Kaupunginhallituksen ohjauksessa olevien konserniyhtöiden puolivuotisraportit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallituksen ohjauksessa olevien konserniyhtöiden puolivuotisraportit"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen ohjauksessa olevien konserniyhtöiden puolivuotisraportit 4215/ /2014 KH 414 Kaupunginvaltuuston hyväksymien konserniohjeiden mukaan kau pun gin hal lituk sen ohjauksessa ovat seuraavat yhteisöt: Karelia Ammattikorkeakoulu Oy Joensuun Kodit Oy Joensuun Pysäköinti Oy Puhas Oy Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy Joensuun Tiedepuisto Oy Joensuun Yrityskiinteistöt Oy Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli Senioripiha Oy Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Yhtiöt ovat toimittaneet raportit alkuvuoden 2014 toiminnasta ja taloudesta. Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n kuluvan vuoden talouden kehitys on to teutu nut ensimmäisen puolivuotisjakson osalta ennakoitua hitaammin sekä tuot tojen että kulujen kohdalta. Merkittävämpänä syynä on ollut uuden ra hoi tus kauden vaihtuminen ja edellisen rahoituskauden hankkeiden päättyminen. Hanketoiminnan volyymi on laskenut ennakoitua hieman voimakkaammin ja samal la hanketoimintaan kohdistuvat kustannukset ovat laskeneet niin, että kaikki ku lu erät ovat toteutuneet budjetoitua pienempinä. Volyymin voimakasta laskua ku vaa se, että saatavat maksatushakemuksista olivat noin 0,6 milj. euroa ollen 1,2 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienemmät. Uusien hank keiden aloitus toteutuu loppuvuoden aikana, eikä ulkoisen rahoituksen tavoitetta tul la saavuttamaan. Saatavien keskimääräinen käsittelyaika on alkuvuoden ai kana hieman kasvanut ollen noin 160 vuorokautta, mitä voidaan pitää hieman huoles tut ta va na. Henkilöstökulut tulevat kehittymään hieman budjetoitua maltillisemmin, joskin lop pu vuot ta tulee rasittamaan kertaluontoisena maksettava palkanlisä, jota kom pen soi osaltaan kevään YT-ratkaisujen vaikutukset. Haku nuorten ja aikuisten koulutuksen aloituspaikkoihin toteutui ennakoitua hieman paremmin ja kaikki aloituspaikat terveysalan lisäaloituspaikkoineen saa tiin täytetyksi ilman lisähakua. Budjetoitu tulos on 700 t ja ennuste tilikauden tulokseksi on noin 550 t. Maksu val mius on ollut tyydyttävä. Joensuun Kodit Oy:llä oli vuoden puolivälissä asuntojonossa ruokakuntaa

2 (edel li sen vuoden vastaavaan aikaan 1 122). Muutos johtuu osin siitä, että ny kyisin hakemus on voimassa 6 kuukautta ilman uusimista entisen 3 kuukauden sijaan. Hakijoista erittäin kiireellisessä tai kiireellisessä asunnontarpeessa oli 235 ruo ka kun taa. Hakijoista lähes ruokakuntaa haki pienasuntoa. Uusia ha kemuk sia jätettiin kesäkuussa yli 400 kpl. Vapaana oli kesäkuun lopussa 162 (81)asuntoa, joista maaseututaajamissa 107 (61) asuntoa. Erityisesti Enon ja Uimaharjun tyhjien asuntojen määrä on li sään tynyt tasaisesti koko ajan. Vuoden alkupuoliskolla tehtiin 438 asukasvalintaa, joista 61 asunnottomille (501/62 ). Valituista noin 130 ruokakunnalla oli luottotiedoissa häiriömerkintöjä. Asun to jen vaihtuvuus oli noin 25 % (24 %). Syyrian pakolaisten käyttöön vuokrattiin kolme perheasuntoa (vastaanoton 1. vai he). Toukokuussa aloitettiin keskustassa kohteen Sepänkatu 38 rakentami-nen, 44 asun toa. Asunnoista 20 vuokrataan kehitysvammaisille. Hopearannan hoi va kodin (tehostetun palveluasumisen yksikkö) saneeraus ja laajennus, yhteensä 18 asun toa, valmistui Enon kirkonkylälle toukokuussa. Lisäksi useissa kohteissa on tehty mittavia huolto- ja ylläpitokorjauksia sekä lämmi tys jär jes tel miin liittyviä muutostöitä. Huolto- ja ylläpitokorjauksiin on käy tet ty vuoden puoliväliin mennessä noin 1,545 milj. euroa eli noin 46 % ta lous ar vio varauk ses ta. Alkuvuoden liikevaihto oli 14,214 milj. euroa (14,174). Taloudellisesti toiminta on eden nyt lähes talousarvion mukaisesti. Tuottojen toteutumis- % oli 49,29 %. Hoito ku lu jen toteutumis- % oli 46,75 %. Vuokrasaatavat olivat euroa ( ). Luottotappioita kirjattiin al kuvuo den aikana euroa (32 765). Saatavien nousu edellyttää perintätoimien edel leen tehostamista. Rahoituskulujen toteutumis- % oli 55 %. Käyttöaste oli 98,6 % (100), käyttökate 47,1 % (47,5), liiketulos 23,8 % (24,0) ja QR eli maksuvalmius 0,97 (1,63 ). Maksuvalmiuden muutos johtuu bullet- lainan ta kai sin mak sus ta sekä rakennus- ja korjauskohteiden omarahoitusosuuden li säämi ses tä. Käyttötalouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Uustuotantokohteista pyritään käynnistämään vielä syksyn aikana Reijolan vuok ra ta lon rakentaminen. Hanke on viivästymässä, koska ARA pitää urak ka hintaa liian korkeana ja vaatii karsimistoimenpiteitä. Rahoitusmenojen odotetaan pysyvän vakaana syksyn ja tulevan vuoden ajan.

3 Joensuun Pysäköinti Oy:n päätoimialana on autojen maksullinen py sä köin ti toimin ta ja keskitetyn autopaikoitusjärjestelmän hoitaminen. Toiminnot ovat ke hitty neet kuluneen vuoden aikana suotuisasti. Yhtiö on alkaen ope roi nut myös Joensuun kaupungin maksullisen kadunvarsi- ja aluepysäköinnin jär jes telyt. Yhtiön toimialaan kuuluvat myös Marjalan alueella autopaikoituksen ja tek nis ten tilojen hallinta kortteleissa 2202 ja Näissä kortteleissa kauttakulkuna las kutam me kiinteistöiltä lämmön, veden, jätehuollon, ulkoalueiden kiin teis tön hoidon, yms. kustannukset. Kauttakulkulaskutus vaikeuttaa tuloslaskelman lu kua. Maksullisen pysäköinnin kehitys on ollut talousarvion mukainen. Koulukadulla olevien kolmen autopaikoitusalueemme käyttöaste on tyydyttävä. Pa ras käyttöaste on Niskakadun ja Koulukadun kulmauksen tontilla ja vähäisin Su van to ka dun ja Koulukadun kulmauksen tontilla. Kadunvarsipysäköinnin tulot ovat pysyneet lähes ennallaan edelliseen vuoden vas taa vaan tilanteeseen nähden. Yläsatamakadun rakennustöiden johdosta osa To ri ka dun kin paikoista on ollut poissa maksullisesta käytöstä. Yleis py sä köin tikort tien ja huoltoajokorttien yhteismyynti on jatkunut vilkkaana. Joensuun kaupunki on saanut yhtiöltä näistä kadunvarsiautopaikoista vuokraa (v ) Joensuun rautatieaseman autopaikoituksen operointi, 74 autopaikkaa, toteutui v alusta yhtiön toimesta ja se on mahdollistanut matkailijoille vapaata paikoi tus ti laa alueella. Autopaikoituksen tuotto jaetaan VR Yhtymä Oy:n kanssa. Toi min ta on toistaiseksi ollut enemmän palveluvaruste kuin tuottokohde. Vuosikäyttäjien määrä on ollut kasvussa Torikatu 29b pysäköintitalossa. Kes kimää rin käyntikertoja on yli kpl kuukaudessa. Autoilija viipyy py sä köin ti talos sa keskimäärin 1,5 tuntia. Käyttöaste on ollut parhaimmillaan yli 60 %. Kasvua lii ke vaih toon on tullut + 12 %. Autolämmityspaikkoja on 107 kpl, josta 86:lle on jo va rauk set talvikaudelle. Hallitie 2 pysäköintitalon käyttöaste on laskenut. Liikevaihto on laskenut 12 %. Hal li tie 2 pysäköintitalon käyttö on suurtapahtumien yhteydessä toteutunut hyvin yhdessä tapahtumajärjestäjien kanssa. Mm. tänä kesänä oli Ilosaarirockin aika na pysäköintitalossamme n. 150 autoa perjantaista sunnuntaihin. Yhtiö on vuokrannut v Joensuun kaupungilta Kenttämiehentien au to paikoi tus alu een ja sen toiminta on jatkunut vakaana ja se on toiminut myös suur tapah tu mien autopaikoitusalueena. Joensuun kaupunkikeskustan kehittämisen yhteydessä autopaikoituksen toi minto jen uudelleenjärjestäminen voi tuoda yhtiölle sekä haasteita että mah dol lisuuk sia. Talousarviossa oleva rasitepaikkojen (Joensuun Tiedepuisto Oy:n IV-vaihe)

4 myyn ti tu lo (alv 0 %) muuttuu rahastosijoitukseksi tänä vuonna, eikä ra si ta enää poistovarantoamme. Yhteenvetona autopaikoituksen tulojen ja menojen arvioidaan pysyvän ta lous arvion puitteissa. Yhtiön tuloksen kuluvalta vuodelta arvioidaan olevan hieman ylijää mäi nen suunnitelman mukaisten poistojen jälkeen. Yhtiön vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat hyvät. Puhas Oy:n budjetoitu liikevaihto on 8,5 milj.. Tulosennusteen mukaan lii kevaih to jää hieman budjetoidusta, mutta tilikauden tulos tulee olemaan po si tii vinen ja budjetoitua parempi. Jätekeskusalueelle aloitettiin siirtokuormausaseman/rakennusjätteen la jit te luhal lin rakentaminen. Hallin on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä. Kontio lah del le Uuroon aloitettiin jäteaseman rakentaminen. Asema on tarkoitus avata syys-lokakuun vaihteessa. Jätekeskuksen suotovesien johtamista Joen suun vedelle suunnitellaan aluehallintoviranomaisen vaatimuksesta. Biojätteen käsittely hoidettiin BioKymppi Oy:n mädätyslaitoksella Kiteellä. Kaato paik ka kaa su jen toimittaminen Fortum Power & Heat Oy:n voimalaitokselle jatkui sopimuksen mukaan. Rakennusjätteistä lajiteltiin hyöty- ja energiakäyttöön menevät jätelajit. Ener giajae lähti hyötykäyttöön Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:lle ja Itä-Suomen Murskaus Oy:lle. Seka- ja biojätteiden kuljetukset hoiti Polvijärven kunnan osalta Kulje tus lii ke Kettunen Oy ja Joensuun, Kontiolahden ja Liperin kunnissa HFT Network Oy. Hyötyjätteiden kuljetukset ekopisteiltä hoitivat Kuljetusliike Kettunen Oy ja Kierrätys-Kuljetus Oy. Vaarallisten jätteiden ja jäteöljyjen kuljetukset on hoitanut Ekokem Oy Ab. Vaaral li sek si jätteeksi luettavan kyllästetyn puun vastaanotto järjestettiin Kon tiosuon jätekeskuksella ja asianmukaisesta jatkokäsittelystä vastasi Demolite Oy. Jä te kes kuk sel la hoidettiin sähkölaitteiden vastaanotto, ja edelleen kontteihin pak kaa mi nen jatkokäsittelyyn tuottajayhteisöjen kanssa tekemien sopimusten mu kaan. Laatu- ja ympäristöjärjestelmän rakentamista jatkettiin, sen on määrä valmistua vuo den loppuun mennessä. Erilaisia jäteneuvontatilaisuuksia järjestettiin kyläyhteisölle ja erilaisissa ta pah tumis sa. Kontiolahden maailmancupin ampumahiihtokisoissa oltiin antamassa jäte neu von taa ja järjestettiin kisojen jätehuolto. Kompostointineuvontaa annettiin yhteistyössä Pohjois-Karjalan Marttojen kanssa osakaskuntien eri tilaisuuksissa. Koululaisyhteistyöhön panostettiin eri tavoin. Toi nen alueen tuikkujahti järjestettiin viime talvena ja 3-luokkalaisille lah joi tet tiin jäteaiheinen tehtäväkirja. Lisäksi keväällä tuimme Ilomantsin koulujen 4-luok kalais ten jätekeskusvierailuja kyytiavustuksin.

5 Ekovoimalaitoksen kokonaislaitostoimituksen toinen hankintaprosessi saatiin pää tök seen heinäkuun lopussa. Laitoksen rakennustyöt alkavat Vuoden 2014 loppuun mennessä toteutuvat seuraavat investoinnit: Kontiolahden jäteasema Siirtokuormausaseman/rakennusjätteiden lajitteluhalli Ekovoimalaitos Lisäksi vuoden aikana tehdään pieniä investointeja koneisiin ja laitteisiin. Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy:n toiminta-alue on Joensuun seudun seitsemän kuntaa. Omistajakuntien vahvistaman elinkeino-ohjelman mu kaises ti JOSEKin päätehtävä on seudun kuntien elinkeinopolitiikan ke hit tä mi nen ja koordinointi. Vuoden ensimmäisenä puoliskona JOSEK Oy:n palveluja on Joensuussa käyt tänyt 519 asiakasta, joiden kanssa on ollut tapahtumia yhteensä 1197 kappaletta. Yri tys toi min taa suunnittelevia on ollut neuvonnassa 243 henkilöä. Neuvonta on kes kit ty nyt yritysten kehitystarpeisiin ja niiden edistämiseen. Yrityskaupat ja omis ta jan vaih dok set ovat neuvonnallisesti seuraavaksi suurin asiakasryhmä. Uusia yrityksiä on perustettu 154 kappaletta ja 71 yritystä on lopettanut toi mintan sa. Nettolisäystä on siis 83 kappaletta. Vuoteen 2013 verrattuna yritysten perus tan ta on likimain samalla tasolla. Keväällä käynnistynyt Hankintatoiminnasta stra te gi nen menestystekijä -projekti on lähtenyt vauhdilla käyntiin ja sen asiakkaa na on ollut useita kymmeniä yrityksiä. Tammikuussa JOSEK kutsui seudulle kaivosalan ja bioenergia-alan toimittajia. Heil le järjestettiin kaksipäiväisen vierailu yhdessä Teknologiateollisuus ry:n ja Mo ti va Oy:n kanssa. JOSEK järjesti myös perinteisen toimittajatapaamisen Helsin gis sä Villa Kivessä yhdessä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kanssa. Tällä kertaa puhujina olivat Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalainen ja Nanocomp Oy:n toimitusjohtaja Veli-Pekka Leppänen. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla JOSEK osallistui rekrytointiteemalla yhdessä PKSSK:n ja Joensuun kaupungin kanssa Sairaanhoitajapäiville Helsingissä sekä Poh jo lan lääkäripäiville Oulussa. JOSEK ja Joensuun kaupunki toteuttivat Takaisin kotiin -nettikampanjan ajalla , joka huipentui 40:lle mahdolliselle paluumuuttajalle jär jes tettyyn Ilosaarirockin brunssiin ja kierrokseen festarialueella. Teetämme yhdessä Joen suun kaupungin ja Karelia Expert matkailupalvelun kanssa Joensuuta esit tele vää videota, joka valmistuu elokuussa. Syksyn Alihankintamessuja on suunniteltu ja messuilla toteutetaan tänä vuonna Joen suun seutu -osasto. Lisäksi jalkaudumme Tampereella yrityksiin, joihin so vitaan tapaamiset ennalta. Myös syksyn Münchenin Ex-poReal -messuja on suunni tel tu. Raportointikaudella käynnistyi uuden Joensuun kaupunkiseudun elin kei no-oh jel-

6 man toteutus. Elinkeino-ohjelmaa toteuttavat hankkeet olivat suurel ta osin EU-ohjelmakauden rahoituksella käynnistettyjä hank kei ta, joista osan toteutus jatkuu Loput hankkeista olivat kansallisella ra hoi tuksel la rahoitettuja. Uuden EU-ohjelmakauden hankkeet käyn nis ty vät varsinaisesti vasta syksyn 2014 aikana. JOSEK Oy hallinnoi ja toteutti raportointikaudella 12 kehittämishanketta, joista yh dek sän oli EU-osarahoitteisia ja kolme kansallisesti rahoitettuja. Lisäksi JO SEK Oy oli osatoteuttajana neljässä EU-osarahoitteisessa ke hit tä mis hank kees sa. JOSEK Oy osarahoitti em. kehittämishankkeiden lisäksi noin 30 muiden or ga nisaa tioi den hallinnoimaa ja toteuttamaa hanketta. Elinkeino-ohjelmakauden hankesalkun kokonaisvolyymi oli kesäkuun 2014 lopussa noin 7,5 mil joonaa euroa, josta JOSEK:n kuntarahoituksen osuus oli noin 0,8 miljoonaa eu roa eli noin 11 prosenttia. JOSEK Oy:n hallinnoimat ja toteuttamat EU-osarahoitteiset hankkeet liittyivät yri tys ten Venäjälle suuntautuvan liiketoiminnan edistämiseen ja tähän liittyvän osaa mi sen kehittämiseen yrityksissä, Joensuun kaupunkikonsernille laadittavan han kin ta oh jel man tekemiseen ja yritysten kannustamiseen osallistumaan tarjous kil pai lui hin, uusien kotimaisten ja ulkomaisten investointien saamiseen seudul le, luoville aloille laadittavan kehittämissuunnitelman tekemiseen sekä sähköi sen asiointipalvelun pilotointiin ja käyttöön ottoon palvelusetelin ha ke musvai hee seen. Päättyneet hankkeet liittyvät hyvinvointialan lii ke toi min ta edel ly tysten parantamiseen sekä venäläisasiakkaille suunnattujen tuotteiden ja pal ve lu jen kehittämiseen. Joensuun Tiedepuisto Oy:n hallinnoimissa tuotannollisten alojen uu siu tu mis ohjel mas sa sekä Venäjälle ja Kanadaan suuntautuvassa vihreän kasvun teknologian ja osaamisen siirtohankkeessa JOSEK on mukana osatoteuttajana, samoin kuin Itä-Suo men yliopiston hallinnoimassa Karelia Geoparkin valmisteluhankkeessa ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton hallinnoimassa Kiinaan suuntautuvassa yh teistyö hank kees sa. Kansallisella maakuntaliiton rahoituksella toteutetut merkittävimmät JOSEK Oy:n hallinnoimat hankkeet koskivat Joensuun lentoaseman logistisen käytävän ke hit tä mis suun ni tel man laadintaa sekä Joensuun seudun lähiruokaoppaan kokoa mis ta. Keskeiset muissa organisaatioissa toteutettavat, JOSEK:n osarahoittamat hankkeet liittyvät tuotannollisiin aloihin, yrityshautomotoimintaan, pelialaan, bio jalos tuk seen, Venäjälle suuntautuvaan vientiin sekä Kaukoidän markkinoihin, joita kaik kia hallinnoi Joensuun Tiedepuisto Oy. Itä-Suomen yliopiston toteuttamat tär keät hankkeet keskittyvät julkisten hankintojen strategiseen osaamiseen, palve lu lii ke toi min nan kehittämiseen, bio ta lou teen sekä fotoniikan sovellukset ja kau pal lis ta mi nen -professuuriin. Joen suun Popmuusikot ovat hallinnoineet musiik ki alan kehittämiseen sekä GTK kai vos aluei den malminetsintäkonseptien ja tek no lo gian kehittämiseen keskittyviä hank kei ta. Yhtiön palveluksessa on 29 henkilöä, joista hanketoiminnassa olevia mää rä ai kaises sa työsuhteessa olevia on 13 henkilöä.

7 Yhtiön vuosibudjetti on 4,0 milj. euroa. Toiminta on budjetin mukaista ja koko vuo den taloudellinen tulos tulee olemaan Joensuun Tiedepuisto Oy:n tilojen vuokrausaste on kehittynyt budjetoitua nopeam min. Kesäkuun lopussa tilojen vuokrausaste oli 84,4 %, kun budjetoitu vuok raus as te on 83 %. Edellisten ( ) rakennerahasto- ja OSKE-kauden hankkeiden toteutus vie tiin loppuun vuoden 2014 alkupuolella. Muutamien hankkeiden to teut ta mi nen jatkuu vielä vuoden 2014 toiselle puoliskolle ja joidenkin vielä vuoden 2015 al kupuo lel le. Uuden rakennerahastokauden ( ) ja INKA-ohjelman han ke val mis te lua on tehty tiedossa olevan ohjeistuksen mukaisesti. Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n toiminta on ollut talousarvion ja toi min ta suunni tel man mukaista aikajaksolla Liikevaihto toteutui ta lousar vion mukaisesti varsin hyvin, sillä liikevaihdon toteutumaprosentti puolelta vuo del ta oli 46,3 %. Liikevaihto oli euroa, suunnitelman mukaiset poistot euroa, mikä on 47,2 % budjetoiduista koko vuoden poistoista. Tase oli Yh tiön rahoitustilanne on hyvä. Yhtiön omistaja Joensuun kaupunki luovutti Heinävaaran kaupunginosassa osoittees sa Muovilaaksontie 8 ja Muovilaaksontie 10 olevat teol li suus ra ken nuk set yhtiölle Omaisuuden siirto tapahtui luovuttamalla ap port ti omai suut ta, jolla yhtiön osakepääomaa nostettiin merkintähinnalla euroa. Osa kepää oma on euroa ja oma pääoma yhteensä eu roa. Oma pääoma on 27 % taseen loppusummasta. Maailmanlaajuinen taloustilanne on edelleen erittäin epävarma. EU:n johto harkit see parhaillaan lisää talouspakotteita Venäjälle Ukrainan kriisin takia ja Venäjä har kit see puolestaan vastapakotteita EU-maille. Yleinen epävarmuus vaikuttaa teol li suu den investointeihin siten, että yritykset ovat investoinneissaan va ro vaisia. Tämä puolestaan vaikuttaa mm. uusien toimitilojen kysyntään varovaisten in ves toin tien takia uusia toimitiloja kysytään vähän. Yleinen taloustilanne on aiheut ta nut myös jo liikevaihdon vähenemistä ja siten kiristyvää taloutta joillekin asia kas yri tyk sil lem me. Joidenkin asiakasyritysten vuokranmaksukyky on alen tunut. Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:lle valmistui alkuvuonna 2014 yksi suuri teol li suushal lin rakennustyömaa suunnitelmien mukaisesti. Hanke on yksi kaikkein suurim pia yksittäisiä rakennushankkeita yhtiön historiassa. Yhtiö rakensi uuden teolli suus hal lin Penttilän kaupunginosaan lähelle John Deere Forestry Oy:n Joen suun tehdasta. Uusi teollisuushalli on vuokrattu Suomen Levyprofiili Oy:lle pit kä ai kaisel la vuokrasopimuksella. Hanke on saanut investointiavustusta Poh jois-kar ja lan ELY-keskukselta. Investoinnin urakkasopimusten arvo oli , alv 0-hinnoin. Suomen Levyprofiili Oy:n hallin rakentamisessa on ol lut esimerkillisen

8 hyvä yhteistyö hankkeen kaikkien eri osapuolten kesken. Suomen Levyprofiili Oy:lle rakennettavan hallin lisäksi samalle alueelle on ta voittee na rakentaa vähitellen yrityspuisto GreenPark, jossa tulisi toimimaan mo nia vuokralaisyrityksiä. GreenPark Yrityspuiston 2-vaihetta on valmisteltu ak tii vi ses ti vuoden 2014 aikana. Pohjois-Karjalan ELY-keskus myönsi päivämäärällä GreenPark Yrityspuiston 2-vaiheen hankkeelle investointiavustusta euroa. GreenPark Yrityspuiston 2-vaiheen hallin rakennuttaminen on kilpailutettu KVR-urak ka na. Kilpailutuksen valitusaika markkinaoikeudessa päättyy , jonka jälkeen on mahdollista tehdä rakentamispäätös. Tavoitteena on, että GreenPark Yrityspuiston 2-vaiheen rakentaminen alkaa loppuvuonna 2014 ja hanke valmistuu vuonna Rantakylän ostoskeskuksen saneeraukseen liittyen tehtiin asemakaavan muutos han ke yhdessä Joensuun kaupungin kanssa. Tavoitteena ollut asemakaavan muu tos on tehty ja se on saanut lainvoiman. Tilikauden voitto ensimmäisen puolen vuoden aikana oli euroa, mikä on pa rem pi kuin talousarviossa arvioitu tulos. Tulokseen vaikutti mm. kiinteistön tuot toi hin kirjattu rakennuttamispalkkio valmistuneesta rakennushankkeesta, jol la rakennettiin em. teollisuushalli Suomen Levyprofiili Oy:lle. Kiinteistöjen kuluissa on noudatettu säästäväisyyttä. Kiinteistöjen hoitokulut olivat alkuvuonna pienemmät kuin talousarviossa, syynä edullinen kevättalvi Kiin teis tö jen korjauskulut olivat myös alle talousarvion, kiinteistöjen en nak kohuol to on kuitenkin sellaisella tasolla, ettei kiinteistöille muodostuisi kor jaus velkaa. Yhtiön hallitus on pitänyt seitsemän kokousta tarkasteluajanjaksolla. Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin henkilökunnan määrä on kasvanut yhdek säl lä henkilöllä (yhteensä 33). Tämä johtuu isännöintitoiminnan laa je ne mi sesta palvelemaan myös muita konsernin yhtiöitä. Loppuvuodesta hen ki lö kun nan määrä vakiintuu 31 yhteen. Tarkasteluajanjaksolla jätettiin (ed. vuonna 2.356) asuntohakemusta, lukuun sisältyvät asunnonvaihtajat ja vaihto-opiskelijat. Kesäkuun lopussa asun toja jonotti 338 (327) perhettä ja (1.532) yksinhakijaa. Yksinhakijoista (1.006) jonotti yksiöön, lukuihin sisältyvät asunnonvaihtoa hakevat. Alkuvuoden ai ka na solmittiin kaikkiaan 605 (620) vuokrasuhdetta, joista vaihto-opiskelijoita oli 226 (210). Käyttöaste oli alkuvuonna 97,4 % (98,1 %). Vuodelle 2014 on budjetoitu 97,0 %:n käyt tö as tet ta. Vuokria ei ole korotettu vuoden 2014 aikana. Kimpikujan rakennustyöt valmistuivat Uusia asuntoja yhteensä 79,

9 jois ta 73 yksiöitä ja 6 kaksioita. Kalevankatu 26b rakennustyöt alkoivat ke sä kuussa ja kohde valmistuu mennessä. Asuntoja Kalevankadulle tulee 39. Länsikatu 18:sta on vireillä kaavamuutos, joka mahdollistaisi noin 45 uuden asunnon rakentamisen keskustaan. Talousarvio on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Loppuvuonna ei ole odotet ta vis sa poikkeamia hyväksyttyyn talousarvioon. Senioripiha Oy on Joensuun kaupungin yksin perustama ja se on merkitty kauppa re kis te riin Senioripihan ensimmäinen rakennus valmistui maaliskuun lopussa ja asukkaat muut ti vat sisään huhtikuussa Kaikki asunnot ovat vuokra-asuntoja ja niitä val mis tui yhteensä 75. Niistä 20 on pienryhmäkotiasuntoja ja loput 55 it se näi seen asumiseen tarkoitettuja vuokra-asuntoja. Pariskunnille tarkoitettuja asun to ja on itsenäisen asumisen puolella yhteensä 9 kappaletta. Tehostetun hoivan rakennuksen työt jatkuivat ja rakennus valmistuu aikataulun mu kai ses ti maaliskuussa Rakennuksen harjannostajaisia vietettiin Siihen tulee yhteensä 80 asuntoa ja sen lisäksi alakertaan yhteisiä ti loja, ravintola ja ikäihmisten asumista tukevia toimintoja. Pysäköintihallin suunnittelu valmistui keväällä Rakennuslupa on myön netty jo Ensimmäisellä tarjouspyyntökierroksella saadut tarjoukset osoit tau tui vat niin korkeiksi, ettei rakennuttamista voitu aloittaa. Uudet tarjouspyynnöt lähetettiin heinäkuussa ja saadut tarjoukset ovat sillä tasol la, että rakennuttaminen voi alkaa viimeistään keväällä Maakuntaliitto ja kaupunki myönsivät rahoituksen isäntä emäntä hankkeelle lop pu vuo des ta Hanke alkoi heti vuoden 2014 alusta ja sen pituus on 16 kuukaut ta. Tavoitteina on kehittää hankkeen aikana käytännön apua, tukea ja te kemis tä sekä terveyttä edistävää ja osallistavaa yhteistyötä asukkaiden ja kump panei den kesken. Myös pysyvän rahoituksen järjestäminen on tärkeä ta voi te. Kolmannen rakennuksen rakennuttamisneuvottelut ovat käynnissä ja ta voit teena on aloittaa rakennuttaminen keväällä Rakennukseen on suunniteltu yhteen sä noin 78 asuntoa, joista noin 36 on vapaarahoitteisia vuokra-asuntoa ja loput 42 omistusasuntoja. Lisäksi pohjakerrokseen on suunnitteilla kaupungin ko tihoi don tilat. Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n alkuvuosi on sujunut perinteisellä tavalla. Ope tus ta on haitannut omien sisäliikuntatilojen puuttuminen, mutta opetuksen ta sos ta ei ole tarvinnut tinkiä. Toiminta Tiedepuiston vuokratiloissa on lisännyt huo mat ta vas ti toimitilakuluja, vaikka nykyiset tilat ovat aikaisempia tiloja oleel lises ti pienemmät. Koulutustoiminta on jatkunut valtionosuuksien turvin samoin kuin ai kai sem pi nakin vuosina vapaan sivistystyön koulutuksena ja aikuisten ammatillisena li sä koulu tuk se na. Vapaan sivistystyön koulutustoimintaan on saatu hieman edel lis vuot-

10 ta pienempää valtionosuutta ja vastaavasti aikuisten ammatilliseen li sä kou lu tukseen edellisvuotta suurempaa valtionosuutta. Kolmessa eri hankkeessa toiminta on vakiintunut kevään 2014 aikana. Tulosennuste vuodelle 2014 on +0 euroa, vaikka puolen vuoden tulos on noin euroa voitollinen. Voitollinen tulos tässä vaiheessa johtuu siitä, että ENPI -hank keen EU-tuet ( ) maksetaan etupainotteisesti ja ne maksettiin IS- LOl le keväällä Itä-Suomen Liikuntaopiston Valmennuskeskuksen toiminnan kehittämistä jatket tiin vuoden 2014 alkupuoliskon aikana. Ohjatuissa liikuntaryhmissä pääasiassa iltaisin ja viikonloppuisin oli käyntikertoja en sim mäi sen kuuden kuukauden aikana kpl. Ryhmäliikuntatuotot ale nivat n eurolla. Toiminta olikin ensimmäistä kertaa historiassa n euroa tappiollista. Hostelin toiminta on ollut vilkasta ja ensimmäisen kuuden kuukauden käyttöaste hy vä (64 %). Toiminta on ollut myös taloudellisesti kannattavaa, kun myynti ulko puo li sil le on lisääntynyt yli 20 % edellisvuoteen verrattuna. valmistelija: talous- ja strategiajohtaja Kaupunginjohtajan sijaisen päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi em. yhtiöiden puolivuotisraportit. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen ohjauksessa olevien konserniyhtiöiden puolivuotisraportit

Kaupunginhallituksen ohjauksessa olevien konserniyhtiöiden puolivuotisraportit Kaupunginhallitus 364 28.09.2015 Kaupunginhallituksen ohjauksessa olevien konserniyhtiöiden puolivuotisraportit 6481/00.01.02/2015 KH 364 Kaupunginvaltuuston hyväksymien konserniohjeiden mukaan kau pun

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari. Kaupunginhallitus 68 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 21 17.05.2016 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 26 13.06.2016 Tilinpäätös 2015 288/02.05.01.08/2016 KH 29.03.2016 68 Kuntalain (410/2015) mukaan kunnanhallituksen

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 7 14.01.2015 Kaupunginhallitus 26 04.02.2015 Kaupunginvaltuusto 9 12.02.2015 Kaupunginhallitus 160 01.06.2016 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Vuoden 2018 talousarvio

Perusturvalautakunta Vuoden 2018 talousarvio Perusturvalautakunta 63 27.09.2017 Vuoden 2018 talousarvio PETUR 27.09.2017 63 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2018 talousarvioesityksen, se kä laatineet toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen Kunnanhallitus 144 27.05.2013 Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen 170/10/2013 Kunnanhallitus 144 Ranuan kunnan henkilökuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Ky sees sä on EU-kynnysarvot

Lisätiedot

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta Teknisten palvelujen ltk 80 24.05.2017 Kaupunginhallitus 209 21.06.2017 Kaupunginhallitus 231 14.08.2017 POIKKEAMISLUPAHAKEMUS NRO P8/2017 ALASAUKKO-OJA ANNE 218/10.03.00/2017 TEKN 24.05.2017 80 Valmistelija

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Sofor Oy:n ja Kiinteistöyhtiö Kauhavan Tietotalo Oy:n välinen vuokrasopimus

Sofor Oy:n ja Kiinteistöyhtiö Kauhavan Tietotalo Oy:n välinen vuokrasopimus Konserni- ja henkilöstöjaosto 31 03.11.2015 Kaupunginhallitus 81 11.04.2016 Sofor Oy:n ja Kiinteistöyhtiö Kauhavan Tietotalo Oy:n välinen vuokrasopimus 332/5.52.525/2010 Konserni- ja henkilöstöjaosto 03.11.2015

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto)

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) Kaupunginhallitus 36 20.01.2014 Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) 372/10/00/02/2013 KH 36 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 044 780 9343 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle Vapaa-aikalautakunta 15 27.01.2015 Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle 6.10.2014 30.4.2015 67/531/2014 KH 06.10.2014 211 Sydän-Satakunnan Urheiluhallit

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa Kunnanhallitus 60 16.02.2015 Hankintapäätös Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalveluista 947/02.08.00/2014 Kunnanhallitus 60 Taustaa Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalvelut kilpailutettiin vuonna 2011.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale Kaupunginhallitus 258 20.10.2014 Kaupunginhallitus 294 07.12.2015 Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale 141/522/2013 Kaupunginhallitus 20.10.2014 258 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus Konserni- ja 20 17.03.2014 kaupunkikehitysjaosto Kaupunginhallitus 175 24.03.2014 Kaupunginvaltuusto 34 28.04.2014 Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus 639/00/01/00/2010 KONKAUKE

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta:

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta: KAUPUNGINHALLITUS 74 17.02.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 19 24.02.2014 KAUPUNGINHALLITUS 31 19.01.2016 Takauksen antaminen Raahen Seudun Uimahallisäätiön 10,9 miljoonan euron lainalle / Takauksen antaminen Raahen

Lisätiedot

Hukanhaudan uuden päiväkodin hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminen

Hukanhaudan uuden päiväkodin hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminen Kaupunginhallitus 412 21.11.2016 Kaupunginvaltuusto 106 28.11.2016 Hukanhaudan uuden päiväkodin hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminen 8835/10.03.02/2016 KH 21.11.2016 412 Hukanhaudan uusi päiväkoti

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12 Henkilöstöjaosto 12 14.02.2013 Kaupunginhallitus 118 04.03.2013 Henkilöstöjaosto 25 21.03.2013 Henkilöstöjaosto 53 03.10.2013 Henkilöstöjaosto 63 12.12.2013 Yhteistyötoimikunta 12 19.02.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Työllisyysraportti 2014

Työllisyysraportti 2014 Kaupunginhallitus 391 17.08.2015 Työllisyysraportti 2014 679/14/07/00/2015 KH 391 Valmistelija: työllisyyspäällikkö Ilkka Rintala Johdanto Kaupungin työllisyyspalvelut kuuluvat kaupungin keskusviraston

Lisätiedot

Kokkolan Matkailu Oy:n yhtiökokouksen päätökset ja niiden jatkotoimenpiteet

Kokkolan Matkailu Oy:n yhtiökokouksen päätökset ja niiden jatkotoimenpiteet Konserni- ja 60 22.08.2016 Konserni- ja 88 14.11.2016 Kaupunginhallitus 506 21.11.2016 Konserni- ja 14 20.02.2017 Kaupunginhallitus 124 06.03.2017 Kokkolan Matkailu Oy:n yhtiökokouksen päätökset ja niiden

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Omavelkainen takaus Kiinteistö Oy Ylöjärven Koulutuskeskuksen lainalle / Tredu-kiinteistöt Oy

Omavelkainen takaus Kiinteistö Oy Ylöjärven Koulutuskeskuksen lainalle / Tredu-kiinteistöt Oy Kaupunginhallitus 236 31.05.2010 Kaupunginvaltuusto 57 17.06.2010 Kaupunginhallitus 142 08.04.2013 Kaupunginvaltuusto 53 18.04.2013 Kaupunginhallitus 305 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 81 08.09.2014 Omavelkainen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016 Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 29.03.2016 58 Kuntalain 68 :n 1 momentin mukaan

Lisätiedot

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta Sivistyslautakunta 19 28.03.2017 Kaupunginhallitus 102 18.04.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite 27.10.2016 harrastustakuusta 211/00.01.06/2016 SIVI 28.03.2017 19 Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset Kunnanhallitus 336 12.12.2016 Valtuusto 117 21.12.2016 Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset KH 336 Vuoden 2016 taloudellisen toteutuman ennuste on laadittu ta

Lisätiedot