Miehikkälän kunta. Vihreän logistiikka-alueen asemakaava. Kaavaselostus Ehdotus Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunula

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miehikkälän kunta. Vihreän logistiikka-alueen asemakaava. Kaavaselostus Ehdotus 4.4.2013. Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunula"

Transkriptio

1 Miehikkälän kunta Vihreän logistiikka-alueen asemakaava Kaavaselostus Ehdotus Tullut vireille Hyväksytty kunnanvaltuustossa Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunula 1

2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Miehikkälän kunta Muurikkalan kylä Vihreän logistiikka-alueen asemakaava Asemakaava koskee tiloja RN:o 11:15, 11:20, 11:22, 11:23, 11:24, 11:26, 11:29, 11:31 ja 895:0:387. Asemakaavalla muodostuvat vihreän logistiikka-alueen korttelit sekä niihin liittyvät katu-, tie-, virkistys-, suojaviher- ja erityisalueet. Kaavan laatija: arkkitehti Kaija Maunula Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunula Laserkatu 6, Lappeenranta Vireille tulosta ilmoittaminen ; Miehikkälän kunnan kaavoituskatsaus OAS nähtävillä Asemakaavaluonnos nähtävillä Asemakaavaehdotus nähtävillä Kunnanvaltuusto hyväksynyt

3 1.2 Asemakaava-alueen sijainti Miehikkälän vihreä logistiikka-alueen asemakaava-alue sijaitsee Muurikkalan kylässä Vaalimaa - Lappeenrannantien varressa. Asemakaava-alueelta on matkaa Vaalimaan raja-asemalle 4 km, Lappeenrantaan 53 km, Virolahdelle 10 km, Haminaan 39 km, Kotkaan 66 km ja Helsinkiin 186 km. Asemakaavoitettavan alueen koko on n. 56 ha. 3

4 Kaavaselostuksen sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Asemakaava-alueen sijainti Asemakaavaa koskevat asiakirjat, taustaselvitykset ja lähdemateriaalit TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista... 7 Alueen yleiskuvaus... 7 Luonnonympäristö ja maisema... 8 Kulttuurimaisema ja rakennettu ympäristö Liikenne Maanomistus Pohjavesialueet Palvelut Pohjakartta Suunnittelutilanne Maakuntakaava Osayleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Asemakaavaa varten laaditut selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUVAIHEET Asemakaavan tarve ja suunnittelun käynnistäminen Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Viranomaisyhteistyö Asemakaavaluonnos nähtävillä Asemakaavaehdotus nähtävillä ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Kunnan asettamat tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Asemakaavan laadulliset tavoitteet ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET ASEMAKAAVAN KUVAUS

5 7.1 Asemakaavan rakenne Mitoitus Palvelut Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Liikenne Liikenneverkko Kunnallistekniikka Vesi- ja viemäriverkosto Hulevedet ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja kulttuurimaisemaan Vaikutukset luonnonympäristöön Liikenteelliset vaikutukset Taloudelliset vaikutukset ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta Kaavaselostuksen liiteasiakirjat Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava-alueen luontoselvitys Vesihuollon yleissuunnitelma ja tonttien korkotasot (Geosaimaa Oy) Havainnekuva Pohjakartan hyväksymispäätös Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto asemakaavaehdotuksesta 7. Asemakaavan seurantalomake 5

6 1.3 - Asemakaavaa koskevat asiakirjat, taustaselvitykset ja lähdemateriaalit Kymenlaakson maakuntakaava; taajamat ja niiden ympäristöt (Kymenlaakson liitto; ympäristöministeriö vahvistanut ja ) Kymenlaakson vaihemaakuntakaava; maaseutu ja luonto (Kymenlaakson liitto; ympäristöministeriö vahvistanut ) Kymenlaakson energiamaakuntakaava (Kymenlaakson liitto; kaavaehdotus , julkisesti nähtävillä Muurikkalan osayleiskaava; Muurikkalan 1. vaiheen eli Muurikkalan eteläpuoleisten alueiden osayleiskaava (FCG Oy, , tarkistettu ) Muurikkalan osayleiskaavan kulttuuriympäristöselvitys (Selvitystyö Ahola, FM Teija Ahola, 2008) Muurikkalan osayleiskaava-alueen luontoselvitys (Jouko Sipari, 2008) Logistiikka-alueen liikenneverkosto (Safety & security logistiikka-alueella tietokortisto; Turku Science Park Oy / Destia Oy /Sito Tampere Oy, 2012) Logistiikka-alueen katujen ja liittymien mitoittaminen (Safety & security logistiikkaalueella tietokortisto; Turku Science Park Oy / Sito Tampere Oy, 2012) Logistiikka-alueen pysäköintijärjestelyt (Safety & security logistiikka-alueella tietokortisto; Turku Science Park Oy, 2012) Pelastustien suunnittelu ja toteutus (Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos, 2008) Liikenteen jäljet, tietoa liikenteen ilmanlaatu- ja meluvaikutuksista asuinympäristössä (YTV, 2000) TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Kunnanhallituksen päätös alueen asemakaavoittamisesta (Muurikkalan eteläisten alueiden osayleiskaavan hyväksymisen yhteydessä) Kaavoituskonsultin valinta; viranhaltijapäätös Vireilletuloilmoitus (Miehikkälän kunnan kaavoituskatsaus) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä Asemakaavaluonnos nähtävillä Luonnosvaiheen viranomaisneuvottelu Asemakaavaehdotus nähtävillä Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös Asemakaava Asemakaavalla muodostuu vihreä logistiikka-alue Miehikkälän kunnan Muurikkalan kylän eteläosaan. Asemakaavalla muodostuu 12 tonttia logistiikka- ja huolintayrityksiä sekä terminaaleja varten (LTA), 2 tonttia teollisuus- ja varastorakennuksia varten (T), kaksi tonttia ympäristöhäiriötä tuottamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia varten (TY) sekä kaksi tonttia liike- toimistorakennuksia varten (K). Tonttien rajat ovat asemakaavassa ohjeellisia ja 6

7 tonttijako voidaan toteuttaa toisinkin (ks. kappale 8.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat). Logistiikka-alue sijoittuu pääasiassa Lappeenrannantien luoteispuolelle. Tien kaakkoispuolella on kaksi LTA-tonttia. Lappeenrannantieltä on kolme liittymää alueelle. Pääosa logistiikka-alueesta liittyy Lappeenrannantiehen nykyisen maaliikenneaseman koillispuolelta. Asemakaavaan on osoitettu sisäinen läpiajettava kokoojakatu, jonka varrelle suurin osa tonteista sijoittuu. Alueen sisäinen kokoojakatu liittyy nykyisen Käyhkään menevän tielinjauksen kohdalle osoitettuun katuun. Asemakaavaan on varattu korttelialueet myös jätevedenpumppaamoja ja pelastuslaitoksen käyttöön tarkoitettua sammutusvesisäiliötä varten. Kaavaan on osoitettu lähivirkistysalueena hyökkäystie alueelle Lappeenrannantieltä. Asemakaavaan on osoitettu ohjeellisena myös hulevesikosteikko kaavan eteläkärkeen Lappeenrannantien varteen. Uusien tonttien koot vaihtelevat pienimmästä m²:n tontista suurimpaan m²:n tonttiin. Tehokkuus korttelialueilla on 0,40 ja kerrosluku II. Tonttien kadunpuoleisille osuuksille on osoitettu istutettavat puurivit ja tonttien väliin ohjeelliset istutettavat alueet. Vihreällä logistiikka-asemalla tullaan hyödyntämään sille rakennettavien rakennusten energiatekniikassa maalämpöä, aurinkoenergiaa ja tuulivoimaa. Asemakaava-alueen maaperä on kalliota, jolloin maalämmön hyödyntämiseen on olemassa hyvät puitteet. Aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää alueella rakennuksien katoille sijoitettavilla aurinkopaneeleilla, joista energia kerätään alueen yhteiseen aurinkovoimalaan. Asemakaava-alueen koillispuolelle on merkitty energiamaakuntakaavaan tuulivoimaloiden alue. Alueelle tullaan myöhemmin laatimaan osayleiskaava, jonka yhteydessä tutkitaan mm. tuulivoimaloiden melu-, välke- ja maisemavaikutukset. Asemakaava-alueelta louhittava kiviaines käytetään sisäisen katuverkon pohjarakenteisiin ja alavampien tonttien täyttöön. Vihreälle logistiikka-alueelle tullaan laatimaan erillinen konsepti uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisestä. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Asemakaava toteutuu vaiheittain kysynnän mukaan. Kunnallistekniikan rakentamisesta vastaa Miehikkälän kunta. Asemakaava toteutetaan vaiheittain siten, että koko katuverkkoa ei tarvitse rakentaa välittömästi. Ks. kappale 8.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Asemakaava-alue sijaitsee Muurikkalan kylän eteläosassa Vaalimaa-Lappeenrannantien varressa n. 4 km Vaalimaan raja-asemalta Lappeenrantaan. Suunnittelualue on pääosin rakentamaton. Pohjoisosa on kalliokkoista kuivaa kuusivaltaista havupuumetsää, jossa siellä 7

8 täällä on isoja siirtolohkareita. Lappeenrannantietä kohden mentäessä maasto muutuu alavammaksi koivupuuvaltaiseksi nuoreksi lehtimetsäksi. Lappeenrannatien reuna-alueet ovat mäntypuuvaltaista havumetsää. Suunnittelualue laskee Lappeenrannatietä kohden pohjoisosan metristä Lappeenrannatien varren metriin. Suunnittelualueella toimii tällä hetkellä maaliikenneasema. Suunnittelualueen itäpäässä toimii rakennusalan yritys. Asemakaava-alueen keskellä sijaitsee Käyhkään asuintalolle vievä hiekkatie. Asemakaava-alueen rakennettu ympäristö. Maaliikenneasema ja asemakaava-alueen itäosassa sijaitseva yritys Luonnonympäristö ja maisema Luonto-oloista on tehty erillinen selvitys (Luontoselvitys Miehikkälän kunnan Muurikkalan kylän maaliikennekeskuksen alueen asemakaava-alueelta, TOIMI ympäristöalan asiantuntija, heinäkuu 2012). 8

9 Kallio- ja maaperä Asemakaava-alueen kallioperä kuuluu geomorfologialtaan keskiproteotsooisiin muodostumiin ja kallioperä on rapakiveä. Suuri osa asemakaava-alueesta on rapakivigraniitin muodostamaa kallioista aluetta, joka on moreenin peittämää. Alueen lounais- ja keskiosissa esiintyy pienialaisia, pääasiassa hiesu- ja hietapohjaisia suopainanteita. Etelä- ja keskiosissa on paikoin alavampaa savipitoista hiesumaata. Luoteisosassa on muusta alueesta korkeammalle nouseva avokallioista muodostuva alue, jossa irtomaa- ja humuskerros on hyvin ohut. Luoteisosan kalliot ovat laakeita ja sileiksi hioutuneita, lisäksi siellä esiintyy useita suhteellisen kookkaita irtolohkareita. (Osuuskunta TOIMI, 2012) Luonnonympäristö Asemakaava-alueen metsät ovat etelä- ja itäosissa kuusivaltaisia, pohjois- ja länsiosan kallioisilla alueilla valtapuuna on mänty. Suurin osa metsistä on hakattuja nuoria mänty- ja/tai koivuvaltaisia taimikoita tai nuoria sekä varttuneita tasaikäisiä kuusikoita. Kaava-alueen pohjoislaidalla on paikoin vanhempia noin 100-vuotiaita kitukasvuisia mäntyjä. Kasvilajisto on tyypillistä kuivien ja karukkokankaiden sekä osin lehtomaisen kankaan ja tuoreen kankaan kasvillisuustyyppien lajistoa. Tienvarsissa kasvaa tavanomaista niittykasvillisuutta. (Osuuskunta TOIMI, 2012) Asemakaava-alueella ei ole luonnonsuojelulaissa suojeltujen lajien tai luontotyyppien rajauksia, eikä Hertta-tietokannassa ole havaintoja uhanalaisista lajeista. Asemakaava-alue ei ole myöskään liito-oravalle soveliasta elinympäristöä. Arvokkain kasvilajisto keskittyy luoteisosan karuille kallioille, jossa esiintyy mm. pikkutervakkoa ja pölkkyruohoa. Lajit ovat harvinaisehkoja, mutteivät uhanalaisia tai rauhoitettuja. Asemakaava-alueen pohjoislaidalla kasvaa yksi n. 4-metrinen pylväsmäinen kataja. (Osuuskunta TOIMI, 2012) Luoteisosan kallioalueen puuttomien avokallioiden voidaan katsoa kuuluvan metsälain 10 tarkoittamiin karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisempiin kallioihin. Lisäksi se vastaa Natura-luontotyyppien kuvausta karuista silikaattikallioista. Karut kalliot eivät ole Suomessa uhanalainen luontotyyppi (joskin silmälläpidettävä). (Osuuskunta TOIMI, 2012) Asemakaava-alueen lintulajisto on varsin niukkaa ja tavanomaista. Kallioalueilla esiintyy kuitenkin merkittävissä määrin kehrääjiä (lintudirektiivin liitteen I laji). (Osuuskunta TOIMI, 2012) Lappeenrannantie Vaalimaalle. Asemakaava-alueen kaakkoisosaa. 9

10 Varttunutta kuusikkoa. Pohjoisosan kallioalueita. Maisema Maisema on kauttaaltaan loivasti kumpuilevaa ja suhteellisen tasaista. Valtatieltä tarkasteltuna alueelta ei erotu maisemallisesti merkittäviä kohteita lukuun ottamatta muutamia suurempia mäntyjä keskiosan laakealla kallioalueella. Valtatien varren metsät ovat voimakkaasti metsätalouden muokkaamia, joten maisemaa hallitsevat hakkuuaukot, taimikot ja varttuneet kuusikot. Itäosa on tasaista, valtatien eteläpuolella maisemakuvaa hallitsee hakkuuaukko ja tiheä varttunut istutuskuusikko. Valtatien pohjoispuolella itäosassa on teollisuus- ja joutomaa-alue. Länsiosassa tienvarsimaisemaa hallitsevat pienialaiset tasaikäiset varttuneet kuusikot, hakkuuaukot ja nuoret mänty-lehtipuutaimikot. Luoteisosan kalliorinne nousee tieltä loivasti luoteeseen, mutta ei puuston takaa erotu tielle. Sen sijaan valtatieltä Lääväahonkankaan läpi vievä pieni hiekkatie kulkee maisemallisesti kauniin kallioalueen läpi ja paikoin avokallion päällä. (Osuuskunta TOIMI, 2012) Asemakaava-alue ilmakuvalla. 10

11 Asemakaava-alueen arvokkaat luontokohteet. (Osuuskunta TOIMI, 2012) Kulttuurimaisema ja rakennettu ympäristö Miehikkälän kunnan alue kuuluu valtakunnallisen maisemamaakuntajaon (maisemaaluetyöryhmän mietintö 66/1992) kokonaisuudessaan Eteläisen rantamaan maisemamaakuntaan kaakkoisen viljelyseudun maisema-alueelle. Kaakkoinen viljelyseutu on korkokuvaltaan alavaa, mutta mäkistä, karujen kalliokkojen ja vaihtelevien viljelymaiden sekä pienten soiden ja järvien luonnehtimaa mosaiikkia. Seutu on tyypillisintä rapakivigraniitin aluetta. Pellot sijaitsevat jokien varsilla ja vähäisillä hienosedimenttialueilla. Asutus on ryhmittynyt viljelyalueita halkovien teiden varsille vaihteleviksi ryhmä- ja nauhakyliksi sekä hajaasutukseksi. (Teija Ahola, 2008) Asemakaava-alueesta itään levittäytyy loivapiirteinen, pitkä, laaja ja avoin peltomaisema. Metsäniemet työntyvät paikoin pitkälle pellolle ja keskellä peltoaukeaa on iso metsäsaareke. Suljetussa metsäympäristössä maiseman korkokuva on vaihteleva. Asutus seurailee teitä, jotka hyödyntävät savikkojen ylittämisessä maiseman pääsuuntaan nähden poikittaisia hiekkaja kalliomaita. Maiseman kiintopisteinä ovat avoimessa viljelymaisemassa ja tieympäristössä sijaitsevat tilakeskukset. (Teija Ahola, 2008) Muurikkalan kylän kulttuurimaisemaa. 11

12 3.1.4 Liikenne Asemakaava-alueen kaakkoislaidalla kulkee Lappeenrannantie, seututie nro 387. Tiellä kulkee n ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskasta liikennettä kulkee Lappeenrannantiellä pääasiassa Vaalimaan tulliin ja sieltä Lappeenrantaan. Tällä hetkellä asemakaava-alueelta on matkaa Vaalimaan raja-asemalle n. 5 km. E18 moottoritien uuden linjauksen rakennuttua matka lyhenee huomattavasti Maanomistus Asemakaava-alueet maat ovat pääosin Miehikkälän kunnan omistuksessa. Maaliikenneaseman tilat RN:o 11:15, 11:20, 11:22, 11:24 ja 11:26 omistaa yksityinen Pohjavesialueet Asemakaava-alue ei sijoitu pohjavesialueille. Lähin pohjavesialue, Merikankaan vedenhankintaa varten tärkeäpohjavesialue ( ), sijaitsee parin kilometrin päässä asemakaavoitettavasta alueesta koilliseen Lappeenrannantien molemmin puolin Palvelut Muurikkalan kylällä on päivittäistavarakauppa. Koulu, päiväkoti, kirjasto, kaupat, pankki ja muut yritykset ja palvelut sijoittuvat Muurikkalan kuntakeskukseen n. 17 km päähän suunnittelualueelta. Osittain yksityisiä palveluja tarjoaa myös Virojoen taajaman. 12 km:n päässä suunnittelualueelta. Lappeenrannantie Vaalimaalle. Tie Käyhkään Maaliikenneaseman nykyinen liittymä. Pohjakartta Asemakaavamuutoksen pohjakartta on hyväksytty maanmittauslaitoksessa (MML 11/621/2009). Pohjakartan hyväksymispäätös on kaavaselostuksen liitteenä 5. 12

13 3.2 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Kymenlaakson maakuntakaava, taajamat ja niiden ympäristöt Ympäristöministeriö vahvisti Kymenlaakson taajamien maakuntakaavan ja Ympäristöministeriö määräsi kaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Taajamat ja niiden ympäristöt -maakuntakaava korvaa vahvistetun seutukaavan. Logistiikka-alueen asemakaava-alue on merkitty Taajamat ja niiden ympäristöt maakuntakaavaan rajapalvelujen kehittämisen kohdealueeksi (rk). Maakuntakaavamerkinnän mukaan Alueelle palveluja sijoitettaessa tulee palvelutarjonnassa, mitoituksessa ja tarkemmassa sijoituksessa varmistaa seudun palvelurakenteen tasapainoinen kehittäminen ja varmistaa, etteivät tehtävät toimenpiteet heikennä palvelujen saavutettavuutta seudun muissa osissa. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huomioitava raja-alueen toimintojen kehittämistarpeet ja sovitettava ne Suomen huomattavimman maaraja-aseman ympäristön laatuvaatimuksiin. Kymenlaakson maakuntakaava, maaseutu ja luonto 13

14 Ympäristöministeriö vahvisti Kymenlaakson maaseutu- ja luontoalueita koskevan maakuntakaavan, jossa on osoitettu maakunnan taajamien ulkopuolisten alueiden tärkeimmät alueidenkäyttötarpeet aina vuoteen 2030 asti. Logistiikka-alueen asemakaava-alueelle ei ole osoitettu toimintoja Kymenlaakson Maaseutu ja luonto maakuntakaavassa. Kymenlaakson energiamaakuntakaava Maakuntavaltuusto hyväksyi Kymenlaakson energiamaakuntakaavan Energiamaakuntakaavan tavoitteena on valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden edellyttämällä tavalla turvata alueidenkäytössä energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistää uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia sekä osoittaa maakuntakaavoituksessa tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet. Energiamaakuntakaavassa on osoitettu logistiikka-alueen asemakaava-alueen pohjoispuolelle tuulivoima-alue, josta on osoitettu sähkölinjan yhteystarve Suur-Miehik-kälään Osayleiskaava Miehikkälän kunnan Muurikkalan kylän eteläisten osien osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa Siinä asemakaava-alue on merkitty tavaraliikenteen terminaalialueeksi (LTA) sekä osin teollisuus- ja varastoalueeksi (T) ja teollisuusalueeksi, jolla ympäristö aiheuttaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY). Alueelle on osayleiskaavaan merkitty myös lähipalvelujen alue (pl), joka sallii yksityisten palvelujen sijoittamisen tavaraliikenteen terminaalialueelle. Osayleiskaavaan on merkitty Lappeenrannantien oikaisu tavaraliikenneterminaalialueen kohdalla. 14

15 Ote Muurikkalan kylän eteläisten osien osayleiskaavasta. 15

16 Osayleiskaavamerkinnät Asemakaava Alueelle ei ole aiemmin laadittu asemakaavaa Rakennusjärjestys Miehikkälän kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa Asemakaavaa varten laaditut selvitykset Asemakaavoitusta varten laadittiin luontoselvitys (TOIMI ympäristöalan asiantuntijaosuuskunta, heinäkuu 2012). 16

17 Asemakaava-alue viistokuvalla. 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUVAIHEET 4.1 Asemakaavan tarve ja suunnittelun käynnistäminen Asemakaava-alue sijaitsee Miehikkälän kunnan Muurikkalan eteläpuoleisten alueiden eli Muurikkalan 1. vaiheen osayleiskaava-alueella. Osayleiskaava on hyväksytty Osayleiskaava laadittiin tukemaan Vaalimaan ja Lappeenrannan logististen palvelujen jatkuvaa kehitystä ja samalla Muurikkalan kylän asumista ottamalla huomioon myös alueen maatalouselinkeinot, kulttuurimaisema ja virkistysmahdollisuudet. Osayleiskaavavaiheessa nähtiin, että Muurikkalan sijainti Vaalimaan ja Lappeenrannan välisellä alueella luo alueelle hyviä kehittymisen näkymiä ja tulevat E 18 moottoritien ratkaisut avaavat Muurikkalan kehittämiselle uusia mahdollisuuksia. Osayleiskaavavaiheessa varauduttiin kaavaan esitetyn logistiikkaalueen asemakaavoittamiseen. Miehikkälän kunnanhallitus päätti kokouksessaan ryhtyä osayleiskaavassa esitetyn logistiikka-alueen asemakaavoittamiseen. Asemakaavan laatijaksi valittiin Tmi Kaija Maunula alikonsulttinaan Geosaimaa Oy (asemakaavan kunnallistekniset yleissuunnitelmat ja massatasapaino) ja TOIMI ympäristöosuuskunta (asemakaava-alueen luontoselvitys). 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Maankäyttö- ja rakennuslain 62 mukaisesti osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Osallisilla on oikeus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Osallisia ovat asemakaava-alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 17

18 Asukkaat ja maanomistajat - alueen ja lähiympäristön asukkaat ja yritykset - alueen ja lähiympäristön maanomistajat Kunnan hallinto ja viranhaltijat - kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto - kaavoitus-, ympäristö- ja teknisistä asioista vastaavat lautakunnat - kaavoitus-, ympäristö- ja teknisten asioiden vastuuhenkilöt Viranomaiset - Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - Kymenlaakson Liitto - Kymenlaakson pelastuslaitos - Rajavartiolaitos - Itäinen tullipiiri - Itä-Suomen sotilasläänin esikunta Yhteisöt, järjestöt ja yritykset, joiden toimialaa osayleiskaavassa käsitellään - Kymenlaakson Sähkö Oy - Kylä- ja asukasyhdistykset - Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri Vireilletulo Asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu Miehikkälän kunnan kaavoituskatsauksessa Miehikkälän vihreän logistiikka-alueen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) valmistui kesäkuussa Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely OAS oli julkisesti nähtävillä kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan wwwsivuilla. Sen riittävyydestä pyydettiin tarvittavat lausunnot. Lausuntoja saatiin kahdeksan: Ympäristölautakunta (Haminan kaupunki), Itä-Suomen sotilasläänin esikunta, KaakkoisSuomen ELY-keskus, Kymenlaakson pelastuslaitos, Kymenlaakson Sähkö, Museovirasto, Kaakkois-Suomen rajavartiosto ja Virolahden rakennuslautakunta. Ympäristölautakunta piti tärkeänä, että asemakaavan vaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon melun lisäksi myös logistiikka-alueen synnyttämät ilman epäpuhtaudet. Kymenlaakson pelastuslaitoksen lausunnon mukaan asemakaava-alueella tulee olla sammutusvettä pelastuslain 30 mukaisesti. Itä-Suomen sotilasläänin esikunta huomautti, että se puuttuu osallisten luettelosta. Muilla lausunnon antajilla ei ollut OAS:sta asemakaavan tavoitteisiin, lähtötietoihin tai sisältöön nähden huomautettavaa. OAS päivitettiin lausuntojen pohjalta Viranomaisyhteistyö Asemakaavan luonnosvaiheessa pidettiin viranomaisneuvottelu Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa Asemakaavaluonnos nähtävillä Asemakaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä Siitä pyydettiin tarvittavat lausunnot. Luonnoksesta saatiin 11 lausuntoa ja yksi mielipide. 18

19 Kaavoittajan vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin: 1. Itä-Suomen sotilasläänin esikunta - Itä-Suomen sotilasläänin esikunnalla ei ole huomautettavaa kaavaluonnokseen 2. Kaakkois-Suomen rajavartiosto - Kaakkois-Suomen rajavartiostolla ei ole huomautettavaa kaavaluonnokseen 3. Museovirasto - asemakaava-alueelta ei tunneta valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin mukaan muinaismuistolain rauhoittamia kiinteistä muinaisjäännöksiä tai toisen maailmansodan aikaisia Salpalinjan linnoitteita - Museovirastolla ei siten ole huomautettavaa asemakaavaluonnoksesta arkeologisen kulttuuriperinnön osalta - Museovirastoa ei ole tarpeen kuulla kaavahankkeen myöhäisemmissä vaiheissa 4. Rakennuslautakunta (Kaakon Kaksikko) - kadun nimet puuttuvat - autopaikoitusmitoitusta ei ole esitetty - kulkujärjestelyjä (ajotie) esitetty lähivirkistysalueille (VL) ja suojaviheralueille (EV) - 15 % tehtaan myymälä merkintä on epäselvä, tarkoitetaanko merkinnällä esim. muiden valmistajien/tuottajien suoramyyntipisteitä? - nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni merkintä on epäselvä; esim. jos rakennuksia on kaksi, onko molemmat sijoitettava ko. rakennusalan sivulle - tonttijako on ohjeellinen, mutta suojeltavat/istutettavat puurivit ja rakennusalat määrääviä, ristiriita - kortteli 205: katu merkitty päättyvänä, ei kääntöpaikkaa - mihin ulkoilumerkintäreitti johtaa? Kaavoittajan vastine: - katujen nimet on sovittu lisättäviksi kaavakarttaan ehdotusvaiheessa; katujen nimien määrittelyssä käytetään hyväksi Miehikkälän kunnan viranhaltijoiden paikallistuntemusta - autopaikkamääräys lisätään kaavamerkintöihin: liike- ja toimistorakennusten korttelialueella on varattava 1 autopaikka / 60 k-m² sekä T-, TY- ja LTA-alueilla 1 autopaikka / työntekijä - EV-alueelle kaavakartan koillisosassa osoitettu ajoyhteys on olemassa oleva tie korttelin 206 tontille 2; ko. tontille menevälle ajoyhteydelle esitetään uusi ajoyhteys esim. korttelin 206 tontin 1 pohjoisreunaan ja tontin 2 ohjeellinen rakennus sijoitetaan tontin länsireunaan tontin läntisen rajan suuntaisena, tontin 2 ja Lappeenrannantien väliin esitetään EV-alue - puurivi ja rakennusalamerkintä poistetaan ohjeellisen tontinrajan molemmilta puolilta, ohjeellisen tontinrajan molemmin puolin esitetään 10 m leveät ohjeelliset istutettavat alueet - kaavaselostukseen liitetään esimerkit vaihtoehtoisista tonttijaoista - korttelien 205 ja 206 väliselle kadulle esitetään kääntöpaikka kadun pohjoispäähän 19

20 - - - tehtaanmyymälöitä koskevan merkinnän selitys korjataan seuraavasti: Prosenttiluku osoittaa, kuinka suuren osan tontilla toteutuneesta rakennusoikeudesta saa käyttää yrityksen suoramyyntitiloiksi. Nuoli osoittaa rakennusalan sen sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni merkinnän tavoite logistiikka-alueen asemakaavassa on, että Lappeenrannantietä tulevat reunustamaan rakennukset laajojen asfaltoitujen piha-alueiden sijaan; tontit ovat isoja ja niille voidaan sijoittaa useampia rakennuksia, joten kaavakarttaan annetaan määräys: Korttelin 200 tontilla 2 ja korttelissa 202 päämassa tulee sijoittaa rakennusalan suuntaisesti Lappeenrannantien puoleiseen rakennusalan rajaan kiinni. kaavaluonnoskartan eteläkärjen VL-alueelle osoitettu ulkoilureitti johtaa kaava-alueen lounaisrajalla kulkevalle metsäautotielle ja edelleen kaava-alueen lounaispuolella sijaitsevalle metsäalueelle; ulkoilureitti toimii osittain VL-alueelle esitetyn ohjeellisen kosteikon huoltoväylänä; huolellisesti toteutettu kosteikkoalue toimii myös virkistysalueena 5. Mäntykankaan tila osoitteessa Lappeenrannantie 422 (Nadejda Feronova; asiamies Pavel Rudenko) - alueella on merikontteja varastointitarkoituksessa - mahdollisesti tulevaisuudessa rakennetaan myynti- ja/tai varastorakennuksia - tilalla sijaitseva nykyinen toimistona ja taukotilana toimiva kiinteistö halutaan liittää tulevaan kunnallistekniikkaan Kaavoittajan vastine: - asemakaavaluonnoksessa tilalle Mäntykangas esitetty LTA-merkintä (tavaraliikenneterminaalin korttelialue) sallii varastorakennusten rakentamisen - asemakaava-alue tullaan liittämään kokonaisuudessa yleiseen viemäri- ja vesijohtoverkostoon 6. Virolahden kunta (Virolahden kunnanhallitus ) - ei huomautettavaa kaavaluonnokseen 7. Ympäristölautakunta (Haminan kaupunki) - osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta antamassaan lausunnossa ympäristölautakunta piti tärkeänä, että asemakaavan vaikutuksen arvioinnissa otetaan huomioon melun lisäksi myös logistiikka-alueen synnyttämät ilman epäpuhtaudet - em. seikat on otettu huomioon kaavaselostuksen vaikutusten arvioinnissa - luontoinventoinnissa havaitut luontoarvot tulee ottaa huomioon ja pyrkiä säilyttämään Kaavoittajan vastine: - luontoarvot on otettu kaavaluonnoksessa huomioon niiltä osin kuin se on ollut mahdollista - lounaispuolen tonteilla rakennusalat on rajattu siten, että tonttien takaosaan jää vapaata tilaa ja mahdollisuus kallioalueiden säilymiseen 20

21 8. Kaakkois-Suomen Elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus Liikennevastuualue: - seututien 387 (Lappeenrannantien) kanssa rinnakkainen kevyen liikenteen väylä osoitettu kaavakartalla omalla merkinnällään; merkintä tulisi poistaa LT-alueen sisältä; tiesuunnitelmaratkaisut eivät vielä ole selvillä, riittää, että maininta kevyen liikenteen toteuttamisesta sisällytetään kaavaselostukseen - Lappeenrannatien oikaisun jälkeen syrjään jäävä tielinjaus on esitetty maa- ja metsätalousalueena (M); linjausta on mahdollista hyödyntää kevyen liikenteen väylänä, joten se tulee sisällyttää liikennealueeseen - kaavakartan koillisnurkassa Lappeenrannantieltä pohjoiseen osoitettu ajoneuvoliittymän likimääräistä sijaintia kuvaava nuoli tulee poistaa; logistiikka-alueen liikennejärjestelyt seututiellä rakentuvat kolmen liittymän varaan, eikä esitettyä liittymää voida liikenneturvallisuuden ja liikenteen toimivuuden perusteella sallia; kiinteistölle, jota liittymä palvelee, on ajoyhteys logistiikka-alueen pääliittymän kautta - korttelin 206 tonttia 2 palvelevan ajoyhteyden liittymä on lähellä nykyistä logistiikkaalueen pääliittymää Lappeenrannantieltä; kaavaratkaisussa tulisi selvittää mahdollisuuksia siirtää ajoyhteyttä pohjoisemmaksi, jotta liikenteen sujuvuus ja liikenneturvallisuus eivät vaarantuisi - kaavakartasta ei käy ilmi, miten ja mistä kohdin pelastustien yhteys Lappeenrannantielle on ajateltu toteutettavaksi; pelastustien osalta ongelmaksi saattaa muodostua liittymän käytön rajaaminen ja valvonta; ELY-keskus esittää harkittavaksi vaihtoehtoista pelastuslinjausta korttelialueiden pohjoispuolelle - taloudellisten vaikutusten arvioinnissa ei ole huomioitu Lappeenrannantietä koskevien liittymä- ja kaistajärjestelyjen kustannuksia, jotka jäävät kunnan vastuulle Kaavoittajan vastine: - kevyen liikenteen väylän merkintä poistetaan LT-alueelta ja kaavaselostukseen lisätään maininta kevyen liikenteen väylän toteuttamisesta - kaavaluonnoskartassa M-alueeksi merkitty alue liitetään tiealueeseen LT-merkinnällä - kaavaluonnoskartan koillisnurkassa ajoneuvoliittymän likimääräistä sijaintia osoittava nuolimerkintä poistetaan tarpeettomana kaavakartasta - lounaiskulman lähivirkistysalueen (VL) merkintä esitetään suojaviheralueena (EV) Lappeenrannantiehen rajautuvalla vyöhykkeellä - EV-alueelle kaavakartan koillisosassa osoitettu ajoyhteys on olemassa oleva tie korttelin 206 tontille 2; ko. tontille menevälle ajoyhteydelle esitetään uusi ajoyhteys esim. korttelin 206 tontin 1 pohjoisreunaan ja tontin 2 ohjeellinen rakennus sijoitetaan tontin länsireunaan tontin läntisen rajan suuntaisena, tontin ja Lappeenrannantien väliin esitetään EV-alue - hyökkäystie on ajateltu toteutettavaksi logistiikka-alueen sisältä VL-aluetta pitkin EValueen poikki Lappeenrannantielle; hyökkäystien käyttäminen muuhun kuin pelastusajoneuvojen liikennöintiin estetään puomein, jotka avataan onnettomuustilanteessa - taloudellisten vaikutusten arviointiin lisätään kohta liittymä- ja kaistajärjestelyjen kustannusten kuulumisesta kunnan vastuulle Kaavaselostuksen täydentäminen: - kaavaselostuksen sivut 6 ja 18: tuulivoiman hyödyntämisen mahdollisuutta tullaan selvittämään erillisellä tuulivoimatuotannon yleiskaavalla 21

Miehikkälän vihreän logistiikka-alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Päivitetty

Miehikkälän vihreän logistiikka-alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Päivitetty Liite 1 Miehikkälän kunta Miehikkälän vihreän logistiikka-alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 5.12.2012 Päivitetty 4.4.2013 Asemakaava koskee Miehikkälän kunnan omistuksessa olevia

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599414201601 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 132-AK1305 NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 KAAVASELOSTUS Ehdotus 16.1.2014 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.6.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.6.2014 Tohmajärven kunta Niiralan alue Asemakaavan muutos ja laajennus Asemakaavan muutos koskee Tohmajärven kunnan Niiralan alueen asemakaavan kortteleita 2, 3, 4, 15 ja 22 sekä niihin liittyviä katualueita.

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy 2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1.

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1. KOKEMÄEN KAUPUNKI LUONNOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS: OSAKORTTELI

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 Sivu 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 SEPÄNKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 45 JA SIIHEN LIITTYVILLÄ TIE- JA

Lisätiedot

TAHKOVUOREN KORTTELIEN 122 (OSA) JA 123 (OSA) ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 6.2.2012

TAHKOVUOREN KORTTELIEN 122 (OSA) JA 123 (OSA) ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 6.2.2012 OAS 1 (5) NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUOREN KORTTELIEN 122 (OSA) JA 123 (OSA) ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 6.2.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN PIIPSJÄRVEN KYLÄN TILOJA SOUTULA 46:20 JA SURFIRANTA 46:12 KOSKEVA RANTA-ASEMAKAAVA Kaavan päiväys: 26.6.2012

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.11.2013 (tark. 01.04.2014) JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 2

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.11.2013 (tark. 01.04.2014) JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 2 KOKEMÄEN KAUPUNKI EHDOTUS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.11.2013 (tark. 01.04.2014) JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Alue ja suunnittelun kohde Asemakaavoitus koskee pääosin Säkylän kunnan Isosäkylän kylässä olevaa rantaaluetta

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI

TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI KITEEN KAUPUNKI Paloaseman asemakaava asemakaavan muutos YLEISTÄ Kiteen kaupunginhallitus on 5.10.2015 252 päättänyt käynnistää Paloaseman asemakaavan laatimisen

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Sodankylä Orajärvi, Papinranta Märsylä RN:o 9:34 (758-411-9-34) Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Korteoja Papinranta Kaavamuutosalue käsittää

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

Östensön osayleiskaavan tarkistus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 5994012014Y3

Östensön osayleiskaavan tarkistus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 5994012014Y3 Östensön osayleiskaavan tarkistus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 5994012014Y3 2 Sisällysluettelo: 1. KAAVA-ALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 3. TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 3 TONTTI 7 P27028 6.5.2015

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.4.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.4.2013 22.4.2013/LSa, VLe OAS 1 (10) JUANKOSKEN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.4.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 1/7 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 23.1.2013, 5.1.2015 TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 2/7

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 208, 209, 212, 213 JA 214

TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 208, 209, 212, 213 JA 214 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy KÄRSÄMÄEN KUNTA TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 208, 209, 212, 213 JA 214 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 208 TONTIT 1 JA 2. P26369

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015 Zi-1c 1 OSÄLLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAPPIONMETSÄN RANTÄKAAVAN MUUTTAMINEN ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015 OÄS Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.06.2014 Kolarin kunta -

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS)

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto 13.7.2016 2 (6) Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

KORTTELI 27 UTAJÄRVI

KORTTELI 27 UTAJÄRVI KORTTELI 27 UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 23.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 UTAJÄRVEN KUNTA Laitilantie 5 PL 18 91600 UTAJÄRVI Vireilletulosta

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA.

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. Joroisten kunta 1(6) JOROISTEN KUNTA GOLF-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot