Kansainvälistä kasvua Lappeenrannan kaupungin kasvusopimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansainvälistä kasvua Lappeenrannan kaupungin kasvusopimus"

Transkriptio

1 Kansainvälistä kasvua Lappeenrannan kaupungin kasvusopimus Tällä kasvusopimuksella Lappeenrannan ja Imatran kaupungit, Kaakkois-Suomen ELYkeskus sekä sopimusprosessiin osallistuvat ministeriöt edistävät yhteisesti sovittavin toimin kaupunkiseudun kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistumista. Sopimuksella tavoitellaan elinkeinoelämän merkittävää kasvua ja uudistumista kestävällä tavalla.

2 Kansainvälistä kasvua -kasvusopimuksella Lappeenranta tähtää EU:n ja Venäjän rajalla sijaintiasemansa tarjoamien voimakkaiden kasvunäkymien hyödyntämiseen koko maan kilpailukykyä vahvistavalla tavalla. Lappeenranta asettaa tavoitteekseen kasvaa kuluttajan markkina-alueeksi. Tavoitteena on, että vuonna 2026 kaupunkiseudulla vierailee päivittäin venäläistä matkailijaa. Tämä luo vankan perustan uusien työpaikkojen ja liiketoiminnan syntymiselle sekä asukasluvun kasvulle. EU:n ja Venäjän yhteinen raja luo niin ikään edellytykset kansainvälisen liiketoiminnan etabloitumiselle raja-alueelle, kuten palvelin- ja datakeskusten sijoittumiselle Kaakkois- Suomeen. Kansainvälistä kasvua -kasvusopimuksen painopisteet ovat: Lappeenranta Imatra-kaupunkiseudun Innovatiiviset kaupunkiseudut (INKA) - ohjelman hyödyntäminen osana elinkeinorakenteen uudistumista Kaupan alan työpaikkojen kasvun varmistaminen Venäjän matkailuvirtojen ydinalueella Uusien kaupunkivyöhykkeiden kestävä rakentaminen kaupungissa asuvan ja asioivan ihmisen edellyttämälle tasolle ICT-alan liiketoiminnan kehittäminen sekä koulutuksen ja osaamisen edistäminen Lappeenrannan lentokentän uuden liiketoimintamallin pilotointi 1. Lappeenranta Imatra-kaupunkiseudun INKA -ohjelman hyödyntäminen osana elinkeinorakenteen uudistumista Lappeenranta Imatra-kaupunkiseutu on valmistellut oman INKA -ohjelmahakemuksensa. Ohjelman yhtenä keskeisenä lähtökohtana on Venäjän markkinoiden hyödyntäminen ja osaamispohjaisen liiketoiminnan voimakas kasvattaminen Venäjän ja Suomen välillä. INKA-ohjelman painopiste on älykkäässä erikoistumisessa painottuen: vihreän kasvun, puhtaan ympäristön, kaatopaikattoman maailman ja materiaalitehokkuuden edistämiseen kestävän hyvinvoinnin, uudistuvien terveyspalvelujen ja terveysmatkailun tarjoamien liiketoimintamahdollisuuksien kasvattamiseen Kaakkois-Suomi muodostaa ainutlaatuisen kokeiluympäristön mm. Venäjä-liiketoiminnan uusien mahdollisuuksien realisoimiselle sekä vihreään kasvuun ja yhdyskuntarakentamiseen liittyvien kestävien toimintamallien rakentamiselle. Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) ansiosta Lappeenrannassa on Suomen suurin energia-alan tutkimuksen ja osaamisen keskittymä. 2. Kaupan alan työpaikkojen kasvun varmistaminen Venäjän matkailuvirtojen ydinalueella Kaupan ja palvelujen rakentamisen tarve on venäläisten kasvavien asiakasvirtojen ansiosta alueella ainutlaatuisen vireää. Kasvua hidastaa kaupan rakentamista säätelevät

3 ohjeet ja maakuntakaava, jotka eivät salli kaupan suuryksiköiden rakentamista keskustan ulkopuolella. Nämä valtakunnalliset säädökset rajoittavat satojen uusien työpaikkojen syntymistä Etelä-Karjalaan. Kansallisessa lainsäädännössä ei ole huomioitu venäläisten asiointimatkailun kasvua. Kaupan sijoittumisperusteet ja ympäristönäkökohdat eroavat tältä osin olennaisesti maakunnan oman väestön kysynnästä. Kaupungit esittävät, että maankäytön suunnittelussa käynnistetään kokeilu, jossa päätösvaltaa siirretään ympäristöministeriöstä Etelä-Karjalan liitolle sekä Lappeenrannan ja Imatran kaupungeille. Kaupungit voisivat käynnistää kaupan rakentamisen osalta kestävän kehityksen mukaisen paikallisen ohjeistuksen valmistelun, jossa kaupan suuryksiköiltä edellytettäisiin uusiutuvan energian huomioimista mm. kesäaikaisen jäähdytyksen energialähteenä sekä energiatehokasta rakentamista. Kaakkois-Suomen ELY-keskus puolestaan näkee, että ympärivuotinen ja jatkuvasti kasvava, venäläisestä matkailijavirrasta johtuva kaupallisten palvelujen kysyntä otettaisiin huomioon Etelä-Karjalan maakuntakaavan suunnittelussa, ohjauksessa ja vahvistamisessa. 3. Uusien kaupunkivyöhykkeiden kestävä rakentaminen kaupungissa asuvan ja asioivan ihmisen edellyttämälle tasolle Väestön ja palvelujen kysynnän kasvu edellyttävät Lappeenrannan keskusta-alueen laajenemista ja uusien asunto-alueiden rakentamista. Maankäytön, asumisen, liikenteen ja palvelujen suunnittelussa sekä rakentamisessa hyödynnetään kaupunkiseudun INKA - ohjelmassa esitettyjä kestävän kehityksen ja energiatehokkaan rakentamisen periaatteita. Palveluelinkeinot tulevat laajenemaan nykyisestä ydinkeskustasta VT 6:n suuntaan. Matkakeskuksen välittömässä läheisyydessä sijaitseva Ratakadun ja rautatien välinen valtion omistama maa-alue olisi perusteltua ottaa aktiivisen elinkeinopolitiikan kohdealueeksi sekä mahdollistaa alueella palvelujen ja uusien työpaikkojen rakentaminen. Yliopiston kampusalueen laajentamista ja valjastamista osaamisintensiivisten yritysten käyttöön tulisi suunnitella yhdessä valtion kanssa. Yliopiston läheisyydessä sijaitsee Ruohosaari, joka voisi palvella uudenlaisena ekologisen ja energiatehokkaan rantarakentamisen mallialueena sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhankkeena. Kaupungin ja valtion omistamien maa-alueiden maankäytönsuunnittelu esitetään käynnistettäväksi kestävällä ja kasvua edistävällä tavalla.

4 4. ICT-alan liiketoiminnan kehittäminen sekä koulutuksen ja osaamisen edistäminen 4.1. Datakeskusten etablointi Suomen tavoitteena on kansainvälisten palvelin- ja datakeskustoimintojen sijoittumisen edistäminen maahamme. Lappeenrannan vahvuutena on Venäjän läheisyys, tietoliikenneyhteydet EU:n ja Venäjän välillä sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tietotekniikan ja energiatehokkuuden osaaminen. Palvelinkeskukset kuluttavat runsaasti energiaa. Yliopisto voi osaltaan olla edistämässä ratkaisuja, joilla keskusten energiatehokkuutta voidaan parantaa. TEM:n tehtävänä on huolehtia, että energian hinta on Suomessa kilpailukykyinen esim. Ruotsiin tai muihin kilpailijamaihimme verrattuna. Lappeenrannan kaupunki ja LUT esittävät, että Suomeen perustettaisiin cloud-toimintojen testauslaboratorio. Tutkimusyhtiö Gartner arvioi cloud-toimitusmallin mullistavan ohjelmistotuotannon rakenteen seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tämä muutos vaikuttaa sekä olemassa olevaan ohjelmistotuotantoon että avaa uusia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille päästä maailman markkinoille. Lappeenrannan teknillisen yliopiston ohjelmistotekniikan laboratoriolla on meneillään Tekesin ja yritysten rahoittaman ohjelmistotestauksen tutkimushanke, STX - Hajautettu laatu. LUT ja Lappeenrannan kaupunki valmistelevat Cloud-testauslaboratorion perustamista yhdessä kiinalaisten asiantuntijoiden kanssa. Shanghain Tongji-yliopisto kuuluu kymmenen arvostetuimman yliopiston joukkoon Kiinassa, ja sillä on tukenaan Kiinan hallituksen erityisrahoitus cloud-tutkimukselle. Yhteistyöllä varmistetaan se, että laboratorio voidaan varustaa riittävillä laitteisto-, ohjelmisto- ja henkilöresursseilla. Suomalaiselle teollisuudelle ja tutkimukselle laboratorio tarjoaisi mahdollisuuden päästä mukaan tutkimuksen keihäänkärkialueelle. Testauspalvelut ja niissä syntyvä osaaminen tuovat merkittävän lisän maamme kilpailukyvylle toimia palvelinkeskusten eurooppalaisena keskittymänä. Testauslaboratorion vuotuiset kustannukset ovat n euroa/vuosi. Rahoitus esitetään toteutettavaksi käynnistysvaiheessa EAKR-ohjelman ja kansallisen osarahoituksen turvin. Myöhemmin toimintaa rahoitetaan myymällä palveluja yrityksille ja muille asiakkaille Ohjelmistoalan koulutuksen ja yritystoiminnan kehittäminen Ohjelmisto-osaaminen on yritystoiminnan arvoketjun tuottavuuden lisäyksen avaintekijä. Pekka Ala-Pietilän työryhmän raportissa todetaan, että suomalaisen korkeakoulusektorin kyky tuottaa huippuosaajia on eräs tärkeimmistä seikoista ICT-sektorin tulevaisuuden kannalta.

5 LUT:ssa tietotekniikan koulutus keskittyy ohjelmistotuotannon alueelle. Ohjelmistotuotannon ja tiedonhallinnan yksikkö tutkii ohjelmistotyön tehostamista käyttäjälähtöisistä ratkaisuista organisaatiokeskeiseen kehittämiseen. Ratkaisuja arvioidaan useasta eri näkökulmasta; liiketoiminnallisista mahdollisuuksista käyttäjäkokemuksien kautta aina ratkaisun tehokkuuteen, tietoturvaa unohtamatta. Yksikkö linkittyy läheisesti Tuotantotalouden tiedekunnan innovaatio- ja arvoverkostoyksiköihin. Eri toimialojen sovelluksilla ja palveluilla sekä käytännön toteutuksilla on oma roolinsa yksikön tutkimuksessa. Toimialojen yli ulottuva monitieteisyys saavutetaan parhaiten verkostoitumalla kunkin alan parhaiden partnereiden kanssa. LUT on osallistumassa Microsoftin maailmanlaajuiseen Azure Go Big verkostoon yhtenä valittavista 20 yliopistosta. Koulutusohjelma syventää ohjelmistoalan koulutusta ja tuottaa osaajia pilvipalvelu-, pelialan, terveydenhuollon ja monien muiden sovellusyritysten tarpeisiin Peliala ja hyötyohjelmat Kaakkois-Suomessa tavoitellaan vahvaa peliklusterin syntymistä ja alueella toimii jo nyt lukuisa määrä pelialan, simulaatio-ohjelmistojen sekä uudenlaisen ohjelmisto-osaamisen kasvuhakuisia yrityksiä. Yhdessä LUT, Saimaan ammattikorkeakoulu ja alueelliset elinkeinoyhtiöt ovat rakentaneet kampusalueelle pelienkehittelyyn sopivan toimintaympäristön. Näin kaupallisesta pelinkehityksestä kiinnostuneet opiskelijat ja alullaan olevat peliyritykset voivat suunnitella ja kokeilla ideoitaan, testata tuotteidensa toimivuutta ja käytettävyyttä sekä rakentaa peleistä demoversioita, joiden avulla haetaan maailmalta sijoittajien rahaa, kaupallisia jakelusopimuksia sekä peliteollisuuden kokonaisarvoketjujen kehittämistä. Liiketoiminta on laajenemassa myös hyötyohjelmiin ja simulaatiosovelluksiin. Pelit tarvitsevat kaikenlaisia osaajia; piirtäjiä, muusikoita sekä ideoijia, jotka keksivät pelin toimintaan ja pelimaailmaan liittyviä asioita. Pelin tekeminen on tietyssä mielessä enemmän taidetta kuin tekniikkaa. Lappeenrannan ja Imatran kaupungit yhdessä Kymenlaakson alueen kanssa esittävät, että Kaakkois-Suomen vahvaa pelialan klusteria rakennetaan yhdessä valtiovallan kanssa. 5. Lappeenrannan lentokentän uuden liiketoimintamallin pilotointi Liikenne- ja viestintäministeriö on parhaillaan kokoamassa kansallista lentoliikenteen strategiaa. Maakuntakentiltä on viime vuosina käynnistynyt lukuisia suoria kansainvälisiä lentoyhteyksiä sen sijaan, että lennettäisiin Helsinki-Vantaan kautta. Lappeenrannan lentokentän kansainvälisten reittien matkustajamäärä on Suomen kuudenneksi vilkkain, matkustajaa vuosittain.

6 Lappeenrannan lentokentän alueella on valtion omistamia maa-alueita. Näiden maaalueiden aktiivinen hyödyntäminen lentokenttää ja muuta yritystoimintaa palvelevassa käytössä on kaupungille ensiarvoisen tärkeää. Kaupunki esittää, että Lappeenrannan lentoaseman toiminta voitaisiin kilpailuttaa ja tarjota yrityslähtöisesti järjestettäväksi. Näin haettaisiin lentoliikennepalveluille uudenlaista liiketoimintamallia. Finavialle esitetään, että se vastaisi edelleen lennonjohtoon ja lentoturvallisuuteen liittyvistä tehtävistä. Lappeenrannan kaupunki ja valtio käynnistävät lentokentän alueen maankäytön suunnittelun tavoitteena edellytysten luominen vireälle yritystoiminnalle ja uusille työpaikoille. 6. Kytkennät muihin prosesseihin Kaupunkissopimusta on valmisteltu yhteistyössä Seinäjoen, Porin, Joensuun ja Vaasan kaupunkien kanssa nk. viisikkoyhteistyönä. Lappeenrannan ja Imatran kaupungit osallistuvat aktiivisesti myös Kaakkois-Suomen Venäjä-kasvusopimuksen rakentamiseen ja kaakkoissuomalaisten kaupunkien yhteistyön vahvistamiseen. Lappeenrannan kaupunki osallistuu lisäksi YM:n asuinalueiden kehittämisohjelmatyöhön Länsi-Lappeenrannan kehittämisohjelma-hankkeella. 7. Toteutus ja seuranta Kasvusopimuksen ohjausryhmä johtaa ja koordinoi sopimuksen toimeenpanoa ja toimii osapuolena valtion kanssa käytävissä sopimuskeskusteluissa. Ohjausryhmässä ovat edustettuna Lappeenrannan ja Imatran kaupungit ja kaupunkien kehitysyhtiöt, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Etelä-Karjalan liitto sekä Kaakkois- Suomen ELY-keskus.

KYVYKÄS KESTÄVÄN KEHITYKSEN KAUPUNKISEUTU

KYVYKÄS KESTÄVÄN KEHITYKSEN KAUPUNKISEUTU KYVYKÄS KESTÄVÄN KEHITYKSEN KAUPUNKISEUTU Saimaa ja puhdas vesi Jätteistä tuotteiksi Green Campus Energian tuotanto ja jakelu Puhdas elinympäristö Kestävä hyvinvointi Terveysvientikeskittymä Koulutusvienti

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus 14.5.2014 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus - kooste väestönkehityksen, elinkeinopoliitikan ja osaamisen tilastoista sekä alustavista havainnoista Etelä-Karjalan

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma -innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma 1 Sisältö 1 Kestävät energiaratkaisut innovaatiokeskittymä... 3 Visio... 4 Vienti ja kysyntälähtöisyys painopisteinä... 4 Tavoite, toimijat ja toimijoiden roolit...

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi Älykkäät ja kestävät Energiaratkaisut Smart and Sustainable Energy Solutions Sisältö TIIVISTELMÄ 1 Nykytila: Pohjoismaiden merkittävin

Lisätiedot

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 CLEANTECH avain Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarkoitus 3 Etelä-suomen yhteistoiminta-alue: uusimaa, kanta-häme ja päijät-häme

Lisätiedot

Valtio: työ ja elinkeinoministeriö, opetus ja kulttuuriministeriö, liikenne ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö ja Uudenmaan ELY keskus

Valtio: työ ja elinkeinoministeriö, opetus ja kulttuuriministeriö, liikenne ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö ja Uudenmaan ELY keskus VALTION JA HELSINGIN SEUDUN VÄLINEN KASVUSOPIMUS 2013 2015 Sopijaosapuolet Valtio: työ ja elinkeinoministeriö, opetus ja kulttuuriministeriö, liikenne ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö ja Uudenmaan

Lisätiedot

Perusteet: Jyrki Kataisen hallitusohjelma, tavoitepäätös, kaupunkipolitiikan toimenpideohjelma

Perusteet: Jyrki Kataisen hallitusohjelma, tavoitepäätös, kaupunkipolitiikan toimenpideohjelma LUONNOS 25.11.2013 klo 13.15 LUONNOS 2.12.2013 klo 10.30 HELSINGIN SEUDUN EHDOTUS VALTION JA HELSINGIN SEUDUN VÄLINEN KASVUSOPIMUS 2013-2015 Sopijaosapuolet Valtio: työ- ja elinkeinoministeriö, opetus-

Lisätiedot

ELINKEINO-OHJELMA, TOIMINTAYMPÄRISTÖANALAYYSI

ELINKEINO-OHJELMA, TOIMINTAYMPÄRISTÖANALAYYSI 6.2.2015 ELINKEINO-OHJELMA, TOIMINTAYMPÄRISTÖANALAYYSI Metsä- ja metalliteollisuus Viimeisen kahdenkymmen vuoden aikana Suomen keskeisen toimialan - metsäteollisuuden - rakennemuutoksen vaikutukset ovat

Lisätiedot

Perusteet: Jyrki Kataisen hallitusohjelma, tavoitepäätös, kaupunkipolitiikan toimenpideohjelma

Perusteet: Jyrki Kataisen hallitusohjelma, tavoitepäätös, kaupunkipolitiikan toimenpideohjelma EHDOTUS 9.12.2013 VALTION JA HELSINGIN SEUDUN VÄLINEN KASVUSOPIMUS 2013-2015 Sopijaosapuolet Tarkoitus Taustaa Tavoitteet Valtio: työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne-

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO - ICT-ALAN INNOVATIIVINEN KEHITTÄJÄ

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO - ICT-ALAN INNOVATIIVINEN KEHITTÄJÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO - ICT-ALAN INNOVATIIVINEN KEHITTÄJÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNTA 2014 SISÄLLYS ESIPUHE... 4 1 INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSEN JA OPETUKSEN

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

HAKEMUS. Porin kaupunkiseutu innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelmassa 2014-2020

HAKEMUS. Porin kaupunkiseutu innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelmassa 2014-2020 HAKEMUS Porin kaupunkiseutu innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelmassa 2014-2020 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä... 3 2. Taustaa... 4 3. Alueen ominaispiirteet... 5 3.1 Alueellinen innovaatiojärjestelmä...

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) MYR:in sihteeristö Aika 14.11.2013 klo 9:00-10:31 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Yliniemi Ilkka Varapuheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri

Lisätiedot

INKA - Innovatiiviset kaupungit ohjelma 2014-2020

INKA - Innovatiiviset kaupungit ohjelma 2014-2020 TEM 040:00/2012 TEM/897/00.04.03/2012 INKA - Innovatiiviset kaupungit ohjelma 2014-2020 HAKUOHJEET Ohjelman tavoite INKA-ohjelma on keskeinen osa politiikkatoimia, joilla jatkossa vahvistetaan alueellisia

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR ohjelman 2007 2013 tuloksia ja hyviä käytäntöjä

ETELÄ-SUOMEN EAKR ohjelman 2007 2013 tuloksia ja hyviä käytäntöjä ETELÄ-SUOMEN EAKR ohjelman 2007 2013 tuloksia ja hyviä käytäntöjä 2 sisältö Pääkirjoitus 2 uusiutuva energia: bioenergia ja tuulivoima 4 sähkökäyttötekniikka 6 peliliiketoiminta 7 ympäristöliiketoiminta

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen 2 Sisällys 1. Tausta...3 2. Alueellinen innovaatiotoiminta...6 2.1 Innovatiivisuuden edellytyksistä...6

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon

Työ- ja elinkeinohallinnon Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen ohjelman toteuttamiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 66/2009 Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta 26.9.2013 Liite 34

KUUMA-johtokunta 26.9.2013 Liite 34 LUONNOS 3.9.2013 HELSINGIN SEUDUN EHDOTUS VALTION JA HELSINGIN SEUDUN VÄLINEN KASVUSOPIMUS 2013-2015 Sopijaosapuolet Valtio: työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2 0 0 7-2 013 Hyvinvoinnin klusteriohjelma Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2007 2013 Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 Ohjelma-asiakirja Toimitus: Minna Hendolin, Ilkka Vartiainen, Pasi Sorvisto, Marianne Dannbom,

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot