Osmo Heinon ja Ensio V'iis~sen kllllkausiprlkr~ korotettiin tamroiklw.n :1 :,;' iv~.lt" lukien 1~.OOO m... rk~ 11.,..:.7.:...:8;...:9:..,..:..._- 1...;;,2_. --"'--_~"---~j...;..ac...;..p...;;,a.:...:i:;;:n...;..o.:...:n""'n:.:...::;.oc.::...s t oli i t 0 n s 0 p _irr LlS sori!"'us hyv;'ksyttiin seur3 vin Ir.lutoksin: 3.~... Cotimaassa j;,jrjestetyiss:' kilpiluis...,a jr m 'ott luissa jaett,r 1 ilp' ilujen tllottam~, voitto jne. 9. :. ---;Cllffi. i kin liitto IL. 1m".. itse omien edustnj ien- SU kulllt.

12 ~okous 53/ ~. Demokrs'ttisen Nuorison Maailmanliitto. Kuultiin lii ttotoimikunnar r'senen Lenna~ t Kiven selostus Demokraattisen ~uorison 1 "ailman liiton kokouksesta. Snm~ll' 9S i tettiin s'f' nt Jluonnos se k",....."ri i. elm t 1 U.ton t ::-koi tusperie>t". Liittotoimikunt~ tot"si, ett; liitto voi hyv;'ksy~' Mn ilm r.. liiton trrkoitusper; t, k;';.yt;..;nnössti niit8 totell~ta' ek;' lii tty" kes kuselimen. ~mlltta lii tor.. j" senjlr j estöks i, rii~ puen klli-+;erl"in sii1. ;, mir..k lfli3en.\:okoonpnnon keskuselin tt.<.l e s am'an. Perus tav' n kokoukseen lähete t~ ; n edlls tnj 80t edell;.m~d ni t uin v'11- tlluksin. EdllSt jiksi vrlittiin Lennart Kivi j Arvi Heis~nEn, v 1rvedusL'J.j 1ksi L811ri rllrmi ~. Ranskan TUL:n kirjelmä~ Sen johdosta, että v lllutnn 3 anti ~ ln su~ren joukklleen läl1ettärriseksi osoittautlli rrrlld.o'~tomaksi, liittotoimiklj..nta :); ; tti iln.oittaa se 1 di Ransk'1'1P ett;..; relgiaan, ett i se edellä: maini tllis ta syys tti. voi t;'ll" kert' a rain i j ollkkue+tfl l~i.hett"". Xlln Ii ikennemahdollislllldet p3.ranevat, es i tet... n vierlilun j "rj edtämis ';'i. jossakin T'1:räh~' isemmässä vaiheess L ' ~Twn~ ni te-lehden I!lllrtom< r juoksll.dlp::tiluj n os""notto oli viol;~ avoin, l"oska Suomen Pankk i ei ollllt ratk'1isullt V'lllutta-onOmllGt Pyär:' ili j" in kuts umidta koslcev'1 tiod lls tel'l 1;' hetett iin li""1 tto j llhlan kill);jilllvalio kllllt an Sveitsin TUL:~ lii~tojllhla Kutsu hyväksyttiin ja _ ~'litettiin liit ~ojllhlill F'hett; ; lcj.ksi viro.llista edllstajaa. :iitä tulee os3notta~iin ilmoi tet' an, että liitto pyrkii 5.miehise n j olll kllee n. 1;' hett:imiscen, mutta tiedllstelee, voisiko jollkklle edllst~a eri urheilllaloja, jois3~ varsi kin voimistelll olisi edllstettuna. Esille tlltieet siat f). :. Pohjoismaiden nyrkkeilykongre3si. Suomen NyrkkeilJliiton ja TJövtien Urheiluliiton yhteistoimintavaliokllllnan sihteeri Eino' R ntaner: ilmoitti, ett" Tukholmassa järjestetä'ill pohjoismaiden nyrkkeilykongressi, johon Suomest n on kutsuttll edustajat. Nyrkkeilyliiton edllstaj~na ~on;ressiin matkllsta liiton puheenjoht ja maisteri Viktor Smeds. Lii ttotoimikunt pä~ tti lähettää kokoukseen edllstajan. ~dllst jaksi v littiin liiton vard.puheenjohtqj, j;'rjestösihteeri Yrjö Enne ,. Paipipäivien p~lkinto. Liittotoimikunnan j"sen Kusta~ Vllori esitti, että 1 ii tto ~ hdess:-i Painilii ton lg1ns33 h'-lll ':kisi p inipäiv"n kiertopalkinnoksi M. H~kkisen manl aman taulun, jok maksan IT rkk~~.. Palkinnon saisi hcl.ltulilll liitto, joka f1getta P' inip;':iv"n kilp iluihin eniten osanottajia. V'Iklludeksi: E. A. Juokim

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Pöytäkirja 3/2016 1 (11)

Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Pöytäkirja 3/2016 1 (11) 16.02.2016 Aika 16.02.2016 klo 09:00-09:55 Paikka Mikkeli, H-rakennuksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK Ympäri stönsu o j e l u päi v ät 20 0 5 Kaupat ja kunnalliset määräy kset C a se j a k e l u a se ma t Juhani Ilmola y mpäristöpäällik k ö SO K S-ry h män rakenne S-ry h m ä Osuusk a up a t SOK -y h ty

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Valmistelu: suunnittelupäällikkö Kari Hällström. Katuosasto esittää tarkistettavaksi palvelu- ja vuokramaksunsa (suluis sa voi massa olevat hinnat):

Valmistelu: suunnittelupäällikkö Kari Hällström. Katuosasto esittää tarkistettavaksi palvelu- ja vuokramaksunsa (suluis sa voi massa olevat hinnat): Tekninen lautakunta 129 15.12.2009 KATUOSASTON MAKSUT 1.1.2010 LÄHTIEN TELA 129 Valmistelu: suunnittelupäällikkö Kari Hällström Katuosasto esittää tarkistettavaksi palvelu- ja vuokramaksunsa (suluis sa

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT 114/01.00/2014 KHALL 30.06.2014 167 (Valmistelija kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää,

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 e n o n c, i n 28.10.2014 S Ä H K Ö N H A N K IN T A L O U N A IS -S U O M E N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M Ä Mukana ovat Lounais -Suomen Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen Kunnanhallitus 144 27.05.2013 Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen 170/10/2013 Kunnanhallitus 144 Ranuan kunnan henkilökuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Ky sees sä on EU-kynnysarvot

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland V IC: 106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVIII Del XVIII

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy Hallitus 46 16.01.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy H 46 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on 14.12.2012 an ta nut päätöksen 1002/05.01.11.02.01/2011Satucon

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan kokouksesta 7.11.1969 kello 16.30 alkaen Rautatievirkamiesliitossa. Läsnä: Hannus puheenjohtajana. Mallinen, Santaranta, Hovi, Hiltunen ja Laine sekä Väänänen,

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 1. Olli Lehtinen H:gin Voimailijat 1. Åke Granö Helsingin Nyrkkeilyseura 2. Unto Fernelius Viipurin Nyrkkeilijät 2. Toivo Vuorinen Rauman Voimailijat 3. Sven Nyström

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2)

Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2) Yhteistyöryhmä 1 16.01.2013 Kunnanhallitus 71 04.02.2013 Yhteistyöryhmä 14 24.10.2013 Kunnanhallitus 289 02.12.2013 Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2) 26/01.01.03/2013 Yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2008 1. Otsikko Sivu

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2008 1. Otsikko Sivu LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 Tulevaisuuslautakunta AIKA 01.07.2008 klo 16:30-17:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle Keskus 09 7711 BDO Audiat or O y Fa ks i 0 20 74 3 2 93 5 V a t t u n i e m e n r a n t a 2 w w w. a u d i a t o r. f i T I L I N T A R K A S T U S K E R T O M U S 2 0 1 3 Lounais -Suomen koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 15. Ikäihmisten neuvosto 11.03.2013. Aika 11.03.2013 klo 10:00-11:20. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 15. Ikäihmisten neuvosto 11.03.2013. Aika 11.03.2013 klo 10:00-11:20. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 15 Ikäihmisten neuvosto 11.03.2013 Aika 11.03.2013 klo 10:00-11:20 Paikka Läsnä Kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Luettelon mukaan Pykälät 10-18 Allekirjoitukset

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO Rhy pöytiikirja. Sivu 1. ( 5) ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) KOKOUS PÖYTÄKIRJA AIKA: 26.02.2005 kello 12.10-15.20 PA 1 KKA : SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO LÄSNÄ:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 271 24.08.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy 750/61/616/2011 STLTK 271 Silmäasema Fennica Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja...

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja... I Perusteita Kuvien ja merkkien selitykset... 2 Aika arvot... 3 Lämmittelyharjoituksia... 4 Rytmiharjoituksia... 7 Duettoja... 11 Rumpukappaleet... 13 Simppeli... 13 Kolmijalka... 14 Antius... 15 Afro...

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä.

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä. Kaupunginvaltuusto 30 09.03.2015 Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Perusturvalautakunta 48 12.05.2015 Valtuustoaloite omaishoitajien vertaisryhmistä 139/01.015/2015 KAUPVALT 09.03.2015 30 "Ylöjärven vanhustyön

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot