Virrat puroiksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Virrat puroiksi 2005 2007"

Transkriptio

1 Lotta Lehmusvaara Virrat puroiksi Hankkeen loppuraportti A klinikkasäätiön monistesarja nro 59 A klinikkasäätiö 2008 ISSN (moniste) ISSN (verkkojulkaisu) ISBN (moniste) ISBN (pdf)

2 Tiivistelmä Alkoholinkäyttäjille ja heitä kohtaaville sosiaali ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu Virrat puroiksi oli A klinikkasäätiön valtakunnallinen kehittämishanke, joka koostui useista kehittämiskohteista. Päämääränä oli hankkeessa kehitettävän toiminnan ja välineiden avulla tukea ja tehostaa alkoholin aiheuttamien sosiaalisten, terveydellisten ja muiden haittavaikutusten ehkäisyä. Hanke oli osa sosiaali ja terveysministeriön alkoholiohjelmaa vuosina Se painotti alkoholinkäytön omatoimista hallintaa, varhaista puuttumista, alkoholin suurkulutuksen vähentämistä ja vapaa ajantoimintojen raitistamista. Loppuraporttiin on koottu hankkeen toiminta ja keskeiset tulokset. Hankkeen toteuttajina olivat vuosina Kettutien A poliklinikka, A klinikkasäätiön tiedotusyksikkö ja Kuusankosken A klinikka. Raportti kuvaa sitä, miten uusia menetelmiä, lähestymistapoja ja välineitä voidaan kehittää ja jo olemassa olevia soveltaa uusilla toiminta alueilla moniammatillisessa työryhmässä. Kehittämistoiminnan myötä syntyivät seuraavat päätelmät ja suositukset: Asiakkaan ja työntekijän yhteistyösuhde, dialogiset käytännöt ja arvostava kohtaaminen, on nostettava mini interventiokoulutuksessa keskeiselle sijalle terveyspalveluissa. Siltaa verkossa olevien oma apupalveluiden ja ammattilaispalveluiden välille voidaan rakentaa koulutuksen ja tiedotuksen avulla. Työpaikkojen ehkäisevää päihdetyötä voidaan tuntuvasti kehittää perustamalla se tehokkaan viestinnän ja verkossa olevien oma apupalveluiden varaan. 2

3 Sisällysluettelo Esipuhe 4 1. Virrat puroiksi hanke Tausta ja hankkeen valmistelu Hankkeen tavoitteet ja organisaatio Testipiste 7 2. Hankkeen lähestymistavat alkoholinkäyttöön Yksilöllisyys ja yhteisöllisyys A klinikkasäätiön lähestymistapa Haittojen vähentäminen Virrat puroiksi paperitehtaalla Hankkeen aloitus Kokeilut Alkoholin teemaviikot 2006 ja Ryhmät Työterveyshuollon tulokset Johtopäätökset Terveysasemien testipistekokeilut Apukortit Herttoniemen terveysaseman kokeilu Ennakkokysely Testipistekokeilun aloitus ja tuki Väliarviointi Kokeilun jatko ja tulokset Jaalan terveysasema Vallilan terveysasema Johtopäätökset Sosiaaliasemat Kokeilujen taustaa Maunula ja Herttoniemi Kuusankoski Johtopäätökset Muut testipistekokeilut Pro tukipiste Kirjastot Johtopäätökset Päihdelinkin oman avun ohjelmat, testit ja alkoholitieto Oman avun ohjelmat Netti Audit Tietoiskut ja animaatio Alkoholineuvonnan opas Viestintä ja yhteistyö Viestintä ja koulutusyhteistyö Tipaton tammikuu viestintäyhteistyö Hankkeen yleistä arviointia 34 Lähteet 37 3

4 Esipuhe Virrat puroiksi on ollut monella tapaa poikkeuksellinen hanke. Projekti käynnistettiin tilanteessa, jossa suomalaisten alkoholinkulutus ja vastaavasti haitat olivat vahvassa kasvussa. Alkoholijuomien veroja oli alennettu poikkeuksellisen paljon, kun pelättiin Viron EUliittymisen avaavan rajoja myös halvan alkoholin maahantuonnille. Ja vallan dramaattiseksi projektin työympäristö muuttui, kun yksi sen pilottikohderyhmistä, Voikkaan paperitehdas, päätettiin sulkea. Virrat puroiksi on ollut myös poikkeuksellisen monipuolinen hanke. Se pohjautuu peruslähestymistavaltaan A klinikkasäätiön varhaisen puuttumisen painotukseen. Projekti toteutettiin A klinikkasäätiön keskustoimiston ja kahden alueyksikön kanssa yhteisesti tekemällä ei siis vain yhteistyössä. Hankkeessa yhdistettiin sosiaalityön, terveydenhuollon ja päihdevalistuksen näkökulmia sekä sisällön, keinojen että kohderyhmien valinnassa. Virrat puroiksi hanke sisälsi sekä ammattitason auttamista, vertaistukea että itseapua. Projektissa yhdistettiin sekä perinteisempää ruohonjuuritason työtä, laadittiin korkeatasoista materiaalia käytännön työhön että laajennettiin A klinikkasäätiön verkkopohjaista ja tietokoneavusteista päihdetyötä uusin oma apuvälinein. Jos hankkeen nimen kääntää toisin päin niin Virrat puroiksi projekti on epäilemättä muodostanut ennaltaehkäisevän päihdetyön puroja, joista sananlaskun mukaan lopulta tulee vahva muutoksen virta, joka tässä tapauksessa vähentäisi alkoholinkulutusta ja päihdehaittoja. Suurta muutoksen virtaa ei koskaan saada aikaan yhden projektin avulla. Mutta yhdellä lauseella kiteyttäen voi sanoa Virrat puroiksi toiminnan kelpaavan hyvin esimerkiksi integroiduista, kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan pyrkivistä hankkeista, joilla pitkän päällä on vaikutusta. Erityinen kiitos hankkeen onnistumisesta kuuluu projektikoordinaattori Lotta Lehmusvaaralle, joka jaksoi pitää laajan ja monipuolisen projektin hyvässä järjestyksessä. Projektisuunnittelijat Arja Maarit Rokka ja Lolan Lindroos vastasivat kumpikin erinomaisella tavalla oman alueensa pilottiosuuksista. Projektikoordinaattorin innostuneisuus tarttui myös viestintäosaston muihin työntekijöihin, joista monet edistivät projektia oman työkuvansa mukaisesti. Kiitos myös Virrat puroiksi hankkeen laajalle ja vireälle ohjausryhmälle. Ja lopuksi on syytä mainita kiitollisena Raha automaattiyhdistys, jonka tuella monivuotinen hanke saatiin toteutettua osana valtion alkoholiohjelmaan liittyvää rahoituspainotusta. Helsingissä Teuvo Peltoniemi Viestintäjohtaja, A klinikkasäätiö Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja 4

5 1. Virrat pur oiksi hanke 1.1. Tausta ja hankkeen valmistelu Alkoholi sivuutti huumeet sosiaalisena kysymyksenä Matti Vanhasen kesäkuussa 2003 aloittaneen ensimmäisen hallituksen aikana. Valmisteilla olevat muutokset alkoholiveroon synnyttivät Suomessa uhkakuvan, johon kuuluivat kulutuksen kasvun jyrkkeneminen ja tästä aiheutuva haittojen lisääntyminen. Uhkakuva on sittemmin toteutunut vuonna 2004 toteutuneen hinnanalennuksen jälkeen. Vastauksena uhkaan sosiaali ja terveysministeriö aloitti alkoholiohjelman, jonka toteutukseen se kokosi laajasti eri toimijoita hallituksen lokakuussa 2003 tekemän periaatepäätöksen mukaisesti. Siinä määriteltiin alkoholipolitiikan keskeiset tavoitteet ja päätettiin koota valtionhallinnon, kuntien, kirkkojen, järjestöjen ja elinkeinon toimijat yhteistyöhön haittojen vähentämiseksi. Alkoholiohjelma koostui toiminnan suuntaviivoista ja sosiaali ja terveysministeriön koordinoimasta laajapohjaisesta yhteistyöstä. Sen tavoitteena oli: vähentää alkoholin lasten ja perheiden hyvinvoinnille aiheuttamia haittoja vähentää alkoholin riskikäyttöä ja siitä aiheutuvia haittoja kääntää alkoholijuomien kokonaiskulutus laskuun Terveyden edistämisen keskus ry kokosi 56 kumppania toteuttamaan järjestöjen alkoholiohjelmaa osana valtakunnallista ohjelmaa. Myös A klinikkasäätiö solmi kumppanuussopimuksen ministeriön kanssa. Raha automaattiyhdistys varasi ohjelmakaudella osan avustusvaroista hankkeisiin, joissa alkoholiohjelma oli mainittu tai joihin sitä voitiin soveltaa. RAY:n päihdeohjelma noudatti valtioneuvoston periaatepäätöksen linjauksia. Virrat puroiksi hanke syntyi tähän yhteiskunnalliseen tilaukseen. A klinikkasäätiön piirissä oli syntynyt erilaisia hanke ehdotuksia, mistä A klinikkasäätiö valitsi strategiakseen kahden A klinikkasäätiön toimintayksikön ja viestintäyksikön kehittämien erillishankkeiden yhdistämisen yhdeksi hankkeeksi. Toimintaympäristöinä olivat internetin kautta tarjottavat verkkopalvelut sekä päihdehuollon perus ja erityispalvelut. Kettutien A poliklinikan kehittämiskohteena oli perus ja erityispalveluiden välisen yhteistyön lisääminen sekä päihdehuollon peruspalveluiden osaaminen alkoholinkäyttäjien kohtaamisessa. Peruspalvelut muodostavat laajan kosketuspinnan alkoholinkäyttäjiin, mutta palveluissa tarvitaan lisää tietoa ja rohkeutta jo olemassa olevien menetelmien (mm. miniinterventio, avokatkaisuhoito, hoitoon ohjaaminen) aktiiviseen käyttöön. Lisäksi tarvitaan toimintaympäristöön sopivia uusia menetelmiä tai toimintatapoja alkoholin suurkuluttajan tai alkoholiriippuvaisen mahdollisimman varhaiseen auttamiseen. A klinikkasäätiön tiedotusyksikkö kehittää kansalaisille oman avun välineitä suosittuun Päihdelinkki verkkopalveluun. Päihdelinkkiin haluttiin kehittynyt tietokantaan pohjautuva, käyttäjän tiedot säilyttävä juomisen hallinnan ohjelma. Alkoholinkäytön omatoimisessa hallinnassa ja vähentämisessä tärkeimmät elementit ovat tilannearviointi, henkilökohtainen tavoitteiden asettaminen ja muutoksen toteuttaminen, jotka voidaan toteuttaa netin kautta. Tiedotusyksikön ehdotuksessa internetiin tuotettava matalan kynnyksen verkkopalvelu oli hyödynnettävissä sekä asiakastyön kontaktien yhteydessä että itsenäisesti. Sen avulla kuka tahansa suomalainen voi saada neuvoja, tukea ja apua oman alkoholinkäyttönsä vähentämiseen. Vuodesta 1998 toimineessa Päihdelinkki verkkopalvelussa on jo keskimäärin 5

6 yli eri kävijää kuukaudessa. Pelkästään alkoholin itsearviointitestejä tehtiin kymmeniä tuhansia kertoja vuonna Päihdelinkki on palkittu usein toiminnastaan. Kuusankosken A klinikka halusi ehkäistä toiminta alueensa paperitehtaiden alkoholihaittoja. Kolmivuorotyössä työskentelevät alkoholin suurkuluttajat muodostavat riskiryhmän. Työn luonne mahdollistaa tuuriluonteisen juopottelun ja alueella puhuttiin ns. kuuden pullon vapaista. Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa haluttiin vastata kyseisen ryhmän sekä heidän perheidensä tarpeeseen mm. ryhmätoiminnan avulla. Tavoitteena oli myös kehittää ehkäisevää päihdetyötä tehtaalla ja lisätä avainhenkilöiden valmiuksia puheeksiottoon. Yhteistyökumppanina toimi UPM Kymmenen Kymin työterveyskeskus. Yksiköiden ehdotukset kokoava laajempi hanke ehdotus Raha automaattiyhdistykselle laadittiin A klinikkasäätiössä keväällä 2004 ja saatuaan myönteisen päätöksen hanke alkoi keväällä Päämääränä oli hankkeessa kehitettävän toiminnan ja välineiden kautta tukea ja tehostaa alkoholin aiheuttamien sosiaalisten, terveydellisten ja muiden haittavaikutusten ehkäisyä, mikä sopi alkoholiohjelman tavoitteisiin. Kokonaisbudjetti oli euroa Hankkeen tavoitteet ja organisaatio Virrat puroiksi hankkeen tavoitteeksi asetettiin: lisätä ja tukea peruspalveluissa toimivien työntekijöiden valmiuksia ja toimintaa alkoholin suurkuluttajan kohtaamisessa, hoidon tai avun tarpeen arvioinnissa ja sen mukaisessa, omaan työhön soveltuvassa toiminnassa kehittää ns. tuurijuoppojen ja alkoholin suurkuluttajien ryhmämuotoista hoitoa (sisältönä mm. alkoholismi, vanhemmuus, kommunikointi, vaihtoehtoinen toiminta) ja vertaisryhmätoimintaa, lisätä työterveyshuollon osaamista ehkäisevässä päihdetyössä ja A klinikan ja työterveyshuollon yhteistyötä tehostaa porrasteisen palvelujärjestelmän ja sen voimavarojen käyttöä kehittää ja kokeilla alkoholinkäytön omatoimisessa hallinnassa ja peruspalveluiden asiakastyössä käytettäviä uusia menetelmiä, kuten nettivälineitä, ja toimintatapoja sekä tehostaa jo olemassa olevien käyttöä lisätä väestön ja palveluiden käyttäjien tietoa alkoholinkäytön haitoista ja omatoimisen hallinnan keinoista Projektiorganisaatio rakennettiin kolmen yksikön varaan. Hankekokonaisuutta hallinnoi tiedotusyksikkö. Hankkeen johtajana toimi viestintäjohtaja Teuvo Peltoniemi. Käytännön toteutukseen projektisuunnittelijoiksi valittiin Kettutien A poliklinikalle sairaanhoitaja Lolan Lindroos, Kuusankosken A klinikalle sairaanhoitaja Arja Maarit Rokka, koordinaattoriksi VTM Lotta Lehmusvaara ja itseavun ohjelman toteuttajaksi VTM Heikki Bothas tiedotusyksiköstä. Hankkeen luonteesta johtuen roolit loksahtivat luontevasti paikoilleen niin, että Arja Maarit Rokka ja Lolan Lindroos vastasivat oman alueensa palveluissa toteutettavista piloteista. Lotta Lehmusvaara koordinoi tiedotusyksikössä hankkeen toteutuksen suunnittelua ja seurantaa ja toimi arviointi ja ohjausryhmän esittelijänä. Heikki Bothas toimi hankkeessa osa aikaisena tiedotusyksikön muiden tehtävien ohella osallistuen myös ohjaus ja arviointiryhmän kokouksiin. Hanketta olisi ollut mahdollista toteuttaa kolmena paikallisena osahankkeena, mutta suurempi hyöty katsottiin saavutettavan yhteistyöllä. Kehitystyö ja pilotointi haluttiin toteuttaa projektiryhmän yhteisen suunnittelun avulla, jolloin ryhmästä saatiin myös suurempi tuki. 6

7 Poikkeuksen muodosti oma avun ohjelma Jeppe Juomapäiväkirja, joka toteutettiin erillisenä tuotoksena Heikki Bothaksen ja Natasha Domanskan yhteistyönä. Hankkeen toteutukseen osallistui A klinikkasäätiöstä myös useita muita henkilöitä. Web suunnittelijat Natasha Domanska ja Joel Pihlaja olivat mukana lähes kaikissa hankkeen vaiheissa. Arviointi ja ohjausryhmään osallistuivat seuraavat henkilöt: Mauri Aalto, ylilääkäri, Kansanterveyslaitos Hanna Ahokas, johtaja, Kettutien A poliklinikka, A klinikkasäätiö Timo Aronkytö, ylilääkäri, Herttoniemen terveysasema ( ) Leena Helme, osastonhoitaja, Herttoniemen terveysasema ( ) Maria Inkinen, kehittämiskoordinaattori, A klinikkasäätiö Leila Kallio, johtava työterveyshoitaja, UPM Kymmene, Kymin työterveyskeskus, Kuusankoski Martti Kuokkanen, ylilääkäri, Työterveyslaitos, Helsingin VAMP aluekoordinaattori Hannu Marttinen, hallintojohtaja, Kuusankosken sosiaalikeskus Arja Myöhänen, osastonhoitaja, Herttoniemen terveysasema (2007) Rauno Mäkelä, johtava ylilääkäri, A klinikkasäätiö ( ) Teuvo Peltoniemi, viestintäjohtaja, A klinikkasäätiö Ari Saarto, kehittämispäällikkö, A klinikkasäätiö Seppo Saine, sosiaalisen kuntoutuksen päällikkö, Helsingin kaupungin sosiaalivirasto Martina Torppa, ylilääkäri, Herttoniemen terveysasema (2007) Pekka Turunen, johtaja, Kuusankosken A klinikka, A klinikkasäätiö Arviointi ja ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana kuusi kertaa. Suurin osa jäsenistä osallistui hankkeen toimintaan aktiivisesti myös kokousten välillä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Teuvo Peltoniemi Testipiste Hankkeessa haluttiin yhdistää tiedotusyksikössä olevaa verkkoauttamisen osaamista päihdehuollon asiakastyöhön. Näin hankkeeseen saatiin myös oma alue, joka erosi meneillään olevista mini interventiohankkeista. Keskeiseksi työvälineiksi tulivat testipiste ja sähköinen Audit testi. Keväällä 2005 kehitetty testipiste oli "stand alone" tietokone, joita oli käytössä kolme. Tietokone koteloitiin Keravan vankilasta tilatulla kotelolla ja koneeseen ohjelmoitiin Päihdelinkin Audit testi ja 22 alkoholiaiheista tietoiskua. Testipistettä varten Päihdelinkin Audit palautetta uusittiin. Testipisteessä asioitiin siten, että asiakas seisoi testipisteen äärellä käyttäen laitetta tietokoneen hiirellä. Tulostin ja pc olivat lukitun oven takana ja kotelossa oli aukko tulosteita varten. Laitteet voitiin näin jättää käyttöön ilman valvontaa. Aluksi ohjelma kysyi, oliko testaaja tullut koneelle omin päin vai henkilökunnan ohjaamana. Testin täyttäminen alkoi valinnan jälkeen. Audit testin jälkeen kysyttiin vielä lisäkysymys, oliko testaajan alkoholinkäyttö hänen omasta mielestään lisääntynyt viimeisen viiden vuoden aikana, sekä ikä ja sukupuoli. Kun testi oli täytetty, ohjelma antoi palautteen testistä sekä ruudulle että paperitulosteena. Juomisen riskejä arvioitiin palautteessa testin pisteistä. Pistemäärän ilmaiseman yleisen riskitason jatkona oli kirjallinen kysymyskohtainen palaute. Tuloste jäi asiakkaalle itselleen, joten siihen voi palata uudestaan kotona. 7

8 Testipisteohjelmaa täydennettiin vuonna 2006 niin, että se sisälsi myös huume ja lääketestin sekä tupakkatestin. Myös tietoiskuja lisättiin. Audit palautteeseen lisättiin 65 vuotta täyttäneille oma palaute, kun heille tuli omia suosituksia. Tietokoneistetun testaamisen vahvuutena nähtiin, että kävijä saa henkilökohtaista tietoa omasta alkoholinkäytöstään. Oman käyttäytymisen havainnointi voi johtaa ulkoapäin tulevaa arviota paremmin muutokseen. Lisäksi kävijää herätellään mahdollisiin tarvittaviin muutoksiin juuri niillä alueilla, joilla muutos on tarpeen. 2. Hankkeen lähestymistavat alkoholinkäyttöön Yhdysvaltalainen filosofi Richard Rorty on väittänyt, että maallistuneet yhteiskunnat ovat riippuvaisia konkreettisten, optimististen ja uskottavien poliittisten skenaarioiden olemassaolosta. Jotta toivo säilyisi, ihmisten ja heidän joukossaan poliitikkojen on kyettävä kertomaan toisilleen tarinoita, kuinka asiat voisivat muuttua paremmiksi, ja voitava nähdä, ettei tarinan toteutumiselle ole esteitä (Rorty 1989, 86; ks. Nurminen 2000, 67). Riskien hallitsemassa yhteiskunnassa näitä tarinoita ei usein ole. Mediassa käynnistyi hankkeen alkuvaiheessa kamppailu, jossa eri näkökannat ryhmittyivät vastakkaisasetelmaan. Monet toimijat, joukossa myös A klinikkasäätiö, vetosivat voimakkaasti alkoholijuomien veronalennusta vastaan vaatien myös lisää resursseja päihdehaittojen vähentämiseen. Kun synkät ennustukset sitten toteutuivat, alkoholikuolemat lähtivät jyrkkään kasvuun ja viinameren pinta nousuun, kansallinen uhkakuva oli aukoton. Tämä oli hankkeen lähtötilanne, johon haettiin näkökulmaa. Virrat puroiksi hankkeessa on ollut näkyvissä seuraavia toimintaa ohjaavia periaatteita ja lähtökohtia: yksilöllisyys ja yhteisöllisyys A klinikkasäätiön lähestymistapa haittojen vähentäminen 2.1. Yksilöllisyys ja yhteisöllisyys Virrat puroiksi hankkeen tavoitteena oli ymmärtää alkoholinkäytön taustalla olevia tekijöitä ja tutkia, miten sosiaalinen ongelma ja sen ratkaisuiksi kehitetyt prosessit sopivat yhteen. Yhteiskuntatieteissä on puhuttu kulttuurin pirstaloitumisesta, elämän "episodimaisuuden" lisääntymisestä sekä sosiaalisen järjestyksen irtautumisesta yhteiskunnan suojeluksesta ja joutumisesta eräänlaisen väliaikaisuuden tilaan. On korostettu yksilöllistymisen lisääntymistä, millä ei tarkoiteta itsekkyyttä, vaan itsen suhteuttamista muuttuvaan ympäristöön, identiteettien rakentamista ja hallinnointia sen sijaan että sosiaalipoliittiset järjestelmät hallinnoivat yksilöitä. Hyvinvointiyhteiskunta on reagoinut muutoksiin niin, että sekin on alkanut suosia toimintamuotoja, joissa korostetaan valintojen vapautta. Jos ajan henki on muuttunut niin, että vapaus suunnitella omaa elämää ja tehdä valintoja ovat korostuneet., mitä näköaloja tämä avaa päihdetyölle? Alkoholinkäytön testaukselle pyrittiin esimerkiksi löytämään tapoja, jotka kunnioittaisivat ihmisten autonomiaa. Tilannearvion pystyi tekemään anonyyminä ja itselle sopivana ajankohtana. 8

9 Jos yhteiskunta lisää alkoholinkäytön vapautta ja vastuuta, sen on myös tarjottava valintojen tueksi oikeaa ja käyttäjän kannalta relevanttia tietoa. Muuten yksilö ei osaa tehdä viisaita valintoja. (Heinonen 2003) Hankkeessa kävi ilmi, että alkoholinkäyttäjien tiedot esimerkiksi alkoholiannoksista ja alkoholinkäytön riskirajoista olivat hyvin vajavaiset. Ehkäisevä päihdetyö on resurssoitu kunnissa alakanttiin. Tietoa ei myöskään jaettu palveluissa kuin harvalle, eikä kouluissakaan jaeta tietoa kohtuukäytöstä, koska nuoret eivät saa juoda. Mistä tietoa sitten saadaan? Sitä pitää jakaa enemmän, mutta yhtä tärkeää on huomioida tapa, jolla tietoa jaetaan. On hyvä luoda vaikutelma, että ihmisen itsemääräämisoikeutta ja valinnan vapautta kunnioitetaan, vaikka elämäntyyli poikkeaisi reilustikin työntekijän omasta. Vuorovaikutuksen on perustuttava tasa arvoiseen kohtaamiseen. Media ja internet ovat yhä tärkeämpiä alkoholitiedon jakajia. Ehkäisevä päihdetyö on mukana merkitysten tuottamisessa kilpailijanaan esimerkiksi positiivisia mielikuvia tuottava alkoholimainonta tai "parasta nousuhumalabiisiä" etsivä paikallisradio. Viestintä ja siinä käytettävä huumori on nousemassa kilpailuvaltiksi. Esimerkki uudenlaisesta ehkäisevästä päihdetyöstä on ollut Terveyden edistämisen keskuksen koordinoima Tipaton tammikuu viestintäyhteistyö. Järjestöjen tarjoamilla nettisivuilla ja keskustelupalstoilla jokainen kiinnostunut on voinut toteuttaa tipatonta yhdessä tai pelkästään itseensä keskittyen. Virrat puroiksi on pyrkinyt toimimaan yksilöllistymisen ja yhteisöllisyyden leikkauspisteissä. Esimerkiksi alkoholinkäytön testaaminen työpaikalla voi lähteä yhteisöllisenä tapahtumana, edetä yksilölliseksi kokemukseksi testaushetkellä, mutta laajeta taas yhteisölliseksi, kun tuloksia ja palautteita päästään vertailemaan A klinikkasäätiön lähestymistapa A klinikkasäätiön arvoilla ja eettisillä toimintaperiaatteilla on ollut keskeinen merkitys hankkeen toiminnalle. A klinikkasäätiön taustalla ovat sosiaalityön yleiset eettiset periaatteet. A klinikkatyö on 1950 luvun alkuvaiheistaan alkaen perustunut vapaaehtoisuuteen ja asiakaskeskeisyyteen. Periaatteisiin kuuluu esimerkiksi se, että jokainen ihminen on itsessään arvokas ja oikeutettu moraalisesti arvokkaaseen kohteluun ja että päihdetyöntekijöiden edellytetään toimivan varauksetta yhteistyössä asiakkaansa kanssa edistäen hänen parastaan. Itsemääräämisoikeus, asiakkaan oikeus ja vastuu päättää tarvittaessa yhdessä päihdetyöntekijän kanssa itseään koskevista toimenpiteistä ja ratkaisuista on tärkeää. Ammatillisessa työssään päihdetyöntekijät kunnioittavat yksityisyyden, luottamuksellisuuden ja henkilökohtaisen tietosuojan periaatteita. (Saarto 2001) Virrat puroksi hankkeen toiminnassa tämä näkyi niin, että esimerkiksi paperitehtailla työntekijöille tarjottiin mahdollisuutta testata oma alkoholikäyttönsä ruokalan yhteyteen pystytetyssä "kioskissa". Testattaville kerrottiin, että testaus tietokoneella oli anonyymia ja vapaaehtoista eikä tietoja käytettäisi muuhun kuin kokeilun arviointiin A klinikkasäätiössä. Palvelun saamisen kynnystä pyrittiin madaltamaan minimiin siirtämällä testaus asiakkaan elämänpiirin keskelle, työpaikkaruokalaan. A klinikkasäätiön keskeisiä työskentelyperiaatteita on myös luottamus asiakkaan omiin voimavaroihin. Muutosten toteuttajana on asiakas itse ja hoitopaikka on muutosprosessien tukijan ja ylläpitäjän roolissa. Toisinaan tuki tarkoittaa eräänlaisen konsultin roolin omaksumista, toisinaan on tarpeen jämäkämpi työote (Heinonen 2006). Hankkeen toiminnassa korostuivat erityisesti asiakkaan arvostava kohtaaminen ja motivoiva työote. Lähtökohta, että juomista ei voi rajoittaa ylhäältä ohjeita antamalla, vaan ennemminkin herättämällä kohderyhmän kiinnostus aiheeseen, läpäisi koko toteutuksen. Motivoiva 9

10 lähestymistapa näkyi hankkeen tuotoksissa, kuten Alkoholineuvonnan oppaassa, Jeppe Juomapäiväkirjassa ja Netti Audit palautteiden teksteissä. A klinikkasäätiöllä ei ole yhtä hoito ohjelmaa, jota sovelletaan kaikille asiakkaille. A klinikkasäätiön yksiköt työskentelevät useimmiten tiimeinä, joihin työntekijät tuovat ammatillista osaamista terveydenhuollon ja sosiaalityön alueilta. Myös Virrat puroiksi oli moniammatillinen prosessi ja hankkeen toiminnassa hyödynnettiin monenlaista osaamista ja erilaisia työmenetelmiä. Kokemus osoitti, että säätiön arvot ja periaatteet eivät ole aikojen saatossa himmenneet, vaan uusia kokeiluja hoidon, riskejä vähentävän terveysneuvontatyön ja ehkäisevän päihdetyön kentillä voidaan ideoida ja toteuttaa niiden pohjalta. Asiakasta kunnioittavat arvot ja periaatteet sopivat myös hyvin yhteen yksilöllisyyttä korostavan yhteiskunnan kanssa Haittojen vähentäminen Suomessa tunnetuimpia haittojen vähentämisen käytännön sovellutuksia ovat neulojen ja ruiskujen vaihto ohjelmat sekä lääkkeelliset korvaus ja ylläpitohoito ohjelmat. Haittojen vähentäminen on kuitenkin laajempi käsite, jota voidaan soveltaa kaikenlaisten sosiaalisten ongelmien kohdalla. Haittojen vähentämisessä ongelmien sijaan nähdään erilaisia riskejä. Ongelmaan, kuten esimerkiksi huumeidenkäyttöön tai prostituutioon, ei pyritä keksimään lopullista ratkaisua, sillä tämä nähdään toivottomana ja turhana. Sen sijaan pyritään poistamaan ongelmiin sisältyvät suurimmat riskit, "tasaamaan riskihuiput", jotka muodostavat suurimman (sosiaalisen, terveydellisen, taloudellisen) uhkan tai haitan yksilölle ja yhteiskunnalle. Tähän käytetään sellaisia yksittäisiä toimia ja palvelujen organisointiperiaatteita, joiden on tutkimuksin tai kokemuksen mukaan todettu tehoavan kyseiseen riskiin ja vähentävän riskikäyttäytymistä. Niillä pitää siis olla näyttöä vaikuttavuudesta. Alkoholinkäytön lisääntyminen nähdään sosiaalisena ongelmana, koska se aiheuttaa turvattomuutta, rikoksia, onnettomuuksia ja sairauksia. Haittojen vähentämisen lähtökohdista alkoholinkäytössä suurimman riskin muodostaa säännöllinen runsas juominen tai runsas kertakäyttö. Näihin pitäisi kiinnittää huomiota ja antaa käytännön neuvontaa annoksista ja kohtuuden raja arvoista niille, jotka käyttävät tietämättään tai tiedostetusti liikaa. Alkoholista puhuminen yleisenä huolenaiheena ei ole haittojen vähentämisen näkökulmasta ammatillista, sillä suurin osa käyttäjistä käyttää alkoholia ilman haittoja. "Tunnista riski ja puutu siihen" voisi olla haittojen vähentämisen näkökulma alkoholineuvontaan. Ja: "Jaa tietoa, sillä ihminen pyrkii aina viime kädessä järkeviin ja itseään hyödyttäviin valintoihin." Haittoja pyritään estämään, mutta ainakin teoriassa se voi jopa lisätä haittoja. Esimerkiksi "päihdeongelmasta" puhuminen työpaikalla saattaa jopa lisätä työpaikan päihdeongelmaa, jos työpaikalla jätetään kokonaan käsittelemättä riskikäyttö ja ennaltaehkäisevä toiminta. Työpaikan päihdetyössä ei profiloiduta alkoholinkäyttöä vastaan, vaan käytön aiheuttamia haittoja vastaan. Tällöin ei kiinnitetä huomiota työntekijöiden vapaa ajan juomiseen yleensä, vaan juomisen haitallisiin piirteisiin. Asiakkaita ei myöskään mielletä auttamisen kohteiksi vaan subjekteiksi, jotka osaavat myös itse esimerkiksi testata alkoholinkäyttöään oman hyvinvointinsa edistämiseksi. Työterveyshuollon työntekijä on uudessa mallissa asiantuntija ja fasilitaattori, joka tukee asiakasta tilannearvion tekemisessä sekä tavoitteen muotoilussa ja tavoittamisessa. Vapaaehtoisuus ja voimavarakeskeisyys ovat työtä ohjaava periaatteita. Asiakasta ei haittojen vähentämisen lähestymistavassa pyritä integroimaan "normaaliin" eikä myöskään leimaamalla pyritä asettamaan tätä "omalle paikalleen", vaan rohkaistaan asiakkaan 10

11 oman äänen esilletuomista, esimerkiksi alkoholia koskevia ajatuksia ja käyttäytymistä. Tämän katsotaan vaikuttavan asiakasta valtaistavasti. Hankkeessa oli jonkinasteinen eettinen haaste, kun nuorille laadittiin oma palaute Päihdelinkin Audit testiin etsien keskitietä haittojen vähentämisen ja normatiivisemman lähestymistavan välille. Nuorethan eivät saa lain mukaan käyttää alkoholia, mutta silti suurin osa nuorista on käyttäjiä. Se on Suomessa normaali asia, ja olisi ehkä oikein mutta tuskin kovinkaan tehokasta yrittää vaikuttaa heihin palautteessa olevalla kiellolla, varsinkin kun oma kasvattaja usein hankki alkoholin. Nuorilla on myös jonkinasteinen itsemääräämisoikeus. Tehtävää helpotti se, että A klinikkasäätiö on omaksunut toimintaansa haittojen vähentämisen periaatteen. 3. Virrat pur oiksi paperitehtaalla 3.1. Hankkeen aloitus Kuusankoski on yksi Suomen paperia tuottavista kaupungeista. Hankkeen alkaessa paperitehtaita olivat UPM Kymmene Oyj:n Kymi ja Voikkaa. Tehtaat työllistivät runsaat työntekijää, joten UPM oli kaupungin suurin työnantaja. Paperitehtaalla pyrittiin irti ongelmakeskeisestä lähestymistavasta ja etsittiin vahvuuksia, joiden perusteella projektia lähdetään toteuttamaan. Ensimmäinen niistä oli yhteisöllisyys. Ehkäisevä päihdetyö on esimerkiksi WHO:n taholta nähty yhteisöllisenä toimintana, jonka tavoitteena on sosiaalisen pääoman kasvattaminen ja joissa jäsenet kokevat keskinäistä luottamusta, jakavat yhteisiä normeja ja käsittelevät asioitaan yhteisissä verkostoissa. Tehdas on monen pitkäaikainen työpaikka, jossa työkavereiden kanssa vietetään runsaasti myös vapaa aikaa. Erityisesti Voikkaalla oli jo olemassa kiinteä yhteisö, joka tarjosi otollisen toimintaympäristön hankkeelle. Paperitehtailta koottiin "Vipu työryhmä", joka koostui luottamushenkilöistä, työsuojeluvaltuutetuista ja henkilöstöhallinnon edustajista. Tämä toimintaverkosto vei alkoholinkäytön hallinta asioita positiivisessa hengessä eteenpäin tehtaalla. Toisena vahvuustekijänä oli tehtaan työterveyshuollon sitoutuminen hankkeen toteutukseen. Työterveyshuolto oli mukana suunnittelemassa hanketta Kuusankosken A klinikkatoimen kanssa ja toimi kumppanina läpi hankkeen. Esimerkiksi tehtaiden työntekijöille suunnatut palautekyselyt toteutettiin työterveyshuollon toimesta. Tehtaalla oli myös toimiva intranet, jossa työterveyshuollolla oli omat sivut ja ohjelmistot kyselyjen tekemiseen. Näitä välineitä pystyttiin hyödyntämään hankkeessa. Työterveyshuolto oli kiinnostunut uudenlaisesta herättelystä, jossa keskeistä on välineiden tarjoaminen itseoppimiseen ja omaehtoiseen terveyden ylläpitämiseen. Työterveyshuollon jäsenet osallistuivat myös aktiivisesti tiedotukseen esittelemällä hanketta erilaisissa seminaareissa ja tapahtumissa. Yhteiseksi tavoitteeksi asetettiin ehkäisevän päihdetyön lisääminen. Kokeilussa on tarkoitus selvittää yhdessä työterveyshuollon kanssa a) millaista uudenlaisia toimintamalleja paperitehtaan päihdetyöhön voidaan tuottaa b) miten työpaikan päihdeohjelmaan voidaan integroida telemaattisia palveluja ja miten työyhteisö oppii hyödyntämään uusia menetelmiä 11

12 Työpaikan päihdetyön tasot: Hankkeen toiminta Riskejä ehkäisevä toiminta 2. Riskejä vähentävä toiminta 3. Korjaava toiminta Toimintamallia lähdettiin kehittämään kolmena "purona". Vihreä puro pitää sisällään toimintaa teemalla "mitä jokaisen on hyvä tietää alkoholista". Tähän sisältyvät esimerkiksi tiedon tarjoaminen intranetin kautta, mahdollisuus testata alkoholinkäyttö testipisteissä työpaikkaruokalassa sekä alkoholin teemaviikko. Kohderyhmänä oli koko henkilöstö. Keltaiseen puroon kuuluivat avainhenkilöiden valmiuksien lisääminen, koulutus sekä riskikäyttäjille suunnatut palvelut. Punainen puro sisälsi palveluita alkoholiriippuvaisille, kuten esimerkiksi hoidollisen ryhmän. Hankkeen alussa järjestettiin useita yhteistyöpalavereja ja hanke olikin hyvässä myötävirrassa, kun Voikkaan tehtaan sulkemisesta ilmoitettiin maaliskuussa Tehtailta hankkeen tueksi koottu työryhmä oli kokoontunut joulukuussa sopien avainhenkilöille suunnatuista infotilaisuuksista ja alkoholin teemaviikoista. Suunnitelmaa jouduttiin kuitenkin muuttamaan uutisen tultua julki. Infotilaisuudet peruutettiin ja alkoholin teemaviikot päätettiin toteuttaa hieman riisuttuna. Työryhmä ei kokoontunut kevään aikana, mutta yksittäiset jäsenet olivat aktiivisesti mukana teemaviikkojen järjestelyissä. Projektisuunnittelijan työ muutettiin kriisipainotteiseksi asiakastyöksi tiiviissä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Työpaikan menetys on riski perheille ja perheenjäsenten päihteidenkäytölle. Projektisuunnittelijan osaaminen ja kokemus asiakastyöstä muodostivat merkittävän lisätuen yhteisölle. Myös tehtaan johto mainitsi television A studion lähetyksessä projektin toiminnan osana työntekijöille annettavaa tukea. Maaliskuussa 2006 projektisuunnittelijalla tapasi 16 yksilöasiakasta, viittä perhettä ja neljää puolisoa. Hoitomuotoina olivat yksilötapaamiset (48, sis. puhelut), kotikäynnit (5) ja perhetapaamiset (14). Yhteistyöpalavereja oli 4. Tapaamispaikkoina olivat A klinikka, asiakkaan koti, kirjasto, kahvila tai laitoshoitopaikka. Tapaamiskertoja oli 1 4 ja jatkotapaaminen luvattiin tarvittaessa. Projektisuunnittelijan antamasta tuesta mainittiin tehtaan intranetissa yhtenä kriisitukimuotona, joten yhteydenotot jatkuivat Kokeilut Alkoholin teemaviikot 2006 ja 2007 Osana vihreää puroa UPM Kymmenen Kuusankosken tehtailla järjestettiin ensimmäiset alkoholin teemaviikot Tarkoituksena oli herätellä työntekijöitä pohtimaan omaa suhdetta alkoholin käyttöön. 12

Päihdelinkki III Vuosien 2000 2003 kehittämisprojekti

Päihdelinkki III Vuosien 2000 2003 kehittämisprojekti Päihdelinkki III Vuosien 2000 2003 kehittämisprojekti Loppuraportti Lotta Lehmusvaara (toim.) A-klinikkasäätiö 26.4.2004 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI... 4 ESIPUHE... 6 1 PÄIHDELINKIN AIKAISEMMAT VERSIOT...

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

Päihdelinkin ekonsultaatio

Päihdelinkin ekonsultaatio Heikki Bothas Päihdelinkin ekonsultaatio Verkkokonsultaatiota ammattilaiselta toiselle A-klinikkasäätiön monistesarja nro 46 A-klinikkasäätiö 2005 ISSN 1237-7015 (moniste) ISSN 1459-5818 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Tekstiviesteillä tukea päihdeongelmiin

Tekstiviesteillä tukea päihdeongelmiin Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 2008:6 Tekstiviesteillä tukea päihdeongelmiin Oma-apuun, vertais- ja ammattilaistukeen perustuvan Voimapiiritekstiviestipalvelun pilottihanke vuosina 2006-2008

Lisätiedot

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen VIRTAHEVON LAPSET LAPSILÄHTÖISEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISHANKE 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1. Johdanto 2. Lapsilähtöisen päihdetyön kehittämishankkeen taustaa 3. Hankkeen

Lisätiedot

Seniori-projekti 2005-2008

Seniori-projekti 2005-2008 Seniori-projekti 2005-2008 Loppuraportti Taina Heino Eija Myllymäki Tuija Rinne Mari Tuomainen Tyynelän Kehittämiskeskus 2 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Projektin tausta ja lähtökohdat... 3 3 Projektin tavoitteet

Lisätiedot

Otsikko. Naisten kanssa. tehtävä päihdetyö. Hilkka Lydén (toim.)

Otsikko. Naisten kanssa. tehtävä päihdetyö. Hilkka Lydén (toim.) Otsikko Naisten kanssa tehtävä päihdetyö Hilkka Lydén (toim.) Otsikko Esipuhe 1. Johdanto 2. Naiset ja päihteet Nainen ja alkoholi Ennaltaehkäisevä päihdetyö naisten parissa Miten keskustella naisen kanssa

Lisätiedot

VIRITTÄVÄÄ VERKOSTOITUMISTA PREVENTIIMISSÄ 10 VUOTTA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN

VIRITTÄVÄÄ VERKOSTOITUMISTA PREVENTIIMISSÄ 10 VUOTTA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN Sarja F. Katsauksia ja aineistoja 6, 2012 Sanna Pylkkänen ja Reijo Viitanen (toim.) VIRITTÄVÄÄ VERKOSTOITUMISTA PREVENTIIMISSÄ 10 VUOTTA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISTÄ NUORISOALALLA humak Humanistinen

Lisätiedot

ehyt 4.2 Ehkäisevä päihdetyö kohtaamistyö, Valistus ja sääntely kaikkia tarvitaan s. 10 16

ehyt 4.2 Ehkäisevä päihdetyö kohtaamistyö, Valistus ja sääntely kaikkia tarvitaan s. 10 16 ehyt 4.2 Ehkäisevä päihdetyö kohtaamistyö, Valistus ja sääntely kaikkia tarvitaan s. 10 16 ehyt 4.2 Ehkäisevä päihdetyö Tampere lähti mukaan päihdetyöhön s. 18 Kuva: Laura Vesa Sääntelyä, valistusta ja

Lisätiedot

Lasten seurassa -ohjelma 2010 Arvioinnin väliraportti

Lasten seurassa -ohjelma 2010 Arvioinnin väliraportti Matti Piispa Lasten seurassa -ohjelma 2010 RAPORTTI 5 2011 Kirjoittaja Matti Piispa ja THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2011 Kannen kuva: THL Taitto: Helena Aavavesi Raportti 5/2011 ISSN 1798-0089

Lisätiedot

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014 Loppuraportti SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2! 2 TAUSTA & TARVE... 2! 3 TAVOITTEET & KOHDERYHMÄT... 4! 3.1 Pää- ja osatavoitteet... 4! 3.2 Kohderyhmät... 4! 4 TOIMINTAMUODOT & TUOTOKSET...

Lisätiedot

Leena Lähdesmäki ja Jaana Sinisalo

Leena Lähdesmäki ja Jaana Sinisalo JOPO -projekti Raportteja 11/2007 Palveluohjausmenetelmän kehittämishanke alaikäisten päihdetyöhön Keski-Suomen alueella 2003-2007 Loppuraportti Leena Lähdesmäki ja Jaana Sinisalo Vartin kuunteleminen

Lisätiedot

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

Lupa puhua päihteistä - yhteisövalmennusta työpajoilla

Lupa puhua päihteistä - yhteisövalmennusta työpajoilla 1 Outi Hedemäki Marja Hautaluoma Lupa puhua päihteistä - yhteisövalmennusta työpajoilla Valtakunnallinen työpajayhdistys ry 2010 2 Sisällysluettelo: Johdanto 1. Keskeisiä käsitteitä 3 Työpajatoiminta 3

Lisätiedot

Eija Kilgast. Esteistä eroon. Vammaisten päihdehaittojen ehkäisyprojektin loppuraportti 1998-2000. Sininauhaliitto

Eija Kilgast. Esteistä eroon. Vammaisten päihdehaittojen ehkäisyprojektin loppuraportti 1998-2000. Sininauhaliitto Eija Kilgast Esteistä eroon Vammaisten päihdehaittojen ehkäisyprojektin loppuraportti 1998-2000 Sininauhaliitto Toimittaja Eija Kilgast Etukannen kuva Eeva Mehto / Kuvaliiteri Kannen suunnittelu Terttu

Lisätiedot

Pelivoimapiiri tietoa ja tukea peliongelmissa tekstiviestein ja netissä

Pelivoimapiiri tietoa ja tukea peliongelmissa tekstiviestein ja netissä Pelivoimapiiri tietoa ja tukea peliongelmissa tekstiviestein ja netissä Pelivoimapiiri-valtakunnallistamishankkeen 2011 loppuraportti Henna Vuorento, A-klinikkasäätiö Annina Aaltonen, Peluuri 03/2012 Tiivistelmä

Lisätiedot

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010 Marjo Silvander 2 SISÄLTÖ 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET SIVU 1.1. Tausta 3 1.2. Tavoitteet 4 1.3. Kohderyhmät 4 1.4. Yhteistyötahot 4 1.5. Toiminta-alueet

Lisätiedot

YRITTÄJÄIN TERVEYS JA TOIMINTAKYKY - YRITYKSEN RISKIN PIENENTÄMINEN. Lassi Pakkala Tiina Suomala Riitta Kuusela Heikki Saarni

YRITTÄJÄIN TERVEYS JA TOIMINTAKYKY - YRITYKSEN RISKIN PIENENTÄMINEN. Lassi Pakkala Tiina Suomala Riitta Kuusela Heikki Saarni YRITTÄJÄIN TERVEYS JA TOIMINTAKYKY - YRITYKSEN RISKIN PIENENTÄMINEN Lassi Pakkala Tiina Suomala Riitta Kuusela Heikki Saarni Turun aluetyöterveyslaitos Turku 2002 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 Kaijus Varjonen Ryhmätoimintojen koordinaattori Aikuisten sosiaalipalvelut SISÄLLYSLUETTELO KIITOKSET TIIVISTELMÄ 1 MIKÄ ON ESPOON KIPINÄ? 1 1.1 KIPINÄ- KLUBIT

Lisätiedot

Pirkko Mäkelä-Pusa (toim.)

Pirkko Mäkelä-Pusa (toim.) Pirkko Mäkelä-Pusa (toim.) TYÖURIEN JATKAMISEN TUKI Kuntoutussäätiö TYÖURIEN JATKAMISEN TUKI Pirkko Mäkelä-Pusa (toim.) KUNTOUTUSSÄÄTIÖN TYÖSELOSTEITA WORKING PAPERS 47/2014 1 Julkaisija: Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

Outi Kaljunen (toim.) NEPSY KÄSIKIRJA. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Outi Kaljunen (toim.) NEPSY KÄSIKIRJA. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Outi Kaljunen (toim.) NEPSY KÄSIKIRJA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 3/2011 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja C 3/2011 Outi Kaljunen (toim.) NEPSY

Lisätiedot

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012 Mielen avain - Lohja Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon hanke KOHO 2010 2015 Loppuraportti Terhi Auvinen Katja Tiainen 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 4 2. KOHO I - HANKE 2.9.2010-31.10.2012

Lisätiedot

Tuettu asuminen A-klinikkasäätiöllä

Tuettu asuminen A-klinikkasäätiöllä Markku Manninen, Päivi Sippu & Tanja Tuori Tuettu asuminen A-klinikkasäätiöllä Tuetun asumisen projekti 2001 2004 A-klinikkasäätiön monistesarja nro 52 A-klinikkasäätiö 2005 ISSN 1237-7015 (moniste) ISSN

Lisätiedot

soskes-hanke kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon

soskes-hanke kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon RAPORTTEJA 23 LOPPURAPORTTI soskes-hanke kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon kehittäminen keski-suomessa 2005 2009 PIRKKO UUTTU, TIMO VALLIUS, HANNA JAKONEN Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan

Lisätiedot

Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista

Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista A-klinikkasäätiön monistesarja nro 24 A-klinikkasäätiö 2000 ISSN 1237-7015 (moniste) ISSN 1459-5818

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Arvioinnin kartalla. matka teoriasta käytäntöön

Arvioinnin kartalla. matka teoriasta käytäntöön M e r v i A a l t o - K a l l i o P a u l a S a i k k o n e n P i r j o K o s k i n e n - O l l o n q v i s t Arvioinnin kartalla matka teoriasta käytäntöön TERVEYDEN EDISTÄMISEN KESKUS CENTRET FÖR HÄLSOFRÄMJANDE

Lisätiedot

Sosiaalinen media turvallisuutta ja työhyvinvointia edistävien yhteisöjen tukena. Openrisk-hankkeen loppuraportti

Sosiaalinen media turvallisuutta ja työhyvinvointia edistävien yhteisöjen tukena. Openrisk-hankkeen loppuraportti S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 3 Sosiaalinen media turvallisuutta ja työhyvinvointia edistävien yhteisöjen tukena Openrisk-hankkeen loppuraportti Jouko Heikkilä Asta Bäck Anna-Mari Heikkilä

Lisätiedot