RIIHIMÄEN LUKION KURSSISELOSTEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RIIHIMÄEN LUKION KURSSISELOSTEET 2014-2017"

Transkriptio

1 RIIHIMÄEN LUKION KURSSISELOSTEET Äidinkieli ja kirjallisuus 2 Suomi toisena kielenä S2 3 Ruotsi, B1-kieli 4 Englan, A-kieli 5 Saksa, A-kieli 7 Saksa, B2-kieli 8 Ranska, B2-kieli 9 Saksa, B3-kieli 10 Ranska, B3-kieli 12 Espanja, B3-kieli 13 Venäjä, B3-kieli 15 Matema ikka, pitkä oppimäärä 16 Matema ikka, lyhyt oppimäärä 19 Matema ikan oppimäärän vaihtaminen 21 Fysiikka 21 Kemia 23 Biologia 25 Maan ede 26 Evankelis-luterialainen uskonto 27 Ortodoksinen uskonto 28 Elämänkatsomus eto 28 Filosofia 29 Psykologia 30 Historia 32 Yhteiskuntaoppi 33 Liikunta 34 Musiikki 36 Kuvataide 37 Opinto-ohjaus 39 Tietotekniikka 40 Terveys eto 42 Ilmaisutaito 43 Kuorotoiminta 43 Yhtyemusiikki 44 Musiikkiopinto-opintojen hyväksilukeminen 44 Urheiluvalmennus 45 Projek kurssit 45 Säilytä Kurssiselosteet lukio-opintojesi ajan. Tarvitset sitä vuosi ain. Lukuvuosi ain päivitetyt kurssiselosteet on lue avissa lukion ne sivuilla Toimitus: Kari Jukarainen Kannen kuva: Anniina Bi er 13f 1

2 KURSSISEOSTEISSA KÄYTETYT LYHENTEET P VS KS valtakunnallinen pakollinen kurssi valtakunnallinen syventävä kurssi koulukohtainen soveltava kurssi Ä I D I N K I E L I J A K I R J A L L I S U U S Äidinkielen pakollisten kurssien suoritusjärjestys on seuraava: ÄI1, ÄI2/ÄI3, ÄI4/ ÄI5, ÄI6. ÄI 1 (P) Kieli, teks t ja vuorovaikutus 1. vsk Opiskelijan käsitys kielestä, teksteistä ja niiden tulkinnasta syvenee, ja hänen taitonsa lukea tekstejä kehi yy. Perehdytään teks lajeihi ja teks tyyppeihin. Kurssilla luetaan, kirjoitetaan ja keskustellaan. Ei itsenäistä suoritusta. ÄI 2 (P) Teks en rakenteita ja merkityksiä 1. vsk Kurssilla opiskellaan esseen kirjoi amista. Huomiota kiinnitetään kirjoitetun kielen normien tuntemiseen. Lisäksi perehdytään edon hankintaan ja sen esi elyyn. Ei itsenäistä suoritusta. ÄI 3 (P) Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa 1. vsk Perehdytään kaunokirjallisuuden eri elyyn ja tulkintaan sekä kirjallisuudesta keskustelemiseen ja kirjoi amiseen. Ei itsenäistä suoritusta. ÄI 4 (P) Teks t ja vaiku aminen 2. vsk Tarkastellaan tekstejä vaiku amisen näkökulmasta. Perehdytään argumentoin in ja tuotetaan sekä analysoidaan mielipidetekstejä myös puhevies nnän keinoin. Ei itsenäistä suoritusta. ÄI 5 (P) Teks, tyyli ja konteks 2. vsk Analysoidaan tyyliä ja hiotaan omia kirjoi amisen taitoja. Perehdytään eri aikakausien ja kul uurien kirjallisuuteen. Ei itsenäistä suoritusta. ÄI 6 (P) Kieli, kirjallisuus ja iden tee 3. vsk Tutustutaan suomalaiseen kirjallisuuteen ja suomen kielen kehitykseen. Tarkastellaan äidinkieltä ja kirjallisuu a iden tee n osana. Ei itsenäistä suoritusta. ÄI 7 (VS) Puhevies nnän taitojen syventäminen vsk Kurssilla syvennetään puhevies ntään lii yviä etoja ja taitoja sekä opitaan arvioimaan puhevies nnän merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. Ei itsenäistä suoritusta. 2

3 ÄI 8 (VS) Teks taitojen syventäminen 3. vsk Kurssilla harjoitellaan krii stä lukutaitoa ja syvennetään teks analyysitaitoja. Kurssilla valmentaudutaan ylioppilastutkinnon teks taidon kokeeseen. Ei itsenäistä suoritusta. ÄI 9 (VS) Kirjoi aminen ja nykykul uuri 3. vsk Kurssilla syvennetään ja monipuolistetaan analysoinnin ja teks en tuo amisen taitoja. Kurssilla valmentaudutaan ylioppilaskokeen oman teks n tuo amiseen. Ei itsenäistä suoritusta. ÄI 10 (KS) Mediakurssi vsk Kurssilla tutustutaan median maailmaan laajas. Opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan tehdään vierailuja esim. televisioon, radioon, lehden toimitukseen tai mainostoimistoon ja tuotetaan omia mediatekstejä. ÄI 11 (KS) Puhe a kirjallisuudesta 2. vsk Kurssilla syvennetään kirjallisuuden käsi elytaitoa ja laajennetaan kirjallisuuden tuntemusta. Luetaan osallistujien valitsemia runoja, näytelmiä, novelleja ja romaaneja sekä tavataan kirjailija tai kääntäjä. ÄI 12 (KS) Luova kirjoi aminen 2. vsk Kurssilla monipuolistetaan kirjoi amisen taitoja, tuotetaan erilaisia tekstejä ja tehdään luovan kirjoituksen harjoituksia. Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Syventäville tai soveltaville kursseille osallistuminen edelly ää pakollisten kurssien suori amista. Syventävien ja soveltavien kurssien suoritusjärjestys on vapaa. S U O M I T O I S E N A K I E L E N Ä Suomi toisena kielenä opiskellaan aikuislukion opetussuunnitelman mukaises. 3

4 R U O T S I, B 1 - K I E L I Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Syventäville tai soveltaville kursseille osallistuminen edelly ää pakollisten kurssien suori amista. Syventävien ja soveltavien kurssien suoritusjärjestys on vapaa. RUB 1 (P) Koulu ja vapaa-aika 1. vsk Aihepiireinä ovat opiskelu ja nuorten harrastukset. Kerrataan ja syvennetään peruskoulussa hanki ua kielitaitoa, painoalueina sanasto ja keskeiset rakenteet. Kiinnitetään erityistä huomiota peruskoulun ja lukion niveltämiseen. RUB 2 (P) Arkielämää Pohjoismaissa 1. vsk Aihepiirinä pohjoismaiset nuoret ja heidän elämänsä: ko, perhe, pukeutuminen, ystävät, harrastukset, Tukholma. Kerrataan edelleen peruskoulussa opi uja rakenteita ja syvennetään sanavarastoa. RUB 3 (P) Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa 1. vsk Sisältöinä ko maa, suomenruotsalaisuus, vertailu muihin Pohjoismaihin sekä Suomi pohjoismaisena val ona Euroopassa. Kielellisenä tavoi eena kyky ilmaista perusteltuja mielipiteitä sekä suullises e ä kirjallises. RUB 4 (P) Elämää yhdessä ja erikseen 2. vsk Aiheina elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen opiskelussa ja työssä, sekä ajankohtaiset ja yhteiskunnalliset ilmiöt. Kehitetään teks nymmärtämistä, sanavarastoa, suulista ja kirjallista ilmaisua. RUB 5 (P) Elinympäristömme 2. vsk Aihepiireinä luonto, muu uva elin- ja työympäristö, joukkovies met. Syvennetään edelleen kirjallisen ja suullisen ilmaisun taitoja. Harjoitellaan ymmärtävän lukemisen strategioita. Kehitetään kuullunymmärtämisen taitoa. RUB 6 (VS) Puhu ja ymmärrä paremmin 2. vsk Harjoitellaan puhevies nnän strategioita ja suullisen kielen käy öä eri lanteissa. Aihepiireinä ajankohtaiset pohjoismaiset tapahtumat. Syvennetään edellisten kurssien aihepiirien hallintaa suullisen vies nnän osalta. Kurssi vankentaa jokapäiväisen elämän kielenkäy ö lanteissa tarvi avaa suullista kielitaitoa. Lisäksi harjoitellaan teks n- ja kuullunymmärtämisen taitoja. Kurssin aikana suoritetaan valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe, josta annetaan erillinen todistus pää ötodistuksen lii eenä. Ei itsenäistä suoritusta. 4

5 RUB 7 (VS) Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen 3. vsk Maailmanlaajuiset ilmiöt, kansainvälinen vaiku aminen, yhteiskunta ja päätöksenteko. Painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä en stä vaa vamman kieliaineksen avulla. RUB8 (KS) Svenskan i medierna vsk Perehdytään ruotsin kieleen ja ajankohtaisiin tapahtumiin monipuolises median (lehdistö, TV, radio, Internet) avulla. Harjoitellaan erityises median lukukykyä ja kokonaisvaltaista ymmärtämistä, omaa tuotosta unohtama a. Kurssi sopii niin 2. vuoden kevään kuin 3. vuoden syksyn opiskelijoille. RUB 9 (KS) Abikurssi 3. vsk Harjoitetaan ylioppilaskokeen edelly ämiä valmiuksia. Rakenteiden, sanaston, teks n- ja kuullunymmärtämisen vahvistaminen. Ei itsenäistä suoritusta. Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. E N G L A N T I, A - K I E L I Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. ENA 1 (P) Nuori ja hänen maailmansa 1. vsk Kurssin tavoi eena on perehdy ää lukion työtapoihin ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa. Aihepiirit lii yvät jokapäiväiseen elämään ja ihmissuhteisiin. ENA 2 (P) Vies ntä ja vapaa-aika 1. vsk Kurssilla keskitytään suulliseen kielenkäy öön ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. Aihepiirit ja lanteet lii yvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin. ENA 3 (P) Opiskelu ja työ 1. vsk Aihepiirit lii yvät opiskeluun ja työelämään. Harjoitellaan sekä suullista e ä kirjallista vies ntää. Numeroarvioin ENA 4 (P) Yhteiskunta ja ympäröivä maailma 2. vsk Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskun in lii yvät teks t. Kurssilla painotetaan puhumista ja teks n ymmärtämistä vaa vahkolla tasolla. 5

6 ENA 5 (P) Kul uuri 2. vsk Kurssilla käsitellään kul uuria laaja-alaises. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esi elevät sen ryhmälle. Opiskelijat lukevat englanninkielise romaanin ja analysoivat sitä. Lisäksi kurssiin sisältöyy kul uuriin lii yviä töitä. ENA 6 (P) Tiede, talous ja tekniikka 2. vsk Aiheina ovat eri eteenalat, tekniikan saavutukset, vies nnän eri muodot ja talouselämä. Kurssilla painotetaan vaa van kieliaineksen ymmärtämistä ja hiotaan kirjallista ilmaisua. ENA 7 (VS) Luonto ja kestävä kehitys 2. tai 3. vsk Kurssin keskeisenä aihepiirinä on luonto, luonnon eteet ja kestävä kehitys. ENA 8 (VS) Puhu ja ymmärrä paremmin 3. vsk Kurssilla harjoitetaan puhevies nnän strategioita ja suullisen kielen käy öä eri lanteissa. Aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Kurssin aikana suoritetaan valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe, josta annetaan erillinen todistus pää ötodistuksen lii eenä. Ei itsenäistä suoritusta. ENA 9 (KS) Media- ja kirjoituskurssi 2. vsk Monipuolista eri medioiden kau a tulevan englannin kielen ymmärtämistä ja mediakrii sen näkemyksen omaksumista. Oman teks n tuo amista. ENA 10 (KS) Abin apu 3. vsk Yo-kokeessa tarvi avien taitojen hiomista. ENA 11 (KS) Kielenopiskelun aakkoset 1. vsk Kerrataan peruskoulussa opi uja keskeisimpiä englannin kielen rakenteita ja harjoitellaan lukion kieltenopiskelutekniikkaa. ENA 12 (KS) Human Interest 2. vsk Haluatko laajemman sanavaraston? Kurssilla englannin kieltä käytetään monipuolises, vivahteikkaas ja rikkaas! Aihealueita ovat esim. yleismaailmalliset kysymykset, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin lii yvät aiheet. Mahdollisuus myös kerrata englannin kielen perusrakenteita ja tehdä erilaisia kirjoitusharjoituksia opiskelijoiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Ei itsenäistä suoritusta. 6

7 S A K S A, A - K I E L I Perusopetuksen neljännellä tai viidennellä vuosiluokalla alkanut kieli. Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. SAA 1 (P) Nuori ja hänen maailmansa 1. vsk Jokapäiväinen elämä, henkilökohtainen kanssakäyminen ja ihmissuhteet. Kerrataan ja vahvistetaan perusopetuksessa opi ua sanastoa ja rakenteita. Perehdytään lukion työtapoihin. SAA 2 (P) Vies ntä ja vapaa-aika 1. vsk Vapaa-aika ja harrastukset sekä niiden yhteydessä käyte ävät palvelut. Vahvistetaan puhevies nnän strategioiden osaamista. Laajennetaan rakenteiden hallintaa. Numeroarvioin SAA 3 (P) Opiskelu ja työ 1. vsk Opiskelu ja työelämä. Harjoitellaan aihepiireihin lii yvää suullista ja kirjallista vies ntää sekä muodollisten lanteiden vaa maa kielen ymmärtämistä ja käy ämistä. Numeroarvioin SAA 4 (P)Yhteiskunta ja ympäröivä maailma 2. vsk Oman maan ja kohdemaiden yhteiskun in lii yvät teks t. Harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita ja tuotetaan erilaisia tekstejä. Numeroarvioin SAA 5 (P)Kul uuri 2. vsk Käsitellään oman maan ja kohdemaiden kul uuria mahdollisimman laajas. Numeroarvioin SAA 6 (P) Tiede, talous ja tekniikka 2. vsk Eri eteenalat, tekniikan saavutukset, vies nnän eri muodot ja talouselämä. Harjoitellaan aiheisiin lii yvän vaa van kieliaineksen ymmärtämistä. Numeroarvioin SAA 7 (VS) Luonto ja kestävä kehitys 3. vsk Luonto ja siihen lii yvät aihepiirit. Pyritään antamaan opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käy ää luontoon, luonnon eteisiin ja kestävään kehitykseen lii yvää kieltä. Numeroarvioin SAA8 (VS) Puhu ja ymmärrä paremmin 3. vsk Kurssilla kerrataan muiden kurssien sanastoa ja arkisiin kielenkäy ö lanteisiin lii yviä fraaseja käy äen apuna erilaisia keskustelu- ja kirjoitusharjoituksia. Kurssin aikana suoritetaan valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe, josta annetaan erillinen todistus pää ötodistuksen lii eenä. Ei itsenäistä suoritusta. 7

8 SAA 9 (KS) Abikurssi 3. vsk Sisältöjä valitaan osallistujien kiinnostuksen ja ajankohtaisten tapahtumien pohjalta. Harjoitellaan yo-kirjoituksissa tarvi avia taitoja. S A K S A, B 2 - K I E L I Perusopetuksen kahdeksannella vuosiluokalla alkanut kieli. Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. SAB2 1 (VS) Vapaa-aika ja harrastukset 1. vsk Kerrataan peruskoulussa opi uja taitoja ja perehdytään työtapoihin. Omasta itsestä ja perheestä kertominen. Saksalainen arkielämä ja koulumaailma. Vapaa-aika. Painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. SAB2 2 (VS) Meillä ja muualla 1. vsk Oma maa, saksankielisten maiden ihmiset, maan ede, historia, nähtävyyden ja lomanvie omahdollisuudet. Painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Harjoitellaan kirjoitustaitoa. SAB2 3 (VS) Ennen ja nyt 1. vsk Elämä ennen ja nyt sekä yksilön e ä yhteiskunnan kannalta, aiheina esim. terveys ja hyvinvoin. Painotetaan puhevies ntää ja kirjoitustaitoa SAB2 4 (VS) Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat 2. vsk Koulu, opiskelu, työelämä, tulevaisuudensuunnitelmat. Painotetaan suullista ja kirjallista vies ntää. SAB2 5 (VS) Kul uuri 2. vsk Saksankielisten maiden kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, tea eri ja urheilu. Harjoitetaan kaikkia kielitaidon osa-alueita. SAB2 6 (VS) Yhteinen maapallomme 2. vsk Oman maan ja saksankielisten maiden yhteiskunnan toiminta. Maapallon la ja tulevaisuus. Painotetaan teks nymmärtämistä sekä suullista e ä kirjallista ilmaisua. SAB2 7 (VS) Tiede ja tekniikka 3. vsk Eri eteenalat, tekniikka ja vies ntä, korkeakouluopinnot. Painotetaan teks nymmärtämistä ja kirjoi amista. 8

9 SAB2 8 (VS) Luonto ja kestävä kehitys 3. vsk Tietoa saksalaisesta yhteiskunnasta ja poli ikasta. Luonto, luonnonilmiöt, ympäristönmuutokset, luonnon- ja ympäristönsuojelu. Painotetaan teks nymmärtämistä ja kirjoi amista. SAB2 9 (KS) Abikurssi 3. vsk Valmentautuminen yo-kokeeseen. Rakenteet, sanasto, teks n ja kuullun ymmärtäminen toivomusten mukaan. R A N S K A, B 2 - K I E L I Perusopetuksen kahdeksannella vuosiluokalla alkanut kieli. Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. RAB2 1 (VS) Vapaa-aika ja harrastukset 1. vsk Kurssin aihepiirit ja lanteet lii yvät nuorten jokapäiväiseen elämään, vapaa-ajan vie oon ja harrastuksiin. Kurssi vahvistaa ja laajentaa perusopetuksessa opiskeltua sanastoa ja perusrakenteita. RAB2 2 (VS) Meillä ja muualla 1. vsk Kurssilla opitaan kertomaan Suomesta ja tutustutaan ranskankielisiin maihin. Aihepiireinä ovat oma maa ja ranskankielisten maiden ihmiset, maan ede, historia, nähtävyydet ja lomanvie omahdollisuudet. Vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa ja harjoitellaan kirjoi amista yksinkertaisten vies nnällisten tehtävien avulla. RAB2 3 (VS) Ennen ja nyt 1. vsk Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön e ä yhteiskunnan kannalta Painotetaan puhevies ntää, vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa ja kirjoi amistaitoa harjoitellaan vies nnällisten tehtävien avulla. RAB2 4 (VS) Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat 2. vsk Kurssin tavoi eena on perehdy ää opiskelijat työelämään ja opiskeluun lii yviin asioihin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin lii yvää suullista ja kirjallista vies ntää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailu. RAB2 5 (VS) Kul uuri 2. vsk Tämän kurssin tavoi eena on kiinnostuksen herä äminen ranskankieliseen kul uuriin. Aihepiireinä ovat Ranskan kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, tea eri ja urheilu. Harjoitellaan kielitaidon kaikkia alueita. 9

10 RAB2 6 (VS) Yhteinen maapallomme 2. vsk Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaan yhteiskun en toimintaan ja maapallon laan ja tulevaisuuteen lii yvät yleistajuiset teks t, myös mediateks t. Kurssilla painotetaan teks n ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laa mista suullises ja kirjallises RAB2 7 (VS) Tiede ja tekniikka 3. vsk Lähtökohtana ovat eri eteenaloihin, tekniikkaan ja vies nnän eri muotoihin lii yvät yleistajuiset teks t. Kurssilla painotetaan teks n ymmärtämistä ja kirjoi amista. RAB2 8 (VS) Luonto ja kestävä kehitys 3. vsk Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja ranskankielisessä kul uurissa. Tavoi eena on perehdy ää opiskelijat kurssin aihepiireihin lii yviin teksteihin. Painotetaan myös kirjoi amista. RAB2 9 (KS) Abikurssi 3. vsk Valmentaa yo-kokeeseen. Aihepiirit valitaan sekä yhteisen e ä yksilöllisen kiinnostuksen perusteella. Kurssilla painotetaan teks n ja kuullun ymmärtämistä sekä kirjoi amista e ä rakenteiden hallintaa. S A K S A, B 3 - K I E L I Lukiossa alkava kieli. Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Jos opiskelija siirtyy B2-kielestä B3- kieleen, hän voi ope ajan harkinnan mukaan suori aa itsenäises kurssit 1 ja 2. SAB3 1 (VS) Hyvää päivää, hauska tutustua 1. vsk Terveh minen, hyvästely ja esi äytyminen. Perusasioiden kertominen itsestä ja vastaavien asioiden kysyminen keskustelukumppanilta. Perhe ja lähimmät ihmissuhteet, sekä yksinkertaiset arkipäivän vies ntä lanteet. Kurssilla painotetaan puhevies ntää. SAB3 2 (VS) Näin asiat hoituvat 1. vsk Suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään lii yvät ru init. Selviytyminen erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäy ö lanteissa kuten ostoksilla ja käyte äessä esimerkiksi pankki-, pos -, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja aterioin palveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. 10

11 SAB3 3 (VS) Vapaa-aika ja harrastukset 1. vsk Nuorten jokapäiväinen elämä, kiinnostuksen kohteet, vapaa-ajan vie o ja harrastukset ja niiden yhteydessä käyte ävät palvelut. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. SAB3 4 (VS) Meillä ja muualla 2. vsk Oma maa, saksankielisten maiden ihmiset, maan ede, historia, nähtävyydet ja lomanvie omahdollisuudet. Painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. SAB3 5 (VS) Ennen ja nyt 2. vsk Elämä ennen ja nyt sekä yksilön e ä yhteiskunnan kannalta. Aiheina esim. terveys ja hyvinvoin. Painotetaan puhevies ntää ja kirjoi amistaitoa. SAB3 6 (VS) Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat 2. vsk Koulu, opiskelu, työelämä ja tulevaisuudensuunnitelmat. Painotetaan suullista ja kirjallista vies ntää. SAB3 7 (VS) Kul uuri 3. vsk Saksankielisten maiden kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, tea eri ja urheilu. Harjoitellaan kaikkia kielitaidon osa-alueita. SAB3 8 (VS) Yhteinen maapallomme 3. vsk Oman maan ja saksankielisten maiden yhteiskun en toiminta. Maapallon la ja tulevaisuus. Painotetaan teks nymmärtämistä sekä suullista ja kirjallista ilmaisua. SAB3 9 (KS) Abikurssi 3. vsk Valmentautuminen yo-kokeeseen. Rakenteet, sanasto, teks n ja kuullun ymmärtäminen toivomusten mukaan. SAB3 10 (KS) Kirikurssi 2. vsk Kurssin tavoi eena on kiriä tehokkaas saksan opiskelussa niin, e ä opiskelijalla on sen jälkeen valmius siirtyä jouhevas SAB2 4 kurssille. Aihepiirit ovat mm perhe, opiskelu ja harrastukset, omasta maasta kertominen sekä oman maan e ä vieraiden kul uurien vertailu. Kurssilla kerrataan saksan kieliopin keskeisimmät kohdat ja painotetaan pääasiallises kirjallista vies ntää. Kurssi tarjotaan sellaisina lukuvuosina, jolloin SAB2- SAB3 oppimäärät yhdistetään toisella vuosikurssilla yhdeksi ryhmäksi. 11

12 R A N S K A, B 3 - K I E L I Lukiossa alkava kieli. Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. RAB3 1 (VS) Hyvää päivää, hauska tutustua 1. vsk Ensimmäisellä kurssilla perehdytään suullisen vies nnän alkeisiin, ääntämiseen ja intonaa oon. Opiskellaan perusvuorovaikutukseen lii yvää kieltä, kuten terveh minen, hyvästely ja esi äytyminen. Opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän vies ntä lanteista. RAB3 2 (VS) Näin asiat hoituvat 1. vsk Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäy ö lanteissa kuten ostoksilla ja käyte äessä esimerkiksi pankki-, pos -, liikenne-, majoitus- ja aterioin palveluja. Samalla tutustutaan Pariisiin ja sen nähtävyyksiin. RAB3 3 (VS) Vapaa-aika ja harrastukset 1. vsk Kurssin aihepiirit ja lanteet lii yvät nuorten jokapäiväiseen elämään, vapaa-ajan vie oon ja harrastuksiin. Painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan perusrakenteiden tuntemusta. RAB3 4 (VS) Meillä ja muualla 2. vsk Kurssilla opitaan kertomaan Suomesta ja tutustutaan ranskankielisiin maihin. Aihepiireinä ovat oma maa ja ranskankielisten maiden ihmiset, maan ede, historia, nähtävyydet ja lomanvie omahdollisuudet. Vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa ja harjoitellaan kirjoi amista yksinkertaisten vies nnällisten tehtävien avulla. RAB3 5 (VS) Ennen ja nyt 2. vsk Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön e ä yhteiskunnan kannalta. Painotetaan puhevies ntää, vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa ja kirjoi amistaitoa harjoitellaan vies nnällisten tehtävien avulla. RAB3 6 (VS) Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat 2. vsk Kurssin tavoi eena on perehdy ää opiskelijat työelämään ja opiskeluun lii yviin asioihin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin lii yvää suullista ja kirjallista vies ntää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailu. 12 RAB3 7 (VS) Kul uuri 3. vsk Tämän kurssin tavoi eena on kiinnostuksen herä äminen ranskankieliseen kul uuriin. Aihepiireinä ovat Ranskan kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, tea eri ja urheilu. Harjoitellaan kielitaidon kaikkia alueita.

13 RAB3 8 (VS) Yhteinen maapallomme 3. vsk Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaan yhteiskun en toimintaan ja maapallon laan ja tulevaisuuteen lii yvät yleistajuiset teks t, myös mediateks t. Kurssilla painotetaan teks n ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laa mista suullises ja kirjallises. RAB3 9 (KS) Abikurssi 3. vsk Valmentaa yo-kokeeseen. Aihepiirit valitaan sekä yhteisen e ä yksilöllisen kiinnostuksen perusteella. Kurssilla painotetaan teks n ja kuullun ymmärtämistä sekä kirjoi amista e ä rakenteiden hallintaa. RAB3 10 (KS) Kirikurssi 2. vsk Kurssin tavoi eena on kiriä tehokkaas ranskan opiskelussa niin, e ä opiskelijalla on sen jälkeen valmius siirtyä jouhevas RAB2 4 kurssille. Aihepiirit lii yvät vapaaajan vie oon, omaan maahan ja ranskankielisiin maihin. Kurssilla painotetaan varsinkin eri aikamuotojen hallintaa. Harjoitellaan myös puhevies ntää, kirjoi amista ja kuullun ymmärtämistä. Kurssi tarjotaan lukuvuosina, jolloin RAB2 ja RAB3 oppimäärät yhdistetään toisella vuosikurssilla yhdeksi ryhmäksi. E S P A N J A, B 3 - K I E L I Lukiossa alkava kieli. Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. EAB31 (VS) Hyvää päivää, hauska tutustua 1. vsk Opitaan selviytymään espanjaksi yksinkertaisimmista arkipäivän lanteista: terveh minen, esi äytyminen, itsestä ja perheestä kertominen. Harjoitellaan myös kysymään vastaaviia asioita keskustelukumppanilta. Perehdytään suullisen vies nnän alkeisiin, ääntämiseen ja intonaa oon. Numeroarvioin EAB3 2 (VS) Näin asiat hoituvat Kehitetään jokapäiväisissä kielenkäy ö lanteissa esim. ravintolassa tai kaupungilla asioidessa tarvi avia taitoja suullises ja kirjallises. Vahvistetaan kuullunymmärtämisen taitoja ja harjoitellaan lyhyiden kirjallisten tuotosten laa mista. EAB3 3 (VS) Vapaa-aika ja harrastukset Opitaan selviytymään espanjaksi erilaisissa kommunikaa o lanteissa, esim. ostoksilla.. Aihepiireinä mm. jokapäiväinen elämä, vapaa-ajan vie o, harrastukset ja niihin lii yvien palvelujen käy ö.kehitetään kielen puhe-, ymmärrys- ja kirjoitustaitoja. Laajennetaan perusrakenteiden tuntemusta. 13

14 EAB3 4 (VS) Meillä ja muualla 2. vsk Opitaan kertomaan Suomesta ja omasta ko paikkakunnasta espanjaksi, tutustutaan espanjankielisiin maihin, niiden historiaan, maan eteeseen, kul uuriin, ihmisiin ja lomanvie omahdollisuuksiin. Lisätään kielen perusrakenteiden hallintaa ja monipuolista käy öä. EAB3 5 (VS) Ennen ja nyt 2. vsk Opitaan selviytymään espanjaksi en stä vaa vammista kommunikoin lanteista, vahvistetaan ja syvennetään kielen rakenteiden osaamista ja käy öä. Tutustutaan elämään ennen ja nyt sekä käsitellään mm. terveyteen ja hyvinvoin in lii yviä asioita. EAB3 6 (VS) Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat 2. vsk Opitaan lisää kielenkäytön rakenteita ja käy ötapoja, opitaan poh maan ja perustelemaan omia tulevaisuudensuunnitelmia sekä edustelemaan niitä muilta. Aiheina esimerkiksi koulu, opiskelu ja työelämä. EAB3 7 (VS) Kul uuri 3. vsk Tutustutaan espanjankielisten maiden kul uuriin ja syvennytään omavalintaiseen aiheeseen, josta kirjoitetaan pieni kirjallinen työ sekä esitetään se suullises. Aiheina esimerkiksi musiikki, kirjallisuus, tea eri, elokuva, kuvataide tai urheilu. Vahvistetaan valmiuksia monipuoliseen kirjalliseen sekä suulliseen ilmaisuun. EAB3 8 (VS) Yhteinen maapallomme 3. vsk Luetaan erilaisia tekstejä, myös alkuperäistekstejä, jotka lii yvät omaan ympäristöön ja muuhun maailmaan, syvennetään peruskieliopin asioita sekä harjoitellaan eri aikamuotoja ja niiden käy öä. Aiheina esimerkiksi luonto ja ympäristö. EAB3 9 (KS) Abikurssi 3. vsk Kerrataan, syvennetään ja vankennetaan peruskieliopin osaamista ja hallintaa, lisätään teks nymmärtämisvalmiuksia ja laajennetaan sanavarastoa erilaisia tekstejä lukemalla sekä tehdään kuunteluharjoituksia. Pureudutaan kieliopin ongelmakoh in. 14

15 V E N Ä J Ä, B 3 - K I E L I Lukiossa alkava kieli. Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. VEB3 1 (VS) Hyvää päivää, hauska tutustua 1. vsk Ensimmäisellä kurssilla opitaan suullisen vies nnän perusasiat, ääntäminen ja intonaa o. Opitaan kyrilliset kirjaimet. Opiskellaan perusvuorovaikutukseen lii yvää kieltä, kuten terveh minen, hyvästely ja esi äytyminen. Aihepiirit ka avat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet. VEB3 2 (VS) Näin asiat hoituvat 1. vsk Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä lanteissa kuten ostoksilla, tullissa ja pos ssa sekä käyte äessä liikenne-, majoitus- ja aterioin palveluita. VEB3 3 (VS) Vapaa-aika ja harrastukset 1. vsk Kurssin aihepiirit ja lanteet lii yvät jokapäiväiseen elämään, vapaa-ajan vie oon ja harrastuksiin. Painotetaan puhumista ja puheen ymmärtämistä. Laajennetaan perusrakenteiden tuntemista. VEB3 4 (VS) Meillä ja muualla 2. vsk Kurssilla opitaan kertomaan Suomesta. Tutustutaan Venäjän tapoihin, lomanvie oon ja, juhlakul uuriin. Laajennetaan perusrakenteiden tuntemista ja harjoitellaan kirjoi amista yksinkertaisten vies nnällisten tehtävien avulla. VEB3 5 (VS) Ennen ja nyt 2. vsk Kurssilla tarkastellaan elämää sekä yksilön e ä yhteiskunnan kannalta, aiheina esim. Pietari ennen ja nyt. Vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. VEB3 6 (VS) Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat 2. vsk Kurssin tavoi eena on perehdy ää opiskelija opiskeluun ja työelämään lii yviin asioihin. Harjoitellaan näihin aihepiireihin lii yvää suullista ja kirjallista vies ntää, johon kuuluu omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailu. VEB3 7 (VS) Kul uuri 3. vsk Kurssin tavoi eena on kiinnostuksen herä äminen venäjänkieliseen kul uuriin. Aihepiireinä ovat venäjänkielisten maiden kuvataide kirjallisuus, musiikki, elokuva, tea eri ja urheilu. Harjoitellaan kielitaidon kaikkia osa-alueita. 15

16 VEB3 8 (VS) Yhteinen maapallomme 3. vsk Lähtökohtana ovat yhteiskunnan toimintaan ja maapallon laan ja tulevaisuuteen lii yvät yleistajuiset teks t ja auten set medialähteet. Kurssilla painotetaan teks nymmärtämistä ja yksinkertaisten selostusten laa mista suullises ja kirjallises. VEB3 9 (KS) Abikurssi 3. vsk Valmentaa yo-kokeeseen. Aihepiirit valitaan sekä yhteisen e ä yksilöllisen kiinnostuksen pohjalta. Kurssilla painotetaan teks n ja kuullun ymmärtämistä sekä kirjoi amista ja rakenteiden hallintaa. Ei numeroarvioin a. M A T E M A T I I K K A, P I T K Ä O P P I M Ä Ä RÄ SUORITUSJÄRJESTYS MAA 6 MAA 11 MAA 15 MAA16 MAA 12 MAA1 MAA 2 MAA 3 MAA 13 MAA 4 MAA 7 MAA 8 MAA 9 MAA 14 MAA 5 MAA 10 MAA 1 (P) Funk ot ja yhtälöt 1. vsk Ensimmäisen asteen yhtälö, prosen laskenta, verrannollisuus, potenssifunk o, potenssiyhtälön ratkaiseminen, juuret ja murtopotenssi, eksponen funk o, graafisen laskimen perustoiminnot. Ei itsenäistä suoritusta. MAA 2 (P) Polynomifunk ot 1. vsk Polynomien laskusäännöt ja binomikaavat, polynomifunk o, toisen ja korkeamman asteen polynomiyhtälöitä, toisen asteen yhtälön juurten lukumäärän tutkiminen, toisen asteen polynomin jakaminen tekijöihin, polynomiepäyhtälön ratkaiseminen. Ei itsenäistä suoritusta. 16

17 MAA 3 (P) Geometria 1. vsk Kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus, sini- ja kosinilause, ympyrä, ympyrän osien ja siihen lii yvien suorien geometria, kuvioihin ja kappaleisiin lii yvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja lavuuksien laskeminen. Ei itsenäistä suoritusta. MAA 4 (P) Analyy nen geometria 1. vsk Pistejoukon yhtälö, suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt, itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen, yhtälöryhmän ratkaiseminen, pisteen etäisyys suorasta. Ei itsenäistä suoritusta. MAA 5 (P) Vektorit 2. vsk Vektoreiden perusominaisuudet, vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kertominen luvulla, koordinaa ston vektoreiden pistetulo, suorat ja tasot avaruudessa. Ei itsenäistä suoritusta. MAA 6 (P) Todennäköisyys ja lastot 2. vsk Diskree ja jatkuva lastollinen jakauma, jakauman tunnusluvut, klassinen ja lastollinen todennäköisyys, kombinatoriikka, todennäköisyyksien laskusäännöt, diskree ja jatkuva todennäköisyysjakauma, diskree n jakauman odotusarvo, normaalijakauma. Ei itsenäistä suoritusta. MAA 7 (P) Derivaa a 2. vsk Ra onaaliyhtälö ja epäyhtälö, funk on raja-arvo, jatkuvuus ja derivaa a, polynomifunk on, funk oiden tulon ja osamäärän derivoiminen, polynomifunk on kulun tutkiminen ja ääriarvojen määri äminen. Ei itsenäistä suoritusta. MAA 8 (P) Juuri- ja logaritmifunk ot 2. vsk Juurifunk ot ja yhtälöt, eksponen funk ot ja yhtälöt, logaritmifunk ot ja yhtälöt, yhdistetyn funk on derivaa a, käänteisfunk o, juuri-, eksponen - ja logaritmifunk oiden derivaatat. Ei itsenäistä suoritusta. MAA 9 (P) Trigonometriset funk ot ja lukujonot 3. vsk Suunna u kulma ja radiaani, trigonometriset funk ot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen, trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen, trigonometristen funk oiden derivaatat, lukujono, rekursiivinen lukujono, aritmee nen jono ja summa, geometrinen jono ja summa. Ei itsenäistä suoritusta. MAA 10 (P) Integraalilaskenta 3. vsk Integraalifunk o, alkeisfunk oiden integraalifunk ot, määrä y integraali, pintaalan ja lavuuden laskeminen. Ei itsenäistä suoritusta. 17

18 MAA 11 (VS) Lukuteoria ja logiikka 2. vsk Lauseen formalisoiminen, lauseen totuusarvot, avoin lause, kvan orit, suora, käänteinen ja ris riitatodistus, kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö, Eukleideen algoritmi, alkuluvut, aritme ikan peruslause, kokonaislukujen kongruenssi. MAA 12 (VS) Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä 2. vsk Absoluu nen ja suhteellinen virhe, Newtonin menetelmä ja iteroin, polynomien jakoalgoritmi, polynomien jakoyhtälö, muutosnopeuden ja pinta-alan numeerinen määri äminen. MAA 13 (VS) Differen aali- ja integraalilaskennan jatkokurssi 3.vsk Funk on jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen, jatkuvien ja derivoituvien funk oiden yleisiä ominaisuuksia, funk oiden ja lukujonojen raja-arvot ääre ömyydessä, epäoleelliset integraali, jatkuva satunnaismuu uja, sarjat. MAA 14 (KS) Kertaus 3. vsk Pääkohdat pitkän matema ikan pakollisista kursseista. Ei itsenäistä suoritusta. MAA 15 (VS) Talousmatema ikka 3. vsk Indeksi, korko, verotus ym. rahaliikenteeseen lii yviä laskuja. Taloudellisiin lanteisiin soveltuvia matemaa sia malleja. MAA 16 (KS) Tilastolaskenta vsk Tutkitaan kahden muu ujan lastollista riippuvuu a ja opitaan rakentamaan lineaarinen riippuvuusmalli. Tutkitaan otoksista tehtyihin havaintoja ja päätelmiä sekä arvioidaan näiden luote avuu a. Tutustutaan käy äytymis eteiden kuten psykologian ja kasvatus eteiden tutkimusaineiston numeeriseen käsi elyyn. Ei itsenäistä suoritusta. Suoritusmerkintä. MAB 1 (P) Lausekkeet ja yhtälöt 1. vsk 18

19 M A T E M A T I I K K A, L Y H Y T O P P I M Ä Ä R Ä SUORITUSJÄRJESTYS MAB 8 MB 7 MAB 1 MAB 2 MAB 4 MAB 3 MAB 5 MAB 9 MAB 6 MAB 10 Suureiden välinen riippuvuus ja verrannollisuus, ongelmien muotoileminen yhtälöiksi ja niiden graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen. Ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen. Toisen asteen polynomifunk o ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen. Prosen laskenta. MAB 2 (P) Geometria 1. vsk Kuvioiden yhdenmuotoisuus, suorakulmaisen kolmion trigonometria. Pythagoraan lause. Kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja lavuuden määri äminen. Geometrian menetelmien käy ö koordinaa stossa. MAB 3 (P) Matemaa sia malleja I 1. vsk Lineaarisen ja eksponen aalisen mallin soveltaminen, potenssiyhtälön ratkaiseminen sekä eksponen yhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla. MAB 4 (P) Matemaa nen analyysi 2. vsk Polynomifunk on derivaa a. Polynomifunk on merkin ja kulun tutkiminen sekä suurimman ja pienimmän arvon määri äminen käy äen graafisia ja numeerisia menetelmiä. MAB 5 (P) Tilastot ja todennäköisyys 2. vsk Jatkuvien ja diskree en lastollisten jakaumien tunnuslukujen (mm. keskiarvojen ja keskihajonnan) määri äminen. Normaalijakauma ja jakauman normi aminen. Kombinatoriikka. Todennäköisyyden käsite sekä laskulakien käy ö. MAB 6 (P) Matemaa sia malleja II 2. vsk 19

20 Kahden muu ujan lineaariset yhtälöt ja yhtälöparin ratkaiseminen. Kahden muu ujan epäyhtälön graafinen ratkaiseminen. Lineaarinen op moin. Aritmee nen ja geometrinen lukujono ja summa. MAB 7 (VS) Talousmatema ikka 3. vsk Indeksi, korko, verotus ym. rahaliikenteeseen lii yviä laskuja. Taloudellisiin lanteisiin soveltuvia matemaa sia malleja. MAB 8 (VS) Matemaa sia malleja III 3. vsk Trigonometristen funk oiden määri ely yksikköympyrän avulla. Radiaani. Yksinkertaisten trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen. Muotoa f(x) = Asin(bx) olevien funk oiden kuvaajat jaksollisten ilmiöiden mallintajina. Vektorin käsite ja peruslaskutoimitusten periaa eet. Koordinaa ston vektoreiden vektorit ja pistetulo. Kaksi- ja kolmiulo eisen koordinaa ston pisteiden ja kulmien tutkiminen vektoreiden avulla. Ei itsenäistä suoritusta. MAB 9 (KS) Kertaus 3. vsk Pääkohdat lyhyen matema ikan pakollisista kursseista. Ei itsenäistä suoritusta. Matema ikan oppimäärän vaihtamisesta on aina neuvoteltava opinto-ohjaajan kanssa. Sitä ei saa tehdä itsenäises. MAB 10 (KS) Tilastolaskenta, vsk Tutkitaan kahden muu ujan lastollista riippuvuu a ja opitaan rakentamaan lineaarinen riippuvuusmalli. Tutkitaan otoksista tehtyjä havaintoja ja päätelmiäå sekä arvioidaan näiden luote avuu a. Tutustutaan käy äytymis eteiden kuten psykologian ja kasvatus eteiden tutkimusaineiston numeeriseen käsi elyyn. Soveltuu kaikille vuosikursseille. Ei itsenäistä suoritusta. Suoritusmerkintä 20

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen MATEMATIIKKA Oppimäärän vaihtaminen Opiskelijan siirtyessä matematiikan pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION KURSSISELOSTEET 2015-2018

RIIHIMÄEN LUKION KURSSISELOSTEET 2015-2018 RIIHIMÄEN LUKION KURSSISELOSTEET 2015-2018 Äidinkieli ja kirjallisuus 2 Suomi toisena kielenä S2 3 Ruotsi, B1-kieli 4 Englan, A-kieli 6 Saksa, A-kieli 7 Saksa, B2-kieli 8 Ranska, B2-kieli 9 Saksa, B3-kieli

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET AT Tietotekniikka BI Biologia ENA Englanti ET Elämänkatsomustieto FI Filosofia FY Fysiikka GE Maantiede HA Harrastuskurssi HI Historia ITK Luova ilmaisu KA Kansainvälisyyskasvatus

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Monet kustantajat tarjoavat oppikirjoja myös sähköisessä muodossa. Voit useissa tapauksissa valita, kumpaa haluat käyttää. Yleensä sähköinen versio on hieman

Lisätiedot

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN ÄIDINKIELI TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS ÄI1 ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS KIELI, KULTTUURI JA IDENTITEETTI ÄI2 ÄI6 KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA ÄI3 ÄI3 KIRJALLISUUDEN

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi.

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi. 1 Oletko aloittanut vanhan opetussuunnitelman aikaan (eli ennen syksyä 2016) ja tarvitset kursseja, joita ei tarjota enää vanhan opetussuunnitelman mukaan? Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu LUKION OPPIAINEET AT BI ENA ET FI FY GE HA HI ITK KE KU LD LI MAA MAB MAY MU OP PS RAB2/B3 RUB1 SAB2/B3 TE TO UE, UO VEB2/B3 YH ÄI Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit:

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit: PÄLKÄNEEN LUKION VALINTAKORTTI PITKÄ MATEMATIIKKA Sukunimi Henkilötunnus Etunimet_ Kotikunta_ Osoite: Puh._ Lukion aikana on suoritettava hyväksyttävästi vähintään 75 kurssia, käsittäen kaikki pakolliset

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA KURSSITARJONTA BIOLOGIA (BI) 1: Eliömaailma 2: Solu ja perinnöllisyys 3: Ympäristöekologia 4: Ihmisen biologia 5: Bioteknologia 7: Lajintuntemuskurssi 8: Biologian työkurssi 9: BI/KE -yhteistyökurssi 10:

Lisätiedot

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-016 Huomaa, että muutokset ovat vielä mahdollisia! OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOS,

Lisätiedot

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Äidinkieli Ai 1 ja Ai 2 Kieli ja tekstit 1 978 951 0 277 22 5 SanomaPro Ai 3 ja AI 4 Kieli ja tekstit 2 978 951 0 302 36 1 SanomaPro AI 1 - AI 9 Käsikirja 978 951 0 263

Lisätiedot

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset.

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2014-2015 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 1 Särmä.

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen ja opetuksen toteuttaminen... 3 2. OPETUKSEN SISÄLLÖT... 2.1 Suomen kieli

Lisätiedot

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015 Äidinkieli ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 ÄI8 ÄI9 Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista Aine Oppikirja Kustantaja Särmä suomen kieli ja kirjallisuus (sähköinen oppikirja) Särmä Tehtäviä 1 (sähköinen) Särmä

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Oppikirjat lukuvuonna 2017-2018 Äidinkieli Opiskelija voi valita Jukola-sarjasta joko painetun kirjan tai digikirjan. ÄI1: Jukola 1 ja Jukola Kielikirja. Sanoma Pro ÄI2: Jukola 2 ja Jukola Kielikirja.

Lisätiedot

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 VIMPELIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2015-2016 ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 kirjallisuus Särmä, tehtäviä 1 9789511237211 OTAVA 1 1 Särmä, tehtäviä

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä.

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Biologia Myös digikirja. Kaikki kirjat SanomaProlta. BI1 Elämä ja evoluutio Bios 1. Elämä

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 3 ÄI 4 ÄI5 ÄI6 Kurssivihko 8 WSOY 951-0-29901-4 ÄI

Lisätiedot

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi 2017-2018 Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI1 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko 1 Särmä-käsikirjaa käytetään koko lukion ajan kaikilla kursseilla ÄI2 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6

Lisätiedot

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 MAANTIETO - Lukion maantiede Ge 1, Sininen planeetta (Otava) - Lukion maantiede Ge 2, Yhteinen maailma (Otava) - Lukion maantiede 3, Ge 3, Riskien maailma (Otava) - Lukion

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMIEN VÄLILLÄ

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMIEN VÄLILLÄ Liite 9 - Kurssien vastaavuustaulukko opetussuunnitelmien välillä 458 KUREN VATAAVUUTAULUKKO OPETUUUNNTELMEN VÄLLLÄ ÄDNKEL Tekstit ja vuorovaikutus Ä1 Ä1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 AINE ÄIDINKIELI 1-6 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä, Tehtäviä 2, OTAVA

Lisätiedot

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 ÄIDINKIELI (ÄI) ÄI1 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI2 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI3 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI4 Särmä

Lisätiedot

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 Huom! Listaa täydennetään kun kirjavalinnat on lopullisesti päätetty. pakolliset kurssit punaisella kirjat lainattavissa lukion kirjastosta ÄIDINKIELI AI Haapala et

Lisätiedot

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat EHDOTUS Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry 12.2.2015 Asemamiehenkatu 4 00520 HELSINKI Opetushallitus Hakaniemenranta 6 00530 Helsinki EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden

Lisätiedot

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2017-2018 8.6.2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS AI1-9 Särmä-Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-28914-2 Otava I-III AI1 Särmä - Tehtäviä 1. LOPS. 2016 978-951-1-29024 -7 Otava

Lisätiedot

Matematiikan pitkä oppimäärä

Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle matemaattiset valmiudet, joita tarvitaan ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. Pitkän

Lisätiedot

ENGLANTI (ENA) SanomaPro ENA9

ENGLANTI (ENA) SanomaPro ENA9 Oppikirjat 2013-2014 Kustantaja Ykkösvuosikurssilaisille koulu hankkii Särmä-kirjan. (Sopimus oman tietokoneen käytöstä.) Kursseilla 1-5 Särmä-käsikirja Otava ÄIDINKIELI (ÄI) Kursseilla 6-9 Äidinkielen

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3)

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3) Vihdin lukion oppikirjat lukuvuonna 2011-2012 Listassa on kursseilla vaadittavat oppikirjat oppiaineittain. Listasta puuttuvilla kursseilla ei ole oppikirjaa tai niitä ei järjestetä lukuvuonna 2011-2012.

Lisätiedot

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen)

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen) Päivitys 22.4.2016 Päivälukio: Kurssi uudessa OPSissa Päiväluki o: Vanhan OPS:n Aikuislukio: Kurssi uudessa OPSissa ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) ÄI2 Kieli,

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2017-2018 Kirjalista on myös lukion kotisivuilla, osoitteessa: www.leppavirta.fi/lukio -> Tiedotteet opiskelijoille, ja Pedanetissä, https://peda.net/leppavirta/lukio/opiskelijalle

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e-

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e- Oppikirjat 2014-2015 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY

Lisätiedot

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT Opettajainkokous 18.4.2011/12 LV. 2011 2012 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla ÄIDINKIELI Äidinkieli

Lisätiedot

PAIMION LUKION LUKUVUODEN OPPIKIRJAT

PAIMION LUKION LUKUVUODEN OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2017-2018 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Saksa B3 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja

Lisätiedot

SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016

SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 Kustantaja Tekijä Kirjan nimi ja sarja Kurssi ovn e Hinta ÄIDINKIELI: opiskelijalle Otava Haapala ym. Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Ä11-6 59,95 53,95 Särmä. Tehtäviä

Lisätiedot

OPPIKIRJAT xls - Taul klo

OPPIKIRJAT xls - Taul klo YLITORNION YHTEISKOULUN LUKIO OPPIKIRJAT 2017-2018 KURSSI KIRJAN NIMI KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1. vuoden kurssi BI1 uusi OPS BIOS 1: Elämä ja evoluuutio SanomaPro lainakirja BI2 uusi OPS BIOS2: Ekologia

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos Tammi 9789526303109 PYRAMIDI 1 Funktiot ja yhtälöt MAA 1 alk. 9789526303154 PYRAMIDI 2 Polynomifunktiot

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 AINE ÄIDINKIELI 1-9 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1-3 Särmä, Kielenhuolto, OTAVA 978-951-1-26586-3 3 Särmä, Tehtäviä 3, OTAVA

Lisätiedot

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat Uusi LOPS Kirjalista [lv. 2017-2018] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI01-05 Särmä Suomen kieli

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat hankkivat oppikirjan, ns. teoriakirjan (Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus) sähköisenä

Lisätiedot

Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen ja eheyttävien kokonaisuuksien muodostamiseen.

Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen ja eheyttävien kokonaisuuksien muodostamiseen. 5.6. Matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKIO LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit 13 PITKÄ MATEMATIIKKA Suoritusohje: Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä, poikkeuksena kurssi MAA6, jonka voi suorittaa jo kurssin MAA2 jälkeen. Syventävien kurssien suoritusjärjestys mainitaan

Lisätiedot

Oppikirjat 2015-2016. Saatavana e- Aine Kurssi Kirja Kustantaja

Oppikirjat 2015-2016. Saatavana e- Aine Kurssi Kirja Kustantaja Oppikirjat 2015-2016 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY x ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY x ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI5 Kieli ja tekstit

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 AINE KURSSIT KIRJA ISBN ÄIDINKIELI 1-3 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä,

Lisätiedot

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa 5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa Itsenäinen suoritus Kurssia SAB9 ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssien suoritusjärjestys Numerojärjestys Syventävät kurssit 1. Vapaa-aika

Lisätiedot

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä 5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tehtävänä on tarjota valmiuksia hankkia, käsitellä ja ymmärtää matemaattista tietoa ja käyttää matematiikkaa elämän eri tilanteissa

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti:

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: 5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4.1 Ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja

Lisätiedot

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO Käytettävät oppikirjat lukuvuonna 2014 2015. E-kirjoja saa käyttää, mikäli niitä on saatavissa. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 ÄI6 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus Käsikirja

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6 AI 1 Kouki ym: Kielikirja

Lisätiedot

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIT ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS äidinkielen ja kirjallisuuden kursseille Äi1 Äi9 voi painetun Särmä oppikirjan ja

Lisätiedot

Ylöjärven lukion kirjalista

Ylöjärven lukion kirjalista Ylöjärven lukion kirjalista Listaan on merkitty kaikki lukuvuonna 2017-2018 tarjottavilla kursseilla tarvittavat kirjat. Jos listaan ei ole merkitty jollekin kurssille kirjaa lainkaan, kurssilla ei tarvita

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta IISALMEN LYSEO DIGIKIRJALISTA 2016-2017 Oppikirja-alennus koskee vain painettuja kotimaisia kirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan verkkokaupan kautta voi ostaa ja ladata Otavan digikirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO Käytettävät oppikirjat lukuvuonna 2013 2014. E-kirjoja saa käyttää, mikäli niitä on saatavissa. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 ÄI6 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus Käsikirja

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

Äidinkieli. Valtakunnalliset pakolliset kurssit. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä

Äidinkieli. Valtakunnalliset pakolliset kurssit. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä Äidinkieli ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti ÄI6 Kieli, kirjallisuus

Lisätiedot

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas Lappeenrannan lukiot Kurssiopas 2015 Hyvä opiskelija! Kurssiopas 2015 Tämä kurssiesite on laadittu avuksesi opintojesi suunnittelussa. Kurssiesitteessä on kuvattu lyhyesti Lappeenrannan lukioiden kurssitarjonta.

Lisätiedot

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä)

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen- ja

Lisätiedot

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2017-2018 L1-L2 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia ja ympäristö

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat:

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI1-9 Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym.: WSOY 951-26300-1 Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja ÄI1-9 Mikkola,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

Lisätiedot

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2017-2018 L1-L2 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia ja ympäristö

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 Oppikirja ISBN

Lisätiedot

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Vanha OPS Kirja lukuvuonna 2016-2017 ISBN Kustantaja OPS 2016 Äidinkieli 1-9 Otava Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus o/sarma/ 9789511234364 9789511269885

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

Pakollinen Syventävä Soveltava

Pakollinen Syventävä Soveltava Ressun lukio tuntijako (valtakunnallinen) 2016- Pakollinen Syventävä Soveltava Äidinkieli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 Suomi toisena kielenä 4 5 6 A-kieli Englanti 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 A-kieli Ranska 1 2 3 4

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan Oppikirjat lukuvuonna 2017 2018 uuden opetussuunnitelman mukaan 16- ja 17-ryhmät suorittavat opintonsa uuden OPS:n mukaan. Muutkin voivat valita uuden OPSin mukaisia kursseja. Huom! Joitakin kursseja menee

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 Kurssien suoritusaikasuositus: A (äidinkieli) 3 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7,8*,9* 8*,9* 3 vuoden kevät 1,2,3 4,5,6,7 6,7,8,9 4 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e-

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e- Oppikirjat 2014-2015 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY

Lisätiedot

ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava. Tai: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus digikirja. 978-951-1-26988-5 Otava

ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava. Tai: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus digikirja. 978-951-1-26988-5 Otava KUNINKAANTIEN LUKIO Lukuvuonna 2015 2016 käytettävät oppikirjat ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Kaikilla kursseilla käytettävät kirjat: ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 3 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4

Lisätiedot

Käytetty kirja kelpaa vain, jos tehtäviä ei ole. Käytetty kirja kelpaa vain, jos tehtäviä ei ole. Käytetty kirja kelpaa vain, jos tehtäviä ei ole

Käytetty kirja kelpaa vain, jos tehtäviä ei ole. Käytetty kirja kelpaa vain, jos tehtäviä ei ole. Käytetty kirja kelpaa vain, jos tehtäviä ei ole F. E. Sillanpään lukio Oppikirjalista 2017-2018 KURSSI KIRJA KUSTANNUS- MUUTA YHTIÖ ÄI 01 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus ISBN 978-951-1-28914-2, myös e-kirja mahdl. ÄI 01 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot