Kasvatustieteilijänä työssä oppimassa Otteita harjoitteluraporteista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kasvatustieteilijänä työssä oppimassa Otteita harjoitteluraporteista"

Transkriptio

1 Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Kasvatustieteilijänä työssä oppimassa Otteita harjoitteluraporteista Johanna Hongisto & Tuukka Tomperi Todellinen kasvun paikka sekä henkisesti että ammatillisesti. 1

2 Sisällys: KASVATUSTIETEILIJÖIDEN HARJOITTELU... 3 HARJOITTELURAPORTIT KATSAUKSESSA... 6 HARJOITTELUPAIKAN HAKEMINEN JA LÖYTÄMINEN... 7 HARJOITTELUN AJOITUS ALKUTUNNELMIA JA PEREHDYTYS TAVOITTEIDEN MÄÄRITTELY TYÖTEHTÄVÄT HARJOITTELUN MERKITYS JA OPPIMISKOKEMUKSET MUN JUTTU? KIRJALLISUUTTA

3 KASVATUSTIETEILIJÖIDEN HARJOITTELU Kuten monissa yliopistotutkinnoissa, aikuiskasvatuksen ja kasvatustieteen opinnoissa kasvatustieteiden laitoksella (elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutuksessa) suoritetaan jakso työharjoittelua. Toisin kuin useilla muilla aloilla, kasvatustieteilijöille harjoittelu on kuitenkin pakollinen. On monia perusteltuja syitä edellyttää harjoittelun suorittamista keskeisenä osana opintoja. Karkeastikin jäsennellen harjoittelulla voi katsoa olevan perustavanlaatuista merkitystä kasvatustieteilijöiden ammatillisen sivistyksen ja työelämävalmiuksien kehittymisessä: harjoittelu tarjoaa mahdollisuuden hankkia täysin uusia taitoja työssä oppimisen kautta prosessi- ja tehtäväkohtaisella tasolla, jolle yliopisto-opintojen ei ole tarkoituksenmukaista yltää; se syventää ja käytännöllistää opinnoissa opittua ja kaksoisvalottaa myös teoriaoppeja; se pakottaa arvioimaan siihen mennessä suoritettujen opintojen suhdetta työelämän odotuksiin ja myös huomaamaan osaamisen puutteita ja täydennysoppimisen tarpeita; se tuo myöhemmän työuran kannalta hyödyllisiä suoria kontakteja työelämään ja organisaatioihin sekä työtodistuksen ja CV-merkinnän, joista on jo apua työllistymisessä tutkinnon valmistuttua. Samalla ja ennen kaikkea harjoittelu johdattaa pohtimaan, mitä kasvatustieteellinen ammatillisuus on: millaiseksi kunkin opiskelijan kohdalla kehittyy erityinen ammatillinen identiteetti ja millaisia uranäkymiä kasvatustieteiden opinnot avaavat. Tähän pohdintaan kuuluu kiinteästi myös työn inhimillisten ulottuvuuksien ja henkilökohtaisen merkityksen hahmottelu sekä nykytyöelämän kriittinen arviointi. Kasvatustieteiden opiskelijat eroavat toisistaan suuresti taustaltaan, iältään ja ennen opintoja hankitulta koulutukseltaan ja työkokemukseltaan. Monille harjoittelujakso onkin ensimmäinen kontakti varsinaiseen työelämään. Osalla on kuitenkin takanaan jo yksi tai joskus useampikin ammattiura. Jotkut puolestaan opiskelevat töiden ohessa ja täydennyskoulutukselliseen tapaan elinikäisen oppimisen hengessä, aiemmin hankit- 3

4 tua ammattipätevyyttä tai teoreettista osaamista syventääkseen. Ensimainittujen kannalta harjoittelujakson merkitys on erityisen suuri akateemisten työkokemusten avaajana. Se on kuitenkin myös aiempia työkokemuksia kerryttäneille tärkeä mahdollisuus kokeilla toisenlaisia työorientaatioita tai etsiä kokonaan uutta käännettä työuralleen. Harjoittelu on syventävien opintojen jakso, joka on 10 opintopisteen laajuinen ja käytännössä ajankäytöllisesti vielä laajempi kestoltaan. Harjoittelun pitää minimissään kestää 9 viikkoa, tavanomaisen ja tavoitellun kokonaismitan ollessa 3 kuukautta. Laitos myöntää harjoittelutukea, jonka hakuaika on vuosittain marras-joulukuussa. Tukea voi saada kahdeksi kuukaudeksi, jolloin työnantajan odotetaan yleensä vastaavan yhden kuukauden palkkakustannuksista. (Tuen suuruus v oli 1100 e/kk ja vähimmäispalkka 961 e/kk.) Työaika on työehtosopimuksen mukainen. Myös osa-aikainen työskentely on mahdollista. Harjoittelujakson opinnollisiin vaatimuksiin kuuluu osallistuminen suunnitteluseminaariin ennen harjoittelua ja arviointiseminaariin harjoittelun jälkeen sekä portfolion koostaminen harjoittelun ajalta. Suunnitteluseminaarissa käsitellään työhön suuntautuvia odotuksia, epävarmuuden tuntemuksia ja oppimistavoitteita, sekä samalla käytännön seikkoja, kuten harjoittelupaikan etsimistä, portfolion kokoamista, harjoittelun ajoittamista ja erilaisten työtehtävien soveltuvuutta kasvatustieteilijän harjoittelukentäksi. Arviointiseminaarissa kootaan keskustellen ja portfolioita tarkastellen palautetta harjoittelujakson sujumisesta ja vertaillaan kokemuksia erilaisista organisaatioista. Kirjallisena näytteenä harjoittelusuorituksesta edellytettävä portfolio sisältää perusmuodossaan ainakin (1) kuvauksen harjoittelupaikasta, (2) harjoitteluraportin eli tiivistelmän oppimis-/harjoittelupäiväkirjasta, (3) erilaisia liitteitä ja näytteitä, jotka kuvaavat tehtyjä työtehtäviä ja työorganisaation toimintaa ja (4) työtodistuksen. Portfolion rakennetta tai sisältöä ei ole määritelty tätä yleistä ohjeistusta tarkemmin. Kukin ratkaisee sen laajuuden ja muotoseikat itsenäisesti. 4

5 Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijana kasvatustieteilijän kannattaa kuitenkin tutustua harjoittelua raportoidessaan portfolion käyttämiseen muutenkin eri muodoissaan (esim. näyte-, oppimis-, osaamis- ja työnhakuportfoliot). Näin voi sanoa juuri siksi, että tulevaisuudessa moni kohtaa portfoliotyöskentelyn omien työtehtäviensä yhteydessä esimerkiksi koulutuksen suunnittelijana ja oppimisen ohjaajana, henkilöstökonsulttina ja henkilöstökouluttajana tai työssä oppimisen asiantuntijana jne. Portfolion käyttö viran- tai työnhakujen yhteydessä on yleistymään päin, joten siltäkin osin portfolion hyötyihin oman osaamisen koosteena kannattaa perehtyä. Porfoliotyöskentelyyn on tullut uusia ulottuvuuksia verkkojulkaisemisen kautta, mikä laajentaa huomattavasti portfolioiden mahdollisuuksia. Yhtenä esimerkkinä on blogijulkaisu-alustojen käyttäminen henkilökohtaisen oppimisen tai osaamisen tukena, raportointina ja esittelynä. Portfoliolinkkejä: - Opetushallituksen edu.fi-sivujen portfoliokokonaisuus: - Peda.netin portfolio-opas: - Anneli Niikon artikkeli Portfolio oppimisen ja kasvun välineenä : - Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitoksen blogiportfolio-sivut: 5

6 HARJOITTELURAPORTIT KATSAUKSESSA Portfolion varsinainen kirjallinen osa ja keskeisin itsenäinen tuotos on harjoitteluraportti, joka perustuu harjoitteluajan kokemuksiin ja muistiinpanoihin eli ns. harjoittelupäiväkirjaan. Seuraavaan koosteeseen on poimittu elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen lukuvuoden harjoitteluraporteista otteita, joiden on tarkoitus valaista harjoitteluun tyypillisesti (tai joissain tapauksissa satunnaisesti mutta silti kuvaavasti) sisältyviä piirteitä. Raportit välittävät runsaasti mielenkiintoista havainnointia ja kokemuksellista tietoa, jonka olemme halunneet jakaa myös ennen kaikkea muiden, vielä harjoittelujaksoaan odottavien opiskelijoiden luettavaksi. Raportin kokoajista Johanna Hongisto on toiminut kyseisellä ajanjaksolla opiskelijaopinto-ohjaajana (oottina) ja assistentti Tuukka Tomperi harjoittelujaksosta vastaavana opettajana. Raporttikatkelmia on täydennetty harjoittelun suunnittelu- ja arviointiseminaareissa esiinnousseilla keskustelunaiheilla. Tätä koostetta varten käsiteltyjä raportteja oli yhteensä 15, joista 5 koski jossakin valtionhallinnollisessa organisaatiossa (esim. yliopistot), 4 kunnallisessa organisaatiossa, 4 yksityisessä organisaatiossa tai yrityksessä ja 2 järjestössä suoritettua harjoittelua. Sattumalta jakauma vastaa varsin hyvin Tampereen yliopiston harjoittelutyönantajien yleistä jakaumaa, ainakin sikäli kuin vuonna 2007 työnantajilta koottu palautekysely siitä antaa osviittaa: kyselyyn vastanneista työnantajista suurin osa eli noin kolmannes oli valtiollisia, sen jälkeen viidennes sekä kunnallisia että yksityisiä yrityksiä ja järjestökentän osuus oli viimeisenä alle kymmenesosalla. (Raportti verkossa Rekryn sivuilla: Koosteessamme olemme poistaneet harjoitteluraporttien katkelmista kaikki yksilöivät tiedot, joten yksittäisiä raportin kirjoittajia tai harjoitteluorganisaatioita ei voida tunnistaa. Olemme tällä ehdolla saaneet kirjoittajilta oikeudet käyttää otteita heidän raporteistaan. 6

7 HARJOITTELUPAIKAN HAKEMINEN JA LÖYTÄMINEN Vaikuttaa siltä, että harjoittelupaikan etsijät jakaantuvat kolmeen ryhmään: yksillä on jo valmiiksi selkeähkö käsitys varsin tarkkaan rajatusta organisaatiotyypistä ja työurasta, joka kiinnostaa, siinä missä toiset ovat väljemmin suuntautuneet vain yleisellä tasolla johonkin toiminta-alueeseen tai ammattialaan ja kolmannet puolestaan ovat valmiita antamaan sattuman ja avoimien paikkailmoitusten johdattaa harjoittelupaikan etsintää. Joskus onkin hyödyllistä käydä harjoittelun yhteydessä hakemassa näkökulmaa ja kokemusta aivan toisenlaisista tehtävistä ja yhteisöistä kuin mihin ajattelee varsinaisella työurallaan tutkinnon valmistuttua tähtäävänsä. Ei kannata hätääntyä, jos vielä harjoittelutuen saatuaan tai edelleen harjoittelun suunnitteluseminaarin eteen tullessa on epätietoinen soveltuvista harjoittelupaikoista tai omasta kiinnostuksestaan. Näin on monien muidenkin kohdalla. Kannattaa kuunnella toisia opiskelijoita, kysellä laitoksen henkilökunnalta sekä selailla aktiivisesti harjoittelupaikkailmoituksia verkkosivuilla. Loppuvuodesta 2007 harjoittelutukihakemuksen jätettyäni aloin kuumeisesti miettiä mahdollista harjoittelupaikkaa. Opintoni olivat tuolloin jo melko pitkällä, ja suurin osa kursseista suoritettuna, joten olin melko varma siitä, että minulle myönnettäisiin harjoittelutuki. Tuolloin minulla ei kuitenkaan ollut juuri minkäänlaista ajatusta siitä, missä tulisin harjoitteluni suorittamaan. Oikeastaan työharjoitteluni lähti liikkeelle hyvin. Olin saanut laitokselta harjoittelutuen, laatinut vuosikausiin ensimmäisen työhakemukseni, tullut neljän parhaan joukossa kutsutuksi työhaastatteluun ja selviytynyt myös siitä varsin mallikkaasti. Olkoonkin, että paikan sai itseäni puolet nuorempi hakija. Työharjoittelun suunnitteluseminaarissa otin puheeksi huoleni siitä, miten 45- vuotias melkein maisteri mahtaa enää löytää paikkaansa nykyisessä työelämässä. Kieltäydyin hermostumasta liikaa ja lähettelin muitten opiskelukiireitteni 7

8 lomassa hakemuksia sekä itseäni kiinnostaviin että tulevaisuudensuunnitelmiini sopiviin paikkoihin. Hetken jo harkitsin syytteen nostamista ikäsyrjinnästä... Harjoittelupaikka löydetään jollakin seuraavista neljästä tavasta: huomaamalla ilmoitus avoimesta harjoittelupaikasta, varsin usein ura- ja rekrytointipalvelujen verkkopalvelussa, ja vastaamalla siihen hakemuksella; ottamalla itse aktiivisesti yhteyttä kiinnostavaan harjoittelupaikkaan tai useisiin sellaisiin, ja tarjoamalla itseään harjoittelijaksi käymällä, soittamalla tai sähköpostitse; aiempien suhteiden, työverkostojen tai aiemman työpaikan kautta; tai tuttavilta sattumalta saadun vihjeen perusteella. Toivotunlaisen harjoittelupaikan saaminen vaatii kuitenkin myös lähes aina omaa sinnikästä aktiivisuutta: useiden työnantajien lähestymistä oma-aloitteisesti tai useita avoimiin paikkoihin lähetettyjä hakemuksia. Harjoittelupaikka ilmoitettiin avoimeksi Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelujen Internet-sivuilla....huomasin Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalveluiden sivuilla ilmoituksen. Käytin hakemuksen kirjoittamiseen runsaasti aikaa ja ajatustyötä, annoin sen puolisoni ja ystäväni luettavaksi, viilasin ja tein korjauksia ja lopulta lähetin hakemuksen matkaan. Hakemuksen kirjoittamiseen käyttämäni aika ja vaiva palkittiin, sillä sain kutsun haastatteluun ja pian haastattelun jälkeen pääsin harjoittelijaksi Kerrankin minulla oli sellainen olo, että olin saanut jotain aikaan pitkäjänteisellä suunnittelulla ja olemalla aktiivinen. Koska tunsin yrityksen kohtuullisen hyvin sekä osoitin erityistä kiinnostusta yritystä kohtaan. 8

9 Minua kiinnosti alueellinen toiminta, mihin [työorganisaatio] puolestaan tarjosi mahdollisuuksia. Ja hyvin kävi! Pääsin haastatteluun ja töihin. Lisäksi harjoittelupaikka vastasi täysin odotuksiani ellei jopa ylittänyt niitä! Lisäksi kiinnosti tutustua järjestötoimintaan ja nähdä, millainen järjestö on työpaikkana; mitä hyviä ja huonoja puolia siinä on. Minusta oli mielenkiintoista nähdä, miten järjestöt toimivat, sillä tämä koko kenttä oli minulle kovin vieras. Monet järjestöt tuntuvat tekevän kuitenkin paljon tärkeää työtä ja jotenkin olin nostanut järjestötyön jonkinlaiselle jalustalle. Itsekin voisin työskennellä sitten joskus isona järjestössä. He vaikuttivat tekevän jotenkin niin hyvää ja pyyteetöntä työtä ilman yritysmaailman tuloksellisuutta ja painetta. Näitä käsityksiäni jouduin kuitenkin kolmen kuukauden aikana hieman muuttamaan. Lähestyin organisaation kehityspäällikköä tuolloin marraskuussa sähköpostitse kertomalla hieman itsestäni, opinnoistani ja perustelin, miksi haluaisin tulla juuri heille harjoitteluun ja mistä asioista olen ollut opintojen aikana eniten kiinnostunut. Sain harjoittelupaikan oikeastaan saman tien jo tämän viestin perusteella, sillä joulukuun alussa, kun kävin ensimmäisen kerran paikan päällä, minulle oli jo hoidettu harjoittelunohjaajat. Ohjaajavalinnoissa oli hyvin otettu huomioon esille tuomani erityinen kiinnostus erityisopetusta ja erityispedagogiikkaa kohtaan. Tärkeintä on olla lannistumatta, vaikka harjoittelupaikka joskus tuntuisikin olevan suurehkon kiven alla. Harjoittelupaikan hakeminen on jo sellaisenaan erinomainen mahdollisuus harjoitella työnhaun kiemuroita myöhempiä tositoimia varten. Kannattaa hioa taktiikoita ja kehittää lähestymistapaansa ja CV:tään, jos kokeilut eivät näytä 9

10 tärppäävän. Ja mitä useammissa haastatteluissa tulee käyneeksi, sitä enemmän kertyy hyödyllistä kokemusta niihin valmistautumista varten. On hyvä muistaa suhteuttaa paikanetsinnän tuloksellisuus omaan aktiviteettiin. Joku voi sanoa hakeneensa moniin paikkoihin, ja pettyneensä, lähetettyään viisi hakemusta ilman tulosta; jollekin toiselle kaksikymmentä hakemusta on aivan tavallista. Ja vaikka paikkatarjouksia saisi helpommallakin, laskettujen verkkojen määrä on suhteessa valinnanvaraan harjoittelupaikkojen välillä. Samalla pätee, että harjoittelupaikan löytäminen ja sen vastaavuus omiin toiveisiin nähden riippuu erittäin paljon omasta joustavuudesta: jos on valmis harjoittelemaan missä tahansa vaiheessa vuotta ja jos on halukas lähtemään harjoitteluun toiselle paikkakunnalle, mahdollisuudet lisääntyvät merkittävästi. Harjoittelun, työnhaun ja rekrytoitumisen linkkejä: - Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut: (U&R järjestää mm. loppuvaiheen opiskelijoille tarkoitettuja Tehokas hakemus ja toimiva ansioluettelo -koulutuksia usean kerran vuodessa.) - Helsingin yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut: Ks. Materiaalit ja julkaisut, mm. työnhaun opas ja harjoitteluoppaat: - Kitkatta.net, Tampereen seudun korkeakoulujen yhteinen työelämä-tietopalvelu: (Sivuilla mm. Uraikkuna, koottuja tarinoita työelämästä, urakäänteistä ja rekrytoitumisesta: - Aarresaari akateemiset rekrytointipalvelut eli yliopistojen U&R-palvelujen yhteinen verkosto: 10

11 ttp://www.aarresaari.net/ - Makupalat-linkkivalikoiman hyvä kokoelma työnhakuoppaita verkossa: - Monster-rekrytointipalvelu (ent. Jobline): HARJOITTELUN AJOITUS Harjoittelujakson sopiva ajoittaminen askarruttaa ymmärrettävästi kaikkia. Ajoittaminen ei kuitenkaan ole omissa käsissä kuin osittain, sillä monien toivoma kesään sijoittuva harjoittelu ei läheskään aina ole työnantajien näkökulmasta mielekäs. Harjoittelupaikan löytäminen voi myös kestää kuukausia ja ajoitussuunnitelmiaan on oltava valmis muuttamaan tästä syystä joustavasti. Kannattaakin pitää koko ajan mielessä useita vaihtoehtoja ja suunnitella varalle myös tulevan lukukauden opintoja, siitä huolimatta, että harjoittelupaikka olisi haussa. Ajoittamisen peliin kuuluukin aina kolme osapuolta: opiskelija itse odotuksineen, tarjoutuvat harjoittelumahdollisuudet ja jäljellä olevat muut opinnot, tutkielma mukaan lukien. Vaikka kesä tuntuukin sekä opintojen kannalta että kesätyötarpeen vuoksi useimmille otollisimmalta harjoitteluajalta, kannattaa muistaa paitsi se, että kesäajalle voi olla muuta vuotta vähemmän avoimia paikkoja, myös se, että kesällä tapahtuva harjoittelu ei kaikissa työpaikoissa anna kattavaa kuvaa työstä tai mahdollisuuksia monipuoliseen ja ohjattuun työskentelyyn (esimerkiksi kesälomien ja vähäisemmän kysynnän vuoksi). 11

12 Harjoitteluni ajoittui ajanjaksolle, jolloin koulutuksia oli tavallista vähemmän, ja näin ollen myös koulutussuunnittelua tavallista vähemmän....näin kesäajan olevan [työorganisaatiossa] aika rikkonaista päivystysajan sekä varsinaisen toimintakauden ulkopuolisen ajankohdan vuoksi. Kysellessäni keväällä harjoittelupaikastani parasta mahdollista ajankohtaa harjoittelulleni, vastaus oli selvä, elokuun puolivälistä lähtien. Mietin olisiko kuitenkin pitänyt vielä odottaa, josko syksyn mittaan olisi tullut eteen joku vieläkin mielenkiintoisempi harjoittelupaikka. Nämä tunnelmat kuvastivatkin hyvin yleistä epävarmuutta hakiessani harjoittelupaikkaa. Olin ensimmäisen kerran yhteydessä harjoittelupaikkaan jo marraskuun alkupuolella 2008, koska halusin hyvissä ajoin tiedustella mahdollisuutta päästä harjoitteluun alkuvuodesta Tässä vaiheessa minulla ei vielä ollut tietoa harjoittelutuen saamisesta, mutta olin jo niin pitkällä opinnoissani, että uskalsin luottaa tuen saamiseen. Mielessä kuitenkin jäyti koko ajan ajatus siitä, että olen sopimassa harjoittelupaikasta ennen kuin minulla on varmaa tietoa tuen saamisesta. Ilmoitus tuen myöntämisestä tuli kuitenkin vasta pari päivää ennen joulua, joten asia olisi jäänyt aivan liian myöhäiselle hoitamiselle, jos olisin vasta tammikuun alussa ruvennut selvittelemään harjoittelupaikkaan pääsemisen mahdollisuuksiani. Myös harjoittelupaikan päässä kiiteltiin sitä, että olin hyvissä ajoin lähtenyt tiedustelemaan asiaa, jotta hekin saivat rauhassa valmistella tuloani. Olennaista on ajoitustakin miettiessä pitää huolta omista voimistaan ja jaksamisestaan. Syytä ei ole lähteä soitellen sotaan kuvittelemalla harjoittelujaksoa opintojen jonkinlaiseksi suvantovaiheeksi, jonka aikana voisi näppärästi iltapuhteina kirjoitella tutkiel- 12

13 maa. Harjoittelu osoittautuu etenkin alussa melkein aina oletettua työllistävämmäksi. Työtehtäviin ja uuteen yhteisöön orientoituminen vie ajatuksellista ja fyysistä energiaa runsaasti ja saattaa pyöriä mielessä myös vapaa-aikana, vaikka pyrkimyksenä olisikin pitää työasiat työajan puitteissa. Pari ensimmäistä viikkoa harjoittelupaikassa meni lievän paniikin vallassa, kun kaikki oli uutta: ihmiset, ympäristö ja työtehtävät. Niinpä korostuu kyky suunnitella opintojen keskeisten vaiheiden ajoittamista. Kilpailu harjoittelutuesta ja sen saamisen opintopistevaatimukset johtavat siihen, että harjoittelu ajoittuu opintojen loppuvaiheeseen jolloin myös tutkielmaseminaari, tutkielman kirjoittaminen ja pakolliset syventävät opinnot on osattava sijoitella niin, ettei harjoittelu katkaise opintojen etenemistä ja vaikeuta tutkinnon suorittamista. Kuten edellä todettiin, yhden jos toisenkin varasuunnitelman kuljettaminen mukana on tarpeen, jos harjoittelupaikan löytäminen ja harjoittelun ajoittuminen ei tapahdukaan optimaalisella tai toivotulla tavalla. ALKUTUNNELMIA JA PEREHDYTYS Harjoittelun virallisen vastuuhenkilön, ohjaajan tai muun harjoittelijan lähityöntekijän antama perehdytys on oleellinen osa harjoittelun käynnistymistä ja sujumista. Käytännössä sen toteutus vaihtelee suuresti organisaatiosta toiseen. Harjoittelijan on hyvä itsekin tiedostaa, että alkuvaiheen tutustuminen muuhun työyhteisöön ja toisiin työntekijöihin on tärkeää jatkon kannalta. Se luo parhaat edellytykset sekä harjoittelun asiatavoitteiden toteutumiselle että työssä viihtymiselle. Jos perehdytystä ja tutustuttamista ei ole työpaikan puolesta järjestetty kovin hyvin, tällöin kannattaa etsiä itsestään ak- 13

14 tiivinen ja sosiaalinen vaihde ja ottaa tutustumista omiin käsiin vaikkei se helpolta aina tuntuisikaan. Tutustumiskierroksen jälkeen istahdin omalle työpisteelleni tutustumaan uusille työntekijöille tarkoitettuun perehdytykseen Minusta olikin mukavaa, kun uudet ihmiset tiesivät tulostani ja suhtautuivat minuun heti ensi tapaamisella tuttavallisesti. Kaikki ihmiset olivat alussa kiinnostuneita minusta; opinnoista, harrastuksista ja tulevaisuuden suunnitelmista. Minusta oli mukavaa, että koin itseni tervetulleeksi työyhteisöön heti alusta alkaen. Ohjaajani esittelivät minut osalle henkilöstöstä jo käydessäni neuvonpidossa ennen harjoittelun alkua. Lopuille minut esiteltiin ensimmäisenä harjoittelupäivänä. Esittelykierros oli hyvä tapa saada kaikkien tietoon, kuka olen, vaikka itselleni ei kyllä jäänyt kierroksen varrelta kuin muutaman nimet mieleen. Niitä oppi pikkuhiljaa muistamaan vasta sitten, kun oli tekemisissä jonkun kanssa. Ensimmäinen päivä meni muutenkin käytännön asioiden parissa; tietokoneen ja työsuhdepuhelimen saaminen ja käyttöönotto, tietoturva-asioiden läpikäyntiä, kulkuluvan saaminen ja siihen liittyvä ohjeistus sekä ihmisiin ja tiloihin tutustumista. Kättelin ensimmäisen päivän aikana lukuisia ihmisiä, joiden nimiä en todellakaan enää muista. Luonnollisesti perehdytykseeni kuului myös tehdaskierros Ohjaajani olikin sitten koko päivän niin kiireinen, etten häntä juuri nähnytkään. Mielestäni perehdytykseni oli täysin epäonnistunut. 14

15 Toisaalta olisin kaivannut, varsinkin alussa, kun koko talo ja henkilöstö oli minulle uutta ja outoa, selkeämpiä ohjeita siitä, mitä tehtäviä voisin tehdä. Mielestäni perehdyttämiseen tai töiden delegoinnin etukäteissuunnitteluun ei ollut käytetty tarpeeksi aikaa. Harjoittelun alkupuolella turhauduin välillä myös siihen, että saatuani jonkun tehtävän, saatoin tehdä aluksi turhaa työtä, kun kukaan ei ehtinyt perehdyttää tehtävään kunnolla. Tiedottamisessa ja perehdytyksessä olisi ollut parantamisen varaa....tehtävä on osastolla uusi, joten aloitus on ollut todellista harjoittelua ja hakemista. Mitään erityistä perehdytystä työtehtäviin ei ollut, koska työtehtävät, joita minulle oli suunniteltu, olivat sellaisia joita organisaatiossa ei vielä aiemmin oltu tehty. Sen sijaan itse organisaatioon ja sen rakenteisiin sain kattavan perehdytyksen, kuten myös työympäristööni ja työyhteisöön. Ongelmatilanteissa pystyin aina kääntymään ohjaajani tai muun henkilökunnan puoleen. Juuri joissakin organisaatioissa kohdattavan alkuorientaation vähäisyyden ja työtehtäviin perehdyttämisen puutteiden vuoksi laitoksella on nyttemmin koottu työpaikoille ja harjoittelunohjaajille lähetettävä saate, johon on kirjattu olennaisimpia niistä asioista, joita ohjaajien ja organisaatioiden olisi syytä ottaa huomioon harjoitteluaikana. (Katso liite 1.) Harjoittelun on tarkoitus olla ohjattua työssä oppimista. Harjoittelijaa ei pitäisi mieltää halvaksi lisätyöntekijäksi, kesälomasijaiseksi tai kausittaisen työvoimatarpeen paikkaajaksi, vaan organisaatioiden tulisi tiedostaa myös oma vastuunsa harjoittelun toteutumisesta tarkoituksensa mukaisella tavalla. 15

16 Harjoittelukäytännöissä on kuitenkin aina mittava variaatio laidasta laitaan. On kokeneita harjoittelunohjaajia ja työyhteisöjä, joissa harjoittelijat ovat jo vuosia olleet arkipäivää. Toisessa päässä on pieniä organisaatioita tai yksiköitä, joihin voi päätyä ensimmäiseksi harjoittelijaksi. Harjoittelunohjaajaksi ja vastuuhenkilöksi on saatettu usein nimetä harjoittelijan rekrytoinnistakin vastannut esimiestason työntekijä, jolla ei käytännössä olekaan aikaa harjoittelijan varsinaiseen arkiseen ohjaukseen ja opastukseen. Keskeistä onkin niin tällaisessa kuin kaikissa muissa tapauksissa harjoittelijan oma aktiivisuus ja rohkeus kysellä, ihmetellä, hakea opastusta ja kertoa suoraan, mitä osaa ja mitä ei. Jos alkaa vältellä kontakteja ja varoa oman tietämättömyytensä tai tuen tarpeensa ilmaisemista, seuraa varmuudella vain lisää hankaluuksia. On tärkeää antaa itselleen lupa olla nimenomaan harjoittelija: olla opettelemassa uutta ja kohtaamassa haasteita, joihin ei ole tarkoituskaan kyetä aiemman osaamisen kautta suoraan vastaamaan. Muutenhan harjoittelija olisi kuin kuka tahansa varsinainen työntekijä ja myös hänen palkkansa pitäisi olla kertaluokkaa tai kahta korkeampi. Vaikka harjoittelunohjausta ei olisikaan mietitty ja toteutettu harjoittelijan toivomassa muodossa, kannattaa muistaa, että hankitut kokemukset ovat silti arvokkaita myös kantapään kautta. Moni voikin haluta myös tietoisesti paikkaan, jossa ohjausta ei ehkä ole järjestetty parhaalla tavalla, kunhan tarjolla olevat työtehtävät ja toimintakenttä kiinnostavat itseä. Monesti esimerkiksi järjestötyössä on suhteellisen vähän työaikaresurssia käytettäväksi harjoittelijan opastamiseen ja ohjaukseen, mutta harjoittelupaikat avaavat itsenäiselle ja oma-aloitteiselle harjoittelijalle runsaasti mahdollisuuksia joskus myös jatkotyöllistymiseen asti. 16

17 TAVOITTEIDEN MÄÄRITTELY Harjoittelua edeltävästä tavoitteiden määrittelystä on hyötyä niin oman oppimisen kuin työn sujuvuuden ja mielekkyyden kannalta. Tavoitteiden asettelusta vastaa harjoittelija itse. Tietysti harjoittelun työnantajalla on omat odotuksensa myös. Osapuolen odotusten ja tavoitteiden kohtaamisesta on keskusteltava harjoittelun alussa. Harjoittelijan itselleen asettamat tavoitteet vaihtelevat laajasta ja yleisestä tarkasti rajattuun ja yksityiskohtaiseen: yleisten vuorovaikutustaitojen ja itsenäisen työskentelyn taitojen kehittyminen, syvenevä sisältöjen hallinta, tiedonhaun ja -käsittelyn taitojen tehostuminen, suunnittelu- ja arviointitaidot, järjestelmällisyys ja organisointikyky, taloushallinnon osaaminen, tiimityöskentely, ryhmänohjauksen tai opetuksen taidot, kirjoitus-, toimitus-, tekstinkäsittely- ja julkaisutaidot, kielitaito, esiintymistaito, ajankäytön suunnittelukyky ja vaikkapa tiettyjen ohjelmistojen käytön oppiminen tms. Tavoitteita ja odotuksia harjoittelun suhteen on jokaisella, mutta ne voivat jäädä puutteellisesti tiedostetuiksi ja ajatelluiksi. Jotta harjoittelusta saisi enemmän irti, kannattaa tavoitteenasetteluaan miettiä itse tietoisesti jo ennen harjoittelua sekä useasti sen kuluessa. Siltä pohjalta voi paremmin harjoittelun aikana esittää toivomuksia työtehtävistä, suuntautua tietoisemmin omien tavoitteiden ja kiinnostuksen mukaisesti, havainnoida omaa edistymistään ja oppimisprosessiaan sekä arvioida harjoittelun antia. Etenkin harjoittelujakson alkupuolella ajattelin, että oppimisen näkökulmasta olisi mielekkäämpää, että harjoittelijalla olisi niin sanottu oma tonttinsa. Nyt kun eri henkilöt delegoivat omia töitään minulle, oli hankala aikatauluttaa ja priorisoida työtehtävänsä, kun kaikilla tuntui olevan yhtä kiire. Huolellisella suunnittelulla olisi lopputulos ollut varmasti parempi monessa tilanteessa ja turhalta työltä olisi vältytty. Harjoittelun edetessä opin kuitenkin tarkentamaan tehtävänantoa jos olin siitä vähänkin epävarma. 17

18 Harjoittelijan työnkuva ei esimerkiksi ollut kaikille osaston työntekijöille täysin selvä. Kokemukseni mukaan harjoittelijan työnkuvaan olisi pitänyt paneutua osastolla tarkemmin niin, että kaikki olisivat tietoisia harjoittelijalle annetuista työtehtävistä. Asetin tälle harjoittelujaksolle sekä yleiset tavoitteet että jokaiselle eri jaksolle omat tavoitteet. Yksi tavoitteeni harjoittelua aloittaessani oli uusien yhteistyösuhteiden löytäminen ja työllistyminen. Työ vaatii paljon omatoimisuutta ja tarkoitus onkin rakentaa ja kehittää työnkuvaa oman osaamiseni mukaan. Harjoittelun aloitusseminaarissa pohdimme tavoitteita harjoittelulle ja niitä olen pyrkinyt toteuttamaan tänä aikana. Odotuksiin olin laittanut uuden oppimisen, omien ideoiden kehittämisen, teorioiden toteuttamista käytännössä sekä toiveena oli saada jotain konkreettista aikaan. Harjoittelun aikana halusin oppia enemmän organisaation toiminnasta, miten sitä voisi kehittää ja miten voisi luoda ja työstää uusia ideoita. Työn keskeiseksi haasteeksi valitsin omien taitojen ja tietojen konkretisoitumisen, tavoitteena päästä kokeilemaan osaamistaan käytännössä. Omat tavoitteeni harjoitteluni suhteen olivat hyvin yksinkertaisia. Halusin saada työkokemusta henkilöstöfunktiossa toimimisesta siitä millaista työ oikeasti on. Lisäksi pidin tärkeänä sitä, että oma osaaminen konkretisoituu, koska joskus on vaikea nähdä omien opintojen todellinen hyödyllisyys ja hyödynnettävyys vain yliopistolla pyöriessä. 18

19 Tavoitteita kannattaa kirjata harjoitteluportfolioon ennen harjoittelun alkua. Esimerkkejä ja opastusta tavoitteiden asetteluun löytää myös verkosta harjoittelusivustoilta ja oppaista. (Hyödyllinen on esimerkiksi Laadukas harjoittelu -käsikirja, joka löytyy verkosta Helsingin yliopiston rekrytointipalvelujen sivuilta osoitteesta: Eräässä harjoitteluportfoliossa oli kuvattu kattavasti harjoitteluajalle asetetut tavoitteet ja niiden käytännön toteutuminen seuraavalla tavalla (luetteloa on muokattu organisaation tunnistettavuuden poistamiseksi): Tavoitteet ja toiminnot niiden saavuttamiseksi: 1. Tutustun [työorganisaatioon], sen toimintaperiaatteisiin, strategiaan, visioon ja missioon. - Hoidettu olemalla mukana erilaisissa palavereissa, joissa esitellään [organisaation] toimintaa sekä lukemalla erilaisia dokumentteja ja pohtimalla [organisaation] kehityshaasteita ja tulevaisuutta yhdessä henkilöstön kanssa. 2. Tutustun jäsenyrityksiin ja niiden kautta eri toimialojen erityisiin ja yleisiin piirteisiin, haasteisiin, oppimistarpeisiin. - Verkostojen tapaamiset - Yrityskäynnit - Yritysanalyysit 3. Tämän hetken työelämän kehittymis- ja oppimistarpeet sekä tarjonta tällä hetkellä. - [Tutustuminen organisaation verkkopalveluihin ja -työkaluihin sekä perehtyminen niiden sisältämään tietoon ja osallistuminen niiden kehittämiseen] - Koulutussuunnitteluprosessi - [Koulutusfoorumin] suunnittelu 4. Asiakaspalvelutyössä, verkostoitumisessa ja sosiaalisessa kanssakäymisessä kehittyminen. 19

20 [- Koulutuksiin ja niiden suunnitteluun osallistuminen] - [Verkoston] tapaamisiin osallistuminen - Osallistuminen asiakastapaamisiin 5. Oman osaamisen ja kiinnostuksen kohteiden kartoittaminen sekä oman asiantuntijuuden hahmottaminen. [- Koulutuksiin ja niiden suunnitteluun osallistuminen] - Oppimispäiväkirjatyöskentelyn kautta oppimisprosessien ja oman osaamisen reflektointi - Harjoittelussa minulle osoitettujen projektien kautta löytyvä asiantuntijuus 6. Työyhteisöön tutustuminen ja sen kehittämiseen liittyvät asiat - Portfolion tekemiseen liittyvää pohdintaa kirjoittamalla työorganisaation toiminnasta (työyhteisön ilmapiiri, työnjako, tiedonkulku) - Mahdolliset kehitysehdotukset liittyen juuri [tämän organisaation toimintaan] TYÖTEHTÄVÄT Harjoittelijoille annetut tehtävät ovat olleet hyvin monipuolisia, toki keskittyen enimmäkseen koulutuksen, koulutussuunnittelun ja henkilöstöhallinnon tehtäviin. Suurin osa harjoittelijoista pääsi kiinni todelliseen työhön, hyvällä ohjauksella ja tuella. Usein harjoittelija sai itse suuresti vaikuttaa työtehtäviin ja tehdä harjoittelustaan oman näköisensä. Kuten edellä todettiin, olennaista työtehtävien sujumiselle ja myös itsenäisen työskentelyn onnistumiselle on harjoittelijan oma aktiivisuus ja rohkeus kysellä ja pyytää tarvittaessa apua. Harjoittelijan työtehtävät eivät tietenkään vastaa kokonaisuudessaan tutkintonsa suorittaneen akateemisen ammattilaisen työnkuvaa. On luonnollista ja odotettavaa, että 20

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

INFIM-harjoittelu. Infotilaisuus 14.2.2013. Harjoitteluinfon sisältö

INFIM-harjoittelu. Infotilaisuus 14.2.2013. Harjoitteluinfon sisältö INFIM-harjoittelu Infotilaisuus 14.2.2013 Harjoitteluinfon sisältö Harjoittelutuki ja harjoittelusopimus Harjoittelun tavoitteet ja sisältö Harjoittelun suorittaminen Harjoittelupaikan hakeminen Vinkkejä

Lisätiedot

Harjoittelukurssi lukuvuonna Leena Mattila

Harjoittelukurssi lukuvuonna Leena Mattila Harjoittelukurssi lukuvuonna 2013-2014 Leena Mattila Harjoittelu ennen Opiskelija hankki harjoittelupaikan itsekseen Työn jälkeen kirjoitti raportin ja liitti siihen työtodistuksen Raportti luettiin laitoksella

Lisätiedot

Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti?

Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti? Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti? 9.6.2015 Merja Enkovaara-Pälvi Urapalvelut 9.6.2015 1 ESITYKSEN TAVOITTEENA ON SELVITTÄÄ Mitä lisäarvoa harjoittelu

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2013 Tiedotustilaisuus ke 21.11.2012 klo 12.30-13.30 Harjoittelu osana opintoja KM-tutkintoon

Lisätiedot

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT Sosiaali- ja terveysala/päivitys 12.4.2011 HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATU 1. Tiedonkulku Suunnitellulla tiedonkululla varmistetaan yhteistyö harjoittelupaikan ja oppilaitoksen välillä. - harjoittelupaikassa

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2017 Tiedotustilaisuus ke 23.11.2016 klo 10.00-11 (Virta 114) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2016 Tiedotustilaisuus ti 1.12.2015 klo 13.00-14 (Virta 113) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Opettajan pedagogiset opinnot yliopisto-opettajille Pilottikoulutus 2011-2013, Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta Harjoittelu (laaja-alainen opettaja) 7 op HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Harjoittelusta

Lisätiedot

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAUN ALOITTAMINEN Moni lähtee heti hakemaan töitä huomattuaan kiinnostavan työpaikkailmoituksen. Tavallaan se onkin juuri oikea tapa: usein hakijoita aletaan haastatella heti

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 2013 Uudenmaan TE-toimisto/ Marina Misukka Perusohjeita työnhakuun - Kaiken perusta on oma aktiivisuutesi. Kyse on Sinun työnhaustasi,

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Työelämänäkökulma opinnoissa

Työelämänäkökulma opinnoissa Työelämänäkökulma opinnoissa 4.11.2014 www.uta.fi/opiskelu/tyoelama Tampereen yliopiston opintopalvelut, ura- ja rekrytointipalvelut Terhi Erkkilä Sari Pajunen Ennakkotoiveet: 4? 1. Työelämälähtöisyys

Lisätiedot

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ --Raporttisi perehtymisestä harjoittelupaikkaasi-- Voit myös kerätä muuta tietoa harjoittelupaikastasi! ENNAKKOTETEHTÄVÄ: 1. Perehtyminen harjoittelupaikkaan 2. Organisaatio,

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 15.9.2016 Insinööritieteiden korkeakoulu Minna Nevala, psykologi Materiaalit: psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Mitä hyötyä on itsetuntemuksesta? Reflektointiprosessi

Lisätiedot

Harjoittelun uudistaminen biologian tutkinto-ohjelmassa

Harjoittelun uudistaminen biologian tutkinto-ohjelmassa Harjoittelun uudistaminen biologian tutkinto-ohjelmassa 10.10.2016 Karita Saravesi Oulun yliopisto Turun yliopisto Lapin yliopisto Aalto-yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Lappeenrannan teknillinen

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä

Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä Esimerkkinä Palvelujen markkinointi kurssin verkkototeutus Virpi Näsänen 16.11.2016 Lähtökohtatilanne Sovimme Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista YTM, suunnittelija Sanna Lähteinen Sosnet, Valtakunnallinen

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Ajatuksia oppimisesta

Ajatuksia oppimisesta Ajatuksia oppimisesta Turun normaalikoulun kouluttajat Tampereen normaalikoulun 3. 6. sekä 7. 9. luokkalaiset Tampereen yliopiston 2.vsk luokanopettajaopiskelijat OPPIMINEN ON MUUTOS. Luonto ja opetus

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

HARJOITTELUINFO 2016 5.2.2016 klo 12 Paavo Arvola, harjoitteluasioista vastaava

HARJOITTELUINFO 2016 5.2.2016 klo 12 Paavo Arvola, harjoitteluasioista vastaava HARJOITTELUINFO 2016 5.2.2016 klo 12 Paavo Arvola, harjoitteluasioista vastaava Työssäoppiminen (ITIA02) 10 op Harjoittelu (~8op) 3 kk kokoaikaista työskentelyä harjoittelupaikalla Palkallinen harjoittelutuki

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

HARJOITTELU II INFOTILAISUUS 1.10.2015 MERVI JEHKONEN

HARJOITTELU II INFOTILAISUUS 1.10.2015 MERVI JEHKONEN HARJOITTELU II INFOTILAISUUS 1.10.2015 MERVI JEHKONEN Osaamistavoitteet Opiskelija osaa soveltaa psykologin työssä vaadittavia työtapoja ja menetelmiä jollakin psykologian sovellusalueella. Hän pystyy

Lisätiedot

Työelämänäkökulma opinnoissa

Työelämänäkökulma opinnoissa Työelämänäkökulma opinnoissa 12.11.2013 www.uta.fi/opiskelu/tyoelama Tulossa myös: Osaamisen viestintä työnhaussa hakemuksella ja ansioluettelolla haastatteluun! ti 26.11. 2013 klo 16.15 18 Pinni B1100

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

Ryhmän tavoitteet ja yksilölliset kehityskulut

Ryhmän tavoitteet ja yksilölliset kehityskulut Ohjauksen koulutus Kasvatustieteiden ja psykologian osasto Ryhmän tavoitteet ja yksilölliset kehityskulut Itä-Suomen ohjauksen koulutuspäivät Helena Puhakka Esitys perustuu artikkeliin: Puhakka, H. & Koivuluhta,

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN HARJOITTELUPOLKU

AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN HARJOITTELUPOLKU Vantaan kaupunki Perhepalvelut Vantaan Praksis Lasten suojelun Praksis Heidi Tondi Laura Kivistö 14.01.2010 AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN HARJOITTELUPOLKU 1. YHTEYDENOTTO Opiskelija / oppilaitos ottaa

Lisätiedot

Työhakemus ja CV. Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen Työelämäpalvelut HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous 21.11.2014

Työhakemus ja CV. Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen Työelämäpalvelut HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous 21.11.2014 Työhakemus ja CV Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen Työelämäpalvelut HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous 21.11.2014 Työhakemus Osaaminen Luettavuus Lisäarvo Työkokemus Koulutus Erottuminen Motivaatio

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy Koulutuksen tavoitteet Kognitiivisen työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen työnohjaajana sekä työyhteisöjen

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Tiina Myllymäki Projektivastaava / Työhönvalmentaja 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti (2015 2017)

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 30.9.2011 Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 1 2 1 Asiakirjojen kirjoittamisesta? Asiakkaiden tekemisten kirjoittamisesta? Työntekijöiden näkemysten kirjoittamisesta? Työskentelyn dokumentoinnista?

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOISSA 3 op

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOISSA 3 op HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOISSA 3 op Koulutuksen sisältösuunnitelma Maanantai 22.11.2010 Klo 9-11.30 Koulutukseen osallistujat Koulutuksen tavoitteet ja sisällöt Ennakkotehtävä; mitä tiedän henkilökohtaistamisesta

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Verkkofoorumi sosiaalityöntekijän tukena

Verkkofoorumi sosiaalityöntekijän tukena Verkkofoorumi sosiaalityöntekijän tukena Sinikka Forsman & Anna Metteri Tutkimus tutuksi -tapaaminen Hki 3.11.2006 Hankkeen tausta Seudullisen yhteistyön ja kollektiivisen asiantuntijuuden kehittämisen

Lisätiedot

Yhdessä tehden, oppien ja yrittäen -peli

Yhdessä tehden, oppien ja yrittäen -peli Yhdessä tehden, oppien ja yrittäen -peli PELIOHJEET JOHDANTO Yhdessä tehden, oppien ja yrittäen -pelin tarkoituksena on oppia uutta mielekkäällä ja hauskalla tavalla. Pelissä ei varsinaisesti ole voittajaa,

Lisätiedot

Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala)

Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala) Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala) Opiskelijoiden vastauksia PKSSK:n toimintaan liittyen: 14. Tukiko PKSSK:ssa järjestetty alkuperehdytys ja vastaanotto harjoitteluun tuloasi? 15. Oliko harjoitteluyksikössä

Lisätiedot

OPINTOJEN SUUNNITTELU JA HOPS

OPINTOJEN SUUNNITTELU JA HOPS OPINTOJEN SUUNNITTELU JA HOPS Jari Haimi ym. Lentävässä Lähdössä 2016 Mikä on HOPS? Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli jokaisen opiskelijan oman opiskelun strategia, taktiikka ja toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Valtakunnalliset työpajapäivät 27.4.2016 Sovari sosiaalisen vahvistumisen

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA HARJOITTELUKIRJA

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA HARJOITTELUKIRJA LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA HARJOITTELUKIRJA 2 Harjoittelujaksoista Tutkintoon kuuluvan harjoittelun kokonaislaajuus on 24 op (4kk). Harjoittelu suoritetaan opiskelijan itse valitsemissa paikoissa vähintään

Lisätiedot

Johdanto päivän teemaan Osaamisen tunnistamisen prosessi sekä katsaus erilaisiin näyttötapoihin ja työkaluihin

Johdanto päivän teemaan Osaamisen tunnistamisen prosessi sekä katsaus erilaisiin näyttötapoihin ja työkaluihin Johdanto päivän teemaan Osaamisen tunnistamisen prosessi sekä katsaus erilaisiin näyttötapoihin ja työkaluihin Projektipäällikkö Tero Keva Turun yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea Työpajan

Lisätiedot

ARVIOIJIIN LIITTYVÄT ASIAT. Nina Harjulehto

ARVIOIJIIN LIITTYVÄT ASIAT. Nina Harjulehto ARVIOIJIIN LIITTYVÄT ASIAT Nina Harjulehto 1 ARVIOINTI TAPAHTUU VUOROVAIKUTUSTILANTEENA, JOHON VAIKUTTAA MONET ASIAT 2 TUTKINNON SUORITTAJA Kaikenikäisiä (yli 18v.), kaiken kokoisia ja kaikennäköisiä kaikenlaisissa

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

Mestari oppipoika? - Ajankohtaista ammattipedagogista pohdintaa

Mestari oppipoika? - Ajankohtaista ammattipedagogista pohdintaa Mestari oppipoika? - Ajankohtaista ammattipedagogista pohdintaa Veijo Turpeinen, KT 2.2.2017 1 Tutkimus työpaikkaohjaajien työstä Työyhteisö Koulutustausta Yhteys ja tehtävä Työpaikkaohjaajakoulutus oppilaitokseen

Lisätiedot

Womento Työuramentoroinnilla tuloksiin! Kieli ja kulttuuri ohjauksessa seminaari 18.11.2014 Gunta Ahlfors ja Inka Saarela www.vaestoliitto.

Womento Työuramentoroinnilla tuloksiin! Kieli ja kulttuuri ohjauksessa seminaari 18.11.2014 Gunta Ahlfors ja Inka Saarela www.vaestoliitto. Womento Työuramentoroinnilla tuloksiin! Kieli ja kulttuuri ohjauksessa seminaari 18.11.2014 Gunta Ahlfors ja Inka Saarela www.vaestoliitto.fi/womento Kehi5ämishanke Womento Womento- hanke+a on rahoi+anut

Lisätiedot

Työnhakuvalmennus 10.2.2011. Oman osaamisen ja vahvuuksien kartoittaminen

Työnhakuvalmennus 10.2.2011. Oman osaamisen ja vahvuuksien kartoittaminen Työnhakuvalmennus 10.2.2011 Oman osaamisen ja vahvuuksien kartoittaminen Tunnetko itsesi, hahmotatko osaamisesi? Urasuunnittelun ja työnhaun onnistuminen perustuu hyvään itsetuntemukseen Työnhaku on osaamisesi

Lisätiedot

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista 1. Osallistuin MUUTOS 16! - Viesti ymmärrettävästi! Selkokieli oman työn apuvälineenä - koulutukseen: Vastaajien määrä: 24 Kyllä

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

Uusien toimintatapojen painopisteet

Uusien toimintatapojen painopisteet Miksi muutos? Tavoitteena kokonaisvaltaisempi ohjausrooli organisaation ja henkilöstön kehittämiseen ja työhyvinvointiin koko UH:ssa Valtavirtaistetaan 70-20-10 ajattelu- ja toimintatapa koko organisaatioon.

Lisätiedot

Päättötyö. PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita.

Päättötyö. PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita. Päättötyö PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita. Päättötyö tehdään itsenäisesti oman idean pohjalta. Työtä tehdään sekä työpajassa että

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

HARJOITTELUINFO 21.2.2013

HARJOITTELUINFO 21.2.2013 1 HARJOITTELUINFO 21.2.2013 Englantilainen filologia HARJOITTELU YLEISESTI 2 1. Harjoittelupaikka, jonka työnantaja maksaa kokonaan; kannattaa yrittää hakea näitäkin, koska niistä voi löytyä työpaikka

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON KOULUTTAJALÄÄKÄRIN OPAS

TYÖTERVEYSHUOLLON KOULUTTAJALÄÄKÄRIN OPAS Ala-Mursula Leena, Heikkinen Jarmo, Horppu Ritva, Päätalo Kati & Toivonen Asta Kysy, kuuntele, kannusta ja kehity TYÖTERVEYSHUOLLON KOULUTTAJALÄÄKÄRIN OPAS Leena Ala-Mursula, Jarmo Heikkinen, Ritva Horppu,

Lisätiedot

Ongelma-Ratkaisu. Malli työssä oppimiseen. Petteri Elo OPS-koulutus 2016

Ongelma-Ratkaisu. Malli työssä oppimiseen. Petteri Elo OPS-koulutus 2016 - Malli työssä oppimiseen Yhteystiedot Petteri Elo petteri.elo@pedanow.com +358405506020 www.pedanow.com Twitter: @PetteriElo Työpajan ohjelma 1. Aloitus - Kontekstin luominen työpajalle: Yksinkertainen

Lisätiedot

Lisädiat esitykseen. Jukka Lerkkanen

Lisädiat esitykseen. Jukka Lerkkanen Lisädiat esitykseen Jukka Lerkkanen Itsetuntemus Tietoa ominaisuuksistasi eli itsetuntemusta Jokaisella meillä on käsityksiä ominaisuuksistamme, luonteenpiirteistämme ja taidoistamme Lisäksi meille on

Lisätiedot

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta 7.9. ja 7.10. 2015 Timo Tapola Opintopsykologi Aalto-yliopisto LES Student services Yhteystieto: timo.tapola@aalto.fi Opiskelukyky http://www.opiskelukyky.fi/video-opiskelukyvysta/

Lisätiedot

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ohjaus työelämään 29.10.2014 Lehtori, opinto-ohjaaja Jaakko Janhunen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opiskelijan ohjaus Kyamkissa Periaatteena opiskelijalähtöisyys

Lisätiedot

Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS. Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava

Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS. Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava 29.8.2012 29.8.2012 Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1 2op) Pakollinen opintojakso kandidaatintutkinnossa

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Osaamisen arviointi korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisissä täydennyskoulutuksissa

Osaamisen arviointi korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisissä täydennyskoulutuksissa Osaamisen arviointi korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisissä täydennyskoulutuksissa Suunnittelija Tarita Tuomola, Metropolia Ammattikorkeakoulu Koulutuspäällikkö Mika Saranpää, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä koulutuksen osa Osaamis- n itsetuntemus Hyväksymismerkinnät 1 (6) ryhmä- tai vertaisarviointia. n itsearviointi selvittää fyysisiä, sosiaalisia ja psyykkisiä edellytyksiään

Lisätiedot

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo A-jakso: viikot 44 49 B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti 25.10.2016 klo 12.30-14.00 paikka L302 A-jakson Infotilaisuus 25.10. 2016 klo 14.15 14.35 Normaalikoulun

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi

Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi VÄYLÄ -hanke 17.1.2012 2 (15) Sisältö 1. Vertaistuutori aikuiskoulutuksessa... 3 2. Miksi tarvitaan

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot