KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI"

Transkriptio

1 MONISTE 1/2009 Pirjo Lehkonen, Marketta Männikkö (toim., eds.) KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI EDUCATIONAL RESEARCH IN FINLAND Projektiluettelo List of Projects Opetushallitus Finnish National Board of Education

2 Opetushallitus, Finnish National Board of Education Moniste 1/2009 ISBN (nid.) ISBN (pdf) ISSN Edita Prima Oy, Helsinki 2009

3 Lukijalle Julkaisu sisältää tietoja kasvatuksen ja koulutuksen tutkimuksista, jotka olivat meneillään Suomessa vuosina Tiedot on saatu Opetushallituksen koulutustutkimuksen tietokannasta (KOTU). Mukana on tutkimuksia varhaiskasvatuksen, perus- ja keskiasteen koulutuksen, korkeakoulutuksen ja aikuiskoulutuksen alueilta. Yksityiskohtaisia tutkimuskuvauksia ei ole sisällytetty julkaisuun, sillä täydelliset tiedot tiivistelmineen on tallennettu KOTU-tietokantaan, johon pääsee Opetushallituksen kotisivulta Lisäinformaatiota tutkimuksista saa Opetushallituksesta (Pirjo Lehkonen ja Marketta Männikkö). Julkaisu on kaksikielinen. Näin sen toivotaan palvelevan myös kansainvälisen tiedottamisen tarpeita. Tutkimusprojektit ovat aakkosjärjestyksessä ensimmäisen vastuullisen tutkijan mukaan. Liitteenä on aakkosellinen hakemisto kaikista tutkijoista sekä suomen- ja englanninkieliset asiasanahakemistot. Pirjo Lehkonen Marketta Männikkö Erikoissuunnittelija Osastosihteeri Opetushallitus Opetushallitus Puh Puh pirjo.lehkonen(at)oph.fi marketta.mannikko(at)oph.fi Luettelon informaatioselite: A. Tutkimuksen nimi B Tutkimuksen nimi englanniksi C. Vastuullinen tutkija Muut tutkijat D. Tutkimuspaikka Tutkimuspaikka englanniksi E. Tutkimuksen kesto F. Asiasanat suomeksi Asiasanat englanniksi

4 To the Reader The present publication contains information on educational research projects which were in progress in Finland during The information was obtained from the Finnish National Board of Education s research database KOTU. The publication covers research on early childhood education, primary and secondary education, higher education and adult education. The research descriptions contain only the most important information. Further details on the projects, including abstracts, are available from the KOTU database which can be accessed from the FNBE s homepage For more information please contact Pirjo Lehkonen or Marketta Männikkö at the Finnish National Board of Education. The publication is bilingual. The projects are in alphabetical order according to the main researcher. The publication includes a researcher index, as well as Finnish and English descriptor indices. Pirjo Lehkonen Marketta Männikkö Planning specialist Secretary Finnish National Board of Education Finnish National Board of Education Tel Tel pirjo.lehkonen(at)oph.fi marketta.mannikko(at)oph.fi Information content: A. Name of project B. Name of project in English C. Main researcher Other researchers D. Place of research Place of research in English E. Duration of project F Descriptors in Finnish Descriptors in English

5 A. PERUSOPETUKSEN, LUKIOIDEN JA AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN TUOTTAVUUS JA TEHOKKUUS LOPPURAPORTTI B. Productivity and efficiency of primary and secondary education C. Aaltonen Juho Kirjavainen Tanja, Moisio Antti, Ollikainen Virve D. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research E F. tehokkuus, tuottavuus, perusopetus, lukio, ammatillinen peruskoulutus efficiency, productivity, primary education, secondary education A. TYTÖT, POJAT JA SUKUPUOLINEN HÄIRINTÄ B. Girls, boys and sex-based harassment C. Aaltonen Sanna D. Helsingin yliopisto/sosiologian laitos University of Helsinki/Department of Sociology E F. nuoret, sukupuoli, sukupuolinen häirintä youth, gender, sexual harassment A. PARANORMAALIT, TAIKAUSKOISET, MAAGISET JA USKONNOLLISET USKOMUKSET B. Paranormal, superstitious, magical, and religious beliefs C. Aarnio Kia D. Helsingin yliopisto/psykologian laitos University of Helsinki/Department of Psychology E F. uskomukset, koulutustausta, ajattelu, tieteellinen tieto belief, educational background, thinking, scientific knowledge A. TURUN LINNA KERROTTUNA JA KERTOVANA TILANA B. The Turku Castle: Cultural heritage as narrative space C. Aarnipuu Petja T. D. Helsingin yliopisto/kulttuurien tutkimuksen laitos University of Helsinki/Institute for Cultural research E F. kulttuuriperintö, museot, kertomukset cultural heritage, museum, narrative A. KOULUN JA MUSEON YHTEISTYÖ ERÄS OPETUSKOKEILU B. Cooperation between school and museum one teaching model C. Aarras-Saari Ritva D. Turun yliopisto/turun normaalikoulu University of Turku/Teacher Training School E F. taidekasvatus, opetusmenetelmät, kokemuksellinen oppiminen, holistinen oppiminen, yhteistoiminnallinen oppiminen art education, teaching method, cooperative learning, experiential learning, holistic learning 1

6 A. EUROOPPALAINEN KOULULAISTUTKIMUS ALKOHOLIN JA HUUMEIDEN KÄYTÖSTÄ (ESPAD) B. European study on students' alcohol and drug usage C. Ahlström Salme D. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus STAKES National Research and Development Centre for Welfare and Health E F. koululaiset, alkoholi, huumeet, kansainvälinen vertailu pupil, alcohol, drug, international comparison A. OPETUSSUUNNITELMA MEDIA-ASSISTENTILLE: ALAN OPETTAJANA OPETUSSUUNNITELMAA KEHITTÄMÄSSÄ MEDIA-ASSISTENTEILLE KAINUUN AMMATTIOPISTOSSA B. Study programme for media assistants. Updating the graphic communication study programme in Kainuu vocational college C. Ahola Marjo D. Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu Vocational Teacher Education College, Jyväskylä E F. opetussuunnitelmat, media, ammatillinen opettajuus, ammattitaito curriculum, media, audiovisual method, professional competence A. AMMATTIKORKEAKOULUN TYÖELÄMÄYHTEYDET JA VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN B. Polytechnic school work relations and graduate employment C. Ahola Sakari Nurmi Jouni, Mikkola Jyri D. Turun yliopisto/koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE University of Turku/Research Unit for the Sociology of Education (RUSE) E F. ammattikorkeakoulut, koulutuksen ja työn välinen suhde, koulutuksen ja työelämän yhteydet, työhönsijoittuminen polytechnic education, training-employment relationship, school industry relation, access to employment A. OPPIMISEN KOHTEEN JA OPPIJAN VASTAVUOROINEN KEHITYS: TELEYRITYKSEN ASIAKASPALVELUN TYÖYHTEISÖJEN OPPIMISKÄYTÄNTÖJEN UUDISTAMINEN OSANA TEKNOLOGIS- TALOUDELLISTA KUMOUSTA B. Reciprocal development of the object and subject of learning. The renewal of the learning practices of front-line communities in a telecommunications company as part of the techno-economical paradigm change C. Ahonen Heli D. Helsingin yliopisto/kasvatustieteen laitos University of Helsinki/Department of Education E F. osaamisen johtaminen, oppimiskäytännöt, oppiminen, oppimisjärjestelmät, toimijuus knowledge management, learning practice, learning, organizational system of learning, agency 2

7 A. KOULU JA KANSALAISYHTEISKUNTA B. Local culture, educational institutions and the making of civic society C. Ahonen Sirkka Säntti Janne, Meinander Henrik, Rantala Jukka, Männikkö Ilkka, Puhakka Mika, Kalm Merja D. Helsingin yliopisto/opettajankoulutuslaitos University of Helsinki/Department of Teacher Education E F. koulutuspolitiikka, tasa-arvo, vapaa sivistystyö, oppivelvollisuus, opettajuus educational policy, equal opportunity, voluntary popular education, compulsory education, teacherhood A. MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUDET B. Mathematical learning disabilities C. Ahonen Timo D. Jyväskylän yliopisto/psykologian laitos University of Jyväskylä/Department of Psychology E F. matematiikka, oppimisvaikeudet, arviointi mathematics, learning difficulty, assessment A. KUVATAITEEN KOULUTUS JA TUTKIMUS SUOMESSA (UTBILDNING OCH FORSKNING INOM BILDKONST I FINLAND) B. Education and research on visual arts in Finland C. Ahtiainen Anne D. Opetusministeriö Ministry of Education E F. kuvataide, yliopistot, ammattikorkeakoulut visual art, university, polytechnic A. TIETÄMYKSEN VÄLITYSTOIMINTA B. Knowledge brokering: The role of intermediaries in globalization and its local interpretation C. Ainamo Antti Pantzar Mika, Fellman Susanna, Djelic Marie-Laure, Ravasi Davide, Tienari Janne, Vaara Eero D. Turun yliopisto University of Turku/IASM Institutions and Social Mechanisms E F. organisaatiot, strategiat, johtaminen, innovaatiot, markkinointi, muotoilu, sosiologia organisation, strategy, management, innovation, marketing, sociology, design A. SUOMALAISET VÄITTELYSUKUPOLVET ELÄMÄNHISTORIALLINEN NÄKÖKULMA KORKEAKOULULAITOKSEN MASSOITTUMISEEN B. Generations of Finnish doctoral candidates: A life-history perspective on the massification of higher education C. Aittola Helena D. Jyväskylän yliopisto/koulutuksen tutkimuslaitos University of Jyväskylä/Finnish Institute for Educational Research E F. korkea-asteen koulutus, tohtorit, urakehitys higher education, doctorate, career development 3

8 A. BIOGRAFINEN OPPIMINEN AIKUISIÄSSÄ B. Biographical learning in adulthood C. Aittola Tapio Vanhala Tiina D. Jyväskylän yliopisto/kasvatustieteiden laitos University of Jyväskylä/Department of Educational Sciences E F. aikuiset, oppimisprosessi adult, learning process A. PÄIVÄKOTIEN ESIOPETUKSESSA OLEVIEN LASTEN UIMATAIDON KEHITTYMINEN KAHDEKSAN OPETUSKERRAN AIKANA B. The development of pre-primary pupils swimming skills during eight learning events C. Alanen Kirsi D. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu/vierumäen toimipiste HAAGA-HELIA University of Applied Sciences/Vierumäki campus E F. lapset, uinti, uimakoulut, esiopetus child, swimming, swimming school, pre-school age A. TILANTEINEN KIELELLINEN TIETOISUUS JA VIERAAN KIELEN OPPIMINEN B. Situated metalinguistic awareness and foreign language learning C. Alanen Riikka Sajavaara Kari, Dufva Hannele, Aro Mari, Mäntylä Katja, Miettinen Helena, Pääkkönen Merja D. Jyväskylän yliopisto/soveltavan kielentutkimuksen keskus University of Jyväskylä/Centre for Applied Language Studies E F. kielenoppiminen, vieraat kielet, metakognitio, tietoisuus language learning, foreign languages, metacognition, consciousness A. KUN AURINKO ON PERILLÄ, KUU LÄHTEE MATKAAN - OPPILAAN KÄSITYKSIÄ AURINKOKUNNAN RAKENTEESTA JA TOIMINNASTA B. Pupil's conceptions of the construction of function solar system C. Alanissi Anne D. Tampereen yliopisto/opettajankoulutuslaitos, Tampereen toimipaikka University of Tampere/Department of Teacher Education, Tampere E F. maailmankuva, konstruktivismi, fenomenografia outlook of life, constructivism, phenomenography A. TOIMINTAMALLI LASTEN JA NUORTEN PAIKALLISTASON LIIKUNNAN KEHITTÄMISEKSI B. Action model for developing the physical exercise and sports among children and young people C. Alanärä Hannele D. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu/vierumäen toimipiste HAAGA-HELIA University of Applied Sciences/Vierumäki campus E F. lapset, nuoret, liikunta, liikunta-aktiivisuus, urheiluseurat child, youth, physical exercise, sport, sports club 4

9 A. YHDENMUKAISTETTU LAPSUUS: MITEN LAPSIKOHTAISET VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAT VAIKUTTAVAT PÄIVÄHOIDOSSA JA PERHEESSÄ? B. Standardizing childhood? The effects of individual plans for early childhood education and care C. Alasuutari Maarit D. Tampereen yliopisto/opettajankoulutuslaitos, Varhaiskasvatuksen yksikkö University of Tampere/Department of Teacher Education, Unit for Early Childhood Education E F. varhaiskasvatus, päivähoito, kasvatussuunnitelmat, kodin ja päivähoidon yhteistyö, lapsuus, etnografia early childhood education, day care, curriculum, home day care cooperation, childhood, ethnography A. KOULU, SYRJÄYTYMINEN JA SOSIAALINEN PÄÄOMA LÖYTYYKÖ HUONO- OSAISUUDEN SYY KOULUSTA VAI OPPILAASTA? B. School, exclusion and social capital Are the reasons behind exclusion student or schoolrelated? C. Alatupa Saija Karppinen Krister, Savioja Hannele D. Helsingin yliopisto/psykologian laitos University of Helsinki/Department of Psychology E F. syrjäytyminen, sosiaalinen tausta, vanhemmat dropout, social background, parents A. MIELI PALOI MUUALLE OPETTAJAN TYÖURAN MUUTOS JA AMMATILLISEN IDENTITEETIN RAKENTUMINEN B. Changes in teachers careers and development of professional identity C. Almiala Mariikka D. Joensuun yliopisto/kasvatustieteiden tiedekunta University of Joensuu/Faculty of Education E F. opettajat, muutos, identiteetti, työura teacher, change, identity, career A. JÄNNITTÄMINEN OPISKELUN PUHEVIESTINTÄTILANTEISSA B. Social anxiety in study-related communication situations C. Almonkari Merja D. Jyväskylän yliopisto/viestintätieteiden laitos University of Jyväskylä/Department of Communication E F. yliopisto-opiskelijat, ahdistuneisuus, sosiaalinen käyttäytyminen, viestintä university student, anxiety, social behaviour, communication 5

10 A. SISÄLLÄ VAI SYRJÄSSÄ TYÖELÄMÄSTÄ? ERITYISKOULUSSA OPPIVELVOLLISUUTENSA MUKAUTETUN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAAN SUORITTANEIDEN NUORTEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN JA OMAN ELÄMÄN HALLINTA B. School-to-work transition of young people who completed their studies following an adjusted syllabus and how they have managed in life C. Alve-Tamminen Elina D. Tampereen yliopisto/opettajankoulutuslaitos, Hämeenlinnan toimipaikka University of Tampere/Department of Teacher Education, Hämeenlinna E F. erityisopetus, opetussuunnitelmat, työelämään siirtyminen, elämänhallinta, syrjäytyminen special education, curriculum, transition from school to work, life management, marginalisation A. OPETTAJAN JA VANHEMMAN VUOROVAIKUTUS JA KESKUSTELUN KEHYKSET KOULULAISEN KEHITYSKESKUSTELUISSA B. Consultation discussions between the teacher, parents and the student. The structure and the interaction of the conversation C. Andonov Leena D. Helsingin yliopisto/soveltavan kasvatustieteen laitos University of Helsinki/Department of Applied Sciences of Education E F. kodin ja koulun yhteistyö, opettajat, oppilaat, vanhemmat, vuorovaikutus, arviointi home and school cooperation, teacher, pupil, parents, interaction, evaluation A. DET PEDAGOGISKA ÖVERVÄGANDET: EN UPPMÄRKSAMHETSRIKTANDE STUDIE I OCH GENOM HUMANVETENSKAPLIG HANDLINGSTEORI (PEDAGOGINEN REFLEKTIO: HUOMION KOHDISTAMINEN KÄYTTÄMÄLLÄ HUMANISTISTA TOIMINTATEORIAA) B. A study of pedagogical deliberation: directing attention by means of action-oriented humanistic theory C. Andrén Maria D. Åbo Akademi/Pedagogiska fakulteten Åbo Akademi University/Faculty of Education E F. pedagoginen reflektio, käytäntö, retoriikka, hiljainen tieto pedagogical deliberations, praxis, rhetoric, tacit knowledge A. HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (HOPS) JA SEN OHJAUS KORKEA-ASTEEN OPISKELUSSA B. Personal study plan and its guidance by teachers in higher education C. Annala Johanna D. Tampereen yliopisto/kasvatustieteiden laitos University of Tampere/Department of Education E F. korkeakouluopiskelu, ohjaus, henkilökohtainen opetussuunnitelma higher education, tutoring, guidance, personal study plan 6

11 A. HARJOITTELU- JA OPINNÄYTETYÖKYSELYT OSANA SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN LAADUNHALLINTAA B. Feedback forms for practical training and the thesis as part of quality management of Savonia University of Applied Sciences C. Antikainen Henri D. Savonia-ammattikorkeakoulu Savonia University of Applied Sciences E F. ammattikorkeakoulut, harjoittelu, opinnäytteet, laatujärjestelmät polytechnic, practice period, thesis, quality system A. KIVAA JA HYÖDYLLISTÄ, MUTTA JO SE RIITTÄÄ: YLÄASTEEN KIELIKYLPYOPPILAIDEN KÄSITYKSIÄ RUOTSINKIELISESTÄ KIELIKYLPYOPETUKSESTA HELSINGISSÄ B. How immersion students experience immersion education? C. Antola Helena D. Helsingin yliopisto/soveltavan kasvatustieteen laitos University of Helsinki/Department of Applied Sciences of Education E F. ruotsin kieli, kielikylpyopetus, peruskoulun yläaste Swedish language, language immersion, lower secondary A. LUKIOLAISTEN KÄSITYKSIÄ HUUMORISTA JA KOKEMUKSIA OPETTAJISTA HUUMORIN KÄYTTÄJINÄ B. Upper secondary school students' conceptions of humor and experiences in teachers as users of humor C. Anttila Tarja D. Joensuun yliopisto/kasvatustieteiden tiedekunta University of Joensuu/Faculty of Education E F. huumori, huumorintaju, huumorin merkitys, pedagoginen suhde, fenomenografia humor, sense of humor, meaning of humor, pedagogical relationship, phenomenography A. VASTAAVUUDEN JA VERTAILUKELPOISUUDEN ONGELMA KANSAINVÄLISIÄ LUKUKOKEITA KÄÄNNETTÄESSÄ B. Problem of equivalence in translating texts in international reading literacy studies C. Arffman Inga D. Jyväskylän yliopisto/koulutuksen tutkimuslaitos University of Jyväskylä/Finnish Institute for Educational Research E F. kansainvälinen vertailu, lukutaito, kääntäminen, kokeet international comparison, reading skill, translation, test A. PISA ENSITULOKSIA 15 VUOTIAIDEN KOULULAISTEN LUONNONTIETEIDEN, MATEMATIIKAN JA LUKEMISEN OSAAMISESTA B. PISA 2006 survey C. Arinen Pekka Karjalainen Tommi D. Helsingin yliopisto/koulutuksen arviointikeskus University of Helsinki/Centre for Educational Assessment E F. peruskoulun yläaste, luonnontieteet, kansainvälinen vertailu lower secondary, natural sciences, international comparison 7

12 A. LUKEMISEN SUJUVUUS B. Reading fluency, self-concept and motivation: An intervention study C. Aro Mikko Lerkkanen Marja-Kristiina, Salmi Paula D. Jyväskylän yliopisto/opettajankoulutuslaitos University of Jyväskylä/Department of Teacher Education E F. lukutaito, lukemisen sujuvuus, interventio, minäkäsitys, motivaatio reading skill, reading fluency, intervention, self-concept, motivation A. STUNET- BUSINESS POSSIBILITIES AND EDUCATION: VERKOSTOITUVAT OPISKELIJAYRITYKSET B. StuNet- Business possibilities and education: Student Enterprise Network C. Arponen Pekka D. Helsingin yliopisto/ruralia-instituutti, Mikkeli University of Helsinki/Ruralia institute, Mikkeli E F. opiskelijat, yrittäjyys, yrittäjyyskasvatus, oppimisympäristöt, osuuskunnat student, entrepreneurship, entrepreneurship education, learning environment, cooperative A. YHTEISÖLLISEN TOIMINNAN PEDAGOGINEN STRUKTUROINTI: KONTEKSTUAALINEN NÄKÖKULMA OPPIMISEEN B. Pedagogical structuring of collaboration: Contextual perspective (PEDASCOPE) C. Arvaja Maarit D. Jyväskylän yliopisto/koulutuksen tutkimuslaitos University of Jyväskylä/Finnish Institute for Educational Research E F. yhteisöllinen oppiminen, pedagoginen strukturointi, ryhmäanalyysit, korkeakouluopiskelijat, tutkimusmenetelmät, pedagogiset mallit collaborative learning, pedagogical structuring, group analysis, higher education, research method, pedagogical model A. TAVOITTEISTA VUOROVAIKUTUKSEEN. PERUSOPETUKSEN PEDAGOGIIKAN ARVIOINTI B. From goals to interaction. Evaluation of pedagogy in Finnish basic education C. Atjonen Päivi Mehtäläinen Jouko, Hämäläinen Seppo, Knubb-Manninen Gunnel, Korkeakoski Esko, Kupari Pekka, Halinen Irmeli, Wikman Tom D. Opetusministeriö/Koulutuksen arviointineuvosto Ministry of Education/The Finnish Education Evaluation Council E F. arviointi, perusopetus, pedagogiikka, pedagoginen periaate, opetusmenetelmät evaluation, basic education, pedagogic principles, teaching methods 8

13 A. KOULUTAITOJEN JA MOTIVAATION KEHITYS -TUTKIMUS B. Jyväskylä entrance into primary school (JEPS) -study C. Aunola Kaisa Lerkkanen Marja-Kristiina, Nurmi Jari-Erik, Leppänen Ulla, Natale Katja D. Jyväskylän yliopisto/psykologian laitos University of Jyväskylä/Department of Psychology E F. esiopetus, peruskoulu, suoritusstrategiat, oppimismotivaatio, koulutaidot, kehitysdynamiikka, pitkittäistutkimus, perheympäristö, kouluympäristö kindergarten, primary school, achievement strategies, task-motivation, academic skills, developmental dynamics, cross-lagged longitudinal study, parenting, family environment, school environment A. VANHEMMAT, OPETTAJAT JA LAPSEN OPPIMINEN B. Who impacts whom in motivation and learning: Parents, teachers or children C. Aunola Kaisa Nurmi Jari-Erik, Leppänen Ulla, Natale Katja, Viljaranta Jaana, Ruusunen Anna-Kaisa D. Jyväskylän yliopisto/psykologian laitos University of Jyväskylä/Department of Psychology E F. koulutaidot, oppimismotivaatio, oppimisvaikeudet, päivittäinen vuorovaikutus, vanhemmat, opettajat academic skills, learning motivation, learning difficulty, daily interaction, parents, teachers A. TESTAA OPPIMISTYYLISI (TESTA DIN INLÄRNINGSSTIL: EN UTREDNING OM VAK I UNDERVISNING AV DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET) B. Test your learning style C. Austin Patrik D. Helsingin yliopisto/pohjoismaisten kielten ja pohjoismaisen kirjallisuuden laitos University of Helsinki/The Department of Scandinavian Languages and Literature E F. oppiminen, oppimistyylit, kieltenopetus learning, learning style, language teaching A. SOSIONOMIN REFLEKTION OSAAMINEN B. Social worker's reflection C. Autere Heikki D. Tampereen yliopisto/ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus University of Tampere/Research Centre for Vocational Education E F. refleksiivisyys, asiantuntijuus professionalism, competence A. TAITEELLISET JA KOKEMUKSELLISET OPPIMISPROSESSIT: KÄYTTÖTEORIAA JA KÄYTÄNTÖJÄ OMAN OPETTAJUUDEN VAHVISTAMISEEN B. Artistic and experimental learning processes in different teaching environments C. Autti Hannele D. Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu Vocational Teacher Education College, Jyväskylä E F. taidekasvatus, opettajuus, ammattitaito, oppimisprosessi, oppimiskäsitykset art education, teacherhood, professional competence, learning process, conception of learning 9

14 A. YKSI HISTORIA MONIMUTKAISTUVASSSA MAAILMASSA. HISTORIAN OLEMUS JA HISTORIAN SUURET KERTOMUKSET LUOKANOPETTAJAOPISKELIJOIDEN HISTORIATIETOISUUDESSA B. One history in a multicomplex world. The quintessence of history and grand historical narratives in the historical consciousness of class teacher students C. van den Berg Marko D. Helsingin yliopisto/soveltavan kasvatustieteen laitos University of Helsinki/Department of Applied Sciences of Education E F. opettajankoulutus, luokanopettajakoulutus, historia, tulevaisuus, muutos, odotukset teacher training, class teacher, history, future, change, expectancy A. RYHMÄRAJOJA JA EROJEN HIERARKIOITA: ETNOGRAFINEN TUTKIMUS PERUSKOULUN YLÄASTEEN LIIKUNNANOPETUKSESTA B. Group divisions and the hierarchies of differences: ethnographical study of the Physical Education lessons in secondary school C. Berg Päivi D. Helsingin yliopisto/sosiaalipsykologian laitos University of Helsinki/Department of Social Psychology E F. peruskoulun yläaste, koululiikunta, liikunnanopetus, etnografia, sukupuoli lower secondary, school physical education, physical education, ethnography, gender A. LAPSEN KIELENVALINTA JA KOODINVAIHTO KAKSIKIELISESSÄ VUOROVAIKUTUKSESSA B. Ett barns interaktion på två språk En studie i språkval och kodväxling C. Berglund Raija D. Vaasan yliopisto/pohjoismaisten kielten laitos University of Vaasa/Department of Scandinavian Languages E F. lapset, kaksikielisyys, vuorovaikutus child, bilingualism, interaction A. ONKO OPPIMISTULOKSET VALETTU BETONIIN? TUTKIMUS HELSINGIN KAUPUNKIRAKENTEEN JA PERUSKOULUJEN OPPIMISTULOSTEN VÄLISESTÄ YHTEYDESTÄ JA KOULUVALINTOJEN VAIKUTUKSISTA B. Connection between urban structure and educational outcomes C. Bernelius Venla D. Helsingin yliopisto/maantieteen laitos University of Helsinki/Department of Geography E F. oppimistulokset, valinnat, kaupunkialue, koulujen väliset erot learning outcomes, selection, urban area, school distribution A. KUUROT AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJOINA B. Deaf as open university students C. Biese Isa D. Kuurojen kansanopisto Folkhighschool of the Deaf E F. kuurot, viittomakieli, kaksikielisyys, yliopisto-opiskelu, argumentointi deaf, sign language, bilingualism, university studies, argumentation 10

15 A. TEKSTISTÄ FONEEMEIKSI KUVAUS KÄYTTÄEN NEUROVERKKOJA B. Text-to-phoneme mapping using neural networks C. Bilcu Enikö Beatrice D. Tampereen teknillinen yliopisto Tampere University of Technology E F. teksti, puhe, verkostot text, speech, network A. HÅLLPUNKTER FÖR LÄRANDE: SMÅBARNS MÖTEN MED MATEMATIK (PIENTEN LASTEN TUTUSTUMINEN MATEMATIIKKAAN) B. Small children making acquaintance with mathematics C. Björklund Camilla D. Åbo Akademi/Pedagogiska fakulteten Åbo Akademi University/Faculty of Education E F. varhaisoppiminen, oppiminen, kokemukset, matematiikka early learning, learning, experience, mathematics A. NOVIISIOPETTAJANA PERUSKOULUSSA: ALOITTELEVIEN OPETTAJIEN AUTENTTISIA KOKEMUKSIA ENSIMMÄISESTÄ OPETTAJAVUODESTA B. As a novice teacher at comprehensive school: The authentic experiences of the beginning teachers during their first year of teaching C. Blomberg Seija D. Helsingin yliopisto/soveltavan kasvatustieteen laitos University of Helsinki/Department of Applied Sciences of Education E F. opettajat, aloittelevat opettajat, tunteet, ryhmädynamiikka, auktoriteetti, kodin ja koulun yhteistyö, työyhteisö, konsultaatio teacher, novice teacher, emotiongroup dynamics, authority, cooperation between home and school, consultation A. AVOIN KOORDINAATIOMENETELMÄ EUROOPAN UNIONIN KOULUTUSPOLITIIKASSA B. Open method of coordination in European Union education policy C. Blomqvist Carita D. Tampereen yliopisto/johtamistieteiden laitos University of Tampere/Department of Management Studies E F. koulutuspolitiikka, Euroopan unioni, ohjaus, korkea-asteen koulutus, hallinta, korkeakoulut, informaatio-ohjaus educational policy, European Union, steering, steering by information, higher education, governance A. MUSIIKKI YHTEISTÄ ON. MUSIIKKIKASVATUS VARHAISKASVATUKSESSA B. Meaning of music in the early years of childhood C. Boman Katariina Hellman Anniina, Juusonen Hanna D. Diakonia-ammattikorkeakoulu/Diak Länsi, Pori Diakonia University of Applied Sciences/Pori Unit E F. musiikki, varhaiskasvatus, musiikkikasvatus, kasvatusmenetelmät music, early childhood education, music education, educational method 11

16 A. KONSOLI- JA VERKKOPELIEN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA B. Learning through collaborative gaming: A Process-Oriented Pedagogy C. Bonanno Philip D. Joensuun yliopisto/kasvatustieteiden tiedekunta University of Joensuu/Faculty of Education E F. tietokonepelit, opetusmenetelmät, oppimisprosessi, tietoyhteiskunta computer game, teaching method, learning process, information society A. TILAA LAPSILLE. TAITEELLISET KÄYTÄNNÖT, LASTEN ELÄMISMAAILMA JA TOIMIJUUS B. Spaces for children. Artistic practices, children's life-world and agency C. von Bonsdorff Pauline Pääjoki Tarja, Kaitajärvi Milla, Marjomäki Aila, Ruokokoski Sirke D. Jyväskylän yliopisto/taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos University of Jyväskylä/Department of Art and Culture Studies E F. lastenkulttuuri, taiteet, elämismaailma children's culture, art, life-world A. KVALITET OCH DIVERSITET INOM DEN FINLANDSSVENSKA GRUNDUTBILDNINGEN B. Quality and diversity in the Swedish language comprehensive school in Finland C. Brunell Viking Kupari Pekka D. Jyväskylän yliopisto/koulutuksen tutkimuslaitos University of Jyväskylä/Finnish Institute for Educational Research E F. peruskoulu, koulutuksen laatu, oppimistulokset comprehensive school, quality of education, learning outcomes A. EETTISEN TOIMINNAN OPPIMINEN KLIINISESSÄ OPPIMISTODELLISUUDESSA B. Learning ethical guidelines in a clinical learning context C. Brunou Sinikka D. Turun yliopisto/hoitotieteen laitos University of Turku/Faculty of Medicine E F. hoitotyö, työharjoittelu, ammattietiikka care, practical work, professional ethics A. KOULUN OPPIAINEISIIN SUUNTAUTUVAN KIINNOSTUKSEN SYNTY JA HIIPUMINEN B. Development and wane of subject matter interest C. Byman Reijo D. Helsingin yliopisto/soveltavan kasvatustieteen laitos University of Helsinki/Department of Applied Sciences of Education E F. motivaatio, oppiaineet, oppimateriaali, työtavat motivation, curriculum subject, learning material, working habit 12

17 A. OPPILAAN PEDAGOGINEN AJATTELU B. Pedagogical thinking in a student's mind C. Byman Reijo D. Helsingin yliopisto/soveltavan kasvatustieteen laitos University of Helsinki/Department of Applied Sciences of Education E F. oppilaat, ajattelu, opetussuunnitelmat, opiskelumotivaatio, pedagoginen ajattelu pupil, pedagogical thinking, thinking, curriculum, learning motivation A. AJANKOHTAISUUS, GLOBALISAATIO, AKTIIVINEN KANSALAISUUS JA VAIKUTTAVA OPPIMINEN MAANTIETEEN DIDAKTIIKASSA B. Globalization, active citizenship and contextual learning in geography education C. Cantell Hannele D. Helsingin yliopisto/soveltavan kasvatustieteen laitos University of Helsinki/Department of Applied Sciences of Education E F. globalisaatio, media, kansalaisuus, nuoret globalisation, media, citizenship, youth A. KULTTUURIENVÄLISEN KOULUTUKSEN VERTAILEVA TUTKIMUS B. Comparative study in cross-cultural education C. Coleman Michael D. Jyväskylän yliopisto/kielten laitos University of Jyväskylä/Department of Languages E F. koulutuspolitiikka, kulttuurienvälinen tutkimus, vertaileva tutkimus educational policy, intercultural research, comparative research A. INNOVATIIVISEN OPPIMISEN TILA YKSILÖLLISEN JA SOSISAALISEN OPPIMISEN VÄLITTÄVÄT TEKIJÄT TYÖSSÄ B. Innovative learning space The intermediate processes of individual and social learning in the workplace C. Collin Kaija D. Jyväskylän yliopisto/kasvatustieteiden laitos University of Jyväskylä/Department of Educational Sciences E F. oppiminen, työssä oppiminen, innovatiivisuus learning, work place learning, innovation A. KIRURGINEN TYÖSSÄ OPPIMINEN JA OPPIMISEN OHJAAMINEN B. Surgical learning and workplace guidance C. Collin Kaija Eteläpelto Anneli, Paloniemi Susanna D. Jyväskylän yliopisto/kasvatustieteiden laitos University of Jyväskylä/Department of Educational Sciences E F. työssä oppiminen, identiteetti, ohjaus, työssä oppimisen ohjaus workplace-based learning, identity, guidance, workplace guidance 13

18 A. TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU TYÖSUHTEESSA B. Experiences of teachers, students and instructors of the realization of practical on-thejob training which forms part of the degree programme in nursing in polytechnic education C. Dombret Hanna Tarkki Elina D. Tampereen yliopisto/hoitotieteen laitos University of Tampere/Department of Nursing Science E F. opettajat, opiskelijat, käytännön harjoittelu, työssä oppimisen ohjaus, työssä oppiminen teacher, student, supervision, practical training, employment A. HALTUUNOTON DIALOGIT: DIALOGINEN NÄKÖKULMA KIELEN OPPIMISEEN JA OPETTAMISEEN B. Dialogues of appropriation: Dialogical perspectives to language learning and teaching C. Dufva Hannele Suni Minna, Salo Olli-Pekka D. Jyväskylän yliopisto/kielten laitos University of Jyväskylä/Department of Languages E F. dialogisuus, kielen oppiminen, kieltenopetus dialogism, language learning, language teaching A. YHDESSÄ OPPIMINEN. OPETTAJAT JA OPPILAAT KEHITTÄVÄT JA SYVENTÄVÄT OMAA OPPIMISTA JA YMMÄRTÄMISTÄ B. Learning community. Teachers and students engaged in developing their own learning and understanding C. Dumbrajs Sivbritt D. Joensuun yliopisto/soveltava kasvatustiede University of Joensuu/Department of Applied Education E F. opettajat, oppiminen, tiimityö, ammatillinen kehitys, vuorovaikutus teacher, learning, team, communication, interaction A. LASTENPSYKIATRINEN JA NUORISOPSYKIATRINEN OSASTOHOITO SUOMESSA B. Child and adolescent psychiatric inpatient care in Finland C. Ellilä Heikki D. Turun yliopisto/lääketieteellinen tiedekunta University of Turku/Faculty of Medicine E F. lastenpsykiatria, nuorisopsykiatria, koululaiset, mielenterveys child psychiatry, adolescent psychiatry, pupil, mental health A. KASVUYHTEISÖ NUORTEN TURVANA. SOSIAALISEN PÄÄOMAN YHTEYS NUORTEN MASENTUNEISUUTEEN JA RIKEKÄYTTÄYTYMISEEN B. Community as a safety net. Adolescent's social capital and its relations to depressiveness and delinquency C. Ellonen Noora D. Tampereen yliopisto/sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos University of Tampere/Department of Social Policy and Social Work E F. nuoret, sosiaalinen kontrolli, sosiaalinen tuki, masennus, yhteisöt youth, social control, social support, depression, community 14

19 A. PROJEKTEILLA KEHITTÄMISESTÄ KESTÄVÄÄN KEHITTÄMISEEN B. From disjoined projects to sustainable development C. Engeström Yrjö Kerosuo Hannele, Kajamaa Anu D. Helsingin yliopisto/toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen yksikkö University of Helsinki/Center for activity theory and developmental work research E F. terveydenhuolto, muutos, interventio, oppiminen, ekspansiivinen oppiminen, kestävä kehitys health care, change, intervention, learning, expansive learning, sustainable development A. KIELEN KEHITYKSEN HÄIRIÖN ELI DYSFASIAN SEKÄ LUKEMISEN ERITYISVAIKEUDEN ELI DYSLEKSIAN HUOMIOIMINEN KAHDEKSANNEN LUOKAN ERIYTTÄVISSÄ ENGLANNIN OPPIKIRJOISSA B. Learning disabilities and the textbook: How differentiated English textbooks support students with developmental language disorders C. Erkintalo Paula D. Tampereen yliopisto/kieli-ja käännöstieteiden laitos University of Tampere/School of Modern Languages and Translation Studies E F. dysfasia, dysleksia, eriyttäminen, lukemisvaikeudet, englannin kieli dyslexia, reading difficulty, English language A. LUOKANOPETTAJIEN KÄSITYKSIÄ TUNNUSTUKSELLISEN USKONNONOPETUKSEN SOVITETTAVUUDESTA OPETUKSEN KOKONAISUUTEEN B. Class teachers' conceptions of adapting denominational religious teaching to teaching as a whole C. Eskelinen Markku D. Jyväskylän yliopisto/opettajankoulutuslaitos University of Jyväskylä/Department of Teacher Education E F. peruskoulun ala-aste, uskontokasvatus, opettaja-oppilassuhde, maailmankatsomus primary school, religious education, teacher-pupil relation, world view A. AMMATILLINEN IDENTITEETTI JA SUBJEKTIUS TYÖYHTEISÖISSÄ B. Professional identity in working life communities C. Eteläpelto Anneli Collin Kaija, Paloniemi Susanna, Saarinen Jaana, Virtanen Anne, Hökkä Päivi, Vähäsantanen Katja D. Jyväskylän yliopisto/kasvatustieteiden laitos University of Jyväskylä/Department of Educational Sciences E F. ammatillinen identiteetti, työssä oppiminen, työyhteisö, luova toiminta professional identity, on-the-job learning, working life, working group A. KIRURGISTEN TAITOJEN OPPIMINEN B. Learning of surgical skills C. Eteläpelto Anneli D. Jyväskylän yliopisto/kasvatustieteiden laitos University of Jyväskylä/Department of Educational Sciences E F. taidot, oppiminen, virtuaalitodellisuus skill, learning, virtual environment 15

20 A. IDENTITEETIN MUODOSTUMINEN AIKUISUUDESSA B. Identity formation in adulthood C. Fadjukoff Päivi D. Jyväskylän yliopisto/psykologian laitos University of Jyväskylä/Department of Psychology E F. identiteetti, nuoret, aikuiset, hyvinvointi identity, adolescent, adult, well being A. PERHE, VANHEMMUUS JA LASTEN SYRJÄYTYMISRISKIT B. Family, parenthood and children's well-being and risks of exclusion C. Forssén Katja Tähtinen Juhani, Rautava Päivi, Hakovirta Mia, Broberg Mari D. Turun yliopisto/kasvatustieteiden laitos University of Turku/Department of Education E F. lapset, syrjäytyminen, hyvinvointi, vanhemmuus, perhe child, social exclusion, well being, parenthood, family A. MONIKULTTUURISEN MUSIIKKIKASVATUSMATERIAALIN EVALUAATIOTUTKIMUS B. Multicultural learning material for music education. An evaluation study C. Fredrikson Maija Toivanen Pekka D. Jyväskylän yliopisto/musiikin laitos University of Jyväskylä/Department of Music E F. monikulttuurisuus, musiikkikasvatus, oppimateriaali, evaluaatio multicultural education, music education, learning material, evaluation A. PERHETEKIJÄT JA MIELENTERVEYS NUORUUSIÄSSÄ B. Mental health in middle adolescence. Association of family factors with diverse maladjustment outcomes C. Fröjd Sari D. Tampereen yliopisto/terveystieteen laitos University of Tampere/Tampere School of Public Health E F. nuoret, perhe, mielenterveys, adolescence, family, mental health A. ALUEELLINEN NUORTEN TUKIHENKILÖTOIMINTA -HANKE B. Regional lay help project C. Gadd Johanna D. Turun ammattikorkeakoulu Turku University of Applied Sciences E F. nuoret, syrjäytyminen, ehkäisy, lastensuojelu adolescent, marginalisation, prevention, child protection 16

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA UTA.FI/EDU TAMPEREEN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Faculty of Education University of Tampere, Finland 1 Kasvatustieteiden tiedekunta koulutamme tulevaisuuden eduksi. TAMPEREEN YLIOPISTO Suhteessa

Lisätiedot

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned OPINTOJEN TEHOKKUUS, LAATU JA PEDAGOGISET RATKAISUT työelämä- ja opiskelijalähtöiset pedagogiset ratkaisut amk-koulutuksessa 16.9. Työpaja I: Opintojen tehokkuus ja laatu www.arcada.fi DIAK to be Arcada

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Lähellä kaupungissa. Web-based learning environment relating to urban and geography studies

Lähellä kaupungissa. Web-based learning environment relating to urban and geography studies Lähellä kaupungissa Web-based learning environment relating to urban and geography studies Virpi Hirvensalo, Department of Geography and Geology, University of Turku GI Norden 9.6.2011 Project in a nutshell

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Kielet. Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Kielet. Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen

Lisätiedot

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training)

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training) Lisätietoa ohjelmasta: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm 1996 Hankekuvaukset Euroopan komission verkkopalvelussa: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1832_en.htm Promoting student

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Laatu ja tasa-arvo esiopetuksessa

Laatu ja tasa-arvo esiopetuksessa Laatu ja tasa-arvo esiopetuksessa Motivaatio ja oppiminen: Eskarista kouluun siirryttäessä Jari-Erik Nurmi & Kaisa Aunola, Ulla Leppänen, Katja Natale,, Jaana Viljaranta, Marja Kristiina Lerkkanen,, Pekka

Lisätiedot

Structure of Service Production in Central Finland

Structure of Service Production in Central Finland Structure of Service Production in Central Finland Martti Ahokas Regional Council of Central Finland Introduction Traditionally services in Finland produced by over 400 municipalities The service production

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

Finnish higher education system and the role of the governmental education and research policies

Finnish higher education system and the role of the governmental education and research policies Finnish higher education system and the role of the governmental education and research policies Erja Heikkinen Counsellor for Science Affairs Department for Higher Education and Science Policy, Flexible

Lisätiedot

Diaari Luokka AP RP 3 CB41 HealthAccess / Access to Distant Markets in Health and Wellness Nähtävänäolo Tallinn Science Park Tehnopol

Diaari Luokka AP RP 3 CB41 HealthAccess / Access to Distant Markets in Health and Wellness Nähtävänäolo Tallinn Science Park Tehnopol 1 Head of Managing Authority Merike Niitepõld Päätöspvm 25.08.2017 150 / 2017 AP RP 3 CB41 HealthAccess / Access to Distant Markets in Health and Wellness Nähtävänäolo 28.8.2017 Tallinn Science Park Tehnopol

Lisätiedot

General studies: Art and theory studies and language studies

General studies: Art and theory studies and language studies General studies: Art and theory studies and language studies Centre for General Studies (YOYO) Aalto University School of Arts, Design and Architecture ARTS General Studies General Studies are offered

Lisätiedot

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry Faculty of Agriculture and Forestry Promoting the sustainable use of bioresources by high level teaching based on scientific research Maatalous-metsä tieteellinen tiedekunta Faculty of Agriculture and

Lisätiedot

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS FRENCH Curriculum of the academic year 2013-2014 BASIC STUDIES (First year, French Studies and French Translation and Interpreting) 25 ECTS, O = Obligatory RANS0001 P1. French Grammar (Kielioppi), O, 4

Lisätiedot

Innovative teaching practices

Innovative teaching practices Innovative teaching practices Juho Norrena 23 th January 2012 University of Jyväskylä, Agora Center Supervisors From Teacher Education in Computer Science: PhD Leena Hiltunen and professor Tommi Kärkkäinen

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION

REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION CREATING A MOTIVATION AND SUCCESSFUL LEARNING ENVIRONMENT FOR ALL International seminar initiated by the Finnish Ministry of Education

Lisätiedot

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen 15.6.2016 Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen Kandidaattiohjelmat Ohjelman nimi tummennetulla, englanninkielinen nimi alla, hakukohteet kursiivilla. Tutkinto-ohjelman nimen perässä on

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Liite 1 1 (10) Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautuminen Tampereen yliopistossa koulutusaloittain ja nimikkeittäin tiedekunnille

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi

Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi Opettajat arvioinnin ja koulu-koti-yhteistyön toteuttajina Heidi Krzywacki, Tiina Korhonen, Laura Koistinen, Jari Lavonen 19.8.2011 1 Tutkimus- ja kehittämishankkeessa

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

AMMATILLISEN OSAAMISEN

AMMATILLISEN OSAAMISEN AMMATILLISEN OSAAMISEN TUTKIMUSYKSIKKÖ - AMOS Tulevaisuuden ammatillisen osaamisen Kansainvälistymisen Digitalisaation Uusien oppimisratkaisujen ja modernin ohjauksen asialla Martti Majuri 27.01.2016 Yhteistyössä

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa 13 / S 14.02.13 1( 8) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Degree Programme in Plastics Technology 75 75 4 167 17 368 244 67 398 428 4 84 766 446 381 7 0 282 245 1127 1046 663 5 14 12.23 12. 4. 10.21

Lisätiedot

FP: RP 1/6 CB379 St Olav Waterway / St Olav Waterway

FP: RP 1/6 CB379 St Olav Waterway / St Olav Waterway 1 Head of Managing Authority Merike Niitepõld Päätöspvm 02.11.2017 192 / 2017 FP: RP 3/6 CB64 SmartZoos / Cross-border services for creative adventure learning in the zoos of the Central Baltic Region

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 02.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 02.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 02.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 32 2 5 79 7 98 1 1

Lisätiedot

Digitaalinen teknologia kv-yhteistyössä - mahdollisuudet ja haasteet

Digitaalinen teknologia kv-yhteistyössä - mahdollisuudet ja haasteet Digitaalinen teknologia kv-yhteistyössä - mahdollisuudet ja haasteet Innokas-verkosto Tavoitteena Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen, levittäminen ja tutkiminen Suomessa yli 600 koulua Kouluja,

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 13.01.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 13.01.2012 1( 21) Koko maa / S.. ( ) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology. sijaiset hakijat Kaikki hakijat.

Lisätiedot

AJATUKSIA KÄSITYÖTIETEEN ONTOLOGIASTA

AJATUKSIA KÄSITYÖTIETEEN ONTOLOGIASTA 1 AJATUKSIA KÄSITYÖTIETEEN ONTOLOGIASTA Prof. Leena Kaukinen Helsingin yliopisto Käsityönopettajan koulutus INTERACTION FIELDS IN CRAFT PROCESSES culture Social groups, societies & institutions time human

Lisätiedot

Jari-Erik Nurmi Jyväskylän yliopisto

Jari-Erik Nurmi Jyväskylän yliopisto Jari-Erik Nurmi Jyväskylän yliopisto Oppilas on kiinnostunut oppimisesta Oppilas on kiinnostunut opetettavista asioista Oppilas panostaa oppimiseen luokkahuoneessa (ja kotona) Oppilas uskoo olevansa kykenevä

Lisätiedot

Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna 2014-2015 GRADUINFO 16.4.2014

Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna 2014-2015 GRADUINFO 16.4.2014 TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna 2014-2015 GRADUINFO 16.4.2014 MILLOIN GRADUSEMINAARIIN? Graduseminaari: tarkoitettu gradun työstämistä varten

Lisätiedot

Haku avoimessa yliopistossa opintoja suorittaneille (tavoitetutkinto kandi) Haku siirtoopiskelijoille

Haku avoimessa yliopistossa opintoja suorittaneille (tavoitetutkinto kandi) Haku siirtoopiskelijoille JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Esityslista 3/2015, asia 3, liite 1 TIEDEKUNTIEN ESITYKSET HAKUKOHTEIKSI JA ALOITUSPAIKKAMÄÄRIKSI VUONNA 2016 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA kohde 2016 2015 siirtoopiskelijoille ja : : Master's

Lisätiedot

Itämeri -seminaari 3.12.2008

Itämeri -seminaari 3.12.2008 Itämeri -seminaari 3.12.2008 HAAGA-HELIA amk Liisa Rohweder KTT, yliopettaja Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta 1 Miksi HAAGA-HELIA otti Itämerihaasteen vastaan? Yhteiskuntavastuullista toimintaa

Lisätiedot

Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna GRADUINFO

Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna GRADUINFO TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna 2013-2014 GRADUINFO 23.4.2013 SEMINAARIEN AIKATAULU seminaarit (36 h) alkavat aikaisintaan viikolla 38 (16.9.

Lisätiedot

Työelämäkysymykset osaksi tohtoriopintojen opetussuunnitelmia kehitteillä valtakunnallinen digitaalinen koulutuspaketti

Työelämäkysymykset osaksi tohtoriopintojen opetussuunnitelmia kehitteillä valtakunnallinen digitaalinen koulutuspaketti Peda-forum päivät 16. 17.8.2017 Teemaryhmä 2F: Työelämän ja opintojen vuorovaikutus Työelämäkysymykset osaksi tohtoriopintojen opetussuunnitelmia kehitteillä valtakunnallinen digitaalinen koulutuspaketti

Lisätiedot

Opettajan pedagoginen ajattelu

Opettajan pedagoginen ajattelu Oulun yliopisto / Kasvatustieteiden ja Opettajankoulutuksen yksikkö Sanna Järvelä & etunimi.sukunimi(at)oulu.fi http://oppiohja.wordpress.com/ Oppimisen ohjaaminen, opetuksen suunnittelu ja arviointi Opettajan

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa 23.7.2015 1/12 Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautumista tieteenalayksiköiden ja koulutusalojen kesken. Ensimmäinen taulukko

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Miksi kotikansainvälisyys? Kansainvälinen yliopisto opiskelijanäkökulmasta Milla Ovaska Asiantuntija, kansainväliset asiat Aalto-yliopiston

Miksi kotikansainvälisyys? Kansainvälinen yliopisto opiskelijanäkökulmasta Milla Ovaska Asiantuntija, kansainväliset asiat Aalto-yliopiston Miksi kotikansainvälisyys? Kansainvälinen yliopisto opiskelijanäkökulmasta Milla Ovaska Asiantuntija, kansainväliset asiat Aalto-yliopiston ylioppilaskunta WHAT KIND OF COMPETENCES DOYOU THINK YOU LL NEED

Lisätiedot

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli 01.02.2012 Suomen suurin ammattikorkeakoulukokonaisuus FUAS toimii Helsingin laajalla metropolialueella Opiskelijoita 21.000 HAMK LAMK Henkilöstöä 1.700 Liikevaihto

Lisätiedot

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki Department of Economics Aalto University School of Economics P.O. Box 21240, 00076 Aalto Helsinki, Finland Tel: +358(0)40 304 5515 m.sarvimaki@lse.ac.uk http://hse-econ./sarvimaki/ Matti Sarvimäki July

Lisätiedot

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland Tiina Merikoski, Landscape Architect (M.Sc) Aalto University School of Science and Technology Department of Architecture

Lisätiedot

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä LET.OULU.FI Niina Impiö 14.4.2010 Väitöskirjatutkimuksen tavoite Ymmärtää opettajayhteisöjen yhteisöllistä työskentely- ja toimintakulttuuria. Tutkia

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö. Pro gradu seminaareihin ilmoittautuminen lukuvuonna

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö. Pro gradu seminaareihin ilmoittautuminen lukuvuonna TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu seminaareihin ilmoittautuminen lukuvuonna 2013-2014 SEMINAARIEN AIKATAULU syksyllä käynnistyvät seminaarit (36 h) alkavat aikaisintaan viikolla 38

Lisätiedot

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tietojenkäsittelytieteen laitos Kisällioppiminen = oppipoikamestari

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 09.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 44 47 3 64 10 108 85

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 14.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 73 63 3 91 43 15 164

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

LUT Karvin seminaari

LUT Karvin seminaari LUT QMS @ Karvin seminaari 14.6.2017 Laatujärjestelmän esittely lyhyesti Auditoinnin jälkeisen kehittämistyön esittely Arvio laatujärjestelmän ja auditoinnin vaikuttavuudesta korkeakoulun toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9. Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.2005 Jyväskylässä Osallistujalista seminaarin työryhmien mukaan (12.9.2005) Nimi Organisaatio

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Pasi Mattila Jukka Miettunen

Pasi Mattila Jukka Miettunen Pasi Mattila Jukka Miettunen Tulevaisuuden koulu -ohjelma Future School Of Finland City of Oulu Sir Ken Robinson Youngsters and modern learning environments Two Learning Environments: past and present

Lisätiedot

elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka

elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka The Association of Finnish elearning Works as an unbiased, non-profit advocate for elearning

Lisätiedot

Maanantai 26. helmikuuta

Maanantai 26. helmikuuta OPETUSMINISTERIÖ OHJELMA Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto 15.2.2007 Elinikäinen oppiminen ja koulutuspolitiikka 2012 -konferenssi 26. 27. helmikuuta 2007, Marina Congress Centre, Helsinki Maanantai

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

HENKILÖTUNNUS: KOETULOS: pistettä

HENKILÖTUNNUS: KOETULOS: pistettä TAMPEREEN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Hakukohde: Elinikäinen oppiminen ja kasvatus VALINTAKOE 3.6.2014 Vastaa jokaiseen kysymykseen selvällä käsialalla. Artikkeleita ei saa pitää esillä kokeen

Lisätiedot

Aalto Service Factory

Aalto Service Factory 12/11/14 Service Factory and Business Collaboration Minna-Kaarina Forssén, D.Sc. (Eng.) Business Collaboration Manager Key strategic goal of Service Factory Promote multidisciplinary collaboration and

Lisätiedot

Miksi ja millaisella muutoksella tulevaisuuteen? Sivistystoimen ja oppilaitosjohtamisen päivät Maarit Rossi

Miksi ja millaisella muutoksella tulevaisuuteen? Sivistystoimen ja oppilaitosjohtamisen päivät Maarit Rossi Miksi ja millaisella muutoksella tulevaisuuteen? Sivistystoimen ja oppilaitosjohtamisen päivät 13.9.2017 Maarit Rossi Maarit Rossi, maarit.rossi@pathstomath.com Osa 1: Voiko tulevaisuuteen mennä vanhoilla

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku / S 01.0. 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku 1 / S.01.1 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics

Lisätiedot

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Lukion jälkeen.. Ammatillinen toinen aste 2v. Ammattikorkeakoulut 3,5-4v. Yliopistot 5,5-6 v. Opinnot ulkomailla After Upper Secondary Vocational school, 2 years

Lisätiedot

Pöytäkirja 4/2014, asia 3, liite 1

Pöytäkirja 4/2014, asia 3, liite 1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HAKUKOHTEET JA ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT 2015 Pöytäkirja 4/2014, asia 3, liite 1 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA Englannin kieli 20 25 Englannin opettajankoulutus 30 25 Etnologia 15 15 Historia

Lisätiedot

Oppimisen vaikuttavuus ja opetus miten niitä voisi arvioida virtuaaliyliopistossa?

Oppimisen vaikuttavuus ja opetus miten niitä voisi arvioida virtuaaliyliopistossa? Oppimisen vaikuttavuus ja opetus miten niitä voisi arvioida virtuaaliyliopistossa? Prof. Sanna Järvelä Koulutusteknologian tutkimusyksikkö Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö Oulun yliopisto

Lisätiedot

Kutsu Professuuriesitelmä Savonlinnan kampus

Kutsu Professuuriesitelmä Savonlinnan kampus Kutsu Professuuriesitelmä 9.9.2014 Savonlinnan kampus Kutsu kuulemaan julkista esitelmää, jonka Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteen, erityisesti kasvatuspsykologian professori Liisa Karlsson pitää syyskuun

Lisätiedot

Asiantuntijuus yliopistoopetuksen

Asiantuntijuus yliopistoopetuksen Asiantuntijuus yliopistoopetuksen tavoitteena? Anneli Eteläpelto Aikuiskasvatuksen professori Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteen laitos e-mail: anneli.etelapelto@cc.jyu.fi (Aikuis)kasvatuksen asiantuntijuuden

Lisätiedot

Terveydenhoitajat opettajien työn tukena

Terveydenhoitajat opettajien työn tukena Terveydenhoitajat opettajien työn tukena Turun Yliopisto, Hoitotieteen laitos Pihla Markkanen, TtM, TtT-opiskelija Terveydenhoitajapäivät 6.2.2015 Esityksen sisältö Taustaa Tutkimuksen (pro gradu työn)

Lisätiedot

KOGNITIIVINEN AUKTORITEETTI NUORTEN ARKIELÄMÄN TERVEYSTIETOON LIITTYVISSÄ YMPÄRISTÖISSÄ

KOGNITIIVINEN AUKTORITEETTI NUORTEN ARKIELÄMÄN TERVEYSTIETOON LIITTYVISSÄ YMPÄRISTÖISSÄ KOGNITIIVINEN AUKTORITEETTI NUORTEN ARKIELÄMÄN TERVEYSTIETOON LIITTYVISSÄ YMPÄRISTÖISSÄ Maija-Leena Huotari, Laura Palmgren-Neuvonen, Sari Räisänen, Anna-Maija Huhta & Noora Hirvonen Cognitive Authorities

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

Tampereen yliopiston uudet tiedekunnat ja tutkimusyhteistyö

Tampereen yliopiston uudet tiedekunnat ja tutkimusyhteistyö FACULTY OF MEDICINE AND LIFE SCIENCES Tampereen yliopiston uudet tiedekunnat ja tutkimusyhteistyö Seppo Nikkari Varadekaani, professori The history of the University of Tampere strongly reflects the faith

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Mikkelin Teatterin välinen strateginen kumppanuus alueellisen yhteistyön ja oppimisen muotona

Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Mikkelin Teatterin välinen strateginen kumppanuus alueellisen yhteistyön ja oppimisen muotona Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Mikkelin Teatterin välinen strateginen kumppanuus alueellisen yhteistyön ja oppimisen muotona 25.11.2011 Eeva Kuoppala Tutkimuskysymykset: 1) Miten MAMK:n ja Teatterin välinen

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

Questionnaire for graduated doctors from the School of Science 2014 Kysely Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneille tohtoreille 2014

Questionnaire for graduated doctors from the School of Science 2014 Kysely Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneille tohtoreille 2014 Questionnaire for graduated doctors from the School of Science 2014 Kysely Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneille tohtoreille 2014 (69 graduated doctors in 2014) 22 % answered to the survey 1. Department

Lisätiedot

Eeva-Liisa Markkanen

Eeva-Liisa Markkanen 11.11.2016 Eeva-Liisa Markkanen Agenda 1. Perspectives on involving pupils in the anti-bullying work at school 2. Case-examples from schools: 1. Sydän-Laukaan koulu 2. Viherlaakson koulu 3. Experiences

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto Mental health: a state of well-being (WHO) in which every individual realizes

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 1. Ilpo Ollikainen Jyväskylän normaalikoulu TVT kehittäminen ja verkko opetus 2. Minna Myrsky Nyberg Turun normaalikoulu Ohjaajakoulutus

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

enorssin syysseminaari Joensuussa Didaktiikka, OPS ja TVT koulun keskiössä

enorssin syysseminaari Joensuussa Didaktiikka, OPS ja TVT koulun keskiössä Osallistujaluettelo yksiköittäin (ver. 18.4.2014) 1. Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo yläkoulu ja lukio 2. Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo lukio 3. Tiia Karpin Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot