Pi:iätet~iän asian va tin:i ta toil.lenpi teistä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pi:iätet~iän asian va tin:i ta toil.lenpi teistä."

Transkriptio

1 Kokous 51/45-3. Jaosto pä'itti tiedoi ttaa ruotsil ::ielisille s euroille, ett" ni. den ohja <l ~~t 0.) ll-i..s't i::3ivat neuvontapäivilie ja t~ten op~isivat ohjel at '.- TSL:n syyskokous. TSL: n säi.:ntöi'l~iärd' sess& sy.tskokoukses 'a tulee esille liiton jj.se!'lila.:c '~cn. koroi".;t:1. Llen 80 pemliir: jlic;eneltä'. TSL:n tal ousarviossa on lii ton jäsen,"-' iäräk... i arvioitu , rr;.::"::i..i teklli jäsenver01: yhte en'lä L1ar}.. kaa. Pi:iätet~iän asian va tin:i ta toil.lenpi teistä. Lii "tojuhlan talot:l,svalio. ~ m... un \irjelmä. K:.isitell" in liittojuhlan talonsv lioklu.u. a _.cj_tjcl. ILä, j oka kog~oe toi en i t ei tä ty"nuntajapiir ien tu.en s::: ':l!_iseks i liittojuhlien hyvilksi R e~asäätiöa Jerusta i~en. Reumasti tiö- toimikllnt jäi' jestä" sä:tiön..,eru:.ta miskokow-csen jl.lllu1~:1u.l 18 pnii klo 15 l.jetsätalos..;a. Lii tolle sa PU::lut kut:::u, jossa )yydetään liihett'j ~i.".n yksi tai kak:ji eg.ustajaa tilaisuutee 1. Perusomaisnuden vi:ihi 1 maks:l :,'..1:a.: P ä il t ~ k s e t l. ~. Kokouksen isuus. ": odettiin, ett kol::oukses.,a 01i ya'~ s pu7i.lla hee.jolltaja O. SUTl to ( 21)), lii-4totai..,ilcu::_ 1 jäge let Y. E ne ( 29), A. Heisk... el (,,-5),,/. VLlOri (29), U. S':'ivonen ( 29), V. Ri<">tell (28), A. L?J.ir:m ( 6), O. Viander ( 29 ) ja _. Kopo:!::.en (... 5) sey;i liito 1 toi itsijut Peul:LLLITi ja Hlt-:;'Ulen sel~ä :';ino A. vhlo:cko, joka laati tokouksesta 'p0jthkii';jan., f> -f.*-- " ~ '1'1' ( et' f. l pövt '.cirja7: tur1c:?-'stug. Lue t tiin kokon.ksen 50/ 45 puy~~kir j '1 j:l va:lvis Ole u tiin -!;ehdyt L)'ii..:.t 'kset. I 747. t.. not lt lnv' t. yj u.ettiin ,.. y tka- ano.,ls Liittotoi ik.llt r :lyv~iksyi j'ws~on toimen~ i. teet. {C'esta ~ce:"1.ke~ tyi laaja keskustelu, joka '-at 'ot-l;iin t s" vai.!lees" riitt"v~n :-äätökseks:::". Lii ttotoimik lt hyyäks~ i jaos"!ion S l Lrlni tel.ln ~ "ä"t'"i k::inr.i t ä!-i ViI 0 Sllil:l.ase l' i to ~ L iv 1 t=;) j LS i 4 \::1c:n aj~ksi l":'::ic Le Suikl aseli' m k,et ': :1k:n kmc lisipall-::kaa, 200 ri.l....,äiviii'ahaa j 3. korvat r. tie kul't. 75! SL1UlD1ist :J~ine.J." Yleisurheillljaosto. esi t:ts hy7"k:::;yt"c" i... j' ::;' Ulist rll~icva li o'amnan jäsenik Ji r.:.i wettill Viljo Sno i el1 j'l V~'i Il0 Kor j 'la :- 8. t._- Hiih~('.l h"';..:.:.l~~ ~Yoymys Ltk:n jä.seuer pöju';lle se'r 'IV uri N'rl 811 p kj:-::o... Jeen S. -~Ttt~Tl;in ril'i...l anor.m[i. nr:vstä jä~etti~n.le.. 0v:il" o:.. ~."'r c:.dot ti, et :..i v lxat llov 1 et _ Ryttyl;' Ki rille k".i t 1J::::... Y 1..' uk.:....., :t " ~ os Koe a10i tt '" toiint 13<1 Ii' ttotcir ik li1::l.j.l hoi v:-'ks:tl:-in _ 2. ir" 2j sis"ll,:, ol::s i v l' t v qdi~-l; es, LI Oy t"tt v sille.?';'~'oil lie ];:"et a kor- Ic2v. j:tj.. 75~,. - 1 eh otti, e-:tc,?äi v"l~ 1"" S 1.O:'i te-

2 Kokot.l3 51/45-4. t an V:1rSill'ti ilt9. l.t:.. ):iiv::'ltä, nmtt, 0~ Ruotuis a olo uj lt Ptiiv~.rnhal:orv< 'lu On 250 mk. LiJäksi st.lo:;."itetaa~ vccrsir :..igot u. t ka- ja passi~ult.lt. Ltk: 11 j i:::ise 1. LSlllri ltu.rmi Llerki t si äi vä:ra. '-lkorvl n.'cse_ 8U~ itt ~ist vast a~ v~stnl~usee~sa. 755._-=-_ll.J..._=_:Uii tt 0 j uhl a2.1~j.. e 1..l1i en ruo t s i 1 t.ine.l.l. J 0 ton kunta hyvärsyttii:r ~~- ~~ Ed.lstaji11e eväst.. ksenä päätettil. karulattaa jäsern '~ ujc L ~;:oi.'oi tt L.istu. esitetty: n määr"u =E.J. - Lii -:;!.oit":l1_~ 1 _L_lousvn.liukuLlc.n kir j e1r.1ä. Lii ttotoi.. i'~l1...1t.1 prätti jaädä odotta.r~ a~_ edellises ä ko ro,::,:"sess.,/'~~,et ' _ til se1vi t.: rsen vu.lr is "LU. ista. Yysy ~r.kse8./ ;CLli ter.jz:l 0 Jetaan si t~~ elyj.en yhteyttä SlU(:n l:a... lssa yl~teisen. e ettelyn aii: ns mise råi. S K:n k... ssa k~ytäviil... ne lvotteluihin v li ~tiin edustajl:si puhoenjoh'laja Su"'.'anGo, vara.:}l1hee jobtllj'l :::::nne ja. v lis l...jo.ljaaja Salone~1. 75 _. _- 11-.!-!...- ReULltls~i:iti"':n per staminen.!..kys'7 y.cses ä oli :reumasääti;,)n )erns-'- a.,lista koilkeva tiedoi vustil 11.SUt.l:J eikä säätiöll ne"ue aljistil. isuus. Toiuist 0 l1l10 lehtii ed,8 t lkc-esj.;'-l r imello ui 3i11 evustyk.:3i:d, että liitto... )er~' lttees 0'" k L nattaa y:c::'~ystil, r:mtta ei si;jvita s~:ätiöc 1 v 1- rvja. E3ille -:;'lleet !._ r:2u~~s""i:n ~ euvoti,elut. Var n ) lhee lj~ht3.ja jo. ltk:n jiise 1 u. Siivo~... en seloativat S~I:n edu.. tajie6 ~llss~ käytyjä ne vot~eluj 1, j i~sa l.:ttor.. edlst"jat pe"yu:;jjeliv~t liittotoi ikulma.1 ojansn o ',tail9.c.. kd.n-'caa. Seloouus j e~us~ajie. toi... :e )::..teet hyväl-..ayttiin _-: ~_.!.=-~~ ~s~~liil~tomaaottelu. Lt\.:n jdse 6C6 Lauri 1 u.rnen esit ksestii hiihtoja,ston puh;e j 'lt ja 8elo.. "'vi r uennnt"t8. Il' 1S '... i' hlor '" 0,telu-h 1- kett. R :o"t 3.1 i~et Jliv t llcj eet yrit~'k )es~ä r'9.tkaio m v '-,,:>y.. isen iuoks i. rii ikliä il 1 Li h 1 ttoluu v t 1 Suo. e 1 Hi':':ltol ~~tc 1 ~u 101t se~1 j"l!reen, km SAK fl ~ it... ii kolma tena 0) 1- uolena S 10 le Latu. Ltk:n Jasen 6 arne ~ s~inen selosti ne'vcttel~ja S 1,... e... Ladun j ohtomie s.;e k nssa seki:l :r i 'stä j ohtu la3. toi.:nen i de"vtä, ett.. hänet oli YJdetty Ladun jo ltoktmtl n t n rkkaileva~a jesenenii. Liittotoimi unta hyväksyi toi;ne )i"veen. Vakuud n ~si: E. A. 'uokj\.o.

3 Li ite m 1 Lt kn pkaan 51/45. Hiihd~n harrastusmerkin säännöt. l.. Jokainen Työväen Urheiluliittoon t ai t yöväen järjestöihin kuuluva henkilö en oikeute t tu suorittamaan t aitoaan j a kestävyyttään vastaavan hiihdon 1, II tai 111 l uokan harrasta jamerkin. 2. Merkkivaatimukset voi daan suorit taa ~ilpailuissa, harjoituksissa tai retk illä. Lyhin huomioonotettava matka sam311a kertaa hiihdettynä on 5 km luokan saavuttamiseksi vaaditaan, että henkilö samana hiihtokautena hiihtää vähi ntään 100 km. Naispuo l isemta suorittajalta vaaditaan, että hän samana hiihtokautena hii htää vähintään 50 km. 4.. II luokan saavuttamiseksi vaaditaan, että henkilö 111 luokan vaatimukset suoritettuaan sen jälkeen samana hiih~okautena hiihtää vähintään 200 km tai suorit taa 111 luokan vaatimukset 3 vuotena. Naisten II luokan saavuttamiseksi vaaditaan, että merkin suori tt8ja 111 luo ~~ an v a8. timukset täytettyään senjälkeen samana hiihtokoutena hiihtää vähintään 100 km tai suorittaa 111 luokan vaatimukset 3 vuotena luokan saavuttamiseksi vaaditaan, että herucil ö suoritet t uaan II luekan vaatimukset senjälkeen saman8 hiihtoknutena hiihtää vähintään 300 km. No.isten 1 luokan s aavuttamiseksi vao.dito.nn, että merkin suorittajn II luokan vaatimukset suoritettuaan, s amano. hiihtoknutena hiihtää vähintään 150 km. 6.. Ho.rraåtusmerkin suoritusten järjestäjäin on jatkuvasti pidettävä tilastoo. merkin suorittnjista luokitto.in. Jäljeru1ökset tilastosta on lähetettävä vuosittain huhtikuun ku+uessa Työväen Urheiluliiton Hiihtojoostolle. 7. Hnrr.2stajamerkkien vnst :-:\:W.'12. kc.mkaistn merkkiä.bw.nnetnqn hiihtc"puvun V8semmnssn IoJ lknvarressn. 8.. Hnrrastnj nmerkkien suor i tuskortte ja j a pöytäkir jojo. sekä k :-mkaisia j a meto.llisia merkkejä on s no.tnviss.. Työväen Urheilulii toi t 8..

4 Kokous 52/45-1. Työväen Urheiluliiton r.y. liittotoimikunnan liiton toimistossa joulukuun 17 rnä 1945 pidetyn kokouksen pöytiikirja. E s i t Y s 1 i s t a Kokouksen päätösvaltaisuus Todetaan liittot imikunnan jäsenten saapuvillaolo ja kokouksen päätösvaltaisuus ~. Pöytäkirjan tarkistus Tarkistetaan edellisen kokoui.. sen päätökset ~. Kilpailuluvat Käsitellään seuraavat lqpa-anomukset: H iih t 0: 3. 3 Heinolan Työväen Urheilijat, kansalliset M ä e n 1 a s k u: Puistolan Reipas, kansalliset P a i n i: Lahden Haukat, kansalliset tai mahd. kansainv Tainionkosken Tähti, kansalliset Porin Pyrintö, kansalliset ~ Kotkan Kisailijat, kansalliset ,. Painivalmentajain matkaohjelma Painijaosto esi ttt'ä liittotoimikunnan hyväksyttäväksi painivalientaja Vilho Suikkasen tammikuun matkaohjelman: Helsinki, Lappila, Lahti, OrirnattilR, Kuusankoski, Popinniemi, Kotka, Savonlinna, ~ikkeli, ppeenrant",? Joutseno, 2g-30.1 Tainionkoski. 76'. - 5 :. Hiihtäjien valmennuskurssin osanottajat Jaosto on Vierumäen Urheiluopistolla pidettuvälle hiihtäjien valmennuskurssille valinnut osanottajat ja esittää valintansa liittotoimikunnan vnhvistettavaksi. Valmennusleiril äiset: Urho Niemi, KuPu V. Kujal~, SipToi P. Salonen, JyV V. Vellonen, SaJ A. lblli, VilT VeH:ko Timonen, LaKa L. An tt il a, Ky v Esko Kankainen, KäKu O. Syrjänen, LeVo V. Turunen, VarT h. Ikäheimonen, VarT T. Levänen, RKV V. Viljakainen, VarT H. Konttinen, IKT V. Rytkönen,' VeKV Ohjaajiksi koulutettavat: G. Elovaara, Käku Sulo Koskinen, Käku H. Ojatalo, HiRo A. Turunen, SuV E. Herranen, KoIn ~. Airaksinen, ÄH ~. Sikanan, TikI B. Sandberg, TikI Unto ~irjavainen, KyV Olavi Vuori, KäKu J aakko Lahtinen, VilT Pentti Kirjavainen, KyV Veikko Perälä~ InV Ol~vi Virenius, RaK V. Rimpilä, Lohi Le evi Perälä, LiV Elis Backman, Lolo S. Hietala, PoPo Yrjö Salcinen, TKV P. Kärki, KemV Mäenl~skijain valmennus leiri Kuten kilpailukalenterista huom'lt r ~.r, en m"e ~l sk.-har-. rastua osoi ttan~lt uuomattavaa lis;";'ntyn isl,:' li' tossam v. (ull.v!' > talvena j"r~estet";'n rr:onl;t luom tvava'v kansainv"lisetkin '..illailu.jc, 'oidsa edustusmäenl:j.s~ joil... amme va ditaan hyvä;' lu.nloa. l~i i ltejuoos- to esitt"tikin je.:rjestettävi:iksl edu.stusmi:ienlns'~ijoille.rulle valme:lnusleirin S Lahdes~a, j03aa he parhaiten voisivat sa da tottu~usta suurmäkeen. Le::"r::"lle E:-:~doteL.aan!rLltsuttav ~si 25 mies V' ",ek": se...t.rojcr

5 Kokous 52/45-2. orrillr ku3tacnuksilla nlln paljon ~uln majoitusolot sal:ivat. ~us"annuslaskelma ja kurjsiohjelmrn runko liitteenä. Ohjaajiksi e dotetaan liitto-oajaaja Vilho Peura ja A.. Les kinen (Liite = 1 a) ". YnteistoiLlinta suunnistamisessa Yleisurheilujaosto esittää suunnistamisvaliokunnan alotteesta yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista Suomen Suunnistamislii ton kanssa. Neuvottelij oiksi suunnistamisvaliokunnan e dllstajina ehdottaa jaosto ~oivo ~ulkkisen ja Leo Huttusen ~. Suunnistamisjaoston perustaminen Koska suunnistamisharrastus liitossamme osoiltaa huomattavaa lisääntymistä, josta syystä se vaatisi oman erikoisjsostonsa, niin esittää yleisurheilujasto, että liittotoimikunta ehdottaisi liittoneuvostolie suunnistamisjaoston erustamista :. Suunnistamiskurssi uaadalcsemme suunnistamise.jsa p;'teviä ratamestareita ja seuraohjaajia, jois a eri puolill a maata tuntuu olevac suuri puute, ehdottaa yleisurheilujaosto jli~jestettäv~ksi Helsingissä suunni3jan.iöen ratamesjcari- ja ohja:ljakur.:>vit, joille hakemusten perlj.s ~... clla kutsuttaisiin 15 osanottaj a. Kurssin teknilliseksi ohjaajaksi esitetään p~tevä mies Suomen Juunnistamisliitosha. Kustarnuslaskelma liitteenä (liite k 1 b _Yleisurhellijain valmennubo~eet V '3. 1 takunnan valmentaja rmas Valste tal'joaa lii tollemme yleisurheilijain valmennusohjeita. Yleisurheilujno~to pyyt~oä lupaa ostaa k.o. harjoitusohjeita 100 sarjaa ' 50/- jaettavaksillmniseksi yleisurheiluseuroille u. Ji;;';'kiekkoneuvottelut Kuullaan liittotoimikunnan Jasenen Lauri Nurmen selostue neuvotteluista Suomen Jääkiekkoliiton edustajien kanssa :. Q..s_timeEkk~~~roie~_jako Kuullaan puheenjohtajan selostus postimerkkivarojen käyttöä kos-evista neuvotteluista SVUL:n edustajien kanssa _...~~itsin JU liittojuhla Sveitsin TUL järjest;oä liittojuhlan heinäkuun päivinä Baselissa. SATUS kutsuu j lliinsa kaksi viralli3ta edustajaa se~ä 5-miehisen joukkueen yleisurheilukilpailuih'n S. Korip~~loilun nuorten liitto-ottelu Koripallojaosto esitt;'i3., että nuorten liitto-ottelu koripalloilussa pelattaisiin Samalla suoritettaisiin nuorten piiriottelu Helsinki TU~ - Helsinki SK~. Liittojoukkueeseen kustannettaisiin Pispalan Tarmon pelaaja Esko Koiv~nen. Kustannukset 1150 mk. P ~ ä t ö k s e t: 7 2~.Ko~<?uksen pz.ätösval taisuus Todettiin että kokouksessa olivat saapuvilla puheenjo' tqja o. SUV'41 te (2 ~ ~, lii ttotoimikunnan jäsenet Y. Enne (30), A. Heiskanen (2(~, ~. Vuori (30), U. Siivonen (30), Leskinen (7), o. Vianrer (30), Lauri lur i (f//!) ja 1:. Koponen (2G) sekä liiton toimitsijat V. Pew1kuri, Eino Rantanen, 1. HLlttunen sekö' E. A. uokko, joka la ti kokouksesta öyt[~irjan. ~okous oli pätitösvaltainen övtäk~r'an tarkistus ~~--~~~~~'~= Luettiin cokouksen 51/45! öyt<ikir ja j:::t vahvistettiin tehdyt päätökset. 1 r

6 Koko~s 52/ ~. Kilpailul~vat Esite~ l~vat myönnettiin. 76_5_._ - 4!,_. ~a~ni valmentaj <U.-n ma_tkaoh~!.ma Liittotoimik~ta vahvisti ohjelman ~. Hiihtäjien valmennuskurssin osanotta~~t Liit~otoimik~ta hyväksyi jaoston esityksen osanottajista. 7 ')7. -:..2._._, Mäenlaski~~valmennusleiri... sitys pala~tettiill jaostoon selvityksen saamiseksi siitu., ketkä kurssille voidaan kutsua os nottajik i..teriaattee.jc liittotoimikunta asettui esi tykseeil nähden myönteiselle k::mn3lle. Niinik~b.n hyv;.ksyttiin klj."'''ssicn ohjaajiksi Vilho Peura j 1 A. K. Leskilten. 7 ~3 ~ -=-}-.'L~_ Yh te i ~t 0 i_~in ta _ ~ ulillai G tamis e s ss Yleisurheilujaoston esitys ne~vottel~jen loittamisesta Suomen Suunnistam:'slii ton k~mssa hyv" ksyttiin. Liiton ed ustaj i.ks i neuvotteluihin valittiin Toivo PulL kinen ja Leo Huttunen. 76~ SUDnnistamisja,ston perustaminen Yleisurheilujaoston esitys hyväksyttiin. si sta tehdään esitys liittoneuvostolle ' S~~r.nistamisk~rssi Jaoston esitys suunnistamiskurssiert ji:i.rjestämisestä vahvistettl_r:.~tiinikään hyväksyttiin, et ä kurssien ohj>:lajaksi löinni tetä~.r Suunnistamislii tosta pätevä henkilö ~_. _ Yleisurheilij_ain v3_lmenqusohjeet Työvaliokunnan ehdotuksest jaoston esitys hyväkcyttiin J ' Jääkiekkoneuvottelut LiittotoiJlikunnan jäsen auri Nurm.i selosti neuvotteluja Suomen Jääkiekkoliiton edustajien kanssa. Selostuksen perusteella p" ; tettiin jatkaa neuvotteluja, joita olisi kiirehdi ttävä, osallistua jääkiekon B-sarjaan, l 'ihettää yhteisille tuomarikursseille 3 osanottajaa sekä yhtyä J ~äk ie kko l iiton esitykseen yh~eisen kirjelmän l ähettämisestä Ruotsiin jääkiekkovälineiden saamiseksi =-._~os_timerkkiyaro j en käy tt ö Ku~ltuaan puheenjohtajan selostuksen postimerkkivarojen jakoa koskevista ne~votteluista liittotoimikunta päätti 4 :ll;i äänell ä 4:ää vastaan jakaa vielä nostamatta olevan erän samassa sunteessa kuin val tion avustus eri urheilujärjestöille jaetaan, edellyttäen kuitenkin, että SVUL yhtyy pät1.tökseen :. Sveitsin.TUL liittojuhla Liittotoimikunta hyväksyi Sveitsin TULn kuts~n ja päätti l ähettää liittojuhlille osanottajat sekä osallistua myöskin liittoj~hlien yhteydessä järjestettäviin kil pail uihin. Kun SATUS oli kutsunut osanottajia ainoastaan yleis~rhei l ul a j eihin, päätettiin Sveitsin TUL:ltä tiedustella mihin muuh~n l ajiin Suomen TUL mahdollisesti voisi lähettä~ osanottajia, erikoisesti huomioonot-taen mahdollisen edustuksen voimisteluun ~. Koripalloilun n~orten liitto-ottelu Jaoston esitys hyväksyttiin ja liittojoukkueeseen kustannetaan Pispalan Tsrmon jäsen Esko Koivunen. - Esille tutieet asiat: Hiihdon hnrrastusmerkin säännöt Otettiin uudellt:en käsiteltävb.ksi edellisestä kokouksesta pöydälletj ä: 'nyt hiihtojaoston esitys hiihdon harrastusmerkin säännöiksi. Liittotoimikunta hyväk~i esityksen sikäli muutettuna, et tä myös nuorten merkki yhdistetään s'i.äntöihin missä tapauksessa 3 ~ :: än tehdään asian mukf.linen lisäys. Koska sääntöj en sanoomuoto jätti erinäisten määräysten osalta tulkinnan varaa, palautettiin säännöt hiihtojaostoon tarkempaa stilisointia varten.

7 ltj(tt- Kokous 52/ = 16 Maa-alueen osto Toimistopäällikkö selosti neuvotteluja, joita oli käyty toisoalta Oy Stensvik Ab:n ja toisaalta Suonen Metallityöväenliiton, Suomen Puutyöväenliiton ja TUL:n kanssa erään he suuruisen maa-alueen ostamisesta noin 16 km etäisyydellä Helsingistä Jorvaksen maantien varrella. Senjälkeen kun kaupasta oli sekä myyjän et~ä ostajien kanssa, joissa myös TU määrätyllä o salla olisi mukana, tehty periaatteellinen sopimus, ilmoittautui myös SAK olevansa halukas osallistumaan ostoon määrätyllä osuudella. Liittotoimikunta hyväksyi toimistopäällikön tähänastiset toimenpiteet ja päätti periaatteessa olla mukana alueen hank kimisessa sekä valitsi SAK:n ja e.m. ammattiliittojen kanssa käytäviin neuvotteluihin liiton edustajaksi toimistopäälliköq lisäksi ltkn jäsenen L uri Nurmen. Vakuu..'i e ksi: E. A. Wuokko

8 Liite m 1 n Ltkn pk31n 52/45 K UGtn nnusl ~G kclmn; 1'.1'-': e}};l.a.s.kij 8..i.n.. v~.~m.e A~~ s.l.e.i.r.i L.8 1?:de.s Oh j :1,-: j :l t. A. Leskinen j a V. PelIT2 25 osanottn j a n mc\ tkn t 1 400/ A pllro.h ~ t ~ 000/- ( y l öspi to ) Pt-i.i v~r.: h 2 t? mk i 50' ~ - pti i vti OLlj;':-:j icn [,n t k3 t ( 2 öl1 j,;"i.j acl ) Ohjlljicn ylöspito OJ ~ '. -. j L::;n p:11 1'.kio ~ 2000 ~_. LLlcntomenot Hiihtontlcn kunnost nrnisklllllt S uk i l ' i si~ monoj8 Ohj elp1 ;~ :: Ll::. (;nnot ; = mk = ' IO,C) OO~, -~ - ~~0, 000 '.'... h ~s ~ tl~, 800 ~ -I = ~ " CO~ = 2,, = z 5 ' 8'. o'oo' ~ : ri,::I :.tcllle nnot (lllonnoits ij an m:~;;i.rtiä kasy ( ::. tll sj ~'lost()) HyppytcknilliGi ä ohjoi t n sullrmii ki ä v,u'ten (Le skinen ) T lvon l. ~ ilp n illlto imint ~ (Leski n en ) Ensi2y Ll mäkionnettomlj.uks i GS8 (lllenn. mäfi.rtittiä.n myöh emmin) MäcnlcJ3L.:I1.n nrvostol L1.per ustoc t s uurmäessä ( Loskine n) M~ c nl ' ~ s kij n liittomme e dllst j a n a Mf,c n l,:1 s kutoniikkn ( Le skin en) ( PcurC" ) Käyt ännöllis iä h arjoitllks i n )Pcura ) Voimi s t elu ( P e ur ~ ) Liite ~ 1 b ltkn pk n~ n 52/ 45 o G S.LlU.l!pi s t :1.n~ i.o.o.n_... r n.t.n,~o. s.~.c\.r.i.:-. j 8.oh.j. -"... j '<1)m.. r?si ::-2.t? 0_1. _ X Llst 8 nnu o l ~ sk 2 1 ma: Hels ino-issä _,-... " N~ tk~ku s t ~ nnllks c t, 15 os ~not taj an ~ Mn joitlls, 15 os nnot t ~ j ~ 8 ~ 8m/- Ohj.. 1;l j nn p,"'.lkkio 3 päiv 2~i,~ 350/, LLlOl1 t Ollwn o t Sek'11 ':'. is L :: k Lll ll j n P o ri [\~1 t c lll c nno t ~ 400/ - = :. 0-' - 1 "200 :: = :~ :- = ~ - 0" ~ mk ~.. ============= TULn synty j 2 9cria l tte0 t,t i? 80no,soLlrC".- j n j ~i. rj e stö kllri TU1n j ~ rj e stör n~an n o Yhteiatoi m i nt 8 Do p imu ~ sc t 1 tu.nti 1 tllnti 1 tllnti 1 tu.nti Te i 11i80 t 1 Llennot r.l~"'. ;: r ä t ~:ti. n s onj ~~ lk eo n, ku n on n o uvot 01 t Ll t,,! nilli3 0 ks i ohj,:l, -, j ~. I CG i tnlov.n l1(]nlcilön kn11.s ;J8.

9 KokoQS 53/45-1. Työv~en Urhei l Q l iito~ r. y. liittotoirr.ikl1n~ n l iiton toimistosj j0111qkuun 27 ~n1i 1945!)idetyn kokouksen löytäkirja. E s i t y s 1 i s_~ 778.-=-_1_. _:_~~oukse_!l :hätösval taisql1s. :;:odetaan lii ttotimikunnan j :isenten s ap:a.vill r kokol1ksen päätösvai taisl1us. olo ja l~~._ _Pöyt~ k ir;i.~:.ll---1arkistus Tarkistetaan ede l lisen kokouksen pliätökdet ~ildailuluvat. ----_ ~,~-"'- Käsi tell t" "n seuraavat 111pa- anoml1kset: H i i h t 0: M"i t;'.svaaran Mänty j '1 Malmi- Ve ikot, knnsallis. 78 h -=-_h.. ~ii t n p_ai~im~tarl1l1det. Painijaosto esitt':i: ltkn hyviiksytttivliksi TULn v Lfi painimestaruuskil paillljen j~rjest[:r isoi kel1det seu.r' rlv' sti: Ryhmä I Lahden kal eva " I I Reposaaren Ku.nto Iklimiehet Lieksan Into I. K. Bal der-seuran kutsu. Rl10tsalainen I. K. Balder-seu.ra on l"ihet ","nyt l' itolle kutsun, jossa pyydetään Aulis Harjua sel1ran kilpaill1ihin Kun Har jl1 ei Tansk8.n matkan johdosta ole tilaisq'ldess'.l matkustd'i ln, on jaosto l;";hettänyt seuralle vast'1'lksen, jossa esitet;':'n, etj~:', t kalle voi tais iin lähet Vi:i joku toinen sam' n sarjan nie s. JälLkeeseen ei vieu' ole tullqt vas talj.. sta. J'wsto 1 ~T~ t... v'll tul1kdia hoi t'~a asi::w. Kl1stannuksct suori tta~ kutsu:as<;;u.ra :. Ruotsin oainiliiton kl1tsq Rl10tsin painiliitol ta on,tul:n Painijaostollc tullut kirjelmä, joss pyydetään S. HOltilaa Rl10tsiin kilpailumattc~lle. Hostil ::1ll tul isi osallist113 Ruotsissa v(hintäin 3 kil pailuun. Ensimmäjnen til isul1s on Tukholmassa , jlil kitil,ailut ov t maaseudull q. RLlotsalaiset maksavl t matkat edestakaisin ja :'i v:'rahaa 1 1) RKI' vlloi'okal1deltl. Siinä tapal1kses.3a, että HOGtila o~ esteeilinen, py t;'ä jaosto lqp""') saad sqositella tilalle 7. Lcrr.pist:', TiQtistcn Pynnnöstä r. l'~or;jan pa:hni~:hiton kqtsq. l,orj' n pc iniliitto on kutsunut S. Hostil... n j' 'J. Räsäsen Oslon piirin jii.rj estämiin kil pail Qihin S.!C:J.n Hostulo on samanaikaisesti RllOtsissa kil pail umatkall...,,si tt;';: j osto ette' to:seksi I\Orja~lll l ~ihetett;;isiin joko T. LerJinen t~d V. Myl- 1 ;' ri. Tämäntapainen esitys on jo tehty :Norjaan. Norja18.. iset su..orittavat matkat Tukholmasta horj... n ja takaisin sekä ylöspi toku..st,annl1kset t;'l tu ajal ta c. 1llienl~skijain va l mennus l e~~i. Liittotoimikunta pal au..tti j aoston esityksen m~i.enl as kijain val rnennu..s l e i rin järjestämisestä Lahdessa Hiiht ojaosto i l mo i ttaa poistaneensa leirin kustannqs l askelmr3t~ p~iv; rahat, joten kustannqsl askel ma p"ätt yy summaan mk :... Leirille on jaosto squnnitel lut kutsut tavaksi seuraa- via miehi ä, 6. Rosendahl PisT S. Hal vorsen, TiKa P. Salmela, VoV O. Kalke, Ve V S. Kemppainen, InV E. Salo, TK"'v T. Pasi, TKV V. Peltonen, TKV K. Koskio~qri, TKV I.i. Su..oniemi, TKV o. Erjama, KäKQ Pul kkinen, KäKu A. Uiku..l a, KoKi A. Forss, KoKi E. SQursalmi, Kym i I. Rt.:mn, KorT R. Su..lku.nen, Lohi Pentti Tu..o~i, TaV K. Hyttinen, HäR V. Pentik~inen, TaiT

10 Kokous 53/45-2. lsto Liehu, TKV E. Holop inen, HTH R. Eld, HTH T. Siiriö, TY O. Oss~, TaiT T. Virta, 10P Mattila, NoP I KJ2l:!:inlaa~~on pii~in~l'j.0l1!us. Kyminlaakscn piirikunta noo, että liitto kustant isi ohja jan voimistelun alkeisohja'lj3kursseille, jot;r pllrl suunnitellut toimeenpantavaksi tammiku2ssb Jaosto puoltaa anomusta ja esit ;i,,', ett: kursseille l älletettäisiin ohjaajaksi Yrjö htio. Kustannukset mk. 78l. = 10. Ulkomainen nropaganda. Liittojuhlan propagandav'lliokunta on käsitellyt liiton ulkom3ista propagandaa koskevia asioita parissa viime kokouksess3.an ja on pä; ttunyt ehdott8 " ett: liitto heti ryhtyisi t imenpiteisiin täss' asiassa. Parhaill an on propagandavaliokunna::'la työn alla 6-sivllinen esittelylehtinen, j ossa esitellä" Helsingin nähtt.;.vyyksii:i ja urheillllai toksi q j 8.. samali' lii ttoj h ln~. T"r1;~ le'ltinen jlllkaistr.>'~n engl annin-, ranskan- jo- rllotsinkielisen~. Sen lisäksi propagandavaliokunt ehdottaa, et r ä ryhdytt;i.isiin toimenpiteisi ;.n hieman l :-tajernm.n kirj.sen jlllkaisemiseen. Sen SllurllllS voisi olla esim. 64 SiVllB j k nnet. Kirjasessa selostettaisiiij. ljhyesti TULn historia, jäsenm" ärän kehitys, r llrheiluteknillinen kehi tys, organisaatio, ohjelma ja p'" "F;: "r'i, huomatuimm8t urheilijat, TUL työläisolympialaisis~a jne. Kirjanen olisi julkaistava englannin-, r ~skan-, ruotsin-, saks' n- ja venäjänkielellä. Kustannus tulisi olemaan ~rviolta n rk kapp leen painokselta, joita painoksia siis tlllisi viisi. l:ir j.asta jaettaisiin Sllomessa käyville urheilujohtajille, aktiiviurheilijoille, sanomalehtimieheille, matkailijoille jne. Niinikään sitä ain 8nnettaisiin sllomaisille llrheilumieheille lllkomaanmatkoill' jaettavaksi ~. J;J.r je s täj_ien pal kkalls_!.. Liiton järjestäjät Ensio V~islinen ja Osmo Heino lii~totoimikunnalle osoittamassaan kirjallisessa anomllksessn eeitt;i.v;'it, ett; heidän palkk'-'nda korotettaisiin :een markkoan eli samaan, minkä järjestäjät Eino Lindholm ja J! kko Hinkkanen saavat ;. TULn ja Painonnostoliiton sopimlls. Liittotoimikunnan vnltuuttamana on TUL:n edllst'ljien puolesta esitetty SPL:lle 1l1lSi yhteistoimintasopimlls. SPL on sopimllksen vllosikokouksessaan hyväksynyt. TUL:n P' inonnostoj osto kokouksessaan toteaa, että jaoston esi tt; m; t mllutosehdotukset on huomioitu uudessa sopimuksessa ja ett~ sopimus liiton puolest~ llekirjoittettaisiin (liite L 1) =-13.:. Demokr'1attisen nuorison M ail1t!~_l:ij. ~to. Opetllsministeriö on liitolle lähett'inyt kutsun kokoukseen, jossa nellvotellaan ja p ;;tetään mahdollisen nuorisojärj est ön keskuselimen perllstamis est' ja mann nuoriso j;' r j estä jen liittymisestli Demokra ttisen Nuorison Maailmanliiton jäsenj~rjestök8i. KokollS pidet;..; 'i.n j olllukuun 29 pnä klo 10 Vanhan ylio pilastallr. tiedekunt salissa :. Ranskan TUL:n kirjelmä. Ransk n TUL on liiton tiedusteluun, joka koski Belgiaan kutsutun p inijoukkueen m'j."tknn lllottamis-la Ranska', l;'hettänyt myönteisen vast~111{sen. RanskassG. painijat l{ilpaili: siv~t PariisisJa, St:r:f\sburgissa ja Bordeauxissa. Ranskalaiset kustantavat painijollkkueen ylläpidon Ranskan alueelin. Edelleen ranskalaiset esittävät että suoma13iset saapllisi vat Ransk'tan Belgi'm kilp ilujen j; lkeen. Sam~ssa kirjelmässä tiedustellaan, mi3sä vaite 80a on osanotto L 'Hwnatie-lehden järjestämiin murtomaajllokslll{ilpailuihin Edelleen tiedustell~an, minkä laadun pyöräilijöitä rata- v~i ma~ntieaj~jiq, TUL on sulmnitellut kutsua R nskasta SllOmeen kilpo illun3tk... 1 lc

11 Kokous 53/ ". Svcitsi~ TUL~i..ittojl:t...l-J.l Lii ttoidlmikunt j ;~tti r tlcaijomatt v' ::;'V.lk,en s.::, nanmuodon Sveitsir ~ULn l'ittoj hlille os llistwnisesta l;'ninn;" sa dakseen selvill. liittoj hli_n ohjclm r, ~olloin a::;i esitet;"'n ULl.delleen k;'si tel t"y;"lwi (lii e 2). p.. " t ö k :: e t. ~ K k k.. "t" lt' L L - f<~1ft (tt) u. _0 ou sen ),U osv',\ - lsuus Todettiin, e' ~. l-olrouks-;-s.,a oliv' t se puvilla varapn.haenjoht'lja Yrjö Enne 0/), liitrtoioimikur_nf1l 1 j"senet A.:vi Heisknnpn ((' ), Kustaa. vuori ("J/), Unto Siivonen (:1), Vi no rtistell ( 't-'1), Helvi Raatikrtinen (~~), Aarne Lesh. n -!n (,LB), Onni Vi "n1er (M).Jele Pauli ~ro onc-n (.2/1'), liiton toimitsijat Toivo!I' i; tt'i., Toivo :Jalonen, Veikko Pellhkuri jc. Eino'. luokko, joka laati kokouksesta.öyt~kirjan. p' tösval taisuus r:1erki ttiin tehdyt. 52/45 pöytäkirja j~ vahvistettiin ~.Kilpa);:_l~luvat.. notut luvat Työnnettiin _. Liiton_pa~niIi;!e..s_1?ru.u::;kil--L'1_ilut._ Painijaoston esitys h v~ksyttiin _~._l._ l~.~~~r-senran kutslj. Jaodton f,yyt:'mät val tllu.det myönnettiil v. Ruotsin D~iniliiton kutsu '~==~..::...:..;~=.;;.;;,.:;...::...;;..;; Kutsu jq jaoston toimenpi~eet hyv"ksyttiin. 784~_-: 7. Norjan nainiliit:j.p. k~tsu. Kutsu :a jaoston toimen.iteet h:/y~ ksyttiin.!.iinike;' n nnettiin jcwstolle v 1 tuudet l;'hettt::i m':\tkalle joku toinen mies Räsäsen tilalle, jos hän on estetty. Liitto sao~itt r ~ tkqkulut Tukholmaan j tak' isin, mutt" ei p:'iv;"r' hoj~. Samassa yhteydessä otettj in k;"siteltäv:'ksi lciintiun aik'~ nsaamiscst3 Suomen Pan' in l: rss3 V~lll'.t3n rry"nt::rr.isel"si urheilijnin ulkoma illl'tt.coja varten. ~oimiston teht"y"ksi nnettiin ottaa sel v.., onko t~'ll ~is iin ne uvottelllihin IrnhdollisLluks ia M~enl9.skijain valmep-nllsl,~ri. J~oston esittäm~t osanottajat hyväksyttiin. 7, _ ". Kymi.nla'"'kson riirin anomus~ Liittotoimikunt'? hyväksyi jaoston esityksen ja päätti myöntää tarkoitllkseen markkaa, joka otetaan huomioon ensi vuöden kurssisuunnitelmissa Ulkomainen propaganda. Propagandavalio kunnan es i tys... 1" v.. ksyttiin j tarkoitlllcseen myönnettiin markk 3. Paitsi esityksess mainituil- 1'-1 kielillä lehtinen ainetaan myös ven jän-kielisenä. 788 :::: J~'rje3täjien p81kkau~~ J~'rjestäjien Osmo Heinon ja Ensio V'iis~sen kllllkausiprlkr~ korotettiin tamroiklw.n :1 :,;' iv~.lt" lukien 1~.OOO m... rk~ 11.,..:.7.:...:8;...:9:..,..:..._- 1...;;,2_. --"'--_~"---~j...;..ac...;..p...;;,a.:...:i:;;:n...;..o.:...:n""'n:.:...::;.oc.::...s t oli i t 0 n s 0 p _irr LlS sori!"'us hyv;'ksyttiin seur3 vin Ir.lutoksin: 3.~... Cotimaassa j;,jrjestetyiss:' kilpiluis...,a jr m 'ott luissa jaett,r 1 ilp' ilujen tllottam~, voitto jne. 9. :. ---;Cllffi. i kin liitto IL. 1m".. itse omien edustnj ien- SU kulllt.

12 ~okous 53/ ~. Demokrs'ttisen Nuorison Maailmanliitto. Kuultiin lii ttotoimikunnar r'senen Lenna~ t Kiven selostus Demokraattisen ~uorison 1 "ailman liiton kokouksesta. Snm~ll' 9S i tettiin s'f' nt Jluonnos se k",....."ri i. elm t 1 U.ton t ::-koi tusperie>t". Liittotoimikunt~ tot"si, ett; liitto voi hyv;'ksy~' Mn ilm r.. liiton trrkoitusper; t, k;';.yt;..;nnössti niit8 totell~ta' ek;' lii tty" kes kuselimen. ~mlltta lii tor.. j" senjlr j estöks i, rii~ puen klli-+;erl"in sii1. ;, mir..k lfli3en.\:okoonpnnon keskuselin tt.<.l e s am'an. Perus tav' n kokoukseen lähete t~ ; n edlls tnj 80t edell;.m~d ni t uin v'11- tlluksin. EdllSt jiksi vrlittiin Lennart Kivi j Arvi Heis~nEn, v 1rvedusL'J.j 1ksi L811ri rllrmi ~. Ranskan TUL:n kirjelmä~ Sen johdosta, että v lllutnn 3 anti ~ ln su~ren joukklleen läl1ettärriseksi osoittautlli rrrlld.o'~tomaksi, liittotoimiklj..nta :); ; tti iln.oittaa se 1 di Ransk'1'1P ett;..; relgiaan, ett i se edellä: maini tllis ta syys tti. voi t;'ll" kert' a rain i j ollkkue+tfl l~i.hett"". Xlln Ii ikennemahdollislllldet p3.ranevat, es i tet... n vierlilun j "rj edtämis ';'i. jossakin T'1:räh~' isemmässä vaiheess L ' ~Twn~ ni te-lehden I!lllrtom< r juoksll.dlp::tiluj n os""notto oli viol;~ avoin, l"oska Suomen Pankk i ei ollllt ratk'1isullt V'lllutta-onOmllGt Pyär:' ili j" in kuts umidta koslcev'1 tiod lls tel'l 1;' hetett iin li""1 tto j llhlan kill);jilllvalio kllllt an Sveitsin TUL:~ lii~tojllhla Kutsu hyväksyttiin ja _ ~'litettiin liit ~ojllhlill F'hett; ; lcj.ksi viro.llista edllstajaa. :iitä tulee os3notta~iin ilmoi tet' an, että liitto pyrkii 5.miehise n j olll kllee n. 1;' hett:imiscen, mutta tiedllstelee, voisiko jollkklle edllst~a eri urheilllaloja, jois3~ varsi kin voimistelll olisi edllstettuna. Esille tlltieet siat f). :. Pohjoismaiden nyrkkeilykongre3si. Suomen NyrkkeilJliiton ja TJövtien Urheiluliiton yhteistoimintavaliokllllnan sihteeri Eino' R ntaner: ilmoitti, ett" Tukholmassa järjestetä'ill pohjoismaiden nyrkkeilykongressi, johon Suomest n on kutsuttll edustajat. Nyrkkeilyliiton edllstaj~na ~on;ressiin matkllsta liiton puheenjoht ja maisteri Viktor Smeds. Lii ttotoimikunt pä~ tti lähettää kokoukseen edllstajan. ~dllst jaksi v littiin liiton vard.puheenjohtqj, j;'rjestösihteeri Yrjö Enne ,. Paipipäivien p~lkinto. Liittotoimikunnan j"sen Kusta~ Vllori esitti, että 1 ii tto ~ hdess:-i Painilii ton lg1ns33 h'-lll ':kisi p inipäiv"n kiertopalkinnoksi M. H~kkisen manl aman taulun, jok maksan IT rkk~~.. Palkinnon saisi hcl.ltulilll liitto, joka f1getta P' inip;':iv"n kilp iluihin eniten osanottajia. V'Iklludeksi: E. A. Juokim

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi Kokous 1/46-1. ~ s i t y s 1 i s t a. Tycväen Urheiluliiton r.y. liittotoii.ii

Lisätiedot

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille alle 67t kg, Lammi alle 75 kg, Gerdt alle 82i ja Mäkelä yli 82i, voimistelijoita Onni Mäki ja Kalle Lehtinen, uimareita A. Kaivola ja Irja Henriksson, yleisurheilijoita K.Vall, L.Virtanen, N.Both~s, V.Takkinen,

Lisätiedot

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940.

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. 141 Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. Liittojohtokunta: Sotatoimet keskeyttivät Suomen Poikaurheiluliiton toiminnan syksyllä v. 1939, joten liiton vuosikokousta, joka jo oli keritty kutsua koolle, ei

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekl. vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen. ASIAlU ETTE LO.

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekl. vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen. ASIAlU ETTE LO. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1955 sekl vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen ASIAlU ETTE LO esityksineen HELSINGISSÄ 1956 TYOVAEN URHEILULIITTO R.Y. Työväen Urheiluliitto

Lisätiedot

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys Suur-Savon puri Puheenjohtaja Bruno Arjanko Piiri on perustettu 909 Mikkelin piirinä ja 9 Savonlinnan piirinä, jotka yhtyivät 933 Suur-Savon piiriksi, jolla nimellä rekisteröity 950. Vuonna 969 seuroja

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,.

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,. entistä runsaampaa osallistumista kilpailuun Suomen Cupista sekä eri koulumuotojen kanssa yhteistoiminnassa järjestettyjen kilpailujen vakiintumista jatkuvaksi toiminnaksi. ViUileksimainittujen kilpailumuotojen

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SOS. -DEM. NAISLIITO N XXIV EDUSTAJAKOKOUKSEN KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ LOKAKUUN 30 JA 31 PÄIVINÄ 1965. Liitteenä:

PÖYTÄKIRJA SOS. -DEM. NAISLIITO N XXIV EDUSTAJAKOKOUKSEN KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ LOKAKUUN 30 JA 31 PÄIVINÄ 1965. Liitteenä: SOS. -DEM. NAISLIITO N XXIV EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ LOKAKUUN 30 JA 31 PÄIVINÄ 1965 TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTO KIRJASTO *1290645226* 329.14-055.2(480) Sos.dem Naiset 2 K

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

OUNASVAARAN LATU RY Jäsentiedote 1/2010

OUNASVAARAN LATU RY Jäsentiedote 1/2010 24 OUNASVAARAN LATU RY Jäsentiedote 1/2010 2 23 Julkaisija Ounasvaar an Latu r y. Vartiokatu 11-13 A 96100 ROVANIEMI Gsm 040 573 9855 Email: ounasvaaranlatu@gmail.com www.suomenlatu.fi/ ounasvaaranlatu

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 KARPOV JÄ~~EEN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 KARPOV JÄ~~EEN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 KARPOV JÄ~~EEN KASPAROVIN HAASTAJAKSI ANAIQ~l KAKPQV KUK1~ll KUA~A ~UMPUK1~~A,

Lisätiedot

1 ",.,.. :N: a.l ::1.. Miltei 20 vuotta

1 ,.,.. :N: a.l ::1.. Miltei 20 vuotta 1 ",.,.. :N: a.l Neljä kertaa vuodesaa ilmestyyä jäsenleht i ::1.. Julkai. aija Interplanetiatit ry - Interplaneti sterna rf Pääto imittaja Aili Nurmi aho To imitussihteeri P. Teerikorpi Ki rjoitusten

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Alustukset ja Esitykset

Alustukset ja Esitykset Alustukset ja Esitykset isos.-dem. Työläisnuorisolnto n kolmannell e edustaj a kokoukselle Helsingiss ä 17 18 p. toukok. 1928 sekä Liiton j a piirijärjestöje n toimintakertomukset. Sos.'dem. Työlåisnuorisoliitto.

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

14. Päätettiin yksimielisesti muuttaa SPL:n liittovaltuuston 3. 4. 1955 tekemä päätös jääpalloilun kilpailutoiminnasta 1956 seuraavaksi:

14. Päätettiin yksimielisesti muuttaa SPL:n liittovaltuuston 3. 4. 1955 tekemä päätös jääpalloilun kilpailutoiminnasta 1956 seuraavaksi: 8.. Vuosikertomuksen yhteydessä (sivu 15) vahvistettiin liiton ansiomerkkien jako.vuo~elt.a 19?5. Puheenjohtaja J. W. Walden suoritti jaon ansioituneille pall.oil:ll~lle~ille ~a ~amassa yhteydessä hän

Lisätiedot

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE VIRIKIRJAN JUMALANPALVELULIITE Merkkien selitykset: L Liturgi P Pappi E Esilukija eurakunta * eurakunta seisoo. + Liturgi tai pappi siunaa seurakunnan ristinmerkillä. (+) Liturgi, pappi tai esilukija voi

Lisätiedot

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle lastensuojelulaiksi o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per he- ja yksilökohtaisen lastensuojelun keskei 16&2013613 seksi, että sen

Lisätiedot

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 204 05.05.2014 Uus-Lavolan esiopetustilat, otto-oikeuden käyttäminen 454/10.03.02.04/2014 KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

oimalaitoksen sulkeminen t isi al a in neljä koskea ilsää tekisi Heinäve estä urheilukala taflen Su men ykkö paikan

oimalaitoksen sulkeminen t isi al a in neljä koskea ilsää tekisi Heinäve estä urheilukala taflen Su men ykkö paikan al km o k th lutaa taas kuohumaan oimalaitoksen sulkeminen t isi al a in neljä koskea ilsää tekisi Heinäve estä urheilukala taflen Su men ykkö paikan Heinävetisen perimätiedon mukaan kirjai lija u ni Aho

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22 Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Maankäyttölautakunta 22 Uudenmaan liitto on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Uudenmaan 4. vai hemaa kun ta kaa van

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot