GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS"

Transkriptio

1 GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS ASEMAKAAVALUONNOS

2 MUSTASAAREN KUNTA GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS Asemakaava koskee Mustasaaren kunnan Sepänkylän tiloja 1:647, 1:771, 3:288 ja 6:160 sekä osia tiloista 1:19, 1:395, 1:491, 3:271, 3:368, 4:261, 6:157 ja 6:166. Asemakaavan muutos koskee Sepänkylän asemakaava-alueen korttelia 421 sekä maatalous- ja katualueita., hyväksy- Asemakaavaselostus koskee Mustasaaren kunnanvaltuuston x.x.2012, mää asemakaavaa. Asemakaavalla ja sen muutoksella muodostuvat Sepänkylän asemakaava-alueen korttelit 421 ja sekä niihin liittyvät virkistys-, maatalous-, katu- ja erityisalueet. Kaava-alueen sijainti ja nimi Noin 10,2 hehtaarin kokoinen asemakaava-alue sijaitsee noin 800 metriä Mustasaaren kuntakeskuksen itäpuolella. Asemakaava-alueen rajaus on esitetty kansikuvassa. Asemakaavan nimi on Gädda II -asuinalueen asemakaava. Asemakaavalla muodostetaan uusi asuinalue ja ajantasaistetaan Sepänkylän asemakaavaa. Kaavan laatija Kaavan on laatinut Arkkitehti Oy Rajaniemi ja siellä TkT, arkkitehti SAFA Juho Rajaniemi. Yhteyshenkilönä Mustasaaren kunnan organisaatiossa on toiminut kaavoitusinsinööri Barbara Påfs. 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIIVISTELMÄ 1.1 Kaavaprosessin vaiheet 1.2 Asemakaava 1.3 Asemakaavan toteuttaminen 2. LÄHTÖKOHDAT 2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Tekniset verkostot Maanomistus 2.2 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet Maakuntakaava Sepänkylän osayleiskaava Ajantasa-asemakaava 3. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 3.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 3.3. Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Työryhmä ja suunnittelijat Viranomaisyhteistyö 3.4 Asemakaavan tavoitteet Yleiset tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 4. ASEMAKAAVALUONNOKSEN KUVAUS 4.1 Kaavan rakenne ja mitoitus Yleistä Asuinkorttelialueet Katualueet Muut alueet 4.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 4.3 Kaavan vaikutukset 4.4 Kaavamerkinnät ja määräykset 4.5 Nimistö 3

4 5. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 5.1 Toteuttaminen ja ajoitus LÄHTEET LIITTEET Liite 1. Asemakaavan seurantalomake (ei mukana luonnosvaiheessa) Liite 2. Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 3. Havainnekuva 1:2000 Liite 4. Katuperspektiivi Liite 5. Luontoselvitys Liite 6. Liikennetarkastelu 4

5 1. TIIVISTELMÄ 1.1 Kaavaprosessin vaiheet Kunnanhallitus päätti alueen asemakaavoittamisesta, Tarjouspyyntö julkisissa hankintailmoituksissa Kaavoitusinsinööri Barbara Påfs valitsi viranhaltijapäätöksellä (62/2010) kaavan laatijaksi Arkkitehti Oy Rajaniemen Neljä maankäyttöskissiä valmistui ja lähetettiin työryhmän (Antell, Back, Häggblom, Påfs) jäsenille Työryhmän ensimmäinen kokous: suunnittelusopimuksen allekirjoitus, kahden luonnosvaihtoehdon valinta (Byvägen ja Centralpark) ja ekskursio pääkaupunkiseudulle Tiedottaminen kaavoituksen käynnistymisestä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä Työryhmän toinen kokous Alustavien asemakaavaluonnosten esittely kaavoitus- ja kuntasuunnittelujaostossa Infokokous ELY-keskuksessa Vaasassa Kunnanhallituksen kaavoitus- ja kuntasuunnittelujaosto päätti asettaa asemakaavaluonnokset nähtäville ja pyytää niistä lausunnot, Asemakaavaluonnokset ja kaavan valmisteluaineisto olivat nähtävillä Yleisötilaisuus Mustasaaren virastotalossa Liikennetarkastelu valmistui (Talentek Oy) Vastineet mielipiteisiin ja lausuntoihin valmistuivat Maaperätutkimus valmistui (Ramboll Oy) Työryhmän kolmas kokous Kaavoitus- ja kuntasuunnittelujaosto päätti laajentaa asemakaava-aluetta koskemaan kiinteistöä 6:160, Luontoselvitys valmistui (Essnature) Pohjakartan tarkistus Lågfjärdsbäckenin osalta Työryhmän neljäs kokous 1.2 Asemakaava Noin 10,2 hehtaarin kokoinen asemakaava-alue sijaitsee noin 800 metriä Mustasaaren kuntakeskuksen itäpuolella. Asemakaava-alueen rajaus on esitetty tämän selostuksen kansikuvassa. Mustasaaren kunta omistaa suunnittelualueesta noin 5,5 hehtaarin yhtenäisen maa-alueen. Asemakaava-alueeseen sisältyy myös osia aiemmin asemakaavoitetusta alueesta. Mustasaaren kunnan ostama alue on tällä hetkellä viljelysmaata, jota Lågfjärdsbäckenin puro osaksi rajaa ja osaksi halkoo. 1.3 Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavan toteutuksessa ovat mukana sekä yksityinen että julkinen sektori. Mustasaaren kunta rakentaa katualueet ja kunnallistekniikan myöhemmin päätettävässä aikataulussa sekä saattaa tontit rakennuskelpoiseksi kaavan saatua lainvoiman. Ennen tonttien luovuttamista pitää laatia puistoalueiden istutus- ja hoitosuunnitelma. Kaavaalueen länsiosassa joudutaan katualuetta ja osaa tonteista esikuormittamaan ennen 5

6 kuin niitä päästään rakentamaan. Tämän johdosta kaava-alueen itäosa toteutetaan ennen länsiosaa. Kaavan toteuttaminen alkanee vuonna 2012 ja kestänee noin 6 vuotta. 6

7 2. LÄHTÖKOHDAT 2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Noin 10,2 hehtaarin kokoinen asemakaava-alue sijaitsee noin 800 metriä Mustasaaren kuntakeskuksen itäpuolella. Alue on pääosin peltoa ja sitä halkoo Lågfjärdsbäcken-niminen oja, jonka leveys on noin viisi metriä. Ojan pinta on noin 0,40 m merenpinnan alapuolella (N60-järjestelmässä). Maapinnan korkeus nousee itä- ja länsireunassa noin 5-6 metriin asti ja matalimmillaan se on alueen pohjoisosan pellolla ojan länsipuolella. Tämä kohta on altis myös kevättulville. Maaperän pintakerrokset ovat alueella pääosin savea ja silttiä. Kantavat rakennekerrokset sijaitsevat ojan itäpuolella noin 3-6 metrin ja länsipuolella noin 5-10 metrin syvyydessä. Alueen länsiosassa on neljä asuinrakennusta ja muutama talousrakennus, mutta muuten alue on rakentamatonta. Maanviljelyskulttuurista muistuttaa alueen eteläosassa oleva muutaman puun rykelmä, jonka ympärille on kerätty kiviä. Kuva 1. Kaava-alue kuvattuna kaakosta. 7

8 Kuva 2. Tulvavesi kohosi alueen pohjoisosan pellolle keväällä Kuva 3. Yleisnäkymä kaava-alueen länsiosasta. Vasemmassa reunassa Gäddan tilan pihapiiri. 8

9 Kuva 4. Yleisnäkymä kaava-alueen itäosasta Luonnonympäristö Asemakaava-alue on suurelta osaltaan viljeltyä peltomaata. Peltoalueella on myös kolme suurta siirtolohkaretta. Lågfjärdsbäckenin reunoilla kasvaa ojanvarsikasvillisuutta sekä pienehkojä lehtipuita, lähinnä pajuja ja koivuja. Puro jakaa asemakaava-alueen kahteen melkein yhtä suureen osaan ja on leveydeltään noin 3-5 metriä. Purossa on erittäin humuspitoista ja ruskeaa vettä. Alueen koilliskulmassa on pieni metsä-alue, jolla kasvaa vaihtelevaa sekametsää; järeitä haapoja sekä kaksi suurta kuusta. Alueen länsiosassa on myös erittäin pieni metsäsaareke, jossa kasvaa erittäin tiheää tuomen muodostamaa metsää (kuva 5). Länsiosan tonteilla on omakotitaloasutukselle tyypillistä kasvillisuutta. Kuva 5. Peltojen keskellä oleva pieni metsäsaareke alueen keskiosassa. 9

10 Kuva 6. Lågfjärdsbäcken kaava-alueen pohjoisosassa. Kuvan keskellä näkyy tuhoutuneen maataloussillan rakenteita. Biologi Mattias Kanckos Essnaturesta on laatinut alueelle luontoselvityksen kesällä Luontoselvityksen tavoitteena oli kuvata selvitysalueen kasvillisuuden yleispiirteet sekä mahdollisesti löytää uhanalaisia ja suojeltuja kasveja tai luonnonsuojelulain, vesilain tai metsälain mukaan suojeltuja luontotyyppejä. Lain mukaan suojeltujen luontotyyppien lisäksi kartoitettiin myös paikallisesti harvinaisia luontotyyppejä, jotka voivat olla tärkeitä luonnon monimuotoisuudelle tai olla uhanalaisten ja suojeltujen lajien elinympäristöjä. Luontoselvitys sisältää luontotyyppien, kasvillisuuden, pesimälinnuston sekä liito-orava-selvityksen. Selvityksen mukaan alueen merkitys luonnon monimuotoisuudelle on aika vähäinen, koska suuri osa alueesta kostuu viljelyksessä olevasta pellosta ja koska ympäröivää maata on jo tiivisti rakennettu. Alueelta ei havaittu metsälain, vesilain tai luonnonsuojelulain mukaan suojeltuja luontotyyppejä eikä paikallisesti luonnon monimuotoisuudelle tärkeitä luontotyyppejä. Alueella ei esiinny lintulajeja, jotka kuuluvat EU:n lintudirektiiviin tai luontodirektiiviin, ja ainoastaan yksi laji, punavarpunen, joka kuuluu silmällä pidettäviin lajeihin uusimman uhanalaisluokituksen mukaan. Alueella ei myöskään tavattu liito-oravaa ja selvitetty alue sopii huonosti uhanalaiselle ja suojellulle lajille. Näin ollen alueella ei ole erityisiä luontoarvoja, joita pitäisi huomioida asemakaavan laatimisessa Rakennettu ympäristö Kaava-alueen länsiosassa sijaitsevat 1800-loppupuolella rakennettu ja 1920-luvulla laajennettu talonpoikaistalo sekä siihen liittyen 1800-luvun lopun talousrakennus ja 1950-luvun kaksikerroksinen kanala. Kanala ja talousrakennus on rakennettu toisiinsa kiinni. Päärakennus on jyrkän rinteen reunalla useita metrejä muuta kaava-aluetta korkeammalla. 10

11 Pihapiiri edustaa Gäddan alueen vanhinta rakennuskantaa ja perinteistä talonpoikaisrakentamista. Päärakennus on rakennettu ainakin kahdessa eri osassa ja on tyypillinen maalaistalo varsin kapeine runkoineen ja korkeine kuisteineen. Talo on korjattu perusteellisesti ilmeisesti 1980-luvulla ja siihen on vaihdettu uusia rakennusosia, muun muassa ikkunat, pääovi ja vesikate. Päärakennusta asuttaa edelleen Gäddan suku. Punamullan värinen talousrakennus on toiminut tallina ja mahdollisesti myös navettana. Siinä on mielenkiintoinen ikkuna-aukotus, sillä ikkunoiden korkeusasema vaihtelee poikkeuksellisen paljon. Nykyään rakennus toimii autotallina ja varastona. Entinen kanala on tyhjillään. Talojen väritys soveltuu hyvin maatalousmaisemaan. Talousrakennus ja entinen kanala ovat punamullan värisiä, päärakennus vaaleahkon keltainen. Kaikissa rakennuksissa on valkoiset ikkuna-, räystäs- ja nurkkalaudat. Talousrakennuksen ovet ovat keltamullan väriset. Kuva 7. Gäddan tilan päärakennus. Kuvat 8 ja 9. Talousrakennus ja kaksikerroksinen entinen kanalarakennus. Rakennuksia ei ole suojeltu eikä niillä ole todettu olevan valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävää kulttuurihistoriallista arvoa. Rakennukset eivät ole mukana Sepänkylän osayleiskaavan liitteessä mainittujen 18 taajamakuvalle arvokkaan rakennuksen joukossa. Päärakennus on tyypillinen aikakautensa talonpoikaisrakentamisen edustaja, jota on pidetty hyvässä kunnossa. Sen kulttuurihistoriallista arvoa vähentää 11

12 kuitenkin alkuperäisten rakennusosien, etenkin ikkunoiden, uusiminen. Talousrakennuksen ikkuna-aukotus ja kanalan kaksikerroksisuus tekevät niistä normaalista maatalousrakentamisesta poikkeavia, mutta ei sillä tavalla, että niiden suojelu asemakaavalla olisi välttämätöntä. Rakennusryhmä, vaikka onkin viehättävä ja sijoittuu maisemarakenteessa näkyvälle paikalle, ei myöskään kokonaisuutena muodosta sellaista miljöötä, jonka suojeleminen asemakaavalla olisi tarpeen. Lisäksi rakennuksista on pidetty huolta ja todennäköisesti näin tapahtuu jatkossakin, joten rakennetun ympäristön arvoja ei ole vaarassa kadota. Rakennusten lähellä on 1960-luvulle tyypillinen asumiskäytössä oleva rinnetalo, jossa on loiva harjakatto ja punatiiliset päätyseinät. Sillä ei ole suojeluarvoja. Lisäksi alueella sijaitsee kaksi eri aikakausilta olevaa asuinrakennusta ja muutama talousrakennus, joilla ei ole suojeluarvoja. Kuvat Alueen rakennuksia Tekniset verkostot Suunnittelualueen läheisyydessä on olemassa kunnallistekniset vesi- ja viemäriverkostot. Alueen läpi kulkee Lågfjärdsbäckenin itäpuolella 20 kv:n ilmajohto ja länsipuolella 200 mm:n jätevesijohto. Kaukolämpölinjasto sijaitsee alueen lounaispuolella noin 300 metrin päässä Maanomistus Yli puolet kaava-alueesta on Mustasaaren kunnan omistamaa. Loppuosa on yksityisessä omistuksessa. 12

13 Kuva 14. Maanomistuskartta. Mustasaaren kunnan omistama alue (tilat 1:647 ja 3:368) on rajattu sinisellä. 2.2 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäytön uudistetut tavoitteet ovat tulleet voimaan Niiden erityistavoitteissa ohjataan tarkempaa alueiden käytön suunnittelua muun muassa seuraavin määräyksin: Alueidenkäytön suunnittelulla on huolehdittava, että asunto- ja työpaikkarakentamiseen on tarjolla riittävästi tonttimaata. Alueiden käytön suunnittelussa uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintoja ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä sekä luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle. Taajamia kehitettäessä on huolehdittava siitä, että viheralueista muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia. Alueidenkäytössä on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua. Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset tulvavaara-alueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit. Alueidenkäytön suunnittelussa uutta rakentamista ei tule sijoittaa tulvavaara-alueille. 13

14 Yleis- ja asemakaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin. Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energialähteiden ja kaukolämmön käyttöedellytyksiä. Ilman erityisiä perusteita ei hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita tule ottaa taajamatoimintojen käyttöön eikä hyviä ja laajoja metsätalousalueita pirstoa muulla maankäytöllä Maakuntakaava Kuva 15. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta (2005). Mustasaaren kunta kuuluu Pohjanmaan liiton alueeseen. Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan yksimielisesti Mustasaaressa pitämässään kokouksessa Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai maakunnan osa-alueella. Ympäristöministeriö vahvisti Pohjanmaan maakuntakaavan Maakuntakaavassa alue on osoitettu merkinnällä A taajamatoimintojen alueeksi. Merkintään liittyy suunnittelumääräys, jonka mukaan maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä. Suunnittelualue kuuluu myös Vaasan kaupunkiseudun kaupunkikehittämisen vyöhykkeeseen (kk-1), jonka suunnittelumääräyksessä määrätään muun muassa seuraavasti: Vaasan kaupunkiseudulla kasvu tulee kohdistaa ensisijaisesti kaupunki- ja kuntakeskuksiin sekä alakeskuksiin, missä kaupunki- ja taajamarakennetta tulee täydentää ja eheyttää. Uudet asuntoalueet tulee sijoittaa joukkoliikenteen kannalta edullisesti. 14

15 2.2.3 Sepänkylän osayleiskaava Sepänkylän osayleiskaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa Suurimmalla osalla alueesta on osayleiskaavassa kaavamerkintänä M (maa- ja metsätalousvaltainen alue). Kaava-alueen luoteisnurkka on merkitty vanhaa miljöötä edustavaksi pientalovaltaiseksi alueeksi (AP-4). Vanhakaupungintien reunaan on merkitty kevyen liikenteen väylä. Osayleiskaava on oikeusvaikutteinen. Kuva 16. Ote Sepänkylän osayleiskaavasta (2002) Ajantasa-asemakaava Suunnittelualueella on voimassa oleva asemakaava alueen länsiosassa, jossa osa asemakaava-alueesta on merkitty maatalousalueeksi (MT) ja osa pientaloasumiseen (AO-1 ja AP-1). Suunnittelualueen itäreunassa kuuluu kapea kaistale ajantasa-asemakaavassa katualueeseen. Ajantasa-asemakaava koostuu suunnittelualueella asemakaavoista1.7 (vahvistettu ), 1.15 (vahvistettu ) ja 1.23 (hyväksytty ). 15

16 Kuva 17. Ote ajantasa-asemakaavasta. 16

17 3. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Asemakaavan suunnittelu vastaa tarpeeseen ohjata asumista Sepänkylään. 3.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kunnanhallitus päätti alueen asemakaavoittamisesta , Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset MRL 62 :n mukaisesti osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä. Maanomistajat, asukkaat, yhteisöt ja yritykset Yhdistykset Mustasaaren kunnan hallintokunnat Muut Taulukko 1. Asemakaavan osalliset Vireilletulo - maanomistajat ja naapurit - asukkaat - alueella toimivat yritykset, yhteisöt ja yhdistykset - Vaasan Sähkö Oy - Sepänkylän ja Björkön vedenpuhdistamo - Smedsby Värmeservice Ab - Anvia - kunnanhallitus - sosiaalilautakunta, tekninen lautakunta, rakennuslautakunta - kaavoitus- ja kuntasuunnittelujaosto, ympäristöjaosto - Etelä-Pohjanmaan ELY - Pohjanmaan liitto - Pohjanmaan pelastuslaitos Kaava on mukana Mustasaaren kunnan kaavoituskatsauksessa vuodelle Kaavoitustyön aloittamisesta on lisäksi tiedotettu erikseen Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Kaksi vaihtoehtoista asemakaavaluonnosta oli nähtävillä Luonnoksista jätettiin 16 mielipidettä ja 3 lausuntoa. Seuraavassa on esitetty tiivistettynä niiden sisältö sekä (sulkeissa) arvio siitä onko mielipiteen tai lausunnon sisältö toteutunut uudessa asemakaavaluonnoksessa. 17

18 Kjell Staffans toi esille huolensa Nordhydraulic Oy Ab:n valimotoiminnan päästöistä ja vaikutuksesta alueen ilman laatuun sekä ehdottaa asiasta informaatiotilaisuutta Gädda II -alueelle muuttoa suunnitteleville (tiedotetaan seuraavan kaavasta pidettävän yleisötilaisuuden yhteydessä). Edelleen Staffans huomauttaa, että Gädda II -kaava-alueen liikenne kuormittaa Vanhakaupungintietä sekä myös Köyhäinmaidentietä, Dollinmäentietä ja Holmintietä. Staffansin mielestä Gäddan alueen kautta ohjautuu läpiajoliikennettä. Hän tarkentaa vielä kaksi ongelmallista kohtaa (ei, ongelmalliset kohdat kaava-alueen ulkopuolella). Klaus ja Anna Erbismannin mielestä Keskuspuisto-vaihtoehdossa alueen maalaisidylli on vaarassa tuhoutua. Heidän mielestään Kyläraitti-vaihtoehdossa maalaismiljöö säilyy paremmin. (osittain) Erik ja Mikael Gädda esittivät, että Keskuspuisto-vaihtoehto on parempi, koska se säilyttää alueen erityisluonteen paremmin. Nykyinen kaavamerkintä maatalousalueeksi on heidän mielestään vanhentunut ja epätarkoituksenmukainen, koska alue ei heidän mukaansa sovellu maatalouskäyttöön. (osittain) Edelleen he pitävät Vanhakaupungintien suuntaista, kuten muitakin kaavaluonnoksessa esitettyjä kevyen liikenteen väyliä hyvänä ratkaisuna. (kyllä) He ehdottavat puolikaaren muotoiselle kadulle nimeä Andersidsvägen alueen kansanomaisen sanonnan andär siidon mukaisesti (mahdollisesti, nimi on vielä harkinnassa). Heidän mukaansa kaava-alueen ja nykyisen Gäddan alueen yhdistävää autoliikenteen katua ei pidä suunnitella. (kyllä) Lisäksi he muistuttavat, että heillä on ajantasakaavassa rakennusoikeutta Gäddantie 4:ssä sijaitsevan omakotitalon edessä. Tätä rakennusoikeutta ei ole osoitettu kaavaluonnoksessa ja se pitäisi palauttaa. (ei) Elof Berts vastusti sitä, että hänen omistamansa kiinteistön maa-alue osoitetaan kaavassa katualueeksi. Alue tarvitaan hänen mukaansa työntekijöiden pysäköintialueeksi. (ei) Paavo Saari vastusti Keskuspuisto-vaihtoehdon kokoojakadun jatkamista Köyhäinmaidentielle, jolloin hänen tonttinsa, Köyhäinmaidentie 5, jäisi kolmen tien keskelle. Saaren mukaan ratkaisu lisäisi liikennettä ja vaarantaisi liikenneturvallisuutta ja lisäisi muutakin läpikulkuliikennettä. (ei, mutta autojen läpikulku estetään) Per Bengs esitti, että kaavaehdotuksessa täytyy osoittaa vähintään 15 metriä leveä viheralue Lågfjärdsbäckenin molemmin puolin, jotta puron puhdistustyöt voidaan hoitaa noin 10 vuoden välein. (kyllä). Edelleen Bengsin mukaan tulee kiinnittää huomiota alueen veden pinnan tasoon, joka on meren pinnan alapuolella. (kyllä) Niklas Österåker kannatti kevyen liikenteen väylän rakentamista Vanhakaupungintien yhteyteen. Hän totesi alueella asuvan monia lapsiperheitä ja toivoi kevyen liikenteen väylän ulottuvan Uusipellontielle asti. (kyllä) Birgit ja Bjarne Lundström, Timo ja Beatric Lähde ja Knut Lundström eivät hyväksy katualueen varaamista kaavassa heidän tilojensa 6:157 ja 6:166 poikki eivätkä mainittujen tilojen jakamista. (ei) Sen sijaan he esittävät läpiajoa Dollinmäentien kautta tai kokoojakadun päättämistä kääntöpaikkaan Lundströmintien kohdalla. (ei) He eivät myöskään hyväksy polkua, jonka pääte on osoitettu Knut Lundströmin pihamaan viereiselle yksityistielle. (kyllä) Lisäksi he vaativat viheralueen siirtämistä Lundströmintien viereen. Anders Lundström ei hyväksy polkua, jonka pääte on osoitettu Knut Lundströmin pihamaan viereiselle yksityistielle. (kyllä) Hän piti kokoojakatua Köyhäinmaidentielle hyödyttömänä. (ei) Pertti Eerola kirjoitti, että Gäddanpolun ja Louhikkorinteen liittymä on nykyään ahdas, noin 5 metriä räystäiden kohdalta, mistä aiheutuu muun muassa lumen ja jään putoamisia pyörä- 18

19 tietä kulkevien päälle ja lumien aurauksen rakennusten seiniä vasten sekä huonon näkyvyyden. Eerola ehdotti, että Gädda II -alueen asemakaavassa varataan pyörätien paikka Dollinmäentien päästä kohti Sepänkylän keskustaa (kyllä, ohjeellisena) tai mikäli tämä ei ole mahdollista, niin rakennetaan nykyisen Louhikkorinteen suuntainen olemassa olevaan kaavaan varattu pyörätie. (ei) Bo Granlund kirjoitti muun muassa, että alueen viihtyisyys ja houkuttelevuus on myös kunnallistaloudellisesta näkökulmasta tärkeä. Aluetta ei hänen mukaansa tulisi kuitenkaan kaavoittaa siten, että viereisten alueiden viihtyvyys ja houkuttelevuus kärsii. Granlundin mukaan puusto nykyisen Gäddan alueen ja Gädda II -alueen välillä tulee säilyttää kokonaisuudessaan (kyllä). Kaksikerroksiset asuintalot sopivat hänen mielestään paremmin nykyisen automaalaamon läheisyyteen (osittain). Granlund on huolestunut Vanhakaupungintien turvallisuudesta ja vaatiikin kävelytietä koko Vanhakaupungintien matkalle. (kyllä) Jaakko Hyytinen esitti, että kaava-alueen toteuttaminen lisää Vanhakaupungintien liikennettä noin 400 ajoneuvolla vuorokaudessa. Liikenteen ohjaamista kyseiselle tielle hän piti ongelmallisena ja esitti seuraavat neljä vaihtoehtoa: 1) Niittylähteentien jatkaminen Vanhakaupungintielle, 2) Gäddantien ja Gäddanpolun muuttaminen aluetta palvelevaksi kokoojatieksi, 3) liikenteen ohjaaminen Laitostien jatkeen kautta Vesilaitoksentielle ja 4) uuden tien rakentaminen suoraan valtatie 8:lle. (ei) Jan-Christer Eriksson viittasi jättämäänsä mielipiteeseen, jossa hän esitti perusteita sille, että Dollinmäentietä ei voi jatkaa Gädda II -kaava-alueelle, mutta piti kuitenkin suositeltavana kevyen liikenteen yhteyden rakentamista kyseiselle paikalle (kyllä, väylä ohjeellisena). Lisäksi hän pitää Keskuspuisto-vaihtoehtoa liikenteellisesti Kyläraitti-vaihtoehtoa parempana. Hän ei hyväksy Kyläraitti-vaihtoehdossa esitettyä katulinjausta Dollinmäentien jatkeeksi. (kyllä) Carina Engblom, Minna Punkari, Sten Engblom ja Thore Jåfs esittivät, että muodostetaan viheralue kaava-alueen asuntojen ja kaava-alueen vieressä Vanhakaupungintien toisella puolella olevien tilojen 4:325 ja 4:326 välille. (ei, mutta katualuetta levennetään) Lisäksi he huomauttivat, että Vanhakaupungintien liikenne tulee lisääntymään huomattavasti uuden asuntoalueen myötä. Heidän mielestään alueen liikenne tulee johtaa Vanhakaupungintielle usean liittymän kautta tai mahdollisesti suoraan valtatielle 8. (ei) He halusivat, että uuden alueen liittymän suunnittelussa otetaan huomioon edellä mainittujen tilojen rakennukset ja asukkaat. (kyllä) Vanhankaupungintien suuntainen kevyen liikenteen väylä tulee heidän mielestään sijoittaa tien pohjoispuolelle. (kyllä) He ovat sitä mieltä, että kaupunkimainen rakentaminen vähentää alueen maalaismiljöön arvoa. Lisäksi alueen suunnittelussa tulisi ottaa huomioon ympäristön nykyisten asukkaiden mahdollisuus luonnonläheiseen virkistäytymiseen. (kyllä) Malin ja Stefan Neumanin mielestä Keskuspuisto-vaihtoehto on järkevin seuraavin muutoksin: Louhikkorinteen ja kaava-alueen välinen virkistysalue tulee olla esitettyä suurempi (kyllä), polun rakentamista XXkujan ja Dollinmäentien välillä pitää välttää mopoliikenteen vuoksi (kyllä) ja liikennejärjestelyjen kokonaisratkaisu tulee pohtia. (kyllä) Jarkko Laaksoharjun mielestä Kyläraitti-vaihtoehto on parempi ja Keskuspuisto-vaihtoehto rikkoo Gäddan idyllin. (osittain, uusi kaavaluonnos aiempien vaihtoehtojen yhdistelmä) Tekninen lautakunnan päätösehdotuksen saatekirjeessä mainitaan muun muassa seuraavaa: tulvakorkeudet on otettava suunnittelussa huomioon (kyllä), Lågfjärdsbäckenin perkausmassat täytyy kuljettaa pois alueelta, uuden kaava-alueen rakentamisen myötä Vanhakaupungintien muutostyöt tulevat ajankohtaisiksi, uudesta alueesta tulee miljööltään kaupunkimainen, ja tähän kuuluu myös, että pintavedet johdetaan pois putkia pitkin, talvi- 19

20 kunnossapitoa vaikeuttaa huomattavasti se, ettei teiden varsilla ole tilaa lumelle, vaan suurin osa lumesta on kuljetettava pois alueelta (katualuetta muutettu siten, että lumimassat mahtuvat kadulle), tavallisella traktorilla aurattavalle jalkakäytävälle ei jää riittävästi tilaa, vesi-, viemäri- ja pintavesijohdot ja valaistus voidaan sijoittaa viheralueelle, mutta puhelinja sähkölinjat ja mahdollinen kaukolämpökanava täytyy sijoittaa tiehen, luonnoksesta puuttuvat varaukset nykyisille johdoille ja kaapeleille. Kunnaninsinööri Sten-Ole Back ehdotti, että teiden ja rakennusten korkeus vahvistetaan ja että siinä huomioidaan tulvariski ja asfaltin uusiminen (kyllä). Lisäksi hän ehdotti, että mahdollisuus ajaa lunta viheralueelle huomioidaan (kyllä), että tiealue laajennetaan 12 metriä leveäksi (kyllä, seinästä seinään) sekä tehdään kaapeleille ja muille kanaville varaukset, että 200 millimetrin viemärijohtoa varten kaavaan suunnitellaan johtoalue (kyllä) ja että Vanhankaupungintien liikenteelle laaditaan lisäsuunnitelma tien muutostöiden ja kevyen liikenteen väylän mahdollistamiseksi. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen ja huomautti lisäksi muun muassa, että pintavesijärjestelmä pitää rakentaa ja vesilaitoksen tulee laatia määräykset sitä varten. ( , 30) Rakennustarkastaja Ben Antell ehdotti seuraavia asioita otettavaksi huomioon jatkossa: liikenteen järjestäminen kaava-alueelta Vanhakaupungintielle ja edelleen Sepänkyläntielle, (kyllä), sokkeli- ja harjakorkeudesta sekä rakennuksen ulkomuodosta ja kattokulmasta määrääminen kaavassa (kyllä), energiatehokkuusmääräysten pohtiminen (kyllä). Edelleen pitäisi harkita rakennuspaikkojen teräspaalutusmääräyksiä (ei) sekä puisto- ja virkistysalueiden hoitosuunnitelman tekemistä (kyllä). Rakennuslautakunta päätti hyväksyä ehdotuksen ja painottaa seuraavia asioita: perustusolosuhteet tulee tutkia huolellisesti (kyllä), alueen liittymä Vanhakaupungintielle tulee siirtää pois notkosta (kyllä), Vanhakaupungintie tulee muuttaa turvallisemmaksi (kyllä) tai löytää muita vaihtoehtoja sekä Lågfjärdsbäckenin molemmin puolin tulee jättää tarpeeksi tilaa puhdistustoimenpiteille. (kyllä) Ympäristö- ja terveystarkastaja Helena Granlund lausui muun muassa seuraavaa: rakennuksia ei saa rakentaa Lågfjärdsbäckenin rantaan asti (kyllä), Lågfjärdsbäckenin puhdistuskoneille tulee jättää tarpeeksi tilaa puron molemmin puolin (kyllä), tulvariski ja sadevedet tulee ottaa suunnittelussa huomioon (kyllä). Lisäksi muiden muassa Ole ja Agneta Ståhl sekä Jörgen ja Kerstin Nordström ovat aiemmin toivoneet, että Louhikkorinteen ja kaava-alueen välinen viheralue säilyy rakentamattomana (kyllä). Kaavoitus- ja kuntasuunnittelujaosto päätti ( 94) laajentaa asemakaavaaluetta koskemaan kiinteistöä 6:160 ja Vanhankaupungintien tiealuetta. Tämän johdosta laaditaan uusi asemakaavaluonnos, joka asetetaan nähtäville. Asemakaavaluonnoksen valmistuttua ne asetetaan nähtäville laadintavaiheen kuulemista varten, jolloin niistä voi jättää kirjallisia tai suullisia mielipiteitä ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Nähtävilläolosta ilmoitetaan sanomalehdissä, virallisella ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla, Kunnanhallitus asettaa asemakaavaehdotuksen sen valmistuttua MRL 65 :n ja MRA 19 :n mukaisesti julkisesti nähtäville, jolloin osallisella ja kunnan jäsenellä on mahdollisuus jättää ehdotuksesta kirjallinen muistutus ilmoitettuun määräaikaan mennessä. 20

21 Samalla pyydetään asiaankuuluvat viranomaislausunnot. Nähtävilläolosta ilmoitetaan sanomalehdessä, virallisella ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivulla, Ensimmäiseen yleisötilaisuuteen osallistui noin 30 asiasta kiinnostunutta. Toinen yleisötilaisuus pidetään syyskuussa Asemakaava viedään kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi kunnanhallituksen esityksestä. Hyväksymisestä ilmoitetaan MRA:n mukaisesti sanomalehdissä ja virallisella ilmoitustaululla. Hyväksymispäätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen siten kuin kuntalaissa säädetään. Lisäksi osallisella on MRL 64 :n mukaan mahdollisuus ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville esittää Etelä-Pohjanmaan ELYlle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Mustasaaren kunnalla on tarkoitus tehdä sitovia maankäyttösopimuksia alueen yksityisten maanomistajien kanssa sen jälkeen, kun kaavaluonnos tai -ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä Työryhmä ja suunnittelijat Kaavan laadintatyötä ohjaa Mustasaaren kunnan työryhmä, johon kuuluvat rakennustarkastaja Ben Antell, kunnaninsinööri Sten-Ole Back, kaavoitusteknikko Marika Häggblom ja kaavoitusinsinööri Barbara Påfs (työryhmän puheenjohtaja). Työryhmän sihteerinä toimii arkkitehti Juho Rajaniemi (Arkkitehti Oy Rajaniemi). Juho Rajaniemi toimii kaavan laatijana. Liikenneselvityksestä vastaa diplomi-insinööri Klas Hytönen Talentek Oy:stä ja luontoinventoinnista biologi Mattias Kanckos Essnaturesta Viranomaisyhteistyö Kaavasta on pidetty infokokous ELY-keskuksessa Tarvittaessa pidetään viranomaisneuvottelu asemakaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon jälkeen. Tätä ennen viranomaiset pitävät työpalavereja. 3.4 Asemakaavan tavoitteet Yleiset tavoitteet Tavoitteena on, että alueesta ja sen korkealuokkaisesta arkkitehtuurista tulee esikuva Vaasan seudulla ja että alue muodostaa miellyttävän kokonaisuuden. Tavoitteena on yhteinen lämmitys: kaukolämpö, maalämpö tai muu uusiutuva energia. Alueen läpi virtaava puro on katsottava laatua korottavaksi tekijäksi. Liikenne- ja pysäköintiratkaisujen on mahdollistettava viihtyisä asuminen. Visiona on matala ja tiheä rakentaminen. Tavoitteena on, että alue saa uudessa asemakaavassa merkinnät AO (omakotitalo), AP (pientalo) ja AR (rivitalo). Kaksi AO-tonttia varataan korvaukseksi maa-alueista alueen aikaisemmalle haltijalle. Tärkeänä kaavoitukseen liittyvänä tavoitteena on myös selvit- 21

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015 PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA Asemakaava koskee kiinteistöjä 635-424-4-24, 635-424-2-128, 635-424-5-4, 635-424-4-32, 635-424-4-35, 635-424-4-36, 635-424-4-37 ja 635-424-4-38. Asemakaavan

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

LEVIN ASEMAKAAVAMUUTOS, YLÄ-LEVIN ASEMAKAAVA OSA 2

LEVIN ASEMAKAAVAMUUTOS, YLÄ-LEVIN ASEMAKAAVA OSA 2 KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI LEVIN ASEMAKAAVAMUUTOS, YLÄ-LEVIN ASEMAKAAVA OSA 2 Korttelit 1150-1153 ja 1155-1168 sekä muut alueet 18.11.2013 Laatija Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy Eila Lahdenperä,

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 KAAVASELOSTUS LUONNOSVAIHE 4.6.2014, korjattu 11.5.2015

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen

Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen FCG Finnish Consulting Group Oy TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen Selostus P16168 16.1.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy 1 (56) SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT...

Lisätiedot

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (16) 1 Perus- ja tunnistetiedot

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 MYNÄMÄEN KUNTA Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus Työ: 24624 Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

RISÖN SALUE ASEMAKAAVA. 2:10 ja 2:4 (osa) Kaavoitus 2013

RISÖN SALUE ASEMAKAAVA. 2:10 ja 2:4 (osa) Kaavoitus 2013 ASEMAKAAVAN SELOSTU US RISÖN LIIKE- JA YRITYS SALUE ASEMAKAAVA NRO 993 ASEMAKAAVA Kylän 426 (Runsor) kiinteistöt 5:13, 5:6, 5:3, 5:14, 5:4, 2:18, 1:46, 2:26 (osa), 1:35, 2:9, 2:10 ja 2:4 (osa) ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus 67060596 Pöyry Finland Oy INKOON KUNTA Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus Asemakaavaluonnos 6.4.2010 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 6.4.2010 päivättyä asemakaavakarttaa. 1

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot 1 OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS ALSKAT-ISKMO-GRÖNVIKIN ALUEELLE Mustasaaren kunnassa, joka koskee 7.11.2011 päivättyä osayleiskaavakarttaa mittakaavassa 1:7 500. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava

Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HAILUODON KUNTA Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava Kaavaselostus / luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.4.2014, tark 25.6.2014 Kaavaselostus / luonnos 1 (56)

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

frr-gofl$atr ALSKAT-ISKMO-GRÖNVIK DELGENERALPLAN OSAYLEISKAAVA KORSHOLMS KOMMUN MUSTASAAREN KUNTA

frr-gofl$atr ALSKAT-ISKMO-GRÖNVIK DELGENERALPLAN OSAYLEISKAAVA KORSHOLMS KOMMUN MUSTASAAREN KUNTA ALSKAT-ISKMO-GRÖNVIK DELGENERALPLAN OSAYLEISKAAVA KORSHOLMS KOMMUN MUSTASAAREN KUNTA Anhängiggörande / Vireilletulo 26.3.2007. Godkänd av / Hyväksytty Planläggnings- och kommunplaneringssektionen / Kaavoitus-

Lisätiedot