KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1"

Transkriptio

1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Aika klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Parkkonen Aki 12:00-16:16 puheenjohtaja Jumppanen Alpo 12:00-16:16 varapuheenjohtaja Auvinen Seppo 12:00-16:16 jäsen Pajatie Seija 12:00-16:16 jäsen Pirhonen Liisa 12:00-16:16 jäsen Pulkkinen Jouni 12:00-16:16 jäsen Ratilainen Liisa 12:00-16:16 jäsen Suikkanen Sirpa 12:00-16:16 jäsen Uuksulainen Jaakko 12:00-16:16 jäsen Asikainen Ari 12:00-16:16 KH:n edustaja Auvinen Eeva-Liisa 12:00-16:16 kaupunginjohtaja Kipinä Markku 12:00-16:16 esittelijä, perusturvajohtaja Havukainen Marja 12:00-16:16 pöytäkirjanpitäjä POISSA Lahtela Esa KH:n puheenjohtaja Rinkinen Venla Nuorisovaltuuston edustaja Kostamo Marja esittelijä, johtava lääkäri Allekirjoitukset Aki Parkkonen puheenjohtaja Marja Havukainen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukai seksi. Kiteellä Kiteellä Liisa Pirhonen Jouni Pulkkinen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Paikka ja päivämäärä Kiteen kaupungintalossa Kiteen perusturvakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, Kitee, klo Allekirjoitus Virka-asema: Marja Havukainen pöytäkirjanpitäjä

2 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 30 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 31 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3/ Lapsiperheiden kotipavelun myöntämisen perusteet ja lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun maksu 33 Sopimus sosiaalipäivystyksen järjestämisestä Kehitysvammaisten asiakasmaksut alkaen Attendo Oy/ Kiteen tehostun palveluasumisen kilpailutus Lääkärien rekrytointipalvelun hankinta Mammografiasopimuksen irtisanominen ja palvelun kilpailuttaminen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky - erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon käyttö ajalla Perusturvakeskuksen viranhaltijapäätökset ajalla Ilmoitusasiat

3 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Perusturvalautakunta 29 ehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

4 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Perusturvalautakunta 30 ehdotus Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Liisa Pirhonen ja Jouni Pulkkinen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3/2015 Perusturvalautakunta 31 Kaupunginhallitus on kokouksessaan hyväksynyt ta lousar vion 2015 täytäntöönpano-ohjeen. Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lau ta kun nil le vuoden 2015 alusta kuukausittain. Kuu kau si ra por toinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhat ja estetään ne. Helmi ja maaliskuun 2015 toteumat esitetään toimielin- ja tu los alueta sol la. Perusturvalautakunnan käyttötalouden vuoden 2015 talousarvion hel mi kuun lopun toimintatuottojen toteuma on 14,2 % ja toi min ta kulu jen 16,8 %, toimintakate on 17,1 %. Maaliskuun toimintatuottojen to teu ma on 22,8 % ja toimintakulujen 26,4 %, toimintakate on 26,8 %. Toteumassa on Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän koko vuotta koskeva euron lasku. PKSSK:n laskusta kuuluu huhti-joulukuulle. Kotihoidon tuloista puuttuu noin euroa ja työterveyshuollon tuloista noin euroa. Tasaisen ker ty män prosentin pitäisi helmikuun olla 16.6 % ja maa liskuun 25 %. Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvan hallinto Tuotot Kulut Toimintakate Helmikuu 7319 / 31, / 3, / 2,9 % Maaliskuu / 45,9 % / 22,3 % / 21,9 % Sosiaali- ja perhepalvelut Tuotot Kulut Toimintakate Helmikuu / 10,6 % / 16,6 % / 17,2 % Maaliskuu / 18,7 % / 25,3 % / 25,9 % - - Mielenterveys- ja päihdepalvelujen laskutus aloitettu vasta huhtikuussa Lastensuojelu ja perhetyössä yllättä palvelujen tarve

6 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta alkuvuodesta. Sijoitukset päättyvät maali- huhtikuussa Terveyspalvelut Tuotot Kulut Toimintakate Helmikuu / 13,1 % / 17,9 % / 18,2 % Maaliskuu / 19,8 % / 27,8 % / 28,4 % Toteumassa on Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja so si aa li pal ve lujen kuntayhtymän koko vuotta koskeva euron lasku. PKSSK:n laskusta kuuluu huhti-joulukuulle. Ostolääkäripalvelut painottuneet alkuvuoteen, tasaantuu kesän aikana Laboratorio ja kuvantamispalvelujen ylitystä selvitellään Laitoshoidossa jonojen purkamiseen jouduttu käyttämään ostopalveluja Työterveyshuollon tuloja puuttuu noin euroa Ikäihmisten palvelut Tuotot Kulut Toimintakate Helmikuu / 15,9 / / 16,2 % / 16,3 % Maaliskuu / 25, / 25,1 % / 25,0 % Valmistelija / esittelijä: perusturvajohtaja Markku Kipinä, puh , ehdotus Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion helmi- ja maalis kuun ja raportoi toteuman kaupunginhallitukselle. Esittelijä lisäsi päätösehdotukseen, että vastaanottopalveluissa ja lastensuojeluissa tapahtuneiden ylitysten johdosta on uhka euron ylitykseen. Ylitys pyritään kattamaan sisäisesti. Summa ja keinot summan kattamiseen tarkentuvat osavuosiraportin mennessä. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Merkittiin pöytäkirjaan, että vastaanoton esimies Päivi Laine ja sosiaali- ja perhepalvelujen päällikkö olivat läsnä asian käsittelyn ajan. Merkittiin pöytäkirjaan, että lautakunta piti tauon klo

8 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Lapsiperheiden kotipavelun myöntämisen perusteet ja lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun maksu 307/05.00/2014 Perusturvalautakunta 32 Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 :n mu kais ta palvelua lapsiperheille. Uuden sosiaalihuoltolain mukaan kotipalvelua annetaan toi min ta kykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen pe rusteel la. Toimintakykyä alentavia syitä ovat sairaus, synnytys, vamma tai muu vastaavanlainen syy kuten uupumus. Erityisellä per he ti lanteel la tarkoitetaan esimerkiksi vanhempien erotilannetta tai ti lan netta, jossa toinen vanhemmista on vankilassa tai perheenjäsenen kuole maa. Elämäntilanne voi aiheuttaa tuen tarvetta myös muun omaisen tai läheisen vaikean sairauden tai poismenon johdosta. Erityinen per he ti lan ne voi olla myös perheessä, jossa on vammainen lapsi, kak so set tai aikuinen omainen hoidettavana. Lapsiperheelle on järjestettävä välttämätön kotipalvelu, jos lapsen hy vin voin nin turvaaminen ei ole mahdollista laissa mainittujen syiden vuoksi. Kotipalvelua on järjestettävä yleisenä perhepalveluna. Myös lastensuojelun asiakkailla on vastaava oikeus kotipalvelun saa mi seen. Palvelupäätös perustuu sosiaalihuollon työntekijän arvioon. Ko ti palve lu on maksullista, mutta se voi olla tuloista ja perhetilanteesta johtuen myös maksutonta (asiakasmaksulaki 11 ). Kotipalvelun avulla pyritään tunnistamaan, ehkäisemään ja hel pot tamaan lasten, nuorten ja perheiden pulmia varhaisessa vaiheessa. Ko ti pal ve lun avulla tuetaan perhettä arjessa ja pyritään tukemaan per het tä löytämään omia voimavaroja arjessa selviytymiseen. Työtä teh dään keskustellen, ohjaten ja yhdessä tekemällä. Lapsiperheissä an ne taan apua lasten hoitoon, huolenpitoon ja kasvatukseen sekä ko din hoi dol li siin tehtäviin. Kotipalvelun tarve arvioidaan henkilökohtaisen yhteydenoton pe rusteel la ja arvioinnissa huomioidaan tarpeen kiireellisyys ja mah dol lisuus saada apua muualta. Tarvittaessa tehdään kotiin maksuton arvioin ti käyn ti tarpeiden ja elämäntilanteen kartoittamiseksi. Ko ti käynnil le voi osallistua tarvittaessa perhetyöntekijä ja sosiaalityöntekijä. Pal ve lun vastaanottamiselle tulee olla koko perheen hyväksyntä. Ko ti pal ve lun tarpeesta tehdään asiakassuunnitelma missä mää ri tellään palveluntarve, ajanjakso sekä tuntimäärä. palvelua voidaan antaa pääasiallisesti arkipäivisin klo välisenä aikana. Ko tipal ve lu voi olla joko tilapäistä tai säännöllistä.

9 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Lapsiperheiden kotipalvelussa noudatetaan säännöllisen ko ti pal velun osalta aikaisemmin vahvistettuja kotihoidon asiakasmaksuja Tilapäisestä palveluntarpeesta on kyse kun tarve on 1-3 kerrasta ja sään nöl li nen kotipalvelu on kyseessä kun perhe tarvitsee sään nöl lises ti apua vähintään kerran viikossa yhtäjaksoisesti vähintään kuukau den ajan. Säännöllisen palvelun kesto on kerrallaan korkeintaan kol me kuukautta. Tilapäisen kotipalvelun maksut: Käynnin pituus Maksu 0-2 tuntia 12, tuntia 16, tuntia 22,00 yli 6 tuntia 25,00 Kotipalvelun kriteereitä voivat olla mm: Vanhemman yllättävä sairastuminen Yllättävä kriisitilanne perheessä Vanhemman uupumus Vaikea elämäntilanne ja äkilliset elämänmuutokset (ero, kuolema ym) Lapsen vamma tai pitkäaikainen sairaus Lapsen hoidollinen ja kasvatuksellinen ohjaus Vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen tukeminen haastavassa elämäntilanteessa Syrjäytymisvaarassa olevan perheen tukeminen ja ohjaus Kotipalvelua ei anneta esim. sairastuneen lapsen hoitoon, pelkkään sii vouk seen, päivittäiseen pitkäkestoiseen lapsen hoitoon, yksistään van hem man opiskelun, työn tai harrastuksen tukemiseksi tai hen kilö koh tai sen avun tarpeeseen. Perhepalveluissa ei ole varauduttu talousarviossa palvelun tar peeseen henkilöstöresursseilla tai määrärahoilla. Palveluntarpeen arvioin nin yhteydessä päätetään voidaanko palvelun tarpeeseen vasta ta omalla perhetyön henkilöstöllä vai ostetaanko palvelu. Pal ve luntar vet ta ja kustannuksia seurataan ja tarvittaessa raportoidaan lau takun nal le toimenpiteitä varten. Valmistelija: sosiaali- ja perhepalvelujen päällikkö Mervi Paddar, puh , Esittelijä: perusturvajohtaja Markku Kipinä, puh , ehdotus Perusturvalautakunta hyväksyy lapsiperheiden kotipalvelun kriteerit ja maksut esityksen mukaisesti.

10 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että sosiaali- ja perhepalvelujen päällikkö Mervi Paddar oli kokouksessa läsnä pykälän käsittelyn ajan.

11 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Sopimus sosiaalipäivystyksen järjestämisestä 130/05.00/2015 Perusturvalautakunta voimaan tullut sosiaalihuoltolaki (29 ) edellyttää, että so siaa li päi vys tys on järjestettävä ympärivuorokautisesti kiireellisen ja vält tä mät tö män avun turvaamiseksi. Yhteys sosiaalipäivystykseen on saatava ympärivuorokauden kaikkina viikonpäivinä. Kiteen kaupungin sosiaalilautakunta on päättänyt teh dä sopimuksen alkaen maakunnalliseen so si aa li päi vystyk seen liittymisestä. Maakunnallinen sosiaalipäivystys vastaa tällä hetkellä palvelusta lain edel lyt tä mäl lä tavalla perjantaista klo alkaen maanantai aamuun klo 8.00 saakka. Muina aikoina yöaikainen sosiaalipäivystys on järjestetty vastaanottokodille alkaen so si aa li päi vys täjien määrää lisätään yhdellä ja sosiaalipäivystys toimii so si aa li huolto lain edellyttämällä tavalla eli sosiaalityöntekijään saadaan yhteys ym pä ri vuo ro kau ti ses ti. Arkipäivisin klo välisenä aikana kii reel lis ten sosiaalipalveluiden antamisesta vastaa kukin kunta it senäi ses ti. Maakunnassa on toiminut perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön han ke VÄISTÖ-hanke, joka päättyy lokakuussa 2015.Hankkeessa ke hi te tyt ja/tai käyttöönotetut toimintamallit halutaan säilyttää palveluvalikoimassa jatkossakin. Toimintamallien säilyttäminen edellyttäisi maa kun nal li ses ti yhden sosiaalityöntekijän palkkaamista al kaen. Kiteen kaupungin maksuosuus sosiaalipäivystyksen kustannuksista vuon na 2015 on euroa ja uuden sopimuksen myötä kus tannuk set vuonna 2016 olisivat euroa. Joensuun kaupunki esittää maakunnallisen sosiaalipäivystyksen sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön yhdistämistä yhdeksi sopimukseksi viiden sosiaalityöntekijän työpanoksen osalta. Joensuu edellyttää, että kunnat ilmoittavat sitoumuksensa yhteiseen sopi muk seen mennessä. Sopimuksen sisältö ja toiminta esitellään tarkemmin kokouksessa. Valmistelija: sosiaali- ja perhepalvelujen päällikkö Mervi Paddar, puh , Esittelijä: perusturvajohtaja Markku Kipinä, puh ,

12 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta ehdotus Kiteen kaupungin perusturvalautakunta hyväksyy Joensuun kau pungin esittämän uuden sopimuksen maakunnallisen so si aa li päi vys tyksen sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön osalta al kaen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että sosiaali- ja perhepalvelujen päällikkö Mervi Paddar oli kokouksessa läsnä pykälän käsittelyn ajan.

13 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kehitysvammaisten asiakasmaksut alkaen 308/05.00/2014 Perusturvalautakunta Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) mukaan erityishuollon tarkoituksena on edistää kehitysvammaisen henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, hänen omintakeista toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata hänen tarvitsema hoito ja muu huolenpito. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 1 :n mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelujen käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä. Asiakasmaksulaissa on säädetty maksuttomat sosiaali- ja terveyspalvelut. Muiden palvelujen osalta kunta voi itse päättää perittävien maksujen suuruudesta kuitenkin niin, että maksu saa olla enintään palvelujen tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Perusturvalautakunta on päättänyt kehitysvammahuollon asiakasmaksuista. Asiakasmaksut on peritty ko. päätöksen mukaisina. Työ- ja päivätoimintojen työosuusraha on tar kis tet tu samalla. Kehitysvammaiselle henkilölle voidaan järjestää asumispalvelua sosiaalihuoltolain, vammaispalvelulain tai kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lainsäädännön perusteella. Asiakasmaksulain 4 :n 2 momentin mukaan kehitysvammalaissa tarkoitettu erityishuolto ja lain 39 :ssä tarkoitettu kuljetus ovat asiakkaalle maksuttomia, mutta kehitysvammaisen henkilön täy destä ylläpidosta voidaan periä maksu lukuun ottamatta alle 16-vuo ti aalle annettavaa osittaista ylläpitoa. Maksun kannalta ei ole merkitystä sil lä, onko palvelu ja tukitoimi mainittu kehitysvammaista henkilöä kos ke vas sa erityishuolto-ohjelmassa. Lain tarkoittamaa ylläpitoa ovat sellaiset palvelut ja tukitoimet, joita järjestetään riippumatta henkilön vaikeavammaisuudesta tai hänen erityishuollon tarpeestaan. Kehitysvammalaissa ja asia kas mak sulais sa tarkoitettua ylläpitoa ei ole tarkemmin määritelty. Kehitysvammalakia säädettäessä todettiin mm, että normaalisuusperiaatteen toteuttaminen edellyttää maksun perimistä ylläpidosta. Maksu voidaan periä esimerkiksi tavanomaisista asumis-, ravinto- ja muista vastaavista menoista aiheutuneista kustannuksista. Ateria- ja pyykinpesupalvelujen asiakas mak sui hin ei voida sisällyttää maksuttomaksi säädetyn palvelun

14 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta osuut ta kuten työn ja kuljetuksen osuutta. Osittaiseksi ylläpidoksi on kehitysvammaisen lapsen tapauksessa kat sot ta va esimerkiksi iltapäivähoito, jossa lapsi viettää vain osan vuo ro kau des ta ja saa hoidon aikana vain yhden aterian, mutta siihen ei kuulu majoitusta tai muita tavanomaiseen ylläpitoon liittyviä pal ve lu ja. Asumispalveluissa ylläpitokuluja ovat asumisesta, ravinnosta sekä muusta ylläpidosta johtuvat kulut, joita aiheuttavat mm. pyykki- ja muu vaatehuolto, sauna, pesu- ja siivousaineet ja -tarvikkeet, yhteistilat kalustuksineen sekä kaapelitelevisiomaksut. Näihin ku luihin ei voi sisältyä työ- tai muita sellaisia kuluja, jotka ke hi tys vam maisen hoivana ja hoitona kuuluvat kehitysvammaiselle henkilölle maksut to miin palveluihin. Sosiaalihuoltolain mukaan kunnan on järjestettävä vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toimintaa ja vammaisten henkilöiden työtoimintaa. Vammaisten henkilöiden työtoiminnalla tarkoitetaan toimintakyvyn ylläpitämistä ja sitä edistävää toimintaa. Työtoimintaa järjestetään työkyvyttömille henkilöille, joilla vammaisuudesta johtuen ei ole edellytyksiä osallistua työsopimussuhteiseen työhön ja joiden toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin. Vammaisten henkilöiden työtoimintaan osallistuva henkilö ei ole työsopimuslain 1 luvun 1 :ssä tarkoitetussa työsuhteessa toiminnan järjestäjään tai palvelun tuottajaan. Työtoiminnalla tuetaan asiakkaan itsenäistä suoriutumista ja sosiaalista kuntoutumista. Työtoiminnasta ei makseta palkkaa, vaan työosuusrahaa. Työosuusrahan tarkoituksena on toimia kannustimena työhön osallistumisesta, päätoimeentulon työtoimintaan osallistujat saavat eläkkeestä. Työosuusrahan määrää ei ole määritelty laissa. Tuloverolaissa on verovapaaksi sosiaalietuudeksi määritelty kunnan, sosiaali- ja terveydenhuoltoa harjoittavan muun julkisyhteisön tai yleishyödyllisen yhteisön kehitysvammaiselle, mie len ter veys po ti laalle, päihdehuollon asiakkaalle taikka muulle sosiaalihuollon asiakkaal le järjestämästä työ- tai päivätoiminnasta maksettu keskimäärin päi vää kohden enintään 12 euron suuruinen toiminta- tai muun niminen avustus, jolla tuetaan asiakkaan hoitoa, kuntoutumista tai yhteiskuntaan sopeutumista. Jos henkilö an saitsee enemmän kuin 12 euroa, täytyy hänen hankkia verokortti. Työtoimintaa voidaan järjestää työtoimintakeskuksissa tai tuetusti muilla työpaikoilla ns. avotyönä. Henkilöt, jotka eivät kykene osallistumaan avotyötoimintaan, voivat osallistua päivätoimintaan. Kiteen kaupungin kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnoissa

15 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Palokissa sekä Kastehelmikodin asumisyksikössä lämpimät ateriat valmistetaan Kipakan tuotantokeittiössä josta ne toimitetaan yksiköihin. Tuotantokeittiö toimittaa myös tarvikkeet aamupalaa ja ilta pa laa varten. Aamupala, iltapala sekä päiväkahvi valmistetaan asu mis yk si kös sä. Asiak kaat osallistuvat ruuan valmisteluun ja tar joiluun ky ky jen sä mukaan. Aterioiden hinta määräytyy elintarvikekustannusten mukaisesti. Kehi tys vam ma pal ve lu jen asiakasmaksuja esitetään Kiteen kaupungin ke hi tys vam ma pal ve luis sa tehdyn toimintakustannuslaskennan perus teel la perittäväksi alkaen seuraavasti: Ateriamaksut: kaikki päivän ateriat (erityisruokavalio) lounas/päivällinen (erityisruokavalio) aamupala/kahvi/välipala/iltapala (erityisruokavalio) lounas/päivällinen+iltapala/kahvi (erityisruokavalio) 5,30 /vrk (6,70 /vrk) 1,70 (2 ) 0,70 (0,90 ) 2,30 (2,90 ) Ylläpitomaksu (pyykki- ja muu vaatehuolto, sauna, pesu- ja siivousaineet ja tarvikkeet, yhteistilat kalustuksineen, tv ym maksut) 110 /kk (aiemmin 110 /kk) Päivätoiminta on oman kunnan asukkaille maksutonta, ulkopaikkakuntalaiselle maksullista 70 / toimintapäivä + ateriat (aiemmin 70 ) Asiakas maksaa vuokran, sähkön ja veden vuokranantajalle Kastehelmikodin asumisyksikössä. Mikäli asukas on poissa joko sovi tus ti (loma, kuntoutus, laitosjakso, sairaala tms.) yhtäjaksoisesti yli 7 vrk/kk, ylläpitomaksua ei peritä 7 vrk ylimenevältä osalta. Kiteen kaupungin työ- ja päivätoimintojen työosuusrahat esitetään vah vis tet ta van seuraavasti alkaen: Työosuusraha toimintakeskuksella minimi 1 ja maksimi 7 /päivä. Työosuusraha avotyössä minimi 2 ja maksimi 8 / päivä. Työosuus ra han Kehitysvammaisille asiakkaille ostetaan maksusitoumuksella asumispalveluita eri palveluntuottajilta. Koska palveluntuottajat eivät saa laskuttaa asiakkaalta palvelun osuutta ruuan val mis ta mis ku luista vastaa kaupunki palvelun osuudesta joko erillisellä laskutuksella tai suoraan asumispalvelun päivähinnassa.

16 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Valmistelija: sosiaali- ja perhepalvelujen päällikkö Mervi Paddar, puh , Esittelijä: perusturvajohtaja Markku Kipinä, puh , ehdotus Perusturvalautakunta päättää vahvistetaan Kiteen kaupungin ke hitys vam ma huol lon asia kas mak sut sekä työosuusraha alkaen yl lä esitellysti. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Perusturvalautakunta 34 Perusturvalautakunta Korkein hallinto-oikeus on ( kho:2014:186) on antamassaan ratkaisussa linjannut ke hi tys vammais ten henkilöiden erityshuollossa perittävien ateriamaksujen perus tei ta. Kuntaliiton erityisasiantuntija ja lakimiehet ovat selkeyttäneet päätök sen sisältöä seuraavasti: "Kehitysvammaisten erityishuoltona saa mas ta hoidosta, huolenpidosta ja ohjauksesta ei voida periä mak sua. Tästä on kysymys myös silloin, kun hoitohenkilöstö laittaa ruo kaa yhdessä kehitysvammaisen henkilön kanssa. Eri tyis huol lollis ta elementtiä ei kuitenkaan sisälly ruuanvalmistukseen muissa tapauk sis sa. Korkein hallinto-oikeus katsoo, että niissä tapauksissa, jois sa kehitysvammahuollon asiakkaan erityishuoltoon ei käy tän nössä sisälly eikä erityishuolto-ohjelmaan ole myöskään kirjattu, että asia kas osallistuu ruoan valmistukseen tai että häntä avustetaan ruu an valmistuksessa, ateriapalveluiden maksulliseen ylläpito-osaan kuu lu vat paitsi ruuanvalmistuksessa tarvittavat raaka-aineet myös ruu an valmistamisesta sekä säilyttämisestä aiheutuvat kus tan nukset. Ateriamaksun perusteena oleviin kustannuksiin kuuluvat siten myös kustannukset, jotka aiheutuvat työvoiman, veden, energian ja kul je tuk sen käyttämisestä. Päivä- ja työtoiminnassa annetut ateriat ja niistä perittävät maksut ovat rinnastettavissa tavanomaisiin ruokamenoihin, jotka syntyvät kai kil le kehitysvammaisuudesta riippumatta. Ateriamaksun pe rus teena oleviin kustannuksiin kuuluvat näin ollen ruuan valmistuksessa tar vit ta vat raaka-aineet ja ruuan valmistamisesta sekä säi lyt tä mi sestä aiheutuvat kustannukset. Ateriamaksun perusteena oleviin kustan nuk siin kuuluvat siten myös kustannukset, jotka aiheutuvat työvoi man, veden, energian ja kuljetuksen käyttämisestä." Kiteen kaupungin perusturva on maksanut alkaen ke hi tysvam mais ten asiakkaiden aterioiden kuljetuksen ja valmistuksen osuu den sekä omissa että ostopalveluissa.

17 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Ateriamaksut sisältäen raaka-aineet, valmistuksen ja kul jetuk sen: Kitee: Palokki ja KasteHelmikoti *erityisruokavalio Aamupala 1,40 1,60 Lounas 4,30 4,80 Välipala 1,40 1,50 Päivällinen 3,80 4,20 Iltapala 1,40 1,40 Kesälahti, kotipalveluateriat (yksittäin pakattu) Aamupala 2,20 Lounas 7,50 Välipala 2,00 Päivällinen 5,00 Iltapala 2,00 Valmistelija: sosiaali- ja perhepalvelujen päällikkö Mervi Paddar, puh , Esittelijä: perusturvajohtaja Markku Kipinä, puh , ehdotus Kiteen kaupungin perusturvalautakunta korjaa kehitysvammaisten asiak kai den asiakasmaksua noudattamaan annettua linjausta alkaen ja tiedottaa asiakkaita sekä palveluiden tuottajia muu tok ses ta perusturvalautakunnan pykälän mukaisesti. Esittelijä lisäsi päätösehdotuksee, että asia viedään tiedoksi tek nisel le lautakunnalle ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että sosiaali- ja perhepalvelujen päällikkö Mervi Paddar oli kokouksessa läsnä pykälän käsittelyn ajan.

18 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Attendo Oy/ Kiteen tehostun palveluasumisen kilpailutus 233/05.00/2014 Perusturvalautakunta Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hy väk syessään talouden tasapainottamisohjelman vuosille päät tänyt jättää viimeisen optiovuoden käyttämättä nykyisiin tehostetun pal ve lu asu mi sen hankintasopimuksiin, jotka ovat kilpailutettu edel lisen kerran Helli-liikelaitoksen aikana vuonna Tehostetun palve lu asu mi sen hankintasopimukset päättyvät Perusturvajohtaja on valmistellut uutta tehostetun palveluasumisen han kin nan kilpailuttamista puitejärjestelynä. Hankinta on so si aa lihuol to lain 17 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua ym pä ri vuo rokau tis ta tehostettua palveluasumista ikääntyneille. Ikääntyneiden tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan vanhusten ym pä ri vuo ro kau tis ta asumispalvelua ja asumista asunnossa, johon kuu lu vat kiinteästi palvelut, jotka ovat välttämättömiä asukkaan suoriu tu mi sek si jokapäiväisistä toiminnoista. Tehostetussa pal ve lu asumi ses sa asuminen edellyttää henkilökunnan välitöntä läsnäoloa vuoro kau den ympäri. Kohderyhmänä tehostetussa palveluasumisessa ovat asiakkaat, jotka tarvitsevat hoitajan apua päivittäisissä toi minnois saan jatkuvasti, eivätkä tule toimeen yksin mihinkään vuo ro kauden aikaan. Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä B-listan mukainen toissijainen pal ve lu han kin ta. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista han kinnois ta (348/2007). Hankinnassa perustetaan puitejärjestely, johon va li taan vähintään kolme (3) palveluntuottajaa, mikäli soveltuvia tarjoa jia löytyy riittävästi. Tilaaja ei sitoudu tiettyjen paikkamäärien ostoon. Suuntaa-antavana arviona tilaaja on varautunut ostamaan vuo si ta sol la paikkaa tehostettua palveluasumista. Talousarvio teh dään vuosittain. Sopimuskauden on suunniteltu alkavan ja sopimuskausi on kolmen (3) vuoden mittainen. Tämän jälkeen tilaajalla on oikeus kah teen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen optiokauteen. Tarjousten valintaperuste on halvin hinta. Tarjousten jättöaika on suun ni tel tu syys-lokakuuta Tarjouspyyntöasiakirjat ovat viimeistelyä vailla valmiina. Pe rus tur vajoh ta ja esittelee kokouksessa puitejärjestelyn yksityiskohtaisemmin. Valmistelija ja esittelijä: perusturvajohtaja Markku Kipinä, puh ,

19 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta ehdotus Perusturvalautakunta päättää hyväksyä kilpailutuksen käyn nis tä misen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta on kokouksessaan hyväksynyt ikääntyneille tarkoitetun tehostetun palveluasumisen kilpailuttamisen käynnistämisen. Hankintamenettelynä oli avoin menettely. Tarjouskilpailua koskeva hankintailmoitus julkaistiin Hilma-ilmoituskanavassa ja Kiteen kaupungin kotisivuilla Ilmoitukseen sisältyi tarjouspyyntö liitteineen. Tarjouspyynnössä tarjousten toimittamiselle asetettiin määräajaksi klo 15. Määräaikaan mennessä saapui yhdeksän tarjousta. Tarjousten avaamiskokous pidettiin klo 15:38. Saapuneet tarjoukset aakkosjärjestyksessä: Annalakodit oy, Attendo Oy/Rääkkylä, Attendo Oy/Tohmajärvi, Kesälahden Vanhustentuki ry, Kiteen Kanervikkolakoti oy, Mehiläinen Oy/Kiteen Hoivakoti, Rääkkylän Suojakotiyhdistys ry, Tmi Mirja Uutela/Hoitokoti Annala ja Virsu Oy/Palvelukoti Virsu Kaikki tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset. Tarjottavaa palvelua ja tarjousta koskevat vaatimukset määriteltiin tarjouspyynnön tarjouslomakkeissa 1-3 ja 5. Tarjoajien edellytettiin vastaavan kaikkiin tarjouslomakkeiden kysymyksiin sekä liittävän kaikki vaadittavat asiakirjat ja selvitykset tarjouksensa liitteeksi. Tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi ja hyväksyttiin mukaan tarjousvertailuun. Tarjousten vertailu ja yhteenveto Hankinnan valintaperusteena on halvin hinta. Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että halvin hinta määräytyy tarjoajan hintalomakkeella kohdassa A ilmoittamana hintana euroa / päivä / asukas.

20 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Tarjouskilpailussa vertaillut tarjoukset sijoittuivat paremmuusjärjestyksessä seuraavasti: Tarjoaja Hinta /vrk/asukas Tarjottavien paikkojen määrä 1. Attendo Oy, Rääkkylä, 92,00 11 perustettava yksikkö 2. Attendo oy, Marjattakoti, 92,00 19 Tohmajärvi 3. Kesälahden 99,70 9 Vanhustentukiyhdistys ry 4. Kiteen Kanervikkolakoti Oy 99, Annalakodit Oy 104, Tmi Mirja Uutela Hoitokoti 104,00 15 Annala 7. Rääkkylän Suojakotiyhdistys 104,65 10 ry 8. Virsu Oy, Palvelukoti Virsu 104, Mehiläinen Oy, Kiteen Hoivakoti 116,76 43 Hankintayksikkö on ilmoittanut valitsevansa puitejärjestelyyn vähintään kolme (3) palveluntuottajaa, mikäli soveltuvia tarjoajia löytyy riittävästi. Suuntaa-antavana arviona hankintayksikkö on varautunut ostamaan vuositasolla paikkaa tehostettua palveluasumista. Tarjousten avaamispöytäkirja on liitteenä. Tarjouspyyntö ja tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija/esittelijä: perusturvajohtaja Markku Kipinä, puh , ehdotus Perusturvalautakunta päättää valita puitejärjestelyyn seuraavat kuusi palveluntuottajaa, joiden tarjoamien tehostetun palveluasumisen paikkojen yhteenlaskettu määrä riittää kattamaan hankintayksikön sopimuskauden aikaiset tarpeet: Tarjoaja Hinta /vrk/asukas 1. Attendo Oy, Rääkkylä, perustettava 92,00 yksikkö 2. Attendo oy, Marjattakoti, Tohmajärvi 92,00 3. Kesälahden Vanhustentukiyhdistys ry 99,70 4. Kiteen Kanervikkolakoti Oy 99,75 5. Annalakodit Oy 104,00 6. Tmi Mirja Uutela Hoitokoti Annala 104,00

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68 Yhtymähallitus 04.03.2014 Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17 Paikka Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Asiat 42-54 Otsikko Sivu 42 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Yhtymähallitus Aika 22.01.2015 klo 15:00-19:24 Paikka Iisalmen terveyskeskus, kokoustila Virta, 2 krs. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 17:00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Hallitus 22.01.2014 AIKA 22.01.2014 Klo 10:00-17:50 Tauko: 12:20-13:05 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 19.04.2010 kello 18:00-18:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013

Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013 Hallitus 360 20.09.2013 Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013 H 360 (Valmistelijat: vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen ja pal ve lu suun nit te li ja Seija Sa lomaa) Kainuun

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot