GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS"

Transkriptio

1 GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS ASEMAKAAVALUONNOS

2 MUSTASAAREN KUNTA GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS Asemakaava koskee Mustasaaren kunnan Sepänkylän tiloja 1:647, 1:771, 3:288 ja 6:160 sekä osia tiloista 1:19, 1:395, 1:491, 3:271, 3:368, 4:261, 6:157 ja 6:166. Asemakaavan muutos koskee Sepänkylän asemakaava-alueen korttelia 421 sekä maatalous- ja katualueita., hyväksy- Asemakaavaselostus koskee Mustasaaren kunnanvaltuuston x.x.2012, mää asemakaavaa. Asemakaavalla ja sen muutoksella muodostuvat Sepänkylän asemakaava-alueen korttelit 421 ja sekä niihin liittyvät virkistys-, maatalous-, katu- ja erityisalueet. Kaava-alueen sijainti ja nimi Noin 10,2 hehtaarin kokoinen asemakaava-alue sijaitsee noin 800 metriä Mustasaaren kuntakeskuksen itäpuolella. Asemakaava-alueen rajaus on esitetty kansikuvassa. Asemakaavan nimi on Gädda II -asuinalueen asemakaava. Asemakaavalla muodostetaan uusi asuinalue ja ajantasaistetaan Sepänkylän asemakaavaa. Kaavan laatija Kaavan on laatinut Arkkitehti Oy Rajaniemi ja siellä TkT, arkkitehti SAFA Juho Rajaniemi. Yhteyshenkilönä Mustasaaren kunnan organisaatiossa on toiminut kaavoitusinsinööri Barbara Påfs. 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIIVISTELMÄ 1.1 Kaavaprosessin vaiheet 1.2 Asemakaava 1.3 Asemakaavan toteuttaminen 2. LÄHTÖKOHDAT 2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Tekniset verkostot Maanomistus 2.2 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet Maakuntakaava Sepänkylän osayleiskaava Ajantasa-asemakaava 3. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 3.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 3.3. Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Työryhmä ja suunnittelijat Viranomaisyhteistyö 3.4 Asemakaavan tavoitteet Yleiset tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 4. ASEMAKAAVALUONNOKSEN KUVAUS 4.1 Kaavan rakenne ja mitoitus Yleistä Asuinkorttelialueet Katualueet Muut alueet 4.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 4.3 Kaavan vaikutukset 4.4 Kaavamerkinnät ja määräykset 4.5 Nimistö 3

4 5. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 5.1 Toteuttaminen ja ajoitus LÄHTEET LIITTEET Liite 1. Asemakaavan seurantalomake (ei mukana luonnosvaiheessa) Liite 2. Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 3. Havainnekuva 1:2000 Liite 4. Katuperspektiivi Liite 5. Luontoselvitys Liite 6. Liikennetarkastelu 4

5 1. TIIVISTELMÄ 1.1 Kaavaprosessin vaiheet Kunnanhallitus päätti alueen asemakaavoittamisesta, Tarjouspyyntö julkisissa hankintailmoituksissa Kaavoitusinsinööri Barbara Påfs valitsi viranhaltijapäätöksellä (62/2010) kaavan laatijaksi Arkkitehti Oy Rajaniemen Neljä maankäyttöskissiä valmistui ja lähetettiin työryhmän (Antell, Back, Häggblom, Påfs) jäsenille Työryhmän ensimmäinen kokous: suunnittelusopimuksen allekirjoitus, kahden luonnosvaihtoehdon valinta (Byvägen ja Centralpark) ja ekskursio pääkaupunkiseudulle Tiedottaminen kaavoituksen käynnistymisestä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä Työryhmän toinen kokous Alustavien asemakaavaluonnosten esittely kaavoitus- ja kuntasuunnittelujaostossa Infokokous ELY-keskuksessa Vaasassa Kunnanhallituksen kaavoitus- ja kuntasuunnittelujaosto päätti asettaa asemakaavaluonnokset nähtäville ja pyytää niistä lausunnot, Asemakaavaluonnokset ja kaavan valmisteluaineisto olivat nähtävillä Yleisötilaisuus Mustasaaren virastotalossa Liikennetarkastelu valmistui (Talentek Oy) Vastineet mielipiteisiin ja lausuntoihin valmistuivat Maaperätutkimus valmistui (Ramboll Oy) Työryhmän kolmas kokous Kaavoitus- ja kuntasuunnittelujaosto päätti laajentaa asemakaava-aluetta koskemaan kiinteistöä 6:160, Luontoselvitys valmistui (Essnature) Pohjakartan tarkistus Lågfjärdsbäckenin osalta Työryhmän neljäs kokous 1.2 Asemakaava Noin 10,2 hehtaarin kokoinen asemakaava-alue sijaitsee noin 800 metriä Mustasaaren kuntakeskuksen itäpuolella. Asemakaava-alueen rajaus on esitetty tämän selostuksen kansikuvassa. Mustasaaren kunta omistaa suunnittelualueesta noin 5,5 hehtaarin yhtenäisen maa-alueen. Asemakaava-alueeseen sisältyy myös osia aiemmin asemakaavoitetusta alueesta. Mustasaaren kunnan ostama alue on tällä hetkellä viljelysmaata, jota Lågfjärdsbäckenin puro osaksi rajaa ja osaksi halkoo. 1.3 Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavan toteutuksessa ovat mukana sekä yksityinen että julkinen sektori. Mustasaaren kunta rakentaa katualueet ja kunnallistekniikan myöhemmin päätettävässä aikataulussa sekä saattaa tontit rakennuskelpoiseksi kaavan saatua lainvoiman. Ennen tonttien luovuttamista pitää laatia puistoalueiden istutus- ja hoitosuunnitelma. Kaavaalueen länsiosassa joudutaan katualuetta ja osaa tonteista esikuormittamaan ennen 5

6 kuin niitä päästään rakentamaan. Tämän johdosta kaava-alueen itäosa toteutetaan ennen länsiosaa. Kaavan toteuttaminen alkanee vuonna 2012 ja kestänee noin 6 vuotta. 6

7 2. LÄHTÖKOHDAT 2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Noin 10,2 hehtaarin kokoinen asemakaava-alue sijaitsee noin 800 metriä Mustasaaren kuntakeskuksen itäpuolella. Alue on pääosin peltoa ja sitä halkoo Lågfjärdsbäcken-niminen oja, jonka leveys on noin viisi metriä. Ojan pinta on noin 0,40 m merenpinnan alapuolella (N60-järjestelmässä). Maapinnan korkeus nousee itä- ja länsireunassa noin 5-6 metriin asti ja matalimmillaan se on alueen pohjoisosan pellolla ojan länsipuolella. Tämä kohta on altis myös kevättulville. Maaperän pintakerrokset ovat alueella pääosin savea ja silttiä. Kantavat rakennekerrokset sijaitsevat ojan itäpuolella noin 3-6 metrin ja länsipuolella noin 5-10 metrin syvyydessä. Alueen länsiosassa on neljä asuinrakennusta ja muutama talousrakennus, mutta muuten alue on rakentamatonta. Maanviljelyskulttuurista muistuttaa alueen eteläosassa oleva muutaman puun rykelmä, jonka ympärille on kerätty kiviä. Kuva 1. Kaava-alue kuvattuna kaakosta. 7

8 Kuva 2. Tulvavesi kohosi alueen pohjoisosan pellolle keväällä Kuva 3. Yleisnäkymä kaava-alueen länsiosasta. Vasemmassa reunassa Gäddan tilan pihapiiri. 8

9 Kuva 4. Yleisnäkymä kaava-alueen itäosasta Luonnonympäristö Asemakaava-alue on suurelta osaltaan viljeltyä peltomaata. Peltoalueella on myös kolme suurta siirtolohkaretta. Lågfjärdsbäckenin reunoilla kasvaa ojanvarsikasvillisuutta sekä pienehkojä lehtipuita, lähinnä pajuja ja koivuja. Puro jakaa asemakaava-alueen kahteen melkein yhtä suureen osaan ja on leveydeltään noin 3-5 metriä. Purossa on erittäin humuspitoista ja ruskeaa vettä. Alueen koilliskulmassa on pieni metsä-alue, jolla kasvaa vaihtelevaa sekametsää; järeitä haapoja sekä kaksi suurta kuusta. Alueen länsiosassa on myös erittäin pieni metsäsaareke, jossa kasvaa erittäin tiheää tuomen muodostamaa metsää (kuva 5). Länsiosan tonteilla on omakotitaloasutukselle tyypillistä kasvillisuutta. Kuva 5. Peltojen keskellä oleva pieni metsäsaareke alueen keskiosassa. 9

10 Kuva 6. Lågfjärdsbäcken kaava-alueen pohjoisosassa. Kuvan keskellä näkyy tuhoutuneen maataloussillan rakenteita. Biologi Mattias Kanckos Essnaturesta on laatinut alueelle luontoselvityksen kesällä Luontoselvityksen tavoitteena oli kuvata selvitysalueen kasvillisuuden yleispiirteet sekä mahdollisesti löytää uhanalaisia ja suojeltuja kasveja tai luonnonsuojelulain, vesilain tai metsälain mukaan suojeltuja luontotyyppejä. Lain mukaan suojeltujen luontotyyppien lisäksi kartoitettiin myös paikallisesti harvinaisia luontotyyppejä, jotka voivat olla tärkeitä luonnon monimuotoisuudelle tai olla uhanalaisten ja suojeltujen lajien elinympäristöjä. Luontoselvitys sisältää luontotyyppien, kasvillisuuden, pesimälinnuston sekä liito-orava-selvityksen. Selvityksen mukaan alueen merkitys luonnon monimuotoisuudelle on aika vähäinen, koska suuri osa alueesta kostuu viljelyksessä olevasta pellosta ja koska ympäröivää maata on jo tiivisti rakennettu. Alueelta ei havaittu metsälain, vesilain tai luonnonsuojelulain mukaan suojeltuja luontotyyppejä eikä paikallisesti luonnon monimuotoisuudelle tärkeitä luontotyyppejä. Alueella ei esiinny lintulajeja, jotka kuuluvat EU:n lintudirektiiviin tai luontodirektiiviin, ja ainoastaan yksi laji, punavarpunen, joka kuuluu silmällä pidettäviin lajeihin uusimman uhanalaisluokituksen mukaan. Alueella ei myöskään tavattu liito-oravaa ja selvitetty alue sopii huonosti uhanalaiselle ja suojellulle lajille. Näin ollen alueella ei ole erityisiä luontoarvoja, joita pitäisi huomioida asemakaavan laatimisessa Rakennettu ympäristö Kaava-alueen länsiosassa sijaitsevat 1800-loppupuolella rakennettu ja 1920-luvulla laajennettu talonpoikaistalo sekä siihen liittyen 1800-luvun lopun talousrakennus ja 1950-luvun kaksikerroksinen kanala. Kanala ja talousrakennus on rakennettu toisiinsa kiinni. Päärakennus on jyrkän rinteen reunalla useita metrejä muuta kaava-aluetta korkeammalla. 10

11 Pihapiiri edustaa Gäddan alueen vanhinta rakennuskantaa ja perinteistä talonpoikaisrakentamista. Päärakennus on rakennettu ainakin kahdessa eri osassa ja on tyypillinen maalaistalo varsin kapeine runkoineen ja korkeine kuisteineen. Talo on korjattu perusteellisesti ilmeisesti 1980-luvulla ja siihen on vaihdettu uusia rakennusosia, muun muassa ikkunat, pääovi ja vesikate. Päärakennusta asuttaa edelleen Gäddan suku. Punamullan värinen talousrakennus on toiminut tallina ja mahdollisesti myös navettana. Siinä on mielenkiintoinen ikkuna-aukotus, sillä ikkunoiden korkeusasema vaihtelee poikkeuksellisen paljon. Nykyään rakennus toimii autotallina ja varastona. Entinen kanala on tyhjillään. Talojen väritys soveltuu hyvin maatalousmaisemaan. Talousrakennus ja entinen kanala ovat punamullan värisiä, päärakennus vaaleahkon keltainen. Kaikissa rakennuksissa on valkoiset ikkuna-, räystäs- ja nurkkalaudat. Talousrakennuksen ovet ovat keltamullan väriset. Kuva 7. Gäddan tilan päärakennus. Kuvat 8 ja 9. Talousrakennus ja kaksikerroksinen entinen kanalarakennus. Rakennuksia ei ole suojeltu eikä niillä ole todettu olevan valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävää kulttuurihistoriallista arvoa. Rakennukset eivät ole mukana Sepänkylän osayleiskaavan liitteessä mainittujen 18 taajamakuvalle arvokkaan rakennuksen joukossa. Päärakennus on tyypillinen aikakautensa talonpoikaisrakentamisen edustaja, jota on pidetty hyvässä kunnossa. Sen kulttuurihistoriallista arvoa vähentää 11

12 kuitenkin alkuperäisten rakennusosien, etenkin ikkunoiden, uusiminen. Talousrakennuksen ikkuna-aukotus ja kanalan kaksikerroksisuus tekevät niistä normaalista maatalousrakentamisesta poikkeavia, mutta ei sillä tavalla, että niiden suojelu asemakaavalla olisi välttämätöntä. Rakennusryhmä, vaikka onkin viehättävä ja sijoittuu maisemarakenteessa näkyvälle paikalle, ei myöskään kokonaisuutena muodosta sellaista miljöötä, jonka suojeleminen asemakaavalla olisi tarpeen. Lisäksi rakennuksista on pidetty huolta ja todennäköisesti näin tapahtuu jatkossakin, joten rakennetun ympäristön arvoja ei ole vaarassa kadota. Rakennusten lähellä on 1960-luvulle tyypillinen asumiskäytössä oleva rinnetalo, jossa on loiva harjakatto ja punatiiliset päätyseinät. Sillä ei ole suojeluarvoja. Lisäksi alueella sijaitsee kaksi eri aikakausilta olevaa asuinrakennusta ja muutama talousrakennus, joilla ei ole suojeluarvoja. Kuvat Alueen rakennuksia Tekniset verkostot Suunnittelualueen läheisyydessä on olemassa kunnallistekniset vesi- ja viemäriverkostot. Alueen läpi kulkee Lågfjärdsbäckenin itäpuolella 20 kv:n ilmajohto ja länsipuolella 200 mm:n jätevesijohto. Kaukolämpölinjasto sijaitsee alueen lounaispuolella noin 300 metrin päässä Maanomistus Yli puolet kaava-alueesta on Mustasaaren kunnan omistamaa. Loppuosa on yksityisessä omistuksessa. 12

13 Kuva 14. Maanomistuskartta. Mustasaaren kunnan omistama alue (tilat 1:647 ja 3:368) on rajattu sinisellä. 2.2 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäytön uudistetut tavoitteet ovat tulleet voimaan Niiden erityistavoitteissa ohjataan tarkempaa alueiden käytön suunnittelua muun muassa seuraavin määräyksin: Alueidenkäytön suunnittelulla on huolehdittava, että asunto- ja työpaikkarakentamiseen on tarjolla riittävästi tonttimaata. Alueiden käytön suunnittelussa uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintoja ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä sekä luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle. Taajamia kehitettäessä on huolehdittava siitä, että viheralueista muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia. Alueidenkäytössä on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua. Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset tulvavaara-alueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit. Alueidenkäytön suunnittelussa uutta rakentamista ei tule sijoittaa tulvavaara-alueille. 13

14 Yleis- ja asemakaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin. Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energialähteiden ja kaukolämmön käyttöedellytyksiä. Ilman erityisiä perusteita ei hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita tule ottaa taajamatoimintojen käyttöön eikä hyviä ja laajoja metsätalousalueita pirstoa muulla maankäytöllä Maakuntakaava Kuva 15. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta (2005). Mustasaaren kunta kuuluu Pohjanmaan liiton alueeseen. Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan yksimielisesti Mustasaaressa pitämässään kokouksessa Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai maakunnan osa-alueella. Ympäristöministeriö vahvisti Pohjanmaan maakuntakaavan Maakuntakaavassa alue on osoitettu merkinnällä A taajamatoimintojen alueeksi. Merkintään liittyy suunnittelumääräys, jonka mukaan maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä. Suunnittelualue kuuluu myös Vaasan kaupunkiseudun kaupunkikehittämisen vyöhykkeeseen (kk-1), jonka suunnittelumääräyksessä määrätään muun muassa seuraavasti: Vaasan kaupunkiseudulla kasvu tulee kohdistaa ensisijaisesti kaupunki- ja kuntakeskuksiin sekä alakeskuksiin, missä kaupunki- ja taajamarakennetta tulee täydentää ja eheyttää. Uudet asuntoalueet tulee sijoittaa joukkoliikenteen kannalta edullisesti. 14

15 2.2.3 Sepänkylän osayleiskaava Sepänkylän osayleiskaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa Suurimmalla osalla alueesta on osayleiskaavassa kaavamerkintänä M (maa- ja metsätalousvaltainen alue). Kaava-alueen luoteisnurkka on merkitty vanhaa miljöötä edustavaksi pientalovaltaiseksi alueeksi (AP-4). Vanhakaupungintien reunaan on merkitty kevyen liikenteen väylä. Osayleiskaava on oikeusvaikutteinen. Kuva 16. Ote Sepänkylän osayleiskaavasta (2002) Ajantasa-asemakaava Suunnittelualueella on voimassa oleva asemakaava alueen länsiosassa, jossa osa asemakaava-alueesta on merkitty maatalousalueeksi (MT) ja osa pientaloasumiseen (AO-1 ja AP-1). Suunnittelualueen itäreunassa kuuluu kapea kaistale ajantasa-asemakaavassa katualueeseen. Ajantasa-asemakaava koostuu suunnittelualueella asemakaavoista1.7 (vahvistettu ), 1.15 (vahvistettu ) ja 1.23 (hyväksytty ). 15

16 Kuva 17. Ote ajantasa-asemakaavasta. 16

17 3. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Asemakaavan suunnittelu vastaa tarpeeseen ohjata asumista Sepänkylään. 3.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kunnanhallitus päätti alueen asemakaavoittamisesta , Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset MRL 62 :n mukaisesti osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä. Maanomistajat, asukkaat, yhteisöt ja yritykset Yhdistykset Mustasaaren kunnan hallintokunnat Muut Taulukko 1. Asemakaavan osalliset Vireilletulo - maanomistajat ja naapurit - asukkaat - alueella toimivat yritykset, yhteisöt ja yhdistykset - Vaasan Sähkö Oy - Sepänkylän ja Björkön vedenpuhdistamo - Smedsby Värmeservice Ab - Anvia - kunnanhallitus - sosiaalilautakunta, tekninen lautakunta, rakennuslautakunta - kaavoitus- ja kuntasuunnittelujaosto, ympäristöjaosto - Etelä-Pohjanmaan ELY - Pohjanmaan liitto - Pohjanmaan pelastuslaitos Kaava on mukana Mustasaaren kunnan kaavoituskatsauksessa vuodelle Kaavoitustyön aloittamisesta on lisäksi tiedotettu erikseen Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Kaksi vaihtoehtoista asemakaavaluonnosta oli nähtävillä Luonnoksista jätettiin 16 mielipidettä ja 3 lausuntoa. Seuraavassa on esitetty tiivistettynä niiden sisältö sekä (sulkeissa) arvio siitä onko mielipiteen tai lausunnon sisältö toteutunut uudessa asemakaavaluonnoksessa. 17

18 Kjell Staffans toi esille huolensa Nordhydraulic Oy Ab:n valimotoiminnan päästöistä ja vaikutuksesta alueen ilman laatuun sekä ehdottaa asiasta informaatiotilaisuutta Gädda II -alueelle muuttoa suunnitteleville (tiedotetaan seuraavan kaavasta pidettävän yleisötilaisuuden yhteydessä). Edelleen Staffans huomauttaa, että Gädda II -kaava-alueen liikenne kuormittaa Vanhakaupungintietä sekä myös Köyhäinmaidentietä, Dollinmäentietä ja Holmintietä. Staffansin mielestä Gäddan alueen kautta ohjautuu läpiajoliikennettä. Hän tarkentaa vielä kaksi ongelmallista kohtaa (ei, ongelmalliset kohdat kaava-alueen ulkopuolella). Klaus ja Anna Erbismannin mielestä Keskuspuisto-vaihtoehdossa alueen maalaisidylli on vaarassa tuhoutua. Heidän mielestään Kyläraitti-vaihtoehdossa maalaismiljöö säilyy paremmin. (osittain) Erik ja Mikael Gädda esittivät, että Keskuspuisto-vaihtoehto on parempi, koska se säilyttää alueen erityisluonteen paremmin. Nykyinen kaavamerkintä maatalousalueeksi on heidän mielestään vanhentunut ja epätarkoituksenmukainen, koska alue ei heidän mukaansa sovellu maatalouskäyttöön. (osittain) Edelleen he pitävät Vanhakaupungintien suuntaista, kuten muitakin kaavaluonnoksessa esitettyjä kevyen liikenteen väyliä hyvänä ratkaisuna. (kyllä) He ehdottavat puolikaaren muotoiselle kadulle nimeä Andersidsvägen alueen kansanomaisen sanonnan andär siidon mukaisesti (mahdollisesti, nimi on vielä harkinnassa). Heidän mukaansa kaava-alueen ja nykyisen Gäddan alueen yhdistävää autoliikenteen katua ei pidä suunnitella. (kyllä) Lisäksi he muistuttavat, että heillä on ajantasakaavassa rakennusoikeutta Gäddantie 4:ssä sijaitsevan omakotitalon edessä. Tätä rakennusoikeutta ei ole osoitettu kaavaluonnoksessa ja se pitäisi palauttaa. (ei) Elof Berts vastusti sitä, että hänen omistamansa kiinteistön maa-alue osoitetaan kaavassa katualueeksi. Alue tarvitaan hänen mukaansa työntekijöiden pysäköintialueeksi. (ei) Paavo Saari vastusti Keskuspuisto-vaihtoehdon kokoojakadun jatkamista Köyhäinmaidentielle, jolloin hänen tonttinsa, Köyhäinmaidentie 5, jäisi kolmen tien keskelle. Saaren mukaan ratkaisu lisäisi liikennettä ja vaarantaisi liikenneturvallisuutta ja lisäisi muutakin läpikulkuliikennettä. (ei, mutta autojen läpikulku estetään) Per Bengs esitti, että kaavaehdotuksessa täytyy osoittaa vähintään 15 metriä leveä viheralue Lågfjärdsbäckenin molemmin puolin, jotta puron puhdistustyöt voidaan hoitaa noin 10 vuoden välein. (kyllä). Edelleen Bengsin mukaan tulee kiinnittää huomiota alueen veden pinnan tasoon, joka on meren pinnan alapuolella. (kyllä) Niklas Österåker kannatti kevyen liikenteen väylän rakentamista Vanhakaupungintien yhteyteen. Hän totesi alueella asuvan monia lapsiperheitä ja toivoi kevyen liikenteen väylän ulottuvan Uusipellontielle asti. (kyllä) Birgit ja Bjarne Lundström, Timo ja Beatric Lähde ja Knut Lundström eivät hyväksy katualueen varaamista kaavassa heidän tilojensa 6:157 ja 6:166 poikki eivätkä mainittujen tilojen jakamista. (ei) Sen sijaan he esittävät läpiajoa Dollinmäentien kautta tai kokoojakadun päättämistä kääntöpaikkaan Lundströmintien kohdalla. (ei) He eivät myöskään hyväksy polkua, jonka pääte on osoitettu Knut Lundströmin pihamaan viereiselle yksityistielle. (kyllä) Lisäksi he vaativat viheralueen siirtämistä Lundströmintien viereen. Anders Lundström ei hyväksy polkua, jonka pääte on osoitettu Knut Lundströmin pihamaan viereiselle yksityistielle. (kyllä) Hän piti kokoojakatua Köyhäinmaidentielle hyödyttömänä. (ei) Pertti Eerola kirjoitti, että Gäddanpolun ja Louhikkorinteen liittymä on nykyään ahdas, noin 5 metriä räystäiden kohdalta, mistä aiheutuu muun muassa lumen ja jään putoamisia pyörä- 18

19 tietä kulkevien päälle ja lumien aurauksen rakennusten seiniä vasten sekä huonon näkyvyyden. Eerola ehdotti, että Gädda II -alueen asemakaavassa varataan pyörätien paikka Dollinmäentien päästä kohti Sepänkylän keskustaa (kyllä, ohjeellisena) tai mikäli tämä ei ole mahdollista, niin rakennetaan nykyisen Louhikkorinteen suuntainen olemassa olevaan kaavaan varattu pyörätie. (ei) Bo Granlund kirjoitti muun muassa, että alueen viihtyisyys ja houkuttelevuus on myös kunnallistaloudellisesta näkökulmasta tärkeä. Aluetta ei hänen mukaansa tulisi kuitenkaan kaavoittaa siten, että viereisten alueiden viihtyvyys ja houkuttelevuus kärsii. Granlundin mukaan puusto nykyisen Gäddan alueen ja Gädda II -alueen välillä tulee säilyttää kokonaisuudessaan (kyllä). Kaksikerroksiset asuintalot sopivat hänen mielestään paremmin nykyisen automaalaamon läheisyyteen (osittain). Granlund on huolestunut Vanhakaupungintien turvallisuudesta ja vaatiikin kävelytietä koko Vanhakaupungintien matkalle. (kyllä) Jaakko Hyytinen esitti, että kaava-alueen toteuttaminen lisää Vanhakaupungintien liikennettä noin 400 ajoneuvolla vuorokaudessa. Liikenteen ohjaamista kyseiselle tielle hän piti ongelmallisena ja esitti seuraavat neljä vaihtoehtoa: 1) Niittylähteentien jatkaminen Vanhakaupungintielle, 2) Gäddantien ja Gäddanpolun muuttaminen aluetta palvelevaksi kokoojatieksi, 3) liikenteen ohjaaminen Laitostien jatkeen kautta Vesilaitoksentielle ja 4) uuden tien rakentaminen suoraan valtatie 8:lle. (ei) Jan-Christer Eriksson viittasi jättämäänsä mielipiteeseen, jossa hän esitti perusteita sille, että Dollinmäentietä ei voi jatkaa Gädda II -kaava-alueelle, mutta piti kuitenkin suositeltavana kevyen liikenteen yhteyden rakentamista kyseiselle paikalle (kyllä, väylä ohjeellisena). Lisäksi hän pitää Keskuspuisto-vaihtoehtoa liikenteellisesti Kyläraitti-vaihtoehtoa parempana. Hän ei hyväksy Kyläraitti-vaihtoehdossa esitettyä katulinjausta Dollinmäentien jatkeeksi. (kyllä) Carina Engblom, Minna Punkari, Sten Engblom ja Thore Jåfs esittivät, että muodostetaan viheralue kaava-alueen asuntojen ja kaava-alueen vieressä Vanhakaupungintien toisella puolella olevien tilojen 4:325 ja 4:326 välille. (ei, mutta katualuetta levennetään) Lisäksi he huomauttivat, että Vanhakaupungintien liikenne tulee lisääntymään huomattavasti uuden asuntoalueen myötä. Heidän mielestään alueen liikenne tulee johtaa Vanhakaupungintielle usean liittymän kautta tai mahdollisesti suoraan valtatielle 8. (ei) He halusivat, että uuden alueen liittymän suunnittelussa otetaan huomioon edellä mainittujen tilojen rakennukset ja asukkaat. (kyllä) Vanhankaupungintien suuntainen kevyen liikenteen väylä tulee heidän mielestään sijoittaa tien pohjoispuolelle. (kyllä) He ovat sitä mieltä, että kaupunkimainen rakentaminen vähentää alueen maalaismiljöön arvoa. Lisäksi alueen suunnittelussa tulisi ottaa huomioon ympäristön nykyisten asukkaiden mahdollisuus luonnonläheiseen virkistäytymiseen. (kyllä) Malin ja Stefan Neumanin mielestä Keskuspuisto-vaihtoehto on järkevin seuraavin muutoksin: Louhikkorinteen ja kaava-alueen välinen virkistysalue tulee olla esitettyä suurempi (kyllä), polun rakentamista XXkujan ja Dollinmäentien välillä pitää välttää mopoliikenteen vuoksi (kyllä) ja liikennejärjestelyjen kokonaisratkaisu tulee pohtia. (kyllä) Jarkko Laaksoharjun mielestä Kyläraitti-vaihtoehto on parempi ja Keskuspuisto-vaihtoehto rikkoo Gäddan idyllin. (osittain, uusi kaavaluonnos aiempien vaihtoehtojen yhdistelmä) Tekninen lautakunnan päätösehdotuksen saatekirjeessä mainitaan muun muassa seuraavaa: tulvakorkeudet on otettava suunnittelussa huomioon (kyllä), Lågfjärdsbäckenin perkausmassat täytyy kuljettaa pois alueelta, uuden kaava-alueen rakentamisen myötä Vanhakaupungintien muutostyöt tulevat ajankohtaisiksi, uudesta alueesta tulee miljööltään kaupunkimainen, ja tähän kuuluu myös, että pintavedet johdetaan pois putkia pitkin, talvi- 19

20 kunnossapitoa vaikeuttaa huomattavasti se, ettei teiden varsilla ole tilaa lumelle, vaan suurin osa lumesta on kuljetettava pois alueelta (katualuetta muutettu siten, että lumimassat mahtuvat kadulle), tavallisella traktorilla aurattavalle jalkakäytävälle ei jää riittävästi tilaa, vesi-, viemäri- ja pintavesijohdot ja valaistus voidaan sijoittaa viheralueelle, mutta puhelinja sähkölinjat ja mahdollinen kaukolämpökanava täytyy sijoittaa tiehen, luonnoksesta puuttuvat varaukset nykyisille johdoille ja kaapeleille. Kunnaninsinööri Sten-Ole Back ehdotti, että teiden ja rakennusten korkeus vahvistetaan ja että siinä huomioidaan tulvariski ja asfaltin uusiminen (kyllä). Lisäksi hän ehdotti, että mahdollisuus ajaa lunta viheralueelle huomioidaan (kyllä), että tiealue laajennetaan 12 metriä leveäksi (kyllä, seinästä seinään) sekä tehdään kaapeleille ja muille kanaville varaukset, että 200 millimetrin viemärijohtoa varten kaavaan suunnitellaan johtoalue (kyllä) ja että Vanhankaupungintien liikenteelle laaditaan lisäsuunnitelma tien muutostöiden ja kevyen liikenteen väylän mahdollistamiseksi. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen ja huomautti lisäksi muun muassa, että pintavesijärjestelmä pitää rakentaa ja vesilaitoksen tulee laatia määräykset sitä varten. ( , 30) Rakennustarkastaja Ben Antell ehdotti seuraavia asioita otettavaksi huomioon jatkossa: liikenteen järjestäminen kaava-alueelta Vanhakaupungintielle ja edelleen Sepänkyläntielle, (kyllä), sokkeli- ja harjakorkeudesta sekä rakennuksen ulkomuodosta ja kattokulmasta määrääminen kaavassa (kyllä), energiatehokkuusmääräysten pohtiminen (kyllä). Edelleen pitäisi harkita rakennuspaikkojen teräspaalutusmääräyksiä (ei) sekä puisto- ja virkistysalueiden hoitosuunnitelman tekemistä (kyllä). Rakennuslautakunta päätti hyväksyä ehdotuksen ja painottaa seuraavia asioita: perustusolosuhteet tulee tutkia huolellisesti (kyllä), alueen liittymä Vanhakaupungintielle tulee siirtää pois notkosta (kyllä), Vanhakaupungintie tulee muuttaa turvallisemmaksi (kyllä) tai löytää muita vaihtoehtoja sekä Lågfjärdsbäckenin molemmin puolin tulee jättää tarpeeksi tilaa puhdistustoimenpiteille. (kyllä) Ympäristö- ja terveystarkastaja Helena Granlund lausui muun muassa seuraavaa: rakennuksia ei saa rakentaa Lågfjärdsbäckenin rantaan asti (kyllä), Lågfjärdsbäckenin puhdistuskoneille tulee jättää tarpeeksi tilaa puron molemmin puolin (kyllä), tulvariski ja sadevedet tulee ottaa suunnittelussa huomioon (kyllä). Lisäksi muiden muassa Ole ja Agneta Ståhl sekä Jörgen ja Kerstin Nordström ovat aiemmin toivoneet, että Louhikkorinteen ja kaava-alueen välinen viheralue säilyy rakentamattomana (kyllä). Kaavoitus- ja kuntasuunnittelujaosto päätti ( 94) laajentaa asemakaavaaluetta koskemaan kiinteistöä 6:160 ja Vanhankaupungintien tiealuetta. Tämän johdosta laaditaan uusi asemakaavaluonnos, joka asetetaan nähtäville. Asemakaavaluonnoksen valmistuttua ne asetetaan nähtäville laadintavaiheen kuulemista varten, jolloin niistä voi jättää kirjallisia tai suullisia mielipiteitä ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Nähtävilläolosta ilmoitetaan sanomalehdissä, virallisella ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla, Kunnanhallitus asettaa asemakaavaehdotuksen sen valmistuttua MRL 65 :n ja MRA 19 :n mukaisesti julkisesti nähtäville, jolloin osallisella ja kunnan jäsenellä on mahdollisuus jättää ehdotuksesta kirjallinen muistutus ilmoitettuun määräaikaan mennessä. 20

21 Samalla pyydetään asiaankuuluvat viranomaislausunnot. Nähtävilläolosta ilmoitetaan sanomalehdessä, virallisella ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivulla, Ensimmäiseen yleisötilaisuuteen osallistui noin 30 asiasta kiinnostunutta. Toinen yleisötilaisuus pidetään syyskuussa Asemakaava viedään kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi kunnanhallituksen esityksestä. Hyväksymisestä ilmoitetaan MRA:n mukaisesti sanomalehdissä ja virallisella ilmoitustaululla. Hyväksymispäätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen siten kuin kuntalaissa säädetään. Lisäksi osallisella on MRL 64 :n mukaan mahdollisuus ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville esittää Etelä-Pohjanmaan ELYlle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Mustasaaren kunnalla on tarkoitus tehdä sitovia maankäyttösopimuksia alueen yksityisten maanomistajien kanssa sen jälkeen, kun kaavaluonnos tai -ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä Työryhmä ja suunnittelijat Kaavan laadintatyötä ohjaa Mustasaaren kunnan työryhmä, johon kuuluvat rakennustarkastaja Ben Antell, kunnaninsinööri Sten-Ole Back, kaavoitusteknikko Marika Häggblom ja kaavoitusinsinööri Barbara Påfs (työryhmän puheenjohtaja). Työryhmän sihteerinä toimii arkkitehti Juho Rajaniemi (Arkkitehti Oy Rajaniemi). Juho Rajaniemi toimii kaavan laatijana. Liikenneselvityksestä vastaa diplomi-insinööri Klas Hytönen Talentek Oy:stä ja luontoinventoinnista biologi Mattias Kanckos Essnaturesta Viranomaisyhteistyö Kaavasta on pidetty infokokous ELY-keskuksessa Tarvittaessa pidetään viranomaisneuvottelu asemakaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon jälkeen. Tätä ennen viranomaiset pitävät työpalavereja. 3.4 Asemakaavan tavoitteet Yleiset tavoitteet Tavoitteena on, että alueesta ja sen korkealuokkaisesta arkkitehtuurista tulee esikuva Vaasan seudulla ja että alue muodostaa miellyttävän kokonaisuuden. Tavoitteena on yhteinen lämmitys: kaukolämpö, maalämpö tai muu uusiutuva energia. Alueen läpi virtaava puro on katsottava laatua korottavaksi tekijäksi. Liikenne- ja pysäköintiratkaisujen on mahdollistettava viihtyisä asuminen. Visiona on matala ja tiheä rakentaminen. Tavoitteena on, että alue saa uudessa asemakaavassa merkinnät AO (omakotitalo), AP (pientalo) ja AR (rivitalo). Kaksi AO-tonttia varataan korvaukseksi maa-alueista alueen aikaisemmalle haltijalle. Tärkeänä kaavoitukseen liittyvänä tavoitteena on myös selvit- 21

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 27.5.2016 SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

S i v u 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SINGSBY Trollkunibackin asemakaava

S i v u 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SINGSBY Trollkunibackin asemakaava S i v u 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 20.5.2015 SINGSBY Trollkunibackin asemakaava S i v u 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄ, Gäddan alue Asemakaavan laajennus, korttelit

SEPÄNKYLÄ, Gäddan alue Asemakaavan laajennus, korttelit O s a l l i s t u m i s - j a a r v i o i n t i s u u n n i t e l m a, k o r t t e l i t 6 6 1-665 S i v u 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 11.12.2015 Täydennetty 3.5.2016

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA 404-40-0 SEKÄ SOKOJANTIETÄ 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee Kallisen

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.3.2016 KURIKAN KAUPUNKI Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. Kaavoitushanke on mukana Lempäälän kunnan kaavoitusohjelmassa 2013.

1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. Kaavoitushanke on mukana Lempäälän kunnan kaavoitusohjelmassa 2013. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA Sääksjärven asemakaava, Kurrenkujan alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.4.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 13.5.2015 LUUMÄKI /TAAVETTI LINNALANTIE- UKKO-PEKANKAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osia Linnalantiestä ja Marttilantiestä

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1 (6) NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 288 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren asemakaava-alueen

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 1 Moisio 1 D:no 287/2014 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan itäpuolella ja se rajoittuu

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 344, osa korttelia 346 sekä katualuetta MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ALANURMON

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

YLITORNIO KUNTA SEITAP OY

YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 31 rakennuspaikat 6, 7 ja 8 KAAVASELOSTUS YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1 Suunnittelutilanne

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19 KOSKI TL KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.11.2016 Kosken Tl Kirkonseudun asemakaavan muutos / Korttelit 18 ja 19 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee noin 1 km päässä

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE

ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE PITKÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: KORTTELEITA 882-884 SEKÄ KATU- JA LÄHIVIRKISTYS- ALUEITA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVALLA (LAAJENNUS)

Lisätiedot

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU LÄHIVIRKISTYSALUE ULVILASSA 5.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO 1. PERUS-

Lisätiedot