KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaan

2 Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Soveltamisala Sopimusohjaus ja organisaation johtamisjärjestelmä Päätösvallan siirtäminen... 5 II LUKU ORGANISAATIO Luottamushenkilöorganisaatio Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus ja sen jaostot Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Aikuisväestön lautakunta Ikäihmisten lautakunta Tekninen lautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Maaseutulautakunta Kymen jätelautakunta Liikelaitosten johtokunta Varapuheenjohtajat Yhtiöt ja muut yhteisöt Kaupunginhallituksen edustajat toimielimissä Palveluorganisaatio Kaupunginjohtaja Konsernipalvelut Hyvinvointipalvelut Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Ulkoinen tarkastus Liikelaitoksen johtaja Alempi organisaatio Omistaja- ja sopimusohjaus... 9 III LUKU TOIMIELINTEN TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto Kaupunginhallituksen konsernijaosto Lautakunnan yleiset tehtävät ja yleinen ratkaisuvalta Lasten ja nuorten lautakunta Aikuisväestön lautakunta Ikäihmisten lautakunta Tekninen lautakunta

3 16 Rakennus- ja ympäristölautakunta Maaseutulautakunta Liikelaitosten johtokunta IV LUKU HENKILÖSTÖASIAT Määräysten soveltaminen Palvelussuhteet Hakumenettely Kelpoisuusvaatimukset Henkilöstövalinnoista päättäminen Sijaisuuksista päättäminen Sisäiset siirrot Palkkauksesta päättäminen Virkavaalin tai valinnan vahvistaminen ja koeaika Palvelussuhteen päättyminen ja osa-aikaistaminen, varoitus, lomautusilmoitus Tehtävien hoidosta pidättäminen Sivutoimi Muut henkilöstöasiat Johtoryhmätyöskentely Yhteistoimintamenettely ja työsuojelu Esimiesten yleiset tehtävät Kaupungin edustaminen Päätösvalta eräissä asioissa V LUKU KOKOUSMENETTELY Määräysten soveltaminen Kokousaika ja -paikka Kokouksen koollekutsuminen Jatkokokous Varajäsenen kutsuminen Kokouksen pitäminen Kokouksen johtaminen Tilapäinen puheenjohtaja Läsnäolo- ja puheoikeus toimielinten kokouksissa Esittely toimielimissä Pöytäkirjanpitäjä Esteellisyyden toteaminen Äänestys ja vaalit Asiakirjahallinto ja nimenkirjoitus Pöytäkirja Viranhaltijapäätös Päätöksen ilmoittaminen toimielimelle Kaupunginhallituksen, lautakunnan ja johtokunnan otto-oikeus

4 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala Kouvolan kaupungin hallinnon järjestämisessä noudatetaan tämän säännön määräyksiä. Tässä säännössä määrätään kaupungin eri viranomaisista sekä niiden toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä. Toimielimillä tarkoitetaan kaupunginvaltuustoa, kaupunginhallitusta ja sen jaostoja, lautakuntia ja niiden jaostoja, johtokuntia ja toimikuntia. Henkilöstöllä tarkoitetaan kaupunkiin virka- ja työsuhteessa olevia. Kaupungin taloudenhoidosta, hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta määrätään muissa johtosäännöissä. Tämä hallintosääntö on muihin johtosääntöihin nähden toissijainen. 2 Sopimusohjaus ja organisaation johtamisjärjestelmä Kaupungin toiminnan ja talouden ohjaaminen perustuu sopimusohjausjärjestelmään. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä strategisessa palvelusopimuksessa määritellään toimialan strategiset vaikuttavuustavoitteet sekä käytettävissä olevat resurssit. Tämä ohjaus tapahtuu talousarviossa. Lautakuntien hyväksymissä strategisissa tuotantosopimuksissa määritellään palvelun (tuotteiden) saatavuus, määrä, sisältö, hinta ja laatu yleisellä tavoitetasolla. Tämä ohjaus tapahtuu käyttösuunnitelmassa. Toimialan tavoitteet ja määrärahat ovat sitovia. Palveluketjujen tavoitteet ja määrärahat esitetään kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Toimialan tavoitteiden ja määrärahojen toteutumisesta vastaa toimialajohtaja. Tavoitteiden ja määrärahojen käyttötarkoitusmuutokset palveluketjujen välillä esittää toimialajohtaja kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Toimialan määrärahaylityksistä päättää kaupunginvaltuusto. Kaupungin palveluorganisaatio perustuu prosessilähtöiseen toimintamalliin. Sen lähtökohtana on kuntalaisten palvelutarpeen tarkastelu perinteisen sektoriajattelun sijaan ja sillä vahvistetaan kuntalais- ja asiakaslähtöisyyttä ja lisätään toiminnan tuloksellisuutta. Prosessien hierarkia on: Palveluketju, palvelu ja palveluyksikkö. Lähin toimielin määrää palveluketjun ja toimialajohtaja palvelun omistajan. Prosessin omistaja vastaa prosessin toteuttamisesta, kehittämisestä ja suorituskyvyn parantamisesta sekä päättää resurssien kohdentamisesta ja ristiriitojen ratkaisemisesta. 4

5 3 Päätösvallan siirtäminen Toimielin voi siirtää sille johtosäännöillä määrätyn, päätöksessään mainitun toimivallan muulle toimielimelle tai viranhaltijalle. Viranhaltija voi siirtää hänelle johtosäännöillä määrätyn, päätöksessään mainitun toimivallan alaiselleen viranhaltijalle. Se, jolle toimivaltaa on siirretty päätöksellä, ei voi enää siirtää tätä toimivaltaa edelleen. Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) 4 :ssä ja 14 :n 1 momentissa tarkoitettu kunnallinen toimielin voi siirtää toimialaansa kuuluvan asiakirjan antamista koskevaa viranomaisen ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle. II LUKU ORGANISAATIO 4 Luottamushenkilöorganisaatio 4.1 Kaupunginvaltuusto Valtuutettujen lukumäärä määräytyy kuntalain mukaisesti. Kaupunginvaltuustosta määrätään kaupunginvaltuuston työjärjestyksessä. 4.2 Kaupunginhallitus ja sen jaostot Kaupunginhallituksessa on 13 jäsentä. Kaupunginhallituksen toimikausi on neljä vuotta, ellei valtuusto toisin päätä. Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimivat elinkeinojaosto, henkilöstöjaosto ja konsernijaosto, joihin kuhunkin kuuluu seitsemän jäsentä. Jaostojen jäsenet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kaupunginhallitus nimeää jäsenistään ja varajäsenistään. Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. Apulaiskaupunginjohtaja toimii kuitenkin kaupunginhallituksen esittelijänä omaan toimialaansa kuuluvissa asioissa lukuun ottamatta organisaatiota, talousarviota ja investointeja. Konsernijaostossa esittelijänä toimii talous- ja rahoitusjohtaja, henkilöstöjaostossa henkilöstöjohtaja ja elinkeinojaostossa kehitysjohtaja. Kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja ovat toistensa sijaisina kaupunginhallituksen esittelijänä. Konsernijaostossa esittelijän sijaisena on strategia- ja kehittämisjohtaja, henkilöstöjaostossa palvelussuhdepäällikkö ja elinkeinojaostossa talous- ja rahoitusjohtaja. 5

6 4.3 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnasta määrätään erikseen. 4.4 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunnasta, vaalilautakunnista ja vaalitoimikunnista määrätään vaalilaissa. 4.5 Lasten ja nuorten lautakunta Lasten ja nuorten lautakunnassa on 13 jäsentä. Lautakunnan esittelijänä toimii lasten ja nuorten palvelujen johtaja. Lasten ja nuorten lautakunnan alaisena on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 25a :n edellyttämä ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaava toimielin. Lasten ja nuorten lautakunnan alaisena on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 35a :n edellyttämä toimielin. 4.6 Aikuisväestön lautakunta Aikuisväestön lautakunnassa on 13 jäsentä. Lautakunnan esittelijänä toimii aikuisväestön palvelujen johtaja. 4.7 Ikäihmisten lautakunta Ikäihmisten lautakunnassa on 13 jäsentä. Lautakunnan esittelijänä toimii ikääntyneiden palvelujen johtaja. 4.8 Tekninen lautakunta Teknisessä lautakunnassa on 13 jäsentä. Lautakunnan esittelijänä toimii tekninen johtaja. 4.9 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunnassa on 7 jäsentä. Lautakunnan esittelijöinä toimivat rakennusvalvontapäällikkö sekä ympäristöpalveluihin liittyvissä asioissa ympäristöpäällikkö Maaseutulautakunta Maaseutulautakunnassa on 7 jäsentä. Maaseutulautakunnan alaisuudessa toimii tielautakunnan toimitukset pitävä yksityistiejaosto, jossa on kolme jäsentä. Jaoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenen maaseutulautakunta nimeää jäsenistään ja varajäsenistään. Maaseutulautakunnan esittelijänä toimii maaseutupalvelujen päällikkö. 6

7 4.11 Kymen jätelautakunta Lautakunta on kuntalain tarkoittama yhteinen toimielin, jolla on erikseen hyväksytty johtosääntö. Lautakunnan esittelijänä toimii yhdyskuntatekniikan johtaja Liikelaitosten johtokunta Teknisen tuotannon liikelaitoksella ja tilaliikelaitoksella on yhteinen johtokunta. Johtokunnassa on viisi jäsentä, jotka valitsee kaupunginvaltuusto. Johtokunnan esittelijöinä toimivat liikelaitosten johtajat kumpikin oman liikelaitoksensa osalta. Yhteiset asiat esittelee tilaliikelaitoksen johtaja. Tämän säännön lautakuntaa koskevat säännökset koskevat myös liikelaitosten johtokuntaa Varapuheenjohtajat Toimielimellä, lukuun ottamatta kaupunginvaltuustoa ja kaupunginhallitusta, on yksi varapuheenjohtaja Yhtiöt ja muut yhteisöt Kaupungin yhtiöiden ja muiden yhteisöjen ohjauksesta määrätään kaupunginvaltuuston hyväksymissä kaupungin omistajapoliittisissa linjauksissa ja konserniohjeissa Kaupunginhallituksen edustajat toimielimissä Kaupunginhallitus nimeää jäsenistään edustajansa eri toimielimiin. Edustajaa ei kuitenkaan nimetä tarkastuslautakuntaan ja keskusvaalilautakuntaan. Edustajaksi voidaan nimetä myös kaupunginhallituksen varajäsen. 5 Palveluorganisaatio 5.1 Kaupunginjohtaja Kaupungin hallintoa, talouden hoitoa sekä muuta toimintaa johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajan työnjaosta kaupunginhallituksen esittelijänä säädetään 4.2 :ssä. 5.2 Konsernipalvelut Konsernipalvelujen toimialajohtajana on talous- ja rahoitusjohtaja. Konsernipalvelujen palveluketjuna on toiminnanohjaus, jota johtaa talousja rahoitusjohtaja. 7

8 Konsernipalveluiden palveluina ja niiden johtajina ovat - hallinto ja viestintä hallintojohtaja - henkilöstö henkilöstöjohtaja - talous ja omistajaohjaus talous- ja rahoitusjohtaja - tietohallinto tietohallintojohtaja - strategia ja kehittäminen strategia- ja kehittämisjohtaja - elinvoima kehitysjohtaja Tilaliikelaitos kuuluu konsernipalveluihin. Tilaliikelaitoksen johtajan esimies on talous- ja rahoitusjohtaja. Sisäinen tarkastus kuuluu hallinnollisesti konsernipalveluiden strategia- ja kehittämispalveluihin. 5.3 Hyvinvointipalvelut Hyvinvointipalvelujen toimialajohtajana on apulaiskaupunginjohtaja. Apulaiskaupunginjohtaja on kaupunginhallituksen alainen. Hyvinvointipalvelujen palveluketjuina ovat lasten ja nuorten palvelut, aikuisväestön palvelut ja ikääntyneiden palvelut. Lasten ja nuorten palvelujen palveluketjua johtaa lasten ja nuorten palvelujen johtaja, aikuisväestön palvelujen palveluketjua aikuisväestön palvelujen johtaja ja ikääntyneiden palvelujen palveluketjua ikääntyneiden palvelujen johtaja. Lasten ja nuorten palveluina ja niiden johtajina ovat - lastensuojelu palvelupäällikkö - kasvun tuki palvelupäällikkö - varhaiskasvatus palvelupäällikkö - perusopetus palvelupäällikkö - toisen asteen koulutus palvelupäällikkö Aikuisväestön palveluina ja niiden johtajina ovat - terveyden edistäminen palvelupäällikkö - aikuisten elämän hallinnan tukeminen palvelupäällikkö - yhteisöllisyyden edistäminen palvelupäällikkö - kulttuurisen hyvinvoinnin edistäminen palvelupäällikkö - vastaanottopalvelut palvelupäällikkö - päivystyspalvelut palvelupäällikkö - sairaalapalvelut palvelupäällikkö Ikääntyneiden palveluina ja niiden johtajina ovat - varhaiset palvelut palvelupäällikkö - kotihoitoa tukevat palvelut palvelupäällikkö - kotihoito palvelupäällikkö - hoiva-asuminen palvelupäällikkö 8

9 5.4 Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialajohtajana on tekninen johtaja. Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen palveluketjuina ovat elinympäristön kehittäminen ja tekninen tuotanto. Elinympäristön kehittämisen palveluketjua johtaa tekninen johtaja ja teknisen tuotannon palveluketjua liikelaitoksen johtaja. Elinympäristön kehittämisen palveluina ja niiden johtajina ovat - kaupunkisuunnittelu tekninen johtaja - yhdyskuntatekniset palvelut yhdyskuntatekniikan johtaja - ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut ympäristöjohtaja Teknisen tuotannon palveluina ja niiden johtajina ovat - aluepalvelut logistiikkapalvelujohtaja - kiinteistöpalvelut käyttäjäpalvelujohtaja Teknisen tuotannon liikelaitos kuuluu tekniikka- ja ympäristöpalveluihin. Sen johtajan esimies on tekninen johtaja. 5.5 Ulkoinen tarkastus Ulkoisen tarkastuksen yksikkö kuuluu tarkastuslautakunnan alaisuuteen. Ulkoisen tarkastuksen päällikön esimiehenä on tarkastuslautakunnan puheenjohtaja. 5.6 Liikelaitoksen johtaja Teknisen tuotannon liikelaitoksen johtajana toimii liikelaitoksen johtaja ja tilaliikelaitoksen johtajana toimitilajohtaja. Liikelaitoksen johtajasta on voimassa, mitä palveluketjun johtajasta tässä säännössä määrätään. 5.7 Alempi organisaatio Tässä säännössä mainittua organisaatiota alemmasta organisaatiosta päättää vastuualueellaan lautakunta ja konsernipalvelujen osalta kaupunginhallitus. 5.8 Omistaja- ja sopimusohjaus Konsernipalvelut vastaa kaupunkikonsernin omistajaohjauksesta kaupunginhallituksen, kaupunginhallituksen konsernijaoston ja kaupunginjohtajan ohjauksessa. Omistajaohjauksen sisältö määritellään erikseen. Kukin toimiala vastaa oman toimialansa konserni- ja muiden yhteisöjen sopimusohjauksesta. Sopimusohjauksen sisältö määritellään erikseen. 9

10 III LUKU TOIMIELINTEN TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA 6 Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston tehtävistä säädetään kuntalaissa. 7 Kaupunginhallitus Tehtävät Ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävistä säädetään kuntalaissa. Sen lisäksi, mitä muualla tässä säännössä on määrätty, kaupunginhallitus päättää mm. seuraavista asioista: 1. kiinteän omaisuuden myymisestä, ostamisesta ja vaihtamisesta valtuuston vahvistamissa rajoissa 2. arvopaperien hankinnasta ja luovutuksesta, 3. lausunnon antamisesta kaupunginvaltuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen kaupunginhallituksen voidessa yhtyä valtuuston päätökseen 4. henkilöstöpolitiikan periaatteista ja henkilöstösuunnitelmasta, viestinnän periaatteista, hankintaohjeista ja tietoturvaperiaatteista 5. maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamista maankäyttösopimuksista 6. maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamista rakentamiskehotuksista 7. kaupungin edustajien nimeämisestä yhtiö- ja vuosikokouksiin sekä yhteisöjen hallintoelimiin ja tilintarkastajiksi sekä valituille annettavista ohjeista kaupungin kannanotoksi käsiteltäviin asioihin 8. palvelusopimusten yleisestä rakenteesta 9. eri toimielinten välisten tehtävien ja toimivallanjaon yksityiskohdista tehtävien kuuluessa useammalle toimielimelle taikka tehtävien ja toimivallanjaon ollessa epäselvä 10. lunastusluvan hakemisesta lupaa edellyttävissä tapauksissa 11. valtionperinnön, testamentin sekä muun omaisuuden ja käyttöoikeuden vastaanottamisesta sekä omaisuuden ja käyttöoikeuden vastikkeettomasta luovuttamisesta 12. yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 11 :ssä ja konkurssilain 21 luvun 1 :ssä tarkoitetusta sovinnosta 13. pitkäaikaisen luoton ottamisesta valtuuston talousarviossa asettamissa rajoissa ja tilapäisluoton ottamisesta 14. antolainojen myöntämisestä ja niiden ehdoista valtuuston talousarviossa asettamissa rajoissa 15. kaupungin ilmoitusten julkaisemisesta 16. laskutuslisän käyttöönotosta ja määrästä 17. perintäkustannusten kattamiseksi vaadittavasta korvauksesta 10

11 18. asiakirjoista perittävistä lunastuksista ja julkisuuslain piirien kuuluvien maksujen perusteista ja euromääristä 19. aravalain, aravarajoituslain ja omaksi lunastamisesta annetun lain sekä, korkotukia ja muita arava- ja korkotukia koskevien säännösten mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä 20. henkilöstön lomauttamisesta 21. kaupungin takaaman lainan ehdoista, ellei kaupunginvaltuusto ole päättänyt niistä takauspäätöksen yhteydessä sekä lainaehtojen muuttamisesta 22. kaupungin varojen sijoittamisesta 23. joukkoliikenteen palvelutason määrittämisestä 24. vesihuoltolaitoksen toiminta-alueesta 25. sisäisen tarkastuksen toimintaohjeesta 26. asemakaavan ajanmukaisuuden arvioinnista siltä osin, kun sitä ei ole annettu teknisen lautakunnan tehtäväksi. 8 Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto Tehtävät Ratkaisuvalta Elinkeinojaosto vastaa kaupunginhallituksen puolesta elinkeinopalvelujen järjestämisestä. Näitä palveluja ovat yritysneuvonta-, matkailu- ja tapahtuma-, tutkimus- ja tuotekehityspalvelut, maaseudun kehittäminen siltä osin, kun ne eivät kuulu maaseutulautakunnan tehtäviin sekä kaupungin elinkeinorakenteen ja yritystoiminnan kehittämistä tukevat ohjelmat ja toimenpiteet. Elinkeinojaosto vastaa elinkeinostrategisten linjausten valmistelusta sekä elinkeinopoliittisesta seutu-, alue- ja ohjelmayhteistyön kehittämisestä ja markkinoinnista. Jaosto pitää yhteyttä yrittäjiin, elinkeinoelämää edustaviin sidosryhmiin sekä elinkeinojen kehittämisestä vastaaviin muihin tahoihin Elinkeinojaosto päättää 1. elinkeinoelämän edellytyksien kehittämiseen liittyvien palvelujen hankinnasta sekä niihin liittyvän hanke- ja kehittämisrahoituksen käytöstä 2. vaatimuksen tekemisestä elinkeinoyhtiöiden ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta 3. edustajan nimeämisestä alue- ja rakennerahastolakien tarkoittamiin ja vastaaviin elinkeinopoliittisiin valmisteluelimiin 4. kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvat elinkeinojen kehittämistä koskevat hakemukset, sopimukset, sitoumukset ja lausunnot, elleivät ne kuulu jonkun muun toimielimen ratkaistavaksi 5. neuvottelukuntien ja työryhmien asettamisesta yritysyhteydenpitoa sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan ja ammatillisen osaamisen yhteensovittamista varten 6. huomionosoituksista ja palkitsemisista, jotka kohdistuvat yrittäjiin ja elinkeinoelämän edustajiin. 11

12 9 Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto Tehtävät Ratkaisuvalta Henkilöstöjaosto edistää johtamiskulttuuria ja henkilöstön kehittämistä sekä ohjaa ja kehittää henkilöstösuunnittelua, työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa ja henkilöstöpalveluja. Henkilöstöjaosto päättää 1. yleisperiaatteet henkilöstön palkkaukselle ja muille henkilöstöä koskeville asioille 2. harkinnanvaraisista palkantarkistuksista lukuun ottamatta valtuuston valitsemaa henkilöstöä 3. virka- ja työehtosopimuksen määräyksen soveltamisesta silloin, kun se on jätetty kaupungin harkintaan 4. virkavapaan ja työvapaan aikaisesta harkinnanvaraisesta palkkauksesta 5. muun kuin kaupunginvaltuuston ottaman viranhaltijan oikeudesta pysyä edelleen virka- tai työsuhteessa eroamisiän jälkeen 6. virka- ja työehtosopimusten tulkintaa ja soveltamista koskevien neuvottelujen neuvottelijoiden määräämisestä 7. paikallisen sopimuksen tekemisestä kunnallisen pääsopimuksen ja valtakunnallisten virka- ja työehtosopimusten sallimissa rajoissa 8. paikallisten sopimusten soveltamisesta tai valtakunnallisten virka- ja työehtosopimusten paikallisesta soveltamisesta 9. viran tai toimen nimikkeen muuttamisesta 10. johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevasta henkilöstöstä 11. viranhaltijalle aiheettomasti maksetun palkan tai muun palvelussuhteesta johtuvan taloudellisen etuuden takaisinperinnästä viranhaltijalain 56 :n mukaisesti 12. ammattiyhdistyskoulutuksesta 10 Kaupunginhallituksen konsernijaosto Tehtävät Konsernijaosto tekee esityksiä kaupunginhallitukselle omistajapolitiikan linjauksista ja konserniohjauksen periaatteista sekä tytäryhteisöille asetettavista tavoitteista. Jaosto huolehtii konsernivalvonnan käytännön toteuttamisesta konserniohjeiden periaatteiden mukaisesti. Jaosto valmistelee omistajapolitiikkaan liittyvät strategiset asiat. Konsernijaosto käsittelee tytäryhteisöjen seurantaraportit ja seuraa muutoin näiden yhteisöjen toimintaa. Lisäksi jaosto valmistelee yhtiöiden ja muiden yhteisöjen perustamista sekä yhtiöiden ja yhteisöjen osakkeiden ja osuuksien ostamista ja myymistä koskevat asiat. 12

13 Ratkaisuvalta Konsernijaosto päättää elinkeinoyhtiöitä lukuun ottamatta 1. vaatimuksen tekemisestä ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan kokouksen koollekutsumisesta 11 Lautakunnan yleiset tehtävät ja yleinen ratkaisuvalta Tehtävät Ratkaisuvalta Lautakunnan yleisenä tehtävänä on suunnitella, kehittää, ohjata ja valvoa vastuualueensa palveluja sekä 1. vastata viranomaistoiminnasta ja kansalaisten perusoikeuksien toteutumisesta 2. vastata siitä, että palvelut järjestetään asetettujen tavoitteiden, palvelun järjestämistä koskevien periaatteiden ja määrärahojen puitteissa 3. määrittää tarvittavat palvelut ja niiden laatutaso 4. kehittää palvelutuotannon tuottavuutta 5. arvioida toiminnan vaikuttavuutta 6. kehittää kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä asiakaslähtöisyyttä palvelujen järjestämisessä 7. hyödyntää valmistelussa ja päätöksenteossa päätösten vaikutusten ennakkoarviointia 8. vastata ja raportoida sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta 9. edistää toiminnallaan eri väestöryhmien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutumista 10. edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa omia päätöksiään koskevissa muutoksenhakuasioissa 11. hoitaa muut vastuualueelleen kuuluvat tehtävät Lautakunta päättää vastuualueellaan 1. palvelutuotannon kilpailuttamisesta 2. urakoista sekä irtaimisto- ja palveluhankinnoista kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa 3. muista sopimuksista ja oikeustoimista 4. avustusten jakoperusteista ja jakamisesta 5. investointihankkeiden tarveselvityksistä sekä hanke- ja toteutussuunnitelmista 6. palvelupisteistä ja niiden sijainnista 7. palveluista ja tuotteista perittävistä maksuista ja niiden määräytymisperusteista 8. yksittäistapauksessa helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä kaupungille tulevan maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta, ellei taloussäännössä toisin määrätä 13

14 9. helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä alaisensa viranhaltijan ja työntekijän velvollisuudesta korvata kaupungille aiheutunut vahinko, ellei vahinko ole aiheutettu tahallaan tai törkeästä tuottamuksesta 10. toimintojensa tarvitsemien tilojen vuokralle ottamisesta ja hallinnassaan olevien tilojen vuokralle tai muuten käytettäväksi antamisesta. 12 Lasten ja nuorten lautakunta Tehtävät Ratkaisuvalta Lautakunta järjestää kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukemiseen liittyvät palvelut ja siinä tarkoituksessa huolehtii mm. päivähoitolain, perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain, nuorisolain ja lastensuojelulain mukaan kaupungille kuuluvista tehtävistä Lisäksi lautakunta järjestää terveydenhuoltolain mukaiset neuvolapalvelut sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaiset palvelut, sosiaalihuoltolain mukaiset lapsiperheiden kotipalvelut, perhetyön, kasvatus- ja perheneuvonnan, lastenvalvojan tehtävät ja muut perheoikeudelliset palvelut, avioliittolain mukaisen perheasioiden sovittelun sekä hoitaa joukkoliikennelain mukaiset tehtävät sikäli, kun näistä tehtävistä ei ole erikseen määrätty. Lasten ja nuorten lautakunta päättää kaupungille edellä mainittujen lakien mukaan kuuluvista asioista. 13 Aikuisväestön lautakunta Tehtävät Ratkaisuvalta Lautakunta järjestää aikuisväestön toimintaedellytysten vahvistamiseen liittyvät palvelut ja siinä tarkoituksessa huolehtii mm. kuntien kulttuuritoimesta annetun lain, vapaasta sivistystyöstä annetun lain, kirjastolain, teatteri- ja orkesterilain, museolain, taiteen perusopetuksesta annetun lain, liikuntalain, raittiustyölain, sosiaalihuoltolain, talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain, kansanterveyslain, terveydenhuoltolain ja erikoissairaanhoitolain mukaan kaupungille kuuluvista tehtävistä sikäli, kun näistä tehtävistä ei ole erikseen määrätty. Aikuisväestön lautakunta päättää kaupungille edellä mainittujen lakien mukaan kuuluvista asioista. 14

15 14 Ikäihmisten lautakunta Tehtävät Ratkaisuvalta Lautakunta järjestää ikääntyneiden toimintakyvyn tukemiseen liittyvät palvelut ja siinä tarkoituksessa huolehtii mm. sosiaalihuoltolain mukaisesta ohjauksesta, neuvonnasta ja tiedotuksesta, gerontologisesta sosiaalityöstä, kotipalvelusta, asumispalveluista, laitoshuollosta ja perhehoidosta, päivätoiminnasta ja omaishoidon tuesta sekä terveydenhuoltolain 20 :n mukaisista iäkkäiden neuvontapalveluista ja 25 :n mukaisesta kotisairaanhoidosta sekä vanhuspalvelulain mukaan kaupungille kuuluvista tehtävistä. Ikäihmisten lautakunta päättää kaupungille edellä mainittujen lakien mukaan kuuluvista asioista. 15 Tekninen lautakunta Tehtävät Ratkaisuvalta Lautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä tarkoituksessa huolehtii mm. maankäyttö- ja rakennuslain, kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain, kiinteistönmuodostamislain, kiinteistörekisterilain, lunastuslain, maantielain, yksityisistä teistä annetun lain, tieliikennelain, paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain ja ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä lukuun ottamatta muille toimielimille säädettyjä tai määrättyjä tehtäviä. Lautakunta arvioi asemakaavojen ajanmukaisuuden muiden kuin vaikutuksiltaan merkittävien kaavojen osalta. Tekninen lautakunta päättää 1. kaupungille edellä mainittujen lakien mukaan kuuluvista asioista 2. muiden kuin vaikutukseltaan merkittävien asemakaavojen ja asemakaavan muutosten hyväksymisestä 3. kiinteän omaisuuden myymisestä, ostamisesta ja vaihtamisesta valtuuston vahvistamissa rajoissa 4. kiinteän omaisuuden vuokralle antamisesta tai vuokralle ottamisesta 5. poikkeamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n 1 momentissa mainituissa tapauksissa 6. rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella 7. tonttien hinnoista ja vuokrista, teollisuus- ja liiketonttien osalta kaupunginhallituksen elinkeinojaostoa kuultuaan 8. yleisten alueiden vuokrista ja maksuista 9. elinympäristön kehittämisen palveluketjun talous- ja henkilöstöasioista, ellei muualla tässä säännössä toisin määrätä 15

16 16 Rakennus- ja ympäristölautakunta Tehtävät Ratkaisuvalta Lautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena ja järjestää palvelutoiminnan sekä huolehtii maankäyttö- ja rakennuslain mukaan lukien MRL 161 a, rakennussuojelulain, eräistä naapuruussuhteista annetun lain, kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain, pelastuslain, maaaineslain, postilain, asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaittaavustuksista annetun lain sekä asumisoikeusasuntoja ja osaomistusasuntoja koskevien säännösten mukaan kaupungille kuuluvista lupa-, valvontaja muista viranomaistehtävistä. Lautakunta toimii kuntien ympäristösuojelun hallinnosta annetun lain tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena ja ulkoilulain tarkoittamana kunnan leirintäalueviranomaisena ja järjestää palvelutoiminnan sekä huolehtii luonnonsuojelulain, ulkoilulain, kemikaalilain, maastoliikennelain, vesiliikennelain, eräistä naapuruussuhteista annetun lain, vesilain, ympäristönsuojelulain mukaan lukien YSL 27 d, vesihuoltolain ja jätelain, poislukien jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät, kaupungille kuuluvista lupa-, valvonta- ja muista viranomaistehtävistä. Lautakunta toimii terveydensuojelulain tarkoittamana kunnan terveydensuojeluviranomaisena ja järjestää palvelutoiminnan sekä huolehtii terveydensuojelulain, elintarvikelain, tupakkalain, kuluttajaturvallisuuslain, lääkelain, vesihuoltolain, lukuun ottamatta vesihuoltolaitoksen toimintaaluetta ja eläinlääkintähuoltolain mukaan kaupungille kuuluvista lupa-, valvonta- ja muista viranomaistehtävistä. Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää kaupungille edellä mainittujen lakien mukaan kuuluvista asioista. 17 Maaseutulautakunta Tehtävät Lautakunta huolehtii mm. maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain, lomituspalvelulain, maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain ja Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain mukaan kaupungille kuluvista tehtävistä sekä muussa lainsäädännössä kunnan maaseutuhallinnolle määrätyistä tehtävistä. Lautakunta toimii yksityisistä teistä annetun lain tarkoittamana tielautakuntana sekä vastaa kaupungille kuuluvilta osilta yksityistieverkon ja haja-asutusalueiden vesihuollon kehittämistehtävistä. 16

17 Ratkaisuvalta Lautakunta huolehtii osaltaan maaseudun ja sen elinkeinojen kehittämisestä sekä maaseudun ja vapaa-ajan asutuksen kansalaisosallistumisen järjestämisestä. Maaseutulautakunta päättää kaupungille edellä mainittujen lakien mukaan kuuluvista asioista sekä yksityisille teille ja haja-asutusalueen vesihuoltoon myönnettävistä avustuksista. 18 Liikelaitosten johtokunta Tehtävät Johtokunta järjestää kaupunkikonsernille toimitilat, materiaali- ja logistiikkapalveluja, maastotietopalveluja, kunnallis- ja talonrakennusteknisiä rakentamis-, kunnossapito- ja hoitopalveluja sekä ruoka-, puhtaus-, vahtimestari- ja muita käyttäjäpalveluja sekä vastaa kaupungin toimitilavarallisuuden suunnitelmallisesta kehittämisestä ja sen omaisuusmassan arvon säilymisestä. IV LUKU HENKILÖSTÖASIAT 19 Määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa, työsopimuslaissa, muussa laissa tai kunnallisessa virkaja työehtosopimuksissa muuta määrätä kunnalliseen palvelussuhteeseen ottamisesta taikka kunnallisesta viranhaltijasta tai työntekijästä. Niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa (304/03) tai muussa laissa, päättää kaupunginhallitus, ellei laissa ole toisin säädetty tai tässä hallintosäännössä muuta määrätty. 20 Palvelussuhteet Valinnasta päättävä viranomainen päättää alaistensa virkojen ja toimien osalta a) viran tai työtehtävän haettavaksi julistamisesta, b) hakuajan jatkamisesta tai uudesta hausta, c) viroista ja työtehtävistä, joihin sovelletaan lakia lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä. d) viroista ja työtehtävistä, joita täytettäessä tulee esittää muu erityinen selvitys (esim. luottotiedoista tai luotettavuudesta). 17

18 Valtuuston valitseman viranhaltijan osalta asiasta päättää kuitenkin kaupunginhallitus. Haettavaksi julistamisessa noudatetaan kuitenkin virkojen ja toimien täyttölupamenettelystä tehtyjä kaupunginhallituksen päätöksiä. 21 Hakumenettely Virkasuhteeseen voidaan ottaa henkilö vain julkisella hakumenettelyllä, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 :n 3 momentin tai tämän pykälän 2 tai 3 momentin määräyksistä muuta johdu. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 :n 3 momentissa säädetyn lisäksi henkilö voidaan ottaa virkasuhteeseen ilman hakumenettelyä, jos kyseessä on viran uudelleen täyttäminen sitä aikaisemmin hakeneiden, viran kelpoisuusvaatimukset täyttävien joukosta virkaan valitun irtisanouduttua ennen hänelle määrättyä virantoimituksen aloittamispäivää tai ilmoitettua, ettei ota virkaa vastaan. Työntekijä voidaan siirtää toiminnan uudelleen järjestelyn tai muun perustellun syyn vuoksi ilman hakumenettelyä virkaan tai toimeen, mikäli hän täyttää viran tai toimen kelpoisuusehdot ja hänen työhönsä kuuluneet tehtävät lakkaavat tai siirretään pääosin virkaan tai toimeen. 22 Kelpoisuusvaatimukset Kaupunginjohtajan, toimialajohtajien sekä palveluketjujen ja konsernipalvelujen palvelujen johtajien kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja alan tuntemus sekä niiden lisäksi riittävä johtamistaito. Muilta osin virkojen kelpoisuudesta päätetään viran perustamisen yhteydessä ja kelpoisuusehtojen muuttamisesta kaupunginhallituksen henkilöstöjaostossa. Työsuhteisten toimien kelpoisuudesta päättää toimen täyttävä viranomainen. Virkasuhteeseen ottava viranomainen voi kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 :n 2 momentin mukaisesti päättää henkilön ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusehdoista riippumatta. 23 Henkilöstövalinnoista päättäminen Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginjohtajan ja toimialajohtajat. Kaupunginhallitus valitsee palveluketjujen ja liikelaitosten johtajat. Kaupunginhallitus, lautakunta ja liikelaitosten johtokunta valitsevat toimialallaan muun johtavassa asemassa olevan henkilöstön. 18

19 Muut viranhaltijat ja työntekijät valitsee toimialallaan toimialajohtaja. 24 Sijaisuuksista päättäminen Kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja toimivat toistensa sijaisina. Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajan toissijaisista sijaisista päättää kaupunginhallitus. Muiden toimialajohtajien ja palveluketjujen johtajien sijaisen määrää se toimielin, jonka alainen viranhaltija on. Muulle henkilökunnalle sijaisen määrää toimialallaan toimialajohtaja. 25 Sisäiset siirrot Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 :ssä tarkoitetussa tapauksessa päättää kaupunginhallitus tai se viranomainen, joka päättää molempiin virkasuhteisiin ottamisesta. Viran ja toimen sekä niitä hoitavien henkilöiden siirtämisestä päättää - toimialojen välillä toimialajohtajien esityksestä henkilöstöjohtaja - toimialan palveluketjujen välillä toimialajohtaja - palveluketjun palvelujen välillä palveluketjun johtaja - palvelun palveluyksiköiden välillä palvelun johtaja Siirtämisen edellytyksistä on säädetty erikseen. 26 Palkkauksesta päättäminen Alkupalkasta päättää valinnan tekevä viranomainen. Valtuuston valitseman viranhaltijan osalta alkupalkasta päättää kuitenkin kaupunginhallitus. Kaupunginjohtajan ja toimialajohtajien palkkauksesta ja muista palvelusuhteen ehdoista päättää kaupunginhallitus. 27 Virkavaalin tai valinnan vahvistaminen ja koeaika Ehdollisesti suoritetun virkavaalin tai valinnan vahvistaa valitseva viranomainen. Valtuuston valitseman henkilöstön osalta vaalin vahvistaa kuitenkin kaupunginhallitus. Koeajan käytöstä päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. 19

20 28 Palvelussuhteen päättyminen ja osa-aikaistaminen, varoitus, lomautusilmoitus Viranhaltijan valitseva tai työtekijän työsuhteeseen ottava viranomainen päättää - eron myöntämisestä - osa-aikaistamisesta - irtisanomisesta - palvelussuhteen purkamisesta - varoituksen antamisesta - lomautusilmoituksen antamisesta Valtuuston valitseman viranhaltijan osalta tässä :ssä tarkoitetuista asioista päättää kuitenkin kaupunginhallitus. 29 Tehtävien hoidosta pidättäminen Muun kuin valtuuston valitseman viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä päättää se toimielin, jonka alaisuuteen viranhaltija kuuluu. Toimialajohtajien väliaikaisesta virasta pidättämisestä päättää kaupunginjohtaja. Muiden viranhaltijoiden osalta väliaikaisesta virasta pidättämisestä päättää toimialallaan toimialajohtaja. Muilta osin noudatetaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 48 :n määräyksiä. 30 Sivutoimi Sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää kaupunginjohtajan ja toimialajohtajien osalta kaupunginhallitus ja muun henkilöstön osalta kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto. 31 Muut henkilöstöasiat Muista henkilöstöasioista, kuten - ulkomaan virkamatkoista koulutukseen osallistumisesta virka- ja työvapaiden myöntämisestä oikeudesta tehdä osa-aikatyötä tehtäväkuvauksesta terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä määräaikaisista palkantarkistuksista kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston antamien ohjeiden mukaan 20

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö. (KV hyväksynyt Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö. (KV hyväksynyt Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 3.9.2012 SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7)

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7) POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7) Valtuuston 15.12.2003 hyväksymä ja 1.1.2004 voimaan tuleva - päivitys 23.10.2006 - päivitys 9.6.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Sopimusohjaus ja organisaation johtamisjärjestelmä... 4 3 Päätösvallan siirtäminen...

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymän hallitus 28.4.2006 50 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Kuntayhtymän hallinnon järjestämisessä noudatetaan tämän säännön määräyksiä, jollei muualla

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Sopimusohjaus ja prosessiorganisaatio... 4 3 Päätösvallan siirtäminen... 5 II LUKU

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous Yhtymäkokous (muutos 46) Voimaantulo:

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous Yhtymäkokous (muutos 46) Voimaantulo: Sivu 1/8 VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous 2.11.2011 Yhtymäkokous 7.11.2012 (muutos 46) Voimaantulo: 1.1.2012 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen Hallintosäännössä

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Kaupunginhallitus 4.12.2012 47 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 30 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto 7.9.2015 72 7.9.2015

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö 1 Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Valtuuston 18.2.2013 22 hyväksymä. Tarkennukset 27.10.2014 106 15.12.2014 141 16.2.2015 17 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin toimielimissä. Hallintosääntö Kuopion kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU, YLEISET MÄÄRÄYKSET Kaupungin hallinto ja johtosäännöt Tässä hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt 14.4.2005 43 KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen Tässä säännössä määrätään kunnan hallinnosta. 2 Kunnan toiminta-ajatus Tämän säännön ohella kunnan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 10.12.2012 Viimeksi muutettu Valtuusto 9.12.2013 Voimaan 1.1.2014 3 Kaupunginhallituksen tehtävät ja Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset Alajärven kaupunki Kvalt 29.10.2012 70 Hallintosääntö Voimaantulo 1.11.2012 1 Alajärven kaupungin hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2. luku

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 16 1.1.2013

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

1. luku Yleiset määräykset

1. luku Yleiset määräykset 1 Nykyinen versio Muutettu versio (23.4.2008) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen Tässä hallintosäännössä

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

Järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

Järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. LIITE 4 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN ASEMA JA TEHTÄVÄT Kuntajakolain 29 mukaan uutta kuntaa varten on kuukauden kuluessa siitä, kun kuntajaon muutos on määrätty, asetettava

Lisätiedot

KORJAUSEHDOTUKSET (merkitty vahvennuksella) Maakuntavaltuusto , luku 1. luku Yleiset määräykset

KORJAUSEHDOTUKSET (merkitty vahvennuksella) Maakuntavaltuusto , luku 1. luku Yleiset määräykset Maakuntavaltuusto 15.11.2004 9, 5.5.2008 39 KORJAUSEHDOTUKSET 30.10.2008 (merkitty vahvennuksella) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku 1. luku Yleiset määräykset Yleiset

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUJEN

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö 1.1.2013 IMATRAN KAUPUNKI IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAISEN JOHTOSÄÄNTÖ Toimielin: Imatran kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantulo: 1.1.2013

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Teknisen ja ympäristötoimen 4.1 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 12.12.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 Viimeksi muutettu

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. KAUPUNGINHALLITUKSEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU KAUPUNGINHALLITUKSEN

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaan

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaan KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.5.2011 1 Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 SOVELTAMISALA... 4 2 TILAAJA-TUOTTAJAMALLI JA SOPIMUSOHJAUS... 4 3 PÄÄTÖSVALLAN SIIRTÄMINEN... 5 II

Lisätiedot

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa,

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa, HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymäkokouksen hyväksymä 17 päivänä marraskuuta 2015 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.2.2013 1 Sisällys 1 LUKU... 3 PERUSTURVAN TOIMIALA... 3 1 Lautakunnan tehtävät... 3 2 LUKU... 3 PERUSTURVALAUTAKUNTA JA JAOSTOT... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä; kaavoituksesta;

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Sisällys 1 Palvelualueen tehtävät 2 Palvelualueen rakenne 3 Liikelaitokset 4 Perusturvalautakunta ja sen jaostot 5 Lautakunnan ja jaostojen

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 2 05 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 18 p:nä 2008 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin yleisten töiden lautakunta ja sen alainen

Lisätiedot

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 08.02.2016 6 I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena liikelaitoksena

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LIITE 130 Kunnanhallitus 19/07.12.2010 444 Valtuusto hyväksynyt xx.x.2010 43 KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEIS ET MÄÄRÄYKS ET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Kunnan toiminta-ajatus

Lisätiedot

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta.

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta. HALLINTOSÄÄNTÖ IV OSA PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY 17 Luku Kokousmenettely 1 Määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kaupungin muissa toimielimissä

Lisätiedot

valtuuston työjärjestys kunnanhallituksen johtosääntö toimielinten johtosäännöt tarkastussääntö sopimus seutukuntayhteistyöstä

valtuuston työjärjestys kunnanhallituksen johtosääntö toimielinten johtosäännöt tarkastussääntö sopimus seutukuntayhteistyöstä Soinin kunnan hallintosääntö 1.luku: Yleiset määräykset 1. Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2. luku: Kokousmenettely 2.Luvun määräysten soveltaminen 3.Kokousaika- ja paikka 4.Kokouksen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

1. Luku Yleiset määräykset

1. Luku Yleiset määräykset Merijärven nuorisovaltuuston johtosääntö (voimaantulo 17.11.2004) Nämä säännöt sisältävät seuraavat luvut: 1. Luku Yleiset määräykset 2. Luku Nuorisovaltuuston valitseminen 3. Luku Nuorisovaltuuston järjestäytyminen

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kuntalain muuttamisesta

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Hallintosääntö 1 (13) Yhtymähallitus 15.12.2014 268. Käsittely Yhtymähallitus 15.12.2014 268 Voimaantulo 1.1.2015

Hallintosääntö 1 (13) Yhtymähallitus 15.12.2014 268. Käsittely Yhtymähallitus 15.12.2014 268 Voimaantulo 1.1.2015 1 (13) Käsittely Voimaantulo 1.1.2015 Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän hallintosääntö 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Ympäristötoimialan johtosääntö 1 Toimiala Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Turun

Lisätiedot

Hallintosäännön muutokset

Hallintosäännön muutokset Hallintosäännön muutokset Muutokset merkitty kursiivilla I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Säännön soveltamisala - Muutettu 1. momentin 2. lause: Hallintosäännössä on kaupunginvaltuustoa ja kaupunginhallitusta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014 Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Vanha sääntö Uusi sääntö Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Kunnallinen sääntökokoelma I/HAL Konsernihallinto Kaupunginvaltuuston hyväksymä Voimassa 1.10.

Heinolan kaupunki Kunnallinen sääntökokoelma I/HAL Konsernihallinto Kaupunginvaltuuston hyväksymä Voimassa 1.10. Hallintosääntö I Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Toimivallan siirtäminen 3 Otto-oikeus Hallintosäännössä määrätään Heinolan kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Ohjausryhmä 8.6.2005 2 3 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU...5 YLEISET MÄÄRÄYKSET...5 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...5 2 LUKU...6 KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄ, HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Kaupunginhallituksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Kaupunginhallituksen johtosääntö Oulun kaupunki Kaupunginhallituksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 113 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 7 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 Muutettu viimeksi KV 17.6.2013 ( 4, 8, 9,10 ) Muutosten voimaantulo 1.8.2013 Muutettu viimeksi

Lisätiedot

Aluelautakuntien tehtävät

Aluelautakuntien tehtävät Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt

Lisätiedot

VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET. Kvalt Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET. Kvalt Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 1 VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kvalt. 19.12.2016 74 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2010 85 Voimaantulo 1.1.2011 Muutokset päivitetty kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti: - Kvalt 16.06.2011 43 - Kvalt 15.12.2011

Lisätiedot

Hallinto- ja taloussääntö

Hallinto- ja taloussääntö Hyväksytty maakuntavaltuustossa 10.6.2014 9 Voimaantulo 1.7.2014. Kumoaa 1.1.2007 voimaan tulleen hallinto- ja taloussäännön. I luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Toiminnassa noudatetaan sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

Muutos KV

Muutos KV Kaupunginhallituksen johtosääntö 1(7) KEMIN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 99 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutos KV 10.12.2012 134 2 1 luku YLEISTÄ 1 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HALLINTOSÄÄNTÖ. 1.6.2014 alkaen

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HALLINTOSÄÄNTÖ. 1.6.2014 alkaen ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HALLINTOSÄÄNTÖ 1.6.2014 alkaen 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Toiminta-ajatus 1 Sen lisäksi mitä laeissa, asetuksissa,

Lisätiedot

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1043/00.01.01/12 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 38 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 102, muutoksia :iin 5 ja 8 Voimassa 13.6.2013 alkaen TOIMIALA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (11) Tehtävä Asianro 76/2013

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (11) Tehtävä Asianro 76/2013 Kuopion kaupunki Sääntö 1 (11) Kuopion kaupunki Hallintosääntö 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltamisala Tässä hallintosäännössä määrätään Kuopion kaupungin hallintorakenteesta, johtamisjärjestelmästä

Lisätiedot

LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (12) LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelystä.

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA Valtuuston 12. päivänä marraskuuta 2008/24 hyväksymä 1.3 JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU TEHTÄVÄT, TOIMINNAN JOHTAMINEN JA ORGANISAATIO 1 Tehtävät Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT

ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 1 ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2010 - Tulee voimaan 1.1.2011 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa , 7 T:\KUNTA\SÄÄNNÖT/HALLINTOSÄÄNTÖ.RTF

NILSIÄN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa , 7 T:\KUNTA\SÄÄNNÖT/HALLINTOSÄÄNTÖ.RTF NILSIÄN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.1.2010, 7 T:\KUNTA\SÄÄNNÖT/HALLINTOSÄÄNTÖ.RTF Sisällysluettelo 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET...3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 2 07 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä syyskuun 25 p:nä 2013 1 Toimiala Helsingin kaupungin ympäristölautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa , 55

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa , 55 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä 12.5.2003, vsto muuttanut 25.10.2010 77.

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 31 päivä lokakuuta 2011 57, 3. luvun muutos kvalt 20.5.2013 52 ja 53. 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Hallintosäännön ohella seutuyhteistyötä ohjataan seutusopimuksella ja seutuvaltuuston työjärjestyksellä.

Hallintosäännön ohella seutuyhteistyötä ohjataan seutusopimuksella ja seutuvaltuuston työjärjestyksellä. OUL UN SEUDUN SEUTUYHTEISTYÖN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 L UKU YLEISET MÄÄRÄ YKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja seutuyhteistyön johtosäännöt Hallintosäännöllä määrätään Oulun seudun seutuyhteistyön hallinto-,

Lisätiedot

Hallintosäännön muutosluonnos

Hallintosäännön muutosluonnos Kuopion kaupunki Sääntö 1 (12) Hallintosäännön muutosluonnos 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltamisala Tässä hallintosäännössä määrätään Kuopion kaupungin hallintorakenteesta, johtamisjärjestelmästä

Lisätiedot

Toimintasääntö. Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 24.3.2010 (6 )

Toimintasääntö. Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 24.3.2010 (6 ) Toimintasääntö Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa (6 ) Toimintasääntö 1 / 14 Sisällys 1 Toimintasäännön soveltaminen ja ammattikorkeakoulua koskevat muut säännöt... 2 2 Ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

1 (11) Kuopion kaupunki HALLINTOSÄÄNTO. 1 luku. Yleiset määräykset. 1 Hallintosäännön soveltamisala

1 (11) Kuopion kaupunki HALLINTOSÄÄNTO. 1 luku. Yleiset määräykset. 1 Hallintosäännön soveltamisala 1 (11) Kuopion kaupunki HALLINTOSÄÄNTO 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltamisala Tässä hallintosäännössä määrätään Kuopion kaupungin hallintorakenteesta, johtamisjärjestelmästä sekä päätöksenteko-

Lisätiedot

LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ

LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ LAPIN LIITTO 2 LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ Sivu 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 2 luku PÄÄTÖSVALTA... 2 3 luku KOKOUSMENETTELY... 3 4 luku ORGANISAATIO... 6 5 luku VIRASTO... 6 6 luku TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA...

Lisätiedot

Lisäksi pelastuslaitoksella on johtokunnan hyväksymä toimintasääntö, jossa on määräyksiä pelastuslaitoksen toiminnasta.

Lisäksi pelastuslaitoksella on johtokunnan hyväksymä toimintasääntö, jossa on määräyksiä pelastuslaitoksen toiminnasta. PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 02.12.2004 Voimaantulo 01.01.2005 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kuntayhtymän

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

LOHJA (958/01/003/01) 828/01/003/05 HALLINTOSÄÄNTÖ

LOHJA (958/01/003/01) 828/01/003/05 HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LOHJA (958/01/003/01) 828/01/003/05 HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 24.9.2003 ' 83 Voimassa 1.1.2004 alkaen Muutettu kaupunginvaltuusto 8.11.2006 81: lisäys 15 kohta 16 ja muutettu 38 Voimassa 9.11.2006

Lisätiedot