Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun tilatarveselvityksen raportti Sari Dhima

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun tilatarveselvityksen raportti 2.8.2010 Sari Dhima"

Transkriptio

1 Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun tilatarveselvityksen raportti Sari Dhima 1. Selvitystutkimuksen tausta Tämän selvitystutkimuksen taustalla on Taideteollisen korkeakoulun johtavan dekaanin Helena Hyvösen asettama työ- ja ohjausryhmä. 1 Ryhmien tehtävänä on määritellä akateemisesti itsenäisenä toimivan Aalto-yliopiston korkeakoulun toimitila-, oppimis- ja työympäristötavoitteet. Työryhmän tehtävänä on kartoittaa Taideteollisen korkeakoulun tulevaisuuden tilatarve suhteessa Aalto-yliopiston strategiaan. 2 Selvitystutkimuksessa tulee ottaa huomioon kestävän kehityksen periaate ja University for All -periaate. Työryhmän toimikausi kestää saakka. 3 Selvitystutkimuksen toteuttaa Future Home -instituutti. Selvitystyön päätutkijana toimii TT, TaM tutkimuspäällikkö Sari Dhima. Projektissa avustavat projektitutkija TaM Johanna Lappi ja suunnittelija TaM Kirsten Sainio. Tutkimuksessa selvitetään Taideteollisen korkeakoulun toimintaprosesseja ja tilan tarve kyselylomakkeella Taideteollisen korkeakoulun sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille. Tähän on sisällytetty muun muassa Porin Taiteen ja median laitos, mutta tutkimuksen päähuomio kiinnittyy Arabian kampuksella sijaitsevan Taideteollisen korkeakoulun tiloihin. 4 Vastauksista analysoidaan opetus, tutkimus, taiteellinen toiminta ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Kyselyä täydennetään sidosryhmän jäsenten valikoidulla yksilöhaastatteluilla koulutusohjelman tai laitoksen tarpeista. Selvitystutkimuksen tulokset kertovat Taideteollisen korkeakoulun sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien keskeiset näkemykset. Eri yksilöiden kyselyvastauksista ja haastatteluista luodaan kokonaisnäkemys Taideteollisen korkeakoulun toimivista prosesseista ja niiden vaatimista fasilitoinneista. Aalto-yliopiston strategia Aalto-yliopiston strategiassa päätöksiä ohjaava periaate on toiminnan laatu. Yliopistojen tavoitteena on johtava kansainvälinen asema valituilla osaamisalueilla. Tämä perustuu uutta tietoa tuottavaan perustutkimukseen ja 1 Työryhmän jäsenet ovat: Harald Arnkil, Pentti Kareoja, Risto Keski-Nisula, Ari Kivimäki, Tuuli Mattelmäki, Hannu Paajanen, Maria Sanneman, Jarmo Suominen ja Jukka Liukkonen. Ohjausryhmän jäsenet ovat: Jorma Kyyrä, Helena Hyvönen, Mika Ritalahti, Teemu Leinonen, Helena Sederholm, Pirjo Hirvonen, Tuovi Hippeläinen ja Marjo Mäenpää. 2 Aalto-yliopiston strategia ATA TaiK 321/04/2009; https://www.taik.fi/onni_new/index.php?page=profile&user=18930 ( ). 4 Porin Taiteen ja median laitoksen tilojen ohella Taideteollisella korkeakoululla on tiloja Muovassa Vaasassa. 1

2 siihen nojautuvan opetukseen. Korkea laatu opetuksessa ja tutkimuksessa edellyttää monialaisuutta ja yhteistyötä eri toimialojen välillä. Monitieteinen lähestymistapa heijastuu yliopisto-opetukseen, yliopiston laatuun ja kilpailukykyyn sekä vaikuttaa sen taitoon houkutella opiskelijoiden ja tutkijoiden parhaimmisto. 5 Yliopiston houkuttelevuuteen liittyy oleellisesti se, minkälaisissa tiloissa opetus, tutkimus, taiteellinen toiminta ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus tapahtuvat. Lisäksi tiloihin liittyy yliopiston uudet haasteet, kasvu ja toiminnan keskittäminen, monitieteinen toimintatapa ja kansainvälistyminen. Tilojen tarkoituksena on tukea kehittymässä olevaa ammatti-asiantuntija-organisaatiota. Organisaatio tarvitsee tuekseen laadukkaan tietojärjestelmän, mutta myös tarkoituksenmukaiset tilat. Aalto-yliopiston strategiassa sitoudutaan luomaan yliopiston korkeakouluille hyvät edellytykset kansainvälisen huipputason tutkimuksen harjoittamiseen, opetukseen sekä menestymiseen omilla aloillaan. 6 Tämä ei ole mahdollista ilman toimintaa tukevia tiloja. Tilat on nimetty Aalto-yliopiston strategiassa infrastruktuuriin. Korkean kansainvälisen tason saavuttaminen tutkimuksessa ja opetuksessa edellyttää korkeatasoista ja ajanmukaista infrastruktuuria, eli tiloja, laitteita, välineitä, aineistoja ja palveluja. 7 Toimitilojen tulee olla laadukkaita ja tarkoituksenmukaisia. Niitä kehitetään ja ylläpidetään pitkäjänteisesti, kustannustehokkaasti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on luoda esteetön, terveellinen, innostava, esteettinen ja turvallinen työympäristö. Tilojen ohella otetaan huomioon tietotekniikka, ja sen kehittäminen perustoimintojen ohella. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijoilla ja henkilökunnalla on käytössään korkeatasoiset tutkimuksen, opetuksen, opiskelun ja palvelujen tietotekniikkapalvelut. 8 Tutkimuksen toteuttaminen Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun tilatarvetta koskeva kyselytutkimus toteutettiin verkossa Webropol-ohjelmalla välisenä aikana. Kysely sisälsi 27 kysymystä, joista osa oli väittämiä, monivalinta- ja avokysymyksiä. Kyselyyn vastanneiden taustatiedot koottiin viidellä viimeisellä kysymyksellä. 9 Vastauksia saatiin yhteensä Kyselyn kanssa samaan aikaan toteutettiin korkeakoulun tiloissa laatikkokysely, jossa etsittiin näkemyksiä Unelmien Taideteollisesta korkeakoulusta. Laatikkokyselyyn saatiin 34 vastausta. Webropol- ja laatikkokyselyjä täydennettiin 15 henkilön haastatteluilla ja kahdella 5 Aalto-yliopiston strategia Aalto-yliopiston strategia Aalto-yliopiston strategia Aalto-yliopiston strategia Ks. Liite Vastaajista oli perusopiskelijoita 44, jatko-opiskelijoita 29, alumneja 1, opetushenkilöitä 26, tutkimushenkilöitä 18, hallintohenkilöitä 24, tukipalveluhenkilöitä 18 ja muita 8. Muihin lukeutui muun muassa johtohenkilö, muuntokoulutettava, koulutusohjelman johtaja, opetuksen tukihenkilö, pajan henkilökunta. Yksi jätti vastaamatta tähän kysymykseen. 2

3 keskustelutilaisuudella. 11 Selvitystutkimuksen aikamäärän vuoksi haastatteluja ei ollut mahdollista suorittaa laajemmin. Osa suunnitelluista haastatteluista ei toteutunut joko ajanpuutteen vuoksi tai sen vuoksi ettei henkilö halunnut ottaa kantaa Taideteollisen korkeakoulun tiloihin. Haastattelut kestivät puolesta tunnista tuntiin. Sopivaa haastatteluajankohtaa oli ajoittain vaikeaa löytää, jonka vuoksi haastattelut ajoittuvat tammikuusta maaliskuun puoleen väliin asti. Tämä puolestaan viivästytti haastattelujen analysoimista ja johtopäätösten tekemistä. Kyselytutkimuksen vastaukset ja haastattelut muodostavat tämän selvitystutkimuksen primääriaineiston. Tutkimuksen johtopäätökset ja niiden perusteella muodostettu esitys tilallisesta jäsennyksestä perustuu tutkimusaineistoon. Lisäksi tutkimuksessa käytetään tarpeen mukaan aiempia tilatarveselvityksiä 12, joita Taideteollisessa korkeakoulussa on tehty useita. Lisäksi laitokset tekevät parhaillaan tämän selvityksen kanssa rinnakkaisia tilaselvityksiä. Osa on nimennyt tilastrategian omaan toimintasuunnitelmaansa. 2. Nykytila suhteessa toimintaan Osastot muuttuivat Aalto-yliopiston myötä laitoksiksi vuoden 2010 alussa. Osastojaon myötä entisen Visuaalisen kulttuurin osaston koulutusohjelmat jakautuvat nykyisten Median ja Taiteen laitosten kesken. Jako muutti laitosten koulutusohjelmatarjontaa, mutta se ei ole vaikuttanut tiloihin. Muutosta on pidetty Taiteen laitoksen sisällä parannuksena aiempaan. 13 Hyvänä asiana on pidetty myös sitä, että taide on kirjoitettu Aalto-yliopiston strategiseen ytimeen ja että Taideteollisen korkeakoulun toimeenpanosuunnitelmassa on vahvistettu yleisen taideopetuksen osuutta. Taideteollisessa korkeakoulussa keskeiset kysymykset liittyvät käsitteiden taide, design, media ja tekniikka tulkintaan sekä niiden välisiin keskinäisiin suhteisiin. Esimerkiksi taiteen asema ja merkitys Aalto-yliopistossa on riippuvainen käsitteen tulkinnasta. Haastateltujen näkemys on, että taide määritetään hienojakoisemmin Taideteollisen korkeakoulun sisällä kuin Aalto-yliopiston tasolla. Haastateltavat esittävät myös huolensa taiteen ja Taideteollisen korkeakoulun asemasta Aalto-yliopistossa. Jos kaikki Taideteollisen korkeakoulun toiminta nähdä taiteena, voi tästä seurata taiteellisen toiminnan kapeneminen Aallossa ja kuvataiteen unohtuminen resurssien jaossa Ks. Liite ATFHIA, Ari Kivimäen haastattelu ; ATFHIA, Philip Deanin haastattelu ; ATFHIA, Harald Arnkilin haastattelu ; ATFHIA, Helena Hyvösen haastattelu ; ATFHIA, Pirjo Hirvosen haastattelu Ks. myös esim. Nykänen 2005; Lumeen tilaselvitys -raportti 2007; Oppimisen tilat 2008, 1-2; Ruskovaara et. al ATFHIA, Harald Arnkilin haastattelu ATFHIA, Harald Arnkilin haastattelu

4 Toimialueina design ja media ilmenevät usein päällekkäisinä, jonka vuoksi ne luonnollisesti tekevät yhteistyötä. Sen sijaan teknologia ja design -yhteistyössä designvetoista suunnittelua on toteutettu vähän. Yhteistyötä on tehty teknologiavetoisesti, jossa designen rooli on jäänyt teknologian lisäksi. 15 Tarkoituksenmukaista olisi, että Taideteollisen korkeakoulun koulutuksessa säilytetään edelleen taidelähtöistä tekemistä tukevat elementit. IDBMkoulutusohjelman johtaja Markku Salimäen mukaan olisi vahinko, jos tehdään jotain teknillistä korkeakoulua lähempänä olevaa toimintatapaa. Taikkilaisten pitää olla vahvoja ja nojata omaan osaamiseensa. Tilojen pitäisi olla vuorovaikutusta tukevia ja sallia erilaisia teemallisia tiloja ja avoimia workshopeja. 16 Uudet maisteriohjelmat Syksyllä 2010 alkavat uudet maisteriohjelmat 17 lisäävät huomattavasti laitosten opiskelijoiden määrää. Muotoilun laitoksen johtajan Pirjo Hirvosen mukaan seuraavana syksynä aloittaa noin 50 kandiopiskelijaa ja 50 maisteriopiskelijaa Muotoilun laitoksen eri koulutusohjelmissa. Muotoilun laitoksen tutkijoiden määrä kasvaa ja mahdollisesti myöhemmin tulee lisää uusia maisteriohjelmia. Henkilömäärän kasvu on ollut havaittavissa myös Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksella, Median laitoksilla ja Taiteen laitoksella. 18 Uudet maisteriohjelmat ja opetus tarvitsevat toisenlaisia tiloja kuin aiemmin. Tämä merkitsee, että Taideteollisessa korkeakoulussa tarvitaan lisää tilaa ja nopeita ratkaisuja tilaongelmien selvittämiseksi Taideteollisen korkeakoulun tilalliset ongelmat Kyselyn vastauksista ja haastatteluista ilmenee, että Taideteollisen korkeakoulun tilat eivät kykene vastaamaan nykyiseen tilatarpeeseen vaan tilaa on liian vähän. Pahimmillaan tilan puute estää toiminnan sisällöllisen kehittämisen. Useimmat vastaajat kokivat tilat ahtaiksi, laitosmaisiksi, kolkoiksi ja pimeiksi. Nykyisten tilojen rakenteellisena ongelmana ovat pitkät käytävät ja suljetut ovet. Tilat eivät edusta esteettistä saati funktionaalista arkkitehtuuria. Tiloihin toivotaan lisää valoa, siisteyttä ja ergonomisempia työhuoneita sekä esteetöntä työskentelyä. 20 Eri laitokset ja koulutusohjelmat tarvitsevat erikokoisia tiloja. Lisätilan tarve 15 ATFHIA, Philip Deanin haastattelu ATFHIA, Markku Salimäen haastattelu Uudet maisteriohjelmat ovat: Creative sustainability,game design and production, International Design Business Management ja Taiteen kuratointi ja näyttelypedagogiikka. 18 ATFHIA, Pirjo Hirvosen haastattelu ; ATFHIA, Mika Ritalahden haastattelu ; ATFHIA, Philip Deanin haastattelu Vrt. ATFHIA, Jorma Kyyrän haastattelu Aalto-yliopiston vararehtorin Jorma Kyyrän mukaan tarkoituksena ei ole lisätä työntekijöiden määrää tai opiskelijamäärää eikä myöskään lisätä olemassa olevaa rakennusten neliömäärää. 19 ATFHIA, Harald Arnkilin haastattelu ; ATFHIA, Helena Sederholmin haastattelu Esimerkiksi ympäristötaiteen kurssilla tarvitaan tietokoneita konseptisuunnitteluun ja virtuaaliseen toimintaan. 20 V6; V18; V56; 128; V131; ATFHIA, Tuomas Laitisen haastattelu

5 vaihtelee toiminnoittain ja yksiköittäin. Lisätilan tarpeeseen vaikuttaa myös työympäristön kehittäminen, työtapojen ja sisältöjen muutokset ja työpajojen laitekannan ajanmukaistaminen. 21 Tilojen neliömäärän kasvattamisen lisäksi osa toiminnasta, kuten kuvanveisto ja uusi media, tarvitsee korkeampaa tilaa. Kuvanveiston tiloissa tunnelma on usein tiivis ja ahdas, minkä vuoksi tilassa loppuu ilma. 22 Uusmedia tarvitsisi 4 5 metriä korkean tilan. Medialaboratorion tilatarpeen ajateltiin täyttyvän Lumeen myötä, mutta käytännössä Lumeen tilat eivät sovellu opetukseen tai tutkimukseen muun muassa erillisen tilavarausjärjestelmän vuoksi. 23 Akuutin tilatarpeen ratkaisuyrityksistä on seurannut dominoefekti eli yhdestä tilaratkaisusta on seurannut ratkaisemattomien tilaongelmien ketju. Jo tehtyjä suunnitelmia ei ole voitu käytännössä toteuttaa, koska seinät tulevat vastaan. Jonkun toimijan pitäisi lähteä pois Arabian kiinteistön korttelista, jotta lisätilaa vapautuisi. 24 Terveyshaitat tiloissa Arabian vanhassa kiinteistössä ongelmana on home, josta usean laitoksen henkilökunnan ja opiskelijoiden terveys kärsii. Homeen ja kosteusvaurioiden tähden rakennuksesta joudutaan jatkuvasti korjaamaan akuuteimmat ongelmakohdat. Olemassa olevasta rakennuksesta on poistettu muun muassa seiniä, joita merkkaavat lattiassa olevat valkoiset maaliraidat. 25 Kyselystä ilmeni, että osa koki epätasa-arvoisuutta suhteessa Taideteollisen korkeakoulun tiloihin joko homeongelman, tilojen sijoittelun tai tilojen ahtauden vuoksi. Tilojen ahtaudesta seurasi myös muita ongelmia. Esimerkiksi studioihin ei voida sijoittaa uusia laitteita, koska niille ei ole tilaa. 26 Toisaalta käytössä on tiloja, jotka eivätkä vastaa niille asetettuja turvallisuuskriteerejä. Tällainen tilanne on esimerkiksi Taiteen laitoksen taidegrafiikan opetustiloissa, joissa eri työpisteillä ei ole tarpeeksi tilaa tai poistoilmapistettä, vaikka tilassa käsitellään happoja ja kemikaaleja Taideteollisen korkeakoulun toimitilastrategia ATFHIA, Harald Arnkilin haastattelu ATFHIA, Philip Deanin haastattelu ; ATFHIA, Harald Arnkilin haastattelu V102; ATFHIA, Ari Kivimäen haastattelu Vrt. ATFHIA, Hanna Karkun haastattelu Kansainvälisten asioiden hoitoon varatut tilat ovat tällä hetkellä toimivat. 25 V29; V43; V67; V72; ATFHIA, Helena Sederholmin haastattelu ; ATFHIA, Mika Ritalahden haastattelu ; ATFHIA, Harald Arnkilin haastattelu ; ATFHIA, Tuomas Laitisen haastattelu V29; V37; ATFHIA, Helena Sederholmin haastattelu ; ATFHIA, Mika Ritalahden haastattelu ; ATFHIA, Harald Arnkilin haastattelu ; ATFHIA, Tuomas Laitisen haastattelu ; ATFHIA, Muotoilun laitoksen harjoitusmestareiden keskustelutilaisuus ; ATFHIA, Muotoilun laitoksen tutkijoiden, assistenttien ja jatko-opiskelijoiden keskustelutilaisuus ATFHIA, Harald Arnkilin haastattelu

6 Korkeakoulun tilaongelmat opetuksessa Vastauksissa korostuivat lisätarve luentosaleille, studioille, pienryhmille, projekteille ja yksintyöskentelyyn. Luentotilat ja studiot ovat kasvavassa käytössä. Esimerkiksi Median laitoksen neljännen kerroksen seminaari- ja luentohuone on liian pieni, sillä sinne sopii korkeintaan 20 henkilöä, kun tilan tarve on noin 40 henkilölle. 28 Samoin Taiteen ja Muotoilun laitokset tarvitsevat opetukseen keskikokoista luentosalia, joka olisi nykyistä kahdeksannen kerroksen luentosalia suurempi, mutta Lumeen Sampo-salia pienempi. Studiotiloille olisi kysyntää enemmän kuin opettajat voivat varata käyttöönsä. Myös opiskelijat toivoivat omaa työpistettä, pöytää ja kaappia sekä varattavia projektitiloja kurssin ajaksi. 29 Pienryhmätilojen tarve ilmeni selkeästi myös kyselyn tuloksista, sillä vastauksissa enemmistö ilmoitti työskentelevänsä pienryhmässä ja yli puolet vastaajista haluaisi työskennellä enemmän pienryhmissä. 30 Taideteollisessa korkeakoulussa on tarvetta kahdesta kuukaudesta neljään vuoteen varattaville projektitiloille. Tämä edellyttää tiloilta joustavuutta, digitaalista infrastruktuuria ja joustavaa kalustusta sekä projisointilaitetta. 31 Koulutusohjelmien erilaiset tarpeet ilmenevät haastatteluissa esimerkiksi luentosalien osalta. Muotoilun laitoksen vaatesuunnittelun lehtorin Tuomas Laitisen mukaan olemassa olevissa tiloissa luentosaleja käytetään melko harvoin, koska vaatesuunnittelun opetus sisältää enimmäkseen ohjausta ja yksilöopetusta. Hänen mukaansa luento- ja projektitilat voisivat olla laitoksen eri koulutusohjelmien yhteistiloja. Sen sijaan vaatetuksen koulutusohjelmassa tarvitaan vapaata ja muunneltavaa työskentelytilaa, jossa voi sotkea, levittää tavaroita ja ripustaa seinälle piirroksia. Vastauksissa toivottiin nykyisiä luokkatiloja studiomaisempaa opetusympäristöä, jolloin tilat koostuisivat studioista, laboratorioista ja raakatilasta. 32 Tällaisen tilan tarvetta tukee myös se seikka, että tulevaa kehitystä on vaikea ennustaa, jonka vuoksi kaikkia tiloja ei kannata tehdä valmiiksi. 33 Elokuvataiteen opetustilat poikkeavat muista laitoksista, sillä opetus tapahtuu elokuvateatterissa. Ongelmana on, että nykyiset teatterit on suunniteltu enemmän elokuvan katsomiseen kuin vuorovaikutteiseen opetukseen. Tilat ovat ankeita ja niistä puuttuu luonnonvaloa. Penkkirivien pitäisi kaareutua voimakkaammin edistääkseen vuorovaikutusta. Hyviä esimerkkejä löytyy 28 ATFHIA, Philip Deanin haastattelu ATFHIA, Helena Sederholmin haastattelu ; ATFHIA, Philip Deanin haastattelu ; ATFHIA, Pirjo Hirvosen haastattelu V1-V165. Ks. Liite 1, kysymykset nro ATFHIA, Philip Deanin haastattelu ATFHIA, Muotoilun laitoksen tutkijoiden keskustelutilaisuus Raakatilalla tarkoitetaan tilaa, jota ei ole suunniteltu valmiiksi yhdelle toiminnolle. 33 V103; ATFHIA, Pirjo Hirvosen haastattelu ; ATFHIA, Tuomas Laitisen haastattelu

7 kaupallisista elokuvateattereista. Ne soveltuvat sekä elokuvan katsomiseen että luento-opetukseen. 34 Tämän lisäksi fiktiiviset harjoituselokuvat tarvitsevat projektitilan, johon voidaan kerätä elokuvassa tarvittavaa herätemateriaalia ja ideoida vapaalle seinäpinnalle. Projektihuone on tärkeä myös sen jälkeen kun kuvaukset ovat alkaneet, vaikka huoneessa ei juuri oleskella. Tällöin se toimii elokuvassa käytettävien tavaroiden säilytyspaikkana. Tarvittaessa elokuvan edistymisestä voi käydä tarkistamassa seinälle kootusta aikataulusta ja suunnitelmista. Kuvaukset tehdään yleensä maaliskuussa, mutta elokuvan prosessointi alkaa jo marraskuussa. Elokuvan kuvauksen jälkeen huone vapautuu muuhun käyttöön. 35 Kyselyssä tiedusteltiin opetustilojen tarpeita ja niiden tärkeysjärjestystä. Vastaajat kokivat opetustilassa tärkeimmiksi av-laitteet, luonnonvalon ja langattoman verkkoyhteyden. Vähiten annetuista vaihtoehdoista sai kannatusta mahdollisuus porata seinään reikä ilman lupaa. Opetustiloissa ei myöskään ollut tarvetta tulostimelle ja kopiointilaitteelle. 36 Korkeakoulun tilaongelmat tutkimuksessa Korkeakoulun tutkijoiden käytettävissä olevat tilat vaihtelevat laitosten kesken. Yleisesti ottaen laitosten tutkijoiden tilat ovat puutteelliset, ahtaat tai niitä ei ole lainkaan. Muotoilun laitoksella tutkijat jakavat ahtaan yhteisen työskentelytilan. Elokuvataiteen ja lavastuksen laitoksella jatko-opiskelijoilla ei ole tutkimukseen tarvittavaa tilaa lainkaan, jonka vuoksi tutkijat ja käsikirjoittajaopiskelijat työskentelevät pääasiassa kotonaan. 37 Kirjastokeskus Araliksen puolella on tutkijahuoneita, jotka vaikuttavat siltä kuin ne olisivat usein käyttämätöminä. Tutkijoilla on kuitenkin eri pituisia jaksoja, mikä aiheuttaa tilanteita, jolloin joku huone on jossakin vaiheessa odottamassa seuraavaa tutkijaa. Lisäksi tutkijoilla on mahdollisuus käyttää huoneita eri vuorokaudenaikoina, mikä saattaa antaa vaikutelman siitä, että tiloja ei käytetä lainkaan. Tutkijatilaan pääsee vain tutkija itse omalla lakullaan. 38 Muotoilun laitoksen tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden mukaan ongelmana on, että tutkijahuoneet sijaitsevat suhteellisen kaukana muusta laitoksen toiminnasta, mikä vaikeuttavat sujuvaa vuorovaikutusta. Tutkijat toivoisivat varattavia yksityisiä huoneita yhteisen tilan läheisyydestä ja tiloja, jotka tukevat enemmän spontaaneja kohtaamisia. Nyt tutkijoiden tilat ovat alimitoitettuja, eivätkä ne kykene tukemaan Aallon strategiaan kirjattua tutkimusintensiteetin 34 ATFHIA, Mika Ritalahden haastattelu Esimerkkejä toimivista elokuvateattereista opetukseen on esim. Sellossa ja Tanskan elokuvakoulussa. 35 ATFHIA, Mika Ritalahden haastattelu Elokuvataiteen puolella tehdään kaksi fiktioelokuvaa ja 2 3 dokumenttielokuvaa vuodessa. Fiktion tavoin dokumenttielokuva ei tarvitse omaa projektihuonetta, koska se perustuu reaalimaailmaan, eikä kuvauksen rekvisiittaa tarvita. 36 V1-V167. Ks. Liite 1, kysymys nro V17; ATFHIA, Mika Ritalahden haastattelu ; ATFHIA, Helena Sederholmin haastattelu Riitta-Liisa Leskisen kommentti Onnissa

8 kasvupyrkimystä. Myös tutkijoille tulisi olla tilaa, jossa voi rauhoittua ja saada yksityisyyttä. Haastatteluissa esitettiin, että Muotoilun laitokselle tarvitaan lisää muunneltavia tiloja noin henkilölle, neuvotteluhuone ja yksittäisiä tutkijahuoneita sekä vierailevien tutkijoiden tilat. 39 Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksen tilatarvelistalla on varustettu pienstudio, jota laitos nimittää tutkimusluolaksi. Siitä haluttaisiin luoda eri tutkimusryhmille matalan kynnyksen kokoontumistila, jossa olisi mukana huoneita hiljaiseen työskentelyyn ja projektitiloja kohtausten ryhmäharjoituksiin. 40 Tällä hetkellä tutkiminen keskittyy pääosin kannettavan tietokoneen äärellä työskentelyyn. Työtilojen pitäisi mahdollistaa malli- ja ryhmätyöskentely sekä tukea ergonomista päätetyöskentelyä. Tutkijat toivovat yhteistä "areenaa", jossa voi kohdata muita tutkijoita sekä Taideteollisessa korkeakoulussa että Aaltoyliopistossa. Korkeakoulun tutkijoiden tilat pitäisi kuitenkin sijaita muun laitoshenkilökunnan ja perusopiskelijoiden läheisyydessä. 41 Korkeakoulun tilaongelmat taiteellisessa toiminnassa Opiskelijat toivoivat muokattavia projektitiloja taiteen tekemiseen. 42 Tämä tuli ilmi sekä kyselytutkimuksessa että haastatteluissa. Tämä on huomionarvoista, sillä nykyisiltä Taiteen laitoksen kuvataiteen maisteriopiskelijoilta puuttuvat omaehtoiset työskentelytilat Taideteollisesta korkeakoulusta. Tilan puutteeseen on etsitty ratkaisua Otaniemestä, josta opiskelijoille on varattu ateljeetiloja. Lisäksi Aallossa valmistellaan Taiteen laitoksen biotaiteen laboratoriota rakennettavaksi Otaniemeen. Laboratorio toteutetaan yhdessä Helsingin yliopiston ja Taiteteollisen korkeakoulun Median laitoksen kanssa. Muut Taiteen laitoksen tilatarpeet koskevat residenssitoimintaa ja uuden koulutusohjelman (YOYO:n) opetustiloja. 43 Korkeakoululta puuttuu pysyvä tarpeeksi suuri näyttelytila, jossa voitaisiin järjestää MOA eli Masters of Arts näyttely. Sen sijaan MOA-näyttelyä varten rakennetaan erikseen kallis näyttelytila, jossa herkemmät työt jäävät helposti jalkoihin. Erikseen rakennettavan näyttelyn sijaan työt voisivat olla näytteillä koko ajan. Taideteollisen korkeakoulun nykyisinä galleriatiloina toimivat kahdeksannen kerroksen aula, Lumeen galleriakäytävä ja kirjaston edusta, jotka ovat kaikki 39 ATFHIA, Muotoilun laitoksen tutkijoiden keskustelutilaisuus ; ATFHIA, Pekka Korvenmaan haastattelu ATFHIA, Mika Ritalahden haastattelu V V12; V48; V79; V ATFHIA, Harald Arnkilin haastattelu ; ATFHIA, Helena Sederholmin haastattelu ; Koivunen

9 kulkutiloja. 44 Myös Taiteen laitoksen taidekasvatuksen koulutusohjelman galleriana toimii kuudennen kerroksen käytävälle rakennettu tila. 45 Haastatteluissa ehdotettiin, että näyttelytila olisi hyvä sijoittaa pääsisäänkäynnin yhteyteen. Tila voisi olla kosketusnäytöllä toimivien mediaseinien rajaama tila ja siinä esitettäisiin Taideteollisessa korkeakoulussa tehtyjä töitä. Tekniikka on ollut tähän mahdollista jo nyt ja asiasta on keskusteltu, mutta sitä ei ole vielä toteutettu. 46 Mahdollisena näyttelypaikkana voisivat toimia myös pajat ja studiot. Tämä nostettiin esiin harjoitusmestareiden keskustelutilaisuudessa. Keskustelussa ehdotettiin studioiden yläosaan rakennettavaa vierailijoiden parveketta, jonne he voisivat tulla tutustumaan pajan toimintaan kuten lasitehtaassa. 47 Porin Taiteen ja median yksikkö Porin taiteen ja median laitoksella on emoyliopistossa vain pieni huone. Varsinaisesti laitos sijaitsee Porin yliopistokeskuksessa, jossa ovat mukana myös Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja kauppakorkeakoulu. 48 Haastattelujen perusteella tilojen suhteen paras tilanne näyttää olevan Porin Taiteen ja median laitoksella. Sillä on käytössään riittävästi tiloja erilaista toimintaa varten. Porin yliopistokeskuksessa laitoksella on käytössään 10 työhuonetta, ateljee-luokka, mac-luokka, neuvotteluhuone ja käsikirjasto, aulatila sekä kahvihuone. Lisäksi laitos käyttää kiinteistö Oy Porin Puuvillan vanhan värjäämön tiloja opetus-, tutkimus- ja työtilakäyttöön sekä Generaattorigalleriaa näyttelytilana. Värjäämössä sijaitsevat myös opiskelijoille tarkoitetut työtilat. 49 Korkeakoulun tilaongelmat vuorovaikutuksen näkökulmasta Parhaimmillaan tilat tukevat yhteisöllisyyttä, koulutusohjelmien välistä vuorovaikutusta ja oppimista. Korkeakoulun koulutusohjelmien ja laitosten välisen vuorovaikutuksen haasteena on laitosten tilojen sijoittuminen hajanaisesti eri kerroksiin. Hajaantuneet opetustilat estävät vuorovaikutuksen, satunnaiset kohtaamiset ja hiljaisen tiedon siirtymisen. Tilojen sijoittelulla voitaisiin edistää tiiviimpää yhteistyötä laitosten välillä. Nykyisten koulutusohjelmien käytössä voisi olla enemmänkin yhteistiloja, kuten aiemmin todettiin myös kyselyn vastauksista. Muotoilun laitoksen johtajan Pirjo Hirvosen mukaan opetustilojen kehittämisessä voitaisiin hyödyntää aiempaa enemmän opetuksen palautejärjestelmän kautta 44 ATFHIA, Harald Arnkilin haastattelu Lisäksi seiniin kiinnittäminen on Lumeen galleriassa lähes mahdotonta ja seinät kupruilevat. Galleriakäytävällä on liikaa luonnonvaloa. 45 ATFHIA, Helena Sederholmin haastattelu ATFHIA, Ari Kivimäen haastattelu ATFHIA, Muotoilun laitoksen harjoitusmestareiden keskustelutilaisuus ATFHIA, Harri Laakson haastattelu Kauppakorkeakoulu on alkaen siirtynyt osaksi Turun yliopistoa. 49 ATFHIA, Harri Laakson haastattelu

10 kerättyä tietoa ja parantaa sitä kautta koulutusohjelmia ja niiden tarpeita. 50 Kyselyn mukaan 53% vastaajista haluaisi, että Taideteollinen korkeakoulu olisi vuorovaikutteisempi kuin nyt ja 23% haluasi lisää avoimuutta. 51 Vastaajat kokivat kyselyn perusteella tärkeimmiksi epämuodolliset kohtaamispaikat ja eri koulutusohjelmien väliseen yhteistyöhön tarkoitetut tilat. 52 Parhaat edellytykset yhteistyölle voidaan rakentaa jo olemassa olevan vuorovaikutuksen varaan. Nykyiset laitokset, koulutusohjelmat ja yksiköt, kuten Designium 53, Muova 54, Future Home Institute 55 tekevät keskenään yhteistyötä yli tila- ja organisaatiorajojen. Korkeakoulun sisällä Muotoilun laitos tekee yhteistyötä Taiteen ja Median laitosten sekä Lumeen kanssa. Myös Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos, Median laitos ja Lume tekevät tiivistä yhteistyötä. Taiteen laitos opettaa kaikkien laitosten opiskelijoita kuvataiteessa, taidehistoriassa, taiteen ja muotoilun teoriassa. 56 Kansainvälisten asioiden yksikkö tekee yhteistyötä kaikkien Taideteollisen korkeakoulun laitosten ja yksiköiden kanssa. Aallon tasolla tehdään yhteistyötä Teknillisen korkeakoulun ja Kauppakorkeakoulun useiden yksiköiden kanssa. Eräänä esimerkkinä tästä on Muotoilun laitoksen pyrkimys luoda tiiviimpi yhteistyö AAD:n eli Art, Achitecture & Design kesken. Hankkeessa on mukana Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosasto. 57 Aallon suunnitelmissa on rakentaa Otaniemeen yhteinen opiskelijoiden talo (tai oppimiskeskus), jossa opiskelijat voisivat tehdä työtä, viettää vapaa-aikaa ja jossa riittää pöytiä työskentelyyn. 58 Median laitoksen johtajan Philip Deanin mukaan pitäisi pyrkiä hyödyntämään tutkimuksen ja koulutuksen synergiaa, ja tukea sitä tilaratkaisuissa. Sen vuoksi hän ehdottaa MIT Media Lab -mallia esikuvaksi. MIT Media Lab -studiotila sijaitsee neliömäisen tilan keskellä ja sitä rajaavat läpinäkyvät seinät. Studiota kiertää käytävä ja sen ulkoreunaan sijoittuvat tutkijan ja opetushenkilökunnan 50 V26; V29; V31; V126; V138; ATFHIA, Pirjo Hirvosen haastattelu V1-V168. Ks. liite 1, kysymys nro V1-V166. Ks. liite 1, kysymys nro Designium edistää toiminnallaan muotoilun uuden tiedon ja osaamisen siirtymistä elinkeinoelämään sekä muotoilun käyttöasteen lisääntymistä elinkeinoelämän piirissä tavoitteena Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn sekä työllisyyden merkittävä kasvu. 54 Muova on Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun ja Vaasan yliopiston yhteinen tutkimusja tuotekehityskeskus, joka tarjoaa muotoilu-, tutkimus- ja koulutuspalveluita. Muova tutkii, kouluttaa ja kehittää luovasta osaamisesta tietoa ja sovelluksia, jotka edistävät suomalaisten pkyritysten kansainvälistä kilpailukykyä. 55 Future Home Institute on elämisen ympäristöihin keskittyvä soveltavan tutkimuksen monialainen tutkimusyksikkö. Tutkimushankkeissa tarkastellaan käyttäjäkokemusta asumisen, työn tekemisen ja palvelujen käytön viitekehyksessä. Future Home Institute tuottaa tietoa tukemaan elämisen ympäristöjen kehittämistä, palvelutarjonnan määrittelyä ja asiakaslähtöistä liiketoimintaa. 56 ( ). 57 ATFHIA, Pirjo Hirvosen haastattelu ; ATFHIA, Mika Ritalahden haastattelu ; ATFHIA, Philip Deanin haastattelu ; ATFHIA, Hanna Karkun haastattelu ; ATFHIA, Helena Sederholmin haastattelu ATFHIA, Helena Hyvösen haastattelu

11 huoneet. Tilajäsennys mahdollistaa tutkijaryhmälle oman alueensa, jolloin tutkimus tapahtuu yhdessä ja erikseen. 59 Kansainvälisyyden näkökulma Kuva 1. MIT Media Lab -tilajäsennys. Korkeakouluun on luotu 1990-luvun alussa maailmanlaajuisesti uniikki organisaatio huolehtimaan kansainvälisyyden operatiivisesta toiminnasta strategian mukaisesti. Kansainvälisyys on osa korkeakoulun jokaisen yksikön ja koulutusohjelman toimintaa. Korkeakoulun johtava dekaani johtaa kansainvälisyyttä kansainvälisten asiain tukemana ja päävastuu kaikesta kansainvälisyydestä on korkeakoulun kansainvälisissä asioissa IAC (International Affairs). IAC vastaa korkeakoulun liikkuvuudesta prosessin siihen saakka, kunnes henkilö on hyväksytty korkeakouluun asiakkaaksi. Tämän jälkeen hän on OOP:n asiakas. Jatko-opiskelijat, tutkijat, vierailevat opettajat TTI:n ja laitosten asiakkaita siltä osin, kun sisällöt tai asiakkaan tarve sitä vaatii. 60 IAC institutionalisoi korkeakoulun kumppanuudet sekä käyttää niitä strategisesti. Esimerkiksi liikkuvuusprosessin, projektitoiminnan ja yhteistutkintojen partnereita on lähes 200 ympäri maailmaa. IAC:n erityisosaamista on kansainvälisen rahoituksen hankinta, hakemusten teko, projektimanagerointi sekä osaamisen siirto osaksi korkeakoulun ja sen kumppanien toimintaa. IAC koordinoi myös erilaisia verkostoja, joista merkittävin on Cumulus International Association of Universities and Colleges of Art, Design and Media -järjestön sihteeristön hoito. 61 Cumuluksessa on 2010 yhteensä 169 jäsentä 43 maasta ja se on maailman ainoa alojemme koulutuksen ja tutkimuksen järjestö. IAC hoitaa myös sopimukset ja verkostoitumista päivittäin. IAC:n asiakkaina ovat opiskelijat, 59 ATFHIA, Philip Deanin haastattelu ; ATFHIA, Tuomas Laitisen haastattelu ATFHIA, Eija Salmen sähköposti ATFHIA, Eija Salmen sähköposti

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

PORIN VISUAALINEN KESKUS

PORIN VISUAALINEN KESKUS PORIN VISUAALINEN KESKUS Esiselvityshanke 27.11.2006-31.3.2007 LOPPURAPORTTI Essi Lindberg SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1.1 Lähtökohdat Visuaalinen kulttuuri on Satakunnan vahvuus Halu yhteistyöhön Vallitseva

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

MONITILATOIMISTO ohjeita käyttöön ja suunnitteluun

MONITILATOIMISTO ohjeita käyttöön ja suunnitteluun MONITILATOIMISTO ohjeita käyttöön ja suunnitteluun Suvi Nenonen, Ursula Hyrkkänen, Heidi Rasila, Valtteri Hongisto, Jukka Keränen, Hannu Koskela, Esa Sandberg 3.9.2012 Esipuhe Monitoimiston suunnitteluohje

Lisätiedot

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset korkea-asteen oppilaitoksissa ESOK hanke Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa 2006 2009 www.esok.fi Paula

Lisätiedot

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun Käyttäjälähtöiset tilat Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun ISBN 978-952-457-531-7 Toimitustyö, graafinen suunnittelu ja taitto: Teonsana Oy Paino: Kirjapaino Markprint Oy Kannen kuva: Jari Härkönen

Lisätiedot

KIRJASTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

KIRJASTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN KIRJASTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN KERAVAN KAUPUNKI TYÖRYHMÄRAPORTTI 10.3.1999 Kirjastotoimintojen kehittäminen Sivu 2 (38) SISÄLLYS Työryhmän toimeksianto... 3 Keskeiset johtopäätökset... 5 Kehittämisen

Lisätiedot

MOVI 2010 LOPPURAPORTTI. Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu, BIT Tutkimuskeskus

MOVI 2010 LOPPURAPORTTI. Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu, BIT Tutkimuskeskus MOVI 2010 LOPPURAPORTTI Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu, BIT Tutkimuskeskus 0 RAPORTIN RAKENNE 1. Projektin ja tutkimuskohteen taustaa 1.1 MoVi-projektin lähtökohtia ja keskeisiä käsitteitä 2.

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot

Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen

Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen Anna Talasniemi TAIVEX-kehityshanke 31.10.2011 Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen Summary in English: The development

Lisätiedot

ORGANISAATIOIDEN TILAPREFERENSSIT

ORGANISAATIOIDEN TILAPREFERENSSIT ORGANISAATIOIDEN TILAPREFERENSSIT Strategialähtöisen preferenssityökalun kehittäminen Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Nora Hildén Ohjaaja: Professori Tomi Kallio

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Opas suunnittelu- ja konsultointiyritysten liiketoiminta-osaamisen kehittämiseen Tutkimusraportti Research Report 168 Marko Torkkeli Pekka Salmi Ville Ojanen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010 Kuva Teatterikorkeakoulun esityksestä Rara Avis, koreografia: Heidi Masalin, ensi-ilta 3.2.2005, kuva: Juuso Westerlund Teatterikorkeakoulu Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt ELSA Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt Tanja Kuronen-Mattila, Katri Korhonen, Eerikki Mäki, Eila Järvenpää Aalto-yliopisto, Tuotantotalouden laitos

Lisätiedot

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOPPI -RAPORTTI Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski

Lisätiedot

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö PEKKA OESCH Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö kehitys ja käytännöt Culture, Companies and Sponsorship Development and Practice TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN JULKAISUJA N:O 25 Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA I TILASTOTIETOA TAITEESTA NRO 33 PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään Kyselytutkimus ammatillisen tutkinnon

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

Aluksi OSA 1 Oppeja rakennuksen perustaksi OSA 2 Saatesanoja konseptille OSA 3 CoINNO konsepti Kiitokset

Aluksi OSA 1 Oppeja rakennuksen perustaksi OSA 2 Saatesanoja konseptille OSA 3 CoINNO konsepti Kiitokset Helsinki 2014 CoINNO-esiselvityshankkeen julkaisu Metropolia Ammattikorkeakoulu Taitto ja graafinen suunnittelu: Lena Malm Kannen kuva: Lena Malm Paino: Metropolian digipaino, Helsinki isbn 978 952 6690

Lisätiedot

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti Tiivistelmä Tämä raportti käsittelee suomalaisen oppimisen tutkimuksen tuotteistamista

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

2 /13. e-child oppimisjärjestelmä. Muotoilijoiden palkkatietoa. Ornamosäätiön stipendit ORNAMON LEHTI. Sivu 12. Kansi / Sivu 10.

2 /13. e-child oppimisjärjestelmä. Muotoilijoiden palkkatietoa. Ornamosäätiön stipendit ORNAMON LEHTI. Sivu 12. Kansi / Sivu 10. 1 2 /13 ORNAMON LEHTI e-child oppimisjärjestelmä Kansi / Sivu 10 Muotoilijoiden palkkatietoa Sivu 12 Ornamosäätiön stipendit Sivu 34 2 3 SISÄLLYS Nro 2 /13 3 Ornamo 4 Pääkirjoitus 5 Hallinto 6 Hallitus

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYVÄ TEKNILLINEN KORKEAKOULU

KANSAINVÄLISTYVÄ TEKNILLINEN KORKEAKOULU Helsinki University of Technology Department of Communications and Networking Teknillinen korkeakoulu Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos Espoo 2008 Report 1/2008 KANSAINVÄLISTYVÄ TEKNILLINEN

Lisätiedot

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 1/2013 Matka uudenlaiseen UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA s. 7 PUUTU TYÖPAIKKA- KIUSAAMISEEN s.6 Inhousekonsultista Tukea s.19 vinkit työnhakuun s.23 työhön s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti

Lisätiedot

POLYSTEEKKI. Teema: Tulevaisuus. Kohti oppimiskeskeistä kulttuuria. Talotekniikalla energiansäästöön. Teknillisen korkeakoulun aikakauslehti 3 4/2009

POLYSTEEKKI. Teema: Tulevaisuus. Kohti oppimiskeskeistä kulttuuria. Talotekniikalla energiansäästöön. Teknillisen korkeakoulun aikakauslehti 3 4/2009 POLYSTEEKKI Teknillisen korkeakoulun aikakauslehti 3 4/2009 Teema: Tulevaisuus Kohti oppimiskeskeistä kulttuuria Talotekniikalla energiansäästöön sisällys 3 4/2009 18 30 Yliopisto-opettajina toimivien

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

PALVELU KÄSIKIRJA KUVAUS TANSSIN AMMATTILAISILLE SUUNNATUISTA PALVELUISTA TANSSIN TALOSSA

PALVELU KÄSIKIRJA KUVAUS TANSSIN AMMATTILAISILLE SUUNNATUISTA PALVELUISTA TANSSIN TALOSSA PALVELU KÄSIKIRJA KUVAUS TANSSIN AMMATTILAISILLE SUUNNATUISTA PALVELUISTA TANSSIN TALOSSA Talon tulisi muodostua kaupunkilaisten kohtaamispaikaksi ja tapahtumakeskukseksi lavatansseineen, näyttelyineen,

Lisätiedot

ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖN LAATU JA KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY

ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖN LAATU JA KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖN LAATU JA KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY Osaajien preferenssit ja tyytyväisyys Helsingin, Tampereen, Turun, Jyväskylän, Porin ja Seinäjoen seuduilla Tampereen yliopisto Alueellisen

Lisätiedot

Selvitys kolmen taideyliopiston yhteistyöstä ja elokuvataiteenkoulutuksen asemasta

Selvitys kolmen taideyliopiston yhteistyöstä ja elokuvataiteenkoulutuksen asemasta Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Selvitys kolmen taideyliopiston yhteistyöstä ja elokuvataiteenkoulutuksen asemasta Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:1 Selvityshenkilö

Lisätiedot