Sisäinen yrittäjyys terveydenhuollossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisäinen yrittäjyys terveydenhuollossa"

Transkriptio

1 Eeva Laaksonen, Thomas Lemström, Juha V. Virtanen, Jarna Heinonen & Ulla Hytti Riittääkö innostus? Sisäinen yrittäjyys terveydenhuollossa

2 Riittääkö innostus?

3 Turun yliopiston kauppakorkeakoulu julkaisee teoksen Tekesin ja Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoituksella.

4 Eeva Laaksonen, Thomas Lemström, Juha V. Virtanen, Jarna Heinonen & Ulla Hytti Riittääkö innostus? Sisäinen yrittäjyys terveydenhuollossa

5 Copyright 2012 Turun yliopiston kauppakorkeakoulu; Eeva Laaksonen, Thomas Lemström, Juha V. Virtanen, Jarna Heinonen & Ulla Hytti Kansi, kuvitus ja taitto: Satu Kontinen Toimitus: Sanni Tengvall ISBN Painopaikka: Uniprint, Turku 2012

6

7

8 Saatteeksi Tämä käsikirja on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille ja muille terveydenhuollon uudistamisesta kiinnostuneille. Olemme pohtineet, mitä terveydenhuollon työntekijä tai johtaja voi tehdä kehittääkseen oman alansa käytäntöjä. Puhumme käsikirjassa sisäisestä yrittäjyydestä, joka tarkoittaa yksilön halua tehdä asiat uudella, totutusta poikkeavalla tavalla omassa työpaikassaan. Haluamme haastaa lukijat pohtimaan tätä omalla kohdallaan: Mitä itse voisin tehdä toisin oman työni ja työyhteisöni uudistamiseksi? Käsikirja on syntynyt Innovaatiojohtaminen terveyspalveluissa -tutkimushankkeessa, jossa oli mukana neljä erilaista terveydenhuollon yksikköä julkiselta ja yksityiseltä sektorilta. Tutkimuksessa etsimme innovatiivisia johtamistapoja sekä terveydenhuollon työntekijöitä, jotka soveltavat sisäistä yrittäjyyttä omassa työssään. Terveydenhuollon kaipaamaa muutosta voidaan ajaa myös ruohonjuuritasolla, ylhäältä ohjatun muutoksen rinnalla. Tutkimus toteutettiin osallistuvana tutkimuksena: havainnoimme terveydenhuollon organisaatioiden arkea ja haastattelimme työntekijöitä. Tavoitteemme oli pohtia, miten organisaatioiden toimintaa voitaisiin pienin askelin kehittää, sekä tukea näiden ideoiden toteuttamista arjessa. Pienillä ja yksinkertaisilla muutoksilla voi olla terveydenhuollon arjessa suuri vaikutus. Tämän käsikirjan avulla haluamme kertoa tutkimuksemme tuloksista laajemmalle lukijakunnalle ja rohkaista alan toimijoita ajamaan muutosta ja uudistumista. Tuloksemme nojaavat laajaan kenttätutkimukseen, jota ei olisi voitu toteuttaa ilman kohdeorganisaatioita. Lämpimät kiitokset Härkätien kuntayhtymän neuvola- ja kouluterveydenhuollolle, Sairaala Pulssille, Salon kaupungin työterveyshuollolle ja Turun yliopistollisen keskussairaalan silmätautien klinikalle. Lisäksi kiitämme rahoittajiamme, Tekesiä ja Kunnallisalan kehittämissäätiötä, tämän projektin mahdollistamisesta. Turussa loppukesästä 2012 Eeva, Thomas, Juha, Jarna ja Ulla TSE Entre, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

9

10 Sisällys Johdanto 11 Miksi terveydenhuolto tarvitsee sisäisiä yrittäjiä? 11 Mitä sisäinen yrittäjyys on? 12 Esimerkkitapauksia 15 Kirsi luo oman hoitajavastaanoton 17 Lasse kehittää leikkaustekniikkaa 21 Jaana luo mahdollisuuksia 25 Sisäisen yrittäjyyden mahdollistajia 29 Työnjaon vaihtoehtoja 31 Tiimityö mahdollisuutena 33 Palautteen ja tuen merkitys 37 Avoimuus, osallistaminen ja erilaisuuden salliminen 39 Yksilön rooli ja itsensä toteuttaminen 43 Haaste johtajuudelle 47 Kaikkien osallisuus ja vastuullisuus 52 Sitoutuminen johtamiseen 55 Kirkas perustehtävä ja tulevaisuuden suunta 56 Johtamisen työkalut käyttöön 59 Sisäisen yrittäjyyden avaimia 65 Viitteet 73 Kirjallisuutta 74 Kirjoittajat 77 9

11

12 Johdanto Miksi terveydenhuolto tarvitsee sisäisiä yrittäjiä? Terveydenhuoltosektori on haastavassa tilanteessa. Sille asettavat uudenlaisia vaatimuksia muun muassa väestön ikääntyminen ja elintavat, julkisen talouden säästöpaineet sekä teknologisoitunut hoito kalliine kustannuksineen. Huolenaiheena on myös terveydenhuollon työntekijöiden jaksaminen. Terveydenhuollon organisaatioissa toteutetaan jatkuvasti paljon erilaisia projekteja toimintatapojen muuttamiseksi. Tällä alalla muutosten läpivieminen ei kuitenkaan aina ole helppoa, koska terveydenhuoltojärjestelmää ohjataan niin taloudellisesti, poliittisesti kuin lainsäädännölläkin. Terveydenhuollon uudistamiseen on sanansa sanottavana muun muassa valtiolla, kunnilla, vakuutusyhtiöillä ja terveydenhuollon asiakkailla. Niukat taloudelliset resurssit ohjaavat ja rajoittavat uudistustyötä. Julkisen talouden kestävyysvaje koskettaa myös yksityistä sektoria muun muassa erilaisten tilaaja-tuottajamallien ja Kela-korvauskäytäntöjen välityksellä. Byrokraattisiksi väitetyissä terveydenhuollon organisaatioissa saattaa siis olla vähän tilaa luovuudelle ja riskialttiille hankkeille, mutta siitä huolimatta tai ehkä juuri siksi terveydenhuollossa tarvitaan innovatiivisia yksilöitä, jotka yritteliäästi ajavat uudistuksia omilla työpaikoillaan. Erityisesti tästä syystä keskitymme sisäisiin yrittäjiin eli yksilöihin, jotka haluavat tehdä asiat uudella tavalla omalla työpaikallaan. Vähäisistäkään resursseista huolimatta sisäinen yrittäjä ei jää kurjuutta surkuttelemaan vaan keksii ongelmaan luovan ratkaisun. Kysymys on siis hyvin maanläheisestä toiminnasta, jossa keksitään uusia tapoja selviytyä hankalasta tilanteesta. 11

13 Muutos ja uudistuminen eivät putoa taivaasta tai tule johdolta, vaan jokaisella työntekijällä on niiden toteuttamisessa oma roolinsa. Sisäisessä yrittäjyydessä päätoimija on yksilö itse. Vaikka sisäisellä yrittäjyydelläkään ei suomalaista terveydenhuoltoa uudisteta käden käänteessä, jo lyhyellä aikavälillä se voi tehdä alalla työskentelevien työstä mielekkäämpää. Mitä sisäinen yrittäjyys on? Yksinkertaistaen sisäinen yrittäjyys tarkoittaa sitä, että toisen palveluksessa oleva suhtautuu työhönsä niin sitoutuneesti, innostuneesti ja oma-aloitteisesti kuin toimiessaan omassa yrityksessään. 1 Terveydenhuolto-organisaatioiden työntekijöitä haastatellessamme huomasimme, että sisäistä yrittäjyyttä pidetään usein peikkona. Kuvitellaan, että se tarkoittaa esimerkiksi hoitajien ryhtymistä yrittäjiksi. Sisäinen yrittäjyys ei kuitenkaan ole yrityksen pyörittämistä perinteisessä mielessä, vaan termi viittaa henkilöihin, jotka omassa työpaikassaan päättävät tehdä asioita uudella tavalla. Tällainen sisäinen yrittäjä ei välttämättä ole mikään superihminen vaan ihan tavallinen työntekijä, joka toimii toisin, itsensä likoon heittäen. Sisäinen yrittäjä etsii ja löytää mahdollisia muutoskohteita ja ryhtyy toteuttamaan ideoitaan. 2 Sisäistä yrittäjyyttä ei voi kehittää kaikissa organisaatioissa yhden mallin mukaisesti, eikä terveydenhuollon toimialalle ominaisia piirteitä voi sivuuttaa. Terveydenhuollossa on paljon rakenteita, jotka vaikeuttavat henkilöstöstä kumpuavien muutosprosessien läpivientiä, esimerkiksi lääkärien ja hoitajien erilliset linjaorganisaatiot, monikanavainen rahoitus ja kankeat tietojärjestelmät. 3 Terveydenhuollossa potilaan turvallisuus on tietenkin etusijalla, joten ihan kaikkia ideoita ei siitäkään syystä voida toteuttaa. Kuiten- 12

14 kin terveydenhuoltoalalla on paljon mahdollisuuksia sisäisen yrittäjyyden toteuttamiseen. Tässä kirjassa esittelemme kolme esimerkkitapausta: kaksi terveydenhuollon sisäistä yrittäjää sekä sisäistä yrittäjyyttä tukevan johtajan. Nämä esimerkkitarinat ovat fiktiivisiä, mutta ne perustuvat kenttätutkimuksen aineistoon. Esimerkit kuvaavat, kuinka erilaisissa työtehtävissä toimivat ihmiset voivat uudistaa omaa työtään, työtehtäviään ja organisaatiotaan. Tarinat havainnollistavat tekijöitä, jotka edistävät sisäisen yrittäjyyden toteutumista. Käsittelemme kutakin näistä tuonnempana syvällisemmin. Tarkastelemme muun muassa työnjaon ja tiimityön mahdollisuuksia, palautteen ja tuen merkitystä, vuorovaikutusta, yksilöllisyyttä sekä itsensä toteuttamista. Lopuksi pohdimme, millaisia haasteita sisäinen yrittäjyys luo johtamiselle ja johtajuudelle terveydenhuollossa. Sisäinen yrittäjyys on rajojen rikkomista, ja se vaatii henkilökohtaista riskinottoa ja olemassa olevien käytäntöjen kyseenalaistamista. 4 Samalla se luo työntekijälle mahdollisuuksia kehittää itseään, työyhteisöään ja sitä kautta koko terveydenhuollon toimintakenttää. Heitämme haasteen niin työntekijöille kuin johtajillekin: sisäinen yrittäjyys tarvitsee rohkeita ja päättäväisiä yksilöitä sekä organisaatiota, joka tukee heidän päämääriään. 13

15 14

16 Esimerkkitapauksia Terveydenhuolto-organisaatioissa työskentelee monien eri ammattiryhmien edustajia, joiden tehtävänkuvat ja samalla sisäisen yrittäjyyden piirteet vaihtelevat. Ensimmäinen esimerkkitarina kuvaa sairaanhoitajaa oman työnsä ja koko organisaation uudistajana. Toisessa tarinassa esittelemme lääkärin hoitokäytäntöjen kehittäjänä, ja kolmas valaisee johtajien mahdollisuuksia sisäiseen yrittäjyyteen ja sen edistämiseen työyhteisössä. 15

17 16

18 Kirsi luo oman hoitajavastaanoton Sairaanhoitajana erikoissairaanhoidossa työskentelevä Kirsi on aina tehnyt työnsä hyvin ja tunnollisesti. Muutamia vuosia sitten opintonsa päättänyt Kirsi on ollut jo jonkin aikaa samassa työpaikassa, ja hänet tunnetaan luotettavana ja ammattitaitoisena hoitajana, joka noudattaa esimiesten toiveita ja sovittuja työvuoroja. Kirsi on kuitenkin huomannut, että hänen yksikkönsä on kovin kiireinen; töitä on vaikka muille jakaa. Jonot tuntuvat kasvavan koko ajan, mutta lisää työvoimaa ei ole odotettavissa. Hän on huolestunut paitsi omasta ja työkavereidensa jaksamisesta myös potilaiden asemasta. Hän tietää, että jotain on tehtävä. Kirsillä on tapana pitää ammattitaitoaan yllä käymällä säännöllisesti koulutuksissa. Eräässä tilaisuudessa hän kuulee mielenkiintoisen esitelmän hoitajavastaanotoista. Hoitajavastaanotolla hoitaja tekee sellaisia rutiinitoimenpiteitä, jotka lääkäri normaalisti tekisi. Lääkäri voi kuitenkin opettaa ja delegoida niitä hoitajille. Kirsi innostuu ymmärtäessään, että hoitajavastaanotto saattaisi olla ratkaisu kasvaviin jonoihin. Lisäksi hän tietää, että hänen oma työnsä muuttuisi aimo harppauksen, jos hän ottaisi itselleen tällaisen uudenlaisen toimenkuvan. Hän saisi paljon lisää vastuuta ja uusia tehtäviä. Kirsi arvelee myös, että hoitajavastaanotto auttaisi lääkäreitä keskittymään vaativampiin tapauksiin, kun heidän ei enää tarvitsisi käyttää niin paljon aikaa rutiinitoimenpiteisiin. Kirsiä askarruttaa muutama asia. Ei ole aivan selvää, miten hänen pitäisi edetä ajatuksensa kanssa. Kirsi pohtii, miten paljon hänen omaa 17

19 työaikaansa menisi vastaanoton pyörittämiseen ja miten paljon hän voisi toisaalta vapauttaa lääkärin aikaa. Lisäksi hänen on pohdittava, mitä välineitä hän tarvitsisi ja mihin huoneeseen hän vastaanottonsa perustaisi. Kirsi siis päätyy suunnittelemaan vastaanottoaan samaan tapaan kuin tuleva yrittäjä yrityksen perustamista. Käytännön seikkoja enemmän Kirsiä mietityttää se, miten esimies ja työkaverit reagoisivat hänen ehdotukseensa. Ilman esimiehen tai organisaation muun johdon tukea Kirsin on mahdotonta aloittaa vastaanottotoimintaa. Työkaverit sen sijaan saattaisivat olla kateellisia, jos hän saisi oman vastaanoton. Ennen kaikkea Kirsiä jännittää, onko hänen ideansa muiden mielestä aivan tuulesta temmattu. Kirsi esittää ideansa parille luotetulle työkaverilleen, jotka rohkaisevat häntä jatkamaan. Lopulta hän rohkaistuu esittelemään asian omalle esimiehelleen. Esimies ei suin päin riennä tukemaan ideaa vaan epäröi aluksi; onhan tällainen lääkärin tehtävien siirto hoitajalle heidän klinikallaan ennenkuulumatonta. Ideassa on pohdittavaa myös esimiehelle: Onko Kirsi oikea henkilö hoitajavastaanoton pitäjäksi? Entä mikä esimiehen rooli on vastaanoton perustamisessa ja työntekijän kannustamisessa? Sovitaan, että asiaan palataan. Kirsi kysyy mielipidettä myös kahdelta lääkäriltä, jotka pitävät ajatusta hyvänä ja antavat muutaman käytännön neuvon, miten vastaanotto kannattaa järjestää. Kirsin oma esimies päätyy asiaa mietittyään siihen, että idea on hyvä ja se kannattaa toteuttaa. Lopulta Kirsi viestittää ideastaan myös organisaation ylemmille portaille, ja hänen suunnittelutyönsä kantaa hedelmää: hoitajavastaanottoa päätetään kokeilla. Kirsin esimies tekee tarvittavat järjestelyt niin, että hoitajan työaika saadaan riittämään myös vastaanoton pyörittämiseen. Kirsi on tehnyt suunnittelutyön pitkälti omalla ajallaan, joten hänestä on mukavaa, että hän saa kiitosta esimieheltään. Lisäksi hänelle järjestetään pieni rahallinen palkinto aloitteen tekemisestä. 18

20 Kokeilun tulokset osoittautuvat hyviksi. Vastaanottokäytäntö on toimiva, koska Kirsin työpaikka on jo aiemmin organisoitu tiimien muotoon. Jokainen tiimi vastaa omista potilaistaan, joten Kirsi pystyy luontevasti valikoimaan omalle tiimilleen kuuluvat rutiinipotilaat ja ohjaamaan heidät omalle vastaanotolleen. Työkaveritkaan eivät ole kateellisia, vaan osa heistä alkaa jopa suunnitella omia vastaanottoja. 19

21 20

22 Lasse kehittää leikkaustekniikkaa Lasse on ortopedian erikoislääkäri. Työ on hänelle tärkeää ja hän nauttii siitä, että saa auttaa potilaita. Erityisesti leikkausten tekeminen on hänelle mieleen. Hän on vuosien saatossa huomannut kehittyvänsä yhä paremmaksi polvikirurgiksi. Työpaikallaan hän on päässyt seuraamaan vanhempien kirurgien työskentelyä ja oppimaan heiltä. Mahdollisuus kehittyä työssä on ollut ratkaiseva tekijä Lassen työpaikkavalinnoissa. Tämä näkyy hänen työhistoriassaan. Kokemusta on kertynyt sekä julkiselta että yksityiseltä puolelta. Hyvien resurssien sekä osaavien työtoverien ja kollegojen lisäksi Lasse arvostaa ennen kaikkea työrauhaa sitä, että saa rauhassa keskittyä potilastyöhön. Hän inhoaa lippujen ja lappujen täyttämistä, kaikenlaista byrokratiaa, turhia palavereja, johtamisoppeja, kehittämisprojekteja ynnä muuta tarpeetonta huuhaata. Sellaiseksi hän epäilee myös puhetta sisäisestä yrittäjyydestä. Kaiken huuhaan keskellä Lassea rauhoittaa tieto siitä, että hänen osaamiselleen olisi kysyntää myös muualla. Lassen vanha kurssikaveri on hiljattain houkutellut häntä perustamaan uutta ortopedista klinikkaa naapurikaupunkiin. Lasse itse asiassa mietti asiaa vakavasti ja olisi tarttunut tilaisuuteen, jos hänen kollegaystävänsä olisi tehnyt samoin. Ortopedia täyttää Lassen elämän, ja hän on työssään kunnianhimoinen. Toisin kuin jotkut hänen kollegoistaan, hän ei tyydy siihen, että tekee mitä osaa, vaikka potilaat ovatkin useimmiten tyytyväisiä. Hän haluaa kehittyä lääkärinä ja kirurgina sekä hyödyntää työpaikallaan alan uusinta tietoa ja osaamista. 21

23 Lasse lukee alansa tieteellisiä julkaisuja ja matkustaa säännöllisesti kansainvälisiin kongresseihin. Ortopedisen kirurgian ja traumatologian kongressissa Havaijilla Lasse saa kuulla uudesta polvileikkaustekniikasta. Tulokset ovat hyviä ja tekniikan hyödyt vaikuttavat ilmeisiltä. Tekniikan soveltaminen tosin vaatii uudenlaista tähystyslaitetta. Kotiin palattuaan Lasse esittelee tekniikkaa ensin lähimmille kollegoilleen ja pitää siitä sitten esityksen lääkäripalaverissa. Kollegat arvioivat uuden tekniikan huomattavasti entisiä leikkaustapoja paremmaksi. Lasse päättää haalia käsiinsä kaiken aihetta käsittelevän kirjallisuuden. Hän ottaa jopa sähköpostitse yhteyttä amerikkalaiseen tiimiin, joka tekniikan on kehittänyt. Hän myös selvittää tarvittavan laitteen hinnan. Lasse ottaa asian uudelleen esille lääkäripalaverissa, jossa ovat läsnä kaikki kollegat sekä hänen esimiehensä, leikkaustoiminnasta vastaava vanhempi kirurgi. Yhdessä todetaan, että leikkaustekniikka ja uusi laitteisto lyhentäisivät polvileikkaukseen kuluvaa aikaa merkittävästi. Leikkauksissa säästynyt aika voitaisiin käyttää poliklinikkavastaanottoaikojen lisäämiseen. Niistä on Lassen työpaikalla puutetta. 22

24 Uusi tähystyslaite saadaan seuraavan vuoden budjettiin, ja Lasse käy Berliinissä harjoittelemassa laitteen käyttöä kahden viikon ajan. Palattuaan Saksasta hän kertoo leikkaussalihoitajille, että uusi laite otetaan käyttöön seuraavalla viikolla, sekä esittelee asiat, jotka hoitajien pitää uudentyyppisten leikkausten aikana ottaa huomioon. Hän myös opastaa kollegoitaan, jotka haluavat oppia käyttämään tähystyslaitetta. 23

25 24

26 Jaana luo mahdollisuuksia Jaana on kokenut lääkärijohtaja ja pitkän linjan kliinikko, joka tekee edelleen myös vastaanottotyötä. Hän on suvereeni erikoisalansa osaaja. Lisäksi hän on vuosien kuluessa hankkinut monenlaista johtamiskoulutusta. Taannoinen organisaatiouudistus avasi Jaanalle mahdollisuuden tarttua entistä vastuullisempaan tehtävään: nyt hän johtaa julkista avoterveydenhuollon yksikköä, johon kuuluu muutama lääkäri ja joukko terveydenhoitajia. Terveydenhoitajat tekevät varsin itsenäistä työtä monissa eri työpisteissä. Kaikki työntekijät ovat kokeneita ja osaavia. Jaana nauttii heidän arvostustaan, koska kaikki tietävät, että Jaana tuntee heidän työnsä. Jaanalla on tukenaan oma esimies, jonka kanssa hänellä on hyvät välit. Esimies tukee Jaanaa mutta ei puutu hänen työnsä yksityiskohtiin. Jaanan työparina ja terveydenhoitajien esimiehenä toimii vanhempi terveydenhoitaja. Heidän yhteistyönsä sujuu erinomaisesti. Hiljattain voimaan tullut asetus lisäsi Jaanan yksikön tehtäviä entisestään. Tästä huolimatta myös budjettia leikattiin. Jaanalla olisi paljon kehittämisideoita, mutta uudessa tilanteessa hänen ei ole aivan helppo viedä niitä eteenpäin. Yhtälö on vaikea mutta jo tutuksi käynyt vähemmällä pitää saada aikaan enemmän. Jaanan etuna on, että hän tuntee yksikkönsä läpikotaisin. Varsinaista löysää ei ole, mutta joitakin asioita voitaisiin tehdä tehokkaammin. Terveydenhoitajien tulisi Jaanan mielestä muuttaa työnsä painotuksia. Muutos vaikuttaisi työaikoihin ja vuosilomiin, minkä vuoksi Jaana arvioi uudistuk- 25

27 sen vaikeaksi toteuttaa. Vanhoihin käytänteisiin on totuttu vuosien saatossa. Jaanan työpari on samaa mieltä. Työaikojen muuttaminen ei ole läpihuutojuttu. Jaanalla on vakaa näkemys siitä, mitä muutoksia yksikön käytänteissä tulee tehdä. Hän voisi periaatteessa runnoa muutokset läpi toteamalla: Toteutamme nämä kolme muutosta. Valitettavasti työajat vähän muuttuvat, mutta sille ei voi mitään. Näin hän on toki uransa aikana nähnyt esimiesten menettelevän. Tällainen toimintapa vaatisi kuitenkin, että muutosten toteutumista valvottaisiin jatkuvasti. Siihen ei ole käytännössä mahdollisuuksia, koska yksikön terveydenhoitajien ja lääkärien työ on varsin itsenäistä. Sitä paitsi Jaana tietää olevansa ennen kaikkea kehittäjä, tukija ja mahdollistaja. Tämän hän toi selkeästi esille jo kahvitilaisuudessa, jonka hän järjesti johtajanimityksensä jälkeen. Jaana kuvaili visiotaan kahvinjuonnin ja kakunsyönnin lomassa: Tehdään yhdessä, niin saamme parempaa ja voimme paremmin. Jaana kertoo yksikkönsä palaverissa, että vähemmällä täytyy tästä lähtien saada aikaiseksi enemmän. Hän korostaa, että yksiköllä on valta tehdä päätökset siitä, miten toimintaa tehostetaan ja mistä säästetään. Jaana myös kyselee ideoita mahdollisista menettelytavoista. Jaanan työpari ehdottaa, että seuraavassa kuussa järjestettäisiin päivän mittainen työpaja, jossa ideoita kehitettäisiin porukalla. Työpajassa syntyy joukko erilaisia ideoita, joita kehitetään eteenpäin parityönä. Jaana pitää huolta siitä, että parityöskentelylle järjestetään tarvittava aika ja että tulokset kirjataan ylös. Hän toimittaa työpareille taustamateriaalia. Paritöiden tulokset puretaan seuraavassa kuussa ja niistä valitaan yhdessä toteutettaviksi viisi ideaa. Jaana on tyytyväinen, koska hänen omien ehdotustensa lisäksi toteutettaviksi valikoituu kaksi sellaista ideaa, jotka eivät ole tulleet Jaanalle edes mieleen. 26

28 Tästä alkaa pitkä prosessi, jonka hitaus kieltämättä koettelee nopeatempoisen Jaanan hermoja. Se on hänelle henkilökohtaisesti kehittämisprosessin vaativin vaihe. Hän haluaisi jo koko tarmollaan siirtyä uusiin asioihin mutta ymmärtää muutoksen vievän aikansa. Täytyy jaksaa vääntää yhä uudelleen samoja asioita rautalangasta ja pitää innostusta yllä. Pienin askelin saavutetaan tilanne, jossa uudet käytänteet toimivat myös yksikön arjessa. Kehittämistyö ei tietenkään pääty siihen, vaan jatkuu edelleen. Yhteiset onnistumisen kokemukset luovat työpaikalle myönteisen ilmapiirin. 27

29 28

30 Sisäisen yrittäjyyden mahdollistajia Tässä luvussa tulkitsemme edellisiä esimerkkitarinoita sisäisen yrittäjyyden näkökulmasta. Esiin nostamamme teemat ovat työnjako, tiimityö, palaute ja tuki, avoimuus, osallistaminen ja erilaisuuden salliminen sekä yksilöllisyys ja itsensä toteuttaminen. Tutkimuksemme perusteella ne kaikki edistävät sisäisen yrittäjyyden toteutumista terveydenhuoltoorganisaatiossa. 29

31 30

32 Työnjaon vaihtoehtoja Suomessa terveydenhuollon työntekijät on tyypillisesti jaoteltu tiukasti muun muassa lääkäreihin, sairaanhoitajiin, lähihoitajiin ja sairaala-apulaisiin sekä noudatettu työntekijäryhmien mukaista tehtävien jakoa. Tällainen jaottelu on kuitenkin vähitellen käymässä vanhanaikaiseksi luvulla terveydenhuollon työnjakoa on uudistettu erilaisten pilottiprojektien avulla. Näissä projekteissa erityisesti lääkärien tehtäviä on siirretty hoitajille, jotka ovat uusista tehtävistä selviytyäkseen saaneet koulutusta ja tukea lääkäreiltä. 5 Ensimmäisessä esimerkkitarinassa sairaanhoitaja Kirsi toimi sisäisesti yritteliäästi ja lähti ennakkoluulottomasti perustamaan hoitajavastaanottoa. Uudenlaisessa työnjaossa on paljon mahdollisuuksia. Hoitajavastaanotto on vain yksi mahdollinen tapa järjestää töitä uudelleen terveydenhuollon ympäristössä. Hoitajavastaanottoja on tutkittu Suomessa vähän, mutta aikaisemman tutkimuksen perusteella tiedetään, että potilaat ovat yleensä tyytyväisiä niihin. Suomesta tai ulkomailta ei ole tutkimusnäyttöä siitä, että vastaanotot johtaisivat kustannussäästöihin. 6 Vastaanottoja ei kannatakaan perustaa säästösyistä, vaan lähtökohtana tulee olla potilas ja hoidon vaikuttavuus. Kuten Kirsin tarina havainnollistaa, hoitajavastaanoton kehittämisessä huolellinen valmistelu sekä lääkärien ja esimiesten tuki ovat korvaamattomia. Toimiva työnjaon uudistaminen vaatii myös työntekijöiden kouluttamista uusiin tehtäviin sekä toimintavaltuuksien ja vastuiden selkeää määrittelemistä. Parhaisiin tuloksiin päästään, kun uusi työnjako suunnitellaan moniammatillisena yhteistyönä ja kun kaikki sitoutuvat siihen. 7 31

33 Uudenlaiset tehtävät voivat tuoda työntekijälle enemmän vastuuta ja näin ollen lisätä työmotivaatiota, mikä näkyy sekä hoitaja Kirsin että lääkäri Lassen tarinoissa. Molemmille kehittävä työote antoi mahdollisuuden uuden oppimiseen ja ammattitaidon kartuttamiseen. Myös heidän sitoutuneisuutensa työhön vahvistui, kun he pystyivät vaikuttamaan omaan työhönsä ja organisoimaan tehtäviään osaamisensa mukaan ja omista lähtökohdistaan. Aikaisempi tutkimus osoittaa, että tyytyväisyys työhön lisääntyy, kun tehtävät ovat haasteellisempia ja paremmin omaa koulutusta vastaavia. Organisaatiokin hyötyy motivoituneista työntekijöistä. Lassen kehittämisaktiivisuus ei ulottunut enää siihen, miten leikkaussalista hoitajille vapautunut aika käytetään. Miten se vaikuttaa leikkaussalihoitajien työaikoihin tai mistä poliklinikalle järjestetään muuta henkilökuntaa, jotta lääkärit pääsevät lisäämään vastaanottojaan? Tämä jäi esimiehen vastuulle ja Lassen ulottumattomiin. Kirsi sen sijaan pohti myös muiden työntekijäryhmien ajankäyttöä: kun hänen työnkuvansa laajentuu, lääkäreille jää enemmän aikaa haastavampien potilaiden hoitamiseen. Pula hoitohenkilökunnasta ja jatkuva säästöpaine hankaloittavat työnjaon muutoksia. Tästä huolimatta on osoitettu, että hoitajien osaamisen nykyistä parempi hyödyntäminen ja heidän tehtävänkuvansa monipuolistaminen parantavat terveyspalveluiden saatavuutta. 8 Niinpä uusista työnjaon mahdollisuuksista hyötyvät laajasti hoitajat, lääkärit, terveydenhuollon organisaatiot, asiakkaat sekä yhteiskunta. Parhaassa tapauksessa työnjakoa uudistettaessa on vain voittajia. 32

34 Tiimityö mahdollisuutena Esimerkkihoitajamme Kirsi oli jo ennen hoitajavastaanoton aloittamista toiminut tiimissä, joka vastasi tietynlaisista potilaista. Tämä madalsi kynnystä ryhtyä kehittämään vastaanottoa juuri näille potilaille. Hänellä oli jo entuudestaan vankka asiantuntemus tiiminsä potilaista, mikä auttoi häntä luottamaan itseensä ja ideaansa hoitajavastaanoton perustamisesta. Sisäisessä yrittäjyydessä onkin tärkeää, että työntekijä uskaltaa kokeilla uusia asioita ja luottaa siihen, että hänellä on mahdollisuus onnistua. 9 Tutkimuksessamme huomasimme laajemminkin tiimityön mahdolliset hyödyt terveydenhuollon organisaatioissa. Myös aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että tiimityö tukee sisäistä yrittäjyyttä. Ongelmia voidaan jakaa pienempiin kokonaisuuksiin, ja tiimeissä voidaan tehdä päätöksiä hallittavamman kokoisista asioista. Työntekijöiden on helpompi ymmärtää näitä rajatumpia ongelmia ja ryhtyä toimeen niiden korjaamiseksi. 10 Tästä oli kysymys myös esimerkkitapauksessamme: Sairaanhoitaja Kirsi oli tietoinen oman tiiminsä jonotilanteesta, lääkärien kiireestä ja potilaiden tarpeista. Näin ollen hän saattoi itsenäisesti pohtia ratkaisua näihin ongelmiin. Kirsi hyötyi siitä, että hän työskenteli tiimissä ja sai olla mukana päättämässä tiimin asioista. Tutkimuksessamme huomasimme, että työntekijät kokevat tiimien tuovan joustavuutta työskentelyyn. Toimivassa organisaatiossa päätöksenteko on hajautettua. 11 Tiimityön uskotaan myös edistävän uudenlaista työnjakoa terveydenhuollossa. 12 Vaikka päätöksenteko tiimimuotoisessa työnteossa 33

35 onkin osittain jätetty tiimeille, esimiesten rooli ei silti pienene. Esimiehillä on tärkeä tiimityötä tukeva tehtävä. Kuten uudet tavat jakaa työtä, voi tiimityökin lisätä työmotivaatiota ja kiinnostusta työhön. Ennen kaikkea toimivat tiimit, joissa on hyvä henkilökemia, tukevat osaamisen kehittymistä ja asiantuntemuksen karttumista. Voidaankin ajatella, että tiimityö kannustaa sisäiseen yrittäjyyteen terveydenhuollossa. Polvikirurgiaa kehittänyt esimerkkitarinan Lasse ajoi uutta leikkausmenetelmää oman valintansa perusteella ja itsenäisesti tiimistä riippumatta. Työyhteisön ei kuitenkaan tule syrjiä sellaisia henkilöitä, jotka eivät kehitä omaa työtään yhtä aktiivisesti. Vaikka ollaan kollegoja, niin ollaan ennen kaikkea yksilöitä. Joku tuntee polvet, toinen taas olkapäät. Joku haluaa leikata, toinen tehdä vastaanottotyötä. Omilla mieltymyksillä on merkitystä, ja työnkuvissa sekä tiimien roolituksissa tulee sallia niihin perustuvat erot. Useimmiten kehittämistoimista päätetään tiukasti yhden ammattiryhmän sisällä. Vaikka leikkaussaleissa työskennellään sujuvasti tiimeissä, hoitomenetelmistä päättävät lääkärit. Hoitajilla on rajallinen mahdollisuus vaikuttaa työtapojen uudistamiseen, vaikka varsin usein uudenlaiset työtavat liittyvät sekä lääkärin että hoitajan työhön. Esimerkiksi Lassen työpaikalla leikkaussalihoitajat saivat perusteellista tietoa uudesta leikkausmenetelmästä vasta viikkoa ennen kuin tähystyslaitteen käyttö oli määrä aloittaa potilastyössä. 34

36 35

37 36

38 Palautteen ja tuen merkitys Jotta sisäinen yrittäjyys voisi kukoistaa, johdon ja esimiehen olisi tuettava työntekijöitä ja annettava heille palautetta. 13 Osa tuesta on rohkaisua, osa on asiantuntemusta ja osa liittyy tarvittavien resurssien ja ajan järjestämiseen. Kaikista aloitteellisimmatkin työntekijät tarvitsevat keskustelukumppaneikseen niin kutsuttuja mentoreita, jotka eivät välttämättä puutu itse tekemiseen mutta tarjoavat kokemuksensa ja näkemyksensä työntekijän käyttöön. Joskus tällainen mentori löytyy oman organisaation ulkopuolelta. Yhtä lailla sisäinen yrittäjyys tarvitsee sponsoreita, jotka järjestävät tilaa, aikaa ja resursseja kokeilujen tekemiseen. 14 Esimerkkitarinan Kirsi esitteli ideaansa kollegoilleen, joiden kannustus oli ratkaisevaa sille, että Kirsi alkuinnostuksen jälkeen jatkoi vastaanottohankkeensa edistämistä. Lähimpien työkaverien tuki ja rohkaisu onkin erityisen tärkeää työntekijälle, joka on aikeissa panna itsensä likoon uusien käytänteiden luomiseksi. Lähimmät työtoverit ja esimiehet voivat edistää sitä, että yksilöt suuntautuvat kehittämään ja omaksumaan innovatiivisia käytänteitä. 15 Jaana kannusti työntekijöitään ideoimaan ja toteuttamaan uudistuksia työyhteisössä ja näin omalla esimerkillään ja asenteellaan muokkasi ilmapiiriä uudistuksille myönteiseksi. Jaanan tuella oli erityinen merkitys hänen esimiesasemansa vuoksi. Keskijohdolla on avainrooli yrittäjämäiselle toiminnalle suotuisan kulttuurin tukemisessa. 16 Valitettavan usein esimiesasemassa toimivat henkilöt ovat taipuvaisia tukemaan alaisissaan niin kutsuttuja hiljaisia seuraajia sen sijaan, että näkisivät kriittisissä ja ennakkoluulottomissa muutoksentekijöissä piilevät mahdollisuudet. 17 Sisäisesti yritteliäs organisaatio tarvitsee 37

39 itseensä luottavia ja aktiivisia työntekijöitä, jotka ovat valmiita ottamaan aloitteen omiin käsiinsä. Vaikka hiljaiset seuraajat ovat esimiehen näkökulmasta helppoja johdettavia, he eivät yleensä edistä sisäistä yrittäjyyttä: he eivät nimittäin useinkaan kyseenalaista olemassa olevia käytänteitä. 18 Joissain tapauksissa lähiesimiesten kyvyttömyys alaisten tukemiseen on perua asioista, jotka ovat jääneet ratkaisematta ylemmässä johtoportaassa. Usein jopa sairaaloiden johtajilla on perustavanlaatuisia vastuuseen, valtaan, tilivelvollisuuteen ja esimiesasemaan liittyviä epäselvyyksiä, jotka he itse tunnistavat vain osittain. 19 Sisäisen yrittäjyyden edistäminen ei onnistu pelkästään juhlapuheiden pohjalta. Mikäli ylimmän ja keskijohdon oma esimerkki ja sitoutuminen eivät näy käytännön toiminnassa, sisäinen yrittäjyys latistuu pelkäksi retoriikaksi muuttumatta uudenlaiseksi tekemiseksi. Johdon tulisi järjestelmällisesti ja uskottavasti minimoida sisäiseen yrittäjyyteen liittyviä riskejä ja esteitä sekä ohjata siihen resursseja, jotta organisaatioon voisi kehittyä työntekijälähtöistä kehittämistoimintaa tukeva ilmapiiri ja kulttuuri. 38

40 Avoimuus, osallistaminen ja erilaisuuden salliminen Sisäisesti yritteliäässä organisaatiossa työntekijöiden ja johdon tulisi jakaa näkemys organisaation tulevaisuudesta. 20 Kun kaikilla on kirkas yhteinen käsitys siitä, mihin suuntaan organisaatiossa kuljetaan, voidaan arjen käytäntöihin antaa löyhyyttä, mikä mahdollistaa työtapojen ja -prosessien uudistamisen. 21 Tämä ei tarkoita sitä, että kaikkien osapuolten tulisi olla yhtä mieltä kaikista asioista. Pikemminkin päinvastoin: olemassa olevaa kyseenalaistamalla löydetään mahdollisuuksia muutokselle. Johdon ja esimiesten tulee kuitenkin aktiivisesti korjata vääriä odotuksia, huolehtia parhaiden käytäntöjen leviämisestä, hoitaa työntekijäsuhteita ja purkaa jännitteitä organisaation sisällä. Johdonmukaisesti toteutettuna tämä synnyttää organisaatiokulttuurin, joka osallistaa henkilöstöä kehittämistyöhön erilaisista näkökulmista huolimatta. 22 Sisäisen yrittäjyyden avainasioita on, että työntekijät kykenevät ja saavat ilmaista mielipiteensä suoraviivaisesti. Työntekijät ja heidän osaamisensa ja näkemyksensä ovat merkittäviä voimavaroja muutokselle. Jotta työntekijät saisivat äänensä kuuluviin, kipeistäkin asioista on kuitenkin uskallettava puhua avoimesti nostettava kissa pöydälle. Sisäisillä yrittäjillä on valtavirrasta poikkeavia näkemyksiä, ja he voivat olla ratkaisevan tärkeitä organisaation uudistumiselle ja kilpailukyvylle. Juuri yksilöiden erilaisuus on sisäiselle yrittäjyydelle voimavara. Sisäisen yrittäjyyden alkukipinä piilee usein näissä tavanomaisesta poikkeavissa 39

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

uusivaltion työelämän kehittämislehti No 03 2013 Sinä olet ihminen ROHKEUTTA JA ELINVOIMAA PELIIN!

uusivaltion työelämän kehittämislehti No 03 2013 Sinä olet ihminen ROHKEUTTA JA ELINVOIMAA PELIIN! uusivaltion työelämän kehittämislehti No 03 2013 Sinä olet ihminen ROHKEUTTA JA ELINVOIMAA PELIIN! 03 UUSI-KAIKU 03 Pääkirjoitus 04 Valtio on hyvä työpaikka 8 Ajankohtaista 11 Ministeri Paula Risikko Nyt

Lisätiedot

Museoiden johtamis- ja

Museoiden johtamis- ja Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa Ulla Teräs, Eeva Teräsvirta Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa Keskustelunavaus Julkaisija:

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen Työhyvinvoinnin uhkatekijät Marina Toivonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Päiväys Päiväys 2.3.2015 Tekijä Marina Toivonen Koulutusohjelma Liiketalous Opinnäytetyön otsikko

Lisätiedot

Perusasioista pieniin ihmeisiin

Perusasioista pieniin ihmeisiin polemia Marja-Liisa Manka, Laura Bordi ja Kirsi Heikkilä-Tammi Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Sparraava esimies. motivoida nuoria työssä?

Sparraava esimies. motivoida nuoria työssä? Sparraava esimies Kuinka motivoida nuoria työssä? Pamfletti pohjautuu T-Median ja TATin tekemien tutkimusten tuloksiin (Nuoret ja johtaminen, Työnantajakuva). Teesien koostaminen: Maria Vesanen, Päivi

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ

JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ Sanomalehtiyliopisto kevät 2010 JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ 1 JULKAISU No 32 Avoin yliopisto 2 JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ 3 Sanomalehtiyliopisto kevät 2010 4 Julkaisija

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 9 2012 Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Martin, Heiska, Syvälahti, Hoikkala Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Julkaisija: Ylioppilaiden

Lisätiedot

Kuntajohto muutoksen osaajana

Kuntajohto muutoksen osaajana Kuntajohto muutoksen osaajana Anneli Valpola Lukijalle Kuntia koskeviin muutoksiin valmistautuminen, niiden kohtaaminen ja hallinta edellyttävät monenlaista osaamista kunnan eri toimijoilta. Erityisesti

Lisätiedot

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille Osaamisen johtamisella on selvä yhteys yrityksen menestykseen! Kilpailun kansainvälistyessä ja kiristyessä osaamisesta on tullut merkittävä kilpailutekijä. Yrityksen kilpailukyky riippuu siitä, miten se

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 1/2013 Matka uudenlaiseen UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA s. 7 PUUTU TYÖPAIKKA- KIUSAAMISEEN s.6 Inhousekonsultista Tukea s.19 vinkit työnhakuun s.23 työhön s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT Jouko Havunen & Jan Sten 2011 1. JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä No. 8 3.9.2009 Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä Hanna Suoranta Yhteenveto Nuorten asenteet ovat muuttuneet. Demografia on epäsuotuisaa. Organisaatioiden kilpailukyky rakentuu entistä

Lisätiedot