RIIHIMÄEN LUKION KURSSISELOSTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RIIHIMÄEN LUKION KURSSISELOSTEET 2014-2017"

Transkriptio

1 RIIHIMÄEN LUKION KURSSISELOSTEET Äidinkieli ja kirjallisuus 2 Suomi toisena kielenä S2 3 Ruotsi, B1-kieli 4 Englan, A-kieli 5 Saksa, A-kieli 7 Saksa, B2-kieli 8 Ranska, B2-kieli 9 Saksa, B3-kieli 10 Ranska, B3-kieli 12 Espanja, B3-kieli 13 Venäjä, B3-kieli 15 Matema ikka, pitkä oppimäärä 16 Matema ikka, lyhyt oppimäärä 19 Matema ikan oppimäärän vaihtaminen 21 Fysiikka 21 Kemia 23 Biologia 25 Maan ede 26 Evankelis-luterialainen uskonto 27 Ortodoksinen uskonto 28 Elämänkatsomus eto 28 Filosofia 29 Psykologia 30 Historia 32 Yhteiskuntaoppi 33 Liikunta 34 Musiikki 36 Kuvataide 37 Opinto-ohjaus 39 Tietotekniikka 40 Terveys eto 42 Ilmaisutaito 43 Kuorotoiminta 43 Yhtyemusiikki 44 Musiikkiopinto-opintojen hyväksilukeminen 44 Urheiluvalmennus 45 Projek kurssit 45 Säilytä Kurssiselosteet lukio-opintojesi ajan. Tarvitset sitä vuosi ain. Lukuvuosi ain päivitetyt kurssiselosteet on lue avissa lukion ne sivuilla Toimitus: Kari Jukarainen Kannen kuva: Anniina Bi er 13f 1

2 KURSSISEOSTEISSA KÄYTETYT LYHENTEET P VS KS valtakunnallinen pakollinen kurssi valtakunnallinen syventävä kurssi koulukohtainen soveltava kurssi Ä I D I N K I E L I J A K I R J A L L I S U U S Äidinkielen pakollisten kurssien suoritusjärjestys on seuraava: ÄI1, ÄI2/ÄI3, ÄI4/ ÄI5, ÄI6. ÄI 1 (P) Kieli, teks t ja vuorovaikutus 1. vsk Opiskelijan käsitys kielestä, teksteistä ja niiden tulkinnasta syvenee, ja hänen taitonsa lukea tekstejä kehi yy. Perehdytään teks lajeihi ja teks tyyppeihin. Kurssilla luetaan, kirjoitetaan ja keskustellaan. Ei itsenäistä suoritusta. ÄI 2 (P) Teks en rakenteita ja merkityksiä 1. vsk Kurssilla opiskellaan esseen kirjoi amista. Huomiota kiinnitetään kirjoitetun kielen normien tuntemiseen. Lisäksi perehdytään edon hankintaan ja sen esi elyyn. Ei itsenäistä suoritusta. ÄI 3 (P) Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa 1. vsk Perehdytään kaunokirjallisuuden eri elyyn ja tulkintaan sekä kirjallisuudesta keskustelemiseen ja kirjoi amiseen. Ei itsenäistä suoritusta. ÄI 4 (P) Teks t ja vaiku aminen 2. vsk Tarkastellaan tekstejä vaiku amisen näkökulmasta. Perehdytään argumentoin in ja tuotetaan sekä analysoidaan mielipidetekstejä myös puhevies nnän keinoin. Ei itsenäistä suoritusta. ÄI 5 (P) Teks, tyyli ja konteks 2. vsk Analysoidaan tyyliä ja hiotaan omia kirjoi amisen taitoja. Perehdytään eri aikakausien ja kul uurien kirjallisuuteen. Ei itsenäistä suoritusta. ÄI 6 (P) Kieli, kirjallisuus ja iden tee 3. vsk Tutustutaan suomalaiseen kirjallisuuteen ja suomen kielen kehitykseen. Tarkastellaan äidinkieltä ja kirjallisuu a iden tee n osana. Ei itsenäistä suoritusta. ÄI 7 (VS) Puhevies nnän taitojen syventäminen vsk Kurssilla syvennetään puhevies ntään lii yviä etoja ja taitoja sekä opitaan arvioimaan puhevies nnän merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. Ei itsenäistä suoritusta. 2

3 ÄI 8 (VS) Teks taitojen syventäminen 3. vsk Kurssilla harjoitellaan krii stä lukutaitoa ja syvennetään teks analyysitaitoja. Kurssilla valmentaudutaan ylioppilastutkinnon teks taidon kokeeseen. Ei itsenäistä suoritusta. ÄI 9 (VS) Kirjoi aminen ja nykykul uuri 3. vsk Kurssilla syvennetään ja monipuolistetaan analysoinnin ja teks en tuo amisen taitoja. Kurssilla valmentaudutaan ylioppilaskokeen oman teks n tuo amiseen. Ei itsenäistä suoritusta. ÄI 10 (KS) Mediakurssi vsk Kurssilla tutustutaan median maailmaan laajas. Opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan tehdään vierailuja esim. televisioon, radioon, lehden toimitukseen tai mainostoimistoon ja tuotetaan omia mediatekstejä. ÄI 11 (KS) Puhe a kirjallisuudesta 2. vsk Kurssilla syvennetään kirjallisuuden käsi elytaitoa ja laajennetaan kirjallisuuden tuntemusta. Luetaan osallistujien valitsemia runoja, näytelmiä, novelleja ja romaaneja sekä tavataan kirjailija tai kääntäjä. ÄI 12 (KS) Luova kirjoi aminen 2. vsk Kurssilla monipuolistetaan kirjoi amisen taitoja, tuotetaan erilaisia tekstejä ja tehdään luovan kirjoituksen harjoituksia. Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Syventäville tai soveltaville kursseille osallistuminen edelly ää pakollisten kurssien suori amista. Syventävien ja soveltavien kurssien suoritusjärjestys on vapaa. S U O M I T O I S E N A K I E L E N Ä Suomi toisena kielenä opiskellaan aikuislukion opetussuunnitelman mukaises. 3

4 R U O T S I, B 1 - K I E L I Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Syventäville tai soveltaville kursseille osallistuminen edelly ää pakollisten kurssien suori amista. Syventävien ja soveltavien kurssien suoritusjärjestys on vapaa. RUB 1 (P) Koulu ja vapaa-aika 1. vsk Aihepiireinä ovat opiskelu ja nuorten harrastukset. Kerrataan ja syvennetään peruskoulussa hanki ua kielitaitoa, painoalueina sanasto ja keskeiset rakenteet. Kiinnitetään erityistä huomiota peruskoulun ja lukion niveltämiseen. RUB 2 (P) Arkielämää Pohjoismaissa 1. vsk Aihepiirinä pohjoismaiset nuoret ja heidän elämänsä: ko, perhe, pukeutuminen, ystävät, harrastukset, Tukholma. Kerrataan edelleen peruskoulussa opi uja rakenteita ja syvennetään sanavarastoa. RUB 3 (P) Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa 1. vsk Sisältöinä ko maa, suomenruotsalaisuus, vertailu muihin Pohjoismaihin sekä Suomi pohjoismaisena val ona Euroopassa. Kielellisenä tavoi eena kyky ilmaista perusteltuja mielipiteitä sekä suullises e ä kirjallises. RUB 4 (P) Elämää yhdessä ja erikseen 2. vsk Aiheina elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen opiskelussa ja työssä, sekä ajankohtaiset ja yhteiskunnalliset ilmiöt. Kehitetään teks nymmärtämistä, sanavarastoa, suulista ja kirjallista ilmaisua. RUB 5 (P) Elinympäristömme 2. vsk Aihepiireinä luonto, muu uva elin- ja työympäristö, joukkovies met. Syvennetään edelleen kirjallisen ja suullisen ilmaisun taitoja. Harjoitellaan ymmärtävän lukemisen strategioita. Kehitetään kuullunymmärtämisen taitoa. RUB 6 (VS) Puhu ja ymmärrä paremmin 2. vsk Harjoitellaan puhevies nnän strategioita ja suullisen kielen käy öä eri lanteissa. Aihepiireinä ajankohtaiset pohjoismaiset tapahtumat. Syvennetään edellisten kurssien aihepiirien hallintaa suullisen vies nnän osalta. Kurssi vankentaa jokapäiväisen elämän kielenkäy ö lanteissa tarvi avaa suullista kielitaitoa. Lisäksi harjoitellaan teks n- ja kuullunymmärtämisen taitoja. Kurssin aikana suoritetaan valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe, josta annetaan erillinen todistus pää ötodistuksen lii eenä. Ei itsenäistä suoritusta. 4

5 RUB 7 (VS) Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen 3. vsk Maailmanlaajuiset ilmiöt, kansainvälinen vaiku aminen, yhteiskunta ja päätöksenteko. Painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä en stä vaa vamman kieliaineksen avulla. RUB8 (KS) Svenskan i medierna vsk Perehdytään ruotsin kieleen ja ajankohtaisiin tapahtumiin monipuolises median (lehdistö, TV, radio, Internet) avulla. Harjoitellaan erityises median lukukykyä ja kokonaisvaltaista ymmärtämistä, omaa tuotosta unohtama a. Kurssi sopii niin 2. vuoden kevään kuin 3. vuoden syksyn opiskelijoille. RUB 9 (KS) Abikurssi 3. vsk Harjoitetaan ylioppilaskokeen edelly ämiä valmiuksia. Rakenteiden, sanaston, teks n- ja kuullunymmärtämisen vahvistaminen. Ei itsenäistä suoritusta. Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. E N G L A N T I, A - K I E L I Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. ENA 1 (P) Nuori ja hänen maailmansa 1. vsk Kurssin tavoi eena on perehdy ää lukion työtapoihin ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa. Aihepiirit lii yvät jokapäiväiseen elämään ja ihmissuhteisiin. ENA 2 (P) Vies ntä ja vapaa-aika 1. vsk Kurssilla keskitytään suulliseen kielenkäy öön ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. Aihepiirit ja lanteet lii yvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin. ENA 3 (P) Opiskelu ja työ 1. vsk Aihepiirit lii yvät opiskeluun ja työelämään. Harjoitellaan sekä suullista e ä kirjallista vies ntää. Numeroarvioin ENA 4 (P) Yhteiskunta ja ympäröivä maailma 2. vsk Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskun in lii yvät teks t. Kurssilla painotetaan puhumista ja teks n ymmärtämistä vaa vahkolla tasolla. 5

6 ENA 5 (P) Kul uuri 2. vsk Kurssilla käsitellään kul uuria laaja-alaises. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esi elevät sen ryhmälle. Opiskelijat lukevat englanninkielise romaanin ja analysoivat sitä. Lisäksi kurssiin sisältöyy kul uuriin lii yviä töitä. ENA 6 (P) Tiede, talous ja tekniikka 2. vsk Aiheina ovat eri eteenalat, tekniikan saavutukset, vies nnän eri muodot ja talouselämä. Kurssilla painotetaan vaa van kieliaineksen ymmärtämistä ja hiotaan kirjallista ilmaisua. ENA 7 (VS) Luonto ja kestävä kehitys 2. tai 3. vsk Kurssin keskeisenä aihepiirinä on luonto, luonnon eteet ja kestävä kehitys. ENA 8 (VS) Puhu ja ymmärrä paremmin 3. vsk Kurssilla harjoitetaan puhevies nnän strategioita ja suullisen kielen käy öä eri lanteissa. Aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Kurssin aikana suoritetaan valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe, josta annetaan erillinen todistus pää ötodistuksen lii eenä. Ei itsenäistä suoritusta. ENA 9 (KS) Media- ja kirjoituskurssi 2. vsk Monipuolista eri medioiden kau a tulevan englannin kielen ymmärtämistä ja mediakrii sen näkemyksen omaksumista. Oman teks n tuo amista. ENA 10 (KS) Abin apu 3. vsk Yo-kokeessa tarvi avien taitojen hiomista. ENA 11 (KS) Kielenopiskelun aakkoset 1. vsk Kerrataan peruskoulussa opi uja keskeisimpiä englannin kielen rakenteita ja harjoitellaan lukion kieltenopiskelutekniikkaa. ENA 12 (KS) Human Interest 2. vsk Haluatko laajemman sanavaraston? Kurssilla englannin kieltä käytetään monipuolises, vivahteikkaas ja rikkaas! Aihealueita ovat esim. yleismaailmalliset kysymykset, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin lii yvät aiheet. Mahdollisuus myös kerrata englannin kielen perusrakenteita ja tehdä erilaisia kirjoitusharjoituksia opiskelijoiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Ei itsenäistä suoritusta. 6

7 S A K S A, A - K I E L I Perusopetuksen neljännellä tai viidennellä vuosiluokalla alkanut kieli. Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. SAA 1 (P) Nuori ja hänen maailmansa 1. vsk Jokapäiväinen elämä, henkilökohtainen kanssakäyminen ja ihmissuhteet. Kerrataan ja vahvistetaan perusopetuksessa opi ua sanastoa ja rakenteita. Perehdytään lukion työtapoihin. SAA 2 (P) Vies ntä ja vapaa-aika 1. vsk Vapaa-aika ja harrastukset sekä niiden yhteydessä käyte ävät palvelut. Vahvistetaan puhevies nnän strategioiden osaamista. Laajennetaan rakenteiden hallintaa. Numeroarvioin SAA 3 (P) Opiskelu ja työ 1. vsk Opiskelu ja työelämä. Harjoitellaan aihepiireihin lii yvää suullista ja kirjallista vies ntää sekä muodollisten lanteiden vaa maa kielen ymmärtämistä ja käy ämistä. Numeroarvioin SAA 4 (P)Yhteiskunta ja ympäröivä maailma 2. vsk Oman maan ja kohdemaiden yhteiskun in lii yvät teks t. Harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita ja tuotetaan erilaisia tekstejä. Numeroarvioin SAA 5 (P)Kul uuri 2. vsk Käsitellään oman maan ja kohdemaiden kul uuria mahdollisimman laajas. Numeroarvioin SAA 6 (P) Tiede, talous ja tekniikka 2. vsk Eri eteenalat, tekniikan saavutukset, vies nnän eri muodot ja talouselämä. Harjoitellaan aiheisiin lii yvän vaa van kieliaineksen ymmärtämistä. Numeroarvioin SAA 7 (VS) Luonto ja kestävä kehitys 3. vsk Luonto ja siihen lii yvät aihepiirit. Pyritään antamaan opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käy ää luontoon, luonnon eteisiin ja kestävään kehitykseen lii yvää kieltä. Numeroarvioin SAA8 (VS) Puhu ja ymmärrä paremmin 3. vsk Kurssilla kerrataan muiden kurssien sanastoa ja arkisiin kielenkäy ö lanteisiin lii yviä fraaseja käy äen apuna erilaisia keskustelu- ja kirjoitusharjoituksia. Kurssin aikana suoritetaan valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe, josta annetaan erillinen todistus pää ötodistuksen lii eenä. Ei itsenäistä suoritusta. 7

8 SAA 9 (KS) Abikurssi 3. vsk Sisältöjä valitaan osallistujien kiinnostuksen ja ajankohtaisten tapahtumien pohjalta. Harjoitellaan yo-kirjoituksissa tarvi avia taitoja. S A K S A, B 2 - K I E L I Perusopetuksen kahdeksannella vuosiluokalla alkanut kieli. Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. SAB2 1 (VS) Vapaa-aika ja harrastukset 1. vsk Kerrataan peruskoulussa opi uja taitoja ja perehdytään työtapoihin. Omasta itsestä ja perheestä kertominen. Saksalainen arkielämä ja koulumaailma. Vapaa-aika. Painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. SAB2 2 (VS) Meillä ja muualla 1. vsk Oma maa, saksankielisten maiden ihmiset, maan ede, historia, nähtävyyden ja lomanvie omahdollisuudet. Painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Harjoitellaan kirjoitustaitoa. SAB2 3 (VS) Ennen ja nyt 1. vsk Elämä ennen ja nyt sekä yksilön e ä yhteiskunnan kannalta, aiheina esim. terveys ja hyvinvoin. Painotetaan puhevies ntää ja kirjoitustaitoa SAB2 4 (VS) Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat 2. vsk Koulu, opiskelu, työelämä, tulevaisuudensuunnitelmat. Painotetaan suullista ja kirjallista vies ntää. SAB2 5 (VS) Kul uuri 2. vsk Saksankielisten maiden kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, tea eri ja urheilu. Harjoitetaan kaikkia kielitaidon osa-alueita. SAB2 6 (VS) Yhteinen maapallomme 2. vsk Oman maan ja saksankielisten maiden yhteiskunnan toiminta. Maapallon la ja tulevaisuus. Painotetaan teks nymmärtämistä sekä suullista e ä kirjallista ilmaisua. SAB2 7 (VS) Tiede ja tekniikka 3. vsk Eri eteenalat, tekniikka ja vies ntä, korkeakouluopinnot. Painotetaan teks nymmärtämistä ja kirjoi amista. 8

9 SAB2 8 (VS) Luonto ja kestävä kehitys 3. vsk Tietoa saksalaisesta yhteiskunnasta ja poli ikasta. Luonto, luonnonilmiöt, ympäristönmuutokset, luonnon- ja ympäristönsuojelu. Painotetaan teks nymmärtämistä ja kirjoi amista. SAB2 9 (KS) Abikurssi 3. vsk Valmentautuminen yo-kokeeseen. Rakenteet, sanasto, teks n ja kuullun ymmärtäminen toivomusten mukaan. R A N S K A, B 2 - K I E L I Perusopetuksen kahdeksannella vuosiluokalla alkanut kieli. Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. RAB2 1 (VS) Vapaa-aika ja harrastukset 1. vsk Kurssin aihepiirit ja lanteet lii yvät nuorten jokapäiväiseen elämään, vapaa-ajan vie oon ja harrastuksiin. Kurssi vahvistaa ja laajentaa perusopetuksessa opiskeltua sanastoa ja perusrakenteita. RAB2 2 (VS) Meillä ja muualla 1. vsk Kurssilla opitaan kertomaan Suomesta ja tutustutaan ranskankielisiin maihin. Aihepiireinä ovat oma maa ja ranskankielisten maiden ihmiset, maan ede, historia, nähtävyydet ja lomanvie omahdollisuudet. Vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa ja harjoitellaan kirjoi amista yksinkertaisten vies nnällisten tehtävien avulla. RAB2 3 (VS) Ennen ja nyt 1. vsk Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön e ä yhteiskunnan kannalta Painotetaan puhevies ntää, vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa ja kirjoi amistaitoa harjoitellaan vies nnällisten tehtävien avulla. RAB2 4 (VS) Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat 2. vsk Kurssin tavoi eena on perehdy ää opiskelijat työelämään ja opiskeluun lii yviin asioihin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin lii yvää suullista ja kirjallista vies ntää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailu. RAB2 5 (VS) Kul uuri 2. vsk Tämän kurssin tavoi eena on kiinnostuksen herä äminen ranskankieliseen kul uuriin. Aihepiireinä ovat Ranskan kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, tea eri ja urheilu. Harjoitellaan kielitaidon kaikkia alueita. 9

10 RAB2 6 (VS) Yhteinen maapallomme 2. vsk Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaan yhteiskun en toimintaan ja maapallon laan ja tulevaisuuteen lii yvät yleistajuiset teks t, myös mediateks t. Kurssilla painotetaan teks n ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laa mista suullises ja kirjallises RAB2 7 (VS) Tiede ja tekniikka 3. vsk Lähtökohtana ovat eri eteenaloihin, tekniikkaan ja vies nnän eri muotoihin lii yvät yleistajuiset teks t. Kurssilla painotetaan teks n ymmärtämistä ja kirjoi amista. RAB2 8 (VS) Luonto ja kestävä kehitys 3. vsk Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja ranskankielisessä kul uurissa. Tavoi eena on perehdy ää opiskelijat kurssin aihepiireihin lii yviin teksteihin. Painotetaan myös kirjoi amista. RAB2 9 (KS) Abikurssi 3. vsk Valmentaa yo-kokeeseen. Aihepiirit valitaan sekä yhteisen e ä yksilöllisen kiinnostuksen perusteella. Kurssilla painotetaan teks n ja kuullun ymmärtämistä sekä kirjoi amista e ä rakenteiden hallintaa. S A K S A, B 3 - K I E L I Lukiossa alkava kieli. Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Jos opiskelija siirtyy B2-kielestä B3- kieleen, hän voi ope ajan harkinnan mukaan suori aa itsenäises kurssit 1 ja 2. SAB3 1 (VS) Hyvää päivää, hauska tutustua 1. vsk Terveh minen, hyvästely ja esi äytyminen. Perusasioiden kertominen itsestä ja vastaavien asioiden kysyminen keskustelukumppanilta. Perhe ja lähimmät ihmissuhteet, sekä yksinkertaiset arkipäivän vies ntä lanteet. Kurssilla painotetaan puhevies ntää. SAB3 2 (VS) Näin asiat hoituvat 1. vsk Suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään lii yvät ru init. Selviytyminen erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäy ö lanteissa kuten ostoksilla ja käyte äessä esimerkiksi pankki-, pos -, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja aterioin palveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. 10

11 SAB3 3 (VS) Vapaa-aika ja harrastukset 1. vsk Nuorten jokapäiväinen elämä, kiinnostuksen kohteet, vapaa-ajan vie o ja harrastukset ja niiden yhteydessä käyte ävät palvelut. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. SAB3 4 (VS) Meillä ja muualla 2. vsk Oma maa, saksankielisten maiden ihmiset, maan ede, historia, nähtävyydet ja lomanvie omahdollisuudet. Painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. SAB3 5 (VS) Ennen ja nyt 2. vsk Elämä ennen ja nyt sekä yksilön e ä yhteiskunnan kannalta. Aiheina esim. terveys ja hyvinvoin. Painotetaan puhevies ntää ja kirjoi amistaitoa. SAB3 6 (VS) Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat 2. vsk Koulu, opiskelu, työelämä ja tulevaisuudensuunnitelmat. Painotetaan suullista ja kirjallista vies ntää. SAB3 7 (VS) Kul uuri 3. vsk Saksankielisten maiden kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, tea eri ja urheilu. Harjoitellaan kaikkia kielitaidon osa-alueita. SAB3 8 (VS) Yhteinen maapallomme 3. vsk Oman maan ja saksankielisten maiden yhteiskun en toiminta. Maapallon la ja tulevaisuus. Painotetaan teks nymmärtämistä sekä suullista ja kirjallista ilmaisua. SAB3 9 (KS) Abikurssi 3. vsk Valmentautuminen yo-kokeeseen. Rakenteet, sanasto, teks n ja kuullun ymmärtäminen toivomusten mukaan. SAB3 10 (KS) Kirikurssi 2. vsk Kurssin tavoi eena on kiriä tehokkaas saksan opiskelussa niin, e ä opiskelijalla on sen jälkeen valmius siirtyä jouhevas SAB2 4 kurssille. Aihepiirit ovat mm perhe, opiskelu ja harrastukset, omasta maasta kertominen sekä oman maan e ä vieraiden kul uurien vertailu. Kurssilla kerrataan saksan kieliopin keskeisimmät kohdat ja painotetaan pääasiallises kirjallista vies ntää. Kurssi tarjotaan sellaisina lukuvuosina, jolloin SAB2- SAB3 oppimäärät yhdistetään toisella vuosikurssilla yhdeksi ryhmäksi. 11

12 R A N S K A, B 3 - K I E L I Lukiossa alkava kieli. Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. RAB3 1 (VS) Hyvää päivää, hauska tutustua 1. vsk Ensimmäisellä kurssilla perehdytään suullisen vies nnän alkeisiin, ääntämiseen ja intonaa oon. Opiskellaan perusvuorovaikutukseen lii yvää kieltä, kuten terveh minen, hyvästely ja esi äytyminen. Opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän vies ntä lanteista. RAB3 2 (VS) Näin asiat hoituvat 1. vsk Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäy ö lanteissa kuten ostoksilla ja käyte äessä esimerkiksi pankki-, pos -, liikenne-, majoitus- ja aterioin palveluja. Samalla tutustutaan Pariisiin ja sen nähtävyyksiin. RAB3 3 (VS) Vapaa-aika ja harrastukset 1. vsk Kurssin aihepiirit ja lanteet lii yvät nuorten jokapäiväiseen elämään, vapaa-ajan vie oon ja harrastuksiin. Painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan perusrakenteiden tuntemusta. RAB3 4 (VS) Meillä ja muualla 2. vsk Kurssilla opitaan kertomaan Suomesta ja tutustutaan ranskankielisiin maihin. Aihepiireinä ovat oma maa ja ranskankielisten maiden ihmiset, maan ede, historia, nähtävyydet ja lomanvie omahdollisuudet. Vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa ja harjoitellaan kirjoi amista yksinkertaisten vies nnällisten tehtävien avulla. RAB3 5 (VS) Ennen ja nyt 2. vsk Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön e ä yhteiskunnan kannalta. Painotetaan puhevies ntää, vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa ja kirjoi amistaitoa harjoitellaan vies nnällisten tehtävien avulla. RAB3 6 (VS) Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat 2. vsk Kurssin tavoi eena on perehdy ää opiskelijat työelämään ja opiskeluun lii yviin asioihin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin lii yvää suullista ja kirjallista vies ntää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailu. 12 RAB3 7 (VS) Kul uuri 3. vsk Tämän kurssin tavoi eena on kiinnostuksen herä äminen ranskankieliseen kul uuriin. Aihepiireinä ovat Ranskan kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, tea eri ja urheilu. Harjoitellaan kielitaidon kaikkia alueita.

13 RAB3 8 (VS) Yhteinen maapallomme 3. vsk Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaan yhteiskun en toimintaan ja maapallon laan ja tulevaisuuteen lii yvät yleistajuiset teks t, myös mediateks t. Kurssilla painotetaan teks n ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laa mista suullises ja kirjallises. RAB3 9 (KS) Abikurssi 3. vsk Valmentaa yo-kokeeseen. Aihepiirit valitaan sekä yhteisen e ä yksilöllisen kiinnostuksen perusteella. Kurssilla painotetaan teks n ja kuullun ymmärtämistä sekä kirjoi amista e ä rakenteiden hallintaa. RAB3 10 (KS) Kirikurssi 2. vsk Kurssin tavoi eena on kiriä tehokkaas ranskan opiskelussa niin, e ä opiskelijalla on sen jälkeen valmius siirtyä jouhevas RAB2 4 kurssille. Aihepiirit lii yvät vapaaajan vie oon, omaan maahan ja ranskankielisiin maihin. Kurssilla painotetaan varsinkin eri aikamuotojen hallintaa. Harjoitellaan myös puhevies ntää, kirjoi amista ja kuullun ymmärtämistä. Kurssi tarjotaan lukuvuosina, jolloin RAB2 ja RAB3 oppimäärät yhdistetään toisella vuosikurssilla yhdeksi ryhmäksi. E S P A N J A, B 3 - K I E L I Lukiossa alkava kieli. Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. EAB31 (VS) Hyvää päivää, hauska tutustua 1. vsk Opitaan selviytymään espanjaksi yksinkertaisimmista arkipäivän lanteista: terveh minen, esi äytyminen, itsestä ja perheestä kertominen. Harjoitellaan myös kysymään vastaaviia asioita keskustelukumppanilta. Perehdytään suullisen vies nnän alkeisiin, ääntämiseen ja intonaa oon. Numeroarvioin EAB3 2 (VS) Näin asiat hoituvat Kehitetään jokapäiväisissä kielenkäy ö lanteissa esim. ravintolassa tai kaupungilla asioidessa tarvi avia taitoja suullises ja kirjallises. Vahvistetaan kuullunymmärtämisen taitoja ja harjoitellaan lyhyiden kirjallisten tuotosten laa mista. EAB3 3 (VS) Vapaa-aika ja harrastukset Opitaan selviytymään espanjaksi erilaisissa kommunikaa o lanteissa, esim. ostoksilla.. Aihepiireinä mm. jokapäiväinen elämä, vapaa-ajan vie o, harrastukset ja niihin lii yvien palvelujen käy ö.kehitetään kielen puhe-, ymmärrys- ja kirjoitustaitoja. Laajennetaan perusrakenteiden tuntemusta. 13

14 EAB3 4 (VS) Meillä ja muualla 2. vsk Opitaan kertomaan Suomesta ja omasta ko paikkakunnasta espanjaksi, tutustutaan espanjankielisiin maihin, niiden historiaan, maan eteeseen, kul uuriin, ihmisiin ja lomanvie omahdollisuuksiin. Lisätään kielen perusrakenteiden hallintaa ja monipuolista käy öä. EAB3 5 (VS) Ennen ja nyt 2. vsk Opitaan selviytymään espanjaksi en stä vaa vammista kommunikoin lanteista, vahvistetaan ja syvennetään kielen rakenteiden osaamista ja käy öä. Tutustutaan elämään ennen ja nyt sekä käsitellään mm. terveyteen ja hyvinvoin in lii yviä asioita. EAB3 6 (VS) Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat 2. vsk Opitaan lisää kielenkäytön rakenteita ja käy ötapoja, opitaan poh maan ja perustelemaan omia tulevaisuudensuunnitelmia sekä edustelemaan niitä muilta. Aiheina esimerkiksi koulu, opiskelu ja työelämä. EAB3 7 (VS) Kul uuri 3. vsk Tutustutaan espanjankielisten maiden kul uuriin ja syvennytään omavalintaiseen aiheeseen, josta kirjoitetaan pieni kirjallinen työ sekä esitetään se suullises. Aiheina esimerkiksi musiikki, kirjallisuus, tea eri, elokuva, kuvataide tai urheilu. Vahvistetaan valmiuksia monipuoliseen kirjalliseen sekä suulliseen ilmaisuun. EAB3 8 (VS) Yhteinen maapallomme 3. vsk Luetaan erilaisia tekstejä, myös alkuperäistekstejä, jotka lii yvät omaan ympäristöön ja muuhun maailmaan, syvennetään peruskieliopin asioita sekä harjoitellaan eri aikamuotoja ja niiden käy öä. Aiheina esimerkiksi luonto ja ympäristö. EAB3 9 (KS) Abikurssi 3. vsk Kerrataan, syvennetään ja vankennetaan peruskieliopin osaamista ja hallintaa, lisätään teks nymmärtämisvalmiuksia ja laajennetaan sanavarastoa erilaisia tekstejä lukemalla sekä tehdään kuunteluharjoituksia. Pureudutaan kieliopin ongelmakoh in. 14

15 V E N Ä J Ä, B 3 - K I E L I Lukiossa alkava kieli. Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. VEB3 1 (VS) Hyvää päivää, hauska tutustua 1. vsk Ensimmäisellä kurssilla opitaan suullisen vies nnän perusasiat, ääntäminen ja intonaa o. Opitaan kyrilliset kirjaimet. Opiskellaan perusvuorovaikutukseen lii yvää kieltä, kuten terveh minen, hyvästely ja esi äytyminen. Aihepiirit ka avat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet. VEB3 2 (VS) Näin asiat hoituvat 1. vsk Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä lanteissa kuten ostoksilla, tullissa ja pos ssa sekä käyte äessä liikenne-, majoitus- ja aterioin palveluita. VEB3 3 (VS) Vapaa-aika ja harrastukset 1. vsk Kurssin aihepiirit ja lanteet lii yvät jokapäiväiseen elämään, vapaa-ajan vie oon ja harrastuksiin. Painotetaan puhumista ja puheen ymmärtämistä. Laajennetaan perusrakenteiden tuntemista. VEB3 4 (VS) Meillä ja muualla 2. vsk Kurssilla opitaan kertomaan Suomesta. Tutustutaan Venäjän tapoihin, lomanvie oon ja, juhlakul uuriin. Laajennetaan perusrakenteiden tuntemista ja harjoitellaan kirjoi amista yksinkertaisten vies nnällisten tehtävien avulla. VEB3 5 (VS) Ennen ja nyt 2. vsk Kurssilla tarkastellaan elämää sekä yksilön e ä yhteiskunnan kannalta, aiheina esim. Pietari ennen ja nyt. Vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. VEB3 6 (VS) Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat 2. vsk Kurssin tavoi eena on perehdy ää opiskelija opiskeluun ja työelämään lii yviin asioihin. Harjoitellaan näihin aihepiireihin lii yvää suullista ja kirjallista vies ntää, johon kuuluu omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailu. VEB3 7 (VS) Kul uuri 3. vsk Kurssin tavoi eena on kiinnostuksen herä äminen venäjänkieliseen kul uuriin. Aihepiireinä ovat venäjänkielisten maiden kuvataide kirjallisuus, musiikki, elokuva, tea eri ja urheilu. Harjoitellaan kielitaidon kaikkia osa-alueita. 15

16 VEB3 8 (VS) Yhteinen maapallomme 3. vsk Lähtökohtana ovat yhteiskunnan toimintaan ja maapallon laan ja tulevaisuuteen lii yvät yleistajuiset teks t ja auten set medialähteet. Kurssilla painotetaan teks nymmärtämistä ja yksinkertaisten selostusten laa mista suullises ja kirjallises. VEB3 9 (KS) Abikurssi 3. vsk Valmentaa yo-kokeeseen. Aihepiirit valitaan sekä yhteisen e ä yksilöllisen kiinnostuksen pohjalta. Kurssilla painotetaan teks n ja kuullun ymmärtämistä sekä kirjoi amista ja rakenteiden hallintaa. Ei numeroarvioin a. M A T E M A T I I K K A, P I T K Ä O P P I M Ä Ä RÄ SUORITUSJÄRJESTYS MAA 6 MAA 11 MAA 15 MAA16 MAA 12 MAA1 MAA 2 MAA 3 MAA 13 MAA 4 MAA 7 MAA 8 MAA 9 MAA 14 MAA 5 MAA 10 MAA 1 (P) Funk ot ja yhtälöt 1. vsk Ensimmäisen asteen yhtälö, prosen laskenta, verrannollisuus, potenssifunk o, potenssiyhtälön ratkaiseminen, juuret ja murtopotenssi, eksponen funk o, graafisen laskimen perustoiminnot. Ei itsenäistä suoritusta. MAA 2 (P) Polynomifunk ot 1. vsk Polynomien laskusäännöt ja binomikaavat, polynomifunk o, toisen ja korkeamman asteen polynomiyhtälöitä, toisen asteen yhtälön juurten lukumäärän tutkiminen, toisen asteen polynomin jakaminen tekijöihin, polynomiepäyhtälön ratkaiseminen. Ei itsenäistä suoritusta. 16

17 MAA 3 (P) Geometria 1. vsk Kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus, sini- ja kosinilause, ympyrä, ympyrän osien ja siihen lii yvien suorien geometria, kuvioihin ja kappaleisiin lii yvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja lavuuksien laskeminen. Ei itsenäistä suoritusta. MAA 4 (P) Analyy nen geometria 1. vsk Pistejoukon yhtälö, suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt, itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen, yhtälöryhmän ratkaiseminen, pisteen etäisyys suorasta. Ei itsenäistä suoritusta. MAA 5 (P) Vektorit 2. vsk Vektoreiden perusominaisuudet, vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kertominen luvulla, koordinaa ston vektoreiden pistetulo, suorat ja tasot avaruudessa. Ei itsenäistä suoritusta. MAA 6 (P) Todennäköisyys ja lastot 2. vsk Diskree ja jatkuva lastollinen jakauma, jakauman tunnusluvut, klassinen ja lastollinen todennäköisyys, kombinatoriikka, todennäköisyyksien laskusäännöt, diskree ja jatkuva todennäköisyysjakauma, diskree n jakauman odotusarvo, normaalijakauma. Ei itsenäistä suoritusta. MAA 7 (P) Derivaa a 2. vsk Ra onaaliyhtälö ja epäyhtälö, funk on raja-arvo, jatkuvuus ja derivaa a, polynomifunk on, funk oiden tulon ja osamäärän derivoiminen, polynomifunk on kulun tutkiminen ja ääriarvojen määri äminen. Ei itsenäistä suoritusta. MAA 8 (P) Juuri- ja logaritmifunk ot 2. vsk Juurifunk ot ja yhtälöt, eksponen funk ot ja yhtälöt, logaritmifunk ot ja yhtälöt, yhdistetyn funk on derivaa a, käänteisfunk o, juuri-, eksponen - ja logaritmifunk oiden derivaatat. Ei itsenäistä suoritusta. MAA 9 (P) Trigonometriset funk ot ja lukujonot 3. vsk Suunna u kulma ja radiaani, trigonometriset funk ot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen, trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen, trigonometristen funk oiden derivaatat, lukujono, rekursiivinen lukujono, aritmee nen jono ja summa, geometrinen jono ja summa. Ei itsenäistä suoritusta. MAA 10 (P) Integraalilaskenta 3. vsk Integraalifunk o, alkeisfunk oiden integraalifunk ot, määrä y integraali, pintaalan ja lavuuden laskeminen. Ei itsenäistä suoritusta. 17

18 MAA 11 (VS) Lukuteoria ja logiikka 2. vsk Lauseen formalisoiminen, lauseen totuusarvot, avoin lause, kvan orit, suora, käänteinen ja ris riitatodistus, kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö, Eukleideen algoritmi, alkuluvut, aritme ikan peruslause, kokonaislukujen kongruenssi. MAA 12 (VS) Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä 2. vsk Absoluu nen ja suhteellinen virhe, Newtonin menetelmä ja iteroin, polynomien jakoalgoritmi, polynomien jakoyhtälö, muutosnopeuden ja pinta-alan numeerinen määri äminen. MAA 13 (VS) Differen aali- ja integraalilaskennan jatkokurssi 3.vsk Funk on jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen, jatkuvien ja derivoituvien funk oiden yleisiä ominaisuuksia, funk oiden ja lukujonojen raja-arvot ääre ömyydessä, epäoleelliset integraali, jatkuva satunnaismuu uja, sarjat. MAA 14 (KS) Kertaus 3. vsk Pääkohdat pitkän matema ikan pakollisista kursseista. Ei itsenäistä suoritusta. MAA 15 (VS) Talousmatema ikka 3. vsk Indeksi, korko, verotus ym. rahaliikenteeseen lii yviä laskuja. Taloudellisiin lanteisiin soveltuvia matemaa sia malleja. MAA 16 (KS) Tilastolaskenta vsk Tutkitaan kahden muu ujan lastollista riippuvuu a ja opitaan rakentamaan lineaarinen riippuvuusmalli. Tutkitaan otoksista tehtyihin havaintoja ja päätelmiä sekä arvioidaan näiden luote avuu a. Tutustutaan käy äytymis eteiden kuten psykologian ja kasvatus eteiden tutkimusaineiston numeeriseen käsi elyyn. Ei itsenäistä suoritusta. Suoritusmerkintä. MAB 1 (P) Lausekkeet ja yhtälöt 1. vsk 18

19 M A T E M A T I I K K A, L Y H Y T O P P I M Ä Ä R Ä SUORITUSJÄRJESTYS MAB 8 MB 7 MAB 1 MAB 2 MAB 4 MAB 3 MAB 5 MAB 9 MAB 6 MAB 10 Suureiden välinen riippuvuus ja verrannollisuus, ongelmien muotoileminen yhtälöiksi ja niiden graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen. Ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen. Toisen asteen polynomifunk o ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen. Prosen laskenta. MAB 2 (P) Geometria 1. vsk Kuvioiden yhdenmuotoisuus, suorakulmaisen kolmion trigonometria. Pythagoraan lause. Kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja lavuuden määri äminen. Geometrian menetelmien käy ö koordinaa stossa. MAB 3 (P) Matemaa sia malleja I 1. vsk Lineaarisen ja eksponen aalisen mallin soveltaminen, potenssiyhtälön ratkaiseminen sekä eksponen yhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla. MAB 4 (P) Matemaa nen analyysi 2. vsk Polynomifunk on derivaa a. Polynomifunk on merkin ja kulun tutkiminen sekä suurimman ja pienimmän arvon määri äminen käy äen graafisia ja numeerisia menetelmiä. MAB 5 (P) Tilastot ja todennäköisyys 2. vsk Jatkuvien ja diskree en lastollisten jakaumien tunnuslukujen (mm. keskiarvojen ja keskihajonnan) määri äminen. Normaalijakauma ja jakauman normi aminen. Kombinatoriikka. Todennäköisyyden käsite sekä laskulakien käy ö. MAB 6 (P) Matemaa sia malleja II 2. vsk 19

20 Kahden muu ujan lineaariset yhtälöt ja yhtälöparin ratkaiseminen. Kahden muu ujan epäyhtälön graafinen ratkaiseminen. Lineaarinen op moin. Aritmee nen ja geometrinen lukujono ja summa. MAB 7 (VS) Talousmatema ikka 3. vsk Indeksi, korko, verotus ym. rahaliikenteeseen lii yviä laskuja. Taloudellisiin lanteisiin soveltuvia matemaa sia malleja. MAB 8 (VS) Matemaa sia malleja III 3. vsk Trigonometristen funk oiden määri ely yksikköympyrän avulla. Radiaani. Yksinkertaisten trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen. Muotoa f(x) = Asin(bx) olevien funk oiden kuvaajat jaksollisten ilmiöiden mallintajina. Vektorin käsite ja peruslaskutoimitusten periaa eet. Koordinaa ston vektoreiden vektorit ja pistetulo. Kaksi- ja kolmiulo eisen koordinaa ston pisteiden ja kulmien tutkiminen vektoreiden avulla. Ei itsenäistä suoritusta. MAB 9 (KS) Kertaus 3. vsk Pääkohdat lyhyen matema ikan pakollisista kursseista. Ei itsenäistä suoritusta. Matema ikan oppimäärän vaihtamisesta on aina neuvoteltava opinto-ohjaajan kanssa. Sitä ei saa tehdä itsenäises. MAB 10 (KS) Tilastolaskenta, vsk Tutkitaan kahden muu ujan lastollista riippuvuu a ja opitaan rakentamaan lineaarinen riippuvuusmalli. Tutkitaan otoksista tehtyjä havaintoja ja päätelmiäå sekä arvioidaan näiden luote avuu a. Tutustutaan käy äytymis eteiden kuten psykologian ja kasvatus eteiden tutkimusaineiston numeeriseen käsi elyyn. Soveltuu kaikille vuosikursseille. Ei itsenäistä suoritusta. Suoritusmerkintä 20

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällysluettelo Opintojen rakenne... 2 Opintosuunnitelman laadinta... 2 Kurssin arviointi... 2 Uusintakuulustelut... 2 Etenemiseste... 3 Poissaolot... 3 Oppiaineen

Lisätiedot

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET 2015-2016 1 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä:... 3 Erilaiset kurssit:... 3 Perniön lukion tuntijako... 4 Kurssit oppiaineittain... 5 ÄIDINKIELI... 5 ENGLANTI

Lisätiedot

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE 2015-2016 2 3 Hyvä lukiolainen! Tässä sinulle Eurajoen lukion opetussuunnitelman mukaiset kurssit. Tämä on tarkoitettu sinulle lukuvuoden suunnitteluun, kun valitset kursseja.

Lisätiedot

Kaikissa aineissa pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin, soveltavat kuten kurssikuvauksessa on mainittu.

Kaikissa aineissa pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin, soveltavat kuten kurssikuvauksessa on mainittu. SISÄLLYS: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI)...2 SUOMI TOISENA KIELENÄ (S2)...3 ENGLANTI (ENA) (A1-ENGLANTI)...4 RANSKA (RAA) (A1-RANSKA)...6 RUOTSI (RUB) (KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ)...7 SAKSA (SAB2) (B2-SAKSA)...8

Lisätiedot

Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT. AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. Keskeiset sisällöt. AI2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä. Keskeiset sisällöt

Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT. AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. Keskeiset sisällöt. AI2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä. Keskeiset sisällöt Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus tekstien tulkintaa ja tuottamista ohjaavia perustekijöitä, kuten viestintätilanne ja väline, tavoite, vastaanottaja, tekstilaji ja tekstityyppi

Lisätiedot

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 Salpauksen lukio, Nastola KOULUTUSKESKUS SALPAUS, SALPAUKSEN LUKIO, NASTOLA Rakokiventie 2 15550 NASTOLA Puh. 03-8287 201 Fax. 03-8287 225 www.salpaus.fi Opetusalapäällikkö

Lisätiedot

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 2 RUOTSI 4 ENGLANTI 5 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 RANSKA B3 7 ESPANJA B3 7 VENÄJÄ B3 8 MATEMATIIKKA, pitkä oppimäärä 8 MATEMATIIKKA,

Lisätiedot

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2008 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 3 RUOTSI 4 ENGLANTI 4 RANSKA B2 5 RANSKA B3 6 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

Lisätiedot

Lempäälän Lukion Kurssiesite

Lempäälän Lukion Kurssiesite Lempäälän Lukion Kurssiesite 2014-2015 Ainevalinnat Kurssivalinnat tehdään maaliskuun aikana suoraan Wilman kurssitarjottimeen (2014-15) samalla tavalla kuin tämän vuoden valinnat. Tarjotinta muokataan

Lisätiedot

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Sisällysluettelo Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä...2 KIELET (A)...4 Englanti (A)...4 Saksa (A)...7 KIELET (B1)...8 RUB Ruotsi (B1)...9 KIELET (B2)...10

Lisätiedot

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET Lukuvuosi 2015-2016 info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio SISÄLLYSLUETTELO LUOSTARIVUOREN LUKION KURSSITARJONTA... 3 1. VUODEN OPISKELIJOILLE SUOSITELTAVAT KURSSIT...

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 www.apollonyhteiskoulu.fi APOLLON YHTEISKOULUN KURSSIESITE 2014-2015 1. KOULUN YLEISIÄ OPISKELUJÄRJESTELYJÄ... 2 1.1. Opiskelujärjestelyt... 2 1.2. Opintojen

Lisätiedot

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2014 2015 2 Sisällys 1. LUKUVUOSI 2014 2015...5 1.1 Jaksotus...5 1.2 Lomat...5 1.4 Juhlat ja tapahtumat...6 2. OPETTAJAT...7 2.1 Ryhmänohjaajat...7 2.2 Opettajien

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015-2016

OPINTO-OPAS 2015-2016 Länsi-Porin lukio OPINTO-OPAS 2015-2016 Opiskelijan nimi Ryhmä LÄNSI-PORIN LUKIO Aatuntie 6 28600 PORI puh. (02) 621 5293 fax (02) 635 3858 Rehtori Mika Ruuhiala Vararehtori Mika Koivu puh. 621 5295 puh.

Lisätiedot

.$$5,1$1$,.8,6/8.,2 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW

.$$5,1$1$,.8,6/8.,2 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW .$$5,1$1$,.8,6/8.,2.8566,6(/267((7 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW -Lukuvuonna tarjottavien kurssien ajat ja paikat selviävät tarkemmin kurssitarjottimesta -Lukion päästötodistuksen haluavan,

Lisätiedot

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011-2012 2 1.8.2005 voimaan tulleen opetussuunnitelman mukaan BIOLOGIA... 4 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO... 5 ENGLANTI, A1-kieli... 7 FILOSOFIA... 9 FYSIIKKA... 10 HISTORIA... 14

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211 SISÄLTÖ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI... 3 RUOTSI Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B1)... 3 VIERAAT KIELET... 5 ENGLANTI Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut

Lisätiedot

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA:

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA: SISÄLLYS OPISKELIJALLE... 1 VALINTAKORTIN TÄYTTÖ... 1 OPPIAINEET JA KURSSISISÄLLÖT... 2 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 2 RUOTSI (B1)... 3 3 ENGLANTI (A1)... 5 4 SAKSA B3 (lukiossa alkava oppimäärä)...

Lisätiedot

5.6. Matematiikka. 5.6.1. Pitkä matematiikka

5.6. Matematiikka. 5.6.1. Pitkä matematiikka 5.6. Matematiikka 5.6.1. Pitkä matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä

Lisätiedot

opiskelijan opas 2014 2015

opiskelijan opas 2014 2015 opiskelijan opas 2014 2015 Sisältö 1 Oriveden Opiston kirjoittajalukion toiminta-ajatus... 3 2 Opiskelijana kirjoittajalukiossa - miten lukiossa opiskellaan... 3 3 Opiskelusta... 5 4 Lukuvuoden opetussuunnitelma...13

Lisätiedot

1 Hausjärven lukion opinto-opas

1 Hausjärven lukion opinto-opas 1 Hausjärven lukion opinto-opas YLEISTÄ... 3 OPPIMISKÄSITYS... 3 OPISKELUYMPÄRISTÖ JA -MENETELMÄT... 3 TOIMINTAKULTTUURI... 3 OPINTOJEN RAKENNE JA ITSENÄISEN OPISKELUN PERIAATTEET... 4 OPINTOSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen ja eheyttävien kokonaisuuksien muodostamiseen.

Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen ja eheyttävien kokonaisuuksien muodostamiseen. Luku 1 Matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite:

Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Juvan lukio on viestintää ja tutkimusta painottava yleislukio. Se tarjoaa opiskelijoilleen laadukkaan ja kodikkaan oppimisympäristön, vahvat jatko-opintovalmiudet

Lisätiedot

Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016

Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016 Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016 Klikkaa oppiaineen nimeä ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ RUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN KIELI VIERAAT KIELET MATEMATIIKKA BIOLOGIA MAANTIEDE

Lisätiedot

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 1 ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 Sisältö YHTEYSTIEDOT... 3 TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ LUKUVUONNA 2015-2016... 3 LUKIO-OPINTOJEN SUORITTAMINEN... 4 Lukiokurssit ja opinnoissa eteneminen... 4 Kursseille ilmoittautuminen...

Lisätiedot

TEUVAN LUKIO OPINTO-OPAS. kahden tutkinnon suorittaminen

TEUVAN LUKIO OPINTO-OPAS. kahden tutkinnon suorittaminen 222222 TEUVAN LUKIO Te OPINTO-OPAS 2 0 1 kahden tutkinnon suorittaminen 4 5 y h t e y s t i e d o t Teuvan lukion Kivislahti Veijo 040 120 1522 veijo.kivislahti@teuva.fi vs.rehtori Teuvan lukion Kivistö

Lisätiedot

VANTAAN AIKUISLUKIO TIKKURILA OPINTO-OPAS 2008-09

VANTAAN AIKUISLUKIO TIKKURILA OPINTO-OPAS 2008-09 VANTAAN AIKUISLUKIO TIKKURILA OPINTO-OPAS 2008-09 AIKUISOPISKELIJALLE Tervetuloa opiskelemaan Vantaan aikuislukioon! Koulu pyrkii tarjoamaan sinulle sopivan opinto-ohjelman ja mahdollisuuden määrätietoiseen

Lisätiedot

SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005

SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005 SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005 Viim. päivitetty 5.5.2009 Lukion opettajakunta 18.5.2005 Lukion oppilaskunta Lukion johtokunta Sivistyslautakunnan hyväksymä 2 I. YLEINEN OSA 1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot