KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI"

Transkriptio

1 MONISTE 1/2009 Pirjo Lehkonen, Marketta Männikkö (toim., eds.) KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI EDUCATIONAL RESEARCH IN FINLAND Projektiluettelo List of Projects Opetushallitus Finnish National Board of Education

2 Opetushallitus, Finnish National Board of Education Moniste 1/2009 ISBN (nid.) ISBN (pdf) ISSN Edita Prima Oy, Helsinki 2009

3 Lukijalle Julkaisu sisältää tietoja kasvatuksen ja koulutuksen tutkimuksista, jotka olivat meneillään Suomessa vuosina Tiedot on saatu Opetushallituksen koulutustutkimuksen tietokannasta (KOTU). Mukana on tutkimuksia varhaiskasvatuksen, perus- ja keskiasteen koulutuksen, korkeakoulutuksen ja aikuiskoulutuksen alueilta. Yksityiskohtaisia tutkimuskuvauksia ei ole sisällytetty julkaisuun, sillä täydelliset tiedot tiivistelmineen on tallennettu KOTU-tietokantaan, johon pääsee Opetushallituksen kotisivulta Lisäinformaatiota tutkimuksista saa Opetushallituksesta (Pirjo Lehkonen ja Marketta Männikkö). Julkaisu on kaksikielinen. Näin sen toivotaan palvelevan myös kansainvälisen tiedottamisen tarpeita. Tutkimusprojektit ovat aakkosjärjestyksessä ensimmäisen vastuullisen tutkijan mukaan. Liitteenä on aakkosellinen hakemisto kaikista tutkijoista sekä suomen- ja englanninkieliset asiasanahakemistot. Pirjo Lehkonen Marketta Männikkö Erikoissuunnittelija Osastosihteeri Opetushallitus Opetushallitus Puh Puh pirjo.lehkonen(at)oph.fi marketta.mannikko(at)oph.fi Luettelon informaatioselite: A. Tutkimuksen nimi B Tutkimuksen nimi englanniksi C. Vastuullinen tutkija Muut tutkijat D. Tutkimuspaikka Tutkimuspaikka englanniksi E. Tutkimuksen kesto F. Asiasanat suomeksi Asiasanat englanniksi

4 To the Reader The present publication contains information on educational research projects which were in progress in Finland during The information was obtained from the Finnish National Board of Education s research database KOTU. The publication covers research on early childhood education, primary and secondary education, higher education and adult education. The research descriptions contain only the most important information. Further details on the projects, including abstracts, are available from the KOTU database which can be accessed from the FNBE s homepage For more information please contact Pirjo Lehkonen or Marketta Männikkö at the Finnish National Board of Education. The publication is bilingual. The projects are in alphabetical order according to the main researcher. The publication includes a researcher index, as well as Finnish and English descriptor indices. Pirjo Lehkonen Marketta Männikkö Planning specialist Secretary Finnish National Board of Education Finnish National Board of Education Tel Tel pirjo.lehkonen(at)oph.fi marketta.mannikko(at)oph.fi Information content: A. Name of project B. Name of project in English C. Main researcher Other researchers D. Place of research Place of research in English E. Duration of project F Descriptors in Finnish Descriptors in English

5 A. PERUSOPETUKSEN, LUKIOIDEN JA AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN TUOTTAVUUS JA TEHOKKUUS LOPPURAPORTTI B. Productivity and efficiency of primary and secondary education C. Aaltonen Juho Kirjavainen Tanja, Moisio Antti, Ollikainen Virve D. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research E F. tehokkuus, tuottavuus, perusopetus, lukio, ammatillinen peruskoulutus efficiency, productivity, primary education, secondary education A. TYTÖT, POJAT JA SUKUPUOLINEN HÄIRINTÄ B. Girls, boys and sex-based harassment C. Aaltonen Sanna D. Helsingin yliopisto/sosiologian laitos University of Helsinki/Department of Sociology E F. nuoret, sukupuoli, sukupuolinen häirintä youth, gender, sexual harassment A. PARANORMAALIT, TAIKAUSKOISET, MAAGISET JA USKONNOLLISET USKOMUKSET B. Paranormal, superstitious, magical, and religious beliefs C. Aarnio Kia D. Helsingin yliopisto/psykologian laitos University of Helsinki/Department of Psychology E F. uskomukset, koulutustausta, ajattelu, tieteellinen tieto belief, educational background, thinking, scientific knowledge A. TURUN LINNA KERROTTUNA JA KERTOVANA TILANA B. The Turku Castle: Cultural heritage as narrative space C. Aarnipuu Petja T. D. Helsingin yliopisto/kulttuurien tutkimuksen laitos University of Helsinki/Institute for Cultural research E F. kulttuuriperintö, museot, kertomukset cultural heritage, museum, narrative A. KOULUN JA MUSEON YHTEISTYÖ ERÄS OPETUSKOKEILU B. Cooperation between school and museum one teaching model C. Aarras-Saari Ritva D. Turun yliopisto/turun normaalikoulu University of Turku/Teacher Training School E F. taidekasvatus, opetusmenetelmät, kokemuksellinen oppiminen, holistinen oppiminen, yhteistoiminnallinen oppiminen art education, teaching method, cooperative learning, experiential learning, holistic learning 1

6 A. EUROOPPALAINEN KOULULAISTUTKIMUS ALKOHOLIN JA HUUMEIDEN KÄYTÖSTÄ (ESPAD) B. European study on students' alcohol and drug usage C. Ahlström Salme D. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus STAKES National Research and Development Centre for Welfare and Health E F. koululaiset, alkoholi, huumeet, kansainvälinen vertailu pupil, alcohol, drug, international comparison A. OPETUSSUUNNITELMA MEDIA-ASSISTENTILLE: ALAN OPETTAJANA OPETUSSUUNNITELMAA KEHITTÄMÄSSÄ MEDIA-ASSISTENTEILLE KAINUUN AMMATTIOPISTOSSA B. Study programme for media assistants. Updating the graphic communication study programme in Kainuu vocational college C. Ahola Marjo D. Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu Vocational Teacher Education College, Jyväskylä E F. opetussuunnitelmat, media, ammatillinen opettajuus, ammattitaito curriculum, media, audiovisual method, professional competence A. AMMATTIKORKEAKOULUN TYÖELÄMÄYHTEYDET JA VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN B. Polytechnic school work relations and graduate employment C. Ahola Sakari Nurmi Jouni, Mikkola Jyri D. Turun yliopisto/koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE University of Turku/Research Unit for the Sociology of Education (RUSE) E F. ammattikorkeakoulut, koulutuksen ja työn välinen suhde, koulutuksen ja työelämän yhteydet, työhönsijoittuminen polytechnic education, training-employment relationship, school industry relation, access to employment A. OPPIMISEN KOHTEEN JA OPPIJAN VASTAVUOROINEN KEHITYS: TELEYRITYKSEN ASIAKASPALVELUN TYÖYHTEISÖJEN OPPIMISKÄYTÄNTÖJEN UUDISTAMINEN OSANA TEKNOLOGIS- TALOUDELLISTA KUMOUSTA B. Reciprocal development of the object and subject of learning. The renewal of the learning practices of front-line communities in a telecommunications company as part of the techno-economical paradigm change C. Ahonen Heli D. Helsingin yliopisto/kasvatustieteen laitos University of Helsinki/Department of Education E F. osaamisen johtaminen, oppimiskäytännöt, oppiminen, oppimisjärjestelmät, toimijuus knowledge management, learning practice, learning, organizational system of learning, agency 2

7 A. KOULU JA KANSALAISYHTEISKUNTA B. Local culture, educational institutions and the making of civic society C. Ahonen Sirkka Säntti Janne, Meinander Henrik, Rantala Jukka, Männikkö Ilkka, Puhakka Mika, Kalm Merja D. Helsingin yliopisto/opettajankoulutuslaitos University of Helsinki/Department of Teacher Education E F. koulutuspolitiikka, tasa-arvo, vapaa sivistystyö, oppivelvollisuus, opettajuus educational policy, equal opportunity, voluntary popular education, compulsory education, teacherhood A. MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUDET B. Mathematical learning disabilities C. Ahonen Timo D. Jyväskylän yliopisto/psykologian laitos University of Jyväskylä/Department of Psychology E F. matematiikka, oppimisvaikeudet, arviointi mathematics, learning difficulty, assessment A. KUVATAITEEN KOULUTUS JA TUTKIMUS SUOMESSA (UTBILDNING OCH FORSKNING INOM BILDKONST I FINLAND) B. Education and research on visual arts in Finland C. Ahtiainen Anne D. Opetusministeriö Ministry of Education E F. kuvataide, yliopistot, ammattikorkeakoulut visual art, university, polytechnic A. TIETÄMYKSEN VÄLITYSTOIMINTA B. Knowledge brokering: The role of intermediaries in globalization and its local interpretation C. Ainamo Antti Pantzar Mika, Fellman Susanna, Djelic Marie-Laure, Ravasi Davide, Tienari Janne, Vaara Eero D. Turun yliopisto University of Turku/IASM Institutions and Social Mechanisms E F. organisaatiot, strategiat, johtaminen, innovaatiot, markkinointi, muotoilu, sosiologia organisation, strategy, management, innovation, marketing, sociology, design A. SUOMALAISET VÄITTELYSUKUPOLVET ELÄMÄNHISTORIALLINEN NÄKÖKULMA KORKEAKOULULAITOKSEN MASSOITTUMISEEN B. Generations of Finnish doctoral candidates: A life-history perspective on the massification of higher education C. Aittola Helena D. Jyväskylän yliopisto/koulutuksen tutkimuslaitos University of Jyväskylä/Finnish Institute for Educational Research E F. korkea-asteen koulutus, tohtorit, urakehitys higher education, doctorate, career development 3

8 A. BIOGRAFINEN OPPIMINEN AIKUISIÄSSÄ B. Biographical learning in adulthood C. Aittola Tapio Vanhala Tiina D. Jyväskylän yliopisto/kasvatustieteiden laitos University of Jyväskylä/Department of Educational Sciences E F. aikuiset, oppimisprosessi adult, learning process A. PÄIVÄKOTIEN ESIOPETUKSESSA OLEVIEN LASTEN UIMATAIDON KEHITTYMINEN KAHDEKSAN OPETUSKERRAN AIKANA B. The development of pre-primary pupils swimming skills during eight learning events C. Alanen Kirsi D. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu/vierumäen toimipiste HAAGA-HELIA University of Applied Sciences/Vierumäki campus E F. lapset, uinti, uimakoulut, esiopetus child, swimming, swimming school, pre-school age A. TILANTEINEN KIELELLINEN TIETOISUUS JA VIERAAN KIELEN OPPIMINEN B. Situated metalinguistic awareness and foreign language learning C. Alanen Riikka Sajavaara Kari, Dufva Hannele, Aro Mari, Mäntylä Katja, Miettinen Helena, Pääkkönen Merja D. Jyväskylän yliopisto/soveltavan kielentutkimuksen keskus University of Jyväskylä/Centre for Applied Language Studies E F. kielenoppiminen, vieraat kielet, metakognitio, tietoisuus language learning, foreign languages, metacognition, consciousness A. KUN AURINKO ON PERILLÄ, KUU LÄHTEE MATKAAN - OPPILAAN KÄSITYKSIÄ AURINKOKUNNAN RAKENTEESTA JA TOIMINNASTA B. Pupil's conceptions of the construction of function solar system C. Alanissi Anne D. Tampereen yliopisto/opettajankoulutuslaitos, Tampereen toimipaikka University of Tampere/Department of Teacher Education, Tampere E F. maailmankuva, konstruktivismi, fenomenografia outlook of life, constructivism, phenomenography A. TOIMINTAMALLI LASTEN JA NUORTEN PAIKALLISTASON LIIKUNNAN KEHITTÄMISEKSI B. Action model for developing the physical exercise and sports among children and young people C. Alanärä Hannele D. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu/vierumäen toimipiste HAAGA-HELIA University of Applied Sciences/Vierumäki campus E F. lapset, nuoret, liikunta, liikunta-aktiivisuus, urheiluseurat child, youth, physical exercise, sport, sports club 4

9 A. YHDENMUKAISTETTU LAPSUUS: MITEN LAPSIKOHTAISET VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAT VAIKUTTAVAT PÄIVÄHOIDOSSA JA PERHEESSÄ? B. Standardizing childhood? The effects of individual plans for early childhood education and care C. Alasuutari Maarit D. Tampereen yliopisto/opettajankoulutuslaitos, Varhaiskasvatuksen yksikkö University of Tampere/Department of Teacher Education, Unit for Early Childhood Education E F. varhaiskasvatus, päivähoito, kasvatussuunnitelmat, kodin ja päivähoidon yhteistyö, lapsuus, etnografia early childhood education, day care, curriculum, home day care cooperation, childhood, ethnography A. KOULU, SYRJÄYTYMINEN JA SOSIAALINEN PÄÄOMA LÖYTYYKÖ HUONO- OSAISUUDEN SYY KOULUSTA VAI OPPILAASTA? B. School, exclusion and social capital Are the reasons behind exclusion student or schoolrelated? C. Alatupa Saija Karppinen Krister, Savioja Hannele D. Helsingin yliopisto/psykologian laitos University of Helsinki/Department of Psychology E F. syrjäytyminen, sosiaalinen tausta, vanhemmat dropout, social background, parents A. MIELI PALOI MUUALLE OPETTAJAN TYÖURAN MUUTOS JA AMMATILLISEN IDENTITEETIN RAKENTUMINEN B. Changes in teachers careers and development of professional identity C. Almiala Mariikka D. Joensuun yliopisto/kasvatustieteiden tiedekunta University of Joensuu/Faculty of Education E F. opettajat, muutos, identiteetti, työura teacher, change, identity, career A. JÄNNITTÄMINEN OPISKELUN PUHEVIESTINTÄTILANTEISSA B. Social anxiety in study-related communication situations C. Almonkari Merja D. Jyväskylän yliopisto/viestintätieteiden laitos University of Jyväskylä/Department of Communication E F. yliopisto-opiskelijat, ahdistuneisuus, sosiaalinen käyttäytyminen, viestintä university student, anxiety, social behaviour, communication 5

10 A. SISÄLLÄ VAI SYRJÄSSÄ TYÖELÄMÄSTÄ? ERITYISKOULUSSA OPPIVELVOLLISUUTENSA MUKAUTETUN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAAN SUORITTANEIDEN NUORTEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN JA OMAN ELÄMÄN HALLINTA B. School-to-work transition of young people who completed their studies following an adjusted syllabus and how they have managed in life C. Alve-Tamminen Elina D. Tampereen yliopisto/opettajankoulutuslaitos, Hämeenlinnan toimipaikka University of Tampere/Department of Teacher Education, Hämeenlinna E F. erityisopetus, opetussuunnitelmat, työelämään siirtyminen, elämänhallinta, syrjäytyminen special education, curriculum, transition from school to work, life management, marginalisation A. OPETTAJAN JA VANHEMMAN VUOROVAIKUTUS JA KESKUSTELUN KEHYKSET KOULULAISEN KEHITYSKESKUSTELUISSA B. Consultation discussions between the teacher, parents and the student. The structure and the interaction of the conversation C. Andonov Leena D. Helsingin yliopisto/soveltavan kasvatustieteen laitos University of Helsinki/Department of Applied Sciences of Education E F. kodin ja koulun yhteistyö, opettajat, oppilaat, vanhemmat, vuorovaikutus, arviointi home and school cooperation, teacher, pupil, parents, interaction, evaluation A. DET PEDAGOGISKA ÖVERVÄGANDET: EN UPPMÄRKSAMHETSRIKTANDE STUDIE I OCH GENOM HUMANVETENSKAPLIG HANDLINGSTEORI (PEDAGOGINEN REFLEKTIO: HUOMION KOHDISTAMINEN KÄYTTÄMÄLLÄ HUMANISTISTA TOIMINTATEORIAA) B. A study of pedagogical deliberation: directing attention by means of action-oriented humanistic theory C. Andrén Maria D. Åbo Akademi/Pedagogiska fakulteten Åbo Akademi University/Faculty of Education E F. pedagoginen reflektio, käytäntö, retoriikka, hiljainen tieto pedagogical deliberations, praxis, rhetoric, tacit knowledge A. HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (HOPS) JA SEN OHJAUS KORKEA-ASTEEN OPISKELUSSA B. Personal study plan and its guidance by teachers in higher education C. Annala Johanna D. Tampereen yliopisto/kasvatustieteiden laitos University of Tampere/Department of Education E F. korkeakouluopiskelu, ohjaus, henkilökohtainen opetussuunnitelma higher education, tutoring, guidance, personal study plan 6

11 A. HARJOITTELU- JA OPINNÄYTETYÖKYSELYT OSANA SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN LAADUNHALLINTAA B. Feedback forms for practical training and the thesis as part of quality management of Savonia University of Applied Sciences C. Antikainen Henri D. Savonia-ammattikorkeakoulu Savonia University of Applied Sciences E F. ammattikorkeakoulut, harjoittelu, opinnäytteet, laatujärjestelmät polytechnic, practice period, thesis, quality system A. KIVAA JA HYÖDYLLISTÄ, MUTTA JO SE RIITTÄÄ: YLÄASTEEN KIELIKYLPYOPPILAIDEN KÄSITYKSIÄ RUOTSINKIELISESTÄ KIELIKYLPYOPETUKSESTA HELSINGISSÄ B. How immersion students experience immersion education? C. Antola Helena D. Helsingin yliopisto/soveltavan kasvatustieteen laitos University of Helsinki/Department of Applied Sciences of Education E F. ruotsin kieli, kielikylpyopetus, peruskoulun yläaste Swedish language, language immersion, lower secondary A. LUKIOLAISTEN KÄSITYKSIÄ HUUMORISTA JA KOKEMUKSIA OPETTAJISTA HUUMORIN KÄYTTÄJINÄ B. Upper secondary school students' conceptions of humor and experiences in teachers as users of humor C. Anttila Tarja D. Joensuun yliopisto/kasvatustieteiden tiedekunta University of Joensuu/Faculty of Education E F. huumori, huumorintaju, huumorin merkitys, pedagoginen suhde, fenomenografia humor, sense of humor, meaning of humor, pedagogical relationship, phenomenography A. VASTAAVUUDEN JA VERTAILUKELPOISUUDEN ONGELMA KANSAINVÄLISIÄ LUKUKOKEITA KÄÄNNETTÄESSÄ B. Problem of equivalence in translating texts in international reading literacy studies C. Arffman Inga D. Jyväskylän yliopisto/koulutuksen tutkimuslaitos University of Jyväskylä/Finnish Institute for Educational Research E F. kansainvälinen vertailu, lukutaito, kääntäminen, kokeet international comparison, reading skill, translation, test A. PISA ENSITULOKSIA 15 VUOTIAIDEN KOULULAISTEN LUONNONTIETEIDEN, MATEMATIIKAN JA LUKEMISEN OSAAMISESTA B. PISA 2006 survey C. Arinen Pekka Karjalainen Tommi D. Helsingin yliopisto/koulutuksen arviointikeskus University of Helsinki/Centre for Educational Assessment E F. peruskoulun yläaste, luonnontieteet, kansainvälinen vertailu lower secondary, natural sciences, international comparison 7

12 A. LUKEMISEN SUJUVUUS B. Reading fluency, self-concept and motivation: An intervention study C. Aro Mikko Lerkkanen Marja-Kristiina, Salmi Paula D. Jyväskylän yliopisto/opettajankoulutuslaitos University of Jyväskylä/Department of Teacher Education E F. lukutaito, lukemisen sujuvuus, interventio, minäkäsitys, motivaatio reading skill, reading fluency, intervention, self-concept, motivation A. STUNET- BUSINESS POSSIBILITIES AND EDUCATION: VERKOSTOITUVAT OPISKELIJAYRITYKSET B. StuNet- Business possibilities and education: Student Enterprise Network C. Arponen Pekka D. Helsingin yliopisto/ruralia-instituutti, Mikkeli University of Helsinki/Ruralia institute, Mikkeli E F. opiskelijat, yrittäjyys, yrittäjyyskasvatus, oppimisympäristöt, osuuskunnat student, entrepreneurship, entrepreneurship education, learning environment, cooperative A. YHTEISÖLLISEN TOIMINNAN PEDAGOGINEN STRUKTUROINTI: KONTEKSTUAALINEN NÄKÖKULMA OPPIMISEEN B. Pedagogical structuring of collaboration: Contextual perspective (PEDASCOPE) C. Arvaja Maarit D. Jyväskylän yliopisto/koulutuksen tutkimuslaitos University of Jyväskylä/Finnish Institute for Educational Research E F. yhteisöllinen oppiminen, pedagoginen strukturointi, ryhmäanalyysit, korkeakouluopiskelijat, tutkimusmenetelmät, pedagogiset mallit collaborative learning, pedagogical structuring, group analysis, higher education, research method, pedagogical model A. TAVOITTEISTA VUOROVAIKUTUKSEEN. PERUSOPETUKSEN PEDAGOGIIKAN ARVIOINTI B. From goals to interaction. Evaluation of pedagogy in Finnish basic education C. Atjonen Päivi Mehtäläinen Jouko, Hämäläinen Seppo, Knubb-Manninen Gunnel, Korkeakoski Esko, Kupari Pekka, Halinen Irmeli, Wikman Tom D. Opetusministeriö/Koulutuksen arviointineuvosto Ministry of Education/The Finnish Education Evaluation Council E F. arviointi, perusopetus, pedagogiikka, pedagoginen periaate, opetusmenetelmät evaluation, basic education, pedagogic principles, teaching methods 8

13 A. KOULUTAITOJEN JA MOTIVAATION KEHITYS -TUTKIMUS B. Jyväskylä entrance into primary school (JEPS) -study C. Aunola Kaisa Lerkkanen Marja-Kristiina, Nurmi Jari-Erik, Leppänen Ulla, Natale Katja D. Jyväskylän yliopisto/psykologian laitos University of Jyväskylä/Department of Psychology E F. esiopetus, peruskoulu, suoritusstrategiat, oppimismotivaatio, koulutaidot, kehitysdynamiikka, pitkittäistutkimus, perheympäristö, kouluympäristö kindergarten, primary school, achievement strategies, task-motivation, academic skills, developmental dynamics, cross-lagged longitudinal study, parenting, family environment, school environment A. VANHEMMAT, OPETTAJAT JA LAPSEN OPPIMINEN B. Who impacts whom in motivation and learning: Parents, teachers or children C. Aunola Kaisa Nurmi Jari-Erik, Leppänen Ulla, Natale Katja, Viljaranta Jaana, Ruusunen Anna-Kaisa D. Jyväskylän yliopisto/psykologian laitos University of Jyväskylä/Department of Psychology E F. koulutaidot, oppimismotivaatio, oppimisvaikeudet, päivittäinen vuorovaikutus, vanhemmat, opettajat academic skills, learning motivation, learning difficulty, daily interaction, parents, teachers A. TESTAA OPPIMISTYYLISI (TESTA DIN INLÄRNINGSSTIL: EN UTREDNING OM VAK I UNDERVISNING AV DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET) B. Test your learning style C. Austin Patrik D. Helsingin yliopisto/pohjoismaisten kielten ja pohjoismaisen kirjallisuuden laitos University of Helsinki/The Department of Scandinavian Languages and Literature E F. oppiminen, oppimistyylit, kieltenopetus learning, learning style, language teaching A. SOSIONOMIN REFLEKTION OSAAMINEN B. Social worker's reflection C. Autere Heikki D. Tampereen yliopisto/ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus University of Tampere/Research Centre for Vocational Education E F. refleksiivisyys, asiantuntijuus professionalism, competence A. TAITEELLISET JA KOKEMUKSELLISET OPPIMISPROSESSIT: KÄYTTÖTEORIAA JA KÄYTÄNTÖJÄ OMAN OPETTAJUUDEN VAHVISTAMISEEN B. Artistic and experimental learning processes in different teaching environments C. Autti Hannele D. Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu Vocational Teacher Education College, Jyväskylä E F. taidekasvatus, opettajuus, ammattitaito, oppimisprosessi, oppimiskäsitykset art education, teacherhood, professional competence, learning process, conception of learning 9

14 A. YKSI HISTORIA MONIMUTKAISTUVASSSA MAAILMASSA. HISTORIAN OLEMUS JA HISTORIAN SUURET KERTOMUKSET LUOKANOPETTAJAOPISKELIJOIDEN HISTORIATIETOISUUDESSA B. One history in a multicomplex world. The quintessence of history and grand historical narratives in the historical consciousness of class teacher students C. van den Berg Marko D. Helsingin yliopisto/soveltavan kasvatustieteen laitos University of Helsinki/Department of Applied Sciences of Education E F. opettajankoulutus, luokanopettajakoulutus, historia, tulevaisuus, muutos, odotukset teacher training, class teacher, history, future, change, expectancy A. RYHMÄRAJOJA JA EROJEN HIERARKIOITA: ETNOGRAFINEN TUTKIMUS PERUSKOULUN YLÄASTEEN LIIKUNNANOPETUKSESTA B. Group divisions and the hierarchies of differences: ethnographical study of the Physical Education lessons in secondary school C. Berg Päivi D. Helsingin yliopisto/sosiaalipsykologian laitos University of Helsinki/Department of Social Psychology E F. peruskoulun yläaste, koululiikunta, liikunnanopetus, etnografia, sukupuoli lower secondary, school physical education, physical education, ethnography, gender A. LAPSEN KIELENVALINTA JA KOODINVAIHTO KAKSIKIELISESSÄ VUOROVAIKUTUKSESSA B. Ett barns interaktion på två språk En studie i språkval och kodväxling C. Berglund Raija D. Vaasan yliopisto/pohjoismaisten kielten laitos University of Vaasa/Department of Scandinavian Languages E F. lapset, kaksikielisyys, vuorovaikutus child, bilingualism, interaction A. ONKO OPPIMISTULOKSET VALETTU BETONIIN? TUTKIMUS HELSINGIN KAUPUNKIRAKENTEEN JA PERUSKOULUJEN OPPIMISTULOSTEN VÄLISESTÄ YHTEYDESTÄ JA KOULUVALINTOJEN VAIKUTUKSISTA B. Connection between urban structure and educational outcomes C. Bernelius Venla D. Helsingin yliopisto/maantieteen laitos University of Helsinki/Department of Geography E F. oppimistulokset, valinnat, kaupunkialue, koulujen väliset erot learning outcomes, selection, urban area, school distribution A. KUUROT AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJOINA B. Deaf as open university students C. Biese Isa D. Kuurojen kansanopisto Folkhighschool of the Deaf E F. kuurot, viittomakieli, kaksikielisyys, yliopisto-opiskelu, argumentointi deaf, sign language, bilingualism, university studies, argumentation 10

15 A. TEKSTISTÄ FONEEMEIKSI KUVAUS KÄYTTÄEN NEUROVERKKOJA B. Text-to-phoneme mapping using neural networks C. Bilcu Enikö Beatrice D. Tampereen teknillinen yliopisto Tampere University of Technology E F. teksti, puhe, verkostot text, speech, network A. HÅLLPUNKTER FÖR LÄRANDE: SMÅBARNS MÖTEN MED MATEMATIK (PIENTEN LASTEN TUTUSTUMINEN MATEMATIIKKAAN) B. Small children making acquaintance with mathematics C. Björklund Camilla D. Åbo Akademi/Pedagogiska fakulteten Åbo Akademi University/Faculty of Education E F. varhaisoppiminen, oppiminen, kokemukset, matematiikka early learning, learning, experience, mathematics A. NOVIISIOPETTAJANA PERUSKOULUSSA: ALOITTELEVIEN OPETTAJIEN AUTENTTISIA KOKEMUKSIA ENSIMMÄISESTÄ OPETTAJAVUODESTA B. As a novice teacher at comprehensive school: The authentic experiences of the beginning teachers during their first year of teaching C. Blomberg Seija D. Helsingin yliopisto/soveltavan kasvatustieteen laitos University of Helsinki/Department of Applied Sciences of Education E F. opettajat, aloittelevat opettajat, tunteet, ryhmädynamiikka, auktoriteetti, kodin ja koulun yhteistyö, työyhteisö, konsultaatio teacher, novice teacher, emotiongroup dynamics, authority, cooperation between home and school, consultation A. AVOIN KOORDINAATIOMENETELMÄ EUROOPAN UNIONIN KOULUTUSPOLITIIKASSA B. Open method of coordination in European Union education policy C. Blomqvist Carita D. Tampereen yliopisto/johtamistieteiden laitos University of Tampere/Department of Management Studies E F. koulutuspolitiikka, Euroopan unioni, ohjaus, korkea-asteen koulutus, hallinta, korkeakoulut, informaatio-ohjaus educational policy, European Union, steering, steering by information, higher education, governance A. MUSIIKKI YHTEISTÄ ON. MUSIIKKIKASVATUS VARHAISKASVATUKSESSA B. Meaning of music in the early years of childhood C. Boman Katariina Hellman Anniina, Juusonen Hanna D. Diakonia-ammattikorkeakoulu/Diak Länsi, Pori Diakonia University of Applied Sciences/Pori Unit E F. musiikki, varhaiskasvatus, musiikkikasvatus, kasvatusmenetelmät music, early childhood education, music education, educational method 11

16 A. KONSOLI- JA VERKKOPELIEN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA B. Learning through collaborative gaming: A Process-Oriented Pedagogy C. Bonanno Philip D. Joensuun yliopisto/kasvatustieteiden tiedekunta University of Joensuu/Faculty of Education E F. tietokonepelit, opetusmenetelmät, oppimisprosessi, tietoyhteiskunta computer game, teaching method, learning process, information society A. TILAA LAPSILLE. TAITEELLISET KÄYTÄNNÖT, LASTEN ELÄMISMAAILMA JA TOIMIJUUS B. Spaces for children. Artistic practices, children's life-world and agency C. von Bonsdorff Pauline Pääjoki Tarja, Kaitajärvi Milla, Marjomäki Aila, Ruokokoski Sirke D. Jyväskylän yliopisto/taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos University of Jyväskylä/Department of Art and Culture Studies E F. lastenkulttuuri, taiteet, elämismaailma children's culture, art, life-world A. KVALITET OCH DIVERSITET INOM DEN FINLANDSSVENSKA GRUNDUTBILDNINGEN B. Quality and diversity in the Swedish language comprehensive school in Finland C. Brunell Viking Kupari Pekka D. Jyväskylän yliopisto/koulutuksen tutkimuslaitos University of Jyväskylä/Finnish Institute for Educational Research E F. peruskoulu, koulutuksen laatu, oppimistulokset comprehensive school, quality of education, learning outcomes A. EETTISEN TOIMINNAN OPPIMINEN KLIINISESSÄ OPPIMISTODELLISUUDESSA B. Learning ethical guidelines in a clinical learning context C. Brunou Sinikka D. Turun yliopisto/hoitotieteen laitos University of Turku/Faculty of Medicine E F. hoitotyö, työharjoittelu, ammattietiikka care, practical work, professional ethics A. KOULUN OPPIAINEISIIN SUUNTAUTUVAN KIINNOSTUKSEN SYNTY JA HIIPUMINEN B. Development and wane of subject matter interest C. Byman Reijo D. Helsingin yliopisto/soveltavan kasvatustieteen laitos University of Helsinki/Department of Applied Sciences of Education E F. motivaatio, oppiaineet, oppimateriaali, työtavat motivation, curriculum subject, learning material, working habit 12

17 A. OPPILAAN PEDAGOGINEN AJATTELU B. Pedagogical thinking in a student's mind C. Byman Reijo D. Helsingin yliopisto/soveltavan kasvatustieteen laitos University of Helsinki/Department of Applied Sciences of Education E F. oppilaat, ajattelu, opetussuunnitelmat, opiskelumotivaatio, pedagoginen ajattelu pupil, pedagogical thinking, thinking, curriculum, learning motivation A. AJANKOHTAISUUS, GLOBALISAATIO, AKTIIVINEN KANSALAISUUS JA VAIKUTTAVA OPPIMINEN MAANTIETEEN DIDAKTIIKASSA B. Globalization, active citizenship and contextual learning in geography education C. Cantell Hannele D. Helsingin yliopisto/soveltavan kasvatustieteen laitos University of Helsinki/Department of Applied Sciences of Education E F. globalisaatio, media, kansalaisuus, nuoret globalisation, media, citizenship, youth A. KULTTUURIENVÄLISEN KOULUTUKSEN VERTAILEVA TUTKIMUS B. Comparative study in cross-cultural education C. Coleman Michael D. Jyväskylän yliopisto/kielten laitos University of Jyväskylä/Department of Languages E F. koulutuspolitiikka, kulttuurienvälinen tutkimus, vertaileva tutkimus educational policy, intercultural research, comparative research A. INNOVATIIVISEN OPPIMISEN TILA YKSILÖLLISEN JA SOSISAALISEN OPPIMISEN VÄLITTÄVÄT TEKIJÄT TYÖSSÄ B. Innovative learning space The intermediate processes of individual and social learning in the workplace C. Collin Kaija D. Jyväskylän yliopisto/kasvatustieteiden laitos University of Jyväskylä/Department of Educational Sciences E F. oppiminen, työssä oppiminen, innovatiivisuus learning, work place learning, innovation A. KIRURGINEN TYÖSSÄ OPPIMINEN JA OPPIMISEN OHJAAMINEN B. Surgical learning and workplace guidance C. Collin Kaija Eteläpelto Anneli, Paloniemi Susanna D. Jyväskylän yliopisto/kasvatustieteiden laitos University of Jyväskylä/Department of Educational Sciences E F. työssä oppiminen, identiteetti, ohjaus, työssä oppimisen ohjaus workplace-based learning, identity, guidance, workplace guidance 13

18 A. TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU TYÖSUHTEESSA B. Experiences of teachers, students and instructors of the realization of practical on-thejob training which forms part of the degree programme in nursing in polytechnic education C. Dombret Hanna Tarkki Elina D. Tampereen yliopisto/hoitotieteen laitos University of Tampere/Department of Nursing Science E F. opettajat, opiskelijat, käytännön harjoittelu, työssä oppimisen ohjaus, työssä oppiminen teacher, student, supervision, practical training, employment A. HALTUUNOTON DIALOGIT: DIALOGINEN NÄKÖKULMA KIELEN OPPIMISEEN JA OPETTAMISEEN B. Dialogues of appropriation: Dialogical perspectives to language learning and teaching C. Dufva Hannele Suni Minna, Salo Olli-Pekka D. Jyväskylän yliopisto/kielten laitos University of Jyväskylä/Department of Languages E F. dialogisuus, kielen oppiminen, kieltenopetus dialogism, language learning, language teaching A. YHDESSÄ OPPIMINEN. OPETTAJAT JA OPPILAAT KEHITTÄVÄT JA SYVENTÄVÄT OMAA OPPIMISTA JA YMMÄRTÄMISTÄ B. Learning community. Teachers and students engaged in developing their own learning and understanding C. Dumbrajs Sivbritt D. Joensuun yliopisto/soveltava kasvatustiede University of Joensuu/Department of Applied Education E F. opettajat, oppiminen, tiimityö, ammatillinen kehitys, vuorovaikutus teacher, learning, team, communication, interaction A. LASTENPSYKIATRINEN JA NUORISOPSYKIATRINEN OSASTOHOITO SUOMESSA B. Child and adolescent psychiatric inpatient care in Finland C. Ellilä Heikki D. Turun yliopisto/lääketieteellinen tiedekunta University of Turku/Faculty of Medicine E F. lastenpsykiatria, nuorisopsykiatria, koululaiset, mielenterveys child psychiatry, adolescent psychiatry, pupil, mental health A. KASVUYHTEISÖ NUORTEN TURVANA. SOSIAALISEN PÄÄOMAN YHTEYS NUORTEN MASENTUNEISUUTEEN JA RIKEKÄYTTÄYTYMISEEN B. Community as a safety net. Adolescent's social capital and its relations to depressiveness and delinquency C. Ellonen Noora D. Tampereen yliopisto/sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos University of Tampere/Department of Social Policy and Social Work E F. nuoret, sosiaalinen kontrolli, sosiaalinen tuki, masennus, yhteisöt youth, social control, social support, depression, community 14

19 A. PROJEKTEILLA KEHITTÄMISESTÄ KESTÄVÄÄN KEHITTÄMISEEN B. From disjoined projects to sustainable development C. Engeström Yrjö Kerosuo Hannele, Kajamaa Anu D. Helsingin yliopisto/toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen yksikkö University of Helsinki/Center for activity theory and developmental work research E F. terveydenhuolto, muutos, interventio, oppiminen, ekspansiivinen oppiminen, kestävä kehitys health care, change, intervention, learning, expansive learning, sustainable development A. KIELEN KEHITYKSEN HÄIRIÖN ELI DYSFASIAN SEKÄ LUKEMISEN ERITYISVAIKEUDEN ELI DYSLEKSIAN HUOMIOIMINEN KAHDEKSANNEN LUOKAN ERIYTTÄVISSÄ ENGLANNIN OPPIKIRJOISSA B. Learning disabilities and the textbook: How differentiated English textbooks support students with developmental language disorders C. Erkintalo Paula D. Tampereen yliopisto/kieli-ja käännöstieteiden laitos University of Tampere/School of Modern Languages and Translation Studies E F. dysfasia, dysleksia, eriyttäminen, lukemisvaikeudet, englannin kieli dyslexia, reading difficulty, English language A. LUOKANOPETTAJIEN KÄSITYKSIÄ TUNNUSTUKSELLISEN USKONNONOPETUKSEN SOVITETTAVUUDESTA OPETUKSEN KOKONAISUUTEEN B. Class teachers' conceptions of adapting denominational religious teaching to teaching as a whole C. Eskelinen Markku D. Jyväskylän yliopisto/opettajankoulutuslaitos University of Jyväskylä/Department of Teacher Education E F. peruskoulun ala-aste, uskontokasvatus, opettaja-oppilassuhde, maailmankatsomus primary school, religious education, teacher-pupil relation, world view A. AMMATILLINEN IDENTITEETTI JA SUBJEKTIUS TYÖYHTEISÖISSÄ B. Professional identity in working life communities C. Eteläpelto Anneli Collin Kaija, Paloniemi Susanna, Saarinen Jaana, Virtanen Anne, Hökkä Päivi, Vähäsantanen Katja D. Jyväskylän yliopisto/kasvatustieteiden laitos University of Jyväskylä/Department of Educational Sciences E F. ammatillinen identiteetti, työssä oppiminen, työyhteisö, luova toiminta professional identity, on-the-job learning, working life, working group A. KIRURGISTEN TAITOJEN OPPIMINEN B. Learning of surgical skills C. Eteläpelto Anneli D. Jyväskylän yliopisto/kasvatustieteiden laitos University of Jyväskylä/Department of Educational Sciences E F. taidot, oppiminen, virtuaalitodellisuus skill, learning, virtual environment 15

20 A. IDENTITEETIN MUODOSTUMINEN AIKUISUUDESSA B. Identity formation in adulthood C. Fadjukoff Päivi D. Jyväskylän yliopisto/psykologian laitos University of Jyväskylä/Department of Psychology E F. identiteetti, nuoret, aikuiset, hyvinvointi identity, adolescent, adult, well being A. PERHE, VANHEMMUUS JA LASTEN SYRJÄYTYMISRISKIT B. Family, parenthood and children's well-being and risks of exclusion C. Forssén Katja Tähtinen Juhani, Rautava Päivi, Hakovirta Mia, Broberg Mari D. Turun yliopisto/kasvatustieteiden laitos University of Turku/Department of Education E F. lapset, syrjäytyminen, hyvinvointi, vanhemmuus, perhe child, social exclusion, well being, parenthood, family A. MONIKULTTUURISEN MUSIIKKIKASVATUSMATERIAALIN EVALUAATIOTUTKIMUS B. Multicultural learning material for music education. An evaluation study C. Fredrikson Maija Toivanen Pekka D. Jyväskylän yliopisto/musiikin laitos University of Jyväskylä/Department of Music E F. monikulttuurisuus, musiikkikasvatus, oppimateriaali, evaluaatio multicultural education, music education, learning material, evaluation A. PERHETEKIJÄT JA MIELENTERVEYS NUORUUSIÄSSÄ B. Mental health in middle adolescence. Association of family factors with diverse maladjustment outcomes C. Fröjd Sari D. Tampereen yliopisto/terveystieteen laitos University of Tampere/Tampere School of Public Health E F. nuoret, perhe, mielenterveys, adolescence, family, mental health A. ALUEELLINEN NUORTEN TUKIHENKILÖTOIMINTA -HANKE B. Regional lay help project C. Gadd Johanna D. Turun ammattikorkeakoulu Turku University of Applied Sciences E F. nuoret, syrjäytyminen, ehkäisy, lastensuojelu adolescent, marginalisation, prevention, child protection 16

The cultural construction of school mathematics and student achievement. Trends in Science Education Research from a German Perspective

The cultural construction of school mathematics and student achievement. Trends in Science Education Research from a German Perspective The cultural construction of school mathematics and student achievement Paul Andrews Stockholm University, Sweden paul.andrews@mnd.su.se In this talk I will consider the extent to which school mathematics

Lisätiedot

Seikkula-Leino, J. 2007. CLIL Learning: Achievement Levels and Affective Factors. Language and Education, vol. 21, no. 4, 328-341.

Seikkula-Leino, J. 2007. CLIL Learning: Achievement Levels and Affective Factors. Language and Education, vol. 21, no. 4, 328-341. Jaana Seikkula-Leino (November 15, 2013) List of Publications A) Peer-reviewed scientific articles A1) Original scientific article International Seikkula-Leino, Satuvuori, T., Ruskovaara, E., Hannula,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008 opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 OPINTO-OPAS 2008 Syksyllä 2008 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Spaces for learning: past, present and future

Spaces for learning: past, present and future Spaces for learning: past, present and future Proceedings of the FMSERA 30 th annual symposium in Vaasa, November 6-8, 2013 Ann-Sofi Röj-Lindberg, Lars Burman, Berit Kurtén-Finnäs & Karin Linnanmäki (Eds.)

Lisätiedot

LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014. KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting

LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014. KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014 myönnetty summa KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting KTT, FM Leena Aarikka-Stenroos 4.000 Reference Communication in b-to-b Markets M.Sc Finance Peter

Lisätiedot

OPINTO-OPAS STUDY GUIDE 2005-2006

OPINTO-OPAS STUDY GUIDE 2005-2006 OPNTO-OPAS STUDY GUDE 2005-2006 1 TERVETULOA OPSELEMAAN MELN AMMATTOREA- OULUUN! WELCOME TO STUDY AT MEL POLYTECHNC! Hyvä Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelija. Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon monialaiseen,

Lisätiedot

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Laurea tutkii ja kehittää 1/ 2010 Laurea Research & Development Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Service Design is the Future Laurea kasvuyrittäjyyden edistäjänä Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN LAITOKSEN JULKAISUJA

KASVATUSTIETEEN LAITOKSEN JULKAISUJA KASVATUSTIETEEN LAITOKSEN JULKAISUJA Julkaisija Kasvatustieteen laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta PL 39 00014 Helsingin yliopisto sähköposti ktl-publications@helsinki.fi Internet www.helsinki.fi/ktl/

Lisätiedot

Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007

Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Janne Poikolainen nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisusarja Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Janne Poikolainen Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura Verkkojulkaisuja

Lisätiedot

Degree Programme in Hotel, Restaurant and Tourism Management Course Descriptions 2014-2015

Degree Programme in Hotel, Restaurant and Tourism Management Course Descriptions 2014-2015 Degree Programme in Hotel, Restaurant and Tourism Management Course Descriptions 2014-2015 Principles of Marketing and Sales Code: SOC1RB001 Extent: 3 ECTS (81 h) Timing: Semester 1-2 Language: English

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report VUOSIKERTOMUS 2006 Annual Report Sisällys Index Rehtorin katsaus 3 President s Review 4 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, University of Applied Sciences Visio, tehtävä ja arvot Vision, mission and task

Lisätiedot

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolian ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Maisteritason tutkinto ammattilaisen urakehitykseen Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

Fulbright Center News

Fulbright Center News Fulbright Centerin tiedotuslehti Vol. 15 Nro 2 (42) Syksy/Fall 2005 Launching the Fulbright Year pages 12 14 Tässä numerossa / In this issue: Record Number of Applications Received for Study in the US...(page

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim.

Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim. turun normaalikoulun julkaisuja 1/2014 Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim.) Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! YVI-hankkeen hedelmiä vuosilta

Lisätiedot

Collaborate for Success. Yhteistyöllä kilpailukykyä FUAS-liittoumastrategia 2011 2015

Collaborate for Success. Yhteistyöllä kilpailukykyä FUAS-liittoumastrategia 2011 2015 Collaborate for Success Yhteistyöllä kilpailukykyä FUAS-liittoumastrategia 2011 2015 Collaborate for Success Yhteistyöllä kilpailukykyä FUAS-liittoumastrategia 2011 2015 Collaborate for Success Yhteistyöllä

Lisätiedot

Taiteen laitos. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma,

Taiteen laitos. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma, 160 Taiteen laitos 162 Taiteen laitos Koulutusohjelmat Taiteen kandidaatin tutkintoon johtava koulutusohjelma Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma (180 op) Taiteen maisterin tutkintoon johtavat koulutusohjelmat

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen

MUUTTUVA MATKAILU. MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen 1 MUUTTUVA MATKAILU MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen TIETOA MATKAILUSTA JA MATKAILUELINKEINOSTA 1-2/2005 2 Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 I JUURET...

Lisätiedot

Contents are subject to change due to weather condition and will be discussed with participants in the beginning of the course

Contents are subject to change due to weather condition and will be discussed with participants in the beginning of the course Activity Holidays Code: PRO8PO009 Extent: 3 cr (81 h) Timing: 1,3,5 semester Language: English Level: Free choice studies Type: Free choice Starting level and linkage with other courses No prerequisites

Lisätiedot

opettajille kirjallisuutta

opettajille kirjallisuutta opettajille kirjallisuutta Kirjallisuutta Eurooppalaiseen viitekehykseen ja Kielisalkkuun liittyvästä tutkimus- ja kehittämistyöstä 2 Alanen, R. & Kajander, K. 2008. Kielisalkku ja reflektio. Teoksessa

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42 Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42 Harri Kostilainen & Pekka Pättiniemi (toim.) YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN MONET KASVOT FinSERN:in 14.11.2013 järjestämän yhteiskunnallisten

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan.

Lisätiedot

Degree Programme in Hospitality, Tourism and Experience Management Course Descriptions 2014-2015. Fundamentals of Hospitality, Tourism and Experience

Degree Programme in Hospitality, Tourism and Experience Management Course Descriptions 2014-2015. Fundamentals of Hospitality, Tourism and Experience Degree Programme in Hospitality, Tourism and Experience Management Course Descriptions 2014-2015 Fundamentals of Hospitality, Tourism and Experience Code: ORI1RZ001 Extent: 9 ECTS Timing: Year 1, Period

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 41 Päivi Marjanen & Eila Lindfors (toim.) LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 41 Lapsen ja nuoren hyvä arki Päivi Marjanen &

Lisätiedot

Hollo-Instituutin symposiumi 9.-11.10.2013

Hollo-Instituutin symposiumi 9.-11.10.2013 1 Hollo-Instituutin symposiumi 9.-11.10.2013 Ohjelma / Programme Abstraktit / Abstarcts Biot / Bios Sisällys ABSTRAKTIT ABSTRACTS... 4 KESKIVIIKKO 9.10.2013 WEDNESDAY... 4 Ke 9:00 12:00 Wed... 4 Presymposium

Lisätiedot

Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova

Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova Sisältö Kesän jäsentiedote 1/2007 3 Martina Paatela-Nieminen Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova Talvitaidetta Jäämeren rannalla 8 Hanna Lehtonen, Suvituuli Tölli,

Lisätiedot

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014:

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014: Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan. ICT-toimiala kansainvälistyy ja

Lisätiedot

KÄSITYÖTIETEEN JA KÄSITYÖMUOTOILUN SEKÄ TEKNOLOGIAKASVATUKSEN TUTKIMUSOHJELMA SAVONLINNAN OPETTAJAN- KOULUTUSLAITOKSESSA

KÄSITYÖTIETEEN JA KÄSITYÖMUOTOILUN SEKÄ TEKNOLOGIAKASVATUKSEN TUTKIMUSOHJELMA SAVONLINNAN OPETTAJAN- KOULUTUSLAITOKSESSA JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSIA UNIVERSITY OF JOENSUU RESEARCH REPORTS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 100 Pirita Seitamaa-Hakkarainen, Sinikka Pöllänen, Marketta Luutonen,

Lisätiedot

UUDISTUVA AIKUISKOULUTUS

UUDISTUVA AIKUISKOULUTUS Soile Laitinen (toim.) UUDISTUVA AIKUISKOULUTUS Eurooppalaisia kokemuksia ja suomalaisia mahdollisuuksia Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 49 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Creative Futures Conference Proceedings

Creative Futures Conference Proceedings Marjo Mäenpää & Taina Rajanti (eds) Creative Futures Conference Proceedings 10. -11. October 2007 in Pori, Finland Marjo Mäenpää, Taina Rajanti (eds.) Creative Futures Conference Proceedings Publication

Lisätiedot

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011 Laurea tutkii ja kehittää Laurea Research & Development ehittäjä 1/2011 Prime Mover Laurea s Research, Development and Innovation has been evaluated page 22 Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus

Lisätiedot