SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS"

Transkriptio

1 SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Hattulan kunta (82) Ihalemmen kylä (405) Salkoniemi 9-89 (osa) Sotka Joutsen Kuikka Kaakkuri Sotkalampi Kaavaehdotus Kaavamuutosalueen pohjoisrantaa Tiensuunlahdella (kortteli 1, tontit 1 ja 2)

2 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 2. maaliskuuta 2015 päivättyä asemakaavakarttaa. 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.2 Kaava-alueen sijainti Viisiosainen suunnittelualue muodostuu Hattulan kunnan Ihalempi-nimisen kylän tiloista Salkoniemi 9-89 (osa tilan alueesta), Sotka 9-132, Joutsen 9-134, Kuikka 9-135, Kaakkuri ja Sotkalampi Sotkajärven koillis- ja pohjoisosassa. Alue sijaitsee n. 25 kilometrin etäisyydellä kuntakeskuksesta lounaaseen lähellä nykyistä Hämeenlinnan kaupungin rajaa. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavan nimi on Sotkajärven ranta-asemakaavan muutos. Kaavan tarkoituksena ja tavoitteena saneerata yhteensä noin 5 hehtaarin kokoiset osa-alueet voimassa olevasta ranta-asemakaavasta. Tonttikohtaisia rakennusoikeuksia nostetaan ympäristönäkökohdat, lähialueen maankäyttö, kunnan viimeaikaiset rantayleiskaavat ja varsinkin tuore kunnan rakennusjärjestys huomioon ottaen. Joitakin tontteja laajennetaan ja siirretään hieman mm. lunastettujen vesijättöjen osalta ja tonttien rajat mukautetaan nykyisiin kiinteistörajoihin. 1.5 Luettelo selostukseen liittyvistä asiakirjoista - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) - Tilastolomake - Liito-oravainventointi jne. raportti , FM Jouko Sipari - Ranta-asemakaavan merkinnät ja määräykset - Ranta-asemakaavakartta 1:4000 2

3 Joitakin vuosia sitten laaditussa rantaosayleiskaavassa ja sen luontoselvityksessä havaittiin nyt käsiteltävältä alueelta liito-oravan pesäpuu tilan 9:136 koillisrajalta. Asia otetaan huomioon kaavamuutoksessa (kyseinen tontti siirretään luonnonarvoiltaan vähemmän kriittiselle alueelle pohjoisemmaksi). Alueella ei ole muita erityisiä luontokohteita tai ympäristöarvoja. Tältä osin luontoselvitystä on täydennetty loppuvuoden 2014 aikana ennen kaavaehdotuksen laatimista (ks. liite). Em. alueelta löytyvä erittäin kookas haapa, jonka juurelta havainnot on tehty Rakennettu ympäristö Korttelissa 2 tonttien 3 ja 4 välisellä lahdelmalla on aikanaan säilytetty veneitä, mutta se ei ole enää valkamakäytössä ja rasitteet on siirretty alueelta pois. 4

4 Muilta osin muutosalueet ovat toistaiseksi täysin rakentamattomia Maanomistus Kaavamuutosalueet ovat kokonaan yksityisten maanomistajien omistuksessa. Korttelialueen 1 rannan puoleista rajaa lukuun ottamatta kiinteistörajat noudattelevat hyvin pitkälle nykyisen kaavan tonttirajoja. Kyseisellä alueella on tehty vesijätön lunastus alkuperäisen kaavanlaadinnan jälkeen. 3.2 Suunnittelutilanne Sotkajärven länsi-, luoteis- ja pohjoisosaan mm. Tiensuunlahdelle ja Karjuniemeen on alun perin laadittu Sotkajärven ranta-asemakaava, joka on vahvistettu Otteet kyseisestä voimassa olevasta kaavasta (Hattulan osalta) alkavat seuraavassa: Ranta-asemakaavan muutoksella käsitellään nyt voimassa olevan kaavan lomaasuntojen RA-korttelialueita 1 (tontit 1, 2, 3 ja 4) ja 2 (tontit 1 ja 2) sekä hieman metsätalousaluetta (M). Vahvistettua ranta-asemakaavaa ei käsitellä kokonaan 5

5 uudelleen. Kortteli 3 ja alueet Karjuniemestä etelään päin kuuluvatkin nykyisin Hämeenlinnan kaupunkiin. Kaavamuutokseen otetaan mukaan joitakin vesijättöalueita, jotka jäi aikanaan ulos alkuperäisestä kaavasta (juridisesti siis kaavan laajennus pieneltä osin). 6

6 Ympäristöministeriö vahvisti Kanta-Hämeen maakuntakaavan Nyt käsillä olevalla alueella ei ole maakuntakaavassa (tai vahvistettavana olevassa vaihemaakuntakaavassa) merkintöjä. Alueelle on laadittu kunnan toimesta myös äskettäin ns. Eteläosien vesistöjen rantaosayleiskaava (hyväksytty / voimaan ), jossa alueelle laaditut ranta-asemakaavat on osoitettu vain informatiivisina sisältönsä mukaisesti (kaavahierarkiassa asemakaava ohittaa yleispiirteisemmän yleiskaavan). Luontoarvojen osalta kyseisellä yleiskaavalla on kuitenkin merkitystä nyt laadittavalle kaavamuutokselle (ks. tarkemmin selostusosan kohta 3.1.2). Ote yleiskaavasta (pieni vaaleansininen ympyräsymboli = liito-oravan pesäpuu) Hattulan kunnan päivitetty rakennusjärjestys on tullut voimaan Ranta-asemakaavan muutoksen pohjakarttana voidaan käyttää edelleen alkuperäisen kaavan pohjakarttaa (hyv ), sillä se on suunnittelualueen osalta edelleen erittäin hyvin ajan tasalla. Karttaan lisätään informatiivisessa tarkoituksessa nykyinen kiinteistöjaotus/ rekisterinumerot kaavamuutosalueen osalta. 7

7 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Aloite kaavan laatimiseen on tullut alueen maanomistajilta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavoituksen vireillepanosta ja kaavaluonnoksesta tiedotettiin paikallislehdessä ja kirjeitse lähialueen maanomistajille. Suunnitelmat pidettiin nähtävillä kunnanvirastolla Osallistuminen ja yhteistyö Osallistumista ja vuorovaikutusta on kuvattu tarkemmin liitteenä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kaavan tarkoituksena ja maanomistajien ensisijaisena tavoitteena on saneerata yhteensä noin 5 hehtaarin kokoiset osa-alueet voimassa olevasta ranta-asemakaavasta (yhteensä kuusi tonttia). Tonttikohtaisia rakennusoikeuksia nostetaan ympäristönäkökohdat, lähialueen maankäyttö, kunnan viimeaikaiset rantayleiskaavat ja varsinkin tuore kunnan rakennusjärjestys huomioon ottaen. Joitakin tontteja laajennetaan hieman lunastettujen vesijättöjen osalta ja tonttien rajat mukautetaan nykyisiin kiinteistörajoihin. Nykyisen kaavan korttelin 2 tontti nro 1 siirretään selkeästi pohjoisemmaksi luontoarvoiltaan vähemmän kriittiselle alueelle (rantayleiskaavan ja ranta-asemakaavan muutoksen liito-oravaselvitys). Kyseisille alueille johtaa jo valmiit kulkuyhteydet ja alueet soveltuvat muutenkin hyvin rakentamiseen. Maisemallisesti ja luonnonarvoiltaan arvokkaita alueita korostettaisiin vielä kaavamerkinnöillä. Vesi- ja jätehuollon osalta kaavamerkintöjä nykyaikaistetaan myös. Voimassa olevassa ranta-asemakaavassa on rakennusoikeutta ainoastaan 100 k- m 2 / tontti, mitä voidaan pitää tämän päivän loma-asukkaiden vaatimusten mukaan hyvin alhaisena Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen MRL:n mukainen viranomaisneuvottelu hankkeesta pidetään tarpeen mukaan. Kaavaluonnoksen kuulemisvaiheen aikana saatu palaute on otettu huomioon kaavaehdotusta laadittaessa. Huomautuksia ei jätetty. Seuraavissa viranomaislausunnoissa ei ollut huomautettavaa kaavaluonnoksesta: Rakennuslautakunta , Hämeen liitto , Museovirasto ja Hämeen ELY-keskus

8 Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen lausunnossa ( ) todetaan huomiona, että tonteille tulee järjestää ajoyhteys, joka mahdollistaa pelastustoimen käyttämien ajoneuvojen pääsyn kiinteistöille. Hämeenlinnan kaupungin ympäristöjohtaja kiinnittää lausunnossaan ( ) huomiota useisiin yksityiskohtiin kaavamääräyksissä. Lausunnossa esitetyt korjaukset ja muutosesitykset on tehty kaavaehdotukseen. Liito-oravan osalta inventointia on vielä tarkennettu ennen kaavaehdotuksen laatimista. Pieni tarkennus luo-alueen rajaukseen. Lausunnossa pidetään positiivisena asiana, että liito-oravan esiintymisalue on nyt kaavamuutoksessa osoitettu M-alueena. Sen sijaan täysin ongelmattomana ei pidetä kyseisen tontin siirtoa pohjoisemmaksi, sillä kyseisten alueiden väliin jäävällä lahdellakin on luontoarvoja (havainnointi kesällä 2014 maisematyöluvan yhteydessä). Vastine: Kyseiset luontoarvot on huomioitu laajentamalla suunnittelualuetta korttelien 2A ja 2B väliselle alueelle ja osoittamalla harapääjuuren ja villapääluikan esiintymisalueet luo-merkinnällä. Pääosin kyseinen esiintymä on kuitenkin osakaskunnan omistamalla vesijättö- tai vesialueella, johon kaavamuutos ei juridisesti yletä. Tiensuunlahden luontoarvot eivät ulotu myöskään nyt kaavoituksen alla olevalle tilalle, vaan ne jäävät osakaskunnan tai naapuritilan alueelle. M-alueen ja luo-merkinnän kaavamääräyksiä on täsmennetty saadun palautteen perusteella. Kokonaisuutena nyt esitetty kaava-ratkaisu (tontin siirto) edistää selkeästi luontoarvojen säilymistä alueella (liito-orava). 9

9 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS Mitoitus Kaavaratkaisu on edellisillä sivuilla esitettyjen tavoitteiden mukainen. Kaavamuutoksella osoitetaan nykyisille RA-tonteille uutta rakennusoikeutta 6 x 100 = 600 k-m 2 (100 - > 200 k-m 2 /tontti) kunnan rakennusjärjestyksen, viime aikaisten rantayleiskaavojen, ympäristönäkökohtien ja maastotarkastelun perusteella. Nykyisessä kaavassa tonttikohtainen rakennusoikeus on 100 k-m 2. Kaavamuutoksella ei muodosteta uusia rakennuspaikkoja, eli rakennuspaikkojen lukumäärä ja esim. kantatilamitoitus säilyy ennallaan. Nykyisen kaavan korttelin 2 tontti nro 1 siirretään selkeästi pohjoisemmaksi luontoarvoiltaan vähemmän kriittiselle alueelle (rantayleiskaavan ja tämän ranta-asemakaavan muutoksen liito-oravaselvitys). Korttelin 1 tonttia nro 4 laajennetaan hieman rannan taustalla tuoreen lohkomisen perusteella ja rakentamiseen parhaiten sopiville kumpareille. Sotkajärvelle avautuvissa rinteissä päärakennusten luonteva paikka on yleisemminkin melko kaukana rannasta. Maisemallisesti arvokkaimmat niemen kärjet sekä pienet nimettömät saaret on jätetty edelleen rakentamisen ulkopuolelle ja korostettu kaavamerkinnällä (ma). Liito-oravalle potentiaalinen alue on merkitty myös asianmukaisesti maa- ja metsätalousalueeksi (+ tarkempi määräys luo). Vapaan rantaviivan määrä pysyy täysin ennallaan. Kullekin tontille saa rakentaa yhden yksiasuntoisen lomarakennuksen sekä yhden saunan ja muita talousrakennuksia siten, että sauna- ja talousrakennusten lukumäärä on enintään neljä. Kaavamääräyksin on osoitettu rakentamisen etäisyys rannasta sekä rakentamisen määrä. Suunnittelualueen vesi- ja jätehuollosta on otettu ranta-asemakaavaan omat erityismääräykset. Pääperiaatteena on, että vesi- ja jätevesihuolto voidaan hoitaa toistaiseksi kiinteistökohtaisesti (ks. tarkemmin kaavamerkinnät ja -määräykset). 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kaavaratkaisu tukee lähialueen yleisintä maankäyttömuotoa (omarantainen loma-asutus). Liikennejärjestelyihin kaavalla ei ole mitään vaikutuksia. Tontit on edelleen aseteltu niin, että ne eivät aiheuta häiriötä naapurikiinteistöille. 10

10 5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Paikalliset olosuhteet on kaavaratkaisussa pyritty ottamaan huomioon. Maisemallisesti ja luonnonarvoiltaan tärkeät alueet jätetään edelleen rakentamisen ulkopuolelle ja huomioidaan tuore yleiskaavakin (liito-orava). Sotkajärven vesistöön kaavamuutoksella ei ole juuri lainkaan vaikutuksia. Tilanne hieman paranee, jos verrataan tilannetta nykyiseen kaavatilanteeseen. Nyt vireillä olevaan kaavamuutokseen on otettu mukaan nykyaikaiset kaavamääräykset esim. jätevesihuollosta ja maiseman hoidosta. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Maanomistajat toteuttavat kaavamuutoksen rakentamalla tontteja oman harkintansa mukaan. Kunta seuraa kaavan toteuttamista rakennuslupamenettelyn yhteydessä rakennusvalvonnan avulla. Näkymä Huhtaniemensaarille entisen korttelin 2 luo-alueelta (kaavaehdotuksessa M-alue). 11

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Pettilän kylä (427) Liinaliko 1-193 Koivikko 1-248 Männistö 1-249 Katajikko 1-250 Kaavaehdotus 5.1.2015 Kaavamuutosalueen rantaa korttelissa

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

LIEKUNEEN.RYÖxÄsvnDEN RANTAYLEISKAAvAN MUUToS. Hirvensalmen kunta (97) Hirvensalmen kytä (405) Koskelo 5:78 Vinnonniemi 5:84 (osa)

LIEKUNEEN.RYÖxÄsvnDEN RANTAYLEISKAAvAN MUUToS. Hirvensalmen kunta (97) Hirvensalmen kytä (405) Koskelo 5:78 Vinnonniemi 5:84 (osa) LIEKUNEEN.RYÖxÄsvnDEN RANTAYLEISKAAvAN MUUToS Hirvensalmen kunta (97) Hirvensalmen kytä (405) Koskelo 5:78 Vinnonniemi 5:84 (osa) Kaøvaluonnos 2.3.2015 $ühflrtmi I Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA. 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827

Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA. 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827 Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827 SUUNNITTELUKESKUS OY Multian kunta 1 (36) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...5 1.1 SUUNNITTELUALUE...5 1.2 KAAVAPROSESSIN

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELIN 18/OSA KAAVASELOSTUS 17.11.2014 (tark. 14.1.2015) SISÄLLYS 2/12 1 Tiivistelmä... 3 1.1 Kaava-alue... 3 1.2 Hankkeelle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

Ilvesvuoren työpaikka-alue

Ilvesvuoren työpaikka-alue Kaavatunnus 2-166 Arkistonro Ilvesvuoren työpaikka-alue Asemakaavan selostus koskee 23.8.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2416, 2417, osaa kortteleista 2405 ja 2414

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI - RAAHE Kaavaselostus Maakuntavaltuusto 22.2.2010 YHTEYSTIEDOT Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A, 90100 Oulu puh. 08-3214 000, fax 08-3214 013. Sähköposti:

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI HALLINTOKESKUS KAUPUNKISUUNNITTELU HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI Holminrannan osayleiskaavan tarkistus kuulutettiin vireille 26.9.2011

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros Muistio Sipoon Boxin kylätaajaman osayleiskaava Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Pöyry Environment Oy LIITE 6 PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8

Lisätiedot

Palosaaren Salmen alue

Palosaaren Salmen alue ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Palosaaren Salmen alue ASEMAKAAVA NRO 1000 Asemakaavan ja tonttijaon muutos koskee Vaasan kaupungin 15. kaupunginosan puisto-, vesi- ja katualueita sekä 17. kaupunginosan,

Lisätiedot

Anttola-talo, Taipaleentie 31, 52100 Anttola

Anttola-talo, Taipaleentie 31, 52100 Anttola Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (14) Aika 17.03.2015, klo 18:00-20:21 Paikka Anttola-talo, Taipaleentie 31, 52100 Anttola Käsitellyt asiat 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 17 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet 27.10.2014 Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet Käsittely: alueidenkäytön työryhmä, lausunnot 15.10.2014 maakuntahallitus 10.11.2014

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA

JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2013 Hartolan kunta Pirjo Kemppi 2 (10) Sisältö 1. Rantaosayleiskaavamuutoksen ja kyläyleiskaavan

Lisätiedot

Focus-liikekeskuksen asemakaava

Focus-liikekeskuksen asemakaava 1/12 Focus-liikekeskuksen asemakaava VASTINEET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA ANNETTUIHIHN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN VASTINEET 9.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.9.2014 Lausunto

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot