KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI"

Transkriptio

1 MONISTE 1/2009 Pirjo Lehkonen, Marketta Männikkö (toim., eds.) KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI EDUCATIONAL RESEARCH IN FINLAND Projektiluettelo List of Projects Opetushallitus Finnish National Board of Education

2 Opetushallitus, Finnish National Board of Education Moniste 1/2009 ISBN (nid.) ISBN (pdf) ISSN Edita Prima Oy, Helsinki 2009

3 Lukijalle Julkaisu sisältää tietoja kasvatuksen ja koulutuksen tutkimuksista, jotka olivat meneillään Suomessa vuosina Tiedot on saatu Opetushallituksen koulutustutkimuksen tietokannasta (KOTU). Mukana on tutkimuksia varhaiskasvatuksen, perus- ja keskiasteen koulutuksen, korkeakoulutuksen ja aikuiskoulutuksen alueilta. Yksityiskohtaisia tutkimuskuvauksia ei ole sisällytetty julkaisuun, sillä täydelliset tiedot tiivistelmineen on tallennettu KOTU-tietokantaan, johon pääsee Opetushallituksen kotisivulta Lisäinformaatiota tutkimuksista saa Opetushallituksesta (Pirjo Lehkonen ja Marketta Männikkö). Julkaisu on kaksikielinen. Näin sen toivotaan palvelevan myös kansainvälisen tiedottamisen tarpeita. Tutkimusprojektit ovat aakkosjärjestyksessä ensimmäisen vastuullisen tutkijan mukaan. Liitteenä on aakkosellinen hakemisto kaikista tutkijoista sekä suomen- ja englanninkieliset asiasanahakemistot. Pirjo Lehkonen Marketta Männikkö Erikoissuunnittelija Osastosihteeri Opetushallitus Opetushallitus Puh Puh pirjo.lehkonen(at)oph.fi marketta.mannikko(at)oph.fi Luettelon informaatioselite: A. Tutkimuksen nimi B Tutkimuksen nimi englanniksi C. Vastuullinen tutkija Muut tutkijat D. Tutkimuspaikka Tutkimuspaikka englanniksi E. Tutkimuksen kesto F. Asiasanat suomeksi Asiasanat englanniksi

4 To the Reader The present publication contains information on educational research projects which were in progress in Finland during The information was obtained from the Finnish National Board of Education s research database KOTU. The publication covers research on early childhood education, primary and secondary education, higher education and adult education. The research descriptions contain only the most important information. Further details on the projects, including abstracts, are available from the KOTU database which can be accessed from the FNBE s homepage For more information please contact Pirjo Lehkonen or Marketta Männikkö at the Finnish National Board of Education. The publication is bilingual. The projects are in alphabetical order according to the main researcher. The publication includes a researcher index, as well as Finnish and English descriptor indices. Pirjo Lehkonen Marketta Männikkö Planning specialist Secretary Finnish National Board of Education Finnish National Board of Education Tel Tel pirjo.lehkonen(at)oph.fi marketta.mannikko(at)oph.fi Information content: A. Name of project B. Name of project in English C. Main researcher Other researchers D. Place of research Place of research in English E. Duration of project F Descriptors in Finnish Descriptors in English

5 A. PERUSOPETUKSEN, LUKIOIDEN JA AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN TUOTTAVUUS JA TEHOKKUUS LOPPURAPORTTI B. Productivity and efficiency of primary and secondary education C. Aaltonen Juho Kirjavainen Tanja, Moisio Antti, Ollikainen Virve D. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research E F. tehokkuus, tuottavuus, perusopetus, lukio, ammatillinen peruskoulutus efficiency, productivity, primary education, secondary education A. TYTÖT, POJAT JA SUKUPUOLINEN HÄIRINTÄ B. Girls, boys and sex-based harassment C. Aaltonen Sanna D. Helsingin yliopisto/sosiologian laitos University of Helsinki/Department of Sociology E F. nuoret, sukupuoli, sukupuolinen häirintä youth, gender, sexual harassment A. PARANORMAALIT, TAIKAUSKOISET, MAAGISET JA USKONNOLLISET USKOMUKSET B. Paranormal, superstitious, magical, and religious beliefs C. Aarnio Kia D. Helsingin yliopisto/psykologian laitos University of Helsinki/Department of Psychology E F. uskomukset, koulutustausta, ajattelu, tieteellinen tieto belief, educational background, thinking, scientific knowledge A. TURUN LINNA KERROTTUNA JA KERTOVANA TILANA B. The Turku Castle: Cultural heritage as narrative space C. Aarnipuu Petja T. D. Helsingin yliopisto/kulttuurien tutkimuksen laitos University of Helsinki/Institute for Cultural research E F. kulttuuriperintö, museot, kertomukset cultural heritage, museum, narrative A. KOULUN JA MUSEON YHTEISTYÖ ERÄS OPETUSKOKEILU B. Cooperation between school and museum one teaching model C. Aarras-Saari Ritva D. Turun yliopisto/turun normaalikoulu University of Turku/Teacher Training School E F. taidekasvatus, opetusmenetelmät, kokemuksellinen oppiminen, holistinen oppiminen, yhteistoiminnallinen oppiminen art education, teaching method, cooperative learning, experiential learning, holistic learning 1

6 A. EUROOPPALAINEN KOULULAISTUTKIMUS ALKOHOLIN JA HUUMEIDEN KÄYTÖSTÄ (ESPAD) B. European study on students' alcohol and drug usage C. Ahlström Salme D. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus STAKES National Research and Development Centre for Welfare and Health E F. koululaiset, alkoholi, huumeet, kansainvälinen vertailu pupil, alcohol, drug, international comparison A. OPETUSSUUNNITELMA MEDIA-ASSISTENTILLE: ALAN OPETTAJANA OPETUSSUUNNITELMAA KEHITTÄMÄSSÄ MEDIA-ASSISTENTEILLE KAINUUN AMMATTIOPISTOSSA B. Study programme for media assistants. Updating the graphic communication study programme in Kainuu vocational college C. Ahola Marjo D. Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu Vocational Teacher Education College, Jyväskylä E F. opetussuunnitelmat, media, ammatillinen opettajuus, ammattitaito curriculum, media, audiovisual method, professional competence A. AMMATTIKORKEAKOULUN TYÖELÄMÄYHTEYDET JA VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN B. Polytechnic school work relations and graduate employment C. Ahola Sakari Nurmi Jouni, Mikkola Jyri D. Turun yliopisto/koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE University of Turku/Research Unit for the Sociology of Education (RUSE) E F. ammattikorkeakoulut, koulutuksen ja työn välinen suhde, koulutuksen ja työelämän yhteydet, työhönsijoittuminen polytechnic education, training-employment relationship, school industry relation, access to employment A. OPPIMISEN KOHTEEN JA OPPIJAN VASTAVUOROINEN KEHITYS: TELEYRITYKSEN ASIAKASPALVELUN TYÖYHTEISÖJEN OPPIMISKÄYTÄNTÖJEN UUDISTAMINEN OSANA TEKNOLOGIS- TALOUDELLISTA KUMOUSTA B. Reciprocal development of the object and subject of learning. The renewal of the learning practices of front-line communities in a telecommunications company as part of the techno-economical paradigm change C. Ahonen Heli D. Helsingin yliopisto/kasvatustieteen laitos University of Helsinki/Department of Education E F. osaamisen johtaminen, oppimiskäytännöt, oppiminen, oppimisjärjestelmät, toimijuus knowledge management, learning practice, learning, organizational system of learning, agency 2

7 A. KOULU JA KANSALAISYHTEISKUNTA B. Local culture, educational institutions and the making of civic society C. Ahonen Sirkka Säntti Janne, Meinander Henrik, Rantala Jukka, Männikkö Ilkka, Puhakka Mika, Kalm Merja D. Helsingin yliopisto/opettajankoulutuslaitos University of Helsinki/Department of Teacher Education E F. koulutuspolitiikka, tasa-arvo, vapaa sivistystyö, oppivelvollisuus, opettajuus educational policy, equal opportunity, voluntary popular education, compulsory education, teacherhood A. MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUDET B. Mathematical learning disabilities C. Ahonen Timo D. Jyväskylän yliopisto/psykologian laitos University of Jyväskylä/Department of Psychology E F. matematiikka, oppimisvaikeudet, arviointi mathematics, learning difficulty, assessment A. KUVATAITEEN KOULUTUS JA TUTKIMUS SUOMESSA (UTBILDNING OCH FORSKNING INOM BILDKONST I FINLAND) B. Education and research on visual arts in Finland C. Ahtiainen Anne D. Opetusministeriö Ministry of Education E F. kuvataide, yliopistot, ammattikorkeakoulut visual art, university, polytechnic A. TIETÄMYKSEN VÄLITYSTOIMINTA B. Knowledge brokering: The role of intermediaries in globalization and its local interpretation C. Ainamo Antti Pantzar Mika, Fellman Susanna, Djelic Marie-Laure, Ravasi Davide, Tienari Janne, Vaara Eero D. Turun yliopisto University of Turku/IASM Institutions and Social Mechanisms E F. organisaatiot, strategiat, johtaminen, innovaatiot, markkinointi, muotoilu, sosiologia organisation, strategy, management, innovation, marketing, sociology, design A. SUOMALAISET VÄITTELYSUKUPOLVET ELÄMÄNHISTORIALLINEN NÄKÖKULMA KORKEAKOULULAITOKSEN MASSOITTUMISEEN B. Generations of Finnish doctoral candidates: A life-history perspective on the massification of higher education C. Aittola Helena D. Jyväskylän yliopisto/koulutuksen tutkimuslaitos University of Jyväskylä/Finnish Institute for Educational Research E F. korkea-asteen koulutus, tohtorit, urakehitys higher education, doctorate, career development 3

8 A. BIOGRAFINEN OPPIMINEN AIKUISIÄSSÄ B. Biographical learning in adulthood C. Aittola Tapio Vanhala Tiina D. Jyväskylän yliopisto/kasvatustieteiden laitos University of Jyväskylä/Department of Educational Sciences E F. aikuiset, oppimisprosessi adult, learning process A. PÄIVÄKOTIEN ESIOPETUKSESSA OLEVIEN LASTEN UIMATAIDON KEHITTYMINEN KAHDEKSAN OPETUSKERRAN AIKANA B. The development of pre-primary pupils swimming skills during eight learning events C. Alanen Kirsi D. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu/vierumäen toimipiste HAAGA-HELIA University of Applied Sciences/Vierumäki campus E F. lapset, uinti, uimakoulut, esiopetus child, swimming, swimming school, pre-school age A. TILANTEINEN KIELELLINEN TIETOISUUS JA VIERAAN KIELEN OPPIMINEN B. Situated metalinguistic awareness and foreign language learning C. Alanen Riikka Sajavaara Kari, Dufva Hannele, Aro Mari, Mäntylä Katja, Miettinen Helena, Pääkkönen Merja D. Jyväskylän yliopisto/soveltavan kielentutkimuksen keskus University of Jyväskylä/Centre for Applied Language Studies E F. kielenoppiminen, vieraat kielet, metakognitio, tietoisuus language learning, foreign languages, metacognition, consciousness A. KUN AURINKO ON PERILLÄ, KUU LÄHTEE MATKAAN - OPPILAAN KÄSITYKSIÄ AURINKOKUNNAN RAKENTEESTA JA TOIMINNASTA B. Pupil's conceptions of the construction of function solar system C. Alanissi Anne D. Tampereen yliopisto/opettajankoulutuslaitos, Tampereen toimipaikka University of Tampere/Department of Teacher Education, Tampere E F. maailmankuva, konstruktivismi, fenomenografia outlook of life, constructivism, phenomenography A. TOIMINTAMALLI LASTEN JA NUORTEN PAIKALLISTASON LIIKUNNAN KEHITTÄMISEKSI B. Action model for developing the physical exercise and sports among children and young people C. Alanärä Hannele D. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu/vierumäen toimipiste HAAGA-HELIA University of Applied Sciences/Vierumäki campus E F. lapset, nuoret, liikunta, liikunta-aktiivisuus, urheiluseurat child, youth, physical exercise, sport, sports club 4

9 A. YHDENMUKAISTETTU LAPSUUS: MITEN LAPSIKOHTAISET VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAT VAIKUTTAVAT PÄIVÄHOIDOSSA JA PERHEESSÄ? B. Standardizing childhood? The effects of individual plans for early childhood education and care C. Alasuutari Maarit D. Tampereen yliopisto/opettajankoulutuslaitos, Varhaiskasvatuksen yksikkö University of Tampere/Department of Teacher Education, Unit for Early Childhood Education E F. varhaiskasvatus, päivähoito, kasvatussuunnitelmat, kodin ja päivähoidon yhteistyö, lapsuus, etnografia early childhood education, day care, curriculum, home day care cooperation, childhood, ethnography A. KOULU, SYRJÄYTYMINEN JA SOSIAALINEN PÄÄOMA LÖYTYYKÖ HUONO- OSAISUUDEN SYY KOULUSTA VAI OPPILAASTA? B. School, exclusion and social capital Are the reasons behind exclusion student or schoolrelated? C. Alatupa Saija Karppinen Krister, Savioja Hannele D. Helsingin yliopisto/psykologian laitos University of Helsinki/Department of Psychology E F. syrjäytyminen, sosiaalinen tausta, vanhemmat dropout, social background, parents A. MIELI PALOI MUUALLE OPETTAJAN TYÖURAN MUUTOS JA AMMATILLISEN IDENTITEETIN RAKENTUMINEN B. Changes in teachers careers and development of professional identity C. Almiala Mariikka D. Joensuun yliopisto/kasvatustieteiden tiedekunta University of Joensuu/Faculty of Education E F. opettajat, muutos, identiteetti, työura teacher, change, identity, career A. JÄNNITTÄMINEN OPISKELUN PUHEVIESTINTÄTILANTEISSA B. Social anxiety in study-related communication situations C. Almonkari Merja D. Jyväskylän yliopisto/viestintätieteiden laitos University of Jyväskylä/Department of Communication E F. yliopisto-opiskelijat, ahdistuneisuus, sosiaalinen käyttäytyminen, viestintä university student, anxiety, social behaviour, communication 5

10 A. SISÄLLÄ VAI SYRJÄSSÄ TYÖELÄMÄSTÄ? ERITYISKOULUSSA OPPIVELVOLLISUUTENSA MUKAUTETUN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAAN SUORITTANEIDEN NUORTEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN JA OMAN ELÄMÄN HALLINTA B. School-to-work transition of young people who completed their studies following an adjusted syllabus and how they have managed in life C. Alve-Tamminen Elina D. Tampereen yliopisto/opettajankoulutuslaitos, Hämeenlinnan toimipaikka University of Tampere/Department of Teacher Education, Hämeenlinna E F. erityisopetus, opetussuunnitelmat, työelämään siirtyminen, elämänhallinta, syrjäytyminen special education, curriculum, transition from school to work, life management, marginalisation A. OPETTAJAN JA VANHEMMAN VUOROVAIKUTUS JA KESKUSTELUN KEHYKSET KOULULAISEN KEHITYSKESKUSTELUISSA B. Consultation discussions between the teacher, parents and the student. The structure and the interaction of the conversation C. Andonov Leena D. Helsingin yliopisto/soveltavan kasvatustieteen laitos University of Helsinki/Department of Applied Sciences of Education E F. kodin ja koulun yhteistyö, opettajat, oppilaat, vanhemmat, vuorovaikutus, arviointi home and school cooperation, teacher, pupil, parents, interaction, evaluation A. DET PEDAGOGISKA ÖVERVÄGANDET: EN UPPMÄRKSAMHETSRIKTANDE STUDIE I OCH GENOM HUMANVETENSKAPLIG HANDLINGSTEORI (PEDAGOGINEN REFLEKTIO: HUOMION KOHDISTAMINEN KÄYTTÄMÄLLÄ HUMANISTISTA TOIMINTATEORIAA) B. A study of pedagogical deliberation: directing attention by means of action-oriented humanistic theory C. Andrén Maria D. Åbo Akademi/Pedagogiska fakulteten Åbo Akademi University/Faculty of Education E F. pedagoginen reflektio, käytäntö, retoriikka, hiljainen tieto pedagogical deliberations, praxis, rhetoric, tacit knowledge A. HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (HOPS) JA SEN OHJAUS KORKEA-ASTEEN OPISKELUSSA B. Personal study plan and its guidance by teachers in higher education C. Annala Johanna D. Tampereen yliopisto/kasvatustieteiden laitos University of Tampere/Department of Education E F. korkeakouluopiskelu, ohjaus, henkilökohtainen opetussuunnitelma higher education, tutoring, guidance, personal study plan 6

11 A. HARJOITTELU- JA OPINNÄYTETYÖKYSELYT OSANA SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN LAADUNHALLINTAA B. Feedback forms for practical training and the thesis as part of quality management of Savonia University of Applied Sciences C. Antikainen Henri D. Savonia-ammattikorkeakoulu Savonia University of Applied Sciences E F. ammattikorkeakoulut, harjoittelu, opinnäytteet, laatujärjestelmät polytechnic, practice period, thesis, quality system A. KIVAA JA HYÖDYLLISTÄ, MUTTA JO SE RIITTÄÄ: YLÄASTEEN KIELIKYLPYOPPILAIDEN KÄSITYKSIÄ RUOTSINKIELISESTÄ KIELIKYLPYOPETUKSESTA HELSINGISSÄ B. How immersion students experience immersion education? C. Antola Helena D. Helsingin yliopisto/soveltavan kasvatustieteen laitos University of Helsinki/Department of Applied Sciences of Education E F. ruotsin kieli, kielikylpyopetus, peruskoulun yläaste Swedish language, language immersion, lower secondary A. LUKIOLAISTEN KÄSITYKSIÄ HUUMORISTA JA KOKEMUKSIA OPETTAJISTA HUUMORIN KÄYTTÄJINÄ B. Upper secondary school students' conceptions of humor and experiences in teachers as users of humor C. Anttila Tarja D. Joensuun yliopisto/kasvatustieteiden tiedekunta University of Joensuu/Faculty of Education E F. huumori, huumorintaju, huumorin merkitys, pedagoginen suhde, fenomenografia humor, sense of humor, meaning of humor, pedagogical relationship, phenomenography A. VASTAAVUUDEN JA VERTAILUKELPOISUUDEN ONGELMA KANSAINVÄLISIÄ LUKUKOKEITA KÄÄNNETTÄESSÄ B. Problem of equivalence in translating texts in international reading literacy studies C. Arffman Inga D. Jyväskylän yliopisto/koulutuksen tutkimuslaitos University of Jyväskylä/Finnish Institute for Educational Research E F. kansainvälinen vertailu, lukutaito, kääntäminen, kokeet international comparison, reading skill, translation, test A. PISA ENSITULOKSIA 15 VUOTIAIDEN KOULULAISTEN LUONNONTIETEIDEN, MATEMATIIKAN JA LUKEMISEN OSAAMISESTA B. PISA 2006 survey C. Arinen Pekka Karjalainen Tommi D. Helsingin yliopisto/koulutuksen arviointikeskus University of Helsinki/Centre for Educational Assessment E F. peruskoulun yläaste, luonnontieteet, kansainvälinen vertailu lower secondary, natural sciences, international comparison 7

12 A. LUKEMISEN SUJUVUUS B. Reading fluency, self-concept and motivation: An intervention study C. Aro Mikko Lerkkanen Marja-Kristiina, Salmi Paula D. Jyväskylän yliopisto/opettajankoulutuslaitos University of Jyväskylä/Department of Teacher Education E F. lukutaito, lukemisen sujuvuus, interventio, minäkäsitys, motivaatio reading skill, reading fluency, intervention, self-concept, motivation A. STUNET- BUSINESS POSSIBILITIES AND EDUCATION: VERKOSTOITUVAT OPISKELIJAYRITYKSET B. StuNet- Business possibilities and education: Student Enterprise Network C. Arponen Pekka D. Helsingin yliopisto/ruralia-instituutti, Mikkeli University of Helsinki/Ruralia institute, Mikkeli E F. opiskelijat, yrittäjyys, yrittäjyyskasvatus, oppimisympäristöt, osuuskunnat student, entrepreneurship, entrepreneurship education, learning environment, cooperative A. YHTEISÖLLISEN TOIMINNAN PEDAGOGINEN STRUKTUROINTI: KONTEKSTUAALINEN NÄKÖKULMA OPPIMISEEN B. Pedagogical structuring of collaboration: Contextual perspective (PEDASCOPE) C. Arvaja Maarit D. Jyväskylän yliopisto/koulutuksen tutkimuslaitos University of Jyväskylä/Finnish Institute for Educational Research E F. yhteisöllinen oppiminen, pedagoginen strukturointi, ryhmäanalyysit, korkeakouluopiskelijat, tutkimusmenetelmät, pedagogiset mallit collaborative learning, pedagogical structuring, group analysis, higher education, research method, pedagogical model A. TAVOITTEISTA VUOROVAIKUTUKSEEN. PERUSOPETUKSEN PEDAGOGIIKAN ARVIOINTI B. From goals to interaction. Evaluation of pedagogy in Finnish basic education C. Atjonen Päivi Mehtäläinen Jouko, Hämäläinen Seppo, Knubb-Manninen Gunnel, Korkeakoski Esko, Kupari Pekka, Halinen Irmeli, Wikman Tom D. Opetusministeriö/Koulutuksen arviointineuvosto Ministry of Education/The Finnish Education Evaluation Council E F. arviointi, perusopetus, pedagogiikka, pedagoginen periaate, opetusmenetelmät evaluation, basic education, pedagogic principles, teaching methods 8

13 A. KOULUTAITOJEN JA MOTIVAATION KEHITYS -TUTKIMUS B. Jyväskylä entrance into primary school (JEPS) -study C. Aunola Kaisa Lerkkanen Marja-Kristiina, Nurmi Jari-Erik, Leppänen Ulla, Natale Katja D. Jyväskylän yliopisto/psykologian laitos University of Jyväskylä/Department of Psychology E F. esiopetus, peruskoulu, suoritusstrategiat, oppimismotivaatio, koulutaidot, kehitysdynamiikka, pitkittäistutkimus, perheympäristö, kouluympäristö kindergarten, primary school, achievement strategies, task-motivation, academic skills, developmental dynamics, cross-lagged longitudinal study, parenting, family environment, school environment A. VANHEMMAT, OPETTAJAT JA LAPSEN OPPIMINEN B. Who impacts whom in motivation and learning: Parents, teachers or children C. Aunola Kaisa Nurmi Jari-Erik, Leppänen Ulla, Natale Katja, Viljaranta Jaana, Ruusunen Anna-Kaisa D. Jyväskylän yliopisto/psykologian laitos University of Jyväskylä/Department of Psychology E F. koulutaidot, oppimismotivaatio, oppimisvaikeudet, päivittäinen vuorovaikutus, vanhemmat, opettajat academic skills, learning motivation, learning difficulty, daily interaction, parents, teachers A. TESTAA OPPIMISTYYLISI (TESTA DIN INLÄRNINGSSTIL: EN UTREDNING OM VAK I UNDERVISNING AV DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET) B. Test your learning style C. Austin Patrik D. Helsingin yliopisto/pohjoismaisten kielten ja pohjoismaisen kirjallisuuden laitos University of Helsinki/The Department of Scandinavian Languages and Literature E F. oppiminen, oppimistyylit, kieltenopetus learning, learning style, language teaching A. SOSIONOMIN REFLEKTION OSAAMINEN B. Social worker's reflection C. Autere Heikki D. Tampereen yliopisto/ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus University of Tampere/Research Centre for Vocational Education E F. refleksiivisyys, asiantuntijuus professionalism, competence A. TAITEELLISET JA KOKEMUKSELLISET OPPIMISPROSESSIT: KÄYTTÖTEORIAA JA KÄYTÄNTÖJÄ OMAN OPETTAJUUDEN VAHVISTAMISEEN B. Artistic and experimental learning processes in different teaching environments C. Autti Hannele D. Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu Vocational Teacher Education College, Jyväskylä E F. taidekasvatus, opettajuus, ammattitaito, oppimisprosessi, oppimiskäsitykset art education, teacherhood, professional competence, learning process, conception of learning 9

14 A. YKSI HISTORIA MONIMUTKAISTUVASSSA MAAILMASSA. HISTORIAN OLEMUS JA HISTORIAN SUURET KERTOMUKSET LUOKANOPETTAJAOPISKELIJOIDEN HISTORIATIETOISUUDESSA B. One history in a multicomplex world. The quintessence of history and grand historical narratives in the historical consciousness of class teacher students C. van den Berg Marko D. Helsingin yliopisto/soveltavan kasvatustieteen laitos University of Helsinki/Department of Applied Sciences of Education E F. opettajankoulutus, luokanopettajakoulutus, historia, tulevaisuus, muutos, odotukset teacher training, class teacher, history, future, change, expectancy A. RYHMÄRAJOJA JA EROJEN HIERARKIOITA: ETNOGRAFINEN TUTKIMUS PERUSKOULUN YLÄASTEEN LIIKUNNANOPETUKSESTA B. Group divisions and the hierarchies of differences: ethnographical study of the Physical Education lessons in secondary school C. Berg Päivi D. Helsingin yliopisto/sosiaalipsykologian laitos University of Helsinki/Department of Social Psychology E F. peruskoulun yläaste, koululiikunta, liikunnanopetus, etnografia, sukupuoli lower secondary, school physical education, physical education, ethnography, gender A. LAPSEN KIELENVALINTA JA KOODINVAIHTO KAKSIKIELISESSÄ VUOROVAIKUTUKSESSA B. Ett barns interaktion på två språk En studie i språkval och kodväxling C. Berglund Raija D. Vaasan yliopisto/pohjoismaisten kielten laitos University of Vaasa/Department of Scandinavian Languages E F. lapset, kaksikielisyys, vuorovaikutus child, bilingualism, interaction A. ONKO OPPIMISTULOKSET VALETTU BETONIIN? TUTKIMUS HELSINGIN KAUPUNKIRAKENTEEN JA PERUSKOULUJEN OPPIMISTULOSTEN VÄLISESTÄ YHTEYDESTÄ JA KOULUVALINTOJEN VAIKUTUKSISTA B. Connection between urban structure and educational outcomes C. Bernelius Venla D. Helsingin yliopisto/maantieteen laitos University of Helsinki/Department of Geography E F. oppimistulokset, valinnat, kaupunkialue, koulujen väliset erot learning outcomes, selection, urban area, school distribution A. KUUROT AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJOINA B. Deaf as open university students C. Biese Isa D. Kuurojen kansanopisto Folkhighschool of the Deaf E F. kuurot, viittomakieli, kaksikielisyys, yliopisto-opiskelu, argumentointi deaf, sign language, bilingualism, university studies, argumentation 10

15 A. TEKSTISTÄ FONEEMEIKSI KUVAUS KÄYTTÄEN NEUROVERKKOJA B. Text-to-phoneme mapping using neural networks C. Bilcu Enikö Beatrice D. Tampereen teknillinen yliopisto Tampere University of Technology E F. teksti, puhe, verkostot text, speech, network A. HÅLLPUNKTER FÖR LÄRANDE: SMÅBARNS MÖTEN MED MATEMATIK (PIENTEN LASTEN TUTUSTUMINEN MATEMATIIKKAAN) B. Small children making acquaintance with mathematics C. Björklund Camilla D. Åbo Akademi/Pedagogiska fakulteten Åbo Akademi University/Faculty of Education E F. varhaisoppiminen, oppiminen, kokemukset, matematiikka early learning, learning, experience, mathematics A. NOVIISIOPETTAJANA PERUSKOULUSSA: ALOITTELEVIEN OPETTAJIEN AUTENTTISIA KOKEMUKSIA ENSIMMÄISESTÄ OPETTAJAVUODESTA B. As a novice teacher at comprehensive school: The authentic experiences of the beginning teachers during their first year of teaching C. Blomberg Seija D. Helsingin yliopisto/soveltavan kasvatustieteen laitos University of Helsinki/Department of Applied Sciences of Education E F. opettajat, aloittelevat opettajat, tunteet, ryhmädynamiikka, auktoriteetti, kodin ja koulun yhteistyö, työyhteisö, konsultaatio teacher, novice teacher, emotiongroup dynamics, authority, cooperation between home and school, consultation A. AVOIN KOORDINAATIOMENETELMÄ EUROOPAN UNIONIN KOULUTUSPOLITIIKASSA B. Open method of coordination in European Union education policy C. Blomqvist Carita D. Tampereen yliopisto/johtamistieteiden laitos University of Tampere/Department of Management Studies E F. koulutuspolitiikka, Euroopan unioni, ohjaus, korkea-asteen koulutus, hallinta, korkeakoulut, informaatio-ohjaus educational policy, European Union, steering, steering by information, higher education, governance A. MUSIIKKI YHTEISTÄ ON. MUSIIKKIKASVATUS VARHAISKASVATUKSESSA B. Meaning of music in the early years of childhood C. Boman Katariina Hellman Anniina, Juusonen Hanna D. Diakonia-ammattikorkeakoulu/Diak Länsi, Pori Diakonia University of Applied Sciences/Pori Unit E F. musiikki, varhaiskasvatus, musiikkikasvatus, kasvatusmenetelmät music, early childhood education, music education, educational method 11

16 A. KONSOLI- JA VERKKOPELIEN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA B. Learning through collaborative gaming: A Process-Oriented Pedagogy C. Bonanno Philip D. Joensuun yliopisto/kasvatustieteiden tiedekunta University of Joensuu/Faculty of Education E F. tietokonepelit, opetusmenetelmät, oppimisprosessi, tietoyhteiskunta computer game, teaching method, learning process, information society A. TILAA LAPSILLE. TAITEELLISET KÄYTÄNNÖT, LASTEN ELÄMISMAAILMA JA TOIMIJUUS B. Spaces for children. Artistic practices, children's life-world and agency C. von Bonsdorff Pauline Pääjoki Tarja, Kaitajärvi Milla, Marjomäki Aila, Ruokokoski Sirke D. Jyväskylän yliopisto/taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos University of Jyväskylä/Department of Art and Culture Studies E F. lastenkulttuuri, taiteet, elämismaailma children's culture, art, life-world A. KVALITET OCH DIVERSITET INOM DEN FINLANDSSVENSKA GRUNDUTBILDNINGEN B. Quality and diversity in the Swedish language comprehensive school in Finland C. Brunell Viking Kupari Pekka D. Jyväskylän yliopisto/koulutuksen tutkimuslaitos University of Jyväskylä/Finnish Institute for Educational Research E F. peruskoulu, koulutuksen laatu, oppimistulokset comprehensive school, quality of education, learning outcomes A. EETTISEN TOIMINNAN OPPIMINEN KLIINISESSÄ OPPIMISTODELLISUUDESSA B. Learning ethical guidelines in a clinical learning context C. Brunou Sinikka D. Turun yliopisto/hoitotieteen laitos University of Turku/Faculty of Medicine E F. hoitotyö, työharjoittelu, ammattietiikka care, practical work, professional ethics A. KOULUN OPPIAINEISIIN SUUNTAUTUVAN KIINNOSTUKSEN SYNTY JA HIIPUMINEN B. Development and wane of subject matter interest C. Byman Reijo D. Helsingin yliopisto/soveltavan kasvatustieteen laitos University of Helsinki/Department of Applied Sciences of Education E F. motivaatio, oppiaineet, oppimateriaali, työtavat motivation, curriculum subject, learning material, working habit 12

17 A. OPPILAAN PEDAGOGINEN AJATTELU B. Pedagogical thinking in a student's mind C. Byman Reijo D. Helsingin yliopisto/soveltavan kasvatustieteen laitos University of Helsinki/Department of Applied Sciences of Education E F. oppilaat, ajattelu, opetussuunnitelmat, opiskelumotivaatio, pedagoginen ajattelu pupil, pedagogical thinking, thinking, curriculum, learning motivation A. AJANKOHTAISUUS, GLOBALISAATIO, AKTIIVINEN KANSALAISUUS JA VAIKUTTAVA OPPIMINEN MAANTIETEEN DIDAKTIIKASSA B. Globalization, active citizenship and contextual learning in geography education C. Cantell Hannele D. Helsingin yliopisto/soveltavan kasvatustieteen laitos University of Helsinki/Department of Applied Sciences of Education E F. globalisaatio, media, kansalaisuus, nuoret globalisation, media, citizenship, youth A. KULTTUURIENVÄLISEN KOULUTUKSEN VERTAILEVA TUTKIMUS B. Comparative study in cross-cultural education C. Coleman Michael D. Jyväskylän yliopisto/kielten laitos University of Jyväskylä/Department of Languages E F. koulutuspolitiikka, kulttuurienvälinen tutkimus, vertaileva tutkimus educational policy, intercultural research, comparative research A. INNOVATIIVISEN OPPIMISEN TILA YKSILÖLLISEN JA SOSISAALISEN OPPIMISEN VÄLITTÄVÄT TEKIJÄT TYÖSSÄ B. Innovative learning space The intermediate processes of individual and social learning in the workplace C. Collin Kaija D. Jyväskylän yliopisto/kasvatustieteiden laitos University of Jyväskylä/Department of Educational Sciences E F. oppiminen, työssä oppiminen, innovatiivisuus learning, work place learning, innovation A. KIRURGINEN TYÖSSÄ OPPIMINEN JA OPPIMISEN OHJAAMINEN B. Surgical learning and workplace guidance C. Collin Kaija Eteläpelto Anneli, Paloniemi Susanna D. Jyväskylän yliopisto/kasvatustieteiden laitos University of Jyväskylä/Department of Educational Sciences E F. työssä oppiminen, identiteetti, ohjaus, työssä oppimisen ohjaus workplace-based learning, identity, guidance, workplace guidance 13

18 A. TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU TYÖSUHTEESSA B. Experiences of teachers, students and instructors of the realization of practical on-thejob training which forms part of the degree programme in nursing in polytechnic education C. Dombret Hanna Tarkki Elina D. Tampereen yliopisto/hoitotieteen laitos University of Tampere/Department of Nursing Science E F. opettajat, opiskelijat, käytännön harjoittelu, työssä oppimisen ohjaus, työssä oppiminen teacher, student, supervision, practical training, employment A. HALTUUNOTON DIALOGIT: DIALOGINEN NÄKÖKULMA KIELEN OPPIMISEEN JA OPETTAMISEEN B. Dialogues of appropriation: Dialogical perspectives to language learning and teaching C. Dufva Hannele Suni Minna, Salo Olli-Pekka D. Jyväskylän yliopisto/kielten laitos University of Jyväskylä/Department of Languages E F. dialogisuus, kielen oppiminen, kieltenopetus dialogism, language learning, language teaching A. YHDESSÄ OPPIMINEN. OPETTAJAT JA OPPILAAT KEHITTÄVÄT JA SYVENTÄVÄT OMAA OPPIMISTA JA YMMÄRTÄMISTÄ B. Learning community. Teachers and students engaged in developing their own learning and understanding C. Dumbrajs Sivbritt D. Joensuun yliopisto/soveltava kasvatustiede University of Joensuu/Department of Applied Education E F. opettajat, oppiminen, tiimityö, ammatillinen kehitys, vuorovaikutus teacher, learning, team, communication, interaction A. LASTENPSYKIATRINEN JA NUORISOPSYKIATRINEN OSASTOHOITO SUOMESSA B. Child and adolescent psychiatric inpatient care in Finland C. Ellilä Heikki D. Turun yliopisto/lääketieteellinen tiedekunta University of Turku/Faculty of Medicine E F. lastenpsykiatria, nuorisopsykiatria, koululaiset, mielenterveys child psychiatry, adolescent psychiatry, pupil, mental health A. KASVUYHTEISÖ NUORTEN TURVANA. SOSIAALISEN PÄÄOMAN YHTEYS NUORTEN MASENTUNEISUUTEEN JA RIKEKÄYTTÄYTYMISEEN B. Community as a safety net. Adolescent's social capital and its relations to depressiveness and delinquency C. Ellonen Noora D. Tampereen yliopisto/sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos University of Tampere/Department of Social Policy and Social Work E F. nuoret, sosiaalinen kontrolli, sosiaalinen tuki, masennus, yhteisöt youth, social control, social support, depression, community 14

19 A. PROJEKTEILLA KEHITTÄMISESTÄ KESTÄVÄÄN KEHITTÄMISEEN B. From disjoined projects to sustainable development C. Engeström Yrjö Kerosuo Hannele, Kajamaa Anu D. Helsingin yliopisto/toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen yksikkö University of Helsinki/Center for activity theory and developmental work research E F. terveydenhuolto, muutos, interventio, oppiminen, ekspansiivinen oppiminen, kestävä kehitys health care, change, intervention, learning, expansive learning, sustainable development A. KIELEN KEHITYKSEN HÄIRIÖN ELI DYSFASIAN SEKÄ LUKEMISEN ERITYISVAIKEUDEN ELI DYSLEKSIAN HUOMIOIMINEN KAHDEKSANNEN LUOKAN ERIYTTÄVISSÄ ENGLANNIN OPPIKIRJOISSA B. Learning disabilities and the textbook: How differentiated English textbooks support students with developmental language disorders C. Erkintalo Paula D. Tampereen yliopisto/kieli-ja käännöstieteiden laitos University of Tampere/School of Modern Languages and Translation Studies E F. dysfasia, dysleksia, eriyttäminen, lukemisvaikeudet, englannin kieli dyslexia, reading difficulty, English language A. LUOKANOPETTAJIEN KÄSITYKSIÄ TUNNUSTUKSELLISEN USKONNONOPETUKSEN SOVITETTAVUUDESTA OPETUKSEN KOKONAISUUTEEN B. Class teachers' conceptions of adapting denominational religious teaching to teaching as a whole C. Eskelinen Markku D. Jyväskylän yliopisto/opettajankoulutuslaitos University of Jyväskylä/Department of Teacher Education E F. peruskoulun ala-aste, uskontokasvatus, opettaja-oppilassuhde, maailmankatsomus primary school, religious education, teacher-pupil relation, world view A. AMMATILLINEN IDENTITEETTI JA SUBJEKTIUS TYÖYHTEISÖISSÄ B. Professional identity in working life communities C. Eteläpelto Anneli Collin Kaija, Paloniemi Susanna, Saarinen Jaana, Virtanen Anne, Hökkä Päivi, Vähäsantanen Katja D. Jyväskylän yliopisto/kasvatustieteiden laitos University of Jyväskylä/Department of Educational Sciences E F. ammatillinen identiteetti, työssä oppiminen, työyhteisö, luova toiminta professional identity, on-the-job learning, working life, working group A. KIRURGISTEN TAITOJEN OPPIMINEN B. Learning of surgical skills C. Eteläpelto Anneli D. Jyväskylän yliopisto/kasvatustieteiden laitos University of Jyväskylä/Department of Educational Sciences E F. taidot, oppiminen, virtuaalitodellisuus skill, learning, virtual environment 15

20 A. IDENTITEETIN MUODOSTUMINEN AIKUISUUDESSA B. Identity formation in adulthood C. Fadjukoff Päivi D. Jyväskylän yliopisto/psykologian laitos University of Jyväskylä/Department of Psychology E F. identiteetti, nuoret, aikuiset, hyvinvointi identity, adolescent, adult, well being A. PERHE, VANHEMMUUS JA LASTEN SYRJÄYTYMISRISKIT B. Family, parenthood and children's well-being and risks of exclusion C. Forssén Katja Tähtinen Juhani, Rautava Päivi, Hakovirta Mia, Broberg Mari D. Turun yliopisto/kasvatustieteiden laitos University of Turku/Department of Education E F. lapset, syrjäytyminen, hyvinvointi, vanhemmuus, perhe child, social exclusion, well being, parenthood, family A. MONIKULTTUURISEN MUSIIKKIKASVATUSMATERIAALIN EVALUAATIOTUTKIMUS B. Multicultural learning material for music education. An evaluation study C. Fredrikson Maija Toivanen Pekka D. Jyväskylän yliopisto/musiikin laitos University of Jyväskylä/Department of Music E F. monikulttuurisuus, musiikkikasvatus, oppimateriaali, evaluaatio multicultural education, music education, learning material, evaluation A. PERHETEKIJÄT JA MIELENTERVEYS NUORUUSIÄSSÄ B. Mental health in middle adolescence. Association of family factors with diverse maladjustment outcomes C. Fröjd Sari D. Tampereen yliopisto/terveystieteen laitos University of Tampere/Tampere School of Public Health E F. nuoret, perhe, mielenterveys, adolescence, family, mental health A. ALUEELLINEN NUORTEN TUKIHENKILÖTOIMINTA -HANKE B. Regional lay help project C. Gadd Johanna D. Turun ammattikorkeakoulu Turku University of Applied Sciences E F. nuoret, syrjäytyminen, ehkäisy, lastensuojelu adolescent, marginalisation, prevention, child protection 16

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned OPINTOJEN TEHOKKUUS, LAATU JA PEDAGOGISET RATKAISUT työelämä- ja opiskelijalähtöiset pedagogiset ratkaisut amk-koulutuksessa 16.9. Työpaja I: Opintojen tehokkuus ja laatu www.arcada.fi DIAK to be Arcada

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Lähellä kaupungissa. Web-based learning environment relating to urban and geography studies

Lähellä kaupungissa. Web-based learning environment relating to urban and geography studies Lähellä kaupungissa Web-based learning environment relating to urban and geography studies Virpi Hirvensalo, Department of Geography and Geology, University of Turku GI Norden 9.6.2011 Project in a nutshell

Lisätiedot

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS FRENCH Curriculum of the academic year 2013-2014 BASIC STUDIES (First year, French Studies and French Translation and Interpreting) 25 ECTS, O = Obligatory RANS0001 P1. French Grammar (Kielioppi), O, 4

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

Structure of Service Production in Central Finland

Structure of Service Production in Central Finland Structure of Service Production in Central Finland Martti Ahokas Regional Council of Central Finland Introduction Traditionally services in Finland produced by over 400 municipalities The service production

Lisätiedot

REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION

REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION CREATING A MOTIVATION AND SUCCESSFUL LEARNING ENVIRONMENT FOR ALL International seminar initiated by the Finnish Ministry of Education

Lisätiedot

Laatu ja tasa-arvo esiopetuksessa

Laatu ja tasa-arvo esiopetuksessa Laatu ja tasa-arvo esiopetuksessa Motivaatio ja oppiminen: Eskarista kouluun siirryttäessä Jari-Erik Nurmi & Kaisa Aunola, Ulla Leppänen, Katja Natale,, Jaana Viljaranta, Marja Kristiina Lerkkanen,, Pekka

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Itämeri -seminaari 3.12.2008

Itämeri -seminaari 3.12.2008 Itämeri -seminaari 3.12.2008 HAAGA-HELIA amk Liisa Rohweder KTT, yliopettaja Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta 1 Miksi HAAGA-HELIA otti Itämerihaasteen vastaan? Yhteiskuntavastuullista toimintaa

Lisätiedot

Jari-Erik Nurmi Jyväskylän yliopisto

Jari-Erik Nurmi Jyväskylän yliopisto Jari-Erik Nurmi Jyväskylän yliopisto Oppilas on kiinnostunut oppimisesta Oppilas on kiinnostunut opetettavista asioista Oppilas panostaa oppimiseen luokkahuoneessa (ja kotona) Oppilas uskoo olevansa kykenevä

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 02.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 02.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 02.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 32 2 5 79 7 98 1 1

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 13.01.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 13.01.2012 1( 21) Koko maa / S.. ( ) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology. sijaiset hakijat Kaikki hakijat.

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna 2014-2015 GRADUINFO 16.4.2014

Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna 2014-2015 GRADUINFO 16.4.2014 TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna 2014-2015 GRADUINFO 16.4.2014 MILLOIN GRADUSEMINAARIIN? Graduseminaari: tarkoitettu gradun työstämistä varten

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa 23.7.2015 1/12 Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautumista tieteenalayksiköiden ja koulutusalojen kesken. Ensimmäinen taulukko

Lisätiedot

Maanantai 26. helmikuuta

Maanantai 26. helmikuuta OPETUSMINISTERIÖ OHJELMA Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto 15.2.2007 Elinikäinen oppiminen ja koulutuspolitiikka 2012 -konferenssi 26. 27. helmikuuta 2007, Marina Congress Centre, Helsinki Maanantai

Lisätiedot

elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka

elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka The Association of Finnish elearning Works as an unbiased, non-profit advocate for elearning

Lisätiedot

Questionnaire for graduated doctors from the School of Science 2014 Kysely Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneille tohtoreille 2014

Questionnaire for graduated doctors from the School of Science 2014 Kysely Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneille tohtoreille 2014 Questionnaire for graduated doctors from the School of Science 2014 Kysely Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneille tohtoreille 2014 (69 graduated doctors in 2014) 22 % answered to the survey 1. Department

Lisätiedot

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli 01.02.2012 Suomen suurin ammattikorkeakoulukokonaisuus FUAS toimii Helsingin laajalla metropolialueella Opiskelijoita 21.000 HAMK LAMK Henkilöstöä 1.700 Liikevaihto

Lisätiedot

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki Department of Economics Aalto University School of Economics P.O. Box 21240, 00076 Aalto Helsinki, Finland Tel: +358(0)40 304 5515 m.sarvimaki@lse.ac.uk http://hse-econ./sarvimaki/ Matti Sarvimäki July

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Hops-ohjaus ja integratiivinen pedagogiikka

Hops-ohjaus ja integratiivinen pedagogiikka Hops-ohjaus ja integratiivinen pedagogiikka 13. joulukuuta, 2012 KT Laura Hirsto, Pedagoginen yliopistonlehtori, (laura.hirsto@helsinki.fi) TK Anneli Nahkola ja TM Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta/

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 09.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 44 47 3 64 10 108 85

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 14.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 73 63 3 91 43 15 164

Lisätiedot

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Lukion jälkeen.. Ammatillinen toinen aste 2v. Ammattikorkeakoulut 3,5-4v. Yliopistot 5,5-6 v. Opinnot ulkomailla After Upper Secondary Vocational school, 2 years

Lisätiedot

Asiantuntijuus yliopistoopetuksen

Asiantuntijuus yliopistoopetuksen Asiantuntijuus yliopistoopetuksen tavoitteena? Anneli Eteläpelto Aikuiskasvatuksen professori Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteen laitos e-mail: anneli.etelapelto@cc.jyu.fi (Aikuis)kasvatuksen asiantuntijuuden

Lisätiedot

Terveydenhoitajat opettajien työn tukena

Terveydenhoitajat opettajien työn tukena Terveydenhoitajat opettajien työn tukena Turun Yliopisto, Hoitotieteen laitos Pihla Markkanen, TtM, TtT-opiskelija Terveydenhoitajapäivät 6.2.2015 Esityksen sisältö Taustaa Tutkimuksen (pro gradu työn)

Lisätiedot

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9. Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.2005 Jyväskylässä Osallistujalista seminaarin työryhmien mukaan (12.9.2005) Nimi Organisaatio

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

LAMK tekniikan ala Mekatroniikka (Konetekniikka) Teijo Lahtinen, Senior Lecturer, Mechatronics teijo.lahtinen@lamk.fi

LAMK tekniikan ala Mekatroniikka (Konetekniikka) Teijo Lahtinen, Senior Lecturer, Mechatronics teijo.lahtinen@lamk.fi LAMK tekniikan ala Mekatroniikka (Konetekniikka) Teijo Lahtinen, Senior Lecturer, Mechatronics teijo.lahtinen@lamk.fi Teijo Lahtinen / Mechatronics Mekatroniikkainsinöörin toimenkuva Mekatroniikasta valmistuu

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku / S 01.0. 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku 1 / S.01.1 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT HELSINKI METROPOLIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Degree

Lisätiedot

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence JA CHALLENGE 18.-19.4.2013 Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence 12.11.2014 Challenges of the City of Turku What kind of city you would

Lisätiedot

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto Väitöskirjaprojekti alkaa Vuoden 2006 alusta Comenius-projektiin tutkijaksi gradu saatava valmiiksi tammikuussa 2006 Valmistuminen teologian maisteriksi 03/2006 Tutkimustyö

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 3 Toiminnan rahoitus 2002. 4 Toimintalukuja. 5 Johtaja ja johtokunta. 7 Tutkimusryhmät 2002. 8 Järjestettyjä seminaareja

SISÄLTÖ. 3 Toiminnan rahoitus 2002. 4 Toimintalukuja. 5 Johtaja ja johtokunta. 7 Tutkimusryhmät 2002. 8 Järjestettyjä seminaareja Toimintakertomus 2002 SISÄLTÖ 3 Toiminnan rahoitus 2002 4 Toimintalukuja 5 Johtaja ja johtokunta 7 Tutkimusryhmät 2002 8 Järjestettyjä seminaareja 9 Väitöksiä ja palkintoja 10 Tutkimuslaitoksen uusia julkaisuja

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Liiketalouden ala Tutkinto-ohjelma Liiketalous, päiväopiskelu Liiketalous, monimuoto European Business Administration International Business and Logistics

Lisätiedot

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele. Kuulustelija(t)

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele. Kuulustelija(t) Sivu 1 järjestys päivittäin MA 24.08.2015 22E12000 31C01300 31E00600 72A00100 72B00202 Laskentatoimi: Capital Budgeting Taloustiede: Energy and Environmental Economics Taloustiede: Open Economy Macroeconomics

Lisätiedot

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org ESLC pähkinänkuoressa PISA-tutkimusten kaltainen OECD Organization for

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Vaakamalli sosiaalisen hyvinvoinnin johtamisen välineenä. KT Päivi Hamarus Kehittämis- ja strategiayksikkö Keski-Suomen ELY-keskus

Vaakamalli sosiaalisen hyvinvoinnin johtamisen välineenä. KT Päivi Hamarus Kehittämis- ja strategiayksikkö Keski-Suomen ELY-keskus Vaakamalli sosiaalisen hyvinvoinnin johtamisen välineenä KT Päivi Hamarus Kehittämis- ja strategiayksikkö Keski-Suomen ELY-keskus Hyvinvoinnin johtamisen malli Vaaka - taustaa What is bullying? Hamarus,

Lisätiedot

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 1. Ilpo Ollikainen Jyväskylän normaalikoulu TVT kehittäminen ja verkko opetus 2. Minna Myrsky Nyberg Turun normaalikoulu Ohjaajakoulutus

Lisätiedot

Motivointi ja ohjaus amkkieltenopetuksessa. täydennyskoulutushankkeesta

Motivointi ja ohjaus amkkieltenopetuksessa. täydennyskoulutushankkeesta Motivointi ja ohjaus amkkieltenopetuksessa Tuloksia amkruotsin opettajien täydennyskoulutushankkeesta Taina Juurakko-Paavola 13.11.2014 Rovaniemi Amk-kielten ja viestinnän opettajien neuvottelupäivät Taustaa

Lisätiedot

Tiede yhteiskunnassa ohjelman 2013 haku

Tiede yhteiskunnassa ohjelman 2013 haku Tiede yhteiskunnassa ohjelman 2013 haku 7. Puiteohjelman infopäivä, Messukeskus 4.9.2012 Risto Alatarvas 2 Tiede yhteiskunnassa -hankkeiden suomalaiset osallistumiset, koordinointi ja rahoitus sekä hakemusten

Lisätiedot

Metsä Opettajankoulutuksen oppimisympäristönä Petteri Vanninen

Metsä Opettajankoulutuksen oppimisympäristönä Petteri Vanninen Metsä Opettajankoulutuksen oppimisympäristönä Petteri Vanninen MMT, projektikoordinaattori Miksi 1 Seudulliset vahvuudet Infra Opettajankoulutus (tutkimus + opettajien vaikuttavuus) Metsäntutkimus (tutkimus

Lisätiedot

Leonardo da Vinci: Aloituskoulutus kumppanuushankkeille

Leonardo da Vinci: Aloituskoulutus kumppanuushankkeille Leonardo da Vinci: Aloituskoulutus kumppanuushankkeille Helsinki 31.8.2012 Haetut ja rahoitetut Leonardo-kumppanuushankkeet Suomessa 2008-2012 HAKEMUKSET 2008 2009 2010 2011 2012 Yhteensä Koordinaattorit

Lisätiedot

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA 1039/2013 5 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA Yliopistojen nimien lyhenteet: AYO Aalto-yliopisto Helsingin yliopisto (SSKH)

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

Dream College - Henkilöstön kansainvälisyyspolku

Dream College - Henkilöstön kansainvälisyyspolku Dream College - Henkilöstön kansainvälisyyspolku Henkilöstön osaamisen kehittäminen kansainvälistymisen avulla -seminaari Anne Tornberg, Ammattiopisto Luovi 17.11.2015 Ammattiopisto Luovi Suomen suurin

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1048/2012 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus. yliopistojen maisteriohjelmista

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1048/2012 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus. yliopistojen maisteriohjelmista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1048/2012 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen maisteriohjelmista Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012 Opetus-

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

SHF-ohjausryhmä. 22.10.2014, Helsinki. Isto Vanhamäki

SHF-ohjausryhmä. 22.10.2014, Helsinki. Isto Vanhamäki SHF-ohjausryhmä 22.10.2014, Helsinki Isto Vanhamäki Yritykset ja yritysryhmät - Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen - Tuotanto, tehokkuus, toiminnan kehittäminen - Vientikonseptit Julkisen sektorin toimintamallit

Lisätiedot

Tervetuloa YVI-sirkukseen!

Tervetuloa YVI-sirkukseen! Tervetuloa YVI-sirkukseen! Henkekumppanien logot Jonna hoitaa tämän! YVIn tavoitteet suomalaisessa opettajankoulutuksessa: 1. Pedagogiset valmiudet, itsearviointimittariston kehittäminen 2. Verkostoyhteistyö

Lisätiedot

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin 29.9.2011 Ulla Tissari Taustaa Euroopan laajuinen kysely,

Lisätiedot

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön 1 BIM mallien tutkimuksen suunnat JAO, Jyväskylä, 22.05.2013 Prof. Jarmo Laitinen, TTY rakentamisen tietotekniikka Jarmo Laitinen 23.5.2013 Jarmo Laitinen 23.5.2013

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN Markus Jokela, Psykologian laitos, HY Akateeminen tausta EPIDEMIOLOGIA - PhD (tekeillä...) UNIVERSITY COLLEGE LONDON PSYKOLOGIA -Fil. maisteri -Fil. tohtori KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINE

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Heini-Marja Järvinen. Kasvatustieteiden tiedekunta. Vieraiden kielten didaktiikka

PROFESSORILUENTO. Professori Heini-Marja Järvinen. Kasvatustieteiden tiedekunta. Vieraiden kielten didaktiikka PROFESSORILUENTO Professori Heini-Marja Järvinen Vieraiden kielten didaktiikka Kasvatustieteiden tiedekunta 30.9.2015 Professori Heini-Marja Järvinen pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Kiinaa meillä ja muualla Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari

Kiinaa meillä ja muualla Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Kiinaa meillä ja muualla Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Hotel Arthur 6.2.2015 Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki Kiinaa meillä ja muualla 9:30-10:00 Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden

Lisätiedot

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014 Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus Ritva Dammert 12.3.2014 Tohtorikoulutuksen organisoinnin periaatteita Helsingin yliopistossa Uusi tohtorikoulutusjärjestelmä on mittasuhteiltaan suuri muutos

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

Reflektiivinen ammattikäytäntö. Merja Sylgren 07.05.2007

Reflektiivinen ammattikäytäntö. Merja Sylgren 07.05.2007 Reflektiivinen ammattikäytäntö Arjen työn vaatimukset Työyhteisöt ja yksittäiset työntekijät vastaavat arjen työssään työelämän asettamiin vaatimuksiin. Tästä nousee tarkasteltavaksi: yhteisöjen ja yksilöiden

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton tutkimussäätiön ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton seminaari

Mannerheimin Lastensuojeluliiton tutkimussäätiön ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton seminaari 2010 erityisopetusreformin selostus ja kytkentä yläkouluun ja toisen asteen koulutukseen erityisesti toisen asteen valinnan näkökulmasta: Ketkä, mihin, millaisin seurauksin? Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

ECVET osaamisperusteisuutta vahvistamassa

ECVET osaamisperusteisuutta vahvistamassa ECVET osaamisperusteisuutta vahvistamassa Hanna Autere Opetushallitus ECVET Café, Seinäjoki 22.9. 2015 ECVET-aikataulu Lähtökohtana 20 vuotta osaamisperusteisuutta ECVET TWG 2002 Konsultaatio 2007 FINECVET

Lisätiedot

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa TkT Marjatta Huhta, Metropolia 1 Esityksen sisältö Master s in Industrial Management ohjelman kokonaisuus, tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience

Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience Scottish Educational Review, 43 (1), 3-23. Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience Pasi Sahlberg ABSTRACT INTRODUCTION 3 term remains controversial. FROM PERIPHERY TO LIMELIGHT 4 entire

Lisätiedot

Opettajuus ja oppiminen, mihin menossa? Askola 1.12.2014 Rauno Haapaniemi

Opettajuus ja oppiminen, mihin menossa? Askola 1.12.2014 Rauno Haapaniemi Opettajuus ja oppiminen, mihin menossa? Askola 1.12.2014 Rauno Haapaniemi Perusopetuslaki: 2 Opetuksen tavoitteet Tässä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja

Lisätiedot

Miten maailman paras koulu selviää tulevaisuuden haasteista?

Miten maailman paras koulu selviää tulevaisuuden haasteista? Miten maailman paras koulu selviää tulevaisuuden haasteista? Kari Sajavaara muistoluento Jyväskylän yliopisto 15.1.2016 @pasi_sahlberg Along with especially Canadian "applied language studies (Kari koined

Lisätiedot

OPETUSMATERIAALIN SUUNNITTELU JA VALMISTUS ERITYISOPETUKSEEN

OPETUSMATERIAALIN SUUNNITTELU JA VALMISTUS ERITYISOPETUKSEEN OPETUSMATERIAALIN SUUNNITTELU JA VALMISTUS ERITYISOPETUKSEEN Arto Karttunen Kehittämishankeraportti Joulukuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 Tekijä(t) Karttunen Arto Julkaisun laji Kehittämishankeraportti

Lisätiedot

Enhancing our Heritage Toolkit. Työkalupakki

Enhancing our Heritage Toolkit. Työkalupakki Enhancing our Heritage Toolkit Työkalupakki Hoito- ja käyttösuunnitelmien i vaikuttavuuden arviointia i EoH yleistä Arviointivälineitä i i i äja prosesseja kehitetty khi kohdevastaavien kanssa (alunperin

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TUTKIMUSLUPAPANKKI 2011-2012

PERUSOPETUKSEN TUTKIMUSLUPAPANKKI 2011-2012 TAMPEREEN KAUPUNKI Sivistyspalvelut, perusopetus Päivitetty 12022013 Tuotanto Aihe Oppilaitos, tutkimuslaitos tms. Päätös Yhteyshenkilö Arvioitu valmistumisaika Suomalaisten arki ja unelmat - lasten kertomuksia

Lisätiedot

Curriculum Design 2016 Support Programme for the Curriculum Design Process

Curriculum Design 2016 Support Programme for the Curriculum Design Process Curriculum Design 2016 Support Programme for the Curriculum Design Process Helsinki University Viikki Teacher Training School ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi +358 40 189 8959 WHAT IS? Curriculum Design

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA 2220 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien lyhenteet: HKKK HY HY (SSKH) JoY JY KY KuvA LTY LY

Lisätiedot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Opinto-ohjaajat Metropoliassa 14.11.2014 KTL, kehityspäällikkö Finnish Educational System Source: www.hamk.fi 14.11.2014 Ylemmät amk-tutkinnot pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Is violence and threat at work a part of nordic socialworker s workday?

Is violence and threat at work a part of nordic socialworker s workday? Is violence and threat at work a part of nordic socialworker s workday? The 2nd Joint Nordic Conference: Courage in Social Work June th 20, Helsinki Specialist Timo Suurnäkki The Centre for Occupational

Lisätiedot

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ 1 2 Ammattikorkeakoulututkintoja, ylempiä AMK-tutkintoja ja erikoistumisopintoja. EDELLÄKÄVIJÖIDEN HAAGA-HELIA! HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän

Lisätiedot

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish)

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process research project 10/2007 2/2009 (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction

Lisätiedot

Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa. TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015

Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa. TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015 Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015 Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät 2015-2020 1. Edistää kansallista, alueellista ja paikallista tieto-, neuvonta-

Lisätiedot

LIIKETOIMINTA JA INNOVAATIOT OSAAMISALUE kevät 2016

LIIKETOIMINTA JA INNOVAATIOT OSAAMISALUE kevät 2016 LIIKETOIMINTA JA INNOVAATIOT OSAAMISALUE kevät 2016 LLT15S LIIKETALOUDEN KOULUTUS Swedish 5.0 Jaana Bäckman, Merja Enberg Markkinointi kilpailuetuna 5.0 Elina Jääskeläinen, Mervi Väisänen Asiakassuuntainen

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Työpaja 2. Oppimistulosten tunnistaminen aiemmin hankitun osaamisen näkökulmasta

Työpaja 2. Oppimistulosten tunnistaminen aiemmin hankitun osaamisen näkökulmasta Työpaja 2. Oppimistulosten tunnistaminen aiemmin hankitun osaamisen näkökulmasta Kehittämispäällikkö Timo Halttunen, Turun yliopisto Yliopettaja Marjaana Mäkelä, HAAGA HELIA ammattikorkeakoulu Eurooppalaisen

Lisätiedot

indexhan wen Club Ambulant -play together

indexhan wen Club Ambulant -play together Club Ambulant -play together Tänä vuonna näyttelyn teema on Tulevaisuuden oppimisympäristö. Kurssin tavoite oli löytää persoonallisia, joustavia ja inspiroivia ratkaisuja koulumaailmaan. indexhan wen Suunnitellessamme

Lisätiedot