ASEMAKAAVAN SELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013"

Transkriptio

1 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Lepola III, Maatalousnormaalikoulun alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Diaarinumero: 1546/2009 Kaavatunnus: Vireilletulosta ilmoittaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaupunginhallitus hyväksynyt pvm x Kaupunginvaltuusto hyväksynyt pvm x

2

3 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Lepola III (Maatalousnormaalikoulun alue) Diaarinumero: 1546/2009 Kaavatunnus: Asemakaava koskee: Asemakaava koskee 22. kaupunginosan Lepolan tiloja 1:246 ja 1:2765 ja osaa tilasta 1:2773 sekä osaa Poikkitien maantiestä. Asemakaavan muutos koskee: Asemakaavan muutos koskee 22. kaupunginosan Lepolan korttelin 2206 tontteja 1,2, 5 ja 6 ja osaa Poikkitien tie- ja suojaviheraluetta sekä osaa 1. kaupunginosan tie- ja puistoaluetta. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuvat: 22. eli Lepolan kaupunginosan korttelit 2206, , katu- ja yleistä pysäköintialuetta sekä suojaviher-, leikkipuisto-, urheilu- ja virkistysalueita. Kortteleihin 2206 sekä liittyy erilliset rakentamistapaohjeet. Kortteleihin 2206 sekä on laadittava erillinen sitova tonttijako. Kaavan laatija: Järvenpään kaupunki, kaupunkikehitys, asemakaavoitus Yhteyshenkilöt: Asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio, puhelin Arkkitehti Heli Vauhkonen, puhelin , Osoite: Seutulantie 12, JÄRVENPÄÄ, sähköposti

4 1.2 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Lepolan kaupunginosassa keskustan eteläpuolella. Kaava-alue rajautuu pohjoisessa Sipoontiehen, itäpuolella rakenteilla olevan Lepolan I:n uusiin asuin- ja virkistysalueisiin ja Kyrölän peltoalueisiin, ja lännessä Sibeliuksenväylään. Etelässä kaava-alueeseen sisältyy osa Poikkitien maantiealueesta. kartta: kaava-alueen likimääräinen sijainti opaskartalla 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Lepola III Asemakaava on kolmas Lepolan osayleiskaavan pohjalta laadittava asemakaava, joka liittyy jo lainvoimaisiin Lepola I ja Lepola II-asemakaavoihin. Alue kattaa entisen Järvenpään maatalousnormaalikoulun ja sen eteläpuoliset alueet. Koko kaava-alue kuuluu valtakunnallisesti merkittävään kulttuurimaisemaan. Asemakaavassa on erikseen suojeltu merkittävimmät vanhat rakennukset ja miljööt. Kaava-alueen pinta-ala on noin 45 ha, josta on uutta asemakaava-aluetta noin 12

5 ha. Asemakaavalla osoitetaan asuinrakentamista 17 kortteliin yhteensä noin k-m 2. Rakennusoikeudesta on asuinrakentamista noin k-m2, josta noin k-m 2 pientaloja. Alueelle arvioidaan tulevan noin uutta asukasta. Lisäksi kaavassa osoitetaan palvelurakennusten korttelialueita alueen monipuolisiin toimintoihin sekä julkisen rakentamisen korttelialueita päiväkotia sekä mahdollista Sibelius-vierailukeskusta varten osoittamalla uusille rakennuksille rakennusoikeudet ja -alat. Asemakaavan yhteydessä suunnitellaan osasta Poikkitietä, joka on valtion tiealuetta (Vt145), Ainolanväylä-katu. Siihen liittyvät uudet kokoojakadut: Maanmiehenkatu ja uudelle asuinalueelle johtava Haravanvarsi. Kaavassa osoitetaan uuden pääkadun, Ainolanväylän kevyenliikenteen alikulut (3) ja yksi ylikulku. Sipoontien ja Sibeliuksenväylän sekä Ainolanväylän ja Sibeliuksenväylän risteyksiin on suunnitteilla liikenneympyrät. Sipoontieltä alueen pohjoisosiin osoitetaan uusi Verstaspihankatu- ja lännestä Sibeliuksenväylältä maatalousnormaalikoululle vievä kokoojakatu nimetään Lepolan Puistokaduksi.

6 1.4 Selostuksen sisällysluettelo 2 TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Asemakaavan vaikutusten selvittäminen ja arviointi Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja -määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttamisen ajoitus Toteutuksen seuranta... 34

7 1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2. Asemakaavakartta ja määräykset (lisätään myöhemmin) 3. Lausuntojen ja mielipiteiden lyhennelmät ja vastineet (lisätään myöhemmin) 4. Rakentamistapaohjeet (lisätään myöhemmin) 5. Tonttikorkokartta 6. Katu- ja yleisten alueiden yleissuunnitelma 7. Asemakaavan seurantalomake (lisätään myöhemmin) 8. Pysäköintipaikkalaskelma 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 1. Lepolan alueen maaperätutkimus (Ramboll Finland Oy 2008) 2. Lepola3 jatko, kaavarungon maaperätutkimus (Ramboll Finland Oy 2012) 3. Lepolan osayleiskaava-alueen hulevesiselvitys (Ramboll Finland Oy 2008) 4. Sibeliuksenväylän katusuunnitelma, melutarkastelut (Ramboll Finland Oy 2012) 5. Poikkitien (Mt 145) parantaminen, Tiesuunnitelma, Melutarkastelu Ramboll Finland Oy 2012) 6. Järvenpään Lepolan Ristinummen yleisen kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpailun aineisto (Järvenpään kaupunki ) 7. Järvenpään yleiskaava 2020, Yleiskaavaselostus (Järvenpään kaupunki 2004) 8. Lepolan osayleiskaava, Osayleiskaavaselostus (Järvenpään kaupunki 2010) 9. Järvenpään maisemaselvitys (Järvenpään kaupunki, MA-arkkitehdit 2000) 10. Maatalousnormaalikoulu, Rakennushistoriallinen selvitys (ark-byroo 2012) 11. Lepola, Karjanhoitokoulu, maatalousnormaalikoulun päärakennus, rehtorintalo, yliopettajan talo ja lehtorien talo, inventoinnit, (ark-byroo 2012) 12. Lepola III asemakaava-alueen kunnallistekninen yleissuunnitelma (kaupunkitekniikka, Ramboll Oy, 2012) 13. Sibeliuksenväylän simulointiraportti (Sito 2012) 14. Poikkitien meluselvitys (Ramboll 2012) 15. Kyrölänpelto RNo: Haitta-ainetutkimusraportti( ) 16. Helsingin kaavoituksen ekotehokkuustyökalu (HEKO)-tutkimusraportti (VTT 2010) 17. Energia yhdyskuntasuunnittelussa-kurssin raportti (Aalto Pro 2013) 18. Kuuma-kuntien esimerkkiasuinalueiden ekotehokkuus- ja laatuarviointi (Eriksson architects ltd- Eriarc Forum 2012) 19. Hevostallityöryhmän raportti (Ympäristöministeriö 2008) 20. Ympäristöohje hevostalleille (Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2010) 21. Hevostilojen ympäristöasioiden ohjeistus kunnissa, tilannekatsaus (Proagria Uusimaa 2009) 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Vaihe Päiväys Kuulutus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavaluonnos nähtävänä MRL 62, MRA Sivu 1

8 Yleisötilaisuus Lepolan kyläkävely Kaupunginhallituksen iltakoulu Kaupunkikehityslautakunta Asemakaavaehdotus julkisesti nähtävänä MRL 65 ja MRA 27 Kaupunkikehityslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Asemakaava ja asemakaavan muutos Asemakaava on Lepolan osayleiskaava-alueen kolmas asemakaava. Asemakaavan muutos koskee maatalousnormaalikoulun alueen korttelia 2206, joka on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa opetustoimintaa palvelevien ja julkisen rakentamisen korttelialueiksi sekä asemakaava, joka koskee Navetanmäkeä ja sen eteläpuolisia peltoalueita, jotka rajautuvat idässä pääosiltaan Lepola I- asemakaava-alueeseen. Asemakaavalla osoitetaan pienkerrostalo-, rivitalo- ja pientalorakentamista 15 kortteliin, palvelurakentamista kolmeen kortteliin, julkista rakentamista kahteen kortteliin, erityyppisiä virkistysalueita, kolme autopaikkojen korttelialuetta sekä neljä kokoojakatua, viisi tonttikatua ja kaksi pihakatua. Osa Poikkitiestä Vt145 muutetaan asemakaavan yhteydessä Ainolanväylä- nimiseksi kaduksi. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavan toteuttaminen käynnistetään katujen ja kunnallistekniikan rakentamisella, kun kaava saa lainvoiman. Ensi vaiheessa rakennetaan alueen pohjoisosan nk Verstaspihan alueen kunnallistekniikka sekä sinne johtavaverstaspihankatu. Päiväkoti- ja palvelurakennusten kortteliin 2236 ja asuinkortteliin 2235 liittyvän kadun rakentaminen on edellytys tonttien luovutukselle ja rakennustöiden aloittamiselle päiväkoti- ja asuinkorttelissa. Poikkitien ensimmäisen osuuden rakentaminen Ainolanväylä- kaduksi aloitetaan samana vuonna. Pohjoisosan kosteikkoalue, Kylänalunen, rakennetaan alustavan aikataulun mukaisesti v uonna Seuraavana vuonna on vuorossa Ainolanväylän pohjoispuolisten kortteleiden kunnallistekniikan rakentaminen. Alueen keskiosan kunnallistekniikka rakennetaan viimeiseksi, arviolta vuonna Alueen muu rakentaminen voidaan aloittaa kunkin osa-alueen kunnallistekniikan valmistuttua. Sivu 2

9 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Maakuntakaava Alue on Uudenmaan maakuntakaavassa (maakuntavaltuusto hyväksynyt ) taajamatoimintojen aluetta. Suunnittelualueen länsipuolella on kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeä Tuusulanjärven maisema-alue ja itäpuolella päärata. Yleiskaava Järvenpään kaupungin yleiskaavassa 2020 (kv ) maatalousnormaalikoulun alue sekä alue kaava-alueen eteläosassa Poikkitien yläpuolella on osoitettu palvelujen ja hallinnon alueeksi (P/kh). Alueen lounaisosa, jossa sijaitsevat Kyrölän mallitila, Notkon koulu ja Mökki, on osoitettu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön nojalla suojelluksi alueeksi (SR/kh), jonka arvokas rakennuskanta ja lähiympäristö tulee säilyttää. Suunnittelualueen kaakkoisosaan on osoitettu asuntoalueet. Maatalousnormaalikoulun ympäröivät peltoalueet sekä navetanmäki on osoitettu virkistysalueeksi (V/kh). Merkinnällä /kh on osoitettu alueet, joiden suunnittelussa ja rakentamisessa otetaan huomioon valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön arvot. Lisäksi alueelle on osoitettu yleiskaavassa ulkoilureittejä. Sivu 3

10 Lepolan osayleiskaava Lepolan osayleiskaava on tullut voimaan Osayleiskaavassa alueelle on osoitettu korttelialueita asuinpientaloille (AP), asuinkerrostaloille ja/tai rivitaloille (ARP). Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat maatalousnormaalikoulun rakennukset ympäristöineen on osoitettu asuinrakennusten, yleisten rakennusten ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus-rakennusten alueeksi, jolle on varattava suunnittelussa riittävästi puistoja ja muita virkis-tysalueita ja jonka asemakaavaa laadittaessa on alueen kulttuurihistorialliset arvot on otettava huomioon (AYTY/s). Kyrölän mallitilan, Notkon koulun ja Mökin merkintä on kuten edellä mainitulla, lisäyksenä sr-merkintä, alue, jonka ympäristö ja rakennukset ovat suojeltuja (AYTY/sr-1). Navetanmäki on osoitettu palvelujen ja liikerakennusten alueeksi, jolla ympäristö säilytetään (PK/s). Mahdolliselle Sibelius-keskukselle on varattu korttelialue, joka on osoitettu kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten alueeksi (YY). Osayleiskaavassa on osoitettu erilaisia viher- ja virkistysalueita. kartta: ote Lepolan osayleiskaavasta Sivu 4

11 Asemakaava Suurinta osaa suunnittelualueesta koskee vuonna 1982 vahvistettu asemakaava. Navetanmäki ja sen eteläpuolella olevat peltoalueet ovat ilman asemakaavaa. Voimassa olevassa asemakaavassa korttelin 2206 tontit 1, 5 ja 6 on osoitettu opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (Yo7). Korttelin 2206 tontti 2 on osoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y4). Suurin osa Poikkitiestä on osoitettu kauttakulku- tai sisääntulotieksi suoja- ja näkemäalueineen (LT). Asemakaavassa on osoitettu rakennusten rakennusalat ja suurimmat sallitut kerrosluvut sekä rakennusalalle sallittavan enimmäiskerrosalan. Asemakaavalla suojeltuja rakennuksia (sr) ovat Kyrölän mallitilan kaksi rakennusta, Notkon koulu, Mäyrylä ja Mökki. Suunnittelualuetta ympäröivät alueet on suurimmaksi osaksi asemakaavoitettu. Sipoontien pohjoispuoli sekä suunnittelualueen itäpuolen Lepola I -alue on asemakaavoitettu mm. rivitalo- ja asuinkerrostaloille sekä puisto-, lähivirkistys- ja liikunta-alueiksi. Poikkitien eteläpuolelle on syksyllä 2012 vahvistettu Lepola II -alueen asemakaavan muutos, jossa alueelle osoitettiin uusia asuinkortteleita. Eteläpuolella on myös Sibeliuksen Ainolan museokorttelialue. Sibeliuksenväylän länsipuolella on kotitalousopettajaopisto, joka on asemakaavassa opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta. kartta: ote voimassa olevasta asemakaavasta Sivu 5

12 3.1.1 Alueen yleiskuvaus Alueella on kalliosydämisiä moreenimäkiä, jotka näkyvät maastossa metsäisinä kukkuloina ja joille myös alueen vanhin rakennuskanta on sijoittunut. Kaava-alueen lounaisosa on osa suurempaa moreeniselännettä, joka ulottuu Tuusulanjärven rannasta Ainolan metsään saakka. Muutoin kaavaalueen maaperä on pääosin savikkoa. Savikkotasanko on nyt suurelta osin viljelykäytössä. Alueen kasvillisuus sekä maastonmuotojen vaihtelu luovat alueelle suotuisan pienilmaston Rakennettu ympäristö Alue kuuluu kokonaisuudessaan valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön Valtioneuvoston joulukuussa 2009 tarkistaman rajauksen perusteella. Alueella sijaitsee maatalousnormaalikoulu, joka yhdessä Sibeliuksenväylän länsipuolella olevan kotitalousopettajaopiston kanssa muodostavat itsenäisyyden alkupuolen merkittävänä pidetyn oppilaitoskokonaisuuden. Maatalousnormaalikoulun päärakennuksen pihapiirissä ovat rehtorin ja yliopettajan asuinrakennukset sekä autotalli. Saman aikakauden klassistiset rakennukset, mutta erilliset pihapiirit muodostavat karjanhoitokoulu, lehtorien asuinrakennus, verstaspiha sekä Kyrölän koetila. Uudempaa rakennuskantaa edustavat Navetanmäen maatilan 1950-luvun rakennukset, Verstaspihan ja maatalousnormaalikoulun välissä olevat opetustilat ja talousrakennukset 70- ja 80-luvuilta sekä maatalousnormaalikoulusta etelään sijaitsevat 1980-luvulla rakennetut hallintorakennus ja oppilasasuntolat. Sibeliuksenväylän varressa on Notkon koulu, joka on Järvenpään vanhin koulu, sekä Mökki ja Mäyrylä. Nämä rakennukset on rakennettu 1800-luvun lopulla. Suuri osa alueen rakennuksista pihapiireineen on suojeltu valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen 480/85 nojalla. Rakennusten suojeleminen rakennussuojelulain nojalla on ollut vireillä Uudenmaan ELYkeskuksessa. Asemakaava-alueen läheisyydessä sijaitsevat merkittävät kulttuuriympäristökohteet, Poikkitien eteläpuolella Sibeliuksen Ainola sekä Sibeliuksenväylän länsipuolella entisen kotitalous-opettajaopisto ympäristöineen. Suunnittelualueen itäreunassa kulkee meriviemäri. Alueella ei ole kaupungin kunnallisteknistä verkostoa. Rakentamattomalla alueella ei ole kunnallistekniikkaa Maanomistus Senaatti-kiinteistöt omistaa Lepolan tilat 401:1:246 ja 401:1:2765 sekä määräalan(m503) korttelin 2206 tontista 1 ja määräalan (M502) korttelin 2206 tontista 2. Senaatti on myynyt osa navetanmäen alueesta edelleen yksityiselle taholle. Kaupungin kiinteistöyhtiö Lepolan Helmi Oy omistaa määräalan (M502) korttelin 2206 tontista 1, ja määräalan (M501) tontista 2. Korttelin 2206 tontit 5 ja 6 ovat yksityisomistuksessa. Järvenpään kaupunki omistaa tilan 401:1:2773. Sivu 6

13 kartta:alueen maanomistus 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Luetellaan suunnitelmat, päätökset ja selvitykset päivämäärineen. Maakuntakaava (2004) Järvenpään yleiskaava 2020 (kv ) Lepolan osayleiskaava (kv ) Voimassa oleva asemakaava Lepolan III luonnos, kaavarunko Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma (kv ) Rakennusjärjestys (kv ) Tonttirekisteri Kaavarungon maaperätutkimus, rakennettavuusselvitys ja perustamistapalausunto (Ramboll 2012) Kunnallistekniikan yleissuunnitelma (Ramboll 2012) Katu- ja puistosuunnitelmat (Ramboll 2013) Maatalousnormaalikoulun rakennushistoriallinen alueselvitys Maatalousnormaalikoulun alueen rakennusinventoinnit (5 rakennusta) Tonttikorkokartta (Ramboll ) Sivu 7

14 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Lepola III asemakaavan laatiminen on aloitettu Järvenpään kaupungin aloitteesta. Suunnittelun lähtökohtina ovat Järvenpään yleiskaava 2020, Lepola-Ristinummen yleisen kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpailun (2007) tulos sekä voittaneen ehdotuksen pohjalta laadittu kaavarunko ja Lepolan osayleiskaava (kv ). Kaupungin kiinteistöyhtiö Lepolan Helmi Oy on perustettu valvomaan alueen kehittämistä ja vanhojen rakennusten myyntiä varten. Vanhojen maatalousnormaalikoulun alueen rakennuksia koskee asetus 480/89 valtion omistamien rakennusten suojelusta. Rakennusuojelulain alainen rakennussuojeluprosessi on vireillä Uudenmaan ELY-keskuksessa. Alueen rakennus- ja kulttuurihistorialliset arvokkaat rakennukset suojellaan asemakaavalla, ja rakennusten ja miljöiden suojelun taso määritetään asemakaavan yhteydessä rakennusten myyntiä sekä täydennysrakentamista varten. Asemakaavassa pyritään paitsi säilyttämään alueen kulttuurihistorialliset myös alueen monitoiminnallinen luonne. Helsingin seudun kunnat ja valtio ovat tehneet aiesopimuksen asuntotuotannon lisäyksestä. Tavoitteena on joukkoliikenteeseen tukeutuva sekä talouden ja ympäristön kannalta edullinen rakentaminen. Järvenpäässä tavoitteena on 430 asunnon vuosituotanto.lepolan alue tukee tavoitteita sijoittuen pääradan varteen Kyrölän seisakkeen läheisyyteen. Alueelle on suunnitteilla lähinnä omistusasumista. 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö Asemakaavan laatimisvaiheet, osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen on kuvattu liitteenä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa Osalliset Kaava-alueen maanomistajina Järvenpään kaupunki ja kaupungin omistama kiinteistöyhtiö Lepolan Helmi Oy, Suomen valtio (Valtion kiinteistölaitos Senaatti-kiinteistöt sekä Uudenmaan ELY-keskus tieviranomaisena) sekä kolme yksityistä maanomistajaa. Naapuritonttien omistajat, haltijat ja asukkaat Lähialueen asukkaat, yritykset ja työntekijät sekä asukasyhdistykset Viranomaiset (Uudenmaan ELY-keskus, Liikennevirasto, Museovirasto, Keski- Uudenmaan maakuntamuseo, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus) Uudenmaan liitto Kaupungin asiantuntijaviranomaiset Muut, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa Osallisia voivat olla myös kaikki kuntalaiset, joita alueen kehittäminen kiinnostaa Vireilletulo Vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksella Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä lähtien teknisen toimialan palvelupisteessä ja Järvenpään kaupungin internetsivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on saatiin yhdeksän mielipidettä. Sivu 8

15 4.2.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Suunnittelun kaikista vaiheista on tiedotettu virallisten tiedottamis- ja kuulemismenettelyjen lisäksi hanketta varten perustetuilla internet-sivuilla (Lepolan suunnittelusivut). Suunnitteluaineistot on pidetty nähtävänä sivustolla. Kaavatyön eri vaiheissa asiasta on ollut useita kirjoituksia paikallisissa sanomalehdissä. Valmisteluvaihe Kaava pidettiin julkisesti nähtävillä Yleisötilaisuus pidettiin Seutulantalolla, Teknisessä keskuksessa. Lepolan Helmi Oy:n kanssa järjestettiin kaikille avoin Lepolan kyläkävely Luettelo annetuista lausunnoista ja mielipiteistä: 1. Toimintaympäristöpalvelut, Kaupunkitekniikka, Suunnittelupalvelut Museovirasto Keski-Uudenmaan maakuntamuseo Järvenpään kaupunki/ Museopalvelut Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Järvenpään ympäristöyhdistys ry Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Liikennevirasto Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys Manna ry Fortum sähkönsiirto Oy Fortum Power and Heat Oy Senaatti-kiinteistöt Sirkka ja Richard Lehtinen (Ainolantie 5) Järvenpään Yrittäjät ry Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lausuntojen ja mielipiteiden lyhennelmät ja vastineet ovat liitteessä x. (lisätään myöhemmin) Ehdotusvaihe Täydennetään ehdotuksen nähtävilläolon jälkeen Viranomaisyhteistyö MRL:n mukainen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty Uudenmaan ympäristökeskus esitti, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään siten, että suunnittelun tavoitteet tulevat selvästi esille. Kaavan vaikutusten arvioinnissa tulee täydentää vaikutukset valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön, alueen ekotehokkuuteen sekä hevostilan sijaintiin lähellä asutusta. Poikkitie tulisi osoittaa katualueeksi. Museovirasto esitti, että Päiväkodin sijoittaminen verstaspihan yhteyteen, kun alueesta kehitetään toiminnallinen kokonaisuus, on hyvä ratkaisu myös suojeltavien rakennusten kannalta. Maneesille sopivinta paikkaa tulee havainnekuvien avulla vielä tutkia. Uudisrakentamisen suhde maatalousoppilaitoksen kokonaisuuteen maisemallisesti tulee suunnitella siten, että otetaan huomioon ja hyödynnetään alueen tarjoamat historialliset lähtökohdat uudelle arkkitehtuurille ja yhdyskuntasuunnittelulle ideoita antavana voimavarana. Suunnittelutehtävä on Sivu 9

16 haastava, johon alueelta tekeillä oleva rakennushistoriaselvitys voi antaa omalta osaltaan vastauksia. Muutamia seikkoja, joita voi suunnittelussa ottaa huomioon: Alueen mäkien rakentumisessa voidaan nähdä usein selkeä dominanssi, ts. päärakennus ja sille alisteiset sivurakennukset. Tältäkin pohjalta uudisrakentaminen voisi olla esitettyä monimuotoisempaa ja irtautua nyt hyvin yhdenmukaisena esitetystä massoittelusta. Kortteleissa voisi mahdollisesti esiintyä sitä vastoin muutamia harkittuja aksentteja ottaen kuitenkin huomioon alueen historiallisten rakennusten aseman säilymisen. Mattomainen kortteliratkaisu luo maisemaan monoliittisesti hahmottuvan ja volyymiltään siksi suurelta vaikuttavan kokonaisuuden, joka asettuu helposti ristiriitaan alueen vivahteikkaan historiallisen ympäristön kanssa. Alueen vanhoilla rakennusryhmillä on kullakin selkeästi oma identiteettinsä. Myös tätä ajatusta voisi kehitellä suunnittelun voimavarana alueen uusissa kortteleissa, joilla voisi niin ikään olla oma karaktäärinsä. Näkymät tulee ottaa huomioon ja niitä voidaan hyödyntää paremmin uusien korttelikokonaisuuksien sijoittamisessa ja muotoilussa. Alueelle esitetty varsin suuri uudisrakentamisen määrä uhkaa selkeästi sen erittäin tärkeän ominaisluonteen säilymistä, kun metsäkumpareille sijoittuvan rakennetun ympäristön ja avoimien aukeiden maisematilojen suhde on keskeisillä osilla häviämässä. Kortteleiden avaamiselle ja rakennusten suuntaamiselle voisi löytyä merkityksiä mm. alueen näkymien varjelusta sekä uusien luomisesta. Alueen luonteesta johtuen maisemalliset analyysit havainnekuvineen myös maantasosta kuvattuna ovat jatkossa tärkeä suunnittelun sekä suunnitelmien arvioimisen apuväline. Keski-Uudenmaan maakuntamuseo totesi, että rakennushistoriallisessa alueselvityksessä esiin tulleet tiedot tulee välittää korttelisuunnitelmia tekevälle arkkitehdille, jotta korttelisuunnitelmia voidaan tarkastella selvityksen tuloksien mukaan. Päiväkotirakennuksen käyttöä voisi ajatella laajemminkin esimerkiksi alueen asukkaiden korttelitalona. Jotta voitaisiin arvioida arvokkaan kulttuuriympäristön huomioon ottamista, pitäisi havainnekuvin pystyä osoittamaan miten Lepolan alueen rakentaminen kokonaisuudessaan tulee vaikuttamaan maisemanäkymiin ja uusien ja suojeltavien rakennusten välisiin suhteisiin. 4.3 Asemakaavan tavoitteet Asemakaavan päätavoitteena on tutkia mahdollisuuksia toteuttaa alueelle monipuolista, laadukasta ja ekotehokasta täydennysrakentamista osayleiskaavan antamista lähtökohdista sekä täydennys- ja uudisrakentamisen sovittaminen valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön ja maisemaan. Asemakaavassa tarkastellaan entisen maatalousnormaalikoulun rakennusten ja miljöiden suojelutarpeet ja osoitetaan tarvittavat suojelumerkinnät sekä annetaan suojelua tukevat määräykset. Tärkeitä lähtökohtia asemakaavan laatimiselle ovat myös päärataan ja joukkoliikenteeseen tukeutuvan täydennysrakentamisen, ympäristöhäiriöiden vähentäminen sekä pääkaupunkiseudun asuntotuotantotavoitteet. Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet - alueelle on tarkoitus toteuttaa vapaarahoitteisia yhtiömuotoisia pienkerros-, rivi- ja pientaloasuntoja, omatonttisia omakotirakentamista sekä mahdollisesti yhteisöllistä omakotirakentamista - Järvenpään asuntotuotantotavoite (noin 500 uutta asuntoa vuodessa, josta 20 % valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa) - alueen asukasmäärätavoite noin uuden asutuksen tulee tukeutua raideliikenteeseen - alueen suunnittelussa otetaan huomioon valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö ja maisema; vanha arvokas rakennuskanta pihapiireineen suojellaan Sivu 10

17 - umpikorttelirakenteilla ja erilaisilla rakennustypologioilla edistetään yhteisöllisyyttä - alueelle luodaan erilaisia, monipuolisia viher-ja virkistysalueita, mm. kaksi vanhaa maatalousnormaalikoulun puutarhaa pyritään entisöimään - maaseutumainen ympäristö säilyy, kun hevostilan toiminnan jatkuminen turvataan; pellot säilyvät viljelyksessä ja laitumina - hulevesiä käsitellään kosteikossa ja avo-ojissa - alueen valtakunnallinen kulttuuriympäristöstatus estää tiivimmän yhdyskuntarakenteen ja aluetehokkuuden, silti alueesta voidaan luoda kokonaisekotehokas Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden eheytyvää yhdyskuntarakennetta ja elinympäristön laatua koskeva yleistavoite (4.3) on kehittää yhdyskuntarakennetta siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä ja, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen, ja että liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan. Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja riskien ennaltaehkäisemiseen ja olemassa olevien haittojen poistamiseen. Alueidenkäytössä luodaan edellytykset ilmastonmuutokseen sopeutumiselle. Erityistavoitteena on, ettei uusia huomattavia asuinalueita tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Asemakaavoituksessa tulee varautua lisääntyviin rankkasateisiin ja taajamatulviin. Melusta ja tärinästä aiheutuvaa haittaa on ehkäistävä, eikä uusia alueita tule sijoittaa melualueille ilman riittävää meluntorjuntaa. Energian säästämistä sekä uusiutuvien energialähteiden ja kaukolämmön käyttöedellytyksiä on lisättävä. Kulttuuriperintöä koskevana yleistavoitteena (4.4) on, että edistetään kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä niiden alueellisesti vaihtelevan luonteen säilymistä. Erityistavoitteena on, että varmistetaan valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen arvojen säilyminen. Valtakunnalliset inventoinnit 1 otetaan huomioon alueiden suunnittelun lähtökohtina Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen - Alueelle on tarpeen rakentaa päiväkoti/perhekeskus sekä Navetanmäen hevostilan yhteyteen maneesi. Näiden uudisrakennusten suunnittelu on tehtävä erityisen huolellisesti, jotta ne sopeutuvat ympäristöönsä. Asemakaavamääräyksillä pyritään varmistamaan toteutuksen soveltuvuus valtakunnallisesti merkittävään kulttuurimaisemaan. 4.4 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Asemakaavaan ei ole laadittu erillisiä vaihtoehtoja. Alustavia ratkaisuja on tutkittu Lepolan- Ristinummen yleisen arkkitehtikilpailun yhteydessä. Asemakaavaratkaisu perustuu yleisen kilpailun tuloksen pohjalta laadittuun Lepolan osayleiskaavaan. Arkkitehtikilpailun voittaja arkkitehtitoimisto m3 arkkitehdit/kari Nykänen on jatkanut kaava-alueen korttelitasoista tarkastelua. Vaihtoehtoisia alueen korttelirakenteita sekä päiväkodin ja maneesin sijoittamista on tutkittu. Tarkastelun tuloksena on laadittu Lepola III alueen yleissuunnitelma Asemakaavaratkaisu on laadittu yleissuunnitelman pohjalta. Alueen kunnallistekninen suunnittelu on tehty samanaikaisesti asemakaavan kanssa ja kunnallistekniset ratkaisut ovat tarkentaneet asemakaavan katu-, hulevesi- ja virkistysalueita Asemakaavan vaikutusten selvittäminen ja arviointi Alueen nykyinen monitoiminen luonne säilyy, vaikka alueelle tulee asumisen uudis- sekä täydennysrakentamista. Täydennysrakentaminen sijoittuu suurimmaksi osaksi jo ennestään rakennetuille paikoille. Tiiviimpi rakentaminen ohjataan pää- ja kokoojakatujen välittömään läheisyyteen. Vanhat rakennukset ja niiden ympäristö suojellaan, ja niiden hierarkkiset asemat säilyvät, kun rakentaminen 1 mm. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt, museoviraston rakennushistorianosaston julkaisu 16/199, tarkistettu 2009 Sivu 11

18 osoitetaan tarpeeksi etäälle, ja rakennuskorkeudet pysyvät matalina. Näkymiä ja maisemaa on tutkittu rakennushistoriallisessa selvityksessä sekä alueleikkauksien ja havainnekuvien avulla. Erityistä tarkastelua vaativat hevostilan suhde ympäristöön ja maneesin sijoittaminen, päiväkodin sijoittaminen Verstaspihan ympäristöön sekä alueen ekotehokkuuden arviointi. Vaikutuksia on tarkemmin käsitelty kappaleessa 5.4 Kaavan vaikutukset Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Asemakaava noudattaa osayleiskaavassa esitettyjä suunnitteluperiaatteita Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Kaava vireille Luonnos nähtävillä Kaupunkikehityslautakunta Ehdotus nähtävillä Kaupunkikehityslautakunta Kaupunginahallitus Kaupunginvaltuusto 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Uusi asemakaava-alue muodostuu maatalousnormaalikoulun alueen (Yo)-asemakaava-alueesta ja sen itäpuolella olevasta Navetanmäen tilakeskuksesta ja sitä ympäröivistä peltoalueista, joissa ei ole asemakaavaa. Uusi asemakaava-alue rajautuu kolmeen pääkatuun Sipoontiehen, Sibeliuksenväylään sekä Poikkitiehen (uudessa asemakaavassa Ainolanväylä), joilta lähtevät asemakaava-alueelle neljä kokoojakatua: Verstaspihankatu, Lepolan Puistokatu, Maamiehenkatu sekä Haravanvarsi. Tonttikadut sekä kevyenliikenteen tiet ja reitit noudattavat vanhoja tie- ja polkulinjauksia. Pienkerros-, rivi-, ja muiden kytkettyjen talojen korttelit sijoittuvat alueen keskiosaan, Verstaspihan eteläpuolelle sekä Ainolanväylän varteen. Omakotitalokorttelit ovat Navetanmäen eteläpuolella. Vanhat asuinrakennukset ovat merkitty asuinkorttelialueiksi, joilla voi harjoittaa ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta yritystoimintaa. Palvelurakennusten kolme korttelialuetta sijoittuvat eri puolille suunnittelualuetta. Julkisille palveluille: Päiväkodille ja mahdolliselle Sibelius-vierailukeskukselle on korttelivaraukset. Alueelle jää laajat viher- ja virkistysalueet.koko aluetta koskee suojelumääräykset; vanhojen arvorakennusten kohdalla suojelumääräykset ovat tarkemmat koskien myös osin sisätiloja Mitoitus Suunnittelualueen pinta-ala on 44,0609 ha, josta on uutta asemakaava-aluetta noin 12 ha. Asuinkortteleita (AO, AP, ARK, AOTY, APY, AL) on yhteensä 9,3327 ha, Palvelurakennusten korttelialuetta (P) on yhteensä 4,2394 ha, Julkisten palvelujen korttelialueita (YL ja YY) on ha, virkistys-, suojaviher- sekä virkistyspalvelualuetta (V, VP, VK, EV) 17,9413 ha, katu- ja pysäköintialuetta 10,0082 ha. Alueen asuinkerrosala on k-m 2. Asuinkorttelien rakentamistehokkuus vastaa tehokkuuslukua e = 0,35, pienkerrostalokorttelien (ARK) tehokkuus vastaa lukua e = 0,6 ja pientalokorttelien (AO ja AP) tehokkuus vastaa lukua e = 0,30. Asuinalueen rakentamistehokkuus asuinkorttelit, leikkipuistot, kosteikko ja pihakadut mukaanlukien vastaa tehokkuuslukua e a = 0,10. Alueelle voidaan arvioida tulevan noin 400 asuntoa ja noin asukasta. Asuntojen yhteyteen (AOTY-korttelit) voidaan rakentaa hieman liike-, palvelu- ja työtiloja. Myös Verstaspihan, Navetanmäen ja maatalousnormaalikoulun päärakennuksen korttelit on osoitettu palvelurakentamisen korttelialueiksi, mutta isoja palvelutiloja tai varsinaista työpaikkarakentamista alueelle ei tule. Myös karjanhoitokoulun Sivu 12

19 5.1.2 Palvelut AL-merkintä ja maatalousnormaalikoulun lähellä olevien kortteleiden APY-merkinnät sallivat kortteleiden joustavan käytön asumiseen ja myös liike- ja palvelutoimintoihin. Suunnittelualueelle on osoitettu tilavarauksia julkisia palveluja varten. Uusi päiväkoti rakennetaan nk Verstaspihan kortteliin. Lisäksi Ainolanväylän pohjoispuolelle on tehty korttelivaraus mahdollista Sibeliuskeskusta varten. Kolme korttelia on varattu palvelurakennusten korttelialueiksi, joissa on mahdollista järjestää monipuolisia ja myös alueen asukkaita palvelevia toimintoja kunkin korttelin kaavamääräysten mukaisesti. Myös asuinkorttelien yhteyteen voidaan toteuttaa pienimuotoista liike- tai palvelutilaa. Keskustan palvelut ovat 1 1,5 kilometrin päässä suunnittelualueelta. Lähimmät koulut ovat välittömästi alueen tuntumassa Sipoontien pohjoispuolella sekä yksi yksityinen koulu ja päiväkoti sijaitsevat suunnittelualueella. Uusia kaupallisia palveluja tullaan tulevaisuudessa rakentamaan Kyrölän seisakkeen ympäristöön Poikkitien yritysalueelle. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Asemakaava on suojelukaava, jossa annetaan alueelle yleisiä ja rakennuksille ja ympäristölle yksityiskohtaiset suojelumääräyksiä. Koska koko alue kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin, alueen suunnittelun perustuu alueen erityisarvoihin, jotka ovat entisen maatalousnormaalikoulun luvun rakennukset pihapiireineen, Sibeliuksenväylän varren 1800-luvulta peräisin oleva rakennuskanta, Navetanmäen tilakeskus sekä laajat peltoalueet pitkine näkymineen.peltoalueiden länsi- ja itäreunat säilytetään rakentamattomina, avoimina virkistysalueina.kukkuloilla sijaitsevat vanhat rakennukset miljöineen suojellaan. Metsäsaarekkeiden puusto säilytetään; Sibeliuksenväylän varressa, alueen lounaisosan arvokkaaseen lehtipuumetsään voidaan perustaa puulajipuisto. Rakentaminen sijoitetaan jo ennestään rakennetuille alueille. Katu- ja viherympäristön sekä uuden rakennuskannan arkkitehtuurista tasoa nostetaan. Tiiviimpi rakentaminen sijoitetaan eteläosaan Ainolanväylän ja Kyrölän seisakkeen läheisyyteen sekä Verstaspihan eteläpuolelle, josta keskustan palvelut on hyvin saavutettavissa. Rakennusten kerroskorkeudet ovat suhteellisen matalia, jotta arvorakennusten hierarkkia säilyy. Asemakaavan liitetään selostuksen liitteenä sitovat rakentamistapaohjeet, joissa annetaan yksityiskohtaisempia ohjeita alueen kortteleiden rakentamiseen, sekä tonttikorkokartta. Kunnallistekniikan suunnittelun, toteuttajien rakennussuunnittelun ja kaavoituksen yhteensovituksella pyritään varmistamaan ympäristön korkea laatu. Rakentamisen laatu pyritään varmistamaan sitovilla tontinkäyttösuunnitelmilla, jotka liitetään tontinluovutusehtoihin. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Asuinpientalojen korttelialue (AP-19) Maamiehenkadun eteläpuolella olevalle AP- kortteliin voidaan rakentaa yksi- tai kaksiasuntoisia pientaloja sekä kytkettyjä pientaloja asumistarkoituksiin. Korttelin 2221 AP-tontti voidaan toteuttaa ryhmäomakotitalorakentamisen hankkeena. Tontti voi olla yhtenä tonttina, jonne toteutetaan myös väestönsuoja tai se voidaan jakaa kahdeksi erilliseksi tontiksi. Alueelle voidaan rakentaa yhdeksän erillistaloa. Rakennuksille on osoitettu harjansuunnat ja rakennusalat. Rakennukset pitää rakentaa kahteen kerrokseen tontin länsi- ja itäreunalle metsäsaarekkeiden viereen, jolloin rakennusten keskelle jää pihatilat ja maisemaan laaksomainen tila, josta on näkymät Lehtorienmäelle ja Karjanhoitokoulun suuntaan. Rakennuksen ja kadun väliin saa rakentaa kevytrakenteisen autosuojan tai taloustiloja. Sivu 13

20 Rakennuksen julkisivujen ja rakenteiden pääasiallisena materiaalina tulee käyttää puuta. Rakennuksissa tulee olla kahteen suuntaan kalteva katto, josta pinta-alasta vähintään 5 % tulee suuntautua kaakon-lounaan välille, jolloin aurinkoenergiaa voidaan halutessa hyödyntää. Korttelin 2221 AP- ja ARK -tonttien rajalla on osoitettu johtorasite hulevesien johtamista varten. Asuinkerrostalojen ja palvelurakennusten korttelialue (APY-1) Korttelit 2233 ja osa korttelista 2206 on osoitettu asuin- ja palvelurakennusten korttelialueeksi. Joustava merkintä mahdollistaa korttelien tulevan käytön sekä asumiseen ja/tai palveluihin. Kortteleiden tuleva rakentaminen voi tukea entisen maatalousnormaalikoulun nykyisiä ja tulevia toimintoja ja tarpeita. Rakentaminen sallitaan II-II u 2/3 kerrokseen. Rakennusten ulkoasuun tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta rakennukset sopeutuvat maalaismaiseen maisemaan ja muodostavat harmonisen kokonaisuuden olemassa olevien suojeltujen rakennusten kanssa. Osa korttelin 2233 autopaikoista sijoitetaan autopaikkojen korttelialueelle 2231, jonka korttelit 2229, 2232, 2233 ja osa korttelista 2228 yhdessä rakentavat ja jakavat. Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue (ARK-10) Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialueita ovat alueen kortteli 2220, osat kortteleista 2219 ja 2221, 2227, osa korttelista 2228 ja korttelit 2229, 2232, 2233 ja Korttelialueille saa rakentaa pienkerrostaloja, rivitaloja ja muita kytkettyjä ja erillisiä asuinrakennuksia yhtenäisen suunnitelman mukaan. Maksimikerroskorkeudet ovat Poikkitien varren kortteleissa II-III, entisen karjanhoitokoulun eteläpuolen korttelissa II ja muissa kortteleissa II-II u2/3. Rakennusten massoittelun tulee olla vaihtelevaa ja kattojen tulee olla kahteen suuntaan kaltevia. Korttelit voidaan rakentaa umpikortteleiksi, jolloin rakennusten väliin jäävät laajat piha-alueet. Pääasiallisena rakennusmateriaalina tulee käyttää puuta. Erityisesti Poikkitien varren korttelien toteutuksessa tulee huomioida liikennemelu. Kortteleiden 2229, 2232, 2233 ja osan korttelista 2228 autopaikoista sijoitetaan autopaikkojen korttelialueelle 2231, jonka em. korttelit yhdessä rakentavat ja jakavat. Erillispientalojen korttelialue (AO-41) Suunnittelualueen eteläosaan Navetanmäen ja Poikkitien väliselle alueelle osoitetaan osa korttelista 2219 ja kortteli 2222 yksiasuntoisille pientaloille. Maksimikerroskorkeus on I u2/3, kun ensimmäiseen kerrokseen saa rakentaa enintään 70 % osoitetusta rakennusoikeudesta. Asuinrakennusten pääasiallisena rakennusmateriaalina tulee käyttää puuta ja kattojen tulee olla kahteen suuntaan kaltevia. Asuin- ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien yritysrakennusten korttelialue (AOTY-3) AOTY- merkinnällä on osoitettu vanhojen suojeltujen rakennusten korttelit: Kyrölän mallitilan kortteli 2225, Notkon koulun, Mökin ja Mäyrylän kortteli 2226, lehtorien talon tontti korttelissa 2228, rehtorin talon korttelissa 2206 sekä yliopettajan talon kortteli Kullekin tontille on osoitettu korkeintaan kaksiasuntoinen pientalo sekä työtiloja, jotka voivat olla korkeintaan alle puolet rakennusoikeudesta. Notkon koulun tontille osoitetaan korkeintaan kolmiasuntoinen pientalo sekä työtiloja. Määräyksessä on korostettu miljöiden ja pihatilojen säilyttämistä ja tarpeen mukaan ennallistamista. Tonteille on osoitettu kohtuullisia talousrakennusaloja, joiden sijoittaminen on pyritty sopeuttamaan arvokkaissa miljöissä. Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL-50) Karjanhoitokoulun kortteli on osoitettu asuin-, liike-, ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Joustava määräys sallii entisen karjanhoitokoulun käytön monipuolisesti tulevaisuudessa eri toimintoihin, jotka eivät ole ristiriidassa rakennuksen korkean suojelustatuksen kanssa. Rakennusoikeutta osoitetaan 1100 k-m2. Lisäksi pihalla on rakennusala ja -oikeutta 60 k-m2 talousrakennukselle. Osa korttelin 2230 pysäköintipaikoista voidaan erillisellä sopimuksella sijoittaa kortteliin Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue (YL-9) Alueen pohjoisosaan, nk. Verstaspihan kortteliin 2236 osoitetaan korttelialue päiväkoti- ja perhekeskusrakennusta varten. Päiväkodin tontti on 6680 m2 ja sille osoitetaan rakennusala, jolle on ra- Sivu 14

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015 PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA Asemakaava koskee kiinteistöjä 635-424-4-24, 635-424-2-128, 635-424-5-4, 635-424-4-32, 635-424-4-35, 635-424-4-36, 635-424-4-37 ja 635-424-4-38. Asemakaavan

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

Kirkkonummi TINANPUISTO

Kirkkonummi TINANPUISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi TINANPUISTO Masalan keskustan asemakaavojen muutokset koskevat osaa korttelista 2027 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Hommaksen asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

RASINKYLÄ (0214) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus

RASINKYLÄ (0214) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus 1 KOTKA 17. SUTELA RASINKYLÄ (0214) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 19.11.2014 12.6.2015 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Rasinkylä (0214)

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 MYNÄMÄEN KUNTA Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus Työ: 24624 Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250

NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250 NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.1.2008 päivättyä ja 2.6.2008 tarkistettua kaavakarttaa

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

AUVAISTEN KYLÄN ASEMAKAAVA

AUVAISTEN KYLÄN ASEMAKAAVA PÖYTYÄN KUNTA AUVAISTEN KYLÄN ASEMAKAAVA asemakaavan selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Auvaisten kylän asemakaava Pöytyän kunta, Auvaisten asemakaava-alue, korttelit 1, 2, 3, 4 Selostus

Lisätiedot

KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus

KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus 1 KOTKA 1. KOTKANSAARI KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 2.12.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.12.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Pakkala 51 Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 22.11.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002079. Vantaa, Kaupunkisuunnittelu,

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 136,143, 1006, osaa korttelista

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot