Kaupunginhallituksen ohjauksessa olevien konserniyhtöiden puolivuotisraportit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallituksen ohjauksessa olevien konserniyhtöiden puolivuotisraportit"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen ohjauksessa olevien konserniyhtöiden puolivuotisraportit 4215/ /2014 KH 414 Kaupunginvaltuuston hyväksymien konserniohjeiden mukaan kau pun gin hal lituk sen ohjauksessa ovat seuraavat yhteisöt: Karelia Ammattikorkeakoulu Oy Joensuun Kodit Oy Joensuun Pysäköinti Oy Puhas Oy Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy Joensuun Tiedepuisto Oy Joensuun Yrityskiinteistöt Oy Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli Senioripiha Oy Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Yhtiöt ovat toimittaneet raportit alkuvuoden 2014 toiminnasta ja taloudesta. Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n kuluvan vuoden talouden kehitys on to teutu nut ensimmäisen puolivuotisjakson osalta ennakoitua hitaammin sekä tuot tojen että kulujen kohdalta. Merkittävämpänä syynä on ollut uuden ra hoi tus kauden vaihtuminen ja edellisen rahoituskauden hankkeiden päättyminen. Hanketoiminnan volyymi on laskenut ennakoitua hieman voimakkaammin ja samal la hanketoimintaan kohdistuvat kustannukset ovat laskeneet niin, että kaikki ku lu erät ovat toteutuneet budjetoitua pienempinä. Volyymin voimakasta laskua ku vaa se, että saatavat maksatushakemuksista olivat noin 0,6 milj. euroa ollen 1,2 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienemmät. Uusien hank keiden aloitus toteutuu loppuvuoden aikana, eikä ulkoisen rahoituksen tavoitetta tul la saavuttamaan. Saatavien keskimääräinen käsittelyaika on alkuvuoden ai kana hieman kasvanut ollen noin 160 vuorokautta, mitä voidaan pitää hieman huoles tut ta va na. Henkilöstökulut tulevat kehittymään hieman budjetoitua maltillisemmin, joskin lop pu vuot ta tulee rasittamaan kertaluontoisena maksettava palkanlisä, jota kom pen soi osaltaan kevään YT-ratkaisujen vaikutukset. Haku nuorten ja aikuisten koulutuksen aloituspaikkoihin toteutui ennakoitua hieman paremmin ja kaikki aloituspaikat terveysalan lisäaloituspaikkoineen saa tiin täytetyksi ilman lisähakua. Budjetoitu tulos on 700 t ja ennuste tilikauden tulokseksi on noin 550 t. Maksu val mius on ollut tyydyttävä. Joensuun Kodit Oy:llä oli vuoden puolivälissä asuntojonossa ruokakuntaa

2 (edel li sen vuoden vastaavaan aikaan 1 122). Muutos johtuu osin siitä, että ny kyisin hakemus on voimassa 6 kuukautta ilman uusimista entisen 3 kuukauden sijaan. Hakijoista erittäin kiireellisessä tai kiireellisessä asunnontarpeessa oli 235 ruo ka kun taa. Hakijoista lähes ruokakuntaa haki pienasuntoa. Uusia ha kemuk sia jätettiin kesäkuussa yli 400 kpl. Vapaana oli kesäkuun lopussa 162 (81)asuntoa, joista maaseututaajamissa 107 (61) asuntoa. Erityisesti Enon ja Uimaharjun tyhjien asuntojen määrä on li sään tynyt tasaisesti koko ajan. Vuoden alkupuoliskolla tehtiin 438 asukasvalintaa, joista 61 asunnottomille (501/62 ). Valituista noin 130 ruokakunnalla oli luottotiedoissa häiriömerkintöjä. Asun to jen vaihtuvuus oli noin 25 % (24 %). Syyrian pakolaisten käyttöön vuokrattiin kolme perheasuntoa (vastaanoton 1. vai he). Toukokuussa aloitettiin keskustassa kohteen Sepänkatu 38 rakentami-nen, 44 asun toa. Asunnoista 20 vuokrataan kehitysvammaisille. Hopearannan hoi va kodin (tehostetun palveluasumisen yksikkö) saneeraus ja laajennus, yhteensä 18 asun toa, valmistui Enon kirkonkylälle toukokuussa. Lisäksi useissa kohteissa on tehty mittavia huolto- ja ylläpitokorjauksia sekä lämmi tys jär jes tel miin liittyviä muutostöitä. Huolto- ja ylläpitokorjauksiin on käy tet ty vuoden puoliväliin mennessä noin 1,545 milj. euroa eli noin 46 % ta lous ar vio varauk ses ta. Alkuvuoden liikevaihto oli 14,214 milj. euroa (14,174). Taloudellisesti toiminta on eden nyt lähes talousarvion mukaisesti. Tuottojen toteutumis- % oli 49,29 %. Hoito ku lu jen toteutumis- % oli 46,75 %. Vuokrasaatavat olivat euroa ( ). Luottotappioita kirjattiin al kuvuo den aikana euroa (32 765). Saatavien nousu edellyttää perintätoimien edel leen tehostamista. Rahoituskulujen toteutumis- % oli 55 %. Käyttöaste oli 98,6 % (100), käyttökate 47,1 % (47,5), liiketulos 23,8 % (24,0) ja QR eli maksuvalmius 0,97 (1,63 ). Maksuvalmiuden muutos johtuu bullet- lainan ta kai sin mak sus ta sekä rakennus- ja korjauskohteiden omarahoitusosuuden li säämi ses tä. Käyttötalouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Uustuotantokohteista pyritään käynnistämään vielä syksyn aikana Reijolan vuok ra ta lon rakentaminen. Hanke on viivästymässä, koska ARA pitää urak ka hintaa liian korkeana ja vaatii karsimistoimenpiteitä. Rahoitusmenojen odotetaan pysyvän vakaana syksyn ja tulevan vuoden ajan.

3 Joensuun Pysäköinti Oy:n päätoimialana on autojen maksullinen py sä köin ti toimin ta ja keskitetyn autopaikoitusjärjestelmän hoitaminen. Toiminnot ovat ke hitty neet kuluneen vuoden aikana suotuisasti. Yhtiö on alkaen ope roi nut myös Joensuun kaupungin maksullisen kadunvarsi- ja aluepysäköinnin jär jes telyt. Yhtiön toimialaan kuuluvat myös Marjalan alueella autopaikoituksen ja tek nis ten tilojen hallinta kortteleissa 2202 ja Näissä kortteleissa kauttakulkuna las kutam me kiinteistöiltä lämmön, veden, jätehuollon, ulkoalueiden kiin teis tön hoidon, yms. kustannukset. Kauttakulkulaskutus vaikeuttaa tuloslaskelman lu kua. Maksullisen pysäköinnin kehitys on ollut talousarvion mukainen. Koulukadulla olevien kolmen autopaikoitusalueemme käyttöaste on tyydyttävä. Pa ras käyttöaste on Niskakadun ja Koulukadun kulmauksen tontilla ja vähäisin Su van to ka dun ja Koulukadun kulmauksen tontilla. Kadunvarsipysäköinnin tulot ovat pysyneet lähes ennallaan edelliseen vuoden vas taa vaan tilanteeseen nähden. Yläsatamakadun rakennustöiden johdosta osa To ri ka dun kin paikoista on ollut poissa maksullisesta käytöstä. Yleis py sä köin tikort tien ja huoltoajokorttien yhteismyynti on jatkunut vilkkaana. Joensuun kaupunki on saanut yhtiöltä näistä kadunvarsiautopaikoista vuokraa (v ) Joensuun rautatieaseman autopaikoituksen operointi, 74 autopaikkaa, toteutui v alusta yhtiön toimesta ja se on mahdollistanut matkailijoille vapaata paikoi tus ti laa alueella. Autopaikoituksen tuotto jaetaan VR Yhtymä Oy:n kanssa. Toi min ta on toistaiseksi ollut enemmän palveluvaruste kuin tuottokohde. Vuosikäyttäjien määrä on ollut kasvussa Torikatu 29b pysäköintitalossa. Kes kimää rin käyntikertoja on yli kpl kuukaudessa. Autoilija viipyy py sä köin ti talos sa keskimäärin 1,5 tuntia. Käyttöaste on ollut parhaimmillaan yli 60 %. Kasvua lii ke vaih toon on tullut + 12 %. Autolämmityspaikkoja on 107 kpl, josta 86:lle on jo va rauk set talvikaudelle. Hallitie 2 pysäköintitalon käyttöaste on laskenut. Liikevaihto on laskenut 12 %. Hal li tie 2 pysäköintitalon käyttö on suurtapahtumien yhteydessä toteutunut hyvin yhdessä tapahtumajärjestäjien kanssa. Mm. tänä kesänä oli Ilosaarirockin aika na pysäköintitalossamme n. 150 autoa perjantaista sunnuntaihin. Yhtiö on vuokrannut v Joensuun kaupungilta Kenttämiehentien au to paikoi tus alu een ja sen toiminta on jatkunut vakaana ja se on toiminut myös suur tapah tu mien autopaikoitusalueena. Joensuun kaupunkikeskustan kehittämisen yhteydessä autopaikoituksen toi minto jen uudelleenjärjestäminen voi tuoda yhtiölle sekä haasteita että mah dol lisuuk sia. Talousarviossa oleva rasitepaikkojen (Joensuun Tiedepuisto Oy:n IV-vaihe)

4 myyn ti tu lo (alv 0 %) muuttuu rahastosijoitukseksi tänä vuonna, eikä ra si ta enää poistovarantoamme. Yhteenvetona autopaikoituksen tulojen ja menojen arvioidaan pysyvän ta lous arvion puitteissa. Yhtiön tuloksen kuluvalta vuodelta arvioidaan olevan hieman ylijää mäi nen suunnitelman mukaisten poistojen jälkeen. Yhtiön vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat hyvät. Puhas Oy:n budjetoitu liikevaihto on 8,5 milj.. Tulosennusteen mukaan lii kevaih to jää hieman budjetoidusta, mutta tilikauden tulos tulee olemaan po si tii vinen ja budjetoitua parempi. Jätekeskusalueelle aloitettiin siirtokuormausaseman/rakennusjätteen la jit te luhal lin rakentaminen. Hallin on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä. Kontio lah del le Uuroon aloitettiin jäteaseman rakentaminen. Asema on tarkoitus avata syys-lokakuun vaihteessa. Jätekeskuksen suotovesien johtamista Joen suun vedelle suunnitellaan aluehallintoviranomaisen vaatimuksesta. Biojätteen käsittely hoidettiin BioKymppi Oy:n mädätyslaitoksella Kiteellä. Kaato paik ka kaa su jen toimittaminen Fortum Power & Heat Oy:n voimalaitokselle jatkui sopimuksen mukaan. Rakennusjätteistä lajiteltiin hyöty- ja energiakäyttöön menevät jätelajit. Ener giajae lähti hyötykäyttöön Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:lle ja Itä-Suomen Murskaus Oy:lle. Seka- ja biojätteiden kuljetukset hoiti Polvijärven kunnan osalta Kulje tus lii ke Kettunen Oy ja Joensuun, Kontiolahden ja Liperin kunnissa HFT Network Oy. Hyötyjätteiden kuljetukset ekopisteiltä hoitivat Kuljetusliike Kettunen Oy ja Kierrätys-Kuljetus Oy. Vaarallisten jätteiden ja jäteöljyjen kuljetukset on hoitanut Ekokem Oy Ab. Vaaral li sek si jätteeksi luettavan kyllästetyn puun vastaanotto järjestettiin Kon tiosuon jätekeskuksella ja asianmukaisesta jatkokäsittelystä vastasi Demolite Oy. Jä te kes kuk sel la hoidettiin sähkölaitteiden vastaanotto, ja edelleen kontteihin pak kaa mi nen jatkokäsittelyyn tuottajayhteisöjen kanssa tekemien sopimusten mu kaan. Laatu- ja ympäristöjärjestelmän rakentamista jatkettiin, sen on määrä valmistua vuo den loppuun mennessä. Erilaisia jäteneuvontatilaisuuksia järjestettiin kyläyhteisölle ja erilaisissa ta pah tumis sa. Kontiolahden maailmancupin ampumahiihtokisoissa oltiin antamassa jäte neu von taa ja järjestettiin kisojen jätehuolto. Kompostointineuvontaa annettiin yhteistyössä Pohjois-Karjalan Marttojen kanssa osakaskuntien eri tilaisuuksissa. Koululaisyhteistyöhön panostettiin eri tavoin. Toi nen alueen tuikkujahti järjestettiin viime talvena ja 3-luokkalaisille lah joi tet tiin jäteaiheinen tehtäväkirja. Lisäksi keväällä tuimme Ilomantsin koulujen 4-luok kalais ten jätekeskusvierailuja kyytiavustuksin.

5 Ekovoimalaitoksen kokonaislaitostoimituksen toinen hankintaprosessi saatiin pää tök seen heinäkuun lopussa. Laitoksen rakennustyöt alkavat Vuoden 2014 loppuun mennessä toteutuvat seuraavat investoinnit: Kontiolahden jäteasema Siirtokuormausaseman/rakennusjätteiden lajitteluhalli Ekovoimalaitos Lisäksi vuoden aikana tehdään pieniä investointeja koneisiin ja laitteisiin. Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy:n toiminta-alue on Joensuun seudun seitsemän kuntaa. Omistajakuntien vahvistaman elinkeino-ohjelman mu kaises ti JOSEKin päätehtävä on seudun kuntien elinkeinopolitiikan ke hit tä mi nen ja koordinointi. Vuoden ensimmäisenä puoliskona JOSEK Oy:n palveluja on Joensuussa käyt tänyt 519 asiakasta, joiden kanssa on ollut tapahtumia yhteensä 1197 kappaletta. Yri tys toi min taa suunnittelevia on ollut neuvonnassa 243 henkilöä. Neuvonta on kes kit ty nyt yritysten kehitystarpeisiin ja niiden edistämiseen. Yrityskaupat ja omis ta jan vaih dok set ovat neuvonnallisesti seuraavaksi suurin asiakasryhmä. Uusia yrityksiä on perustettu 154 kappaletta ja 71 yritystä on lopettanut toi mintan sa. Nettolisäystä on siis 83 kappaletta. Vuoteen 2013 verrattuna yritysten perus tan ta on likimain samalla tasolla. Keväällä käynnistynyt Hankintatoiminnasta stra te gi nen menestystekijä -projekti on lähtenyt vauhdilla käyntiin ja sen asiakkaa na on ollut useita kymmeniä yrityksiä. Tammikuussa JOSEK kutsui seudulle kaivosalan ja bioenergia-alan toimittajia. Heil le järjestettiin kaksipäiväisen vierailu yhdessä Teknologiateollisuus ry:n ja Mo ti va Oy:n kanssa. JOSEK järjesti myös perinteisen toimittajatapaamisen Helsin gis sä Villa Kivessä yhdessä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kanssa. Tällä kertaa puhujina olivat Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalainen ja Nanocomp Oy:n toimitusjohtaja Veli-Pekka Leppänen. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla JOSEK osallistui rekrytointiteemalla yhdessä PKSSK:n ja Joensuun kaupungin kanssa Sairaanhoitajapäiville Helsingissä sekä Poh jo lan lääkäripäiville Oulussa. JOSEK ja Joensuun kaupunki toteuttivat Takaisin kotiin -nettikampanjan ajalla , joka huipentui 40:lle mahdolliselle paluumuuttajalle jär jes tettyyn Ilosaarirockin brunssiin ja kierrokseen festarialueella. Teetämme yhdessä Joen suun kaupungin ja Karelia Expert matkailupalvelun kanssa Joensuuta esit tele vää videota, joka valmistuu elokuussa. Syksyn Alihankintamessuja on suunniteltu ja messuilla toteutetaan tänä vuonna Joen suun seutu -osasto. Lisäksi jalkaudumme Tampereella yrityksiin, joihin so vitaan tapaamiset ennalta. Myös syksyn Münchenin Ex-poReal -messuja on suunni tel tu. Raportointikaudella käynnistyi uuden Joensuun kaupunkiseudun elin kei no-oh jel-

6 man toteutus. Elinkeino-ohjelmaa toteuttavat hankkeet olivat suurel ta osin EU-ohjelmakauden rahoituksella käynnistettyjä hank kei ta, joista osan toteutus jatkuu Loput hankkeista olivat kansallisella ra hoi tuksel la rahoitettuja. Uuden EU-ohjelmakauden hankkeet käyn nis ty vät varsinaisesti vasta syksyn 2014 aikana. JOSEK Oy hallinnoi ja toteutti raportointikaudella 12 kehittämishanketta, joista yh dek sän oli EU-osarahoitteisia ja kolme kansallisesti rahoitettuja. Lisäksi JO SEK Oy oli osatoteuttajana neljässä EU-osarahoitteisessa ke hit tä mis hank kees sa. JOSEK Oy osarahoitti em. kehittämishankkeiden lisäksi noin 30 muiden or ga nisaa tioi den hallinnoimaa ja toteuttamaa hanketta. Elinkeino-ohjelmakauden hankesalkun kokonaisvolyymi oli kesäkuun 2014 lopussa noin 7,5 mil joonaa euroa, josta JOSEK:n kuntarahoituksen osuus oli noin 0,8 miljoonaa eu roa eli noin 11 prosenttia. JOSEK Oy:n hallinnoimat ja toteuttamat EU-osarahoitteiset hankkeet liittyivät yri tys ten Venäjälle suuntautuvan liiketoiminnan edistämiseen ja tähän liittyvän osaa mi sen kehittämiseen yrityksissä, Joensuun kaupunkikonsernille laadittavan han kin ta oh jel man tekemiseen ja yritysten kannustamiseen osallistumaan tarjous kil pai lui hin, uusien kotimaisten ja ulkomaisten investointien saamiseen seudul le, luoville aloille laadittavan kehittämissuunnitelman tekemiseen sekä sähköi sen asiointipalvelun pilotointiin ja käyttöön ottoon palvelusetelin ha ke musvai hee seen. Päättyneet hankkeet liittyvät hyvinvointialan lii ke toi min ta edel ly tysten parantamiseen sekä venäläisasiakkaille suunnattujen tuotteiden ja pal ve lu jen kehittämiseen. Joensuun Tiedepuisto Oy:n hallinnoimissa tuotannollisten alojen uu siu tu mis ohjel mas sa sekä Venäjälle ja Kanadaan suuntautuvassa vihreän kasvun teknologian ja osaamisen siirtohankkeessa JOSEK on mukana osatoteuttajana, samoin kuin Itä-Suo men yliopiston hallinnoimassa Karelia Geoparkin valmisteluhankkeessa ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton hallinnoimassa Kiinaan suuntautuvassa yh teistyö hank kees sa. Kansallisella maakuntaliiton rahoituksella toteutetut merkittävimmät JOSEK Oy:n hallinnoimat hankkeet koskivat Joensuun lentoaseman logistisen käytävän ke hit tä mis suun ni tel man laadintaa sekä Joensuun seudun lähiruokaoppaan kokoa mis ta. Keskeiset muissa organisaatioissa toteutettavat, JOSEK:n osarahoittamat hankkeet liittyvät tuotannollisiin aloihin, yrityshautomotoimintaan, pelialaan, bio jalos tuk seen, Venäjälle suuntautuvaan vientiin sekä Kaukoidän markkinoihin, joita kaik kia hallinnoi Joensuun Tiedepuisto Oy. Itä-Suomen yliopiston toteuttamat tär keät hankkeet keskittyvät julkisten hankintojen strategiseen osaamiseen, palve lu lii ke toi min nan kehittämiseen, bio ta lou teen sekä fotoniikan sovellukset ja kau pal lis ta mi nen -professuuriin. Joen suun Popmuusikot ovat hallinnoineet musiik ki alan kehittämiseen sekä GTK kai vos aluei den malminetsintäkonseptien ja tek no lo gian kehittämiseen keskittyviä hank kei ta. Yhtiön palveluksessa on 29 henkilöä, joista hanketoiminnassa olevia mää rä ai kaises sa työsuhteessa olevia on 13 henkilöä.

7 Yhtiön vuosibudjetti on 4,0 milj. euroa. Toiminta on budjetin mukaista ja koko vuo den taloudellinen tulos tulee olemaan Joensuun Tiedepuisto Oy:n tilojen vuokrausaste on kehittynyt budjetoitua nopeam min. Kesäkuun lopussa tilojen vuokrausaste oli 84,4 %, kun budjetoitu vuok raus as te on 83 %. Edellisten ( ) rakennerahasto- ja OSKE-kauden hankkeiden toteutus vie tiin loppuun vuoden 2014 alkupuolella. Muutamien hankkeiden to teut ta mi nen jatkuu vielä vuoden 2014 toiselle puoliskolle ja joidenkin vielä vuoden 2015 al kupuo lel le. Uuden rakennerahastokauden ( ) ja INKA-ohjelman han ke val mis te lua on tehty tiedossa olevan ohjeistuksen mukaisesti. Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n toiminta on ollut talousarvion ja toi min ta suunni tel man mukaista aikajaksolla Liikevaihto toteutui ta lousar vion mukaisesti varsin hyvin, sillä liikevaihdon toteutumaprosentti puolelta vuo del ta oli 46,3 %. Liikevaihto oli euroa, suunnitelman mukaiset poistot euroa, mikä on 47,2 % budjetoiduista koko vuoden poistoista. Tase oli Yh tiön rahoitustilanne on hyvä. Yhtiön omistaja Joensuun kaupunki luovutti Heinävaaran kaupunginosassa osoittees sa Muovilaaksontie 8 ja Muovilaaksontie 10 olevat teol li suus ra ken nuk set yhtiölle Omaisuuden siirto tapahtui luovuttamalla ap port ti omai suut ta, jolla yhtiön osakepääomaa nostettiin merkintähinnalla euroa. Osa kepää oma on euroa ja oma pääoma yhteensä eu roa. Oma pääoma on 27 % taseen loppusummasta. Maailmanlaajuinen taloustilanne on edelleen erittäin epävarma. EU:n johto harkit see parhaillaan lisää talouspakotteita Venäjälle Ukrainan kriisin takia ja Venäjä har kit see puolestaan vastapakotteita EU-maille. Yleinen epävarmuus vaikuttaa teol li suu den investointeihin siten, että yritykset ovat investoinneissaan va ro vaisia. Tämä puolestaan vaikuttaa mm. uusien toimitilojen kysyntään varovaisten in ves toin tien takia uusia toimitiloja kysytään vähän. Yleinen taloustilanne on aiheut ta nut myös jo liikevaihdon vähenemistä ja siten kiristyvää taloutta joillekin asia kas yri tyk sil lem me. Joidenkin asiakasyritysten vuokranmaksukyky on alen tunut. Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:lle valmistui alkuvuonna 2014 yksi suuri teol li suushal lin rakennustyömaa suunnitelmien mukaisesti. Hanke on yksi kaikkein suurim pia yksittäisiä rakennushankkeita yhtiön historiassa. Yhtiö rakensi uuden teolli suus hal lin Penttilän kaupunginosaan lähelle John Deere Forestry Oy:n Joen suun tehdasta. Uusi teollisuushalli on vuokrattu Suomen Levyprofiili Oy:lle pit kä ai kaisel la vuokrasopimuksella. Hanke on saanut investointiavustusta Poh jois-kar ja lan ELY-keskukselta. Investoinnin urakkasopimusten arvo oli , alv 0-hinnoin. Suomen Levyprofiili Oy:n hallin rakentamisessa on ol lut esimerkillisen

8 hyvä yhteistyö hankkeen kaikkien eri osapuolten kesken. Suomen Levyprofiili Oy:lle rakennettavan hallin lisäksi samalle alueelle on ta voittee na rakentaa vähitellen yrityspuisto GreenPark, jossa tulisi toimimaan mo nia vuokralaisyrityksiä. GreenPark Yrityspuiston 2-vaihetta on valmisteltu ak tii vi ses ti vuoden 2014 aikana. Pohjois-Karjalan ELY-keskus myönsi päivämäärällä GreenPark Yrityspuiston 2-vaiheen hankkeelle investointiavustusta euroa. GreenPark Yrityspuiston 2-vaiheen hallin rakennuttaminen on kilpailutettu KVR-urak ka na. Kilpailutuksen valitusaika markkinaoikeudessa päättyy , jonka jälkeen on mahdollista tehdä rakentamispäätös. Tavoitteena on, että GreenPark Yrityspuiston 2-vaiheen rakentaminen alkaa loppuvuonna 2014 ja hanke valmistuu vuonna Rantakylän ostoskeskuksen saneeraukseen liittyen tehtiin asemakaavan muutos han ke yhdessä Joensuun kaupungin kanssa. Tavoitteena ollut asemakaavan muu tos on tehty ja se on saanut lainvoiman. Tilikauden voitto ensimmäisen puolen vuoden aikana oli euroa, mikä on pa rem pi kuin talousarviossa arvioitu tulos. Tulokseen vaikutti mm. kiinteistön tuot toi hin kirjattu rakennuttamispalkkio valmistuneesta rakennushankkeesta, jol la rakennettiin em. teollisuushalli Suomen Levyprofiili Oy:lle. Kiinteistöjen kuluissa on noudatettu säästäväisyyttä. Kiinteistöjen hoitokulut olivat alkuvuonna pienemmät kuin talousarviossa, syynä edullinen kevättalvi Kiin teis tö jen korjauskulut olivat myös alle talousarvion, kiinteistöjen en nak kohuol to on kuitenkin sellaisella tasolla, ettei kiinteistöille muodostuisi kor jaus velkaa. Yhtiön hallitus on pitänyt seitsemän kokousta tarkasteluajanjaksolla. Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin henkilökunnan määrä on kasvanut yhdek säl lä henkilöllä (yhteensä 33). Tämä johtuu isännöintitoiminnan laa je ne mi sesta palvelemaan myös muita konsernin yhtiöitä. Loppuvuodesta hen ki lö kun nan määrä vakiintuu 31 yhteen. Tarkasteluajanjaksolla jätettiin (ed. vuonna 2.356) asuntohakemusta, lukuun sisältyvät asunnonvaihtajat ja vaihto-opiskelijat. Kesäkuun lopussa asun toja jonotti 338 (327) perhettä ja (1.532) yksinhakijaa. Yksinhakijoista (1.006) jonotti yksiöön, lukuihin sisältyvät asunnonvaihtoa hakevat. Alkuvuoden ai ka na solmittiin kaikkiaan 605 (620) vuokrasuhdetta, joista vaihto-opiskelijoita oli 226 (210). Käyttöaste oli alkuvuonna 97,4 % (98,1 %). Vuodelle 2014 on budjetoitu 97,0 %:n käyt tö as tet ta. Vuokria ei ole korotettu vuoden 2014 aikana. Kimpikujan rakennustyöt valmistuivat Uusia asuntoja yhteensä 79,

9 jois ta 73 yksiöitä ja 6 kaksioita. Kalevankatu 26b rakennustyöt alkoivat ke sä kuussa ja kohde valmistuu mennessä. Asuntoja Kalevankadulle tulee 39. Länsikatu 18:sta on vireillä kaavamuutos, joka mahdollistaisi noin 45 uuden asunnon rakentamisen keskustaan. Talousarvio on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Loppuvuonna ei ole odotet ta vis sa poikkeamia hyväksyttyyn talousarvioon. Senioripiha Oy on Joensuun kaupungin yksin perustama ja se on merkitty kauppa re kis te riin Senioripihan ensimmäinen rakennus valmistui maaliskuun lopussa ja asukkaat muut ti vat sisään huhtikuussa Kaikki asunnot ovat vuokra-asuntoja ja niitä val mis tui yhteensä 75. Niistä 20 on pienryhmäkotiasuntoja ja loput 55 it se näi seen asumiseen tarkoitettuja vuokra-asuntoja. Pariskunnille tarkoitettuja asun to ja on itsenäisen asumisen puolella yhteensä 9 kappaletta. Tehostetun hoivan rakennuksen työt jatkuivat ja rakennus valmistuu aikataulun mu kai ses ti maaliskuussa Rakennuksen harjannostajaisia vietettiin Siihen tulee yhteensä 80 asuntoa ja sen lisäksi alakertaan yhteisiä ti loja, ravintola ja ikäihmisten asumista tukevia toimintoja. Pysäköintihallin suunnittelu valmistui keväällä Rakennuslupa on myön netty jo Ensimmäisellä tarjouspyyntökierroksella saadut tarjoukset osoit tau tui vat niin korkeiksi, ettei rakennuttamista voitu aloittaa. Uudet tarjouspyynnöt lähetettiin heinäkuussa ja saadut tarjoukset ovat sillä tasol la, että rakennuttaminen voi alkaa viimeistään keväällä Maakuntaliitto ja kaupunki myönsivät rahoituksen isäntä emäntä hankkeelle lop pu vuo des ta Hanke alkoi heti vuoden 2014 alusta ja sen pituus on 16 kuukaut ta. Tavoitteina on kehittää hankkeen aikana käytännön apua, tukea ja te kemis tä sekä terveyttä edistävää ja osallistavaa yhteistyötä asukkaiden ja kump panei den kesken. Myös pysyvän rahoituksen järjestäminen on tärkeä ta voi te. Kolmannen rakennuksen rakennuttamisneuvottelut ovat käynnissä ja ta voit teena on aloittaa rakennuttaminen keväällä Rakennukseen on suunniteltu yhteen sä noin 78 asuntoa, joista noin 36 on vapaarahoitteisia vuokra-asuntoa ja loput 42 omistusasuntoja. Lisäksi pohjakerrokseen on suunnitteilla kaupungin ko tihoi don tilat. Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n alkuvuosi on sujunut perinteisellä tavalla. Ope tus ta on haitannut omien sisäliikuntatilojen puuttuminen, mutta opetuksen ta sos ta ei ole tarvinnut tinkiä. Toiminta Tiedepuiston vuokratiloissa on lisännyt huo mat ta vas ti toimitilakuluja, vaikka nykyiset tilat ovat aikaisempia tiloja oleel lises ti pienemmät. Koulutustoiminta on jatkunut valtionosuuksien turvin samoin kuin ai kai sem pi nakin vuosina vapaan sivistystyön koulutuksena ja aikuisten ammatillisena li sä koulu tuk se na. Vapaan sivistystyön koulutustoimintaan on saatu hieman edel lis vuot-

10 ta pienempää valtionosuutta ja vastaavasti aikuisten ammatilliseen li sä kou lu tukseen edellisvuotta suurempaa valtionosuutta. Kolmessa eri hankkeessa toiminta on vakiintunut kevään 2014 aikana. Tulosennuste vuodelle 2014 on +0 euroa, vaikka puolen vuoden tulos on noin euroa voitollinen. Voitollinen tulos tässä vaiheessa johtuu siitä, että ENPI -hank keen EU-tuet ( ) maksetaan etupainotteisesti ja ne maksettiin IS- LOl le keväällä Itä-Suomen Liikuntaopiston Valmennuskeskuksen toiminnan kehittämistä jatket tiin vuoden 2014 alkupuoliskon aikana. Ohjatuissa liikuntaryhmissä pääasiassa iltaisin ja viikonloppuisin oli käyntikertoja en sim mäi sen kuuden kuukauden aikana kpl. Ryhmäliikuntatuotot ale nivat n eurolla. Toiminta olikin ensimmäistä kertaa historiassa n euroa tappiollista. Hostelin toiminta on ollut vilkasta ja ensimmäisen kuuden kuukauden käyttöaste hy vä (64 %). Toiminta on ollut myös taloudellisesti kannattavaa, kun myynti ulko puo li sil le on lisääntynyt yli 20 % edellisvuoteen verrattuna. valmistelija: talous- ja strategiajohtaja Kaupunginjohtajan sijaisen päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi em. yhtiöiden puolivuotisraportit. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 29.09.2014 klo 14:00-15:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 76 19.08.2014 Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu 570/02.02.00/2014 YLK 76 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Kuntalain mukaan

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 20.04.2015 klo 15:00-18:53 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Aika: 08.06.2015 klo 19:30-21:15 Paikka: n istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 33 Kokouksen ärestäytyminen 4 34 Vuoden 2014 tilinpäätöksen käsittely 5 35 Vuoden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 109 21.08.2012 Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu 154/331/2012 YLK 109 Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Lautakunnan

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kunnanhallitus 15.12.2014 AIKA 17:30-19:18 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 266 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 267 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot