Hallituksen toimintakertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen toimintakertomus"

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2010

2 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernituloslaskelma 6 Konsernitase 7 Konsernin rahavirtalaskelma 8 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksesta 9 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Segmentti-informaatio Hankitut liiketoiminnot Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muut kulut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Tuloverot Osakekohtainen tulos Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Rahoitusvarojen ja velkojen kirjanpitoarvot 23 arvostusryhmittäin 14. Omaisuuserien arvonalentuminen Pääomamenetelmällä yhdistellyt yritykset Pitkäaikaiset saamiset Laskennalliset verosaamiset ja -velat Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat Omaa pääomaa koskevat tiedot Osakeperusteiset maksut Korolliset velat Ostovelat ja muut velat Rahoitusriskien hallinta Muut vuokrasopimukset Vakuudet ja vastuusitoumukset Lähipiiritapahtumat Tytär-, osakkuus- ja yhteisyritykset Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat 33 Emoyhtiön tuloslaskelma 34 Emoyhtiön tase 34 Emoyhtiön rahavirtalaskelma 35 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot 36 Tilintarkastuskertomus 40 Allekirjoitukset 41 Tunnusluvut 42 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 43 Pörssitiedotteet vuonna

3 Hallituksen toimintakertomus Nurminen Logistics Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Toinen vuosipuolisko volyymikehitykseltään positiivinen Suomen ulkomaankauppa kääntyi nousuun vuoden 2010 aikana. Elpymistä hidasti kuitenkin satamien maaliskuinen ahtaajalakko, joka vaikutti logistisiin virtoihin koko kevään ajan. Nurminen Logisticsin kannalta keskeisin markkina, Suomen ja IVY-maiden välinen ulkomaankauppa, lähti kasvuun vasta kesän 2010 aikana, ja yhtiön markkinatilanne oli alkuvuodesta odotuksia vaikeampi. Toinen vuosipuolisko oli volyymikehitykseltään positiivinen, mutta yhtiön kannattavuutta rasitti Vuosaaren satamassa sijaitsevan logistiikkakeskuksen tappioiden kasvaminen. Kysyntä ja volyymit paranivat vuoden aikana sekä rautatiekuljetuksissa että erikois- ja raskaskuljetuksissa. Satamalogistiikkamarkkina pysyi haastavana koko vuoden. Yhtiön pääasiakasryhmistä metsäteollisuuden kysyntä parani vuoteen 2009 verrattuna. Konepajateollisuuden kysynnän pohja saavutettiin vuoden 2010 alussa, ja markkinatilanne parani loppuvuonna. Vaikea hintakilpailutilanne helpotti hieman vuoden loppua kohden volyymien nousun myötä. Nurminen Logistics säilytti markkinajohtajan asemansa Suomen IVY-rautatieviennissä vuonna 2010, mutta markkinan elpymisestä huolimatta esimerkiksi paperin rautatievienti Suomesta IVYmaihin oli edelleen vain 50 % vuoden 2008 tasosta. Markkinatilanteen uskotaan kehittyvän vuonna 2011 positiivisesti. Yhtiön Vuosaaren-logistiikkakeskuksen näkymät ovat vuotta 2010 paremmat jo tehtyjen uusien asiakassopimusten myötä. Liikevaihto kasvoi, kannattavuus heikkeni kulujen kasvaessa Tilikauden 2010 liikevaihto oli 69,7 miljoonaa euroa (2009: 62,5 miljoonaa), jossa oli kasvua vuoteen 2009 verrattuna 11,5 %. Raportoitu liiketulos oli -618 (2 374) tuhatta euroa. Se laski näin ollen 126 %. Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä 533 (1 965) tuhatta euroa. Näin ollen vertailukelpoinen liiketulos oli tuhatta euroa, jossa on laskua vuoteen 2009 verrattuna 381 %. Katsauskauden kertaluonteinen tuotto oli suuruudeltaan tuhatta euroa. Se syntyi, kun yhtiö luopui tiedotetun mukaisesti osto-optiostaan ja etuosto-oikeudestaan Vuosaaren-logistiikkakeskukseen, jossa se toimii pitkäaikaisel- la vuokrasopimuksella. Saadusta tuhannen euron korvauksesta tuhatta euroa euroa tuloutettiin vuodelle Loppu- korvaosuus on tuloutettu katsauskaudelle. Osto-option alkuperäinen voimassaoloaika oli Katsauskauden kertaluonteiset kustannukset syntyivät yhtiön yt-neuvottelujen perusteella tiedotettujen henkilöstöjärjestelyjen toteuttamisesta sekä tiedotetusta toimitusjohtajan toimisuhteen päättymisestä. Lisäksi yhtiölle aiheutui katsauskauden viimeisellä neljänneksellä poikkeuksellinen kertaluonteinen yksittäiseen toimeksiantoon perustunut luottotappio suuruudeltaan 484 tuhatta euroa. Yhtiön liikevaihdon kasvu perustui kysynnän elpymiseen erityisesti katsauskauden loppupuolella. Varsinkin Suomi IVY-rautatievienti kehittyi suotuisasti kesästä alkaen, samoin konepajateollisuuden asiakkuudet kaikilla markkina-alueilla. Yhtiön satamalogistiikkapalveluissa kehitys oli vaimeampaa. Kotkassa ja Haminassa IVY-maihin suuntautuvat transitovolyymit ovat edelleen alhaisella tasolla. Vuosaaressa volyymit kääntyivät kasvuun katsauskauden viimeisellä neljänneksellä. Liiketuloksen lasku johtui pääosin henkilöstökulujen kasvusta ja Vuosaaren-logistiikkakeskuksen vuokrakulujen kasvusta. Vuosaaren-logistiikkakeskuksen vuokra on noussut sopimuksen mukaisesti 0,8 miljoonaa euroa vuoteen 2009 verrattuna. Vuosaarenlogistiikkakeskuksen liiketappio katsauskaudella oli 3,4 miljoonaa euroa. Vuonna 2009 yhtiössä toteutettiin myös lomautussäästöjä, jotka alensivat vertailukauden kuluja 1,5 miljoonaa euroa. Kannattavuutta rasittaa myös osin hyvin kireä hintakilpailu. Venäjän ruplan vahvistuminen katsauskaudella paransi yhtiön rahoitustulosta 0,8 miljoonalla eurolla. Rahoitus- ja taserakenne Liiketoiminnan rahavirta oli tuhatta euroa. Investointien rahavirta oli -765 tuhatta euroa. Rahoituksen rahavirta oli tuhatta euroa. Katsauskauden lopussa yhtiön likvidit rahavarat olivat tuhatta euroa. Maksuvalmius oli koko tilikauden hyvä. Konsernin korollinen vieras pääoma oli 32,5 miljoonaa euroa, ja konsernin korollinen nettovelka oli vastaavasti 30,0 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 74,1 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 41,6 %. Lähipiirilainat Yhtiö ei ole antanut lähipiirilainoja. Yhtiöllä on vanhan John Nurminen Oy:n kokonaisjakautumisessa syntynyt velka uudelle John Nurminen Oy:lle. Lainan suuruus on ,81 euroa. Laina on viisivuotinen ja erääntyy Lainalle maksetaan korkoa, joka on 12 kk euribor + 1,00 % marginaali ja sitä on lyhennetty kvartaaleittain tasalyhenteisesti alkaen. Investoinnit Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat katsauskauden aikana 849 (2 900) tuhatta euroa eli 1,2 % liikevaihdosta. Poistot olivat 4,5 (4,6) miljoonaa euroa eli 6,4 % liikevaihdosta. Konsernirakenne Konsernirakenteessa ei ole tapahtunut muutoksia tilikaudella Konserniin kuuluvat emoyhtiö Nurminen Logistics Oyj

4 2 Nurminen Logistics Tilinpäätös 2010 Hallituksen toimintakertomus sekä sen suoraan tai välillisesti omistamat tytär- ja osakkuusyhtiöt (omistusosuus suluissa) RW Logistics Oy (100 %), JN Ferrovia Oy (100 %), OOO John Nurminen, Pietari (100 %), OOO John Nurminen, Moskova (100 %), Nurminen Maritime Latvia SIA (51 %), Pelkolan Terminaali Oy (20 %), ZAO Irtrans (100 %), OOO Huolintakeskus (100 %), OOO John Nurminen Terminal (100 %), ZAO Terminal Rubesh (100 %), Nurminen Logistics LLC (100 %), UAB Nurminen Maritime (51 %), Nurminen Maritime Eesti AS (51 %), CMA CGM Latvia SIA (23 %), CMA CGM Estonia Oü (23 %), Team Lines Latvia SIA (23 %) sekä Team Lines Estonia Oü (20,3 %). Tutkimus ja tuotekehitys Nurminen Logistics tarjoaa logistiikkapalveluja ja pyrkii jatkuvasti kehittämään niitä sekä yksin että yhteistyössä yhteistyökumppaneidensa kanssa. Toiminnan luonteen vuoksi yhtiöllä ei ollut tuloslaskelmassaan varsinaisia tutkimus- ja kehitysmenoja vuonna Muutokset ylimmässä johdossa Yhtiön johtoryhmään kuuluvat vt. toimitusjohtaja, CFO Antti Sallila (puheenjohtaja), Senior Vice President Jorma Kervinen (vastuualue: rautatiekuljetukset, huolinta ja terminaalit), Senior Vice President Hannu Vuorinen (erikoiskuljetukset ja projektipalvelut) ja Senior Vice President Harri Vainikka (myynti ja kumppanuudet). Johtoryhmän sihteerinä toimii Group Controller Ville Kujansuu. Yhtiön johtoryhmä uudistui Johtoryhmässä aloittivat uusina jäseninä Senior Vice President Jorma Kervinen (vastuualue: rautatiekuljetukset, huolinta ja terminaalit) ja Senior Vice President Hannu Vuorinen (erikoiskuljetukset ja projektipalvelut). Johtoryhmän kuuluivat myös puheenjohtaja President and CEO Lasse Paitsola sekä CFO Antti Sallila (talous ja rahoitus) ja Senior Vice President Harri Vainikka (myynti ja kumppanuudet). Johtoryhmän sihteerinä toimi Group Controller Ville Kujansuu. Asiasta tiedotettiin pörssitiedotteella Toimitusjohtaja Lasse Paitsola jätti toimitusjohtajan tehtävät yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan yhteisestä sopimuksesta Vt. toimitusjohtajana aloitti yhtiön talousjohtaja Antti Sallila. Hallituksen pitkäaikainen puheenjohtaja ja pääomistaja Juha Nurminen luopui yhtiön hallituksen puheenjohtajan tehtävästä Hän jatkaa hallituksen jäsenenä. Hallitus valitsi keskuudestaan uudeksi puheenjohtajaksi yhtiön hallituksessa vuodesta 2005 alkaen toimineen oikeustieteen kandidaatti Olli Pohjanvirran. Asiasta tiedotettiin pörssitiedotteella Henkilöstö Konsernin oman henkilöstön määrä oli tilikauden lopussa 344, kun se oli 346. Ulkomailla työskenteli 72 henkilöä. Henkilöstökulut olivat vuonna 2010 yhteensä 15,4 miljoonaa euroa (14,3 miljoonaa euroa vuonna 2009). Vuonna 2009 yhtiössä toteutettiin lomautussäästöjä, jotka alensivat vertailukauden kuluja 1,5 miljoonaa euroa. Yhtiö ilmoitti aloittavansa toimintansa sopeuttamisen markkinatilanteen mukaiseksi. Koko yhtiötä koskeneet yt-neuvottelut saatiin päätökseen Neuvotteluiden tavoitteena oli sopeuttaa yhtiön organisaatio- ja kustannusrakenteet markkinatilannetta vastaaviksi. Neuvottelujen henkilöstövaikutukset kohdistuvat 26 henkilöön, joista irtisanottiin 12. Sopeuttamisohjelman perusteella saavutetuista säästöistä arvioidaan vuonna 2011 toteutuvaksi 1,2 miljoonaa euroa ja vuodesta 2012 alkaen 1,5 miljoonaa euroa vuodessa. Säästötoimista aiheutui yhteensä 0,4 miljoonan euron suuruiset kertaluonteiset kulut, jotka rasittivat yhtiön tulosta vuoden 2010 aikana. Vuoden 2007 luvut ovat vanhan John Nurminen Oy:n tilinpäätöksestä eriytettyjä taloudellisia tietoja. Liikevaihto, EUR Liiketulos (EBIT), EUR

5 Hallituksen toimintakertomus Nurminen Logistics Tilinpäätös Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikaudella ja kahdella edeltäneellä tilikaudella löytyy tilinpäätöksen sivulta 42 ja henkilöstön palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma sivulta 17. Osana sopeuttamistoimia yhtiön Malmön-toimipiste lakkautettiin. Osakepohjainen kannustinjärjestelmä Nurminen Logistics Oyj:n hallitus päätti huhtikuussa 2008 konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Asiasta on tiedotettu pörssitiedotteella Osakkeet ja osakkeenomistajat Nurminen Logistics Oyj:n osake on noteerattu nykyisellä nimellään NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla alkaen. Nurminen Logistics Oyj:n rekisteröity osakkeiden lukumäärä on osaketta ja osakepääoma euroa. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtenäiset ääni- ja osinko-oikeudet. Yhtiö oli asti nimeltään Kasola Oyj. Yhtiö listautui Helsingin pörssiin Tilikaudelta 2009 ei jaettu osinkoa. Nurminen Logistics Oyj:n osakkeiden vaihto oli kappaletta, joka on 15,78 % osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli euroa. Tilikauden alin kurssi oli 2,81 euroa osakkeelta ja ylin 3,73 euroa osakkeelta. Kauden päätöskurssi oli 2,89 euroa osakkeelta, ja koko osakekannan markkina-arvo oli kauden lopussa euroa. Yhtiöllä oli vuoden 2010 lopussa 422 osakkeenomistajaa. Vuoden 2009 lopussa osakkeenomistajia oli 370. Lisätietoja yhtiön osakkeenomistajista löytyy yhtiön vuosikertomuksesta sivuilta Yhtiöllä on hallussaan omia osakkeita 705 kpl, joka on 0,005 % äänistä. Nurminen Logistics Oyj:llä on Liquidity Providing (LP) markkinatakaussopimus Evli Pankki Oyj:n kanssa. Sopimuksen mukaan Taseen loppusumma, EUR Evli Pankki Oyj antaa Nurminen Logistics Oyj:n osakkeelle osto- ja myyntitarjouksen siten, että suurin sallittu osto- ja myyntitarjouksen välinen erotus on 4 % laskettuna ostotarjouksesta. Markkinatakaajan tarjoukset sisältävät osakemäärän, jonka arvo on vähintään euroa. Evli Pankki Oyj sitoutuu antamaan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeelle osto-ja myyntitarjouksia NASDAQ OMX Helsinki Oy:n kaupankäyntijärjestelmässä pörssilistalla jokaisena pörssipäivänä vähintään 85 % pörssin jatkuvan kaupankäynti I:n ajasta sekä Nurminen Logistics Oyj:n osakkeeseen kaupankäyntipäivän aikana sovellettavassa huutokauppamenettelyssä. Osingonjakopolitiikka Yhtiön hallitus on määrittänyt yhtiön osingonjakopolitiikan, jonka mukaan Nurminen Logistics Oyj pyrkii jakamaan vuosittain osinkona, yhtiön rahoitusaseman niin salliessa, noin kolmanneksen tuloksestaan. Hallituksen valtuutukset Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta Yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään enintään oman osakkeen hankkimisesta. Osakkeita voidaan käyttää hallituspalkkioiden maksamiseen. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Osakkeista maksettava hinta määräytyy yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksetun hinnan mukaisesti. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2011 asti. Valtuutus päättää osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 :ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisen oikeuksien antamisesta. Annetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa enintään uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia voidaan käyttää muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista sisältää oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.

6 4 Nurminen Logistics Tilinpäätös 2010 Hallituksen toimintakertomus Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista ehdoista osakeanteja ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2011 asti. Omistukseen ja äänivallan käyttöön liittyvät sopimukset ja järjestelyt Yhtiön tiedossa ei ole Nurminen Logistics Oyj:n omistukseen ja äänivallan käyttöön liittyviä osakassopimuksia lukuun ottamatta tiedotettua johdon ja hallituksen jäsenten sitoumusta olla myymättä tai muutoin luovuttamatta tiedotteen päivämäärällä omistamiaan John Nurminen Oy:n osakkeita ja niiden perusteella John Nurminen Oy:n jakautumisessa jakautumisvastikkeena saamiaan yhtiön osakkeita ilman yhtiön hallituksen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Liputukset Nurminen Logistics Oyj on tilikauden aikana julkaissut viisi arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9. pykälän edellyttämää ilmoitusta omistusosuuden muutoksista , , , ja julkaisut pörssitiedotteet ovat nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Nurminen Logistics Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa tehtiin seuraavat päätökset: Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaus Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osingonmaksu Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta ei makseta osinkoa. Hallituksen kokoonpano ja palkkiot Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt: Olli Pohjanvirta, Juha Nurminen, Rolf Saxberg, Jukka Nurminen sekä Eero Hautaniemi. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Tero Kivisaari ja Antti Pankakoski. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Juha Nurmisen ja varapuheenjohtajakseen Rolf Saxbergin. Hallitus asetti myös tarkastusvaliokunnan, jonka jäseniksi valittiin Eero Hautaniemi, Jukka Nurminen ja Olli Pohjanvirta. Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäsenille vuoden 2011 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta maksettavien vuosipalkkioiden taso säilyy muuttumattomana ja että palkkiot maksetaan seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle euroa, varapuheenjohtajalle euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle euroa. Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta. Vuosipalkkiosta 50 % maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita kolmeen vuoteen lukien niiden vastaanottamisesta. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 :ään sisältyvää yhtiökokouksen kutsuaikaa koskevaa yhtiöjärjestysmääräystä siten, että yhtiökokouskutsu on toimitettava viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi 9 muutettiin hallituksen esityksen mukaisesti siten, että yhtiökokouskutsu voidaan vaihtoehtoisesti toimittaa julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään oman osakkeen hankkimisesta. Osakkeita voidaan käyttää hallituspalkkioiden maksamiseen. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Osakkeista maksettava hinta määräytyy yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksetun hinnan mukaisesti. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2011 asti. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 :ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Annetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa enintään uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia voidaan käyttää muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomas-

7 Hallituksen toimintakertomus Nurminen Logistics Tilinpäätös ta osakeannista sisältää oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista ehdoista osakeanteja ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2011 asti. Tilintarkastaja Yhtiökokous päätti valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lasse Holopainen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kustannusten korvaus esitettävän laskun mukaan. Ympäristötekijät Nurminen Logistics etsii ympäristöystävällisiä ja tehokkaita kuljetusratkaisuja osana palvelujensa kehittämistä. Rautatiekuljetukset ovat ympäristöystävällinen kuljetusmuoto, ja yhtiön rautatie-, terminaali- ja huolintapalveluilla on myös ISO 14001:2004 standardin vaatimukset täyttävä sertifioitu ympäristöjärjestelmä. Tulevaisuuden näkymät Nurminen Logistics arvioi yhtiön liikevaihdon kasvavan vuonna 2011 vuoteen 2010 verrattuna noin 10 %. Operatiivisen liiketuloksen arvioidaan olevan hieman parempi kuin vuonna Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on edelleen kasvattaa liikevaihtoa vuosittain keskimäärin 20 % mukaan lukien yritysostot ja saavuttaa yli 7 % liikevoittotaso. Yleisen taloudellisen tilanteen arvioidaan hidastavan kasvutavoitteiden saavuttamista lyhyellä aikavälillä. Yhtiö seuraa aktiivisesti markkinoilla tapahtuvaa rakennemuutosta ja yritysjärjestelymahdollisuuksia. Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät Maailmankauppa on lähtenyt nousuun, ja yhtiön markkinanäkymä on positiivinen. Erityisesti satamalogistiikkamarkkinaan saattaa kuitenkin sisältyä riskejä. Yhtiöllä on toimintaa Vuosaaren, Kotkan ja Haminan satamissa, joten niiden volyymikehitys on yhtiön kannalta merkityksellinen. Volyymikehitykseen vaikuttaa muun muassa taantuman aikana vähentyneen transitokaupan kehitys, jonka näkymä on tällä hetkellä epäselvä. Eri maiden rautateiden tariffimuutokset saattavat vaikuttaa olennaisesti rautatiekuljetusten hintakilpailukykyyn. Lisäksi hintakilpailutilanne saattaa rasittaa yhtiön kannattavuutta tulevaisuudessakin, mikäli ulkomaankaupan volyymien kasvu ei jatku odotetulla tavalla. Muut tilikauden aikaiset tapahtumat Ilmoitus vuonna 2007 tiedotetun ostositoumuksen toteutumisesta Yhtiö tiedotti seuraavaa: John Nurminen Oy on julkaistun Kasola Oyj:n (nykyisin Nurminen Logistics Oyj) A-osakkeista tehdyn ostotarjouksen yhteydessä antanut ostositoumuksen, joka koskee tiettyjä Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajia ja heidän omistamiaan yhteensä osaketta. Nurminen Logisticsin saaman tiedon mukaan John Nurminen Oy on todennut, että ostositoumuksen toteuttamisen ehdot ovat olemassa ja että John Nurminen Oy:n ostositoumusta koskeva sopimusvelvoite on sopimuksessa määriteltyjen pääosakkaiden suostumuksella siirretty JN Uljas Oy:lle. John Nurminen Oy ja JN Uljas Oy lähettävät kirjeitse toimintaohjeet niille osakkeenomistajille, joita ostotarjous koskee. Ostositoumuksen piirissä olevien osakkeenomistajien tulee toimia heinäkuun aikana, mikäli he haluavat myydä osakkeensa ostositoumuksen mukaisesti. Yhtiöiden ilmoituksen mukaan osakkeita koskeva kauppa toteutetaan pörssikauppana mahdollisimman pian jälkeen. Organisaatiomuutos Yhtiö ilmoitti pörssitiedotteella muuttavansa organisaatiotaan. Nurminen Cargo- ja Nurminen Heavy -liiketoimintayksiköt yhdistettiin ja niiden omat johtoryhmät lakkautettiin alkaen. Tilikauden jälkeiset tapahtumat Yhtiöllä ei ole olennaisia tilikauden jälkeisiä tapahtumia. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010 Nurminen Logistics Oyj:n selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä löytyy yhtiön verkkosivuilta osoitteesta Hallituksen voitonjakoesitys Tilinpäätöksen mukaan emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on ,27 euroa. Hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta ei makseta osinkoa.

8 6 Nurminen Logistics Tilinpäätös 2010 Konsernitilinpäätös Konsernituloslaskelma, IFRS EUR liite LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Aineiden ja palveluiden käyttö Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKETULOS Rahoitustuotot Rahoituskulut Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yritysten tuloksesta TULOS ENNEN VEROJA Tuloverot TILIKAUDEN TULOS Muut laajan tuloslaskelman erät Muuntoerot tilikauden laaja tulos yhteensä Jakautuminen Emoyrityksen omistajille Määräysvallattomille omistajille Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos Tulos/osake, laimentamaton, -0,22-0,13 Tulos/osake, laimennettu, -0,22-0,13

9 Konsernitilinpäätös Nurminen Logistics Tilinpäätös Konsernitase, IFRS EUR liite VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo 12, Muut aineettomat hyödykkeet Pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyt yritykset Saamiset Laskennalliset verosaamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT EMOYRITYKSEN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Muuntoero Kertyneet voittovarat Emoyhtiön osakkeenomistajien oma pääoma osuus Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä VELAT Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Korottomat velat Korolliset velat Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Korolliset velat Ostovelat ja muut velat Lyhytaikaiset velat yhteensä VELAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

10 8 Nurminen Logistics Tilinpäätös 2010 Konsernitilinpäätös Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS EUR Liiketoiminnan rahavirta TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO Oikaisut: Poistot ja arvonalentumiset Pysyvien vastaavien myyntivoitot (-) ja -tappiot (+) Osuudet osakkuusyritysten tuloksista, voitoista (-) / tappioista (+) Realisoitumattomat kurssivoitot (-) ja -tappiot (+) Rahoitustuotot ja -kulut Tuloverot Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta Muut rahoituserät liiketoiminnasta Maksetut verot liiketoiminnasta Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Ostetut tytäryhtiöosakkeet Luovutustulot muista sijoituksista 4 0 Lainasaamisten takaisinmaksut Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Omien osakkeiden hankkiminen Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Rahoitusleasing-velkojen takaisinmaksut Maksetut osingot Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Avaavan taseen mukaiset rahavarat Avaavan kassan kurssierot Rahavarojen muutos Rahavarojen muutoksen kurssierot 7-21 Rahavarat tilikauden lopussa

11 Konsernitilinpäätös Nurminen Logistics Tilinpäätös Laskelma konsernin oman pääoman muutoksesta Oman pääoman muutoslaskelma 1 12/2009 Osakepääoma Ylikurssirahasto SVOP rahasto Muuntoerot Edellisten tilikausien voitto Määräysvallattomien omistajien osuus EUR Vararahasto Yhteensä Oma pääoma alussa Muut muutokset Tilikauden laaja tulos/muuntoerot Osingonjako Oma pääoma Oman pääoman muutoslaskelma 1 12/ EUR Osakepääoma Ylikurssirahasto Vararahasto SVOP rahasto Muuntoerot Edellisten tilikausien voitto Määräysvallattomien omistajien osuus Yhteensä Oma pääoma alussa Muut muutokset Tilikauden laaja tulos/muuntoerot Osingonjako Oma pääoma

12 10 Nurminen Logistics Tilinpäätös 2010 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot, IFRS 1. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Yrityksen perustiedot Nurminen Logisticsin toiminta-ajatuksena on tarjota ja tuottaa logistiikkapalveluja Suomessa, Itämeren alueella ja Venäjällä sekä muualla Itä-Euroopassa. Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa yhtiön internetsivuilta Hallitus on hyväksynyt kokouksessaan tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu voimassaolevaa IFRS -normistoa, jolla tarkoitetaan EU:n IAS-asetuksessa N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset. Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenoihin perustuen lukuun ottamatta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja ja -velkoja. Tilinpäätöstiedot esitetään tuhansina euroina. Konserni on soveltanut alkaen seuraavia uusia ja uudistettuja standardeja ja tulkintoja: IFRS-standardeihin tehdyt parannukset (Improvements to IFRSs (huhtikuu 2009)). Annual improvements -menettelyn kautta standardeihin tehtävät pienet ja vähemmän kiireelliset muutokset kerätään yhdeksi kokonaisuudeksi ja toteutetaan kerran vuodessa. Hankkeeseen kuuluvat muutokset koskevat yhteensä 12 standardia. Muutokset vaihtelevat standardeittain. Muutokset eivät ole olleet merkittäviä konsernitilinpäätökseen kannalta. Uudistettu IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen. Uudistettu standardi sisältää useita konsernin kannalta merkittäviä muutoksia. Liiketoimintojen yhdistämiseen sovelletaan uudistetun standardin mukaan edelleen hankintamenetelmää, johon on kuitenkin tehty joitakin merkittäviä muutoksia aiempaan IFRS 3 -standardiin verrattuna. Esimerkiksi kaikki hankinnan toteuttamiseksi suoritetut maksut kirjataan hankinta-ajankohdan käypiin arvoihin, ja jotkin veloiksi luokitellut ehdolliset maksut arvostetaan myöhemmin käypään arvoon laajan tuloslaskelman kautta. Jokaisen hankinnan kohdalla saadaan valita, perustuuko määräysvallattomien omistajien osuuden arvostus käypään arvoon vai näiden suhteelliseen osuuteen hankinnan nettovarallisuudesta. Kaikki hankintaan liittyvät menot kirjataan kuluksi. Standardimuutokset vaikuttavat näin ollen hankinnoista kirjattavan liikearvon määrään sekä liiketoimintojen myyntituloksiin. Standardimuutoksilla on vaikutusta myös tulosvai- kutteisesti kirjattaviin eriin sekä hankintatilikaudella että niillä tilikausilla, joilla maksetaan lisäkauppahintaa tai toteutetaan lisähankintoja. Standardiin siirtymäsääntöjen mukaisesti liiketoimintojen yhdistämisiä, joissa hankinta-ajankohta on ennen standardin pakollista käyttöönottoa, ei oikaista. Muutettu IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös. Muutettu standardi edellyttää tytäryrityksen omistusmuutoksista syntyvien vaikutusten kirjaamista suoraan konsernin omaan pääomaan silloin, kun emoyrityksen määräysvalta säilyy. Mikäli määräysvalta tytäryrityksessä menetetään, mahdollinen jäljellä oleva sijoitus arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Vastaavaa kirjanpidollista käsittelytapaa sovelletaan jatkossa myös osakkuusyrityssijoituksiin (IAS 28) ja yhteisyritysosuuksiin (IAS 31). Standardimuutoksen seurauksena tytäryrityksen tappiota voidaan kohdistaa määräysvallattomille omistajille silloinkin, kun ne ylittävät määräysvallattomien omistajien sijoituksen määrän. Muutos IAS 39:ään Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen Suojauskohteiksi hyväksyttävät erät. Muutokset koskevat suojauslaskentaa. Niillä tarkennetaan IAS 39:n ohjeistusta suojauskohteen yksisuuntaisen riskin suojaamisesta sekä inflaatioriskin suojaamisesta, kun kyseessä on rahoitusvaroihin tai -velkoihin kuuluva erä. Muutokset eivät ole olleet merkittäviä konsernitilinpäätökseen kannalta. Seuraavilla standardeilla ei ole ollut vaikutusta konsernissa: IFRS 2 Osakeperusteiset maksut - käteisvaroina maksettavat osakeperusteiset liiketoimet konsernissa IFRIC 17 Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille IFRIC 18 Varojen siirrot asiakkailta Yhdistelyperiaatteet Tytäryhtiöt Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty Nurminen Logistics Oyj ja siihen kuuluvien tytäryritysten tilinpäätökset. Tytäryritykset ovat yrityksiä, joissa emoyhtiöllä on määräysvalta. Määräysvalta syntyy, kun emoyhtiöllä on suoraan tai välillisesti oikeus määrätä tytäryrityksen talouden tai liiketoiminnan periaatteista tavoitteenaan hyödyn saaminen sen toiminnasta. Hankitut tytäryritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen hankinta-ajankohdasta lähtien siihen saakka, kunnes määräysvalta lakkaa. Hankitut yritykset sisällytetään tilinpäätökseen hankintamenetelmää käyttäen. Luovutettu vastike ja hankitun yrityksen yksilöitävissä olevat varat ja vastattavaksi otetut velat on arvostettu käypään arvoon hankintahetkellä. Määrää, jolla hankintameno ylittää konsernin osuuden hankinnan kohteen nettovarojen käyvästä arvosta, käsitellään liikearvona. Koska Nurminen Logistics Oyj:llä ei ollut yrityshankintoja vuonna 2010, on kaikki yrityshankinnat käsitelty ennen

13 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Nurminen Logistics Tilinpäätös voimassa olevien säännösten mukaisesti. Ennen IFRS:ään siirtymistä yhdisteltyjen yhtiöiden hankintamenot on käsitelty suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti ja liikearvona on esitetty hankintahetken nettovarojen kirjanpitoarvojen ylittävä osuus. Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat sekä sisäisten tapahtumien realisoitumattomat katteet ja konserniyhtiöiden välinen voitonjako eliminoidaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Määräysvallattomien omistajien osuus Määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus omasta pääomasta ja nettotuotoista esitetään erikseen taseessa ja tuloslaskelmassa. Mikäli konsernilla on sopimukseen perustuva velvollisuus lunastaa vähemmistöosuus luovuttamalla käteisvaroja, erää käsitellään osana rahoitusvelkoja. Osakkuusyhtiöt Osakkuusyritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla on huomattava vaikutusvalta. Huomattava vaikutusvalta toteutuu, kun konserni omistaa % yrityksen äänivallasta tai kun konsernilla on muutoin huomattava vaikutusvalta, mutta ei valtaa määrätä yrityksen talouden ja liiketoiminnan periaatteista. Osakkuusyritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä. Ulkomaanrahan määräiset erät Konsernitilinpäätös laaditaan euroina, joka on emoyhtiön toimintaja esittämisvaluutta ja konsernitilinpäätöksen esittämisvaluutta. Konserniyhtiöiden ulkomaanrahan määräiset liiketoimet kirjataan toimintavaluutan määräisiksi tapahtumapäivän kurssiin. Ulkomaanrahan määräiset monetaariset varat ja velat muunnetaan käyttäen tilinpäätöspäivän kursseja ja ei-monetaariset varat ja velat, jotka arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon, muunnetaan käyttäen tapahtumapäivän valuuttakursseja. Muuntamisesta syntyneet kurssivoitot ja -tappiot kirjataan tuloslaskelmaan. Ulkomaisten yksiköiden, joiden toimintavaluutta ei ole euro, tuloslaskelmat muunnetaan euroiksi tilikauden keskikurssiin ja taseet tilinpäätöspäivän kurssiin. Syntyvät kurssierot kirjataan omaan pääomaan muuntoeroksi. IFRS 1 -standardin salliman helpotuksen mukaisesti standardeihin siirtymispäivään mennessä kertyneitä muuntoeroja ei esitetä omana eränään omassa pääomassa, vaan muuntoerot oletetaan nollan suuruisiksi. Konsernin sisäistä ruplamääräistä lainaa on käsitelty IFRS 32 -standardin mukaisesti investointina tytäryritykseen, siltä osin kun on katsottu, että tytäryritys ei tule lyhentämään lainaa näkyvissä olevan tulevaisuuden aikana. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet arvostetaan kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyyn alkuperäiseen hankintamenoon. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet poistetaan tasapoistoina niiden arvioituna taloudellisena vaikutusaikana, jotka ovat seuraavat: Rakennukset Rautatiekalusto Pyörät Telirakenne Muu vaunuosuus Kuljetuskalusto Koneet ja kalusto ATK-laitteet vuotta 7 vuotta 15 vuotta vuotta 5 8 vuotta 3 10 vuotta 3 vuotta Rautatiekaluston hankintameno kohdistetaan erikseen pyörille, telirakenteelle ja muulle vaunuosuudelle. Hyödykkeiden taloudellinen vaikutusaika ja jäännösarvo arvioidaan uudelleen jokaisena tilinpäätöspäivänä. Arvioinnin perusteella havaitut muutokset tulevaisuudessa saatavassa taloudellisessa hyödyssä otetaan huomioon oikaisemalla hyödykkeiden vaikutusaikaa ja jäännösarvoa. Käyttöomaisuushyödykkeiden myynneistä ja luovutuksista syntyvät voitot ja tappiot kirjataan tuloslaskelmaan ja esitetään liiketoiminnan muina tuottoina ja kuluina. Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Liikearvo vastaa sitä osaa hankintamenosta, joka ylittää konsernin osuuden hankitun yrityksen yksilöitävissä olevien varojen, velkojen ja ehdollisten velkojen nettomääräisestä käyvästä arvosta hankintahetkellä. Ennen tapahtuneiden liiketoimintojen yhdistämisen osalta liikearvo vastaa aiemman tilinpäätösnormiston mukaista kirjanpitoarvoa, jota on käytetty IFRS:n mukaisena oletushankintamenona. Liikearvosta ei kirjata säännönmukaisia poistoja vaan ne testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta ja arvostetaan kertyneillä arvonalentumistappioilla vähennettyyn alkuperäiseen hankintamenoon. Muut aineettomat hyödykkeet Aineeton hyödyke kirjataan taseeseen vain, jos hyödykkeen hankintameno on määritettävissä luotettavasti ja on todennäköistä, että hyödykkeestä odotettavissa oleva taloudellinen hyöty koituu yrityksen hyväksi. Aineeton hyödyke arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon poistoilla ja mahdollisilla arvonalentumisilla vähennettynä. Aineettomat hyödykkeet sisältävät lähinnä atk-ohjelmistoja, joiden poisto tapahtuu tasapoistoin 3 5 vuodessa. Arvonalentuminen Jokaisena tilinpäätöspäivänä arvioidaan, onko viitteitä siitä, että aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvo on alentunut. Mikäli

14 12 Nurminen Logistics Tilinpäätös 2010 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot arvonalentumisesta on viitteitä, omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä arvioidaan. Jos aineettoman tai aineellisen hyödykkeen kirjanpitoarvo ylittää kerrytettävissä olevan rahamäärän, arvonalentumistappio kirjataan tuloslaskelmaan. Liikearvon osalta arvioidaan kerrytettävissä oleva rahamäärä vuosittain riippumatta siitä, onko arvonalentumisesta viitteitä. Arvonalentumista tarkastellaan rahavirtaa tuottavien yksiköiden tasolla eli sillä alimmalla yksikkötasolla, joka on pääosin muista yksiköistä riippumaton ja jonka rahavirrat ovat erotettavissa muista rahavirroista. Arvonalentumistappion kirjaamisen yhteydessä poistojen kohteena olevan omaisuuserän taloudellinen vaikutusaika arvioidaan uudelleen. Omaisuuserästä kirjattu arvonalentumistappio perutaan, jos omaisuuserästä kerrytettävissä olevan rahamäärän määrittämiseen käytetyissä arvioissa on tapahtunut muutos. Arvonalentumistappiota ei kuitenkaan peruta enempää, kuin mikä omaisuuserän kirjanpitoarvo olisi ilman arvonalentumistappion kirjaamista. Liikearvosta tehtyä arvonalentumistappiota ei peruuteta missään tilanteessa. Rahoitusinstrumentit Nurminen Logisticsin rahoitusvarat ja rahoitusvelat on luokiteltu IAS 39 -standardin mukaisesti seuraaviin ryhmiin: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja -velat, lainat ja muut saamiset sekä jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat. Luokittelu tapahtuu alkuperäisen hankinnan yhteydessä ja hankinnan tarkoituksen perusteella. Rahoitusinstrumenttien ostot ja myynnit kirjataan selvityspäivänä. Rahoitusinstrumenttien käyvät arvot on määritetty diskontattujen rahavirtojen kautta. Rahoitusvarat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja -velat Tähän ryhmään on luokiteltu sellaiset johdannaisinstrumentit, jotka eivät täytä IAS 39:ssä määriteltyjä suojauslaskennan ehtoja ja ne luokitellaan kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien instrumenttien ryhmään. Ryhmän rahoitusvarat ja -velat on arvostettu käypään arvoon ja käyvän arvon muutoksista johtuvat voitot ja tappiot, sekä realisoitumattomat että realisoituneet, kirjataan tuloslaskelmaan sillä kaudella, jonka aikana ne syntyvät. Lainat ja muut saamiset Lainat ja muut saamiset ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia varoja, joihin liittyvät maksut ovat kiinteät tai määritettävissä. Ne sisältyvät taseeseen myyntisaamiset ja muut saamiset -ryhmään luonteensa mukaisesti joko lyhyt- tai pitkäaikaisiin varoihin. Lainat ja muut saamiset arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon vähennettynä mahdollisilla arvonalentumisilla. Myyntisaamisista kirjataan arvonalentumistappio, kun on olemassa objektiivista näyttöä siitä, että saamista ei saada perityksi täysimääräisesti. Rahavarat Rahavarat sisältävät käteisvarat ja pankkitilit. Rahoitusvelat Rahoitusvelat kirjataan velan nostohetkellä saadun vastikkeen määräisenä vähennettynä transaktiokustannuksilla. Myöhemmin korolliset velat esitetään jaksotettuun hankintamenoon käyttäen efektiivisen koron menetelmää. Rahoitusvelkoja sisältyy pitkä- ja lyhytaikaisiin velkoihin, ja ne voivat olla korollisia tai korottomia. Rahoitusvelat luokitellaan lyhytaikaisiksi, ellei konsernilla ole ehdotonta oikeutta siirtää velan maksua vähintään 12 kuukauden päähän raportointikaudesta. Ehdot täyttävän omaisuuserän hankkimisesta, rakentamisesta tai valmistamisesta välittömästi johtuvat vieraan pääoman menot aktivoidaan osana kyseisen omaisuuserän hankintamenoa silloin, kun on todennäköistä, että ne tuottavat vastaista taloudellista hyötyä ja kun menot on määritettävissä luotettavasti. Muut vieraan pääoman menot kirjataan kuluksi sillä kaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. Tuloutusperiaatteet Tuotot palveluiden myynnistä kirjataan silloin, kun palvelun tuotantoon liittyvän liiketoimen lopputulos on arvioitavissa luotettavasti. Myynti maantiekuljetuksissa tuloutetaan sinä ajankohtana, jona tavara lastataan kuljetettavaksi ja muun liiketoiminnan myynti tuloutetaan sinä ajankohtana, jolloin kuljetus ylittää maarajan. Myynti lyhytaikaisista varastointipalveluista tuloutetaan silloin, kun konsernin tiloissa varastoidut tavarat luovutetaan edelleen. Pitkäaikaisista varastointipalveluista saatavat tuotot käsitellään vuokrina ja ne tuloutetaan tasaerinä vuokrakaudelle. Eläkejärjestelyt Nurminen Logisticsin eläkejärjestelyt on luokiteltu maksupohjaisiksi eläkejärjestelyiksi. Maksupohjaisiin eläkejärjestelyihin suoritetut maksut kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan sillä kaudella, johon maksusuoritus liittyy. Maksupohjaisissa järjestelyissä konserni suorittaa kiinteitä maksuja erilliselle yksikölle. Konsernilla ei myöskään ole oikeudellista eikä tosiasiallista velvoitetta lisämaksujen suorittamiseen, mikäli maksujen saajataho ei pysty suoriutumaan kyseisten eläke-etuuksien maksamisesta. Osakeperusteiset maksut Käteisvaroina maksettavia osakeperusteisia liiketoimia ovat sellaiset järjestelyt, joissa yhtiö on antanut henkilöille oikeuden vastaiseen käteismaksuun myöntämällä henkilöille oikeuden osakkeisiin, jotka ovat lunastettavissa takaisin, joko yhtiön tai työntekijän vaatimuksesta. Tällaisesta järjestelystä johtuva velka arvostetaan käypään arvoon kunkin raportointikauden päättyessä sekä velan suorittamispäivänä, ja käyvän arvonmuutokset kirjataan tulosvaikutteisesti kyseiselle kaudelle. Järjestelyssä myönnettävät etuudet on arvostettu käypään arvoon niiden myöntämishetkellä ja kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan tasaisesti oikeuden syntymisjakson aikana.

15 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Nurminen Logistics Tilinpäätös Tuloverot Tuloverot sisältävät tilikauden veronalaiseen voittoon perustuvat verot, edellisten kausien verojen oikaisut sekä laskennallisten verojen muutokset. Laskennalliset verosaamiset ja -velat lasketaan varojen ja velkojen verotuksellisen arvojen ja niiden IFRS:n mukaisten kirjanpitoarvojen välistä eroista. Laskennallisten verojen määrittämisessä käytetään tilinpäätöspäivään mennessä säädettyä verokantaa. Suurimmat väliaikaiset erot syntyvät käypään arvoon tuloslaskelman kautta arvostetuista rahoitusinstrumenteista sekä komponenttipoistoista. Laskennallinen verosaaminen kirjataan siihen määrään asti, kun on todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen ero voidaan hyödyntää. Vuokrasopimukset Vuokrasopimukset, joissa konserni on vuokralle ottajana, luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi ja kirjataan taseeseen varoiksi ja veloiksi, mikäli riskit ja edut ovat siirtyneet. Vuokrasopimukset luokitellaan alkamishetkellään ja kirjataan käypään arvoon tai sitä alempaan vähimmäisvuokrien nykyarvoon taseeseen aineelliseksi hyödykkeeksi ja rahoitusvelaksi. Aineellinen hyödyke poistetaan kyseessä olevan hyödykkeen taloudellisena pitoaikana tai vuokrasopimuksen kestoaikana. Maksettavat vuokra jaetaan tuloslaskelmaan kirjattavaan korkoon ja rahoitusvelan lyhennykseen. Vuokrasopimukset luokitellaan muiksi vuokrasopimuksiksi, mikäli omistamiselle ominaiset riskit ja edut eivät ole olennaisilta osin siirtyneet. Muiden vuokrasopimusten perusteella suoritettavat vuokrat kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan tasaerinä vuokra-ajan kuluessa. Myynti- ja takaisinvuokraus Myynti- ja takaisinvuokrausjärjestelyssä rahoitusleasingsopimuksella takaisinvuokratusta hyödykkeestä aiheutuva myyntitulo merkitään velaksi taseeseen ja tuloutetaan vuokra-ajan kuluessa. Jos myynti- ja takaisinvuokraussopimuksen tuloksena syntyy muu vuokrasopimus ja myynti on perustunut käypään arvoon, mahdollinen voitto tai tappio kirjataan välittömästi. Liikevoitto Liikevoitto muodostuu kokonaismyynnistä ja muista liiketoiminnan tuotoista, joista vähennetään materiaalien ja palvelujen kulut, henkilöstökulut ja muut liiketoiminnan kulut sekä poistot ja pitkäaikaisen omaisuuden arvonalentumistappiot. Käyttöpääomaeristä johtuvat valuuttakurssierot sisältyvät liikevoittoon, kun taas rahoitusvaroihin ja -velkoihin liittyvätkurssierot kirjataan rahoitustuottoihin ja -kuluihin. Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät IFRS:n mukaisen tilinpäätöksen laatiminen edellyttää yhtiön johdolta tiettyjen arvioiden ja olettamuksien tekemistä ja harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Tehdyt arviot ja olettamukset vaikuttavat tilinpäätöksen taseen varojen, velkojen ja ehdollisten velkojen määrään sekä tuloslaskelman tuottojen ja kulujen määrään. Liiketoimintojen hankinnoissa arvioidaan aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden käyvät arvot ja omaisuuserille määritetään poistoajat. Aineettomien hyödykkeiden käyvän arvon määritys perustuu arvioihin hyödykkeiden tulevaisuudessa tuottamista rahavirroista. Liikearvon määrä testataan arvonalentumisen varalta vuosittain. Testauksen yhteydessä määriteltävä kerrytettävissä oleva rahamäärä pohjautuu käyttöarvoon, jonka laskemisessa tehdään arvioita tulevista rahavirroista ja käytettävästä diskonttokorosta. Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden osalta arvioidaan vuosittain, esiintyykö viitteitä siitä, että näiden hyödykkeiden arvo saattaisi olla alentunut. Jos viitteitä esiintyy, kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä arvioidaan. Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet poistetaan niiden arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Taloudellista vaikutusaikaa uudelleen arvioidaan säännöllisesti. Arvonalentumistestaus Rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä olevat rahamäärät on määritetty käyttöarvoon perustuvina laskelmina. Näiden laskelmien laatiminen edellyttää arvioiden käyttämistä. Arviot perustuvat budjetteihin ja ennusteisiin, joiden toteutumiseen liittyy epävarmuutta. Tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä tehdyt arviot perustuvat johdon parhaaseen näkemykseen ja tilinpäätöshetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Arviot ja olettamukset perustuvat aikaisempiin kokemuksiin ja muihin tekijöihin, joiden arvioidaan olevan tämänhetkinen paras näkemys sellaisten varojen tai velkojen arvostamisessa, joille ei muista lähteistä ole saatavissa arvoja. Tulevaisuutta koskevat arviot pohjautuvat tilinpäätöshetkellä todennäköisimpinä pidettyihin oletuksiin liittyen Nurminen Logisticsin taloudellisen toimintaympäristön odotettuun kehitykseen ja oletuksiin myynnin ja kustannustason kehittymisestä. Toteutumat voivat poiketa tehdyistä arvioista. Arvioiden ja olettamusten toteutumista ja niiden taustalle olevien tekijöiden muutoksia seurataan säännöllisesti käyttämällä sekä ulkoisia että sisäisiä tietolähteitä. Arvioita ja niihin liittyviä olettamuksia tarkastellaan jatkuvasti. Kirjanpidollisten arvioiden tarkistukset kirjataan sille kaudelle, jolla arviota tarkistetaan, jos arvion muutos koskee vain kyseistä kautta. Mikäli arvion muutos koskee sekä arvion muutoskautta että myöhempiä kausia, arvion muutos kirjataan vastaavasti sekä muutoskaudelle että tuleville periodeille. Uuden ja uudistetun IFRS-normiston soveltaminen IASB on julkistanut seuraavat uudet tai uudistetut standardit ja tulkinnat, joita konserni ei ole vielä soveltanut. Konserni ottaa ne käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien, tai

16 14 Nurminen Logistics Tilinpäätös 2010 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot mikäli voimaantulopäivä on muu kuin tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraavan tilikauden alusta lähtien. Muutos IAS 32:een Rahoitusinstrumentit: esittämistapa - Liikkeeseen laskettujen oikeuksien luokittelu. Muutos koskee muussa kuin liikkeenlaskijan toimintavaluutassa olevien osakkeiden, optioiden tai merkintäoikeuksien liikkeeseenlaskun kirjanpitokäsittelyä (luokittelua). Muutoksilla ei ole vaikutusta konsernin tuleviin tilinpäätöksiin. IFRIC 19 Rahoitusvelkojen kuolettaminen oman pääoman ehtoisilla instrumenteillä. Tulkinta selventää kirjanpitokäsittelyä tapauksessa, jossa yritys neuvottelee rahoitusvelan ehdot uudelleen ja neuvottelun tuloksena laskee liikkeelle oman pääoman ehtoisia instrumentteja velkojalleen kuolettaakseen rahoitusvelan joko osittain tai kokonaan. Muutoksilla ei ole vaikutusta konsernin tuleviin tilinpäätöksiin. Muutokset tulkintaan IFRIC 14 Etukäteen suoritetut vähimmäisrahastointivaatimukseen perustuvat maksut. Muutoksella korjataan ei-toivottu vaikutus, joka on seurannut tulkinnasta IFRIC 14 IAS 19 Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan omaisuuserän yläraja, vähimmäisrahastointivaatimukset ja näiden välinen yhteys. Muutosten jälkeen yritykset saavat merkitä varoiksi taseeseen joitakin vapaaehtoisesti etukäteen suoritettuja vähimmäisrahastointivaatimukseen perustuvia maksuja. Muutoksilla ei ole vaikutusta konsernin tuleviin tilinpäätöksiin. Uudistettu IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä. Lähipiirin määritelmää täsmennetään, ja tietyt julkiseen valtaan sidoksissa olevia yhteisöjä koskevat liitetietovaatimukset muuttuvat. IFRS 9 Rahoitusinstrumentit. IFRS 9 on ensimmäinen vaihe laajempaa projektia, joka tähtää IAS 39:n korvaamiseen uudella standardilla. Erilaiset arvostamistavat on säilytetty, mutta niitä on yksinkertaistettu. Rahoitusvarat jaetaan arvostuksen perusteella kahteen pääryhmään: jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat ja käypään arvoon arvostettavat. Luokittelu riippuu yrityksen liiketoimintamallista ja sopimukseen perustuvien rahavirtojen ominaispiirteistä. IAS 39:ään sisältyvä ohjeistus arvonalentumisesta ja suojauslaskennasta jää edelleen voimaan. Aikaisempien kausien lukuja ei tarvitse oikaista, jos standardi otetaan käyttöön ennen alkavalla tilikaudella. Standardia ei ole vielä hyväksytty EU:ssa. IFRS-standardeihin tehdyt parannukset (Improvements to IFRSs -muutokset, toukokuu 2010). Annual Improvements -menettelyn kautta standardeihin tehtävät pienet ja vähemmän kiireelliset muutokset kerätään yhdeksi kokonaisuudeksi ja toteutetaan kerran vuodessa. Muutosten vaikutukset vaihtelevat standardeittain, mutta muutokset eivät ole merkittäviä tulevan konsernitilinpäätöksen kannalta. Standardimuutoksia ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.

17 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Nurminen Logistics Tilinpäätös Segmentti-informaatio Nurminen Logistics Oyj on muuttanut organisaatiorakennettaan lukien. Tässä yhteydessä Nurminen Cargo- ja Nurminen Heavy -liiketoimintayksiköt ja niiden johtoryhmät on lakkautettu. Konsernin aikaisemmassa taloudellisessa raportoinnissa nämä lakkautetut yksiköt olivat muodostaneet perustan toimintasegmenttien raportoinnille. Organisaatiomuutoksesta lähtien konsernin ylin operatiivinen päätöksentekijä ei enää tarkastele konsernin liiketoimintoja erillisinä. Tämän muutoksen johdosta Nurminen Logistics Oyj raportoi jatkossa vain yhden toimintasegmentin. Toimintasegmentin luvut ovat yhteneväisiä koko konsernin lukujen kanssa. Konsernin segmentti-informaatio perustuu sisäiseen raportointiin, jonka laatimisperiaatteet ovat IFRS-standardin mukaiset. Segmentin tuloksellisuuden arviointi perustuu segmentin tulokseen ennen veroja. Konsernin segmentti toimii maantieteellisesti Suomen lisäksi Venäjällä ja Baltiassa. Maantieteellisten alueiden liikevaihto esitetään asiakkaiden sijainnin mukaan ja niiden varat esitetään varojen sijainnin mukaan. Maantieteellisiä alueita koskevat tiedot EUR Suomi Venäjä Baltia Yhteensä Liikevaihto Pitkäaikaiset varat Maantieteellisiä alueita koskevat tiedot EUR Suomi Venäjä Baltia Yhteensä Liikevaihto Pitkäaikaiset varat

18 16 Nurminen Logistics Tilinpäätös 2010 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 3. Hankitut liiketoiminnot Tilikauden 2010 hankinnat Vuonna 2010 ei ole ollut yrityshankintoja. Tilikauden 2009 hankinnat Nurminen Logisticsin tytäryritys JN Ferrovia Oy osti heinäkuussa % tytäryritys OOO Huolintakeskuksesta, jolloin OOO Huolintakeskuksesta tuli 100 % tytäryritys. Yhteenveto edellä mainitusta hankinnasta on seuraavassa taulukossa. Hankintamenon osatekijät: EUR Rahana maksettu kauppahinta 360 Osakkeina maksettu kauppahinta 411 Yhteensä 771 Yhdistämisessä EUR kirjatut käyvät arvo Nettovarat 385 Hankintameno 771 Liikearvo 386 Kirjanpitoarvot ennen yhdistämistä Rahana maksettu kauppahinta -360 Hankitun tytäryrityksen rahavarat hankintahetkellä 0 Rahavirtavaikutus -360

19 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Nurminen Logistics Tilinpäätös Liiketoiminnan muut tuotot EUR Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitot Vakuutuskorvaukset Muut tuottoerät Yhteensä Liiketoiminnan muut kulut EUR Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitappiot ja romutukset 46 0 Toimitilakulut Hallintokulut Tilintarkastuspalkkiot Muut kuluerät Yhteensä Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut EUR Palkat Eläkekulut Muut henkilösivukulut Osakeperusteiset maksut Yhteensä Johdon työsuhde-etuudet esitetään liitetiedossa 27. Lähipiiritapahtumat. Konsernin henkilökunta keskimäärin tilikaudella Yhteensä

20 18 Nurminen Logistics Tilinpäätös 2010 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 7. Poistot ja arvonalentumiset Poistot hyödykeryhmittäin: EUR Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut aineettomat hyödykkeet Yhteensä Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Rakennukset Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut EUR Rahoitustuotot Korkotuotot Muut rahoitustuotot Rahoitustuotot yhteensä Rahoituskulut Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoituskulut yhteensä Liiketuloksen yläpuolella oleviin eriin sisältyy valuuttakurssieroja -19 tuhatta euroa vuonna 2010 ja -13 tuhatta euroa vuonna 2009.

Pääkonttori Satamakaari 24 00980 Helsinki p. 010 545 00 Y-tunnus: 0109707-8 www.nurminenlogistics.com

Pääkonttori Satamakaari 24 00980 Helsinki p. 010 545 00 Y-tunnus: 0109707-8 www.nurminenlogistics.com Tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1. 31.12.2014 Pääkonttori Satamakaari 24 00980 Helsinki p. 010 545 00 Y-tunnus: 0109707-8 www.nurminenlogistics.com Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus...........................................................4

Lisätiedot

Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan.

Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen kokouskutsussa mainitut ehdotukset koskien valtuuksien antamista hallitukselle omien osakkeiden hankinnasta ja/tai niiden luovuttamisesta. Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen

Lisätiedot

Osakkeita keskimäärin, milj. kpl 50,84 50,84

Osakkeita keskimäärin, milj. kpl 50,84 50,84 1 SATO OYJ KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS Milj. 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011 LIIKEVAIHTO 2, 3 286,9 232,0 Sijoitusasuntojen luovutusvoitot 4 8,9 9,9 Osuus yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksista

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.2009-31.12.2009 2 Solteq Tilinpäätös 2009 Sisältö 4 7 8 9 10 11 12 20 21 22 22 22 23 23 24 24 24 24 25 26 28 30 30 31 32 32 33 34 36 36 37 38 38 39 40 41 43 45 45 46

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S

TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S 2 S O LT E Q T O I M I N TA K E R T O M U S J A T I L I N PÄ ÄT Ö S 2 0 1 1 SISÄLTÖ 3 5 6 7 8 9 10 16 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 22 23 23 24 24 25 26 26

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 VUOSIKERTOMUS 2013

Tilinpäätös 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 63 Tilinpäätös 2013 Konsernin tuloslaskelma, IFRS... 64 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS... 64 Konsernitase, IFRS... 65 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 66 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS 10 Konsernin laaja tuloslaskelma 11 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 14 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2012 SSH Oyj konserni 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9 TILIN PÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS AJALTA 1.1.-31.12.2011 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 4-9 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 10-11 Konsernitase 12-13 Konsernin rahavirtalaskelma 14-15

Lisätiedot

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP vuosikertomus 2011 TiliNPäätös WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Tilinpäätös 03 Viisivuotiskatsaus 05 Tunnuslukujen laskentakaavat 07 Konsernin tuloslaskelma 09 Konsernin tase 11 Konsernin

Lisätiedot

Y-tunnus 0114891-2 MARTELA OYJ

Y-tunnus 0114891-2 MARTELA OYJ Y-tunnus 0114891-2 MARTELA OYJ TASEKIRJA 31.12.2012 MARTELA OYJ SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1-5 2. Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 6 3. Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS) 7 4. Konsernin tase

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2009 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

SSH Oyj konserni. Tasekirja. SSH Communications Security Oyj

SSH Oyj konserni. Tasekirja. SSH Communications Security Oyj Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 12 2.2. KONSERNITASE 13 2.3. KONSERNIN

Lisätiedot

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy Y-tunnus 1952494-7 Näsllinnankatu 48 E Kotipaikka Helsinki 33200 TAMPERE RESTAMAX OV Konsernitifinpäätös 31.12.2012 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Sisältö

Lisätiedot

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2007 Sisältö Konsernin tuloslaskelma 3 Konsernitase 4 Konsernin rahavirtalaskelma 5 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 6 Liitetiedot

Lisätiedot

SSH Oyj konserni. Tasekirja. SSH Communications Security Oyj

SSH Oyj konserni. Tasekirja. SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2013 SSH Oyj -konserni 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2013 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 31.8.2014

KHT-TUTKINTO 31.8.2014 1(73) Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 31.8.2014 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (8 tuntia), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten

Lisätiedot

Sponda 2011. tilinpäätös. Vetovoimaisia toimintaympäristöjä kaupunkeja elävöittämällä

Sponda 2011. tilinpäätös. Vetovoimaisia toimintaympäristöjä kaupunkeja elävöittämällä 2011 Vetovoimaisia toimintaympäristöjä kaupunkeja elävöittämällä Kannattavaa kasvua asiakaslähtöisesti ja ympäristönäkökulma huomioiden tilinpäätös Sisällysluettelo 5 Konsernin tuloslaskelma 6 Konsernin

Lisätiedot

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 TILINPÄÄTÖS 2010 Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 5 Konsernitase, IFRS 6 Konsernin rahavirtalaskelma,

Lisätiedot

Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma 16 Oman pääoman muutokset

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

SATOn tilinpäätös 2014

SATOn tilinpäätös 2014 SATOn tilinpäätös 2014 Konsernin tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernitase, IFRS... 3 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista,

Lisätiedot

1 (58) Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö

1 (58) Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö 1 (58) Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö TASEKIRJA 31.12.2012 2 (58) JA EMOYHTIÖ TASEKIRJA 31.12.2012 Sisältö sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Soprano Oyj konserni tilinpäätös (IFRS) 8 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vuosikertomus. Tilinpäätös 2010

Vuosikertomus. Tilinpäätös 2010 Vuosikertomus Tilinpäätös 2010 edita-konserni Tukitoiminnot Marketing Services Editorial Communication Publishing Print & Distribution Mainonnan suunnittelu ja tuotanto Toimitustyö Oppimateriaalit Korkealaatuinen

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2014 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2024 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2013-30.6.2014 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.11.2007 31.10.2008

Tilinpäätös 1.11.2007 31.10.2008 Tilinpäätös Sisältö Tilinpäätös 1.11.2007 31.10.2008 Hallituksen toimintakertomus 4 6 Tietoja sijoittajille 7 Osakkeet ja osakkeenomistajat 8 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 10 Tunnuslukujen

Lisätiedot

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013 Nordic Morning Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013 Nordic Morning Oyj PL 110 00043 NORDIC MORNING Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 8 Konsernin laaja

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2013 Osoite: Kotipaikka: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2023 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2012-30.6.2013 Sisällys Sivu

Lisätiedot