Miehikkälän kunta. Vihreän logistiikka-alueen asemakaava. Kaavaselostus Ehdotus Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunula

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miehikkälän kunta. Vihreän logistiikka-alueen asemakaava. Kaavaselostus Ehdotus 4.4.2013. Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunula"

Transkriptio

1 Miehikkälän kunta Vihreän logistiikka-alueen asemakaava Kaavaselostus Ehdotus Tullut vireille Hyväksytty kunnanvaltuustossa Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunula 1

2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Miehikkälän kunta Muurikkalan kylä Vihreän logistiikka-alueen asemakaava Asemakaava koskee tiloja RN:o 11:15, 11:20, 11:22, 11:23, 11:24, 11:26, 11:29, 11:31 ja 895:0:387. Asemakaavalla muodostuvat vihreän logistiikka-alueen korttelit sekä niihin liittyvät katu-, tie-, virkistys-, suojaviher- ja erityisalueet. Kaavan laatija: arkkitehti Kaija Maunula Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunula Laserkatu 6, Lappeenranta Vireille tulosta ilmoittaminen ; Miehikkälän kunnan kaavoituskatsaus OAS nähtävillä Asemakaavaluonnos nähtävillä Asemakaavaehdotus nähtävillä Kunnanvaltuusto hyväksynyt

3 1.2 Asemakaava-alueen sijainti Miehikkälän vihreä logistiikka-alueen asemakaava-alue sijaitsee Muurikkalan kylässä Vaalimaa - Lappeenrannantien varressa. Asemakaava-alueelta on matkaa Vaalimaan raja-asemalle 4 km, Lappeenrantaan 53 km, Virolahdelle 10 km, Haminaan 39 km, Kotkaan 66 km ja Helsinkiin 186 km. Asemakaavoitettavan alueen koko on n. 56 ha. 3

4 Kaavaselostuksen sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Asemakaava-alueen sijainti Asemakaavaa koskevat asiakirjat, taustaselvitykset ja lähdemateriaalit TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista... 7 Alueen yleiskuvaus... 7 Luonnonympäristö ja maisema... 8 Kulttuurimaisema ja rakennettu ympäristö Liikenne Maanomistus Pohjavesialueet Palvelut Pohjakartta Suunnittelutilanne Maakuntakaava Osayleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Asemakaavaa varten laaditut selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUVAIHEET Asemakaavan tarve ja suunnittelun käynnistäminen Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Viranomaisyhteistyö Asemakaavaluonnos nähtävillä Asemakaavaehdotus nähtävillä ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Kunnan asettamat tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Asemakaavan laadulliset tavoitteet ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET ASEMAKAAVAN KUVAUS

5 7.1 Asemakaavan rakenne Mitoitus Palvelut Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Liikenne Liikenneverkko Kunnallistekniikka Vesi- ja viemäriverkosto Hulevedet ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja kulttuurimaisemaan Vaikutukset luonnonympäristöön Liikenteelliset vaikutukset Taloudelliset vaikutukset ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta Kaavaselostuksen liiteasiakirjat Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava-alueen luontoselvitys Vesihuollon yleissuunnitelma ja tonttien korkotasot (Geosaimaa Oy) Havainnekuva Pohjakartan hyväksymispäätös Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto asemakaavaehdotuksesta 7. Asemakaavan seurantalomake 5

6 1.3 - Asemakaavaa koskevat asiakirjat, taustaselvitykset ja lähdemateriaalit Kymenlaakson maakuntakaava; taajamat ja niiden ympäristöt (Kymenlaakson liitto; ympäristöministeriö vahvistanut ja ) Kymenlaakson vaihemaakuntakaava; maaseutu ja luonto (Kymenlaakson liitto; ympäristöministeriö vahvistanut ) Kymenlaakson energiamaakuntakaava (Kymenlaakson liitto; kaavaehdotus , julkisesti nähtävillä Muurikkalan osayleiskaava; Muurikkalan 1. vaiheen eli Muurikkalan eteläpuoleisten alueiden osayleiskaava (FCG Oy, , tarkistettu ) Muurikkalan osayleiskaavan kulttuuriympäristöselvitys (Selvitystyö Ahola, FM Teija Ahola, 2008) Muurikkalan osayleiskaava-alueen luontoselvitys (Jouko Sipari, 2008) Logistiikka-alueen liikenneverkosto (Safety & security logistiikka-alueella tietokortisto; Turku Science Park Oy / Destia Oy /Sito Tampere Oy, 2012) Logistiikka-alueen katujen ja liittymien mitoittaminen (Safety & security logistiikkaalueella tietokortisto; Turku Science Park Oy / Sito Tampere Oy, 2012) Logistiikka-alueen pysäköintijärjestelyt (Safety & security logistiikka-alueella tietokortisto; Turku Science Park Oy, 2012) Pelastustien suunnittelu ja toteutus (Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos, 2008) Liikenteen jäljet, tietoa liikenteen ilmanlaatu- ja meluvaikutuksista asuinympäristössä (YTV, 2000) TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Kunnanhallituksen päätös alueen asemakaavoittamisesta (Muurikkalan eteläisten alueiden osayleiskaavan hyväksymisen yhteydessä) Kaavoituskonsultin valinta; viranhaltijapäätös Vireilletuloilmoitus (Miehikkälän kunnan kaavoituskatsaus) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä Asemakaavaluonnos nähtävillä Luonnosvaiheen viranomaisneuvottelu Asemakaavaehdotus nähtävillä Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös Asemakaava Asemakaavalla muodostuu vihreä logistiikka-alue Miehikkälän kunnan Muurikkalan kylän eteläosaan. Asemakaavalla muodostuu 12 tonttia logistiikka- ja huolintayrityksiä sekä terminaaleja varten (LTA), 2 tonttia teollisuus- ja varastorakennuksia varten (T), kaksi tonttia ympäristöhäiriötä tuottamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia varten (TY) sekä kaksi tonttia liike- toimistorakennuksia varten (K). Tonttien rajat ovat asemakaavassa ohjeellisia ja 6

7 tonttijako voidaan toteuttaa toisinkin (ks. kappale 8.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat). Logistiikka-alue sijoittuu pääasiassa Lappeenrannantien luoteispuolelle. Tien kaakkoispuolella on kaksi LTA-tonttia. Lappeenrannantieltä on kolme liittymää alueelle. Pääosa logistiikka-alueesta liittyy Lappeenrannantiehen nykyisen maaliikenneaseman koillispuolelta. Asemakaavaan on osoitettu sisäinen läpiajettava kokoojakatu, jonka varrelle suurin osa tonteista sijoittuu. Alueen sisäinen kokoojakatu liittyy nykyisen Käyhkään menevän tielinjauksen kohdalle osoitettuun katuun. Asemakaavaan on varattu korttelialueet myös jätevedenpumppaamoja ja pelastuslaitoksen käyttöön tarkoitettua sammutusvesisäiliötä varten. Kaavaan on osoitettu lähivirkistysalueena hyökkäystie alueelle Lappeenrannantieltä. Asemakaavaan on osoitettu ohjeellisena myös hulevesikosteikko kaavan eteläkärkeen Lappeenrannantien varteen. Uusien tonttien koot vaihtelevat pienimmästä m²:n tontista suurimpaan m²:n tonttiin. Tehokkuus korttelialueilla on 0,40 ja kerrosluku II. Tonttien kadunpuoleisille osuuksille on osoitettu istutettavat puurivit ja tonttien väliin ohjeelliset istutettavat alueet. Vihreällä logistiikka-asemalla tullaan hyödyntämään sille rakennettavien rakennusten energiatekniikassa maalämpöä, aurinkoenergiaa ja tuulivoimaa. Asemakaava-alueen maaperä on kalliota, jolloin maalämmön hyödyntämiseen on olemassa hyvät puitteet. Aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää alueella rakennuksien katoille sijoitettavilla aurinkopaneeleilla, joista energia kerätään alueen yhteiseen aurinkovoimalaan. Asemakaava-alueen koillispuolelle on merkitty energiamaakuntakaavaan tuulivoimaloiden alue. Alueelle tullaan myöhemmin laatimaan osayleiskaava, jonka yhteydessä tutkitaan mm. tuulivoimaloiden melu-, välke- ja maisemavaikutukset. Asemakaava-alueelta louhittava kiviaines käytetään sisäisen katuverkon pohjarakenteisiin ja alavampien tonttien täyttöön. Vihreälle logistiikka-alueelle tullaan laatimaan erillinen konsepti uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisestä. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Asemakaava toteutuu vaiheittain kysynnän mukaan. Kunnallistekniikan rakentamisesta vastaa Miehikkälän kunta. Asemakaava toteutetaan vaiheittain siten, että koko katuverkkoa ei tarvitse rakentaa välittömästi. Ks. kappale 8.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Asemakaava-alue sijaitsee Muurikkalan kylän eteläosassa Vaalimaa-Lappeenrannantien varressa n. 4 km Vaalimaan raja-asemalta Lappeenrantaan. Suunnittelualue on pääosin rakentamaton. Pohjoisosa on kalliokkoista kuivaa kuusivaltaista havupuumetsää, jossa siellä 7

8 täällä on isoja siirtolohkareita. Lappeenrannantietä kohden mentäessä maasto muutuu alavammaksi koivupuuvaltaiseksi nuoreksi lehtimetsäksi. Lappeenrannatien reuna-alueet ovat mäntypuuvaltaista havumetsää. Suunnittelualue laskee Lappeenrannatietä kohden pohjoisosan metristä Lappeenrannatien varren metriin. Suunnittelualueella toimii tällä hetkellä maaliikenneasema. Suunnittelualueen itäpäässä toimii rakennusalan yritys. Asemakaava-alueen keskellä sijaitsee Käyhkään asuintalolle vievä hiekkatie. Asemakaava-alueen rakennettu ympäristö. Maaliikenneasema ja asemakaava-alueen itäosassa sijaitseva yritys Luonnonympäristö ja maisema Luonto-oloista on tehty erillinen selvitys (Luontoselvitys Miehikkälän kunnan Muurikkalan kylän maaliikennekeskuksen alueen asemakaava-alueelta, TOIMI ympäristöalan asiantuntija, heinäkuu 2012). 8

9 Kallio- ja maaperä Asemakaava-alueen kallioperä kuuluu geomorfologialtaan keskiproteotsooisiin muodostumiin ja kallioperä on rapakiveä. Suuri osa asemakaava-alueesta on rapakivigraniitin muodostamaa kallioista aluetta, joka on moreenin peittämää. Alueen lounais- ja keskiosissa esiintyy pienialaisia, pääasiassa hiesu- ja hietapohjaisia suopainanteita. Etelä- ja keskiosissa on paikoin alavampaa savipitoista hiesumaata. Luoteisosassa on muusta alueesta korkeammalle nouseva avokallioista muodostuva alue, jossa irtomaa- ja humuskerros on hyvin ohut. Luoteisosan kalliot ovat laakeita ja sileiksi hioutuneita, lisäksi siellä esiintyy useita suhteellisen kookkaita irtolohkareita. (Osuuskunta TOIMI, 2012) Luonnonympäristö Asemakaava-alueen metsät ovat etelä- ja itäosissa kuusivaltaisia, pohjois- ja länsiosan kallioisilla alueilla valtapuuna on mänty. Suurin osa metsistä on hakattuja nuoria mänty- ja/tai koivuvaltaisia taimikoita tai nuoria sekä varttuneita tasaikäisiä kuusikoita. Kaava-alueen pohjoislaidalla on paikoin vanhempia noin 100-vuotiaita kitukasvuisia mäntyjä. Kasvilajisto on tyypillistä kuivien ja karukkokankaiden sekä osin lehtomaisen kankaan ja tuoreen kankaan kasvillisuustyyppien lajistoa. Tienvarsissa kasvaa tavanomaista niittykasvillisuutta. (Osuuskunta TOIMI, 2012) Asemakaava-alueella ei ole luonnonsuojelulaissa suojeltujen lajien tai luontotyyppien rajauksia, eikä Hertta-tietokannassa ole havaintoja uhanalaisista lajeista. Asemakaava-alue ei ole myöskään liito-oravalle soveliasta elinympäristöä. Arvokkain kasvilajisto keskittyy luoteisosan karuille kallioille, jossa esiintyy mm. pikkutervakkoa ja pölkkyruohoa. Lajit ovat harvinaisehkoja, mutteivät uhanalaisia tai rauhoitettuja. Asemakaava-alueen pohjoislaidalla kasvaa yksi n. 4-metrinen pylväsmäinen kataja. (Osuuskunta TOIMI, 2012) Luoteisosan kallioalueen puuttomien avokallioiden voidaan katsoa kuuluvan metsälain 10 tarkoittamiin karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisempiin kallioihin. Lisäksi se vastaa Natura-luontotyyppien kuvausta karuista silikaattikallioista. Karut kalliot eivät ole Suomessa uhanalainen luontotyyppi (joskin silmälläpidettävä). (Osuuskunta TOIMI, 2012) Asemakaava-alueen lintulajisto on varsin niukkaa ja tavanomaista. Kallioalueilla esiintyy kuitenkin merkittävissä määrin kehrääjiä (lintudirektiivin liitteen I laji). (Osuuskunta TOIMI, 2012) Lappeenrannantie Vaalimaalle. Asemakaava-alueen kaakkoisosaa. 9

10 Varttunutta kuusikkoa. Pohjoisosan kallioalueita. Maisema Maisema on kauttaaltaan loivasti kumpuilevaa ja suhteellisen tasaista. Valtatieltä tarkasteltuna alueelta ei erotu maisemallisesti merkittäviä kohteita lukuun ottamatta muutamia suurempia mäntyjä keskiosan laakealla kallioalueella. Valtatien varren metsät ovat voimakkaasti metsätalouden muokkaamia, joten maisemaa hallitsevat hakkuuaukot, taimikot ja varttuneet kuusikot. Itäosa on tasaista, valtatien eteläpuolella maisemakuvaa hallitsee hakkuuaukko ja tiheä varttunut istutuskuusikko. Valtatien pohjoispuolella itäosassa on teollisuus- ja joutomaa-alue. Länsiosassa tienvarsimaisemaa hallitsevat pienialaiset tasaikäiset varttuneet kuusikot, hakkuuaukot ja nuoret mänty-lehtipuutaimikot. Luoteisosan kalliorinne nousee tieltä loivasti luoteeseen, mutta ei puuston takaa erotu tielle. Sen sijaan valtatieltä Lääväahonkankaan läpi vievä pieni hiekkatie kulkee maisemallisesti kauniin kallioalueen läpi ja paikoin avokallion päällä. (Osuuskunta TOIMI, 2012) Asemakaava-alue ilmakuvalla. 10

11 Asemakaava-alueen arvokkaat luontokohteet. (Osuuskunta TOIMI, 2012) Kulttuurimaisema ja rakennettu ympäristö Miehikkälän kunnan alue kuuluu valtakunnallisen maisemamaakuntajaon (maisemaaluetyöryhmän mietintö 66/1992) kokonaisuudessaan Eteläisen rantamaan maisemamaakuntaan kaakkoisen viljelyseudun maisema-alueelle. Kaakkoinen viljelyseutu on korkokuvaltaan alavaa, mutta mäkistä, karujen kalliokkojen ja vaihtelevien viljelymaiden sekä pienten soiden ja järvien luonnehtimaa mosaiikkia. Seutu on tyypillisintä rapakivigraniitin aluetta. Pellot sijaitsevat jokien varsilla ja vähäisillä hienosedimenttialueilla. Asutus on ryhmittynyt viljelyalueita halkovien teiden varsille vaihteleviksi ryhmä- ja nauhakyliksi sekä hajaasutukseksi. (Teija Ahola, 2008) Asemakaava-alueesta itään levittäytyy loivapiirteinen, pitkä, laaja ja avoin peltomaisema. Metsäniemet työntyvät paikoin pitkälle pellolle ja keskellä peltoaukeaa on iso metsäsaareke. Suljetussa metsäympäristössä maiseman korkokuva on vaihteleva. Asutus seurailee teitä, jotka hyödyntävät savikkojen ylittämisessä maiseman pääsuuntaan nähden poikittaisia hiekkaja kalliomaita. Maiseman kiintopisteinä ovat avoimessa viljelymaisemassa ja tieympäristössä sijaitsevat tilakeskukset. (Teija Ahola, 2008) Muurikkalan kylän kulttuurimaisemaa. 11

12 3.1.4 Liikenne Asemakaava-alueen kaakkoislaidalla kulkee Lappeenrannantie, seututie nro 387. Tiellä kulkee n ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskasta liikennettä kulkee Lappeenrannantiellä pääasiassa Vaalimaan tulliin ja sieltä Lappeenrantaan. Tällä hetkellä asemakaava-alueelta on matkaa Vaalimaan raja-asemalle n. 5 km. E18 moottoritien uuden linjauksen rakennuttua matka lyhenee huomattavasti Maanomistus Asemakaava-alueet maat ovat pääosin Miehikkälän kunnan omistuksessa. Maaliikenneaseman tilat RN:o 11:15, 11:20, 11:22, 11:24 ja 11:26 omistaa yksityinen Pohjavesialueet Asemakaava-alue ei sijoitu pohjavesialueille. Lähin pohjavesialue, Merikankaan vedenhankintaa varten tärkeäpohjavesialue ( ), sijaitsee parin kilometrin päässä asemakaavoitettavasta alueesta koilliseen Lappeenrannantien molemmin puolin Palvelut Muurikkalan kylällä on päivittäistavarakauppa. Koulu, päiväkoti, kirjasto, kaupat, pankki ja muut yritykset ja palvelut sijoittuvat Muurikkalan kuntakeskukseen n. 17 km päähän suunnittelualueelta. Osittain yksityisiä palveluja tarjoaa myös Virojoen taajaman. 12 km:n päässä suunnittelualueelta. Lappeenrannantie Vaalimaalle. Tie Käyhkään Maaliikenneaseman nykyinen liittymä. Pohjakartta Asemakaavamuutoksen pohjakartta on hyväksytty maanmittauslaitoksessa (MML 11/621/2009). Pohjakartan hyväksymispäätös on kaavaselostuksen liitteenä 5. 12

13 3.2 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Kymenlaakson maakuntakaava, taajamat ja niiden ympäristöt Ympäristöministeriö vahvisti Kymenlaakson taajamien maakuntakaavan ja Ympäristöministeriö määräsi kaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Taajamat ja niiden ympäristöt -maakuntakaava korvaa vahvistetun seutukaavan. Logistiikka-alueen asemakaava-alue on merkitty Taajamat ja niiden ympäristöt maakuntakaavaan rajapalvelujen kehittämisen kohdealueeksi (rk). Maakuntakaavamerkinnän mukaan Alueelle palveluja sijoitettaessa tulee palvelutarjonnassa, mitoituksessa ja tarkemmassa sijoituksessa varmistaa seudun palvelurakenteen tasapainoinen kehittäminen ja varmistaa, etteivät tehtävät toimenpiteet heikennä palvelujen saavutettavuutta seudun muissa osissa. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huomioitava raja-alueen toimintojen kehittämistarpeet ja sovitettava ne Suomen huomattavimman maaraja-aseman ympäristön laatuvaatimuksiin. Kymenlaakson maakuntakaava, maaseutu ja luonto 13

14 Ympäristöministeriö vahvisti Kymenlaakson maaseutu- ja luontoalueita koskevan maakuntakaavan, jossa on osoitettu maakunnan taajamien ulkopuolisten alueiden tärkeimmät alueidenkäyttötarpeet aina vuoteen 2030 asti. Logistiikka-alueen asemakaava-alueelle ei ole osoitettu toimintoja Kymenlaakson Maaseutu ja luonto maakuntakaavassa. Kymenlaakson energiamaakuntakaava Maakuntavaltuusto hyväksyi Kymenlaakson energiamaakuntakaavan Energiamaakuntakaavan tavoitteena on valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden edellyttämällä tavalla turvata alueidenkäytössä energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistää uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia sekä osoittaa maakuntakaavoituksessa tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet. Energiamaakuntakaavassa on osoitettu logistiikka-alueen asemakaava-alueen pohjoispuolelle tuulivoima-alue, josta on osoitettu sähkölinjan yhteystarve Suur-Miehik-kälään Osayleiskaava Miehikkälän kunnan Muurikkalan kylän eteläisten osien osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa Siinä asemakaava-alue on merkitty tavaraliikenteen terminaalialueeksi (LTA) sekä osin teollisuus- ja varastoalueeksi (T) ja teollisuusalueeksi, jolla ympäristö aiheuttaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY). Alueelle on osayleiskaavaan merkitty myös lähipalvelujen alue (pl), joka sallii yksityisten palvelujen sijoittamisen tavaraliikenteen terminaalialueelle. Osayleiskaavaan on merkitty Lappeenrannantien oikaisu tavaraliikenneterminaalialueen kohdalla. 14

15 Ote Muurikkalan kylän eteläisten osien osayleiskaavasta. 15

16 Osayleiskaavamerkinnät Asemakaava Alueelle ei ole aiemmin laadittu asemakaavaa Rakennusjärjestys Miehikkälän kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa Asemakaavaa varten laaditut selvitykset Asemakaavoitusta varten laadittiin luontoselvitys (TOIMI ympäristöalan asiantuntijaosuuskunta, heinäkuu 2012). 16

17 Asemakaava-alue viistokuvalla. 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUVAIHEET 4.1 Asemakaavan tarve ja suunnittelun käynnistäminen Asemakaava-alue sijaitsee Miehikkälän kunnan Muurikkalan eteläpuoleisten alueiden eli Muurikkalan 1. vaiheen osayleiskaava-alueella. Osayleiskaava on hyväksytty Osayleiskaava laadittiin tukemaan Vaalimaan ja Lappeenrannan logististen palvelujen jatkuvaa kehitystä ja samalla Muurikkalan kylän asumista ottamalla huomioon myös alueen maatalouselinkeinot, kulttuurimaisema ja virkistysmahdollisuudet. Osayleiskaavavaiheessa nähtiin, että Muurikkalan sijainti Vaalimaan ja Lappeenrannan välisellä alueella luo alueelle hyviä kehittymisen näkymiä ja tulevat E 18 moottoritien ratkaisut avaavat Muurikkalan kehittämiselle uusia mahdollisuuksia. Osayleiskaavavaiheessa varauduttiin kaavaan esitetyn logistiikkaalueen asemakaavoittamiseen. Miehikkälän kunnanhallitus päätti kokouksessaan ryhtyä osayleiskaavassa esitetyn logistiikka-alueen asemakaavoittamiseen. Asemakaavan laatijaksi valittiin Tmi Kaija Maunula alikonsulttinaan Geosaimaa Oy (asemakaavan kunnallistekniset yleissuunnitelmat ja massatasapaino) ja TOIMI ympäristöosuuskunta (asemakaava-alueen luontoselvitys). 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Maankäyttö- ja rakennuslain 62 mukaisesti osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Osallisilla on oikeus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Osallisia ovat asemakaava-alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 17

18 Asukkaat ja maanomistajat - alueen ja lähiympäristön asukkaat ja yritykset - alueen ja lähiympäristön maanomistajat Kunnan hallinto ja viranhaltijat - kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto - kaavoitus-, ympäristö- ja teknisistä asioista vastaavat lautakunnat - kaavoitus-, ympäristö- ja teknisten asioiden vastuuhenkilöt Viranomaiset - Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - Kymenlaakson Liitto - Kymenlaakson pelastuslaitos - Rajavartiolaitos - Itäinen tullipiiri - Itä-Suomen sotilasläänin esikunta Yhteisöt, järjestöt ja yritykset, joiden toimialaa osayleiskaavassa käsitellään - Kymenlaakson Sähkö Oy - Kylä- ja asukasyhdistykset - Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri Vireilletulo Asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu Miehikkälän kunnan kaavoituskatsauksessa Miehikkälän vihreän logistiikka-alueen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) valmistui kesäkuussa Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely OAS oli julkisesti nähtävillä kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan wwwsivuilla. Sen riittävyydestä pyydettiin tarvittavat lausunnot. Lausuntoja saatiin kahdeksan: Ympäristölautakunta (Haminan kaupunki), Itä-Suomen sotilasläänin esikunta, KaakkoisSuomen ELY-keskus, Kymenlaakson pelastuslaitos, Kymenlaakson Sähkö, Museovirasto, Kaakkois-Suomen rajavartiosto ja Virolahden rakennuslautakunta. Ympäristölautakunta piti tärkeänä, että asemakaavan vaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon melun lisäksi myös logistiikka-alueen synnyttämät ilman epäpuhtaudet. Kymenlaakson pelastuslaitoksen lausunnon mukaan asemakaava-alueella tulee olla sammutusvettä pelastuslain 30 mukaisesti. Itä-Suomen sotilasläänin esikunta huomautti, että se puuttuu osallisten luettelosta. Muilla lausunnon antajilla ei ollut OAS:sta asemakaavan tavoitteisiin, lähtötietoihin tai sisältöön nähden huomautettavaa. OAS päivitettiin lausuntojen pohjalta Viranomaisyhteistyö Asemakaavan luonnosvaiheessa pidettiin viranomaisneuvottelu Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa Asemakaavaluonnos nähtävillä Asemakaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä Siitä pyydettiin tarvittavat lausunnot. Luonnoksesta saatiin 11 lausuntoa ja yksi mielipide. 18

19 Kaavoittajan vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin: 1. Itä-Suomen sotilasläänin esikunta - Itä-Suomen sotilasläänin esikunnalla ei ole huomautettavaa kaavaluonnokseen 2. Kaakkois-Suomen rajavartiosto - Kaakkois-Suomen rajavartiostolla ei ole huomautettavaa kaavaluonnokseen 3. Museovirasto - asemakaava-alueelta ei tunneta valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin mukaan muinaismuistolain rauhoittamia kiinteistä muinaisjäännöksiä tai toisen maailmansodan aikaisia Salpalinjan linnoitteita - Museovirastolla ei siten ole huomautettavaa asemakaavaluonnoksesta arkeologisen kulttuuriperinnön osalta - Museovirastoa ei ole tarpeen kuulla kaavahankkeen myöhäisemmissä vaiheissa 4. Rakennuslautakunta (Kaakon Kaksikko) - kadun nimet puuttuvat - autopaikoitusmitoitusta ei ole esitetty - kulkujärjestelyjä (ajotie) esitetty lähivirkistysalueille (VL) ja suojaviheralueille (EV) - 15 % tehtaan myymälä merkintä on epäselvä, tarkoitetaanko merkinnällä esim. muiden valmistajien/tuottajien suoramyyntipisteitä? - nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni merkintä on epäselvä; esim. jos rakennuksia on kaksi, onko molemmat sijoitettava ko. rakennusalan sivulle - tonttijako on ohjeellinen, mutta suojeltavat/istutettavat puurivit ja rakennusalat määrääviä, ristiriita - kortteli 205: katu merkitty päättyvänä, ei kääntöpaikkaa - mihin ulkoilumerkintäreitti johtaa? Kaavoittajan vastine: - katujen nimet on sovittu lisättäviksi kaavakarttaan ehdotusvaiheessa; katujen nimien määrittelyssä käytetään hyväksi Miehikkälän kunnan viranhaltijoiden paikallistuntemusta - autopaikkamääräys lisätään kaavamerkintöihin: liike- ja toimistorakennusten korttelialueella on varattava 1 autopaikka / 60 k-m² sekä T-, TY- ja LTA-alueilla 1 autopaikka / työntekijä - EV-alueelle kaavakartan koillisosassa osoitettu ajoyhteys on olemassa oleva tie korttelin 206 tontille 2; ko. tontille menevälle ajoyhteydelle esitetään uusi ajoyhteys esim. korttelin 206 tontin 1 pohjoisreunaan ja tontin 2 ohjeellinen rakennus sijoitetaan tontin länsireunaan tontin läntisen rajan suuntaisena, tontin 2 ja Lappeenrannantien väliin esitetään EV-alue - puurivi ja rakennusalamerkintä poistetaan ohjeellisen tontinrajan molemmilta puolilta, ohjeellisen tontinrajan molemmin puolin esitetään 10 m leveät ohjeelliset istutettavat alueet - kaavaselostukseen liitetään esimerkit vaihtoehtoisista tonttijaoista - korttelien 205 ja 206 väliselle kadulle esitetään kääntöpaikka kadun pohjoispäähän 19

20 - - - tehtaanmyymälöitä koskevan merkinnän selitys korjataan seuraavasti: Prosenttiluku osoittaa, kuinka suuren osan tontilla toteutuneesta rakennusoikeudesta saa käyttää yrityksen suoramyyntitiloiksi. Nuoli osoittaa rakennusalan sen sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni merkinnän tavoite logistiikka-alueen asemakaavassa on, että Lappeenrannantietä tulevat reunustamaan rakennukset laajojen asfaltoitujen piha-alueiden sijaan; tontit ovat isoja ja niille voidaan sijoittaa useampia rakennuksia, joten kaavakarttaan annetaan määräys: Korttelin 200 tontilla 2 ja korttelissa 202 päämassa tulee sijoittaa rakennusalan suuntaisesti Lappeenrannantien puoleiseen rakennusalan rajaan kiinni. kaavaluonnoskartan eteläkärjen VL-alueelle osoitettu ulkoilureitti johtaa kaava-alueen lounaisrajalla kulkevalle metsäautotielle ja edelleen kaava-alueen lounaispuolella sijaitsevalle metsäalueelle; ulkoilureitti toimii osittain VL-alueelle esitetyn ohjeellisen kosteikon huoltoväylänä; huolellisesti toteutettu kosteikkoalue toimii myös virkistysalueena 5. Mäntykankaan tila osoitteessa Lappeenrannantie 422 (Nadejda Feronova; asiamies Pavel Rudenko) - alueella on merikontteja varastointitarkoituksessa - mahdollisesti tulevaisuudessa rakennetaan myynti- ja/tai varastorakennuksia - tilalla sijaitseva nykyinen toimistona ja taukotilana toimiva kiinteistö halutaan liittää tulevaan kunnallistekniikkaan Kaavoittajan vastine: - asemakaavaluonnoksessa tilalle Mäntykangas esitetty LTA-merkintä (tavaraliikenneterminaalin korttelialue) sallii varastorakennusten rakentamisen - asemakaava-alue tullaan liittämään kokonaisuudessa yleiseen viemäri- ja vesijohtoverkostoon 6. Virolahden kunta (Virolahden kunnanhallitus ) - ei huomautettavaa kaavaluonnokseen 7. Ympäristölautakunta (Haminan kaupunki) - osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta antamassaan lausunnossa ympäristölautakunta piti tärkeänä, että asemakaavan vaikutuksen arvioinnissa otetaan huomioon melun lisäksi myös logistiikka-alueen synnyttämät ilman epäpuhtaudet - em. seikat on otettu huomioon kaavaselostuksen vaikutusten arvioinnissa - luontoinventoinnissa havaitut luontoarvot tulee ottaa huomioon ja pyrkiä säilyttämään Kaavoittajan vastine: - luontoarvot on otettu kaavaluonnoksessa huomioon niiltä osin kuin se on ollut mahdollista - lounaispuolen tonteilla rakennusalat on rajattu siten, että tonttien takaosaan jää vapaata tilaa ja mahdollisuus kallioalueiden säilymiseen 20

21 8. Kaakkois-Suomen Elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus Liikennevastuualue: - seututien 387 (Lappeenrannantien) kanssa rinnakkainen kevyen liikenteen väylä osoitettu kaavakartalla omalla merkinnällään; merkintä tulisi poistaa LT-alueen sisältä; tiesuunnitelmaratkaisut eivät vielä ole selvillä, riittää, että maininta kevyen liikenteen toteuttamisesta sisällytetään kaavaselostukseen - Lappeenrannatien oikaisun jälkeen syrjään jäävä tielinjaus on esitetty maa- ja metsätalousalueena (M); linjausta on mahdollista hyödyntää kevyen liikenteen väylänä, joten se tulee sisällyttää liikennealueeseen - kaavakartan koillisnurkassa Lappeenrannantieltä pohjoiseen osoitettu ajoneuvoliittymän likimääräistä sijaintia kuvaava nuoli tulee poistaa; logistiikka-alueen liikennejärjestelyt seututiellä rakentuvat kolmen liittymän varaan, eikä esitettyä liittymää voida liikenneturvallisuuden ja liikenteen toimivuuden perusteella sallia; kiinteistölle, jota liittymä palvelee, on ajoyhteys logistiikka-alueen pääliittymän kautta - korttelin 206 tonttia 2 palvelevan ajoyhteyden liittymä on lähellä nykyistä logistiikkaalueen pääliittymää Lappeenrannantieltä; kaavaratkaisussa tulisi selvittää mahdollisuuksia siirtää ajoyhteyttä pohjoisemmaksi, jotta liikenteen sujuvuus ja liikenneturvallisuus eivät vaarantuisi - kaavakartasta ei käy ilmi, miten ja mistä kohdin pelastustien yhteys Lappeenrannantielle on ajateltu toteutettavaksi; pelastustien osalta ongelmaksi saattaa muodostua liittymän käytön rajaaminen ja valvonta; ELY-keskus esittää harkittavaksi vaihtoehtoista pelastuslinjausta korttelialueiden pohjoispuolelle - taloudellisten vaikutusten arvioinnissa ei ole huomioitu Lappeenrannantietä koskevien liittymä- ja kaistajärjestelyjen kustannuksia, jotka jäävät kunnan vastuulle Kaavoittajan vastine: - kevyen liikenteen väylän merkintä poistetaan LT-alueelta ja kaavaselostukseen lisätään maininta kevyen liikenteen väylän toteuttamisesta - kaavaluonnoskartassa M-alueeksi merkitty alue liitetään tiealueeseen LT-merkinnällä - kaavaluonnoskartan koillisnurkassa ajoneuvoliittymän likimääräistä sijaintia osoittava nuolimerkintä poistetaan tarpeettomana kaavakartasta - lounaiskulman lähivirkistysalueen (VL) merkintä esitetään suojaviheralueena (EV) Lappeenrannantiehen rajautuvalla vyöhykkeellä - EV-alueelle kaavakartan koillisosassa osoitettu ajoyhteys on olemassa oleva tie korttelin 206 tontille 2; ko. tontille menevälle ajoyhteydelle esitetään uusi ajoyhteys esim. korttelin 206 tontin 1 pohjoisreunaan ja tontin 2 ohjeellinen rakennus sijoitetaan tontin länsireunaan tontin läntisen rajan suuntaisena, tontin ja Lappeenrannantien väliin esitetään EV-alue - hyökkäystie on ajateltu toteutettavaksi logistiikka-alueen sisältä VL-aluetta pitkin EValueen poikki Lappeenrannantielle; hyökkäystien käyttäminen muuhun kuin pelastusajoneuvojen liikennöintiin estetään puomein, jotka avataan onnettomuustilanteessa - taloudellisten vaikutusten arviointiin lisätään kohta liittymä- ja kaistajärjestelyjen kustannusten kuulumisesta kunnan vastuulle Kaavaselostuksen täydentäminen: - kaavaselostuksen sivut 6 ja 18: tuulivoiman hyödyntämisen mahdollisuutta tullaan selvittämään erillisellä tuulivoimatuotannon yleiskaavalla 21

Miehikkälän vihreän logistiikka-alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Päivitetty

Miehikkälän vihreän logistiikka-alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Päivitetty Liite 1 Miehikkälän kunta Miehikkälän vihreän logistiikka-alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 5.12.2012 Päivitetty 4.4.2013 Asemakaava koskee Miehikkälän kunnan omistuksessa olevia

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599414201601 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa 111-115, Ala-Ähtävä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599417201404 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 132-AK1305 NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 KAAVASELOSTUS Ehdotus 16.1.2014 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Alue ja suunnittelun kohde Asemakaavoitus koskee pääosin Säkylän kunnan Isosäkylän kylässä olevaa rantaaluetta

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.6.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.6.2014 Tohmajärven kunta Niiralan alue Asemakaavan muutos ja laajennus Asemakaavan muutos koskee Tohmajärven kunnan Niiralan alueen asemakaavan kortteleita 2, 3, 4, 15 ja 22 sekä niihin liittyviä katualueita.

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus 3.9.2009 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 6 asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan asemakaava-alue, kortteli 6 Selostus

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan Laajennus. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.3.2015 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2015 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, YHDYSTIEN TEOLLISUUSALUE

ASEMAKAAVAN MUUTOS, YHDYSTIEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS, YHDYSTIEN TEOLLISUUSALUE KORTTELI 221 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 24.10.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Köylypolvi 432 KORTTELI 221 TONTIT 1 ja 2 Kaavan laatija REJLERS

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI

TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI KITEEN KAUPUNKI Paloaseman asemakaava asemakaavan muutos YLEISTÄ Kiteen kaupunginhallitus on 5.10.2015 252 päättänyt käynnistää Paloaseman asemakaavan laatimisen

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS)

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto 13.7.2016 2 (6) Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Suonenjoen kaupunki IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Koskee osaa korttelista 1146 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tekninen lautakunta, 23.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

SUONENJOKI. RASTILAN (Suonenjoen kylä tila 4:8) RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SUONENJOKI. RASTILAN (Suonenjoen kylä tila 4:8) RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUONENJOKI RASTILAN (Suonenjoen kylä tila 4:8) RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN 3.3.2016 SUONENJOKI Rastilan ranta-asemakaavan muuttaminen Maankäytönsuunnittelu (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 24.1.2011 Vireille tulo: Teknisen lautakunnan päätös 4.1.2011 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty valtuustossa...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN PIIPSJÄRVEN KYLÄN TILOJA SOUTULA 46:20 JA SURFIRANTA 46:12 KOSKEVA RANTA-ASEMAKAAVA Kaavan päiväys: 26.6.2012

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27 L O V I I S A 5.11.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 30 PERNAJA (SÄHKÖKUJAN ALUE, KOSKENKYLÄ) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: KOSKENKYLÄ, PERNAJA Kaupunki: LOVIISA

Lisätiedot

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU LÄHIVIRKISTYSALUE ULVILASSA 5.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO 1. PERUS-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 09.07.2009 Sallan kunta Seitap Oy 2009 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 L O V I I S A 10.10.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: LÄNSIPORTTI Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa: 6 Kortteli:

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot