GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS"

Transkriptio

1 GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS ASEMAKAAVALUONNOS

2 MUSTASAAREN KUNTA GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS Asemakaava koskee Mustasaaren kunnan Sepänkylän tiloja 1:647, 1:771, 3:288 ja 6:160 sekä osia tiloista 1:19, 1:395, 1:491, 3:271, 3:368, 4:261, 6:157 ja 6:166. Asemakaavan muutos koskee Sepänkylän asemakaava-alueen korttelia 421 sekä maatalous- ja katualueita., hyväksy- Asemakaavaselostus koskee Mustasaaren kunnanvaltuuston x.x.2012, mää asemakaavaa. Asemakaavalla ja sen muutoksella muodostuvat Sepänkylän asemakaava-alueen korttelit 421 ja sekä niihin liittyvät virkistys-, maatalous-, katu- ja erityisalueet. Kaava-alueen sijainti ja nimi Noin 10,2 hehtaarin kokoinen asemakaava-alue sijaitsee noin 800 metriä Mustasaaren kuntakeskuksen itäpuolella. Asemakaava-alueen rajaus on esitetty kansikuvassa. Asemakaavan nimi on Gädda II -asuinalueen asemakaava. Asemakaavalla muodostetaan uusi asuinalue ja ajantasaistetaan Sepänkylän asemakaavaa. Kaavan laatija Kaavan on laatinut Arkkitehti Oy Rajaniemi ja siellä TkT, arkkitehti SAFA Juho Rajaniemi. Yhteyshenkilönä Mustasaaren kunnan organisaatiossa on toiminut kaavoitusinsinööri Barbara Påfs. 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIIVISTELMÄ 1.1 Kaavaprosessin vaiheet 1.2 Asemakaava 1.3 Asemakaavan toteuttaminen 2. LÄHTÖKOHDAT 2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Tekniset verkostot Maanomistus 2.2 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet Maakuntakaava Sepänkylän osayleiskaava Ajantasa-asemakaava 3. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 3.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 3.3. Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Työryhmä ja suunnittelijat Viranomaisyhteistyö 3.4 Asemakaavan tavoitteet Yleiset tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 4. ASEMAKAAVALUONNOKSEN KUVAUS 4.1 Kaavan rakenne ja mitoitus Yleistä Asuinkorttelialueet Katualueet Muut alueet 4.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 4.3 Kaavan vaikutukset 4.4 Kaavamerkinnät ja määräykset 4.5 Nimistö 3

4 5. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 5.1 Toteuttaminen ja ajoitus LÄHTEET LIITTEET Liite 1. Asemakaavan seurantalomake (ei mukana luonnosvaiheessa) Liite 2. Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 3. Havainnekuva 1:2000 Liite 4. Katuperspektiivi Liite 5. Luontoselvitys Liite 6. Liikennetarkastelu 4

5 1. TIIVISTELMÄ 1.1 Kaavaprosessin vaiheet Kunnanhallitus päätti alueen asemakaavoittamisesta, Tarjouspyyntö julkisissa hankintailmoituksissa Kaavoitusinsinööri Barbara Påfs valitsi viranhaltijapäätöksellä (62/2010) kaavan laatijaksi Arkkitehti Oy Rajaniemen Neljä maankäyttöskissiä valmistui ja lähetettiin työryhmän (Antell, Back, Häggblom, Påfs) jäsenille Työryhmän ensimmäinen kokous: suunnittelusopimuksen allekirjoitus, kahden luonnosvaihtoehdon valinta (Byvägen ja Centralpark) ja ekskursio pääkaupunkiseudulle Tiedottaminen kaavoituksen käynnistymisestä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä Työryhmän toinen kokous Alustavien asemakaavaluonnosten esittely kaavoitus- ja kuntasuunnittelujaostossa Infokokous ELY-keskuksessa Vaasassa Kunnanhallituksen kaavoitus- ja kuntasuunnittelujaosto päätti asettaa asemakaavaluonnokset nähtäville ja pyytää niistä lausunnot, Asemakaavaluonnokset ja kaavan valmisteluaineisto olivat nähtävillä Yleisötilaisuus Mustasaaren virastotalossa Liikennetarkastelu valmistui (Talentek Oy) Vastineet mielipiteisiin ja lausuntoihin valmistuivat Maaperätutkimus valmistui (Ramboll Oy) Työryhmän kolmas kokous Kaavoitus- ja kuntasuunnittelujaosto päätti laajentaa asemakaava-aluetta koskemaan kiinteistöä 6:160, Luontoselvitys valmistui (Essnature) Pohjakartan tarkistus Lågfjärdsbäckenin osalta Työryhmän neljäs kokous 1.2 Asemakaava Noin 10,2 hehtaarin kokoinen asemakaava-alue sijaitsee noin 800 metriä Mustasaaren kuntakeskuksen itäpuolella. Asemakaava-alueen rajaus on esitetty tämän selostuksen kansikuvassa. Mustasaaren kunta omistaa suunnittelualueesta noin 5,5 hehtaarin yhtenäisen maa-alueen. Asemakaava-alueeseen sisältyy myös osia aiemmin asemakaavoitetusta alueesta. Mustasaaren kunnan ostama alue on tällä hetkellä viljelysmaata, jota Lågfjärdsbäckenin puro osaksi rajaa ja osaksi halkoo. 1.3 Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavan toteutuksessa ovat mukana sekä yksityinen että julkinen sektori. Mustasaaren kunta rakentaa katualueet ja kunnallistekniikan myöhemmin päätettävässä aikataulussa sekä saattaa tontit rakennuskelpoiseksi kaavan saatua lainvoiman. Ennen tonttien luovuttamista pitää laatia puistoalueiden istutus- ja hoitosuunnitelma. Kaavaalueen länsiosassa joudutaan katualuetta ja osaa tonteista esikuormittamaan ennen 5

6 kuin niitä päästään rakentamaan. Tämän johdosta kaava-alueen itäosa toteutetaan ennen länsiosaa. Kaavan toteuttaminen alkanee vuonna 2012 ja kestänee noin 6 vuotta. 6

7 2. LÄHTÖKOHDAT 2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Noin 10,2 hehtaarin kokoinen asemakaava-alue sijaitsee noin 800 metriä Mustasaaren kuntakeskuksen itäpuolella. Alue on pääosin peltoa ja sitä halkoo Lågfjärdsbäcken-niminen oja, jonka leveys on noin viisi metriä. Ojan pinta on noin 0,40 m merenpinnan alapuolella (N60-järjestelmässä). Maapinnan korkeus nousee itä- ja länsireunassa noin 5-6 metriin asti ja matalimmillaan se on alueen pohjoisosan pellolla ojan länsipuolella. Tämä kohta on altis myös kevättulville. Maaperän pintakerrokset ovat alueella pääosin savea ja silttiä. Kantavat rakennekerrokset sijaitsevat ojan itäpuolella noin 3-6 metrin ja länsipuolella noin 5-10 metrin syvyydessä. Alueen länsiosassa on neljä asuinrakennusta ja muutama talousrakennus, mutta muuten alue on rakentamatonta. Maanviljelyskulttuurista muistuttaa alueen eteläosassa oleva muutaman puun rykelmä, jonka ympärille on kerätty kiviä. Kuva 1. Kaava-alue kuvattuna kaakosta. 7

8 Kuva 2. Tulvavesi kohosi alueen pohjoisosan pellolle keväällä Kuva 3. Yleisnäkymä kaava-alueen länsiosasta. Vasemmassa reunassa Gäddan tilan pihapiiri. 8

9 Kuva 4. Yleisnäkymä kaava-alueen itäosasta Luonnonympäristö Asemakaava-alue on suurelta osaltaan viljeltyä peltomaata. Peltoalueella on myös kolme suurta siirtolohkaretta. Lågfjärdsbäckenin reunoilla kasvaa ojanvarsikasvillisuutta sekä pienehkojä lehtipuita, lähinnä pajuja ja koivuja. Puro jakaa asemakaava-alueen kahteen melkein yhtä suureen osaan ja on leveydeltään noin 3-5 metriä. Purossa on erittäin humuspitoista ja ruskeaa vettä. Alueen koilliskulmassa on pieni metsä-alue, jolla kasvaa vaihtelevaa sekametsää; järeitä haapoja sekä kaksi suurta kuusta. Alueen länsiosassa on myös erittäin pieni metsäsaareke, jossa kasvaa erittäin tiheää tuomen muodostamaa metsää (kuva 5). Länsiosan tonteilla on omakotitaloasutukselle tyypillistä kasvillisuutta. Kuva 5. Peltojen keskellä oleva pieni metsäsaareke alueen keskiosassa. 9

10 Kuva 6. Lågfjärdsbäcken kaava-alueen pohjoisosassa. Kuvan keskellä näkyy tuhoutuneen maataloussillan rakenteita. Biologi Mattias Kanckos Essnaturesta on laatinut alueelle luontoselvityksen kesällä Luontoselvityksen tavoitteena oli kuvata selvitysalueen kasvillisuuden yleispiirteet sekä mahdollisesti löytää uhanalaisia ja suojeltuja kasveja tai luonnonsuojelulain, vesilain tai metsälain mukaan suojeltuja luontotyyppejä. Lain mukaan suojeltujen luontotyyppien lisäksi kartoitettiin myös paikallisesti harvinaisia luontotyyppejä, jotka voivat olla tärkeitä luonnon monimuotoisuudelle tai olla uhanalaisten ja suojeltujen lajien elinympäristöjä. Luontoselvitys sisältää luontotyyppien, kasvillisuuden, pesimälinnuston sekä liito-orava-selvityksen. Selvityksen mukaan alueen merkitys luonnon monimuotoisuudelle on aika vähäinen, koska suuri osa alueesta kostuu viljelyksessä olevasta pellosta ja koska ympäröivää maata on jo tiivisti rakennettu. Alueelta ei havaittu metsälain, vesilain tai luonnonsuojelulain mukaan suojeltuja luontotyyppejä eikä paikallisesti luonnon monimuotoisuudelle tärkeitä luontotyyppejä. Alueella ei esiinny lintulajeja, jotka kuuluvat EU:n lintudirektiiviin tai luontodirektiiviin, ja ainoastaan yksi laji, punavarpunen, joka kuuluu silmällä pidettäviin lajeihin uusimman uhanalaisluokituksen mukaan. Alueella ei myöskään tavattu liito-oravaa ja selvitetty alue sopii huonosti uhanalaiselle ja suojellulle lajille. Näin ollen alueella ei ole erityisiä luontoarvoja, joita pitäisi huomioida asemakaavan laatimisessa Rakennettu ympäristö Kaava-alueen länsiosassa sijaitsevat 1800-loppupuolella rakennettu ja 1920-luvulla laajennettu talonpoikaistalo sekä siihen liittyen 1800-luvun lopun talousrakennus ja 1950-luvun kaksikerroksinen kanala. Kanala ja talousrakennus on rakennettu toisiinsa kiinni. Päärakennus on jyrkän rinteen reunalla useita metrejä muuta kaava-aluetta korkeammalla. 10

11 Pihapiiri edustaa Gäddan alueen vanhinta rakennuskantaa ja perinteistä talonpoikaisrakentamista. Päärakennus on rakennettu ainakin kahdessa eri osassa ja on tyypillinen maalaistalo varsin kapeine runkoineen ja korkeine kuisteineen. Talo on korjattu perusteellisesti ilmeisesti 1980-luvulla ja siihen on vaihdettu uusia rakennusosia, muun muassa ikkunat, pääovi ja vesikate. Päärakennusta asuttaa edelleen Gäddan suku. Punamullan värinen talousrakennus on toiminut tallina ja mahdollisesti myös navettana. Siinä on mielenkiintoinen ikkuna-aukotus, sillä ikkunoiden korkeusasema vaihtelee poikkeuksellisen paljon. Nykyään rakennus toimii autotallina ja varastona. Entinen kanala on tyhjillään. Talojen väritys soveltuu hyvin maatalousmaisemaan. Talousrakennus ja entinen kanala ovat punamullan värisiä, päärakennus vaaleahkon keltainen. Kaikissa rakennuksissa on valkoiset ikkuna-, räystäs- ja nurkkalaudat. Talousrakennuksen ovet ovat keltamullan väriset. Kuva 7. Gäddan tilan päärakennus. Kuvat 8 ja 9. Talousrakennus ja kaksikerroksinen entinen kanalarakennus. Rakennuksia ei ole suojeltu eikä niillä ole todettu olevan valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävää kulttuurihistoriallista arvoa. Rakennukset eivät ole mukana Sepänkylän osayleiskaavan liitteessä mainittujen 18 taajamakuvalle arvokkaan rakennuksen joukossa. Päärakennus on tyypillinen aikakautensa talonpoikaisrakentamisen edustaja, jota on pidetty hyvässä kunnossa. Sen kulttuurihistoriallista arvoa vähentää 11

12 kuitenkin alkuperäisten rakennusosien, etenkin ikkunoiden, uusiminen. Talousrakennuksen ikkuna-aukotus ja kanalan kaksikerroksisuus tekevät niistä normaalista maatalousrakentamisesta poikkeavia, mutta ei sillä tavalla, että niiden suojelu asemakaavalla olisi välttämätöntä. Rakennusryhmä, vaikka onkin viehättävä ja sijoittuu maisemarakenteessa näkyvälle paikalle, ei myöskään kokonaisuutena muodosta sellaista miljöötä, jonka suojeleminen asemakaavalla olisi tarpeen. Lisäksi rakennuksista on pidetty huolta ja todennäköisesti näin tapahtuu jatkossakin, joten rakennetun ympäristön arvoja ei ole vaarassa kadota. Rakennusten lähellä on 1960-luvulle tyypillinen asumiskäytössä oleva rinnetalo, jossa on loiva harjakatto ja punatiiliset päätyseinät. Sillä ei ole suojeluarvoja. Lisäksi alueella sijaitsee kaksi eri aikakausilta olevaa asuinrakennusta ja muutama talousrakennus, joilla ei ole suojeluarvoja. Kuvat Alueen rakennuksia Tekniset verkostot Suunnittelualueen läheisyydessä on olemassa kunnallistekniset vesi- ja viemäriverkostot. Alueen läpi kulkee Lågfjärdsbäckenin itäpuolella 20 kv:n ilmajohto ja länsipuolella 200 mm:n jätevesijohto. Kaukolämpölinjasto sijaitsee alueen lounaispuolella noin 300 metrin päässä Maanomistus Yli puolet kaava-alueesta on Mustasaaren kunnan omistamaa. Loppuosa on yksityisessä omistuksessa. 12

13 Kuva 14. Maanomistuskartta. Mustasaaren kunnan omistama alue (tilat 1:647 ja 3:368) on rajattu sinisellä. 2.2 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäytön uudistetut tavoitteet ovat tulleet voimaan Niiden erityistavoitteissa ohjataan tarkempaa alueiden käytön suunnittelua muun muassa seuraavin määräyksin: Alueidenkäytön suunnittelulla on huolehdittava, että asunto- ja työpaikkarakentamiseen on tarjolla riittävästi tonttimaata. Alueiden käytön suunnittelussa uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintoja ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä sekä luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle. Taajamia kehitettäessä on huolehdittava siitä, että viheralueista muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia. Alueidenkäytössä on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua. Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset tulvavaara-alueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit. Alueidenkäytön suunnittelussa uutta rakentamista ei tule sijoittaa tulvavaara-alueille. 13

14 Yleis- ja asemakaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin. Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energialähteiden ja kaukolämmön käyttöedellytyksiä. Ilman erityisiä perusteita ei hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita tule ottaa taajamatoimintojen käyttöön eikä hyviä ja laajoja metsätalousalueita pirstoa muulla maankäytöllä Maakuntakaava Kuva 15. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta (2005). Mustasaaren kunta kuuluu Pohjanmaan liiton alueeseen. Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan yksimielisesti Mustasaaressa pitämässään kokouksessa Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai maakunnan osa-alueella. Ympäristöministeriö vahvisti Pohjanmaan maakuntakaavan Maakuntakaavassa alue on osoitettu merkinnällä A taajamatoimintojen alueeksi. Merkintään liittyy suunnittelumääräys, jonka mukaan maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä. Suunnittelualue kuuluu myös Vaasan kaupunkiseudun kaupunkikehittämisen vyöhykkeeseen (kk-1), jonka suunnittelumääräyksessä määrätään muun muassa seuraavasti: Vaasan kaupunkiseudulla kasvu tulee kohdistaa ensisijaisesti kaupunki- ja kuntakeskuksiin sekä alakeskuksiin, missä kaupunki- ja taajamarakennetta tulee täydentää ja eheyttää. Uudet asuntoalueet tulee sijoittaa joukkoliikenteen kannalta edullisesti. 14

15 2.2.3 Sepänkylän osayleiskaava Sepänkylän osayleiskaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa Suurimmalla osalla alueesta on osayleiskaavassa kaavamerkintänä M (maa- ja metsätalousvaltainen alue). Kaava-alueen luoteisnurkka on merkitty vanhaa miljöötä edustavaksi pientalovaltaiseksi alueeksi (AP-4). Vanhakaupungintien reunaan on merkitty kevyen liikenteen väylä. Osayleiskaava on oikeusvaikutteinen. Kuva 16. Ote Sepänkylän osayleiskaavasta (2002) Ajantasa-asemakaava Suunnittelualueella on voimassa oleva asemakaava alueen länsiosassa, jossa osa asemakaava-alueesta on merkitty maatalousalueeksi (MT) ja osa pientaloasumiseen (AO-1 ja AP-1). Suunnittelualueen itäreunassa kuuluu kapea kaistale ajantasa-asemakaavassa katualueeseen. Ajantasa-asemakaava koostuu suunnittelualueella asemakaavoista1.7 (vahvistettu ), 1.15 (vahvistettu ) ja 1.23 (hyväksytty ). 15

16 Kuva 17. Ote ajantasa-asemakaavasta. 16

17 3. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Asemakaavan suunnittelu vastaa tarpeeseen ohjata asumista Sepänkylään. 3.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kunnanhallitus päätti alueen asemakaavoittamisesta , Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset MRL 62 :n mukaisesti osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä. Maanomistajat, asukkaat, yhteisöt ja yritykset Yhdistykset Mustasaaren kunnan hallintokunnat Muut Taulukko 1. Asemakaavan osalliset Vireilletulo - maanomistajat ja naapurit - asukkaat - alueella toimivat yritykset, yhteisöt ja yhdistykset - Vaasan Sähkö Oy - Sepänkylän ja Björkön vedenpuhdistamo - Smedsby Värmeservice Ab - Anvia - kunnanhallitus - sosiaalilautakunta, tekninen lautakunta, rakennuslautakunta - kaavoitus- ja kuntasuunnittelujaosto, ympäristöjaosto - Etelä-Pohjanmaan ELY - Pohjanmaan liitto - Pohjanmaan pelastuslaitos Kaava on mukana Mustasaaren kunnan kaavoituskatsauksessa vuodelle Kaavoitustyön aloittamisesta on lisäksi tiedotettu erikseen Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Kaksi vaihtoehtoista asemakaavaluonnosta oli nähtävillä Luonnoksista jätettiin 16 mielipidettä ja 3 lausuntoa. Seuraavassa on esitetty tiivistettynä niiden sisältö sekä (sulkeissa) arvio siitä onko mielipiteen tai lausunnon sisältö toteutunut uudessa asemakaavaluonnoksessa. 17

18 Kjell Staffans toi esille huolensa Nordhydraulic Oy Ab:n valimotoiminnan päästöistä ja vaikutuksesta alueen ilman laatuun sekä ehdottaa asiasta informaatiotilaisuutta Gädda II -alueelle muuttoa suunnitteleville (tiedotetaan seuraavan kaavasta pidettävän yleisötilaisuuden yhteydessä). Edelleen Staffans huomauttaa, että Gädda II -kaava-alueen liikenne kuormittaa Vanhakaupungintietä sekä myös Köyhäinmaidentietä, Dollinmäentietä ja Holmintietä. Staffansin mielestä Gäddan alueen kautta ohjautuu läpiajoliikennettä. Hän tarkentaa vielä kaksi ongelmallista kohtaa (ei, ongelmalliset kohdat kaava-alueen ulkopuolella). Klaus ja Anna Erbismannin mielestä Keskuspuisto-vaihtoehdossa alueen maalaisidylli on vaarassa tuhoutua. Heidän mielestään Kyläraitti-vaihtoehdossa maalaismiljöö säilyy paremmin. (osittain) Erik ja Mikael Gädda esittivät, että Keskuspuisto-vaihtoehto on parempi, koska se säilyttää alueen erityisluonteen paremmin. Nykyinen kaavamerkintä maatalousalueeksi on heidän mielestään vanhentunut ja epätarkoituksenmukainen, koska alue ei heidän mukaansa sovellu maatalouskäyttöön. (osittain) Edelleen he pitävät Vanhakaupungintien suuntaista, kuten muitakin kaavaluonnoksessa esitettyjä kevyen liikenteen väyliä hyvänä ratkaisuna. (kyllä) He ehdottavat puolikaaren muotoiselle kadulle nimeä Andersidsvägen alueen kansanomaisen sanonnan andär siidon mukaisesti (mahdollisesti, nimi on vielä harkinnassa). Heidän mukaansa kaava-alueen ja nykyisen Gäddan alueen yhdistävää autoliikenteen katua ei pidä suunnitella. (kyllä) Lisäksi he muistuttavat, että heillä on ajantasakaavassa rakennusoikeutta Gäddantie 4:ssä sijaitsevan omakotitalon edessä. Tätä rakennusoikeutta ei ole osoitettu kaavaluonnoksessa ja se pitäisi palauttaa. (ei) Elof Berts vastusti sitä, että hänen omistamansa kiinteistön maa-alue osoitetaan kaavassa katualueeksi. Alue tarvitaan hänen mukaansa työntekijöiden pysäköintialueeksi. (ei) Paavo Saari vastusti Keskuspuisto-vaihtoehdon kokoojakadun jatkamista Köyhäinmaidentielle, jolloin hänen tonttinsa, Köyhäinmaidentie 5, jäisi kolmen tien keskelle. Saaren mukaan ratkaisu lisäisi liikennettä ja vaarantaisi liikenneturvallisuutta ja lisäisi muutakin läpikulkuliikennettä. (ei, mutta autojen läpikulku estetään) Per Bengs esitti, että kaavaehdotuksessa täytyy osoittaa vähintään 15 metriä leveä viheralue Lågfjärdsbäckenin molemmin puolin, jotta puron puhdistustyöt voidaan hoitaa noin 10 vuoden välein. (kyllä). Edelleen Bengsin mukaan tulee kiinnittää huomiota alueen veden pinnan tasoon, joka on meren pinnan alapuolella. (kyllä) Niklas Österåker kannatti kevyen liikenteen väylän rakentamista Vanhakaupungintien yhteyteen. Hän totesi alueella asuvan monia lapsiperheitä ja toivoi kevyen liikenteen väylän ulottuvan Uusipellontielle asti. (kyllä) Birgit ja Bjarne Lundström, Timo ja Beatric Lähde ja Knut Lundström eivät hyväksy katualueen varaamista kaavassa heidän tilojensa 6:157 ja 6:166 poikki eivätkä mainittujen tilojen jakamista. (ei) Sen sijaan he esittävät läpiajoa Dollinmäentien kautta tai kokoojakadun päättämistä kääntöpaikkaan Lundströmintien kohdalla. (ei) He eivät myöskään hyväksy polkua, jonka pääte on osoitettu Knut Lundströmin pihamaan viereiselle yksityistielle. (kyllä) Lisäksi he vaativat viheralueen siirtämistä Lundströmintien viereen. Anders Lundström ei hyväksy polkua, jonka pääte on osoitettu Knut Lundströmin pihamaan viereiselle yksityistielle. (kyllä) Hän piti kokoojakatua Köyhäinmaidentielle hyödyttömänä. (ei) Pertti Eerola kirjoitti, että Gäddanpolun ja Louhikkorinteen liittymä on nykyään ahdas, noin 5 metriä räystäiden kohdalta, mistä aiheutuu muun muassa lumen ja jään putoamisia pyörä- 18

19 tietä kulkevien päälle ja lumien aurauksen rakennusten seiniä vasten sekä huonon näkyvyyden. Eerola ehdotti, että Gädda II -alueen asemakaavassa varataan pyörätien paikka Dollinmäentien päästä kohti Sepänkylän keskustaa (kyllä, ohjeellisena) tai mikäli tämä ei ole mahdollista, niin rakennetaan nykyisen Louhikkorinteen suuntainen olemassa olevaan kaavaan varattu pyörätie. (ei) Bo Granlund kirjoitti muun muassa, että alueen viihtyisyys ja houkuttelevuus on myös kunnallistaloudellisesta näkökulmasta tärkeä. Aluetta ei hänen mukaansa tulisi kuitenkaan kaavoittaa siten, että viereisten alueiden viihtyvyys ja houkuttelevuus kärsii. Granlundin mukaan puusto nykyisen Gäddan alueen ja Gädda II -alueen välillä tulee säilyttää kokonaisuudessaan (kyllä). Kaksikerroksiset asuintalot sopivat hänen mielestään paremmin nykyisen automaalaamon läheisyyteen (osittain). Granlund on huolestunut Vanhakaupungintien turvallisuudesta ja vaatiikin kävelytietä koko Vanhakaupungintien matkalle. (kyllä) Jaakko Hyytinen esitti, että kaava-alueen toteuttaminen lisää Vanhakaupungintien liikennettä noin 400 ajoneuvolla vuorokaudessa. Liikenteen ohjaamista kyseiselle tielle hän piti ongelmallisena ja esitti seuraavat neljä vaihtoehtoa: 1) Niittylähteentien jatkaminen Vanhakaupungintielle, 2) Gäddantien ja Gäddanpolun muuttaminen aluetta palvelevaksi kokoojatieksi, 3) liikenteen ohjaaminen Laitostien jatkeen kautta Vesilaitoksentielle ja 4) uuden tien rakentaminen suoraan valtatie 8:lle. (ei) Jan-Christer Eriksson viittasi jättämäänsä mielipiteeseen, jossa hän esitti perusteita sille, että Dollinmäentietä ei voi jatkaa Gädda II -kaava-alueelle, mutta piti kuitenkin suositeltavana kevyen liikenteen yhteyden rakentamista kyseiselle paikalle (kyllä, väylä ohjeellisena). Lisäksi hän pitää Keskuspuisto-vaihtoehtoa liikenteellisesti Kyläraitti-vaihtoehtoa parempana. Hän ei hyväksy Kyläraitti-vaihtoehdossa esitettyä katulinjausta Dollinmäentien jatkeeksi. (kyllä) Carina Engblom, Minna Punkari, Sten Engblom ja Thore Jåfs esittivät, että muodostetaan viheralue kaava-alueen asuntojen ja kaava-alueen vieressä Vanhakaupungintien toisella puolella olevien tilojen 4:325 ja 4:326 välille. (ei, mutta katualuetta levennetään) Lisäksi he huomauttivat, että Vanhakaupungintien liikenne tulee lisääntymään huomattavasti uuden asuntoalueen myötä. Heidän mielestään alueen liikenne tulee johtaa Vanhakaupungintielle usean liittymän kautta tai mahdollisesti suoraan valtatielle 8. (ei) He halusivat, että uuden alueen liittymän suunnittelussa otetaan huomioon edellä mainittujen tilojen rakennukset ja asukkaat. (kyllä) Vanhankaupungintien suuntainen kevyen liikenteen väylä tulee heidän mielestään sijoittaa tien pohjoispuolelle. (kyllä) He ovat sitä mieltä, että kaupunkimainen rakentaminen vähentää alueen maalaismiljöön arvoa. Lisäksi alueen suunnittelussa tulisi ottaa huomioon ympäristön nykyisten asukkaiden mahdollisuus luonnonläheiseen virkistäytymiseen. (kyllä) Malin ja Stefan Neumanin mielestä Keskuspuisto-vaihtoehto on järkevin seuraavin muutoksin: Louhikkorinteen ja kaava-alueen välinen virkistysalue tulee olla esitettyä suurempi (kyllä), polun rakentamista XXkujan ja Dollinmäentien välillä pitää välttää mopoliikenteen vuoksi (kyllä) ja liikennejärjestelyjen kokonaisratkaisu tulee pohtia. (kyllä) Jarkko Laaksoharjun mielestä Kyläraitti-vaihtoehto on parempi ja Keskuspuisto-vaihtoehto rikkoo Gäddan idyllin. (osittain, uusi kaavaluonnos aiempien vaihtoehtojen yhdistelmä) Tekninen lautakunnan päätösehdotuksen saatekirjeessä mainitaan muun muassa seuraavaa: tulvakorkeudet on otettava suunnittelussa huomioon (kyllä), Lågfjärdsbäckenin perkausmassat täytyy kuljettaa pois alueelta, uuden kaava-alueen rakentamisen myötä Vanhakaupungintien muutostyöt tulevat ajankohtaisiksi, uudesta alueesta tulee miljööltään kaupunkimainen, ja tähän kuuluu myös, että pintavedet johdetaan pois putkia pitkin, talvi- 19

20 kunnossapitoa vaikeuttaa huomattavasti se, ettei teiden varsilla ole tilaa lumelle, vaan suurin osa lumesta on kuljetettava pois alueelta (katualuetta muutettu siten, että lumimassat mahtuvat kadulle), tavallisella traktorilla aurattavalle jalkakäytävälle ei jää riittävästi tilaa, vesi-, viemäri- ja pintavesijohdot ja valaistus voidaan sijoittaa viheralueelle, mutta puhelinja sähkölinjat ja mahdollinen kaukolämpökanava täytyy sijoittaa tiehen, luonnoksesta puuttuvat varaukset nykyisille johdoille ja kaapeleille. Kunnaninsinööri Sten-Ole Back ehdotti, että teiden ja rakennusten korkeus vahvistetaan ja että siinä huomioidaan tulvariski ja asfaltin uusiminen (kyllä). Lisäksi hän ehdotti, että mahdollisuus ajaa lunta viheralueelle huomioidaan (kyllä), että tiealue laajennetaan 12 metriä leveäksi (kyllä, seinästä seinään) sekä tehdään kaapeleille ja muille kanaville varaukset, että 200 millimetrin viemärijohtoa varten kaavaan suunnitellaan johtoalue (kyllä) ja että Vanhankaupungintien liikenteelle laaditaan lisäsuunnitelma tien muutostöiden ja kevyen liikenteen väylän mahdollistamiseksi. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen ja huomautti lisäksi muun muassa, että pintavesijärjestelmä pitää rakentaa ja vesilaitoksen tulee laatia määräykset sitä varten. ( , 30) Rakennustarkastaja Ben Antell ehdotti seuraavia asioita otettavaksi huomioon jatkossa: liikenteen järjestäminen kaava-alueelta Vanhakaupungintielle ja edelleen Sepänkyläntielle, (kyllä), sokkeli- ja harjakorkeudesta sekä rakennuksen ulkomuodosta ja kattokulmasta määrääminen kaavassa (kyllä), energiatehokkuusmääräysten pohtiminen (kyllä). Edelleen pitäisi harkita rakennuspaikkojen teräspaalutusmääräyksiä (ei) sekä puisto- ja virkistysalueiden hoitosuunnitelman tekemistä (kyllä). Rakennuslautakunta päätti hyväksyä ehdotuksen ja painottaa seuraavia asioita: perustusolosuhteet tulee tutkia huolellisesti (kyllä), alueen liittymä Vanhakaupungintielle tulee siirtää pois notkosta (kyllä), Vanhakaupungintie tulee muuttaa turvallisemmaksi (kyllä) tai löytää muita vaihtoehtoja sekä Lågfjärdsbäckenin molemmin puolin tulee jättää tarpeeksi tilaa puhdistustoimenpiteille. (kyllä) Ympäristö- ja terveystarkastaja Helena Granlund lausui muun muassa seuraavaa: rakennuksia ei saa rakentaa Lågfjärdsbäckenin rantaan asti (kyllä), Lågfjärdsbäckenin puhdistuskoneille tulee jättää tarpeeksi tilaa puron molemmin puolin (kyllä), tulvariski ja sadevedet tulee ottaa suunnittelussa huomioon (kyllä). Lisäksi muiden muassa Ole ja Agneta Ståhl sekä Jörgen ja Kerstin Nordström ovat aiemmin toivoneet, että Louhikkorinteen ja kaava-alueen välinen viheralue säilyy rakentamattomana (kyllä). Kaavoitus- ja kuntasuunnittelujaosto päätti ( 94) laajentaa asemakaavaaluetta koskemaan kiinteistöä 6:160 ja Vanhankaupungintien tiealuetta. Tämän johdosta laaditaan uusi asemakaavaluonnos, joka asetetaan nähtäville. Asemakaavaluonnoksen valmistuttua ne asetetaan nähtäville laadintavaiheen kuulemista varten, jolloin niistä voi jättää kirjallisia tai suullisia mielipiteitä ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Nähtävilläolosta ilmoitetaan sanomalehdissä, virallisella ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla, Kunnanhallitus asettaa asemakaavaehdotuksen sen valmistuttua MRL 65 :n ja MRA 19 :n mukaisesti julkisesti nähtäville, jolloin osallisella ja kunnan jäsenellä on mahdollisuus jättää ehdotuksesta kirjallinen muistutus ilmoitettuun määräaikaan mennessä. 20

21 Samalla pyydetään asiaankuuluvat viranomaislausunnot. Nähtävilläolosta ilmoitetaan sanomalehdessä, virallisella ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivulla, Ensimmäiseen yleisötilaisuuteen osallistui noin 30 asiasta kiinnostunutta. Toinen yleisötilaisuus pidetään syyskuussa Asemakaava viedään kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi kunnanhallituksen esityksestä. Hyväksymisestä ilmoitetaan MRA:n mukaisesti sanomalehdissä ja virallisella ilmoitustaululla. Hyväksymispäätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen siten kuin kuntalaissa säädetään. Lisäksi osallisella on MRL 64 :n mukaan mahdollisuus ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville esittää Etelä-Pohjanmaan ELYlle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Mustasaaren kunnalla on tarkoitus tehdä sitovia maankäyttösopimuksia alueen yksityisten maanomistajien kanssa sen jälkeen, kun kaavaluonnos tai -ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä Työryhmä ja suunnittelijat Kaavan laadintatyötä ohjaa Mustasaaren kunnan työryhmä, johon kuuluvat rakennustarkastaja Ben Antell, kunnaninsinööri Sten-Ole Back, kaavoitusteknikko Marika Häggblom ja kaavoitusinsinööri Barbara Påfs (työryhmän puheenjohtaja). Työryhmän sihteerinä toimii arkkitehti Juho Rajaniemi (Arkkitehti Oy Rajaniemi). Juho Rajaniemi toimii kaavan laatijana. Liikenneselvityksestä vastaa diplomi-insinööri Klas Hytönen Talentek Oy:stä ja luontoinventoinnista biologi Mattias Kanckos Essnaturesta Viranomaisyhteistyö Kaavasta on pidetty infokokous ELY-keskuksessa Tarvittaessa pidetään viranomaisneuvottelu asemakaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon jälkeen. Tätä ennen viranomaiset pitävät työpalavereja. 3.4 Asemakaavan tavoitteet Yleiset tavoitteet Tavoitteena on, että alueesta ja sen korkealuokkaisesta arkkitehtuurista tulee esikuva Vaasan seudulla ja että alue muodostaa miellyttävän kokonaisuuden. Tavoitteena on yhteinen lämmitys: kaukolämpö, maalämpö tai muu uusiutuva energia. Alueen läpi virtaava puro on katsottava laatua korottavaksi tekijäksi. Liikenne- ja pysäköintiratkaisujen on mahdollistettava viihtyisä asuminen. Visiona on matala ja tiheä rakentaminen. Tavoitteena on, että alue saa uudessa asemakaavassa merkinnät AO (omakotitalo), AP (pientalo) ja AR (rivitalo). Kaksi AO-tonttia varataan korvaukseksi maa-alueista alueen aikaisemmalle haltijalle. Tärkeänä kaavoitukseen liittyvänä tavoitteena on myös selvit- 21

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 Sivu 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 SEPÄNKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 45 JA SIIHEN LIITTYVILLÄ TIE- JA

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

S i v u 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SINGSBY Trollkunibackin asemakaava

S i v u 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SINGSBY Trollkunibackin asemakaava S i v u 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 20.5.2015 SINGSBY Trollkunibackin asemakaava S i v u 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3 O s a l l i s t u m i s - j a a r v i o i n t i s u u n n i t e l m a, k o r t t e l i 7 2 1 S e p ä n k y l ä s s ä Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 7.4.2015 SEPÄNKYLÄ,

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄ, Gäddan alue Asemakaavan laajennus, korttelit

SEPÄNKYLÄ, Gäddan alue Asemakaavan laajennus, korttelit O s a l l i s t u m i s - j a a r v i o i n t i s u u n n i t e l m a, k o r t t e l i t 6 6 1-665 S i v u 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 11.12.2015 Täydennetty 3.5.2016

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1.

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1. KOKEMÄEN KAUPUNKI LUONNOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS: OSAKORTTELI

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKI METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 17.3.2014 KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT _._.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 17. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014

Lisätiedot

Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan laadinnan yhteydessä

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli.

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli. ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS 2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIE KAAVASELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.6.2011 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄ, Gäddan alue Asemakaavan laajennus

SEPÄNKYLÄ, Gäddan alue Asemakaavan laajennus O s a l l i s t u m i s - j a a r v i o i n t i s u u n n i t e l m a, G ä d d a n a l u e S e p ä n k y l ä s s ä S i v u 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 11.12.2015

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.11.2013 (tark. 01.04.2014) JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 2

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.11.2013 (tark. 01.04.2014) JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 2 KOKEMÄEN KAUPUNKI EHDOTUS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.11.2013 (tark. 01.04.2014) JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.06.2014 Kolarin kunta -

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAANAANMAAN PIENTALOALUEEN POHJOISOSA, 2. VAIHE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAANAANMAAN PIENTALOALUEEN POHJOISOSA, 2. VAIHE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAANAANMAAN PIENTALOALUEEN POHJOISOSA, 2. VAIHE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kokkolan kaupungin kaavoituspalvelut

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työn tavoitteena on

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI LIITE 1 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSAN NRO 8 KORTTELIN 801 TONTTI 7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.11.2014, TARK. 6.2.2015 Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

9 KAAVASELOSTUS Harju-Härkälä 2:n asemakaava

9 KAAVASELOSTUS Harju-Härkälä 2:n asemakaava Someron kaupunki 9 4.7 Maanomistus Kaavoitettava alue on pohjois- ja länsiosaltaan kaupungin omistuksessa sekä itä- ja eteläosiltaan yksityisessä omistuksessa. Kuvassa kaupungin omistamat maat turkoosilla

Lisätiedot

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 1/7 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 23.1.2013, 5.1.2015 TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 2/7

Lisätiedot

MURSKETIEN ASEMAKAAVA

MURSKETIEN ASEMAKAAVA UURAISTEN KUNTA MURSKETIEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.9.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella (pohjakuva MML2015).

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava. Työ: 26026. Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013

EURAJOEN KUNTA. Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava. Työ: 26026. Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013 EURAJOEN KUNTA Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26026 Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot

Suunnittelualue on Sulkavan seurakunnan, Sulkavan kunnan ja Sulkavan vanhustentukiyhdistys ry:n omistuksessa.

Suunnittelualue on Sulkavan seurakunnan, Sulkavan kunnan ja Sulkavan vanhustentukiyhdistys ry:n omistuksessa. SULKAVAN KUNTA SULKAVAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Juankosken kaupunki 1/6 JUANKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Tikanniemen ranta-alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Juankosken asemakaava-aluetta Tikanniemessä.

Lisätiedot