LAURITSALAN UIMAHALLIN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA NYKYTILANTEEN SELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAURITSALAN UIMAHALLIN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA NYKYTILANTEEN SELVITYS"

Transkriptio

1 Nuoriso- ja liikuntalautakunta LAURITSALAN UIMAHALLIN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA NUOLI 35 NYKYTILANTEEN SELVITYS Lappeenrannassa on kaksi uimahallia, Lappeen rannan uima halli keskusta-alueella ja Lauritsalan uimahall kaupungin kes kustan itäpuolella, noin 5 km keskustasta itään. Lappeenrannan uimahalli on valmistunut vuonna 1972 ja se on peruskorjattu vuonna Lappeenrannan uimahallissa on noin kävijää vuodessa. Lauritsalan uimahalli on valmistunut vuoden 1986 lopulla ja hallin kävijämäärä vuodessa on noin käyntikertaa. Yh teensä Lauritsalan uimahallissa on käyntikertoja sen avautumisesta lähtien kirjattu noin 1,9 miljoonaa vuoden 2010 loppuun mennessä. Lauritsalan uimahallia käyttävät pääasiassa kaupungin itäalu eella olevat asukkaat ja myös Joutsenon alueen asukkaat. Lauritsalan uimahallin lähivaikutusalueella asuu noin asukasta. Hallin välittömässä läheisyydessä on noin op pilaan kokoinen Lauritsalan koulukeskus, joka käyttää hallia päivittäin liikuntatuntien aikana. Lauritsalan uimahallissa on 6 ratainen 25 m:n pääallas ja las tenallas. Sisääntuloaulan yhteyteen on vuonna 2009 rakennet tu uusi liikuntaesteetön kuntosali. Hallia käytetään paljon erilai siin ohjattuihin kunto- ja terveysliikuntatoimintoihin sekä vauva uintiin normaalin yleisökäytön lisäksi. Myös retkimelojat har joittelevat uimahallissa talvisin melontaa. PÄÄPIIRTEITTÄINEN SELOSTUS LAURITSALAN UIMA- HALLIN PERUSKORJAUKSESTA JA PERUSKORJAUK- SEN TARPEELLISUUDESTA Lappeenrannan kaupunki on päättänyt tehdä Lauritsalan uimahallissa peruskorjauksen vuosina Uimahalli on ollut käytössä vuodesta 1986 lähtien ja sen tekniikka, ym. rakenteet ovat tulleet peruskorjausikään. Viime vuosina hal lin sisäilman laadussa on huomattu ongelmia ja myös hallin kat toon on tullut vuotoja. Altaiden vuotavat liikuntasaumat ja allas- sekä suihkutilojen laatoitukset vedeneristyksineen on uusitta va.

2 Peruskorjauksessa halliin ei tehdä laajennusta, toiminnallisia muutoksia eikä muutoksia sisätilajärjestelyihin lukuun ottamat ta kassatilan uudelleen sijoittamista sisääntuloaulassa. Uu teen kassatilaan tehdään tila myös uinninvalvojalle, kassatilas ta tulee näkymät sekä sisätuloaulaan että allastiloihin. Lauritsalan uimahalli on perusrakenteiltaan hyvässä kunnos sa, ulko- ja sisäseinät sekä runko on hyvässä kunnossa, myös sisäaula ja kulkukäytävät ovat hyväkuntoiset ja esteettömät. Peruskorjaus käsittää hallin ilmanvaihdon, vedenkäsittelyjär jestelmän ja sähkö- sekä automaatiojärjestelmien sekä läm mitysjärjestelmien peruskorjauksen. Lisäksi kaikkien kostei den tilojen ja allastilojen laatoitukset uusitaan ja altaiden liikun tasaumojen vuotokohdat korjataan ja uusitaan saumat veden eristyksineen. Uimahallin peltikatteen pohjoislape puretaan ja uusitaan, jon ka työn yhteydessä hallin ullakolla oleva ilmanvaihtokoneisto uusitaan. LIIKUNTAESTEETTÖMYYDEN HUOMIOIMINEN PERUS- KORJAUKSESSA Uimahallin pysäköintialueen järjestelyt uudistetaan ja kulkuväy lät parkkialueilta uimahallitiloihin rakennetaan paremmin esi merkiksi liikuntaesteisiä palveleviksi. Uimahallin alapysäköintialueelle johtava betoniset portaat pu retaan ja parkkialueelle rakennetaan loivasti viettävä esteetön kulkuramppi, johon tulee käsijohteet molemmille puolille. Ui mahallin pääsisäänkäynnin viereen sijoitetaan 3 kpl inva-py säköintipaikkoja. Ulkoa sisään lipunmyyntiaulaan on esteetön, portaaton sisäänkäynti leveistä ovista. Sisääntulo-ovet varustetaan auto maattisilla ovenavaajilla ja sisääntuloaulaan asennetaan sil mukka kuulolaitetta käyttäviä asiakkaita varten... Uimahallissa on erillinen pukutila (huone nro 107), suihku ja wc liikuntaesteisille, jotka tarvitsevat uimahallilla käynnin yhtey dessä avustajaa tai kun avustaja on eri sukupuolta kuin avus tettava. Tämän tilan inva-wc on myös kuntosalissa tai aulati loissa olevien liikuntaesteisten käytettävissä silloin, kun se on vapaana. Avustajaa tarvitsevien liikuntaesteisten pu kutilasta on suora esteetön pääsy allastilaan. Pukutilaosastoissa miesten ja naisten puolella on invawc:t. Puku-, pesu- ja wc-tiloihin suunnitellaan riittävät käsijohteet lii kuntaesteisiä ja näkövammaisia ajatellen. Lisäksi näkö-

3 vam maisille ja heikkonäköisille tehdään kontrastit hahmottamaan tiloja. Saunaan varataan tilaa myös pyörätuolia käyttävälle asiakkaalle. saunojen portaiden nousut tehdään riittävän ma taliksi sekä asennetaan yhtenäiset tukikaiteet, jotka helpotta vat liikkumista. 25 m:n altaassa oleva allasnostin peruskorjataan. Lasten altaaseen on kävelytasolta esteetön luiska, jota pitkin veteen pääsee esimerkiksi suihkupyörätuolilla. Allaslaatoituksen ja pesutilojen laatoituksen uusimisen yhtey dessä portaisiin ja muihin rakenteisiin tulee värikontrastit, jot ka ohjaavat näkövammaisten ja heikkonäköisten liikkumista uimahallitiloissa. Uimahallin kuntosali on rakennettu vuonna 2009 hallin käytös tä poistettuun kahviotilaan. Kuntosali on varustettu liikuntaes teisille soveltuvilla, HUR-merkkisillä paineilmakuntosalilaitteil la. Kulkuväylä pukutiloista kuntosaliin on liikuntaesteetön. Uimahallin kulunvalvontaporteista pääsee liikkumaan läpi myös pyörätuolilla. Peruskorjaushanketta on alustavasti esitelty Lappeenrannan vammaisneuvostolle. Vammaisneuvoston kanssa yhteistyös sä tehdään liikuntaesteettömyyttä parantavat suunnitteluratkai sut. HUONETILAOHJELMA Lauritsalan uimahallin kerrosala on m2 ja kokonaisala on m2. Hyötyalaa hallissa on yhteensä m2 ja hal lin tilavuus on m3. Halliin ei tehdä peruskorjauksen yhteydessä lisää huonetilaa, lisäallastiloja tai pukutiloja. Huonetilaohjelma päivitetään tam mikuun 2012 aikana. KUSTANNUSARVIO Peruskorjauksen kokonaiskustannusarvio on yhteensä noin euroa (sis. alv 23 %), noin euroa (alv 0 %). Lappeenrannan kaupunki on hakenut hankkeelle valtion avustusta euroa vuodelle 2012 (noin 25 % hankkeen arvonlisäverollisista kustannuksista). Kustannusarvio on päivitetty ja se perustuu alusta vaan hankkeen pääsuunnittelijan Arkkitehtuuritoimisto Riitta ja Kari Oja lan te ke mään ui mahallin peruskorjauksen

4 rakennusta pa selos tuk seen sekä Pöyry Finland Oy:n tekemiin vedenkäsit te lyn se kä LVIAS-järjestelmien peruskorjauksen suunnitelmiin ja kus tan nusarvioon. RAHOITUSSUUNNITELMA Lappeenrannan kaupunginhallitus on päättänyt hankkeen ra hoituksesta Peruskorjaukselle on varattu ra hoitus, yhteensä euroa (alv 0 %) kaupungin vuosien kaupungin talousarvioon. Lappeenrannan kaupunki on hakenut hankkeelle vuodelle 2012 valtionavustusta euroa, joka on noin 25 % hankkeen arvonlisäverollisista kustannuksista. Hanke on hyväksytty opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkahankkei den rahoitussuunnitelmaan niin, että hankkeen valtionavustus euroa on rahoitussuunnitelmassa sijoi tettu vuodelle LAURITSALAN UIMAHALLIN KÄYTTÖTALOUS- JA KÄ- VIJÄ MÄÄ RÄ TIE DOT Lauritsalan uimahalli TP 2010 TP 2011 Tulot yhteensä Menot yhteensä Toimintakate Kävijämäärä yhteensä Menoihin sisältyvät mm. seuraavat merkittävimmät menoerät: liikuntatoimen henkilöstömenot, yht. noin (lippu kassanhoitajat 2,5, laitosmiehet 2, liikuntalaitoksen valvo jat 2,5) sisäiset puhtauspalvelukulut noin sisäiset teknisen toimen tonttivuokra-, pääoma-, ja ylläpito vuokrakulut sisältäen lämpö, sähkö ja vesi sekä jätevesi, yhteensä noin aineet, tarvikkeet ja tavarat noin kemikaalit, 9.500, sisäiset atk-palvelut 2.500, kalusto ENERGIATEHOKKUUDEN HUOMIOIMINEN PERUS- KORJAUKSESSA Peruskorjauksen jälkeen hallin energiatehokkuuden parantuessa vuotuiset käyttömenot tulevat alenemaan.

5 Peruskorjauksessa hallin kaikkia eri tiloja palvelevat koneelli set tulo- ja poistoilmajärjestelmät varustetaan nestekiertoisella lämmön talteenottojärjestelmällä. Lisäksi järjestelmään lisä tään lämpöpumppu ja kiertoilman käyttöominaisuus, joita käy tetään ilman kuivaukseen sekä tarvittaessa jäähdytykseen ja lämpöenergian talteenottoon. Suihkutilojen viemärivedet kulkevat lämmön talteenottolaitteen kautta. Laitteella esilämmitetään lämmönjakokeskuksen läm mönvaihtimelle tuleva käyttövesi. Suihkut varustetaan elektronisesti ohjatuilla termostaattisilla suihkusekoittajilla. ALUSTAVA PERUSKORJAUKSEN AIKATAULU Peruskorjaus alkaa heinä elokuussa 2012 ja hanke valmis tuu alustavan arvion mukaan kesällä Uimahalli sulkeutuu , jonka jälkeen hallia aletaan valmistella purkutöiden aloitusta varten mm. poistamalla hallista kaikki irtain omai suus, kalusteet, koneet, laitteet ja varusteet. (IO) Ltj Hyväksytään Lauritsalan uimahallin peruskor jauksen hankesuunnitelma. Samalla lautakunta päättää tarkistaa liikuntatoimen käyttöta lousarviota Lau rit sa lan ui ma hal lin pe rus kor jauk sen ai kaisen tulojen me ne tyk sen, si säis ten sii vous palve lujen ja tek nisen toi men si säis ten vuok rien se kä mui den me nojen vä hennysten osalta. Talousar vion tarkistami sesta päätetään sitten, kun var mis tuu hank keen tarkka alkamisajankohta. Nuoli Hyväksyttiin.

Niilonpirtin hankesuunnitelma

Niilonpirtin hankesuunnitelma Perusturvalautakunta 56 13.05.2014 Tekninen lautakunta 94 13.05.2014 Kaupunginhallitus 231 26.05.2014 Kaupunginvaltuusto 72 11.06.2014 Perusturvalautakunta 85 26.08.2014 Tekninen lautakunta 138 26.08.2014

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS

KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS HANKESUUNNITELMA ARKKITEHTUURITOIMISTO 31.3.2015 ARKTES OY 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN TAUSTAA JA PERUSTEET 1.1 Hankkeen taustaa 1.2 Nykytilanne 1.2.1 Toiminta 1.2.2 Henkilöstö

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 20.04.2015 klo 15:00-18:53 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 76 19.08.2014 Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu 570/02.02.00/2014 YLK 76 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Kuntalain mukaan

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 109 21.08.2012 Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu 154/331/2012 YLK 109 Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Lautakunnan

Lisätiedot

KAJAANIN VESILIIKUNTAKESKUS HANKESUUNNITELMA. 1.0 Perustiedot

KAJAANIN VESILIIKUNTAKESKUS HANKESUUNNITELMA. 1.0 Perustiedot 1 KAJAANIN VESILIIKUNTAKESKUS HANKESUUNNITELMA 1.0 Perustiedot Hankesuunnitelman kohteena on Kajaanin uimahalli, josta käytetään projektinimeä Kajaanin vesiliikuntakeskus. Hankkeen toteuttajana ja kiinteistön

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti, luokka 019, Niittylahdentie 297, Niittylahti

Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti, luokka 019, Niittylahdentie 297, Niittylahti Pöytäkirja 6/2014 1 Kuntayhtymän hallitus Aika 28.05.2014 klo 14:30-18:42 Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti, luokka 019, Niittylahdentie 297, Niittylahti Osallistujat Läsnä Hartikainen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3

Sisällysluettelo. 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Tekninen lautakunta 20.08.2014 Sisällysluettelo Sivu 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3 66 Teknisen lautakunnan talouden ja toteutuman

Lisätiedot

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 51 21.05.2015 Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi 122/11.01.00/2015 Ymplk 21.05.2015 51 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 30/2014 1 Kaupunginhallitus 20.10.2014 Sisällysluettelo Sivu 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 18:00-20:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 94 Vuoden 2013 tilinpäätöksen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot