Hyvä tiedonhallintatapa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvä tiedonhallintatapa"

Transkriptio

1 Hyvä tiedonhallintatapa Reino Hintsa 1

2 Tiedon merkitys Tiedolla on merkittävä asema päätöksen teossa sekä kunnan ja yksilöiden välisessä vuorovaikutuksessa Tiedon pohjalta käydään keskustelut ja vaikutetaan Tiedon saatavuus ja luotettavuus valvonnan perusteita Julkisuus on osa oikeusturvaa Oleellinen tieto dokumentoidaan asiakirjoihin Demokratia edellyttää kansalaisilta tietoja Reino Hintsa 2

3 Tieto päätöksenteossa säännösten, määräysten, sopimusten jne. selvittäminen lisäselvitysten hankkiminen asianomaisen kuuleminen vaatimusten perusteiden selvitys vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen mahdollisten päätösten vaikutukset 3

4 Viranomaisen velvollisuus jakaa tietoa edistettävä avoimuutta laadittava katsauksia, oppaita, tilastoja, tietoaineistoja kukin toimialaltaan palveluista, ratkaisukäytännöistä, yhteiskuntaoloista ja kehityksestä tiedotettava toimialaltaan asiakirjoja myös kirjastosta ja tietoverkosta 4

5 Tiedotusvelvollisuus Kuntalain mukaan kunnan on tiedotettava asukkailleen: vireillä olevista asioista suunnitelmista asioiden käsittelystä tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista laadittava katsauksia tiedotettava, miten voi esittää kysymyksiä ja mielipiteitä tiedotettava myös tehtäviä suorittavienyhteisöjen toimista 5

6 Tiedotusvastuut *Kunnan tiedottamista johtaa kunnanjohtaja ja kunnanhallitus. *Kunnanhallitus hyväksyy (tiedotus-) ohjeet tiedottamisen periaatteista ja *päättää tiedottamisesta vastaavista viranhaltijoista. (hallintosääntömalli) Asiakirjasta antaa tiedon, jonka halussa se on 6

7 Tiedottaminen ei vielä julkinen asianomaisen viranomaisen harkinnassa ei saa rajoittaa ilman laillista ja laissa säädettyä perustetta ei saa rajoittaa enempää kuin suojattavan edun vuoksi on tarpeellista 7

8 Julkisuuden toteuttamistavat Kokousten julkisuus (valtuuston, ellei salassa pidettävää asiaa) Asiakirjajulkisuus Tiedottaminen Tietoaineistojen toimittaminen Oppaat, tilastot, julkaisut Annettava tietoja käsittelyvaiheista ja vaikuttamismahdollisuuks ista 8

9 Julkisuuden rajoittamisen syyt Yksityiselämä, kunnia ja kotirauha Henkilötietojen suoja Luottamuksellinen viesti Yleinen turvallisuus Liikesalaisuudet Perusoikeuksien yhteentörmäys; kaikki perusoikeudet toteutuvat mahdollisimman optimaalisesti (tulkinta) 9

10 Asiakirjajulkisuus Asiakirjajulkisuus on passiivista julkisuutta Tiedon pyytäjiä kohdeltava tasapuolisesti Asiakirjan käsite on välineriippumaton Viranomaisella oikeus saada tieto asianomaisen luvalla, tai jos säädetty tai valvontaa varten 10

11 Asiakirjoja eivät ole ei vielä laaditut keskeneräiset valmisteluvaiheessa johto- ja työryhmien paperit yksityiskirjeet muistiinpanot ja luonnokset sisäiseen käyttöön tehdyt yksityisen tehtäviä varten löytötavara-asiakirjat 11

12 Asian vireille tulo asiakirjan sisältö: mitä koskee, lähettäjän nimi ja yhteystiedot lähettäjän vastuulla asiointiosoitteeseen saapunut toimituspäivänä tai saapumisilmoituspäivänä suullisesti vain viranomaisen suostumuksella, kirjattava täydennysmahdollisuus ei allekirjoituspakkoa, vrt sähköposti 12

13 Sähköinen asiointi Laki sähköisestä asioinnista koskee asian sähköistä vireillepanoa, käsittelyä ja päätöksen tiedoksiantoa. Jos asian vireillepanossa nimenomaan edellytetään allekirjoitettua asiakirjaa, vaatimuksen täyttää erillisessä laissa tarkemmin määritelty sähköinen allekirjoitus. Viranomaisen päätöksen sähköinen tiedoksianto edellyttää asianosaisen suostumusta. Viranomaisen on viipymättä ilmoitettava sähköisen asiakirjan vastaanottamisesta sen lähettäjälle esimerkiksi sähköpostijärjestelmässä automaattikuittauksella. Viranomaisen on kirjattava tai rekisteröitävä saapuneet sähköiset asiakirjat 13

14 Asiakirjan julkiseksi tuleminen merkitty diaariin allekirjoitettu sopimus on tehty esitys on annettu asiakirja on valmiina käyttötarkoitukseen käsitelty loppuun Poikkeus: avataan määräaikana 14

15 Pöytäkirjan tehtävät Pöytäkirja on tiedon säilytyksen ja siirron väline Tiedoksianto ptk.n otteella Kertoo lisätietojen antajan Pykälähakemisto päätösrekisterinä Julkinen ja nähtävänä Salassa pidettävät merkitään salaisiksi 15

16 OIKEUS SAADA TIETO * Jokaisella julkisesta asiakirjasta * Ei julkisesta asiakirjasta, harkinnanvarainen * Itseään koskevat tiedot saa jokainen * Asianosaisen oikeus rajoitetumpi * Henkilörekisteristä kopio edellyttää käyttötarkoituksen selvittämistä * Yleiseen käyttöön tarkoitetusta rekisteristä ilman tarkoituksen selvittämistä * Tietopyyntö yksilöitävä * Pyytäjän ei tarvitse selvittää henkilöllisyyttään 16

17 Salassa pito kun säädetty salassa pidettäväksi syy liittyy perus- ja ihmisoikeudet yleinen intressi yksityinen intressi julkisyhteisön intressi yleinen turvallisuus luonnon suojelu julkisuuslain 24 :ssä salassa pitoryhmiä 32, ehdottomia tai vahinkoedellytyksellä myös muissa laeissa säädöksiä 17

18 Yksityisyys erityisesti suojattu henkilötietojen automaattinen käsittely pääosin kielletty terveyden ja sairaanhoito sosiaalihuolto perusopetus verotus henkilötietojen rekisteröinti 18

19 Esimerkkejä, eri olettamat Kanteluasiakirjat ennen ratkaisua (JO) Turvajärjestelyt (SO) Väestönsuojelu (JO) Tarkastus- ja valvonta-asiakirjat (JO) Liike- ja ammattisalaisuudet (JO) Työriidat (JO) Oikeudenkäyntiasiakirjat (JO) Yksityisen taloudellinen asema (ehdoton) Sosiaalihuollon asiakastiedot (ehdoton) Soveltuvuuskokeet (ehdoton) Oppilasasiakirjat (ehdoton) Poliittinen vakaumus, yksityiselämän mielipiteet, elintavat, yhdistystoiminta, harrastukset, henkilökohtaisia oloja kuvaava tiedot (ehdoton) 19

20 Salassapidosta seuraa Salassapito tarkoittaa, ettei anneta tietoja sivulliselle, ei atk-yhteyttä, ei julkista käsittelyä ja siitä seuraa myös vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto Julkisuuslaissa 32 salassapitokohtaa, joista on ehdottomia 10 kpl, julkisuusolettama ( julkinen, jos ei aiheudu vahinkoa) 15 kpl ja salassapitoolettama (salainen, mutta voidaan antaa, jos ei aiheudu vahinkoa) 7 kpl Aina tapauskohtainen ja säännöskohtainen harkinta Salassapitomerkintä tehtävä 20

21 Tiedon antamisen pelisäännöt Tieto annettava pyydettäessä (1-2 kk) Ei henkilöllisyyttä, ei perustelua Ei julkisesta asiakirjasta on tiedon antamiseen rajoitettu harkintaoikeus Salassa pidettävästä tieto vain suostumuksella tai säädetyllä valtuudella Kieltäytymisestä ilmoitettava syy, ja tiedusteltava, haluaako viranomaisen ratkaistavaksi Maksu peritään Tiedon antamisesta päättää se viranomainen, jonka hallussa asiakirja on 21

22 Tiedon antamistavat Annettava pyydetyllä tavalla, jos ei kohtuutonta haittaa virkatoiminnalle Suullinen tieto Viranomaisen luona nähtäväksi, jäljennettäväksi, kuunneltavaksi Kopio tai tuloste Teknisenä tallenteena=sähköisesti henkilörekisteritiedot vain nähtäväksi tai jäljennettäväksi, ellei esitetä käyttötarkoitusta 22

23 Arkaluontoiset tiedot Henkilörekisteri 1) rotua tai etnistä alkuperää 2) henkilön yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta tai ammattiliittoon kuulumista 3) rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta 4) henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta tai häneen kohdistettuja hoitotoimenpiteitä tai niihin verrattavia toimia 5) henkilön seksuaalista suuntautumista tai käyttäytymistä 6) henkilön sosiaalihuollon tarvetta tai hänen saamiaan sosiaalihuollon palveluja, tukitoimia ja muita sosiaalihuollon etuuksia 23

24 Tiedot henkilörekisteristä Kopio, tuloste tai sähköiset tiedot: * käyttötarkoitus selvitettävä * yksityishenkilölle yksityisiin tarpeisiin annettava * tiedotusvälineille toimituksellisiin tarkoituksiin annettava * ei saa sisältää salassa pidettäviä tietoja * Henkilörekisteriin saa tutustua paikan päällä ja tietoja saa myös jäljentää. * Julkisen alan palkkatiedot, sijoituspalkka, henkilökohtainen osa, vaativuusryhmä ja kokonaispalkka ovat julkisia, * työn arvioinnit eivät ole julkisia. 24

25 Tiedot internetissä Henkilötietojen julkaisemista Internetissä on syytä välttää. Ne tulisi poistaa viimeistään vuoden kuluttua (vrt. ptk). Henkilötietoja sisältäviä luetteloita ja osoite- ja muita yhteystietoja ei ilman asianomaisen suostumista Ei henkilön sairauspoissaoloa, vanhempainlomaa, äitiyslomaa, adoptiota, hoitovapaata, työkyvyttömyyseläkettä ja pankkitilin numeroa koskevia tietoja. Viranhakijoista vaalia varten laadittu yhteenveto saattaa myös pöytäkirjan osana olla henkilörekisteri. Vaalipäätöksestä tiedotettaessa Internetissä informoidaan lähinnä virkaan valitusta, ääniä saaneista sekä siitä, mistä julkiset tiedot muista hakijoista ovat saatavilla. Listaa viranhakijoista ei lähetetä automaattisesti vaalipäätöksen yhteydessä myöskään hakijoille. 25

26 Työntekijän sähköpostit Säännökset työntekijän sähköisen viestin suojasta: -että työntekijän luottamuksellisten sähköpostiviestien salaisuus ei vaarantuisi ja -että työnantajalle kuuluvat, tämän toiminnan kannalta välttämättömät viestit voidaan saada työnantajan käyttöön. -että niiden avaaminen perustuisi työntekijän suostumukseen. -saada selville viestit niissä tilanteissa, joissa suostumusta ei eri syistä ole käytettävissä -Avaamisesta on menettelyssä laadittava kirjallinen selvitys. 26

27 Hyvä tiedonhallinta tietojen saatavuus ja käytettävyys diaarit, luettelot ja hakemistot yleisön saatavilla selostus tietojärjestelmistä: käyttötarkoitus ja siihen tallennettavat tiedot asiakirjarekisteri: vireille panija, -aika, asia, väli- ja lopputoimenpiteet tiedonantovelvollisuus ja päätösvalta 27

28 Kunnallista viestintää koskevat säädökset Perustuslaki Julkisuuslaki Kuntalaki Hallintolaki Maankäyttö- ja rakennuslaki Nimikirjalaki Henkilötietolaki Yt-laki 28

29 Viestinnän teesit Jokaisella perusoikeus tietoon ja hyvään hallintoon Kuntalaki korostaa aktiivista ja avointa viestintää Tärkeistä valmisteltavana olevista asioista tiedotettava Osallistuminen ja vaikuttaminen Tiedon pyyntöä ei tarvitse perustella Salassapito voi perustua vain lakiin Tiedonhallintajärjestelmät kuntoon 29

30 Tietojohtamisen vastinparit Osa-alue Painopiste huomion kohde tai Organisaation Klassinen Kommunikatiivinen suuntaaminen suunnittelu suunnittelu Johtaminen Kontrolli Autonomia Kulttuuri Yksilö Yhteisö Järjestelmät Rakenne Toimintatavat Viestintä Siirtomalli Yhteisyysmalli Tieto Kodifioitu Kokemuksellinen tieto tieto (c) REINO HINTSA 30

31 Tietojohtamisen osa-alueet Tietojohtaminen Järjestelmät Johtaminen Viestintä Org.suunta Kulttuuri Tietojärestelmät Viestintäjärjestelmät Kontrolli Autonomia Siirtomalli Yhteisyysmalli Kommunikatiivinen Klassinen Informaatiokulttuuri Viestintäkulttuuri (c) REINO HINTSA 31

32 Yhteisöviestinnän lähtökohtia Johtajakeskeinen Vastuullinen ja funktionaalinen vuorovaikutteinen Viestinnän tarkoitus Tukea yhteisön tavoitteita Tukea yhteisön ja yksilöiden kehitystä ja tavoitteiden saavuttamista Viestintäkäsitys Johdon työkalu Yksisuuntainen Yhdistävä Monisuuntaista Organisaationrakenne Hierarkkinen Verkostot Tiimit Solut Viestinnän Johto Jokainen tekijät Vastaanottajat Organisaation Jokainen jäsenet 32

33 Nimettäviä Jokaisella sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajalla on oltava tietosuojavastaava (henkilökunnan tukena) Rekisterin pitäjät Tiedostojen hoitajat Arkistojen hoitajat Kotisivuille on nimettävä vastaava toimittaja 33

34 Terveydentilaa koskevat tiedot Työnantajalla olisi oikeus käsitellä terveydentilaa koskevia tietoja vain: - jos se olisi tarpeen sairausajan palkan tai siihen rinnastettavien etuuksien suorittamiseksi tai - perustellusta syystä työntekijän työstä poissaolo-oikeuden selvittämiseksi taikka - jos työntekijä haluaa selvitettävän työkykyisyyttään terveydentilatietojen perusteella. Lääkärintodistuksessa on oltava lääketieteellinen diagnoositieto. Työnantaja tutkii, onko työntekijä oikeutettu sairauden perusteella sairausajan palkkaan. Työnantaja voi käsitellä terveydentilatietoja työturvallisuutta ja työterveyttä koskevissa tilanteissa. Työnhakulomakkeissa ei tulisi kysyä yksityiskohtaisia terveyteen liittyviä tietoja. Työnantajan olisi nimettävä ne henkilöt, jotka joutuvat käsittelemään työntekijän terveydentilatietoja, esimerkiksi palkanlaskenta- ja työsuhdeasioita käsittelevät henkilöt. Vaitiolovelvollisuus rangaistuksen uhalla jatkuisi myös työsuhteen tai muun palvelussuhteen päätyttyä. Työntekijän terveydentilatietoja säilytetään erillään muista työnantajan keräämistä henkilötiedoista. 34

35 Luettelot tietojärjestelmistä ja tietojärjestelmä selosteet Isonkyrön kunnassa on aloitettu vuonna 2000 tietojärjestelmäselosteiden ylläpito. Tässä yhteydessä jokaiselle tiedostolle on nimetty vastuuhenkilö. Samassa yhteydessä on laadittu tietojärjestelmäluettelot ja luettelot vastuuhenkilöistä. Selosteiden ja luetteloiden ylläpito on pakollista. Atk-järjestelmissä olevat tiedostot ovat useiden eri henkilöiden hoidettavana ja vastuuhenkilöt sekä käyttöoikeudet on nimetty. Luetteloita pitää arkistonhoitaja Tarja Perkiö. Tietojärjestelmistä voi pyytää tietoja kuka tahansa, useimmiten edes syytä ei tarvitse ilmoittaa. Henkilöihin liittyviä tiedostoja saa pitää ja käsitellä vain tarpeellisesta syystä. 35

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Annettu Nro 26.8.2011 SMDnro/2011/700 Voimassaoloaika 1.9.2011-31.8.2016 Säädösperusta Suomen perustuslaki 2, 68 (731/1999) Sisäasiainministeriön työjärjestys 70 Kumoaa SM:n ohje SM-2006-01324/Tu-42

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

Henkilöstön tietoturvaohjeet. Johtokunta 7.12.2009 194

Henkilöstön tietoturvaohjeet. Johtokunta 7.12.2009 194 Henkilöstön tietoturvaohjeet Johtokunta 7.12.2009 194 Sisällys: 1. Johdanto 3 1.1. Mitä tietoturvallisuudella tarkoitetaan? 3 1.2. Miksi tietoturvallisuus on tärkeää? 4 1.3. Lainsäädäntö tietoturvallisuuden

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

HENKILÖREKISTERIIN TALLENNETUN TIEDON KORJAAMINEN

HENKILÖREKISTERIIN TALLENNETUN TIEDON KORJAAMINEN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖREKISTERIIN TALLENNETUN TIEDON KORJAAMINEN Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLLYS 1 TIEDON KORJAAMINEN PÄHKINÄNKUORESSA...3 2 HENKILÖTIETOLAIN MUKAINEN

Lisätiedot

Haluan hoitaa hyvin! SUPERIN SELVITYS HENKILÖSTÖMITOITUSTEN TOTEUTUMISESTA YMPÄRIVUOROKAUTISISSA VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA

Haluan hoitaa hyvin! SUPERIN SELVITYS HENKILÖSTÖMITOITUSTEN TOTEUTUMISESTA YMPÄRIVUOROKAUTISISSA VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA Haluan hoitaa hyvin! SUPERIN SELVITYS HENKILÖSTÖMITOITUSTEN TOTEUTUMISESTA YMPÄRIVUOROKAUTISISSA VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA Johdanto Vuosi 2013 jää vanhustyön historiaan merkittävänä vuotena. Heinäkuussa

Lisätiedot

ASIA Potilaan terveydentilasta tiedottaminen KANTELU

ASIA Potilaan terveydentilasta tiedottaminen KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 28.12.2009 Dnro OKV/1168/1/2007 Päätöksen suluissa olevat ja katkoviivoilla merkityt kohdat sisältävät viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 :n 1 momentin 25 kohdan perusteella

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 1 luku Valtiojärjestyksen perusteet 1 Valtiosääntö Suomi

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja x Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kirkkopalvelut ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0215281-7

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen. Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014

Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen. Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014 Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014 Sisäministeriölle Sisäministeriö asetti 15.04.2014 sisäisen turvallisuuden ministeriryhmän toimeksiannosta

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ

KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VAHTI 1 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin säilyttämien

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

Pankkisalaisuusohjeet 2009

Pankkisalaisuusohjeet 2009 Pankkisalaisuusohjeet 2009 i Sisältö Sivu 1 PANKKISALAISUUDEN PERIAATE JA SEN KEHITTYMINEN 1 2 PANKKISALAISUUDEN JA PANKIN LIIKESALAISUUDEN ERO 1 3 SALASSAPITOVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVAT YHTEISÖT 2

Lisätiedot