ASEMAKAAVAN SELOSTUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013"

Transkriptio

1 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Lepola III, Maatalousnormaalikoulun alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Diaarinumero: 1546/2009 Kaavatunnus: Vireilletulosta ilmoittaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaupunginhallitus hyväksynyt pvm x Kaupunginvaltuusto hyväksynyt pvm x

2

3 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Lepola III (Maatalousnormaalikoulun alue) Diaarinumero: 1546/2009 Kaavatunnus: Asemakaava koskee: Asemakaava koskee 22. kaupunginosan Lepolan tiloja 1:246 ja 1:2765 ja osaa tilasta 1:2773 sekä osaa Poikkitien maantiestä. Asemakaavan muutos koskee: Asemakaavan muutos koskee 22. kaupunginosan Lepolan korttelin 2206 tontteja 1,2, 5 ja 6 ja osaa Poikkitien tie- ja suojaviheraluetta sekä osaa 1. kaupunginosan tie- ja puistoaluetta. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuvat: 22. eli Lepolan kaupunginosan korttelit 2206, , katu- ja yleistä pysäköintialuetta sekä suojaviher-, leikkipuisto-, urheilu- ja virkistysalueita. Kortteleihin 2206 sekä liittyy erilliset rakentamistapaohjeet. Kortteleihin 2206 sekä on laadittava erillinen sitova tonttijako. Kaavan laatija: Järvenpään kaupunki, kaupunkikehitys, asemakaavoitus Yhteyshenkilöt: Asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio, puhelin Arkkitehti Heli Vauhkonen, puhelin , Osoite: Seutulantie 12, JÄRVENPÄÄ, sähköposti

4 1.2 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Lepolan kaupunginosassa keskustan eteläpuolella. Kaava-alue rajautuu pohjoisessa Sipoontiehen, itäpuolella rakenteilla olevan Lepolan I:n uusiin asuin- ja virkistysalueisiin ja Kyrölän peltoalueisiin, ja lännessä Sibeliuksenväylään. Etelässä kaava-alueeseen sisältyy osa Poikkitien maantiealueesta. kartta: kaava-alueen likimääräinen sijainti opaskartalla 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Lepola III Asemakaava on kolmas Lepolan osayleiskaavan pohjalta laadittava asemakaava, joka liittyy jo lainvoimaisiin Lepola I ja Lepola II-asemakaavoihin. Alue kattaa entisen Järvenpään maatalousnormaalikoulun ja sen eteläpuoliset alueet. Koko kaava-alue kuuluu valtakunnallisesti merkittävään kulttuurimaisemaan. Asemakaavassa on erikseen suojeltu merkittävimmät vanhat rakennukset ja miljööt. Kaava-alueen pinta-ala on noin 45 ha, josta on uutta asemakaava-aluetta noin 12

5 ha. Asemakaavalla osoitetaan asuinrakentamista 17 kortteliin yhteensä noin k-m 2. Rakennusoikeudesta on asuinrakentamista noin k-m2, josta noin k-m 2 pientaloja. Alueelle arvioidaan tulevan noin uutta asukasta. Lisäksi kaavassa osoitetaan palvelurakennusten korttelialueita alueen monipuolisiin toimintoihin sekä julkisen rakentamisen korttelialueita päiväkotia sekä mahdollista Sibelius-vierailukeskusta varten osoittamalla uusille rakennuksille rakennusoikeudet ja -alat. Asemakaavan yhteydessä suunnitellaan osasta Poikkitietä, joka on valtion tiealuetta (Vt145), Ainolanväylä-katu. Siihen liittyvät uudet kokoojakadut: Maanmiehenkatu ja uudelle asuinalueelle johtava Haravanvarsi. Kaavassa osoitetaan uuden pääkadun, Ainolanväylän kevyenliikenteen alikulut (3) ja yksi ylikulku. Sipoontien ja Sibeliuksenväylän sekä Ainolanväylän ja Sibeliuksenväylän risteyksiin on suunnitteilla liikenneympyrät. Sipoontieltä alueen pohjoisosiin osoitetaan uusi Verstaspihankatu- ja lännestä Sibeliuksenväylältä maatalousnormaalikoululle vievä kokoojakatu nimetään Lepolan Puistokaduksi.

6 1.4 Selostuksen sisällysluettelo 2 TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Asemakaavan vaikutusten selvittäminen ja arviointi Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja -määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttamisen ajoitus Toteutuksen seuranta... 34

7 1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2. Asemakaavakartta ja määräykset (lisätään myöhemmin) 3. Lausuntojen ja mielipiteiden lyhennelmät ja vastineet (lisätään myöhemmin) 4. Rakentamistapaohjeet (lisätään myöhemmin) 5. Tonttikorkokartta 6. Katu- ja yleisten alueiden yleissuunnitelma 7. Asemakaavan seurantalomake (lisätään myöhemmin) 8. Pysäköintipaikkalaskelma 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 1. Lepolan alueen maaperätutkimus (Ramboll Finland Oy 2008) 2. Lepola3 jatko, kaavarungon maaperätutkimus (Ramboll Finland Oy 2012) 3. Lepolan osayleiskaava-alueen hulevesiselvitys (Ramboll Finland Oy 2008) 4. Sibeliuksenväylän katusuunnitelma, melutarkastelut (Ramboll Finland Oy 2012) 5. Poikkitien (Mt 145) parantaminen, Tiesuunnitelma, Melutarkastelu Ramboll Finland Oy 2012) 6. Järvenpään Lepolan Ristinummen yleisen kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpailun aineisto (Järvenpään kaupunki ) 7. Järvenpään yleiskaava 2020, Yleiskaavaselostus (Järvenpään kaupunki 2004) 8. Lepolan osayleiskaava, Osayleiskaavaselostus (Järvenpään kaupunki 2010) 9. Järvenpään maisemaselvitys (Järvenpään kaupunki, MA-arkkitehdit 2000) 10. Maatalousnormaalikoulu, Rakennushistoriallinen selvitys (ark-byroo 2012) 11. Lepola, Karjanhoitokoulu, maatalousnormaalikoulun päärakennus, rehtorintalo, yliopettajan talo ja lehtorien talo, inventoinnit, (ark-byroo 2012) 12. Lepola III asemakaava-alueen kunnallistekninen yleissuunnitelma (kaupunkitekniikka, Ramboll Oy, 2012) 13. Sibeliuksenväylän simulointiraportti (Sito 2012) 14. Poikkitien meluselvitys (Ramboll 2012) 15. Kyrölänpelto RNo: Haitta-ainetutkimusraportti( ) 16. Helsingin kaavoituksen ekotehokkuustyökalu (HEKO)-tutkimusraportti (VTT 2010) 17. Energia yhdyskuntasuunnittelussa-kurssin raportti (Aalto Pro 2013) 18. Kuuma-kuntien esimerkkiasuinalueiden ekotehokkuus- ja laatuarviointi (Eriksson architects ltd- Eriarc Forum 2012) 19. Hevostallityöryhmän raportti (Ympäristöministeriö 2008) 20. Ympäristöohje hevostalleille (Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2010) 21. Hevostilojen ympäristöasioiden ohjeistus kunnissa, tilannekatsaus (Proagria Uusimaa 2009) 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Vaihe Päiväys Kuulutus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavaluonnos nähtävänä MRL 62, MRA Sivu 1

8 Yleisötilaisuus Lepolan kyläkävely Kaupunginhallituksen iltakoulu Kaupunkikehityslautakunta Asemakaavaehdotus julkisesti nähtävänä MRL 65 ja MRA 27 Kaupunkikehityslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Asemakaava ja asemakaavan muutos Asemakaava on Lepolan osayleiskaava-alueen kolmas asemakaava. Asemakaavan muutos koskee maatalousnormaalikoulun alueen korttelia 2206, joka on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa opetustoimintaa palvelevien ja julkisen rakentamisen korttelialueiksi sekä asemakaava, joka koskee Navetanmäkeä ja sen eteläpuolisia peltoalueita, jotka rajautuvat idässä pääosiltaan Lepola I- asemakaava-alueeseen. Asemakaavalla osoitetaan pienkerrostalo-, rivitalo- ja pientalorakentamista 15 kortteliin, palvelurakentamista kolmeen kortteliin, julkista rakentamista kahteen kortteliin, erityyppisiä virkistysalueita, kolme autopaikkojen korttelialuetta sekä neljä kokoojakatua, viisi tonttikatua ja kaksi pihakatua. Osa Poikkitiestä Vt145 muutetaan asemakaavan yhteydessä Ainolanväylä- nimiseksi kaduksi. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavan toteuttaminen käynnistetään katujen ja kunnallistekniikan rakentamisella, kun kaava saa lainvoiman. Ensi vaiheessa rakennetaan alueen pohjoisosan nk Verstaspihan alueen kunnallistekniikka sekä sinne johtavaverstaspihankatu. Päiväkoti- ja palvelurakennusten kortteliin 2236 ja asuinkortteliin 2235 liittyvän kadun rakentaminen on edellytys tonttien luovutukselle ja rakennustöiden aloittamiselle päiväkoti- ja asuinkorttelissa. Poikkitien ensimmäisen osuuden rakentaminen Ainolanväylä- kaduksi aloitetaan samana vuonna. Pohjoisosan kosteikkoalue, Kylänalunen, rakennetaan alustavan aikataulun mukaisesti v uonna Seuraavana vuonna on vuorossa Ainolanväylän pohjoispuolisten kortteleiden kunnallistekniikan rakentaminen. Alueen keskiosan kunnallistekniikka rakennetaan viimeiseksi, arviolta vuonna Alueen muu rakentaminen voidaan aloittaa kunkin osa-alueen kunnallistekniikan valmistuttua. Sivu 2

9 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Maakuntakaava Alue on Uudenmaan maakuntakaavassa (maakuntavaltuusto hyväksynyt ) taajamatoimintojen aluetta. Suunnittelualueen länsipuolella on kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeä Tuusulanjärven maisema-alue ja itäpuolella päärata. Yleiskaava Järvenpään kaupungin yleiskaavassa 2020 (kv ) maatalousnormaalikoulun alue sekä alue kaava-alueen eteläosassa Poikkitien yläpuolella on osoitettu palvelujen ja hallinnon alueeksi (P/kh). Alueen lounaisosa, jossa sijaitsevat Kyrölän mallitila, Notkon koulu ja Mökki, on osoitettu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön nojalla suojelluksi alueeksi (SR/kh), jonka arvokas rakennuskanta ja lähiympäristö tulee säilyttää. Suunnittelualueen kaakkoisosaan on osoitettu asuntoalueet. Maatalousnormaalikoulun ympäröivät peltoalueet sekä navetanmäki on osoitettu virkistysalueeksi (V/kh). Merkinnällä /kh on osoitettu alueet, joiden suunnittelussa ja rakentamisessa otetaan huomioon valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön arvot. Lisäksi alueelle on osoitettu yleiskaavassa ulkoilureittejä. Sivu 3

10 Lepolan osayleiskaava Lepolan osayleiskaava on tullut voimaan Osayleiskaavassa alueelle on osoitettu korttelialueita asuinpientaloille (AP), asuinkerrostaloille ja/tai rivitaloille (ARP). Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat maatalousnormaalikoulun rakennukset ympäristöineen on osoitettu asuinrakennusten, yleisten rakennusten ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus-rakennusten alueeksi, jolle on varattava suunnittelussa riittävästi puistoja ja muita virkis-tysalueita ja jonka asemakaavaa laadittaessa on alueen kulttuurihistorialliset arvot on otettava huomioon (AYTY/s). Kyrölän mallitilan, Notkon koulun ja Mökin merkintä on kuten edellä mainitulla, lisäyksenä sr-merkintä, alue, jonka ympäristö ja rakennukset ovat suojeltuja (AYTY/sr-1). Navetanmäki on osoitettu palvelujen ja liikerakennusten alueeksi, jolla ympäristö säilytetään (PK/s). Mahdolliselle Sibelius-keskukselle on varattu korttelialue, joka on osoitettu kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten alueeksi (YY). Osayleiskaavassa on osoitettu erilaisia viher- ja virkistysalueita. kartta: ote Lepolan osayleiskaavasta Sivu 4

11 Asemakaava Suurinta osaa suunnittelualueesta koskee vuonna 1982 vahvistettu asemakaava. Navetanmäki ja sen eteläpuolella olevat peltoalueet ovat ilman asemakaavaa. Voimassa olevassa asemakaavassa korttelin 2206 tontit 1, 5 ja 6 on osoitettu opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (Yo7). Korttelin 2206 tontti 2 on osoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y4). Suurin osa Poikkitiestä on osoitettu kauttakulku- tai sisääntulotieksi suoja- ja näkemäalueineen (LT). Asemakaavassa on osoitettu rakennusten rakennusalat ja suurimmat sallitut kerrosluvut sekä rakennusalalle sallittavan enimmäiskerrosalan. Asemakaavalla suojeltuja rakennuksia (sr) ovat Kyrölän mallitilan kaksi rakennusta, Notkon koulu, Mäyrylä ja Mökki. Suunnittelualuetta ympäröivät alueet on suurimmaksi osaksi asemakaavoitettu. Sipoontien pohjoispuoli sekä suunnittelualueen itäpuolen Lepola I -alue on asemakaavoitettu mm. rivitalo- ja asuinkerrostaloille sekä puisto-, lähivirkistys- ja liikunta-alueiksi. Poikkitien eteläpuolelle on syksyllä 2012 vahvistettu Lepola II -alueen asemakaavan muutos, jossa alueelle osoitettiin uusia asuinkortteleita. Eteläpuolella on myös Sibeliuksen Ainolan museokorttelialue. Sibeliuksenväylän länsipuolella on kotitalousopettajaopisto, joka on asemakaavassa opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta. kartta: ote voimassa olevasta asemakaavasta Sivu 5

12 3.1.1 Alueen yleiskuvaus Alueella on kalliosydämisiä moreenimäkiä, jotka näkyvät maastossa metsäisinä kukkuloina ja joille myös alueen vanhin rakennuskanta on sijoittunut. Kaava-alueen lounaisosa on osa suurempaa moreeniselännettä, joka ulottuu Tuusulanjärven rannasta Ainolan metsään saakka. Muutoin kaavaalueen maaperä on pääosin savikkoa. Savikkotasanko on nyt suurelta osin viljelykäytössä. Alueen kasvillisuus sekä maastonmuotojen vaihtelu luovat alueelle suotuisan pienilmaston Rakennettu ympäristö Alue kuuluu kokonaisuudessaan valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön Valtioneuvoston joulukuussa 2009 tarkistaman rajauksen perusteella. Alueella sijaitsee maatalousnormaalikoulu, joka yhdessä Sibeliuksenväylän länsipuolella olevan kotitalousopettajaopiston kanssa muodostavat itsenäisyyden alkupuolen merkittävänä pidetyn oppilaitoskokonaisuuden. Maatalousnormaalikoulun päärakennuksen pihapiirissä ovat rehtorin ja yliopettajan asuinrakennukset sekä autotalli. Saman aikakauden klassistiset rakennukset, mutta erilliset pihapiirit muodostavat karjanhoitokoulu, lehtorien asuinrakennus, verstaspiha sekä Kyrölän koetila. Uudempaa rakennuskantaa edustavat Navetanmäen maatilan 1950-luvun rakennukset, Verstaspihan ja maatalousnormaalikoulun välissä olevat opetustilat ja talousrakennukset 70- ja 80-luvuilta sekä maatalousnormaalikoulusta etelään sijaitsevat 1980-luvulla rakennetut hallintorakennus ja oppilasasuntolat. Sibeliuksenväylän varressa on Notkon koulu, joka on Järvenpään vanhin koulu, sekä Mökki ja Mäyrylä. Nämä rakennukset on rakennettu 1800-luvun lopulla. Suuri osa alueen rakennuksista pihapiireineen on suojeltu valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen 480/85 nojalla. Rakennusten suojeleminen rakennussuojelulain nojalla on ollut vireillä Uudenmaan ELYkeskuksessa. Asemakaava-alueen läheisyydessä sijaitsevat merkittävät kulttuuriympäristökohteet, Poikkitien eteläpuolella Sibeliuksen Ainola sekä Sibeliuksenväylän länsipuolella entisen kotitalous-opettajaopisto ympäristöineen. Suunnittelualueen itäreunassa kulkee meriviemäri. Alueella ei ole kaupungin kunnallisteknistä verkostoa. Rakentamattomalla alueella ei ole kunnallistekniikkaa Maanomistus Senaatti-kiinteistöt omistaa Lepolan tilat 401:1:246 ja 401:1:2765 sekä määräalan(m503) korttelin 2206 tontista 1 ja määräalan (M502) korttelin 2206 tontista 2. Senaatti on myynyt osa navetanmäen alueesta edelleen yksityiselle taholle. Kaupungin kiinteistöyhtiö Lepolan Helmi Oy omistaa määräalan (M502) korttelin 2206 tontista 1, ja määräalan (M501) tontista 2. Korttelin 2206 tontit 5 ja 6 ovat yksityisomistuksessa. Järvenpään kaupunki omistaa tilan 401:1:2773. Sivu 6

13 kartta:alueen maanomistus 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Luetellaan suunnitelmat, päätökset ja selvitykset päivämäärineen. Maakuntakaava (2004) Järvenpään yleiskaava 2020 (kv ) Lepolan osayleiskaava (kv ) Voimassa oleva asemakaava Lepolan III luonnos, kaavarunko Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma (kv ) Rakennusjärjestys (kv ) Tonttirekisteri Kaavarungon maaperätutkimus, rakennettavuusselvitys ja perustamistapalausunto (Ramboll 2012) Kunnallistekniikan yleissuunnitelma (Ramboll 2012) Katu- ja puistosuunnitelmat (Ramboll 2013) Maatalousnormaalikoulun rakennushistoriallinen alueselvitys Maatalousnormaalikoulun alueen rakennusinventoinnit (5 rakennusta) Tonttikorkokartta (Ramboll ) Sivu 7

14 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Lepola III asemakaavan laatiminen on aloitettu Järvenpään kaupungin aloitteesta. Suunnittelun lähtökohtina ovat Järvenpään yleiskaava 2020, Lepola-Ristinummen yleisen kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpailun (2007) tulos sekä voittaneen ehdotuksen pohjalta laadittu kaavarunko ja Lepolan osayleiskaava (kv ). Kaupungin kiinteistöyhtiö Lepolan Helmi Oy on perustettu valvomaan alueen kehittämistä ja vanhojen rakennusten myyntiä varten. Vanhojen maatalousnormaalikoulun alueen rakennuksia koskee asetus 480/89 valtion omistamien rakennusten suojelusta. Rakennusuojelulain alainen rakennussuojeluprosessi on vireillä Uudenmaan ELY-keskuksessa. Alueen rakennus- ja kulttuurihistorialliset arvokkaat rakennukset suojellaan asemakaavalla, ja rakennusten ja miljöiden suojelun taso määritetään asemakaavan yhteydessä rakennusten myyntiä sekä täydennysrakentamista varten. Asemakaavassa pyritään paitsi säilyttämään alueen kulttuurihistorialliset myös alueen monitoiminnallinen luonne. Helsingin seudun kunnat ja valtio ovat tehneet aiesopimuksen asuntotuotannon lisäyksestä. Tavoitteena on joukkoliikenteeseen tukeutuva sekä talouden ja ympäristön kannalta edullinen rakentaminen. Järvenpäässä tavoitteena on 430 asunnon vuosituotanto.lepolan alue tukee tavoitteita sijoittuen pääradan varteen Kyrölän seisakkeen läheisyyteen. Alueelle on suunnitteilla lähinnä omistusasumista. 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö Asemakaavan laatimisvaiheet, osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen on kuvattu liitteenä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa Osalliset Kaava-alueen maanomistajina Järvenpään kaupunki ja kaupungin omistama kiinteistöyhtiö Lepolan Helmi Oy, Suomen valtio (Valtion kiinteistölaitos Senaatti-kiinteistöt sekä Uudenmaan ELY-keskus tieviranomaisena) sekä kolme yksityistä maanomistajaa. Naapuritonttien omistajat, haltijat ja asukkaat Lähialueen asukkaat, yritykset ja työntekijät sekä asukasyhdistykset Viranomaiset (Uudenmaan ELY-keskus, Liikennevirasto, Museovirasto, Keski- Uudenmaan maakuntamuseo, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus) Uudenmaan liitto Kaupungin asiantuntijaviranomaiset Muut, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa Osallisia voivat olla myös kaikki kuntalaiset, joita alueen kehittäminen kiinnostaa Vireilletulo Vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksella Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä lähtien teknisen toimialan palvelupisteessä ja Järvenpään kaupungin internetsivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on saatiin yhdeksän mielipidettä. Sivu 8

15 4.2.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Suunnittelun kaikista vaiheista on tiedotettu virallisten tiedottamis- ja kuulemismenettelyjen lisäksi hanketta varten perustetuilla internet-sivuilla (Lepolan suunnittelusivut). Suunnitteluaineistot on pidetty nähtävänä sivustolla. Kaavatyön eri vaiheissa asiasta on ollut useita kirjoituksia paikallisissa sanomalehdissä. Valmisteluvaihe Kaava pidettiin julkisesti nähtävillä Yleisötilaisuus pidettiin Seutulantalolla, Teknisessä keskuksessa. Lepolan Helmi Oy:n kanssa järjestettiin kaikille avoin Lepolan kyläkävely Luettelo annetuista lausunnoista ja mielipiteistä: 1. Toimintaympäristöpalvelut, Kaupunkitekniikka, Suunnittelupalvelut Museovirasto Keski-Uudenmaan maakuntamuseo Järvenpään kaupunki/ Museopalvelut Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Järvenpään ympäristöyhdistys ry Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Liikennevirasto Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys Manna ry Fortum sähkönsiirto Oy Fortum Power and Heat Oy Senaatti-kiinteistöt Sirkka ja Richard Lehtinen (Ainolantie 5) Järvenpään Yrittäjät ry Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lausuntojen ja mielipiteiden lyhennelmät ja vastineet ovat liitteessä x. (lisätään myöhemmin) Ehdotusvaihe Täydennetään ehdotuksen nähtävilläolon jälkeen Viranomaisyhteistyö MRL:n mukainen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty Uudenmaan ympäristökeskus esitti, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään siten, että suunnittelun tavoitteet tulevat selvästi esille. Kaavan vaikutusten arvioinnissa tulee täydentää vaikutukset valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön, alueen ekotehokkuuteen sekä hevostilan sijaintiin lähellä asutusta. Poikkitie tulisi osoittaa katualueeksi. Museovirasto esitti, että Päiväkodin sijoittaminen verstaspihan yhteyteen, kun alueesta kehitetään toiminnallinen kokonaisuus, on hyvä ratkaisu myös suojeltavien rakennusten kannalta. Maneesille sopivinta paikkaa tulee havainnekuvien avulla vielä tutkia. Uudisrakentamisen suhde maatalousoppilaitoksen kokonaisuuteen maisemallisesti tulee suunnitella siten, että otetaan huomioon ja hyödynnetään alueen tarjoamat historialliset lähtökohdat uudelle arkkitehtuurille ja yhdyskuntasuunnittelulle ideoita antavana voimavarana. Suunnittelutehtävä on Sivu 9

16 haastava, johon alueelta tekeillä oleva rakennushistoriaselvitys voi antaa omalta osaltaan vastauksia. Muutamia seikkoja, joita voi suunnittelussa ottaa huomioon: Alueen mäkien rakentumisessa voidaan nähdä usein selkeä dominanssi, ts. päärakennus ja sille alisteiset sivurakennukset. Tältäkin pohjalta uudisrakentaminen voisi olla esitettyä monimuotoisempaa ja irtautua nyt hyvin yhdenmukaisena esitetystä massoittelusta. Kortteleissa voisi mahdollisesti esiintyä sitä vastoin muutamia harkittuja aksentteja ottaen kuitenkin huomioon alueen historiallisten rakennusten aseman säilymisen. Mattomainen kortteliratkaisu luo maisemaan monoliittisesti hahmottuvan ja volyymiltään siksi suurelta vaikuttavan kokonaisuuden, joka asettuu helposti ristiriitaan alueen vivahteikkaan historiallisen ympäristön kanssa. Alueen vanhoilla rakennusryhmillä on kullakin selkeästi oma identiteettinsä. Myös tätä ajatusta voisi kehitellä suunnittelun voimavarana alueen uusissa kortteleissa, joilla voisi niin ikään olla oma karaktäärinsä. Näkymät tulee ottaa huomioon ja niitä voidaan hyödyntää paremmin uusien korttelikokonaisuuksien sijoittamisessa ja muotoilussa. Alueelle esitetty varsin suuri uudisrakentamisen määrä uhkaa selkeästi sen erittäin tärkeän ominaisluonteen säilymistä, kun metsäkumpareille sijoittuvan rakennetun ympäristön ja avoimien aukeiden maisematilojen suhde on keskeisillä osilla häviämässä. Kortteleiden avaamiselle ja rakennusten suuntaamiselle voisi löytyä merkityksiä mm. alueen näkymien varjelusta sekä uusien luomisesta. Alueen luonteesta johtuen maisemalliset analyysit havainnekuvineen myös maantasosta kuvattuna ovat jatkossa tärkeä suunnittelun sekä suunnitelmien arvioimisen apuväline. Keski-Uudenmaan maakuntamuseo totesi, että rakennushistoriallisessa alueselvityksessä esiin tulleet tiedot tulee välittää korttelisuunnitelmia tekevälle arkkitehdille, jotta korttelisuunnitelmia voidaan tarkastella selvityksen tuloksien mukaan. Päiväkotirakennuksen käyttöä voisi ajatella laajemminkin esimerkiksi alueen asukkaiden korttelitalona. Jotta voitaisiin arvioida arvokkaan kulttuuriympäristön huomioon ottamista, pitäisi havainnekuvin pystyä osoittamaan miten Lepolan alueen rakentaminen kokonaisuudessaan tulee vaikuttamaan maisemanäkymiin ja uusien ja suojeltavien rakennusten välisiin suhteisiin. 4.3 Asemakaavan tavoitteet Asemakaavan päätavoitteena on tutkia mahdollisuuksia toteuttaa alueelle monipuolista, laadukasta ja ekotehokasta täydennysrakentamista osayleiskaavan antamista lähtökohdista sekä täydennys- ja uudisrakentamisen sovittaminen valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön ja maisemaan. Asemakaavassa tarkastellaan entisen maatalousnormaalikoulun rakennusten ja miljöiden suojelutarpeet ja osoitetaan tarvittavat suojelumerkinnät sekä annetaan suojelua tukevat määräykset. Tärkeitä lähtökohtia asemakaavan laatimiselle ovat myös päärataan ja joukkoliikenteeseen tukeutuvan täydennysrakentamisen, ympäristöhäiriöiden vähentäminen sekä pääkaupunkiseudun asuntotuotantotavoitteet. Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet - alueelle on tarkoitus toteuttaa vapaarahoitteisia yhtiömuotoisia pienkerros-, rivi- ja pientaloasuntoja, omatonttisia omakotirakentamista sekä mahdollisesti yhteisöllistä omakotirakentamista - Järvenpään asuntotuotantotavoite (noin 500 uutta asuntoa vuodessa, josta 20 % valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa) - alueen asukasmäärätavoite noin uuden asutuksen tulee tukeutua raideliikenteeseen - alueen suunnittelussa otetaan huomioon valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö ja maisema; vanha arvokas rakennuskanta pihapiireineen suojellaan Sivu 10

17 - umpikorttelirakenteilla ja erilaisilla rakennustypologioilla edistetään yhteisöllisyyttä - alueelle luodaan erilaisia, monipuolisia viher-ja virkistysalueita, mm. kaksi vanhaa maatalousnormaalikoulun puutarhaa pyritään entisöimään - maaseutumainen ympäristö säilyy, kun hevostilan toiminnan jatkuminen turvataan; pellot säilyvät viljelyksessä ja laitumina - hulevesiä käsitellään kosteikossa ja avo-ojissa - alueen valtakunnallinen kulttuuriympäristöstatus estää tiivimmän yhdyskuntarakenteen ja aluetehokkuuden, silti alueesta voidaan luoda kokonaisekotehokas Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden eheytyvää yhdyskuntarakennetta ja elinympäristön laatua koskeva yleistavoite (4.3) on kehittää yhdyskuntarakennetta siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä ja, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen, ja että liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan. Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja riskien ennaltaehkäisemiseen ja olemassa olevien haittojen poistamiseen. Alueidenkäytössä luodaan edellytykset ilmastonmuutokseen sopeutumiselle. Erityistavoitteena on, ettei uusia huomattavia asuinalueita tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Asemakaavoituksessa tulee varautua lisääntyviin rankkasateisiin ja taajamatulviin. Melusta ja tärinästä aiheutuvaa haittaa on ehkäistävä, eikä uusia alueita tule sijoittaa melualueille ilman riittävää meluntorjuntaa. Energian säästämistä sekä uusiutuvien energialähteiden ja kaukolämmön käyttöedellytyksiä on lisättävä. Kulttuuriperintöä koskevana yleistavoitteena (4.4) on, että edistetään kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä niiden alueellisesti vaihtelevan luonteen säilymistä. Erityistavoitteena on, että varmistetaan valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen arvojen säilyminen. Valtakunnalliset inventoinnit 1 otetaan huomioon alueiden suunnittelun lähtökohtina Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen - Alueelle on tarpeen rakentaa päiväkoti/perhekeskus sekä Navetanmäen hevostilan yhteyteen maneesi. Näiden uudisrakennusten suunnittelu on tehtävä erityisen huolellisesti, jotta ne sopeutuvat ympäristöönsä. Asemakaavamääräyksillä pyritään varmistamaan toteutuksen soveltuvuus valtakunnallisesti merkittävään kulttuurimaisemaan. 4.4 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Asemakaavaan ei ole laadittu erillisiä vaihtoehtoja. Alustavia ratkaisuja on tutkittu Lepolan- Ristinummen yleisen arkkitehtikilpailun yhteydessä. Asemakaavaratkaisu perustuu yleisen kilpailun tuloksen pohjalta laadittuun Lepolan osayleiskaavaan. Arkkitehtikilpailun voittaja arkkitehtitoimisto m3 arkkitehdit/kari Nykänen on jatkanut kaava-alueen korttelitasoista tarkastelua. Vaihtoehtoisia alueen korttelirakenteita sekä päiväkodin ja maneesin sijoittamista on tutkittu. Tarkastelun tuloksena on laadittu Lepola III alueen yleissuunnitelma Asemakaavaratkaisu on laadittu yleissuunnitelman pohjalta. Alueen kunnallistekninen suunnittelu on tehty samanaikaisesti asemakaavan kanssa ja kunnallistekniset ratkaisut ovat tarkentaneet asemakaavan katu-, hulevesi- ja virkistysalueita Asemakaavan vaikutusten selvittäminen ja arviointi Alueen nykyinen monitoiminen luonne säilyy, vaikka alueelle tulee asumisen uudis- sekä täydennysrakentamista. Täydennysrakentaminen sijoittuu suurimmaksi osaksi jo ennestään rakennetuille paikoille. Tiiviimpi rakentaminen ohjataan pää- ja kokoojakatujen välittömään läheisyyteen. Vanhat rakennukset ja niiden ympäristö suojellaan, ja niiden hierarkkiset asemat säilyvät, kun rakentaminen 1 mm. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt, museoviraston rakennushistorianosaston julkaisu 16/199, tarkistettu 2009 Sivu 11

18 osoitetaan tarpeeksi etäälle, ja rakennuskorkeudet pysyvät matalina. Näkymiä ja maisemaa on tutkittu rakennushistoriallisessa selvityksessä sekä alueleikkauksien ja havainnekuvien avulla. Erityistä tarkastelua vaativat hevostilan suhde ympäristöön ja maneesin sijoittaminen, päiväkodin sijoittaminen Verstaspihan ympäristöön sekä alueen ekotehokkuuden arviointi. Vaikutuksia on tarkemmin käsitelty kappaleessa 5.4 Kaavan vaikutukset Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Asemakaava noudattaa osayleiskaavassa esitettyjä suunnitteluperiaatteita Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Kaava vireille Luonnos nähtävillä Kaupunkikehityslautakunta Ehdotus nähtävillä Kaupunkikehityslautakunta Kaupunginahallitus Kaupunginvaltuusto 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Uusi asemakaava-alue muodostuu maatalousnormaalikoulun alueen (Yo)-asemakaava-alueesta ja sen itäpuolella olevasta Navetanmäen tilakeskuksesta ja sitä ympäröivistä peltoalueista, joissa ei ole asemakaavaa. Uusi asemakaava-alue rajautuu kolmeen pääkatuun Sipoontiehen, Sibeliuksenväylään sekä Poikkitiehen (uudessa asemakaavassa Ainolanväylä), joilta lähtevät asemakaava-alueelle neljä kokoojakatua: Verstaspihankatu, Lepolan Puistokatu, Maamiehenkatu sekä Haravanvarsi. Tonttikadut sekä kevyenliikenteen tiet ja reitit noudattavat vanhoja tie- ja polkulinjauksia. Pienkerros-, rivi-, ja muiden kytkettyjen talojen korttelit sijoittuvat alueen keskiosaan, Verstaspihan eteläpuolelle sekä Ainolanväylän varteen. Omakotitalokorttelit ovat Navetanmäen eteläpuolella. Vanhat asuinrakennukset ovat merkitty asuinkorttelialueiksi, joilla voi harjoittaa ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta yritystoimintaa. Palvelurakennusten kolme korttelialuetta sijoittuvat eri puolille suunnittelualuetta. Julkisille palveluille: Päiväkodille ja mahdolliselle Sibelius-vierailukeskukselle on korttelivaraukset. Alueelle jää laajat viher- ja virkistysalueet.koko aluetta koskee suojelumääräykset; vanhojen arvorakennusten kohdalla suojelumääräykset ovat tarkemmat koskien myös osin sisätiloja Mitoitus Suunnittelualueen pinta-ala on 44,0609 ha, josta on uutta asemakaava-aluetta noin 12 ha. Asuinkortteleita (AO, AP, ARK, AOTY, APY, AL) on yhteensä 9,3327 ha, Palvelurakennusten korttelialuetta (P) on yhteensä 4,2394 ha, Julkisten palvelujen korttelialueita (YL ja YY) on ha, virkistys-, suojaviher- sekä virkistyspalvelualuetta (V, VP, VK, EV) 17,9413 ha, katu- ja pysäköintialuetta 10,0082 ha. Alueen asuinkerrosala on k-m 2. Asuinkorttelien rakentamistehokkuus vastaa tehokkuuslukua e = 0,35, pienkerrostalokorttelien (ARK) tehokkuus vastaa lukua e = 0,6 ja pientalokorttelien (AO ja AP) tehokkuus vastaa lukua e = 0,30. Asuinalueen rakentamistehokkuus asuinkorttelit, leikkipuistot, kosteikko ja pihakadut mukaanlukien vastaa tehokkuuslukua e a = 0,10. Alueelle voidaan arvioida tulevan noin 400 asuntoa ja noin asukasta. Asuntojen yhteyteen (AOTY-korttelit) voidaan rakentaa hieman liike-, palvelu- ja työtiloja. Myös Verstaspihan, Navetanmäen ja maatalousnormaalikoulun päärakennuksen korttelit on osoitettu palvelurakentamisen korttelialueiksi, mutta isoja palvelutiloja tai varsinaista työpaikkarakentamista alueelle ei tule. Myös karjanhoitokoulun Sivu 12

19 5.1.2 Palvelut AL-merkintä ja maatalousnormaalikoulun lähellä olevien kortteleiden APY-merkinnät sallivat kortteleiden joustavan käytön asumiseen ja myös liike- ja palvelutoimintoihin. Suunnittelualueelle on osoitettu tilavarauksia julkisia palveluja varten. Uusi päiväkoti rakennetaan nk Verstaspihan kortteliin. Lisäksi Ainolanväylän pohjoispuolelle on tehty korttelivaraus mahdollista Sibeliuskeskusta varten. Kolme korttelia on varattu palvelurakennusten korttelialueiksi, joissa on mahdollista järjestää monipuolisia ja myös alueen asukkaita palvelevia toimintoja kunkin korttelin kaavamääräysten mukaisesti. Myös asuinkorttelien yhteyteen voidaan toteuttaa pienimuotoista liike- tai palvelutilaa. Keskustan palvelut ovat 1 1,5 kilometrin päässä suunnittelualueelta. Lähimmät koulut ovat välittömästi alueen tuntumassa Sipoontien pohjoispuolella sekä yksi yksityinen koulu ja päiväkoti sijaitsevat suunnittelualueella. Uusia kaupallisia palveluja tullaan tulevaisuudessa rakentamaan Kyrölän seisakkeen ympäristöön Poikkitien yritysalueelle. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Asemakaava on suojelukaava, jossa annetaan alueelle yleisiä ja rakennuksille ja ympäristölle yksityiskohtaiset suojelumääräyksiä. Koska koko alue kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin, alueen suunnittelun perustuu alueen erityisarvoihin, jotka ovat entisen maatalousnormaalikoulun luvun rakennukset pihapiireineen, Sibeliuksenväylän varren 1800-luvulta peräisin oleva rakennuskanta, Navetanmäen tilakeskus sekä laajat peltoalueet pitkine näkymineen.peltoalueiden länsi- ja itäreunat säilytetään rakentamattomina, avoimina virkistysalueina.kukkuloilla sijaitsevat vanhat rakennukset miljöineen suojellaan. Metsäsaarekkeiden puusto säilytetään; Sibeliuksenväylän varressa, alueen lounaisosan arvokkaaseen lehtipuumetsään voidaan perustaa puulajipuisto. Rakentaminen sijoitetaan jo ennestään rakennetuille alueille. Katu- ja viherympäristön sekä uuden rakennuskannan arkkitehtuurista tasoa nostetaan. Tiiviimpi rakentaminen sijoitetaan eteläosaan Ainolanväylän ja Kyrölän seisakkeen läheisyyteen sekä Verstaspihan eteläpuolelle, josta keskustan palvelut on hyvin saavutettavissa. Rakennusten kerroskorkeudet ovat suhteellisen matalia, jotta arvorakennusten hierarkkia säilyy. Asemakaavan liitetään selostuksen liitteenä sitovat rakentamistapaohjeet, joissa annetaan yksityiskohtaisempia ohjeita alueen kortteleiden rakentamiseen, sekä tonttikorkokartta. Kunnallistekniikan suunnittelun, toteuttajien rakennussuunnittelun ja kaavoituksen yhteensovituksella pyritään varmistamaan ympäristön korkea laatu. Rakentamisen laatu pyritään varmistamaan sitovilla tontinkäyttösuunnitelmilla, jotka liitetään tontinluovutusehtoihin. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Asuinpientalojen korttelialue (AP-19) Maamiehenkadun eteläpuolella olevalle AP- kortteliin voidaan rakentaa yksi- tai kaksiasuntoisia pientaloja sekä kytkettyjä pientaloja asumistarkoituksiin. Korttelin 2221 AP-tontti voidaan toteuttaa ryhmäomakotitalorakentamisen hankkeena. Tontti voi olla yhtenä tonttina, jonne toteutetaan myös väestönsuoja tai se voidaan jakaa kahdeksi erilliseksi tontiksi. Alueelle voidaan rakentaa yhdeksän erillistaloa. Rakennuksille on osoitettu harjansuunnat ja rakennusalat. Rakennukset pitää rakentaa kahteen kerrokseen tontin länsi- ja itäreunalle metsäsaarekkeiden viereen, jolloin rakennusten keskelle jää pihatilat ja maisemaan laaksomainen tila, josta on näkymät Lehtorienmäelle ja Karjanhoitokoulun suuntaan. Rakennuksen ja kadun väliin saa rakentaa kevytrakenteisen autosuojan tai taloustiloja. Sivu 13

20 Rakennuksen julkisivujen ja rakenteiden pääasiallisena materiaalina tulee käyttää puuta. Rakennuksissa tulee olla kahteen suuntaan kalteva katto, josta pinta-alasta vähintään 5 % tulee suuntautua kaakon-lounaan välille, jolloin aurinkoenergiaa voidaan halutessa hyödyntää. Korttelin 2221 AP- ja ARK -tonttien rajalla on osoitettu johtorasite hulevesien johtamista varten. Asuinkerrostalojen ja palvelurakennusten korttelialue (APY-1) Korttelit 2233 ja osa korttelista 2206 on osoitettu asuin- ja palvelurakennusten korttelialueeksi. Joustava merkintä mahdollistaa korttelien tulevan käytön sekä asumiseen ja/tai palveluihin. Kortteleiden tuleva rakentaminen voi tukea entisen maatalousnormaalikoulun nykyisiä ja tulevia toimintoja ja tarpeita. Rakentaminen sallitaan II-II u 2/3 kerrokseen. Rakennusten ulkoasuun tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta rakennukset sopeutuvat maalaismaiseen maisemaan ja muodostavat harmonisen kokonaisuuden olemassa olevien suojeltujen rakennusten kanssa. Osa korttelin 2233 autopaikoista sijoitetaan autopaikkojen korttelialueelle 2231, jonka korttelit 2229, 2232, 2233 ja osa korttelista 2228 yhdessä rakentavat ja jakavat. Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue (ARK-10) Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialueita ovat alueen kortteli 2220, osat kortteleista 2219 ja 2221, 2227, osa korttelista 2228 ja korttelit 2229, 2232, 2233 ja Korttelialueille saa rakentaa pienkerrostaloja, rivitaloja ja muita kytkettyjä ja erillisiä asuinrakennuksia yhtenäisen suunnitelman mukaan. Maksimikerroskorkeudet ovat Poikkitien varren kortteleissa II-III, entisen karjanhoitokoulun eteläpuolen korttelissa II ja muissa kortteleissa II-II u2/3. Rakennusten massoittelun tulee olla vaihtelevaa ja kattojen tulee olla kahteen suuntaan kaltevia. Korttelit voidaan rakentaa umpikortteleiksi, jolloin rakennusten väliin jäävät laajat piha-alueet. Pääasiallisena rakennusmateriaalina tulee käyttää puuta. Erityisesti Poikkitien varren korttelien toteutuksessa tulee huomioida liikennemelu. Kortteleiden 2229, 2232, 2233 ja osan korttelista 2228 autopaikoista sijoitetaan autopaikkojen korttelialueelle 2231, jonka em. korttelit yhdessä rakentavat ja jakavat. Erillispientalojen korttelialue (AO-41) Suunnittelualueen eteläosaan Navetanmäen ja Poikkitien väliselle alueelle osoitetaan osa korttelista 2219 ja kortteli 2222 yksiasuntoisille pientaloille. Maksimikerroskorkeus on I u2/3, kun ensimmäiseen kerrokseen saa rakentaa enintään 70 % osoitetusta rakennusoikeudesta. Asuinrakennusten pääasiallisena rakennusmateriaalina tulee käyttää puuta ja kattojen tulee olla kahteen suuntaan kaltevia. Asuin- ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien yritysrakennusten korttelialue (AOTY-3) AOTY- merkinnällä on osoitettu vanhojen suojeltujen rakennusten korttelit: Kyrölän mallitilan kortteli 2225, Notkon koulun, Mökin ja Mäyrylän kortteli 2226, lehtorien talon tontti korttelissa 2228, rehtorin talon korttelissa 2206 sekä yliopettajan talon kortteli Kullekin tontille on osoitettu korkeintaan kaksiasuntoinen pientalo sekä työtiloja, jotka voivat olla korkeintaan alle puolet rakennusoikeudesta. Notkon koulun tontille osoitetaan korkeintaan kolmiasuntoinen pientalo sekä työtiloja. Määräyksessä on korostettu miljöiden ja pihatilojen säilyttämistä ja tarpeen mukaan ennallistamista. Tonteille on osoitettu kohtuullisia talousrakennusaloja, joiden sijoittaminen on pyritty sopeuttamaan arvokkaissa miljöissä. Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL-50) Karjanhoitokoulun kortteli on osoitettu asuin-, liike-, ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Joustava määräys sallii entisen karjanhoitokoulun käytön monipuolisesti tulevaisuudessa eri toimintoihin, jotka eivät ole ristiriidassa rakennuksen korkean suojelustatuksen kanssa. Rakennusoikeutta osoitetaan 1100 k-m2. Lisäksi pihalla on rakennusala ja -oikeutta 60 k-m2 talousrakennukselle. Osa korttelin 2230 pysäköintipaikoista voidaan erillisellä sopimuksella sijoittaa kortteliin Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue (YL-9) Alueen pohjoisosaan, nk. Verstaspihan kortteliin 2236 osoitetaan korttelialue päiväkoti- ja perhekeskusrakennusta varten. Päiväkodin tontti on 6680 m2 ja sille osoitetaan rakennusala, jolle on ra- Sivu 14

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN?

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN? Lepola III, Asemakaava ja asemakaavamuutos 14.12.2011 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tark. 20.1.2012 Dnro KESKUSHAL: 1546/2009 Kaavatunnus: 220009 MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN? Kaavoitustyö

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarkistaa kaavatyön aikana tarpeen mukaan. TORPANTIE 33 Asemakaavan ja tonttijaon

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 6. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 82 TONTIN 15 ASEMAKAAVAN MUUTOS, Pitkäkatu 25 2 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut/kaavoitus 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Asemakaavan selostus, luonnos 26.1.2010

Asemakaavan selostus, luonnos 26.1.2010 Asemakaavan selostus, luonnos 26.1.2010 Tataarien alue Asemakaavan muutos ja tonttijako Korttelit 527, 539 ja osa 528 sekä leikkipuisto ja katualueita (Tataarikuja) Diaarinumero: 595/2000/612, 666/2009/612

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LUONNOS 28.2.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT:.. 2017 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 28. PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 2017 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 PERUS-

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

Tervanokantie. Kaavaehdotuksen vuorovaikutustilaisuus Seutulantalo,

Tervanokantie. Kaavaehdotuksen vuorovaikutustilaisuus Seutulantalo, Tervanokantie Kaavaehdotuksen vuorovaikutustilaisuus Seutulantalo, 9.3.2017 9.3.2017 Ohjelma Aloitus Suunnittelutilanne lyhyesti Kaavaluonnos Kaavaehdotuksen esittely Jatkovaiheet Keskustelua Lopetus 9.3.2017

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 26.5.2016 Kaava-alueen nimi Jampan palloiluhalli, asemakaavan muutos Dnro JARVENPAA 1079/2016 Kaavatunnus 090040 Aloite tai hakija Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3)

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3) ASEMAKAAVAN SELOSTUS 7.8.2012 päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3) kaavatunnus 564-2138 Diaarinro 4700/2011 Projektinro 100

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 344, osa korttelia 346 sekä katualuetta MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Asemakaava/Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

Asemakaava/Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaava/Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.5.2016 Kaava-alueen nimi Mittarikatu 4c, asemakaavan muutos Dnro JARVENPAA 1059/2016 Kaavatunnus 070054 Aloite tai hakija

Lisätiedot

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ 19.4.2017 Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI 14 29. KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS YHTEYSTIEDOT KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT Lohjan kaupunki

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Kaavatunnus 3-337 Asianumero ASRA.ltk: 19.4.2016 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Asemakaavan muutos koskee korttelin 3772 tonttia 4 Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 3772

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 18. kaupunginosan asemakaavan muutos Kaavan tunnus: 18/17 Kaavan päiväys:20.5.2009

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO P KL VL VL-5 VK VV LT ET EV /sy-2 W 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0090000 Palvelurakennusten korttelialue. 0230000

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 Ilmakuva lännestä. Asemakaavamuutosalueen likimääräinen

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUUNTAMONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.5.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 799 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LINTURINNE/5 KORTTELIT 860 osa ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1.

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1. KOKEMÄEN KAUPUNKI LUONNOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS: OSAKORTTELI

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue. Kuhmo. Kuhmon kaupunki

Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue. Kuhmo. Kuhmon kaupunki Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue Kuhmo Asemakaavan muutos ja laajennus Asemakaavaselostusluonnos, joka liittyy 10.10.2011 päivättyyn kaavakarttaan. Kaavaselostus täydentyy suunnittelun edetessä.

Lisätiedot

KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue

KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak 006030) Koskee 6. kaupunginosan korttelin 658 tonttia 1, muutoksella muodostuu korttelin 658 tontti 1. ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS 15.9.2017 Suonenjoen kaupunki Maankäytön

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS RUUTANAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HONKATIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.1.2016 ASEMAKAAVAN NUMERO 768 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE RUUTANA KORTTELIT OSA KORTTELIA 7024

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA MARINKAISTEN LANKILAN PIENTALOALUE

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA MARINKAISTEN LANKILAN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA MARINKAISTEN LANKILAN PIENTALOALUE BlomDesktop 2011 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 ALOITE TAI ASEMAKAAVAN VIREILLETULON SYY

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS HUUTIJÄRVEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MYLLYTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 14.2.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 790 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE HUUTIJÄRVI/33 KORTTELI 3127 OSA KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206.

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 14. päivänä toukokuuta 2007 päivättyä ja 11.06.2007 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos GOLFKLUBIN asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELIT 95, 96, 97, 98, 99, 100,101 SEKÄ PUISTO- JA KATUALUEET

ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELIT 95, 96, 97, 98, 99, 100,101 SEKÄ PUISTO- JA KATUALUEET KARVIAN KIRKONKYLÄN KORTTELEITA 82, 83 JA M-ALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS (Västilän asuin-alueen asemakaava) ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELIT 95, 96, 97, 98, 99, 100,101 SEKÄ PUISTO- JA KATUALUEET

Lisätiedot

VÄINÖLÄN (44.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 TONTTIEN 13 JA 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1641

VÄINÖLÄN (44.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 TONTTIEN 13 JA 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1641 VÄINÖLÄN (44.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 TONTTIEN 13 JA 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1641 Asemakaavan selostus / kaavaluonnos 18.3.2014 [Ylh. vas: [Ylh. oik, alh: Kaavamuutosalueen sijainti] Attendo Oy palvelutalot

Lisätiedot

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27 L O V I I S A 5.11.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 30 PERNAJA (SÄHKÖKUJAN ALUE, KOSKENKYLÄ) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: KOSKENKYLÄ, PERNAJA Kaupunki: LOVIISA

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2.2.2015 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 MAANKÄYTTÖOSASTO ULVILAN KAUPUNKI 2 ULVILA FRIITALA

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/1907/10.02.03/2014 VP 47/21.10.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KYLÄSAAREN 34. KAUPUNGINOSAN KYLÄSAARENTIEN, KIVININTIEN, VANHAINKODINTIEN JA LAUNAISTENTIEN LÄHIYMPÄRISTÖ 1. ASEMAKAAVA 609

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kuopion kaupunki Kaupunkisuunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NIILONTIE 22 17.8.2017 VIREILLETULOSTA ILMOITETTU: KIRJE 25.5.2017 HYVÄKSYMISKÄSITTELY: KAAVANLAATIJA: KAUPUNGINHALLITUS

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KOTITALOUSOPETTAJAOPISTO Asemakaavan muutos SELOSTUS. Järvenpään kaupunki Tekninen toimi Kaavoitus ja mittaus PL 41, 04401 JÄRVENPÄÄ

KOTITALOUSOPETTAJAOPISTO Asemakaavan muutos SELOSTUS. Järvenpään kaupunki Tekninen toimi Kaavoitus ja mittaus PL 41, 04401 JÄRVENPÄÄ Järvenpään kaupunki Tekninen toimi Kaavoitus ja mittaus PL 41, 04401 JÄRVENPÄÄ KOTITALOUSOPETTAJAOPISTO Asemakaavan muutos SELOSTUS Diaarinumero 1753/ 2005 /612 Kaavan vireille tulosta ilmoittaminen, kuulutus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot