Maahanmuuttajien oppisopimuskoulutus Selvitys maahanmuuttajille suunnatun oppisopimuskoulutuksen kehittämistarpeista Satakunnassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maahanmuuttajien oppisopimuskoulutus Selvitys maahanmuuttajille suunnatun oppisopimuskoulutuksen kehittämistarpeista Satakunnassa"

Transkriptio

1 Maahanmuuttajien oppisopimuskoulutus Selvitys maahanmuuttajille suunnatun oppisopimuskoulutuksen kehittämistarpeista Satakunnassa Syyskuu 2010 Annakatriina Jylhä Porin yliopistokeskus 1

2 1 JOHDANTO SELVITYKSEN AIHE JA MENETELMÄ MENETELMÄ RAPORTIN RAKENNE TYÖPERÄINEN MAAHANMUUTTO SATAKUNTA KESKEISET KÄSITTEET MAAHANMUUTTAJIEN TYÖMARKKINATILANNE SUOMESSA ULKOMAILTA REKRYTOITAVA TYÖVOIMA OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖLLISTYMISEN JA KOTOUTUMISEN TUKENA OPPISOPIMUSKOULUTUS LYHYESTI TYÖSSÄ OPPIMINEN OPPISOPIMUSKOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTTAMISESSA TYÖHÖN MAAHANMUUTTAJAKOULUTUS KOTOUTUMISKOULUTUKSESTA AMMATILLISIIN OPINTOIHIN MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTÄMINEN OPPISOPIMUKSELLA TYÖNANTAJIEN KOKEMUKSIA ULKOMAALAISTAUSTAISESTA TYÖVOIMASTA OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN KEHITTÄMISTARPEET JA MAHDOLLISUUDET TYÖNANTAJANÄKÖKULMASTA MAAHANMUUTTAJILLE SUUNNATTU OPPISOPIMUSKOULUTUS VALMISTAVA JA VALMENTAVA KOULUTUS KOHTI AMMATILLISIA OPINTOJA KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN KOULUTUSSISÄLLÖT OPPISOPIMUKSEN AIKANA OHJAUS JA TUKI OPPISOPIMUKSEN AIKANA JÄRJESTELMÄN JOUSTOMAHDOLLISUUDET JA RAHOITUS TOIMINTAMALLIT: VIESTINTÄ, KOORDINOINTI JA VERKOSTOITUMINEN

3 7.1 VIESTINTÄ KOORDINOINTI JA VERKOSTOITUMINEN JOHTOPÄÄTÖKSET YHTEENVETO JATKOSELVITYKSEN TARVE LISÄTIETOJA...32 LÄHTEET

4 1 Johdanto 1.1 Selvityksen aihe ja menetelmä Satakunnan oppisopimuskeskus on tilannut Porin yliopistokeskukselta selvityksen maahanmuuttajien oppisopimuskoulutuksen kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista Satakunnassa. Selvitystyö toteutetaan kolmen kuukauden aikana, ja sen tarkoituksena on toimia johdatuksena maahanmuuttajien oppisopimuskoulutukseen liittyvään tematiikkaan ja avata siihen liittyviä jatkoselvitystä vaativia kysymyksiä. Tavoitteena on alustavasti kartoittaa, miten oppisopimuskoulutusta tulisi kehittää, jotta se nykyistä paremmin edistäisi maahanmuuttajien työllistymistä ja kouluttautumista ja toisaalta auttaisi työnantajia saavuttamaan osaavaa työvoimaa Menetelmä Alueelliset työllisyys-, kotouttamis- ja kotoutumispoliittiset päämäärät ovat toisiaan tukevia tavoitteita, jotka toteutuessaan edistävät maahanmuuttajien maakunnallista integraatiota. Näin ollen maahanmuuttajien oppisopimuskoulutuksen kehittämistarpeita lähestytäänkin sekä kotouttamis- ja muuta maahanmuuttajatyötä tekevien asiantuntijoiden että alueen työnantajien näkökulmista. Maakunnallisen näkökulman selvittämiseksi tietoa on kerätty haastatteluin alueellisilta viranomaisilta, työnantajilta ja kolmannelta sektorilta. Satakunnassa on vain vähän kokemusta oppisopimuksen käytöstä maahanmuuttajien kohdalla, joten tiedonkeruussa on tukeuduttu myös muualla Suomessa saavutettujen käytäntöjen ja kokemusten hyödyntämiseen. Varsinaista kohderyhmää, oppisopimuksella kouluttautuneita tai kouluttautuvia maahanmuuttajia Satakunnassa on hyvin vähän, ja oppisopimustoimiston maahanmuuttajaasiakkaista vain yksi vastasi haastattelupyyntöön. 4

5 Työnantajapuolelta haastateltiin yhtä rekrytointipalveluja järjestävää toimijaa, yhtä metallialan yritystä, yhtä osuuskuntatoimijaa sekä satakuntalaisille työnantajille suunnattua tukiprojektia, jossa rekrytoidaan ulkomaalaista työvoimaa Satakuntaan. Kaikilla haastatelluilla työnantajilla oli kokemusta sekä oppisopimuksen käytöstä että maahanmuuttajien työllistämisestä. Työnantajanäkökulmaa selvityksessä edustaa lisäksi Satakunnan kauppakamari, joka on keväällä 2010 tehnyt kyselytutkimuksen alueen työnantajien näkemyksistä maahanmuuttajatyövoimaan liittyen. Tutkimuksen tuloksia on hyödynnetty tämän selvityksen tausta-aineistona. Viranomais- ja muita maahanmuuttajatyön ja maahanmuuton asiantuntijahaastatteluja tehtiin Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa, Porin kaupungin maahanmuuttajapalveluissa sekä Porin työ- ja elinkeinotoimistossa. Koulutuspuolen asiantuntijahaastattelut toteutettiin kahden eri ammatillisen oppilaitoksen maahanmuuttajakoulutuksesta vastaavien henkilöiden kanssa sekä Satakunnan oppisopimustoimistossa. Työnantajien ja opiskelijoiden näkemykset esitetään raportissa nimettöminä. Asiantuntijoihin, joilta on hankittu aiheeseen liittyviä taustatietoja, viitataan nimellä. Myös kirjallisista aineistoista hankitut taustatiedot on merkitty lähdeviittein Raportin rakenne Tässä luvussa taustoitetaan maahanmuuttajien oppisopimuskoulutuksen kehittämisen tarpeita käymällä lyhyesti läpi työperäisen maahanmuuton tarvetta, maahanmuuttajien työmarkkinatilannetta sekä raportin keskeisintä käsitteistöä. Toisessa luvussa käsitellään oppisopimuskoulutusta ja sen soveltuvuutta maahanmuuttajille ja toisaalta maahanmuuttajia kouluttaville ja työllistäville työnantajille yleisellä tasolla. Kolmannessa luvussa käydään lyhyesti läpi maahanmuuttajakoulutuksen kenttää, neljännessä luvussa käsitellään työnantajien kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien oppisopimuskoulutuksen kehittelemiseksi ja viidennessä luvussa eritellään toimenpiteitä, joita erityisesti maahanmuuttajille suunnattu oppisopimuskoulutus edellyttäisi. Kuudennessa luvussa selvitetään lyhyesti järjestelmän joustomahdollisuuksia. Toimintamalleja, joiden avulla maahanmuuttajille suunnattua 5

6 oppisopimuskoulutusta voitaisiin edelleen lisätä ja kehittää, hahmotellaan seitsemännessä luvussa. 1.2 Työperäinen maahanmuutto Satakunta Satakunnassa on ulkomaan kansalaisia noin 1,2 prosenttia väestöstä. Satakunnassa väestö on iäkkäämpää kuin Suomessa keskimäärin, ja pitkän aikavälin ennusteiden mukaan alueen väestö tulee vähenemään. Ikääntymisen aiheuttaman poistuman vuoksi työvoiman tarve tulee kuitenkin kasvamaan nykyisestä merkittävästi. Työvoiman poistuma on suurinta teollisuudessa, mutta pitkällä tähtäimellä, teknologian kehittyessä ja työn edelleen automatisoituessa, ihmistyövoiman tarve teollisuuden alalla todennäköisesti vähenee. Sen sijaan sosiaali- ja terveysalalla ihmistyövoima ei ole yhtä helposti korvattavissa, minkä vuoksi se todennäköisimmin tulee tarvitsemaan työvoimaa alakohtaisesti tarkasteltuna eniten. 1 Ulkomaalaistaustaista työvoimaa tullaan tarvitsemaan myös Satakunnassa, minkä vuoksi maahanmuuttajille suunnattuun koulutukseen on syytä panostaa. Alueelle tulee luoda kouluttautumista ja työllistymistä tukevia rakenteita, samalla kun huolehditaan uusien asukkaiden kotoutumisen tukemisesta ja sitä kautta alueeseen sitoutuneen työvoiman saavuttamisesta Keskeiset käsitteet Maahanmuuttaja Tässä selvityksessä käsitteellä maahanmuuttaja tarkoitetaan ulkomaalaistaustaisia Suomessa asuvia henkilöitä, joiden äidinkieli on muu kuin ruotsi, suomi tai saame 2. Tilastojen yhteydessä maahanmuuttajalla tarkoitetaan edellä mainitun määritelmän lisäksi henkilöä, jonka kansalaisuus on muu kuin suomi. Kun ajatellaan koulutuksen kohderyhmää, on epätarkoituksenmukaista ajatella maahanmuuttajia yhtenäisenä joukkona, jolla olisi yhteneväiset koulutustarpeet ja koulutukseen liittyvät haasteet. Oppisopimuskoulutusta 1 Mannelin, Merja. Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Haastattelu Ks. esim. Holm & Hopponen & Lahtinen 2008, s. 6. 6

7 ajatellen kohderyhmän kannalta oleellisia asioita ovat lähinnä opiskelijan kielitaitoon ja kulttuurituntemukseen liittyvät mahdolliset vaikeudet, joita oletettavasti on lähinnä vähemmän aikaa Suomessa asuneilla, ei niinkään kaikilla maahanmuuttajataustaisilla henkilöillä. Työperäinen maahanmuutto Suomessa maahanmuuttajista vain noin 10 prosenttia on puhtaasti työperäisiä maahanmuuttajia. Suurin osa maahanmuutosta tapahtuu edelleen ensisijaisesti sosiaalisten suhteiden kautta. 3 Lähtökohtaisesti maahanmuuttajat oli maahantulon syy mikä tahansa ovat potentiaalista työvoimaa. Puhuttaessa Suomea tai alueita uhkaavasta työvoimapulasta on epätarkoituksenmukaista tehdä kategorista jaottelua ulkomailta rekrytoitavan työvoiman (työperäinen maahanmuutto) ja muun maahanmuuton välille: maahanmuutto on yksi merkittävä tekijä vastattaessa tulevaisuuden työvoimapulaan, oli maahantulomekanismi eli oleskeluluvan tyyppi mikä tahansa Maahanmuuttajien työmarkkinatilanne Suomessa Tilastokeskuksen mukaan maahanmuuttajia on Suomessa noin , joista työvoimaan kuuluvia on yli puolet 5. Ulkomaalaisten työttömyys on edelleen noin kolminkertainen Suomen kantaväestöön nähden, joskin parannusta on viime vuosiin nähden tapahtunut. Maahanmuuttajien työmarkkina-asema on epävakaa ja maahanmuuttajilta puuttuvat usein perustiedot, jotka auttavat työpaikan löytämisessä. Ammattitaito ei välttämättä vastaa työmarkkinoiden tarpeita ja myös osaamisen tunnistamisessa on ongelmia Ulkomailta rekrytoitava työvoima Euroopan unionin tai Pohjoismaiden ulkopuolelta tulevat ulkomaalaiset työntekijät tarvitsevat Suomeen muuttaakseen oleskeluluvan. Ensisijaisesti töihin tulevalle ulkomaalaiselle 3 Jalkanen, Samuli. Työhön Satakuntaan -projekti. Haastattelu Tilastokeskuksen verkkosivusto. Suomi lukuina, Väestö. 8/ Holm & Hopponen & Lahtinen 2008, s Maahanmuuttajien työllistyminen ja kannustinloukut. Sisäasiainministeriön julkaisuja 2/

8 myönnetään yleensä työntekijän oleskelulupa, mutta Suomeen voi tulla töihin myös muilla luvilla tai lupa voidaan myöntää ns. muulla perusteella. Työntekijän oleskelulupaprosessin ensimmäisessä vaiheessa alueen työ- ja elinkeinotoimisto tekee osaratkaisun, jossa se tarkastaa työvoiman saatavuuden ja työvoimaehdot. Mikäli osaratkaisu on myönteinen, varsinaisen oleskeluluparatkaisun tekee Maahanmuuttovirasto. Moniin Suomessa myönnettäviin oleskelulupiin sisältyy ainakin osittainen työnteko-oikeus, vaikka oleskeluluvan peruste olisi muu kuin työ, esimerkiksi kansainvälinen suojelu, perheside tai opiskelu. 7 7 Maahanmuuttajien työllistyminen ja kannustinloukut. Sisäasiainministeriön julkaisuja 2/

9 2 Oppisopimuskoulutus työllistymisen ja kotoutumisen tukena 2.1 Oppisopimuskoulutus lyhyesti Oppisopimuskoulutus on yksi koulutuksen rahoitusmuoto työvoimakoulutuksen ja omaehtoisen koulutuksen rinnalla. Oppisopimus on opiskelijan ja työnantajan välinen määräaikainen työsuhde. Työnantaja maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja lakisääteiset kustannukset oppisopimuksen ajalta. Oppisopimusopiskelija saa siis palkan ja käytännön opetuksen työnantajalta. Työnantajan on mahdollista saada opiskelijan kouluttamiseen valtion maksamaa kulukorvausta. Tietopuolisen opiskelun ajalta työnantaja ei ole velvollinen maksamaan palkkaa, vaan näiden jaksojen aikana opiskelijalla on oikeus opintososiaalisiin etuuksiin. Koulutus (teoriakoulutus ja näytöt) on työnantajalle ja opiskelijalle maksutonta. 8 Mikäli työnantaja palkkaa oppisopimuksella työttömän työnhakijan, hänellä on mahdollisuus palkkatukeen. Palkkatukea voidaan maksaa työnantajalle koko oppisopimuksen ajan. 9 Oppisopimuksella voidaan järjestää sekä tutkintotavoitteista koulutusta että lisäkoulutusta. Oppisopimuskoulutuksella on mahdollista suorittaa ammatilliset perustutkinnot sekä työelämän näyttötutkinnot, joihin kuuluvat erikoisammattitutkinnot ja ammattitutkinnot. 10 Käytännössä oppisopimus tehdään niin, että kun työnantaja on ilmaissut kiinnostuksensa oppisopimuksen tekemiseen, työnantaja ja koulutustarkastaja yhteistyössä tutkivat työn sisältöjä suhteessa tutkintovaatimuksiin. Jos oppisopimuksen solmimiselle ei ole esteitä, tehdään työnantajan ja opiskelijan välinen työsopimus. Työsopimus tehdään yleensä noin kahdeksi ja puoleksi vuodeksi, mutta ajallista joustoa on mahdollista tehdä tarpeen mukaan. Oppisopimuskeskus etsii opiskelijalle koulutuspaikan tietopuolista koulutusta ja tutkinnon 8 Satakunnan oppisopimuskeskus, esite. 9 Työ- ja elinkeinotoimiston verkkosivusto > Työnantajan palvelut > Palkkatuki, esite. Syyskuu Satakunnan oppisopimuskeskus, esite. 9

10 suorittamista varten ja tekee hankintasopimuksen sopivan oppilaitoksen kanssa. Opiskelijan henkilökohtainen opetussuunnitelma tehdään yhteistyössä oppilaitoksen edustajan, koulutustarkastajan, opiskelijan ja työnantajan edustajan kanssa. 11 Varsinaisen oppisopimuskoulutuksen lisäksi nykyisin on mahdollista suorittaa myös oppisopimustyyppiseksi kutsuttua koulutusta, joka on tarkoitettu alakohtaisen osaamisen syventämiseen korkeakoulututkinnon suorittaneille Työssä oppiminen Suomalaisessa kotouttamispolitiikassa maahanmuuttajien integraatiota mitataan työllistymisellä. Työllistymisen voidaan tulkita olevan kotoutumisen keskeisin päämäärä, mistä kertoo esimerkiksi se, että kotoutumispalvelut koskevat työttömiä työnhakijoita: mikäli henkilö Suomeen tullessaan työllistyy heti, esimerkiksi kielenopetusta ei yhteiskunnan järjestämänä ole tarjolla. Mielenkiintoinen lähestymistapa maahanmuuttajien työllistämisen edistämiseen olisi kuitenkin ajatella asiaa myös toisesta näkökulmasta: miten työ voisi toimia integraation välineenä. Vieraasta kieli- ja kulttuuripiiristä tulevalle työn tekeminen osana työyhteisöä voisi toimia merkittävänä tekijänä kotoutumisessa yhteiskuntaan, yhteisöön ja alueeseen. Oppisopimuskoulutuksen johtoajatuksena on työhön oppiminen työn tekemisen kautta. Tavanomainen ammatillinen koulutus sisältää lukemista, kirjoittamista ja teoriaa, jotka edellyttävät erinomaista kielitaitoa. Oppisopimuskoulutuksessa sen sijaan opetuskielen perusteiden hallinta voisi riittää opinnoissa pärjäämiseen, mikäli järjestelmää räätälöitäisiin maahanmuuttajien tarpeisiin paremmin soveltuvaksi. Tässä mielessä oppisopimuskoulutus soveltuu maahanmuuttajille tavanomaista koulun penkillä opiskelua paremmin. Toinen keskeinen syy maahanmuuttajille suunnatun oppisopimuskoulutuksen kehittämiseksi on työssäoppimisen sosiaalinen merkitys: työpaikalla työtä tekemällä pääsee paremmin sisään työyhteisöön, jolla on myös ratkaiseva merkitys ammatin oppimisessa. Työssä oppiminen 11 Tuomola, Merja. Satakunnan oppisopimuskeskus. Haastattelu Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) internetsivusto > Tiedotteet > Oppisopimustyyppistä täydennyskoulutusta korkeakoulutetuille. 10

11 merkitseekin parhaimmillaan työkulttuuriin, työpaikkaan ja laajemminkin yhteiskunnallisiin käytäntöihin sosiaalistumista, enkulturaatiota. 2.3 Oppisopimuskoulutus maahanmuuttajien kouluttamisessa työhön Työnantajalle oppisopimuskoulutus tarjoaa käyttökelpoisen menetelmän maahanmuuttajataustaisen työvoiman kouluttamiseen ja työllistämiseen oppisopimusjärjestelmän joustavuuden, käytännönläheisyyden ja työpaikkakohtaisuuden ansiosta. Oppisopimuskoulutuksessa voidaan käytännön kautta oppimalla ja opettamalla hyödyntää opiskelijan jo olemassa olevaa osaamista ja täydentää sitä henkilökohtaistamissuunnitelman avulla juuri työnantajan tarpeita vastaavaksi. 11

12 3 Maahanmuuttajakoulutus 3.1 Kotoutumiskoulutuksesta ammatillisiin opintoihin Lähtökohtaisesti maahanmuuttajat voivat suorittaa samat koulutukset ja tutkinnot kuin muutkin Suomessa asuvat ja opiskelevat ihmiset. Jotta vieraasta kieli- ja kulttuuritaustasta tulevat ihmiset saisivat mahdollisimman hyvät lähtökohdat tutkintoon johtavaan koulutukseen, maahanmuuttajille järjestetään lisäksi kielitaitoa ja suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumista edistävää koulutusta. Suomessa kotikunnan saanut työtön maahanmuuttaja on oikeutettu kotoutumissuunnitelmaan ja siinä sovittuihin palveluihin, joista yksi keskeisin on kotoutumiskoulutus. Työvoimapoliittisen kotoutumiskoulutuksen lisäksi maahanmuuttajat voivat hyödyntää muuta kotoutumista tukevaa alueellista koulutustarjontaa, jota voidaan rinnastaa työvoimapoliittiseen koulutukseen kotoutumisaikana. Kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on antaa maahanmuuttajalle sellaiset tiedolliset ja taidolliset valmiudet, että hän pystyy toimimaan arkisissa tilanteissa uudessa elinympäristössään, hakeutumaan jatko-opintoihin ja pärjäämään työelämässä. Kotoutumiskoulutus koostuu suomen tai ruotsin kielen opinnoista, joihin on integroitu arkielämään, yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyviä sisältöjä. Koulutuksen laajuus ja sisältö voivat vaihdella henkilön olemassa olevasta osaamisesta ja kielitaidosta riippuen. 13 Kotoutumiskoulutukseen sisältyvien kielikurssien suorittaminen ei kuitenkaan välttämättä takaa jatko-opintoihin pääsemiseen tarvittavaa kielitaitoa. Pääsy esimerkiksi tutkintoon johtavaan ammatilliseen koulutukseen on tästä syystä monelle vaikeaa. Toisaalta jo tutkintokoulutuksessa olevien maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskeyttämisprosentti on verrattain korkea. 14 Sekä koulutukseen pääseminen että tutkinnon loppuun suorittaminen opiskelijoilla, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, edellyttävät järjestelmän joustoja, valmentavaa opetusta ja tukitoimenpiteitä, joita käsitellään tämän raportin viidennessä luvussa. 13 Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus - Suositus opetussuunnitelmaksi. OPH Kim, Su Ran. Porin kaupunki, maahanmuuttajapalvelut. Haastattelu

13 4 Maahanmuuttajien työllistäminen oppisopimuksella 4.1 Työnantajien kokemuksia ulkomaalaistaustaisesta työvoimasta Satakunnan kauppakamarin keväällä 2010 tekemässä kyselytutkimuksessa selvitettiin alueen työnantajien näkemyksiä työperäisestä maahanmuutosta. Tutkimustulosten mukaan suomalaisten ikärakenteesta johtuva ulkomaalaistaustaisen työvoiman tarve tunnistetaan yrityksissä. Tällä hetkellä ulkomaalaistaustaista työvoimaa on eniten palvelusektorilla. Eniten työvoimaa kaivataan tuotannollisiin tehtäviin. 15 Suurinpana haasteena ulkomaalaistaustaisen työvoiman käytössä koetaan kielitaitoon liittyvät vaikeudet. Myös pätevyyksien tunnistamisessa ja työelämän sääntöjen tuntemuksessa nähdään parantamisen varaa. Enemmistö yrityksistä näkee monikulttuurisuuden kuitenkin työyhteisöä rikastuttavana voimavarana, eikä työntekijän kansallisuudella nähdä olevan merkitystä työllistämisen tai työn tekemisen kannalta sinänsä. 16 Erityisenä seikkana ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden kohdalla nähdään työpaikkaan sitoutumiseen liittyvät vaikeudet: työntekijän rekrytoimiseen ja kouluttamiseen käytetyt resurssit menevät hukkaan, mikäli työntekijä tai hänen perheensä ei viihdy alueella ja muuttaa pois. Kotoutumisprosessin onnistumisella on siis keskeinen merkitys työpaikkaan sitoutumisessa. Kysyttäessä mitä toimenpiteitä ensisijaisesti pitäisi tehdä, jotta ulkomaalaiset työntekijät saataisiin jäämään työnantajien palvelukseen nykyistä paremmin, lähes kolmannes kyselyyn vastanneista valitsi yhdeksi tärkeimmistä vaihtoehdoista 17 oppisopimuskoulutuksen Huhtala, Jarkko ja Saarikoski, Juhani. Satakunnan kauppakamari. Haastattelu Mt. 17 Kysymyksessä sai valita kolme tärkeintä vaihtoehtoa 11 vaihtoehdosta. 18 Huhtala, Jarkko ja Saarikoski, Juhani. Satakunnan kauppakamari. Haastattelu

14 4.2 Oppisopimuskoulutuksen kehittämistarpeet ja mahdollisuudet työnantajanäkökulmasta Kehittämistarpeita nähdään työpaikkakouluttamiseen ja rahoitukseen liittyen: työpaikkaohjaus saattaa vaatia enemmän resursseja kuin mitä oppisopimuskeskukselta saatava korvaus mahdollistaa. Toisaalta byrokratia koetaan työlääksi työnantajan näkökulmasta jatkuva raportointi oppisopimuskeskukseen voi rasittaa liikaa suhteessa resursseihin. 19 Työnantajilla saattaa olla vaikeuksia myös sitoutua riittävän pitkiin työsuhteisiin. Sitoutumisen vuoksi oppisopimus tehdään mieluummin sellaisen henkilön kanssa, joka on jo työsuhteessa mahdollisessa oppisopimuspaikassaan kuin uudelle työntekijälle, jonka kelpoisuudesta tai sopivuudesta ei olla varmoja. 20 Toisaalta työnantaja voi olla haluton maksamaan normaalia palkkaa ajalta, jolloin työntekijä vasta opettelee työntekoa palkallisessa työsuhteessa olevan työntekijän tuottavuuden pitäisi olla vähintään sillä tasolla, että työntekijästä koituvat kustannukset tulevat katetuiksi. Työ- ja elinkeinotoimiston työnantajalle maksaman palkkatuen lisäksi tätä ongelmaa voisi ratkaista suunnittelemalla työttömän työnhakijan työllistymispolkua pitkäjänteisesti: esimerkiksi työelämävalmennuksella voitaisiin suunnitelmallisesti tavoitella oppisopimuksen solmimista. Tällöin työelämävalmennus ja TE-toimiston asiakkaille tarkoitettu työharjoittelu tulisi suorittaa siihen työpaikkaan, johon oppisopimusta pyritään saamaan. 21 Kehittämistarpeista huolimatta oppisopimuskoulutus nähdään kuitenkin erinomaisena välineenä myös ulkomaalaistaustaisen työvoiman rekrytointiin ja kouluttamiseen. Oppisopimuskoulutuksen käytännönläheisyys ja joustavuus mahdollistavat sen, että työnantaja saa juuri omiin tarpeisiinsa osaavaa työvoimaa. Kokemusten mukaan oppisopimuksella tulevat opiskelijat ovat myös motivoituneita, koska oppisopimuksessa opiskelija saa palkkaa. 22 Työvoiman tarpeiden muuttuessa nopeasti oppisopimus on luontevin vaihtoehto työntekijöiden 19 Kunnallinen henkilöstöpalveluyksikkö, rekrytointiasiantuntija. Haastattelu kesäkuussa Satakuntalainen osuuskunta, toimitusjohtaja. Haastattelu elokuussa Mt. 22 Satakuntalainen metallialan yritys, henkilöstöjohtaja. Haastattelu heinäkuussa

15 kouluttamiseen, koska oppisopimuksella koulutettava pääsee heti käsiksi työhön oppisopimuksen kautta työnantaja saa tekijöitä nopeammin kuin muita ammatillisen koulutuksen reittejä pitkin 23. Työnantajia kiinnostaa, miten oppisopimuskoulutusjärjestelmää voisi räätälöidä vastaamaan maahaanmuuttajatyövoiman kouluttamiseen liittyviin haasteisiin, kuten kielitaidon ja kulttuurintuntemuksen puutteeseen sekä pätevyyksien ja ammattitaidon tunnistamiseen Satakuntalainen metallialan yritys, henkilöstöjohtaja. Haastattelu heinäkuussa Huhtala, Jarkko ja Saarikoski, Juhani. Satakunnan kauppakamari. Haastattelu

16 5 Maahanmuuttajille suunnattu oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus edellyttää peruskielitaidon hallintaa. Suomen kielen perusteet pitää siis olla olemassa jo oppisopimuskoulutukseen hakeuduttaessa. Tärkein kysymys maahanmuuttajille suunnattua oppisopimuskoulutusta järjestettäessä lieneekin, kuinka hyvää suomen kielen taitoa opiskelijalta vaaditaan. Jos rimaa pidetään liian ylhäällä, maahanmuuttaja jää ilman koulutusta ja työnantajat ilman työvoimaa, mutta toisaalta täysin kielitaidottoman henkilön kohdalla on vaikea kuvitella toimivaa oppisopimuskoulutusta. Hyödyllisintä olisi räätälöidä oppisopimuskoulutusta sellaiseksi, että kielikoulutuksen käytyään henkilöllä olisi mahdollisuus edetä valmentavan koulutuksen kautta ammatilliseen tutkintoon valmistavaan koulutukseen. Kielitaidon lisäksi toinen keskeinen seikka maahanmuuttajille suunnatun oppisopimuskoulutuksen järjestämisessä on yhteiskunnallisten ja kulttuuristen käytäntöjen omaksuminen, oppiminen ja opettaminen. Maahanmuuttajien kohdalla lähtökohta opiskelulle on usein se, että opiskelemaan tullaan Suomeen verrattuna toisenlaisesta kulttuurista ja toisenlaisista koulutusjärjestelmistä 25. Se, mihin Suomessa syntyneet kasvavat ja sosiaalistuvat koko elämänsä, tulisi yhteiskunnan rakenteellisen kotouttamisjärjestelmän puitteissa omaksua kolmen vuoden kotoutumisjakson aikana, jotta aikuinen, toisesta kieli- ja kulttuuripiiristä maahan muuttanut henkilö omaisi yhtäläiset edellytykset esimerkiksi ammatillisiin opintoihin siirtymiseksi. Kotoutuminen, kun sillä tarkoitetaan suomalaisessa yhteiskunnassa tarvittavia kielellisiä, kulttuurisia ja sosiaalisia valmiuksia, harvoin kuitenkaan tapahtuu kolmessa vuodessa, minkä vuoksi tukitoimia tarvitaan myös kotoutumisjakson jälkeen. Työhön tulevia tai nopeasti työllistyviä maahanmuuttajia kotoutumispalvelut, kuten yhteiskunnan tarjoama kielikoulutus, ei koske lainkaan, koska ne on tarkoitettu työttömille työnhakijoille. Toisaalta hyvänkin kielitaidon omaava maahanmuuttajaoppilas tarvitsee usein myös kielellistä tukea, erityisesti alakohtaisten 25 Osuma-projekti: Asiakasvastuu oppimisprosessissa. Maahanmuuttajan ohjaus- ja tukipalvelut oppisopimuskoulutuksessa, s

17 sanastojen ja käytäntöjen ymmärtämiseksi 26. Jotta oppisopimuskoulutus aidosti hyödyttäisi sekä opiskelijaa, työnantajaa että suomalaisia työmarkkinoita, olisi koulutusjärjestelmässä tehtävä joustoja, jotka edistävät opiskelijan oppimista ja tutkinnon suorittamista 27. Oppisopimuskoulutukseen tulisi luoda kielellisten ja kulttuuristen valmiuksien kehittämistä edistäviä opetus- ja toimintamalleja sekä toisaalta järjestää oppisopimuskoulutusta edeltävää ja siihen valmentavaa koulutusta nykyistä MAVA-koulutusta räätälöimällä. Oppisopimukseen valmentavasta koulutuksesta on kokemuksia muualla Suomessa 28, ja se on koettu keskeiseksi oppisopimuksen saamista ja oppisopimuskoulutuksessa menestymistä edistäväksi välineeksi. Myös koulutukseen hakeutuminen on oma pohdintaa ja suunnittelua vaativa osa-alueensa. Kolmas teema, joka maahanmuuttajien kohdalla edellyttää uusien toimintamallien kehittelyä, on oppisopimuskoulutuksen aikaiset tukipalvelut ja kielellistä ja kulttuurista oppimista edistävät koulutussisällöt. 5.1 Valmistava ja valmentava koulutus kohti ammatillisia opintoja Ongelmana maahanmuuttajien oppisopimuskoulutukseen pääsemisessä näyttää olevan ennen kaikkea kielitaidon puute. Kotoutumisvaiheen koulutuksen rahoittajan (työhallinto) oletuksena näyttää olevan, että kotoutumiskoulutuksen jälkeen maahanmuuttajalla on kielelliset valmiudet jatko-opintoihin siirtymistä varten 29. Näin ei kuitenkaan useinkaan ole. Kotoutumiskoulutuksen jälkeen maahanmuuttaja jää usein tilanteeseen, jossa kielikoulutukset on käyty, mutta esimerkiksi ammatilliseen koulutukseen riittävää kielitaitoa ei vielä ole 30. Toisaalta heikomman koulutustason maista tulevilla opiskelijoilla ei välttämättä ole suomalaisen mallin mukaista verrattain laajaa peruskoulu- tai muuta koulutushistoriaa, minkä vuoksi opiskelu itsessään saattaa olla hankalaa ja vierasta. Eräs työnantaja puhui tarpeesta oppimaan oppimiseen: jo 26 Osuma-projekti: Asiakasvastuu oppimisprosessissa. Maahanmuuttajan ohjaus- ja tukipalvelut oppisopimuskoulutuksessa, s Mt. 28 Ks. esim. Osuma-projekti: Oppisopimukseen valmentava koulutus väylänä työelämään. Koulutuskeskus Salpaus. 29 Sotarauta, Petri ja Huhtala, Mikko. Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Haastattelu Mt. 17

18 koulun penkillä istuminen saattaa vaatia opettelua. Kotoutumiskoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen väliin jäävään tyhjiöön on mahdollista vastata oppisopimuskoulutukseen valmentavalla koulutuksella, jota voidaan järjestää maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti 31. Maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus (MAVA) on ammatillisen peruskoulutuksen yhteydessä järjestettävää, ei tutkintoon johtavaa koulutusta. Sen tarkoituksena on antaa opiskelijalle kielelliset ja muut tarvittavat valmiudet ammatilliseen koulutukseen siirtymistä varten. Valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteita voidaan käyttää sekä ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaan koulutukseen että oppisopimuskoulutukseen valmentavaan koulutukseen. 32 MAVA koostuu moduuleista, joista tilaaja voi valita haluamansa asiakkaan tilanteen mukaan. MAVA:ssa voi siis olla sisällöllistä vaihtelua, tilaajan tarpeista riippuen. 33 Satakunnassa ei ole järjestetty oppisopimukseen valmentavaa koulutusta, mutta ajateltaessa esimerkiksi puutteellisesta kielitaidosta johtuvia vaikeuksia oppisopimuksen saamiseksi, oppisopimuskoulutukseen valmentavaa koulutusta voitaisiin järjestää nimenomaan maahanmuuttajille suunnattuna. MAVA voitaisiin siis integroida oppisopimuskoulutukseen siten, että siinä painottuisi kielellisten ja kulttuuristen valmiuksien kehittäminen. Lisäksi MAVA:aan kuuluvat työharjoittelut suoritettaisiin sille alalle tai jopa siihen työpaikkaan, johon opiskelija on pyrkimässä oppisopimuksella. MAVA-koulutus voidaan rinnastaa kotoutumisjakson aikana työvoimapoliittiseen koulutukseen. Vuoden 2010 alussa uudistuneen lain myötä myös omaehtoista koulutusta (esim. MAVA) 31 Ks. Maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus. Opetussuunnitelman perusteet. OPH, Mt. 33 Sotarauta, Petri ja Huhtala, Mikko. Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Haastattelu

19 voidaan kotoutumisjakson jälkeenkin tietyin ehdoin, korkeintaan kahden vuoden ajan, tukea työvoimapoliittisin etuuksin, mikäli koulutus edistää henkilön työllistymistä Koulutukseen hakeutuminen Maahanmuuttajien kohdalla koulutusmahdollisuuksien tuntemus on osoittautunut seikaksi, johon tulisi kiinnittää huomiota. Tieto koulutusmahdollisuuksista ei välttämättä tavoita maahanmuuttajia, ellei tiedottamiseen erikseen panosteta. Myöskään sähköiset kanavat eivät välttämättä toimi parhaalla mahdollisella tavalla, mikäli hakijan kielitaito ei ole riittävä. Heikomman kielitaidon omaava henkilö ymmärtää omat koulutustarpeensa ja koulutusmahdollisuutensa parhaiten, kun ne selitetään hänelle suullisesti. 35 Esimerkiksi työ- ja elinkeinotoimistossa tulisi panostaa myös oppisopimuskoulutuksesta tiedottamiseen. TEtoimiston ja oppisopimuskeskuksen keskinäistä tiedonvälitystä voisi lisätä, jotta työvoimaviranomaisilla olisi tarpeeksi tietoa oppisopimuksen mahdollisuuksista myös maahanmuuttajien kohdalla. Myös työnantajalle tarkoitetuista tukimahdollisuuksista työttömien työnhakijoiden palkkaamisessa tulisi informoida enemmän. Hakeutumisvaiheessa asiakas voi tarvita myös kokonaisvaltaisempaa ohjausta. Esimerkiksi MAVA-koulutuksen aikana opiskelijoiden kanssa tulisi käydä läpi, minkä verran sitoutumista oppisopimuskoulutus vaatii ja mitä käytännön asioita opiskeluprosessiin liittyy: esimerkiksi toimeentuloon, ajankäyttöön sekä mahdolliseen perheen ja opiskelun yhteensovittamiseen liittyviä kysymyksiä olisi hyvä käydä läpi tässä vaiheessa. 36 Toisaalta pitää välttää liioittelemasta oppisopimuskoulutuksen vaikeutta: eräs haastattelemani opiskelija koki, että hänen tiedustellessaan oppisopimusmahdollisuuksia, koulutustarkastaja oli jopa lannistava korostaessaan koulutusmenetelmän hankaluutta liikaa. 34 Myllykoski, Päivi. Porin työ- ja elinkeinotoimisto. Haastattelu Aikuisille maahanmuuttajille suunnattu valmentava koulutus Etelä-Savossa. Nykytila ja kehittämistarpeet. Maahanmuuttajien koulutus projektin selvitys. Etelä-Savon TE-keskuksen raportteja 4/2008, s Osuma-projekti: Asiakasvastuu oppimisprosessissa. Maahanmuuttajan ohjaus- ja tukipalvelut oppisopimuskoulutuksessa, s

20 Erityistä panostusta vaatii myös oppisopimusta hakevan asiakkaan olemassa olevan osaamisen, tiedon ja taidon tunnistaminen, jotta voidaan arvioida hänen ammattitaitoaan ja ammattitaidon kehittämistarpeita 37. Osaamisen tunnistaminen edellyttää erityistä panostusta maahanmuuttajien kohdalla, koska toisenlaisista yhteiskuntajärjestelmistä tulevien henkilöiden tutkintotodistukset tai niiden puute eivät välttämättä kerro suomalaiselle arvioitsijalle riittävän seikkaperäisesti hakijan todellisesta osaamisesta. 5.3 Koulutussisällöt oppisopimuksen aikana Kielenopetus ja kulttuuritieto Tavanomaisessa ammatillisessa koulutuksessa tarvitaan erittäin hyvää suomen kielen taitoa, jonka saavuttamiseksi kotoutumisjaksoon sisältyvät kielikurssit eivät välttämättä riitä. Oppilaitoksilla saattaa myös olla korkea kynnys ottaa opetusryhmiin yksittäisiä opiskelijoita, joilla kieliongelmien vuoksi ei ole yhtä hyvät lähtökohdat opiskeluun ja oppimiseen kuin niillä opiskelijoilla, joiden äidinkieli on suomi. Maahanmuuttajille tarvittaisiinkin räätälöityä ammatillista koulutusta, koska nykytilanteessa moni maahanmuuttaja jää vaille tutkintoa 38. Maahanmuuttajille tarkoitettuihin koulutusohjelmiin tulisi sisältyä peruskoulutuksen lisäksi kieli- ja kulttuurikoulutusta. Oppisopimuskoulutuksen tietopuoliseen koulutukseen tulisi hankkia oppilaitokselta lisäkoulutusmoduuleja, joissa fokus olisi jos mahdollista alakohtaisesti painottaen kielenoppimisessa ja perehdyttämisessä työkulttuuriin. Eräs haastateltava ehdotti mallia, jossa esimerkiksi aamulla opiskellaan ammattisanastopainotteisesti suomen kieltä ja myöhemmin päivällä ammatillisen oppimisen tunneilla opittuja käsitteitä sovelletaan käytäntöön. Toisaalta maahanmuuttajille suunnatussa oppisopimuskoulutuksessa tulee tunnistaa myös informaalin oppimisen merkitys. Pelkkä suomen kielen formaali lisäopetus ei riitä myös ammatinopettajat ja työpaikkakouluttajat 37 Osuma-projekti: Asiakasvastuu oppimisprosessissa. Maahanmuuttajan ohjaus- ja tukipalvelut oppisopimuskoulutuksessa, s Kim, Su Ran. Porin kaupunki, maahanmuuttajapalvelut. Haastattelu

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Uusi NAO maahanmuuttajille

Uusi NAO maahanmuuttajille Uusi NAO maahanmuuttajille Ikkunat auki eurooppalaiseen aikuiskoulutukseen, Helsinki 17.-18.11.2016 Ulla-Jill Karlsson Neuvotteleva virkamies Ammatillisen koulutuksen osasto Uusi NAO maahanmuuttajille

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Marja Perälä, toimistonjohtaja 1 Maahanmuuttajien palveluun sovellettavat lait ja ohjeet Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) - kotoutumislaki voimaan

Lisätiedot

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus koulutusmuotona Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus on ollut aiemmin Suomessa pääasiassa aikuisten koulutusmuoto ammatillisten tutkintojen suorittamiseen Oppisopimuskoulutuksella

Lisätiedot

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus 12.4.2010 Henkilökohtaistamismääräys ( 43/011/2006) HAKEUTUMISVAIHE selvitetään haastatteluin ja testauksin henkilön mahdolliset luki- ja oppimisvaikeudet,

Lisätiedot

Elinvoimaa maahanmuutosta

Elinvoimaa maahanmuutosta Elinvoimaa maahanmuutosta 8.12.2016 Maahanmuuttajan polku työhön 1 Polku avattuna palvelujen kautta, esimerkkinä kotoutuja-asiakas Ostetussa alkuhaastattelussa testataan asiakkaan kielitaito ja kartoitetaan

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot ja hakeutumisvaiheiden prosessit. EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 30.6.2012

Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot ja hakeutumisvaiheiden prosessit. EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 30.6.2012 Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot ja hakeutumisvaiheiden prosessit EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 30.6.2012 EKA Opin Ovi -projektissa toimii neljä kehittämisryhmää, jotka on muodostettu aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Leila Niittymäki, koulutussuunnittelija Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, oppisopimustoimisto leila.niittymaki@samiedu.

Leila Niittymäki, koulutussuunnittelija Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, oppisopimustoimisto leila.niittymaki@samiedu. Leila Niittymäki, koulutussuunnittelija Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, oppisopimustoimisto leila.niittymaki@samiedu.fi, 044 550 6658 Kehittämistyön artikkeli 12.5.2013 Maahanmuuttajat oppisopimuksessa

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa

Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa EK-foorumi, Oulu Satu Ågren Esityksen sisältö Oppisopimuskoulutusta yksilöllistyviin ja eriytyviin tarpeisiin Oppisopimuksen kehittäminen ammatillisen koulutuksen reformissa

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Pudasjärveläisiä ratkaisuja maahanmuuttajien koulutuskysymyksiin Lappi kodiksi

Lisätiedot

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 2 V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 3. 1 1. 2 0 1 6 R I I K K A - M A R I A Y L I - S U O M U O M N I A N KO U LU T U S - JA PA LV E LU V E

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 2 OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus SOTE-PEDA webinaari 3.2.2017 Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 3 KOULUTUS- SOPIMUKSEN TAVOITTEET Työpaikoilla toteutettavan ja käytännön

Lisätiedot

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013 MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013 Maahanmuuttajataustaisten nuorten opintopolut Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla

Lisätiedot

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön 3.5.2016 oikeus- ja työministeri Jari Lindström opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Tiedote yläkoulujen opinto-ohjaajille

Tiedote yläkoulujen opinto-ohjaajille VUOSAAREN LUKIO_MAAHANMUUTTAJIEN VALMISTAVA KOULUTUS Lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille alkamassa Vuosaaren lukion yhteydessä on syksyllä 2011 alkamassa lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille.

Lisätiedot

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Tuija Laukkanen 14.11.2013 19.11.2013 1 Oppisopimuskoulutuksen lähtökohdat koulutuksen järjestäjä, jolla on OKM:n myöntämä ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

OPAL: Laatuvertailun tulokset

OPAL: Laatuvertailun tulokset 1 / 6 5.4.2016 10:14 OPAL: Laatuvertailun tulokset Takaisin Koulutuksia Opiskelijoita Kansallinen, ESR, Ammatillinen, Nonstop, Rintamakoulutus, , Päättymispäivämäärä 01.01.2015 jälkeen, Päättymispäivämäärä

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista

Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista EK:n henkilöstö ja koulutustiedustelu 2016 Joka neljäs yritys solmi oppisopimuksia vuosina 2014 2015 On solmittu oppisopimuksia 23 % Ei ole solmittu oppisopimuksia

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke MOONA Monikulttuurinen Neuvonta -hanke Heikki Niermi Hanke pähkinänkuoressa Hankkeella autetaan alueen työnantajia ottamaan ensimmäinen askel ulkomaalaistaustaisen työvoiman palkkaamiseksi. Monikulttuurisuuteen

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20 (30 min) - Yhteenveto

Lisätiedot

Valtion I kotouttamisohjelma

Valtion I kotouttamisohjelma Valtion I kotouttamisohjelma 7.6.2012 Lähtökohdat Maahanmuutto Suomeen kasvaa ja monipuolistuu: Nyt 170 000 ulkomaan kansalaista Vuonna 2020 Jo 330 000 ulkomaan kansalaista Yli puolet kaikista maahanmuuttajista

Lisätiedot

Kokemuksia ja näkemyksiä korkeasti koulutettujen maahan muuttajien osaamisen arvioinnista. Riitta Metsänen Tampere

Kokemuksia ja näkemyksiä korkeasti koulutettujen maahan muuttajien osaamisen arvioinnista. Riitta Metsänen Tampere Kokemuksia ja näkemyksiä korkeasti koulutettujen maahan muuttajien osaamisen arvioinnista Riitta Metsänen Tampere 5.10.2016 Opettajien käsityksiä ja näkemyksiä osaamisen arvioinnista (Metsänen 2015) Opettajien

Lisätiedot

Kotona Suomessa-pilottihaku 2016

Kotona Suomessa-pilottihaku 2016 Kotona Suomessa-pilottihaku 2016 tavoite: kotoutumiskoulutuksen jälkeisen palvelun kehittäminen ja mallintaminen mallintamisessa hyödynnetään pilottihankkeita pilottihankkeiden hakuaika on 1.2.2016-31.3.2016

Lisätiedot

Osaavaa työvoimaa. RekryKoulutus

Osaavaa työvoimaa. RekryKoulutus Osaavaa työvoimaa RekryKoulutus Töitä on kun vain joku tekisi! Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT Leena Selkivuori JAMK/AOKK 2.11. Hämeenlinna Erityisopetuksena järjestettävän opetuksen osuus (2015 Tike) Koulutuslaji OPS-perusteinen ammatillinen peruskoulutus n.

Lisätiedot

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo 22.11. 2016 KOTOUTUMISKOULUTUS Kotoutumiskoulutus toteutetaan Opetushallituksen kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan (OPH 1/011/2012) Toteutuksessa

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 1 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/fi/jyvaskylan-oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi 2 Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011

Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011 Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011 Oulun aikuiskoulutuskeskus OAKK Työvoimapoliittisiin koulutuksiin on eri tasoille eri kielivaatimukset. Alkukartoitukseen ja Suomen kielen perusteet

Lisätiedot

Työelämän odotukset ammatillisten perustutkintojen uudistuessa

Työelämän odotukset ammatillisten perustutkintojen uudistuessa Työelämän odotukset ammatillisten perustutkintojen uudistuessa SAK SAK syksy 2009 1 Työmarkkinoiden joustavuus haastaa ammatillisen peruskoulutuksen Työmarkkinoiden muutokset ja joustavuus lisääntynyt

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

OKM:n työryhmän maahanmuuttoa koskevat pääehdotukset Johtaja Kirsi Kangaspunta

OKM:n työryhmän maahanmuuttoa koskevat pääehdotukset Johtaja Kirsi Kangaspunta OKM:n työryhmän maahanmuuttoa koskevat pääehdotukset 4.2.2016 Johtaja Kirsi Kangaspunta Vuonna 2015 Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden ikäjakauma 0-5 vuotiaat (7%) 6-15 vuotiaat (10 %) 16-18 vuotiaat

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta 6.5.2013 Elise Virnes Nuorisotakuu nyt Väliraportti, Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, TEM raportteja 8/2012, valmistui 15.3. Ensimmäisessä työryhmän raportissa

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Kotoutumiskoulutus tänään

Kotoutumiskoulutus tänään Kotoutumiskoulutus tänään AVI 12.4.2016 Paula Frantti-Niemelä Rovalan setlementti ry / Rovala-Opisto paula.frantti-niemela@rovala.fi Yleistä Rovala-Opistosta Rovala-Opisto on vuonna 1954 perustettu Rovalan

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

ARVIOINTI MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUKSESSA (Henkilökohtaistaminen) Ulla Viskari-Lippojoki 20.3.2009.

ARVIOINTI MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUKSESSA (Henkilökohtaistaminen) Ulla Viskari-Lippojoki 20.3.2009. ARVIOINTI MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUKSESSA (Henkilökohtaistaminen) Ulla Viskari-Lippojoki 20.3.2009. HENKILÖKOHTAISTAMINEN YHTEISTOIMINNALLISUUTTA; Tutkintoon hakeutuvan /suorittajan kanssa Tutkintovastaavan/tutkinnon

Lisätiedot

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi OSSI - osaaminen esiin hanke 1.8.2015-31.1.2018 Projektipäällikkö Siru Kilpilampi 2.10.2015 Ossi -hankkeessa tuotetaan ohjaus- ja koulutusmalli, joka edistää

Lisätiedot

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Sitä voidaan

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen

Lisätiedot

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä koulutuksen osa Osaamis- n itsetuntemus Hyväksymismerkinnät 1 (6) ryhmä- tai vertaisarviointia. n itsearviointi selvittää fyysisiä, sosiaalisia ja psyykkisiä edellytyksiään

Lisätiedot

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ Sivistyslautakunta 49 12.05.2016 Kaupunginhallitus 258 05.09.2016 VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ 108/40.400/2016 SIVLK 12.05.2016 49 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja työpaikoilla oppiminen

Ammatillinen koulutus ja työpaikoilla oppiminen Ammatillinen koulutus ja työpaikoilla oppiminen EK-Foorumi, Vaasa 13.9.2016 Johtaja Riikka Heikinheimo Työelämän uudistuminen haastaa myös ammatillisen koulutuksen uudistumaan 2 6.9.2016 Esimerkkejä digimurroksesta

Lisätiedot

Kotoutuminen kuntoon! - julkistamisseminaari Eurooppasali

Kotoutuminen kuntoon! - julkistamisseminaari Eurooppasali Kotoutuminen kuntoon! - julkistamisseminaari 16.6. 2016 Eurooppasali Kotoutuminen kuntoon! Ehdotuksia kotoutumista tukevan koulutuksen parantamiseksi Selvitys on osa Vihreä Sivistysliitto ry:n Ajatuspaja

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi 1 Jyväskylän oppisopimuskeskus HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA SUUNNITTELU OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA TYÖSSÄ OPPIMINEN JA OHJAAMINEN

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Kansanopistojen rooli, visio ja haasteet maahanmuuttajakoulutuksessa

Kansanopistojen rooli, visio ja haasteet maahanmuuttajakoulutuksessa Kansanopistojen rooli, visio ja haasteet Juha Kaivola Kansanopistojen rooli Kansanopistoissa opiskelevien maahanmuuttajien määrä on kasvanut viimeisen vajaan 10v. aikana merkittävästi ja kasvaa edelleen.

Lisätiedot

Ohjaus ja monikulttuurisuus

Ohjaus ja monikulttuurisuus Ohjaus ja monikulttuurisuus ELO-foorumi 25.9.2014 Ohjaus Ohjaus on ihmisen normaaleissa elämäntilanteissa kohtaamien vaikeuksien käsittelyä, jossa yksilöä ei patologisoida eikä tukeuduta autoritaariseen

Lisätiedot