KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1"

Transkriptio

1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Aika klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Parkkonen Aki 12:00-16:16 puheenjohtaja Jumppanen Alpo 12:00-16:16 varapuheenjohtaja Auvinen Seppo 12:00-16:16 jäsen Pajatie Seija 12:00-16:16 jäsen Pirhonen Liisa 12:00-16:16 jäsen Pulkkinen Jouni 12:00-16:16 jäsen Ratilainen Liisa 12:00-16:16 jäsen Suikkanen Sirpa 12:00-16:16 jäsen Uuksulainen Jaakko 12:00-16:16 jäsen Asikainen Ari 12:00-16:16 KH:n edustaja Auvinen Eeva-Liisa 12:00-16:16 kaupunginjohtaja Kipinä Markku 12:00-16:16 esittelijä, perusturvajohtaja Havukainen Marja 12:00-16:16 pöytäkirjanpitäjä POISSA Lahtela Esa KH:n puheenjohtaja Rinkinen Venla Nuorisovaltuuston edustaja Kostamo Marja esittelijä, johtava lääkäri Allekirjoitukset Aki Parkkonen puheenjohtaja Marja Havukainen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukai seksi. Kiteellä Kiteellä Liisa Pirhonen Jouni Pulkkinen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Paikka ja päivämäärä Kiteen kaupungintalossa Kiteen perusturvakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, Kitee, klo Allekirjoitus Virka-asema: Marja Havukainen pöytäkirjanpitäjä

2 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 30 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 31 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3/ Lapsiperheiden kotipavelun myöntämisen perusteet ja lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun maksu 33 Sopimus sosiaalipäivystyksen järjestämisestä Kehitysvammaisten asiakasmaksut alkaen Attendo Oy/ Kiteen tehostun palveluasumisen kilpailutus Lääkärien rekrytointipalvelun hankinta Mammografiasopimuksen irtisanominen ja palvelun kilpailuttaminen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky - erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon käyttö ajalla Perusturvakeskuksen viranhaltijapäätökset ajalla Ilmoitusasiat

3 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Perusturvalautakunta 29 ehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

4 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Perusturvalautakunta 30 ehdotus Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Liisa Pirhonen ja Jouni Pulkkinen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3/2015 Perusturvalautakunta 31 Kaupunginhallitus on kokouksessaan hyväksynyt ta lousar vion 2015 täytäntöönpano-ohjeen. Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lau ta kun nil le vuoden 2015 alusta kuukausittain. Kuu kau si ra por toinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhat ja estetään ne. Helmi ja maaliskuun 2015 toteumat esitetään toimielin- ja tu los alueta sol la. Perusturvalautakunnan käyttötalouden vuoden 2015 talousarvion hel mi kuun lopun toimintatuottojen toteuma on 14,2 % ja toi min ta kulu jen 16,8 %, toimintakate on 17,1 %. Maaliskuun toimintatuottojen to teu ma on 22,8 % ja toimintakulujen 26,4 %, toimintakate on 26,8 %. Toteumassa on Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän koko vuotta koskeva euron lasku. PKSSK:n laskusta kuuluu huhti-joulukuulle. Kotihoidon tuloista puuttuu noin euroa ja työterveyshuollon tuloista noin euroa. Tasaisen ker ty män prosentin pitäisi helmikuun olla 16.6 % ja maa liskuun 25 %. Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvan hallinto Tuotot Kulut Toimintakate Helmikuu 7319 / 31, / 3, / 2,9 % Maaliskuu / 45,9 % / 22,3 % / 21,9 % Sosiaali- ja perhepalvelut Tuotot Kulut Toimintakate Helmikuu / 10,6 % / 16,6 % / 17,2 % Maaliskuu / 18,7 % / 25,3 % / 25,9 % - - Mielenterveys- ja päihdepalvelujen laskutus aloitettu vasta huhtikuussa Lastensuojelu ja perhetyössä yllättä palvelujen tarve

6 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta alkuvuodesta. Sijoitukset päättyvät maali- huhtikuussa Terveyspalvelut Tuotot Kulut Toimintakate Helmikuu / 13,1 % / 17,9 % / 18,2 % Maaliskuu / 19,8 % / 27,8 % / 28,4 % Toteumassa on Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja so si aa li pal ve lujen kuntayhtymän koko vuotta koskeva euron lasku. PKSSK:n laskusta kuuluu huhti-joulukuulle. Ostolääkäripalvelut painottuneet alkuvuoteen, tasaantuu kesän aikana Laboratorio ja kuvantamispalvelujen ylitystä selvitellään Laitoshoidossa jonojen purkamiseen jouduttu käyttämään ostopalveluja Työterveyshuollon tuloja puuttuu noin euroa Ikäihmisten palvelut Tuotot Kulut Toimintakate Helmikuu / 15,9 / / 16,2 % / 16,3 % Maaliskuu / 25, / 25,1 % / 25,0 % Valmistelija / esittelijä: perusturvajohtaja Markku Kipinä, puh , ehdotus Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion helmi- ja maalis kuun ja raportoi toteuman kaupunginhallitukselle. Esittelijä lisäsi päätösehdotukseen, että vastaanottopalveluissa ja lastensuojeluissa tapahtuneiden ylitysten johdosta on uhka euron ylitykseen. Ylitys pyritään kattamaan sisäisesti. Summa ja keinot summan kattamiseen tarkentuvat osavuosiraportin mennessä. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Merkittiin pöytäkirjaan, että vastaanoton esimies Päivi Laine ja sosiaali- ja perhepalvelujen päällikkö olivat läsnä asian käsittelyn ajan. Merkittiin pöytäkirjaan, että lautakunta piti tauon klo

8 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Lapsiperheiden kotipavelun myöntämisen perusteet ja lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun maksu 307/05.00/2014 Perusturvalautakunta 32 Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 :n mu kais ta palvelua lapsiperheille. Uuden sosiaalihuoltolain mukaan kotipalvelua annetaan toi min ta kykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen pe rusteel la. Toimintakykyä alentavia syitä ovat sairaus, synnytys, vamma tai muu vastaavanlainen syy kuten uupumus. Erityisellä per he ti lanteel la tarkoitetaan esimerkiksi vanhempien erotilannetta tai ti lan netta, jossa toinen vanhemmista on vankilassa tai perheenjäsenen kuole maa. Elämäntilanne voi aiheuttaa tuen tarvetta myös muun omaisen tai läheisen vaikean sairauden tai poismenon johdosta. Erityinen per he ti lan ne voi olla myös perheessä, jossa on vammainen lapsi, kak so set tai aikuinen omainen hoidettavana. Lapsiperheelle on järjestettävä välttämätön kotipalvelu, jos lapsen hy vin voin nin turvaaminen ei ole mahdollista laissa mainittujen syiden vuoksi. Kotipalvelua on järjestettävä yleisenä perhepalveluna. Myös lastensuojelun asiakkailla on vastaava oikeus kotipalvelun saa mi seen. Palvelupäätös perustuu sosiaalihuollon työntekijän arvioon. Ko ti palve lu on maksullista, mutta se voi olla tuloista ja perhetilanteesta johtuen myös maksutonta (asiakasmaksulaki 11 ). Kotipalvelun avulla pyritään tunnistamaan, ehkäisemään ja hel pot tamaan lasten, nuorten ja perheiden pulmia varhaisessa vaiheessa. Ko ti pal ve lun avulla tuetaan perhettä arjessa ja pyritään tukemaan per het tä löytämään omia voimavaroja arjessa selviytymiseen. Työtä teh dään keskustellen, ohjaten ja yhdessä tekemällä. Lapsiperheissä an ne taan apua lasten hoitoon, huolenpitoon ja kasvatukseen sekä ko din hoi dol li siin tehtäviin. Kotipalvelun tarve arvioidaan henkilökohtaisen yhteydenoton pe rusteel la ja arvioinnissa huomioidaan tarpeen kiireellisyys ja mah dol lisuus saada apua muualta. Tarvittaessa tehdään kotiin maksuton arvioin ti käyn ti tarpeiden ja elämäntilanteen kartoittamiseksi. Ko ti käynnil le voi osallistua tarvittaessa perhetyöntekijä ja sosiaalityöntekijä. Pal ve lun vastaanottamiselle tulee olla koko perheen hyväksyntä. Ko ti pal ve lun tarpeesta tehdään asiakassuunnitelma missä mää ri tellään palveluntarve, ajanjakso sekä tuntimäärä. palvelua voidaan antaa pääasiallisesti arkipäivisin klo välisenä aikana. Ko tipal ve lu voi olla joko tilapäistä tai säännöllistä.

9 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Lapsiperheiden kotipalvelussa noudatetaan säännöllisen ko ti pal velun osalta aikaisemmin vahvistettuja kotihoidon asiakasmaksuja Tilapäisestä palveluntarpeesta on kyse kun tarve on 1-3 kerrasta ja sään nöl li nen kotipalvelu on kyseessä kun perhe tarvitsee sään nöl lises ti apua vähintään kerran viikossa yhtäjaksoisesti vähintään kuukau den ajan. Säännöllisen palvelun kesto on kerrallaan korkeintaan kol me kuukautta. Tilapäisen kotipalvelun maksut: Käynnin pituus Maksu 0-2 tuntia 12, tuntia 16, tuntia 22,00 yli 6 tuntia 25,00 Kotipalvelun kriteereitä voivat olla mm: Vanhemman yllättävä sairastuminen Yllättävä kriisitilanne perheessä Vanhemman uupumus Vaikea elämäntilanne ja äkilliset elämänmuutokset (ero, kuolema ym) Lapsen vamma tai pitkäaikainen sairaus Lapsen hoidollinen ja kasvatuksellinen ohjaus Vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen tukeminen haastavassa elämäntilanteessa Syrjäytymisvaarassa olevan perheen tukeminen ja ohjaus Kotipalvelua ei anneta esim. sairastuneen lapsen hoitoon, pelkkään sii vouk seen, päivittäiseen pitkäkestoiseen lapsen hoitoon, yksistään van hem man opiskelun, työn tai harrastuksen tukemiseksi tai hen kilö koh tai sen avun tarpeeseen. Perhepalveluissa ei ole varauduttu talousarviossa palvelun tar peeseen henkilöstöresursseilla tai määrärahoilla. Palveluntarpeen arvioin nin yhteydessä päätetään voidaanko palvelun tarpeeseen vasta ta omalla perhetyön henkilöstöllä vai ostetaanko palvelu. Pal ve luntar vet ta ja kustannuksia seurataan ja tarvittaessa raportoidaan lau takun nal le toimenpiteitä varten. Valmistelija: sosiaali- ja perhepalvelujen päällikkö Mervi Paddar, puh , Esittelijä: perusturvajohtaja Markku Kipinä, puh , ehdotus Perusturvalautakunta hyväksyy lapsiperheiden kotipalvelun kriteerit ja maksut esityksen mukaisesti.

10 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että sosiaali- ja perhepalvelujen päällikkö Mervi Paddar oli kokouksessa läsnä pykälän käsittelyn ajan.

11 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Sopimus sosiaalipäivystyksen järjestämisestä 130/05.00/2015 Perusturvalautakunta voimaan tullut sosiaalihuoltolaki (29 ) edellyttää, että so siaa li päi vys tys on järjestettävä ympärivuorokautisesti kiireellisen ja vält tä mät tö män avun turvaamiseksi. Yhteys sosiaalipäivystykseen on saatava ympärivuorokauden kaikkina viikonpäivinä. Kiteen kaupungin sosiaalilautakunta on päättänyt teh dä sopimuksen alkaen maakunnalliseen so si aa li päi vystyk seen liittymisestä. Maakunnallinen sosiaalipäivystys vastaa tällä hetkellä palvelusta lain edel lyt tä mäl lä tavalla perjantaista klo alkaen maanantai aamuun klo 8.00 saakka. Muina aikoina yöaikainen sosiaalipäivystys on järjestetty vastaanottokodille alkaen so si aa li päi vys täjien määrää lisätään yhdellä ja sosiaalipäivystys toimii so si aa li huolto lain edellyttämällä tavalla eli sosiaalityöntekijään saadaan yhteys ym pä ri vuo ro kau ti ses ti. Arkipäivisin klo välisenä aikana kii reel lis ten sosiaalipalveluiden antamisesta vastaa kukin kunta it senäi ses ti. Maakunnassa on toiminut perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön han ke VÄISTÖ-hanke, joka päättyy lokakuussa 2015.Hankkeessa ke hi te tyt ja/tai käyttöönotetut toimintamallit halutaan säilyttää palveluvalikoimassa jatkossakin. Toimintamallien säilyttäminen edellyttäisi maa kun nal li ses ti yhden sosiaalityöntekijän palkkaamista al kaen. Kiteen kaupungin maksuosuus sosiaalipäivystyksen kustannuksista vuon na 2015 on euroa ja uuden sopimuksen myötä kus tannuk set vuonna 2016 olisivat euroa. Joensuun kaupunki esittää maakunnallisen sosiaalipäivystyksen sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön yhdistämistä yhdeksi sopimukseksi viiden sosiaalityöntekijän työpanoksen osalta. Joensuu edellyttää, että kunnat ilmoittavat sitoumuksensa yhteiseen sopi muk seen mennessä. Sopimuksen sisältö ja toiminta esitellään tarkemmin kokouksessa. Valmistelija: sosiaali- ja perhepalvelujen päällikkö Mervi Paddar, puh , Esittelijä: perusturvajohtaja Markku Kipinä, puh ,

12 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta ehdotus Kiteen kaupungin perusturvalautakunta hyväksyy Joensuun kau pungin esittämän uuden sopimuksen maakunnallisen so si aa li päi vys tyksen sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön osalta al kaen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että sosiaali- ja perhepalvelujen päällikkö Mervi Paddar oli kokouksessa läsnä pykälän käsittelyn ajan.

13 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kehitysvammaisten asiakasmaksut alkaen 308/05.00/2014 Perusturvalautakunta Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) mukaan erityishuollon tarkoituksena on edistää kehitysvammaisen henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, hänen omintakeista toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata hänen tarvitsema hoito ja muu huolenpito. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 1 :n mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelujen käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä. Asiakasmaksulaissa on säädetty maksuttomat sosiaali- ja terveyspalvelut. Muiden palvelujen osalta kunta voi itse päättää perittävien maksujen suuruudesta kuitenkin niin, että maksu saa olla enintään palvelujen tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Perusturvalautakunta on päättänyt kehitysvammahuollon asiakasmaksuista. Asiakasmaksut on peritty ko. päätöksen mukaisina. Työ- ja päivätoimintojen työosuusraha on tar kis tet tu samalla. Kehitysvammaiselle henkilölle voidaan järjestää asumispalvelua sosiaalihuoltolain, vammaispalvelulain tai kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lainsäädännön perusteella. Asiakasmaksulain 4 :n 2 momentin mukaan kehitysvammalaissa tarkoitettu erityishuolto ja lain 39 :ssä tarkoitettu kuljetus ovat asiakkaalle maksuttomia, mutta kehitysvammaisen henkilön täy destä ylläpidosta voidaan periä maksu lukuun ottamatta alle 16-vuo ti aalle annettavaa osittaista ylläpitoa. Maksun kannalta ei ole merkitystä sil lä, onko palvelu ja tukitoimi mainittu kehitysvammaista henkilöä kos ke vas sa erityishuolto-ohjelmassa. Lain tarkoittamaa ylläpitoa ovat sellaiset palvelut ja tukitoimet, joita järjestetään riippumatta henkilön vaikeavammaisuudesta tai hänen erityishuollon tarpeestaan. Kehitysvammalaissa ja asia kas mak sulais sa tarkoitettua ylläpitoa ei ole tarkemmin määritelty. Kehitysvammalakia säädettäessä todettiin mm, että normaalisuusperiaatteen toteuttaminen edellyttää maksun perimistä ylläpidosta. Maksu voidaan periä esimerkiksi tavanomaisista asumis-, ravinto- ja muista vastaavista menoista aiheutuneista kustannuksista. Ateria- ja pyykinpesupalvelujen asiakas mak sui hin ei voida sisällyttää maksuttomaksi säädetyn palvelun

14 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta osuut ta kuten työn ja kuljetuksen osuutta. Osittaiseksi ylläpidoksi on kehitysvammaisen lapsen tapauksessa kat sot ta va esimerkiksi iltapäivähoito, jossa lapsi viettää vain osan vuo ro kau des ta ja saa hoidon aikana vain yhden aterian, mutta siihen ei kuulu majoitusta tai muita tavanomaiseen ylläpitoon liittyviä pal ve lu ja. Asumispalveluissa ylläpitokuluja ovat asumisesta, ravinnosta sekä muusta ylläpidosta johtuvat kulut, joita aiheuttavat mm. pyykki- ja muu vaatehuolto, sauna, pesu- ja siivousaineet ja -tarvikkeet, yhteistilat kalustuksineen sekä kaapelitelevisiomaksut. Näihin ku luihin ei voi sisältyä työ- tai muita sellaisia kuluja, jotka ke hi tys vam maisen hoivana ja hoitona kuuluvat kehitysvammaiselle henkilölle maksut to miin palveluihin. Sosiaalihuoltolain mukaan kunnan on järjestettävä vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toimintaa ja vammaisten henkilöiden työtoimintaa. Vammaisten henkilöiden työtoiminnalla tarkoitetaan toimintakyvyn ylläpitämistä ja sitä edistävää toimintaa. Työtoimintaa järjestetään työkyvyttömille henkilöille, joilla vammaisuudesta johtuen ei ole edellytyksiä osallistua työsopimussuhteiseen työhön ja joiden toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin. Vammaisten henkilöiden työtoimintaan osallistuva henkilö ei ole työsopimuslain 1 luvun 1 :ssä tarkoitetussa työsuhteessa toiminnan järjestäjään tai palvelun tuottajaan. Työtoiminnalla tuetaan asiakkaan itsenäistä suoriutumista ja sosiaalista kuntoutumista. Työtoiminnasta ei makseta palkkaa, vaan työosuusrahaa. Työosuusrahan tarkoituksena on toimia kannustimena työhön osallistumisesta, päätoimeentulon työtoimintaan osallistujat saavat eläkkeestä. Työosuusrahan määrää ei ole määritelty laissa. Tuloverolaissa on verovapaaksi sosiaalietuudeksi määritelty kunnan, sosiaali- ja terveydenhuoltoa harjoittavan muun julkisyhteisön tai yleishyödyllisen yhteisön kehitysvammaiselle, mie len ter veys po ti laalle, päihdehuollon asiakkaalle taikka muulle sosiaalihuollon asiakkaal le järjestämästä työ- tai päivätoiminnasta maksettu keskimäärin päi vää kohden enintään 12 euron suuruinen toiminta- tai muun niminen avustus, jolla tuetaan asiakkaan hoitoa, kuntoutumista tai yhteiskuntaan sopeutumista. Jos henkilö an saitsee enemmän kuin 12 euroa, täytyy hänen hankkia verokortti. Työtoimintaa voidaan järjestää työtoimintakeskuksissa tai tuetusti muilla työpaikoilla ns. avotyönä. Henkilöt, jotka eivät kykene osallistumaan avotyötoimintaan, voivat osallistua päivätoimintaan. Kiteen kaupungin kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnoissa

15 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Palokissa sekä Kastehelmikodin asumisyksikössä lämpimät ateriat valmistetaan Kipakan tuotantokeittiössä josta ne toimitetaan yksiköihin. Tuotantokeittiö toimittaa myös tarvikkeet aamupalaa ja ilta pa laa varten. Aamupala, iltapala sekä päiväkahvi valmistetaan asu mis yk si kös sä. Asiak kaat osallistuvat ruuan valmisteluun ja tar joiluun ky ky jen sä mukaan. Aterioiden hinta määräytyy elintarvikekustannusten mukaisesti. Kehi tys vam ma pal ve lu jen asiakasmaksuja esitetään Kiteen kaupungin ke hi tys vam ma pal ve luis sa tehdyn toimintakustannuslaskennan perus teel la perittäväksi alkaen seuraavasti: Ateriamaksut: kaikki päivän ateriat (erityisruokavalio) lounas/päivällinen (erityisruokavalio) aamupala/kahvi/välipala/iltapala (erityisruokavalio) lounas/päivällinen+iltapala/kahvi (erityisruokavalio) 5,30 /vrk (6,70 /vrk) 1,70 (2 ) 0,70 (0,90 ) 2,30 (2,90 ) Ylläpitomaksu (pyykki- ja muu vaatehuolto, sauna, pesu- ja siivousaineet ja tarvikkeet, yhteistilat kalustuksineen, tv ym maksut) 110 /kk (aiemmin 110 /kk) Päivätoiminta on oman kunnan asukkaille maksutonta, ulkopaikkakuntalaiselle maksullista 70 / toimintapäivä + ateriat (aiemmin 70 ) Asiakas maksaa vuokran, sähkön ja veden vuokranantajalle Kastehelmikodin asumisyksikössä. Mikäli asukas on poissa joko sovi tus ti (loma, kuntoutus, laitosjakso, sairaala tms.) yhtäjaksoisesti yli 7 vrk/kk, ylläpitomaksua ei peritä 7 vrk ylimenevältä osalta. Kiteen kaupungin työ- ja päivätoimintojen työosuusrahat esitetään vah vis tet ta van seuraavasti alkaen: Työosuusraha toimintakeskuksella minimi 1 ja maksimi 7 /päivä. Työosuusraha avotyössä minimi 2 ja maksimi 8 / päivä. Työosuus ra han Kehitysvammaisille asiakkaille ostetaan maksusitoumuksella asumispalveluita eri palveluntuottajilta. Koska palveluntuottajat eivät saa laskuttaa asiakkaalta palvelun osuutta ruuan val mis ta mis ku luista vastaa kaupunki palvelun osuudesta joko erillisellä laskutuksella tai suoraan asumispalvelun päivähinnassa.

16 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Valmistelija: sosiaali- ja perhepalvelujen päällikkö Mervi Paddar, puh , Esittelijä: perusturvajohtaja Markku Kipinä, puh , ehdotus Perusturvalautakunta päättää vahvistetaan Kiteen kaupungin ke hitys vam ma huol lon asia kas mak sut sekä työosuusraha alkaen yl lä esitellysti. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Perusturvalautakunta 34 Perusturvalautakunta Korkein hallinto-oikeus on ( kho:2014:186) on antamassaan ratkaisussa linjannut ke hi tys vammais ten henkilöiden erityshuollossa perittävien ateriamaksujen perus tei ta. Kuntaliiton erityisasiantuntija ja lakimiehet ovat selkeyttäneet päätök sen sisältöä seuraavasti: "Kehitysvammaisten erityishuoltona saa mas ta hoidosta, huolenpidosta ja ohjauksesta ei voida periä mak sua. Tästä on kysymys myös silloin, kun hoitohenkilöstö laittaa ruo kaa yhdessä kehitysvammaisen henkilön kanssa. Eri tyis huol lollis ta elementtiä ei kuitenkaan sisälly ruuanvalmistukseen muissa tapauk sis sa. Korkein hallinto-oikeus katsoo, että niissä tapauksissa, jois sa kehitysvammahuollon asiakkaan erityishuoltoon ei käy tän nössä sisälly eikä erityishuolto-ohjelmaan ole myöskään kirjattu, että asia kas osallistuu ruoan valmistukseen tai että häntä avustetaan ruu an valmistuksessa, ateriapalveluiden maksulliseen ylläpito-osaan kuu lu vat paitsi ruuanvalmistuksessa tarvittavat raaka-aineet myös ruu an valmistamisesta sekä säilyttämisestä aiheutuvat kus tan nukset. Ateriamaksun perusteena oleviin kustannuksiin kuuluvat siten myös kustannukset, jotka aiheutuvat työvoiman, veden, energian ja kul je tuk sen käyttämisestä. Päivä- ja työtoiminnassa annetut ateriat ja niistä perittävät maksut ovat rinnastettavissa tavanomaisiin ruokamenoihin, jotka syntyvät kai kil le kehitysvammaisuudesta riippumatta. Ateriamaksun pe rus teena oleviin kustannuksiin kuuluvat näin ollen ruuan valmistuksessa tar vit ta vat raaka-aineet ja ruuan valmistamisesta sekä säi lyt tä mi sestä aiheutuvat kustannukset. Ateriamaksun perusteena oleviin kustan nuk siin kuuluvat siten myös kustannukset, jotka aiheutuvat työvoi man, veden, energian ja kuljetuksen käyttämisestä." Kiteen kaupungin perusturva on maksanut alkaen ke hi tysvam mais ten asiakkaiden aterioiden kuljetuksen ja valmistuksen osuu den sekä omissa että ostopalveluissa.

17 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Ateriamaksut sisältäen raaka-aineet, valmistuksen ja kul jetuk sen: Kitee: Palokki ja KasteHelmikoti *erityisruokavalio Aamupala 1,40 1,60 Lounas 4,30 4,80 Välipala 1,40 1,50 Päivällinen 3,80 4,20 Iltapala 1,40 1,40 Kesälahti, kotipalveluateriat (yksittäin pakattu) Aamupala 2,20 Lounas 7,50 Välipala 2,00 Päivällinen 5,00 Iltapala 2,00 Valmistelija: sosiaali- ja perhepalvelujen päällikkö Mervi Paddar, puh , Esittelijä: perusturvajohtaja Markku Kipinä, puh , ehdotus Kiteen kaupungin perusturvalautakunta korjaa kehitysvammaisten asiak kai den asiakasmaksua noudattamaan annettua linjausta alkaen ja tiedottaa asiakkaita sekä palveluiden tuottajia muu tok ses ta perusturvalautakunnan pykälän mukaisesti. Esittelijä lisäsi päätösehdotuksee, että asia viedään tiedoksi tek nisel le lautakunnalle ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että sosiaali- ja perhepalvelujen päällikkö Mervi Paddar oli kokouksessa läsnä pykälän käsittelyn ajan.

18 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Attendo Oy/ Kiteen tehostun palveluasumisen kilpailutus 233/05.00/2014 Perusturvalautakunta Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hy väk syessään talouden tasapainottamisohjelman vuosille päät tänyt jättää viimeisen optiovuoden käyttämättä nykyisiin tehostetun pal ve lu asu mi sen hankintasopimuksiin, jotka ovat kilpailutettu edel lisen kerran Helli-liikelaitoksen aikana vuonna Tehostetun palve lu asu mi sen hankintasopimukset päättyvät Perusturvajohtaja on valmistellut uutta tehostetun palveluasumisen han kin nan kilpailuttamista puitejärjestelynä. Hankinta on so si aa lihuol to lain 17 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua ym pä ri vuo rokau tis ta tehostettua palveluasumista ikääntyneille. Ikääntyneiden tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan vanhusten ym pä ri vuo ro kau tis ta asumispalvelua ja asumista asunnossa, johon kuu lu vat kiinteästi palvelut, jotka ovat välttämättömiä asukkaan suoriu tu mi sek si jokapäiväisistä toiminnoista. Tehostetussa pal ve lu asumi ses sa asuminen edellyttää henkilökunnan välitöntä läsnäoloa vuoro kau den ympäri. Kohderyhmänä tehostetussa palveluasumisessa ovat asiakkaat, jotka tarvitsevat hoitajan apua päivittäisissä toi minnois saan jatkuvasti, eivätkä tule toimeen yksin mihinkään vuo ro kauden aikaan. Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä B-listan mukainen toissijainen pal ve lu han kin ta. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista han kinnois ta (348/2007). Hankinnassa perustetaan puitejärjestely, johon va li taan vähintään kolme (3) palveluntuottajaa, mikäli soveltuvia tarjoa jia löytyy riittävästi. Tilaaja ei sitoudu tiettyjen paikkamäärien ostoon. Suuntaa-antavana arviona tilaaja on varautunut ostamaan vuo si ta sol la paikkaa tehostettua palveluasumista. Talousarvio teh dään vuosittain. Sopimuskauden on suunniteltu alkavan ja sopimuskausi on kolmen (3) vuoden mittainen. Tämän jälkeen tilaajalla on oikeus kah teen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen optiokauteen. Tarjousten valintaperuste on halvin hinta. Tarjousten jättöaika on suun ni tel tu syys-lokakuuta Tarjouspyyntöasiakirjat ovat viimeistelyä vailla valmiina. Pe rus tur vajoh ta ja esittelee kokouksessa puitejärjestelyn yksityiskohtaisemmin. Valmistelija ja esittelijä: perusturvajohtaja Markku Kipinä, puh ,

19 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta ehdotus Perusturvalautakunta päättää hyväksyä kilpailutuksen käyn nis tä misen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta on kokouksessaan hyväksynyt ikääntyneille tarkoitetun tehostetun palveluasumisen kilpailuttamisen käynnistämisen. Hankintamenettelynä oli avoin menettely. Tarjouskilpailua koskeva hankintailmoitus julkaistiin Hilma-ilmoituskanavassa ja Kiteen kaupungin kotisivuilla Ilmoitukseen sisältyi tarjouspyyntö liitteineen. Tarjouspyynnössä tarjousten toimittamiselle asetettiin määräajaksi klo 15. Määräaikaan mennessä saapui yhdeksän tarjousta. Tarjousten avaamiskokous pidettiin klo 15:38. Saapuneet tarjoukset aakkosjärjestyksessä: Annalakodit oy, Attendo Oy/Rääkkylä, Attendo Oy/Tohmajärvi, Kesälahden Vanhustentuki ry, Kiteen Kanervikkolakoti oy, Mehiläinen Oy/Kiteen Hoivakoti, Rääkkylän Suojakotiyhdistys ry, Tmi Mirja Uutela/Hoitokoti Annala ja Virsu Oy/Palvelukoti Virsu Kaikki tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset. Tarjottavaa palvelua ja tarjousta koskevat vaatimukset määriteltiin tarjouspyynnön tarjouslomakkeissa 1-3 ja 5. Tarjoajien edellytettiin vastaavan kaikkiin tarjouslomakkeiden kysymyksiin sekä liittävän kaikki vaadittavat asiakirjat ja selvitykset tarjouksensa liitteeksi. Tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi ja hyväksyttiin mukaan tarjousvertailuun. Tarjousten vertailu ja yhteenveto Hankinnan valintaperusteena on halvin hinta. Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että halvin hinta määräytyy tarjoajan hintalomakkeella kohdassa A ilmoittamana hintana euroa / päivä / asukas.

20 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Tarjouskilpailussa vertaillut tarjoukset sijoittuivat paremmuusjärjestyksessä seuraavasti: Tarjoaja Hinta /vrk/asukas Tarjottavien paikkojen määrä 1. Attendo Oy, Rääkkylä, 92,00 11 perustettava yksikkö 2. Attendo oy, Marjattakoti, 92,00 19 Tohmajärvi 3. Kesälahden 99,70 9 Vanhustentukiyhdistys ry 4. Kiteen Kanervikkolakoti Oy 99, Annalakodit Oy 104, Tmi Mirja Uutela Hoitokoti 104,00 15 Annala 7. Rääkkylän Suojakotiyhdistys 104,65 10 ry 8. Virsu Oy, Palvelukoti Virsu 104, Mehiläinen Oy, Kiteen Hoivakoti 116,76 43 Hankintayksikkö on ilmoittanut valitsevansa puitejärjestelyyn vähintään kolme (3) palveluntuottajaa, mikäli soveltuvia tarjoajia löytyy riittävästi. Suuntaa-antavana arviona hankintayksikkö on varautunut ostamaan vuositasolla paikkaa tehostettua palveluasumista. Tarjousten avaamispöytäkirja on liitteenä. Tarjouspyyntö ja tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija/esittelijä: perusturvajohtaja Markku Kipinä, puh , ehdotus Perusturvalautakunta päättää valita puitejärjestelyyn seuraavat kuusi palveluntuottajaa, joiden tarjoamien tehostetun palveluasumisen paikkojen yhteenlaskettu määrä riittää kattamaan hankintayksikön sopimuskauden aikaiset tarpeet: Tarjoaja Hinta /vrk/asukas 1. Attendo Oy, Rääkkylä, perustettava 92,00 yksikkö 2. Attendo oy, Marjattakoti, Tohmajärvi 92,00 3. Kesälahden Vanhustentukiyhdistys ry 99,70 4. Kiteen Kanervikkolakoti Oy 99,75 5. Annalakodit Oy 104,00 6. Tmi Mirja Uutela Hoitokoti Annala 104,00

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirjanote 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirjanote 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirjanote 1 Sivistyskeskuksen maksut 01.08.2014 alkaen 353/02.05.00/2013 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 64 Kaupunginhallituksen 19.12.2011 317 hyväksymässä sisäisen valvonnan ohjeessa

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Tarkastuslautakunta 31.03.2016 Aika 31.03.2016 klo 16:38-19:55 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone.

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2016 1 / 13 Tarkastuslautakunta 29.09.2016 Aika 29.09.2016 klo 14:00 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ranuan kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 10.6.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11. Tekninen lautakunta 10.12.2014. Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40. Toivakan kirjasto, kirjastosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11. Tekninen lautakunta 10.12.2014. Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40. Toivakan kirjasto, kirjastosali Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11 Tekninen lautakunta 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40 Paikka Toivakan kirjasto, kirjastosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2016 51 Tekninen lautakunta 09.08.2016 Aika 09.08.2016 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 27-28 Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Joensuun Työterveysliikelaitoksen johtokunta Aika 08.10.2014 klo 17:00-17:35 Paikka Penttilänkatu 7-9, 80220 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 35 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 56 Päivähoidon avoimien lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan

Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 56 Päivähoidon avoimien lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan Toivakan kunta Pöytäkirja 6/2015 1 / 10 Sivistystoimenlautakunta 23.06.2015 Aika 23.06.2015 klo 16:30-16:45 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot