Finncontact Helmikuu 2004, venäjänkielinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finncontact Helmikuu 2004, venäjänkielinen"

Transkriptio

1 Finncontact Helmikuu 2004, venäjänkielinen Tässä pdf-tiedostossa on venäjänkielisen julkaisun tekstit joko englanniksi tai suomeksi, kuvat pyydetään katsomaan venäjänkielisestä versiosta. Sisältö Arto Tevajärvi Pääkirjoitus: Tiealan yhteistyö suomen ja venäjän välillä kehittyy Hannu Heinikainen Nuijamaan rajanylityspaikan kehittämishanke Kari Halme Liikenteen määräpaikkatutkimus tekeillä Kaakkois-Suomen kansainvälisestä henkilö- ja tavaraliikenteestä Martti Miettinen Suomen ja Pietarin tieammattilaisten yhteistyö Pietarin kehätien projektissa Lasse Weckström Suomalais-venäläinen päällystealan yhteistyöryhmä Raimo Sallanmaa Arkhangelsk road management project in completion stage Jukka Jääskö Murmanskin tiehallinnon ja Lapin tiepiirin liikenneturvallisuusyhteistyö Erkki Hulkko Barentsin alueen liikenneturvallisuusyhteistyö Pasi Hukkanen Siltojen erikoistarkastuksia lähialueyhteistyönä Jukka Torniainen EU:lle uusi naapuruusohjelmamalli Anne Tsaplina, Eeva Nikulainen Oppia ikä kaikki Kimmo Toivonen, Jyrki Rissanen Baltic road weather information system (rwis) internet service

2 TIEALAN YHTEISTYÖ SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ KEHITTYY Maantieliikenne Suomen ja Venäjän välillä kasvoi räjähdysmäisesti 1990-luvulla. Tämän kehityksen seurauksiin ovat joutuneet myös raja-alueiden tienpitäjät sekä Suomen ja Venäjän rajanylityspaikat mukautumaan. Maittemme tieviranomaiset, joiden tehtävänä on turvata teollisuuden, kaupan ja yksityisten tienkäyttäjien sujuvat ja turvalliset kulkumahdollisuudet rajan ylittävällä tiestöllä, ovat 1990 luvun alusta alkaen tiivistäneet yhteydenpitoa ja näin lisänneet tie- ja liikennealan vuorovaikutusta. Tässä julkaisussa esitellään muutamia kahdenkeskisiä ja monikansallisia tiealan yhteistyöhankkeita. Kahdenkeskistä yhteistyötä on saatu käyntiin konkreettisesti mm. tiealan koulutuksen, tienpidon osaamisen ja teknologian siirron alalla. On käynnistetty yhteisiä asiantuntijaryhmiä mm. päällystetekniikassa ja järjestetty lukuisia asiantuntijaseminaareja, työtapaamisia ja opinto- ja tutustumismatkoja. Erikoistyöryhmät ovat vertailleet mm. käytössä olevia tekniikoita, kalustoa, menetelmiä, materiaaleja sekä laadunvalvontaan ja kilpailuttamiseen liittyviä asioita. Tiedon vaihtoa on laajennettu uusille alueille ja käynnistetty mm. yhteinen tiesäätietojen jakelu, monikansallinen Koulutusyhteistyön pääaiheita ovat olleet kesä- ja talvikunnossapito, liikenneturvallisuus, tienpidon hallintajärjestelmät sekä talous- ja henkilöstöasiat. Yhteisiä seminaareja ja asiantuntijatapaamisia on järjestetty rajan molemmin puolin. Tieviranomaiset molemmissa maissa ovat olleet aktiivisesti mukana rajanylityspaikkojen liikennealueiden sekä raja-asemille johtavien teiden suunnittelussa ja kehittämisessä. Suomen liityttyä 1995 Euroopan Unioniin, on sekä Venäjällä että Suomessa toteutettuihin hankkeisiin saatu rahoitusta EU:n rajaohjelmista. Suomen puolella Interreg-rahoituksella toteutetut hankkeet ovat olleet lähinnä rajan ylittävien liikenneyhteyksien parantamishankkeita kuten lisäkaistojen rakentamista ja rajanylityspaikkojen liikennealuejärjestelyjä. Venäjän puolella Tacis CBC-ohjelmasta rahoitetut kohteet ovat puolestaan olleet lähinnä raja-asemien rakentamishankkeita. Sujuvien tieyhteyksien merkitys korostuu liikennemäärien jatkuvasti kasvaessa. Tiealan jatkuva ja ulkoisiin muutoksiin reagointikykyinen yhteistyö on molempien osapuolten etu. Henkilökohtaiset kontaktit sekä tiehallintojen johdon että eri alojen asiantuntijoiden välillä ovat olleet ja ovat myös jatkossa ehdoton edellytys ja perusta tulokselliselle yhteistyölle ja vuorovaikutuksen kehittämiselle myös tulevaisuuden haasteissa. ARTO TEVAJÄRVI

3 NUIJAMAAN RAJANYLITYSPAIKAN KEHITTÄMISHANKE Nuijamaan/ Brusnitshnojen rajanylityspaikalla maantieliikenne on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Suomen puolella Nuijamaan rajaasema sijaitsee ahtaassa paikassa Saimaan kanavan ja Nuijamaan taajaman välissä, jossa laajentamismahdollisuuksia ei ole. Se aiheuttaa nyt suuria pakokaasu- ja meluhaittoja taajaman asukkaille. Venäjän puolella Brusnitshnojessa uusi raja-asema otettiin käyttöön syksyllä TAUSTATIETOA Korridori 9 A on tärkein Venäjän ja Suomen välinen maantieyhteys. Venäjän puolella tieyhteys alkaa Moskovasta ja johtaa Pietarin kautta Torfjanovkan ja Brusnitshnojen rajanylityspaikkojen läpi Suomeen. Suomen puolella tieyhteys on nimetty E 18-tieksi, joka johtaa Helsingin kautta Turkuun. Nuijamaan/ Brusnitshnojen raja-asema on Torfjanovkan/Vaalimaan jälkeen toiseksi vilkkain Venäjän ja Suomen välinen rajanylityspaikka. Siellä vuosittain runsaat ajoneuvoa ylittää rajan. Venäjä on rakentanut Brusnitshnojeen uuden raja-aseman, joka otettiin käyttöön jo syksyllä RAJANYLITYSPAIKAN SUUNNITTELU Nuijamaalla raja-aseman toiminta on suunniteltu uuteen paikkaan noin 1,5 km nykyisestä raja-asemasta länteen vuosina Ensi kerran Suomen puolella raja-asemalle tulee erikseen tavaraliikenteen ja henkilöliikenteen tarkastuskeskukset, jotka sijoittuvat noin 200 metrin etäisyydelle toisistaan. Lisäksi alueelle tulee ajoneuvojen tarkastuskeskus ja kenttä liikkuvalle ajoneuvojen läpivalaisuyksikölle. Liikenteen ohjaukseen on suunniteltu käytettävän mm. muuttuvia ja kiinteitä kaistaopasteita, liikennevaloja ja sähköisiä ajoneuvopuomeja. Lähtevän raskaan liikenteen kahdelle odotusalueelle on suunniteltu vuoronumerojärjestelmä, jolloin rekan kuljettajan on helpompi arvioida odotusajan pituutta ja päästä tarkastukseen vuorollaan. Olennainen osa Nuijamaan uuden rajanylityspaikan ratkaisua on noin 3 km pituisen tien suunnittelu ja rakentaminen maiden väliseltä rajalta Brusnitshnojen raja-asemalle. Tie on suunniteltu venäläisten ja suomalaisten tieviranomaisten välisenä yhteistyönä, jossa on käytetty sekä suomalaisia ja venäläisiä suunnittelukonsultteja. 3. RAJANYLITYSPAIKAN RAKENNUSHANKKEET Tiehallinto on valinnut suomalaisen Tieliikelaitoksen Nuijamaan rajanylityspaikan tiejärjestelyjen rakennusurakoitsijaksi. Rakentamistyö alkaa välittömästi Venäjän

4 ja Suomen välisen valtiosopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, ja urakan on määrä valmistua syksyllä Samanaikaisesti rakennutetaan tarvittavat rakennukset ja muut toiminnassa tarvittavat varusteet ja laitteistot Rajavartiolaitokselle ja Tullilaitokselle. Rajanylityspaikan rakentamisen kokonaiskustannukset Suomen puolella ovat noin 23 miljoonaa euroa (M ). Venäjä saa mainitun tieosan rajalta Brusnitshnojeen rakentamiseen avustusta EU:lta noin 2 M. Rakentamiskustannukset ovat 3-4 M, ja rakentamisurakka toteutetaan kansainvälisenä urakkakilpailuna. Nuijamaan uusi rajanylityspaikka nopeuttaa valmistuttuaan vuonna 2005 huomattavasti rajamuodollisuuksia ja mahdollistaa tehokkaat ja monipuoliset rajatarkastukset vilkkaalla rajanylityspaikalla. Sen toteuttaminen on samalla osoitus venäläisten ja suomalaisten raja- ja tieviranomaisten sujuvasta yhteistyöstä. Lisätietoja antaa tarvittaessa Hannu Heinikainen, Tiehallinto/ Kaakkois-Suomen tiepiiri, Kauppamiehenkatu 4, FIN Kouvola, Suomi, puh fax HANNU HEINIKAINEN, Tiehallinto Kuva 1. Kuva 2. Yleiskartta Nuijamaan/Brusnitshnojen alueesta Nuijamaan rajanylityspaikka

5 LIIKENTEEN MÄÄRÄPAIKKATUTKIMUS TEKEILLÄ KAAKKOIS-SUOMEN KANSAINVÄLISESTÄ HENKILÖ- JA TAVARALIIKENTEESTÄ Kaakkois-Suomen tiepiirissä on käynnissä tutkimushanke, jossa selvitetään itärajan ylittävän maantieliikenteen määrä, ominaisuudet ja sijoittuminen tiepiirin tiestöllä sekä rajan läheisyydessä Venäjällä. Tutkimus tehdään samanaikaisesti Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran rajanylityspaikoilla. 1. TAUSTATIETOA Määrapaikkatutkimus tuottaa tietoa rajaliikenteestä liikenteen palvelujen kehittämistä ja tienpidon toimenpiteiden suuntaamista varten. Tulokset palvelevat Suomen puolella Tiehallinnon ohella mm. matkailuelinkeinoa, kuntia ja alueen yrityksiä. Tutkimus on alkanut lokakuussa 2003 ja valmistuu maaliskuun 2004 aikana. Tutkimusta käytetään ensimmäisenä pilottikohteena käynnisteillä olevassa Kaakkois-Suomen tiepiirin ja Lenigradin alueen tiekomitean välisessä liikennetutkimusalan asiantuntijayhteistyössä. 2. TUTKIMUKSEN TAVOITTEISTA Yhteistyön tavoitteena on tuottaa yleistä liikenne- ja määräpaikkatietoa sekä käyttää nykyisen tutkimuksen tuloksia hyväksi myös pidemmän aikavälin tieverkkosuunnittelussa molemmin puolin rajaa. Sen lisäksi ehkä tulevaisuudessa voidaan tehdä vastaavia tutkimuksia samanaikaisesti Suomessa ja Venäjällä. Henkilöliikenteessä tiedonkeruumenetelminä käytettiin rajaliikenteen haastatteluja. Henkilöliikenteen haastatteluita suoritettiin yhden päivän ajan kullakin Kaakkois-Suomen rajaasemalla viime vuoden lokakuussa. Haastatteluissa selvitettiin henkilöliikenteen määrät, lähtö- ja määräpaikat sekä matkojen tarkoitus, kesto ja toistuvuus. Tavaraliikenteen ominaisuudet ja suuntautuminen selvitetään tekeillä olevalla kattavalla otoksella vuoden 2003 tullausasiakirjoista. Hankitun tiedon perusteella selvitetään sekä henkilö- että tavaraliikenteen sijoittuminen Kaakkois-Suomen ja Venäjän lähialueiden tiestölle. Lisäksi suoritetaan vertailuja aiempiin tutkimuksiin ja tilastoaineistoon desktop-tutkimuksen avulla. Tutkimuksen tuloksia esitellään ja vertaillaan muista lähteistä saatuihin tietoihin myös suomalaisvenäläisessä asiantuntijoiden yhteistyökokouksessa kevään 2004 aikana.

6 Lisätietoja määräpaikkatutkimuksen toteutuksesta antaa tarvittaessa liikenneasiantuntija Kari Halme, Tiehallinto/ Kaakkois-Suomen tiepiiri, Kauppamiehenkatu 4, FIN Kouvola, Suomi, puh fax KARI HALME, Suomen Tiehallinto

7 SUOMEN JA PIETARIN TIEAMMATTILAISTEN YHTEISTYÖ PIE- TARIN KEHÄTIEN PROJEKTISSA Suomen liikenne- ja viestintäministeriöllä sekä Pietarin kaupunginhallinnolla on perinteisesti yhteistyötä. Osapuolet totesivat vuonna 1999 suoran suomalais-venäläisen asiantuntijayhteistyön Pietarin kehätiehankkeen toteutuksessa hyödylliseksi. Käytännössä hyvin onnistunut yhteistyö kehätiehankkeessa toteutettiin vv tässä artikkelissa tarkemmin esiteltävien suomalais-venäläisten asiantuntijaryhmien työn muodossa. 1. TAUSTATIETOA Syksyllä 1999 Suomen liikenne- ja viestintäministeriö sekä Pietarin kaupunginhallinto totesivat suoran suomalais-venäläisen asiantuntijayhteistyön Pietarin kehätiehankkeen toteutuksessa hyödylliseksi. Tieyhteys kansainvälisellä liikennekäytävällä 9 A (Helsinki Pietari Moskova) piti saada Pietarin kaupungin kohdalla mahdollisimman nopeasti tienkäyttäjiä tyydyttävään kuntoon. Kehätien tulo lievittäisi raskaan ohikulkuliikenteen aiheuttamia vakavia liikenteellisiä ja ympäristöllisiä häiriöitä Pietarin keskustassa. Käytännössä yhteistyö Pietarin kehätiehankkeessa on tapahtunut vv jäljempänä mainituissa suomalaisten ja venäläisten asiantuntijoiden välisissä työryhmissä. Yhteistyön yhtenä tavoitteena on myös ollut alan viimeisimmän suomalaisen tietotaidon soveltaminen kehätien suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa. Kutakin työryhmää varten on valittu vastuullinen suomalainen konsultti tarjousten perusteella. Ryhmässä on lisäksi edustajia useammalta taholta. Kaiken kaikkiaan yhteistyössä on ollut mukana 25 suomalaista asiantuntijaa noin 10 eri organisaatiosta. Pietarista on ollut vastaavanlainen osallistuminen yhteistyöhön. Paikan päällä Pietarissa työryhmiä on avustanut yksi suomalainen ja yksi venäläinen asiantuntija. 2. MELUNTORJUNTA- JA YMPÄRISTÖALAN TYÖRYHMÄ Sseminaarimuotoisen työskentelyn jälkeen työryhmän työ on muodostunut hyvin käytännönläheiseksi suunnitteluksi. Konkreettisia tuloksia ovat seuraavat: Engelsan eritasoliittymäalueen meluntorjuntasuunnitelma ja siihen liittyvä meluesteiden arkkitehtoninen sekä maisemasuunnittelu. Stachekin eritasoliittymän melutorjunnan esisuunnittelu Meluesteiden laatuvaatimusten laatiminen Pietarin kaupunkia varten Erillisenä Pietarin kaupungin toimeksiantona on tehty lisäksi Volhonskaja Sosse tien (lentoasema Konstantinin palatsi) perusparantamiseen kuuluva maisemointisuunnitelma. Työryhmän meluntorjuntaa koskevien selvitysten merkitys korostui Pietarin kehätien ympäristövaikutusten tarkastelussa, joka yhteistyön alkuaikana oli lapsen kengissä. Yhteistyön lopulla tämä kulminoitui Pietarin kaupungin meluesteiden laatuvaatimusten kirjoittamiseen. Eteneminen on ollut kuitenkin vaihtelevaa. Ensimmäiset suunnitelmat pantiin hyllylle muutamaksi vuodeksi, mutta nyt ne on taas otettu esille ja todettu hyvin tarpeelliseksi. 1

8 Yhteistyön keskeinen tavoite on siten saavutettu eli saatu nostettua melutorjunnan merkitystä kaupungin liikenneväylien suunnittelussa. Samalla suunnittelumenetelmien uusiminen on saatu käyntiin. Ryhmä on myös ottanut mukaan työn erivaiheisiin suomalaisia meluesteiden materiaalitoimittajia. Ryhmän työssä on ollut myös yleisempi ympäristösuojelullinen osa, mutta siinä ryhmän työ ei vielä päässyt seminaarityöskentelyä pidemmälle. Tässä keskeiseksi tavoitteeksi pietarilaiset halusivat tieltä tulevien ns. hulevesien käsittelyn. 3. SILTATYÖRYHMÄ Siltaryhmän työskentely on ollut hyvin tiivistä. Erityinen kohde on ollut Nevan vinoköysisilta, johon myös Suomesta on löytynyt erittäin hyvää asiantuntemusta. Tärkeimmät saavutukset ovat: Useat asiantuntijaselvitykset vinoköysisiltojen suunnittelusta ja rakentamisesta. Tähän on liittynyt muun yhteistyön ohella myös joukko maksullisia toimeksiantoja kuten suunnittelun ja rakentamisen laadunvalvonta, tuulitunnelikokeet jne. Useiden suomalaisten suunnitteluohjeiden kääntäminen venäjäksi. Useat tutustumismatkat siltakohteille Yhteiset julkaisut ja esitelmät kansainvälisissä kongresseissa Merkittävä piirre yhteistyössä on ollut sen tiiveys ja suuren luottamuksen aikaan saaminen osapuolten välille. Tämä on johtanut siihen, että siltahankkeita on nyt tarjouduttu tekemään yhdessä eripuolilla Venäjää. Sen lisäksi suomalaiset aikovat ryhtyä käyttämään venäläisten siltasuunnittelijoiden palveluja omissa töissään. Työryhmässä on myös ollut mukana myös useita materiaali- ja järjestelmätoimittajia Suomesta. 4. GEOTEKNIIKAN TYÖRYHMÄ Geotekniikka-asia oli tärkeimpiä kehätieyhteistyön käynnistäjistä, koska Pietarin kehätien pohjaolosuhteet olivat erittäin huonot. Pietarilaiset olettivat Suomessa olevan sitä koskevaa erityistä osaamista. Näin on ollutkin ja ryhmän saavutukset ovat: Oikeiden esimerkkihankkeiden (kevytpengerrakenteet) suunnittelu muutamaan kohteeseen, joilla on aikaan saatavissa merkittäviä kustannus- ja aikasäästöjä. Laajahkon ja uraauurtavan pohjanvahvistusta koskevan suunnittelukansion kokoaminen yhteistyön aikana venäläisiä kumppaneita varten. Useat työmaakäynnit Vaikka geotekninen osaaminen Venäjällä on varsin korkeatasoista, se on silti ollut vähän vanhakantaista ja ei kovinkaan kustannustietoista. Tämän osalta yhteistyö suomalaisten kanssa on tuonut uusia sovelluksia. Kestää tosin aikansa ennen kuin käytännön sovellukset leviävät laajemmalle. Hidasteena näyttävät olevan venäläisten urakoitsijoiden asenteet ja valmiudet toteuttaa kevyempiä ja halvempia rakenneratkaisuja. Osasyynä lienee myös sopivan konekannan puuttuminen. 2

9 5. KUNNOSSAPITOTYÖRYHMÄ Kunnossapidossakin on ollut pitkälti kysymys asennemuutoksista. Venäläinen käytäntö on perustunut hyvin raskaisiin ja normatiivisiin organisaatioihin ja kaiken tekemiseen itse. Se on johtanut erittäin suuriin kustannuksiin ainakin paperilla. Tämän ryhmän työn alussa törmättiin kaikista ryhmistä ehkä selvimmin toimintakulttuurin eroihin. Tämä näkyi kehätien kunnossapitoasian nousemisena hyvin korkealle Rosavtodorissa ja venäläisten tiiviinä sisäisinä keskusteluina. Tämän osalta suomalaisten työ on saanut paljon kiitosta. Työn tuloksia: Kehätien kunnossapitosuunnitelman arviointi ja korjaus. Sen seurauksena kunnossapitoresurssien mitoitusta on saatu oleellisesti pienennettyä ja toimintaa yleisestikin järkeistettyä. Tämän ohella kehätien kunnossapitokaluston suunnittelussa on otettu huomioon suomalaista käytäntöä mm. laajoina uusien koneiden hankintoina. Osallistuminen useaan suomalaiseen konferenssiin ja kalustoesittelyyn Eräiden kunnossapito-ohjeiden kääntäminen venäjäksi 6.PROJEKTINHALLINTA (RAKENNUTTAMINEN) Rakennuttamisen uudistaminen on venäläisen rakentamisen eräs keskeisistä tarpeista. Siinä mielessä rakennuttamiseen ja rakentamisen laadunvalvontaan kohdistuva yhteistyö on ollut erityisen tärkeä. Tämä aihealue on mitä suurimmassa määrin asenteiden muokkaamista ja se vie pitkän ajan. Yhteistyön aloittaminen rakennuttamisessa alkoi kuitenkin sen verran myöhään kehätien urakoista sopimisen jälkeen, että suurempi vaikuttaminen niiden järjestelyihin ja toteuttamistapoihin ei enää ollut mahdollista. Kuitenkin asennemuokkausta ja käytännön tietoa on levitetty seuraavasti: Useat seminaarit ja työmaakäynnit Suomessa ja myös Ruotsissa. Eräiden tielaitoksen ohjeiden kääntämiset venäjäksi Parin nuoren työmaavalvojan pitempiaikaiset vierailut suomalaisilla tietyömailla (Kehä III:lla kahteen otteeseen noin viikon ajan). Tämä oli uusi ja tehokas tapa edetä tässä asiassa ja se on osoittautunut varsin hyväksi. Lisätietoja kehätieprojektiin liittyvästä asiantuntijayhteistyön toteutuksesta antaa tarvittaessa johtaja Martti Miettinen, Transys ltd, Heikkiläntie 7, FIN Helsinki, Suomi, puh fax MARTTI MIETTINEN, Transys ltd 3

10 LW SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄLLYSTEALAN YHTEISTYÖRYHMÄ Taustaa Puitteet Suomen ja Venäjän väliselle taloudelliselle yhteistyölle luo suomalais-venäläinen talouskomissio. Komission tie- ja liikennesektorista vastaavat molemmissa maissa liikenneministeriöt, mutta operatiivisella tasolla yhteistyöstä vastaavat kummankin maan tiehallinnot. Käytännössä yhteistyö tapahtuu pääosin aluehallintojen kesken, mutta on tärkeää pitää keskushallintojen johto toiminnasta tietoisina ja ajan tasalla. Tiepäällystealan yhteistyö Suomen liikenneministeriön ja Venäjän federaation liikenneministeriön Tiehallinnon, Rosavtodorin, kesken alkoi vuonna Suomessa oli juuri tuolloin valmistunut laaja ASTO-tutkimus ja sen pohjalta oltiin työstämässä uusia asfalttinormeja. Yhteistyöryhmä on siis toiminut jo kymmenen vuotta. Se on saanut paljon aikaan niin päällysteiden materiaalien, työmenetelmien ja vaikkapa laboratoriomenetelmien osalla. Suomalaiset asfalttinormit on mm. käännetty venäjäksi. Suomesta päällystealan yhteistyöhön ovat osallistuneet Tielaitoksen ja sen seuraajaviraston Tiehallinnon, asfaltti- ja kiviainesurakoitsijoiden, tutkimuslaitosten, bitumintuottajien, konsulttien, kuntasektorin sekä päällystealan järjestöjen edustajia. Suomalaisen osapuolen puheenjohtajana on viime vuosina toiminut Tiehallinnon edustaja. Venäjän puolelta ovat työryhmässä olleet edustettuina Venäjän federaation tielaitos, Luoteis-Venäjän tiehallinto, Pietarin kaupunki, Karjalan tasavalta sekä Leningradin, Muurmanskin ja Arkangelin alueet eli oblastit. Myös venäläisellä puolella on työryhmässä ollut edustajia tutkimuslaitoksista, korkeakouluista sekä tiealan järjestöistä. Venäläisen osapuolen puheenjohtajana on toiminut Leningradin alueen tiekomitean edustaja. Tavoitteet Yhteistyö lähinaapureiden kesken on aina tärkeää ja hyödyllistä. On hyvä tietää, miten päällystealan asioita hoidetaan naapurissa ja ketkä niitä siellä hoitavat. Vastaavanlaisesta yhteistyöstä Ruotsin, Tanskan, Norjan ja Islannin kanssa on suomalaisilla hyvät kokemukset jo useiden kymmenien vuosien ajalta. Suomalais-venäläisen yhteistyöryhmän toiminnan perustavoitteena on informaation vaihto Suomen ja Venäjän tiepäällystealan asiantuntijoiden kesken sekä yhteistyöelimenä toimiminen maiden välisen yhteistyön edistämiseksi tiepäällystealalla käsittäen myös tieverkon hoidon ja ylläpidon. Työryhmän tärkeimpiä tapahtumia ovat kaksi kertaa vuodessa, vuoroin kummassakin maassa järjestettävät työryhmän kokoukset sekä molempia osapuolia kiinnostavista aiheista järjestettävät seminaarit, asiantuntijatapaamiset sekä ekskursiot. Suomen ja Venäjän välisen pitkän maarajan molemmin puolin sekä ilmastolliset että maaperäolosuhteet ovat hyvin

11 samankaltaiset. Tienpidon kannalta tällä on suuri merkitys. Myös Euroopan Unionin taholla ollaan kiinnostuneita Suomen ja Venäjän välisistä tieyhteyksistä. Vaikka käytännössä pääosa yhteistyöstä on aluehallintojen välillä tapahtuvaa, pyritään keskushallinnot pitämään toiminnasta hyvin tietoisina myös siksi, että Venäjällä päätiet ja rajalle johtavat tiet kuuluvat federatiivisen tiehallinnon tehtäväkenttään. Toisaalta on myös perusteltua, että naapurimaiden tiehallintojen johto tapaa toisiaan ja on tietoinen toinen toistensa ajankohtaisista tapahtumista ja alansa viimeaikaisesta kehityksestä. Päällystealan yhteistyötä toteutetaan myös erillisprojektina osana liikenne- ja viestintäministeriön ja Pietarin kaupungin välistä sopimusta, joka koskee teknistä yhteistyötä liittyen Pietarin kehätien rakentamiseen. Päällystealan yhteistyö on sovittu toteutettavaksi suomalaisvenäläisen päällystetyöryhmän kautta. Esim. vuonna 2003 toteutetut aiheet liittyivät kantavan kerroksen rakentamiseen, erilaisiin rakenneratkaisuihin ja erityiskysymyksiin, joita esitettiin venäläisen osapuolen aloitteesta. Seminaarit ja asiantuntijakokoukset Esimerkkinä päällystystyöryhmän viimeaikaisesta toiminnasta voidaan mainita Pietarissa 9-10 kesäkuuta 2003 järjestetty seminaari, jonka pääesitelmänä oli uudelleen päällystämisen menetelmävaihtoehdot. Esitelmässä, minkä piti Tieliikelaitoksen päällystepäällikkö Tapio Tölli, tuotiin esille mm. eri menetelmävaihtoehdot, missä olosuhteissa kutakin vaihtoehtoa on kannattava käyttää, millä kalustolla menetelmä tehdään ja mitä kalusto maksaa ja paljonko uudelleen päällystäminen ko. menetelmällä maksaa- kustannushaarukka /m2. Lisäksi Asfalttiliiton toim.joht. Heikki Jämsä piti tilaisuudessa ajankohtaisen katsauksen päällystealan urakoinnista Suomessa. Tiejohtaja Antti Rinta-Porkkunen piti katsauksen remixer-töistä Suomessa, miten kehitys on lähtenyt liikkeelle, miten työmäärät ovat kasvaneet, miten kalustot kehittyneet jne. kuitenkaan menemättä itse työtekniikkaan. Kehitysjohtaja Lasse Weckströmin katsauksen aiheena oli tiepäällystealan yleinen kehittyminen Suomessa 1990-luvulta eteenpäin. Asiantuntijakokous aiheesta "Remixer-menetelmän käyttö päällysteiden kunnossapidossa" järjestettiin venäläisille tiemiehille Kouvolassa. Tieliikelaitos isännöi tilaisuuden, missä luentojen ja excursion vastuuhenkilönä päällystetyöryhmän puolesta toimi tiejohtaja Antti Rinta-Porkkunen. Organisaatio Yhteistyöryhmästä venäläinen osapuoli käyttää nimitystä suomalais-venäläinen päällyste- ja uuden teknologian työryhmä, mikä osoittaa venäläisten kiinnostuksen päällystealan viimeisimpään kehitykseen niin materiaalien kuin koneiden ja laitteiden sekä menetelmien osalta. Yhteistyöryhmän Suomen puolen johtoryhmän muodostavat: Lasse Weckström Tiehallinto, puheenjohtaja Heikki Jämsä Asfalttiliitto r.y., toim.joht. Olli Nordenswan Tiehallinto, kans.väl.asiat Antti Rinta-Porkkunen Tiehallinto, Kaakkois-Suomi Juha Räty Finnmap-Infra Oy, sihteeri

12 Päällystystyöryhmään on onnistuttu saamaan mukaan sellaiset venäläiset, jotka saavat asioista päättää ja ne, jotka lähitulevaisuudessa tulevat siinä ominaisuudessa olemaan. Venäläinen osapuoli on järjestäytynyt seuraavasti: Urmanov Igor Venäjän tiehallinnon varapääjohtaja Sokolov Vasili Ivanovits Leningradin oblasti, Romanov Sergei Nikolaevits Leningradin oblasti, Tseljuk Viktor Ivanovits Luoteis-Venäjän tiehallinto Medres Jevgeni Petrovits ZAO Peterburg-Dorservice Molodjoskin Oleg Stepanovits Avtodorproekt Suomen puolen päällystetyöryhmän johtoryhmä laatii seminaarien ja asiantuntijakokousten ohjelmat, etsii luennoitsijat sekä kirjoittajat vastaamaan venäläisiä kiinnostaviin erityiskysymyksiin. Näin ollen koko suomalainen päällysteala pyritään saamaan mukaan kehittämään suomalais-venäläistä yhteistyötä.

13 Arkhangelsk road management project in completion stage The Northwest Russia Road Management project is reaching its completion after two and a half years active project period. The Project has been able to achieve its objectives. This Tacis-financed project has been a good and interesting experience, but above all a learning process to all involved counterparts and experts from Russia, Finland and France. 1. PROJECT PARTNERS The project partner Arkhangelskavtodor ensured success with open-minded attitude and active co-operation in the project. In Arkhangelsk the present and former directors Mr. Alexey F. Vereschagin and Mr Pjotr P. Orlov as well as the coordinator, vice head Mr Sergei I. Popov, and the working team cooperated with the expatriate team lead by Finnroad with its sub-consultants BCEOM and JP Transplan. The Project Director was Mr Raimo Sallanmaa, and the Team Leader in Arkhangelsk was Mr Juha Hyvarinen Without the professional work of the local consultants, the work of the expatriate team would have not been possible. Sub-consultants were Avtodorconsulting in Arkhangelsk, Rusroad in Moscow, OKOR in Vologda and Kami- Sever in Jaroslavl. The Association of Regional Road Agencies, RADOR and especially the Director of International Affairs, Ms Anna Tsaplina was very active in supporting the Project in its various phases. The project enjoyed EU financing in the Tacis programme. Tacis Project Manager Mr Mario Ronconi and Project Officer Ms Anneli Silventoinen have carried out a difficult task in guiding the project 2. PROJECT OBJECTIVES The ultimate objective of the project was to facilitate trade between EU and Russia by improving road management and future road development in this key area of Northwest Russia. The goal was to implement a new road management system in Arkhangelsk Oblast. Planned outputs were: 1. A functioning road management system based on a road database 2. An improved data collection system based on GPS positioning 3. A functioning pilot road weather information system in Primorsk district and a development plan for RWIS for Arkhangelsk 4. A development plan of organisational and operational changes needed for the Avtodor in relation to the improved IT-systems; and for road maintenance at Primorsk District 5. An analysis of financing possibilities that the Avtodor can use in further expansion of the management system 6. Staff training, reports and dissemination of information The project started with a kick-off meeting for Avtodor key staff, media as well as for related target groups, the Traffic Police (GIBDD), Regional Administration, State Technical University and Arkhangelsk City on 15 February The draft final Report was issued on 15 June The final report is now available.

14 3. PROJECT COMPONENTS The project included following components: 1) Road Management System, 2) Data Collection with GPS, 3) Road Weather Information System, 4) Organisational and Operational issues, 5) Financial and Budgetary Issues in Road Management, 6) Staff Training and Seminars In Road Management System component the present status of Avtodor management structure has been reviewed. Description of Avtodor s business logic and core business processes has been carried out. The Consultant has prepared a Concept Plan for large scale Computer Aided Management System (CARMAN). A local institute has prepared technical task and technical plan of CARMAN. The Consultant has implemented core part of CARMAN in the name IRIS (Integrated Road Information System) to help the Project Partner to manage road condition data. Avtodor has made agreements for further CARMAN software module building and system inauguration. The Consultant has given technical assistance in this work. Procurement of hardware and software as well as installation of the system and training of the personnel has been carried out. HDM-4 manual and program dialog translation upgrade has been carried out into Russian language. HDM-4 has been calibrated to the Arkhangelsk Oblast circumstances. Vehicle operating costs, axle weights, vehicle speeds as well as road deterioration model have been localised. HDM-4 guidelines have been prepared. The strategic analysis with different maintenance policies has been worked out for Primorsk road district and for the federal road M8 resulting prioritised road sections. Some 20 seminars or workshops were organised. In Data Collection with GPS - component, road geometry measurement guidelines have been issued and an improved system using GPS positioning has been planned. Two training workshops have been organised. In Road Weather Information System component, the pilot system has been planned and implemented and RWIS-development plan made in Arkhangelsk Oblast. A Video monitoring camera system and RWIS-system has been implemented. Two training seminar has been organised and RWIS- manual issued. In Organisational and Operational issues component, a report including analysis and recommendation for Arkhavtodor organisational structure has been issued. The project has prepared a plan for the development of the DRSU (road maintenance and construction unit) towards the DEU (road maintenance unit). The Report describing analysis of the present situation, recommendation for improved organisation and technology and the plan for a DEU has been issued and received a warm and enthusiastic response from the Project Partner. Technical assistance was given to guide the Project Partner to use right kind of bitumen and sealing policies of gravel roads. In Financial and Budgetary Issues in Road Management- component, one seminar has been organised and two technical reports (Economic evaluation principles and East West Corridor Pilot Study) issued. In Staff Training and Seminars component, more than 20 training workshops or seminars, three dissemination seminars, a Closing Conference as well as two study

15 tours to EU with good remarks from the Project Partner were organised. The project produced 13 technical reports and a RWIS manual. They are available at the website: For further information of the project, please contact Director Raimo Sallanmaa, Finnroad Ltd, Opastinsilta 12 H, P.O.Box 27, FIN Helsinki Finland, tel fax , RAIMO SALLANMAA, Finnroad ltd

Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi

Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi RAPORTTI 4/2013 Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi Juhani Timonen, Markku Antikainen ja Yrjö Riionheimo 10 Juhani Timonen, Markku Antikainen ja Yrjö Riionheimo Energiatutkimusta

Lisätiedot

2/2014. Roska- ja postiautot ovat tulevaisuuden keliantureita. Aaltoennusteita Saaristomerelle

2/2014. Roska- ja postiautot ovat tulevaisuuden keliantureita. Aaltoennusteita Saaristomerelle 2/2014 2/2014 2 4 6 8 Roska- ja postiautot ovat tulevaisuuden keliantureita Laadukkaat sääpalvelut ovat merkittävä tekijä liikenteen sujuvuudelle ja turvallisuudelle Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja

Lisätiedot

Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan alueellinen palveluyksikkö

Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan alueellinen palveluyksikkö Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan alueellinen palveluyksikkö Logistiset toiminnot, työllisyyden pullonkaulat ja koulutustarpeiden ennakointi -projektin loppuraportti Euroopan sosiaalirahasto Tavoite

Lisätiedot

Projektitoiminta 1/2009

Projektitoiminta 1/2009 Projektitoiminta 1/2009 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXXII, ISSN 1455-4178 STOP AND REFRESH! Projektipäivät 2009 = IPMA World Congress 15.-17.6.2009 Vuosikymmenen merkittävin projektialan ammattitapahtuma

Lisätiedot

Ohjelmistotuotteet SPIN 2000-2003 -teknologiaohjelma

Ohjelmistotuotteet SPIN 2000-2003 -teknologiaohjelma Ohjelmistotuotteet SPIN 2000-2003 -teknologiaohjelma Teknologiaohjelmaraportti 15/2003 Loppuraportti Ohjelmistotuotteet SPIN 2000 2003 -teknologiaohjelma Ohjelmistotuotteilla kansainväliseen menestykseen

Lisätiedot

Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002

Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002 Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002 Teknologiaohjelmaraportti 9/2003 Loppuraportti Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002 Loppuraportti Markku Rantama Ari-Veikko Kettunen Esko Kukkonen Kristina Saarela

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta 4/2005

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta 4/2005 MUUTTUVA MATKAILU - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta 4/2005 Teemana yritysten ja oppilaitosten yhteistyö Mikkelin ammattikorkeakoulu Etelä-Savossa SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...5 Arvo Peltonen

Lisätiedot

Väyläomaisuuden hallinnan tutkimusohjelma (VOH)

Väyläomaisuuden hallinnan tutkimusohjelma (VOH) Väyläomaisuuden hallinnan tutkimusohjelma (VOH) Vuosiraportti 2003 Tiehallinnon selvityksiä 22/2004 Väyläomaisuuden hallinnan tutkimusohjelma (VOH) Vuosiraportti 2003 Tiehallinnon selvityksiä 22/2004 Tiehallinto

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ. Liikennejärjestelmän taloudellisuuden tutkimusohjelma Loppuraportti

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ. Liikennejärjestelmän taloudellisuuden tutkimusohjelma Loppuraportti 09 2011 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Liikennejärjestelmän taloudellisuuden tutkimusohjelma Loppuraportti Liikennejärjestelmän taloudellisuuden tutkimusohjelma Loppuraportti Liikenneviraston

Lisätiedot

TULI-ohjelman väliarviointi

TULI-ohjelman väliarviointi TULI-ohjelman väliarviointi Jari Kuusisto, Soile Kotala, Riikka Kulmala, Anmari Viljamaa ja Sirpa Vinni Teknologiaohjelmaraportti 8/2004 Väliarviointiraportti TULI-ohjelman väliarviointi Väliarviointiraportti

Lisätiedot

12 Väylähankkeiden toteuttaminen

12 Väylähankkeiden toteuttaminen 12 Väylähankkeiden toteuttaminen Helsinki- Vantaa valmistautuu 20- lukuun mittavalla kehittämisohjelmalla Sami Kiiskinen, Finavia Oyj 1. Lähtökohdat Helsinki-Vantaan lentoaseman merkitys Euroopan ja Aasian

Lisätiedot

PAIKALLISPORTAALI ALUEEN SÄHKÖINEN PALVELUYMPÄRISTÖ

PAIKALLISPORTAALI ALUEEN SÄHKÖINEN PALVELUYMPÄRISTÖ PAIKALLISPORTAALI ALUEEN SÄHKÖINEN PALVELUYMPÄRISTÖ Paikallisportaalit ja niiden kehitystarpeet ja mahdollisuudet Selvityshankkeen loppuraportti Oulussa 31.8.2001 Esipuhe Kesällä 1999 käynnistyi Suomessa

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelu yritysten innovaatiojohtamisen kehittämiseksi Piilaakson osaamiseen tukeutuen

Asiantuntijapalvelu yritysten innovaatiojohtamisen kehittämiseksi Piilaakson osaamiseen tukeutuen ESPOO 2004 VTT WORKING PAPERS 7 Asiantuntijapalvelu yritysten innovaatiojohtamisen kehittämiseksi Piilaakson osaamiseen tukeutuen IMIT SV -hankkeen loppuraportti Riitta Gerlander & Tapio Koivu VTT Rakennus-

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Rakennustekniikka Liikenne- ja kuljetustekniikka Jenni Karjalainen TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA Diplomityö Prof. Harri Kallberg

Lisätiedot

Infrahankkeen hallinta politiikkaa ja tekniikkaa Tiehallinnon selvityksiä 16/2004

Infrahankkeen hallinta politiikkaa ja tekniikkaa Tiehallinnon selvityksiä 16/2004 Juho Siipo Infrahankkeen hallinta politiikkaa ja tekniikkaa Tiehallinnon selvityksiä 16/2004 Juho Siipo Infrahankkeen hallinta politiikkaa ja tekniikkaa Tiehallinnon selvityksiä 16/2004 Tiehallinto Helsinki

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenneturvallisuuden näkökulmasta (LIIKUTUS)

Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenneturvallisuuden näkökulmasta (LIIKUTUS) Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenneturvallisuuden näkökulmasta (LIIKUTUS) Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU-julkaisuja 4/2004

Lisätiedot

Merenkulkulaitoksen tutkimusja kehittämisstrategia ja alustava ohjelma vuodelle 2003

Merenkulkulaitoksen tutkimusja kehittämisstrategia ja alustava ohjelma vuodelle 2003 Merenkulkulaitoksen julkaisuja 1/2003 Merenkulkulaitoksen tutkimusja kehittämisstrategia ja alustava ohjelma vuodelle 2003 Helsinki 2003 ISSN 1456-9442 ISBN 951-49-0957-7 Merenkulkulaitoksen julkaisuja

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Pihlavisto, Laura 2014 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013

Lisätiedot

Projektiryhmän työraportti. Julkinen EduCloud Alliance projektiryhmän työraportti projektin etenemisestä

Projektiryhmän työraportti. Julkinen EduCloud Alliance projektiryhmän työraportti projektin etenemisestä Projektiryhmän työraportti Julkinen EduCloud Alliance projektiryhmän työraportti projektin etenemisestä Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee alan toimijoiden pyrkimystä sopia yhteisistä standardeista ja

Lisätiedot

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Opinnäytetyö (AMK) Viestintä Mediatuotanto 2011 Laura Lennala YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA case MIMO Moving In, Moving On! Application of Art Based Methods to Social and Youth Work

Lisätiedot

Kiviteollisuuden teknologia- ja kehittämisohjelma

Kiviteollisuuden teknologia- ja kehittämisohjelma Kiviteollisuuden teknologia- ja kehittämisohjelma 1999 2002 Teknologiaohjelmaraportti 16/2003 Loppuraportti Kiviteollisuuden teknologia- ja kehittämisohjelma 1999 2002 Loppuraportti Pekka Jauhiainen Teknologiaohjelmaraportti

Lisätiedot

20 vuotta jatkuvaa parantamista. Myös potilastyö on jatkuvaa parantamista, Suomen ensimmäinen laatujärjestelmäsertifikaatti myönnettiin 4.1.

20 vuotta jatkuvaa parantamista. Myös potilastyö on jatkuvaa parantamista, Suomen ensimmäinen laatujärjestelmäsertifikaatti myönnettiin 4.1. N O 1/10 20 vuotta jatkuvaa parantamista Suomen ensimmäinen laatujärjestelmäsertifikaatti myönnettiin 4.1.1990 Myös potilastyö on jatkuvaa parantamista, sanoo Leena Niemistö, Dextran toimitusjohtaja N

Lisätiedot

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN Case: Energiakolmio Oy Berita Korhonen Opinnäytetyö Maaliskuu 2008 Liiketalous Tekijä(t) KORHONEN, Berita Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 83 Julkaisun kieli

Lisätiedot

Moniäänisyyttä asiantuntijaorganisaation johtamiseen Case VTT

Moniäänisyyttä asiantuntijaorganisaation johtamiseen Case VTT VTT TIEDOTTEITA 2541 Paul Buhanist, Erkki Haramo, Katri Kallio, Tuukka Kostamo & Heli Talja Moniäänisyyttä asiantuntijaorganisaation johtamiseen Case VTT Dialogi-hankkeen loppuraportti VTT TIEDOTTEITA

Lisätiedot

2/2008 vol. 37. Tässä numerossa

2/2008 vol. 37. Tässä numerossa 2/2008 vol. 37 Tässä numerossa Editorial: Nuclear renaissance Global and Finnish perspectives... 3 Uutisia... 5 ATS Young Generation vierailulla Pietarin alueella... 6 Näkymät Suomen lähialueyhteistyölle

Lisätiedot

Yhteinen matka FINANSSIALAN TULEVAISUUTEEN

Yhteinen matka FINANSSIALAN TULEVAISUUTEEN Ritva Rajander-Juusti Serenitas Consulting Oy ANSSIALA Yhteinen matka FINANSSIALAN TULEVAISUUTEEN HYVINVOIVA FINANSSIALA Hyvinvoiva finanssiala 2014 2015 -hankkeen loppuraportti Julkaisija ja tekijä 2015

Lisätiedot

JUHA RUONALA TAMPEREEN SEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN SEURANTAMALLI. Diplomityö

JUHA RUONALA TAMPEREEN SEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN SEURANTAMALLI. Diplomityö JUHA RUONALA TAMPEREEN SEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN SEURANTAMALLI Diplomityö Tarkastaja: professori Jorma Mäntynen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekunta -neuvoston kokouksessa

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU TIETOA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISESTÄ MATKAILUSTA JA MATKAILUYHTEISTYÖSTÄ

MUUTTUVA MATKAILU TIETOA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISESTÄ MATKAILUSTA JA MATKAILUYHTEISTYÖSTÄ MUUTTUVA MATKAILU TIETOA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISESTÄ MATKAILUSTA JA MATKAILUYHTEISTYÖSTÄ 4/2003 SISÄLLYSLUETTELO SODERVANIE SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISESSÄ MATKAILUSSA ON KEHITTÄMISEN VARAA Matti Aira...5

Lisätiedot

Kumiviesti. Julkaisun teema: Kehitys Theme of publication: Development 1/2014

Kumiviesti. Julkaisun teema: Kehitys Theme of publication: Development 1/2014 Kumiviesti Julkaisun teema: Kehitys Theme of publication: Development 1/2014 Tässä numerossa 1 /2014 10 15 27 Pääkirjoitus... 2 Juha Martikainen Teknikumin kansainvälistyminen, mitkä ovat toiminta edellytykset

Lisätiedot