RIIHIMÄEN LUKION KURSSISELOSTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RIIHIMÄEN LUKION KURSSISELOSTEET 2014-2017"

Transkriptio

1 RIIHIMÄEN LUKION KURSSISELOSTEET Äidinkieli ja kirjallisuus 2 Suomi toisena kielenä S2 3 Ruotsi, B1-kieli 4 Englan, A-kieli 5 Saksa, A-kieli 7 Saksa, B2-kieli 8 Ranska, B2-kieli 9 Saksa, B3-kieli 10 Ranska, B3-kieli 12 Espanja, B3-kieli 13 Venäjä, B3-kieli 15 Matema ikka, pitkä oppimäärä 16 Matema ikka, lyhyt oppimäärä 19 Matema ikan oppimäärän vaihtaminen 21 Fysiikka 21 Kemia 23 Biologia 25 Maan ede 26 Evankelis-luterialainen uskonto 27 Ortodoksinen uskonto 28 Elämänkatsomus eto 28 Filosofia 29 Psykologia 30 Historia 32 Yhteiskuntaoppi 33 Liikunta 34 Musiikki 36 Kuvataide 37 Opinto-ohjaus 39 Tietotekniikka 40 Terveys eto 42 Ilmaisutaito 43 Kuorotoiminta 43 Yhtyemusiikki 44 Musiikkiopinto-opintojen hyväksilukeminen 44 Urheiluvalmennus 45 Projek kurssit 45 Säilytä Kurssiselosteet lukio-opintojesi ajan. Tarvitset sitä vuosi ain. Lukuvuosi ain päivitetyt kurssiselosteet on lue avissa lukion ne sivuilla Toimitus: Kari Jukarainen Kannen kuva: Anniina Bi er 13f 1

2 KURSSISEOSTEISSA KÄYTETYT LYHENTEET P VS KS valtakunnallinen pakollinen kurssi valtakunnallinen syventävä kurssi koulukohtainen soveltava kurssi Ä I D I N K I E L I J A K I R J A L L I S U U S Äidinkielen pakollisten kurssien suoritusjärjestys on seuraava: ÄI1, ÄI2/ÄI3, ÄI4/ ÄI5, ÄI6. ÄI 1 (P) Kieli, teks t ja vuorovaikutus 1. vsk Opiskelijan käsitys kielestä, teksteistä ja niiden tulkinnasta syvenee, ja hänen taitonsa lukea tekstejä kehi yy. Perehdytään teks lajeihi ja teks tyyppeihin. Kurssilla luetaan, kirjoitetaan ja keskustellaan. Ei itsenäistä suoritusta. ÄI 2 (P) Teks en rakenteita ja merkityksiä 1. vsk Kurssilla opiskellaan esseen kirjoi amista. Huomiota kiinnitetään kirjoitetun kielen normien tuntemiseen. Lisäksi perehdytään edon hankintaan ja sen esi elyyn. Ei itsenäistä suoritusta. ÄI 3 (P) Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa 1. vsk Perehdytään kaunokirjallisuuden eri elyyn ja tulkintaan sekä kirjallisuudesta keskustelemiseen ja kirjoi amiseen. Ei itsenäistä suoritusta. ÄI 4 (P) Teks t ja vaiku aminen 2. vsk Tarkastellaan tekstejä vaiku amisen näkökulmasta. Perehdytään argumentoin in ja tuotetaan sekä analysoidaan mielipidetekstejä myös puhevies nnän keinoin. Ei itsenäistä suoritusta. ÄI 5 (P) Teks, tyyli ja konteks 2. vsk Analysoidaan tyyliä ja hiotaan omia kirjoi amisen taitoja. Perehdytään eri aikakausien ja kul uurien kirjallisuuteen. Ei itsenäistä suoritusta. ÄI 6 (P) Kieli, kirjallisuus ja iden tee 3. vsk Tutustutaan suomalaiseen kirjallisuuteen ja suomen kielen kehitykseen. Tarkastellaan äidinkieltä ja kirjallisuu a iden tee n osana. Ei itsenäistä suoritusta. ÄI 7 (VS) Puhevies nnän taitojen syventäminen vsk Kurssilla syvennetään puhevies ntään lii yviä etoja ja taitoja sekä opitaan arvioimaan puhevies nnän merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. Ei itsenäistä suoritusta. 2

3 ÄI 8 (VS) Teks taitojen syventäminen 3. vsk Kurssilla harjoitellaan krii stä lukutaitoa ja syvennetään teks analyysitaitoja. Kurssilla valmentaudutaan ylioppilastutkinnon teks taidon kokeeseen. Ei itsenäistä suoritusta. ÄI 9 (VS) Kirjoi aminen ja nykykul uuri 3. vsk Kurssilla syvennetään ja monipuolistetaan analysoinnin ja teks en tuo amisen taitoja. Kurssilla valmentaudutaan ylioppilaskokeen oman teks n tuo amiseen. Ei itsenäistä suoritusta. ÄI 10 (KS) Mediakurssi vsk Kurssilla tutustutaan median maailmaan laajas. Opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan tehdään vierailuja esim. televisioon, radioon, lehden toimitukseen tai mainostoimistoon ja tuotetaan omia mediatekstejä. ÄI 11 (KS) Puhe a kirjallisuudesta 2. vsk Kurssilla syvennetään kirjallisuuden käsi elytaitoa ja laajennetaan kirjallisuuden tuntemusta. Luetaan osallistujien valitsemia runoja, näytelmiä, novelleja ja romaaneja sekä tavataan kirjailija tai kääntäjä. ÄI 12 (KS) Luova kirjoi aminen 2. vsk Kurssilla monipuolistetaan kirjoi amisen taitoja, tuotetaan erilaisia tekstejä ja tehdään luovan kirjoituksen harjoituksia. Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Syventäville tai soveltaville kursseille osallistuminen edelly ää pakollisten kurssien suori amista. Syventävien ja soveltavien kurssien suoritusjärjestys on vapaa. S U O M I T O I S E N A K I E L E N Ä Suomi toisena kielenä opiskellaan aikuislukion opetussuunnitelman mukaises. 3

4 R U O T S I, B 1 - K I E L I Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Syventäville tai soveltaville kursseille osallistuminen edelly ää pakollisten kurssien suori amista. Syventävien ja soveltavien kurssien suoritusjärjestys on vapaa. RUB 1 (P) Koulu ja vapaa-aika 1. vsk Aihepiireinä ovat opiskelu ja nuorten harrastukset. Kerrataan ja syvennetään peruskoulussa hanki ua kielitaitoa, painoalueina sanasto ja keskeiset rakenteet. Kiinnitetään erityistä huomiota peruskoulun ja lukion niveltämiseen. RUB 2 (P) Arkielämää Pohjoismaissa 1. vsk Aihepiirinä pohjoismaiset nuoret ja heidän elämänsä: ko, perhe, pukeutuminen, ystävät, harrastukset, Tukholma. Kerrataan edelleen peruskoulussa opi uja rakenteita ja syvennetään sanavarastoa. RUB 3 (P) Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa 1. vsk Sisältöinä ko maa, suomenruotsalaisuus, vertailu muihin Pohjoismaihin sekä Suomi pohjoismaisena val ona Euroopassa. Kielellisenä tavoi eena kyky ilmaista perusteltuja mielipiteitä sekä suullises e ä kirjallises. RUB 4 (P) Elämää yhdessä ja erikseen 2. vsk Aiheina elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen opiskelussa ja työssä, sekä ajankohtaiset ja yhteiskunnalliset ilmiöt. Kehitetään teks nymmärtämistä, sanavarastoa, suulista ja kirjallista ilmaisua. RUB 5 (P) Elinympäristömme 2. vsk Aihepiireinä luonto, muu uva elin- ja työympäristö, joukkovies met. Syvennetään edelleen kirjallisen ja suullisen ilmaisun taitoja. Harjoitellaan ymmärtävän lukemisen strategioita. Kehitetään kuullunymmärtämisen taitoa. RUB 6 (VS) Puhu ja ymmärrä paremmin 2. vsk Harjoitellaan puhevies nnän strategioita ja suullisen kielen käy öä eri lanteissa. Aihepiireinä ajankohtaiset pohjoismaiset tapahtumat. Syvennetään edellisten kurssien aihepiirien hallintaa suullisen vies nnän osalta. Kurssi vankentaa jokapäiväisen elämän kielenkäy ö lanteissa tarvi avaa suullista kielitaitoa. Lisäksi harjoitellaan teks n- ja kuullunymmärtämisen taitoja. Kurssin aikana suoritetaan valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe, josta annetaan erillinen todistus pää ötodistuksen lii eenä. Ei itsenäistä suoritusta. 4

5 RUB 7 (VS) Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen 3. vsk Maailmanlaajuiset ilmiöt, kansainvälinen vaiku aminen, yhteiskunta ja päätöksenteko. Painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä en stä vaa vamman kieliaineksen avulla. RUB8 (KS) Svenskan i medierna vsk Perehdytään ruotsin kieleen ja ajankohtaisiin tapahtumiin monipuolises median (lehdistö, TV, radio, Internet) avulla. Harjoitellaan erityises median lukukykyä ja kokonaisvaltaista ymmärtämistä, omaa tuotosta unohtama a. Kurssi sopii niin 2. vuoden kevään kuin 3. vuoden syksyn opiskelijoille. RUB 9 (KS) Abikurssi 3. vsk Harjoitetaan ylioppilaskokeen edelly ämiä valmiuksia. Rakenteiden, sanaston, teks n- ja kuullunymmärtämisen vahvistaminen. Ei itsenäistä suoritusta. Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. E N G L A N T I, A - K I E L I Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. ENA 1 (P) Nuori ja hänen maailmansa 1. vsk Kurssin tavoi eena on perehdy ää lukion työtapoihin ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa. Aihepiirit lii yvät jokapäiväiseen elämään ja ihmissuhteisiin. ENA 2 (P) Vies ntä ja vapaa-aika 1. vsk Kurssilla keskitytään suulliseen kielenkäy öön ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. Aihepiirit ja lanteet lii yvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin. ENA 3 (P) Opiskelu ja työ 1. vsk Aihepiirit lii yvät opiskeluun ja työelämään. Harjoitellaan sekä suullista e ä kirjallista vies ntää. Numeroarvioin ENA 4 (P) Yhteiskunta ja ympäröivä maailma 2. vsk Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskun in lii yvät teks t. Kurssilla painotetaan puhumista ja teks n ymmärtämistä vaa vahkolla tasolla. 5

6 ENA 5 (P) Kul uuri 2. vsk Kurssilla käsitellään kul uuria laaja-alaises. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esi elevät sen ryhmälle. Opiskelijat lukevat englanninkielise romaanin ja analysoivat sitä. Lisäksi kurssiin sisältöyy kul uuriin lii yviä töitä. ENA 6 (P) Tiede, talous ja tekniikka 2. vsk Aiheina ovat eri eteenalat, tekniikan saavutukset, vies nnän eri muodot ja talouselämä. Kurssilla painotetaan vaa van kieliaineksen ymmärtämistä ja hiotaan kirjallista ilmaisua. ENA 7 (VS) Luonto ja kestävä kehitys 2. tai 3. vsk Kurssin keskeisenä aihepiirinä on luonto, luonnon eteet ja kestävä kehitys. ENA 8 (VS) Puhu ja ymmärrä paremmin 3. vsk Kurssilla harjoitetaan puhevies nnän strategioita ja suullisen kielen käy öä eri lanteissa. Aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Kurssin aikana suoritetaan valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe, josta annetaan erillinen todistus pää ötodistuksen lii eenä. Ei itsenäistä suoritusta. ENA 9 (KS) Media- ja kirjoituskurssi 2. vsk Monipuolista eri medioiden kau a tulevan englannin kielen ymmärtämistä ja mediakrii sen näkemyksen omaksumista. Oman teks n tuo amista. ENA 10 (KS) Abin apu 3. vsk Yo-kokeessa tarvi avien taitojen hiomista. ENA 11 (KS) Kielenopiskelun aakkoset 1. vsk Kerrataan peruskoulussa opi uja keskeisimpiä englannin kielen rakenteita ja harjoitellaan lukion kieltenopiskelutekniikkaa. ENA 12 (KS) Human Interest 2. vsk Haluatko laajemman sanavaraston? Kurssilla englannin kieltä käytetään monipuolises, vivahteikkaas ja rikkaas! Aihealueita ovat esim. yleismaailmalliset kysymykset, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin lii yvät aiheet. Mahdollisuus myös kerrata englannin kielen perusrakenteita ja tehdä erilaisia kirjoitusharjoituksia opiskelijoiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Ei itsenäistä suoritusta. 6

7 S A K S A, A - K I E L I Perusopetuksen neljännellä tai viidennellä vuosiluokalla alkanut kieli. Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. SAA 1 (P) Nuori ja hänen maailmansa 1. vsk Jokapäiväinen elämä, henkilökohtainen kanssakäyminen ja ihmissuhteet. Kerrataan ja vahvistetaan perusopetuksessa opi ua sanastoa ja rakenteita. Perehdytään lukion työtapoihin. SAA 2 (P) Vies ntä ja vapaa-aika 1. vsk Vapaa-aika ja harrastukset sekä niiden yhteydessä käyte ävät palvelut. Vahvistetaan puhevies nnän strategioiden osaamista. Laajennetaan rakenteiden hallintaa. Numeroarvioin SAA 3 (P) Opiskelu ja työ 1. vsk Opiskelu ja työelämä. Harjoitellaan aihepiireihin lii yvää suullista ja kirjallista vies ntää sekä muodollisten lanteiden vaa maa kielen ymmärtämistä ja käy ämistä. Numeroarvioin SAA 4 (P)Yhteiskunta ja ympäröivä maailma 2. vsk Oman maan ja kohdemaiden yhteiskun in lii yvät teks t. Harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita ja tuotetaan erilaisia tekstejä. Numeroarvioin SAA 5 (P)Kul uuri 2. vsk Käsitellään oman maan ja kohdemaiden kul uuria mahdollisimman laajas. Numeroarvioin SAA 6 (P) Tiede, talous ja tekniikka 2. vsk Eri eteenalat, tekniikan saavutukset, vies nnän eri muodot ja talouselämä. Harjoitellaan aiheisiin lii yvän vaa van kieliaineksen ymmärtämistä. Numeroarvioin SAA 7 (VS) Luonto ja kestävä kehitys 3. vsk Luonto ja siihen lii yvät aihepiirit. Pyritään antamaan opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käy ää luontoon, luonnon eteisiin ja kestävään kehitykseen lii yvää kieltä. Numeroarvioin SAA8 (VS) Puhu ja ymmärrä paremmin 3. vsk Kurssilla kerrataan muiden kurssien sanastoa ja arkisiin kielenkäy ö lanteisiin lii yviä fraaseja käy äen apuna erilaisia keskustelu- ja kirjoitusharjoituksia. Kurssin aikana suoritetaan valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe, josta annetaan erillinen todistus pää ötodistuksen lii eenä. Ei itsenäistä suoritusta. 7

8 SAA 9 (KS) Abikurssi 3. vsk Sisältöjä valitaan osallistujien kiinnostuksen ja ajankohtaisten tapahtumien pohjalta. Harjoitellaan yo-kirjoituksissa tarvi avia taitoja. S A K S A, B 2 - K I E L I Perusopetuksen kahdeksannella vuosiluokalla alkanut kieli. Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. SAB2 1 (VS) Vapaa-aika ja harrastukset 1. vsk Kerrataan peruskoulussa opi uja taitoja ja perehdytään työtapoihin. Omasta itsestä ja perheestä kertominen. Saksalainen arkielämä ja koulumaailma. Vapaa-aika. Painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. SAB2 2 (VS) Meillä ja muualla 1. vsk Oma maa, saksankielisten maiden ihmiset, maan ede, historia, nähtävyyden ja lomanvie omahdollisuudet. Painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Harjoitellaan kirjoitustaitoa. SAB2 3 (VS) Ennen ja nyt 1. vsk Elämä ennen ja nyt sekä yksilön e ä yhteiskunnan kannalta, aiheina esim. terveys ja hyvinvoin. Painotetaan puhevies ntää ja kirjoitustaitoa SAB2 4 (VS) Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat 2. vsk Koulu, opiskelu, työelämä, tulevaisuudensuunnitelmat. Painotetaan suullista ja kirjallista vies ntää. SAB2 5 (VS) Kul uuri 2. vsk Saksankielisten maiden kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, tea eri ja urheilu. Harjoitetaan kaikkia kielitaidon osa-alueita. SAB2 6 (VS) Yhteinen maapallomme 2. vsk Oman maan ja saksankielisten maiden yhteiskunnan toiminta. Maapallon la ja tulevaisuus. Painotetaan teks nymmärtämistä sekä suullista e ä kirjallista ilmaisua. SAB2 7 (VS) Tiede ja tekniikka 3. vsk Eri eteenalat, tekniikka ja vies ntä, korkeakouluopinnot. Painotetaan teks nymmärtämistä ja kirjoi amista. 8

9 SAB2 8 (VS) Luonto ja kestävä kehitys 3. vsk Tietoa saksalaisesta yhteiskunnasta ja poli ikasta. Luonto, luonnonilmiöt, ympäristönmuutokset, luonnon- ja ympäristönsuojelu. Painotetaan teks nymmärtämistä ja kirjoi amista. SAB2 9 (KS) Abikurssi 3. vsk Valmentautuminen yo-kokeeseen. Rakenteet, sanasto, teks n ja kuullun ymmärtäminen toivomusten mukaan. R A N S K A, B 2 - K I E L I Perusopetuksen kahdeksannella vuosiluokalla alkanut kieli. Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. RAB2 1 (VS) Vapaa-aika ja harrastukset 1. vsk Kurssin aihepiirit ja lanteet lii yvät nuorten jokapäiväiseen elämään, vapaa-ajan vie oon ja harrastuksiin. Kurssi vahvistaa ja laajentaa perusopetuksessa opiskeltua sanastoa ja perusrakenteita. RAB2 2 (VS) Meillä ja muualla 1. vsk Kurssilla opitaan kertomaan Suomesta ja tutustutaan ranskankielisiin maihin. Aihepiireinä ovat oma maa ja ranskankielisten maiden ihmiset, maan ede, historia, nähtävyydet ja lomanvie omahdollisuudet. Vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa ja harjoitellaan kirjoi amista yksinkertaisten vies nnällisten tehtävien avulla. RAB2 3 (VS) Ennen ja nyt 1. vsk Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön e ä yhteiskunnan kannalta Painotetaan puhevies ntää, vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa ja kirjoi amistaitoa harjoitellaan vies nnällisten tehtävien avulla. RAB2 4 (VS) Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat 2. vsk Kurssin tavoi eena on perehdy ää opiskelijat työelämään ja opiskeluun lii yviin asioihin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin lii yvää suullista ja kirjallista vies ntää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailu. RAB2 5 (VS) Kul uuri 2. vsk Tämän kurssin tavoi eena on kiinnostuksen herä äminen ranskankieliseen kul uuriin. Aihepiireinä ovat Ranskan kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, tea eri ja urheilu. Harjoitellaan kielitaidon kaikkia alueita. 9

10 RAB2 6 (VS) Yhteinen maapallomme 2. vsk Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaan yhteiskun en toimintaan ja maapallon laan ja tulevaisuuteen lii yvät yleistajuiset teks t, myös mediateks t. Kurssilla painotetaan teks n ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laa mista suullises ja kirjallises RAB2 7 (VS) Tiede ja tekniikka 3. vsk Lähtökohtana ovat eri eteenaloihin, tekniikkaan ja vies nnän eri muotoihin lii yvät yleistajuiset teks t. Kurssilla painotetaan teks n ymmärtämistä ja kirjoi amista. RAB2 8 (VS) Luonto ja kestävä kehitys 3. vsk Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja ranskankielisessä kul uurissa. Tavoi eena on perehdy ää opiskelijat kurssin aihepiireihin lii yviin teksteihin. Painotetaan myös kirjoi amista. RAB2 9 (KS) Abikurssi 3. vsk Valmentaa yo-kokeeseen. Aihepiirit valitaan sekä yhteisen e ä yksilöllisen kiinnostuksen perusteella. Kurssilla painotetaan teks n ja kuullun ymmärtämistä sekä kirjoi amista e ä rakenteiden hallintaa. S A K S A, B 3 - K I E L I Lukiossa alkava kieli. Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Jos opiskelija siirtyy B2-kielestä B3- kieleen, hän voi ope ajan harkinnan mukaan suori aa itsenäises kurssit 1 ja 2. SAB3 1 (VS) Hyvää päivää, hauska tutustua 1. vsk Terveh minen, hyvästely ja esi äytyminen. Perusasioiden kertominen itsestä ja vastaavien asioiden kysyminen keskustelukumppanilta. Perhe ja lähimmät ihmissuhteet, sekä yksinkertaiset arkipäivän vies ntä lanteet. Kurssilla painotetaan puhevies ntää. SAB3 2 (VS) Näin asiat hoituvat 1. vsk Suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään lii yvät ru init. Selviytyminen erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäy ö lanteissa kuten ostoksilla ja käyte äessä esimerkiksi pankki-, pos -, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja aterioin palveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. 10

11 SAB3 3 (VS) Vapaa-aika ja harrastukset 1. vsk Nuorten jokapäiväinen elämä, kiinnostuksen kohteet, vapaa-ajan vie o ja harrastukset ja niiden yhteydessä käyte ävät palvelut. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. SAB3 4 (VS) Meillä ja muualla 2. vsk Oma maa, saksankielisten maiden ihmiset, maan ede, historia, nähtävyydet ja lomanvie omahdollisuudet. Painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. SAB3 5 (VS) Ennen ja nyt 2. vsk Elämä ennen ja nyt sekä yksilön e ä yhteiskunnan kannalta. Aiheina esim. terveys ja hyvinvoin. Painotetaan puhevies ntää ja kirjoi amistaitoa. SAB3 6 (VS) Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat 2. vsk Koulu, opiskelu, työelämä ja tulevaisuudensuunnitelmat. Painotetaan suullista ja kirjallista vies ntää. SAB3 7 (VS) Kul uuri 3. vsk Saksankielisten maiden kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, tea eri ja urheilu. Harjoitellaan kaikkia kielitaidon osa-alueita. SAB3 8 (VS) Yhteinen maapallomme 3. vsk Oman maan ja saksankielisten maiden yhteiskun en toiminta. Maapallon la ja tulevaisuus. Painotetaan teks nymmärtämistä sekä suullista ja kirjallista ilmaisua. SAB3 9 (KS) Abikurssi 3. vsk Valmentautuminen yo-kokeeseen. Rakenteet, sanasto, teks n ja kuullun ymmärtäminen toivomusten mukaan. SAB3 10 (KS) Kirikurssi 2. vsk Kurssin tavoi eena on kiriä tehokkaas saksan opiskelussa niin, e ä opiskelijalla on sen jälkeen valmius siirtyä jouhevas SAB2 4 kurssille. Aihepiirit ovat mm perhe, opiskelu ja harrastukset, omasta maasta kertominen sekä oman maan e ä vieraiden kul uurien vertailu. Kurssilla kerrataan saksan kieliopin keskeisimmät kohdat ja painotetaan pääasiallises kirjallista vies ntää. Kurssi tarjotaan sellaisina lukuvuosina, jolloin SAB2- SAB3 oppimäärät yhdistetään toisella vuosikurssilla yhdeksi ryhmäksi. 11

12 R A N S K A, B 3 - K I E L I Lukiossa alkava kieli. Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. RAB3 1 (VS) Hyvää päivää, hauska tutustua 1. vsk Ensimmäisellä kurssilla perehdytään suullisen vies nnän alkeisiin, ääntämiseen ja intonaa oon. Opiskellaan perusvuorovaikutukseen lii yvää kieltä, kuten terveh minen, hyvästely ja esi äytyminen. Opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän vies ntä lanteista. RAB3 2 (VS) Näin asiat hoituvat 1. vsk Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäy ö lanteissa kuten ostoksilla ja käyte äessä esimerkiksi pankki-, pos -, liikenne-, majoitus- ja aterioin palveluja. Samalla tutustutaan Pariisiin ja sen nähtävyyksiin. RAB3 3 (VS) Vapaa-aika ja harrastukset 1. vsk Kurssin aihepiirit ja lanteet lii yvät nuorten jokapäiväiseen elämään, vapaa-ajan vie oon ja harrastuksiin. Painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan perusrakenteiden tuntemusta. RAB3 4 (VS) Meillä ja muualla 2. vsk Kurssilla opitaan kertomaan Suomesta ja tutustutaan ranskankielisiin maihin. Aihepiireinä ovat oma maa ja ranskankielisten maiden ihmiset, maan ede, historia, nähtävyydet ja lomanvie omahdollisuudet. Vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa ja harjoitellaan kirjoi amista yksinkertaisten vies nnällisten tehtävien avulla. RAB3 5 (VS) Ennen ja nyt 2. vsk Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön e ä yhteiskunnan kannalta. Painotetaan puhevies ntää, vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa ja kirjoi amistaitoa harjoitellaan vies nnällisten tehtävien avulla. RAB3 6 (VS) Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat 2. vsk Kurssin tavoi eena on perehdy ää opiskelijat työelämään ja opiskeluun lii yviin asioihin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin lii yvää suullista ja kirjallista vies ntää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailu. 12 RAB3 7 (VS) Kul uuri 3. vsk Tämän kurssin tavoi eena on kiinnostuksen herä äminen ranskankieliseen kul uuriin. Aihepiireinä ovat Ranskan kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, tea eri ja urheilu. Harjoitellaan kielitaidon kaikkia alueita.

13 RAB3 8 (VS) Yhteinen maapallomme 3. vsk Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaan yhteiskun en toimintaan ja maapallon laan ja tulevaisuuteen lii yvät yleistajuiset teks t, myös mediateks t. Kurssilla painotetaan teks n ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laa mista suullises ja kirjallises. RAB3 9 (KS) Abikurssi 3. vsk Valmentaa yo-kokeeseen. Aihepiirit valitaan sekä yhteisen e ä yksilöllisen kiinnostuksen perusteella. Kurssilla painotetaan teks n ja kuullun ymmärtämistä sekä kirjoi amista e ä rakenteiden hallintaa. RAB3 10 (KS) Kirikurssi 2. vsk Kurssin tavoi eena on kiriä tehokkaas ranskan opiskelussa niin, e ä opiskelijalla on sen jälkeen valmius siirtyä jouhevas RAB2 4 kurssille. Aihepiirit lii yvät vapaaajan vie oon, omaan maahan ja ranskankielisiin maihin. Kurssilla painotetaan varsinkin eri aikamuotojen hallintaa. Harjoitellaan myös puhevies ntää, kirjoi amista ja kuullun ymmärtämistä. Kurssi tarjotaan lukuvuosina, jolloin RAB2 ja RAB3 oppimäärät yhdistetään toisella vuosikurssilla yhdeksi ryhmäksi. E S P A N J A, B 3 - K I E L I Lukiossa alkava kieli. Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. EAB31 (VS) Hyvää päivää, hauska tutustua 1. vsk Opitaan selviytymään espanjaksi yksinkertaisimmista arkipäivän lanteista: terveh minen, esi äytyminen, itsestä ja perheestä kertominen. Harjoitellaan myös kysymään vastaaviia asioita keskustelukumppanilta. Perehdytään suullisen vies nnän alkeisiin, ääntämiseen ja intonaa oon. Numeroarvioin EAB3 2 (VS) Näin asiat hoituvat Kehitetään jokapäiväisissä kielenkäy ö lanteissa esim. ravintolassa tai kaupungilla asioidessa tarvi avia taitoja suullises ja kirjallises. Vahvistetaan kuullunymmärtämisen taitoja ja harjoitellaan lyhyiden kirjallisten tuotosten laa mista. EAB3 3 (VS) Vapaa-aika ja harrastukset Opitaan selviytymään espanjaksi erilaisissa kommunikaa o lanteissa, esim. ostoksilla.. Aihepiireinä mm. jokapäiväinen elämä, vapaa-ajan vie o, harrastukset ja niihin lii yvien palvelujen käy ö.kehitetään kielen puhe-, ymmärrys- ja kirjoitustaitoja. Laajennetaan perusrakenteiden tuntemusta. 13

14 EAB3 4 (VS) Meillä ja muualla 2. vsk Opitaan kertomaan Suomesta ja omasta ko paikkakunnasta espanjaksi, tutustutaan espanjankielisiin maihin, niiden historiaan, maan eteeseen, kul uuriin, ihmisiin ja lomanvie omahdollisuuksiin. Lisätään kielen perusrakenteiden hallintaa ja monipuolista käy öä. EAB3 5 (VS) Ennen ja nyt 2. vsk Opitaan selviytymään espanjaksi en stä vaa vammista kommunikoin lanteista, vahvistetaan ja syvennetään kielen rakenteiden osaamista ja käy öä. Tutustutaan elämään ennen ja nyt sekä käsitellään mm. terveyteen ja hyvinvoin in lii yviä asioita. EAB3 6 (VS) Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat 2. vsk Opitaan lisää kielenkäytön rakenteita ja käy ötapoja, opitaan poh maan ja perustelemaan omia tulevaisuudensuunnitelmia sekä edustelemaan niitä muilta. Aiheina esimerkiksi koulu, opiskelu ja työelämä. EAB3 7 (VS) Kul uuri 3. vsk Tutustutaan espanjankielisten maiden kul uuriin ja syvennytään omavalintaiseen aiheeseen, josta kirjoitetaan pieni kirjallinen työ sekä esitetään se suullises. Aiheina esimerkiksi musiikki, kirjallisuus, tea eri, elokuva, kuvataide tai urheilu. Vahvistetaan valmiuksia monipuoliseen kirjalliseen sekä suulliseen ilmaisuun. EAB3 8 (VS) Yhteinen maapallomme 3. vsk Luetaan erilaisia tekstejä, myös alkuperäistekstejä, jotka lii yvät omaan ympäristöön ja muuhun maailmaan, syvennetään peruskieliopin asioita sekä harjoitellaan eri aikamuotoja ja niiden käy öä. Aiheina esimerkiksi luonto ja ympäristö. EAB3 9 (KS) Abikurssi 3. vsk Kerrataan, syvennetään ja vankennetaan peruskieliopin osaamista ja hallintaa, lisätään teks nymmärtämisvalmiuksia ja laajennetaan sanavarastoa erilaisia tekstejä lukemalla sekä tehdään kuunteluharjoituksia. Pureudutaan kieliopin ongelmakoh in. 14

15 V E N Ä J Ä, B 3 - K I E L I Lukiossa alkava kieli. Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. VEB3 1 (VS) Hyvää päivää, hauska tutustua 1. vsk Ensimmäisellä kurssilla opitaan suullisen vies nnän perusasiat, ääntäminen ja intonaa o. Opitaan kyrilliset kirjaimet. Opiskellaan perusvuorovaikutukseen lii yvää kieltä, kuten terveh minen, hyvästely ja esi äytyminen. Aihepiirit ka avat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet. VEB3 2 (VS) Näin asiat hoituvat 1. vsk Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä lanteissa kuten ostoksilla, tullissa ja pos ssa sekä käyte äessä liikenne-, majoitus- ja aterioin palveluita. VEB3 3 (VS) Vapaa-aika ja harrastukset 1. vsk Kurssin aihepiirit ja lanteet lii yvät jokapäiväiseen elämään, vapaa-ajan vie oon ja harrastuksiin. Painotetaan puhumista ja puheen ymmärtämistä. Laajennetaan perusrakenteiden tuntemista. VEB3 4 (VS) Meillä ja muualla 2. vsk Kurssilla opitaan kertomaan Suomesta. Tutustutaan Venäjän tapoihin, lomanvie oon ja, juhlakul uuriin. Laajennetaan perusrakenteiden tuntemista ja harjoitellaan kirjoi amista yksinkertaisten vies nnällisten tehtävien avulla. VEB3 5 (VS) Ennen ja nyt 2. vsk Kurssilla tarkastellaan elämää sekä yksilön e ä yhteiskunnan kannalta, aiheina esim. Pietari ennen ja nyt. Vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. VEB3 6 (VS) Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat 2. vsk Kurssin tavoi eena on perehdy ää opiskelija opiskeluun ja työelämään lii yviin asioihin. Harjoitellaan näihin aihepiireihin lii yvää suullista ja kirjallista vies ntää, johon kuuluu omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailu. VEB3 7 (VS) Kul uuri 3. vsk Kurssin tavoi eena on kiinnostuksen herä äminen venäjänkieliseen kul uuriin. Aihepiireinä ovat venäjänkielisten maiden kuvataide kirjallisuus, musiikki, elokuva, tea eri ja urheilu. Harjoitellaan kielitaidon kaikkia osa-alueita. 15

16 VEB3 8 (VS) Yhteinen maapallomme 3. vsk Lähtökohtana ovat yhteiskunnan toimintaan ja maapallon laan ja tulevaisuuteen lii yvät yleistajuiset teks t ja auten set medialähteet. Kurssilla painotetaan teks nymmärtämistä ja yksinkertaisten selostusten laa mista suullises ja kirjallises. VEB3 9 (KS) Abikurssi 3. vsk Valmentaa yo-kokeeseen. Aihepiirit valitaan sekä yhteisen e ä yksilöllisen kiinnostuksen pohjalta. Kurssilla painotetaan teks n ja kuullun ymmärtämistä sekä kirjoi amista ja rakenteiden hallintaa. Ei numeroarvioin a. M A T E M A T I I K K A, P I T K Ä O P P I M Ä Ä RÄ SUORITUSJÄRJESTYS MAA 6 MAA 11 MAA 15 MAA16 MAA 12 MAA1 MAA 2 MAA 3 MAA 13 MAA 4 MAA 7 MAA 8 MAA 9 MAA 14 MAA 5 MAA 10 MAA 1 (P) Funk ot ja yhtälöt 1. vsk Ensimmäisen asteen yhtälö, prosen laskenta, verrannollisuus, potenssifunk o, potenssiyhtälön ratkaiseminen, juuret ja murtopotenssi, eksponen funk o, graafisen laskimen perustoiminnot. Ei itsenäistä suoritusta. MAA 2 (P) Polynomifunk ot 1. vsk Polynomien laskusäännöt ja binomikaavat, polynomifunk o, toisen ja korkeamman asteen polynomiyhtälöitä, toisen asteen yhtälön juurten lukumäärän tutkiminen, toisen asteen polynomin jakaminen tekijöihin, polynomiepäyhtälön ratkaiseminen. Ei itsenäistä suoritusta. 16

17 MAA 3 (P) Geometria 1. vsk Kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus, sini- ja kosinilause, ympyrä, ympyrän osien ja siihen lii yvien suorien geometria, kuvioihin ja kappaleisiin lii yvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja lavuuksien laskeminen. Ei itsenäistä suoritusta. MAA 4 (P) Analyy nen geometria 1. vsk Pistejoukon yhtälö, suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt, itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen, yhtälöryhmän ratkaiseminen, pisteen etäisyys suorasta. Ei itsenäistä suoritusta. MAA 5 (P) Vektorit 2. vsk Vektoreiden perusominaisuudet, vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kertominen luvulla, koordinaa ston vektoreiden pistetulo, suorat ja tasot avaruudessa. Ei itsenäistä suoritusta. MAA 6 (P) Todennäköisyys ja lastot 2. vsk Diskree ja jatkuva lastollinen jakauma, jakauman tunnusluvut, klassinen ja lastollinen todennäköisyys, kombinatoriikka, todennäköisyyksien laskusäännöt, diskree ja jatkuva todennäköisyysjakauma, diskree n jakauman odotusarvo, normaalijakauma. Ei itsenäistä suoritusta. MAA 7 (P) Derivaa a 2. vsk Ra onaaliyhtälö ja epäyhtälö, funk on raja-arvo, jatkuvuus ja derivaa a, polynomifunk on, funk oiden tulon ja osamäärän derivoiminen, polynomifunk on kulun tutkiminen ja ääriarvojen määri äminen. Ei itsenäistä suoritusta. MAA 8 (P) Juuri- ja logaritmifunk ot 2. vsk Juurifunk ot ja yhtälöt, eksponen funk ot ja yhtälöt, logaritmifunk ot ja yhtälöt, yhdistetyn funk on derivaa a, käänteisfunk o, juuri-, eksponen - ja logaritmifunk oiden derivaatat. Ei itsenäistä suoritusta. MAA 9 (P) Trigonometriset funk ot ja lukujonot 3. vsk Suunna u kulma ja radiaani, trigonometriset funk ot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen, trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen, trigonometristen funk oiden derivaatat, lukujono, rekursiivinen lukujono, aritmee nen jono ja summa, geometrinen jono ja summa. Ei itsenäistä suoritusta. MAA 10 (P) Integraalilaskenta 3. vsk Integraalifunk o, alkeisfunk oiden integraalifunk ot, määrä y integraali, pintaalan ja lavuuden laskeminen. Ei itsenäistä suoritusta. 17

18 MAA 11 (VS) Lukuteoria ja logiikka 2. vsk Lauseen formalisoiminen, lauseen totuusarvot, avoin lause, kvan orit, suora, käänteinen ja ris riitatodistus, kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö, Eukleideen algoritmi, alkuluvut, aritme ikan peruslause, kokonaislukujen kongruenssi. MAA 12 (VS) Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä 2. vsk Absoluu nen ja suhteellinen virhe, Newtonin menetelmä ja iteroin, polynomien jakoalgoritmi, polynomien jakoyhtälö, muutosnopeuden ja pinta-alan numeerinen määri äminen. MAA 13 (VS) Differen aali- ja integraalilaskennan jatkokurssi 3.vsk Funk on jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen, jatkuvien ja derivoituvien funk oiden yleisiä ominaisuuksia, funk oiden ja lukujonojen raja-arvot ääre ömyydessä, epäoleelliset integraali, jatkuva satunnaismuu uja, sarjat. MAA 14 (KS) Kertaus 3. vsk Pääkohdat pitkän matema ikan pakollisista kursseista. Ei itsenäistä suoritusta. MAA 15 (VS) Talousmatema ikka 3. vsk Indeksi, korko, verotus ym. rahaliikenteeseen lii yviä laskuja. Taloudellisiin lanteisiin soveltuvia matemaa sia malleja. MAA 16 (KS) Tilastolaskenta vsk Tutkitaan kahden muu ujan lastollista riippuvuu a ja opitaan rakentamaan lineaarinen riippuvuusmalli. Tutkitaan otoksista tehtyihin havaintoja ja päätelmiä sekä arvioidaan näiden luote avuu a. Tutustutaan käy äytymis eteiden kuten psykologian ja kasvatus eteiden tutkimusaineiston numeeriseen käsi elyyn. Ei itsenäistä suoritusta. Suoritusmerkintä. MAB 1 (P) Lausekkeet ja yhtälöt 1. vsk 18

19 M A T E M A T I I K K A, L Y H Y T O P P I M Ä Ä R Ä SUORITUSJÄRJESTYS MAB 8 MB 7 MAB 1 MAB 2 MAB 4 MAB 3 MAB 5 MAB 9 MAB 6 MAB 10 Suureiden välinen riippuvuus ja verrannollisuus, ongelmien muotoileminen yhtälöiksi ja niiden graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen. Ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen. Toisen asteen polynomifunk o ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen. Prosen laskenta. MAB 2 (P) Geometria 1. vsk Kuvioiden yhdenmuotoisuus, suorakulmaisen kolmion trigonometria. Pythagoraan lause. Kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja lavuuden määri äminen. Geometrian menetelmien käy ö koordinaa stossa. MAB 3 (P) Matemaa sia malleja I 1. vsk Lineaarisen ja eksponen aalisen mallin soveltaminen, potenssiyhtälön ratkaiseminen sekä eksponen yhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla. MAB 4 (P) Matemaa nen analyysi 2. vsk Polynomifunk on derivaa a. Polynomifunk on merkin ja kulun tutkiminen sekä suurimman ja pienimmän arvon määri äminen käy äen graafisia ja numeerisia menetelmiä. MAB 5 (P) Tilastot ja todennäköisyys 2. vsk Jatkuvien ja diskree en lastollisten jakaumien tunnuslukujen (mm. keskiarvojen ja keskihajonnan) määri äminen. Normaalijakauma ja jakauman normi aminen. Kombinatoriikka. Todennäköisyyden käsite sekä laskulakien käy ö. MAB 6 (P) Matemaa sia malleja II 2. vsk 19

20 Kahden muu ujan lineaariset yhtälöt ja yhtälöparin ratkaiseminen. Kahden muu ujan epäyhtälön graafinen ratkaiseminen. Lineaarinen op moin. Aritmee nen ja geometrinen lukujono ja summa. MAB 7 (VS) Talousmatema ikka 3. vsk Indeksi, korko, verotus ym. rahaliikenteeseen lii yviä laskuja. Taloudellisiin lanteisiin soveltuvia matemaa sia malleja. MAB 8 (VS) Matemaa sia malleja III 3. vsk Trigonometristen funk oiden määri ely yksikköympyrän avulla. Radiaani. Yksinkertaisten trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen. Muotoa f(x) = Asin(bx) olevien funk oiden kuvaajat jaksollisten ilmiöiden mallintajina. Vektorin käsite ja peruslaskutoimitusten periaa eet. Koordinaa ston vektoreiden vektorit ja pistetulo. Kaksi- ja kolmiulo eisen koordinaa ston pisteiden ja kulmien tutkiminen vektoreiden avulla. Ei itsenäistä suoritusta. MAB 9 (KS) Kertaus 3. vsk Pääkohdat lyhyen matema ikan pakollisista kursseista. Ei itsenäistä suoritusta. Matema ikan oppimäärän vaihtamisesta on aina neuvoteltava opinto-ohjaajan kanssa. Sitä ei saa tehdä itsenäises. MAB 10 (KS) Tilastolaskenta, vsk Tutkitaan kahden muu ujan lastollista riippuvuu a ja opitaan rakentamaan lineaarinen riippuvuusmalli. Tutkitaan otoksista tehtyjä havaintoja ja päätelmiäå sekä arvioidaan näiden luote avuu a. Tutustutaan käy äytymis eteiden kuten psykologian ja kasvatus eteiden tutkimusaineiston numeeriseen käsi elyyn. Soveltuu kaikille vuosikursseille. Ei itsenäistä suoritusta. Suoritusmerkintä 20

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 ÄIDINKIELI (ÄI) ÄI1 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI2 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI3 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI4 Särmä

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen)

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen) Päivitys 22.4.2016 Päivälukio: Kurssi uudessa OPSissa Päiväluki o: Vanhan OPS:n Aikuislukio: Kurssi uudessa OPSissa ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) ÄI2 Kieli,

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKIO LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Vanha OPS Kirja lukuvuonna 2016-2017 ISBN Kustantaja OPS 2016 Äidinkieli 1-9 Otava Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus o/sarma/ 9789511234364 9789511269885

Lisätiedot

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit 13 PITKÄ MATEMATIIKKA Suoritusohje: Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä, poikkeuksena kurssi MAA6, jonka voi suorittaa jo kurssin MAA2 jälkeen. Syventävien kurssien suoritusjärjestys mainitaan

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIT ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS äidinkielen ja kirjallisuuden kursseille Äi1 Äi9 voi painetun Särmä oppikirjan ja

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat:

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI1-9 Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym.: WSOY 951-26300-1 Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja ÄI1-9 Mikkola,

Lisätiedot

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta IISALMEN LYSEO DIGIKIRJALISTA 2016-2017 Oppikirja-alennus koskee vain painettuja kotimaisia kirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan verkkokaupan kautta voi ostaa ja ladata Otavan digikirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan

Lisätiedot

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 1 A B C D KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 2016-2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Lisätiedot

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas Lappeenrannan lukiot Kurssiopas 2015 Hyvä opiskelija! Kurssiopas 2015 Tämä kurssiesite on laadittu avuksesi opintojesi suunnittelussa. Kurssiesitteessä on kuvattu lyhyesti Lappeenrannan lukioiden kurssitarjonta.

Lisätiedot

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)!

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)! KANGASNIEMEN LUKIO / KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LV. 2016 17 Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa 11.8.2016 (tai sen jälkeen)! Käytettävä kirja Kurssi ISBN Kustantaja

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e-

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e- Oppikirjat 2014-2015 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 3 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro Oppikirjat 2016 2017 OPPIKIRJAN HANKINTAAN LIITTYVÄÄ: Kaikilla opiskelijoilla tulee olla opiskelussaan oma kannettava tietokone. Vinkkejä koneen hankintaan saa Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/ohjeet/digabi/ytl_paatelaiteohje_2016_fi.pdf

Lisätiedot

Kiteen lukio suorittelee, että opiskelija hankkii lukioajaksi käyttöönsä joko tabletin tai kannettavan

Kiteen lukio suorittelee, että opiskelija hankkii lukioajaksi käyttöönsä joko tabletin tai kannettavan KITEEN LUKIO OPPIKIRJAT 2015-2016 Kurssin oppimateriaalin voi hankkia joko paperimuotoisena kirjana tai sen sähköisenä versiona. Mikäli opiskelija käyttää sähköistä materiaalia, hänellä on itsellään oltava

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia

Lisätiedot

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3.

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3. HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017 koskien vuosiluokkia 2.-3. Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan. Huom! Oppiaineittan laitettu esille myös nyt tiedossa olevat

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN ÄIDINKIELI Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirj. Kielenhuolto O 978-951-1265863 Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen VIERAAT KIELET Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

USKONTO Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi

USKONTO Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi USKONTO Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on perehdyttää opiskelija omaan uskontoonsa, sen kulttuuriperintöön sekä uskonnosta nousevaan elämänkatsomukselliseen ja eettiseen ajatteluun. Muihin uskontoihin

Lisätiedot

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS!

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS! KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, 62200 Kauhava Puh. 040 5745460 Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE 2016-2017 ÄIDINKIELI ÄI oppikirjan nimi kustantaja 1 pak. *Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus+ Tehtäviä

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua -Eliömaailma zbi1 BI01 Elämä ja evoluutio -Ympäristöekologia zbi3 BI02 Ekologia ja ympäristö -Solu ja perinnöllisyys zbi2 BI03 Solu ja perinnöllisyys -Ihmisen biologia zbi4 BI04 Ihmisen biologia -Bioteknologia

Lisätiedot

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos).

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos). LUKUVUODEN 2016 2017 OPPIKIRJAT Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. Äidinkieli ja kirjallisuus, AI Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä -

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 12.05.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Arviointi: Pakolliset: arvosana, Syventävät: arvosana, Soveltavat: Suoritettu merkintä ÄIDINKIELI ÄI 1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Oppikirjat 2016-2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY x ÄI6 Kieli ja

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO 1.1.2007 P VSy KSy So = valtakunnallinen pakollinen kurssi = valtakunnallinen syventävä kurssi = koulukohtainen syventävä kurssi = soveltava

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Älä hanki valmiiksi täytettyjä oppikirjoja. Niiden käyttö on esimerkiksi vieraissa kielissä kielletty. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI01-ÄI03: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -sarjan uusi oppikirja (voit

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. MAA Matematiikan pitkä oppimäärä

MATEMATIIKKA. MAA Matematiikan pitkä oppimäärä MATEMATIIKKA Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija matemaattisen

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI01-ÄI03: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -sarjan uusi oppikirja (voit hankkia myös sähköisenä) ja Kielenhuolto-tehtävävihko, Otava. Muiden tehtävävihkojen käytöstä sovitaan

Lisätiedot

Töölön yhteiskoulun aikuislukio LUKION OPPIKIRJAT. Lukuvuosi 2016 2017 BIOLOGIA. uusi ops

Töölön yhteiskoulun aikuislukio LUKION OPPIKIRJAT. Lukuvuosi 2016 2017 BIOLOGIA. uusi ops Töölön yhteiskoulun aikuislukio LUKION OPPIKIRJAT Lukuvuosi 2016 2017 päivitetty 7.6.2016 JH BIOLOGIA uusi ops BI1(-): SanomaPro: BIOS 1, Elämä ja evoluutio (oranssi kansi, uusi ops) BI2(3): SanomaPro:

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV

KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV KOKKOLAN KAUPUNGIN SUOMENKIELINEN LUKIOKOULUTUS KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV 2016-2017 : LUKIO-OPINTONSA SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVAT OPISKELIJAT VANHA OPETUSSUUNNITELMA:

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 08.09.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT

1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT 1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT 1.1 Lukio lv. 2015 2016 Sähköinen oppikirja Osa oppikirjoista on saatavana myös digitaalisessa muodossa eli sähköisenä oppikirjana. Lisätietoja saa kustantajien www-sivuilta.

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 Kysykää painettujen kirjojen ja digikirjojen pakettitarjouksia! AINE ÄIDINKIELI 1-3 Jukola Tekstioppi, Sanoma Pro 1 Jukola 1, Sanoma Pro 2 Jukola 2, Sanoma

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 2 Kieli ja tekstit 1 WSOY 951-0-27722-3 2 Kieli ja tekstit 2 WSOY 978-951-0-30236-1 1 Kieli ja tekstit 3 WSOY 978-951-0-30237-8 LUVA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (SUOMI TOISENA

Lisätiedot

ISBN Nimi Alv Hinta

ISBN Nimi Alv Hinta Hinnat ovat 1.1.2017 voimaan tulleita kustantajan hintoja. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. TILAUKSET: www.oppinet.fi, asiakaspalvelu.publishing@edita.fi, 020 450 010 PALAUTUKSET: Tilatuilla tuotteilla

Lisätiedot

Kirjalista [lv ] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat

Kirjalista [lv ] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat Kirjalista [lv. 2016-2017] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI4-6 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA Sivu 1

IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA Sivu 1 IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA 2016-2017 Sivu 1 Kanta-asiakaskortilla oppikirja-alennus -20% on voimassa ajalla 1.6-11.9.2016 Muina aikoina saat oppikirjoista -10% alennuksen. Alennuksen saa uusista, kotimaisista

Lisätiedot

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE Oppikirjat 2016-2017 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 Jukola 1 SanomaPro x Jukola 2 SanomaPro x Jukola

Lisätiedot

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Oppiaine ja -kirjat Oppimäärä Kustantaja ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Haapala-Hellström-Kantola-Kaseva-Korhonen ym.: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -oppikirja

Lisätiedot

TAI SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja 978-951-1-29027-8 Otava 48 kk

TAI SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja 978-951-1-29027-8 Otava 48 kk KUNINKAANTIEN LUKIO Lukuvuonna 2016 2017 käytettävät oppikirjat ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Ykkösvuoden opiskelijat: ÄI01 - ÄI03: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-28914-2 Otava TAI SÄRMÄ:

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi vapaasti valita paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on saatavilla.

Huom. Oppilas voi vapaasti valita paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on saatavilla. Huom. Oppilas voi vapaasti valita paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on saatavilla. ÄIDINKIELI Kaikista Särmä-sarjan oppikirjoista on saatavilla myös digikirja. AI 1-9 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna , tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim.

Oppikirjat lukuvuonna , tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim. Arkadian yhteislyseo Oppikirjat lukuvuonna 2016-2017, 1.8.2015 tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim. wäi4) Klikkaa oppiainetta ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

Lisätiedot

Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS

Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS Pakolliset valtakunnalliset syventävät kurssit koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit Lyhenne nimi Lyhen nimi ne ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot

OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT.

OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT. OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT. ÄIDINKIELI ÄI1 ja Särmä 1 tehtäviä Särmä Kielenhuolto ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ja Särmä 2 tehtäviä

Lisätiedot

Ajankohtaista 5. jaksossa

Ajankohtaista 5. jaksossa Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson lukiokursseista sekä ajankohtaisista

Lisätiedot

OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017

OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017 OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017 1 Huom. valmiiksi täytettyjen oppikirjojen käyttö kursseilla on ehdottomasti kielletty. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS K 1-3: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja.

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2014 2015

Oppikirjat lukuvuonna 2014 2015 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä. Jos hankit kirjoja käytettyinä, tarkista, että tehtäväsivuja

Lisätiedot

Lisätietoja. 978 952 63 0686 5 978 952 63 3712 8 Jukola 3 (ÄI3) Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero ISBN Lisätietoja

Lisätietoja. 978 952 63 0686 5 978 952 63 3712 8 Jukola 3 (ÄI3) Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero ISBN Lisätietoja Kirjalista on myös lukion kotisivuilla, osoitteessa: www.leppavirta.fi/lukio > Tiedotteet opiskelijoille LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja

Lisätiedot

ÄI 01-09 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus OTAVA. Voit käyttää Särmän oppikirjan sähköistä tai painettua versiota.

ÄI 01-09 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus OTAVA. Voit käyttää Särmän oppikirjan sähköistä tai painettua versiota. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 01-09 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus OTAVA Voit käyttää Särmän oppikirjan sähköistä tai painettua versiota. ÄI 02 03 Särmän tehtäväkirjat sähköisinä OTAVA Englanti, A1-

Lisätiedot

Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 1 7.4. Matematiikka 7.4.1. Matematiikka, lyhyt oppimäärä Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen

Lisätiedot

Lukion kurssiluettelo HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO

Lukion kurssiluettelo HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO 1 Lukion kurssiluettelo 1.12.2016 HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO P VSo = valtakunnallinen pakollinen kurssi = valtakunnallinen syventävä kurssi = valtakunnallinen soveltava kurssi = koulukohtainen

Lisätiedot

Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna

Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Kurssikirjaksi voit valita myös digikirjan, mikäli sellainen on saatavilla. KIRJAN NIMI KUSTANTAJA KURSSI ISBN BIOLOGIA Paperiset kirjat Bios 1: Elämä

Lisätiedot

SISÄLTÖ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS. 3 SUOMI TOISENA KIELENÄ. 4 ENGLANTI (A1-KIELI). 5 RUOTSI (B1-KIELI). 7 RANSKA (B2-KIELI). 9 SAKSA (B2-KIELI).

SISÄLTÖ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS. 3 SUOMI TOISENA KIELENÄ. 4 ENGLANTI (A1-KIELI). 5 RUOTSI (B1-KIELI). 7 RANSKA (B2-KIELI). 9 SAKSA (B2-KIELI). IISALMEN LYSEOON AIKOVAN OPAS 2010 2 SISÄLTÖ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 3 SUOMI TOISENA KIELENÄ... 4 ENGLANTI (A1-KIELI)... 5 RUOTSI (B1-KIELI)... 7 RANSKA (B2-KIELI)... 9 SAKSA (B2-KIELI)... 10 VENÄJÄ

Lisätiedot

5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä

5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä 5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä Aasian ja Afrikan kielillä tarkoitetaan maailman valtakieliä, kuten japania, kiinaa tai arabiaa, joissa käytetään monenlaisia kirjoitusjärjestelmiä.

Lisätiedot

BIOLOGIA. painovuosi. vaihtoehtona digikirja 6 kk tai 48 kk lisenssillä

BIOLOGIA. painovuosi. vaihtoehtona digikirja 6 kk tai 48 kk lisenssillä HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017: 1. vuosiluokan osalt Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan Listalle on merkitty etupäässä vain 1. vuosiluokan kirjat, koska

Lisätiedot

1. luokka Karapalo ym. Insights 1 OTAVA Insights 2 Insights luokka: Karapalo ym. Open Road 4 OTAVA Open Road 5 Open Road 6

1. luokka Karapalo ym. Insights 1 OTAVA Insights 2 Insights luokka: Karapalo ym. Open Road 4 OTAVA Open Road 5 Open Road 6 NURMEKSEN LUKIO Koulukatu 1 75500 NURMES puhelin rehtori 04010 45171 kanslia 04010 45172 13.6.2016 1 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 Ensimmäinen vuosiluokka opiskelee uuden, syksyllä 2016 käyttöön otettavan

Lisätiedot

Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA

Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA PORKKALAN LUKION (VANHA OPS) OPPIKIRJAT LV 2016-2017 Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA Ruotsi A Heti alussa kaikille Galleri grammatik

Lisätiedot

Ensimmäiselle lukiovuodelle suunniteltujen SYVENTÄVIEN ja SOVELTAVIEN KURSSIEN LYHYET KUVAUKSET. lukuvuodelle 2016-2017

Ensimmäiselle lukiovuodelle suunniteltujen SYVENTÄVIEN ja SOVELTAVIEN KURSSIEN LYHYET KUVAUKSET. lukuvuodelle 2016-2017 Ensimmäiselle lukiovuodelle suunniteltujen SYVENTÄVIEN ja SOVELTAVIEN KURSSIEN LYHYET KUVAUKSET lukuvuodelle 2016-2017 Äidinkieli ja kirjallisuus sekä ilmaisutaito KURSSI 11: Median maailma nettikurssi

Lisätiedot

Joensuun yhteiskoulun lukion kaikki kurssit, jotka ovat lukion aikana tarjolla syksyllä 2016 lukio-opintonsa aloittaville opiskelijoille.

Joensuun yhteiskoulun lukion kaikki kurssit, jotka ovat lukion aikana tarjolla syksyllä 2016 lukio-opintonsa aloittaville opiskelijoille. Joensuun yhteiskoulun lukion kaikki kurssit, jotka ovat lukion aikana tarjolla syksyllä 2016 lukio-opintonsa aloittaville opiskelijoille. BI01 BI02 BI03 BI04 BI05 BI06 BI07 BI08 BI09 EAB31 EAB32 EAB33

Lisätiedot

Matematiikka vuosiluokat 7 9

Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikan opetuksen ydintehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuus hankkia sellaiset matemaattiset taidot, jotka antavat valmiuksia selviytyä jokapäiväisissä toiminnoissa

Lisätiedot

Kurssit MAA1 MAA14 ja MAB1- MAB9 arvostellaan numeroarvosanalla Soveltava kurssi MAA 15 arvostellaan suoritettu / hylätty.

Kurssit MAA1 MAA14 ja MAB1- MAB9 arvostellaan numeroarvosanalla Soveltava kurssi MAA 15 arvostellaan suoritettu / hylätty. MATEMATIIKKA Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija matemaattisen

Lisätiedot

Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2015-16 28/5-15

Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2015-16 28/5-15 Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2015-16 28/5-15 Oppikirjojen sähköisen version käyttö painetun kirjan rinnalla on mahdollista ao. aineen opettajan ohjeistuksen mukaisesti. Pääsääntöisesti käytössä ovat vielä

Lisätiedot

Ylivieskan lukion oppikirjaluettelo 2015-2016

Ylivieskan lukion oppikirjaluettelo 2015-2016 Ylivieskan lukion oppikirjaluettelo 2015-2016 Äi1 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus (Otava 978-951-1-23436-4) tai vastaava e-kirja Särmä Tehtäviä 1 (Otava 978-951-1-23721-1) tai vastaava e-kirja Äi2 Särmä

Lisätiedot

Tekijät Kirjan nimi ISBN (paperikirja) Kustantaja Kurssi Huomautukset

Tekijät Kirjan nimi ISBN (paperikirja) Kustantaja Kurssi Huomautukset ERKKO-LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 26.5.2016 K A I K I S T A O P P I K I R J O I S T A U U S I N / V I I M E I S I N P A I N O S! Tekijät Kirjan nimi ISBN (paperikirja) Kustantaja Kurssi Huomautukset

Lisätiedot

MATEMATIIKKA Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa.

MATEMATIIKKA Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. MATEMATIIKKA Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija matemaattisen

Lisätiedot

LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat

LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat Lyhenne AI AI01 AI02 AI03 AI04 AI05 AI06 AI07 AI08 AI09 BI Oppimateriaali Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym: Äidinkieli ja kirjallisuus, Käsikirja, WSOY

Lisätiedot

NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT

NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT Oppiaine Koodi Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI4 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

USKONTO Opetuksen tavoitteet Arviointi

USKONTO Opetuksen tavoitteet Arviointi USKONTO Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on perehdyttää opiskelija omaan uskontoonsa, sen kulttuuriperintöön sekä uskonnosta nousevaan elämänkatsomukselliseen ja eettiseen ajatteluun. Muihin uskontoihin

Lisätiedot

Nuorten ops Aikuisten ops ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPS 2016 OPS 2010 OPS 2016 OPS 2010

Nuorten ops Aikuisten ops ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPS 2016 OPS 2010 OPS 2016 OPS 2010 1 Lukioiden uuden ja vanhan opetussuunnitelman vastaavuudet 8.9.2016 Nuorten ops Aikuisten ops ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPS 2016 OPS 2010 OPS 2016 OPS 2010 Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärä 1.

Lisätiedot