KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaan

2 Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Soveltamisala Sopimusohjaus ja organisaation johtamisjärjestelmä Päätösvallan siirtäminen... 5 II LUKU ORGANISAATIO Luottamushenkilöorganisaatio Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus ja sen jaostot Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Aikuisväestön lautakunta Ikäihmisten lautakunta Tekninen lautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Maaseutulautakunta Kymen jätelautakunta Liikelaitosten johtokunta Varapuheenjohtajat Yhtiöt ja muut yhteisöt Kaupunginhallituksen edustajat toimielimissä Palveluorganisaatio Kaupunginjohtaja Konsernipalvelut Hyvinvointipalvelut Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Ulkoinen tarkastus Liikelaitoksen johtaja Alempi organisaatio Omistaja- ja sopimusohjaus... 9 III LUKU TOIMIELINTEN TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto Kaupunginhallituksen konsernijaosto Lautakunnan yleiset tehtävät ja yleinen ratkaisuvalta Lasten ja nuorten lautakunta Aikuisväestön lautakunta Ikäihmisten lautakunta Tekninen lautakunta

3 16 Rakennus- ja ympäristölautakunta Maaseutulautakunta Liikelaitosten johtokunta IV LUKU HENKILÖSTÖASIAT Määräysten soveltaminen Palvelussuhteet Hakumenettely Kelpoisuusvaatimukset Henkilöstövalinnoista päättäminen Sijaisuuksista päättäminen Sisäiset siirrot Palkkauksesta päättäminen Virkavaalin tai valinnan vahvistaminen ja koeaika Palvelussuhteen päättyminen ja osa-aikaistaminen, varoitus, lomautusilmoitus Tehtävien hoidosta pidättäminen Sivutoimi Muut henkilöstöasiat Johtoryhmätyöskentely Yhteistoimintamenettely ja työsuojelu Esimiesten yleiset tehtävät Kaupungin edustaminen Päätösvalta eräissä asioissa V LUKU KOKOUSMENETTELY Määräysten soveltaminen Kokousaika ja -paikka Kokouksen koollekutsuminen Jatkokokous Varajäsenen kutsuminen Kokouksen pitäminen Kokouksen johtaminen Tilapäinen puheenjohtaja Läsnäolo- ja puheoikeus toimielinten kokouksissa Esittely toimielimissä Pöytäkirjanpitäjä Esteellisyyden toteaminen Äänestys ja vaalit Asiakirjahallinto ja nimenkirjoitus Pöytäkirja Viranhaltijapäätös Päätöksen ilmoittaminen toimielimelle Kaupunginhallituksen, lautakunnan ja johtokunnan otto-oikeus

4 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala Kouvolan kaupungin hallinnon järjestämisessä noudatetaan tämän säännön määräyksiä. Tässä säännössä määrätään kaupungin eri viranomaisista sekä niiden toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä. Toimielimillä tarkoitetaan kaupunginvaltuustoa, kaupunginhallitusta ja sen jaostoja, lautakuntia ja niiden jaostoja, johtokuntia ja toimikuntia. Henkilöstöllä tarkoitetaan kaupunkiin virka- ja työsuhteessa olevia. Kaupungin taloudenhoidosta, hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta määrätään muissa johtosäännöissä. Tämä hallintosääntö on muihin johtosääntöihin nähden toissijainen. 2 Sopimusohjaus ja organisaation johtamisjärjestelmä Kaupungin toiminnan ja talouden ohjaaminen perustuu sopimusohjausjärjestelmään. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä strategisessa palvelusopimuksessa määritellään toimialan strategiset vaikuttavuustavoitteet sekä käytettävissä olevat resurssit. Tämä ohjaus tapahtuu talousarviossa. Lautakuntien hyväksymissä strategisissa tuotantosopimuksissa määritellään palvelun (tuotteiden) saatavuus, määrä, sisältö, hinta ja laatu yleisellä tavoitetasolla. Tämä ohjaus tapahtuu käyttösuunnitelmassa. Toimialan tavoitteet ja määrärahat ovat sitovia. Palveluketjujen tavoitteet ja määrärahat esitetään kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Toimialan tavoitteiden ja määrärahojen toteutumisesta vastaa toimialajohtaja. Tavoitteiden ja määrärahojen käyttötarkoitusmuutokset palveluketjujen välillä esittää toimialajohtaja kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Toimialan määrärahaylityksistä päättää kaupunginvaltuusto. Kaupungin palveluorganisaatio perustuu prosessilähtöiseen toimintamalliin. Sen lähtökohtana on kuntalaisten palvelutarpeen tarkastelu perinteisen sektoriajattelun sijaan ja sillä vahvistetaan kuntalais- ja asiakaslähtöisyyttä ja lisätään toiminnan tuloksellisuutta. Prosessien hierarkia on: Palveluketju, palvelu ja palveluyksikkö. Lähin toimielin määrää palveluketjun ja toimialajohtaja palvelun omistajan. Prosessin omistaja vastaa prosessin toteuttamisesta, kehittämisestä ja suorituskyvyn parantamisesta sekä päättää resurssien kohdentamisesta ja ristiriitojen ratkaisemisesta. 4

5 3 Päätösvallan siirtäminen Toimielin voi siirtää sille johtosäännöillä määrätyn, päätöksessään mainitun toimivallan muulle toimielimelle tai viranhaltijalle. Viranhaltija voi siirtää hänelle johtosäännöillä määrätyn, päätöksessään mainitun toimivallan alaiselleen viranhaltijalle. Se, jolle toimivaltaa on siirretty päätöksellä, ei voi enää siirtää tätä toimivaltaa edelleen. Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) 4 :ssä ja 14 :n 1 momentissa tarkoitettu kunnallinen toimielin voi siirtää toimialaansa kuuluvan asiakirjan antamista koskevaa viranomaisen ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle. II LUKU ORGANISAATIO 4 Luottamushenkilöorganisaatio 4.1 Kaupunginvaltuusto Valtuutettujen lukumäärä määräytyy kuntalain mukaisesti. Kaupunginvaltuustosta määrätään kaupunginvaltuuston työjärjestyksessä. 4.2 Kaupunginhallitus ja sen jaostot Kaupunginhallituksessa on 13 jäsentä. Kaupunginhallituksen toimikausi on neljä vuotta, ellei valtuusto toisin päätä. Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimivat elinkeinojaosto, henkilöstöjaosto ja konsernijaosto, joihin kuhunkin kuuluu seitsemän jäsentä. Jaostojen jäsenet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kaupunginhallitus nimeää jäsenistään ja varajäsenistään. Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. Apulaiskaupunginjohtaja toimii kuitenkin kaupunginhallituksen esittelijänä omaan toimialaansa kuuluvissa asioissa lukuun ottamatta organisaatiota, talousarviota ja investointeja. Konsernijaostossa esittelijänä toimii talous- ja rahoitusjohtaja, henkilöstöjaostossa henkilöstöjohtaja ja elinkeinojaostossa kehitysjohtaja. Kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja ovat toistensa sijaisina kaupunginhallituksen esittelijänä. Konsernijaostossa esittelijän sijaisena on strategia- ja kehittämisjohtaja, henkilöstöjaostossa palvelussuhdepäällikkö ja elinkeinojaostossa talous- ja rahoitusjohtaja. 5

6 4.3 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnasta määrätään erikseen. 4.4 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunnasta, vaalilautakunnista ja vaalitoimikunnista määrätään vaalilaissa. 4.5 Lasten ja nuorten lautakunta Lasten ja nuorten lautakunnassa on 13 jäsentä. Lautakunnan esittelijänä toimii lasten ja nuorten palvelujen johtaja. Lasten ja nuorten lautakunnan alaisena on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 25a :n edellyttämä ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaava toimielin. Lasten ja nuorten lautakunnan alaisena on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 35a :n edellyttämä toimielin. 4.6 Aikuisväestön lautakunta Aikuisväestön lautakunnassa on 13 jäsentä. Lautakunnan esittelijänä toimii aikuisväestön palvelujen johtaja. 4.7 Ikäihmisten lautakunta Ikäihmisten lautakunnassa on 13 jäsentä. Lautakunnan esittelijänä toimii ikääntyneiden palvelujen johtaja. 4.8 Tekninen lautakunta Teknisessä lautakunnassa on 13 jäsentä. Lautakunnan esittelijänä toimii tekninen johtaja. 4.9 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunnassa on 7 jäsentä. Lautakunnan esittelijöinä toimivat rakennusvalvontapäällikkö sekä ympäristöpalveluihin liittyvissä asioissa ympäristöpäällikkö Maaseutulautakunta Maaseutulautakunnassa on 7 jäsentä. Maaseutulautakunnan alaisuudessa toimii tielautakunnan toimitukset pitävä yksityistiejaosto, jossa on kolme jäsentä. Jaoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenen maaseutulautakunta nimeää jäsenistään ja varajäsenistään. Maaseutulautakunnan esittelijänä toimii maaseutupalvelujen päällikkö. 6

7 4.11 Kymen jätelautakunta Lautakunta on kuntalain tarkoittama yhteinen toimielin, jolla on erikseen hyväksytty johtosääntö. Lautakunnan esittelijänä toimii yhdyskuntatekniikan johtaja Liikelaitosten johtokunta Teknisen tuotannon liikelaitoksella ja tilaliikelaitoksella on yhteinen johtokunta. Johtokunnassa on viisi jäsentä, jotka valitsee kaupunginvaltuusto. Johtokunnan esittelijöinä toimivat liikelaitosten johtajat kumpikin oman liikelaitoksensa osalta. Yhteiset asiat esittelee tilaliikelaitoksen johtaja. Tämän säännön lautakuntaa koskevat säännökset koskevat myös liikelaitosten johtokuntaa Varapuheenjohtajat Toimielimellä, lukuun ottamatta kaupunginvaltuustoa ja kaupunginhallitusta, on yksi varapuheenjohtaja Yhtiöt ja muut yhteisöt Kaupungin yhtiöiden ja muiden yhteisöjen ohjauksesta määrätään kaupunginvaltuuston hyväksymissä kaupungin omistajapoliittisissa linjauksissa ja konserniohjeissa Kaupunginhallituksen edustajat toimielimissä Kaupunginhallitus nimeää jäsenistään edustajansa eri toimielimiin. Edustajaa ei kuitenkaan nimetä tarkastuslautakuntaan ja keskusvaalilautakuntaan. Edustajaksi voidaan nimetä myös kaupunginhallituksen varajäsen. 5 Palveluorganisaatio 5.1 Kaupunginjohtaja Kaupungin hallintoa, talouden hoitoa sekä muuta toimintaa johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajan työnjaosta kaupunginhallituksen esittelijänä säädetään 4.2 :ssä. 5.2 Konsernipalvelut Konsernipalvelujen toimialajohtajana on talous- ja rahoitusjohtaja. Konsernipalvelujen palveluketjuna on toiminnanohjaus, jota johtaa talousja rahoitusjohtaja. 7

8 Konsernipalveluiden palveluina ja niiden johtajina ovat - hallinto ja viestintä hallintojohtaja - henkilöstö henkilöstöjohtaja - talous ja omistajaohjaus talous- ja rahoitusjohtaja - tietohallinto tietohallintojohtaja - strategia ja kehittäminen strategia- ja kehittämisjohtaja - elinvoima kehitysjohtaja Tilaliikelaitos kuuluu konsernipalveluihin. Tilaliikelaitoksen johtajan esimies on talous- ja rahoitusjohtaja. Sisäinen tarkastus kuuluu hallinnollisesti konsernipalveluiden strategia- ja kehittämispalveluihin. 5.3 Hyvinvointipalvelut Hyvinvointipalvelujen toimialajohtajana on apulaiskaupunginjohtaja. Apulaiskaupunginjohtaja on kaupunginhallituksen alainen. Hyvinvointipalvelujen palveluketjuina ovat lasten ja nuorten palvelut, aikuisväestön palvelut ja ikääntyneiden palvelut. Lasten ja nuorten palvelujen palveluketjua johtaa lasten ja nuorten palvelujen johtaja, aikuisväestön palvelujen palveluketjua aikuisväestön palvelujen johtaja ja ikääntyneiden palvelujen palveluketjua ikääntyneiden palvelujen johtaja. Lasten ja nuorten palveluina ja niiden johtajina ovat - lastensuojelu palvelupäällikkö - kasvun tuki palvelupäällikkö - varhaiskasvatus palvelupäällikkö - perusopetus palvelupäällikkö - toisen asteen koulutus palvelupäällikkö Aikuisväestön palveluina ja niiden johtajina ovat - terveyden edistäminen palvelupäällikkö - aikuisten elämän hallinnan tukeminen palvelupäällikkö - yhteisöllisyyden edistäminen palvelupäällikkö - kulttuurisen hyvinvoinnin edistäminen palvelupäällikkö - vastaanottopalvelut palvelupäällikkö - päivystyspalvelut palvelupäällikkö - sairaalapalvelut palvelupäällikkö Ikääntyneiden palveluina ja niiden johtajina ovat - varhaiset palvelut palvelupäällikkö - kotihoitoa tukevat palvelut palvelupäällikkö - kotihoito palvelupäällikkö - hoiva-asuminen palvelupäällikkö 8

9 5.4 Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialajohtajana on tekninen johtaja. Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen palveluketjuina ovat elinympäristön kehittäminen ja tekninen tuotanto. Elinympäristön kehittämisen palveluketjua johtaa tekninen johtaja ja teknisen tuotannon palveluketjua liikelaitoksen johtaja. Elinympäristön kehittämisen palveluina ja niiden johtajina ovat - kaupunkisuunnittelu tekninen johtaja - yhdyskuntatekniset palvelut yhdyskuntatekniikan johtaja - ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut ympäristöjohtaja Teknisen tuotannon palveluina ja niiden johtajina ovat - aluepalvelut logistiikkapalvelujohtaja - kiinteistöpalvelut käyttäjäpalvelujohtaja Teknisen tuotannon liikelaitos kuuluu tekniikka- ja ympäristöpalveluihin. Sen johtajan esimies on tekninen johtaja. 5.5 Ulkoinen tarkastus Ulkoisen tarkastuksen yksikkö kuuluu tarkastuslautakunnan alaisuuteen. Ulkoisen tarkastuksen päällikön esimiehenä on tarkastuslautakunnan puheenjohtaja. 5.6 Liikelaitoksen johtaja Teknisen tuotannon liikelaitoksen johtajana toimii liikelaitoksen johtaja ja tilaliikelaitoksen johtajana toimitilajohtaja. Liikelaitoksen johtajasta on voimassa, mitä palveluketjun johtajasta tässä säännössä määrätään. 5.7 Alempi organisaatio Tässä säännössä mainittua organisaatiota alemmasta organisaatiosta päättää vastuualueellaan lautakunta ja konsernipalvelujen osalta kaupunginhallitus. 5.8 Omistaja- ja sopimusohjaus Konsernipalvelut vastaa kaupunkikonsernin omistajaohjauksesta kaupunginhallituksen, kaupunginhallituksen konsernijaoston ja kaupunginjohtajan ohjauksessa. Omistajaohjauksen sisältö määritellään erikseen. Kukin toimiala vastaa oman toimialansa konserni- ja muiden yhteisöjen sopimusohjauksesta. Sopimusohjauksen sisältö määritellään erikseen. 9

10 III LUKU TOIMIELINTEN TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA 6 Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston tehtävistä säädetään kuntalaissa. 7 Kaupunginhallitus Tehtävät Ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävistä säädetään kuntalaissa. Sen lisäksi, mitä muualla tässä säännössä on määrätty, kaupunginhallitus päättää mm. seuraavista asioista: 1. kiinteän omaisuuden myymisestä, ostamisesta ja vaihtamisesta valtuuston vahvistamissa rajoissa 2. arvopaperien hankinnasta ja luovutuksesta, 3. lausunnon antamisesta kaupunginvaltuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen kaupunginhallituksen voidessa yhtyä valtuuston päätökseen 4. henkilöstöpolitiikan periaatteista ja henkilöstösuunnitelmasta, viestinnän periaatteista, hankintaohjeista ja tietoturvaperiaatteista 5. maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamista maankäyttösopimuksista 6. maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamista rakentamiskehotuksista 7. kaupungin edustajien nimeämisestä yhtiö- ja vuosikokouksiin sekä yhteisöjen hallintoelimiin ja tilintarkastajiksi sekä valituille annettavista ohjeista kaupungin kannanotoksi käsiteltäviin asioihin 8. palvelusopimusten yleisestä rakenteesta 9. eri toimielinten välisten tehtävien ja toimivallanjaon yksityiskohdista tehtävien kuuluessa useammalle toimielimelle taikka tehtävien ja toimivallanjaon ollessa epäselvä 10. lunastusluvan hakemisesta lupaa edellyttävissä tapauksissa 11. valtionperinnön, testamentin sekä muun omaisuuden ja käyttöoikeuden vastaanottamisesta sekä omaisuuden ja käyttöoikeuden vastikkeettomasta luovuttamisesta 12. yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 11 :ssä ja konkurssilain 21 luvun 1 :ssä tarkoitetusta sovinnosta 13. pitkäaikaisen luoton ottamisesta valtuuston talousarviossa asettamissa rajoissa ja tilapäisluoton ottamisesta 14. antolainojen myöntämisestä ja niiden ehdoista valtuuston talousarviossa asettamissa rajoissa 15. kaupungin ilmoitusten julkaisemisesta 16. laskutuslisän käyttöönotosta ja määrästä 17. perintäkustannusten kattamiseksi vaadittavasta korvauksesta 10

11 18. asiakirjoista perittävistä lunastuksista ja julkisuuslain piirien kuuluvien maksujen perusteista ja euromääristä 19. aravalain, aravarajoituslain ja omaksi lunastamisesta annetun lain sekä, korkotukia ja muita arava- ja korkotukia koskevien säännösten mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä 20. henkilöstön lomauttamisesta 21. kaupungin takaaman lainan ehdoista, ellei kaupunginvaltuusto ole päättänyt niistä takauspäätöksen yhteydessä sekä lainaehtojen muuttamisesta 22. kaupungin varojen sijoittamisesta 23. joukkoliikenteen palvelutason määrittämisestä 24. vesihuoltolaitoksen toiminta-alueesta 25. sisäisen tarkastuksen toimintaohjeesta 26. asemakaavan ajanmukaisuuden arvioinnista siltä osin, kun sitä ei ole annettu teknisen lautakunnan tehtäväksi. 8 Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto Tehtävät Ratkaisuvalta Elinkeinojaosto vastaa kaupunginhallituksen puolesta elinkeinopalvelujen järjestämisestä. Näitä palveluja ovat yritysneuvonta-, matkailu- ja tapahtuma-, tutkimus- ja tuotekehityspalvelut, maaseudun kehittäminen siltä osin, kun ne eivät kuulu maaseutulautakunnan tehtäviin sekä kaupungin elinkeinorakenteen ja yritystoiminnan kehittämistä tukevat ohjelmat ja toimenpiteet. Elinkeinojaosto vastaa elinkeinostrategisten linjausten valmistelusta sekä elinkeinopoliittisesta seutu-, alue- ja ohjelmayhteistyön kehittämisestä ja markkinoinnista. Jaosto pitää yhteyttä yrittäjiin, elinkeinoelämää edustaviin sidosryhmiin sekä elinkeinojen kehittämisestä vastaaviin muihin tahoihin Elinkeinojaosto päättää 1. elinkeinoelämän edellytyksien kehittämiseen liittyvien palvelujen hankinnasta sekä niihin liittyvän hanke- ja kehittämisrahoituksen käytöstä 2. vaatimuksen tekemisestä elinkeinoyhtiöiden ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta 3. edustajan nimeämisestä alue- ja rakennerahastolakien tarkoittamiin ja vastaaviin elinkeinopoliittisiin valmisteluelimiin 4. kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvat elinkeinojen kehittämistä koskevat hakemukset, sopimukset, sitoumukset ja lausunnot, elleivät ne kuulu jonkun muun toimielimen ratkaistavaksi 5. neuvottelukuntien ja työryhmien asettamisesta yritysyhteydenpitoa sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan ja ammatillisen osaamisen yhteensovittamista varten 6. huomionosoituksista ja palkitsemisista, jotka kohdistuvat yrittäjiin ja elinkeinoelämän edustajiin. 11

12 9 Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto Tehtävät Ratkaisuvalta Henkilöstöjaosto edistää johtamiskulttuuria ja henkilöstön kehittämistä sekä ohjaa ja kehittää henkilöstösuunnittelua, työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa ja henkilöstöpalveluja. Henkilöstöjaosto päättää 1. yleisperiaatteet henkilöstön palkkaukselle ja muille henkilöstöä koskeville asioille 2. harkinnanvaraisista palkantarkistuksista lukuun ottamatta valtuuston valitsemaa henkilöstöä 3. virka- ja työehtosopimuksen määräyksen soveltamisesta silloin, kun se on jätetty kaupungin harkintaan 4. virkavapaan ja työvapaan aikaisesta harkinnanvaraisesta palkkauksesta 5. muun kuin kaupunginvaltuuston ottaman viranhaltijan oikeudesta pysyä edelleen virka- tai työsuhteessa eroamisiän jälkeen 6. virka- ja työehtosopimusten tulkintaa ja soveltamista koskevien neuvottelujen neuvottelijoiden määräämisestä 7. paikallisen sopimuksen tekemisestä kunnallisen pääsopimuksen ja valtakunnallisten virka- ja työehtosopimusten sallimissa rajoissa 8. paikallisten sopimusten soveltamisesta tai valtakunnallisten virka- ja työehtosopimusten paikallisesta soveltamisesta 9. viran tai toimen nimikkeen muuttamisesta 10. johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevasta henkilöstöstä 11. viranhaltijalle aiheettomasti maksetun palkan tai muun palvelussuhteesta johtuvan taloudellisen etuuden takaisinperinnästä viranhaltijalain 56 :n mukaisesti 12. ammattiyhdistyskoulutuksesta 10 Kaupunginhallituksen konsernijaosto Tehtävät Konsernijaosto tekee esityksiä kaupunginhallitukselle omistajapolitiikan linjauksista ja konserniohjauksen periaatteista sekä tytäryhteisöille asetettavista tavoitteista. Jaosto huolehtii konsernivalvonnan käytännön toteuttamisesta konserniohjeiden periaatteiden mukaisesti. Jaosto valmistelee omistajapolitiikkaan liittyvät strategiset asiat. Konsernijaosto käsittelee tytäryhteisöjen seurantaraportit ja seuraa muutoin näiden yhteisöjen toimintaa. Lisäksi jaosto valmistelee yhtiöiden ja muiden yhteisöjen perustamista sekä yhtiöiden ja yhteisöjen osakkeiden ja osuuksien ostamista ja myymistä koskevat asiat. 12

13 Ratkaisuvalta Konsernijaosto päättää elinkeinoyhtiöitä lukuun ottamatta 1. vaatimuksen tekemisestä ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan kokouksen koollekutsumisesta 11 Lautakunnan yleiset tehtävät ja yleinen ratkaisuvalta Tehtävät Ratkaisuvalta Lautakunnan yleisenä tehtävänä on suunnitella, kehittää, ohjata ja valvoa vastuualueensa palveluja sekä 1. vastata viranomaistoiminnasta ja kansalaisten perusoikeuksien toteutumisesta 2. vastata siitä, että palvelut järjestetään asetettujen tavoitteiden, palvelun järjestämistä koskevien periaatteiden ja määrärahojen puitteissa 3. määrittää tarvittavat palvelut ja niiden laatutaso 4. kehittää palvelutuotannon tuottavuutta 5. arvioida toiminnan vaikuttavuutta 6. kehittää kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä asiakaslähtöisyyttä palvelujen järjestämisessä 7. hyödyntää valmistelussa ja päätöksenteossa päätösten vaikutusten ennakkoarviointia 8. vastata ja raportoida sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta 9. edistää toiminnallaan eri väestöryhmien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutumista 10. edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa omia päätöksiään koskevissa muutoksenhakuasioissa 11. hoitaa muut vastuualueelleen kuuluvat tehtävät Lautakunta päättää vastuualueellaan 1. palvelutuotannon kilpailuttamisesta 2. urakoista sekä irtaimisto- ja palveluhankinnoista kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa 3. muista sopimuksista ja oikeustoimista 4. avustusten jakoperusteista ja jakamisesta 5. investointihankkeiden tarveselvityksistä sekä hanke- ja toteutussuunnitelmista 6. palvelupisteistä ja niiden sijainnista 7. palveluista ja tuotteista perittävistä maksuista ja niiden määräytymisperusteista 8. yksittäistapauksessa helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä kaupungille tulevan maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta, ellei taloussäännössä toisin määrätä 13

14 9. helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä alaisensa viranhaltijan ja työntekijän velvollisuudesta korvata kaupungille aiheutunut vahinko, ellei vahinko ole aiheutettu tahallaan tai törkeästä tuottamuksesta 10. toimintojensa tarvitsemien tilojen vuokralle ottamisesta ja hallinnassaan olevien tilojen vuokralle tai muuten käytettäväksi antamisesta. 12 Lasten ja nuorten lautakunta Tehtävät Ratkaisuvalta Lautakunta järjestää kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukemiseen liittyvät palvelut ja siinä tarkoituksessa huolehtii mm. päivähoitolain, perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain, nuorisolain ja lastensuojelulain mukaan kaupungille kuuluvista tehtävistä Lisäksi lautakunta järjestää terveydenhuoltolain mukaiset neuvolapalvelut sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaiset palvelut, sosiaalihuoltolain mukaiset lapsiperheiden kotipalvelut, perhetyön, kasvatus- ja perheneuvonnan, lastenvalvojan tehtävät ja muut perheoikeudelliset palvelut, avioliittolain mukaisen perheasioiden sovittelun sekä hoitaa joukkoliikennelain mukaiset tehtävät sikäli, kun näistä tehtävistä ei ole erikseen määrätty. Lasten ja nuorten lautakunta päättää kaupungille edellä mainittujen lakien mukaan kuuluvista asioista. 13 Aikuisväestön lautakunta Tehtävät Ratkaisuvalta Lautakunta järjestää aikuisväestön toimintaedellytysten vahvistamiseen liittyvät palvelut ja siinä tarkoituksessa huolehtii mm. kuntien kulttuuritoimesta annetun lain, vapaasta sivistystyöstä annetun lain, kirjastolain, teatteri- ja orkesterilain, museolain, taiteen perusopetuksesta annetun lain, liikuntalain, raittiustyölain, sosiaalihuoltolain, talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain, kansanterveyslain, terveydenhuoltolain ja erikoissairaanhoitolain mukaan kaupungille kuuluvista tehtävistä sikäli, kun näistä tehtävistä ei ole erikseen määrätty. Aikuisväestön lautakunta päättää kaupungille edellä mainittujen lakien mukaan kuuluvista asioista. 14

15 14 Ikäihmisten lautakunta Tehtävät Ratkaisuvalta Lautakunta järjestää ikääntyneiden toimintakyvyn tukemiseen liittyvät palvelut ja siinä tarkoituksessa huolehtii mm. sosiaalihuoltolain mukaisesta ohjauksesta, neuvonnasta ja tiedotuksesta, gerontologisesta sosiaalityöstä, kotipalvelusta, asumispalveluista, laitoshuollosta ja perhehoidosta, päivätoiminnasta ja omaishoidon tuesta sekä terveydenhuoltolain 20 :n mukaisista iäkkäiden neuvontapalveluista ja 25 :n mukaisesta kotisairaanhoidosta sekä vanhuspalvelulain mukaan kaupungille kuuluvista tehtävistä. Ikäihmisten lautakunta päättää kaupungille edellä mainittujen lakien mukaan kuuluvista asioista. 15 Tekninen lautakunta Tehtävät Ratkaisuvalta Lautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä tarkoituksessa huolehtii mm. maankäyttö- ja rakennuslain, kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain, kiinteistönmuodostamislain, kiinteistörekisterilain, lunastuslain, maantielain, yksityisistä teistä annetun lain, tieliikennelain, paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain ja ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä lukuun ottamatta muille toimielimille säädettyjä tai määrättyjä tehtäviä. Lautakunta arvioi asemakaavojen ajanmukaisuuden muiden kuin vaikutuksiltaan merkittävien kaavojen osalta. Tekninen lautakunta päättää 1. kaupungille edellä mainittujen lakien mukaan kuuluvista asioista 2. muiden kuin vaikutukseltaan merkittävien asemakaavojen ja asemakaavan muutosten hyväksymisestä 3. kiinteän omaisuuden myymisestä, ostamisesta ja vaihtamisesta valtuuston vahvistamissa rajoissa 4. kiinteän omaisuuden vuokralle antamisesta tai vuokralle ottamisesta 5. poikkeamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n 1 momentissa mainituissa tapauksissa 6. rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella 7. tonttien hinnoista ja vuokrista, teollisuus- ja liiketonttien osalta kaupunginhallituksen elinkeinojaostoa kuultuaan 8. yleisten alueiden vuokrista ja maksuista 9. elinympäristön kehittämisen palveluketjun talous- ja henkilöstöasioista, ellei muualla tässä säännössä toisin määrätä 15

16 16 Rakennus- ja ympäristölautakunta Tehtävät Ratkaisuvalta Lautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena ja järjestää palvelutoiminnan sekä huolehtii maankäyttö- ja rakennuslain mukaan lukien MRL 161 a, rakennussuojelulain, eräistä naapuruussuhteista annetun lain, kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain, pelastuslain, maaaineslain, postilain, asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaittaavustuksista annetun lain sekä asumisoikeusasuntoja ja osaomistusasuntoja koskevien säännösten mukaan kaupungille kuuluvista lupa-, valvontaja muista viranomaistehtävistä. Lautakunta toimii kuntien ympäristösuojelun hallinnosta annetun lain tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena ja ulkoilulain tarkoittamana kunnan leirintäalueviranomaisena ja järjestää palvelutoiminnan sekä huolehtii luonnonsuojelulain, ulkoilulain, kemikaalilain, maastoliikennelain, vesiliikennelain, eräistä naapuruussuhteista annetun lain, vesilain, ympäristönsuojelulain mukaan lukien YSL 27 d, vesihuoltolain ja jätelain, poislukien jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät, kaupungille kuuluvista lupa-, valvonta- ja muista viranomaistehtävistä. Lautakunta toimii terveydensuojelulain tarkoittamana kunnan terveydensuojeluviranomaisena ja järjestää palvelutoiminnan sekä huolehtii terveydensuojelulain, elintarvikelain, tupakkalain, kuluttajaturvallisuuslain, lääkelain, vesihuoltolain, lukuun ottamatta vesihuoltolaitoksen toimintaaluetta ja eläinlääkintähuoltolain mukaan kaupungille kuuluvista lupa-, valvonta- ja muista viranomaistehtävistä. Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää kaupungille edellä mainittujen lakien mukaan kuuluvista asioista. 17 Maaseutulautakunta Tehtävät Lautakunta huolehtii mm. maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain, lomituspalvelulain, maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain ja Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain mukaan kaupungille kuluvista tehtävistä sekä muussa lainsäädännössä kunnan maaseutuhallinnolle määrätyistä tehtävistä. Lautakunta toimii yksityisistä teistä annetun lain tarkoittamana tielautakuntana sekä vastaa kaupungille kuuluvilta osilta yksityistieverkon ja haja-asutusalueiden vesihuollon kehittämistehtävistä. 16

17 Ratkaisuvalta Lautakunta huolehtii osaltaan maaseudun ja sen elinkeinojen kehittämisestä sekä maaseudun ja vapaa-ajan asutuksen kansalaisosallistumisen järjestämisestä. Maaseutulautakunta päättää kaupungille edellä mainittujen lakien mukaan kuuluvista asioista sekä yksityisille teille ja haja-asutusalueen vesihuoltoon myönnettävistä avustuksista. 18 Liikelaitosten johtokunta Tehtävät Johtokunta järjestää kaupunkikonsernille toimitilat, materiaali- ja logistiikkapalveluja, maastotietopalveluja, kunnallis- ja talonrakennusteknisiä rakentamis-, kunnossapito- ja hoitopalveluja sekä ruoka-, puhtaus-, vahtimestari- ja muita käyttäjäpalveluja sekä vastaa kaupungin toimitilavarallisuuden suunnitelmallisesta kehittämisestä ja sen omaisuusmassan arvon säilymisestä. IV LUKU HENKILÖSTÖASIAT 19 Määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa, työsopimuslaissa, muussa laissa tai kunnallisessa virkaja työehtosopimuksissa muuta määrätä kunnalliseen palvelussuhteeseen ottamisesta taikka kunnallisesta viranhaltijasta tai työntekijästä. Niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa (304/03) tai muussa laissa, päättää kaupunginhallitus, ellei laissa ole toisin säädetty tai tässä hallintosäännössä muuta määrätty. 20 Palvelussuhteet Valinnasta päättävä viranomainen päättää alaistensa virkojen ja toimien osalta a) viran tai työtehtävän haettavaksi julistamisesta, b) hakuajan jatkamisesta tai uudesta hausta, c) viroista ja työtehtävistä, joihin sovelletaan lakia lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä. d) viroista ja työtehtävistä, joita täytettäessä tulee esittää muu erityinen selvitys (esim. luottotiedoista tai luotettavuudesta). 17

18 Valtuuston valitseman viranhaltijan osalta asiasta päättää kuitenkin kaupunginhallitus. Haettavaksi julistamisessa noudatetaan kuitenkin virkojen ja toimien täyttölupamenettelystä tehtyjä kaupunginhallituksen päätöksiä. 21 Hakumenettely Virkasuhteeseen voidaan ottaa henkilö vain julkisella hakumenettelyllä, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 :n 3 momentin tai tämän pykälän 2 tai 3 momentin määräyksistä muuta johdu. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 :n 3 momentissa säädetyn lisäksi henkilö voidaan ottaa virkasuhteeseen ilman hakumenettelyä, jos kyseessä on viran uudelleen täyttäminen sitä aikaisemmin hakeneiden, viran kelpoisuusvaatimukset täyttävien joukosta virkaan valitun irtisanouduttua ennen hänelle määrättyä virantoimituksen aloittamispäivää tai ilmoitettua, ettei ota virkaa vastaan. Työntekijä voidaan siirtää toiminnan uudelleen järjestelyn tai muun perustellun syyn vuoksi ilman hakumenettelyä virkaan tai toimeen, mikäli hän täyttää viran tai toimen kelpoisuusehdot ja hänen työhönsä kuuluneet tehtävät lakkaavat tai siirretään pääosin virkaan tai toimeen. 22 Kelpoisuusvaatimukset Kaupunginjohtajan, toimialajohtajien sekä palveluketjujen ja konsernipalvelujen palvelujen johtajien kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja alan tuntemus sekä niiden lisäksi riittävä johtamistaito. Muilta osin virkojen kelpoisuudesta päätetään viran perustamisen yhteydessä ja kelpoisuusehtojen muuttamisesta kaupunginhallituksen henkilöstöjaostossa. Työsuhteisten toimien kelpoisuudesta päättää toimen täyttävä viranomainen. Virkasuhteeseen ottava viranomainen voi kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 :n 2 momentin mukaisesti päättää henkilön ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusehdoista riippumatta. 23 Henkilöstövalinnoista päättäminen Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginjohtajan ja toimialajohtajat. Kaupunginhallitus valitsee palveluketjujen ja liikelaitosten johtajat. Kaupunginhallitus, lautakunta ja liikelaitosten johtokunta valitsevat toimialallaan muun johtavassa asemassa olevan henkilöstön. 18

19 Muut viranhaltijat ja työntekijät valitsee toimialallaan toimialajohtaja. 24 Sijaisuuksista päättäminen Kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja toimivat toistensa sijaisina. Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajan toissijaisista sijaisista päättää kaupunginhallitus. Muiden toimialajohtajien ja palveluketjujen johtajien sijaisen määrää se toimielin, jonka alainen viranhaltija on. Muulle henkilökunnalle sijaisen määrää toimialallaan toimialajohtaja. 25 Sisäiset siirrot Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 :ssä tarkoitetussa tapauksessa päättää kaupunginhallitus tai se viranomainen, joka päättää molempiin virkasuhteisiin ottamisesta. Viran ja toimen sekä niitä hoitavien henkilöiden siirtämisestä päättää - toimialojen välillä toimialajohtajien esityksestä henkilöstöjohtaja - toimialan palveluketjujen välillä toimialajohtaja - palveluketjun palvelujen välillä palveluketjun johtaja - palvelun palveluyksiköiden välillä palvelun johtaja Siirtämisen edellytyksistä on säädetty erikseen. 26 Palkkauksesta päättäminen Alkupalkasta päättää valinnan tekevä viranomainen. Valtuuston valitseman viranhaltijan osalta alkupalkasta päättää kuitenkin kaupunginhallitus. Kaupunginjohtajan ja toimialajohtajien palkkauksesta ja muista palvelusuhteen ehdoista päättää kaupunginhallitus. 27 Virkavaalin tai valinnan vahvistaminen ja koeaika Ehdollisesti suoritetun virkavaalin tai valinnan vahvistaa valitseva viranomainen. Valtuuston valitseman henkilöstön osalta vaalin vahvistaa kuitenkin kaupunginhallitus. Koeajan käytöstä päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. 19

20 28 Palvelussuhteen päättyminen ja osa-aikaistaminen, varoitus, lomautusilmoitus Viranhaltijan valitseva tai työtekijän työsuhteeseen ottava viranomainen päättää - eron myöntämisestä - osa-aikaistamisesta - irtisanomisesta - palvelussuhteen purkamisesta - varoituksen antamisesta - lomautusilmoituksen antamisesta Valtuuston valitseman viranhaltijan osalta tässä :ssä tarkoitetuista asioista päättää kuitenkin kaupunginhallitus. 29 Tehtävien hoidosta pidättäminen Muun kuin valtuuston valitseman viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä päättää se toimielin, jonka alaisuuteen viranhaltija kuuluu. Toimialajohtajien väliaikaisesta virasta pidättämisestä päättää kaupunginjohtaja. Muiden viranhaltijoiden osalta väliaikaisesta virasta pidättämisestä päättää toimialallaan toimialajohtaja. Muilta osin noudatetaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 48 :n määräyksiä. 30 Sivutoimi Sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää kaupunginjohtajan ja toimialajohtajien osalta kaupunginhallitus ja muun henkilöstön osalta kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto. 31 Muut henkilöstöasiat Muista henkilöstöasioista, kuten - ulkomaan virkamatkoista koulutukseen osallistumisesta virka- ja työvapaiden myöntämisestä oikeudesta tehdä osa-aikatyötä tehtäväkuvauksesta terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä määräaikaisista palkantarkistuksista kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston antamien ohjeiden mukaan 20

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 16.1.2006, 22.1.2007, 1.10.2007 Muutoksen voimaantulo: 1.11.2007 Muutettu: 8.12.2008 Voimaantulo:

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 PALTAMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 21.10.2004 valtuusto 36 Voimassa: 1.1.2005 alkaen SISÄLLYSLUETTELO I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 II luku ORGANISAATIO

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 4.2.2008 8 Muutettu kvalt. 28.4.2008 21 Muutettu kvalt. 15.12.2008 71 Muutettu kvalt. 15.2.2010 7 Muutettu 13.12.2010 60 Muutettu 7.11.2011

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala II luku KUNNAN ORGANISAATIO 2 Luottamushenkilöorganisaatio 3 Päävastuualueet ja niiden jakaminen toimialueiksi 4 Henkilöstö-

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Valtuuston 10.12.2012 59 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2013 Muutettu, valtuusto 28.1.2013 20 2 ja 17 osalta, muutos voimaan heti TOIMINTASÄÄNTÖ TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KH 2.2.2015 Esitys, jossa huomioitu talous- ja hallintojohtajan sekä hallintopäällikön virkojen perustamisesta johtuvat muutokset SISÄLLYSLUETTELO YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.6.2009 43 hyväksymä viimeisin muutos kv 23.4.2013 123 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 2 Kaupungin toiminta-ajatus II

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO I LUKU 1 YLEISTÄ 1 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 II LUKU 1 HALLINTO-ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA 1 2 YLEISTÄ 1 3 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Tarkistettu 23.6.2009 Sovelletaan 1.7.2009 lukien Tarkistettu 2.2.2010 Sovelletaan 1.3.2010 lukien Tarkistettu 21.6.2010 Sovelletaan 30.7.2010 lukien Tarkistettu 8.2.2011 Sovelletaan 28.2.2011 lukien Tarkistettu

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Paraisten kaupungin hallintosääntö 1 Sisällysluettelo I YLEISTÄ Sivu 1. luku Yleiset määräykset 2 II KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖT 2. luku Kaupungin organisaatio 2 3. luku Kaupungin monijäsenisten toimielinten

Lisätiedot

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen.

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen. LOIMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / NOVIDA - LIITOSNEUVOTTELUT VALMISTELUTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika kello 11.30-15.00 Paikka Läsnä Novida, Uusikaupunki Asula Tarja Kaurila Markku Koski Merja

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.01.2013 33 Voimaantulo: 01.02.2013 I KAUPUNGINHALLITUS 1 Kaupunginhallituksen toiminta-ajatus Kaupunginhallituksen tehtävänä

Lisätiedot

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS OYS ERVA LABORATORIOKESKUS Perustamissuunnitelman liiteaineistoraportti Valmistelutoimikunta 30.08.2011 LIITEAINEISTO: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Kuvaus laboratoriokeskuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kv Säännön nimi 8.4.2013 Hämeenlinnan kaupungin konserniohjeet HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

Liite 6 NURMEKSEN KAUPUNKI 1 (1) Kaupunginhallitus 27 8 2004. Suomen Kuntaliitto Lakiasiat Toinen linja 14 00530 HELSINKI

Liite 6 NURMEKSEN KAUPUNKI 1 (1) Kaupunginhallitus 27 8 2004. Suomen Kuntaliitto Lakiasiat Toinen linja 14 00530 HELSINKI NURMEKSEN KAUPUNKI 1 (1) Kaupunginhallitus 27 8 2004 Liite 6 Suomen Kuntaliitto Lakiasiat Toinen linja 14 00530 HELSINKI VASTAAVAN HAMMASLÄAKÄRIN VAALIKELPOISUUS Nurmeksen kaupungin tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet Helsingin kaupunkikonserni Sisällysluettelo Johdanto 3 Osa 1: Konsernijohtamisen sisältö ja peruslinjaukset 4 1. Omistajaohjauksen lähtökohdat 4 2. Kaupunkikonsernin

Lisätiedot