Kasvatustieteilijänä työssä oppimassa Otteita harjoitteluraporteista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kasvatustieteilijänä työssä oppimassa Otteita harjoitteluraporteista"

Transkriptio

1 Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Kasvatustieteilijänä työssä oppimassa Otteita harjoitteluraporteista Johanna Hongisto & Tuukka Tomperi Todellinen kasvun paikka sekä henkisesti että ammatillisesti. 1

2 Sisällys: KASVATUSTIETEILIJÖIDEN HARJOITTELU... 3 HARJOITTELURAPORTIT KATSAUKSESSA... 6 HARJOITTELUPAIKAN HAKEMINEN JA LÖYTÄMINEN... 7 HARJOITTELUN AJOITUS ALKUTUNNELMIA JA PEREHDYTYS TAVOITTEIDEN MÄÄRITTELY TYÖTEHTÄVÄT HARJOITTELUN MERKITYS JA OPPIMISKOKEMUKSET MUN JUTTU? KIRJALLISUUTTA

3 KASVATUSTIETEILIJÖIDEN HARJOITTELU Kuten monissa yliopistotutkinnoissa, aikuiskasvatuksen ja kasvatustieteen opinnoissa kasvatustieteiden laitoksella (elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutuksessa) suoritetaan jakso työharjoittelua. Toisin kuin useilla muilla aloilla, kasvatustieteilijöille harjoittelu on kuitenkin pakollinen. On monia perusteltuja syitä edellyttää harjoittelun suorittamista keskeisenä osana opintoja. Karkeastikin jäsennellen harjoittelulla voi katsoa olevan perustavanlaatuista merkitystä kasvatustieteilijöiden ammatillisen sivistyksen ja työelämävalmiuksien kehittymisessä: harjoittelu tarjoaa mahdollisuuden hankkia täysin uusia taitoja työssä oppimisen kautta prosessi- ja tehtäväkohtaisella tasolla, jolle yliopisto-opintojen ei ole tarkoituksenmukaista yltää; se syventää ja käytännöllistää opinnoissa opittua ja kaksoisvalottaa myös teoriaoppeja; se pakottaa arvioimaan siihen mennessä suoritettujen opintojen suhdetta työelämän odotuksiin ja myös huomaamaan osaamisen puutteita ja täydennysoppimisen tarpeita; se tuo myöhemmän työuran kannalta hyödyllisiä suoria kontakteja työelämään ja organisaatioihin sekä työtodistuksen ja CV-merkinnän, joista on jo apua työllistymisessä tutkinnon valmistuttua. Samalla ja ennen kaikkea harjoittelu johdattaa pohtimaan, mitä kasvatustieteellinen ammatillisuus on: millaiseksi kunkin opiskelijan kohdalla kehittyy erityinen ammatillinen identiteetti ja millaisia uranäkymiä kasvatustieteiden opinnot avaavat. Tähän pohdintaan kuuluu kiinteästi myös työn inhimillisten ulottuvuuksien ja henkilökohtaisen merkityksen hahmottelu sekä nykytyöelämän kriittinen arviointi. Kasvatustieteiden opiskelijat eroavat toisistaan suuresti taustaltaan, iältään ja ennen opintoja hankitulta koulutukseltaan ja työkokemukseltaan. Monille harjoittelujakso onkin ensimmäinen kontakti varsinaiseen työelämään. Osalla on kuitenkin takanaan jo yksi tai joskus useampikin ammattiura. Jotkut puolestaan opiskelevat töiden ohessa ja täydennyskoulutukselliseen tapaan elinikäisen oppimisen hengessä, aiemmin hankit- 3

4 tua ammattipätevyyttä tai teoreettista osaamista syventääkseen. Ensimainittujen kannalta harjoittelujakson merkitys on erityisen suuri akateemisten työkokemusten avaajana. Se on kuitenkin myös aiempia työkokemuksia kerryttäneille tärkeä mahdollisuus kokeilla toisenlaisia työorientaatioita tai etsiä kokonaan uutta käännettä työuralleen. Harjoittelu on syventävien opintojen jakso, joka on 10 opintopisteen laajuinen ja käytännössä ajankäytöllisesti vielä laajempi kestoltaan. Harjoittelun pitää minimissään kestää 9 viikkoa, tavanomaisen ja tavoitellun kokonaismitan ollessa 3 kuukautta. Laitos myöntää harjoittelutukea, jonka hakuaika on vuosittain marras-joulukuussa. Tukea voi saada kahdeksi kuukaudeksi, jolloin työnantajan odotetaan yleensä vastaavan yhden kuukauden palkkakustannuksista. (Tuen suuruus v oli 1100 e/kk ja vähimmäispalkka 961 e/kk.) Työaika on työehtosopimuksen mukainen. Myös osa-aikainen työskentely on mahdollista. Harjoittelujakson opinnollisiin vaatimuksiin kuuluu osallistuminen suunnitteluseminaariin ennen harjoittelua ja arviointiseminaariin harjoittelun jälkeen sekä portfolion koostaminen harjoittelun ajalta. Suunnitteluseminaarissa käsitellään työhön suuntautuvia odotuksia, epävarmuuden tuntemuksia ja oppimistavoitteita, sekä samalla käytännön seikkoja, kuten harjoittelupaikan etsimistä, portfolion kokoamista, harjoittelun ajoittamista ja erilaisten työtehtävien soveltuvuutta kasvatustieteilijän harjoittelukentäksi. Arviointiseminaarissa kootaan keskustellen ja portfolioita tarkastellen palautetta harjoittelujakson sujumisesta ja vertaillaan kokemuksia erilaisista organisaatioista. Kirjallisena näytteenä harjoittelusuorituksesta edellytettävä portfolio sisältää perusmuodossaan ainakin (1) kuvauksen harjoittelupaikasta, (2) harjoitteluraportin eli tiivistelmän oppimis-/harjoittelupäiväkirjasta, (3) erilaisia liitteitä ja näytteitä, jotka kuvaavat tehtyjä työtehtäviä ja työorganisaation toimintaa ja (4) työtodistuksen. Portfolion rakennetta tai sisältöä ei ole määritelty tätä yleistä ohjeistusta tarkemmin. Kukin ratkaisee sen laajuuden ja muotoseikat itsenäisesti. 4

5 Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijana kasvatustieteilijän kannattaa kuitenkin tutustua harjoittelua raportoidessaan portfolion käyttämiseen muutenkin eri muodoissaan (esim. näyte-, oppimis-, osaamis- ja työnhakuportfoliot). Näin voi sanoa juuri siksi, että tulevaisuudessa moni kohtaa portfoliotyöskentelyn omien työtehtäviensä yhteydessä esimerkiksi koulutuksen suunnittelijana ja oppimisen ohjaajana, henkilöstökonsulttina ja henkilöstökouluttajana tai työssä oppimisen asiantuntijana jne. Portfolion käyttö viran- tai työnhakujen yhteydessä on yleistymään päin, joten siltäkin osin portfolion hyötyihin oman osaamisen koosteena kannattaa perehtyä. Porfoliotyöskentelyyn on tullut uusia ulottuvuuksia verkkojulkaisemisen kautta, mikä laajentaa huomattavasti portfolioiden mahdollisuuksia. Yhtenä esimerkkinä on blogijulkaisu-alustojen käyttäminen henkilökohtaisen oppimisen tai osaamisen tukena, raportointina ja esittelynä. Portfoliolinkkejä: - Opetushallituksen edu.fi-sivujen portfoliokokonaisuus: - Peda.netin portfolio-opas: - Anneli Niikon artikkeli Portfolio oppimisen ja kasvun välineenä : - Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitoksen blogiportfolio-sivut: 5

6 HARJOITTELURAPORTIT KATSAUKSESSA Portfolion varsinainen kirjallinen osa ja keskeisin itsenäinen tuotos on harjoitteluraportti, joka perustuu harjoitteluajan kokemuksiin ja muistiinpanoihin eli ns. harjoittelupäiväkirjaan. Seuraavaan koosteeseen on poimittu elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen lukuvuoden harjoitteluraporteista otteita, joiden on tarkoitus valaista harjoitteluun tyypillisesti (tai joissain tapauksissa satunnaisesti mutta silti kuvaavasti) sisältyviä piirteitä. Raportit välittävät runsaasti mielenkiintoista havainnointia ja kokemuksellista tietoa, jonka olemme halunneet jakaa myös ennen kaikkea muiden, vielä harjoittelujaksoaan odottavien opiskelijoiden luettavaksi. Raportin kokoajista Johanna Hongisto on toiminut kyseisellä ajanjaksolla opiskelijaopinto-ohjaajana (oottina) ja assistentti Tuukka Tomperi harjoittelujaksosta vastaavana opettajana. Raporttikatkelmia on täydennetty harjoittelun suunnittelu- ja arviointiseminaareissa esiinnousseilla keskustelunaiheilla. Tätä koostetta varten käsiteltyjä raportteja oli yhteensä 15, joista 5 koski jossakin valtionhallinnollisessa organisaatiossa (esim. yliopistot), 4 kunnallisessa organisaatiossa, 4 yksityisessä organisaatiossa tai yrityksessä ja 2 järjestössä suoritettua harjoittelua. Sattumalta jakauma vastaa varsin hyvin Tampereen yliopiston harjoittelutyönantajien yleistä jakaumaa, ainakin sikäli kuin vuonna 2007 työnantajilta koottu palautekysely siitä antaa osviittaa: kyselyyn vastanneista työnantajista suurin osa eli noin kolmannes oli valtiollisia, sen jälkeen viidennes sekä kunnallisia että yksityisiä yrityksiä ja järjestökentän osuus oli viimeisenä alle kymmenesosalla. (Raportti verkossa Rekryn sivuilla: Koosteessamme olemme poistaneet harjoitteluraporttien katkelmista kaikki yksilöivät tiedot, joten yksittäisiä raportin kirjoittajia tai harjoitteluorganisaatioita ei voida tunnistaa. Olemme tällä ehdolla saaneet kirjoittajilta oikeudet käyttää otteita heidän raporteistaan. 6

7 HARJOITTELUPAIKAN HAKEMINEN JA LÖYTÄMINEN Vaikuttaa siltä, että harjoittelupaikan etsijät jakaantuvat kolmeen ryhmään: yksillä on jo valmiiksi selkeähkö käsitys varsin tarkkaan rajatusta organisaatiotyypistä ja työurasta, joka kiinnostaa, siinä missä toiset ovat väljemmin suuntautuneet vain yleisellä tasolla johonkin toiminta-alueeseen tai ammattialaan ja kolmannet puolestaan ovat valmiita antamaan sattuman ja avoimien paikkailmoitusten johdattaa harjoittelupaikan etsintää. Joskus onkin hyödyllistä käydä harjoittelun yhteydessä hakemassa näkökulmaa ja kokemusta aivan toisenlaisista tehtävistä ja yhteisöistä kuin mihin ajattelee varsinaisella työurallaan tutkinnon valmistuttua tähtäävänsä. Ei kannata hätääntyä, jos vielä harjoittelutuen saatuaan tai edelleen harjoittelun suunnitteluseminaarin eteen tullessa on epätietoinen soveltuvista harjoittelupaikoista tai omasta kiinnostuksestaan. Näin on monien muidenkin kohdalla. Kannattaa kuunnella toisia opiskelijoita, kysellä laitoksen henkilökunnalta sekä selailla aktiivisesti harjoittelupaikkailmoituksia verkkosivuilla. Loppuvuodesta 2007 harjoittelutukihakemuksen jätettyäni aloin kuumeisesti miettiä mahdollista harjoittelupaikkaa. Opintoni olivat tuolloin jo melko pitkällä, ja suurin osa kursseista suoritettuna, joten olin melko varma siitä, että minulle myönnettäisiin harjoittelutuki. Tuolloin minulla ei kuitenkaan ollut juuri minkäänlaista ajatusta siitä, missä tulisin harjoitteluni suorittamaan. Oikeastaan työharjoitteluni lähti liikkeelle hyvin. Olin saanut laitokselta harjoittelutuen, laatinut vuosikausiin ensimmäisen työhakemukseni, tullut neljän parhaan joukossa kutsutuksi työhaastatteluun ja selviytynyt myös siitä varsin mallikkaasti. Olkoonkin, että paikan sai itseäni puolet nuorempi hakija. Työharjoittelun suunnitteluseminaarissa otin puheeksi huoleni siitä, miten 45- vuotias melkein maisteri mahtaa enää löytää paikkaansa nykyisessä työelämässä. Kieltäydyin hermostumasta liikaa ja lähettelin muitten opiskelukiireitteni 7

8 lomassa hakemuksia sekä itseäni kiinnostaviin että tulevaisuudensuunnitelmiini sopiviin paikkoihin. Hetken jo harkitsin syytteen nostamista ikäsyrjinnästä... Harjoittelupaikka löydetään jollakin seuraavista neljästä tavasta: huomaamalla ilmoitus avoimesta harjoittelupaikasta, varsin usein ura- ja rekrytointipalvelujen verkkopalvelussa, ja vastaamalla siihen hakemuksella; ottamalla itse aktiivisesti yhteyttä kiinnostavaan harjoittelupaikkaan tai useisiin sellaisiin, ja tarjoamalla itseään harjoittelijaksi käymällä, soittamalla tai sähköpostitse; aiempien suhteiden, työverkostojen tai aiemman työpaikan kautta; tai tuttavilta sattumalta saadun vihjeen perusteella. Toivotunlaisen harjoittelupaikan saaminen vaatii kuitenkin myös lähes aina omaa sinnikästä aktiivisuutta: useiden työnantajien lähestymistä oma-aloitteisesti tai useita avoimiin paikkoihin lähetettyjä hakemuksia. Harjoittelupaikka ilmoitettiin avoimeksi Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelujen Internet-sivuilla....huomasin Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalveluiden sivuilla ilmoituksen. Käytin hakemuksen kirjoittamiseen runsaasti aikaa ja ajatustyötä, annoin sen puolisoni ja ystäväni luettavaksi, viilasin ja tein korjauksia ja lopulta lähetin hakemuksen matkaan. Hakemuksen kirjoittamiseen käyttämäni aika ja vaiva palkittiin, sillä sain kutsun haastatteluun ja pian haastattelun jälkeen pääsin harjoittelijaksi Kerrankin minulla oli sellainen olo, että olin saanut jotain aikaan pitkäjänteisellä suunnittelulla ja olemalla aktiivinen. Koska tunsin yrityksen kohtuullisen hyvin sekä osoitin erityistä kiinnostusta yritystä kohtaan. 8

9 Minua kiinnosti alueellinen toiminta, mihin [työorganisaatio] puolestaan tarjosi mahdollisuuksia. Ja hyvin kävi! Pääsin haastatteluun ja töihin. Lisäksi harjoittelupaikka vastasi täysin odotuksiani ellei jopa ylittänyt niitä! Lisäksi kiinnosti tutustua järjestötoimintaan ja nähdä, millainen järjestö on työpaikkana; mitä hyviä ja huonoja puolia siinä on. Minusta oli mielenkiintoista nähdä, miten järjestöt toimivat, sillä tämä koko kenttä oli minulle kovin vieras. Monet järjestöt tuntuvat tekevän kuitenkin paljon tärkeää työtä ja jotenkin olin nostanut järjestötyön jonkinlaiselle jalustalle. Itsekin voisin työskennellä sitten joskus isona järjestössä. He vaikuttivat tekevän jotenkin niin hyvää ja pyyteetöntä työtä ilman yritysmaailman tuloksellisuutta ja painetta. Näitä käsityksiäni jouduin kuitenkin kolmen kuukauden aikana hieman muuttamaan. Lähestyin organisaation kehityspäällikköä tuolloin marraskuussa sähköpostitse kertomalla hieman itsestäni, opinnoistani ja perustelin, miksi haluaisin tulla juuri heille harjoitteluun ja mistä asioista olen ollut opintojen aikana eniten kiinnostunut. Sain harjoittelupaikan oikeastaan saman tien jo tämän viestin perusteella, sillä joulukuun alussa, kun kävin ensimmäisen kerran paikan päällä, minulle oli jo hoidettu harjoittelunohjaajat. Ohjaajavalinnoissa oli hyvin otettu huomioon esille tuomani erityinen kiinnostus erityisopetusta ja erityispedagogiikkaa kohtaan. Tärkeintä on olla lannistumatta, vaikka harjoittelupaikka joskus tuntuisikin olevan suurehkon kiven alla. Harjoittelupaikan hakeminen on jo sellaisenaan erinomainen mahdollisuus harjoitella työnhaun kiemuroita myöhempiä tositoimia varten. Kannattaa hioa taktiikoita ja kehittää lähestymistapaansa ja CV:tään, jos kokeilut eivät näytä 9

10 tärppäävän. Ja mitä useammissa haastatteluissa tulee käyneeksi, sitä enemmän kertyy hyödyllistä kokemusta niihin valmistautumista varten. On hyvä muistaa suhteuttaa paikanetsinnän tuloksellisuus omaan aktiviteettiin. Joku voi sanoa hakeneensa moniin paikkoihin, ja pettyneensä, lähetettyään viisi hakemusta ilman tulosta; jollekin toiselle kaksikymmentä hakemusta on aivan tavallista. Ja vaikka paikkatarjouksia saisi helpommallakin, laskettujen verkkojen määrä on suhteessa valinnanvaraan harjoittelupaikkojen välillä. Samalla pätee, että harjoittelupaikan löytäminen ja sen vastaavuus omiin toiveisiin nähden riippuu erittäin paljon omasta joustavuudesta: jos on valmis harjoittelemaan missä tahansa vaiheessa vuotta ja jos on halukas lähtemään harjoitteluun toiselle paikkakunnalle, mahdollisuudet lisääntyvät merkittävästi. Harjoittelun, työnhaun ja rekrytoitumisen linkkejä: - Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut: (U&R järjestää mm. loppuvaiheen opiskelijoille tarkoitettuja Tehokas hakemus ja toimiva ansioluettelo -koulutuksia usean kerran vuodessa.) - Helsingin yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut: Ks. Materiaalit ja julkaisut, mm. työnhaun opas ja harjoitteluoppaat: - Kitkatta.net, Tampereen seudun korkeakoulujen yhteinen työelämä-tietopalvelu: (Sivuilla mm. Uraikkuna, koottuja tarinoita työelämästä, urakäänteistä ja rekrytoitumisesta: - Aarresaari akateemiset rekrytointipalvelut eli yliopistojen U&R-palvelujen yhteinen verkosto: 10

11 ttp://www.aarresaari.net/ - Makupalat-linkkivalikoiman hyvä kokoelma työnhakuoppaita verkossa: - Monster-rekrytointipalvelu (ent. Jobline): HARJOITTELUN AJOITUS Harjoittelujakson sopiva ajoittaminen askarruttaa ymmärrettävästi kaikkia. Ajoittaminen ei kuitenkaan ole omissa käsissä kuin osittain, sillä monien toivoma kesään sijoittuva harjoittelu ei läheskään aina ole työnantajien näkökulmasta mielekäs. Harjoittelupaikan löytäminen voi myös kestää kuukausia ja ajoitussuunnitelmiaan on oltava valmis muuttamaan tästä syystä joustavasti. Kannattaakin pitää koko ajan mielessä useita vaihtoehtoja ja suunnitella varalle myös tulevan lukukauden opintoja, siitä huolimatta, että harjoittelupaikka olisi haussa. Ajoittamisen peliin kuuluukin aina kolme osapuolta: opiskelija itse odotuksineen, tarjoutuvat harjoittelumahdollisuudet ja jäljellä olevat muut opinnot, tutkielma mukaan lukien. Vaikka kesä tuntuukin sekä opintojen kannalta että kesätyötarpeen vuoksi useimmille otollisimmalta harjoitteluajalta, kannattaa muistaa paitsi se, että kesäajalle voi olla muuta vuotta vähemmän avoimia paikkoja, myös se, että kesällä tapahtuva harjoittelu ei kaikissa työpaikoissa anna kattavaa kuvaa työstä tai mahdollisuuksia monipuoliseen ja ohjattuun työskentelyyn (esimerkiksi kesälomien ja vähäisemmän kysynnän vuoksi). 11

12 Harjoitteluni ajoittui ajanjaksolle, jolloin koulutuksia oli tavallista vähemmän, ja näin ollen myös koulutussuunnittelua tavallista vähemmän....näin kesäajan olevan [työorganisaatiossa] aika rikkonaista päivystysajan sekä varsinaisen toimintakauden ulkopuolisen ajankohdan vuoksi. Kysellessäni keväällä harjoittelupaikastani parasta mahdollista ajankohtaa harjoittelulleni, vastaus oli selvä, elokuun puolivälistä lähtien. Mietin olisiko kuitenkin pitänyt vielä odottaa, josko syksyn mittaan olisi tullut eteen joku vieläkin mielenkiintoisempi harjoittelupaikka. Nämä tunnelmat kuvastivatkin hyvin yleistä epävarmuutta hakiessani harjoittelupaikkaa. Olin ensimmäisen kerran yhteydessä harjoittelupaikkaan jo marraskuun alkupuolella 2008, koska halusin hyvissä ajoin tiedustella mahdollisuutta päästä harjoitteluun alkuvuodesta Tässä vaiheessa minulla ei vielä ollut tietoa harjoittelutuen saamisesta, mutta olin jo niin pitkällä opinnoissani, että uskalsin luottaa tuen saamiseen. Mielessä kuitenkin jäyti koko ajan ajatus siitä, että olen sopimassa harjoittelupaikasta ennen kuin minulla on varmaa tietoa tuen saamisesta. Ilmoitus tuen myöntämisestä tuli kuitenkin vasta pari päivää ennen joulua, joten asia olisi jäänyt aivan liian myöhäiselle hoitamiselle, jos olisin vasta tammikuun alussa ruvennut selvittelemään harjoittelupaikkaan pääsemisen mahdollisuuksiani. Myös harjoittelupaikan päässä kiiteltiin sitä, että olin hyvissä ajoin lähtenyt tiedustelemaan asiaa, jotta hekin saivat rauhassa valmistella tuloani. Olennaista on ajoitustakin miettiessä pitää huolta omista voimistaan ja jaksamisestaan. Syytä ei ole lähteä soitellen sotaan kuvittelemalla harjoittelujaksoa opintojen jonkinlaiseksi suvantovaiheeksi, jonka aikana voisi näppärästi iltapuhteina kirjoitella tutkiel- 12

13 maa. Harjoittelu osoittautuu etenkin alussa melkein aina oletettua työllistävämmäksi. Työtehtäviin ja uuteen yhteisöön orientoituminen vie ajatuksellista ja fyysistä energiaa runsaasti ja saattaa pyöriä mielessä myös vapaa-aikana, vaikka pyrkimyksenä olisikin pitää työasiat työajan puitteissa. Pari ensimmäistä viikkoa harjoittelupaikassa meni lievän paniikin vallassa, kun kaikki oli uutta: ihmiset, ympäristö ja työtehtävät. Niinpä korostuu kyky suunnitella opintojen keskeisten vaiheiden ajoittamista. Kilpailu harjoittelutuesta ja sen saamisen opintopistevaatimukset johtavat siihen, että harjoittelu ajoittuu opintojen loppuvaiheeseen jolloin myös tutkielmaseminaari, tutkielman kirjoittaminen ja pakolliset syventävät opinnot on osattava sijoitella niin, ettei harjoittelu katkaise opintojen etenemistä ja vaikeuta tutkinnon suorittamista. Kuten edellä todettiin, yhden jos toisenkin varasuunnitelman kuljettaminen mukana on tarpeen, jos harjoittelupaikan löytäminen ja harjoittelun ajoittuminen ei tapahdukaan optimaalisella tai toivotulla tavalla. ALKUTUNNELMIA JA PEREHDYTYS Harjoittelun virallisen vastuuhenkilön, ohjaajan tai muun harjoittelijan lähityöntekijän antama perehdytys on oleellinen osa harjoittelun käynnistymistä ja sujumista. Käytännössä sen toteutus vaihtelee suuresti organisaatiosta toiseen. Harjoittelijan on hyvä itsekin tiedostaa, että alkuvaiheen tutustuminen muuhun työyhteisöön ja toisiin työntekijöihin on tärkeää jatkon kannalta. Se luo parhaat edellytykset sekä harjoittelun asiatavoitteiden toteutumiselle että työssä viihtymiselle. Jos perehdytystä ja tutustuttamista ei ole työpaikan puolesta järjestetty kovin hyvin, tällöin kannattaa etsiä itsestään ak- 13

14 tiivinen ja sosiaalinen vaihde ja ottaa tutustumista omiin käsiin vaikkei se helpolta aina tuntuisikaan. Tutustumiskierroksen jälkeen istahdin omalle työpisteelleni tutustumaan uusille työntekijöille tarkoitettuun perehdytykseen Minusta olikin mukavaa, kun uudet ihmiset tiesivät tulostani ja suhtautuivat minuun heti ensi tapaamisella tuttavallisesti. Kaikki ihmiset olivat alussa kiinnostuneita minusta; opinnoista, harrastuksista ja tulevaisuuden suunnitelmista. Minusta oli mukavaa, että koin itseni tervetulleeksi työyhteisöön heti alusta alkaen. Ohjaajani esittelivät minut osalle henkilöstöstä jo käydessäni neuvonpidossa ennen harjoittelun alkua. Lopuille minut esiteltiin ensimmäisenä harjoittelupäivänä. Esittelykierros oli hyvä tapa saada kaikkien tietoon, kuka olen, vaikka itselleni ei kyllä jäänyt kierroksen varrelta kuin muutaman nimet mieleen. Niitä oppi pikkuhiljaa muistamaan vasta sitten, kun oli tekemisissä jonkun kanssa. Ensimmäinen päivä meni muutenkin käytännön asioiden parissa; tietokoneen ja työsuhdepuhelimen saaminen ja käyttöönotto, tietoturva-asioiden läpikäyntiä, kulkuluvan saaminen ja siihen liittyvä ohjeistus sekä ihmisiin ja tiloihin tutustumista. Kättelin ensimmäisen päivän aikana lukuisia ihmisiä, joiden nimiä en todellakaan enää muista. Luonnollisesti perehdytykseeni kuului myös tehdaskierros Ohjaajani olikin sitten koko päivän niin kiireinen, etten häntä juuri nähnytkään. Mielestäni perehdytykseni oli täysin epäonnistunut. 14

15 Toisaalta olisin kaivannut, varsinkin alussa, kun koko talo ja henkilöstö oli minulle uutta ja outoa, selkeämpiä ohjeita siitä, mitä tehtäviä voisin tehdä. Mielestäni perehdyttämiseen tai töiden delegoinnin etukäteissuunnitteluun ei ollut käytetty tarpeeksi aikaa. Harjoittelun alkupuolella turhauduin välillä myös siihen, että saatuani jonkun tehtävän, saatoin tehdä aluksi turhaa työtä, kun kukaan ei ehtinyt perehdyttää tehtävään kunnolla. Tiedottamisessa ja perehdytyksessä olisi ollut parantamisen varaa....tehtävä on osastolla uusi, joten aloitus on ollut todellista harjoittelua ja hakemista. Mitään erityistä perehdytystä työtehtäviin ei ollut, koska työtehtävät, joita minulle oli suunniteltu, olivat sellaisia joita organisaatiossa ei vielä aiemmin oltu tehty. Sen sijaan itse organisaatioon ja sen rakenteisiin sain kattavan perehdytyksen, kuten myös työympäristööni ja työyhteisöön. Ongelmatilanteissa pystyin aina kääntymään ohjaajani tai muun henkilökunnan puoleen. Juuri joissakin organisaatioissa kohdattavan alkuorientaation vähäisyyden ja työtehtäviin perehdyttämisen puutteiden vuoksi laitoksella on nyttemmin koottu työpaikoille ja harjoittelunohjaajille lähetettävä saate, johon on kirjattu olennaisimpia niistä asioista, joita ohjaajien ja organisaatioiden olisi syytä ottaa huomioon harjoitteluaikana. (Katso liite 1.) Harjoittelun on tarkoitus olla ohjattua työssä oppimista. Harjoittelijaa ei pitäisi mieltää halvaksi lisätyöntekijäksi, kesälomasijaiseksi tai kausittaisen työvoimatarpeen paikkaajaksi, vaan organisaatioiden tulisi tiedostaa myös oma vastuunsa harjoittelun toteutumisesta tarkoituksensa mukaisella tavalla. 15

16 Harjoittelukäytännöissä on kuitenkin aina mittava variaatio laidasta laitaan. On kokeneita harjoittelunohjaajia ja työyhteisöjä, joissa harjoittelijat ovat jo vuosia olleet arkipäivää. Toisessa päässä on pieniä organisaatioita tai yksiköitä, joihin voi päätyä ensimmäiseksi harjoittelijaksi. Harjoittelunohjaajaksi ja vastuuhenkilöksi on saatettu usein nimetä harjoittelijan rekrytoinnistakin vastannut esimiestason työntekijä, jolla ei käytännössä olekaan aikaa harjoittelijan varsinaiseen arkiseen ohjaukseen ja opastukseen. Keskeistä onkin niin tällaisessa kuin kaikissa muissa tapauksissa harjoittelijan oma aktiivisuus ja rohkeus kysellä, ihmetellä, hakea opastusta ja kertoa suoraan, mitä osaa ja mitä ei. Jos alkaa vältellä kontakteja ja varoa oman tietämättömyytensä tai tuen tarpeensa ilmaisemista, seuraa varmuudella vain lisää hankaluuksia. On tärkeää antaa itselleen lupa olla nimenomaan harjoittelija: olla opettelemassa uutta ja kohtaamassa haasteita, joihin ei ole tarkoituskaan kyetä aiemman osaamisen kautta suoraan vastaamaan. Muutenhan harjoittelija olisi kuin kuka tahansa varsinainen työntekijä ja myös hänen palkkansa pitäisi olla kertaluokkaa tai kahta korkeampi. Vaikka harjoittelunohjausta ei olisikaan mietitty ja toteutettu harjoittelijan toivomassa muodossa, kannattaa muistaa, että hankitut kokemukset ovat silti arvokkaita myös kantapään kautta. Moni voikin haluta myös tietoisesti paikkaan, jossa ohjausta ei ehkä ole järjestetty parhaalla tavalla, kunhan tarjolla olevat työtehtävät ja toimintakenttä kiinnostavat itseä. Monesti esimerkiksi järjestötyössä on suhteellisen vähän työaikaresurssia käytettäväksi harjoittelijan opastamiseen ja ohjaukseen, mutta harjoittelupaikat avaavat itsenäiselle ja oma-aloitteiselle harjoittelijalle runsaasti mahdollisuuksia joskus myös jatkotyöllistymiseen asti. 16

17 TAVOITTEIDEN MÄÄRITTELY Harjoittelua edeltävästä tavoitteiden määrittelystä on hyötyä niin oman oppimisen kuin työn sujuvuuden ja mielekkyyden kannalta. Tavoitteiden asettelusta vastaa harjoittelija itse. Tietysti harjoittelun työnantajalla on omat odotuksensa myös. Osapuolen odotusten ja tavoitteiden kohtaamisesta on keskusteltava harjoittelun alussa. Harjoittelijan itselleen asettamat tavoitteet vaihtelevat laajasta ja yleisestä tarkasti rajattuun ja yksityiskohtaiseen: yleisten vuorovaikutustaitojen ja itsenäisen työskentelyn taitojen kehittyminen, syvenevä sisältöjen hallinta, tiedonhaun ja -käsittelyn taitojen tehostuminen, suunnittelu- ja arviointitaidot, järjestelmällisyys ja organisointikyky, taloushallinnon osaaminen, tiimityöskentely, ryhmänohjauksen tai opetuksen taidot, kirjoitus-, toimitus-, tekstinkäsittely- ja julkaisutaidot, kielitaito, esiintymistaito, ajankäytön suunnittelukyky ja vaikkapa tiettyjen ohjelmistojen käytön oppiminen tms. Tavoitteita ja odotuksia harjoittelun suhteen on jokaisella, mutta ne voivat jäädä puutteellisesti tiedostetuiksi ja ajatelluiksi. Jotta harjoittelusta saisi enemmän irti, kannattaa tavoitteenasetteluaan miettiä itse tietoisesti jo ennen harjoittelua sekä useasti sen kuluessa. Siltä pohjalta voi paremmin harjoittelun aikana esittää toivomuksia työtehtävistä, suuntautua tietoisemmin omien tavoitteiden ja kiinnostuksen mukaisesti, havainnoida omaa edistymistään ja oppimisprosessiaan sekä arvioida harjoittelun antia. Etenkin harjoittelujakson alkupuolella ajattelin, että oppimisen näkökulmasta olisi mielekkäämpää, että harjoittelijalla olisi niin sanottu oma tonttinsa. Nyt kun eri henkilöt delegoivat omia töitään minulle, oli hankala aikatauluttaa ja priorisoida työtehtävänsä, kun kaikilla tuntui olevan yhtä kiire. Huolellisella suunnittelulla olisi lopputulos ollut varmasti parempi monessa tilanteessa ja turhalta työltä olisi vältytty. Harjoittelun edetessä opin kuitenkin tarkentamaan tehtävänantoa jos olin siitä vähänkin epävarma. 17

18 Harjoittelijan työnkuva ei esimerkiksi ollut kaikille osaston työntekijöille täysin selvä. Kokemukseni mukaan harjoittelijan työnkuvaan olisi pitänyt paneutua osastolla tarkemmin niin, että kaikki olisivat tietoisia harjoittelijalle annetuista työtehtävistä. Asetin tälle harjoittelujaksolle sekä yleiset tavoitteet että jokaiselle eri jaksolle omat tavoitteet. Yksi tavoitteeni harjoittelua aloittaessani oli uusien yhteistyösuhteiden löytäminen ja työllistyminen. Työ vaatii paljon omatoimisuutta ja tarkoitus onkin rakentaa ja kehittää työnkuvaa oman osaamiseni mukaan. Harjoittelun aloitusseminaarissa pohdimme tavoitteita harjoittelulle ja niitä olen pyrkinyt toteuttamaan tänä aikana. Odotuksiin olin laittanut uuden oppimisen, omien ideoiden kehittämisen, teorioiden toteuttamista käytännössä sekä toiveena oli saada jotain konkreettista aikaan. Harjoittelun aikana halusin oppia enemmän organisaation toiminnasta, miten sitä voisi kehittää ja miten voisi luoda ja työstää uusia ideoita. Työn keskeiseksi haasteeksi valitsin omien taitojen ja tietojen konkretisoitumisen, tavoitteena päästä kokeilemaan osaamistaan käytännössä. Omat tavoitteeni harjoitteluni suhteen olivat hyvin yksinkertaisia. Halusin saada työkokemusta henkilöstöfunktiossa toimimisesta siitä millaista työ oikeasti on. Lisäksi pidin tärkeänä sitä, että oma osaaminen konkretisoituu, koska joskus on vaikea nähdä omien opintojen todellinen hyödyllisyys ja hyödynnettävyys vain yliopistolla pyöriessä. 18

19 Tavoitteita kannattaa kirjata harjoitteluportfolioon ennen harjoittelun alkua. Esimerkkejä ja opastusta tavoitteiden asetteluun löytää myös verkosta harjoittelusivustoilta ja oppaista. (Hyödyllinen on esimerkiksi Laadukas harjoittelu -käsikirja, joka löytyy verkosta Helsingin yliopiston rekrytointipalvelujen sivuilta osoitteesta: Eräässä harjoitteluportfoliossa oli kuvattu kattavasti harjoitteluajalle asetetut tavoitteet ja niiden käytännön toteutuminen seuraavalla tavalla (luetteloa on muokattu organisaation tunnistettavuuden poistamiseksi): Tavoitteet ja toiminnot niiden saavuttamiseksi: 1. Tutustun [työorganisaatioon], sen toimintaperiaatteisiin, strategiaan, visioon ja missioon. - Hoidettu olemalla mukana erilaisissa palavereissa, joissa esitellään [organisaation] toimintaa sekä lukemalla erilaisia dokumentteja ja pohtimalla [organisaation] kehityshaasteita ja tulevaisuutta yhdessä henkilöstön kanssa. 2. Tutustun jäsenyrityksiin ja niiden kautta eri toimialojen erityisiin ja yleisiin piirteisiin, haasteisiin, oppimistarpeisiin. - Verkostojen tapaamiset - Yrityskäynnit - Yritysanalyysit 3. Tämän hetken työelämän kehittymis- ja oppimistarpeet sekä tarjonta tällä hetkellä. - [Tutustuminen organisaation verkkopalveluihin ja -työkaluihin sekä perehtyminen niiden sisältämään tietoon ja osallistuminen niiden kehittämiseen] - Koulutussuunnitteluprosessi - [Koulutusfoorumin] suunnittelu 4. Asiakaspalvelutyössä, verkostoitumisessa ja sosiaalisessa kanssakäymisessä kehittyminen. 19

20 [- Koulutuksiin ja niiden suunnitteluun osallistuminen] - [Verkoston] tapaamisiin osallistuminen - Osallistuminen asiakastapaamisiin 5. Oman osaamisen ja kiinnostuksen kohteiden kartoittaminen sekä oman asiantuntijuuden hahmottaminen. [- Koulutuksiin ja niiden suunnitteluun osallistuminen] - Oppimispäiväkirjatyöskentelyn kautta oppimisprosessien ja oman osaamisen reflektointi - Harjoittelussa minulle osoitettujen projektien kautta löytyvä asiantuntijuus 6. Työyhteisöön tutustuminen ja sen kehittämiseen liittyvät asiat - Portfolion tekemiseen liittyvää pohdintaa kirjoittamalla työorganisaation toiminnasta (työyhteisön ilmapiiri, työnjako, tiedonkulku) - Mahdolliset kehitysehdotukset liittyen juuri [tämän organisaation toimintaan] TYÖTEHTÄVÄT Harjoittelijoille annetut tehtävät ovat olleet hyvin monipuolisia, toki keskittyen enimmäkseen koulutuksen, koulutussuunnittelun ja henkilöstöhallinnon tehtäviin. Suurin osa harjoittelijoista pääsi kiinni todelliseen työhön, hyvällä ohjauksella ja tuella. Usein harjoittelija sai itse suuresti vaikuttaa työtehtäviin ja tehdä harjoittelustaan oman näköisensä. Kuten edellä todettiin, olennaista työtehtävien sujumiselle ja myös itsenäisen työskentelyn onnistumiselle on harjoittelijan oma aktiivisuus ja rohkeus kysellä ja pyytää tarvittaessa apua. Harjoittelijan työtehtävät eivät tietenkään vastaa kokonaisuudessaan tutkintonsa suorittaneen akateemisen ammattilaisen työnkuvaa. On luonnollista ja odotettavaa, että 20

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto Tampereen yliopiston opintotoimisto Tutkimuksia ja selvityksiä 46 2004 Se on se avain! Kasvatustieteiden tieteenalaohjelmasta valmistuneiden tarinoita opiskelusta ja työhön sijoittumisesta Kirsti Jokihaara

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Yliopisto-opintojen työelämäintegraatio hanke 2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Harjoittelubarometri 2012

Harjoittelubarometri 2012 Harjoittelubarometri 2012 2 3 4 Harjoittelubarometri 2012 1 Taustaa... 5 2.1 Korkeakouluopiskelijoiden demografiset tekijät...6 2.2 Korkeakouluopiskelijoiden tulokset...11 3.1 Korkeakoulujen henkilöstön

Lisätiedot

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut Työnhakuopas Turun yliopiston työelämäpalvelut TÖITÄ ETSIMÄSSÄ? Sanotaan, että työnhaku käy työstä. Totta, usein se vaatii aikaa ja vaivaakin. Toisaalta tuloksena voi olla kiva duunipaikka, joten turhaa

Lisätiedot

Esipuhe. Jaana Lehtinen Työllisyys- ja erityispalveluiden päällikkö

Esipuhe. Jaana Lehtinen Työllisyys- ja erityispalveluiden päällikkö S O S I A A L I N E N T I L I N P Ä Ä T Ö S Esipuhe Koskaan ei tiedä, mihin joutuu, kun lähettää henkilöstöään koulutukseen. Yhdestä koulutuspäivästä voi poikia parin vuoden ja suuren työmäärän jälkeen

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot

Reittiopas verkko-oppimisen viidakkoon. Vinkkejä ja esimerkkejä työpaikkakouluttajien monimuotokoulutuksen toteuttamiseen

Reittiopas verkko-oppimisen viidakkoon. Vinkkejä ja esimerkkejä työpaikkakouluttajien monimuotokoulutuksen toteuttamiseen Reittiopas verkko-oppimisen viidakkoon Vinkkejä ja esimerkkejä työpaikkakouluttajien monimuotokoulutuksen toteuttamiseen ISBN 978-952-99304-6-3 (PDF) ISBN 978-952-99304-7-0 (nid.) Nykypaino Oy Vantaa 2013

Lisätiedot

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Ura- ja rekrytointipalvelut Helsingin yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut teksti Marina Misukka 2. uudistettu painos Yliopistopaino 2004 TYÖNHAUN OPAS MITEN

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN

MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN Liisa Tuominen MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN Käsikirja yhdistyksille ja luottamushenkilöille 2 S i v u SISÄLTÖ ALKUSANAT 4 1 MITÄ MENTOROINTI ON? 5 1.1 Ohjattu mentorointiprosessi 6 1.2 Taustayhteisöksi

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

LAATU JA TESTAUS. Mennyt, nykyinen ja tuleva 1/2012. LAATU JA TESTAUS sivu 1

LAATU JA TESTAUS. Mennyt, nykyinen ja tuleva 1/2012. LAATU JA TESTAUS sivu 1 LAATU JA TESTAUS Mennyt, nykyinen ja tuleva 1/2012 LAATU JA TESTAUS sivu 1 S i s ä l t ö ä t u l e v i i n l e h t i i n Laatu ja testaus lehden tuleviin numeroihin kaivataan sisältöä. Ehkä juuri sinä

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k Askelia opintopolulla Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila sam k JULKAISUT 2008 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2008 Tekstit:

Lisätiedot

Miten ohjaat työssäoppijoita

Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Terttu-projekteissa kehitetty koulutusmateriaali työpaikkojen ja yritysten työpaikkaohjaajille Pirjo Lehtoranta Harri Leivo Seija Haapasalo Miten

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle

Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle Hyvä sosiaalialan opiskelija 3 Tartu ylpeänä sosiaalialan työhön 4 Sosiaalialan ammattilainen on luotu vaikuttamaan 6 Kelpoisuuslaki on vankka perusta

Lisätiedot

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille 3 kirjoittajat ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Teos on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). Teoksen valokopiointi

Lisätiedot

Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014

Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014 Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014 Vuonna 2013 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Tutkimuksessa selvitetään vuonna 2013 valmistuneiden oikeustieteen

Lisätiedot

Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton julkaisuja. koulutusta vastaavassa työssä Mikael Seppälä (toim.)

Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton julkaisuja. koulutusta vastaavassa työssä Mikael Seppälä (toim.) Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton julkaisuja Työelämässä koulutusta vastaavassa työssä Mikael Seppälä (toim.) Työelämässä koulutusta vastaavassa työssä Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton julkaisuja Työelämässä

Lisätiedot

KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET

KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET Sisällys JOHDANTO 8 Busineksen ja luovien alojen liitto luo uusia mahdollisuuksia! Kirjoittajat: Raimo Pelli,

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto. Case: Tiina Piipponen. Case: Anu Ojaranta Tehtävä: Paikoillaan! Valmiina? Nyt! Tutkintojen tunnustaminen

Sisällys. Johdanto. Case: Tiina Piipponen. Case: Anu Ojaranta Tehtävä: Paikoillaan! Valmiina? Nyt! Tutkintojen tunnustaminen Suuntana maailma Sisällys Johdanto Valmiina lähtöön? Millä eväin maailmalle? Ilmari lähtee vapaaehtoistyöhön Sofia lähtee harjoitteluun Tehtävä: Kansainvälisyys ja minä Kaisla lähtee opiskelemaan Marko

Lisätiedot

Kuva: Juha Sarkkinen 55

Kuva: Juha Sarkkinen 55 Kuva: Juha Sarkkinen 55 KIRJOITTANUT: PEKKA YLITALO HENKILÖKUVASSA JARNO MAJAVA Jarno Majava syntyi Rovaniemellä, ja vietti siellä lapsuutensa eri osissa kaupunkia: keskustassa, Ounasrinteellä ja myöhemmin

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin SPECIAN JULKAISU 1/2010 Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot