Harjoittelijoiden, taidemuseoiden ja korkeakoulujen näkemyksiä vuosina suoritettujen korkeakouluharjoitteluiden käytännöistä ja niiden

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Harjoittelijoiden, taidemuseoiden ja korkeakoulujen näkemyksiä vuosina 2000 2009 suoritettujen korkeakouluharjoitteluiden käytännöistä ja niiden"

Transkriptio

1 KORKEAKOULUHARJOITTELIJAT TAIDEMUSEOISSA Harjoittelijoiden, taidemuseoiden ja korkeakoulujen näkemyksiä vuosina suoritettujen korkeakouluharjoitteluiden käytännöistä ja niiden kehittämisestä sekä korkeakouluharjoitteluiden työllistämisvaikutuksista Anu Niemelä Valtion taidemuseo Kehittäminen ja yhteiskuntasuhteet KEHYS 2011

2 S I S Ä L L YS L UETTELO I osa: Johdanto ja taustaa 1 Johdanto Selvityksen aineisto, menetelmät ja toteutus Sähköpostikysely korkeakouluille ja taidemuseoille Lomakekysely Valtion taidemuseon harjoittelijoille Valtion taidemuseon edustajien haastattelut Aikaisempia tutkimuksia... 9 II osa: Korkeakoulut j a v a l t a k u n n a l l i n e n t a i d e m u s e o k e n t t ä 4 Korkeakoulujen harjoittelukäytäntöjä Helsingin yliopisto Taidehistoria Museologia Viestintä Turun yliopisto Taidehistoria Museologia Jyväskylän yliopisto Taidehistoria ja taidekasvatus Museologia Åbo Akademi Taidehistoria (Konstvetenskap) Korkeakouluharjoittelut valtakunnallisella taidemuseokentällä Korkeakouluharjoittelijat taidemuseoissa Taidemuseoiden harjoittelukäytännöt Harjoittelijoiden työtehtävät ja taidemuseoiden kokemuksia harjoittelijoistaan Harjoittelijoiden työllistäminen III osa: Valtion ta i d e m u s e o n k o r k e a k o u l u h a r j o i t t e l u t v u o s i n a Valtion taidemuseon harjoittelijat vuosina Valtion taidemuseon harjoittelijoiden näkökulma Kyselyn vastaajat Taustatiedot... 47

3 7.1.2 Opinnot Tämän hetkinen tilanne Ennen harjoittelua Harjoittelupaikka, harjoittelun pituus ja ajankohta Harjoittelun palkkaus ja harjoittelupaikan hankinta Harjoittelupaikkaan liittyvät toiveet, tavoitteet ja odotukset Yliopiston tai ammattikorkeakoulun ohjeet Harjoittelun aikana Työtehtävät Työtehtävien vaativuus ja laatu Perehdytys työhön ja työnohjaus Aikaisemmin hankitut tiedot ja taidot Työyhteisön jäsenenä Harjoittelun aikana kehittyneet taidot Tyytyväisyys harjoitteluun Harjoittelun jälkeen Harjoittelukokemusten käsittely ja raportointikäytännöt Tulevaisuuden suunnitelmat, käsitys museoalasta ja ammatti-identiteetti Työskentely Valtion taidemuseossa tai museoalalla Harjoittelun vaikutus työllistymiseen Valtion taidemuseon edustajien näkemyksiä korkeakouluharjoitteluista Harjoittelijoiden valinta ja yhteistyö korkeakoulujen kanssa Harjoittelijoiden taustat Harjoittelijoiden valinta ja siihen vaikuttavat tekijät Muu yhteistyö korkeakoulujen kanssa Työtehtävät ja ohjaukseen liittyvät käytännöt Työtehtävien määrittely ja sisältö Ohjauskäytännöt ja perehdytys Palaute Kokemukset harjoittelijoista Harjoittelijoiden työpanos Harjoittelijat työyhteisön jäseninä Harjoittelijoiden työllistäminen IV osa: Y h t e e n v e t o j a k e h i t t ä m i s e h d o t u k s e t 9 Korkeakouluharjoitteluiden kehittäminen Kehittämiskohteita ja -ehdotuksia Korkeakoulujen näkökulma Taidemuseoiden näkökulma Harjoittelijoiden näkökulma Valtion taidemuseon edustajien näkökulma Yhteenveto kehittämiskohteista Lopuksi

4 Lähteet LIITTEET Liite 1 Sähköpostikysely korkeakouluille Liite 2 Sähköpostikysely taidemuseoille Liite 3 Kyselylomake Valtion taidemuseon korkeakouluharjoittelijoille Liite 4 Haastattelurunko Valtion taidemuseon edustajille

5 I OSA Johdanto ja taustaa

6 Johdanto 2 1 Johdanto Valtion taidemuseon kehittäminen ja yhteiskuntasuhteen Kehys -yksikössä toteutetaan taidemuseoalaa ja museoinstituutiota tarkastelevia tutkimuksia, joiden tarkoitus on muun muassa tukea taidemuseoalan ammatillista kehittämistä ja herättää taidemuseoalaa koskevaa keskustelua. Tämä Kehyksessä toteutettu selvitys tarkastelee taidemuseoinstituutiota työnantajana. Tarkempana tarkastelun kohteena ovat taidemuseoissa suoritetut korkeakouluharjoittelut, jotka kiistatta ovat tärkeä osa tulevien museoammattilaisten opintoja; niiden kautta opiskelijat saavat museoalan työkokemusta, pääsevät kehittämään tärkeitä työelämätaitojaan sekä luomaan kontakteja taidekentän toimijoihin. Parhaassa tapauksessa harjoittelusta hyötyvät sekä opiskelijat itse että taidemuseot. Työssä oppimisen tärkeyttä korostetaan myös Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Työ- ja elinkeinoministeriön tuoreessa suosituksessa (2010), jolla pyritään takaamaan harjoittelupaikkojen saatavuutta, edistämään työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja koulutuksen työelämävastaavuutta. Työministeri Anni Sinnemäki muistuttaa, että: Opiskelijoille on tärkeää saada kosketus työelämään jo opintojen aikana. Ensimmäinen oman alan työpaikka löytyy usein opiskeluaikana muodostettujen yhteyksien kautta. 1 Selvityksessä pääasiallisena tarkastelun kohteena ovat Valtion taidemuseon eri yksiköissä 2 vuosien aikana suoritetut korkeakouluharjoittelut. Tässä yhteydessä korkeakouluharjoitteluilla tarkoitetaan suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kautta suoritettuja, opintoihin liittyviä työharjoitteluja. Tutkimus on rajattu tarkastelemaan ainoastaan sellaisia harjoitteluita, joista on tehty Valtion taidemuseon ja korkeakoulun kesken viralliset harjoittelusopimukset ja joissa harjoittelija on työskennellyt päätoimisesti jossain Valtion taidemuseon yksikössä. Tarkastelun ulkopuolelle jää osa korkeakouluopiskelijoiden suorittamista työharjoittelujaksoista. Tällaisia tarkastelun ulkopuolisia korkeakouluharjoitteluita saattavat olla esimerkiksi opettajaksi opiskelevien opetusharjoittelut, ammattikorkeakoulujen palkattomat harjoittelujaksot tai opinnäytetyöprojektit. Korkeakoulujen lisäksi Valtion taidemuseon eri yksiköihin on tullut harjoittelijoita myös toisen asteen 1 Työssäoppimis- ja harjoittelupaikkojen saatavuus halutaan turvata, Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote. 2 Valtion taidemuseon yksiköitä ovat Ateneumin taidemuseo, Nykytaiteen museo Kiasma, Kehittäminen ja yhteiskuntasuhteet Kehys -yksikkö, Konservointilaitos, Kuvataiteen keskusarkisto, Sinebrychoffin taidemuseo sekä Hallinto- ja palveluyksikkö.

7 Johdanto 3 oppilaitoksista, työ- ja elinkeinotoimistojen kautta sekä kansainvälisistä vaihto-ohjelmista. Myös nämä muut harjoittelijat ovat jääneet tämän selvityksen ulkopuolelle. Valtion taidemuseon korkeakouluharjoitteluita tarkastelevan osan tavoitteena on: 1) ensinnäkin kartoittaa sitä, kuinka paljon Valtion taidemuseossa on ollut harjoittelijoita vuosien aikana, mistä ja millaisista taustoista he ovat tulleet ja missä yksiköissä he ovat työskennelleet. 2) toiseksi tarkastella Valtion taidemuseon korkeakouluharjoittelijoiden omia kokemuksia koko harjoitteluprosessin ajalta, eli ajalta ennen harjoittelua, harjoittelun aikana ja harjoittelun jälkeen. Tarkastelun kohteena ajalta ennen harjoittelua ovat muun muassa harjoittelupaikan valintaan vaikuttaneet seikat, harjoittelijan omat oppimistavoitteet ja odotukset harjoittelulta sekä niiden täyttyminen sekä korkeakoulun ohjeistus harjoitteluun. Harjoittelun aikaisista kokemuksista tarkastellaan muun muassa sitä, millaisia työtehtäviä harjoittelijoille on annettu ja minkälaisia kokemuksia harjoittelijoilla on niistä, millaiset olivat harjoitteluiden ohjauskäytännöt, miten harjoittelijat sopeutuivat osaksi työyhteisöä ja mitä he kokivat oppineensa harjoittelunsa aikana. Harjoittelun jälkeisestä ajasta tarkastellaan muun muassa sitä, miten harjoitteluita käsiteltiin jälkeenpäin harjoittelupaikassa ja korkeakoulussa ja vaikuttiko harjoittelu jotenkin opiskelijan urasuunnitelmiin tai käsitykseen museoalasta. 3) kolmanneksi kartoittaa Valtion taidemuseon edustajien kokemuksia korkeakouluharjoittelijoistaan. Tarkastelun kohteena ovat muun muassa harjoittelijoiden valintaan liittyvät asiat, työtehtävien määrittely ja ohjauskäytänteet, harjoittelijoiden työpanos. 4) neljänneksi tarkastella sekä harjoittelijoiden että Valtion taidemuseon edustajien näkökulmasta sitä, millainen merkitys harjoittelulla on ollut harjoittelijan myöhemmälle työllistymiselle. Onko harjoittelija kenties myöhemmin työllistynyt Valtion taidemuseoon tai ylipäätänsä museoalalle? Korkeakouluharjoitteluita tarkastellaan siis sekä harjoittelijoiden itsensä että Valtion taidemuseon edustajien näkökulmasta. Harjoittelijoiden kokemuksia kartoitettiin avoimia ja strukturoituja kysymyksiä sisältävän kyselylomakkeen avulla. Valtion taidemuseon edustajien kokemuksia selvitettiin haastattelujen kautta. Koska Valtion taidemuseo toimii taidemuseoalan valtakunnallisena keskusmuseona, selvitykseen on haluttu ottaa mukaan valtakunnallisen taidemuseokentän näkökulma. Lisäksi

8 Johdanto 4 selvityksessä tarkastellaan muutamien korkeakoulujen harjoittelukäytäntöjä, sillä ne vaihtelevat suuresti eri korkeakoulujen ja oppiaineiden välillä. Taidemuseoiden ja korkeakoulujen näkökulmia selvitettiin sähköpostikyselyillä. Tässä tutkimusosuudessa tavoitteena on: 1) tarkastella korkeakouluharjoitteluita valtakunnallisella taidemuseokentällä. Tarkastelun kohteena on muun muassa se, kuinka paljon harjoittelijoita on ollut muissa taidemuseoissa, minkälaisista taustoista he ovat tulleet, minkälaisia tehtäviä he ovat tehneet, millaisia kokemuksia taidemuseoilla on ollut heidän harjoittelijoistaan, onko korkeakouluopiskelijoiden kanssa tehty muunlaista yhteistyötä ja onko harjoittelijoita työllistetty myöhemmin taidemuseoon. 2) tarkastella muutamien korkeakoulujen harjoittelukäytäntöjä, kuten esimerkiksi sitä, minkälaisia rahoituskäytäntöjä eri oppiaineilla on, millaisissa harjoittelupaikoissa opiskelijat ovat suorittaneet harjoittelunsa, miten opiskelijat valitaan koulun rahoittamiin harjoittelupaikkoihin ja millaista palautetta harjoittelijat ovat antaneet harjoittelujaksoistaan. Selvityksen tärkein tavoite on tunnistaa mahdollisia korkeakouluharjoitteluiden kehittämiskohteita. Tämän vuoksi harjoittelijoille lähetetyssä lomakekyselyssä, Valtion taidemuseon edustajien haastatteluissa sekä taidemuseoille ja korkeakouluille suunnatuissa sähköpostikyselyissä kysyttiin mahdollisista harjoitteluihin liittyvistä puutteista ja kehittämisehdotuksista. Tarkoitus olisi, että tästä selvityksestä saatuja tietoja voitaisiin tulevaisuudessa hyödyntää käytännössä suunniteltaessa korkeakouluharjoitteluita ja kehittäessä siihen liittyviä käytäntöjä. Selvitysraportti on jaettu neljään osaan. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan tutkimuksen tavoitteita, aineistoa ja menetelmiä sekä aiheeseen liittyviä tutkimuksia. Mukaan on otettu myös työelämäselvityksiä ja opiskelijoiden työelämäorientaatiota tarkastelevia tutkimuksia. Toisessa osassa tarkastellaan korkeakoulujen erilaisia harjoittelukäytäntöjä sekä korkeakouluharjoitteluita valtakunnallisella taidemuseokentällä. Selvityksen pääpaino on kolmannessa osassa, jossa keskitytään Valtion taidemuseossa vuosina suoritettuihin korkeakouluharjoitteluihin. Kolmannen osan luvussa 6 tarkastellaan, millaisia harjoittelijoita Valtion taidemuseossa on näiden vuosien aikana ollut, luvussa 7 syvennytään Valtion taidemuseossa harjoittelun suorittaneiden kokemuksiin harjoittelujaksostaan ja luvussa 8 tarkastellaan aihetta Valtion taidemuseon edustajien näkökulmasta. Neljännessä osassa keskitytään tarkastelemaan korkeakouluharjoitteluiden kehittämiskohteita sekä pohditaan erilaisia kehittämisehdotuksia.

9 Selvityksen aineisto, menetelmät ja toteutus 5 2 Selvi t yksen aineisto, m e n e t e l mät ja t o t e u t u s Tässä luvussa esitellään lyhyesti selvityksessä käytetty aineisto sekä tutkimusmenetelmät. Aineisto koostuu sekä kvalitatiivisesta että kvantitatiivisesta aineistosta S ä h k ö p o s t i k ys e l y k o r k e a k o u l u i l l e j a t a i d e m u s e o i l l e Valtakunnallisen taidemuseokentän korkeakouluharjoitteluita sekä korkeakoulujen harjoittelukäytäntöjä ja -kokemuksia selvitettiin sähköpostikyselyillä. Korkeakouluille suunnattu sähköpostikysely 3 lähetettiin Helsingin yliopiston taidehistorian, museologian ja viestinnän, Turun yliopiston taidehistorian ja museologian, Åbo Akademin taidehistorian sekä Jyväskylän yliopiston museologian, taidehistorian ja taidekasvatuksen oppiaineiden harjoittelusta vastaaville henkilökunnan jäsenille. Kysely sisälsi 11 avointa kysymystä liittyen muun muassa oppiaineen harjoittelukäytänteisiin, kuten rahoituksen määrään ja jakamiseen sekä harjoittelun ohjaukseen, tavoitteisiin ja opiskelijoilta saatuihin palautteisiin. Kaikki kahdeksan kyselyn saanutta oppiainetta vastasivat kyselyyn. Tätä kyselyaineistoa on täydennetty informaatiolla, joka on ollut löydettävissä oppiaineiden verkkosivuilta. Taidemuseoille suunnattu sähköpostikysely lähetettiin 54:lle Suomen taidemuseolle. Kysely sisälsi 21 avointa kysymystä 4. Näissä kysymyksissä kartoitettiin muun muassa sitä, onko taidemuseoissa ollut korkeakouluharjoittelijoita vuosien aikana ja kuinka paljon heitä on ollut, millaisia harjoitteluiden käytäntöjä taidemuseoissa on, millaisia kokemuksia taidemuseoilla on ollut korkeakouluharjoittelijoistaan ja ovatko taidemuseot työllistäneet harjoittelijoitaan myöhemmin. Lisäksi taidemuseoilla oli mahdollisuus antaa harjoitteluiden kehittämisehdotuksia. Ensimmäisessä kyselyssä taidemuseoille annettiin kaksi viikkoa vastausaikaa, jonka jälkeen vastausaikaa päätettiin pidentää vielä viikolla. Muutama taidemuseo sai kyselyn jonkin verran myöhemmin kuin muut. Loppujen lopuksi vastauksia saatiin yhteensä 30 kappaletta, eli vastausprosentiksi muodostui 56 %. 3 Ks. Liite 1. 4 Ks. Liite 2.

10 Selvityksen aineisto, menetelmät ja toteutus 6 Sekä taidemuseoille että korkeakouluille suunnattujen sähköpostikyselyn aineisto analysoitiin kvalitatiivisesti. Korkeakoulujen harjoittelukäytäntöjä käsiteltiin korkeakouluittain ja taidemuseoiden vastaukset käsiteltiin teemoittain L o m a k e k ys e l y V a l t i o n t a i d e m u s e o n h a r j o i t t e l i j o i l l e Valtion taidemuseon korkeakouluharjoittelijoiden kokemuksia tutkittiin kyselylomaketutkimuksena. Strukturoituja ja avoimia kysymyksiä sisältävä kyselylomake koostui kuudesta osasta: I Taustatiedot, II Nykyinen tilanne, III Tiedot Valtion taidemuseossa suoritetusta harjoittelusta, IV Harjoittelun aikaiset tehtävät ja kokemukset harjoittelusta, V Harjoittelun vaikutus työllistymiseen ja VI Kehittämisehdotukset 5. Ensimmäisessä osassa kysyttiin harjoittelijan perustietoja. Lomakkeen toisessa osassa tarkasteltiin harjoittelijan tämän hetkistä tilannetta. Lomakkeen kolmannessa osassa tarkasteltiin harjoitteluun liittyviä perustietoja, kuten sitä, missä yksikössä ja milloin harjoittelu suoritettiin ja mistä harjoittelija sai tiedon harjoittelu paikasta. Lisäksi kolmannessa osassa tarkasteltiin harjoitteluun liittyviä oppimistavoitteita ja odotuksia sekä niiden täyttymistä. Lomakkeen neljännessä osassa kysyttiin laajasti harjoittelun aikaisista kokemuksista; tässä osassa tarkasteltiin muun muassa sitä, millaisia tehtäviä harjoittelijat tekivät ja mitä mieltä olivat työtehtävistään. Työtehtävien lisäksi tarkasteltiin harjoitteluun perehdyttämistä, sopeutumista työyhteisöön sekä harjoittelujakson vaikutusta urasuunnitelmiin tai käsitykseen taidemuseoalasta. Viides osa keskittyi tarkastelemaan harjoittelun työllistämisvaikutuksia. Lomakkeen kuudennessa osassa vastaajat saivat tilaisuuden kertoa harjoitteluihin liittyvistä kehittämisehdotuksistaan. Kyselylomakkeen suunnittelussa käytettiin apuna erityisesti Anni Kuhasen (2003) selvitystä Työharjoittelu työtä vai opiskelua? Tampereen yliopistossa yhteiskuntatieteellisellä koulutusalalla opiskelevien työharjoittelukokemuksista. Lisäksi lomakkeen suunnittelussa apuna oli Helsingin yliopistossa tehdyt työelämäselvitykset, kuten esimerkiksi Ulla Savolaisen selvitys (2007) Helsingin yliopiston Kulttuurien tutkimuksen laitokselta valmistuneiden maistereiden työllistymisestä sekä Helsingin yliopiston opinto- ja työelämäpalautetta. Valtion taidemuseon Kehittäminen ja yhteiskuntasuhteet Kehys - yksikössä lomakkeen suunnittelusta vastasi Anu Niemelä yhdessä Susanna Petterssonin, Helka Ketosen ja Eija Liukkosen kanssa. 5 Ks. Liite 3.

11 Selvityksen aineisto, menetelmät ja toteutus 7 Tutkimuksessa tarkasteltiin suomalaisten ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kautta harjoittelussa olleita. Tiedot harjoittelijoista saatiin Valtion taidemuseon arkistossa olevista harjoittelijoita koskevista asiakirjoista. Näiden asiakirjojen mukaan Valtion taidemuseossa työskenteli vuosien aikana yhteensä 119 korkeakouluharjoittelijaa. Todellisuudessa korkeakouluharjoittelijoita on ollut jonkin verran enemmänkin, sillä esimerkiksi arkistotiedot palkattomista harjoittelijoista olivat joiltain osin puutteellisia. Tämän vuoksi tutkimusjoukkoon kuuluvat ainoastaan sellaiset harjoittelijat, joista on tehty viralliset harjoittelusopimukset Valtion taidemuseon ja korkeakoulun kesken. Tutkimusjoukkoon eivät kuulu myöskään sellaiset harjoittelijat, jotka työskentelivät Valtion taidemuseossa esimerkiksi projektityöntekijöinä ja jotka tällä työkokemuksella korvasivat työharjoittelun. Harjoittelijoiden osoitetietoja selvitettiin ottamalla puhelimella yhteyttä harjoittelijoihin sekä väestörekisterikeskuksen kautta. Yhdeksän harjoittelijan osoitetietoja ei saatu selville ja yksi lähetetyistä lomakkeista palautui takaisin virheellisen osoitteen vuoksi. Näin ollen oletettavasti perille saakka menneitä lomakkeita oli yhteensä 109. Lomakkeet lähetettiin paperisina 6 ; näihin paperisiin kyselylomakkeisiin päädyttiin sen vuoksi, että kaikkien harjoittelijoiden sähköpostiosoitteiden selvittäminen olisi ollut mahdoton tehtävä, sillä käytettävissä ei ollut kaikkien harjoittelijoiden puhelinnumeroita. Lisäksi arveltiin, että paperinen lomake saatekirjeineen on henkilökohtaisempi ja houkuttelevampi tapa pyytää vastauksia kuin sähköposti. Postin kautta lähetetyn paperisen kyselylomakkeen lisäksi kyselyyn oli mahdollista vastata myös sähköisellä kyselylomakkeella, joka tehtiin Webropol-ohjelmalla. Tästä mahdollisuudesta ja sähköisen lomakkeen Internet-osoitteesta kerrottiin kyselylomakkeen saatekirjeessä. Vastaajille haluttiin antaa mahdollisuus itse valita heille sopivin lomakemuoto, varsinkin kun kyselylomakkeesta tuli suhteellisen pitkä. Vastausaikaa annettiin noin kaksi viikkoa, jonka jälkeen vastausaikaa pidennettiin vielä viikolla. Kaiken kaikkiaan vastauksia saatiin yhteensä 61 kappaletta, joten vastausprosentiksi muodostui 56 % lähetetyistä lomakkeista, mikä on 51 % kaikista vuosien korkeakouluharjoittelijoista. Tätä vastausprosenttia voidaan pitää varsin kattavana otoksena Valtion taidemuseon korkeakouluharjoittelijoista vuosilta Kyselylomakkeet analysoitiin sekä kvalitatiivisesti että kvantitatiivisesti. Strukturoitujen kysymysten vastauksista muodostettiin frekvenssitaulukoita ja asiaa parhaiten kuvaavia kuvioita. Mielipidettä mittaavissa kysymyksissä tunnuslukuna käytettiin keskiarvoa. Vaikka 6 Yksi harjoittelijoista sai lomakkeen ainoastaan sähköisenä omasta toivomuksestaan.

12 Selvityksen aineisto, menetelmät ja toteutus 8 mielipidettä tarkastelevat muuttujat ovatkin järjestysasteikollisia muuttujia, lasketaan niille usein keskiarvot yleiskuvan antamiseksi; tällöin näitä muuttujia käsitellään välimatkaasteikollisina. 7 Lisäksi joitakin kysymyksiä tarkasteltiin ryhmittäin. Ryhminä käytettiin oppiaineryhmää. Aineiston ollessa näin pieni, ei ryhmien välisessä vertailussa voitu käyttää mitään tilastollisia menetelmiä. Muuten lomakkeen vastauksia käsiteltiin kvalitatiivisesti V a l t i o n t a i d e m u s e o n e d u s t a j i e n h a a s t a t t e l u t Valtion taidemuseon edustajien näkökulmaa tarkasteltiin haastattelujen avulla. Haastateltaviksi valittiin sellaisia Valtion taidemuseon henkilökunnan jäseniä, jotka ovat olleet tekemisissä korkeakouluharjoittelijoiden kanssa lähinnä ohjaajan roolissa. Selvitystä varten haastateltiin Kiasman amanuenssi Eija Aarniota, Kiasman intendentti Arja Milleriä, Kiasman museolehtori Minna Raitmaata, Konservointilaitoksen johtava konservaattori Kirsti Harvaa, Kuvataiteen keskusarkiston tutkija Hanna-Leena Paloposkea sekä Ateneumin taidemuseon museolehtori Erica Othmania. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluilla; haastatteluja varten rakennettiin kysymyslista 8, joka toimi eräänlaisena haastatteluja ohjaavana runkona. Pääsääntöisesti haastattelut etenivät kuitenkin vapaasti keskustellen, eikä kysymyslistaa juurikaan tarvinnut käyttää, vaan asiat tulivat käsitellyksi keskustelun lomassa. Haastattelujen aikana keskusteltiin muun muassa siitä, millainen harjoittelijoiden valintaprosessi on, miten yhteistyö korkeakoulujen kanssa on sujunut, miten harjoittelijoiden työtehtävät määritellään ja millaisia kokemuksia harjoittelijoista on ylipäätänsä ollut. Lisäksi haastateltavien kanssa pohdittiin sitä, millainen merkitys harjoitteluilla on työllistymiseen. Selvitystä varten tehtyjen haastattelujen lisäksi aineistona toimivat myös muistiinpanot, joita tehtiin Marko Kuparisen haastatellessa Kehittäminen ja yhteiskuntasuhteet Kehys -yksikön tutkija Eija Liukkosta ja Kulttuuria Kaikille -palvelun projektipäällikkö Sari Salovaaraa Lähde työelämään -hanketta varten. Tässä haastattelussa pohdittiin työnantajan näkökulmasta korkeakouluharjoittelujen käytäntöjä, kuten esimerkiksi yhteistyötä työpaikan ja korkeakoulujen välillä sekä harjoittelun tavoitteita ja ohjausta. Haastatteluaineiston analyysi tapahtui sisällönanalyysin keinoin. Aluksi haastattelut litteroitiin tekstimuotoon, jonka jälkeen haastattelut teemoiteltiin. Pääteemoina toimivat haastatteluja varten laaditut kysymykset. 7 Heikkilä 2008, Ks. Liite 4.

13 Aikaisempia tutkimuksia 9 3 Ai k a i s e m p i a t u t k i m u k s i a Opintoihin liittyvä harjoittelu on yksi tärkeimmistä opiskelijoiden työelämäorientaatiota lisäävistä tekijöistä; näin ollen harjoitteluilla suuri merkitys opiskelijan myöhempään työllistymiseen, urasuunnitteluun ja työnhakuun. Erityisesti museoalalla, jossa päteviä työnhakijoita on runsaasti enemmän kuin avoimia työpaikkoja, opintoaikaiset työelämäkontaktit ja työkokemus ovat tärkeitä. Tässä selvityksessä tarkastellaankin taidemuseoalalla suoritettuja korkeakouluharjoitteluita nimenomaan työllistymisen ja ammattitaidon kehittymisen näkökulmasta. Koska selvitys liittyy läheisesti korkeasti koulutettujen työllistymiseen sekä opiskelijoiden työelämäorientaatioon ja -valmiuksiin, tässä luvussa tarkastellaan selvityksiä ja tutkimuksia liittyen näihin aihepiireihin. Korkeasti koulutettujen työttömyys on ollut kasvussa viime vuosien aikana. Akavan heinäkuun 2010 työttömyyskatsaus osoittaa, että tutkijakoulutuksen ja ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien määrä on nyt kaikkien aikojen ennätysluvuissa. Lähes ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanutta ja lähes alemman korkeakoulututkinnon suorittanutta oli ilman töitä heinäkuussa Korkeasti koulutettujen työttömyys koskettaa läheisesti myös taidemuseoalaa. Suomen museoliiton kesällä 2008 tekemän tutkimuksen mukaan jopa 67 % museoalalla työskentelevistä on suorittanut yliopistossa korkeakoulututkinnon; näissä tutkinnoissa yleisimpiä pääaineita ovat olleet taidehistoria, kansatiede tai etnologia, historia-aineet, arkeologia ja luonnontieteelliset aineet 10. Korkeasti koulutettujen työttömyys onkin ollut korkea erityisesti näillä aloilla. Opiskelijoiden työelämäorientaatiota ja sen muodostumista on tarkasteltu muutamissa tutkimuksissa. Esimerkiksi Manninen & Luukannel tarkastelevat tutkimuksessaan Humanistit työelämäpoluilla: Helsingin yliopistosta valmistuvien humanistien työelämäorientaatio, osaaminen ja työllistyminen (2002) työelämäorientaatiota humanistien näkökulmasta. Tutkimus on yliopistosta valmistuvien sijoittumistutkimus, jossa määrällisen tarkastelun lisäksi arvioidaan työllistymiseen ja työpaikkojen laatuun vaikuttavia tekijöitä. Toinen hyvä esimerkki opiskelijoiden työelämäorientaatiota käsittelevistä tutkimuksista on Johanna Penttilän tutkimus Yliopisto-opiskelijoiden työelämään orientoituminen: Opintosisällöt, uraohjaus ja tulevaisuuskuvat (2009), jossa Penttilä tarkastelee yliopisto-opiskelijoiden 9 Akavan työttömyyskatsaus, heinäkuu Kallio 2008.

14 Aikaisempia tutkimuksia 10 työelämään orientoitumista tukevia tekijöitä yliopisto-opinnoissa sekä opiskelijoiden ajatuksia työllistymisestään. Penttilän tutkimuksen aineisto koostuu opiskelijoiden haastatteluista sekä 6000 vastauksen laadullisesta kyselyaineistosta. Manninen & Luukannel määrittelevät tutkimuksessaan työelämäorientaation opiskelijan yleiseksi suhtautumiseksi ja suuntautumiseksi työelämään, johon liittyy tiedollinen ulottuvuus, kokemuksellinen ulottuvuus sekä asenteellinen ulottuvuus. Työelämäorientaatio kehittyy koko opiskelun ajan ja sen muotoutumiseen vaikuttavat muun muassa tieteenalan sisällöt, uraohjaus sekä työharjoittelu ja työssäkäynti. Sillä on vaikutusta opiskelijan sivuaineiden valintaan, työssäkäyntiin ja valmistumisen jälkeiseen työnhakuun. 11 Sekä Mannisen & Luukanteleen että Penttilän tutkimuksessa työharjoittelu nähtiin yhtenä tärkeimpänä opiskelijan työelämäorientaatioon vaikuttavana tekijänä. Kummassakin tutkimuksessa todetaan, että opiskelijat pitävät opintoihin liittyvää työharjoittelua tärkeänä työllistymisen kannalta, mutta että niihin liittyvissä käytännön järjestelyissä on parantamisen varaa. Mannisen & Luukanteleen tutkimuksessa haastateltiin eri vaiheessa olevia opiskelijoita. Näissä haastatteluissa käy ilmi, että työharjoitteluiden hyvänä puolena pidettiin muun muassa sitä, että sen avulla päästiin tutustumaan oman alan töihin käytännössä ja sen avulla pystyttiin testaamaan omaa tietämystä ja käytännön osaamista. 12 Kuten Mannisen ja Luukanteleen tutkimuksessa, myös Penttisen tutkimuksen haastateltavien kokemukset harjoitteluista olivat pääsääntöisesti myönteisiä ja harjoitteluita pidettiin yhtenä tärkeimpänä työelämäorientaatiota kehittävänä tekijänä 13. Harjoitteluun liittyvinä myönteisinä asioina pidettiin oman alan työkokemuksen kartuttamista, mahdollisuutta tutustua oman alan työtehtäviin ja organisaatioihin, verkostoitumista ja sitä, että harjoittelun kautta pystyttiin suuntaamaan omia opintoja. Harjoitteluiden odotettiin vaikuttavan positiivisesti alalle työllistymiseen. Lisäksi harjoittelun kautta saatiin uskoa itseensä ja omaan osaamiseensa. 14 Harjoitteluiden huonot puolet liittyivät enemmänkin harjoittelukäytänteisiin kuin itse harjoitteluun. Mannisen & Luukanteleen tutkimuksen haastateltavat kritisoivat sitä, että yliopistoissa harjoittelupaikoista tiedotettiin huomaamattomasti ja että tuettuja harjoittelupaikkoja ei riittänyt kaikille halukkaille. 15 Myös Penttilän tutkimuksen haastateltavat pitivät harjoitteluihin liittyvinä kielteisinä asioina harjoittelutuen ja -paikkojen vähäistä määrää sekä puutteellista tiedottamista harjoittelumahdollisuuksista. Erityisesti humanistisilla aloilla 11 Manninen & Luukannel 2002, Manninen & Luukannel 2002, Penttilä 2009, Penttilä 2009, Manninen & Luukannel 2002, 56.

15 Aikaisempia tutkimuksia 11 harjoitteluihin suunnattuja varoja pidettiin liian vähäisenä; harjoitteluun pääsi vuosittain vain osa opiskelijoista. 16 Harjoittelutukea jaetaan usein niin, että työnantaja vastaa osasta harjoittelukustannuksista. Se, kuinka monta kuukautta yliopisto pystyy maksamaan harjoittelun palkasta, vaihtelee oppiaineittain; tämän on koettu eriarvoistavan opiskelijoita, sillä joidenkin alojen opiskelijat saavat vähemmän tukea kuin toiset. Tukikuukasia pidettiin houkuttimena mahdollisille harjoittelupaikoille harjoittelijoiden hankkimiseksi, joten vähemmän tukea saavat opiskelijat olivat heikommassa asemassa. 17 Mannisen & Luukanteleen tutkimuksen mukaan työharjoitteluun osallistumisella ja oman alan työkokemuksella on selkeä yhteys valmistumisen jälkeisen työllistymisen laatuun. Tutkimuksessa kävi ilmi, että laitosten työelämäyhteyksien lisäämiselle ja työharjoittelukäytänteiden kehittämiselle on tarvetta. Ohjausta ja työelämäorientaation muodostumista tukevia asioita tulisi olla tarjolla opiskelijalle koko opiskeluprosessin ajan, ei pelkästään opintojen loppuvaiheessa. Näin opiskelija pystyisi suunnittelemaan opintojaan ja työnhakuaan paremmin. Tutkimuksen pohjalta esitettiinkin yhtenä suosituksena, että työharjoittelukäytäntöjä yhtenäistettäisiin ja kehitettäisiin edelleen. 18 Penttilän tutkimuksen mukaan työharjoittelun lisäksi opiskelijan työelämäorientaatioon vaikuttavat sivuaine- ja vapaasti valittavat opinnot sekä työelämään orientoivat opinnot. Hyödyllisinä koetut sivuaineet työelämän kannalta olivat käytännönläheisiä ja soveltavia, kuten esimerkiksi liiketalouden opinnot. 19 Mielenkiintoista tässä on se, että sivuaineiden ja vapaasti valittavien opintojen korostaminen vähensi pääaineen merkitystä työllistymiseen. Penttilän mukaan sivuaineiden valinnassa työelämähyödyn miettiminen on suoraviivaisempaa kuin pääaineen valinnassa, sillä opiskelijoita ohjeistetaan valitsemaan sivuaineet työelämän tarpeet silmällä pitäen. 20 Pohdittaessa sivuaineiden merkitystä museoalalle työllistymisessä, hyvänä esimerkkinä toimivat museologian opinnot, jotka annetun museolain mukaan vaaditaan uusiin museovirkoihin ja jotka näin ollen ovat museoalalle työllistymisen kannalta erittäin tärkeitä. Penttilän ja Mannisen & Luukanteleen tutkimuksista kävi ilmi, että erityisesti harjoitteluihin liittyvät käytännöt tarvitsisivat kehittämistä. Harjoitteluiden kehittämisprojekteja onkin tehty 2000-luvun aikana. Esimerkiksi Helsingin yliopisto, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Lahden ammattikorkeakoulu toteuttivat vuonna 2001 yhteisen korkeakouluopiskelijoiden harjoittelun 16 Penttilä 2009, Penttilä 2009, Manninen & Luukannel 2002, Penttilä 2009, Penttilä 2009, 63.

Harjoittelubarometri 2012

Harjoittelubarometri 2012 Harjoittelubarometri 2012 2 3 4 Harjoittelubarometri 2012 1 Taustaa... 5 2.1 Korkeakouluopiskelijoiden demografiset tekijät...6 2.2 Korkeakouluopiskelijoiden tulokset...11 3.1 Korkeakoulujen henkilöstön

Lisätiedot

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään.

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. FT Johanna Isosävi johanna.isosavi[at]helsinki.fi Nykykielten

Lisätiedot

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen

Lisätiedot

Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA

Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteiden pro gradu tutkielma Marraskuu 2014 ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella

Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella Selvityksen tekijät: Jaana O. Liimatainen, Jenni Kaisto, Kaisa Karhu, Susanna Martikkala,

Lisätiedot

Työelämäopinnot luonnontieteissä luonnontieteiden työelämäopintojen tilanne ja kehityskohteet vuonna 2013

Työelämäopinnot luonnontieteissä luonnontieteiden työelämäopintojen tilanne ja kehityskohteet vuonna 2013 Työelämäopinnot luonnontieteissä luonnontieteiden työelämäopintojen tilanne ja kehityskohteet vuonna 2013 Antti Väisänen Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL i Työelämätaitojen painoarvo nousee Yliopistojen

Lisätiedot

TEM raportteja 37/2013

TEM raportteja 37/2013 TEM raportteja 37/2013 Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus TK-Eval Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN Juhana Rönnqvist Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla H y v ä t k ä y t ä n n ö t Telle Lemetyinen Kimmo Riusala SELVITYS MAAHANMUUTTAJATYÖSTÄ SAADUISTA KOKEMUKSISTA

Lisätiedot

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen SEFEN RAPORTTEJA 4/2011 Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen työnantajien asenteet ja panostukset Anna Hartikainen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALTA VUOSINA 1999 2001 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALTA VUOSINA 1999 2001 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALTA VUOSINA 1999 2001 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN Tommi Holmsten Arto Syrjälä Toukokuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke Loppuraportti 3/2015 Tekijät: Sini Granström Sari Lamminpää Päivi Pöyry-Lassila Annulii Vähämaa Aku Välimaa Toni Anttonen Joni Aunola Anniina Hämäläinen

Lisätiedot

RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011

RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011 RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011 Tommi Salonen Harri Sjöholm Sampo Viding 30.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TIIVISTELMÄ... 4 KOULUTUSKYSELYN KESKEISET TULOKSET... 4 TÄRKEIMMÄT

Lisätiedot

Palautetta ekonomikoulutuksesta

Palautetta ekonomikoulutuksesta SEFEN RAPORTTEJA 5/2012 Palautetta ekonomikoulutuksesta kysely vastavalmistuneille 2011 Johanna Saarinen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN Sisältö 1 Johdanto... 6 2 Kauppatieteiden maisterit... 9

Lisätiedot

FINANSSIALALLE JOHTAVAN KOULUTUKSEN KÄYTÄNNÖNLÄ- HEISYYS

FINANSSIALALLE JOHTAVAN KOULUTUKSEN KÄYTÄNNÖNLÄ- HEISYYS FINANSSIALALLE JOHTAVAN KOULUTUKSEN KÄYTÄNNÖNLÄ- HEISYYS Iida Asikainen Opinnäytetyö Toukokuu 2012 Liiketalous TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma ASIKAINEN, IIDA: Finanssialalle

Lisätiedot

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Kandidaatintutkielma Kasvatustiede Sara Partanen & Petra Ruusunen Maaliskuu 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA I TILASTOTIETOA TAITEESTA NRO 33 PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään Kyselytutkimus ammatillisen tutkinnon

Lisätiedot

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille Vuosi työelämässä Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 212 valmistuneille Lahden ammattikorkeakoulu TKI-, KV- ja aluekehityspalvelut 1.7.214 1 Sisällys Mikä on sijoittumisseuranta?...

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto Tampereen yliopiston opintotoimisto Tutkimuksia ja selvityksiä 46 2004 Se on se avain! Kasvatustieteiden tieteenalaohjelmasta valmistuneiden tarinoita opiskelusta ja työhön sijoittumisesta Kirsti Jokihaara

Lisätiedot

Työelämäopinnot luonnontieteissä

Työelämäopinnot luonnontieteissä Työelämäopinnot luonnontieteissä luonnontieteiden työelämäopintojen tilanne ja kehityskohteet vuonna 2014 Toimittanut Antti Väisänen Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL Sisällys Työelämätaitojen painoarvo

Lisätiedot

YLI 40-VUOTIAAT AIKUISKOULUTUKSESSA: KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN JÄÄ!

YLI 40-VUOTIAAT AIKUISKOULUTUKSESSA: KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN JÄÄ! YLI 40-VUOTIAAT AIKUISKOULUTUKSESSA: KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN JÄÄ! MARJA-LEENA STENSTRÖM PIRJO LINNAKYLÄ ANTERO MALIN PENTTI NIKKANEN ELLEN PIESANEN SAKARI VALKONEN KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen

Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen SIJOITTUMISSEURANTA 2011 Vaasan yliopisto Opintoasiat/Urapalvelut

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6

Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6 Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6 Eila Pajarre, Piia Asunmaa & Heli Lukkari Ei kysyvä teekkari opintopolulta

Lisätiedot

SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA

SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA Opetushallitus, Tuija Öystilä, Meri Kaila-Sayeed ja Marja-Liisa Visanti Taitto: Layout Studio Oy/Marke

Lisätiedot