PÄÄMÄÄRÄNÄ HYVÄ ELÄMÄ Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen näkökulma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄMÄÄRÄNÄ HYVÄ ELÄMÄ Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen näkökulma"

Transkriptio

1 PÄÄMÄÄRÄNÄ HYVÄ ELÄMÄ Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen näkökulma Maarit Ylönen, LitT, FM, Psykoterapeutti, Tanssiliiketerapeutti, Työnohjaaja HYVÄ ELÄMÄ SISÄLTÖ RATKAISU- JA VOIMAVARAKESKEISET KEINOT KEHOLLISUUS JA SANATON VUOROVAIKUTUS Jokaisella on tavoitteena elää HYVÄ ELÄMÄ Keinot tämän saavuttamiseksi vain voivat joskus olla hukassa. Antti Mattilan (2014, julkaisematon, LTI) kehittämä filosofinen lähestymistapa voi auttaa hahmottamaan hyvän elämän eetosta. 1

2 Harjoitus 1: Hyvän elämän avaimet Kirjoita itsellesi kymmenen tärkeää asiaa, jotka haluat/olet jo saavuttanut Käy läpi listasi vierustoverin kanssa siten, että hän kysyy jokaisen asian kohdalta kaksi kysymystä: 1.Vaikka et saavuttaisi tätä asiaa, voisitko siitä huolimatta olla onnellinen? 2. Vaikka saavuttaisit tämän, voisitko siitä huolimatta olla onneton? Mattila jakaa prosessin neljään kohtaan, jotka ovat: 1. Havaitseminen, jolloin voi löytää ja tehdä valintoja kohti hyvää elämää. Kyky tunnistaa olennainen nykyhetkessä ja ymmärrys tilanteen ainutkertaisuudesta, kyky löytää vaihtoehtoja ja näkökulmia sekä kyky ymmärtää toisia 2. Harkinta, ihmisellä on mahdollisuus harkita vaihtoehtojen haitat ja hyödyt Kun on vaihtoehtoja, voi ennakoida seurauksia ja ohjata toimintaansa, sovittaa yhteen monia tavoitteita realistisesti, voi täsmentää ja tarkentaa tavoitteita käytännöllisiksi (mitä teen ensin, mitä sitten, pienin askelin ) 3. Valinnan tekeminen Viisaat valinnat ovat kykyä löytää sopivat menetelmät suhteessa sen hetkiseen tilanteeseen ja omiin tavoitteisiin 4. Kohti hyvää elämää Tavoitteena on jotain, joka on tavoittelemisen arvoinen sen itsensä vuoksi (arvot, ihanteet); tai se voi olla myös jokin välitavoite, joka edistää "Hyvää elämää. Lähde: Antti, S. Mattila, 2014, LTI julkaisematon 2

3 Ratkaisukeskeisyys On tulevaisuusorientoitunut lähestymistapa, jossa todellisuus rakentuu yhä uudelleen ihmisten välisessä dialogissa. Tavoitteena on auttaa ihmisiä löytämään omat voimavaransa Lähtökohtana on ihmisen ainutlaatuisuus, tasavertainen ja ennakko-oletuksista vapaa tapa olla vuorovaikutuksessa. Ratkaisukeskeisyyden perusolettamuksia Dialogisuus Olemme jatkuvasti dialogisessa suhteessa toisiin Sosiokonstruktivistinen tiedonkäsitys Todellisuus rakentuu yhä uudelleen ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa Kieli ei vain heijastele todellisuutta, vaan sillä luodaan sitä (kieli on sekä verbaalista että ei -verbaalista) Perusolettamuksia Post-moderni käsitys Asiakas itse tietää paremmin kuin ammattilainen ei tietämisen positio (asiantuntija ei tiedä mitään asiakkaan elämästä enemmän kuin asiakas) Relativismi Lähestymistapa on integratiivinen, hyödynnetään kaikkea sitä, mikä auttaa Ei tuomitsevaa asennetta vaan ymmärtävä Normalisaation periaate: oire voi olla normaali reaktio epänormaaliin tilanteeseen 3

4 Esimerkkejä Ongelmakeskeisyydestä kohti tavoitteita Unelman/toiveen konkretisointi ja visualisointi Pienin askelin kohti tavoitetta (välitavoitteita) Externalisaatio / ulkoistaminen Symbolien, kuten kuvien, esineiden avulla voi konkretisoida asiaa Leikillisyys, mielikuvatyöskentely, flow -kokemukset Esimerkkejä Uudelleenmäärittely Muutokset ajatuksissa ja myös kehossa (esim. hengitys, syke, lihaskireydet, jne.) voivat antaa arvokasta informaatiota Vastoinkäymisiä tai ongelmakäyttäytymisen voi myös tulkita yrityksenä ratkaista ongelmaa, normaalina reaktiona epänormaalissa tilanteessa Näkökulman muutos Ongelman voi nähdä oppimiskokemuksena ; haastava käyttäytyminen voi olla viesti, jota voi oppia tulkitsemaan toisin; voiko kielteisen motiivitulkinnan kääntää myönteiseksi? ESIMERKKI Huuto seinältä Kuvassani on ärsyyntymistä, väsymystä Jollekin kasvottomalle kipeälle ololle kasvot. Minäkö puhetyöläinen: Kun huudan, suustani tulee dynamiittia! Liikkeeni on äkkipikainen, äänekäs Kuin musertava teos Jäljelle jää tyyneys ja hyvä olo (Lähde: Ylönen 2012, 122/Laine(toim.) Luovuutta työhön) 4

5 Sanattomat/keholliset vuorovaikutuksen menetelmät Pohjautuvat siihen, että sanaton ja ruumiillinen ilmaisu ovat osa ihmisyyttä Sen käyttö vuorovaikutuksessa mahdollistaa monentasoisen ilmaisun Lisää itseymmärrystä ja auttaa tunnistamaan sekä omat, että toisen tunteet Auttaa löytämään selviytymiskeinoja. Työkaluja, esimerkkejä Kehotietoisuus Monentasoinen ja moniaistisuutta hyödyntävä vuorovaikutus Symbolisuus ja metaforien käyttö Muuntunut tietoisuuden tila Kehotietoisuus : Subjektiivinen tietoisuus kehon aistimuksista, jotka syntyvät sekä kehon ulko- että sisäpuolelta alkunsa saavista ärsykkeistä. Kehotietoisuus ei ole tunne, mutta sen avulla voi tulla tietoiseksi omista tunteistaan ja niiden aiheuttamista kehollisista reaktioista. (Mm. Rothschild 2000; Sandström 2010). Keholliset resurssit käyttöön : Kehotietoisuuden harjoittaminen, liikeimprovisaatio ja sanaton vuorovaikutus auttavat keskittymään nykyisyyteen, näkemään menneisyyden uusin silmin ja lisäävät toiminnallisuutta ja uusien tapojen oppimista (Hyväksyvä )Tietoinen Läsnäolo : Kyky olla tässä - ja nyt -hetkessä (vrt. Mindfulness) Läsnäoloa sekä itselle että toiselle. (Kabat-Zinn 2006) 5

6 Olla tietoinen ruumiistaan ja mielen sisältö kevenee Sanaton vuorovaikutus Kinesteettinen empatia : Eläytyvä asenne auttaa saamaan välittömän kokemuksen ja tietoisuuden toisen tunnetilasta, ei kuitenkaan ole toisen tunteen välitöntä kokemusta. (Parviainen 2002, Stein 1998, Tähkä, Ylönen 2004.) Peilaaminen: Liikkeellistä vuorovaikutusta, mahdollistaa sanattoman tunteiden jakamisen. (Mm. Meekums 2003, Payne 2006.) Peilisolut : 2000-luvun neurotieteiden tutkimus on todentanut aivojemme peilisolusysteemin, se on pohjana toisen ihmisen empaattiselle huomioimiselle; tämä selittää osaltaan liikevuorovaikutuksen merkityksen tunteiden jakamisessa. (Mm. Berrol 2006; Gallagher 2006.) Dialogisuus : Vauvan imitaatio ei ole ainoastaan uuden oppimista, kyse on molemminpuolisesta dialogista, jossa molemmat mukautuvat toisiinsa. (Stern 2010; Trevarthen, 2012.) Aito luottamus työtoveriin yhteenkuuluvaisuuden tunne vahvistui 6

7 Symbolisuus Kyky käsitellä poissaolevia asioita läsnä olevina (sisäinen mielikuva). On esikielellistä ajattelua. Ruumiillisuus, tunteet ja erilaiset vuorovaikutuksen muodot yhdistyvät siinä. Ruumiillisten kokemusta ja symbolisten prosessien kietoutumisesta syntyy ajattelun skeemoja, joiden avulla todellisuutta hahmotetaan. Symbolinen ajattelu toimii analogioiden mukaan, ei logiikan, nyt näen eron (Lakoff & Johnson 1980.) Metafora (= Vertauskuva) On linkki reaalimaailman ja symbolisuuden välillä; luo yhteyden sisäisen ja ulkoisen välille. Leikki Reaalitodellisuuden ja fantasian välinen tila; mielikuvamaailma, jossa tunteet ja toiminta saavat symbolisen ilmaisumuodon. Mahdollistaa itselle vaikeiden asioiden käsittelyn symbolisella tavalla. (Winnicott 1971.) Leikin maailmassa kaikki on mahdollista. Leikki on tärkeää! Värit alkavat myös palata elämääni Muuntunut tietoisuuden tila Tila voi olla kevyt tietoisuuden muutos tai syvä transsi suggestio, haltioituminen, flow (Csikszentmihalyi 1991), hypnoosi, transsi Moniaistinen (multisensorinen) tapahtuma, joka yhdistää toiminnan, emootion ja kognition. Mielen ja ruumiin ykseyden kokemus, joka tuottaa voimakasta mielihyvää (muutokset ovat myös fysiologisia). (Mm. Turner 1977.) 7

8 tunnen kuuluvani osana tähän yhteisöön. Huomaan, kuinka jokaisella oli oma teema yhteisessä piirissämme. Silti me tanssimme samaa tanssia! Harjoitus 2:Voimavaraistava mielikuvatyöskentely Luottamus siihen, että ihmisellä itsellään on tieto siitä, mikä on hänelle hyväksi Tavoitteena on yhdistää voimavarat ja kätkeytyneet resurssit ongelman ratkaisuun Kysymys, mitä elämässä puuttuu, voi olla hyödyllisempi kuin kysymys, mikä on ongelma (McNeilly, julkaisematon LTI 20012) Kuvat : Ylönen, M. Vuosien aikana pidetyistä työnohjausryhmistä ja tanssiliiketerapiatyöpajoista. Osallistujien luvalla. Sitaatit: Työnohjausryhmien osallistujien kirjoituksia vv Kirjoituksiin on saatu osallistujien lupa. 8

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Taiteellinen prosessi ja sen sanallistaminen

Taiteellinen prosessi ja sen sanallistaminen Taiteellinen prosessi ja sen sanallistaminen Taidekasvatuksen seminaarityö Jari Vesterinen TaiK, TKO 17.4.2010 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 PROSESSIN SANALLISTAMISEN TUTKIMINEN... 1 3 HUUMAANTUMINEN... 3

Lisätiedot

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen Luova ympäristö lasten omaaloitteisen toiminnan tukemiseksi (Miten käytimme TRIZ:a lasten TV-pelin suunnittelutyössä?) Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut

Lisätiedot

Kun todellisuus tulee yhdeksi

Kun todellisuus tulee yhdeksi Kun todellisuus tulee yhdeksi Kun todellisuus tulee yhdeksi on tiivistelmä kirjasta Todellinen valaistuminen, joka kuvaa kuinka tietoisuus, todellisuus ja vapaus yhdistyvät yhdeksi ja jäljelle jää vain

Lisätiedot

Mindfulness-työskentelyssä ihminen

Mindfulness-työskentelyssä ihminen [ Teksti Anna Haikarainen, kuvat Tommi Tuomi ] [ Asiantuntijoina psykologi ja psykoterapeutti Arto Pietikäinen sekä mindfulness-kouluttaja Leena Pennanen ] Mieli harhailee helposti muualle. Mietit tulevaa

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Mindfulness harjoituksia

Mindfulness harjoituksia 1 Mindfulness harjoituksia Laajalti tunnetussa zen tarinassa kaksi munkkia, opettaja ja oppilas, tulevat joen kahlauspaikalle. Hätääntynyt ylimysnainen on jo joen rannalla; joki on tulvinut niin, että

Lisätiedot

mahdollista oppia tunnistamaan omia ajatusketjuja ja opetella suhtautumaan niihin vain ajatuksina.

mahdollista oppia tunnistamaan omia ajatusketjuja ja opetella suhtautumaan niihin vain ajatuksina. Tietoisen läsnäolon menetelmää voidaan kutsua stressinhallintamenetelmäksi ja/tai elämänhallintamenetelmäksi. Sen tavoitteena on oppia hyväksymään oma itsensä, kaikkine tunteineen ja ajatuksineen, sellaisina

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Reflektiivisyys asiantuntijan työssä

Reflektiivisyys asiantuntijan työssä Reflektiivisyys asiantuntijan työssä Juhani Tiuraniemi Teoksessa Niemi P. & Keskinen E. (2002) Taitavan toiminnan psykologia. Turun yliopiston psykologian laitoksen julkaisuja, Turku, 165-195. Abstrakti.

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

VALOKUVALLISET MENETELMÄT APUNA ITSENSÄ KOHTAAMI- SESSA JA OMIEN VAL- MIUKSIEN KÄYTTÖÖN- OTOSSA HELSINKI 9.3.2015 TARJA.KOFFERT

VALOKUVALLISET MENETELMÄT APUNA ITSENSÄ KOHTAAMI- SESSA JA OMIEN VAL- MIUKSIEN KÄYTTÖÖN- OTOSSA HELSINKI 9.3.2015 TARJA.KOFFERT VALOKUVALLISET MENETELMÄT APUNA ITSENSÄ KOHTAAMI- SESSA JA OMIEN VAL- MIUKSIEN KÄYTTÖÖN- OTOSSA HELSINKI 9.3.2015 TARJA.KOFFERT TARJA KOFFERT, KOGNITIIVINEN YKSILÖPSYKOTERAPIA JA PERHETERAPIA KOULUTTAJA,TYÖNOHJAAJA

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Aikaisemmat Surukonferenssiteemat:

Aikaisemmat Surukonferenssiteemat: 1 Aikaisemmat Surukonferenssiteemat: Kuolevan ja surevan rinnalla (2013) Monimuotoinen suru (2012) Oikeus suruun ja tukeen (2011) Menestyksestä arkeen - miten oppia elämään surun kanssa (2010) Kuoleman

Lisätiedot

Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena

Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Mannerheimin Lastensuojeluliitto Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena 1 Tämä opas on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi Mitä ihmettä? Opas ammattilaisille. Seksuaalikasvatusta 3-9 -vuotiaille. Katriina Bildjuschkin, Susanna Ruuhilahti Nektaria ry Kansi: Nina Cord Piirros, sivu 4, Mervi Lahkela Graafinen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ.

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. Narratiivinen monitapaustutkimus luokanopettajien luokanhallinnasta osana pedagogista ajattelua ja toimintaa. Pro gradu- tutkielma Marjo

Lisätiedot

IHMEET TAPAHTUVAT ARJESSA!

IHMEET TAPAHTUVAT ARJESSA! IHMEET TAPAHTUVAT ARJESSA! kiintymyssuhteissaan traumatisoituneiden lasten tukeminen varhaiskasvatuksessa Kehittämispäällikkö Christine Välivaara, Psykologi, LTO, YTM Pesäpuu ry 2 TRAUMATISOITUNUT LAPSI

Lisätiedot

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista?

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista? KESTÄVÄN PARISUHTEEN SALAISUUS (Otteita Kaarina Määtän kirjasta koonnut Ulla Andersson) Kaarina Määttä on etsinyt kirjaansa varten tapoja, joita suomalaiset käyttävät saadakseen parisuhteensa toimimaan.

Lisätiedot

Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä

Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä EEVA A N TTIL A 37 ACTA SCENICA Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä EEVA A N TTIL A EEVA ANTTILA

Lisätiedot

Jonna Käpylä Henna Salonius TASKUKIRJA. Tiedän, siis johdan.

Jonna Käpylä Henna Salonius TASKUKIRJA. Tiedän, siis johdan. Tampereen teknillinen yliopisto TIETOJOHTAMISEN TUTKIMUSKESKUS NOVI Jonna Käpylä Henna Salonius Tietojohtajan TASKUKIRJA Tietojohtamisen näkökulmia aluekehittämiseen Tiedän, siis johdan. Tietojohtajan

Lisätiedot

Kuinka työntekijä voi tukea lapsen mentalisaatiokykyä? Nina Pyykkönen Erikoispsykologi, PsL Psykoterapeutti YET

Kuinka työntekijä voi tukea lapsen mentalisaatiokykyä? Nina Pyykkönen Erikoispsykologi, PsL Psykoterapeutti YET Kuinka työntekijä voi tukea lapsen mentalisaatiokykyä? Nina Pyykkönen Erikoispsykologi, PsL Psykoterapeutti YET Reflektiosta Reflektio on tärkeää kaikissa aikuisten, lasten, vanhempien ja ammatti-ihmisten

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys

Lisätiedot