Raamatun Uuden testamentin alkuperäinen sanoma kreikan kielen valossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raamatun Uuden testamentin alkuperäinen sanoma kreikan kielen valossa"

Transkriptio

1 (1/29) Raamatun Uuden testamentin alkuperäinen sanoma kreikan kielen valossa Raamatun kääntämisessä on tapahtunut 1970-luvun jälkeen erittäin suurin muutos. Uusimpien 1970-luvun jälkeen toimitettujen käännösten ohjenuorana ei enää pidetty sanamukaista, mahdollisimman läheisesti vanhimpia tekstiä seuraavia ilmaisuja, vaan käännösten johtavana periaatteena oli sujuva ja ajanmukainen kieli. Tämä dynaamisen vastaavuuden periaate uusissa käännöksissä hukkaa tarkat alkukielen sanat, joiden avulla eri jakeita voisi yhdistää ja tutkia tarkasti. Tästä syystä Uusimmat Raamatunkäännökset eivät sovellu opinkohtien yksityiskohtaiseen ja tarkempaan tutkimiseen, vaan ne tarjoavat lähinnä Raamatun sanoman yksinkertaisessa ja helppolukuisessa muodossa. Jos taas halutaan tutkia Raamatun sanomaa tarkasti, niin kuin se on kirjoitettu, on tärkeää käyttää parasta mahdollista käännöstä sellaista, joka mahdollisimman tarkasti seuraa alkuperäistä tekstiä. Viimeinen suomalainen sanasta sanaan raamatunkäännös oli vuoden Kirkkoraamattu (VT 1933 / UT ). Vuoden 1992 raamtunkäännös ei perustu sanatarkkuuden periaatteelle, eikä ole siksi vertailukelpoinen. KR92:n sanomaa ei ole perusteltua verrata alkuperäiseen kreikkaan. Vartiotorniseura ts. Jehovan todistajat järjestö on julkaissut jäseniensä käyttöön Uuden maailman käännöksen (UM 1995), jonka esipuheessa kerrotaan käännöksen olevan myös toimitettu sanasta sanaan: Käännetty vuoden 1984 englanninkielisestä tarkistetusta laitoksesta huolellisesti vertailemalla hepreankieliseen, aramealaiseen ja kreikkalaiseen pohjatekstiin. Uuden maailman käänöksen laajennetun painoksen, nk. viitelaitoksen, sivulla 7 kerrotaan käännöksestä tarkemmin seuraavaa: (...) Rather, an effort has been made to give as literal a translation as possible ( ) getting an almost word-for-word statement of the original ( ) Uniformity an rendering has been maintained by assigning one meaning to each major word and holding to that meaning as far as the context permits. (kursiivi lisätty). Englanninkielinen teksti vapaasti suomennettuna ilmaisee, että UM käännös on toimitettu sanasta sanaan alkuperäisistä teksteistä (literal, word-for-word) ja sanan käännös eri jakeissa on mahdollisimman pitkälle pidetty samana. Tässä dokumentissa tarkastellaan kysymystä: kumpi Raamatuista, KR38 vai UM, seuraa tarkemmin vanhimpien kirjakääröjen kreikan tekstiä? Onko Uuden Maailman käännös ilmoituksensa mukaan sanasta sanaan raamatunkäännös? Raamatun tärkeimmät jakeet vanhinten kirjakääröjen ja niistä toimitettujen kreikan tekstilaitosten valossa Seuraavassa on esitelty muutamia jakeita, Raamatun karttapisteitä, joita seuraamalla tie Jumalan tuntemukseen tulee lähemmäksi. Jakeiden kääntämisessä on kysymys huolellisuudesta; asiaa voisi verrata suunnistukseen vain oikeiden pisteiden kautta kulkeva tie vie lukijan oikealle reitille ja kohti määränpäätä. Jos kartta on epätarkka, ei kulkija löydä tietä perille.

2 (2/29) Seuraavassa on esitetty Uuden testamentin jakeet niiden vanhinten tunnettujen kirjakääröjen mukaan. Näiden kirjakääröjen tekstejä on kootti erillisiksi tekstilaitoksisksi. Jakeita on tässä dokumentissa tutkittu käyttämällä kahta lähdettä: Kansainvälinen Novum 1-5 kirjasarja, joka pohjautuu Textus Receptus vuoden tekstilaitokseen. Kirjsarja sisältää kaikki Uuden testamentin teksit kreikka-suomi rivienvälisinä käännöksinä. Vartiotorniseuran julkaisema Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures, 1985), joka perustuu Wescott & Hort vuoden tekstilaitokseen. Kyseessä on kreikka-englanti sanasta sanaan rivienvälinen käännös. Kirjasta käytetään tässä dokumentissa lyhennystä KIT-interlinaari. Lukija voi esitettyjen jakeiden kohdalla myös tutustua verkossa vapaasti käytettävissä oleviin Raamatun tekstilaitoksiin ja Novum-kirjasarjan sananselitysosaa (osa 5) vastaavaan kansainväliseen Strongin sananselityslaitokseen. Osoitteet ovat: Sisältää koko vanhan testamentin alkuperäinen heprean ja Uuden testamentin kreikan sekä useita raamatunkäännöksiä Strongin kansainvälinen sanaselitysteos. Antamalla kreikan tai heprean sanan numeron, ohjelma etsii kaikki Raamtunkohdat, joissa sana esiintyy ja kertoo mitä sana tarkoittaa. Tässä dokumentissa kreikan kirjakääröjen vanhimpien tunnettujen sanoitusten rinnalle asetetaan Vartiotorniseuran vuoden 1995 Uuden maailman käännös ja suomalainen Kirkkoraamattu 1933/. Lukija voi kunkin jakeen kohdalla tarkastella, seuraako vai eroaako näiden Raamattujen teksti alkuperäisen kreikan sanomasta.

3 (3/29) Tekijänoikeuksista Tämä dokumentti ei ole tekijänoikeussuojattu. Tekijä antaa luvan vapaasti kopioida, julkaista ja levittää otteita tai kokonaan, sähköisesti tai ei-sähköisesti, tässä kirjoituksessa esiintyvää materiaalia ilman erikseen pyydettyä suostumusta. Kaikki lainaukset Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (KIT) teoksesta ja suomalaisesta Uuden maailman käännöksestä (UM 1995) kuuluvat WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK/PENNSYLVANIA ja INTERNATIONAL BIBLE ASSOCIATION yhdistyksille, jota suomessa edustaa Jehovan todistajat uskonnollinen yhdyskynta ry. Kirkkoraamattu 1933/ on tekijänoikeuksista vapaa. Lainauksia on suomen sitaattioikeuden perusteella käytetty tutkimustarkoituksessa ilman erikseen pyydettyä lupaa UM käännöksen vertailuun muihin raamattuihin nähden. Tutkitut Raamatunjakeet Matt. 25:46 Ja kai menevät apeleusontai nämä hutoi rangaistukseen eis kolasin,2545 iäiseen aionion mutta hoi de vanhurskaat dikaioi elämään eis den iäiseen aionion And will go off these into LOPPING OFF everlasting, but the righteous ones into life everlasting. Ja nämä menevät ikuiseen POIS KARSIINTUMISE EN, mutta vanhurskaat ikuiseen elämään Ja nämä menevät pois iankaikkiseen RANGAISTUK SEEN, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään Luuk. 23:43 Ja kai sanoi eipen hänelle auto Jeesus ho Iesus totisesti Amen sanon lego sinulle soi tänään semeron kanssa met minun emu olet ese paratiisissa en to paradeiso And he said to him Amen to you I am saying TODAY WITH ME you will be in the paradise. Ja hän sanoi hänelle: 'Totisesti minä sanon sinulle TÄNÄÄN: sinä tulet olemaan minun kanssani paratiisissa. Niin Jeesus sanoi hänelle: 'Totisesti minä sanon sinulle: TÄNÄ PÄIVÄNÄ pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa.'

4 (4/29) Joh. 1:1 Alussa en arkhe oli en Sana ho logos ja kai Sana ho logos oli en luona pros Jumalan ton theon ja kai Jumala theos oli en Sana ho logos In beginning was the word, and the word was TOWARD the God, and god was the word. Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan LUONA, ja Sana oli [eräs] jumala. Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan TYKÖNÄ, ja Sana oli Jumala Joh. 3:16 siten hutos sillä gar rakasti egapesen Jumala ho Theos maailmaa kosmon jotta hoste Pojan ton hyion hänen autu ainoan ton monogene antoi edoken, jotta hina kukaan pas uskova ho pisteuon häneen eis auton ei me tuhoutuisi apoletai vaan all omistaisi ekhe elämän dzpen iäisen aionion Thus for loved the God the world as-and the Son the onlybegotten he gave IN ORDER THAT everyone the BELIEVING INTO him not MIGHT BE DESTROYED but may have life everlasting. Sillä Jumala rakasti maailmaa niin paljon, että hän antoi ainosyntyisen Poikansa, JOTTEI kukaan häneen USKOVA TUHOUTUISI, vaan hänellä olisi ikuinen elämä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen USKOO, HUKKUISI, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä Joh. 8:42 Sanoi eipen niin un heille autois Jeesus: ho Iesus jos ei Jumala ho theos isänä pater teidän hymon oli, en rakastaisitte egapate minua eme minä ego sillä gar JUMALASTA ek tu theu lähdin ekselthon ja kai tulin, heko en ude sillä gar itsestäni emautu tullut elelytha, vaan all hän ekeinos minut me lähetti. apesteilen Said to them the Jesus: If the God Father of you was you were loving likely me, I for OUT OF THE GOD COME OUT and I am arriving; neither for from myself I have come, but that (one) me sent forth Jeesus sanoi heille: 'Jos Jumala olisi teidän Isänne, niin te rakastaisitte minua, sillä Jumalan LUOTA minä tulin ja olen täällä. Enkä suinkaan ole tullut omasta aloitteestani, vaan hän on lähettänyt minut.' Jeesus sanoi heille: 'Jos Jumala olisi teidän Isänne, niin te rakastaisitte minua, sillä minä olen JUMALASTA LÄHTENYT JA TULLUT; en minä ole itsestäni tullut, vaan hän on minut lähettänyt.' Joh. 8:58 Sanoi eipen heille autois Jeesus Iesus Todella Amen todella amen sanon lego teille hymin ennen prin Aabrahamin Abraam syntymistä genesthai Said to them Jesus Amen amen I am saying to you before Abraham to become I AM. Jeesus sanoi heille: "totta totisesti minä sanon teille: ennen kuin Abraham syntyi, OLEN MINÄ OLLUT." Jeesus sanoi heille: Totisesti, totisesti minä sanon teille: ennenkuin Aabraham syntyi, OLEN

5 (5/29) minä ego olen eimi MINÄ OLLUT Joh. 14:14 Jos ean jotain ti pyydätte aitesete,129(18) minulta me nimessä en to onomati minun mu minä ego teen If ever anything you should ASK ME in the NAME OF ME this I shall do Jos PYYDÄTTE mitä tahansa MINUN NIMESSÄNI, niin teen sen. Jos te ANOTTE MINULTA jotakin MINUN NIMESSÄNI, niin minä sen teen poieso Joh 14:14: UM on jättänyt tärkeän sanan minulta pois. Jae alkuperäisessä muodossaan ilmaisee, että Jeesukselta voi anoa suoraan (= rukoilla) Jeesuksen nimessä. Joh. 17:3 Ja kai tämä haute on de estin iäinen he aionios elämä dzoe että hina tuntevat ginoskosin sinut se ainoan ton monon todellisen aiethinon Jumalan theon ja kai jonka hon lähetit apesteilas Jeesuksen Iesun Kristuksen This but is the everlasting life IN ORDER THAT THEY MAY BE KNOWING YOU the only true God and whom you sent forth Jesus Christ Tämä merkitsee ikuista elämää, että he HANKKISIVAT SINUN TUNTEMUSTASI, ainoan tosi Jumalan, ja hänen tuntemustaan, jonka olet lähettänyt, Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he TUNTEVAT sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Khriston Jeesuksen Kristuksen Joh 17:3: Kirkkoraamattu ja UM kääntävät sanat ego eimi väärin perfektissä. Sanat ovat preesensissä minä olen. Joh 20:28 Ja kai vastasi apekrithe Tuomas ho Thomas ja kai sanoi eipen hänelle: auto Herra Ho Kyrios Tuomas sanoi hänelle vastaukseksi: 'Herrani ja Jumalani! Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: 'Minun Herrani ja minun Jumalani!' minun mu Jumala ho theos minun mu Joh. 20:28: Jeesusta kutsutaan Jumalaksi kaikissa: KIT:issä, UM:ssä ja Kirkkoraamatussa, nimenomaan isolla J:llä, ei pienellä j-kirjaimella. Kreikan alkutekstissä on todellakin määräinen artikkeli Jumala sanan edellä: ho theos Ap. t. 4:12 Ja kai ei uk ole estin toisessa en allo kenessäkään udeni pelastus soteria, eikä ute sillä gar nimeä onoma ole estin toista heteron alla hypo taivaan ton uranon annettua to And not is in other no one the salvation, neither for name is different UNDER THE HEAVEN the having been given in men in Eikä ole pelastusta kenessäkään muussa, sillä taivaan alla ei ole toista IHMISTEN KESKUUDESSA annettua nimeä, jonka välityksellä meidän TÄYTYY Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole TAIVAAN ALLA muuta nimeä ihmisille annettu, JOSSA meidän PITÄISI

6 (6/29) dedomenon joukossa en ihmisten anthropois jossa en ho pitää dei pelastua sothenai meidän hemas which IT IS NECESSARY to BE SAVED us. PELASTUA. PELASTUMAN. Ap. t. 11:14 joka hos puhuu lalesei sanoja remata sinulle pros se joilla en hois pelastut sothese sinä sy ja kai koko pas talo ho oikos sinun su Who will speak sayings toward you in which WILL BE SAVED you and all the house of you Niin hän puhuu sinulle asioita, joiden avulla sinä ja koko huonekuntasi VOITTE PELASTUA. Hän on puhuva sinulle sanoja, joiden kautta SINÄ PELASTUT, ja koko sinun perhekuntasi Ap. t. 20:7 Ja en de ensimmäisenä te mia sapattien ton sabbaton kokoontuneina synegmenon opetuslapsien ton matheton meidän tu murtamaan klasai leipää arton Paavali Paulos keskusteli dielegeto heidän autois aikoen mellon lähteä eksienai seuraavana te epaurion pitkitti pareteinen ja te puhetta ton logon saakka mekhri puoliyöhön mesonyktiu In but the one of the sabbaths having been led together of us to BREAK BREAD the Paul was discoursing to them, being about to be going out to the morrow, he extended alongside and the word until midnight. Viikon ensimmäisenä päivänä kun olimme kokoontuneet ATERIOIMAAN, Paavali alkoi pitää heille esitelmää, koska hän aikoi lähteä seuraavana päivänä, ja hän pitkitti puhettaan keskiyöhön saakka. Ja kun viikon ensimmäisenä päivänä olimme kokoontuneet MURTAMAAN LEIPÄÄ, niin Paavali, joka seuraavana päivänä aikoi matkustaa pois, keskusteli heidän kanssansa ja pitkitti puhettaan puoliyöhön saakka. Ap. t. 20:28 Huolehtikaa prosekhete siis un itsestänne heautois ja kai koko panti laumasta to poimnio johon en ho teidät hymas Henki to pneuma Pyhä to hagion asetti etheto johtajiksi episkopus paimentamaan poimainein seurakuntaa ten ekklesian Jumalan tu theu Herran tu kyriu Be you paying attention to selves and to all the flock in which you the SPIRIT THE HOLY PUT OVERSEERS TO BE SHEPHERDING the ecclesia of the God, which he reserved for self THROUGH THE BLOOD Kiinnittäkää huomiota itseenne ja koko laumaan, jonka keskuuteen PYHÄ HENKI ON NIMITTÄNYT teidät valvojiksi, paimentamaan Jumalan seurakuntaa, jonka hän osti OMANSA VERELLÄ. Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on teidät PANNUT KAITSIJOIKSI, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän OMALLA VERELLÄNSÄ on itselleen ansainnut.

7 (7/29) jonka hen hankki periepoiesato kautta dia oman tu idiu veren haimatos OF THE OWN [ONE]. Room. 9:5: Joiden hon isät hoi pateres ja kai joista eks hon Kristus ho Khristos mukaan to kata lihan sarka oleva ho on yli epi kaikkien panton Jumala theos siunattu eulegotos iäisyyksiksi eis tus aionas amen amen Of whom the fathers, and out of whom the Christ the [thing] according to flesh, THE [ONE] BEING UPON ALL [things], God blessed [one] into the ages; amen. Joille esi-isät kuuluvat ja joista Kristus polveutui lihan mukaan: JUMALA, JOKA ON YLI KAIKEN, olkoon siunattu ikuisesti. Amen heidän ovat isät, ja heistä on Kristus lihan puolesta, HÄN, JOKA ON YLI KAIKEN, Jumala, ylistetty iankaikkisesti, amen! Room. 10:9, 10 (9) että hoti jos en tunnustaisit homologeses suulla en to stomati sinun su Herran kyrion Jeesuksen Iesun ja kai uskoisit pisteuses sydämessä en te kardia sinun su että hoti Jumala ho theos hänet auton herätti egeiren kuolleista ek nekron pelastuisit sothese sydämellä kardia (10) sillä gar uskotaan pisteuetai vanhurskaudeksi dikaiosynen ja kai suulla stomati tunnustetaan de homologeitai pelastukseksi eis soterian That if ever you should CONFESS the saying in the mouth of you that Lord Jesus, and you should BELIEVE in the heart of you that the god him raised up out of dead [ones], you WILL BE SAVED. (10) To heart for it is being believed INTO RIGHTEOUSNE SS, to mouth but is is being CONFESSED into salvation. (9) Sillä jos sinä JULKISESTI JULISTAT tämän omassa SUUSSASI OLEVAN SANAN, että Jeesus on Herra, ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, niin sinä PELASTUT. (10) Sillä sydämellä USKOTAAN VANHURSKAUD EKSI, mutta suulla ANNETAAN JULKINEN JULISTUS pelastukseksi (9) Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja USKOT sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä PELASTUT, (10) sillä sydämen uskolla TULLAAN VANHURSKAA KSI ja suun TUNNUSTUKS ELLA PELASTUTAA N. 1. Kor. 14:12-16 (12) siten hitos myös kai te hymeis, koska epei kaipaavia dzelotai olette este henkien pneumaton, rakennukseksi pros ten oikodomen seurakunnan ekklesias etsikää dzeteite jotta hina (12) Thus also you, since zealous you are OF SPIRITS toward the up building of the ecclesia be you seeking in order that you may be abounding. (12) Niin tekin, koska palavan innokkaasti haluatte HENGEN LAHJOJA, tavoitelkaa sitä, että teillä on niitä runsaasti seurakunnan rakennukseksi. (12) Samoin tekin, koska tavoittelette HENKILAHJOJA, niin pyrkikää seurakunnan rakennukseksi saamaan niitä runsaasti. (13) Sentähden rukoilkoon se,

8 (8/29) olisitte rikkaita. prisseuete (13) siksi dio puhuva lalon kielellä glosse rukoilkoon proseukhestho että hina selittäisi diermeneue, jos ean sillä gar rukoilisin proseukhomai kielellä glosse, henki to pneuma minun mu rukoilee proseukhetai, mutta ho de ymmärrys nus minun mu hedelmätön akarpos on. estin (15) Miten ti siis un on? estin Rukoilen proseuksomai hengellä, pneumati [mutta] rukoilen proseuksomai myös de kai järjellä, to noi laulan psalo hengellä, to pneumati [mutta] laulan psalo myös kai järjellä. to noi (16) Sillä epei jos ean siunaisit eulogeses hengessä to pneumati täyttävä ho anapleron paikkaa ton topon oppimattoman tu idiotu kuinka pos sanoo erei aamenen amen sinun epi te se kiitoksellesi eukharistia kaskapa epeide mitä ti sanot legeis ei uk tiedä? oiden Through which the [one] speaking to tongue let him praying in order that he may be translating. If ever for I am praying, the SPIRIT OF ME is praying, the but mind of me unfruitful is. What therefore is it? I shall PRAY TO THE SPIRIT, I shall pray but also to the mind; I shall make melody TO THE SPIRIT, I shall make melody but also to the mind; since if ever you may be blessing IN SPIRIT, the [one] filling up the place of the ordinary [one] how will he say Amen upon the your thanksgiving? Since what you are saying not he has know? (13) Siksi rukoilkoon se, joka puhuu jollakin kielellä, että hän voisi tulkita. (14) Sillä jos rukoilen jollakin kielellä, niin minun HENGEN LAHJANI rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön. (15) Mitä siis pitää tehdä? olen rukoileva HENGEN LAHJALLA, mutta olen rukoileva myös ymmärrystä käyttäen. olen laulava ylistystä HENGEN LAHJALLA, mutta olen laulava ylistystä myös ymmärrystä käyttäen. (16) Miten muussa tapauksessa, jos YLISTÄT HENGEN LAHJALLA, tavallisen ihmisen paikalla istuva voi sanoa "amen" sinun kiitoksesi, koska hän ei tiedä mitä sanot? joka kielillä puhuu, että hän taitaisi selittää. (14) Sillä jos minä rukoilen kielillä puhuen, niin MINUN HENKENI kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön. (15) Kuinka siis on? Minun on rukoiltava HENGELLÄNI, mutta minun on rukoiltava myöskin ymmärrykselläni; minun on veisattava kiitosta HENGELLÄNI, mutta minun on veisattava myöskin ymmärrykselläni. (16) Sillä jos YLISTÄT JUMALAA HENGESSÄ, kuinka oppimattoman paikalla istuva saattaa sanoa "amen" sinun kiitokseesi? Eihän hän ymmärrä, mitä sanot Ef. 1:21 yläpuolelle hyperano kaiken pases hallituksen arkhes ja kai vallan eksusias ja kai voiman dynameos ja kai herrauden kyrietetos ja kai kaiken pantos nimen onomatos mainittavan OVER- UPWARD OF EVERY government and of authority and of power and of lordship and of EVERY NAME being named not PALJON YLEMMÄKSI jokaista hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja JOKAISTA NIMEÄ, joka mainitaan, ei ainoastaan tässä asiainjärjestelmässä, vaan myös KORKEAMMALLE kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja JOKAISTA NIMEÄ, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa.

9 (9/29) onomadzomenu ei u vain monon aikakautena en to aioni tänä tuto vaan alla myös kai tulevana. en to mellonti only in the age this but also in the [one] being about [to be]. tulevassa. Ef. 4:24 ja kai pukeutumaan endysasthai uuteen ton kainon ihmiseen anthropon mukaan ton kata Jumalan theon luotuun ktisthenta vanhurskaudessa en dikaiosyne ja kai pyhyydessä hosioteti totuuden tes aletheias and to put on selves the NEW MAN the according to God having been created in righteousness and loyalty of the truth ja pukekaa yllenne UUSI PERSOONALLISUUS, joka luotiin Jumalan tahdon mukaan tosi vanhurskaudessa ja uskollisuudessa. ja pukea päällenne UUSI IHMINEN, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Fil. 1:23 olen ahtaalla synekhomai sillä gar ja de näistä ek kahdesta ton dyo halun ten epithymian omistaen ekhon irrottautumiseksi eis to analysai ja kai kanssa syn Kristuksen Khristo olla enai paljon pollo sillä gar enemmän mallon paremmin kreisson I am being held together but out of the two [things] the desire having into the LOOSING UP and together with Christ to be to much for rather better. Olen painostuksen alaisena näiden kahden johdosta; mutta VAPAUTTAMISTA ja Kristuksen kanssa olemista haluan todella, sillä tämä on tietenkin paljon parempi Ahtaalla minä olen näiden kahden välissä: HALU MINULLA ON TÄÄLTÄ ERITÄ ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi Fil. 2:6-7 (6) joka hos muodossa en morfe Jumalan theu ollen hyparkhon ei ukh saaliina harpagmon pitänyt hegesato olemista to einai kaltainen isa Jumalan theo, (7) vaan all itsensä heauton tyhjensi ekenosen hahmon morfen orjan dulu ottaen labon, (6) who IN FORM OF GOD EXISTING not snatching he considered the to be equal [things] to God, (7) but himself he EMPTIED form of slave having taken in likeness of men having become. (6) joka, vaikka hän oli olemassa JUMALAN MUODOSSA, ei harkinnut lainkaan anastusta, nimittäin sitä, että hänen tulisi olla Jumalan vertainen. (7) Ei, vaan hän TYHJENSI ITSENSÄ ja otti orjan muodon ja (6) joka ei, vaikka hänellä olikin JUMALAN MUOTO, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, (7) vaan TYHJENSI ITSENSÄ ja otti orjan muodon, tuli ihmisten

10 (10/29) kaltaisuuteen homoiomati ihmisen anthropon tullen genomenos tuli ihmisten kaltaiseksi. kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen Fil. 2:9-11 (9) Siksi dio myös kai Jumala ho theos hänet auton korotti hyperypsosen ja kai lahjoitti ekharisato hänelle auto nimen to onoma mikä to yli hyper kaiken pan nimen onoma (10) jotta hina nimessä en to onomati Jeesuksen Iesu jokainen pan polvi gony notkistuisi kampse taivaallisten epuranion ja kai maanpäällisten epigeion ja kai maanalaisten katakhthonion (11) ja kai jokainen plase kieli glossa tunnustaisi eksomologesetai että hoti Herra kyrios Jeesus Iesus Kristus Khristos kunniaksi eis doksan Jumalan theu Isän patros (9) through which also the God him put high up over and he graciously gave to him the NAME THE OVER EVERY NAME (10) in order that in the NAME OF JESUS EVERY KNEE SHOULD BEND of those in heaven and those on earth and those underground, (11) and every tongue should confess out that LORD JESUS CHRIST into glory of God Father. (9) Juuri siksi Jumala korottikin hänet ylempään asemaan ja antoi huomaavaisesti hänelle nimen, joka on JOKAISEN MUUN NIMEN YLÄPUOLELLA (10) niin että JEESUKSEN NIMESSÄ JOKAINEN POLVI NOTKISTUISI, niiden jotka ovat taivaassa, ja niiden jotka ovat maan päällä, ja niiden jotka ovat maan alla, (11) ja jokainen kieli tunnustaisi avoimesti JEESUKSEN KRISTUKSEN OLEVAN HERRA, Jumalan, Isän kunniaksi. (9) Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, KAIKKIA MUITA NIMIÄ KORKEAMMAN, (10) niin että KAIKKIEN POLVIEN PITÄÄ JEESUKSEN NIMEEN NOTKISTUMAN, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, (11) ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että JEESUS KRISTUS ON HERRA. Fil. 3:21 joka hos muuttaa meskhematisei ruumiin to soma alennustilan tes tapeinoseos meidän hemon tulemiseksi eis to genesthai sen auto kaltaiseksi symmorfon ruumiin to somati kirkkauden tes dokses hänen autu mukaan kata voimavaikutuksen ten energeian,1579(1) who will refashion to the body of the glory of him according to the OPERATION WITHIN OF THE TO BE ABLE HIM ALSO TO SUBJECT TO HIMSELF THE ALL joka muovaa uudelleen meidän nöytyytetyn ruumiimme loistoisan ruumiin kaltaiseksi SEN VOIMAN VAIKUTUKSELLA, JOLLA HÄN MYÖS VOI SAATTAA KAIKEN ALAISUUTEENSA. joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi SILLÄ VOIMALLAAN, JOLLA HÄN MYÖS VOI TEHDÄ KAIKKI ITSELLENSÄ ALAMAISEKSI.

11 (11/29) kyetä tu dynasthai hänen auton myös kai alistaa hypotaksai itselleen heautu kaikki ta panta Kol. 1:15-17 (15) Joka hos on estin kuva eikon Jumalan tu theu näkymättömän tu aoratu esikoinen ptototolos kaiken pases luomisen ktisesos (16) sillä hoti hänessä en auto luotiin ektisthe kaikki ta panta taivaissa en tois uranois ja kai päällä epi maan tes ges näkyvät ta horata ja kai näkymättömät ta oaorata, joko eite valtaistuimia thronoi tai eite herrauksia kyriotetes tai eite hallituksia arkhai tai eite valtoja eksusiai, kaikki ta panta kautta di hänen autu ja kai häneen eis auton on ektistai luotu (17) ja kai hän autos on estin ennen pro kaikkia panton, ja kai kaikki ta panta hänessä en auto pysyy voimassa synesteken. (15) Who is image of the God the invisible, firstborn of all creation, (16) because in him it was created the all [things] in the heavens and upon the earth, the [things] visible and the [things] invisible, whether thrones or lordships or governments or authorities; the all [things] through him and into him it has been created (17) and he is before all [things] and the all [things] in him it has stood together (15) hän on näkymättömän Jumalan kuva, koko luomakunnan esikoinen (16) sillä hänen välityksellään luotiin KAIKKI MUU, mikä on taivaissa ja maan päällä, näkyvät ja näkymättömät, ovatpa ne valtaistuimia tai herrauksia tai hallituksia tai valtoja. KAIKKI MUU on luotu hänen VÄLITYKSELLÄÄN ja häntä varten. (17) Hän on myös ENNEN KAIKKEA MUUTA, ja hänen välityksellään kaikki muu saatettiin olemaan (15) ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. (16) Sillä hänessä LUOTIIN KAIKKI, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, KAIKKI ON LUOTU HÄNEN KAUTTANSA JA HÄNEEN, (17) ja hän on ENNEN KAIKKIA, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Kol. 2:9-10 (9) sillä hoti hänessä en auto asuu katoikei koko pan täyteys to pleroma jumaluuden tes theotetos ruumillisesti somatikos (10) ja kai olette este hänessä en auto (9) because in him is dwelling down all the FULLNESS OF THE DIVINITY bodily (10) and you are IN HIM [ones] having been filled, who (9) Sillä hänessä asuu JUMALALLISEN OMINAISUUDEN koko täyteys ruumiillisesti (10) ja niin teillä on täyteys hänen VÄLITYKSELLÄÄN, joka on kaiken hallituksen ja vallan (9) Sillä hänessä asuu JUMALUUDEN koko täyteys ruumiillisesti, (10) ja te olette täytetyt HÄNESSÄ, joka on kaiken hallituksen ja

12 (12/29) täytetyt pepleromenoi joka hos on estin pää he kefale kaiken pases hallituksen arkhes ja kai vallan eksusias is the head of all government and authority. pää vallan pää. Kol. 3:24 tietäen eidotes että hoti herralta apo kyriu saatte apolepsesthe palkkana ten antapodosin perinnön tes kleronomias sillä to gar Herraa kyrio Kristusta Khristo palvelette duleuete having known that FROM LORD you will receive back the GIFT in exchange of the inheritance; to the LORD CHRIST be you slaving Sillä te tiedätte, että tulette JEHOVALTA asianmukaisen PALKAN, perinnön. Palvelkaa Herran, Kristuksen, orjina. tietäen, että te saatte HERRALTA PALKAKSI perinnön; te palvelette HERRAA KRISTUSTA Raamtunjae NOVUM KIT 1985 UM 1995 Kirkkoraamatt u Tiit. 2:13 odottavina prosdekhomenoi autuasta ten makarian toivoa elpida ja kai ilmestymistä epifaneian kirkkauden tes dokses suuren tu megalu Jumalan theu ja kai pelastajan soteras meidän hemon Jeesuksen Iesu Kristuksen Khristu awaiting the happy hope and MANIFESTATI ON of the glory of the GREAT GOD AND SAVIOR OF US CHRIST JESUS. odottaessamme onnellista toivoa ja suuren JUMALAN JA PELASTAJAMME, KRISTUKSEN Jeesuksen kirkkauden ILMEISEKSI TULOA. odottaessamm e autuaallisen toivon täyttymistä ja SUUREN JUMALAN JA VAPAHTAJA MME KRISTUKSE N Jeesuksen kirkkauden ILMESTYMIS TÄ Filemon 25 Armo he kharis Herran tu kyriu meidän hemon Jeesuksen Iesu Kristuksen Khristu kanssa meta hengen tu pneumatos teidän hymon amen amen The UNDESERVED KINDNESS of the Lord Jesus Christ with the SPIRIT of you. Herran Jeesuksen Kristuksen ANSAITSEMATON HYVYYS olkoon teidän ILMAISEMANNE hengen kanssa. Herran Jeesuksen Kristuksen ARMO olkoon teidän HENKENNE kanssa. Raamtunjae NOVUM KIT 1985 UM 1995 Kirkkoraamatt u Hepr. 1:6 Kun hotan taas de palin toisi eisagage esikoisen ton protokon maailmaan ten oikumenen Whenever but again he should lead in the Firstborn [one] into the being Mutta kun hän jälleen tuo esikoisensa asuttuun maahan, hän sanoo: 'Ja Ja siitä, kun hän jälleen tuo esikoisensa maailmaan, hän sanoo: 'Ja

13 (13/29) sanoo legei ja kai kumartakoon proskynesatosan häntä auto kaikki pantes enkelit angeloi Jumalan Theu inhabited [earth], he is saying and let do obeisance toward him all angels of God. KUMARTAKOOT häntä kaikki Jumalan enkelit' KUMARTAK OOT häntä kaikki Jumalan enkelit.' Hepr. 1:8 mutta pros de Pojalle ton hyion Valtaistuin Ho thronos sinun su Jumala ho theos iäisyyksiiin eis ton aiona iäisyyden tu aionos ja kai sauva he rabdos oikeamielisyyden euthytetos sauva he rabados valtakunnan tes basileias sinun su Toward but the son The throne of you the God into age of the age, and the staff of the straightness staff of the kingdom of him. Mutta pojasta: Jumala on sinun valtaistuimesi aina ja ikuisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeamielisyyden valtikka. mutta Pojasta: Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. Hepr. 5:9 ja kai täydellistyttyään teleiotheis tuli egeneto kuuliaisille tois hypakuusin hänelle auto kaikille pasin aiheeksi aitios palastuksen soterias iäisen aioniu And having been perfected he become to all the [ones] obeying to him [one] CAUSING OF SALVATION everlasting. Ja kun hänet oli tehty täydelliseksi, hän tuli VASTUUNALAIS EKSI kaikkien häntä TOTTELEVIEN ikuisesta pelastuksesta. ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden AIKAANSAAJ AKSI kaikille, jotka ovat hänelle KUULIAISET Hepr. 12:23 juhlajoukon panegryrei ja kai seurakunnan ekklesia esikoisten prototokon taivaissa en uranois kirjoitettujen apogegrammenon ja kai tuomarin krite Jumalan theo kaikkien panton ja kai henkien pneumasin vanhurskaiden dikaion täydelliseksi tehtyjen teteleiomenon To all-assembly and to ecclesia of firstborn [ones] having been written off in heavens, and to judge to God of all and to SPIRITS OF RIGHTEOUS [ones] having been perfected. yleiskokouksessa ja taivaissa kirjattujen esikoisten seurakuntaa ja Jumalaa, kaikkien Tuomaria, ja täydellisiksi tehtyjen vanhurskaiden HENGELLISTÄ ELÄMÄÄ. taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö, ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, ja täydellisiksi tulleitten vanhurskasten HENKIEN TYKÖ 1. Piet. (10) jota peri hes (10) About (10) Juuri tätä (10) Sitä

14 (14/29) 1:10-11 pelastusta soterias etsivät eksedzetesan ja kai tutkivat eksereunesan profeetat profetai teille hoi peri tes eis hymas armosta kharitos ennustaneet profeteusantes (11) tutkineina ereunontes mihin eis tina tai e millaiseen poion aikaan kairon viittasi edelu heissä to en autois Henki pneuma Kristuksen khristu edeltä todistaen promartyromenon Kristusta khriston kärsimyksistä pathemata ja kai jälkeen tas meta niiden tauta kirkkauksista doksas which salvation they sought out and searched out prophets the [ones] about the into you undeserved kindness (11) They kept on investigating what particular season or what sort of [season] the SPIRIT IN THEM WAS INDICATING CONCERNING CHRIST when it was bearing witness beforehand about the sufferings for Christ and about the glories to follow these. pelastusta tiedustelivat ahkerasti ja tutkivat huolellisesti ne profeetat jotka profetoivat teille tarkoitetusta ansaitsemattomasta hyvyydestä (11) He tutkivat jatkuvasti, mihin erityiseen aikaan HEISSÄ OLEVA HENKI KRISTUKSESSA viittasi, kun se todisti etukäteen Kristukselle koituvista kärsimyksistä ja niiden jälkeen seuraavasta kirkkaudesta. pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta, (11) ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva KRISTUKSEN HENKI VIITTASI, edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. 1. Piet. 3:15. Herra kyrion Kristus do ton Khriston pyhittäkää hagiasate sydämissä en tais kardias teidän hymon valmiita hetoimoi aina de aei puolustukseen pros apologian jokaiselle panti kyselevälle to aitunti teiltä hymas sanaa logon teillä peri tes en hymin toivosta elpidos mutta alla meta lempeydellä prautetos ja kai pelolla fobu LORD BUT THE CHRIST SANCTIFY you in the hearts of you, ready ever toward defence to everyone to the asking you word about the in you hope, but with mildness and fear vaan pyhittäkää KRISTUS HERRANA SYDÄMESSÄNNE ja olkaa aina valmiit puolustautumaan jokaisen edessä, joka vaatii teiltä teissä olevan toivon perustetta, mutta tehkää se lempeämielisesti ja osoittaen syvää kunnioitusta. vaan pyhittäkää HERRA KRISTUS SYDÄMISSÄNNE ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla

15 (15/29) 1. Joh. 5:20 Ja tiedämme oidamen että de hoti Poika ho hyios Jumalan tu theu on tullut hekei ja kai on antanut dedoken meille hemin ymmärryksen dianoain että hina tuntisimme ginoskomen Totuudellisen althinon ja kai olemme esmen Totuudellisessa en to alethino Pojassa en to hyio hänen atu Jeesuksessa Iesu Kristuksessa Khristo tämä hutos on estin tosi ho alethinos Jumala theos ja he kai elämä dzoe iankaikkinen aionios We have known but that the Son of the God is come, and he has given to us mental perception in order that we are knowing the true (one); and we are in the true (one), in the son of him to Jesus Christ. This (one) is the true God and life everlasting. Mutta me tiedämme, että jumalan Poika on tullut, hän on antanut meille älyllisen kyvyn, jotta tuntisimme sen totuudellisen. Ja me olemme sen totuudellisen yhteydessä hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen välityksellä. Hän on tosi Jumala ja ikuinen elämä. Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme sen Totisen; ja me olemme siinä Totisessa, hänen Pojassansa, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä. Ilm. 3:14 Ja Kai enkelille to angelo seurakunnan tes ekklesias Laeodikean Laodikeon kirjoita: grapson näin Tade sanoo legei Aamen ho amen todistaja ho martys uskollinen ho pistos ja kai totuudellinen alethinos alku he arkhe luomakunnan tes ktiseos Jumalan tu theu And to the angel of the in laodicea of ecclesia write the but [things] is saying the amen, the witness the faithful and the true, the beginning of the creation OF THE GOD Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: Näin sanoo Amen, uskollinen ja totuudellinen todistaja, Jumalan LUOMAKUNNAN ALKU. Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Amen, se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan LUOMAKUNNAN ALKU:'

16 (16/29) proskyneo palvoa; eri raamatunjakeissa Novum antaa kreikan proskyneo-sanalle (Novum 3810; Strong 4352) seuraavat merkitykset: Suudella kohti, osoittaa jklle kunnioitusta (esim. kumartumalla maahan hänen eteensä), kumartaa, kumartaen rukoilla, palvoa. Vertaa kyneo-sanaan, joka tarkoittaa suudella. Seuraavassa yhteenvedossa on merkillepantavaa se, että Uuden maailman käännös kääntää PROSKYNEO-sanan epäjohdonmukaisesti. Sana käännetään tehdä palvelusta (engl. do obeisance) kohdissa, joissa on kysymys Jeesuksesta, kun taas Jumalaan viittaavien jakeisen kohdalla käännösmerkitys onkin toinen: palvoa (engl. worship). Alla on muutama esimerkki täsmälleen saman sija- ja taivutusmuodon kääntämisestä eri jakeissa. Sulkuihin merkityty sanat ovat lisäyksiä alkuperäiseen tekstiin. Kursiivilla merkityissä jakeissa viitataan Jumalaan tai puhutaan Jumalasta. proskynesen; Novum 3810/17; akt.1.aor.ind.yks.3 UM95; Joh. 9:38: Silloin hän sanoi: Minä uskon häneen Herra. Ja hän kumarsi (proskynesen; Novum 3810/18) häntä (Jeesusta). UM95; Hepr. 11:21: Uskon vaikutuksesta sinunasi kuolemaisillaan oleva Jaakob kummankin Joosefin pojista ja palvoi (proskynesen; Novum 3810/18) sauvansa päähän nojaten (Jumalaa). proskynesan; Novum 3810/18; akt.1.aor.ind.mon.3 UM95; Matt 2:11: Ja kun he menivät taloon, he näkivät lapsukaisen sen äidin Marian kanssa ja he lankesivat maahan ja kumarsivat (proskynesan; Novum 3810/18) sitä. He avasivat aarteensa ja antoivat sille lahjoja: kultaa ja suitsutuspihkaa ja mirhaa. UM95; Matt. 14:33: Silloin veneessä olijat kumarsivat (proskynesan; Novum 3810/18) häntä ja sanoivat: 'Sinä olet todella Jumalan Poika.' UM95; Matt. 28:9: Ja katso, Jeesus tuli heitä vastaan ja sanoi: Päivää! He lähestyivät, tarttuivat häntä jalkoihin ja kumarsivat (proskynesan; Novum 3810/18) häntä. UM95; Matt. 28:17: ja kun he näkivät hänet, niin he kumartuivat (proskynesan; Novum 3810/18), mutta jotkut epäilivät. UM95; Ilm 5:14: Sitten ne neljä elävää olentoa sanoivat: Amen!, jan vanhimmat lankesivat kasvoilleen ja palvoivat (proskynesan; Novum 3810/18). UM95; Ilm. 7:11: Ja kaikki enkelit seisoivat valtaistuimen ja vanhinten ja niiden neljän elävän olennon ympärillä ja he lankesivat kasvoilleen valtaistuimen eteen ja palvoivat (proskynesan; Novum 3810/18) Jumalaa UM95; Ilm. 11:16: ja ne kaksikymmentäneljä vanhinta, jotka istuivat Jumalan edessä valtaistuimillaan, lankesivat kasvoilleen ja palvoivat proskynesan; Novum 3810/18) Jumalaa.

17 (17/29) UM95; Ilm. 19:4: Ja ne kaksikymmentäneljä vanhinta lankesivat kasvoilleen ja palvoivat (proskynesan; Novum 3810/18) Jumalaa, joka istui valtaistuimella, ja sanoivat: Amen! Ylistäkää Jahia! Seuraavassa on lueteltu kaikki proskyneo-sanan esiintymiset ja jakeiden käännökset: Matt. 2:2 Matt. 2:8 Matt. 2:11 Matt. 4:9 Matt. 4:10 Matt. 8:2 Matt. 9:18 Matt. 14:33 Novum:... tulimme kumartamaan (proskynesai) häntä (Jeesus-lasta) KIT:... came TO DO OBEISANCE to him UM95: olemme tulleet häntä KUMARTAMAAN KR38:... olemme tulleet häntä KUMARTAMAAN Novum:...tultuani kumarran (proskyneso) häntä KIT: having come might DO OBEISANCE UM95:...minäkin menisin KUMARTAMAAN sitä KR38:... minäkin tulisin häntä KUMARTAMAAN Novum: langeten maahan (pesontes, 3566) kumarsivat (proskynesan) KIT:...and having FALLEN down they DID OBEISANCE to it UM95:...he LANKESIVAT maahan ja KUMARSIVAT sitä KR38:... Ja he LANKESIVAT maahan ja KUMARSIVAT häntä Novum:... KUMARTUEN (peson, 3566) palvoisit (proskyneses) minua KIT:...having FALLEN down you should DO ACT OF WORSHIP to me UM95:... jos LANKEAT maahan ja TEET MINULLE PALVONTATEON KR38:... jos LANKEAT maahan ja KUMARRAT minua Novum:...on kirjoitettu sillä Herraa Jumalaa sinun palvot (proskynesis) ja häntä ainoata palvelet (latreusis, 2670) KIT:... it has been written for Lord the God of you you shall WORSHIP and to him alone you shall render SACRED SERVICE UM95:... Sillä on kirjoitettu: [Jehovaa], Jumalaasi sinun on PALVOTTAVA ja yksin hänelle sinun on suoritettava PYHÄÄ PALVELUSTA KR38:... sillä kirjoitettu on: 'Herraa, sinun Jumalaasi, pitää sinun KUMARTAMAN ja häntä ainoata PALVELEMAN Novum:... pitalinen tullen kumarsi (proskynei) häntä KIT:... leper having come toward WAS DOING OBEISANCE to him UM95:... astui spitaalinen mies ja ja alkoi KUMARTAA häntä KR38:... tuli pitalinen mies ja KUMARTUI MAAHAN HÄNEN ETEENSÄ Novum:... päämies tultuaan kumarsi (proskynei) häntä KIT:... ruler one having come toward WAS DOING OBEISANCE to him UM95:... hallitusmies, joka oli tullut lähelle, alkoi KUMARTAA häntä KR38:... päämies tuli ja KUMARTUI MAAHAN HÄNEN ETEENSÄ Novum:... veneessä tullen kumarsivat (proskynesan) häntä KIT:... in the boat DID OBEISANCE to him UM95:... veneessä olijat KUMARSIVAT häntä KR38:... venheessä-olijat kumarsivat häntä

18 (18/29) Matt. 15:25 Novum: Mutta hän tullen kumarsi (proskynei) häntä... KIT: The (one) but having come WAS DOING OBEISANCE to him UM95: Tultuaan nainen alkoi KUMARTAA häntä... KR38: Mutta vaimo tuli ja kumarsi häntä... Matt. 18:26 Matt. 20:20 Matt. 28:9 Novum: Langeten (peson, 3566) niin palvelija kumarsi (proskynei) häntä KIT: Having FALLEN therefore the slave WAS DOING OBEISANCE UM95: Sen tähden orja LANKESI MAAHAN ja alkoi KUMARTAA häntä KR38: Silloin palvelija LANKESI MAAHAN ja RUKOILI häntä Novum:... poikien hänen kumartuen (proskynusa) ja pyytäen jotakin KIT:... sons of her DOING OBEISANCE and asking something UM95:... poikineen, KUMARSI ja tahtoi pyytää KR38:... poikineen hänen tykönsä ja KUMARSI HÄNTÄ, aikoen anoa Novum:... tarttuivat hänen jalkoihin ja kumarsivat (proskynesan) häntä KIT:... seized of him the feet and DID OBEISANCE to him UM95:... tarttuivat häntä jalkoihn ja KUMARSIVAT häntä KR38:... syleilivät hänen jalkojaan ja KUMARTAEN RUKOILIVAT häntä Matt. 28:17 Novum: Ja nähtyään hänet palvoivat (proskynesan) häntä... KIT: And having seen him THEY DID OBEISANCE UM95: Ja kun he näkivät hänet, niin he KUMARSIVAT... KR38: Ja kun he näkivät hänet, niin he KUMARTAEN RUKOILIVAT häntä Mark. 5:6 Novum:... juoksi ja kumarsi (proskynesen) häntä KIT:... he ran and DID OBEISANCE to him UM95:... hän juoksi ja KUMARSI häntä KR38: KUMARTUI maahan hänen eteensä Jeesuksen pilkkaaminen Mark. 15:19 Novum:... asettuen polville (gonata, 992) palvoivat (proskynun) häntä KIT:... and placing the KNEES they WERE DOING OBEISANCE to him UM95:... KUMARTELIVAT häntä laskeutuen POLVILLEEN KR38: laskeutuen POLVILLEEN KUMARSIVAT häntä. Luuk. 4:7 Novum: Jos kumarrut (proskyneses) eteen minun... KIT: therefore if ever you SHOULD WORSHIP in sight of me UM95: Jos siis TEET PALVONTATEON minun edessäni... KR38: Jos sinä siis KUMARRUT minun eteeni... Luuk. 4:8 Novum:...on kirjoitettu sillä palvot (proskyneseis) herraa Jumalaa sinun ja häntä ainoaa palvelet (latreuseis) KIT:... It has been written Lord the God of you you shall WORSHIP and to him alone you shall RENDER SACRED SERVICE UM95:... On kirjoitettu: [Jehovaa], Jumalaasi, sinun on palvottava ja yksin hänelle sinsun on suoritettava PYHÄÄ PALVELUSTA. KR38: Kirjoitettu on: 'Sinun pitää KUMARTAMAN Herraa, sinun

19 (19/29) Jumalaasi, ja häntä ainoata PALVELEMAN. Luuk. 24:52 Joh. 4:20 Joh. 4:21 Joh. 4:22 Joh. 4:23 Joh. 4:24 Novum: Ja he palvottuaan (proskynesantes) häntä palasivat Jerusalemiin KIT: And HAVING DONE OBEISANCE to him they returned to Jerusalem UM95: Ja he KUMARSIVAT häntä ja palasivat Jerusalemiin... KR38: Ja he KUMARSIVAT häntä ja palasivat Jerusalemiin... Novum: Meidän isät tällä vuorella palvoivat (proskynesan) ja te sanotte että Jerusalemissa on paikka missä pitää palvoa (proskynein) KIT: The fathers of us in the mountain this WORSHIPPED; and you are saying that in Jerusalem is the place where to be WORSHIPPED it is necessary. UM95: Miedän esi-isämme PALVOIVAT tällä vuorella, mutta te sanotte että Jerusalemissa on se paikka, jossa pitäisi PALVOA KR38: Meidän isämme ovat KUMARTAEN RUKOILLEET tällä vuorella; ja te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, jossa tulee KUMARTAEN RUKOILLA Novum: Sanoo hänelle Jeesus: Nainen usko minua että tulee aika jolloin ette vuorella tällä ettekä Jerusalemissa palvo (proskynesete) Isää. KIT: Is saying to her the Jesus be believing to me, woman, that is coming hour when neither in the mountain this nor in Jerusalem you will WORSHIP to the Father. UM95: Jeesus sanoi hänelle: Usko minua nainen: tulee hetki, jolloin ette PALVO Isää tällä vuorella ettekä Jerusalemissa. KR38: Jeesus sanoi hänelle: "Vaimo, usko minua! Tulee aika, jolloin ette RUKOILE Isää tällä vuorella ettekä Jerusalemissa. Novum: Te palvotte (proskyneite) jota ette tunne me palvomme (proskynumen) jonka tunnemme että pelastus juutalaisista on KIT: You are WORSHIPPING which not you have known, we are WORSHIPPING which we have known, because the salvation out of the Jews UM95: Te PALVOTTE sitä, mitä ette tunne; me PALVOMME sitä, minkä tunnemme, sillä pelastus on lähtöisin juutalaisista. KR38: Te KUMARRATTE sitä, mitä ette tunne; me KUMARRAMME sitä, minkä me tunnemme. Sillä pelastus on juutalaisista. Novum: Mutta tulee aika ja nyt on, kun aidot palvojat (proskynetai) palvovat (proskynesusin) Isää hengessä (pneumati, 3618) ja totuudessa myös sillä Isä sellaisia etsii palvovia (proskynuntas) häntä KIT: but is coming hour and now is, when the Father in spirit and to truth, and for the Father such (ones) is seeking the (ones) WORSHIPPING him UM95: Tulee kuitenkin hetki, ja se on nyt, jolloin tosi PALVOJAT PALVOVAT Isäää hengessä ja totuudessa, sillä Isä tosiaan etsii sen kaltaisia PALVOMAAN häntä KR38: Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset RUKOILIJAT RUKOILEVAT Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia RUKOILIJOITA myös Isä tahtoo Novum: Henki (pneuma, 3618) Jumala ja palvovien (proskynuntas) häntä

20 (20/29) hengessä (en prenumati, 3618) ja totuudessa pitää palvoa (proskynein) KIT: spirit the God, and the (ones) WORSHIPPING him in spirit and to truth it is necessary to be WORSHIPPED. UM95: Jumala on Henki, ja häntä PALVOVIEN täytyy PALVOA hengessä ja totuudessa. KR38: Jumala on Henki; ja jotka häntä RUKOILEVAT, niiden tulee RUKOILLA hengessä ja totuudessa." Joh. 9:38 Joh. 12:20 Apt. 7:43 Apt. 8:27 Novum:... Uskon herra ja palvoi (proskynesen) häntä. KIT:... but said I am believing, Lord; and he DID OBEISANCE to him UM95:.. Minä uskon häneen, Herra Ja hän KUMARSI häntä. KR38: Herra, minä uskon; ja hän KUMARTAEN RUKOILI häntä Novum:... jotta palvoisivat (proskynesosin) juhlassa KIT:... they mey be WORSHIPPED in the festival UM95:... ylös juhlaan PALVOMAAN KR38:... tulivat ylös juhlaan RUKOILEMAAN Novum:...kuvat, jotka teitte palvoaksenne (proskynein) niitä KIT:... the types which you made yo be WORSHIPPED UM95:... kuvia, jotka teitte PALVOAKSENNE niitä KR38: kuvia, jotka te olitte tehneet KUMARRETTAVIKSENNE Novum:...joka oli tullut palvovana (proskyneson) Jerusalemiin KIT:... who had come going to WORSHIP into Jerusalem UM95:... hän oli mennyt Jerusalemiin PALVOMAAN KR38: hän oli tullut Jerusalemiin RUKOILEMAAN Pietari kielsi kumartamasta Apt. 10:25 Novum:...kaatuen (peson, 3566) polville rukoili (proskynesen) KIT:... having FALLEN upon the feet DID OBEISANCE UM95:... LANKESI hänen jalkojensa juureen ja KUMARSI häntä KR38:... LANKESI hänen jalkojensa juureen ja KUMARTUI maahan. Apt. 24:11 Novum:... menin palvovana (proskyneson) Jerusalemiin KIT:... I went up intending to WORSHIP into Jerusalem UM95:... menin ylös Jerusalemiin, PALVOMAAN KR38: menin Jerusalemiin RUKOILEMAAN 1. Kor. 14:25 Novum:...kaatuen (peson, 3566) kasvoille palvoo (proskynesei) Jumalaa KIT:... having fallen upon face he will give WORSHIP to the God UM95:... hän lankeaa kasvoilleen ja PALVOO Jumalaa KR38: kasvoilleen langeten RUKOILISI Jumalaa Hepr. 1:6 Novum: Ja kun taas toisi esikoisen maailmaan, sanoo: Ja kumartakoot (proskynesatosan) häntä kaikki enkelit Jumalan KIT: Whenever but again he should lead in the Firstborn into the being inhabited he is saying and let DO OBEISANCE toward him all angels of God. UM95: mutta kun hän jälleen tuo esikoisensa asuttuun maahan, hän sanoo:

Raamatun Uuden testamentin alkuperäinen sanoma kreikan kielen valossa

Raamatun Uuden testamentin alkuperäinen sanoma kreikan kielen valossa http://raamattu.cante.net (1/28) Raamatun Uuden testamentin alkuperäinen sanoma kreikan kielen valossa Raamatun kääntämisessä on tapahtunut 1970 luvun jälkeen erittäin suurin muutos. Uusimpien 1970 luvun

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

YKSI JUMALA KOLME PERSOONAA. TV7 raamattukoulu 15.2.2010 Reijo Telaranta

YKSI JUMALA KOLME PERSOONAA. TV7 raamattukoulu 15.2.2010 Reijo Telaranta YKSI JUMALA KOLME PERSOONAA TV7 raamattukoulu 15.2.2010 Reijo Telaranta PYHÄ KOLMINAISUUS, Antonio de Pereda, 1640-luvulla KOLMINAISUUDEN YLISTYS, Albrecht Dürer, V. 1511 Jumala antoi sydämen ja aivot

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

1. On vain yksi tosi Jumala, eikä ketään muuta pidä pitää Jumalana Jumala on kaikkia suurempi, myös Jeesusta suurempi...

1. On vain yksi tosi Jumala, eikä ketään muuta pidä pitää Jumalana Jumala on kaikkia suurempi, myös Jeesusta suurempi... Uskontunnustukseni 1. On vain yksi tosi Jumala, eikä ketään muuta pidä pitää Jumalana... 1 2. Jumala on kaikkia suurempi, myös Jeesusta suurempi... 1 3. Jumala on sama kaikkialla... 2 4. Jumala on Jeesuksessa

Lisätiedot

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin Rukouskoulu 2014 2. jakso Mitä rukous on Ylösnousemuksen voima On Kristus ylösnoussut Hän elää minussa Kristus meissä, kirkkauden toivo Herätetyt yhdessä Hänen kanssaan,

Lisätiedot

Kolossalaiskirjeen 1. luvun selitys

Kolossalaiskirjeen 1. luvun selitys Kolossalaiskirjeen 1. luvun selitys Kolossalaiskirje: 1:1 Paavali, Jumalan tahdosta kristuksen Jeesuksen apostoli, ja veli Timoteus 1:2 Kolossassa asuville pyhille ja uskoville veljille kristuksessa. Armo

Lisätiedot

Luuk.24:13-35, Pääsiäinen

Luuk.24:13-35, Pääsiäinen Luuk.24:13-35, Pääsiäinen Luuk.24:13-35: Samana päivänä oli kaksi opetuslasta menossa Emmaus-nimiseen kylään, jonne on Jerusalemista noin kahden tunnin kävelymatka*. 14. He keskustelivat kaikesta siitä,

Lisätiedot

PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN

PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Jerusalemissa, temppelin lähellä, Ylimmäisen papin palatsin pihalla.

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SADANPÄÄMIEHEN USKO 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Meille jo tutussa Jeesuksen kotikaupungissa, Kapernaumissa b) Kertomuksessa

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60.

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60. Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 55/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta Kristus-keskeinen elämä Osa 4: Majakka-ilta 17.10.2009 Antti.Ronkainen@majakka.net Room. 8:29 (KR92) Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Lähtökohta Jeesukseen uskomisen palkka on suuri Hepr 10:35.Älkää siis heittäkö pois uskallustanne( rohkeuttanne), jonka palkka on suuri.

Lähtökohta Jeesukseen uskomisen palkka on suuri Hepr 10:35.Älkää siis heittäkö pois uskallustanne( rohkeuttanne), jonka palkka on suuri. Lähtökohta Jeesukseen uskomisen palkka on suuri Hepr 10:35.Älkää siis heittäkö pois uskallustanne( rohkeuttanne), jonka palkka on suuri. 1. Jeesus tunnustaa hänet taivaassa Isän edessä Matt. 10:32 Sentähden,

Lisätiedot

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Joh.20: Tämän jälkeen Paavali kertoo miten varma tuo ylösnousemus on, miten monet kohtasivat ylösnousseen Jeesuksen.

Joh.20: Tämän jälkeen Paavali kertoo miten varma tuo ylösnousemus on, miten monet kohtasivat ylösnousseen Jeesuksen. Joh.20:19-31 Joh.20:19-31: Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, opetuslapset olivat illalla koolla lukittujen ovien takana, sillä he pelkäsivät juutalaisia. Yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja

Lisätiedot

JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN. Jaakko Kujala Urban Light

JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN. Jaakko Kujala Urban Light JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN Jaakko Kujala Urban Light 17.3.2016 JOH. 4:3-30 (OMA KÄÄNNÖS ) Jeesus lähti Jyväskylästä ja oli taas menossa Ahvenanmaalle. Hänen oli kuljettava Turun kautta. Niin hän saapui

Lisätiedot

PÄÄSIÄISAAMUNA. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Jerusalemissa

PÄÄSIÄISAAMUNA. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Jerusalemissa Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PÄÄSIÄISAAMUNA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Jeesus oli kuollut ja haudattu

Lisätiedot

JEESUS ILMESTYY OPETUSLAPSILLE

JEESUS ILMESTYY OPETUSLAPSILLE Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ILMESTYY OPETUSLAPSILLE 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Opetuslapset ovat yhä Jerusalemissa lukittujen ovien takana,

Lisätiedot

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa Reijo Telaranta Israel ja seurakunta Jumalan kaksi suunnitelmaa Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun

Lisätiedot

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Ensin Pietari selostaa Jerusalemissa oleville veljille, että armo

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

PERKELE KIUSAA JEESUSTA

PERKELE KIUSAA JEESUSTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PERKELE KIUSAA JEESUSTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Erämaassa b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on?

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola i I V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Jeesuksen profetiat : Matteus 24 - Jesaja 2:1-4 62:6-7 (Jerusalem) - Hesekiel 36:19 ja 24 ja 28 - Sakarja 8:

Lisätiedot

PIETARI, RAKASTATKO SINÄ MINUA

PIETARI, RAKASTATKO SINÄ MINUA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(7) PIETARI, RAKASTATKO SINÄ MINUA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Opetuslapset olivat siirtyneet Jerusalemista Galileaan, Jeesuksen

Lisätiedot

Olen luonut henkiolennot ja ihmiset vain palvelemaan Itseäni. [1]

Olen luonut henkiolennot ja ihmiset vain palvelemaan Itseäni. [1] 2 3 Kaikkivaltias Jumala, Loistavan valtaistuimen Herra, rukoilen, että Hän johdattaisi sinut tässä maailmassa ja seuraavassa, että Hän siunaisi sinua aina, että Hän tekisi sinusta niitä, jotka tunnustavat

Lisätiedot

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 JES. 36:4-7 "Ilmoittakaa Hiskialle, että suurkuningas, Assyrian kuningas, sanoo näin: Mihin oikein luotat, kun luulet yhä olevasi

Lisätiedot

Armo teille ja rauha, Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta.

Armo teille ja rauha, Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Kristus, Jumalan kirkkauden säteily. Armo teille ja rauha, Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Tänään Kynttilänpäivänä on kirkollisena aiheena: Kristus, Jumalan kirkkauden

Lisätiedot

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Suoraa puhetta, kuuleeko kukaan? Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Matt. 7: 1-6 1."Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. 2. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte,

Lisätiedot

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Kapernaumissa, synagoogassa

Lisätiedot

Elämä Jumalan lapsena

Elämä Jumalan lapsena 1 Roomalaiskirjeen selitys 18 Room. 8:14 17 Savonlinnan Tuomiokirkko, 13.3.2013 Elämä Jumalan lapsena Kertausta Tähän mennessä Paavali on Roomalaiskirjeessään esittänyt pääasiat siitä, kuinka ihmisestä

Lisätiedot

Uskontunnustuksestani

Uskontunnustuksestani Uskontunnustuksestani Voiko Jeesusta sanoa Jumalaksi?... 1 Onko pelastus lihasta vai sanasta?... 1 Uhrasiko Jumala itsensä?... 3 Vanhurskaus... 4 Synti... 4 Fariseusten hapatus... 5 Voiko Jeesusta sanoa

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä?

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä? Ilmestys (kr. Αποκαλυψις) tarkoittaa verhon pois ottamista. Emme näe verhottuja asioita ennen niiden paljastumista, ilmoittamista. Jumala on aina paljastanut omilleen sen, mikä on tarpeen tietää tulevaisuudesta.

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen syntymä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen syntymä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen syntymä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Kati Hämäläinen Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Oletko Jeesuksen opetuslapsi?

Oletko Jeesuksen opetuslapsi? Oletko Jeesuksen opetuslapsi? Johdanto... 3 Kuka Jeesus on?... 4 On vain yksi tosi Jumala... 4 Jumala on suurempi kuin Jeesus... 5 Jumala ja Jeesus ovat yhtä... 7 Vain Jumala voi antaa syntejä anteeksi?...

Lisätiedot

Ruut: Rakkauskertomus

Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Tyttö, joka eli kahdesti

Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

SYNTIINLANKEEMUS JA LUPAUS VAPAHTAJASTA

SYNTIINLANKEEMUS JA LUPAUS VAPAHTAJASTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(8) SYNTIINLANKEEMUS JA LUPAUS VAPAHTAJASTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Eedenin paratiisissa

Lisätiedot

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE Osallisuus Elämän Sanaan 1:1-4 Keskinäinen Osallisuus Jumalassa erottaa synnistä ja vihasta 1:5-2:6 Uusi Käsky 2:7-11 Isän Rakkaus ja maailman rakkaus 2:12-17 Antikristus

Lisätiedot

Millainen on Sinun Jumalasi?

Millainen on Sinun Jumalasi? Millainen on Sinun Jumalasi? Mielikuvat ja todellisuus Mikko Summala 12.01.2014 Johdanto Vuoden vaihde ja uuden vuoden alku on aina hyvää aikaa katsoa tarkemmin elämäämme, arvoida kulunutta vuotta sekä

Lisätiedot

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Nettiraamattu lapsille Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI Päivitetty 26.12.2014 SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI P: Alkusiunaus L: Amen. Kunnia olkoon sinulle... Taivaallinen Kuningas... Pyhä Jumala... Isä meidän...

Lisätiedot

Oletko Jeesuksen opetuslapsi?

Oletko Jeesuksen opetuslapsi? Oletko Jeesuksen opetuslapsi? Toinen painos. Roope Berg 2012 Roope Berg Kustantaja: Books on Demand GmbH, Helsinki, Suomi Valmistaja: Books on Demand GmbH, Norderstedt, Saksa Kansi, kuvat ja taitto Roope

Lisätiedot

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan.

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JAAKOBIN PAINI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. b)

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

IHMEELLINEN RAAMATTU Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi

IHMEELLINEN RAAMATTU Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi IHMEELLINEN RAAMATTU Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 Kuunneltavissa osoitteessa:

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA 2 RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ISMMN Johtajuuskonferenssi 2014 jumalan miehen, pastori Chrisin, kanssa oli historiallinen ja elämää muuttava. Se oli erityisen muutoksen ja Pyhän Hengen välittämisen

Lisätiedot

Ilmestyskirjan keskus Ilmestyskirja 4 ja 5 Kun kysytään Ilmestyskirjan keskusta, kysytään Jumalan ja Kristukseen paikkaa profetiassa.

Ilmestyskirjan keskus Ilmestyskirja 4 ja 5 Kun kysytään Ilmestyskirjan keskusta, kysytään Jumalan ja Kristukseen paikkaa profetiassa. Kun kysytään Ilmestyskirjan keskusta, kysytään Jumalan ja Kristukseen paikkaa profetiassa. Silloin tärkein ei ole jokin tapahtuma tai teko vaan henkilö: Missä kohtaa Ilmestyskirjassa olemme aivan erityisesti

Lisätiedot

EESAU JA JAAKOB. c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Rebekka ja Iisak sekä heidän poikansa Eesau ja Jaakob.

EESAU JA JAAKOB. c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Rebekka ja Iisak sekä heidän poikansa Eesau ja Jaakob. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) EESAU JA JAAKOB Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Lahai-Roin kaivon tienoilla. Lähde Etelämaassa

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

5/ Euhologion / Kaste Pyhällä Mirhalla voitelun mysteerio

5/ Euhologion / Kaste Pyhällä Mirhalla voitelun mysteerio 5/ 12.10.07 Euhologion / Kaste Pyhällä Mirhalla voitelun mysteerio www.ortodoksi.net Euhologion / Kaste Pyhällä Mirhalla voitelun mysteerio Lapsen pukemisen jälkeen lausuu pappi tämän rukouksen puoliääneen:

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Suosikkipojasta orjaksi

Nettiraamattu lapsille. Suosikkipojasta orjaksi Nettiraamattu lapsille Suosikkipojasta orjaksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Kerr; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Vainoajan tie saarnaajaksi

Vainoajan tie saarnaajaksi Nettiraamattu lapsille Vainoajan tie saarnaajaksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

JEESUS TORJUTAAN NASARETISSA

JEESUS TORJUTAAN NASARETISSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS TORJUTAAN NASARETISSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Nasaretissa, Jeesuksen lapsuuskotikaupungissa,

Lisätiedot

TYÖ JA LEPO NÄKÖKULMA LUOMISKERTOMUKSEEN. raamattutunti 24.11.2014 kirkkoherra Pekka Tuovinen, Rautalammin seurakunta

TYÖ JA LEPO NÄKÖKULMA LUOMISKERTOMUKSEEN. raamattutunti 24.11.2014 kirkkoherra Pekka Tuovinen, Rautalammin seurakunta TYÖ JA LEPO NÄKÖKULMA LUOMISKERTOMUKSEEN raamattutunti 24.11.2014 kirkkoherra Pekka Tuovinen, Rautalammin seurakunta LUOMINEN / MAAILMANKAIKKEUDEN SYNTY RAAMATUN LUOMISKERTOMUKSEN (1.Moos.1.-2.) MUKAAN

Lisätiedot

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista.

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista. 1 Efesolaiskirjeen selitys 4 Ef. 1:10-14 Pyhän Hengen sinetti Tämä on neljäs luento Paavalin Efesolaiskirjettä käsittelevässä luentosarjassa. Tähän mennessä olemme kuulleet siitä, kuinka meidät kristityt

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Kolossalaiskirjeen 1. luvun selitys

Kolossalaiskirjeen 1. luvun selitys Kolossalaiskirjeen 1. luvun selitys Kolossalaiskirje: 1:1 Paavali, Jumalan tahdosta kristuksen Jeesuksen apostoli, ja veli Timoteus 1:2 Kolossassa asuville pyhille ja uskoville veljille kristuksessa. Armo

Lisätiedot

Tule sellaisena kuin olet. 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014

Tule sellaisena kuin olet. 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014 Tule sellaisena kuin olet 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014 Suvaitsevaisuus ja armo Syyllisyyden taakat Miksi tein / en tehnyt, miksi sanoin, miksi en estänyt, miksi petin, miksi valehtelin, miksi en

Lisätiedot

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ELIA OTETAAN TAIVAASEEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Elia otettiin taivaaseen jossakin Jordanin itäpuolella, Jerikon kohdalla.

Lisätiedot

Nooa ja vedenpaisumus

Nooa ja vedenpaisumus Nettiraamattu lapsille Nooa ja vedenpaisumus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Radion ortodoksinen aamuhartaus

Radion ortodoksinen aamuhartaus 1 / 5 Rovasti Veikko Purmonen Radion ortodoksinen aamuhartaus 21.9. 2002 Luuk. 5: 1-11 Kirkon luovuttamaton tehtävä ja kaikkien kristittyjen yhteinen kutsumus on lähetystyön tekeminen, todistaminen Jumalan

Lisätiedot

Havaintomateriaalia - avuksi sinulle

Havaintomateriaalia - avuksi sinulle Havaintomateriaalia - avuksi sinulle - lapsi ja nuorisotyöhön - taide- ja leirikoulutyöhön - lähetyskasvatukseen - teemapäiviin - kirkollisiin tapahtumiin - ystävyysseurakunta- työhön - erityisryhmille

Lisätiedot

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Jerikon kaupungin lähellä. Jeriko on Juudeassa oleva kaupunki

Lisätiedot

Ekklesiologia 14. Paikallisseurakunta

Ekklesiologia 14. Paikallisseurakunta Ekklesiologia 14 Kevään tunnit: 1 Dispensaatiot, Kristus Seurakunnan pää ja perustus 2 Seurakunnan olemassaolon kolme päätarkoitusta 3 Seurakunnan rakenteita ja johtajuusmalleja 4 Evankelioiminen 5 Rakentaminen

Lisätiedot

Jeesus on vastaus! Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta. - Matt. 11:13. Raamatun metanarratiivi

Jeesus on vastaus! Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta. - Matt. 11:13. Raamatun metanarratiivi Jeesus on vastaus! Mikä olikaan kysymys? Osa 2 Timo Flink, teol. tri Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta. - Matt. 11:13 Jeesus sanoi heille: Tätä minä tarkoitin, kun ollessani

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Simson, Jumalan vahva mies

Simson, Jumalan vahva mies Nettiraamattu lapsille Simson, Jumalan vahva mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible for Children,

Lisätiedot

Paastonaikainen Marianpäivä Evankeliumi, Luuk. 1: 26-38

Paastonaikainen Marianpäivä Evankeliumi, Luuk. 1: 26-38 Paastonaikainen Marianpäivä Evankeliumi, Luuk. 1: 26-38 Kaikista niistä päivistä, joita kristikunnassa vietetään pyhäpäivinä Jeesuksen meidän Vapahtajamme meille ihmisille tekemien hyvien töiden muistamiseksi,

Lisätiedot

KIRKKORAKENNUKSEN HENGELLINEN MERKITYS (Rautalammin versio) PT 2015

KIRKKORAKENNUKSEN HENGELLINEN MERKITYS (Rautalammin versio) PT 2015 KIRKKORAKENNUKSEN HENGELLINEN MERKITYS (Rautalammin versio) PT 2015 5-kielinen laulukirja, laulu 12 PYHÄT PAIKAT, ALTTARIT Jaakob heräsi unestaan ja sanoi: "Herra on totisesti tässä paikassa, enkä minä

Lisätiedot

JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ

JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Jeesus Herodeksen

Lisätiedot

Jesaja 44 Jahve, kaiken luoja, Israelin lunastaja ja pelastuskallio

Jesaja 44 Jahve, kaiken luoja, Israelin lunastaja ja pelastuskallio Jesaja 44 Jahve, kaiken luoja, Israelin lunastaja ja pelastuskallio Jesaja: 44:1 Mutta nyt kuule, Jaakob, minun palvelijani, ja Israel, jonka minä olen valinnut. 44:2 Näin sanoo Jahve, sinun luojasi, joka

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

1. Pietarin kirje 4. luku

1. Pietarin kirje 4. luku 1. Pietarin kirje 4. luku 1 opettaja Isak Penzev 2014 Shalom, hyvät ystävät. Me jatkamme oppituntia, ja tarkoituksemme on etsiä apostolien kirjoituksista Tooran tekstiä. Eikä ainoastaan tekstiä, vaan Tooran

Lisätiedot

Filippiläiskirjeen 2:5-11 selitys

Filippiläiskirjeen 2:5-11 selitys Filippiläiskirjeen 2:5-11 selitys Kun luemme Raamatun kirjoja ja kirjeitä, niin meidän tulee lukea ja ymmärtää ne kokonaisuuksina, niin että tutkimme laajemman asiayhteyden, missä jokin sana tai lause

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot

Hepreankielessä valasta käytetään kahta nimeä: shebuu aa ja aalaa. Tuo jälkimmäinen taas on yhdistetty sanaa eel, joka tarkoittaa itseään Jumalaa.

Hepreankielessä valasta käytetään kahta nimeä: shebuu aa ja aalaa. Tuo jälkimmäinen taas on yhdistetty sanaa eel, joka tarkoittaa itseään Jumalaa. Raamattutunti 8.9.2009 VALA Vala on meille arkipäivässä vähän outo asia. Tuskin me kovin usein vannomme mitään valoja. Avioliiton solmimisesta käytetään joskus sitä nimeä, että he vannoivat toisilleen

Lisätiedot

SYNTINEN NAINEN FARISEUKSEN TALOSSA

SYNTINEN NAINEN FARISEUKSEN TALOSSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) SYNTINEN NAINEN FARISEUKSEN TALOSSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot