Tilinpäätös 2011 Vantaan Energia Sähköverkot Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös 2011 Vantaan Energia Sähköverkot Oy"

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2011 Vantaan Energia Sähköverkot Oy

2 Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen liitetiedot 10 Tilinpäätösmerkintä 18 Tunnusluvut 19 Tunnuslukujen laskentakaavat 20 ( 1 )

3 Hallituksen toimintakertomus Yleiskatsaus Vantaan Energia Sähköverkot Oy kuuluu Vantaan Energia -konserniin, jonka muodostavat emoyhtiö Vantaan Energia Oy ja sen tytär- ja osakkuusyhtiöt. Emoyhtiön omistusosuus Vantaan Energia Sähköverkot Oy:ssä on 100 %. Vuosi 2011 oli yhtiön 5. toimintavuosi. Vantaan Energia Sähköverkot Oy siirtää sähköä vantaalaisille asiakkailleen maantieteellisellä vastuualueellaan sekä tarjoaa sähköverkkoihin ja energian käyttöön liittyviä palveluja. Yhtiön toiminta on luvanvaraista ja tiukasti säänneltyä. Sähkön siirtohinnoittelun kohtuullisuutta valvoo Energiamarkkinavirasto (EMV). Valvonta kohdistuu neljän vuoden mittaisiin valvontajaksoihin. Hinnoittelun kohtuullisuuden kriteerit määritetään etukäteen ennen jakson alkamista. Valvontajakson päätyttyä EMV tarkastaa ovatko yhtiön valvontajakson aikana asiakkailta perimät maksut olleet viraston ennalta vahvistamien menetelmien ja sähkömarkkinalain mukaisia. Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n sähköverkkoasiakkaiden laskua korotti vuoden 2011 alusta sähkön siirtohintojen yhteydessä perittävän sähköveron merkittävä korotus, joka nosti siirtohintaa asiakastyypistä riippuen jopa useita kymmeniä prosentteja. Yhtiö laski sähkön siirtotariffien hintatasoa alkaen keskimäärin noin 9 %. Hinnan laskeminen perustui erittäin matalalla pysytelleeseen korkotasoon, siirtomäärän ennakoitua nopeampaan kasvuun vuonna 2010 sekä korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiin, jotka muuttivat sähkönsiirtohinnoittelun kohtuullisuuden arviointimenetelmiä. Taloudellinen kehitys Yhtiön liikevaihto oli 39,4 milj. euroa (41,4 milj. euroa vuonna 2010), josta siirtotulojen osuus oli 37,8 (40,1 milj. euroa). Liikevoitto oli 18,6 milj. euroa (17,6 milj. euroa). Konserniavustusta jaettiin emoyhtiölle 22,5 milj. euroa (16,0 milj. euroa). Välittömät verot olivat 21,4 tuhatta euroa (223,6 tuhatta euroa) ja tilikauden voitto 61,5 tuhatta euroa (636,2 tuhatta euroa). Investoinnit käyttöomaisuuteen olivat 9,6 milj euroa (9,6 milj. euroa), josta sähköverkoston laajentamiseen ja uusimiseen kohdistui 7,1 milj. euroa ja kaukoluentamittareiden asentamiseen 2,5 milj. euroa. Yhtiön oman pääoman tuotto oli 42,4 % (43,2 %) ja omavaraisuusaste 32,0 % (34,4 %). Keskeisimpiä taloudellisia tunnuslukuja: Tunnusluku Liikevaihto, meur 39,4 41,4 36,5 Liikevoitto, meur 18,6 17,6 12,4 Liikevoitto % liikevaihdosta 47,2 42,6 34,1 Oman pääoman tuotto -% 42,4 43,2 29,7 Liiketoiminnan kehittyminen Yhtiön vastuualueen sähkön käytön kasvu ja kuormitustiheys luovat hyvät edellytykset pitkäjänteiselle verkkotoiminnalle. Vuosi 2011 oli maan eteläosassa harvinaisen lämmin. Sähköverkon kautta kulutukseen (sis. verkostohäviöt) siirrettiin sähköä GWh, mikä oli n. 3,4 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Lämpötilakorjattu siirtomäärä oli 1,6 % pienempi kuin vuonna Sähkönjakeluverkkoon liitettiin 388 uutta pienjännite- ja 3 keskijänniteliittyjää. Lisäksi 107 kohteessa uusittiin liittymä. Sähköverkkopalveluun liittyviä sopimustapahtumia oli n Asiakkaita oli vuoden lopussa n Vantaan Energian energiamittauksissa (sähkö ja lämpö) siirrytään kokonaan kaukoluentaan vuoden 2012 loppuun mennessä. Taustalla ovat konsernin tavoitteet sähköisten palvelukanavien hyödyntämisestä. Etäluettavat sähkömittarit ovat tärkeä osa tulevaisuuden älykästä sähköverkkoa. Elokuussa 2011 aloitettiin AMM100 -projektin asennukset, jonka aikana uusi kaukoluettava sähkömittari vaihdetaan noin asiakkaalle. Kokonaisuudessaan vuonna 2011 asennettiin uusia kaukoluettavia mittalaitteita noin kpl. Niiden yhteismäärä vuoden lopussa oli kpl. Vuoden 2011 aikana rakennettiin pienjännitejakeluverkkoa noin 54 km, keskijänniteverkkoa noin 29 km ja jakelumuuntamoita 26 kpl. Sähkönjakeluverkkoa kunnossapidettiin suunnitellusti. Kunnossapito-ohjelman mukaan maastossa tarkastettiin komponentteineen noin 800 jakokaappia sekä 130 km keskijänniteilmajohtoa. Vastaavanlaisia tarkastuksia tehdään 6 vuoden välein. Lämmin ja sateinen vuosi päättyi voimakkaisiin myrskyihin, jotka aiheuttivat Suomessa laajoja ja pitkäaikaisia sähkökatkoja. Myös Vantaalla ilmajohtoverkkojen alueella kaatui satoja puita johtojen päälle aiheuttaen asiakkaille tavanomaista pidempiä sähkönjakelun keskeytyksiä. Laajimmillaan keskeytyksen piirissä oli tapaninpäivänä noin yhtiön asiakasta ja pisin yksittäisen asiakkaan keskeytysaika oli noin 28 h. Yli 12 tuntia kestäneistä jakelukeskeytyksistä maksettavia ns. vakiokorvauksia maksetaan noin 250 asiakkaalle. Myrskystä aiheutuneet sähköverkon korjauskustannukset ja muut taloudelliset vaikutukset yhtiölle jäivät kuitenkin varsin pieniksi verrattuna sähköverkon tavanomaisiin korjaus- ja kunnossapitokustannuksiin. Sähköntoimituksen laatu yhtiön vastuualueella oli vuonna 2011 edellisvuosien tapaan hyvä, joulumyrskyistä huolimatta. Alalla yleisesti käytetyt vertailuluvut ovat energiapainotettu keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohti vuodessa sekä keskimääräinen asiakkaan kokema keskeytysmäärä vuodessa. Nämä tunnusluvut olivat 28,3 min/a ja 0,42 kpl/a. Omavaraisuusaste -% 32,0 34,4 35,9 Bruttoinvestoinnit, meur 9,6 9,6 10,1 % liikevaihdosta 24,5 23,1 27,8 ( 2 )

4 Henkilöstö Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 73 henkilöä (73 henkilöä). Palkat ja palkkiot olivat yhteensä 3,6 milj. euroa (3,5 milj. euroa). Konsernin henkilöstöä koskevat tunnusluvut esitellään tarkemmin ja laajemmin vuosittain julkaistavassa Vantaan Energian yhteiskuntavastuuraportissa. Ympäristö Vantaan Energian ympäristöasioiden hallintaa ohjaa ISO standardin mukainen ympäristöjärjestelmä. Ympäristöjärjestelmän uudelleensertifiointi suoritettiin vuonna Vantaan Energia Sähköverkot Oy on johtanut konsernin ympäristöpäämääristä omaan toimintaansa liittyvät ympäristötavoitteet sekä toimenpiteet näiden saavuttamiseksi. Yhtiön toiminnan kannalta yksi merkittävimpiä tavoitteita on ollut ilmastonmuutoksen hillintään liittyen sähkönsiirron energiahäviöiden suhteellisen osuuden säilyttäminen pienenä (< 3 %). Tavoitteeseen on päästy ottamalla verkostohäviöt huomioon sähköverkon suunnittelussa ja rakentamisessa. Yhtiö on myös mukana elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten toimenpideohjelmassa, jonka tavoitteena on ohjata yrityksiä ja yhteisöjä järjestelmällisesti parempaan energiatehokkuuteen. Vantaan Energian johto seuraa johtamiskäytäntöjensä mukaisesti säännöllisesti ympäristötekijöihin liittyvien avaintunnuslukujen kehittymistä sekä niille asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Konsernin ympäristöasioita esitellään tarkemmin ja laajemmin vuosittain julkaistavassa Vantaan Energian yhteiskuntavastuuraportissa. Yhteiskuntavastuu Vantaan Energia -konsernin yhteiskuntavastuupolitiikka luo suuntaviivat talouden, ympäristön ja sosiaalisen vastuun johtamiselle ja kehittämiselle. Vuoden 2011 ympäristöjärjestelmän johdon katselmuksessa hyväksyttiin konsernin ympäristö- ja yhteiskuntavastuun päämäärät sekä niihin liittyvät tavoitteet osaksi ympäristöjärjestelmää. Yhteiskuntavastuun raporttia on julkaistu vuodesta 2002 lähtien. Raportoinnissa noudatetaan kansainvälistä Global Reporting Initiative ohjeistoa ja siinä on huomioitu myös energia-alan toimialakohtaiset indikaattorit. Vuodesta 2009 lähtien yhteiskuntavastuusta on raportoitu vain verkossa Vantaan Energian kotisivuilla hyödyntäen verkkoviestinnän tarjoamia mahdollisuuksia esittää tiedot visuaalisesti ja lukijaystävällisesti. Vantaan Energian yhteiskuntavastuusivusto ja vuoden raportti julkaistiin huhtikuussa Raportin painopisteinä olivat vastuullisuus toimitusketjuissa, energiatehokkuus ja sidosryhmävuorovaikutus. Raportin tiedot on varmentanut ulkopuolinen asiantuntija Inspecta Sertifiointi Oy. Vuoden 2011 yhteiskuntavastuuraportti julkaistaan Vantaan Energian kotisivuilla keväällä Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n asiakasmäärä ylittää asiakasta ja tämän seurauksena yhtiön toimintaan sovelletaan sähkömarkkinalain perusteella annettuja tarkempia säännöksiä toiminnallisista eriyttämisvaatimuksista. Yhtiöllä on oltava toimenpideohjelma asiakkaiden ja muiden sähkömarkkinaosapuolten syrjimättömän kohtelun varmistamiseksi. Ohjelmassa on määritelty toimenpiteet, joiden avulla yhtiössä arvioidaan toiminnan syrjimättömyyttä sekä varmistetaan henkilöstön ja muiden palveluntuottajien syrjimätön toiminta. Ohjelman toteutumisesta raportoidaan vuosittain Energiamarkkinavirastolle ja raportti on nähtävillä Vantaan Energian kotisivuilla. Riskienhallinta Vantaan Energian riskienhallinnan tavoitteena on tukea liiketoiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista sekä ehkäistä kielteisten vaikutusten syntymistä. Vantaan Energia Oy:n hallitus hyväksyy konsernin riskienhallintapolitiikan. Politiikassa määritellään riskienhallinnan keskeiset periaatteet, vastuut ja prosessit. Keskeiset riskit ja epävarmuudet on tunnistettu ja avainriskejä hallitaan systemaattisesti. Poliittisiin ja lainsäädännöllisiin riskeihin liittyy usein vaikea ennustettavuus ja merkittävä vaikutus alan toimintaedellytyksiin. Tämän vuoksi toimintamallina on tiivis vuorovaikutus päättäjiin ja vaikuttajiin toimintaympäristön muutosten hallitsemiseksi. Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät laajoihin sähköhäiriöihin sekä viranomaisvalvonnan vaikeaan ennustettavuuteen. Laajalla sähköhäiriöllä tarkoitetaan sähkönjakeluhäiriötä, jonka kestoaika on vähintään 10 min ja laajuus vähintään 110/20 kv päämuuntajan jakelualue tai vastaava määrä 20 kv keskijännitejohtolähtöjä. Riskin toteutuminen voi aiheuttaa yhtiölle merkittäviä verkon korjauskustannuksia ja asiakkaille maksettavia vahingonkorvausluonteisia maksuja. Vuodenajasta ja häiriön pituudesta riippuen laajasta sähköhäiriöstä voi aiheutua yhteiskunnalle suurta haittaa. Laajojen sähköhäiriöiden riskiä pyritään pienentämään huolellisella verkonsuunnittelulla, kunnossapitotoiminnalla sekä varautumalla ennakolta erilaisiin häiriötilanteisiin. Viranomaiset säätelevät tiukasti ja yksityiskohtaisesti yhtiön toimintaa. EMV:n valvontaperiaatteet tiedetään etukäteen vain yhden valvontajakson mittaiselle jaksolle, jonka pituus on neljä vuotta. Yhtiön toiminta on kuitenkin hyvin pitkäjänteistä verkkokomponenttien eliniän ollessa useita vuosikymmeniä. Sääntelyyn tulevien muutosten ennakointi on vaikeaa. Riskinä ovat yhtiön toimintaympäristöön nähden epäedulliset tai ohjausvaikutuksiltaan kestämättömät valvontaperiaatteet. Viranomaisvalvontaan liittyvää riskiä pyritään pienentämään vaikuttamalla aktiivisesti erityisesti toimialajärjestön kautta ennakolta viranomaisen valvontajärjestelmän kehitystyöhön. ( 3 )

5 Yhtiön keskeisin riskienhallintaan liittyviä kehityshanke vuonna 2011 oli laajojen sähköhäiriöiden riskianalyysin päivittäminen. Vuoden aikana uusittiin myös Vantaan Energia konsernin sisäisen tarkastuksen toimintapolitiikka ja toimintamallit. Tutkimus ja kehitys Vantaan Energia Sähköverkot Oy on sähköverkkopalvelujen tuottamiseen keskittyvä yhtiö, jonka oma tutkimus- ja kehityspanostus on pieni. Pääasiallinen tapa osallistua kehityshankkeisiin on kiinnostavien T&K-hankkeiden rahoittaminen ja oman asiantuntemuksen tarjoaminen projektien käyttöön. Tutkimuksessa luotetaan alan kumppanuusverkostoihin ja hyvään yhteistyöhön johtavien energiatutkimuslaitosten kanssa. Emoyhtiö Vantaan Energia Oy kuuluu perustajajäsenenä energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymään Cleen Oy:öön. Vantaan Energia Sähköverkot Oy osallistuu Cleenin laajaan ja monivuotiseen Smart Grids and Energy Markets (Älykkäät sähköverkot ja energiamarkkinat) -tutkimusohjelmaan. Vantaan Energia Sähköverkot Oy kuuluu yhdessä muiden suurimpien kaupunkien sähköverkkoyhtiöiden kanssa sähkötutkimuspooliin, jonka tarkoituksena on sähkövoimatekniikan, sähkön siirron ja jakelun sekä siihen liittyvän palvelutuotannon ja muun energia-alaa palvelevan tutkimuksen kehittäminen ja rahoittaminen. Pooliin ovat liittyneet valtaosa alan merkittävistä toimijoista. Vantaan kaupungin merkittävin uudisrakennusalue tällä vuosikymmenellä on Marja-Vantaan alue. Alueeseen kytkeytyvää tutkimusta oli mm. SYÖKSY hanke, jossa tutkittiin sähkökäyttöisten autojen roolia Kehäradan liityntäliikenteessä. Hallinto Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin ja siinä käsiteltiin yhtiöjärjestyksen varsinaiselle yhtiökokoukselle määräämät asiat. Vuonna 2011 hallituksen jäseninä toimivat Vesa Hynninen (puheenjohtaja), Maija Siikilä ja Mervi Pellinen. Hallitus kokoontui 8 kertaa. Yhtiön tilintarkastajana toimi Ernst & Young Oy KHTyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Jarmo Lohi. Yhtiön toimitusjohtajana toimi diplomi-insinööri Risto Lappi. Merkittävät oikeudelliset asiat Energiamarkkinavirasto on päivätyillä yhtiökohtaisilla päätöksillä vahvistanut sähköverkkotoiminnan tuoton ja siirtopalveluista perittävien maksujen määrittämistä koskevat menetelmät valvontajaksolle Vantaan Energia Sähköverkot Oy on joulukuussa 2011 yhdessä muiden verkkoyhtiöiden kanssa hakenut markkinaoikeudelta muutosta Energiamarkkinaviraston päätöksiin. Verkonhaltijoiden vaatimukset koskevat pääosin eräitä valvontamenetelmien yksityiskohtia, joiden osalta Energiamarkkinavirasto on muuttanut menetelmiä aikaisempiin valvontajaksoihin verrattuna. Jos vaatimukset menestyvät, verkonhaltijoiden sähköverkkotoiminnoille sallittu tuotto nousee. Tilikauden jälkeiset tapahtumat Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n toiminnassa tai toimintaympäristössä ei ole tilikauden jälkeen ollut yhtiön liiketoimintaan olennaisesti vaikuttavia tapahtumia. Tulevaisuuden näkymät Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan vuonna 2012 pienenevän edellisestä vuodesta, mutta pysyvän lähivuosina kuitenkin edelleen hyvällä tasolla. Vantaan kaupungin väestömäärän ja työpaikkojen kasvunäkymät ja tämän seurauksena tapahtuva sähkön käytön kasvu tuovat tulevaisuudessakin yhtiön talouteen vakautta. Yhtiön taloudelliseen tulokseen vaikuttaa voimakkaasti viranomaissääntely ja sen muutokset. Viranomaissääntelyyn sisältyvät tehostamisvaatimukset ohjaavat toiminnan tehostamiseen ja jatkuvaan parantamiseen. EU:n asettamat haasteelliset tavoitteet hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi tulevat vaatimaan erityisiä toimenpiteitä muun ohella myös energian kulutuksen vähentämiseen (energiatehokas rakentaminen, lämmitysmuodot, kulutuksen seuranta). Siirtyminen muista ilmaston kannalta haitallisemmista energiamuodoista sähkön käyttöön esim. liikenteessä saattaa puolestaan aiheuttaa kasvua sähkön kulutukseen. Näillä toimenpiteillä tulee olemaan vaikutuksia myös sähköverkkotoiminnan kehittymiseen lähivuosina. Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee parhaillaan sähkömarkkinalain muutosta, jolla pannaan täytäntöön EY:n kolmannen energian sisämarkkinapaketin vaatimukset. Näihin vaatimuksiin sisältyy myös mm. jakeluverkkotoiminnan eriyttämiseen liittyviä säännöksiä, joilla saattaa olla vaikutuksia yhtiön toimintaan. Vuoden 2011 lopulla esiintyneiden voimakkaiden myrskyjen aiheuttamat pitkäkestoiset sähkönjakelun keskeytykset laajoilla alueilla Suomessa johtavat viranomaissäädösten tiukkenemiseen. Työ- ja elinkeinoministeriö on ilmoittanut valmistelevansa kevään aikana lakimuutoksen, jossa sähkön jakeluverkoille asetetaan tavoitteeksi selvästi nykyistä parempi toimitusvarmuus. Sähkökatkoista maksettavien vakiokorvausten määrää kasvatetaan ja TEM valmistelee myös lakimuutoksen sähköverkkojen varautumisvelvoitteesta. Sen mukaan verkkoyhtiöiden tulee varmistaa kykynsä riittävän asiakastiedon antamiseen normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Vaadittavien toimenpiteiden tarkemmat yksityiskohdat ja vaikutukset Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n liiketoimintaan selviävät kevään aikana. ( 4 )

6 Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä Yhtiön jakokelpoinen vapaa oma pääoma oli ,29 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden voitto ,27 euroa, siirretään edellisten tilikausien voittovarat tilille ja että osinkoa ei jaeta. Yhtiön osakkeet 2011 Yhtiön osakepääoma: 2011 Omistaja kpl Vantaan Energia Oy Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. ( 5 )

7 Tuloslaskelma Liite Liikevaihto , ,46 Valmistus omaan käyttöön , ,04 Liiketoiminnan muut tuotot , ,53 Materiaalit ja palvelut Energian ostot , ,03 Aineet ja tarvikkeet , ,90 Ulkopuoliset palvelut , ,91 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,84 Henkilöstökulut 4, 7 Palkat ja palkkiot , ,45 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,48 Muut henkilösivukulut , ,32 Henkilöstökulut yhteensä , ,25 Poistot ja arvonalentumiset 5 Suunnitelman mukaiset poistot , ,12 Liiketoiminnan muut kulut 6, , ,07 Liikevoitto , ,75 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ja muut rahoitustuotot , ,21 Korkokulut saman konsernin yrityksille , ,44 Muut korko- ja rahoituskulut , ,94 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,17 Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä , ,58 Satunnaiset erät , ,00 Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,58 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,99 Tuloverot 9 Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot , ,72 Tilikauden voitto/tappio , ,87 ( 6 )

8 Tase Liite VASTAAVAA Pysyvät vastaavat 10 Aineettomat hyödykkeet , ,21 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet , ,10 Rakennukset ja rakennelmat , ,65 Sähköverkko , ,10 Koneet ja laitteet , ,92 Keskeneräiset hankinnat ,74 0, , ,77 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 2 801, , , ,05 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,03 Vaihtuvat vastaavat 11 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,79 Liittymismaksusaamiset , ,00 Lyhytaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,10 Siirtosaamiset , ,37 Saamiset yhteensä , ,26 Rahoitusarvopaperit 12 0, ,98 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,24 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,27 ( 7 )

9 Tase Liite VASTATTAVAA Oma pääoma 13 Osakepääoma , ,00 Edellisten tilikausien voitto , ,15 Tilikauden voitto , ,87 Oma pääoma yhteensä , ,02 Tilinpäätössiirtyjen kertymä Poistoero , ,92 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Liittymismaksut , , , ,63 Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat , ,98 Lyhytaikaiset velat saman konsernin yrityksille , ,17 Siirtovelat , ,08 Muut velat , , , ,70 Vieras pääoma yhteensä , ,33 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,27 ( 8 )

10 Rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta Voitto ennen satunnaisia eriä , ,58 Oikaisut Suunnitelman mukaiset poistot , ,12 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua ,48 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut , ,17 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,87 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos , ,09 Lyhytaikaisten velkojen muutos , ,61 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,39 Maksetut korot ja maksut muista liiketoim. rahoituskuluista , ,38 Saadut korot liiketoiminnasta , ,21 Maksetut välittömät verot , ,72 Liiketoiminnan rahavirta , ,50 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,21 Investointien rahavirta , ,21 Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot , ,00 Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset , ,00 Liittymismaksujen lisäys (+)/vähennys(-) , ,82 Saadut ja maksetut konserniavustukset , ,00 Rahoituksen rahavirta , ,18 Rahavarojen muutos , ,11 Rahavarat , ,87 Rahavarat , ,98 0,00 0,00 ( 9 )

11 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Yrityksen perustiedot ja liiketoiminnan kuvaus Vantaan Energia Sähköverkot Oy (jäljempänä yhtiö ) on sähköverkkotoimintaa harjoittava kotimainen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Vantaa. Yhtiö kuuluu Vantaan kaupunki -konsernin alakonserniin Vantaan Energia. Vantaan Energia -konsernin emoyhtiön nimi on Vantaan Energia Oy ja sen kotipaikka on Vantaa. Vantaan kaupunki -konsernitilinpäätöksen jäljennös on saatavissa internet-osoitteesta: Vantaan Energia -konsernitilinpäätöksen ja Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n tilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta Peltolantie 27, Vantaa tai internet-osoitteesta Yhtiö hankkii tarvitsemansa hallintopalvelut konsernin emoyhtiöltä palvelusopimusten perusteella. Yhtiön tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolain ja säännösten (FAS) mukaisesti. Eriytetyt tilinpäätökset Sähkömarkkinalain vaatimusten mukaan yhtiön on eriytettävä kirjanpidollisesti sähkön verkkotoiminta muista toiminnoista. Yhtiön sisällä verkkotoiminta on eriytetty muista palveluista omaksi yksikökseen. Kulut yhtiön sisällä on jaettu aiheuttamisperiaatteella. Eläkejärjestelyt Yhtiön työntekijöiden eläketurva lisäetuineen vakuutetaan eläkevakuutusyhtiössä ja kirjataan eläkevakuutusyhtiön laskelmien ja veloitusten mukaan. Satunnaiset erät Satunnaisissa erissä esitetään saadut ja maksetut konserniavustukset. Tuloverot ja laskennalliset verot Tuloveroihin sisältyvät tilikauden tuloksen perusteella lasketut tilikauden verot sekä aiemmilta tilikausilta maksuunpannut tai palautetut verot. Pysyvät vastaavat Aineettomiin hyödykkeisiin kirjataan IT-ohjelmistojen lisenssimaksut ja -ohjelmat sekä johtoalueiden käyttöoikeudet. Aineelliset hyödykkeet koostuvat sähkön siirto- ja jakeluverkosta sisältäen sen rakennukset, koneet ja laitteet. Aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen alkuperäiseen hankintamenoonsa vähennettynä kertyneillä poistoilla. Alkuperäinen hankintameno sisältää menot, jotka johtuvat välittömästi kyseisen hyödykkeen hankintamenosta. Itse rakennettujen hyödykkeiden hankintamenoon sisällytetään välittömien kustannusten lisäksi osuus niistä kiinteistä menoista, jotka aiheutuvat hyödykkeen saattamisesta toimintavalmiiksi sille aiottuun käyttötarkoitukseen. Maa-alueista ei tehdä poistoja, koska niiden taloudellista vaikutusaikaa ei voida määritellä. Suunnitelman mukaiset poistot lasketaan tasapoistoina kirjaamalla hankintamenot kuluksi arvioitujen taloudellisten vaikutusaikojen kuluessa seuraavasti: Liikevaihto Liikevaihto koostuu sähköverkkotoimintaan ja muuhun sähkön käyttöön liittyvien palvelujen tuotoista. Tuotot esitetään välillisillä veroilla kuten arvonlisäverolla ja valmisteverolla vähennettynä. Viranomaiset säätelevät sähköverkkotoiminnan tuottoa. Viranomaisen määrittelemä yli- tai alituotto käsitellään sääntelystä johtuvana omaisuuseränä tai velkana, jota ei kirjata taseeseen, sillä asiakkaan kanssa ei ole tehty sopimusta,jossa olisi määritelty viranomaisuussääntelyyn liittyvät seikat ja siten saaminen riippuu tulevasta toimituksesta. Yli- tai alituotto hyvitetään tai veloitetaan tulevina vuosina asiakkaalta, joka tuolloin käyttää kyseistä sähköliittymää. Takautuviahyvityksiä tai veloituksia ei tehdä. Muut tuotot Tavanomaisen liiketoiminnan ulkopuoliset tuotot sisältyvät muihin tuottoihin. Muihin tuottoihin luetaan toistuvat erät, kuten palvelujen myynnistä saadut tuotot, vuokratuotot ja kertaluontoiset erät, kuten aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot. Tutkimus- ja kehittämismenot Tutkimus- ja kehitystoiminnan menot kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan. Aineettomat hyödykkeet 5-20 vuotta Rakennukset ja rakennelmat vuotta Sähköverkko 5-30 vuotta Koneet ja kalusto 5 vuotta Sähköverkon poistoaika on pidennetty 30 vuoteen vuonna Vaihtuvat vastaavat Myyntisaamiset on kirjattu kirjanpitoon alkuperäisen laskutuksen määräisenä. Yhtiöllä on käytössä päivittäistä maksuliikenteen hoitoa varten konsernitili, joka esitetään ryhmässä konsernisaamiset tai -velat riippuen tilin saldosta. Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan markkinahintaan. Rahavarat koostuvat likvideistä sijoituksista. Liittymismaksut Maksut, jotka asiakas maksaa liittyessään sähköverkkoon, kirjataan taseeseen muihin pitkäaikaisiin velkoihin. Nämä maksut ovat siirtoja palautuskelpoisia. ( 10 )

12 Tilinpäätöksen liitetiedot Liikevaihto Sähkön siirron myyntituotot , ,82 Muu toiminta , ,19 Myynnin oikaisuerät , , , ,46 3 Valmistus omaan käyttöön Aktivoidut palkat , ,60 Aktivoidut henkilösivukulut , ,49 Aktivoidut aineet ja tarvikkeet , , , ,04 4 Henkilöstö Palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin Kuukausipalkkaiset Tuntipalkkaiset Johdon palkat ja palkkiot Hallituksen jäsenet 9 240, ,00 5 Poistot Aineettomat hyödykkeet , ,06 Rakennukset ja rakennelmat , ,16 Sähköverkko , ,46 Koneet ja laitteet 5 604, ,44 6 Liiketoiminnan muut kulut , ,12 Palveluostot emoyhtiöltä , ,00 Muut liikekulut , ,07 Tilintarkastajien palkkiot KHT-yhteisö Ernst & Young Oy , ,07 Tilintarkastuspalkkiot 4 615, ,00 Muut palkkiot 1 350,00 980,00 7 Tutkimus- ja tuotekehityskulut 5 965, ,00 SGEM-tutkimusohjelman kulut , ,00 Muut tutkimus- ja tuotekehityskulut , ,00 Tutkimus- ja tuotekehityskuluihin sisältyy henkilöstökuluja sekä liiketoiminnan muita kuluja , ,00 8 Satunnaiset kulut Maksettu konserniavustus emoyhtiölle , ,00 9 Tuloverot Tuloverot varsinaisesta toiminnasta , ,72 Tuloverot satunnaisista eristä , , , ,72 ( 11 )

13 Tilinpäätöksen liitetiedot Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Hankintameno , ,50 Lisäys 3 780, ,80 Vähennys ,00 0,00 Hankintameno , ,30 Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot , ,03 Vähennysten kertyneet poistot ,60 0,00 Tilikauden poisto , ,06 Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot , ,09 Kirjanpitoarvo , ,21 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Hankintameno , ,70 Lisäys 8 323, ,40 Hankintameno = Kirjanpitoarvo , ,10 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , ,27 Lisäys 537,79 0,00 Hankintameno , ,27 Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot , ,46 Tilikauden poisto , ,16 Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot , ,62 Kirjanpitoarvo , ,65 Sähköverkko Hankintameno , ,45 Lisäys , ,14 Vähennys ,10 0,00 Hankintameno , ,59 Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot , ,03 Vähennysten kertyneet poistot ,96 0,00 Tilikauden poisto , ,46 Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot , ,49 Kirjanpitoarvo , ,10 Muut koneet ja laitteet Hankintameno , ,27 Lisäys 6 023, ,87 Hankintameno , ,14 Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot , ,78 Tilikauden poisto , ,44 Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot , ,22 Kirjanpitoarvo , ,92 ( 12 )

14 Tilinpäätöksen liitetiedot Keskeneräiset omat työt Hankintameno ,00 0,00 Lisäys ,74 0,00 Vähennys 0,00 0,00 Hankintameno = Kirjanpitoarvo ,74 0,00 Aineelliset hyödykkeet kirjanpitoarvo , ,77 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Hankintameno , ,05 Hankintameno , ,05 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,03 11 Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä Konsernimyyntisaamiset ,28 0,00 Konsernitilisaamiset , ,76 Konsernisiirtosaamiset , , , ,10 Siirtosaamiset Tuloverosaamiset , ,24 Muut erät , , , ,37 12 Rahoitusarvopaperit Pankkitalletukset Jälleenhankinta-arvo 0, ,98 Kirjanpitoarvo 0, ,98 Erotus 0,00 0,00 13 Oma pääoma Osakepääoma Osakepääoma , ,00 Osakepääoma , ,00 Edellisten tilikausien voitto Voitto edellisiltä tilikausilta , ,15 Edellisten tilikausien voitto , ,15 Tilikauden voitto/tappio , ,87 Oma pääoma yhteensä , ,02 Jakokelpoinen vapaa oma pääoma Voitto edellisiltä tilikausilta , ,15 Tilikauden voitto/tappio , , , ,02 ( 13 )

15 Tilinpäätöksen liitetiedot Vieras pääoma Lyhytaikaiset velat saman konsernin yrityksille Lyhytaikaiset ostovelat 8 716, ,27 Konsernilainan korko, korollinen 722,22 694,44 Konsernitilivelat , ,46 Muut lyhytaikaiset konsernivelat ,38 0,00 Muut lyhytaikaiset konsernivelat, korollinen , , , ,17 0,00 Siirtovelat Myynnin jaksotus , ,00 Lomapalkkavaraus sosiaalikuluineen , ,22 Palkat, palkkiot ja sos.kulut , ,97 Saapumattomat ostolaskut , ,89 Siirtovelat yhteensä , ,08 0,00 15 Vastuut Arvonlisäveron palautusvastuu Tuotannollisen verkoston laajennusinvestoinneista tehdyt arvonlisäverovähennykset, joihin liittyy arvonlisäverolain 33 :n mukainen palautusvastuu, milj. euroa: 9,0 9,7 16 Sähkömarkkinalain mukainen eriytetty tilinpäätös sähköverkkotoiminnasta Sähköverkkotoiminnan eriytetty tilinpäätös vastaa Kauppa- ja teollisuusministeriön asetusta sähköliiketoimintojen eriyttämisestä (79/2005). Sähköverkkotoiminnan nettoinvestoinnit pysyviin vastaaviin Sähköverkon aineelliset hyödykkeet , ,41 Muut aineettomat hyödykkeet 0, ,80 Nettoinvestoinnit yhteensä , ,21 Verkkotoiminnan sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli 44,9 % (vuonna ,0 %). ( 14 )

16 Tilinpäätöksen liitetiedot SÄHKÖVERKKOTOIMINNAN TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,58 Valmistus omaan käyttöön , ,04 Liiketoiminnan muut tuotot Muut liiketoiminnan muut tuotot , ,47 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,47 Häviösähkö , ,71 Muut ostot tilikauden aikana , , , ,77 Ulkopuoliset palvelut Alueverkko-, kantaverkko- ja verkkopalvelumaksut , ,12 Muut ulkopuoliset palvelut , , , ,56 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,33 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,82 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,50 Muut henkilösivukulut , ,85 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,17 Sähköverkon hyödykkeistä , ,52 Muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä 5 604, ,60 Liiketoiminnan muut kulut , ,12 Vuokrakulut , ,01 Verkkovuokrat ja verkon leasingmaksut , ,38 Muut liiketoiminnan muut kulut , , , ,72 Liikevoitto (tappio) , ,75 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta , ,21 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille , ,44 Muille , , , ,17 Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä , ,58 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut Annetut konserniavustukset , ,00 Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,58 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Poistoeron muutos sähköverkon hyödykkeistä , ,26 Muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä 1 347,98 733, , ,99 Tuloverot , ,72 Tilikauden voitto (tappio) , ,87 ( 15 )

17 Tilinpäätöksen liitetiedot SÄHKÖVERKKOTOIMINNAN TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Sähköverkon aineettomat hyödykkeet , ,21 Aineelliset hyödykkeet Sähköverkon aineelliset hyödykkeet , ,10 Muut aineelliset hyödykkeet , ,67 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat ,74 0, , ,77 Sijoitukset 2 801, ,05 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,03 Vaihtuvat vastaavat Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,10 Saamiset muilta , , , ,26 Rahoitusarvopaperit 0, ,98 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,24 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,27 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,15 Tilikauden voitto , ,87 Tilinpäätössiirtojen kertymä , ,02 Poistoero , ,92 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Pitkäaikainen koroton vieras pääoma Palautettavat liittymismaksut , ,63 Lyhytaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma , ,63 Velat saman konsernin yrityksille , ,00 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma Velat muille , , , ,70 Vieras pääoma yhteensä , ,33 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,27 ( 16 )

18 Hallituksen ja toimitusjohtajan allekirjoitukset Vantaalla 15. helmikuuta 2012 Vesa Hynninen Mervi Pellinen Maija Siikilä Risto Lappi toimitusjohtaja ( 17 )

19 Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Vantaalla 13. maaliskuuta 2012 Ernst&Young Oy KHT-yhteisö Jarmo Lohi, KHT, JHTT ( 18 )

20 Tunnusluvut Liikevaihto, Me 39,4 41,4 36,5 Liikevoitto, Me 18,6 17,6 12,4 % liikevaihdosta 47,2 42,6 34,1 Tulos ennen satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja, Me 18,6 17,6 12,3 % liikevaihdosta 47,1 42,6 33,7 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, Me -3,9 1,6-0,2 % liikevaihdosta -9,9 3,9-0,6 Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI), 45,2 44,2 33,8 Oman pääoman tuotto-% (ROE) 42,8 43,2 29,7 Omavaraisuusaste % 31,4 34,4 35,9 Maksuvalmius (Current ratio) 0,7 1,1 1,1 Bruttoinvestoinnit, Me 9,6 9,6 10,1 % liikevaihdosta 24,5 23,1 27,8 Henkilöstö keskimäärin ( 19 )

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2013

JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2013 JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 5 Tase... 6 Rahoituslaskelma... 7 Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 13 Eriytetty tuloslaskelma...14 Eriytetty tase...15

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16 - 1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009...s. 6 Talouden tunnuslukuja...s. 8 Tuloslaskelma...s. 9 Tase vastaavaa...s.

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2009 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakaspalvelun uusi aikakausi 7 Vahvaa osaamista sähkömarkkinoilla 9 Sähkön laatu hyvällä tasolla 11 Verkostotöitä lähellä

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 212-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Naantalin Energia juhlavuosi onnistui hyvin...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s.

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2013

LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2013 LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2013 Kaupunginhallitus 17.3.2014 KUOPION ENERGIA LIIKELAITOS PÖYTÄKIRJAOTE PL 105 Johtokunta 002000645 70101 KUOPIO 25.2.2014 Johtokunta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2010 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2010 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakkaiden keskellä, osana paikkakunnan elämää 7 Lisää päästötöntä tuotantokapasiteettia 9 Määrätietoisesti kohti parempaa

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY 2006 Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue... 2 Toimintavuosi lyhyesti... 2 Toimitusjohtajan katsaus.... 3 Yrityshallinto Omistussuhteet... 4 Yhtiökokous... 4 Hallitus... 4 Jäsenyydet

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 sisältö Gasum Oy:n hallituksen toimintakertomus 2013... 2 Tunnuslukujen laskentakaavat... 8 Tuloslaskelma...9 Tase...10 Rahoituslaskelma...12 Tilinpäätöksen liitetiedot...13

Lisätiedot

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIVUODELTA 2003 YLEISTÄ Tilivuonna 2003 yhtiössä tapahtui olennaisia muutoksia. Vuosia jatkunut talouskriisiksi syventynyt muutosprosessi

Lisätiedot

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008 Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 9 Emoyhtiön tilinpäätös 20 Tilintarkastuskertomus 27 Taloudellliset tunnusluvut

Lisätiedot

FINGRID OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.2011-31.12.2011

FINGRID OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.2011-31.12.2011 1 (62) FINGRID OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.2011-31.12.2011 2 (62) SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. Toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus 3 Tunnusluvut 13 Hallituksen voitonjakoehdotus 15 2.

Lisätiedot

Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014

Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällys Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelmat Taseet Rahoituslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma Muun sähköliiketoiminnan

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös

Emoyhtiön tilinpäätös TILINPÄÄTÖS 2013 Sisältö Konsernin tilinpäätös Elenia-konsernin hallituksen toimintakertomus 2013 1 Konsernin tuloslaskelma 3 Konsernitase 4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 5 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot