Kasvatustieteilijänä työssä oppimassa Otteita harjoitteluraporteista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kasvatustieteilijänä työssä oppimassa Otteita harjoitteluraporteista"

Transkriptio

1 Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Kasvatustieteilijänä työssä oppimassa Otteita harjoitteluraporteista Johanna Hongisto & Tuukka Tomperi Todellinen kasvun paikka sekä henkisesti että ammatillisesti. 1

2 Sisällys: KASVATUSTIETEILIJÖIDEN HARJOITTELU... 3 HARJOITTELURAPORTIT KATSAUKSESSA... 6 HARJOITTELUPAIKAN HAKEMINEN JA LÖYTÄMINEN... 7 HARJOITTELUN AJOITUS ALKUTUNNELMIA JA PEREHDYTYS TAVOITTEIDEN MÄÄRITTELY TYÖTEHTÄVÄT HARJOITTELUN MERKITYS JA OPPIMISKOKEMUKSET MUN JUTTU? KIRJALLISUUTTA

3 KASVATUSTIETEILIJÖIDEN HARJOITTELU Kuten monissa yliopistotutkinnoissa, aikuiskasvatuksen ja kasvatustieteen opinnoissa kasvatustieteiden laitoksella (elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutuksessa) suoritetaan jakso työharjoittelua. Toisin kuin useilla muilla aloilla, kasvatustieteilijöille harjoittelu on kuitenkin pakollinen. On monia perusteltuja syitä edellyttää harjoittelun suorittamista keskeisenä osana opintoja. Karkeastikin jäsennellen harjoittelulla voi katsoa olevan perustavanlaatuista merkitystä kasvatustieteilijöiden ammatillisen sivistyksen ja työelämävalmiuksien kehittymisessä: harjoittelu tarjoaa mahdollisuuden hankkia täysin uusia taitoja työssä oppimisen kautta prosessi- ja tehtäväkohtaisella tasolla, jolle yliopisto-opintojen ei ole tarkoituksenmukaista yltää; se syventää ja käytännöllistää opinnoissa opittua ja kaksoisvalottaa myös teoriaoppeja; se pakottaa arvioimaan siihen mennessä suoritettujen opintojen suhdetta työelämän odotuksiin ja myös huomaamaan osaamisen puutteita ja täydennysoppimisen tarpeita; se tuo myöhemmän työuran kannalta hyödyllisiä suoria kontakteja työelämään ja organisaatioihin sekä työtodistuksen ja CV-merkinnän, joista on jo apua työllistymisessä tutkinnon valmistuttua. Samalla ja ennen kaikkea harjoittelu johdattaa pohtimaan, mitä kasvatustieteellinen ammatillisuus on: millaiseksi kunkin opiskelijan kohdalla kehittyy erityinen ammatillinen identiteetti ja millaisia uranäkymiä kasvatustieteiden opinnot avaavat. Tähän pohdintaan kuuluu kiinteästi myös työn inhimillisten ulottuvuuksien ja henkilökohtaisen merkityksen hahmottelu sekä nykytyöelämän kriittinen arviointi. Kasvatustieteiden opiskelijat eroavat toisistaan suuresti taustaltaan, iältään ja ennen opintoja hankitulta koulutukseltaan ja työkokemukseltaan. Monille harjoittelujakso onkin ensimmäinen kontakti varsinaiseen työelämään. Osalla on kuitenkin takanaan jo yksi tai joskus useampikin ammattiura. Jotkut puolestaan opiskelevat töiden ohessa ja täydennyskoulutukselliseen tapaan elinikäisen oppimisen hengessä, aiemmin hankit- 3

4 tua ammattipätevyyttä tai teoreettista osaamista syventääkseen. Ensimainittujen kannalta harjoittelujakson merkitys on erityisen suuri akateemisten työkokemusten avaajana. Se on kuitenkin myös aiempia työkokemuksia kerryttäneille tärkeä mahdollisuus kokeilla toisenlaisia työorientaatioita tai etsiä kokonaan uutta käännettä työuralleen. Harjoittelu on syventävien opintojen jakso, joka on 10 opintopisteen laajuinen ja käytännössä ajankäytöllisesti vielä laajempi kestoltaan. Harjoittelun pitää minimissään kestää 9 viikkoa, tavanomaisen ja tavoitellun kokonaismitan ollessa 3 kuukautta. Laitos myöntää harjoittelutukea, jonka hakuaika on vuosittain marras-joulukuussa. Tukea voi saada kahdeksi kuukaudeksi, jolloin työnantajan odotetaan yleensä vastaavan yhden kuukauden palkkakustannuksista. (Tuen suuruus v oli 1100 e/kk ja vähimmäispalkka 961 e/kk.) Työaika on työehtosopimuksen mukainen. Myös osa-aikainen työskentely on mahdollista. Harjoittelujakson opinnollisiin vaatimuksiin kuuluu osallistuminen suunnitteluseminaariin ennen harjoittelua ja arviointiseminaariin harjoittelun jälkeen sekä portfolion koostaminen harjoittelun ajalta. Suunnitteluseminaarissa käsitellään työhön suuntautuvia odotuksia, epävarmuuden tuntemuksia ja oppimistavoitteita, sekä samalla käytännön seikkoja, kuten harjoittelupaikan etsimistä, portfolion kokoamista, harjoittelun ajoittamista ja erilaisten työtehtävien soveltuvuutta kasvatustieteilijän harjoittelukentäksi. Arviointiseminaarissa kootaan keskustellen ja portfolioita tarkastellen palautetta harjoittelujakson sujumisesta ja vertaillaan kokemuksia erilaisista organisaatioista. Kirjallisena näytteenä harjoittelusuorituksesta edellytettävä portfolio sisältää perusmuodossaan ainakin (1) kuvauksen harjoittelupaikasta, (2) harjoitteluraportin eli tiivistelmän oppimis-/harjoittelupäiväkirjasta, (3) erilaisia liitteitä ja näytteitä, jotka kuvaavat tehtyjä työtehtäviä ja työorganisaation toimintaa ja (4) työtodistuksen. Portfolion rakennetta tai sisältöä ei ole määritelty tätä yleistä ohjeistusta tarkemmin. Kukin ratkaisee sen laajuuden ja muotoseikat itsenäisesti. 4

5 Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijana kasvatustieteilijän kannattaa kuitenkin tutustua harjoittelua raportoidessaan portfolion käyttämiseen muutenkin eri muodoissaan (esim. näyte-, oppimis-, osaamis- ja työnhakuportfoliot). Näin voi sanoa juuri siksi, että tulevaisuudessa moni kohtaa portfoliotyöskentelyn omien työtehtäviensä yhteydessä esimerkiksi koulutuksen suunnittelijana ja oppimisen ohjaajana, henkilöstökonsulttina ja henkilöstökouluttajana tai työssä oppimisen asiantuntijana jne. Portfolion käyttö viran- tai työnhakujen yhteydessä on yleistymään päin, joten siltäkin osin portfolion hyötyihin oman osaamisen koosteena kannattaa perehtyä. Porfoliotyöskentelyyn on tullut uusia ulottuvuuksia verkkojulkaisemisen kautta, mikä laajentaa huomattavasti portfolioiden mahdollisuuksia. Yhtenä esimerkkinä on blogijulkaisu-alustojen käyttäminen henkilökohtaisen oppimisen tai osaamisen tukena, raportointina ja esittelynä. Portfoliolinkkejä: - Opetushallituksen edu.fi-sivujen portfoliokokonaisuus: - Peda.netin portfolio-opas: - Anneli Niikon artikkeli Portfolio oppimisen ja kasvun välineenä : - Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitoksen blogiportfolio-sivut: 5

6 HARJOITTELURAPORTIT KATSAUKSESSA Portfolion varsinainen kirjallinen osa ja keskeisin itsenäinen tuotos on harjoitteluraportti, joka perustuu harjoitteluajan kokemuksiin ja muistiinpanoihin eli ns. harjoittelupäiväkirjaan. Seuraavaan koosteeseen on poimittu elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen lukuvuoden harjoitteluraporteista otteita, joiden on tarkoitus valaista harjoitteluun tyypillisesti (tai joissain tapauksissa satunnaisesti mutta silti kuvaavasti) sisältyviä piirteitä. Raportit välittävät runsaasti mielenkiintoista havainnointia ja kokemuksellista tietoa, jonka olemme halunneet jakaa myös ennen kaikkea muiden, vielä harjoittelujaksoaan odottavien opiskelijoiden luettavaksi. Raportin kokoajista Johanna Hongisto on toiminut kyseisellä ajanjaksolla opiskelijaopinto-ohjaajana (oottina) ja assistentti Tuukka Tomperi harjoittelujaksosta vastaavana opettajana. Raporttikatkelmia on täydennetty harjoittelun suunnittelu- ja arviointiseminaareissa esiinnousseilla keskustelunaiheilla. Tätä koostetta varten käsiteltyjä raportteja oli yhteensä 15, joista 5 koski jossakin valtionhallinnollisessa organisaatiossa (esim. yliopistot), 4 kunnallisessa organisaatiossa, 4 yksityisessä organisaatiossa tai yrityksessä ja 2 järjestössä suoritettua harjoittelua. Sattumalta jakauma vastaa varsin hyvin Tampereen yliopiston harjoittelutyönantajien yleistä jakaumaa, ainakin sikäli kuin vuonna 2007 työnantajilta koottu palautekysely siitä antaa osviittaa: kyselyyn vastanneista työnantajista suurin osa eli noin kolmannes oli valtiollisia, sen jälkeen viidennes sekä kunnallisia että yksityisiä yrityksiä ja järjestökentän osuus oli viimeisenä alle kymmenesosalla. (Raportti verkossa Rekryn sivuilla: Koosteessamme olemme poistaneet harjoitteluraporttien katkelmista kaikki yksilöivät tiedot, joten yksittäisiä raportin kirjoittajia tai harjoitteluorganisaatioita ei voida tunnistaa. Olemme tällä ehdolla saaneet kirjoittajilta oikeudet käyttää otteita heidän raporteistaan. 6

7 HARJOITTELUPAIKAN HAKEMINEN JA LÖYTÄMINEN Vaikuttaa siltä, että harjoittelupaikan etsijät jakaantuvat kolmeen ryhmään: yksillä on jo valmiiksi selkeähkö käsitys varsin tarkkaan rajatusta organisaatiotyypistä ja työurasta, joka kiinnostaa, siinä missä toiset ovat väljemmin suuntautuneet vain yleisellä tasolla johonkin toiminta-alueeseen tai ammattialaan ja kolmannet puolestaan ovat valmiita antamaan sattuman ja avoimien paikkailmoitusten johdattaa harjoittelupaikan etsintää. Joskus onkin hyödyllistä käydä harjoittelun yhteydessä hakemassa näkökulmaa ja kokemusta aivan toisenlaisista tehtävistä ja yhteisöistä kuin mihin ajattelee varsinaisella työurallaan tutkinnon valmistuttua tähtäävänsä. Ei kannata hätääntyä, jos vielä harjoittelutuen saatuaan tai edelleen harjoittelun suunnitteluseminaarin eteen tullessa on epätietoinen soveltuvista harjoittelupaikoista tai omasta kiinnostuksestaan. Näin on monien muidenkin kohdalla. Kannattaa kuunnella toisia opiskelijoita, kysellä laitoksen henkilökunnalta sekä selailla aktiivisesti harjoittelupaikkailmoituksia verkkosivuilla. Loppuvuodesta 2007 harjoittelutukihakemuksen jätettyäni aloin kuumeisesti miettiä mahdollista harjoittelupaikkaa. Opintoni olivat tuolloin jo melko pitkällä, ja suurin osa kursseista suoritettuna, joten olin melko varma siitä, että minulle myönnettäisiin harjoittelutuki. Tuolloin minulla ei kuitenkaan ollut juuri minkäänlaista ajatusta siitä, missä tulisin harjoitteluni suorittamaan. Oikeastaan työharjoitteluni lähti liikkeelle hyvin. Olin saanut laitokselta harjoittelutuen, laatinut vuosikausiin ensimmäisen työhakemukseni, tullut neljän parhaan joukossa kutsutuksi työhaastatteluun ja selviytynyt myös siitä varsin mallikkaasti. Olkoonkin, että paikan sai itseäni puolet nuorempi hakija. Työharjoittelun suunnitteluseminaarissa otin puheeksi huoleni siitä, miten 45- vuotias melkein maisteri mahtaa enää löytää paikkaansa nykyisessä työelämässä. Kieltäydyin hermostumasta liikaa ja lähettelin muitten opiskelukiireitteni 7

8 lomassa hakemuksia sekä itseäni kiinnostaviin että tulevaisuudensuunnitelmiini sopiviin paikkoihin. Hetken jo harkitsin syytteen nostamista ikäsyrjinnästä... Harjoittelupaikka löydetään jollakin seuraavista neljästä tavasta: huomaamalla ilmoitus avoimesta harjoittelupaikasta, varsin usein ura- ja rekrytointipalvelujen verkkopalvelussa, ja vastaamalla siihen hakemuksella; ottamalla itse aktiivisesti yhteyttä kiinnostavaan harjoittelupaikkaan tai useisiin sellaisiin, ja tarjoamalla itseään harjoittelijaksi käymällä, soittamalla tai sähköpostitse; aiempien suhteiden, työverkostojen tai aiemman työpaikan kautta; tai tuttavilta sattumalta saadun vihjeen perusteella. Toivotunlaisen harjoittelupaikan saaminen vaatii kuitenkin myös lähes aina omaa sinnikästä aktiivisuutta: useiden työnantajien lähestymistä oma-aloitteisesti tai useita avoimiin paikkoihin lähetettyjä hakemuksia. Harjoittelupaikka ilmoitettiin avoimeksi Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelujen Internet-sivuilla....huomasin Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalveluiden sivuilla ilmoituksen. Käytin hakemuksen kirjoittamiseen runsaasti aikaa ja ajatustyötä, annoin sen puolisoni ja ystäväni luettavaksi, viilasin ja tein korjauksia ja lopulta lähetin hakemuksen matkaan. Hakemuksen kirjoittamiseen käyttämäni aika ja vaiva palkittiin, sillä sain kutsun haastatteluun ja pian haastattelun jälkeen pääsin harjoittelijaksi Kerrankin minulla oli sellainen olo, että olin saanut jotain aikaan pitkäjänteisellä suunnittelulla ja olemalla aktiivinen. Koska tunsin yrityksen kohtuullisen hyvin sekä osoitin erityistä kiinnostusta yritystä kohtaan. 8

9 Minua kiinnosti alueellinen toiminta, mihin [työorganisaatio] puolestaan tarjosi mahdollisuuksia. Ja hyvin kävi! Pääsin haastatteluun ja töihin. Lisäksi harjoittelupaikka vastasi täysin odotuksiani ellei jopa ylittänyt niitä! Lisäksi kiinnosti tutustua järjestötoimintaan ja nähdä, millainen järjestö on työpaikkana; mitä hyviä ja huonoja puolia siinä on. Minusta oli mielenkiintoista nähdä, miten järjestöt toimivat, sillä tämä koko kenttä oli minulle kovin vieras. Monet järjestöt tuntuvat tekevän kuitenkin paljon tärkeää työtä ja jotenkin olin nostanut järjestötyön jonkinlaiselle jalustalle. Itsekin voisin työskennellä sitten joskus isona järjestössä. He vaikuttivat tekevän jotenkin niin hyvää ja pyyteetöntä työtä ilman yritysmaailman tuloksellisuutta ja painetta. Näitä käsityksiäni jouduin kuitenkin kolmen kuukauden aikana hieman muuttamaan. Lähestyin organisaation kehityspäällikköä tuolloin marraskuussa sähköpostitse kertomalla hieman itsestäni, opinnoistani ja perustelin, miksi haluaisin tulla juuri heille harjoitteluun ja mistä asioista olen ollut opintojen aikana eniten kiinnostunut. Sain harjoittelupaikan oikeastaan saman tien jo tämän viestin perusteella, sillä joulukuun alussa, kun kävin ensimmäisen kerran paikan päällä, minulle oli jo hoidettu harjoittelunohjaajat. Ohjaajavalinnoissa oli hyvin otettu huomioon esille tuomani erityinen kiinnostus erityisopetusta ja erityispedagogiikkaa kohtaan. Tärkeintä on olla lannistumatta, vaikka harjoittelupaikka joskus tuntuisikin olevan suurehkon kiven alla. Harjoittelupaikan hakeminen on jo sellaisenaan erinomainen mahdollisuus harjoitella työnhaun kiemuroita myöhempiä tositoimia varten. Kannattaa hioa taktiikoita ja kehittää lähestymistapaansa ja CV:tään, jos kokeilut eivät näytä 9

10 tärppäävän. Ja mitä useammissa haastatteluissa tulee käyneeksi, sitä enemmän kertyy hyödyllistä kokemusta niihin valmistautumista varten. On hyvä muistaa suhteuttaa paikanetsinnän tuloksellisuus omaan aktiviteettiin. Joku voi sanoa hakeneensa moniin paikkoihin, ja pettyneensä, lähetettyään viisi hakemusta ilman tulosta; jollekin toiselle kaksikymmentä hakemusta on aivan tavallista. Ja vaikka paikkatarjouksia saisi helpommallakin, laskettujen verkkojen määrä on suhteessa valinnanvaraan harjoittelupaikkojen välillä. Samalla pätee, että harjoittelupaikan löytäminen ja sen vastaavuus omiin toiveisiin nähden riippuu erittäin paljon omasta joustavuudesta: jos on valmis harjoittelemaan missä tahansa vaiheessa vuotta ja jos on halukas lähtemään harjoitteluun toiselle paikkakunnalle, mahdollisuudet lisääntyvät merkittävästi. Harjoittelun, työnhaun ja rekrytoitumisen linkkejä: - Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut: (U&R järjestää mm. loppuvaiheen opiskelijoille tarkoitettuja Tehokas hakemus ja toimiva ansioluettelo -koulutuksia usean kerran vuodessa.) - Helsingin yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut: Ks. Materiaalit ja julkaisut, mm. työnhaun opas ja harjoitteluoppaat: - Kitkatta.net, Tampereen seudun korkeakoulujen yhteinen työelämä-tietopalvelu: (Sivuilla mm. Uraikkuna, koottuja tarinoita työelämästä, urakäänteistä ja rekrytoitumisesta: - Aarresaari akateemiset rekrytointipalvelut eli yliopistojen U&R-palvelujen yhteinen verkosto: 10

11 ttp://www.aarresaari.net/ - Makupalat-linkkivalikoiman hyvä kokoelma työnhakuoppaita verkossa: - Monster-rekrytointipalvelu (ent. Jobline): HARJOITTELUN AJOITUS Harjoittelujakson sopiva ajoittaminen askarruttaa ymmärrettävästi kaikkia. Ajoittaminen ei kuitenkaan ole omissa käsissä kuin osittain, sillä monien toivoma kesään sijoittuva harjoittelu ei läheskään aina ole työnantajien näkökulmasta mielekäs. Harjoittelupaikan löytäminen voi myös kestää kuukausia ja ajoitussuunnitelmiaan on oltava valmis muuttamaan tästä syystä joustavasti. Kannattaakin pitää koko ajan mielessä useita vaihtoehtoja ja suunnitella varalle myös tulevan lukukauden opintoja, siitä huolimatta, että harjoittelupaikka olisi haussa. Ajoittamisen peliin kuuluukin aina kolme osapuolta: opiskelija itse odotuksineen, tarjoutuvat harjoittelumahdollisuudet ja jäljellä olevat muut opinnot, tutkielma mukaan lukien. Vaikka kesä tuntuukin sekä opintojen kannalta että kesätyötarpeen vuoksi useimmille otollisimmalta harjoitteluajalta, kannattaa muistaa paitsi se, että kesäajalle voi olla muuta vuotta vähemmän avoimia paikkoja, myös se, että kesällä tapahtuva harjoittelu ei kaikissa työpaikoissa anna kattavaa kuvaa työstä tai mahdollisuuksia monipuoliseen ja ohjattuun työskentelyyn (esimerkiksi kesälomien ja vähäisemmän kysynnän vuoksi). 11

12 Harjoitteluni ajoittui ajanjaksolle, jolloin koulutuksia oli tavallista vähemmän, ja näin ollen myös koulutussuunnittelua tavallista vähemmän....näin kesäajan olevan [työorganisaatiossa] aika rikkonaista päivystysajan sekä varsinaisen toimintakauden ulkopuolisen ajankohdan vuoksi. Kysellessäni keväällä harjoittelupaikastani parasta mahdollista ajankohtaa harjoittelulleni, vastaus oli selvä, elokuun puolivälistä lähtien. Mietin olisiko kuitenkin pitänyt vielä odottaa, josko syksyn mittaan olisi tullut eteen joku vieläkin mielenkiintoisempi harjoittelupaikka. Nämä tunnelmat kuvastivatkin hyvin yleistä epävarmuutta hakiessani harjoittelupaikkaa. Olin ensimmäisen kerran yhteydessä harjoittelupaikkaan jo marraskuun alkupuolella 2008, koska halusin hyvissä ajoin tiedustella mahdollisuutta päästä harjoitteluun alkuvuodesta Tässä vaiheessa minulla ei vielä ollut tietoa harjoittelutuen saamisesta, mutta olin jo niin pitkällä opinnoissani, että uskalsin luottaa tuen saamiseen. Mielessä kuitenkin jäyti koko ajan ajatus siitä, että olen sopimassa harjoittelupaikasta ennen kuin minulla on varmaa tietoa tuen saamisesta. Ilmoitus tuen myöntämisestä tuli kuitenkin vasta pari päivää ennen joulua, joten asia olisi jäänyt aivan liian myöhäiselle hoitamiselle, jos olisin vasta tammikuun alussa ruvennut selvittelemään harjoittelupaikkaan pääsemisen mahdollisuuksiani. Myös harjoittelupaikan päässä kiiteltiin sitä, että olin hyvissä ajoin lähtenyt tiedustelemaan asiaa, jotta hekin saivat rauhassa valmistella tuloani. Olennaista on ajoitustakin miettiessä pitää huolta omista voimistaan ja jaksamisestaan. Syytä ei ole lähteä soitellen sotaan kuvittelemalla harjoittelujaksoa opintojen jonkinlaiseksi suvantovaiheeksi, jonka aikana voisi näppärästi iltapuhteina kirjoitella tutkiel- 12

13 maa. Harjoittelu osoittautuu etenkin alussa melkein aina oletettua työllistävämmäksi. Työtehtäviin ja uuteen yhteisöön orientoituminen vie ajatuksellista ja fyysistä energiaa runsaasti ja saattaa pyöriä mielessä myös vapaa-aikana, vaikka pyrkimyksenä olisikin pitää työasiat työajan puitteissa. Pari ensimmäistä viikkoa harjoittelupaikassa meni lievän paniikin vallassa, kun kaikki oli uutta: ihmiset, ympäristö ja työtehtävät. Niinpä korostuu kyky suunnitella opintojen keskeisten vaiheiden ajoittamista. Kilpailu harjoittelutuesta ja sen saamisen opintopistevaatimukset johtavat siihen, että harjoittelu ajoittuu opintojen loppuvaiheeseen jolloin myös tutkielmaseminaari, tutkielman kirjoittaminen ja pakolliset syventävät opinnot on osattava sijoitella niin, ettei harjoittelu katkaise opintojen etenemistä ja vaikeuta tutkinnon suorittamista. Kuten edellä todettiin, yhden jos toisenkin varasuunnitelman kuljettaminen mukana on tarpeen, jos harjoittelupaikan löytäminen ja harjoittelun ajoittuminen ei tapahdukaan optimaalisella tai toivotulla tavalla. ALKUTUNNELMIA JA PEREHDYTYS Harjoittelun virallisen vastuuhenkilön, ohjaajan tai muun harjoittelijan lähityöntekijän antama perehdytys on oleellinen osa harjoittelun käynnistymistä ja sujumista. Käytännössä sen toteutus vaihtelee suuresti organisaatiosta toiseen. Harjoittelijan on hyvä itsekin tiedostaa, että alkuvaiheen tutustuminen muuhun työyhteisöön ja toisiin työntekijöihin on tärkeää jatkon kannalta. Se luo parhaat edellytykset sekä harjoittelun asiatavoitteiden toteutumiselle että työssä viihtymiselle. Jos perehdytystä ja tutustuttamista ei ole työpaikan puolesta järjestetty kovin hyvin, tällöin kannattaa etsiä itsestään ak- 13

14 tiivinen ja sosiaalinen vaihde ja ottaa tutustumista omiin käsiin vaikkei se helpolta aina tuntuisikaan. Tutustumiskierroksen jälkeen istahdin omalle työpisteelleni tutustumaan uusille työntekijöille tarkoitettuun perehdytykseen Minusta olikin mukavaa, kun uudet ihmiset tiesivät tulostani ja suhtautuivat minuun heti ensi tapaamisella tuttavallisesti. Kaikki ihmiset olivat alussa kiinnostuneita minusta; opinnoista, harrastuksista ja tulevaisuuden suunnitelmista. Minusta oli mukavaa, että koin itseni tervetulleeksi työyhteisöön heti alusta alkaen. Ohjaajani esittelivät minut osalle henkilöstöstä jo käydessäni neuvonpidossa ennen harjoittelun alkua. Lopuille minut esiteltiin ensimmäisenä harjoittelupäivänä. Esittelykierros oli hyvä tapa saada kaikkien tietoon, kuka olen, vaikka itselleni ei kyllä jäänyt kierroksen varrelta kuin muutaman nimet mieleen. Niitä oppi pikkuhiljaa muistamaan vasta sitten, kun oli tekemisissä jonkun kanssa. Ensimmäinen päivä meni muutenkin käytännön asioiden parissa; tietokoneen ja työsuhdepuhelimen saaminen ja käyttöönotto, tietoturva-asioiden läpikäyntiä, kulkuluvan saaminen ja siihen liittyvä ohjeistus sekä ihmisiin ja tiloihin tutustumista. Kättelin ensimmäisen päivän aikana lukuisia ihmisiä, joiden nimiä en todellakaan enää muista. Luonnollisesti perehdytykseeni kuului myös tehdaskierros Ohjaajani olikin sitten koko päivän niin kiireinen, etten häntä juuri nähnytkään. Mielestäni perehdytykseni oli täysin epäonnistunut. 14

15 Toisaalta olisin kaivannut, varsinkin alussa, kun koko talo ja henkilöstö oli minulle uutta ja outoa, selkeämpiä ohjeita siitä, mitä tehtäviä voisin tehdä. Mielestäni perehdyttämiseen tai töiden delegoinnin etukäteissuunnitteluun ei ollut käytetty tarpeeksi aikaa. Harjoittelun alkupuolella turhauduin välillä myös siihen, että saatuani jonkun tehtävän, saatoin tehdä aluksi turhaa työtä, kun kukaan ei ehtinyt perehdyttää tehtävään kunnolla. Tiedottamisessa ja perehdytyksessä olisi ollut parantamisen varaa....tehtävä on osastolla uusi, joten aloitus on ollut todellista harjoittelua ja hakemista. Mitään erityistä perehdytystä työtehtäviin ei ollut, koska työtehtävät, joita minulle oli suunniteltu, olivat sellaisia joita organisaatiossa ei vielä aiemmin oltu tehty. Sen sijaan itse organisaatioon ja sen rakenteisiin sain kattavan perehdytyksen, kuten myös työympäristööni ja työyhteisöön. Ongelmatilanteissa pystyin aina kääntymään ohjaajani tai muun henkilökunnan puoleen. Juuri joissakin organisaatioissa kohdattavan alkuorientaation vähäisyyden ja työtehtäviin perehdyttämisen puutteiden vuoksi laitoksella on nyttemmin koottu työpaikoille ja harjoittelunohjaajille lähetettävä saate, johon on kirjattu olennaisimpia niistä asioista, joita ohjaajien ja organisaatioiden olisi syytä ottaa huomioon harjoitteluaikana. (Katso liite 1.) Harjoittelun on tarkoitus olla ohjattua työssä oppimista. Harjoittelijaa ei pitäisi mieltää halvaksi lisätyöntekijäksi, kesälomasijaiseksi tai kausittaisen työvoimatarpeen paikkaajaksi, vaan organisaatioiden tulisi tiedostaa myös oma vastuunsa harjoittelun toteutumisesta tarkoituksensa mukaisella tavalla. 15

16 Harjoittelukäytännöissä on kuitenkin aina mittava variaatio laidasta laitaan. On kokeneita harjoittelunohjaajia ja työyhteisöjä, joissa harjoittelijat ovat jo vuosia olleet arkipäivää. Toisessa päässä on pieniä organisaatioita tai yksiköitä, joihin voi päätyä ensimmäiseksi harjoittelijaksi. Harjoittelunohjaajaksi ja vastuuhenkilöksi on saatettu usein nimetä harjoittelijan rekrytoinnistakin vastannut esimiestason työntekijä, jolla ei käytännössä olekaan aikaa harjoittelijan varsinaiseen arkiseen ohjaukseen ja opastukseen. Keskeistä onkin niin tällaisessa kuin kaikissa muissa tapauksissa harjoittelijan oma aktiivisuus ja rohkeus kysellä, ihmetellä, hakea opastusta ja kertoa suoraan, mitä osaa ja mitä ei. Jos alkaa vältellä kontakteja ja varoa oman tietämättömyytensä tai tuen tarpeensa ilmaisemista, seuraa varmuudella vain lisää hankaluuksia. On tärkeää antaa itselleen lupa olla nimenomaan harjoittelija: olla opettelemassa uutta ja kohtaamassa haasteita, joihin ei ole tarkoituskaan kyetä aiemman osaamisen kautta suoraan vastaamaan. Muutenhan harjoittelija olisi kuin kuka tahansa varsinainen työntekijä ja myös hänen palkkansa pitäisi olla kertaluokkaa tai kahta korkeampi. Vaikka harjoittelunohjausta ei olisikaan mietitty ja toteutettu harjoittelijan toivomassa muodossa, kannattaa muistaa, että hankitut kokemukset ovat silti arvokkaita myös kantapään kautta. Moni voikin haluta myös tietoisesti paikkaan, jossa ohjausta ei ehkä ole järjestetty parhaalla tavalla, kunhan tarjolla olevat työtehtävät ja toimintakenttä kiinnostavat itseä. Monesti esimerkiksi järjestötyössä on suhteellisen vähän työaikaresurssia käytettäväksi harjoittelijan opastamiseen ja ohjaukseen, mutta harjoittelupaikat avaavat itsenäiselle ja oma-aloitteiselle harjoittelijalle runsaasti mahdollisuuksia joskus myös jatkotyöllistymiseen asti. 16

17 TAVOITTEIDEN MÄÄRITTELY Harjoittelua edeltävästä tavoitteiden määrittelystä on hyötyä niin oman oppimisen kuin työn sujuvuuden ja mielekkyyden kannalta. Tavoitteiden asettelusta vastaa harjoittelija itse. Tietysti harjoittelun työnantajalla on omat odotuksensa myös. Osapuolen odotusten ja tavoitteiden kohtaamisesta on keskusteltava harjoittelun alussa. Harjoittelijan itselleen asettamat tavoitteet vaihtelevat laajasta ja yleisestä tarkasti rajattuun ja yksityiskohtaiseen: yleisten vuorovaikutustaitojen ja itsenäisen työskentelyn taitojen kehittyminen, syvenevä sisältöjen hallinta, tiedonhaun ja -käsittelyn taitojen tehostuminen, suunnittelu- ja arviointitaidot, järjestelmällisyys ja organisointikyky, taloushallinnon osaaminen, tiimityöskentely, ryhmänohjauksen tai opetuksen taidot, kirjoitus-, toimitus-, tekstinkäsittely- ja julkaisutaidot, kielitaito, esiintymistaito, ajankäytön suunnittelukyky ja vaikkapa tiettyjen ohjelmistojen käytön oppiminen tms. Tavoitteita ja odotuksia harjoittelun suhteen on jokaisella, mutta ne voivat jäädä puutteellisesti tiedostetuiksi ja ajatelluiksi. Jotta harjoittelusta saisi enemmän irti, kannattaa tavoitteenasetteluaan miettiä itse tietoisesti jo ennen harjoittelua sekä useasti sen kuluessa. Siltä pohjalta voi paremmin harjoittelun aikana esittää toivomuksia työtehtävistä, suuntautua tietoisemmin omien tavoitteiden ja kiinnostuksen mukaisesti, havainnoida omaa edistymistään ja oppimisprosessiaan sekä arvioida harjoittelun antia. Etenkin harjoittelujakson alkupuolella ajattelin, että oppimisen näkökulmasta olisi mielekkäämpää, että harjoittelijalla olisi niin sanottu oma tonttinsa. Nyt kun eri henkilöt delegoivat omia töitään minulle, oli hankala aikatauluttaa ja priorisoida työtehtävänsä, kun kaikilla tuntui olevan yhtä kiire. Huolellisella suunnittelulla olisi lopputulos ollut varmasti parempi monessa tilanteessa ja turhalta työltä olisi vältytty. Harjoittelun edetessä opin kuitenkin tarkentamaan tehtävänantoa jos olin siitä vähänkin epävarma. 17

18 Harjoittelijan työnkuva ei esimerkiksi ollut kaikille osaston työntekijöille täysin selvä. Kokemukseni mukaan harjoittelijan työnkuvaan olisi pitänyt paneutua osastolla tarkemmin niin, että kaikki olisivat tietoisia harjoittelijalle annetuista työtehtävistä. Asetin tälle harjoittelujaksolle sekä yleiset tavoitteet että jokaiselle eri jaksolle omat tavoitteet. Yksi tavoitteeni harjoittelua aloittaessani oli uusien yhteistyösuhteiden löytäminen ja työllistyminen. Työ vaatii paljon omatoimisuutta ja tarkoitus onkin rakentaa ja kehittää työnkuvaa oman osaamiseni mukaan. Harjoittelun aloitusseminaarissa pohdimme tavoitteita harjoittelulle ja niitä olen pyrkinyt toteuttamaan tänä aikana. Odotuksiin olin laittanut uuden oppimisen, omien ideoiden kehittämisen, teorioiden toteuttamista käytännössä sekä toiveena oli saada jotain konkreettista aikaan. Harjoittelun aikana halusin oppia enemmän organisaation toiminnasta, miten sitä voisi kehittää ja miten voisi luoda ja työstää uusia ideoita. Työn keskeiseksi haasteeksi valitsin omien taitojen ja tietojen konkretisoitumisen, tavoitteena päästä kokeilemaan osaamistaan käytännössä. Omat tavoitteeni harjoitteluni suhteen olivat hyvin yksinkertaisia. Halusin saada työkokemusta henkilöstöfunktiossa toimimisesta siitä millaista työ oikeasti on. Lisäksi pidin tärkeänä sitä, että oma osaaminen konkretisoituu, koska joskus on vaikea nähdä omien opintojen todellinen hyödyllisyys ja hyödynnettävyys vain yliopistolla pyöriessä. 18

19 Tavoitteita kannattaa kirjata harjoitteluportfolioon ennen harjoittelun alkua. Esimerkkejä ja opastusta tavoitteiden asetteluun löytää myös verkosta harjoittelusivustoilta ja oppaista. (Hyödyllinen on esimerkiksi Laadukas harjoittelu -käsikirja, joka löytyy verkosta Helsingin yliopiston rekrytointipalvelujen sivuilta osoitteesta: Eräässä harjoitteluportfoliossa oli kuvattu kattavasti harjoitteluajalle asetetut tavoitteet ja niiden käytännön toteutuminen seuraavalla tavalla (luetteloa on muokattu organisaation tunnistettavuuden poistamiseksi): Tavoitteet ja toiminnot niiden saavuttamiseksi: 1. Tutustun [työorganisaatioon], sen toimintaperiaatteisiin, strategiaan, visioon ja missioon. - Hoidettu olemalla mukana erilaisissa palavereissa, joissa esitellään [organisaation] toimintaa sekä lukemalla erilaisia dokumentteja ja pohtimalla [organisaation] kehityshaasteita ja tulevaisuutta yhdessä henkilöstön kanssa. 2. Tutustun jäsenyrityksiin ja niiden kautta eri toimialojen erityisiin ja yleisiin piirteisiin, haasteisiin, oppimistarpeisiin. - Verkostojen tapaamiset - Yrityskäynnit - Yritysanalyysit 3. Tämän hetken työelämän kehittymis- ja oppimistarpeet sekä tarjonta tällä hetkellä. - [Tutustuminen organisaation verkkopalveluihin ja -työkaluihin sekä perehtyminen niiden sisältämään tietoon ja osallistuminen niiden kehittämiseen] - Koulutussuunnitteluprosessi - [Koulutusfoorumin] suunnittelu 4. Asiakaspalvelutyössä, verkostoitumisessa ja sosiaalisessa kanssakäymisessä kehittyminen. 19

20 [- Koulutuksiin ja niiden suunnitteluun osallistuminen] - [Verkoston] tapaamisiin osallistuminen - Osallistuminen asiakastapaamisiin 5. Oman osaamisen ja kiinnostuksen kohteiden kartoittaminen sekä oman asiantuntijuuden hahmottaminen. [- Koulutuksiin ja niiden suunnitteluun osallistuminen] - Oppimispäiväkirjatyöskentelyn kautta oppimisprosessien ja oman osaamisen reflektointi - Harjoittelussa minulle osoitettujen projektien kautta löytyvä asiantuntijuus 6. Työyhteisöön tutustuminen ja sen kehittämiseen liittyvät asiat - Portfolion tekemiseen liittyvää pohdintaa kirjoittamalla työorganisaation toiminnasta (työyhteisön ilmapiiri, työnjako, tiedonkulku) - Mahdolliset kehitysehdotukset liittyen juuri [tämän organisaation toimintaan] TYÖTEHTÄVÄT Harjoittelijoille annetut tehtävät ovat olleet hyvin monipuolisia, toki keskittyen enimmäkseen koulutuksen, koulutussuunnittelun ja henkilöstöhallinnon tehtäviin. Suurin osa harjoittelijoista pääsi kiinni todelliseen työhön, hyvällä ohjauksella ja tuella. Usein harjoittelija sai itse suuresti vaikuttaa työtehtäviin ja tehdä harjoittelustaan oman näköisensä. Kuten edellä todettiin, olennaista työtehtävien sujumiselle ja myös itsenäisen työskentelyn onnistumiselle on harjoittelijan oma aktiivisuus ja rohkeus kysellä ja pyytää tarvittaessa apua. Harjoittelijan työtehtävät eivät tietenkään vastaa kokonaisuudessaan tutkintonsa suorittaneen akateemisen ammattilaisen työnkuvaa. On luonnollista ja odotettavaa, että 20

Palkkaa yliopisto-opiskelija! Harjoitteluopas työnantajalle. Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O.

Palkkaa yliopisto-opiskelija! Harjoitteluopas työnantajalle. Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Palkkaayliopisto-opiskelija! Harjoitteluopastyönantajalle LampilaSatu,JurvakainenAnne,PesonenJohannajaLiimatainenJaanaO. Oulunyliopisto Yliopisto-opintojentyöelämäintegraatio-hanke 2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

INFIM-harjoittelu. Infotilaisuus 14.2.2013. Harjoitteluinfon sisältö

INFIM-harjoittelu. Infotilaisuus 14.2.2013. Harjoitteluinfon sisältö INFIM-harjoittelu Infotilaisuus 14.2.2013 Harjoitteluinfon sisältö Harjoittelutuki ja harjoittelusopimus Harjoittelun tavoitteet ja sisältö Harjoittelun suorittaminen Harjoittelupaikan hakeminen Vinkkejä

Lisätiedot

Harjoittelusta sanottua

Harjoittelusta sanottua Harjoittelun tavoite Turun yliopiston opiskelijoiden opintoihin liittyy pakollinen tai vapaavalintainen harjoittelu, jolla on merkittävä positiivinen vaikutus opiskelijan urasuunnitelmiin ja opiskelumotivaatioon.

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2014 Tiedotustilaisuus ti 19.11.2013 klo 14.00-15.00 Harjoittelu osana opintoja KM-tutkintoon

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti?

Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti? Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti? 9.6.2015 Merja Enkovaara-Pälvi Urapalvelut 9.6.2015 1 ESITYKSEN TAVOITTEENA ON SELVITTÄÄ Mitä lisäarvoa harjoittelu

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Harjoittelukurssi lukuvuonna Leena Mattila

Harjoittelukurssi lukuvuonna Leena Mattila Harjoittelukurssi lukuvuonna 2013-2014 Leena Mattila Harjoittelu ennen Opiskelija hankki harjoittelupaikan itsekseen Työn jälkeen kirjoitti raportin ja liitti siihen työtodistuksen Raportti luettiin laitoksella

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2013 Tiedotustilaisuus ke 21.11.2012 klo 12.30-13.30 Harjoittelu osana opintoja KM-tutkintoon

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2017 Tiedotustilaisuus ke 23.11.2016 klo 10.00-11 (Virta 114) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

Kandidaattivaiheen työelämäopinnot ja maisterivaiheen harjoittelu/ pääaineena kasvatustiede tai kasvatuspsykologia, 18 op

Kandidaattivaiheen työelämäopinnot ja maisterivaiheen harjoittelu/ pääaineena kasvatustiede tai kasvatuspsykologia, 18 op Kandidaattivaiheen työelämäopinnot ja maisterivaiheen harjoittelu/ pääaineena kasvatustiede tai kasvatuspsykologia, 18 op Harjoittelun koordinaattori: Tiina Kemppainen Opintojakso Kuvaus Toteutus Kandidaatin

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT Sosiaali- ja terveysala/päivitys 12.4.2011 HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATU 1. Tiedonkulku Suunnitellulla tiedonkululla varmistetaan yhteistyö harjoittelupaikan ja oppilaitoksen välillä. - harjoittelupaikassa

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2016 Tiedotustilaisuus ti 1.12.2015 klo 13.00-14 (Virta 113) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

MATKALLA TÖIHIN TYÖELÄMÄVALMIUDET. & iida. saara

MATKALLA TÖIHIN TYÖELÄMÄVALMIUDET. & iida. saara MATKALLA TÖIHIN MITEN RAKENNAN OMAN POLKUNI? MISTÄ MOTIVAATIOTA? OSAANKO MINÄ? SUOMEN KIELEN TAITO JA VIESTINTÄ? VERKOSTOITUMINEN? MIHIN VOIN VAIKUTTAA? MIHIN KAIKKEEN KANNATTAA OSALLISTUA? OLENKO MINÄ

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO Aiemmin hankitun osaamisen hyväksymiseksi osaksi opintoja Opiskelijan nimi Vuosikurssi ja suuntautumisvaihtoehto/ Yamk

Lisätiedot

HARJOITTELUINFO URAPALVELUT Urapalvelut

HARJOITTELUINFO URAPALVELUT Urapalvelut HARJOITTELUINFO 26.1.2018 URAPALVELUT HARJOITTELUINFO 31.10.2017 Urapalvelut Harjoitteluinfo/ Urapalvelut 29/01/2018 1 URAPALVELUT Asiantuntemus Palvelut Harjoittelu Urasuunnittelu Uraseuranta Työnhaku

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Olen kokenut etätyön hyväksi työskentelytavaksi Saan etätyöpäivän aikana pääosin tehtyä suunnittelemani työt Ohjeistus etätyön tekemiseen on ollut riittävää

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA Hyvät harjoittelunohjaajat, Åbo Akademin psykologian ja logopedian laitos (IPL) työskentelee projektin parissa, jonka tavoitteena

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Seija Leppänen

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Seija Leppänen Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu 28.9.2017 Seija Leppänen uraohjaus@aalto.fi Mitä reflektointi on? Miten reflektointia voi tehdä? Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Opettajan pedagogiset opinnot yliopisto-opettajille Pilottikoulutus 2011-2013, Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta Harjoittelu (laaja-alainen opettaja) 7 op HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Harjoittelusta

Lisätiedot

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 2013 Uudenmaan TE-toimisto/ Marina Misukka Perusohjeita työnhakuun - Kaiken perusta on oma aktiivisuutesi. Kyse on Sinun työnhaustasi,

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

OPISKELIJAN MUISTILISTA

OPISKELIJAN MUISTILISTA Kuvataiteen lukiodiplomin tukimateriaali opiskelijalle OPISKELIJAN MUISTILISTA Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta

Lisätiedot

HARJOITTELUINFO 2015. 10.2.2014 klo 12 SIMSPACE

HARJOITTELUINFO 2015. 10.2.2014 klo 12 SIMSPACE HARJOITTELUINFO 2015 10.2.2014 klo 12 SIMSPACE Rooleissa Paavo Arvola (vastuuopettaja) Harjoittelun sisältöasiat, harjoittelutuki Kati Koivu (koordinaattori) Muut asiat Harjoitteluinfon sisältö Harjoittelutuki

Lisätiedot

HARJOITTELUINFO 2016 5.2.2016 klo 12 Paavo Arvola, harjoitteluasioista vastaava

HARJOITTELUINFO 2016 5.2.2016 klo 12 Paavo Arvola, harjoitteluasioista vastaava HARJOITTELUINFO 2016 5.2.2016 klo 12 Paavo Arvola, harjoitteluasioista vastaava Työssäoppiminen (ITIA02) 10 op Harjoittelu (~8op) 3 kk kokoaikaista työskentelyä harjoittelupaikalla Palkallinen harjoittelutuki

Lisätiedot

TYÖNHAKUINFO. Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille.

TYÖNHAKUINFO. Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille. TYÖNHAKUINFO Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille. SISÄLTÖ: Työnhausta Työnantajan odotuksia työnhakijaa kohtaan Työnhakuprosessi Työhakemus Ansioluettelo (CV) Työhaastattelu

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua:

Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua: Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua: Varhaiskasvatuksen pilotin tulokset ja oppilaitosyhteistyön tulevaisuus 9.2.2012 PKS-KOKO Riikka Heloma, työvoimasuunnittelija, Sosiaalivirasto, Helsingin

Lisätiedot

Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen

Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen LAPSET PUHEEKSI keskustelu Muokattu työversio 19.8.2015 LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELU 1. Esittely, tutustuminen, menetelmän tarkoituksen ja keskustelun kulun selvittäminen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

Työelämänäkökulma opinnoissa

Työelämänäkökulma opinnoissa Työelämänäkökulma opinnoissa 4.11.2014 www.uta.fi/opiskelu/tyoelama Tampereen yliopiston opintopalvelut, ura- ja rekrytointipalvelut Terhi Erkkilä Sari Pajunen Ennakkotoiveet: 4? 1. Työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAUN ALOITTAMINEN Moni lähtee heti hakemaan töitä huomattuaan kiinnostavan työpaikkailmoituksen. Tavallaan se onkin juuri oikea tapa: usein hakijoita aletaan haastatella heti

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Harjoittelun uudistaminen biologian tutkinto-ohjelmassa

Harjoittelun uudistaminen biologian tutkinto-ohjelmassa Harjoittelun uudistaminen biologian tutkinto-ohjelmassa 10.10.2016 Karita Saravesi Oulun yliopisto Turun yliopisto Lapin yliopisto Aalto-yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Lappeenrannan teknillinen

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 15.9.2016 Insinööritieteiden korkeakoulu Minna Nevala, psykologi Materiaalit: psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Mitä hyötyä on itsetuntemuksesta? Reflektointiprosessi

Lisätiedot

Hakemus Työhakemus. Työhakemus - Aloitus. Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon. Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon

Hakemus Työhakemus. Työhakemus - Aloitus. Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon. Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon - Aloitus Hyvä Herra, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon Hyvä Rouva, Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon Hyvä Herra, Hyvä Rouva, Hyvä vastaanottaja, Hyvä vastaanottaja, Virallinen,

Lisätiedot

Työhakemuksen tekeminen

Työhakemuksen tekeminen Työhakemuksen tekeminen Annamari Rovamo Työelämäpalvelut kevätlukukausi 2015 annamari.rovamo@jyu.fi CV-työpaja 20.2. Lähetä CV osoitteeseen annamari.rovamo@jyu.fi Deadline ke 18.2. Työskentely pienryhmissä

Lisätiedot

Hakemus Työhakemus. Työhakemus - Aloitus. Hyvä Herra, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon

Hakemus Työhakemus. Työhakemus - Aloitus. Hyvä Herra, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon - Aloitus Hyvä Herra, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon Hyvä Rouva, Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon Hyvä vastaanottaja, Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon

Lisätiedot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Jarmo Alarinta, SEAMK Matti Väänänen, Turun AMK Jussi Horelli, HAMK, Miksi työelämä on projekteja, joiden kautta prosesseja ja osaamista kehitetään

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin HENRY Foorumi 2012 Lisa Forss Liiketoimintajohtaja, Taitoprofiilit/StaffEdu Oy 1 Taitoprofiilit/StaffEdu Oy Koulutuspalveluita työhallinnolle

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

HARJOITTELU II INFOTILAISUUS 1.10.2015 MERVI JEHKONEN

HARJOITTELU II INFOTILAISUUS 1.10.2015 MERVI JEHKONEN HARJOITTELU II INFOTILAISUUS 1.10.2015 MERVI JEHKONEN Osaamistavoitteet Opiskelija osaa soveltaa psykologin työssä vaadittavia työtapoja ja menetelmiä jollakin psykologian sovellusalueella. Hän pystyy

Lisätiedot

Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa

Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa Kirsi Viitanen Palautteen merkitys oppijalle Oppimisen edistäminen Osaamisen tunnistaminen Ongelmanratkaisun kehittäminen Ryhmässä toimiminen vuorovaikutustaidot Itsetuntemuksen

Lisätiedot

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Marjut Nyström, lehtori Keskuspuiston ammattiopisto 23.9.2015 Erityisesti Sinulle Opinnollistamisen määritelmä Opinnollistamisella tarkoitetaan ammatillisen

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 PALTAMON YRITTÄJIEN JA YRITTÄJÄJÄRJESTÖN YHTEISTYÖ TYÖVOIMATALON KANSSA Kysely postitettu 27.10.2010 Kyselyn saanut n. 111 yritystä (n=111) Yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT Tiedekunta Laitos Yksikkö Taso (kandidaatti, maisteri, jatkoopinnot) Moduuli Kurssikoodi

Lisätiedot

Työhakemus ja CV: - CV kertoo historiasta

Työhakemus ja CV: - CV kertoo historiasta Tampere 12.2.2014 Työhakemus ja CV: - Työhakemuksen tarkoitus on myydä à Myydä osaamistasi ja taitojasi - Kyse on mielikuvien luomisesta à Mitkä ovat tärkeimmät myyntivalttini, joilla vakuutan työnantajan

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN HARJOITTELUPOLKU

AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN HARJOITTELUPOLKU Vantaan kaupunki Perhepalvelut Vantaan Praksis Lasten suojelun Praksis Heidi Tondi Laura Kivistö 14.01.2010 AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN HARJOITTELUPOLKU 1. YHTEYDENOTTO Opiskelija / oppilaitos ottaa

Lisätiedot

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ --Raporttisi perehtymisestä harjoittelupaikkaasi-- Voit myös kerätä muuta tietoa harjoittelupaikastasi! ENNAKKOTETEHTÄVÄ: 1. Perehtyminen harjoittelupaikkaan 2. Organisaatio,

Lisätiedot

Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden

Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, 8.3.2012 Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden korkeakoulu, Ruotsi Kurssin esittely Opiskelijapalautteen

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 03/2017 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan osaajat sekä työyhteisöjen ja henkilöstön kehittäjät

Sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan osaajat sekä työyhteisöjen ja henkilöstön kehittäjät TYÖNOHJAAJAKOULUTUS - taiteen menetelmien yhdistäminen työnohjaukseen Tavoitteet: Toteutus: Kohderyhmä: Kouluttajat: Työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on ammatillinen pätevyys toimia työnohjaajana yksilöille

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista YTM, suunnittelija Sanna Lähteinen Sosnet, Valtakunnallinen

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin?

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin? TYÖPAIKKAHAASTATTELU Voit käyttää tätä työpaikkahaastattelun käsikirjoitusta apuna haastattelutilanteessa. Tulosta käsikirjoitus ja tee omia merkintöjä ennen haastattelua, sen kuluessa ja haastattelun

Lisätiedot

Työelämänäkökulma opinnoissa

Työelämänäkökulma opinnoissa Työelämänäkökulma opinnoissa 12.11.2013 www.uta.fi/opiskelu/tyoelama Tulossa myös: Osaamisen viestintä työnhaussa hakemuksella ja ansioluettelolla haastatteluun! ti 26.11. 2013 klo 16.15 18 Pinni B1100

Lisätiedot

BJ20A1700 Johdatus kemiantekniikan opiskeluun HOPS

BJ20A1700 Johdatus kemiantekniikan opiskeluun HOPS BJ20A1700 Johdatus kemiantekniikan opiskeluun HOPS 17.9.2013 Ritva Tuunila Opintojen suunnittelu - Hops HOPS eli henkilökohtainen opinto/opiskelusuunnitelma tarkoittaa opiskelijan tekemää suunnitelmaa

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Tulevaisuuden tuotteet ja tuotanto

Tulevaisuuden tuotteet ja tuotanto Ohjelmassa toteutetaan uusi kehitys- ja koulutuskonsepti, jossa kehitetään sekä yritysten liiketoimintaa että henkilöstön osaamista ja tutkintotasolta toiselle opiskelua. Ohjelman ytimen muodostaa pitkä

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Omien taitojen tunnistaminen 3. Omista taidoista kertominen 4. Työnhaun viidakko 5. Miten ylläpitää motivaatiota? 6. Työntekijöiden terveisiä

Lisätiedot

VANHEMMAN NEUVO VERTAISTUKIRYHMÄT Rovaniemellä kevät 2012

VANHEMMAN NEUVO VERTAISTUKIRYHMÄT Rovaniemellä kevät 2012 VANHEMMAN NEUVO VERTAISTUKIRYHMÄT Rovaniemellä kevät 0 Palautteen yhteenveto Marja Leena Nurmela/ Tukeva -hanke.5.0 Vanhemman neuvo vertaistukiryhmät Rovaniemellä keväällä 0 Päiväryhmä 8...4.0, kokoontumisia

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 1. YLEISTÄ Useita kymmeniä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita suorittaa joka vuosi käytännön harjoitteluja

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Tampereen seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja ammattiopistossa

Lisätiedot

Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä

Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä Esimerkkinä Palvelujen markkinointi kurssin verkkototeutus Virpi Näsänen 16.11.2016 Lähtökohtatilanne Sovimme Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Ammatillisuus opintokeskustyössä -työpaja. Mikä meitä työssämme haastaa

Ammatillisuus opintokeskustyössä -työpaja. Mikä meitä työssämme haastaa Muistio koulutuksesta 1 / 5 Aika: 18.11.2015, klo 12.30-15 Paikka: Kulttuuritalo, Helsinki Koulutus: Opintokeskuspäivä Läsnä: Opintokeskustyöntekijöitä 15 osallistujaa Vetäjä: Inka Ukkola, TJS Opintokeskus

Lisätiedot