Pk-yritysten aktivointi ekosuunnitteluja energiamerkintälainsäädännön seurantaan, vaikuttamiseen ja noudattamiseen Tukesin projektin tuloksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pk-yritysten aktivointi ekosuunnitteluja energiamerkintälainsäädännön seurantaan, vaikuttamiseen ja noudattamiseen Tukesin projektin tuloksia"

Transkriptio

1 Pk-yritysten aktivointi ekosuunnitteluja energiamerkintälainsäädännön seurantaan, vaikuttamiseen ja noudattamiseen Tukesin projektin tuloksia

2 Tavoitteet Aktivoida suomalaisia pk-yrityksiä systemaattisesti ekosuunnittelun lainsäädännön seurantaan ja vaikuttamiseen Projektin tuloksina tavoiteltiin (valituissa tuoteryhmissä): 1. Kunkin tuoteryhmän / tuotteen mahdolliset valmistajat pyritään selvittämään Suomessa, erityisesti pk-sektorin yrityksien keskuudesta 2. Matkasaarnaaja herättelee ja informoi säädösten ja selvitysprojektien alaisia yrityksiä, ja avustaa heitä tarvittaessa selvitysprojektiin liittyvässä toiminnassa. 3. Autetaan yrityksiä tarvittavan materiaalien ja tietotarpeiden selvittämisessä säädösvalmistelun eri vaiheissa 4. Kerätään yritysten kommentteja, palautetta jne.

3 Toteutus Hanke toteutettiin Tukes:n koordinoimana hankkeena - kohderyhmiin kuuluvien pk-yritysten selvittely kesällä vierailut valituissa yrityksissä syys-joulukuu 2012 Vierailtavat yritykset valittiin keskeisistä jo säädösten piirissä olevista ja parhaillaan valmistelun alla olevista tuoteryhmistä: - lämmityslaitteet (säädösehdotusten työpaperit, Lot20 ja Lot21) - lämmityskattilat, vedenlämmittimet, kiinteän polttoaineen kattilat (säädösehdotukset, Lot1, Lot2 ja Lot15) - ilmanvaihtokoneet (säädösehdotukset, pienet / Lot10, isot / ENTR Lot06) - lämpöpumput (usea säädösehdotus tai työpaperi) - huoneilmastointikoneet (säädökset sekä Lot10)

4 Aihealueet Vierailujen aikana käsiteltiin seuraavia aihealueita: - pääpaino ekosuunnittelu- ja merkintäpuitedirektiiveissä ja näiden täytäntöönpanotoimenpiteissä - eri säädösvalmisteluprosessit vaiheineen ja kuinka osallistua säädösvalmisteluun - eurooppalainen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen ja markkinavalvonta - tarvittaessa muita CE-merkin vaativia säädöksiä, kuten pienjännite-, kone- ja painelaitedirektiivit sekä rakennustuoteasetus, ja näiden suhde ekosuunnittelu- ja merkintädirektiiveihin - standardien osuus vaatimustenmukaisuudenosoittamiseen sekä yrityksen mahdollisuus osallistua standardien laadintatyöhön

5 Tulokset (1) Pk-yritykset ja valmistajat Suomessa - Projektin haastavin vaihe, koska Suomessa ei ole yhtenäistä rekisteriä, josta voisi tarkistaa mitä kukin yritys valmistaa tai mitkä yritykset valmistavat tiettyä tuotetta - Yrityksiä etsittiin eri järjestöjen ja liittojen jäsenluetteloista, mutta tällä tavalla löytyy vain osa tuoteryhmien valmistajista, koska osa valmistajista ei kuulu mihinkään järjestöön tai liittoon - Internet-haulla voi löytää lisää mahdollisia yrityksiä, mutta internet ei välttämättä paljasta onko kyseessä Suomessa tuotetta valmistava vai maahan tuova yritys - Internet-haut eivät löydä kaikkia valmistajia. Hankkeen aikana alan muut valmistajat tarkensivat yritysluetteloita - Ainoa varma tapa saada selville yrityksen valmistamat tuotteet on suora yhteydenotto kyseiseen yritykseen

6 Tulokset (2) Pk-yritysten herättely ja informointi - Projektin aikana tavattiin 45 yrityksen edustajia. - Annettujen säädösten alaisia tuotteita valmistavat yritykset olivat melko hyvin selvillä säädöksistä. - Eräille valmistajille kuuluminen säädösten soveltamisalaan tuli täytenä yllätyksenä. - Säädösten valmisteluprojekteihin osallistuminen todella vähäistä. - Vain muutama yritys ilmoitti osallistuneensa johonkin selvitysprojektin vaiheeseen. - Kaikki myös kertoivat, etteivät pystyneet, jaksaneet tai ehtineet seurata projektia loppuun asti. - Annettuja työpapereita tai säädösehdotuksia oli saanut lähes jokainen yritys, mutta niihin ei oltu juurikaan ehditty paneutua. - Harva yritys kertoi kommentoineensa ehdotuksia suoraan, mutta eri järjestöjen ja liittojen kautta oli kyllä pyritty vaikuttamaan.

7 Vieraillut yritykset kokoluokittain Yritysten lukumäärä Vierailtujen yritysten lukumäärä henkilöstön koon mukaan luokiteltuna Yrityksen henkilöstön koko henkilöä lukum

8 Tulokset (3) Yritysten tarvitsema materiaali ja tietotarpeet - Valmiiden säädösten osalta opastettiin Tukes Ekosuunnittelu.info-sivustolle. - Valmisteilla olevien säädösten osalta opastettiin myös ekosuunnittelu.infosivustolle, kunhan se vuodenvaihteessa avautuu. - Selvitysprojektina olevissa tuoteryhmissä opastettiin seuraamaan ao. projektin internet-sivustoa. - Yrityksille jaettiin koko esitysmateriaali, myös liittyen säädökseen ja / tai selvitysprojektiin. - Yritysten esittämiin kysymyksiin pyrittiin vastaamaan välittömästi, mutta osaan kysymyksistä jouduttiin etsimään vastausta ja vastaus lähetettiin yritykseen jälkikäteen.

9 Tulokset (4) Kerättiin yritysten kommentteja, palautetta jne. - Yritysten välittömät palautteet kirjattiin ylös vierailun yhteydessä. - Vierailun jälkeen otettiin uudestaan yhteyttä yrityksiin ja kysyttiin lisää palautetta, kommentteja, kysymyksiä ja ehdotuksia jne. - Yrityksistä 23 saatiin näin kerättyä palautetta. - Yritysten esittämiä kommentteja ja palautteita on esitetty seuraavissa kalvoissa

10 Palautteiden yhteenveto (1) Vierailut - Tukesille kehut palvelun tarjoamisesta - Koettiin erittäin hyvänä ja tarpeellisena. - Vierailuja pidettiin ainoana tapana mikro- ja pienyrityksille saada kohdennettua tietoa - Tiedottamisen toivottiin jatkuvan ja mielellään myös muuta lainsäädäntöä koskien. - Toivottiin ekosuunnittelusta lisää tiedottamista, kun säädös on annettu. - Nähtiin mielekkäänä koota kaikki alan toimijat yhteen tilaisuuteen, jossa todetaan pelisäännöt yhdessä. - Eräät yritykset pitivät tarpeellisena, että vierailija on kolmas osapuoli. Tiedottamisen tarve suuri - Ekosuunnittelu tunnettiin melko heikosti tai ei ollenkaan suuressa osassa 45 vieraillussa yrityksessä (pois lukien muutama yritys). - Energiamerkinnät tunnettiin kaikissa yrityksissä. - Osalle yllätys energiamerkintävaatimusten soveltamisalan laajuus.

11 Palautteiden yhteenveto (2) Lainsäädännön seuranta Yritykset eivät pysty seuraamaan lainsäädännön muutoksia ja kehittymistä, kuin - satunnaisesti törmäilemällä uuteen lainsäädäntöön, ja - vasta silloin kun se on jo astunut voimaan. Sekava tilanne ollut viimeiset vuodet: paljon huhuja, mutta vähän todellista tietoa. Keskusteluissa päädyttiin, että - yrityksen liikevaihto tulisi olla M /a, tai - sen tulisi työllistää toimihenkilöä, jotta voisi allokoida riittävät resurssit ja osaamisen lainsäädännön seurantaan. Vertaa Suomessa keskimääräinen yrityskoko - kone- ja metalliteollisuus 14 henkilöä, ja - sähkö- ja elektroniikkateollisuus 46 / 55 henkilöä (ilman 3 suurta 28 hlöä)

12 Palautteiden yhteenveto (3) Tulkintaongelmia tiedossa Ekosuunnittelusäädökset tuoneet uusia tulkintaongelmia tiettyihin tuoteryhmiin - erityisesti ongelmia näyttäisi olevan rakennuksissa käytettävissä tuotteissa kuten - ilmanvaihtokoneissa ja lämpöpumpuissa, koska - suomalainen tapa poikkeaa huomattavasti eurooppalaisesta tavasta. Tällaisiin tulkintaongelmiin toivottiin viranomaisilta tukea ja vastauksia. Esimerkiksi minkä säädöksen tai selvitysprojektin alaisuuteen kuuluu: - ilmanvaihtokoneen sisäänrakennettu lämpöpumppu, jota käytetään lämmityksessä lämmöntalteenottolaitteena? - entä edellä mainitun lämpöpumppu, jos sen tulistusvaihdinta hyödynnetään lämpimän veden tekemiseen, mutta sen teho ei kuitenkaan riitä yksinään kaiken lämpimän veden tekemiseen? - poistoilmalämpöpumppu, kun ei se sovi Lot1, 21 eikä 2 alaisuuteen? Voiko tulla esimerkiksi ENTR Lot06 pohjalta annettavan säädöksen piiriin?

13 Palautteiden yhteenveto (4) Ekosuunnittelu vs. rakennustuoteasetus - Suurin epäselvyys näyttäisi olevan rakennustuoteasetuksen ja ekosuunnittelun välillä. - Alan yrityksille ei ole täyttä selvyyttä mitkä säädökset koskevat tuotteita, ja - miten säädösten vaatimustenmukaisuus osoitetaan, etenkin jos rakennustuoteasetuksen ja ekosuunnittelun välillä on ristiriitoja. - Itse rakennustuoteasetuskin koettiin vaikeaksi ja erittäin epäselväksi.

14 Palautteiden yhteenveto (5) Rakennustuoteasetus ja rakentaminen Kovin kritiikki kohdistui rakennusvalvontaan - rakennustuotteiden CE-merkintään liittyy tällä hetkellä paljon väärää tietoa ja vääriä vaatimuksia viranomaisten ja loppuasiakkaiden puolelta. - esimerkiksi vaaditaan varmuuden vuoksi CE-merkintää sellaisilta tuotteilta, joita ei edes voida CE-merkitä. Paikallisesti eri viranomaisilla saattaa olla erilaiset tulkinnat samasta asiasta. - Erityisesti mainittiin paikalliset rakennusviranomaiset vs. paloviranomaiset, - näiden tulkinnat poikkeavat toisistaan mm. kattiloiden, piippujen ja hormien osalta. Edellä mainituista johtuen toivottiin lisää koulutusta ja tiedottamista kohderyhmänä sekä rakennusviranomaiset että loppuasiakkaat. Rakennusvalvonta tulkitsee asioita oman pään eikä lainsäädännön mukaan.

15 Palautteiden yhteenveto (6) Havaintoja Ilmanvaihtokone- ja lämpöpumppuvalmistajat tuntevat CE-merkinnän hyvin, koska näissä tuotteissa CE-merkintä on vaadittu jo esimerkiksi pienjännitedirektiivin pohjalta Tulisijavalmistajat tuntevat päästörajat ja testausstandardin Kattilavalmistajat myös tuntevat CE-merkinnän suhteellisen hyvin Viestintää hankaloittaa: Sähköposti on sama kuin roskaposti ja Ei internetissä ehdi surfata Kuitenkin usea yritys ilmoitti etteivät aio tehdä mitään ekosuunnittelun eteen ennen kuin on pakko, tai joku sitä vaatii

16 ver / Mika Kapanen puh Mannerheiminkatu 20, Porvoo

Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere

Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere Tampereen kaupunki Outi Teittinen ja Henna Blåfield SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 TAUSTAA 3 ARVIOINNIN VIITEKEHYS JA KESKEISET KÄSITTEET

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille EURACADEMY OBSERVATORY Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille Tarve ICT- tuettuun koulutukseen Kysely koulutukseen osallistuneille

Lisätiedot

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Erika Tarvainen Minna-Maria Mäkäräinen Liiketalouden koulutusohjelma 12.3.2014 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tutkimusongelma ja

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset 8/2012 Niina Puistovirta 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Mitä LEADER-toiminta on?... 4 3. Kyselyn tavoite ja aiemmat

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

Pienyrittäjälle tukea

Pienyrittäjälle tukea Pienyrittäjälle tukea ESISELVITYS TUEN TARPEESTA PIENYRITTÄJÄN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA HYVINVOINNIN PARANTAMISEEN Christian Peltonen & Ilona Pitkänen Kirkko Helsingissä -julkaisuja 3. 2015 Pienyrittäjälle

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Loikkasen työtehtäviin kuuluu kemikaaliturvallisuus ja ympäristöterveys ja turvallisuus. Lisäksi hän kuuluu VAK-neuvottelukunnan yleisjaostoon.

Loikkasen työtehtäviin kuuluu kemikaaliturvallisuus ja ympäristöterveys ja turvallisuus. Lisäksi hän kuuluu VAK-neuvottelukunnan yleisjaostoon. PUHELINHAASTATTELUT 1 Liite 7 KESKUSJÄRJESTÖT Seppo Loikkanen, Kemianteollisuus ry (13.12.2001) Loikkasen työtehtäviin kuuluu kemikaaliturvallisuus ja ympäristöterveys ja turvallisuus. Lisäksi hän kuuluu

Lisätiedot

Psykososiaalista tukea koskevat aiemmat havainnot ja tutkinnan yhteydessä toteutetun kyselyn tulokset

Psykososiaalista tukea koskevat aiemmat havainnot ja tutkinnan yhteydessä toteutetun kyselyn tulokset Psykososiaalista tukea koskevat aiemmat havainnot ja tutkinnan yhteydessä toteutetun kyselyn tulokset 1. Psykososiaalisen tuen merkitys Liite 5 Traumaattisten tilanteiden kuten onnettomuuksien jälkeen

Lisätiedot

Pk-yrityksen ulkoiset asiantuntijapalvelut Tarkastelussa taloushallinto ja tilintarkastus

Pk-yrityksen ulkoiset asiantuntijapalvelut Tarkastelussa taloushallinto ja tilintarkastus Kauppatieteellinen tiedekunta A250A5000 Kandidaatintutkielma, Talousjohtaminen Pk-yrityksen ulkoiset asiantuntijapalvelut Tarkastelussa taloushallinto ja tilintarkastus SME s external expertice services

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä pakolliseksi. Rakennustuotteiden sertifioinnissa suuria muutoksia. Rakentamisen standardit omina kokonaisuuksinaan

Rakennustuotteiden CE-merkintä pakolliseksi. Rakennustuotteiden sertifioinnissa suuria muutoksia. Rakentamisen standardit omina kokonaisuuksinaan SFS-tiedotus STANDARDISOIMISLIITON ASIANTUNTIJALEHTI 3 2013 Rakennustuotteiden CE-merkintä pakolliseksi Rakennustuotteiden sertifioinnissa suuria muutoksia CASE: Parma Rakentamisen standardit omina kokonaisuuksinaan

Lisätiedot

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

Toisen energiakyselyn tulosten ja SOLUTION - hankkeelle saatujen palautteiden arviointiraportti Lea Hämäläinen 19.9.2014

Toisen energiakyselyn tulosten ja SOLUTION - hankkeelle saatujen palautteiden arviointiraportti Lea Hämäläinen 19.9.2014 Toisen energiakyselyn tulosten ja SOLUTION - hankkeelle saatujen palautteiden arviointiraportti Lea Hämäläinen 19.9.2014 CONCERTO is co-funded by the European Commission Tiivistelmä SOLUTION-hankkeen puitteissa

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Maaseudun LEADER-yritysrahoitus

Maaseudun LEADER-yritysrahoitus Maaseudun LEADER-yritysrahoitus Kokemuksia Keski-Suomen LEADER-ryhmien ja PoKo ry:n alueen yrittäjiltä KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI 27.8.2012 Niina Puistovirta Maaseutukehitys ry 2 Sisällys 1. Johdanto... 3

Lisätiedot

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta elive.fi - Verkottuvan liiketoiminnan sähköiset palvelut -kehittämishanke esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta Antti Tuomisto, Pasi Ojala, Esko Pesonen, Nina

Lisätiedot

MEDIATAIDE KARTALLE -hankkeen esiselvityksen raportointi

MEDIATAIDE KARTALLE -hankkeen esiselvityksen raportointi MEDIATAIDE KARTALLE -hankkeen esiselvityksen raportointi Taustaa Live Herring -työryhmä huomasi läänintaiteilijakautensa ja sitä edeltävän toiminnan aikana, että mediataiteen (erityisesti uusmediataiteen)

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

BIOSENSING COMPETENCE CENTRE:N (BCC) YRITYSKUVA SEKÄ MIELIKUVAT INTERNET-SIVUSTOSTA

BIOSENSING COMPETENCE CENTRE:N (BCC) YRITYSKUVA SEKÄ MIELIKUVAT INTERNET-SIVUSTOSTA i BIOSENSING COMPETENCE CENTRE:N (BCC) YRITYSKUVA SEKÄ MIELIKUVAT INTERNET-SIVUSTOSTA Markkinatutkimus Terhi Marttila, Riikka Saarenpää, Aino Vaittinen huhtikuu 2010 i TIIVISTELMÄ Markkinatutkimus tehtiin

Lisätiedot

INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013

INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 Johdanto... 1 Esipuhe... 1 Haastateltavien perustiedot... 3 Asiakkaan tilanne asiakkaan kokemana... 6 Koettu

Lisätiedot

Rakennusalan standardisointiselvitys 2011

Rakennusalan standardisointiselvitys 2011 Rakennusalan standardisointiselvitys 2011 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ MILJÖMINISTERIET MINISTRY OF THE ENVIRONMENT Rakennusalan standardisointiselvitys 2011 Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy Taitto: Taittopalvelu

Lisätiedot

Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä

Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Ohjelmistoliiketoiminnan ja -tuotannon laboratorio Kirsi Rönkkö Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä Diplomityö 6.9.2007 Valvoja: Professori

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Savonia ammattikorkeakoulu, Liiketalous Kuopio, Tradenomiopiskelijat Katriina Kallio, Tiina Kosti 1 JOHDANTO...7 1.1 Tutkimuksen tausta

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

LeanMES: Tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus suomalaisissa valmistavan teollisuuden yrityksissä Nykytila, haasteet ja tarpeet

LeanMES: Tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus suomalaisissa valmistavan teollisuuden yrityksissä Nykytila, haasteet ja tarpeet LeanMES: Tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus suomalaisissa valmistavan teollisuuden yrityksissä Nykytila, haasteet ja tarpeet Eeva Järvenpää, Minna Lanz, TTY Julkaisupäivä: 11.8.2014 Dokumentin tiedot Dokumentin

Lisätiedot

PROFIILIKIRJA. Perämerenkaaren alueen ympäristö- ja energia-alan yritysten kokemuksia Venäjän markkinoilta

PROFIILIKIRJA. Perämerenkaaren alueen ympäristö- ja energia-alan yritysten kokemuksia Venäjän markkinoilta PROFIILIKIRJA Perämerenkaaren alueen ympäristö- ja energia-alan yritysten kokemuksia Venäjän markkinoilta Tekijät: Sofia Husso Kristiina Nurmenniemi Iin Micropolis Oy Heinäkuu 2014 TIIVISTELMÄ Profiilikirjassa

Lisätiedot

Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI

Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI PALVELUTUTKIMUS No 1/2008 SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI JOHDANTO...2 Arvioinnin taustat ja tavoitteet...2 Arviointiprosessi ja aineisto...2 Raportin

Lisätiedot

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN i ANNE-MARI NIEMELÄ YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN Tietojohtamisen erikoistyö TITA-6400 Tietojohtamisen erikoistyö i SISÄLLYS SISÄLLYS...i 1. JOHDANTO...1

Lisätiedot