URA- JA REKRYTOINTIPALVELUT TOISEN ASTEEN AMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "URA- JA REKRYTOINTIPALVELUT TOISEN ASTEEN AMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA"

Transkriptio

1 Marja-Leena Stenström, Lea Pöyliö & Sakari Valkonen URA- JA REKRYTOINTIPALVELUT TOISEN ASTEEN AMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA OPETUSHALLITUS

2 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN (nid.) ISBN (pdf) Painopaikka: Tummavuoren Kirjapaino Oy, Vantaa

3 TIIVISTELMÄ Stenström, M-L., Pöyliö, L. & Valkonen, S Ura- ja rekrytointipalvelut toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. Helsinki: Opetushallitus. Toisen asteen ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen ura- ja rekrytointipalveluja alettiin kehittää systemaattisesti vuonna 1996, jolloin kokeilu aloitettiin kuudella paikkakunnalla. Toiminnan oli tarkoitus levitä kaikkiin ammatillisiin oppilaitoksiin ja ammattikorkeakouluihin vuoteen 1998 mennessä. Ammattikorkeakoulujen osalta resurssointi hoidettiin ja toiminta käynnistyi hyvin, mutta ammatillisissa oppilaitoksissa kokeilun tulokset vaihtelivat oppilaitoksittain. Hallinnonalat, jotka vastasivat ammatillisten oppilaitosten ura- ja rekrytointipalveluiden kehittämishankkeista, olivat Opetushallitus, opetusministeriö ja työministeriö. Ura- ja rekrytointipalveluiden tarkoitus on edistää oppilaitoksessa opiskelevien ja sieltä valmistuvien opiskelijoiden työllistymistä ja jatkokoulutukseen siirtymistä. Ura- ja rekrytointipalvelut ovat osa opinto-ohjausta: ura- ja rekrytointipalvelut tarkoittavat opinto-ohjausta opiskelijoiden työllistymisen näkökulmasta tarkasteltuna. Ura- ja rekrytointipalvelut eivät kuitenkaan kohdennu pelkästään koulutuksen ja työelämän rajapintaan. Niihin kuuluu urasuunnittelun ohjaus koko opiskelupolun ajalta: opiskelualan valintaan, opiskeluajan työelämäorientaatioon ja nuorten tulevaisuuden suunnitteluun liittyvä ohjaus. Oppilaitoksen ura- ja rekrytointipalvelut linkittyvät oppilaitoksen ohjausjärjestelmän kokonaisuuteen. Uraja rekrytointipalveluiden osa-alueita ovat yksilölliset neuvonta-, ohjaus-, ja urasuunnittelupalvelut, työnantajayhteyksien kehittäminen, työnvälitys, jatkokoulutukseen ohjaaminen, työssäoppimispaikkojen kehittäminen sekä yrittäjyyskasvatus. Opiskelijan kannalta rekrytointipalvelut merkitsevät paitsi suoraa työllistymiskanavaa, myös yleisemmin mahdollisuutta muodostaa realistinen ja monipuolinen kuva työelämästä urasuunnittelunsa tueksi. Tämä tutkimus on Opetushallituksen toimeksiannosta Koulutuksen tutkimuslaitoksella suoritettu peruskartoitus toisen asteen ammatillisten oppilaitosten ura- ja rekrytointipalveluiden tilanteesta. Tutkimuksella pyritään hankkimaan tietoa uraja rekrytointipalveluiden osa-alueista ja tarkastellaan lähinnä sitä, millaisia opiskelijoiden työllistymistä ja jatko-opintoihin siirtymistä tukevia ohjauspalveluja oppilaitokset tarjoavat. Kattavan kuvan saamiseksi selvitys kohdennettiin kaikkiin Suomen toisen asteen oppilaitoksiin, jotka antavat kolmivuotista ammatillisiin perustutkintoihin johtavaa koulutusta. Kyselyn ulkopuolelle rajattiin ammatilliset erikoisoppilaitokset, joissa annetaan lähinnä lisäkoulutusta, sekä erityisoppilaitokset. Rajauksen jäl- 3

4 keen oppilaitosten määräksi saatiin 228. Näistä suomenkielisiä oli 193 ja ruotsinkielisiä 23. Kyselyyn saatiin vastaus 181 oppilaitoksesta eli vastausprosentti oli 79,4 %, jota voidaan pitää hyvänä. Tulosten perusteella on nähtävissä, että ura- ja rekrytointipalvelut ovat vasta kehitteillä toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. Ainoastaan vajaalla viidenneksellä (18 %) on meneillään ura- ja rekrytointipalveluihin liittyvä kehittämishanke. Jos mukaan lasketaan ne oppilaitokset, joissa ura- ja rekrytointipalvelut ovat jo osa oppilaitoksen normaalia toimintaa, niin neljänneksellä oppilaitoksista on uraja rekrytointipalveluihin liittyvää kehittämistoimintaa. Ura- ja rekrytointipalveluiden kehitystilanne näyttää vaihtelevan oppilaitoksittain. Tutkimuksessa hahmotettiin neljä ura- ja rekrytointipalveluiden tarjonnalta erilaista ryhmää (heikko, melko heikko, melko hyvä ja hyvä tilanne). Suurin osa oppilaitoksista sijoittui keskimmäisiin luokkiin. Eniten oli tarjonnaltaan melko heikkoja oppilaitoksia, joita oli vajaa puolet. Noin neljänneksellä oppilaitoksista oli melko hyvä tilanne. Tarjonnaltaan hyviä oppilaitoksia oli 17 % ja huonoja 10 %. Parhaaseen ryhmään sijoittuneet olivat omaan tilanteeseensa tyytyväisimpiä ja heikoimmassakin ryhmässä tilanne tiedostettiin: nämä oppilaitokset arvioivat järjestäneensä ura- ja rekrytointipalvelunsa vaatimattomimmin. Kehityshankkeet näyttävät olevan kelpo väylä ura- ja rekrytointipalveluiden kehitystyölle. Hankkeissa on se hyvä puoli, että niitä varten on mahdollista saada lisäresursseja eli rahaa. Työelämään luotsaava ohjausjärjestelmä tukee oppilaitosten perustehtävää, joten sen uskoisi kiinnostavan oppilaitoksia. Näin näyttää olevan, sillä tämän selvityksen perusteella toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa tunnetaan aiempaa enemmän kiinnostusta ura- ja rekrytointipalveluiden kehittämistä kohtaan. Kehityshankkeissa mukana olevat oppilaitokset arvioivat ura- ja rekrytointipalvelunsa varsin hyviksi. Ura- ja rekrytointipalveluiden kehittämishankkeissa mukana olevissa ja olleissa oppilaitoksissa oli kehitteillä tai kehitelty ura- ja rekrytointipalveluihin ja ohjaukseen liittyviä tuotoksia, joista saattaa olla hyötyä myös muille oppilaitoksille. Kehittämistyössä aloitteen ja kiinnostuksen on kuitenkin lähdettävä oppilaitoksesta itsestään. Projektit ja yksittäiset kehittämishankkeet jäävät irrallisiksi oppilaitoksen toimintakulttuurista, mikäli niitä ei sidota ohjausjärjestelmän kokonaissuunnitteluun ja mikäli koko henkilöstöä ei sitouteta hankkeeseen. Kehityshankkeiden onnistumisessa henkilöstön aloitteellisuus ja sitoutuminen ovat avainasemassa. Ura- ja rekrytointipalveluiden kehittämistä haittaa oppilaitoksissa tiedon, resurssien ja valmiiden toimintamallien puute. Henkilöstöllä ei yksinkertaisesti ole arkityöltään aikaa paneutua kehittämään oppilaitoksensa ura- ja rekrytointipalveluita. Ohjausjärjestelmän oppilaitoskohtaisen kokonaissuunnittelun ongelmaa tuotoksilla ei poisteta, mutta tuotoksille ja toimintamalleille on varmasti kysyntää ja niistä on hyötyä myös niille oppilaitoksille, joissa ura- ja rekrytointipalveluiden kehittäminen on vasta iduillaan. 4

5 Tietoverkkoja käytetään ohjauksen apuna toistaiseksi vähän. Tietoverkkojen yleistyessä oppilaitoksissa palvelut ovat aiempaa paremmin opiskelijoiden ulottuvilla. Ajantasaista koulutustietoa voidaan välittää tietoverkkojen avulla, joiden hyödyntämistä ura- ja rekrytointipalveluissa kehitetään monessa meneillään olevassa pilottihankkeessa. Oppilaitosten kannattaisi hyödyntää yhteistyösuhteitaan myös ura- ja rekrytointipalveluiden suunnittelun näkökulmasta. Resurssien säästämiseksi ja yhteistyön tiivistämiseksi tarvitaan ohjaustahojen monipuolista hyödyntämistä sekä ura- ja rekrytointipalveluiden kytkemistä tiivisti ohjauksen kokonaisjärjestelmään. 5

6 6

7 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 3 1 JOHDANTO Ura- ja rekrytointipalveluiden kehittäminen 1990-luvulla Ura- ja rekrytointipalvelut ohjauksen toimintamuotona 10 2 OHJAUKSEN KIINTOPISTEITÄ OPISKELUPOLUN VARRELLA Ohjausjärjestelmä Ohjausjärjestelmän toimintamuodot opiskelupolun eri vaiheissa 13 3 SIIRTYMINEN KOULUSTA TYÖELÄMÄÄN Ammatillisella koulutuksella muuttuville työmarkkinoille Työmarkkinoiden tulokkaiden rekrytointistrategiat 18 4 TUTKIMUKSEN TEHTÄVÄT JA TOTEUTUS Tutkimuksen ongelmat Tutkimuksen aineisto ja tutkimusmenetelmät 23 5 URA- JA REKRYTOINTIPALVELUIDEN KARTOITUKSEN TULOKSET Ura- ja rekrytointipalveluiden tarjonta Työelämäyhteistyön muodot Ura- ja rekrytointipalveluiden suunnittelu- ja kehittämisyhteistyö Ura- ja rekrytointipalveluiden kehittämistilanne oppilaitoksissa Ura- ja rekrytointipalveluiden kehittämistä kuvaavat tekijät Ura- ja rekrytointipalveluiltaan erilaiset oppilaitokset Ura- ja rekrytointipalveluiden kehittämishankkeiden vaikutuksia 42 6 URA- JA REKRYTOINTIPALVELUIDEN KOKEILUT Vuoden 1996 ura- ja rekrytointipalveluiden kehittämiseen osallistuneiden pilottioppilaitosten kokemuksia Esimerkkejä meneillään olevista kehittämishankkeista 46 7 URA- JA REKRYTOINTIPALVELUIDEN KEHITTÄMISTARPEITA 50 8 TULOSTEN YHTEENVETO JA POHDINTA Ura- ja rekrytointipalveluiden tilanne toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Miten ura- ja rekrytointipalvelut ovat kehittyneet ja miten niitä voisi kehittää? 53 LÄHTEET 56 LIITE 1. Ura- ja rekrytointipalveluja koskeva kysely, kyselylomake 59 LIITE 2. Nykyiset ura- ja rekrytointipalveluiden kehittämisprojektit ja niiden tuotoksia 69 7

8 8

9 1 JOHDANTO 1.1 URA- JA REKRYTOINTIPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN 1990-LUVULLA Opiskelun työelämäsuhteiden kehittäminen nousi ajankohtaiseksi koulutuspoliittiseksi teemaksi 1990-luvun laman ja lisääntyneen nuorisotyöttömyyden myötä. Monissa 1990-luvulla toimeenpannuissa reformeissa vahvistettiin työn ja koulutuksen yhteyttä, esimerkiksi ammattikorkeakoulujärjestelmää perustettaessa ja liitettäessä toisen asteen ammatilliseen koulutukseen työssäoppimisjaksot. Oppisopimuskoulutusta laajennettiin voimakkaasti ja nuoria ammatilliseen koulutukseen ja työelämään valmistavaa työpajatoimintaa levitettiin aktiivisesti. (Vehviläinen 1999, ) Valtiovalta pyrki korjaamaan laman seurauksia myös tukemalla opiskelijoiden työllistymistä edistävää ura- ja rekrytointipalvelutoimintaa eri kouluasteilla. Toisen asteen ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen ura- ja rekrytointipalveluja alettiin kehittää systemaattisesti vuonna 1996 työministeriön, opetusministeriön ja Opetushallituksen yhteishankkeena. Kokeilu aloitettiin kuudella jo aiemmin työvoimatoimistojen palvelumallien kehittämishankkeeseen osallistuneella paikkakunnalla. Toisen asteen ura- ja rekrytointipalveluiden kokeiluissa kartoitettiin työvoimatoimistojen, oppilaitosten ja työelämän yhteistyömuodot ja käytännöt. Pilottikokeiluissa kehitettiin ja tehostettiin alueellista yhteistyötä eri toimijatahojen välillä. Projektin aikana Opetushallitus ja työministeriö järjestivät ura- ja rekrytointipalveluiden kehittämistä tukevaa koulutusta. Kolmen projektivuoden aikana koulutuksiin osallistui miltei tuhat osanottajaa yli 200 ammatillisesta oppilaitoksesta, kun oppilaitoksia oli tuolloin kaikkiaan noin 350. (Opetushallitus 1999, 2 3.) Projektin laajentumisvaiheesta vuonna 1999 julkaistun selvityksen mukaan ammatillisten oppilaitosten ura- ja rekrytointipalveluiden kehittämishanke herätti oppilaitoksissa kiinnostusta palveluiden kehittämistä kohtaan ja oppilaitosten yhteistyö etenkin työvoimatoimistojen kanssa aktivoitui. Kokeilujen tulokset eivät kuitenkaan levinneet kehittämishankkeen tavoitteiden mukaisesti kaikkiin oppilaitoksiin. Pilottihankkeessa kehitettyjä toimintamalleja hyödynnettiin muissa oppilaitoksissa hyvin vaihtelevasti. Oppilaitoksissa ongelmiksi koettiin resurssien puute ja puutteet tiedonkulussa. Selvityksen mukaan ura- ja rekrytointipalveluista vastasivat ensisijassa opinto-ohjaajat mutta myös opettajat. Ura- ja rekrytointipalveluiden kehittäminen lisäsi niin oppilaitosten kuin työvoimatoimistojenkin henkilöstön työmäärää, mutta työn tekemiseen ei osoitettu tarpeellisia resursseja. (Opetushallitus 1999, 8 12.) Toiminnan oli tarkoitus levitä kaikkiin ammatillisiin oppilaitoksiin ja ammattikorkeakouluihin vuoteen 1998 mennessä. Ammattikorkeakoulujen osalta resurs- 9

10 sointi hoidettiin ja toiminta käynnistyi hyvin, mutta ammatillisissa oppilaitoksissa kokeilun tulokset vaihtelivat oppilaitoksittain. Yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin verrattuna toisen asteen ammatillisia oppilaitoksia on toki monin verroin enemmän, joten lienee taloudellisten seikkojen sanelemaa, että niiden ura- ja rekrytointipalveluita on lähdetty kehittämään valikoituja kehittämishaluisia pilottioppilaitoksia hyödyntäen ja luotettu toiminnan leviävän paikallisen aloitteellisuuden varassa. (Ura ja rekry. Ura ja rekry -info. Www-dokumentti. Viitattu ) Uutta kokeilutoimintaa toisen asteen ammatillisten oppilaitosten ura- ja rekrytointipalvelujen kehittämiseksi viritettiin syksyllä 2000, jolloin valittiin 11 pilottikokeilua. Kokeilut päättyvät kesällä Hankkeet liittyvät Euroopan Sosiaalirahaston Tavoite 3 -ohjelman toimintalinjaan 1 (Työvoiman kysynnän hyödyntäminen ja työllistyvyyden edistäminen) ja sen toimenpidekokonaisuuteen 1.2. (Uudet toimintatavat koulutuksesta työelämään siirtymiseksi). Tämän Opetushallituksen toimeksiannosta suoritetun tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa toisen asteen ammatillisten oppilaitosten ura- ja rekrytointipalvelut ja niiden kehittyminen tilanteessa, jossa ensimmäiset kokeilut ovat päättyneet ja uudet vasta käynnistyneet. Tutkimuksella selvitetään, millaisia opiskelijoiden työllistymistä ja jatko-opintoihin siirtymistä tukevia ohjauspalveluja oppilaitokset tarjoavat, ja pyritään hankkimaan tietoa ura- ja rekrytointipalveluiden eri osaalueiden toteutumisesta. Tämä raportti esittelee oppilaitoksille syksyllä 2001 suoritetun ura- ja rekrytointipalveluiden kyselyn tuloksia. Raportin alkuosassa käsitellään ura- ja rekrytointipalveluiden taustaa, opinto-ohjausta sekä siirtymistä ammatillisesta koulutuksesta työmarkkinoille laajemmassa kontekstissa kuin kyselyn tuloksia. Niiden avulla pyritään kuvaamaan ura- ja rekrytointipalveluiden tilannetta toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. Lisäksi kuvataan ura- ja rekrytointipalveluiden kehittämishankkeita ja niiden tähänastisia tuotoksia. 1.2 URA- JA REKRYTOINTIPALVELUT OHJAUKSEN TOIMINTAMUOTONA Ura- ja rekrytointipalveluiden tarkoitus on edistää oppilaitoksessa opiskelevien ja sieltä valmistuvien opiskelijoiden työllistymistä ja jatkokoulutukseen siirtymistä. Ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteissa opiskelijoiden työllistymisen ja jatko-opintoihin pääsemisen edistäminen mainitaan ammatillisten oppilaitosten tehtävänä. Myös yhteistyötä työvoimatoimistojen ja elinkeinoelämän kanssa korostetaan. (Opetushallitus 2000, 110.) Ura- ja rekrytointipalvelut ovat osa opinto-ohjausta: ura- ja rekrytointipalvelut tarkoittavat opinto-ohjausta opiskelijoiden työllistymisen näkökulmasta tarkasteltuna. Ura- ja rekrytointipalvelut eivät kuitenkaan kohdennu pelkästään koulutuksen ja työelämän rajapintaan. Niihin kuuluu urasuunnittelun ohjaus koko opiskelupolun ajalta: opiskelualan valintaan, opiskeluajan työelämäorientaatioon ja nuorten tulevaisuuden suunnitteluun liittyvä ohjaus. Oppilaitoksen ura- ja rekrytointipalvelut linkittyvät oppilaitoksen ohjausjärjestelmän kokonaisuuteen. Ura- ja rekrytointipalveluiden osa-alueita ovat yksilölliset neuvonta-, ohjaus-, ja 10 JOHDANTO

11 urasuunnittelupalvelut, työnantajayhteyksien kehittäminen, työnvälitys, jatkokoulutukseen ohjaaminen, työssäoppimispaikkojen kehittäminen sekä yrittäjyyskasvatus. Oppilaitoksen järjestämät rekrytointipalvelut suunnataan oppilaitoksessa opiskelevalle tai sieltä valmistuvalle opiskelijalle ja työnantajalle. Rekrytointipalveluiden kautta työnantajat voivat paitsi suoraan rekrytoida työvoimaa, myös tehdä itseään tunnetuksi, tutustua oppilaitoksen koulutustoimintaan ja vaikuttaa palvelujen kehittämiseen. Opiskelijoille ja oppilaitoksen henkilöstölle voidaan välittää ajantasaista tietoa työnantajien toiveista ja osaamistarpeista esimerkiksi suorin kontaktein, esittelytilaisuuksissa, messuilla ja kirjallisen materiaalin avulla. Oppilaitoksen rekrytointipalvelujen tehtävänä on tällöin tapahtumien ja tiedotuksen organisointi. Esimerkiksi pienillä yrityksillä on harvoin riittävästi henkilöstöä paneutua tiedon etsimiseen ja omista rekrytointitarpeista tiedottamiseen, joten oppilaitoksen rekrytointipalveluilla on tärkeä rooli. Rekrytointipalvelujen kautta työnantajat voivat yleisemminkin tehdä elinkeinoelämää tunnetuksi opiskelijoille. Opiskelijoita voidaan tutustuttaa yrityksiin ja niiden erilaisiin rekrytointikriteereihin, -kanaviin ja -välineisiin. Opiskelijan kannalta rekrytointipalvelut merkitsevät paitsi suoraa työllistymiskanavaa, myös yleisemmin mahdollisuutta muodostaa realistinen ja monipuolinen kuva työelämästä urasuunnittelunsa tueksi. Opetussuunnitelman perusteissa oppilaitos velvoitetaan kehittämään työelämäsuhteita sekä opiskelijoiden työnhakuvalmiuksia (Opetushallitus 2000, 9 11, ). Työssäoppimisen tultua osaksi kaikkia ammatillisia perustutkintoja työssäoppimispaikkojen kysyntä on kasvanut ja oppilaitosten kyky solmia työelämäsuhteita on korostunut. Työssäoppimisjakso voi olla osa rekrytoimisprosessia, jonka aikana selvitellään työssäoppijan soveltuvuutta organisaatioon (ks. esim. Lasonen 2001). 11

12 2 OHJAUKSEN KIINTOPISTEITÄ OPISKELUPOLUN VARRELLA Koulutus on nuorille väylä työmarkkinoille ja yhteiskunnan täysivaltaisiksi jäseniksi. Väärälän (1995, 51) mukaan: Koulu on teollisen modernin yhteiskunnan eräänlainen initiaatiomuoto, jonka kautta nuoret saavuttavat ne sosiaaliset merkitykset ja resurssit, joilla he voivat osallistua aikuisten maailmaan. Ohjaus ei ole tällä väylällä luotsaamisen yksittäinen työrukkanen, vaan pikemminkin koko koulutusjärjestelmää läpäisevä toiminta-ajatus: aikuisten, joilla on kokemusta ja tietoa yhteiskunnan ja työmarkkinoiden toiminnasta, tehtävä on tukea ja auttaa nuoria matkalla yhteiskunnan jäseniksi. Ura- ja rekrytointipalvelut ovat opiskelijan kannalta ohjauksen osa-alue, joka tukee työelämään liittyvää tulevaisuuden suunnittelua ja hallintaa. Ura- ja rekrytointipalvelut auttavat nuoria siirtymisessä koulutuksen kautta työelämään. Oppilaitoksessa ura- ja rekrytointipalvelut voisikin ajatella pikemminkin osaksi ohjauksen kokonaisuutta kuin erilliseksi palvelutoiminnaksi. (Vuorinen 1998.) 2.1 OHJAUSJÄRJESTELMÄ Käsitteenä ohjaus on moniulotteinen ja sen saama merkitys riippuu asiayhteydestä, tieteenalasta ja ohjausteoreettisesta lähestymistavasta (ks. esim. Lehtinen & Jokinen 1996, 26 33; Lairio & Puukari 2001, 9 12; Lerkkanen 2002, 46 47). Nykyisin ohjausalan keskeisimpiä sovellusalueita on opinto-ohjaus. Ohjauksen painopiste on kuitenkin muuttunut koulujärjestelmän, yhteiskunnan ja työelämän muutosten myötä, etenkin 1990-luvulla, jolloin on ammatinvalinnanohjauksen sijaan alettu puhua enenevässä määrin uravalinnasta ja uraohjauksesta ja opinto-ohjauksen ohessa ohjauksesta yleensä. (Sinisalo 2000, ) Koulumaailmassa ohjauksen käsite liitetään monenlaisiin tehtäväalueisiin, kuten informointiin, neuvontaan, opastamiseen ja opiskelijan tukemiseen. Opinto-ohjauksen tehtäväalueiksi määritellään yleensä opiskelun ohjaus, kasvun ja kehityksen tukeminen sekä ammatillisen suuntautumisen ohjaaminen. Painotukset vaihtelevat eri kouluasteilla. Peruskoulussa ammatillisen suuntautumisen ohjaus perustuu kokonaisvaltaiseen itsetuntemuksen parantamiseen. Ammatillisessa koulutuksessa painotetaan ammatti-identiteetin kehittämistä, ammatillista erikoistumista ja yleistä työelämään suuntautumista. (Puukari, Lairio & Nissilä 2001, 186.) Kun ammatillisessa koulutuksessa on lisätty valinnaisuutta, suunnittelutaitojen merkitys on korostunut. Järkevän ja vastuullisen päätöksenteon tueksi opiskelijalla on oltava tietoa opintotarjonnasta ja kyky jäsentää ja täsmentää tavoitteitaan. Ohjauksella voidaan vastata tähän tarpeeseen. Tavoitteiden asettamiseksi ja saavuttamiseksi tarvitaan jälkimodernissa työelämässä myös taitoa neuvotella ympäristön kanssa. Tällaisia sosiaalisia, elämän suunnittelun ja päätöksenteon taitoja tulisi ohjauksen avulla parantaa. (Vuorinen & Välijärvi 1994; Puukari ym. 2001, ) 12 OHJAUKSEN KIINTOPISTEITÄ OPISKELUPOLUN VARRELLA

13 Ohjaus voidaan nähdä paitsi yksilöllisenä prosessina myös palvelujärjestelmänä, jonka toimintaympäristö laajenee oppilaitoksen ulkopuolisiin verkostoihin. Palvelujärjestelmän asiakkaita ovat opiskelijat, oppilaitoksen henkilöstö sekä oppilaitoksen ulkopuoliset yhteistyötahot kuten työ- ja elinkeinoelämä. (Vuorinen 1998, 1, ) Ohjauksen kokonaisvaltainen kehittäminen on osa koko organisaation kehittämistä. Ohjauspalveluiden kenttä on niin laaja ja monitahoinen, että sen kehittäminen ei voi olla yksin opinto-ohjaajan vastuulla. Toimivan ohjausjärjestelmän luomiseksi tarvitaan alueellista moniammatillista verkostoyhteistyötä sekä resurssien ja ohjausvastuun suunnitelmallista jakamista. Ohjausjärjestelmän suunnitelmallinen ja yhteistyöhön perustuva kehittäminen on järkevää käytettävissä olevien voimavarojen mielekkään ja tehokkaan käytön kannalta. (Lehtinen & Jokinen 1996, 48 49; Vuorinen 1998; Puukari ym. 2001, ) Ammatillisten oppilaitosten ohjauspalveluja tuskin voidaan järjestää yhden yhtenäisen mallin mukaan, niin helpottavaa kuin se olisikin, sillä koulutusalojen ja alueiden välillä on erilaisia painotuksia ja toimintatapoja. Opiskelijoiden taustat ja odotukset ohjausta kohtaan vaihtelevat. (Vuorinen 1998, , ) Koulujärjestelmän ja -lainsäädännön reformien myötä oppilaitoksilla on aiempaa suuremmat mahdollisuudet määritellä itse opinto-ohjauksensa tavoitteet ja painoalueet (Lairio, Puukari & Varis 1999, 26 27). Toimivan ohjausjärjestelmän kehittämiseksi tarvitaan niin oppilaitoksen yhteistyöverkostoihin laajenevaa suunnitteluyhteistyötä kuin opiskelijoille tarjottavien peruspalveluiden lähtökohtien oppilaitoskohtaista yksilöimistä. (Vuorinen 1998, , ; ks. myös Lehtinen & Jokinen 1996, ) Oppilaitoksen kannalta toimiva ohjausjärjestelmä merkitsee laatua, vetovoimaisuutta ja kustannustehokkuutta. Kun ohjausjärjestelmä on suunniteltu ohjaustahojen yhteistyönä ja se toimii moitteettomasti opiskelupolun jokaisessa vaiheessa, se ehkäisee turhia keskeyttämisiä, auttaa opiskelijoita rakentamaan työelämän kannalta relevantin tutkinnon ja valmiuksia, ja jouhevoittaa näin nuorten siirtymistä työelämään ja yhteiskunnan jäseniksi. Työnantajia toimiva ohjausjärjestelmä auttaa saamaan osaavaa ja motivoitunutta työvoimaa. (Vuorinen & Välijärvi 1994, ; Vuorinen 1998, ) Opiskelijoiden hyvää työllistymistä voitaneen pitää eräänä toimivan ohjauksen merkkinä, vaikka laadukkainkaan ohjaus ei auta tietenkään tilanteessa, jossa työpaikkoja ei kerta kaikkiaan ole tarjolla. Ura- ja rekrytointipalveluiden tehtävänä voi olla myös opiskelijoiden valmistaminen tuleviin pettymyksiin ja yritteliäisyyden lisääminen, so. yleisten elämänhallintataitojen edistäminen. (Lehtinen & Jokinen 1996, ) 2.2 OHJAUSJÄRJESTELMÄN TOIMINTAMUODOT OPISKELUPOLUN ERI VAIHEISSA Toimiva ohjausjärjestelmä kattaa ajallisesti opiskelijan koko opiskelupolun. Elinikäisen oppimisen koskiessa yhä suurempaa ihmisjoukkoa elinikäisen ohjauksen tarve on kasvanut (Lairio & Puukari 1999, ). Hyvä ohjaus vastaa opiskelijan ohjaustarpeeseen. Haapaniemen, Voutilaisen ja Ikäheimosen selvityksessä (2001) kävi ilmi, että yliopisto-opiskelijat liittivät hyvään ohjaukseen seuraavanlaisia määreitä: hyvä ohjaus on asiantuntevaa, kannustaa itsenäiseen opiskeluun, 13

14 kattaa koko opiskeluajan, on yksilöllistä ja vuorovaikutuksellista sekä tiedottamisen osalta riittävää ja selkeää (Haapaniemi ym. 2001, ). Opiskelijan kannalta toimivassa ohjauksessa on kyse siitä, että ohjauspalveluita on tulevaisuuden suunnittelun ja päätöksenteon tueksi tarjolla riittävästi, oikea-aikaisesti ja ohjattavalle sopivassa muodossa. (Vuorinen & Välijärvi 1994; Vuorinen 1998.) Ohjaustarpeiden jäsentämisen apuna voidaan käyttää opiskelupolkumallia. Opiskelun vaiheet, joissa ohjausta tulisi olla tarvittaessa tarjolla, ovat aika ennen opintojen alkua, opintojen aloitusvaihe, varsinainen opiskeluaika, opintojen päättöja siirtymävaihe sekä opintojen jälkeinen seurantavaihe. Ohjauspalveluiden avulla tuetaan opiskelijan itsearvioinnin kehittymistä. Itsearviointikykyyn liittyy itsetuntemuksen parantaminen, toimintaympäristön tarjoamien mahdollisuuksien ja vaatimusten tiedostaminen, tietoisen päätöksentekotaidon oppiminen sekä elämän muutostilanteiden kohtaaminen. Vuorisen mukaan portfoliotyöskentely (laajasti tulkittuna) voisi ohjattuna ja koko opiskeluajan käytettynä työvälineenä tukea itsearvioinnin kehittymistä. (Vuorinen 1998, ) Ohjaustarpeet vaihtelevat opiskelupolun eri vaiheissa. Ennen opintojen alkua nuori tarvitsee tietoa opiskelumahdollisuuksista päätöksenteon tueksi. Suunnitellakseen tulevaisuuttaan vastuullisesti opiskelija tarvitsee ajantasaista tietoa tutkintojen rakentamisen vaihtoehdoista ja valintojen merkityksestä urasuunnittelun kannalta. Tietoa tarvitaan koulutuksen tavoitteista, hakuedellytyksistä, valintamenettelyistä ja kurssitarjonnasta. (Vuorinen & Välijärvi 1994, 78-84, ) Ohjaus tässä vaiheessa on ulkoista tiedottamista, mainostamista ja markkinointia. Tiedottamisen tulisi vastata oppilaitoksen toimintatodellisuutta. Nuorten tulevaisuuden suunnit- organisoitu oppimisympäristö Itsetuntemus Toimintaympäristön mahd. Muutostilanteiden kohtaaminen Päätöksenteko Itsearviointi Ohjaus ennen opintoja Ohjaus opintojen alkuvaiheessa Ohjaus opintojen etenemisvaiheessa Ohjaus opintojen päättövaiheessa Seuranta KUVIO 1. Opiskelupolkumalli (Vuorinen 1998, 50) 14 OHJAUKSEN KIINTOPISTEITÄ OPISKELUPOLUN VARRELLA

15 telun ja oppilaitokseen valittujen opiskeluun sitoutumisen kannalta on tärkeää, että oppilaitoksen opiskelumahdollisuuksia ja toimintakulttuuria esitellään tosiasioihin pohjaten. Opiskelijarekrytointi voi olla osa ohjauksellista uraneuvontaa: tiedottamisen sisällön tulisi painottua houkuttelevien mielikuvien sijaan relevanttiin tietoon oppilaitoksen tarjonnan mahdollistamista tutkinnoista ja koulutuksen avaamista sijoittumismahdollisuuksista. Onhan myös oppilaitoksen intressien mukaista, että opiskelijat soveltuvat valitsemalleen alalle ja sitoutuvat koulutukseen. (Vuorinen & Välijärvi 1994, 77 80; Lehtinen & Jokinen 1996, ) Markkinoinnin tapaan ja tyyliin vaikuttaa monesti se, että oppilaitokset joutuvat aiempaa ankarammin kilpailemaan keskenään niin aineellisista kuin henkisistäkin resursseista. Rahaa on käytettävissä niukasti. Mahdollisimman monia hakijoita houkutellaan, sillä opiskelijapaikkojen täyttöaste on oppilaitoksen talouden kannalta merkityksellinen seikka ja aloituspaikkoja on ainakin joillakin aloilla ylen määrin. Pätevää henkilökuntaakin pitäisi pystyä rekrytoimaan. (Lehtinen & Jokinen 1996, 55.) Opiskelijavalintaa edeltävän tiedottamisen laatu on nuorten opintoihin hakeutumisen ja sitoutumisen kannalta merkityksellistä siitäkin huolimatta, että nuoret eivät tee päätöksiään vapaasti ja on aloja, jotka tulevat varmaan jatkossakin olemaan suositumpia kuin toiset. Savolaisen (1993) mukaan nuoren hakeutuminen ammatilliseen koulutukseen harvoin tapahtuu rationaalisen urasuunnittelun ohjaamana, itsetuntemuksen ja ammatillisten intressien selkiytymisen kautta. Valintoja ohjaa ympäristön asettamien paineiden lisäksi tieto siitä, mitkä koulutusmahdollisuudet nuoren koulumenestys avaa. (emt., ) Opintojen aloitusvaiheessa opiskelija laatii ohjatusti henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Aloitusvaihe on oppimismotivaation ja sitä kautta opiskeluun sitoutumisen kannalta ratkaisevan tärkeä. Opiskelijan tulee saada tietoa opiskeluympäristöstä, sen mahdollisuuksista ja rajoituksista sekä oppilaitoksen opiskelukäytänteistä. (Lehtinen & Jokinen 1996, ) Opiskeluprosessin aikanakin ohjaustarpeet vaihtelevat yksilöllisesti. Pelkällä opinto-oppaalla ohjaustarpeeseen ei vastata. Opiskelun aikana seurataan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman toteutumista. Opiskelijat toivovat tietoa opiskelun käytännön järjestelyistä, opintojen tavoitteista ja arvioinnista. Urasuunnittelun tueksi nuori tarvitsee ohjausta tutkinnon rakentamiseen koulutustarjonnan pohjalta. Mahdollisuus valita kursseja toisista oppilaitoksista on lisännyt henkilökohtaisen ohjauksen tarvetta. Joustavassa koulutusjärjestelmässä opiskelijoiden opintojen etenemisen seuranta on ohjauksen osa-alue, jossa tarvitaan opinto-ohjaajan ja ryhmänohjaajien yhteistyötä. (Vuorinen & Välijärvi 1994, ) Joillakin ohjauksen alueilla ohjausvastuun jakamista tehtäväänsä perehdytetyille opiskelijatuutoreille kannattaa myös harkita (Lehtinen & Jokinen 1996, ). Ura- ja rekrytointipalveluiden näkökulmasta työssäoppiminen ja työelämäyhteyksien kehittäminen ovat ohjausjärjestelmän keskeisiä alueita. Työssäoppimisjaksojen aikana opiskelijat voivat kehittää työelämälähtöistä ammattitaitoa ja saavat kokemusta ja kosketuspintaa valitsemansa alan työelämätodellisuuteen. Työssäoppiminen edistää opiskelijoiden työllistymistä ja helpottaa myös työnantajan näkökulmasta ammattitaitoisen työvoiman rekrytoimista. Työssäoppimis- 15

16 yhteistyön kautta oppilaitokset ja työnantajat voivat ennakoida tulevaisuuden koulutustarpeita. (Määttä 2000, ) Opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittämisen kannalta on tärkeää, että myös opettajilla on ajantasainen käsitys opettamansa alan kvalifikaatiovaatimuksista ja tulevaisuudesta. Ohjausjärjestelmässä tulisi olla valmius ennakoida ja havaita myös ongelmatilanteet, sillä on nuoria, jotka eivät osaa hakea apua oma-aloitteisesti (Vuorinen & Välijärvi 1994, 86 87). Ohjauksen tehtäväalueista kasvun ja kehityksen tukeminen on aiempaa keskeisempi. Syrjäytymisen ehkäisemisessä ja moniongelmaisten nuorten auttamisessa eri ohjaustahojen yhteistyö on välttämätöntä. (Puukari ym. 2001, ) Muodollisen tutkinnon merkitys suomalaisilla työmarkkinoilla on sikäli suuri, että syrjäytymisvaarassa olevien tukemiseen tutkinnon suorittamisessa tavalla tai toisella olisi syytä paneutua. Suhtautumista opintojen keskeyttämiseen olisi Lerkkasen (2002) mukaan kuitenkin syytä pohtia. Koulutuksen keskeyttäminen ei välttämättä merkitse koulutuksesta syrjäytymistä. Opintojen keskeyttäminen voi olla opiskelijan elämänsuunnittelun kannalta tarkoituksenmukainen ratkaisu, ainakin mikäli opiskelija suunnittelee siirtyvänsä opiskelemaan itselleen mielekkäämpää alaa. Suomalaisnuorten koulutushalukkuus on edelleen korkea. Potentiaalisen keskeyttäjän ja erityistä ohjausta tarvitsevan tunnistaminen voi tietenkin olla vaikeaa. (Lerkkanen 2002, , 161; ks. myös Komonen 2000.) Opintojen päättö- ja siirtymävaiheessa korostuvat ura- ja rekrytointipalveluiden kohteeksi perinteisesti ymmärretyt aihealueet, työelämään ja jatko-opintoihin ohjaaminen. Ohjauksen työmuotoina voidaan käyttää esimerkiksi työnhakukursseja ja rekrytointitilaisuuksia. Päättövaiheessa ohjaus voi olla seuraavaan askeleeseen liittyvää tiedottamista, motivointia ja kannustamista. Oppilaitos voi esimerkiksi auttaa ja tukea valmistuvaa nuorta elämänmuutoksissa, jotka liittyvät työllistymiseen toisella paikkakunnalla tai ulkomailla. Alan tai alueen työllisyystilanteesta riippuen ohjauksessa voi painottua jatko-opintoihin ohjaaminen, urasuunnittelu tai työnhakutaidot. (Lehtinen & Jokinen 1996, ) Jatko-opintoihin siirtymistä voi helpottaa niveltämisvaiheen orientoiva ohjaus ja jatko-opintoihin valmentava opetus (ks. esim. Virtala 2001, 27 37). Seurantavaiheessa ohjausjärjestelmä kerää valmistuneiden opiskelijoiden jatkoopintoihin ja työelämään sijoittumista koskevaa tietoa, jota puolestaan voidaan käyttää koulutusorganisaation itsearvioinnin ja koulutussuunnittelun tukena. Myös yhteydenpitoa entisiin opiskelijoihin kannattaa kehittää, sillä heillä voi olla uraohjauksen kannalta hyödyllistä tietoa ja kokemusta. Työelämään sijoittuneilta entisiltä opiskelijoilta voi kerätä palautetietoa ja ehdotuksia koulutusorganisaation ja opetuksen sisällön kehittämiseksi, myös alan jatko- ja täydennyskoulutuspalveluiden kehittämisen kannalta. Koulutukseensa tyytyväiset alumnit muodostavat oppilaitoksen ulkoisen tiedottamisen kannalta käyttökelpoisen verkoston, mikäli sitä vain osataan hyödyntää. Mikä olisikaan parempaa mainosta oppilaitokselle kuin koulutukseensa tyytyväiset, työllistyneet opiskelijat? Alumnien työelämäverkostosta voi olla apua työssäoppimisen ja erilaisten projektien organisoimisessa sekä ajankohtaisen työelämätiedon välittämisessä uusille opiskelijoille (Lehtinen & Jokinen 1996, ) 16 OHJAUKSEN KIINTOPISTEITÄ OPISKELUPOLUN VARRELLA

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA!

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! Toimituskunta: Matti Mäkelä (puheenjohtaja), VaSkooli-projekti, Turun ammatti-instituutti Mia Haapasaari, kansallinen teematyöhanke, Turun ammatti-instituutti

Lisätiedot

PAIKALLISET RATKAISUT GLOBAALEIHINKIN ONGELMIIN

PAIKALLISET RATKAISUT GLOBAALEIHINKIN ONGELMIIN PAIKALLISET RATKAISUT GLOBAALEIHINKIN ONGELMIIN Suuntaviivoja Turun seudun koulutuspoliittisen ohjelman rakentamiseksi Osmo Kivinen, Sakari Ahola, Juha Hedman, Päivi Kaipainen ja Heikki Silvennoinen Koulutussosiologian

Lisätiedot

Viisasten kiveä etsimässä: Miksi tradenomiopiskelija jättää opintonsa kesken?

Viisasten kiveä etsimässä: Miksi tradenomiopiskelija jättää opintonsa kesken? Kirsi Rouhiainen Viisasten kiveä etsimässä: Miksi tradenomiopiskelija jättää opintonsa kesken? Kymenlaakson ammattikorkeakoulu University of Applied Sciences 2010 Nro: 56 ISSN: 1239-9094 Tutkimuksia ja

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin Toim. Arto O. Vehkomäki Sisällysluettelo 1 Esipuhe 4 2 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 6 2.1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 6 2.2 Koutsin

Lisätiedot

YLI 40-VUOTIAAT AIKUISKOULUTUKSESSA: KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN JÄÄ!

YLI 40-VUOTIAAT AIKUISKOULUTUKSESSA: KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN JÄÄ! YLI 40-VUOTIAAT AIKUISKOULUTUKSESSA: KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN JÄÄ! MARJA-LEENA STENSTRÖM PIRJO LINNAKYLÄ ANTERO MALIN PENTTI NIKKANEN ELLEN PIESANEN SAKARI VALKONEN KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla H y v ä t k ä y t ä n n ö t Telle Lemetyinen Kimmo Riusala SELVITYS MAAHANMUUTTAJATYÖSTÄ SAADUISTA KOKEMUKSISTA

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT Irma Laiho TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT Vuosien 1996 2000 Työpaikkakouluttajakoulutus-projektin laatuarviointia OPETUSHALLITUS 2001 1 Opetushallitus 2001 ISBN 952-13-1150-9 2 SISÄLLYS 1. 2. 3. 3.1. 3.2.

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö PESONEN, HELI OPISKELIJAPALAUTTEEN MERKITYS NÄYTTÖTUTKINTOTOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Oulun seudun ammattiopisto Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen

Lisätiedot

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen SEFEN RAPORTTEJA 4/2011 Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen työnantajien asenteet ja panostukset Anna Hartikainen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Kokemuksia syrjäytymisen ehkäisy -projektien tuloksista ja toteuttamisesta ammatillisissa oppilaitoksissa Leena Nikander ja Juha Lahtinen (toim.) Hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA Tarkastelukohteena Akavan Erityisalojen mentorointiohjelma Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Aikuiskasvatus Lokakuu

Lisätiedot

OPINTO-OHJAUKSEN TILA AIKUISOPPILAITOKSISSA

OPINTO-OHJAUKSEN TILA AIKUISOPPILAITOKSISSA Ulla Numminen (toim.), Pentti Yrjölä, Tim Lamminranta & Esa Heikkinen OPINTO-OHJAUKSEN TILA AIKUISOPPILAITOKSISSA Arviointi 4/2004 OPETUSHALLITUS Opetushallitus Taitto: Sirpa Ropponen ISBN 952-13-2283-7

Lisätiedot

MaNu. Nuorten pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon ja maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseen kohdistuneiden projektien arviointihanke.

MaNu. Nuorten pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon ja maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseen kohdistuneiden projektien arviointihanke. MaNu Nuorten pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon ja maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseen kohdistuneiden projektien arviointihanke Loppuraportti Sosiaalikehitys Oy Rissanen, Pekka, Partanen, Leila, Pitkänen,

Lisätiedot

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA I TILASTOTIETOA TAITEESTA NRO 33 PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään Kyselytutkimus ammatillisen tutkinnon

Lisätiedot

URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011. kooste työpajan työskentelystä. Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä

URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011. kooste työpajan työskentelystä. Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011 kooste työpajan työskentelystä Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä Julkaisijat Tekniikan akateemiset TEK / Akava Salmia Akateemiset ura- ja rekrytointipalvelut eli Aarresaari-verkosto

Lisätiedot

Aikuisten näyttötutkintojärjestelmän toimivuus

Aikuisten näyttötutkintojärjestelmän toimivuus Reijo Raivola Anja Heikkinen Antti Kauppi Pirjo Nuotio Lasse Oulasvirta Risto Rinne Gunnel Knubb- Manninen Heikki Silvennoinen Kaisa Vaahtera Aikuisten näyttötutkintojärjestelmän toimivuus K o u l u t

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

Tunnusta ja tunnista opittu!

Tunnusta ja tunnista opittu! Tunnusta ja tunnista opittu! Vapaan sivistystyön opitun tunnustaminen formaalissa oppilaitoksissa Selvitys muodoista, käytänteistä, yhteistyösuhteista ja ongelmista. Jukka Määttä 30.9.2003 Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Opinto-ohjaus, muutos ja epävarmuus

Opinto-ohjaus, muutos ja epävarmuus Opinto-ohjaus, muutos ja epävarmuus Opinto-ohjaus, muutos ja epävarmuus Turun yläasteiden ja lukioiden opinto-ohjaajien näkemyksiä ohjauksesta ja oman työnsä lähtökohdista Sakari Ahola & Juha Mikkola

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALTA VUOSINA 1999 2001 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALTA VUOSINA 1999 2001 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALTA VUOSINA 1999 2001 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN Tommi Holmsten Arto Syrjälä Toukokuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Kaisa-Mari Huovinen ja Piia Oranen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin SPECIAN JULKAISU 1/2010 Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Savonia ammattikorkeakoulu, Liiketalous Kuopio, Tradenomiopiskelijat Katriina Kallio, Tiina Kosti 1 JOHDANTO...7 1.1 Tutkimuksen tausta

Lisätiedot

Pirjo Nuotio (toim.) TIIVISTELMÄ MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN KOULUTUKSEN ARVIOINTIRAPORTISTA

Pirjo Nuotio (toim.) TIIVISTELMÄ MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN KOULUTUKSEN ARVIOINTIRAPORTISTA Pirjo Nuotio (toim.) TIIVISTELMÄ MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN KOULUTUKSEN ARVIOINTIRAPORTISTA Opetushallitus Arviointi 9/2001 Pirjo Nuotio, Heidi Backma, Marja-Leena Pernu ja Margareeta Sisättö

Lisätiedot

TEM raportteja 37/2013

TEM raportteja 37/2013 TEM raportteja 37/2013 Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus TK-Eval Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot