Uolevi Lehtinen ja Tuula Mittilä (toim.) LIIKETOIMINTAOSAAMINEN KILPAILUKYKYMME KESKIÖSSÄ. Kauppatieteellinen yhdistys ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uolevi Lehtinen ja Tuula Mittilä (toim.) LIIKETOIMINTAOSAAMINEN KILPAILUKYKYMME KESKIÖSSÄ. Kauppatieteellinen yhdistys ry"

Transkriptio

1 Uolevi Lehtinen ja Tuula Mittilä (toim.) LIIKETOIMINTAOSAAMINEN KILPAILUKYKYMME KESKIÖSSÄ Kauppatieteellinen yhdistys ry 1

2 Heidi Keso, Hanna Lehtimäki ja Tarja Pietiläinen ASIANTUNTIJAPALVELUYRITTÄJÄN STRATEGISET PÄÄTÖKSET * Liiketoimintaosaamisen kulmakivet Asiantuntijapalvelut ovat kasvuala niin Suomessa kuin muuallakin. Alaan kohdistuu huomattavia taloudellisia ja poliittisia odotuksia talouden ja innovoinnin kansallisena moottorina. Asiantuntijapalveluja alettiin hahmottaa omana liiketoimintaklusterinaan jo 1990-luvun puolivälissä. Innovaatiotutkijat Ian Miles, Nikos Kastrinos, Rob Bilderbeek ja Pim den Hertog (1995) esittelivät käsitteen KIBS. Kirjainlyhenne KIBS tulee englanninkielisistä sanoista Knowledge Intensive Business Services. Suomeksi puhutaan tieto- ja osaamisintensiivisistä liike-elämän palveluista. Teollisuudessa puolestaan käytetään kirjainlyhennettä SKIP Service and Knowledge Intensive Products kuvaamaan palveluliiketoimintaa. Molemmissa liiketoiminnan pohjana on asiantuntijaosaamisen jakaminen ja levittäminen. Tietointensiiviset asiantuntijapalveluyritykset toimivat perinteisen toimialaluokituksen mukaan tarkasteltuna eri toimialoilla. Tietointensiivisiksi asiantuntijapalveluyrityksiksi lasketaan ainakin seuraavien toimialaluokkien yritykset (Kuusisto & Meyer 2003, Toivonen 2004, Kautonen, Koski & Schienstock 2004): tietokoneisiin, tietojenkäsittelyyn ja informaatioteknologiaan liittyvät palvelut; tutkimus- ja tuotekehityspalvelut; liikkeenjohdon konsultointi; lainopilliset palvelut; kirjanpito- ja muut taloudenhallinnon palvelut; mainos-, markkinointi- ja markkinointiviestintäpalvelut; tekniset insinööripalvelut; henkilöstö- ja rekrytointipalvelut sekä koulutuspalvelut. Yritysten luokittelu KIBS-alalle on edelleen muotoutumassa. Tyypillisesti asiantuntijapalveluyritykset ylittävät liiketoiminnassaan useita toimialarajoja. Vaikka asiantuntijapalveluyritysten klusteriin kuuluu monen eri alan yrityksiä, on yhteisen toimialan määrittely tärkeää. Strategiatutkija Michael Porterin (1980) mukaan oman toimialan tunteminen on edellytys kilpailijoiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tunnistamiseksi. Toimialan tunnistaminen mahdollistaa toimialatutkimuksen mukaan päätöksenteon soveltuvista ja tehokkaista kilpailukeinoista, ymmärryksen oman yrityksen erityisistä kilpailutekijöistä ja järkevän markkinoiden segmentoinnin. * Artikkeli perustuu teokseen Pietiläinen, Tarja & Lehtimäki, Hanna & Keso, Heidi & Hiukka, Kristiina (2007) Tiedon kauppiaat.asiantuntijat yrittäjinä. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit. 242

3 Oman toimialan tuntemus on yrityksen liiketoimintaosaamisen perusta. Perinteinen toimialaluokittelu estää yritysjohtoa näkemästä yrityksen verkostosuhteita liiketoimintaa suuntaavana tekijänä. Asiantuntijapalveluyrityksille on tyypillistä liiketoiminnan verkostoitunut luonne ja se, että palveluja ja tavaroita innovoidaan ja kehitetään vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa (Kemppilä & Mettänen 2004). Asiantuntijapalveluyritykset muodostavat joustavasti yhteenliittymiä intressien, osaamisalueiden ja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Lisäksi eri aikoina vallitseva retoriikka ohjailee sen määrittelyä, mihin liiketoiminta-alueeseen asiantuntijapalveluyritykset kuuluvat. Tietoyhteiskunnassa asiantuntijapalveluyritykset määrittyvät sisällöntuottajiksi, kun taas luovassa taloudessa ne ovat ideapajoja ja uusia toimintatapoja luovia ja vakiinnuttavia yrityksiä. Määrittäessään oman yrityksen toiminta-ajatusta ja erityisosaamisalueita yritysjohtajat rakentavat ja muokkaavat koko liiketoiminta-alaa ja sen osaamiseen kohdistuvia odotuksia. Koska KIBS-liiketoiminta hakee kokonaisuudessaan muotoaan, muokkaavat yksittäisen yrityksen asemointipäätökset koko liiketoimialaa. Siksi liiketoimintaympäristö näyttäytyy erityisen muuttuvana ja vaikeasti hallittavana. Asiantuntijayrityksen strategiset päätökset kiteytyvät kolmeen liiketoimintaosaamisen tekijään. Ne ovat: 1) Kyky asemoida oma liiketoiminta haluttuun liiketoimintakenttään ja kehittää siinä toimiva ansaintalogiikka 2) Palvelun ja tavaran erilaisten käyttämistapojen tunteminen ja käyttöarvon sekä kehitystarpeiden määrittäminen 3) Taito rakentaa liiketoimintaa tukevat verkostot eli etsiä ansaintalogiikkaan sopivat yhteistyökumppanit ja hallita verkostoliiketoiminnan prosessit. Palveluliiketoiminnan kiteyttäminen näihin kolmeen tekijään perustuu laajaan kirjallisuuskatsaukseen kauppatieteiden yrittäjyys-, verkosto- ja innovaatiotutkimuksesta. Tämän artikkelin kirjoittajat toteuttivat sen Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Tekesin rahoittamassa ProACT-tutkimusohjelmassa (Pietiläinen, Lehtimäki & Keso 2005). Kartoitus kokosi teoreettisia aineksia innovatiivisen ja verkostomaisen liiketoiminnan synnyttämiseen, kehittämiseen ja arvioimiseen. Innovaatio- ja yrittäjyystutkimukset osoittavat, että tärkeimmät liiketoimintapäätökset kohdistuvat yritystoiminnan asemointiin ja liiketoiminta-aseman rakentamiseen. Innovaatio- ja verkostotutkimus puolestaan osoittavat, että tuotekehitys ja kaupallistaminen saavat todellista lisäpotkua, kun tavaran tai palvelun käyttöympäristöt ja käyttötavat tunnetaan tarkasti. Innovaatio-, yrittäjyys- ja verkostotutkimukset osoittavat, että liiketoiminnan syntymisen ja menestyksen keskeinen tekijä on kyky rakentaa verkostoja ja luoda luottamukselliset, vastavuoroiset suhteet kumppaneihin. Tässä artikkelissa syvennytään tarkastelemaan kolmea edellistä liiketoimintaosaamisen kulmakiveä osana asiantuntijapalveluyrityksen strategista päätöksentekoa. Asiantuntijapalveluyrittäjyyden erityispiirre on liiketoi- 243

4 minnan vuorovaikutuksellisuus. Asiantuntijapalveluita tutkineet emeritusprofessori Uolevi Lehtinen ja markkinoinnin tutkija Satu Niinimäki (2005) ovat määritelleet asiantuntijapalvelut hyötyä tuottaviksi vaihdon välineiksi, jotka perustuvat erikoisosaamiseen. Palvelujen perusominaisuuksina voidaan pitää niiden aineettomuutta, toiminto- ja prosessiluonnetta sekä tuotannon, markkinoinnin ja kulutuksen oleellista samanaikaisuutta (ks. myös Järvinen ja Lehtinen 2005). Lehtinen ja Niinimäki (emt.) toteavat, että mitä erikoistuneemmasta asiantuntijapalvelusta on kysymys, sitä useammin asiantuntijaosaaminen on käsitteissä, ideoissa tai näkökulmissa, jotka saavat aina uusia merkityksiä kussakin vuorovaikutustilanteessa. Liiketoiminnan asemoiminen on asiantuntijapalveluyrityksessä moniulotteinen prosessi Yrityksen strategisen päätöksenteon kannalta on tärkeää löytää oman liiketoiminnan asema klusterissa. Asiantuntijapalveluliiketoiminnassa asiakkaan rooli on korostunut liiketoiminnan asemoitumisessa. Ruotsalainen liikkeenjohdon konsultti Richard Normann (2001) on ennustanut, että yrityksen suhde asiakkaisiin määrittelee yhä enemmän koko yritystoiminnan asemoitumista liiketoimintakenttään. Normannin mukaan tarvitaan ajattelun muutos. Aiemmin keskityttiin palvelutapahtuman tuottamiseen, nyt kiinnitetään huomiota palvelun käyttämiseen. Keskitytään palveluprosessiin. Sen sijaan, että palvelu ymmärretään vaihtosuhteena, jossa myyjä myy palvelun ja ostaja maksaa palvelusta, puhutaan yhteistyöstä asiakkaan kanssa. Yhteistyössä saadaan aikaan asiakkaalle arvoa antava palvelu eli arvomuodostelma. Asiakas on mukana palveluprosessissa sekä fyysisesti, älyllisesti että emotionaalisesti. Asiantuntijapalvelun yltäessä kaikkien näiden ulottuvuuksien tasolle, voidaan käyttää jo tutuksi tullutta sanontaa, päästään asiakkaan iholle. Tätä ilmiötä voidaan kuvata myös sanomalla, että osataan toimia asiakkaan toimintakulttuurin pysyvänä osana, implanttina. Asiantuntijapalveluosaamisen kiteyttäminen palveluiksi (ja tavaroiksi) vaatii monipuolista osaamista. Ensinnäkin asiantuntijatyötä tekevällä on rajattomat mahdollisuudet tiedon syventämiseen ja laajentamiseen, mutta samalla sen loppumattomuus voi uuvuttaa. Asiantuntijaosaaminen ja -tieto ovat abstraktia ja osaamisen erittely, määrittely ja siihen liittyvä osaamisen arvon määrittäminen ei tapahdu yksiselitteisesti. Tietomyyjän on ymmärrettävä, mitä myytävä tieto saa aikaan ja mikä on sen arvo sekä hänelle itselleen että muille. Aineettoman osaamisen tuotteistaminen vaatii vastauksia kysymyksiin siitä, mitä kaikkea osaamiseen liittyy, miten osaaminen määritetään ja mitä osaaminen saa aikaan. Toiseksi riittävän kassavirran ja liiketoiminnan jatkuvuuden aikaansaaminen on suuri haaste erityisesti aloittavassa yrityksessä. Kassakriisissä kamppailevan ja toimintaansa aloittavan yrityksen päätöksentekotilanteessa on 244

5 houkuttelevaa myydä osaamista tavoilla, joille on markkinat valmiina ja joiden myymiseen toimintakäytännöt ovat vakiintuneet. Esimerkiksi korkeasti koulutetuille tai kokeneille liikkeenjohdon asiantuntijoille on luontevaa tarjota palveluja koulutusmarkkinoilla. Ei ole kuitenkaan sanottu, että ilmeisimmät markkinat ovat ne, joilla on kannattavaa toimia tai joilla asiantuntijat haluavat toimia. Ei myöskään ole sanottu, että kassavirtaa nopeasti tuottavat markkinat ovat tulevaisuuden kannalta sellaiset, jotka avaavat yritykselle strategisesti kestäviä ja liiketoimintaa uudistavia mahdollisuuksia. Kolmanneksi asiantuntijayrityksessä tuotekehitys suuntautuu usein niin, että tehdään asioita, jotka ovat itselle innostavia. Ensisilmäyksellä löytyviin asiakastarpeisiin vastaaminen ei välttämättä ole sellaista liiketoimintaa, joka ruokkii asiantuntijan elämänhalua ja innostusta. Usein sen määritteleminen, mitä yrittäjät itse ja asiantuntijayrityksessä toimivat henkilöt todella haluavat, on vaikeaa ja vie aikaa. Oman intohimon kohteen kiteyttäminen ja itselle tärkeiden asioiden tekeminen ei välttämättä näyttäydy lainkaan kannattavana liikeideana. Erityisesti aluksi rahavirtojen aikaansaaminen voi olla työlästä. Tavara- ja palvelukehitys oman innostuksen kohteen mukaisesti vaativat heittäytymistä epävarmuuteen ja luottamusta omaan sisäiseen kokemukseen siitä, mikä on itselle tärkeää. Luottamusta on pystyttävä pitämään yllä silloinkin, kun sellaiset kysymykset, kuin kannattaako tämä konsepti ja tuleeko tästä rahaa, eivät saa selkeitä kasvukäyriä osoittavia vastauksia. Luottamus omaan osaamiseen kannattelee yli sen epävarmuuden ajan, minkä uuden liikeidean tunnetuksi tekeminen vie. Asiantuntijapalvelut ovat usein aineettomia. Ne ovat ohjeita, neuvoja tai ideoita, joiden tuottamiseen asiakkaan osallistuminen on välttämätöntä ja vaikuttaa palvelun laatuun (Lehtinen & Niinimäki 2005). Asiantuntijapalvelu saa muotonsa asiakkaan mukaan ja siksi on tärkeää määritellä, ketkä ovat yrityksen kannalta haluttuja ja kiinnostavia asiakkaita ja miksi. Tämä tarkoittaa sitä, että sen sijaan, että asiantuntija myy tietonsa ja osaamisena paketoituna malliin, jonka pitäisi soveltua kaikille (muttei ole käytännössä sopiva oikein kenellekään), asiantuntija myy aikaansa ja sitä, että antautuu mukaan asiakkaan prosessiin tuoden mukaan oman osaamisensa, kykynsä löytää tarvittavaa tietoa ja kykynsä jakaa tietämättömyyden riskiä. Tämä on asiantuntijallekin kiinnostavaa ja innostavaa, koska myös asiantuntija oppii silloin uutta. Teknologiset ratkaisut, palvelukonseptit ja tavarat voivat hyvin olla osa asiantuntijapalveluja, mutta niiden strateginen rooli on tukea ja toimia välineenä liiketoiminnan kehittämisessä. Asemointiin vaikuttaa myös yrittäjyyden yhteiskunnallinen ja sosiologinen ulottuvuus. Yhteiskunnallinen ulottuvuus tarkoittaa sitä, että liikeideat eivät synny tyhjästä, vaan ne kuvastavat ihmisten tulkintoja ajassa olevista liiketoimintamahdollisuuksista. Yksittäisten ihmisten tulkinta ei kuitenkaan riitä, vaan liikeidea tarvitsee toteutuakseen tukijoita, jotka vuorostaan tekevät tulkinnan siitä, miten hyödyllinen, uskottava ja toteutuskelpoinen idea on. Erilaisia liikeideoita arvioidaan ajalle tyypillisillä kriteereillä. Tällöin tie- 245

6 tyt liikeideat uudesta liiketoiminnasta näyttäytyvät mahdollisina ja uskottavina, kun taas toiset ideat tuntuvat kaukaisilta ja toteuttamiskelvottomilta. Sosiologisen ulottuvuuden kannalta yrittämiseen vaikuttaa yhtenä suurena tekijänä sukupuoli. Yrittäjän sukupuoli vaikuttaa yrittäjyyden mahdollisuuksiin ja muotoihin, koska sukupuoli määrittelee yksilön toimintaa työmarkkinoilla ja hoivavastuuta yksityiselämässä (ks. Kinnunen & Korvajärvi 1996). Ruotsalaiset liiketaloustieteilijät Elisabeth Sundin ja Carin Holmquist (1989) osoittivat laajassa kyselytutkimuksessaan, että naisten yrittäjyyden muotoon ja laajuuteen vaikuttaa sekä elämäntapa (esimerkiksi palkkatyö) että elämäntilanne ja perheasema (esimerkiksi naimisissa oleva kouluikäisten lasten äiti, aviomies työssä). Yksilötasolla toisille yrittäjyys on merkittävä uravaihtoehto päästä johtamistehtäviin tai toteuttaa omia ideoita, kun taas toisille yrittäjyyden mielekkyys piilee siinä, että on mahdollista sovittaa yhteen perhe- ja työaikaa. Yrittäjyydessä on myös kyse identiteettityöstä ja mahdollisuudesta toteuttaa itselle tärkeitä haluja, koska ihmiset haluavat toteuttaa itseään yrittäjätyössä. Yrittäjän halu elää elämää, jota itse arvostaa, suuntaa liiketoiminnan asemoitumista. Tästä lähtökohdasta asiantuntijapalveluyrittäjä asemoi liiketoimintaansa niiden ehtojen mukaisesti, joilla hän haluaa toteuttaa liiketoimintaa ja siten, että liiketoiminta palvelee oman elämän tavoitteita. Elämässä on monenlaista tekemistä, joka tekee onnelliseksi ja tuo mielekkyyttä elämään. Kun kokonaisena ihmisenä oleminen ja toimiminen asetetaan liiketoiminnan keskiöön, tulevat toiminta-ajatuksen kehittäminen, vision laatiminen, asiantuntijuuden ja osaamisen muodostuminen ja asiantuntijayrityksen tukipalvelujen valikoima uudelleentarkastelun kohteeksi. Käyttämistapojen tunteminen on asiantuntijapalveluiden kehitystyötä Muotoutumassa olevaa asiantuntijapalveluiden toimialaa kartoittavat tutkimukset osoittavat, että palveluiden kehitysprosessit tapahtuvat tyypillisesti vuorovaikutussuhteissa asiakkaiden ja asiantuntijoiden välillä. Palvelukehitys poikkeaa näin ollen lineaarisesta tuotekehitysvaihemallista. Tuotekehitysprosessi kuvataan usein peräkkäin toteutettavina vaiheina niin, että tuoteinnovaatio lähtee yrityksen tuotekehitysosastolta ja siirtyy sieltä markkinointiosastolle ja sitä kautta asiakkaalle. Tämä on ensimmäinen kohtaaminen asiakkaan/käyttäjän kanssa. Jos tuotekehitysprosessi etenee tämän mallin mukaisesti, käyttäjä on mukana vasta lopuksi, kun tuotekehitys saa palautetta käytöstä huollon, myyntimiesten tai virheilmoitusten kautta. Käyttäjä-asiakkaan palaute palvelee lähinnä tuotteen uusia versioita. Tuotteita kehitetään ensin pitkäänkin niiden ennakko-oletusten varassa, joita tuottajalla on käyttäjistä. Kun tuote on edennyt testausvaiheeseen, tietoa käyttäjistä pyritään saamaan lisää kohderyhmästä tehdyillä tutkimuksilla. Seurauksena 246

7 on helposti, että markkinatutkimukset ja käyttäjien ja asiakkaiden tarvekartoitukset lähinnä vahvistavat tuotekehittäjien piilo-oletuksia sen sijaan, että kertoisivat jotakin käyttäjien todellisuudesta. Palvelun syntymisessä ja tuottamisessa asiakkaan mukanaolo prosessin eri vaiheissa on oleellista. Siksi palvelukehitysprosessi on muotoiltava siten, että asiakkaan kokemukset vaikuttavat jatkuvasti kehitystyön etenemiseen. Palveluinnovaatiot kehittyvät vähitellen asiakkaan kanssa, kun yhdessä etsitään ratkaisuja käsillä oleviin ongelmiin. Asiantuntijapalvelun tarjoajan on pystyttävä selkeästi kertomaan asiakkaan roolin tärkeydestä. On tarpeellista, että asiakkaalle tarjotaan aktiivinen rooli koko toteutuksen ajaksi tarjousneuvotteluista lähtien siihen asti, kun asiantuntija vetäytyy prosessista. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakas ei voi jättäytyä passiiviseen rooliin vaan myös asiakkaan on allokoitava aikaa palveluprosessin laadukkaaseen tuottamiseen. Hyvässä vuorovaikutussuhteessa palveluntarjoaja ja ostaja pystyvät neuvottelemaan molemmille osapuolille sopivan palveluprosessin. Tilanteen mukaan prosessi voidaan pilkkoa sekä toteutusaikataulun että hinnoittelun osalta pienempiin kokonaisuuksiin. Palveluprosessin kuluessa asiantuntijat tuovat sisältö-, prosessi- ja menetelmäosaamisensa asiakkaan käyttöön jatkuvassa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Asiakkaan/käyttäjän mukaan ottaminen palvelun kehitysprosessiin heti alkuvaiheessa tarkoittaa sitä, että palvelu jäsennetään vuorovaikutteisena tekemisenä. Tämä vaatii vuorovaikutustaitoja ja käytäntöjä, jotka tukevat vuorovaikutusta. Asiantuntijapalvelu perustuu toimijoiden osaamiseen, jolloin itse palvelu on inhimillinen tapahtuma. Toisin sanoen tunnistetaan, millä kaikilla tavoilla palvelu rakentaa palvelun tarjoajan ja käyttäjän toimintaa. Palveluprosessissa otetaan huomioon käyttäjän tai asiakkaan jokapäiväinen tekeminen, kiinnostuksen kohteet, kulttuurinen arvomaailma ja teknologiset valmiudet. Samalla palvelun tarjoaja näkee itsensä muunakin kuin asiakassuhteen toisena osapuolena. Vuorovaikutuksessa syntyy uusia palveluideoita ja -innovaatioita, jopa koko liiketoimintaidean uudistamiseen asti. Käyttämisen prosessien tunteminen edellyttää kykyä kuunnella asiakasta. Henkilökohtainen sitoutuminen ja aidosti omana itsenään mukana oleminen asiantuntijayrityksen asiakassuhteissa on vaativaa. Erilaiset käsitykset palveluprosessista asettavat odotuksia asiantuntijan käyttäytymiselle ja asiantuntijuudelle. Asiantuntijuuden arviointiin vaikuttavat yleiset kulttuuriset odotukset siitä, mikä on hyödyllistä ja pätevää asiantuntijuutta, miten tulisi käyttäytyä, puhua ja esiintyä asiantuntijana. Samoin odotukset määrittelevät, minkälainen asiantuntijan tulisi olla olemukseltaan ja tyyliltään. Sen sijaan, että pyritään toimimaan odotusten mukaisesti, nykyinen asiantuntijuuskäsitys kehottaa asiantuntijoita toimimaan aidosti omat arvonsa tunnistavana ja todeksi elävänä. Oleellista on, että asiantuntija pystyy kuuntelemaan ja olemaan herkkä asiakkaan tarpeille ja ideoille (ks. Ropo, Eriksson, Sauer, Lehtimäki, Keso, Pietiläinen & Koivunen 2005). Omien arvojen tunnistaminen edellyttää, että hyväksyy oman inhimillisyytensä kaikessa kirjavuudessaan, myös heikkoudet ja tietämättömyyden. Kun asiantuntijat 247

8 toimivat arvojensa mukaisesti, he pystyvät sitoutumaan persoonallisuudellaan ja osaamisellaan yrityksen toimintaan ja menestykseen. Henkilökohtainen sitoutuminen on lähtökohta laadukkaalle palvelulle ja tuotekehitykselle. Kulttuuriset ja lausumattomat odotukset asiantuntijuudesta voivat hankaloittaa aitoa, innostunutta ja henkilökohtaista mukanaoloa palveluprosessissa. Asiantuntijatyö herättää odotuksia siitä, että asiantuntija henkilönä tietää enemmän kuin muut. Monesti näin onkin, kun eksperttiys rakennetaan tavallista syvällisemmän tietämisen pohjalle. Vuorovaikutuksessa osallistujat käyttäytyvät kulttuuristen odotusten mukaan usein huomaamattaankin. Vastatakseen odotuksiin asiantuntijat pukevat päälleen tietäjän haarniskan. Jos asiantuntija tietäjän roolissa pyrkii vakuuttamaan osaamisellaan ja tehokkaasti saamaan ratkaisun asiakkaan ongelmiin, on vaikea asettautua kuuntelemaan ja pohtimaan niitä asiakkaan tarpeita ja ideoita, joita asiakkaan liiketoimintaprosesseihin liittyy. Tärkeämpää kuin pyrkimys vastata asiakkaiden, rahoittajien, työntekijöiden, kollegoiden tai kehityskumppaneiden odotuksiin, on kasvattaa uteliaisuutta, kyky kysyä ja kyseenalaistaa, etsiä, ihmetellä, yrittää sekä epäonnistua ja oppia virheistä ja kokemuksista. Asiantuntijapalveluyrityksen markkinointi on asiakkaan kuuntelemista ja luottamuksen rakentamista. Uolevi Lehtinen ja Satu Niinimäki (2005) sanovat, että asiantuntijoiden on vaikea markkinoida osaamistaan. Perinteisen markkinointiajattelun oppien mukaan yrittäjä tutkii ja tunnistaa potentiaalisten asiakkaiden tarpeita ja valmistaa valitulle kohderyhmälle heidän tarpeitaan tyydyttäviä tuotteita ja palveluja. Tarpeiden tyydytyksen ajatellaan antavan lisäarvoa asiakkaalle. Tämä ajattelutapa edustaa välineellistä näkemystä asiakkaisiin. Asiakkaat nähdään oman tuotteen kuluttajina ja käyttäjinä, eikä niinkään ihmisinä, jotka toimivat monissa eri suhteissa ja elämäntilanteissa. Asiakkuus on uudemman markkinointiajattelun mukaan vain vuorovaikutusta määrittävä tekijä. Tutkijoiden mukaan verkostoja hyödyntävä suhdemarkkinointi kuvaa paremmin asiantuntijapalveluyritysten markkinointia (Grönroos 2001, Lehtinen & Niinimäki 2005). Suhdemarkkinointinäkemyksen soveltaminen tarkoittaa pitkäaikaisten ja luottamuksellisten asiakassuhteiden luomista ainakin keskeisimpien asiakkaiden kanssa. Asiakkuus muotoutuu asiakkaan ja palveluntarjoajan välisessä suhteessa, jossa suhteen osapuoliin kohdistuu odotuksia ominaisuuksista, oikeuksista ja velvollisuuksista. Siksi onkin viisasta tunnistaa mahdollisimman laaja kirjo oletuksia siitä, mitä suhteen eri osapuolet odottavat palvelulta. Palvelun tuottajan tehtävänä on tunnistaa, minkälaisia merkityksiä palvelu saa käyttäjän toiminnassa. Käyttäjä haluaa tavaroita ja palveluja, jotka tulevat hänelle sopivilla tavoilla osaksi jokapäiväistä elämää. Onnistuessaan palvelu tarjoaa samalle asiakkaalle aina uusia ratkaisuja ja siten asiantuntijapalvelut kiinnittyvät luontevaksi osaksi asiakkaan toimintaa. 248

9 Verkostojen rakentaminen on vaativaa osaamista Asiantuntijapalveluyrittäjyys toteutuu verkostoissa ja yhteistyösuhteissa. Osaamista ja asiantuntemusta myyvän yrityksen näkyvyys, tunnettuus ja liiketoiminta syntyvät vuorovaikutussuhteissa asiakkaisiin, asiantuntijakollegoihin sekä alueella toimiviin muihin asiantuntijoihin ja liike-elämässä toimiviin tuttaviin ja projekteittain tarvittaviin erityisasiantuntijoihin. Asiantuntijayrittäjyys perustuu hyvien yhteistyösuhteiden luomiseen ja niiden toimivuuden edistämiseen. Suuri osa päivittäisestä toiminnasta on yhteistyösuhteiden rakentamista ja ylläpitoa. Yhteydenpito on olemassaolon edellytys. Verkostoilla on rooli yritystoiminnan käynnistämisessä, kehittämisessä ja kasvattamisessa. Verkostoituminen pitää yllä yrityksen kilpailukykyä, koska innovaatiot syntyvät osaajien verkostossa. Asiantuntijayrityksessä korostuu innovaatioiden ja verkostomaisen liiketoiminnan välisten yhteyksien ymmärtämisen tärkeys. Tutkimukset osoittavat, että asiantuntija-aloilla tehdään innovaatioita erityisen paljon yhteistyössä asiakkaiden, muiden asiantuntijayritysten, ohjelmistoyritysten ja yliopistojen kanssa. (ks. esim. Leiponen 2004). Innovaatiotutkijoiden Jari Kuusiston ja Martin Meyerin raportti palveluista ja innovaatioista tietointensiivisellä toimialalla (2003) osoittaa, että erityisesti yrityksen ulkoiset verkostosuhteet ovat merkittäviä tiedon ja innovaatioiden lähteitä. Liiketoiminnan verkostot muodostuvat ja toteutuvat ihmisten välisinä suhteina. Verkostoliiketoimintaa muotoilevat kahden väliset suhteet, jotka ovat osa laajempaa suhdeverkostoa. Verkostoissa tapahtuu monenlaista: yritykset hankkivat liiketoiminnan resursseja verkostojen kautta, verkostosuhteet sidosryhmiin suuntaavat yrityksen strategisia päämääriä ja muiden verkostotoimijoiden väliset suhteet vaikuttavat asiantuntijapalveluyrityksen toimintatilaan ja -mahdollisuuksiin. Rakennettaessa liiketoiminnan verkostoja on syytä kiinnittää huomiota kolmeen eri verkostosuhteiden strategiseen tekijään: a) yhteistyön edellytyksiin, b) verkostosuhteiden johtamiseen ja c) yhteistyön pienimmän yhteisen nimittäjän määrittelyyn. Yhteistyön edellytyksiin (a) kuuluu usko yhteistyön tuottamiin hyötyihin, sitoutuminen yhdessä tekemiseen ja luottamus kumppaneihin. Raija Komppula (2000) tutki matkailualan yhteistyötä ja hänen väitöskirjatutkimuksensa tulokset osoittavat, että pienyrittäjät ovat valmiita sitoutumaan verkoston toimintaan sen mukaan, millaisia hyötyjä he odottavat saavansa. Eri yrittäjillä on erilaisia odotuksia verkostoitumisen hyödyistä, kuten yhteistyösuhteista yleensäkin. Pulma sitoutumisen kannalta on, jos yrittäjät odottavat hyötyjen realisoituvan nopeammin kuin on mahdollista. Pulmallista on myös, jos hyötyjä odotetaan syntyvän enemmän kuin tehdyillä panostuksilla on mahdollista saavuttaa. Pk-yritysten vientiyhteistyötä tutkinut Eiren Tuusjärvi (2003) tarjoaa ratkaisuksi sitä, että yritysyhteistyön osapuolet sitoutuvat riittävässä määrin ja riittävän usein arvioimaan yhteistyön panos-hyötysuhteita kunkin osapuolen 249

10 kannalta. Tällöin osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan siitä, kuinka paljon kukin on halukas käyttämään aikaa ja muita resursseja yhteistyösuhteen ylläpitämiseen. Samalla käydään avointa keskustelua siitä, millaisia hyötyodotuksia suhteen osapuolilla on yhteistyöstä. Verkostomaisessa liiketoiminnassa ei siis ole kyse siitä, kykenevätkö yhteistyön osapuolet sopimaan oikeat pelisäännöt hyötyjen jakamisesta yhteistyön alkuvaiheessa vaan kyvystä ylläpitää jatkuvaa neuvotteluprosessia. Liiketoiminnan verkostotutkijan Kirsimarja Blomqvistin (1997) mukaan luottamus on prosessin tulos ja kehittyy vähitellen kahden tai useamman osapuolen välillä. Luottamus luonnehtii suhdetta eli se ei ole yksilön ominaisuus. Verkostosuhteissa luottamusta ei välttämättä ilmaista suoraan, mutta sitä arvioidaan eri mittarein ja tuntemuksin: millainen on kumppanin historia, onko luottamus vahvistunut yhdessä toteutetuissa projekteissa aiemmin, mitä muut kertovat hänestä, millaisia ovat juorut ja millainen on näppituntuma. Luottamukseen kytkeytyviä käsitteitä ovat osaaminen, uskottavuus, varmuus, usko, toivo, lojaalisuus ja luotettavuus. Luottamus on keskeinen tekijä yhteistyösuhteen toimivuudessa, koska se luo sille edellytykset. Jos luottamusta ei ole tai sitä ei saada rakennettua, yhdessä tekemisen käytännöt verkostosuhteissa vaikeutuvat. Kun etsitään strategisia kumppaneita, perustetaan yhteinen yritys tai rakennetaan liiketoimintaverkostoa, yrittäjät mittaavat keskinäistä luottamusta. Potentiaalisia kumppaneita arvioidaan ja pohditaan, kannattaako suhteeseen panostaa. Suhteen luomiseen sisältyy riski, että suhde epäonnistuu ja syntyy pettymyksiä. Luottamuksellisten suhteiden syntyminen edellyttää epävarmuuden hyväksymistä ja mahdollisuuden antamista kumppaneille. Erityisesti asiantuntijatyössä on oleellista tunnistaa, että stereotyyppiset olettamukset erilaisista ihmisistä ja heidän luotettavuudestaan voivat estää luottamuksen rakentamista verkostosuhteissa. Toinen verkostosuhteiden onnistumiseen vaikuttava tekijä on (b) verkostojen johtaminen. Tutkimukset pk-yritysten verkostoitumiskokemuksista osoittavat, että verkostojen kokoamisvaiheessa on hyvä olla aktiivisesti verkostoja yhteen kutova johtaja. Sitä mukaa, kun verkostomainen toiminta syvenee ja vakiintuu, on hyödyllistä, että osapuolet huolehtivat koordinoinnista itse ja ulkopuolisen verkoston kutojan työpanos vähenee. Verkostosuhteissa toimimiseen sisältyy paradoksaalinen kokemus siitä, että samanaikaisesti kun kutoja menettää hallinnantunteen eli luopuu yhteen kutovan johtajan mallista, jokainen verkostoon osallistuja joutuu ottamaan täyden vastuun prosessin eteenpäinviemisestä ja tuloksista. Sitoutuessaan vastuuseen hän joutuu samalla luopumaan vallasta kontrolloida. Jos hän ei ole yksin vastuussa verkoston vetämisestä, ei hän myöskään voi yksin päättää, miten toimitaan. Verkostojen johtaminen ei ole hierarkkista johtamista. Se on johtamisen prosessi, johon kaikki verkostosuhteen osapuolet osallistuvat ja josta kukin jäsen ottaa vastuuta. Kyse on jaetusta johtajuudesta (Ropo ym. 2005), jossa korostuu jokaisen osapuolen velvoite ottaa vastuuta omasta toimin- 250

11 nastaan ja pyrkimys saada yhdessä tekemisen prosessi sujumaan. Tavoitteena on asioiden tekeminen yhteiseksi. Tietoa ja osaamista jaetaan verkoston jäsenten kesken niin, että verkoston kokonaisosaaminen kasvaa parhaalla mahdollisella tavalla. Kolmas verkostosuhteiden onnistumiseen vaikuttava tekijä on (c) pienimmän yhteisen nimittäjän löytäminen. Verkostomainen toiminta ei synny itsestään vaan yhdessä tekeminen vaatii sekä yhteisten tavoitteiden että sen määrittelyä, josta osapuolet voivat vähintäänkin olla samoilla linjoilla. Verkostotoiminnassa yhteisten tavoitteiden määrittely voi olla löyhää ja eri osapuolet saattavat hakea erilaisia hyötyjä yhteistyösuhteista. Silti tavoitteiden sanoittaminen ja niistä yhteisesti sopiminen on tärkeää, koska tavoitteisiin sisältyy odotuksia muita kohtaan. Verkostotoiminnassa joudutaan ottamaan kantaa erilaisuuteen. Erilaisuuden hyväksyminen vaikuttaa niin luottamuksen rakentumiseen kuin palveluosaamiseen. On tärkeää, että asiantuntijapalveluyrittäjä osaa yhdistellä erilaista osaamista. Verkostoyhteistyössä on särmää, sillä asiantuntijatyössä on koko ajan mukana asiantuntijoiden erilaiset identiteettien rakentamisprosessit. Professiotutkimusten mukaan tietotyöläiselle itselleen oma asiantuntijuus on tärkeä osa ammatti-identiteettiä. Yhdessä tekeminen asettaa vaatimuksia asiantuntijuuden yksilöidentiteetille. Asiantuntijoiden identiteettiprosessien kohtaaminen voi olla jopa sietämätöntä, koska tilanne tuntuu hallitsemattomalta. Usein tätä selitetään yksinkertaistaen henkilökemioiden yhteensopimattomuudella. Vetoamalla ei-synkkaamiseen vältetään erilaisuuden käsittely. Turvaudutaan siis tekosyyhyn, koska ei joko jakseta tai osata käsitellä ihmisten erilaisuutta. Asiantuntijuuteen perustuvan liiketoiminnan luovuus ja innovatiivisuus edellyttävät erilaisuuden kanssa toimeen tulemisen taitoja ja halua opetella niitä. Erilaisuuden sietäminen ei riitä, vaan erilaisuutta on opittava myös arvostamaan. Verkostomainen toiminta haastaa vallitsevaa tehokkuusajattelua. Ajatellaan, että tehokkainta on suorittaa asiantuntijatehtävät kunkin yksilön erityisosaamisen varassa. Siksi työ pilkotaan eri asiantuntijoiden kesken ja kukin asiantuntija hoitaa omaan asiantuntemukseensa perustuvan liiketoiminta-alueen. Hyödyllisenä pidetään yleisesti sitä, että asiantuntijoilla on omat, toisistaan poikkeavat ja toisiaan täydentävät asiantuntijuusalueensa. Synergiaetuja haetaan kokoamalla asiantuntijoita yhteen kustannussäästöjen saamiseksi ja ajankäytön minimoimiseksi. Etuja syntyy esimerkiksi siitä, että pystytään jakamaan kiinteitä toimistokuluja usean asiantuntijan kesken. Yhteisissä tiloissa toimiminen mahdollistaa myös sen, että asiantuntijat kuulevat omassa työssään hyödyllisiä ideoita ja ratkaisumalleja. Asiantuntijapalveluliiketoiminnassa tällainen tehokkuus ei ole erityisen sopiva mittari työn tuloksellisuudelle. Bengt Karlöf (2004) kritisoi tehokkuutta ja puhuu suunnitelmatalouden malliin perustuvasta tehokkuuden harhasta. Tasainen ja ennustettava toiminta on tehokkuuden ideaalitila. Mutta se ei vastaa todellisuutta, koska se ei ota huomioon ihmisten toiminnan moniilmeisyyttä. Koska tehokkuuden periaatteet on luotu liukuhihnatyöhön, ne 251

12 eivät tue asiantuntijatyötä. Voidaan jopa väittää, että nykyiset tehokkuusmittarit estävät asiantuntijuuksien innovatiivisen yhdistämisen. Asiantuntemusalueiden yhdistäminen ja yhdessä tekeminen voivat vaikuttaa tehottomalta, koska tuloksia on vaikea konkretisoida numeroin. Tiivis yhdessä tekeminen ja yhdessä oleminen sopivat hyvin luovaan työhön ja innovatiivisille tiimeille, jotka kehittävät uusia tuotteita ja palveluita. Innovatiivinen yhdistäminen on tarpeen siksi, että ihmiset ja yhteisöt eivät kehity ja menesty toistamalla vanhoja, aikaisemmin tehokkaina pidettyjä toimintamalleja. Tarjottavien palvelutuotteiden on ratkaistava asiakkaan moniulotteisia ja monimuotoisia pulmia. Toimivan palveluprosessin tuottaminen vaatii aina enemmän kuin yhden asiantuntijan osaamisen. Siksi asiantuntijuuden myyminen pelkästään yksilön osaamisena ei ole hedelmällinen lähtökohta nykyisessä asiantuntijuuteen perustuvassa liiketoiminnassa. Vanhat tehokkuusmittarit eivät tue asiantuntijoiden osaamisen aitoa yhdistämistä, koska niillä mitattuna yhdessä tekeminen on tehotonta toimintaa. Liiketoiminnan tehokkuuden näkökulmasta vaikuttaa erikoiselta, jos asiantuntijat käyttävät paljon aikaa yhden ja saman tehtävän suorittamiseen yhdessä. Uudet tilanteet vaativat uusia ratkaisuja. Tehtävän suorittaminen vaiheittain siten, että tehtävä kulkee yhdeltä asiantuntijalta toiselle, ei vaikuta yhtä tehottomalta kuin se, että monta korkeasti koulutettua henkilöä pohtii yksityiskohtia nenät vastatusten. Aluksi yhdessä tekeminen tuntuukin vievän enemmän aikaa. Tuntuu järkevämmältä jakaa iso työmäärä monen tekijän kesken kuin käyttää monen tekijän työpanosta saman työtehtävän suorittamiseen. Yleensä lopputuloksen aikaansaamiseen on kuitenkin kulunut yhtä paljon aikaa kuin töitä jaettaessa. Ero on siinä, että yhdessä tekemisessä syntyy sisältöä syventäviä oivalluksia. Asiantuntijapalveluyrityksen menestys perustuu laadukkaisiin palveluihin Asiantuntijayrityksen strategiset päätökset kiteytyvät kolmeen liiketoimintaosaamisen tekijään: kykyyn asemoida yritystoiminta haluttuun liiketoimintakenttään, taitoon tuntea palvelun käyttämistavat ja taitoon rakentaa ansaintalogiikkaa tukevat liiketoimintaverkostot. KIBS-liiketoiminnassa, jossa avautuu monia mahdollisuuksia, asemoinnin tärkein päätös on, missä liiketoiminnassa palveluyrittäjä haluaa olla mukana. Koska ei ole valmista palvelua, ei ole valmiita markkinoita, selkeitä kilpailijoita ja helposti tunnistettavia yhteistyökumppaneita. Eri osapuolien roolit alkavat muotoutua sen mukaan, miten asiantuntijayritys päätyy asemoimaan liiketoimintansa. Tällaisessa liiketoimintaympäristössä on keskeistä, että palveluyrittäjät perustavat palvelutoimintansa siihen, mikä on heille itselleen aidosti innostavaa. Käyttämistapojen tunteminen tuottaa laadukkaan palvelun, joka solahtaa asiakkaan käytäntöihin ja edistää hänen tavoitteitaan. Parhaimmat palvelu- 252

13 innovaatiot syntyvät, kun ollaan aidosti kiinnostuneita asiakkaan käyttämisen prosesseista ja kehitetään niitä yhdessä asiakkaan kanssa. Käyttämisen prosessien seuraaminen merkitsee aktiivista roolia sekä palveluyritykselle että asiakkaalle. Yrityksen asiantuntijoiden aktiivisuus näkyy tavoissa, joilla he kuuntelevat asiakasta ja käyttäjiä, toimivat yhdessä sekä hakevat ratkaisuja asiakkaan ongelmiin. Asiakas ei ole passiivinen tilaaja ja siksi palvelun laadun kehittämisen kannalta on luotava tapoja, jotka tukevat parasta mahdollista vuorovaikutusta palvelun tuottajan ja asiakkaan välillä. Asiantuntijayrityksen verkosto-osaaminen näkyy tavoissa, joilla asiantuntijayritys kerää, käsittelee ja tulkitsee tietoa sekä omien asiakkaiden että verkostokumppaneiden hyödyksi. Laadukas asiantuntijapalvelu ratkaisee asiakkaan moniulotteisia ja monimuotoisia pulmia yhdistäen joustavasti erilaista osaamista. Verkostosuhteissa erilaisuus on voimavara, jota hyödynnetään luovuuden ja innovatiivisuuden lähteenä. Erilaisuuden hyödyntäminen vaatii panostuksia yhdessä tekemisen prosesseihin, joihin on pystyttävä varaamaan paljon aikaa. Asiantuntijapalvelutyössä tarvittava verkosto-osaaminen tarvitseekin uudenlaisia tehokkuus- ja tuottavuusmittareita. Asiantuntijayrityksen palvelun laatu ei ole yrityksen asiantuntijoiden osaamisten summa vaan asiantuntijayrityksen tapa toimia. Lähteet Blomqvist, Kirsimarja (1997) The Many Faces of Trust. Scandinavian Journal of Management, 13(3). Grönroos, Christian (2001) Palveluiden johtaminen ja markkinointi. Helsinki WSOY. Järvinen, Raija & Lehtinen, Uolevi (2005) Services, e-services and e- Service Innovations Combination of Theoretical and Practical Knowledge. Proceedings of e-business Research Forum. Tampere: University of Tampere and Tampere Technical University. Karlöf, Bengt (2004) Johtamisen näkökulmat: peruskäsitteitä ja malleja. Helsinki: Edita. Kautonen, Mika & Koski, Pasi & Schienstock, Gerd (2004). From the National Industrial Heartland towards a Node in the Global Knowledge Economy: The Case of Tampere Region. Teoksessa Schienstock, G. (toim): Embracing the Knowledge Economy: the Dynamic Transformation of the Finnish Innovation System Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited. Kemppilä, Sari & Mettänen, Paula (2004) Tietointensiiviset palveluyritykset. Tutkimuksen nykytila. Tutkimusohjelmassa Tietointensiivinen palvelutoiminta tietojohtamisen näkökulmasta laadittu esiselvitys. Sitran raportteja 38. Helsinki: Sitra. 253

14 Kinnunen, Merja & Korvajärvi, Päivi (toim.) (1996) Työelämän sukupuolistavat käytännöt. Tampere: Vastapaino. Komppula, Raija (2000) Matkailuyrityksen sitoutuminen verkostoon tapaustutkimus Pohjois-Karjalan maakunnallinen matkailuverkosto. Acta Universitatis Lapponiensis 30. Rovaniemi: Lapin yliopisto. Kuusisto, Jari & Meyer, Martin (2003) Insights into Services and Innovation in the Knowledge Intensive Economy. Technology Review 134/2003. Helsinki: Tekes. Lehtinen, Uolevi & Niinimäki, Satu (2005) Asiantuntijapalvelut tuotteistaminen ja markkinoinnin suunnittelu. Helsinki: WSOY. Leiponen, Aija (2004) Knowledge Services in the Finnish Innovation System. Teoksessa Schienstock, G. (toim.): Embracing the Knowledge Economy: the Dynamic Transformation of the Finnish Innovation System Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited. Miles, Ian & Kastrinos, Nikos (yhdessä K. Flanaganin kanssa) & Bilderbeek, Rob & Hertog, Pim den (yhdessä W. Huntinkin ja M. Boumanin kanssa) (1995) Knowledge-Intensive Business Services. Users, Carriers and Sources of Innovation. EIMS Publication No. 15. Luxembourg: EC. Norman, Richard (2001) Reframing Business. When the Map Changes the Landscape. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd. Pietiläinen, Tarja & Lehtimäki, Hanna & Keso, Heidi (2005) Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat innovatiivinen ja verkostomainen yrittäjyys. Teknologiakatsaus 175. Helsinki: Tekes. Osoitteessa Porter, Michael (1980) Competitive Strategy. Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: Free Press. Ropo, Arja & Eriksson, Marja & Sauer, Erika & Lehtimäki, Hanna & Keso, Heidi & Pietiläinen, Tarja & Koivunen, Niina (2000) Jaetun johtajuuden särmät. Helsinki: Talentum. Sundin, Elisabeth & Holmquist, Carin (1989) Kvinnor som företagare osynlighet, mångfald och anpassning en studie. Malmö: Liber. Toivonen, Marja (2004) Expertise as Business. Long-term Development and Future Prospects of Knowledge-Intensive Business Services (KIBS). Department of Industrial Engineering and Management, Doctoral Dissertation Series 2004/2. Espoo: Teknillinen korkeakoulu. Tuusjärvi, Eiren (2003) Multifaceted Norms in SMC Export Cooperation - A Discourse Analysis of Normative Expectations. Acta Universitatis Helsingiensis, A-226. Helsinki: Helsingin kauppakorkeakoulu. 254

15 Kirjoittajat ovat akateemisia yrittäjiä ja toimivat tutkija-konsultteina perustamassaan Life Works Consulting Oy:ssä. Yritys tarjoaa osaamisintensiivisiä palveluja yksityisille yrityksille ja julkisille organisaatioille. KTT, dosentti Heidi Keson asiantuntijuusalueita ovat organisaation innovaatioiden synty ja prosessoituminen sekä osaamisstrategiat erityisesti osaamisintensiivisissä ympäristöissä. Organisaatioiden johtamisen kehittäminen ja uusien liiketoimintamallien luominen ovat hänen tutkimuksensa ja kehitystyönsä kohteena. KTT, dosentti Hanna Lehtimäki tutkii ja kehittää moniäänistä strategiaa yritysten ja julkisorganisaatioiden käyttöön. Hänen tutkimuksensa käsittelee verkostomaisen liiketoiminnan haasteita. KTT Tarja Pietiläinen tutkii ja kehittää uutta liiketoimintaa ja asiantuntijayrittäjyyttä. Erityisenä tavoitteena on sukupuolen vaikutusten tunnistaminen liiketoiminnan kehittymiseen ja sitä kautta toimintatilan avartaminen liike-elämän inhimillisille tekijöille. 255

Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat innovatiivinen ja verkostomainen yrittäjyys

Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat innovatiivinen ja verkostomainen yrittäjyys Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat innovatiivinen ja verkostomainen yrittäjyys Tarja Pietiläinen, Hanna Lehtimäki, Heidi Keso Teknologiakatsaus 175/2005 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat Innovatiivinen

Lisätiedot

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Rajatonta rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Toimittaneet Heli Paavola ja Marjo Uusikylä Kaikkea saa tehdä. Kaikkea pitää tehdä. Kaikkia ovia täytyy tempoa, kaikkia kuita kurkotella.

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT 1 J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT Markkinointi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu

Lisätiedot

UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS

UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS Päivi Korpelainen UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS Raportti Uudistuva kulttuurituotanto -projektin kokemuksista 11.12.02 Taideteollinen korkeakoulu Koulutuskeskus Sisällysluettelo JOHDANTO

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Versio 1.0 (30.12.2010) Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankkeen julkaisu Tutkimusryhmä: Timo Järvensivu, KTT Katri Nykänen,

Lisätiedot

OSALLISTAVIEN TYÖPAJOJEN KÄYTTÖ JA VAIKUTUKSET TIETOINTENSIIVISTEN LIIKE-ELÄMÄN PALVELUIDEN TUOTTEISTAMISESSA

OSALLISTAVIEN TYÖPAJOJEN KÄYTTÖ JA VAIKUTUKSET TIETOINTENSIIVISTEN LIIKE-ELÄMÄN PALVELUIDEN TUOTTEISTAMISESSA i SAILA KINNI OSALLISTAVIEN TYÖPAJOJEN KÄYTTÖ JA VAIKUTUKSET TIETOINTENSIIVISTEN LIIKE-ELÄMÄN PALVELUIDEN TUOTTEISTAMISESSA Diplomityö Tarkastaja: professori Miia Martinsuo Tarkastaja ja aihe hyväksytty

Lisätiedot

YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Tutkimus yhteisön synnystä ja yhteisön merkityksestä yksinyrittäjille yrittäjänä kehittymisen ja liiketoiminnan näkökulmista

YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Tutkimus yhteisön synnystä ja yhteisön merkityksestä yksinyrittäjille yrittäjänä kehittymisen ja liiketoiminnan näkökulmista YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Tutkimus yhteisön synnystä ja yhteisön merkityksestä yksinyrittäjille yrittäjänä kehittymisen ja liiketoiminnan näkökulmista Ulla Hytti Lenita Nieminen Turun yliopiston kauppakorkeakoulun

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Toimintaympäristölähtöisten tekijöiden vaikutus Suomessa yritysmarkkinoilla toimivien high-tech -yritysten markkinointiin liiketoiminnan alkuvaiheessa

Toimintaympäristölähtöisten tekijöiden vaikutus Suomessa yritysmarkkinoilla toimivien high-tech -yritysten markkinointiin liiketoiminnan alkuvaiheessa Toimintaympäristölähtöisten tekijöiden vaikutus Suomessa yritysmarkkinoilla toimivien high-tech -yritysten markkinointiin liiketoiminnan alkuvaiheessa Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Anna Virta

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

B-to-B-palvelutuotteiden kehittäminen tuotteistamalla

B-to-B-palvelutuotteiden kehittäminen tuotteistamalla TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO B-to-B-palvelutuotteiden kehittäminen tuotteistamalla Kandidaatintyö Heikki Lintu TIIVISTELMÄ Tekijä: Heikki Lintu Työn nimi: B-to-B-palvelutuotteiden

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille Osaamisen johtamisella on selvä yhteys yrityksen menestykseen! Kilpailun kansainvälistyessä ja kiristyessä osaamisesta on tullut merkittävä kilpailutekijä. Yrityksen kilpailukyky riippuu siitä, miten se

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

ASIAKKUUDENHALLINTA TOIMITILAPALVELUYMPÄRISTÖSSÄ

ASIAKKUUDENHALLINTA TOIMITILAPALVELUYMPÄRISTÖSSÄ Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 209 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 209 Espoo 2002 TKK-RTA-R209 ASIAKKUUDENHALLINTA

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA

KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 92 TUTKIMUKSIA Liisa Kairisto-Mertanen, Heli Kanerva-Lehto & Taru Penttilä (toim.) KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA Uusi lähestymistapa ammattikorkeakoulujen opetukseen

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Monkey Business liiketoimintasuunnitelma

Monkey Business liiketoimintasuunnitelma Monkey Business liiketoimintasuunnitelma Hugo Miskala Tatu Tuohimetsä Opinnäytetyö Huhtikuu 2009 1 SISÄLTÖ 1 VASTAISKU RIISTOKAPITALISMILLE...5 2 OPINNÄYTETYÖN LUOTETTAVUUS...6 2.1 Validiteetti...6 2.2

Lisätiedot

LÄÄKETOIMIALAN OSAAMISINTENSIIVISTEN PALVELUJEN

LÄÄKETOIMIALAN OSAAMISINTENSIIVISTEN PALVELUJEN Työraportteja 61 / 2001 Working Papers Anu Järvensivu LÄÄKETOIMIALAN OSAAMISINTENSIIVISTEN PALVELUJEN KUVAUS SOSIAALISEN PÄÄOMAN NÄKÖKULMASTA Tampereen yliopisto Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos Työelämän

Lisätiedot

LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT

LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT Diplomityö Tarkastaja: professori Olavi Uusitalo Tarkastaja

Lisätiedot

VERKOSTOITUMISTA HYVINVOINTIALALLA Yhteistoimintaa, mahdollisuuksia ja haasteita

VERKOSTOITUMISTA HYVINVOINTIALALLA Yhteistoimintaa, mahdollisuuksia ja haasteita VERKOSTOITUMISTA HYVINVOINTIALALLA Yhteistoimintaa, mahdollisuuksia ja haasteita Jenni Halava (84974) Tampereen yliopisto Sosiaalityön tutkimuksen laitos A5 Kandidaatintutkielma Ohjaaja: Suvi Raitakari

Lisätiedot

Silmät auki sosiaaliseen mediaan

Silmät auki sosiaaliseen mediaan Silmät auki sosiaaliseen mediaan Toimittaneet Terhi Aaltonen-Ogbeide, Pentti Saastamoinen, Heikki Rainio ja Tero Vartiainen 2 3 Silmät auki sosiaaliseen mediaan 4 5 Silmät auki sosiaaliseen mediaan Toimittaneet

Lisätiedot

Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS. Jorma Hokkanen Antti Isoviita

Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS. Jorma Hokkanen Antti Isoviita Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS Jorma Hokkanen Antti Isoviita SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. TEOLLISUUDEN PALVELULIIKETOIMINNAN KÄSITE 3. TEOLLISUUDEN PALVELULIIKETOIMINNAN NYKYTASON

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Opas suunnittelu- ja konsultointiyritysten liiketoiminta-osaamisen kehittämiseen Tutkimusraportti Research Report 168 Marko Torkkeli Pekka Salmi Ville Ojanen

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Tie UUTEEN OPETUS- SUUNNITELMAAN OPETUS- SUUNNI- LIISA MARTTILA (TOIM.)

Tie UUTEEN OPETUS- SUUNNITELMAAN OPETUS- SUUNNI- LIISA MARTTILA (TOIM.) Tie uuteen Tie UUTEEN OPETUS- OPETUS- SUUNNI- SUUNNITELMAAN T E L M A A N LIISA MARTTILA (TOIM.) Tie UUTEEN OPETUS- SUUNNI- T E L M A A N LIISA MARTTILA (TOIM.) Ulkoasu ja taitto: Mene Creative Oy Tampereen

Lisätiedot