Maahanmuuttajien oppisopimuskoulutus Selvitys maahanmuuttajille suunnatun oppisopimuskoulutuksen kehittämistarpeista Satakunnassa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maahanmuuttajien oppisopimuskoulutus Selvitys maahanmuuttajille suunnatun oppisopimuskoulutuksen kehittämistarpeista Satakunnassa"

Transkriptio

1 Maahanmuuttajien oppisopimuskoulutus Selvitys maahanmuuttajille suunnatun oppisopimuskoulutuksen kehittämistarpeista Satakunnassa Syyskuu 2010 Annakatriina Jylhä Porin yliopistokeskus 1

2 1 JOHDANTO SELVITYKSEN AIHE JA MENETELMÄ MENETELMÄ RAPORTIN RAKENNE TYÖPERÄINEN MAAHANMUUTTO SATAKUNTA KESKEISET KÄSITTEET MAAHANMUUTTAJIEN TYÖMARKKINATILANNE SUOMESSA ULKOMAILTA REKRYTOITAVA TYÖVOIMA OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖLLISTYMISEN JA KOTOUTUMISEN TUKENA OPPISOPIMUSKOULUTUS LYHYESTI TYÖSSÄ OPPIMINEN OPPISOPIMUSKOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTTAMISESSA TYÖHÖN MAAHANMUUTTAJAKOULUTUS KOTOUTUMISKOULUTUKSESTA AMMATILLISIIN OPINTOIHIN MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTÄMINEN OPPISOPIMUKSELLA TYÖNANTAJIEN KOKEMUKSIA ULKOMAALAISTAUSTAISESTA TYÖVOIMASTA OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN KEHITTÄMISTARPEET JA MAHDOLLISUUDET TYÖNANTAJANÄKÖKULMASTA MAAHANMUUTTAJILLE SUUNNATTU OPPISOPIMUSKOULUTUS VALMISTAVA JA VALMENTAVA KOULUTUS KOHTI AMMATILLISIA OPINTOJA KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN KOULUTUSSISÄLLÖT OPPISOPIMUKSEN AIKANA OHJAUS JA TUKI OPPISOPIMUKSEN AIKANA JÄRJESTELMÄN JOUSTOMAHDOLLISUUDET JA RAHOITUS TOIMINTAMALLIT: VIESTINTÄ, KOORDINOINTI JA VERKOSTOITUMINEN

3 7.1 VIESTINTÄ KOORDINOINTI JA VERKOSTOITUMINEN JOHTOPÄÄTÖKSET YHTEENVETO JATKOSELVITYKSEN TARVE LISÄTIETOJA...32 LÄHTEET

4 1 Johdanto 1.1 Selvityksen aihe ja menetelmä Satakunnan oppisopimuskeskus on tilannut Porin yliopistokeskukselta selvityksen maahanmuuttajien oppisopimuskoulutuksen kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista Satakunnassa. Selvitystyö toteutetaan kolmen kuukauden aikana, ja sen tarkoituksena on toimia johdatuksena maahanmuuttajien oppisopimuskoulutukseen liittyvään tematiikkaan ja avata siihen liittyviä jatkoselvitystä vaativia kysymyksiä. Tavoitteena on alustavasti kartoittaa, miten oppisopimuskoulutusta tulisi kehittää, jotta se nykyistä paremmin edistäisi maahanmuuttajien työllistymistä ja kouluttautumista ja toisaalta auttaisi työnantajia saavuttamaan osaavaa työvoimaa Menetelmä Alueelliset työllisyys-, kotouttamis- ja kotoutumispoliittiset päämäärät ovat toisiaan tukevia tavoitteita, jotka toteutuessaan edistävät maahanmuuttajien maakunnallista integraatiota. Näin ollen maahanmuuttajien oppisopimuskoulutuksen kehittämistarpeita lähestytäänkin sekä kotouttamis- ja muuta maahanmuuttajatyötä tekevien asiantuntijoiden että alueen työnantajien näkökulmista. Maakunnallisen näkökulman selvittämiseksi tietoa on kerätty haastatteluin alueellisilta viranomaisilta, työnantajilta ja kolmannelta sektorilta. Satakunnassa on vain vähän kokemusta oppisopimuksen käytöstä maahanmuuttajien kohdalla, joten tiedonkeruussa on tukeuduttu myös muualla Suomessa saavutettujen käytäntöjen ja kokemusten hyödyntämiseen. Varsinaista kohderyhmää, oppisopimuksella kouluttautuneita tai kouluttautuvia maahanmuuttajia Satakunnassa on hyvin vähän, ja oppisopimustoimiston maahanmuuttajaasiakkaista vain yksi vastasi haastattelupyyntöön. 4

5 Työnantajapuolelta haastateltiin yhtä rekrytointipalveluja järjestävää toimijaa, yhtä metallialan yritystä, yhtä osuuskuntatoimijaa sekä satakuntalaisille työnantajille suunnattua tukiprojektia, jossa rekrytoidaan ulkomaalaista työvoimaa Satakuntaan. Kaikilla haastatelluilla työnantajilla oli kokemusta sekä oppisopimuksen käytöstä että maahanmuuttajien työllistämisestä. Työnantajanäkökulmaa selvityksessä edustaa lisäksi Satakunnan kauppakamari, joka on keväällä 2010 tehnyt kyselytutkimuksen alueen työnantajien näkemyksistä maahanmuuttajatyövoimaan liittyen. Tutkimuksen tuloksia on hyödynnetty tämän selvityksen tausta-aineistona. Viranomais- ja muita maahanmuuttajatyön ja maahanmuuton asiantuntijahaastatteluja tehtiin Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa, Porin kaupungin maahanmuuttajapalveluissa sekä Porin työ- ja elinkeinotoimistossa. Koulutuspuolen asiantuntijahaastattelut toteutettiin kahden eri ammatillisen oppilaitoksen maahanmuuttajakoulutuksesta vastaavien henkilöiden kanssa sekä Satakunnan oppisopimustoimistossa. Työnantajien ja opiskelijoiden näkemykset esitetään raportissa nimettöminä. Asiantuntijoihin, joilta on hankittu aiheeseen liittyviä taustatietoja, viitataan nimellä. Myös kirjallisista aineistoista hankitut taustatiedot on merkitty lähdeviittein Raportin rakenne Tässä luvussa taustoitetaan maahanmuuttajien oppisopimuskoulutuksen kehittämisen tarpeita käymällä lyhyesti läpi työperäisen maahanmuuton tarvetta, maahanmuuttajien työmarkkinatilannetta sekä raportin keskeisintä käsitteistöä. Toisessa luvussa käsitellään oppisopimuskoulutusta ja sen soveltuvuutta maahanmuuttajille ja toisaalta maahanmuuttajia kouluttaville ja työllistäville työnantajille yleisellä tasolla. Kolmannessa luvussa käydään lyhyesti läpi maahanmuuttajakoulutuksen kenttää, neljännessä luvussa käsitellään työnantajien kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien oppisopimuskoulutuksen kehittelemiseksi ja viidennessä luvussa eritellään toimenpiteitä, joita erityisesti maahanmuuttajille suunnattu oppisopimuskoulutus edellyttäisi. Kuudennessa luvussa selvitetään lyhyesti järjestelmän joustomahdollisuuksia. Toimintamalleja, joiden avulla maahanmuuttajille suunnattua 5

6 oppisopimuskoulutusta voitaisiin edelleen lisätä ja kehittää, hahmotellaan seitsemännessä luvussa. 1.2 Työperäinen maahanmuutto Satakunta Satakunnassa on ulkomaan kansalaisia noin 1,2 prosenttia väestöstä. Satakunnassa väestö on iäkkäämpää kuin Suomessa keskimäärin, ja pitkän aikavälin ennusteiden mukaan alueen väestö tulee vähenemään. Ikääntymisen aiheuttaman poistuman vuoksi työvoiman tarve tulee kuitenkin kasvamaan nykyisestä merkittävästi. Työvoiman poistuma on suurinta teollisuudessa, mutta pitkällä tähtäimellä, teknologian kehittyessä ja työn edelleen automatisoituessa, ihmistyövoiman tarve teollisuuden alalla todennäköisesti vähenee. Sen sijaan sosiaali- ja terveysalalla ihmistyövoima ei ole yhtä helposti korvattavissa, minkä vuoksi se todennäköisimmin tulee tarvitsemaan työvoimaa alakohtaisesti tarkasteltuna eniten. 1 Ulkomaalaistaustaista työvoimaa tullaan tarvitsemaan myös Satakunnassa, minkä vuoksi maahanmuuttajille suunnattuun koulutukseen on syytä panostaa. Alueelle tulee luoda kouluttautumista ja työllistymistä tukevia rakenteita, samalla kun huolehditaan uusien asukkaiden kotoutumisen tukemisesta ja sitä kautta alueeseen sitoutuneen työvoiman saavuttamisesta Keskeiset käsitteet Maahanmuuttaja Tässä selvityksessä käsitteellä maahanmuuttaja tarkoitetaan ulkomaalaistaustaisia Suomessa asuvia henkilöitä, joiden äidinkieli on muu kuin ruotsi, suomi tai saame 2. Tilastojen yhteydessä maahanmuuttajalla tarkoitetaan edellä mainitun määritelmän lisäksi henkilöä, jonka kansalaisuus on muu kuin suomi. Kun ajatellaan koulutuksen kohderyhmää, on epätarkoituksenmukaista ajatella maahanmuuttajia yhtenäisenä joukkona, jolla olisi yhteneväiset koulutustarpeet ja koulutukseen liittyvät haasteet. Oppisopimuskoulutusta 1 Mannelin, Merja. Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Haastattelu Ks. esim. Holm & Hopponen & Lahtinen 2008, s. 6. 6

7 ajatellen kohderyhmän kannalta oleellisia asioita ovat lähinnä opiskelijan kielitaitoon ja kulttuurituntemukseen liittyvät mahdolliset vaikeudet, joita oletettavasti on lähinnä vähemmän aikaa Suomessa asuneilla, ei niinkään kaikilla maahanmuuttajataustaisilla henkilöillä. Työperäinen maahanmuutto Suomessa maahanmuuttajista vain noin 10 prosenttia on puhtaasti työperäisiä maahanmuuttajia. Suurin osa maahanmuutosta tapahtuu edelleen ensisijaisesti sosiaalisten suhteiden kautta. 3 Lähtökohtaisesti maahanmuuttajat oli maahantulon syy mikä tahansa ovat potentiaalista työvoimaa. Puhuttaessa Suomea tai alueita uhkaavasta työvoimapulasta on epätarkoituksenmukaista tehdä kategorista jaottelua ulkomailta rekrytoitavan työvoiman (työperäinen maahanmuutto) ja muun maahanmuuton välille: maahanmuutto on yksi merkittävä tekijä vastattaessa tulevaisuuden työvoimapulaan, oli maahantulomekanismi eli oleskeluluvan tyyppi mikä tahansa Maahanmuuttajien työmarkkinatilanne Suomessa Tilastokeskuksen mukaan maahanmuuttajia on Suomessa noin , joista työvoimaan kuuluvia on yli puolet 5. Ulkomaalaisten työttömyys on edelleen noin kolminkertainen Suomen kantaväestöön nähden, joskin parannusta on viime vuosiin nähden tapahtunut. Maahanmuuttajien työmarkkina-asema on epävakaa ja maahanmuuttajilta puuttuvat usein perustiedot, jotka auttavat työpaikan löytämisessä. Ammattitaito ei välttämättä vastaa työmarkkinoiden tarpeita ja myös osaamisen tunnistamisessa on ongelmia Ulkomailta rekrytoitava työvoima Euroopan unionin tai Pohjoismaiden ulkopuolelta tulevat ulkomaalaiset työntekijät tarvitsevat Suomeen muuttaakseen oleskeluluvan. Ensisijaisesti töihin tulevalle ulkomaalaiselle 3 Jalkanen, Samuli. Työhön Satakuntaan -projekti. Haastattelu Tilastokeskuksen verkkosivusto. Suomi lukuina, Väestö. 8/ Holm & Hopponen & Lahtinen 2008, s Maahanmuuttajien työllistyminen ja kannustinloukut. Sisäasiainministeriön julkaisuja 2/

8 myönnetään yleensä työntekijän oleskelulupa, mutta Suomeen voi tulla töihin myös muilla luvilla tai lupa voidaan myöntää ns. muulla perusteella. Työntekijän oleskelulupaprosessin ensimmäisessä vaiheessa alueen työ- ja elinkeinotoimisto tekee osaratkaisun, jossa se tarkastaa työvoiman saatavuuden ja työvoimaehdot. Mikäli osaratkaisu on myönteinen, varsinaisen oleskeluluparatkaisun tekee Maahanmuuttovirasto. Moniin Suomessa myönnettäviin oleskelulupiin sisältyy ainakin osittainen työnteko-oikeus, vaikka oleskeluluvan peruste olisi muu kuin työ, esimerkiksi kansainvälinen suojelu, perheside tai opiskelu. 7 7 Maahanmuuttajien työllistyminen ja kannustinloukut. Sisäasiainministeriön julkaisuja 2/

9 2 Oppisopimuskoulutus työllistymisen ja kotoutumisen tukena 2.1 Oppisopimuskoulutus lyhyesti Oppisopimuskoulutus on yksi koulutuksen rahoitusmuoto työvoimakoulutuksen ja omaehtoisen koulutuksen rinnalla. Oppisopimus on opiskelijan ja työnantajan välinen määräaikainen työsuhde. Työnantaja maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja lakisääteiset kustannukset oppisopimuksen ajalta. Oppisopimusopiskelija saa siis palkan ja käytännön opetuksen työnantajalta. Työnantajan on mahdollista saada opiskelijan kouluttamiseen valtion maksamaa kulukorvausta. Tietopuolisen opiskelun ajalta työnantaja ei ole velvollinen maksamaan palkkaa, vaan näiden jaksojen aikana opiskelijalla on oikeus opintososiaalisiin etuuksiin. Koulutus (teoriakoulutus ja näytöt) on työnantajalle ja opiskelijalle maksutonta. 8 Mikäli työnantaja palkkaa oppisopimuksella työttömän työnhakijan, hänellä on mahdollisuus palkkatukeen. Palkkatukea voidaan maksaa työnantajalle koko oppisopimuksen ajan. 9 Oppisopimuksella voidaan järjestää sekä tutkintotavoitteista koulutusta että lisäkoulutusta. Oppisopimuskoulutuksella on mahdollista suorittaa ammatilliset perustutkinnot sekä työelämän näyttötutkinnot, joihin kuuluvat erikoisammattitutkinnot ja ammattitutkinnot. 10 Käytännössä oppisopimus tehdään niin, että kun työnantaja on ilmaissut kiinnostuksensa oppisopimuksen tekemiseen, työnantaja ja koulutustarkastaja yhteistyössä tutkivat työn sisältöjä suhteessa tutkintovaatimuksiin. Jos oppisopimuksen solmimiselle ei ole esteitä, tehdään työnantajan ja opiskelijan välinen työsopimus. Työsopimus tehdään yleensä noin kahdeksi ja puoleksi vuodeksi, mutta ajallista joustoa on mahdollista tehdä tarpeen mukaan. Oppisopimuskeskus etsii opiskelijalle koulutuspaikan tietopuolista koulutusta ja tutkinnon 8 Satakunnan oppisopimuskeskus, esite. 9 Työ- ja elinkeinotoimiston verkkosivusto > Työnantajan palvelut > Palkkatuki, esite. Syyskuu Satakunnan oppisopimuskeskus, esite. 9

10 suorittamista varten ja tekee hankintasopimuksen sopivan oppilaitoksen kanssa. Opiskelijan henkilökohtainen opetussuunnitelma tehdään yhteistyössä oppilaitoksen edustajan, koulutustarkastajan, opiskelijan ja työnantajan edustajan kanssa. 11 Varsinaisen oppisopimuskoulutuksen lisäksi nykyisin on mahdollista suorittaa myös oppisopimustyyppiseksi kutsuttua koulutusta, joka on tarkoitettu alakohtaisen osaamisen syventämiseen korkeakoulututkinnon suorittaneille Työssä oppiminen Suomalaisessa kotouttamispolitiikassa maahanmuuttajien integraatiota mitataan työllistymisellä. Työllistymisen voidaan tulkita olevan kotoutumisen keskeisin päämäärä, mistä kertoo esimerkiksi se, että kotoutumispalvelut koskevat työttömiä työnhakijoita: mikäli henkilö Suomeen tullessaan työllistyy heti, esimerkiksi kielenopetusta ei yhteiskunnan järjestämänä ole tarjolla. Mielenkiintoinen lähestymistapa maahanmuuttajien työllistämisen edistämiseen olisi kuitenkin ajatella asiaa myös toisesta näkökulmasta: miten työ voisi toimia integraation välineenä. Vieraasta kieli- ja kulttuuripiiristä tulevalle työn tekeminen osana työyhteisöä voisi toimia merkittävänä tekijänä kotoutumisessa yhteiskuntaan, yhteisöön ja alueeseen. Oppisopimuskoulutuksen johtoajatuksena on työhön oppiminen työn tekemisen kautta. Tavanomainen ammatillinen koulutus sisältää lukemista, kirjoittamista ja teoriaa, jotka edellyttävät erinomaista kielitaitoa. Oppisopimuskoulutuksessa sen sijaan opetuskielen perusteiden hallinta voisi riittää opinnoissa pärjäämiseen, mikäli järjestelmää räätälöitäisiin maahanmuuttajien tarpeisiin paremmin soveltuvaksi. Tässä mielessä oppisopimuskoulutus soveltuu maahanmuuttajille tavanomaista koulun penkillä opiskelua paremmin. Toinen keskeinen syy maahanmuuttajille suunnatun oppisopimuskoulutuksen kehittämiseksi on työssäoppimisen sosiaalinen merkitys: työpaikalla työtä tekemällä pääsee paremmin sisään työyhteisöön, jolla on myös ratkaiseva merkitys ammatin oppimisessa. Työssä oppiminen 11 Tuomola, Merja. Satakunnan oppisopimuskeskus. Haastattelu Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) internetsivusto > Tiedotteet > Oppisopimustyyppistä täydennyskoulutusta korkeakoulutetuille. 10

11 merkitseekin parhaimmillaan työkulttuuriin, työpaikkaan ja laajemminkin yhteiskunnallisiin käytäntöihin sosiaalistumista, enkulturaatiota. 2.3 Oppisopimuskoulutus maahanmuuttajien kouluttamisessa työhön Työnantajalle oppisopimuskoulutus tarjoaa käyttökelpoisen menetelmän maahanmuuttajataustaisen työvoiman kouluttamiseen ja työllistämiseen oppisopimusjärjestelmän joustavuuden, käytännönläheisyyden ja työpaikkakohtaisuuden ansiosta. Oppisopimuskoulutuksessa voidaan käytännön kautta oppimalla ja opettamalla hyödyntää opiskelijan jo olemassa olevaa osaamista ja täydentää sitä henkilökohtaistamissuunnitelman avulla juuri työnantajan tarpeita vastaavaksi. 11

12 3 Maahanmuuttajakoulutus 3.1 Kotoutumiskoulutuksesta ammatillisiin opintoihin Lähtökohtaisesti maahanmuuttajat voivat suorittaa samat koulutukset ja tutkinnot kuin muutkin Suomessa asuvat ja opiskelevat ihmiset. Jotta vieraasta kieli- ja kulttuuritaustasta tulevat ihmiset saisivat mahdollisimman hyvät lähtökohdat tutkintoon johtavaan koulutukseen, maahanmuuttajille järjestetään lisäksi kielitaitoa ja suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumista edistävää koulutusta. Suomessa kotikunnan saanut työtön maahanmuuttaja on oikeutettu kotoutumissuunnitelmaan ja siinä sovittuihin palveluihin, joista yksi keskeisin on kotoutumiskoulutus. Työvoimapoliittisen kotoutumiskoulutuksen lisäksi maahanmuuttajat voivat hyödyntää muuta kotoutumista tukevaa alueellista koulutustarjontaa, jota voidaan rinnastaa työvoimapoliittiseen koulutukseen kotoutumisaikana. Kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on antaa maahanmuuttajalle sellaiset tiedolliset ja taidolliset valmiudet, että hän pystyy toimimaan arkisissa tilanteissa uudessa elinympäristössään, hakeutumaan jatko-opintoihin ja pärjäämään työelämässä. Kotoutumiskoulutus koostuu suomen tai ruotsin kielen opinnoista, joihin on integroitu arkielämään, yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyviä sisältöjä. Koulutuksen laajuus ja sisältö voivat vaihdella henkilön olemassa olevasta osaamisesta ja kielitaidosta riippuen. 13 Kotoutumiskoulutukseen sisältyvien kielikurssien suorittaminen ei kuitenkaan välttämättä takaa jatko-opintoihin pääsemiseen tarvittavaa kielitaitoa. Pääsy esimerkiksi tutkintoon johtavaan ammatilliseen koulutukseen on tästä syystä monelle vaikeaa. Toisaalta jo tutkintokoulutuksessa olevien maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskeyttämisprosentti on verrattain korkea. 14 Sekä koulutukseen pääseminen että tutkinnon loppuun suorittaminen opiskelijoilla, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, edellyttävät järjestelmän joustoja, valmentavaa opetusta ja tukitoimenpiteitä, joita käsitellään tämän raportin viidennessä luvussa. 13 Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus - Suositus opetussuunnitelmaksi. OPH Kim, Su Ran. Porin kaupunki, maahanmuuttajapalvelut. Haastattelu

13 4 Maahanmuuttajien työllistäminen oppisopimuksella 4.1 Työnantajien kokemuksia ulkomaalaistaustaisesta työvoimasta Satakunnan kauppakamarin keväällä 2010 tekemässä kyselytutkimuksessa selvitettiin alueen työnantajien näkemyksiä työperäisestä maahanmuutosta. Tutkimustulosten mukaan suomalaisten ikärakenteesta johtuva ulkomaalaistaustaisen työvoiman tarve tunnistetaan yrityksissä. Tällä hetkellä ulkomaalaistaustaista työvoimaa on eniten palvelusektorilla. Eniten työvoimaa kaivataan tuotannollisiin tehtäviin. 15 Suurinpana haasteena ulkomaalaistaustaisen työvoiman käytössä koetaan kielitaitoon liittyvät vaikeudet. Myös pätevyyksien tunnistamisessa ja työelämän sääntöjen tuntemuksessa nähdään parantamisen varaa. Enemmistö yrityksistä näkee monikulttuurisuuden kuitenkin työyhteisöä rikastuttavana voimavarana, eikä työntekijän kansallisuudella nähdä olevan merkitystä työllistämisen tai työn tekemisen kannalta sinänsä. 16 Erityisenä seikkana ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden kohdalla nähdään työpaikkaan sitoutumiseen liittyvät vaikeudet: työntekijän rekrytoimiseen ja kouluttamiseen käytetyt resurssit menevät hukkaan, mikäli työntekijä tai hänen perheensä ei viihdy alueella ja muuttaa pois. Kotoutumisprosessin onnistumisella on siis keskeinen merkitys työpaikkaan sitoutumisessa. Kysyttäessä mitä toimenpiteitä ensisijaisesti pitäisi tehdä, jotta ulkomaalaiset työntekijät saataisiin jäämään työnantajien palvelukseen nykyistä paremmin, lähes kolmannes kyselyyn vastanneista valitsi yhdeksi tärkeimmistä vaihtoehdoista 17 oppisopimuskoulutuksen Huhtala, Jarkko ja Saarikoski, Juhani. Satakunnan kauppakamari. Haastattelu Mt. 17 Kysymyksessä sai valita kolme tärkeintä vaihtoehtoa 11 vaihtoehdosta. 18 Huhtala, Jarkko ja Saarikoski, Juhani. Satakunnan kauppakamari. Haastattelu

14 4.2 Oppisopimuskoulutuksen kehittämistarpeet ja mahdollisuudet työnantajanäkökulmasta Kehittämistarpeita nähdään työpaikkakouluttamiseen ja rahoitukseen liittyen: työpaikkaohjaus saattaa vaatia enemmän resursseja kuin mitä oppisopimuskeskukselta saatava korvaus mahdollistaa. Toisaalta byrokratia koetaan työlääksi työnantajan näkökulmasta jatkuva raportointi oppisopimuskeskukseen voi rasittaa liikaa suhteessa resursseihin. 19 Työnantajilla saattaa olla vaikeuksia myös sitoutua riittävän pitkiin työsuhteisiin. Sitoutumisen vuoksi oppisopimus tehdään mieluummin sellaisen henkilön kanssa, joka on jo työsuhteessa mahdollisessa oppisopimuspaikassaan kuin uudelle työntekijälle, jonka kelpoisuudesta tai sopivuudesta ei olla varmoja. 20 Toisaalta työnantaja voi olla haluton maksamaan normaalia palkkaa ajalta, jolloin työntekijä vasta opettelee työntekoa palkallisessa työsuhteessa olevan työntekijän tuottavuuden pitäisi olla vähintään sillä tasolla, että työntekijästä koituvat kustannukset tulevat katetuiksi. Työ- ja elinkeinotoimiston työnantajalle maksaman palkkatuen lisäksi tätä ongelmaa voisi ratkaista suunnittelemalla työttömän työnhakijan työllistymispolkua pitkäjänteisesti: esimerkiksi työelämävalmennuksella voitaisiin suunnitelmallisesti tavoitella oppisopimuksen solmimista. Tällöin työelämävalmennus ja TE-toimiston asiakkaille tarkoitettu työharjoittelu tulisi suorittaa siihen työpaikkaan, johon oppisopimusta pyritään saamaan. 21 Kehittämistarpeista huolimatta oppisopimuskoulutus nähdään kuitenkin erinomaisena välineenä myös ulkomaalaistaustaisen työvoiman rekrytointiin ja kouluttamiseen. Oppisopimuskoulutuksen käytännönläheisyys ja joustavuus mahdollistavat sen, että työnantaja saa juuri omiin tarpeisiinsa osaavaa työvoimaa. Kokemusten mukaan oppisopimuksella tulevat opiskelijat ovat myös motivoituneita, koska oppisopimuksessa opiskelija saa palkkaa. 22 Työvoiman tarpeiden muuttuessa nopeasti oppisopimus on luontevin vaihtoehto työntekijöiden 19 Kunnallinen henkilöstöpalveluyksikkö, rekrytointiasiantuntija. Haastattelu kesäkuussa Satakuntalainen osuuskunta, toimitusjohtaja. Haastattelu elokuussa Mt. 22 Satakuntalainen metallialan yritys, henkilöstöjohtaja. Haastattelu heinäkuussa

15 kouluttamiseen, koska oppisopimuksella koulutettava pääsee heti käsiksi työhön oppisopimuksen kautta työnantaja saa tekijöitä nopeammin kuin muita ammatillisen koulutuksen reittejä pitkin 23. Työnantajia kiinnostaa, miten oppisopimuskoulutusjärjestelmää voisi räätälöidä vastaamaan maahaanmuuttajatyövoiman kouluttamiseen liittyviin haasteisiin, kuten kielitaidon ja kulttuurintuntemuksen puutteeseen sekä pätevyyksien ja ammattitaidon tunnistamiseen Satakuntalainen metallialan yritys, henkilöstöjohtaja. Haastattelu heinäkuussa Huhtala, Jarkko ja Saarikoski, Juhani. Satakunnan kauppakamari. Haastattelu

16 5 Maahanmuuttajille suunnattu oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus edellyttää peruskielitaidon hallintaa. Suomen kielen perusteet pitää siis olla olemassa jo oppisopimuskoulutukseen hakeuduttaessa. Tärkein kysymys maahanmuuttajille suunnattua oppisopimuskoulutusta järjestettäessä lieneekin, kuinka hyvää suomen kielen taitoa opiskelijalta vaaditaan. Jos rimaa pidetään liian ylhäällä, maahanmuuttaja jää ilman koulutusta ja työnantajat ilman työvoimaa, mutta toisaalta täysin kielitaidottoman henkilön kohdalla on vaikea kuvitella toimivaa oppisopimuskoulutusta. Hyödyllisintä olisi räätälöidä oppisopimuskoulutusta sellaiseksi, että kielikoulutuksen käytyään henkilöllä olisi mahdollisuus edetä valmentavan koulutuksen kautta ammatilliseen tutkintoon valmistavaan koulutukseen. Kielitaidon lisäksi toinen keskeinen seikka maahanmuuttajille suunnatun oppisopimuskoulutuksen järjestämisessä on yhteiskunnallisten ja kulttuuristen käytäntöjen omaksuminen, oppiminen ja opettaminen. Maahanmuuttajien kohdalla lähtökohta opiskelulle on usein se, että opiskelemaan tullaan Suomeen verrattuna toisenlaisesta kulttuurista ja toisenlaisista koulutusjärjestelmistä 25. Se, mihin Suomessa syntyneet kasvavat ja sosiaalistuvat koko elämänsä, tulisi yhteiskunnan rakenteellisen kotouttamisjärjestelmän puitteissa omaksua kolmen vuoden kotoutumisjakson aikana, jotta aikuinen, toisesta kieli- ja kulttuuripiiristä maahan muuttanut henkilö omaisi yhtäläiset edellytykset esimerkiksi ammatillisiin opintoihin siirtymiseksi. Kotoutuminen, kun sillä tarkoitetaan suomalaisessa yhteiskunnassa tarvittavia kielellisiä, kulttuurisia ja sosiaalisia valmiuksia, harvoin kuitenkaan tapahtuu kolmessa vuodessa, minkä vuoksi tukitoimia tarvitaan myös kotoutumisjakson jälkeen. Työhön tulevia tai nopeasti työllistyviä maahanmuuttajia kotoutumispalvelut, kuten yhteiskunnan tarjoama kielikoulutus, ei koske lainkaan, koska ne on tarkoitettu työttömille työnhakijoille. Toisaalta hyvänkin kielitaidon omaava maahanmuuttajaoppilas tarvitsee usein myös kielellistä tukea, erityisesti alakohtaisten 25 Osuma-projekti: Asiakasvastuu oppimisprosessissa. Maahanmuuttajan ohjaus- ja tukipalvelut oppisopimuskoulutuksessa, s

17 sanastojen ja käytäntöjen ymmärtämiseksi 26. Jotta oppisopimuskoulutus aidosti hyödyttäisi sekä opiskelijaa, työnantajaa että suomalaisia työmarkkinoita, olisi koulutusjärjestelmässä tehtävä joustoja, jotka edistävät opiskelijan oppimista ja tutkinnon suorittamista 27. Oppisopimuskoulutukseen tulisi luoda kielellisten ja kulttuuristen valmiuksien kehittämistä edistäviä opetus- ja toimintamalleja sekä toisaalta järjestää oppisopimuskoulutusta edeltävää ja siihen valmentavaa koulutusta nykyistä MAVA-koulutusta räätälöimällä. Oppisopimukseen valmentavasta koulutuksesta on kokemuksia muualla Suomessa 28, ja se on koettu keskeiseksi oppisopimuksen saamista ja oppisopimuskoulutuksessa menestymistä edistäväksi välineeksi. Myös koulutukseen hakeutuminen on oma pohdintaa ja suunnittelua vaativa osa-alueensa. Kolmas teema, joka maahanmuuttajien kohdalla edellyttää uusien toimintamallien kehittelyä, on oppisopimuskoulutuksen aikaiset tukipalvelut ja kielellistä ja kulttuurista oppimista edistävät koulutussisällöt. 5.1 Valmistava ja valmentava koulutus kohti ammatillisia opintoja Ongelmana maahanmuuttajien oppisopimuskoulutukseen pääsemisessä näyttää olevan ennen kaikkea kielitaidon puute. Kotoutumisvaiheen koulutuksen rahoittajan (työhallinto) oletuksena näyttää olevan, että kotoutumiskoulutuksen jälkeen maahanmuuttajalla on kielelliset valmiudet jatko-opintoihin siirtymistä varten 29. Näin ei kuitenkaan useinkaan ole. Kotoutumiskoulutuksen jälkeen maahanmuuttaja jää usein tilanteeseen, jossa kielikoulutukset on käyty, mutta esimerkiksi ammatilliseen koulutukseen riittävää kielitaitoa ei vielä ole 30. Toisaalta heikomman koulutustason maista tulevilla opiskelijoilla ei välttämättä ole suomalaisen mallin mukaista verrattain laajaa peruskoulu- tai muuta koulutushistoriaa, minkä vuoksi opiskelu itsessään saattaa olla hankalaa ja vierasta. Eräs työnantaja puhui tarpeesta oppimaan oppimiseen: jo 26 Osuma-projekti: Asiakasvastuu oppimisprosessissa. Maahanmuuttajan ohjaus- ja tukipalvelut oppisopimuskoulutuksessa, s Mt. 28 Ks. esim. Osuma-projekti: Oppisopimukseen valmentava koulutus väylänä työelämään. Koulutuskeskus Salpaus. 29 Sotarauta, Petri ja Huhtala, Mikko. Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Haastattelu Mt. 17

18 koulun penkillä istuminen saattaa vaatia opettelua. Kotoutumiskoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen väliin jäävään tyhjiöön on mahdollista vastata oppisopimuskoulutukseen valmentavalla koulutuksella, jota voidaan järjestää maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti 31. Maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus (MAVA) on ammatillisen peruskoulutuksen yhteydessä järjestettävää, ei tutkintoon johtavaa koulutusta. Sen tarkoituksena on antaa opiskelijalle kielelliset ja muut tarvittavat valmiudet ammatilliseen koulutukseen siirtymistä varten. Valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteita voidaan käyttää sekä ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaan koulutukseen että oppisopimuskoulutukseen valmentavaan koulutukseen. 32 MAVA koostuu moduuleista, joista tilaaja voi valita haluamansa asiakkaan tilanteen mukaan. MAVA:ssa voi siis olla sisällöllistä vaihtelua, tilaajan tarpeista riippuen. 33 Satakunnassa ei ole järjestetty oppisopimukseen valmentavaa koulutusta, mutta ajateltaessa esimerkiksi puutteellisesta kielitaidosta johtuvia vaikeuksia oppisopimuksen saamiseksi, oppisopimuskoulutukseen valmentavaa koulutusta voitaisiin järjestää nimenomaan maahanmuuttajille suunnattuna. MAVA voitaisiin siis integroida oppisopimuskoulutukseen siten, että siinä painottuisi kielellisten ja kulttuuristen valmiuksien kehittäminen. Lisäksi MAVA:aan kuuluvat työharjoittelut suoritettaisiin sille alalle tai jopa siihen työpaikkaan, johon opiskelija on pyrkimässä oppisopimuksella. MAVA-koulutus voidaan rinnastaa kotoutumisjakson aikana työvoimapoliittiseen koulutukseen. Vuoden 2010 alussa uudistuneen lain myötä myös omaehtoista koulutusta (esim. MAVA) 31 Ks. Maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus. Opetussuunnitelman perusteet. OPH, Mt. 33 Sotarauta, Petri ja Huhtala, Mikko. Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Haastattelu

19 voidaan kotoutumisjakson jälkeenkin tietyin ehdoin, korkeintaan kahden vuoden ajan, tukea työvoimapoliittisin etuuksin, mikäli koulutus edistää henkilön työllistymistä Koulutukseen hakeutuminen Maahanmuuttajien kohdalla koulutusmahdollisuuksien tuntemus on osoittautunut seikaksi, johon tulisi kiinnittää huomiota. Tieto koulutusmahdollisuuksista ei välttämättä tavoita maahanmuuttajia, ellei tiedottamiseen erikseen panosteta. Myöskään sähköiset kanavat eivät välttämättä toimi parhaalla mahdollisella tavalla, mikäli hakijan kielitaito ei ole riittävä. Heikomman kielitaidon omaava henkilö ymmärtää omat koulutustarpeensa ja koulutusmahdollisuutensa parhaiten, kun ne selitetään hänelle suullisesti. 35 Esimerkiksi työ- ja elinkeinotoimistossa tulisi panostaa myös oppisopimuskoulutuksesta tiedottamiseen. TEtoimiston ja oppisopimuskeskuksen keskinäistä tiedonvälitystä voisi lisätä, jotta työvoimaviranomaisilla olisi tarpeeksi tietoa oppisopimuksen mahdollisuuksista myös maahanmuuttajien kohdalla. Myös työnantajalle tarkoitetuista tukimahdollisuuksista työttömien työnhakijoiden palkkaamisessa tulisi informoida enemmän. Hakeutumisvaiheessa asiakas voi tarvita myös kokonaisvaltaisempaa ohjausta. Esimerkiksi MAVA-koulutuksen aikana opiskelijoiden kanssa tulisi käydä läpi, minkä verran sitoutumista oppisopimuskoulutus vaatii ja mitä käytännön asioita opiskeluprosessiin liittyy: esimerkiksi toimeentuloon, ajankäyttöön sekä mahdolliseen perheen ja opiskelun yhteensovittamiseen liittyviä kysymyksiä olisi hyvä käydä läpi tässä vaiheessa. 36 Toisaalta pitää välttää liioittelemasta oppisopimuskoulutuksen vaikeutta: eräs haastattelemani opiskelija koki, että hänen tiedustellessaan oppisopimusmahdollisuuksia, koulutustarkastaja oli jopa lannistava korostaessaan koulutusmenetelmän hankaluutta liikaa. 34 Myllykoski, Päivi. Porin työ- ja elinkeinotoimisto. Haastattelu Aikuisille maahanmuuttajille suunnattu valmentava koulutus Etelä-Savossa. Nykytila ja kehittämistarpeet. Maahanmuuttajien koulutus projektin selvitys. Etelä-Savon TE-keskuksen raportteja 4/2008, s Osuma-projekti: Asiakasvastuu oppimisprosessissa. Maahanmuuttajan ohjaus- ja tukipalvelut oppisopimuskoulutuksessa, s

20 Erityistä panostusta vaatii myös oppisopimusta hakevan asiakkaan olemassa olevan osaamisen, tiedon ja taidon tunnistaminen, jotta voidaan arvioida hänen ammattitaitoaan ja ammattitaidon kehittämistarpeita 37. Osaamisen tunnistaminen edellyttää erityistä panostusta maahanmuuttajien kohdalla, koska toisenlaisista yhteiskuntajärjestelmistä tulevien henkilöiden tutkintotodistukset tai niiden puute eivät välttämättä kerro suomalaiselle arvioitsijalle riittävän seikkaperäisesti hakijan todellisesta osaamisesta. 5.3 Koulutussisällöt oppisopimuksen aikana Kielenopetus ja kulttuuritieto Tavanomaisessa ammatillisessa koulutuksessa tarvitaan erittäin hyvää suomen kielen taitoa, jonka saavuttamiseksi kotoutumisjaksoon sisältyvät kielikurssit eivät välttämättä riitä. Oppilaitoksilla saattaa myös olla korkea kynnys ottaa opetusryhmiin yksittäisiä opiskelijoita, joilla kieliongelmien vuoksi ei ole yhtä hyvät lähtökohdat opiskeluun ja oppimiseen kuin niillä opiskelijoilla, joiden äidinkieli on suomi. Maahanmuuttajille tarvittaisiinkin räätälöityä ammatillista koulutusta, koska nykytilanteessa moni maahanmuuttaja jää vaille tutkintoa 38. Maahanmuuttajille tarkoitettuihin koulutusohjelmiin tulisi sisältyä peruskoulutuksen lisäksi kieli- ja kulttuurikoulutusta. Oppisopimuskoulutuksen tietopuoliseen koulutukseen tulisi hankkia oppilaitokselta lisäkoulutusmoduuleja, joissa fokus olisi jos mahdollista alakohtaisesti painottaen kielenoppimisessa ja perehdyttämisessä työkulttuuriin. Eräs haastateltava ehdotti mallia, jossa esimerkiksi aamulla opiskellaan ammattisanastopainotteisesti suomen kieltä ja myöhemmin päivällä ammatillisen oppimisen tunneilla opittuja käsitteitä sovelletaan käytäntöön. Toisaalta maahanmuuttajille suunnatussa oppisopimuskoulutuksessa tulee tunnistaa myös informaalin oppimisen merkitys. Pelkkä suomen kielen formaali lisäopetus ei riitä myös ammatinopettajat ja työpaikkakouluttajat 37 Osuma-projekti: Asiakasvastuu oppimisprosessissa. Maahanmuuttajan ohjaus- ja tukipalvelut oppisopimuskoulutuksessa, s Kim, Su Ran. Porin kaupunki, maahanmuuttajapalvelut. Haastattelu

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19. 20.3.2009, Helsinki Opetushallitus Ulla Nieminen, Koulutuskeskus Salpaus Taustaa Osuma-projekti,

Lisätiedot

Satakunnan oppisopimuskeskus

Satakunnan oppisopimuskeskus Satakunnan oppisopimuskeskus Henkilöstö Koulutustarkastajat Janne Koskela, Riitta Lehtonen, Juha Nurmi, Anne Nurmimäki (Rauma) Koulutussihteerit: Sirpa Häyhtiö, Kirsi Aulapalo, Kirsi Jokisuo, Satu Uusi-Uola

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky.

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky. Oppisopimus - väylä ammattitaitoon Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus www.pkky.fi/oppisopimus Määritelmä: OPPISOPIMUS ON PÄÄOSIN TYÖPAIKALLA KÄYTÄNNÖN TYÖTEHTÄVISSÄ TAPAHTUVA

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

Uusi NAO maahanmuuttajille

Uusi NAO maahanmuuttajille Uusi NAO maahanmuuttajille Ikkunat auki eurooppalaiseen aikuiskoulutukseen, Helsinki 17.-18.11.2016 Ulla-Jill Karlsson Neuvotteleva virkamies Ammatillisen koulutuksen osasto Uusi NAO maahanmuuttajille

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Nuorten oppisopimuskoulutus Tarja Orellana, koulutustarkastaja p. 040 341 5189 tarja.orellana@jao.fi

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Oppisopimuksia ammattikoululaisille

Oppisopimuksia ammattikoululaisille Oppisopimuksia ammattikoululaisille Jaakko Lainio 20.3.2014 Viimeinen vuosi oppisopimuksella Erinomainen yhdistelmämahdollisuus! Opiskellaan ensin perustaidot koulussa ja siirrytään välillä oppisopimuksella

Lisätiedot

Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa

Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa Näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Syksy 2014 Sanna Penttinen Ammatillinen aikuiskoulutus Ohjauksen ja tukitoimien tarve Lähtökohtaisesti kaikki tutkinnon

Lisätiedot

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Marja Perälä, toimistonjohtaja 1 Maahanmuuttajien palveluun sovellettavat lait ja ohjeet Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) - kotoutumislaki voimaan

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä.

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. MITÄ OPPISOPIMUKSELLA VOI OPISKELLA? Oppisopimus on työssäoppimista ja opiskelua oppilaitoksessa Oppisopimuksen avulla voit suorittaa perustutkinnon

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula, Sipoo Opiskelijoita noin 7 000, henkilökuntaa noin 620 12 koulutusyksikköä (Järvenpää,

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Vuoden 2014 oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen paikat Päätös

Lisätiedot

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus koulutusmuotona Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus on ollut aiemmin Suomessa pääasiassa aikuisten koulutusmuoto ammatillisten tutkintojen suorittamiseen Oppisopimuskoulutuksella

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta

Lisätiedot

Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa

Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa Ohjauksen palvelutuokiot Satakunnan Opin ovi ja yhteistyötä koulutukseen! Satakunnan Opin ovi ja yhteistyötä koulutukseen! projektit

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Elinvoimaa maahanmuutosta

Elinvoimaa maahanmuutosta Elinvoimaa maahanmuutosta 8.12.2016 Maahanmuuttajan polku työhön 1 Polku avattuna palvelujen kautta, esimerkkinä kotoutuja-asiakas Ostetussa alkuhaastattelussa testataan asiakkaan kielitaito ja kartoitetaan

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA YLEISTÄ OPPISOPIMUKSESTA Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimiston tehtävänä on palvella alueensa (Hämeenlinna, Hattula, Janakkala) elinkeinoelämää ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Stadin oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen! Kun haluat yhdistää työnteon ja opiskelun, oppisopimuskoulutus on juuri sinulle sopiva

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus 12.4.2010 Henkilökohtaistamismääräys ( 43/011/2006) HAKEUTUMISVAIHE selvitetään haastatteluin ja testauksin henkilön mahdolliset luki- ja oppimisvaikeudet,

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2015 2016 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot ja hakeutumisvaiheiden prosessit. EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 30.6.2012

Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot ja hakeutumisvaiheiden prosessit. EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 30.6.2012 Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot ja hakeutumisvaiheiden prosessit EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 30.6.2012 EKA Opin Ovi -projektissa toimii neljä kehittämisryhmää, jotka on muodostettu aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

Leila Niittymäki, koulutussuunnittelija Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, oppisopimustoimisto leila.niittymaki@samiedu.

Leila Niittymäki, koulutussuunnittelija Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, oppisopimustoimisto leila.niittymaki@samiedu. Leila Niittymäki, koulutussuunnittelija Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, oppisopimustoimisto leila.niittymaki@samiedu.fi, 044 550 6658 Kehittämistyön artikkeli 12.5.2013 Maahanmuuttajat oppisopimuksessa

Lisätiedot

OPPISOPIMUS on HYVÄ DIILI!

OPPISOPIMUS on HYVÄ DIILI! OPPISOPIMUS on DIILI! HYVÄ Oppisopimuksella osaajaksi stadissa. Työelämälähtöistä oppisopimuskoulutusta Keski- Uudellamaalla. Oppisopimukset Itä- Uudellamaalla. OPPISOPIMUS Viikkotyöaika: min. 25h/vko

Lisätiedot

Muokkaa lomaketta [ PRIIMA itsearviointilomake: Oppisopimuskoulutuksen edellytys...

Muokkaa lomaketta [ PRIIMA itsearviointilomake: Oppisopimuskoulutuksen edellytys... Sivu 1/5 13vastaukset Tiivistelmä Näytä vastaukset kokonaisuudessaan Vastaajan tiedot Heli Mattila, Keuda oppisopimuskeskus, Koulutussuunnittelija Satu Matikainen Keudan oppisopimuskeskuskoulutussihteeri

Lisätiedot

KIITO kiinni työhön ja osaamiseen

KIITO kiinni työhön ja osaamiseen KIITO kiinni työhön ja osaamiseen ESR-hanke 1.9.2016-31.8.2019 ESR Toimintalinja 3: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus 6.1.Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys Petri Sotarauta 28.11.2017 2 #AMISREFORMI REFORMI PÄHKINÄNKUORESSA Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva ja

Lisätiedot

Keskusjärjestöjen yhteiskuntasopimusneuvottelut

Keskusjärjestöjen yhteiskuntasopimusneuvottelut TYÖMARKKINAKIRJE 2/2015 Keskusjärjestöjen yhteiskuntasopimusneuvottelut Keskusjärjestöt neuvottelevat paraikaa yhteiskuntasopimuksesta. Hallitus edellyttää, että yksikkötyökustannukset alenisivat viidellä

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta Mitä muutoksia on tulossa 2017-2019 http://www.oph.fi/download/171627_toisen_asteen_ammatillisen_koulutuksen_reformi.pdf Ammatillisen koulutuksen reformi on esitelty eduskunnalle ja tulee päätettäväksi

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään KUNTOUTUSPÄIVÄT 19.3.2010 Juhani Pirttiniemi opetusneuvos, KT Opetushallitus Säädöstaustaa: L 631/1998 8 : Ammatillista

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO Ari Haapasaari MIKSI OPPISOPIMUSKOULUTUS? Oppisopimuskoulutus on yrittäjälle hyvä vaihtoehto kun haluat laajentaa tai päivittää omaa ammatillista

Lisätiedot

Kotona Suomessa-hankkeen tavoite

Kotona Suomessa-hankkeen tavoite Kotona Suomessa-hankkeen tavoite Kotona Suomessa yhdistää maahanmuuttajien parissa työskentelevät asiantuntijat verkostoksi, joka toteuttaa yhä laadukkaampia ja vaikuttavampia kotouttamispalveluita kaikkialla

Lisätiedot

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Tuettu Oppisopimus Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus SISÄLLYS 1 AMMATILLISEN VERKOSTON KEHITTÄMISEN PROSESSI 1 2 HYVÄT KÄYTÄNNÖT 2 2.1 Yritysten kanssa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset vankilakoulutukseen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset vankilakoulutukseen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset vankilakoulutukseen Ylijohtaja Mika Tammilehto 12.12.2017 TARVELÄHTÖISTÄ KOULUTUSTA Uusi ammatillinen koulutus 1.1.2018 alkaen Henkilökohtaistaminen VANKILAOPETUS

Lisätiedot

26.4.2012. HARVA-kehttämishanke Merja Tuomola Tiina Garcia 2011-2012

26.4.2012. HARVA-kehttämishanke Merja Tuomola Tiina Garcia 2011-2012 HARVA-kehttämishanke Merja Tuomola Tiina Garcia 2011-2012 Oppisopimusopiskelija voi saavuttaa mahdollisimman hyvin tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja selviytyä työtehtävistään oppimisvaikeuksistaan tai

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli. Vastuut toimijoiden kesken

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli. Vastuut toimijoiden kesken Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli Vastuut toimijoiden kesken 2 + 1 malliin siirtymisen edellytykset Opiskelijalla tulee olla: ammattitaito täydentävät opinnot (20 ov) suoritettu 18 v ikä, pääsääntöisesti

Lisätiedot

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus uudessa kotoutumislaissa

Lisätiedot

EK:n 3+6 oppisopimusmalli

EK:n 3+6 oppisopimusmalli EK:n 3+6 oppisopimusmalli EK:n 3+6 oppisopimusmallin tavoitteet tukea nuorten työllistymistä lisäämällä alle 25-vuotiaiden mahdollisuuksia oppisopimuskoulutukseen kehittää oppisopimuskoulutusta paremmin

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Tausta Nuorten yhteiskuntatakuu Erillinen ohjelma 20 29-vuotiaille, vailla toisen asteen tutkintoa oleville Lisärahoitus ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi

Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi Osallisena Suomessa Pudasjärvi Kuntamarkkinat 12.9.2012 Virpi Harilahti-Juola Pudasjärven kuntasuunnitelma uusi ja elinvoimainen Pudasjärvi Maahanmuutto yksi Pudasjärven

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 2 V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 3. 1 1. 2 0 1 6 R I I K K A - M A R I A Y L I - S U O M U O M N I A N KO U LU T U S - JA PA LV E LU V E

Lisätiedot

Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa

Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa EK-foorumi, Oulu Satu Ågren Esityksen sisältö Oppisopimuskoulutusta yksilöllistyviin ja eriytyviin tarpeisiin Oppisopimuksen kehittäminen ammatillisen koulutuksen reformissa

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Osaavaa työvoimaa yhteishankintakoulutuksella

Osaavaa työvoimaa yhteishankintakoulutuksella Osaavaa työvoimaa yhteishankintakoulutuksella Rekry Täsmä Muutos 8.10.2014 1 RekryKoulutus Työnantaja tarvitsee uusia ammattitaitoisia työntekijöitä, eikä heitä ole tarjolla työnhakijoina tai lähiaikoina

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Esityksen sisältö Osaamisperusteisuus ammatillisessa koulutuksessa Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen tunnistaminen

Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen tunnistaminen Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen tunnistaminen Osaava maahanmuuttaja ohjausta maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseen 20.11.2015 Turku, Turun yliopisto & NVL Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen

Lisätiedot

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Stadin aikuisopisto Oppisopimuskoulutus Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen! Kun haluat yhdistää työnteon ja opiskelun, oppisopimuskoulutus on juuri sinulle sopiva vaihtoehto.

Lisätiedot

Innostu nuorista Jarno Tuimala, toimitusjohtaja Kaupan päivä, 2014 Hyria koulutus Oy

Innostu nuorista Jarno Tuimala, toimitusjohtaja Kaupan päivä, 2014 Hyria koulutus Oy Innostu nuorista Jarno Tuimala, toimitusjohtaja Kaupan päivä, 2014 Hyria koulutus Oy E N E M M Ä N O S A A M I S T A 13.1.2014 1 Hyria koulutus Oy lyhyesti Ammatti- ja aikuisopisto Hyvinkään-Riihimäen

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari 25.11.2013 Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Pudasjärveläisiä ratkaisuja maahanmuuttajien koulutuskysymyksiin Lappi kodiksi

Lisätiedot

Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen

Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne Prosessin

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

ELY-keskukset ja yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa

ELY-keskukset ja yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa ELY-keskukset ja yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa 15.3.2017 Maahanmuuttopäällikkö Lisbeth Mattsson Pohjois-Savon ELY-keskus Valtion ja kunnan roolit

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

PALAPELI2 - kotoutumiskoulutusta ja ohjauspalveluja maahanmuuttajille 1.8.2008 31.10.2011

PALAPELI2 - kotoutumiskoulutusta ja ohjauspalveluja maahanmuuttajille 1.8.2008 31.10.2011 PALAPELI2 - kotoutumiskoulutusta ja ohjauspalveluja maahanmuuttajille 1.8.2008 31.10.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Alkuvaiheen suomen kielen ja kotoutumista edistävän opetuksen kehittäminen

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Kotoutumista edistävän koulutuksen kehittämisnäkymät. Opetushallitus 17.3.2015 Maahamuuttojohtaja Kristina Stenman

Kotoutumista edistävän koulutuksen kehittämisnäkymät. Opetushallitus 17.3.2015 Maahamuuttojohtaja Kristina Stenman Kotoutumista edistävän koulutuksen kehittämisnäkymät Opetushallitus 17.3.2015 Maahamuuttojohtaja Kristina Stenman Kotoutumiskoulutuksen resurssit 2013-2016, TEM:n pääluokka, työvoimatoimenpiteet, mom.

Lisätiedot