KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1"

Transkriptio

1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Aika klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Parkkonen Aki 12:00-16:16 puheenjohtaja Jumppanen Alpo 12:00-16:16 varapuheenjohtaja Auvinen Seppo 12:00-16:16 jäsen Pajatie Seija 12:00-16:16 jäsen Pirhonen Liisa 12:00-16:16 jäsen Pulkkinen Jouni 12:00-16:16 jäsen Ratilainen Liisa 12:00-16:16 jäsen Suikkanen Sirpa 12:00-16:16 jäsen Uuksulainen Jaakko 12:00-16:16 jäsen Asikainen Ari 12:00-16:16 KH:n edustaja Auvinen Eeva-Liisa 12:00-16:16 kaupunginjohtaja Kipinä Markku 12:00-16:16 esittelijä, perusturvajohtaja Havukainen Marja 12:00-16:16 pöytäkirjanpitäjä POISSA Lahtela Esa KH:n puheenjohtaja Rinkinen Venla Nuorisovaltuuston edustaja Kostamo Marja esittelijä, johtava lääkäri Allekirjoitukset Aki Parkkonen puheenjohtaja Marja Havukainen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukai seksi. Kiteellä Kiteellä Liisa Pirhonen Jouni Pulkkinen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Paikka ja päivämäärä Kiteen kaupungintalossa Kiteen perusturvakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, Kitee, klo Allekirjoitus Virka-asema: Marja Havukainen pöytäkirjanpitäjä

2 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 30 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 31 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3/ Lapsiperheiden kotipavelun myöntämisen perusteet ja lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun maksu 33 Sopimus sosiaalipäivystyksen järjestämisestä Kehitysvammaisten asiakasmaksut alkaen Attendo Oy/ Kiteen tehostun palveluasumisen kilpailutus Lääkärien rekrytointipalvelun hankinta Mammografiasopimuksen irtisanominen ja palvelun kilpailuttaminen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky - erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon käyttö ajalla Perusturvakeskuksen viranhaltijapäätökset ajalla Ilmoitusasiat

3 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Perusturvalautakunta 29 ehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

4 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Perusturvalautakunta 30 ehdotus Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Liisa Pirhonen ja Jouni Pulkkinen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3/2015 Perusturvalautakunta 31 Kaupunginhallitus on kokouksessaan hyväksynyt ta lousar vion 2015 täytäntöönpano-ohjeen. Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lau ta kun nil le vuoden 2015 alusta kuukausittain. Kuu kau si ra por toinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhat ja estetään ne. Helmi ja maaliskuun 2015 toteumat esitetään toimielin- ja tu los alueta sol la. Perusturvalautakunnan käyttötalouden vuoden 2015 talousarvion hel mi kuun lopun toimintatuottojen toteuma on 14,2 % ja toi min ta kulu jen 16,8 %, toimintakate on 17,1 %. Maaliskuun toimintatuottojen to teu ma on 22,8 % ja toimintakulujen 26,4 %, toimintakate on 26,8 %. Toteumassa on Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän koko vuotta koskeva euron lasku. PKSSK:n laskusta kuuluu huhti-joulukuulle. Kotihoidon tuloista puuttuu noin euroa ja työterveyshuollon tuloista noin euroa. Tasaisen ker ty män prosentin pitäisi helmikuun olla 16.6 % ja maa liskuun 25 %. Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvan hallinto Tuotot Kulut Toimintakate Helmikuu 7319 / 31, / 3, / 2,9 % Maaliskuu / 45,9 % / 22,3 % / 21,9 % Sosiaali- ja perhepalvelut Tuotot Kulut Toimintakate Helmikuu / 10,6 % / 16,6 % / 17,2 % Maaliskuu / 18,7 % / 25,3 % / 25,9 % - - Mielenterveys- ja päihdepalvelujen laskutus aloitettu vasta huhtikuussa Lastensuojelu ja perhetyössä yllättä palvelujen tarve

6 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta alkuvuodesta. Sijoitukset päättyvät maali- huhtikuussa Terveyspalvelut Tuotot Kulut Toimintakate Helmikuu / 13,1 % / 17,9 % / 18,2 % Maaliskuu / 19,8 % / 27,8 % / 28,4 % Toteumassa on Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja so si aa li pal ve lujen kuntayhtymän koko vuotta koskeva euron lasku. PKSSK:n laskusta kuuluu huhti-joulukuulle. Ostolääkäripalvelut painottuneet alkuvuoteen, tasaantuu kesän aikana Laboratorio ja kuvantamispalvelujen ylitystä selvitellään Laitoshoidossa jonojen purkamiseen jouduttu käyttämään ostopalveluja Työterveyshuollon tuloja puuttuu noin euroa Ikäihmisten palvelut Tuotot Kulut Toimintakate Helmikuu / 15,9 / / 16,2 % / 16,3 % Maaliskuu / 25, / 25,1 % / 25,0 % Valmistelija / esittelijä: perusturvajohtaja Markku Kipinä, puh , ehdotus Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion helmi- ja maalis kuun ja raportoi toteuman kaupunginhallitukselle. Esittelijä lisäsi päätösehdotukseen, että vastaanottopalveluissa ja lastensuojeluissa tapahtuneiden ylitysten johdosta on uhka euron ylitykseen. Ylitys pyritään kattamaan sisäisesti. Summa ja keinot summan kattamiseen tarkentuvat osavuosiraportin mennessä. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Merkittiin pöytäkirjaan, että vastaanoton esimies Päivi Laine ja sosiaali- ja perhepalvelujen päällikkö olivat läsnä asian käsittelyn ajan. Merkittiin pöytäkirjaan, että lautakunta piti tauon klo

8 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Lapsiperheiden kotipavelun myöntämisen perusteet ja lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun maksu 307/05.00/2014 Perusturvalautakunta 32 Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 :n mu kais ta palvelua lapsiperheille. Uuden sosiaalihuoltolain mukaan kotipalvelua annetaan toi min ta kykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen pe rusteel la. Toimintakykyä alentavia syitä ovat sairaus, synnytys, vamma tai muu vastaavanlainen syy kuten uupumus. Erityisellä per he ti lanteel la tarkoitetaan esimerkiksi vanhempien erotilannetta tai ti lan netta, jossa toinen vanhemmista on vankilassa tai perheenjäsenen kuole maa. Elämäntilanne voi aiheuttaa tuen tarvetta myös muun omaisen tai läheisen vaikean sairauden tai poismenon johdosta. Erityinen per he ti lan ne voi olla myös perheessä, jossa on vammainen lapsi, kak so set tai aikuinen omainen hoidettavana. Lapsiperheelle on järjestettävä välttämätön kotipalvelu, jos lapsen hy vin voin nin turvaaminen ei ole mahdollista laissa mainittujen syiden vuoksi. Kotipalvelua on järjestettävä yleisenä perhepalveluna. Myös lastensuojelun asiakkailla on vastaava oikeus kotipalvelun saa mi seen. Palvelupäätös perustuu sosiaalihuollon työntekijän arvioon. Ko ti palve lu on maksullista, mutta se voi olla tuloista ja perhetilanteesta johtuen myös maksutonta (asiakasmaksulaki 11 ). Kotipalvelun avulla pyritään tunnistamaan, ehkäisemään ja hel pot tamaan lasten, nuorten ja perheiden pulmia varhaisessa vaiheessa. Ko ti pal ve lun avulla tuetaan perhettä arjessa ja pyritään tukemaan per het tä löytämään omia voimavaroja arjessa selviytymiseen. Työtä teh dään keskustellen, ohjaten ja yhdessä tekemällä. Lapsiperheissä an ne taan apua lasten hoitoon, huolenpitoon ja kasvatukseen sekä ko din hoi dol li siin tehtäviin. Kotipalvelun tarve arvioidaan henkilökohtaisen yhteydenoton pe rusteel la ja arvioinnissa huomioidaan tarpeen kiireellisyys ja mah dol lisuus saada apua muualta. Tarvittaessa tehdään kotiin maksuton arvioin ti käyn ti tarpeiden ja elämäntilanteen kartoittamiseksi. Ko ti käynnil le voi osallistua tarvittaessa perhetyöntekijä ja sosiaalityöntekijä. Pal ve lun vastaanottamiselle tulee olla koko perheen hyväksyntä. Ko ti pal ve lun tarpeesta tehdään asiakassuunnitelma missä mää ri tellään palveluntarve, ajanjakso sekä tuntimäärä. palvelua voidaan antaa pääasiallisesti arkipäivisin klo välisenä aikana. Ko tipal ve lu voi olla joko tilapäistä tai säännöllistä.

9 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Lapsiperheiden kotipalvelussa noudatetaan säännöllisen ko ti pal velun osalta aikaisemmin vahvistettuja kotihoidon asiakasmaksuja Tilapäisestä palveluntarpeesta on kyse kun tarve on 1-3 kerrasta ja sään nöl li nen kotipalvelu on kyseessä kun perhe tarvitsee sään nöl lises ti apua vähintään kerran viikossa yhtäjaksoisesti vähintään kuukau den ajan. Säännöllisen palvelun kesto on kerrallaan korkeintaan kol me kuukautta. Tilapäisen kotipalvelun maksut: Käynnin pituus Maksu 0-2 tuntia 12, tuntia 16, tuntia 22,00 yli 6 tuntia 25,00 Kotipalvelun kriteereitä voivat olla mm: Vanhemman yllättävä sairastuminen Yllättävä kriisitilanne perheessä Vanhemman uupumus Vaikea elämäntilanne ja äkilliset elämänmuutokset (ero, kuolema ym) Lapsen vamma tai pitkäaikainen sairaus Lapsen hoidollinen ja kasvatuksellinen ohjaus Vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen tukeminen haastavassa elämäntilanteessa Syrjäytymisvaarassa olevan perheen tukeminen ja ohjaus Kotipalvelua ei anneta esim. sairastuneen lapsen hoitoon, pelkkään sii vouk seen, päivittäiseen pitkäkestoiseen lapsen hoitoon, yksistään van hem man opiskelun, työn tai harrastuksen tukemiseksi tai hen kilö koh tai sen avun tarpeeseen. Perhepalveluissa ei ole varauduttu talousarviossa palvelun tar peeseen henkilöstöresursseilla tai määrärahoilla. Palveluntarpeen arvioin nin yhteydessä päätetään voidaanko palvelun tarpeeseen vasta ta omalla perhetyön henkilöstöllä vai ostetaanko palvelu. Pal ve luntar vet ta ja kustannuksia seurataan ja tarvittaessa raportoidaan lau takun nal le toimenpiteitä varten. Valmistelija: sosiaali- ja perhepalvelujen päällikkö Mervi Paddar, puh , Esittelijä: perusturvajohtaja Markku Kipinä, puh , ehdotus Perusturvalautakunta hyväksyy lapsiperheiden kotipalvelun kriteerit ja maksut esityksen mukaisesti.

10 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että sosiaali- ja perhepalvelujen päällikkö Mervi Paddar oli kokouksessa läsnä pykälän käsittelyn ajan.

11 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Sopimus sosiaalipäivystyksen järjestämisestä 130/05.00/2015 Perusturvalautakunta voimaan tullut sosiaalihuoltolaki (29 ) edellyttää, että so siaa li päi vys tys on järjestettävä ympärivuorokautisesti kiireellisen ja vält tä mät tö män avun turvaamiseksi. Yhteys sosiaalipäivystykseen on saatava ympärivuorokauden kaikkina viikonpäivinä. Kiteen kaupungin sosiaalilautakunta on päättänyt teh dä sopimuksen alkaen maakunnalliseen so si aa li päi vystyk seen liittymisestä. Maakunnallinen sosiaalipäivystys vastaa tällä hetkellä palvelusta lain edel lyt tä mäl lä tavalla perjantaista klo alkaen maanantai aamuun klo 8.00 saakka. Muina aikoina yöaikainen sosiaalipäivystys on järjestetty vastaanottokodille alkaen so si aa li päi vys täjien määrää lisätään yhdellä ja sosiaalipäivystys toimii so si aa li huolto lain edellyttämällä tavalla eli sosiaalityöntekijään saadaan yhteys ym pä ri vuo ro kau ti ses ti. Arkipäivisin klo välisenä aikana kii reel lis ten sosiaalipalveluiden antamisesta vastaa kukin kunta it senäi ses ti. Maakunnassa on toiminut perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön han ke VÄISTÖ-hanke, joka päättyy lokakuussa 2015.Hankkeessa ke hi te tyt ja/tai käyttöönotetut toimintamallit halutaan säilyttää palveluvalikoimassa jatkossakin. Toimintamallien säilyttäminen edellyttäisi maa kun nal li ses ti yhden sosiaalityöntekijän palkkaamista al kaen. Kiteen kaupungin maksuosuus sosiaalipäivystyksen kustannuksista vuon na 2015 on euroa ja uuden sopimuksen myötä kus tannuk set vuonna 2016 olisivat euroa. Joensuun kaupunki esittää maakunnallisen sosiaalipäivystyksen sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön yhdistämistä yhdeksi sopimukseksi viiden sosiaalityöntekijän työpanoksen osalta. Joensuu edellyttää, että kunnat ilmoittavat sitoumuksensa yhteiseen sopi muk seen mennessä. Sopimuksen sisältö ja toiminta esitellään tarkemmin kokouksessa. Valmistelija: sosiaali- ja perhepalvelujen päällikkö Mervi Paddar, puh , Esittelijä: perusturvajohtaja Markku Kipinä, puh ,

12 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta ehdotus Kiteen kaupungin perusturvalautakunta hyväksyy Joensuun kau pungin esittämän uuden sopimuksen maakunnallisen so si aa li päi vys tyksen sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön osalta al kaen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että sosiaali- ja perhepalvelujen päällikkö Mervi Paddar oli kokouksessa läsnä pykälän käsittelyn ajan.

13 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kehitysvammaisten asiakasmaksut alkaen 308/05.00/2014 Perusturvalautakunta Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) mukaan erityishuollon tarkoituksena on edistää kehitysvammaisen henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, hänen omintakeista toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata hänen tarvitsema hoito ja muu huolenpito. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 1 :n mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelujen käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä. Asiakasmaksulaissa on säädetty maksuttomat sosiaali- ja terveyspalvelut. Muiden palvelujen osalta kunta voi itse päättää perittävien maksujen suuruudesta kuitenkin niin, että maksu saa olla enintään palvelujen tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Perusturvalautakunta on päättänyt kehitysvammahuollon asiakasmaksuista. Asiakasmaksut on peritty ko. päätöksen mukaisina. Työ- ja päivätoimintojen työosuusraha on tar kis tet tu samalla. Kehitysvammaiselle henkilölle voidaan järjestää asumispalvelua sosiaalihuoltolain, vammaispalvelulain tai kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lainsäädännön perusteella. Asiakasmaksulain 4 :n 2 momentin mukaan kehitysvammalaissa tarkoitettu erityishuolto ja lain 39 :ssä tarkoitettu kuljetus ovat asiakkaalle maksuttomia, mutta kehitysvammaisen henkilön täy destä ylläpidosta voidaan periä maksu lukuun ottamatta alle 16-vuo ti aalle annettavaa osittaista ylläpitoa. Maksun kannalta ei ole merkitystä sil lä, onko palvelu ja tukitoimi mainittu kehitysvammaista henkilöä kos ke vas sa erityishuolto-ohjelmassa. Lain tarkoittamaa ylläpitoa ovat sellaiset palvelut ja tukitoimet, joita järjestetään riippumatta henkilön vaikeavammaisuudesta tai hänen erityishuollon tarpeestaan. Kehitysvammalaissa ja asia kas mak sulais sa tarkoitettua ylläpitoa ei ole tarkemmin määritelty. Kehitysvammalakia säädettäessä todettiin mm, että normaalisuusperiaatteen toteuttaminen edellyttää maksun perimistä ylläpidosta. Maksu voidaan periä esimerkiksi tavanomaisista asumis-, ravinto- ja muista vastaavista menoista aiheutuneista kustannuksista. Ateria- ja pyykinpesupalvelujen asiakas mak sui hin ei voida sisällyttää maksuttomaksi säädetyn palvelun

14 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta osuut ta kuten työn ja kuljetuksen osuutta. Osittaiseksi ylläpidoksi on kehitysvammaisen lapsen tapauksessa kat sot ta va esimerkiksi iltapäivähoito, jossa lapsi viettää vain osan vuo ro kau des ta ja saa hoidon aikana vain yhden aterian, mutta siihen ei kuulu majoitusta tai muita tavanomaiseen ylläpitoon liittyviä pal ve lu ja. Asumispalveluissa ylläpitokuluja ovat asumisesta, ravinnosta sekä muusta ylläpidosta johtuvat kulut, joita aiheuttavat mm. pyykki- ja muu vaatehuolto, sauna, pesu- ja siivousaineet ja -tarvikkeet, yhteistilat kalustuksineen sekä kaapelitelevisiomaksut. Näihin ku luihin ei voi sisältyä työ- tai muita sellaisia kuluja, jotka ke hi tys vam maisen hoivana ja hoitona kuuluvat kehitysvammaiselle henkilölle maksut to miin palveluihin. Sosiaalihuoltolain mukaan kunnan on järjestettävä vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toimintaa ja vammaisten henkilöiden työtoimintaa. Vammaisten henkilöiden työtoiminnalla tarkoitetaan toimintakyvyn ylläpitämistä ja sitä edistävää toimintaa. Työtoimintaa järjestetään työkyvyttömille henkilöille, joilla vammaisuudesta johtuen ei ole edellytyksiä osallistua työsopimussuhteiseen työhön ja joiden toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin. Vammaisten henkilöiden työtoimintaan osallistuva henkilö ei ole työsopimuslain 1 luvun 1 :ssä tarkoitetussa työsuhteessa toiminnan järjestäjään tai palvelun tuottajaan. Työtoiminnalla tuetaan asiakkaan itsenäistä suoriutumista ja sosiaalista kuntoutumista. Työtoiminnasta ei makseta palkkaa, vaan työosuusrahaa. Työosuusrahan tarkoituksena on toimia kannustimena työhön osallistumisesta, päätoimeentulon työtoimintaan osallistujat saavat eläkkeestä. Työosuusrahan määrää ei ole määritelty laissa. Tuloverolaissa on verovapaaksi sosiaalietuudeksi määritelty kunnan, sosiaali- ja terveydenhuoltoa harjoittavan muun julkisyhteisön tai yleishyödyllisen yhteisön kehitysvammaiselle, mie len ter veys po ti laalle, päihdehuollon asiakkaalle taikka muulle sosiaalihuollon asiakkaal le järjestämästä työ- tai päivätoiminnasta maksettu keskimäärin päi vää kohden enintään 12 euron suuruinen toiminta- tai muun niminen avustus, jolla tuetaan asiakkaan hoitoa, kuntoutumista tai yhteiskuntaan sopeutumista. Jos henkilö an saitsee enemmän kuin 12 euroa, täytyy hänen hankkia verokortti. Työtoimintaa voidaan järjestää työtoimintakeskuksissa tai tuetusti muilla työpaikoilla ns. avotyönä. Henkilöt, jotka eivät kykene osallistumaan avotyötoimintaan, voivat osallistua päivätoimintaan. Kiteen kaupungin kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnoissa

15 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Palokissa sekä Kastehelmikodin asumisyksikössä lämpimät ateriat valmistetaan Kipakan tuotantokeittiössä josta ne toimitetaan yksiköihin. Tuotantokeittiö toimittaa myös tarvikkeet aamupalaa ja ilta pa laa varten. Aamupala, iltapala sekä päiväkahvi valmistetaan asu mis yk si kös sä. Asiak kaat osallistuvat ruuan valmisteluun ja tar joiluun ky ky jen sä mukaan. Aterioiden hinta määräytyy elintarvikekustannusten mukaisesti. Kehi tys vam ma pal ve lu jen asiakasmaksuja esitetään Kiteen kaupungin ke hi tys vam ma pal ve luis sa tehdyn toimintakustannuslaskennan perus teel la perittäväksi alkaen seuraavasti: Ateriamaksut: kaikki päivän ateriat (erityisruokavalio) lounas/päivällinen (erityisruokavalio) aamupala/kahvi/välipala/iltapala (erityisruokavalio) lounas/päivällinen+iltapala/kahvi (erityisruokavalio) 5,30 /vrk (6,70 /vrk) 1,70 (2 ) 0,70 (0,90 ) 2,30 (2,90 ) Ylläpitomaksu (pyykki- ja muu vaatehuolto, sauna, pesu- ja siivousaineet ja tarvikkeet, yhteistilat kalustuksineen, tv ym maksut) 110 /kk (aiemmin 110 /kk) Päivätoiminta on oman kunnan asukkaille maksutonta, ulkopaikkakuntalaiselle maksullista 70 / toimintapäivä + ateriat (aiemmin 70 ) Asiakas maksaa vuokran, sähkön ja veden vuokranantajalle Kastehelmikodin asumisyksikössä. Mikäli asukas on poissa joko sovi tus ti (loma, kuntoutus, laitosjakso, sairaala tms.) yhtäjaksoisesti yli 7 vrk/kk, ylläpitomaksua ei peritä 7 vrk ylimenevältä osalta. Kiteen kaupungin työ- ja päivätoimintojen työosuusrahat esitetään vah vis tet ta van seuraavasti alkaen: Työosuusraha toimintakeskuksella minimi 1 ja maksimi 7 /päivä. Työosuusraha avotyössä minimi 2 ja maksimi 8 / päivä. Työosuus ra han Kehitysvammaisille asiakkaille ostetaan maksusitoumuksella asumispalveluita eri palveluntuottajilta. Koska palveluntuottajat eivät saa laskuttaa asiakkaalta palvelun osuutta ruuan val mis ta mis ku luista vastaa kaupunki palvelun osuudesta joko erillisellä laskutuksella tai suoraan asumispalvelun päivähinnassa.

16 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Valmistelija: sosiaali- ja perhepalvelujen päällikkö Mervi Paddar, puh , Esittelijä: perusturvajohtaja Markku Kipinä, puh , ehdotus Perusturvalautakunta päättää vahvistetaan Kiteen kaupungin ke hitys vam ma huol lon asia kas mak sut sekä työosuusraha alkaen yl lä esitellysti. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Perusturvalautakunta 34 Perusturvalautakunta Korkein hallinto-oikeus on ( kho:2014:186) on antamassaan ratkaisussa linjannut ke hi tys vammais ten henkilöiden erityshuollossa perittävien ateriamaksujen perus tei ta. Kuntaliiton erityisasiantuntija ja lakimiehet ovat selkeyttäneet päätök sen sisältöä seuraavasti: "Kehitysvammaisten erityishuoltona saa mas ta hoidosta, huolenpidosta ja ohjauksesta ei voida periä mak sua. Tästä on kysymys myös silloin, kun hoitohenkilöstö laittaa ruo kaa yhdessä kehitysvammaisen henkilön kanssa. Eri tyis huol lollis ta elementtiä ei kuitenkaan sisälly ruuanvalmistukseen muissa tapauk sis sa. Korkein hallinto-oikeus katsoo, että niissä tapauksissa, jois sa kehitysvammahuollon asiakkaan erityishuoltoon ei käy tän nössä sisälly eikä erityishuolto-ohjelmaan ole myöskään kirjattu, että asia kas osallistuu ruoan valmistukseen tai että häntä avustetaan ruu an valmistuksessa, ateriapalveluiden maksulliseen ylläpito-osaan kuu lu vat paitsi ruuanvalmistuksessa tarvittavat raaka-aineet myös ruu an valmistamisesta sekä säilyttämisestä aiheutuvat kus tan nukset. Ateriamaksun perusteena oleviin kustannuksiin kuuluvat siten myös kustannukset, jotka aiheutuvat työvoiman, veden, energian ja kul je tuk sen käyttämisestä. Päivä- ja työtoiminnassa annetut ateriat ja niistä perittävät maksut ovat rinnastettavissa tavanomaisiin ruokamenoihin, jotka syntyvät kai kil le kehitysvammaisuudesta riippumatta. Ateriamaksun pe rus teena oleviin kustannuksiin kuuluvat näin ollen ruuan valmistuksessa tar vit ta vat raaka-aineet ja ruuan valmistamisesta sekä säi lyt tä mi sestä aiheutuvat kustannukset. Ateriamaksun perusteena oleviin kustan nuk siin kuuluvat siten myös kustannukset, jotka aiheutuvat työvoi man, veden, energian ja kuljetuksen käyttämisestä." Kiteen kaupungin perusturva on maksanut alkaen ke hi tysvam mais ten asiakkaiden aterioiden kuljetuksen ja valmistuksen osuu den sekä omissa että ostopalveluissa.

17 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Ateriamaksut sisältäen raaka-aineet, valmistuksen ja kul jetuk sen: Kitee: Palokki ja KasteHelmikoti *erityisruokavalio Aamupala 1,40 1,60 Lounas 4,30 4,80 Välipala 1,40 1,50 Päivällinen 3,80 4,20 Iltapala 1,40 1,40 Kesälahti, kotipalveluateriat (yksittäin pakattu) Aamupala 2,20 Lounas 7,50 Välipala 2,00 Päivällinen 5,00 Iltapala 2,00 Valmistelija: sosiaali- ja perhepalvelujen päällikkö Mervi Paddar, puh , Esittelijä: perusturvajohtaja Markku Kipinä, puh , ehdotus Kiteen kaupungin perusturvalautakunta korjaa kehitysvammaisten asiak kai den asiakasmaksua noudattamaan annettua linjausta alkaen ja tiedottaa asiakkaita sekä palveluiden tuottajia muu tok ses ta perusturvalautakunnan pykälän mukaisesti. Esittelijä lisäsi päätösehdotuksee, että asia viedään tiedoksi tek nisel le lautakunnalle ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että sosiaali- ja perhepalvelujen päällikkö Mervi Paddar oli kokouksessa läsnä pykälän käsittelyn ajan.

18 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Attendo Oy/ Kiteen tehostun palveluasumisen kilpailutus 233/05.00/2014 Perusturvalautakunta Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hy väk syessään talouden tasapainottamisohjelman vuosille päät tänyt jättää viimeisen optiovuoden käyttämättä nykyisiin tehostetun pal ve lu asu mi sen hankintasopimuksiin, jotka ovat kilpailutettu edel lisen kerran Helli-liikelaitoksen aikana vuonna Tehostetun palve lu asu mi sen hankintasopimukset päättyvät Perusturvajohtaja on valmistellut uutta tehostetun palveluasumisen han kin nan kilpailuttamista puitejärjestelynä. Hankinta on so si aa lihuol to lain 17 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua ym pä ri vuo rokau tis ta tehostettua palveluasumista ikääntyneille. Ikääntyneiden tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan vanhusten ym pä ri vuo ro kau tis ta asumispalvelua ja asumista asunnossa, johon kuu lu vat kiinteästi palvelut, jotka ovat välttämättömiä asukkaan suoriu tu mi sek si jokapäiväisistä toiminnoista. Tehostetussa pal ve lu asumi ses sa asuminen edellyttää henkilökunnan välitöntä läsnäoloa vuoro kau den ympäri. Kohderyhmänä tehostetussa palveluasumisessa ovat asiakkaat, jotka tarvitsevat hoitajan apua päivittäisissä toi minnois saan jatkuvasti, eivätkä tule toimeen yksin mihinkään vuo ro kauden aikaan. Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä B-listan mukainen toissijainen pal ve lu han kin ta. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista han kinnois ta (348/2007). Hankinnassa perustetaan puitejärjestely, johon va li taan vähintään kolme (3) palveluntuottajaa, mikäli soveltuvia tarjoa jia löytyy riittävästi. Tilaaja ei sitoudu tiettyjen paikkamäärien ostoon. Suuntaa-antavana arviona tilaaja on varautunut ostamaan vuo si ta sol la paikkaa tehostettua palveluasumista. Talousarvio teh dään vuosittain. Sopimuskauden on suunniteltu alkavan ja sopimuskausi on kolmen (3) vuoden mittainen. Tämän jälkeen tilaajalla on oikeus kah teen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen optiokauteen. Tarjousten valintaperuste on halvin hinta. Tarjousten jättöaika on suun ni tel tu syys-lokakuuta Tarjouspyyntöasiakirjat ovat viimeistelyä vailla valmiina. Pe rus tur vajoh ta ja esittelee kokouksessa puitejärjestelyn yksityiskohtaisemmin. Valmistelija ja esittelijä: perusturvajohtaja Markku Kipinä, puh ,

19 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta ehdotus Perusturvalautakunta päättää hyväksyä kilpailutuksen käyn nis tä misen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta on kokouksessaan hyväksynyt ikääntyneille tarkoitetun tehostetun palveluasumisen kilpailuttamisen käynnistämisen. Hankintamenettelynä oli avoin menettely. Tarjouskilpailua koskeva hankintailmoitus julkaistiin Hilma-ilmoituskanavassa ja Kiteen kaupungin kotisivuilla Ilmoitukseen sisältyi tarjouspyyntö liitteineen. Tarjouspyynnössä tarjousten toimittamiselle asetettiin määräajaksi klo 15. Määräaikaan mennessä saapui yhdeksän tarjousta. Tarjousten avaamiskokous pidettiin klo 15:38. Saapuneet tarjoukset aakkosjärjestyksessä: Annalakodit oy, Attendo Oy/Rääkkylä, Attendo Oy/Tohmajärvi, Kesälahden Vanhustentuki ry, Kiteen Kanervikkolakoti oy, Mehiläinen Oy/Kiteen Hoivakoti, Rääkkylän Suojakotiyhdistys ry, Tmi Mirja Uutela/Hoitokoti Annala ja Virsu Oy/Palvelukoti Virsu Kaikki tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset. Tarjottavaa palvelua ja tarjousta koskevat vaatimukset määriteltiin tarjouspyynnön tarjouslomakkeissa 1-3 ja 5. Tarjoajien edellytettiin vastaavan kaikkiin tarjouslomakkeiden kysymyksiin sekä liittävän kaikki vaadittavat asiakirjat ja selvitykset tarjouksensa liitteeksi. Tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi ja hyväksyttiin mukaan tarjousvertailuun. Tarjousten vertailu ja yhteenveto Hankinnan valintaperusteena on halvin hinta. Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että halvin hinta määräytyy tarjoajan hintalomakkeella kohdassa A ilmoittamana hintana euroa / päivä / asukas.

20 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Tarjouskilpailussa vertaillut tarjoukset sijoittuivat paremmuusjärjestyksessä seuraavasti: Tarjoaja Hinta /vrk/asukas Tarjottavien paikkojen määrä 1. Attendo Oy, Rääkkylä, 92,00 11 perustettava yksikkö 2. Attendo oy, Marjattakoti, 92,00 19 Tohmajärvi 3. Kesälahden 99,70 9 Vanhustentukiyhdistys ry 4. Kiteen Kanervikkolakoti Oy 99, Annalakodit Oy 104, Tmi Mirja Uutela Hoitokoti 104,00 15 Annala 7. Rääkkylän Suojakotiyhdistys 104,65 10 ry 8. Virsu Oy, Palvelukoti Virsu 104, Mehiläinen Oy, Kiteen Hoivakoti 116,76 43 Hankintayksikkö on ilmoittanut valitsevansa puitejärjestelyyn vähintään kolme (3) palveluntuottajaa, mikäli soveltuvia tarjoajia löytyy riittävästi. Suuntaa-antavana arviona hankintayksikkö on varautunut ostamaan vuositasolla paikkaa tehostettua palveluasumista. Tarjousten avaamispöytäkirja on liitteenä. Tarjouspyyntö ja tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija/esittelijä: perusturvajohtaja Markku Kipinä, puh , ehdotus Perusturvalautakunta päättää valita puitejärjestelyyn seuraavat kuusi palveluntuottajaa, joiden tarjoamien tehostetun palveluasumisen paikkojen yhteenlaskettu määrä riittää kattamaan hankintayksikön sopimuskauden aikaiset tarpeet: Tarjoaja Hinta /vrk/asukas 1. Attendo Oy, Rääkkylä, perustettava 92,00 yksikkö 2. Attendo oy, Marjattakoti, Tohmajärvi 92,00 3. Kesälahden Vanhustentukiyhdistys ry 99,70 4. Kiteen Kanervikkolakoti Oy 99,75 5. Annalakodit Oy 104,00 6. Tmi Mirja Uutela Hoitokoti Annala 104,00

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 72 02.09.2014 Perusturvalautakunta 99 02.12.2014 Perusturvalautakunta 24 12.03.2015 Perusturvalautakunta 35 28.04.2015 Attendo Oy/ Kiteen tehostun palveluasumisen kilpailutus 233/05.00/2014

Lisätiedot

Keskustelun kuluessa Seija Pajatie teki Jaakko Uuksulaisen kan natta ma na seuraavanlaisen esityksen:

Keskustelun kuluessa Seija Pajatie teki Jaakko Uuksulaisen kan natta ma na seuraavanlaisen esityksen: Perusturvalautakunta 69 02.09.2014 Perusturvalautakunta 83 07.10.2014 Perusturvalautakunta 23 12.03.2015 Perusturvalautakunta 36 28.04.2015 Perusturvalautakunta 58 11.08.2015 Lääkärien rekrytointipalvelun

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.12.2016 klo 17:35-17:55 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 17:35-17:55 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2015 1 Aluejohtokunta Aika 18.11.2015 klo 19:05-19:15 Paikka Tasapään kylätalo Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Mikonsaari Petri 19:05-19:15 puheenjohtaja Lipsanen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 50 19.05.2015. 50 Asianro 3428/05.04.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 50 19.05.2015. 50 Asianro 3428/05.04.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) 50 Asianro 3428/05.04.00/2015 Kehitysvammaisten erityishuollosta perittävät ylläpitomaksut 1.6.2015 alkaen Perusturvajohtaja Mari Annika Antikainen Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirjanote 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirjanote 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirjanote 1 Sivistyskeskuksen maksut 01.08.2014 alkaen 353/02.05.00/2013 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 64 Kaupunginhallituksen 19.12.2011 317 hyväksymässä sisäisen valvonnan ohjeessa

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2017 54 ltekninen lautakunta 23.05.2017 Aika 23.05.2017 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 30-30 Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Asia Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Kesälahtitalon ruokasalin kalusteet ovat huonokuntoiset ja osittain rikkinäisiä. Hankitaan uudet pöydät ja tuolit. Kiteen kaupunki on mukana Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 11. Sivistystoimenlautakunta Aika klo 16:30-17:10. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 11. Sivistystoimenlautakunta Aika klo 16:30-17:10. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2015 1 / 11 Sivistystoimenlautakunta 22.09.2015 Aika 22.09.2015 klo 16:30-17:10 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 71

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Tarkastuslautakunta 31.03.2016 Aika 31.03.2016 klo 16:38-19:55 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8) Sivistyslautakunta 26.10.2015 AIKA 26.10.2015 klo 16:30-16:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-)

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-) Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 Tarkastuslautakunta (2009-) Aika 03.06.2013 klo 13:00-15:00 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo 13:00-15:00

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot