SELLUA VASTUULLISESTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SELLUA VASTUULLISESTI"

Transkriptio

1 SELLUA VASTUULLISESTI METSÄ FIBRE EXCELLENCE FINLAND JA VUODEN LAATU INNOVAATIO -VOITTAJA 212

2 METSÄ FIBRE EXCELLENCE FINLAND JA VUODEN laatu innovaatio -VOITTAJA 212 Metsä Fibre voitti Suomen Laatupalkintokilpailun Excellence Finland 212 suurten yritysten sarjassa Suomen kaikkien aikojen korkeimmalla kokonaispistemäärällä. Metsä Fibre voitti myös Vuoden laatuinnovaatiopalkinnon kehittämällään Botnia FOX -indeksillä (Fibre Online Index), joka mittaa sellun laatua innovatiivisesti. Botnia FOXin reaaliaikainen laatutieto parantaa tehokkuutta läpi koko arvoketjun. Esite on tiivistelmä laatupalkintokilpailun hakemuksesta täydennettynä vuoden 212 tiedoilla. osaa korjata käyntiaikaiset viat ja tehdä ennakkohuollot. Avainhenkilöohjelma sitouttaa strategian toteuttamisen ja jatkuvuuden kannalta tärkeät henkilöt. Avainhenkilöt osallistuvat tehtäväkiertoon, joka kehittää osaamista ja auttaa ymmärtämään toimintaa laajemmin sekä tunnistamaan parhaita käytäntöjä. Henkilöstön osaamisen kehittäminen on pitkäjänteistä ja tavoitteellista. sisältö Palkitsemisen perustelut 2 Laatujohtaminen tuo hyvät tulokset 4 Turvallisuus Metsä Fibren johto on sitoutunut turvallisuusjohtamiseen. Turvallisuusjohtamismalli on nostanut turvallisuuden keskeiseksi tavoitteeksi, vähentänyt työtapaturmia ja vahvistanut henkilöstön positiivista asennetta turvallisuutta kohtaan. Arviointiryhmä kirjasi Metsä Fibren keskeisiksi parantamisalueiksi: Strategiamuutosten ja muutosten johtamisen kehittäminen systemaattisella skenaariotyöskentelyllä ja muutosprosessin kuvaamisella Positiivisen medianäkyvyyden vahvistaminen Innovointi laajemmin yhteistyökumppaneiden kanssa Sertifiointien, ulkoisten arviointien ja mittaristojen tehokkaampi hyödyntäminen jatkuvassa parantamisessa Ulkoisen benchmarking-toiminnan edelleen systematisointi Sidosryhmäyhteistyölle yhtenäisen mallin luonti eri tehdaspaikkakunnilla Metsä Fibre Johtava havusellun tuottaja 6 virstanpylväät 8 JATKUVAN PARANTAMISEN MERKKIPAALUJA 9 Johtaminen, toimintaperiaatteet ja strategia 1 Henkilöstö ja henkilöstötulokset 14 kumppanuudet ja resurssit 16 Asiakkaat, tuotteet ja palvelut Asiakastulokset 18 ProsessiT 2 Yhteiskuntavastuu ja yhteiskunnalliset tulokset 22 TOIMINNAN TULOKSET 26 Palkitsemisen perustelut Excellence Finland -tuomaristo ja -arvioijat Metsä Fibrestä Strateginen johtaminen Metsä Fibre on rakentanut strategiansa organisaation sidosryhmien tarpeiden mukaisesti. Tämä vastaa yhtiön tavoitetta olla asiakkaiden mielestä halutuin korkealaatuisen sellun ja asiakkaiden liiketoimintaa tukevien palveluiden toimittaja. Mittarit strategian onnistumiselle ovat olemassa ja ne on segmentoitu strategisten painopistealueiden mukaan. Asiakassuuntautuneisuus Metsä Fibren toiminta perustuu prosessijohtamiseen. Tavoitteena on tuottaa asiakkaille korkealaatuisia tuotteita ja lisäarvoa heidän toiminnoilleen. Asiakaslähtöisyys ja arvon tuotto asiakkaalle näkyvät läpi toimintojen organisaation johdosta tuotantohenkilöstöön asti. Kestävä kehitys Metsä Fibre on panostanut tehtaidensa ympäristösuorituskyvyn nostamiseen eturivin toimijoiksi. Tehtaat tuottavat käyttämänsä energian itse, ja ylijäämä myydään eteenpäin. Tehtaat tuottavat noin 2 % Suomen puupohjaisen bioenergian määrästä. Metsä Fibre kehittää tehtaitaan elinkaarimallin mukaan. Metsä Fibren johto ja koko organisaatio on sitoutunut jatkuvaan kehittämiseen ja parantamiseen. Yhtiön toimintajärjestelmän multi-site-sertifiointi kattaa seitsemän eri standardia. Yrityksessä hyödynnetään sisäistä ja ulkoista benchmarkingia. Niiden avulla tunnistetut parhaat käytännöt otetaan kaikissa tehtaissa yhteiseen käyttöön. Toimintojen jatkuva kehittäminen Metsä Fibressä toiminnan kehittämistä johdetaan systemaattisesti. Prosessit on tunnistettu sekä kuvattu. Palaverikäytännöt ovat systemaattisia ja toimivat viestinvälittäjinä ja verkottajina. Kehityshankkeita seurataan projektisalkun avulla. Muistiot ja kehityshankkeet dokumentoidaan sähköisiin järjestelmiin, jolloin ne ovat reaaliaikaisesti käytettävissä. Osaamisen kehittäminen Metsä Fibren tuotantohenkilöstön monitaitoisuusmalli mahdollistaa tehtaiden kustannustehokkaan ja laadukkaan ajon, koska tuotantohenkilöstö Metsä Fibre on käynnistänyt vuoden 213 alussa projekteja ja toimenpiteitä, jotka tähtäävät parannettavien alueiden kehittämiseen. METSÄ FIBREN KOKONAISPISTETASO KAIKKIEN AIKOJEN PARAS SUOMEN LAATUPALKINTOKILPAILUSSA Suoritetun arvioinnin perusteella Metsä Fibren kokonaispisteet olivat alueella pistettä asteikon ollessa 1 pistettä. 99 Kokonaispisteet Suomen laatupalkintokilpailun ja Excellence Finland -finaalin mediaanitulos Euroopan Excellence Award -kilpailun tulosten keskiarvo vuodelta 211 X 2 SELLUA VASTUULLISESTI Palkitsemisen perustelut Palkitsemisen perustelut SELLUA VASTUULLISESTI 3

3 Laatujohtaminen tuo hyvät tulokset Toimintasuunnitelmia ja tavoitteita voidaan luoda johdon työpöydällä, mutta yksin niillä ei käytännön elämässä synny tuloksia. Johdon tehtävä on asettaa päätavoitteet ja innostaa ihmisiä ja näin johtaa organisaatiota tekemään luovaa suunnittelutyötä ja tavoitteiden määrittämistä. Erityisesti jos yrityksen missiota ja visiota ollaan perusteellisesti uusimassa, on ennen tarkemman suunnittelutyön aloittamista vietävä työntekijöille viestiä uusista päämääristä. Ihmisten on todella ymmärrettävä, mihin oman vastuualueen työ on suunnattava, jotta syntyy tehokas kokonaisuus. Yrityksen johtamisessa on peruselementtejä, joiden on toimittava, jotta kokonaistulos on hyvä. Yrityksellä on perustehtävä olemassaoloonsa. Tämä missio on omistajien ja johdon selkeästi määriteltävä. On syytä kirkastaa myös yrityksen tavoitetila eli visio, jota kohti yritys pyrkii. Vision saavuttamiseksi täytyy valita keinot, joilla kehitystyötä tehdään. On siis valittava ne vahvuudet, joita jatkuvasti kehittämällä kilpailuetu markkinoilla saavutetaan. Kuinka tällainen ajatustyö sitten muutetaan konkretiaksi ja laadukkaasti kaikkien työntekijöiden yhteiseksi päämääräksi, on jokaisen yritysjohtajan suurimpia haasteita. Hihat on käärittävä ja työtä tehtävä perusteellisesti: Tehtävät ja toimenpiteet kirjataan yhteisvoimin suunnitelmiksi. Pidemmän aikavälin kokonaisvaltaiset suunnitelmat tarkennetaan riittävän yksityiskohtaisiksi lyhyen aikavälin työohjelmiksi. Jokainen työvaihe tarvitsee konkreettiset ja selkeästi mitattavat tavoitteensa. Jotta tavoitteiden määrittely onnistuu, on tunnistettava sidosryhmät, joiden intressejä yritys tukee asiakkaat, omistajat, henkilöstö ja yhteiskunta nostetaan kukin vuorollaan tarkastelun kohteeksi. Työn tekeminen yrityksessä on siis jäsenneltävä tiukasti: on kuvattava liiketoimintaprosessit sekä yksiköt, joista kuhunkin prosessiin tarvittava työvoima irrotetaan. Vastuiden on oltava selkeät, ja organisaation siiloutumista toisistaan eristyneiksi yksiköiksi on varottava. Tähän auttaa yhtiön toiminnan jaottelu kokonaisvaltaisiksi prosesseiksi. Kun kaikki tämä on tehty, yritysjohdolla on käsissään kone, joka alkaa tuottaa haluttuja tuloksia. Koneen käynnistämiseen ja ennen kaikkea pitkäjänteiseen käynnissäpitoon yhä paremmin kierroksin tarvitaan osaava ja motivoitunut henkilökunta. Motivoitumisen keskeisin elementti on siinä, että ihmiset tunnistavat oman roolinsa ja tehtävänsä kokonaisuudessa ja arvioivat työnsä merkittäväksi. Jokaisen työtehtävän ja työvaiheen merkitys yrityksen kokonaistavoitteiden saavuttamiseksi on kyettävä tunnistamaan, ja johdon tehtävä on varmistaa, että tunnistaminen onnistuu. Kaikki inhimillinen toiminta niin myös yritysten kehitys kohtaa ajoittain suuria murroksia. Yritysten tuotteita ja liiketoimintatapoja on aika ajoin syytä mullistaa ja ottaa kehityshyppyjä. Eri aloilla näiden kehitysjaksojen väli voi vaihdella suurestikin kuukausista kymmeniin vuosiin. Yhteistä kaikille kuitenkin on, että muutosten välinen aika on käytettävä jatkuvaan parantamiseen, sinnikkääseen kehittämiseen, jota ohjataan yrityksen ja sen prosessien tavoitteita päivittämällä ja tuloksia mittaamalla. Muutostarve on syytä ulottaa myös ihmisten henkilökohtaiseen osaamiseen ja työtehtävien kehittämiseen osaamisen myötä. Siten ylläpidetään valmius tarvittaessa suurempaan muutosvaiheeseen ja myös motivaatio näennäisesti rutiininomaisen ja vakaana pysyvän tehtävän hoitamiseen. Näitä tehtäviä yrityksessä on toteutettava peräänantamattomasti vuodesta toiseen. Toimintaa on arvioitava kriittisesti ja analyyttisesti sekä sisäisin että ulkoisin voimin. Jos kehitystä eri osa-alueita arvioitaessa havaitaan, johto voi todeta, että laatujohtaminen yrityksessä toimii. Ilkka Hämälä Toimitusjohtaja 4 SELLUA VASTUULLISESTI Laatujohtaminen tuo hyvät tulokset Laatujohtaminen tuo hyvät tulokset SELLUA VASTUULLISESTI 5

4 METSÄ FIBRE JOHTAVA HAVUSELLUN TUOTTAJA Metsä Group Liikevaihto 5, mrd. Henkilöstöä yhteensä euroa yhteensä 11 5 Metsäliitto Osuuskunta KONSERNIN EMOYHTIÖ OMISTAJINA 125 SUOMALAISTA METSÄNOMISTAJAA Metsä Tissue Pehmo- ja RUOANLAITTOpaperit Metsä Board Kartonki ja paperi Metsä Fibre Sellu Metsä Wood Puutuotteet Metsäliitto Puunhankinta Puunhankinta ja metsäpalvelut Liikevaihto 1, mrd. euroa Liikevaihto 2,1 mrd. euroa Liikevaihto 1,3 mrd. euroa Liikevaihto,9 mrd. euroa Liikevaihto 1,5 mrd. euroa henkilöstö 3 henkilöstö 3 3 henkilöstö 87 henkilöstö 2 7 henkilöstö 1 Metsä Fibre Oy on Euroopan kolmanneksi suurin kemiallisen sellun valmistaja ja maailman neljänneksi suurin pitkäkuitusellun toimittaja. Toimialamme on kemiallinen metsäteollisuus. Tuotamme sellua neljällä tuotantolaitoksellamme Suomessa. Asiakkaamme ovat korkealaatuisten paperi- ja pakkaustuotteiden valmistajia. Metsä Fibre Oy on osa Metsä Groupia. Sen omistavat emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunta (5,2 %), Metsä Board (24,9 %) ja Itochu Corporation (24,9 %). Toimintaamme ohjaavat voimakkaasti asiakkaidemme tarpeet sekä yrityksemme arvot. Toimintaamme ohjaavat voimakkaasti asiakkaidemme tarpeet sekä yrityksemme arvot. Asiakkaamme odottavat meiltä tasalaatuista tuotetta oikean määrän juuri oikeaan aikaan sekä palveluita, jotka auttavat heitä tehostamaan omaa toimintaansa. Yhtiön johto ja henkilöstö ovat määrittäneet Metsä Fibren arvot prosessissa, johon koko henkilöstö on laajasti osallistunut. Arvot näkyvät päivittäisessä toiminnassamme ja heijastuvat asiakkaisiimme ja muihin yhteistyökumppaneihimme. Yhtiömme keskittyy erityisesti pitkäkuituisen havusellun tuottamiseen. Tuotamme myös lyhytkuituista koivusellua ja lisäksi myymme merkittävän määrän päämiestemme Metsä Boardin ja Cenibran markkinaselluja. Metsä Fibren liikevaihto 212 oli 1,3 miljardia euroa ja tulos ennen veroja 145 miljoonaa euroa. Oheistuotteet puupohjainen energia, mäntyöljy ja tärpätti muodostavat 1 % liikevaihdosta. Sähköenergian omavaraisuus vuonna 212 oli 151 %. Metsä Fibre työllistää noin 87 henkilöä. Metsä Fibren neljän tehtaan, Joutsenon, Kemin, Äänekosken ja Rauman, yhteiskapasiteetti on 2,4 milj. tonnia valkaistua havu- ja koivusellua. Vastaamme myös päämiestemme Metsä Boardin ja Cenibran sellujen myynnistä ja markkinoinnista, mikä kasvattaa kokonaismyyntimme vuositasolla noin 3,4 milj. sellutonniin. Metsä Fibren tehtaiden puunkäyttö vuonna 212 oli 11,7 milj. m 3. Metsä Fibre omistaa Venäjällä modernin sahalaitoksen. Saha käynnistyi vuonna 26. metsä fibren arvot Luotettavuus Menestyksemme perustuu pitkäjänteiseen yhteistyöhön sidosryhmiemme kanssa. Arvostamme toistemme työtä ja osaamista ja vahvistamme eri sidosryhmiemme luottamusta toimimalla johdonmukaisesti ja ennustettavasti. Vastuullinen tuloksenteko Kannamme vastuumme ympäristöstä, yhteistyökumppaneistamme ja toisistamme menestyvän liiketoiminnan ja metsä talouden turvaamiseksi. Tuloksellisuus on välttämätön edellytys toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Yhteistyö Kehitämme toimintaamme yhteistyössä asiakkaittemme kanssa ja jaamme tietoa sekä parhaita käytäntöjä toisillemme. Toimimme yhtenä konsernina hyödyntäen keskinäisiä synergioita ja luottaen yhteisiin etuihin. Uudistuminen Tiedostamme tulevaisuuden haasteet ja uskallamme kyseenalaistaa ennakkoluulottomasti vanhat toimintatavat tarjotaksemme asiakkaillemme parempia tuotteita ja palveluja heidän liiketoimintojensa tueksi. 6 SELLUA VASTUULLISESTI METSÄ FIBRE JOHTAVA HAVUSELLUN TUOTTAJA METSÄ FIBRE JOHTAVA HAVUSELLUN TUOTTAJA SELLUA VASTUULLISESTI 7

5 JATKUVAN PARANTAMISEN MERKKIPAALUJA WIESBADEN SAKSA myyntikonttori Espoo suomi pääkonttori 212 Excellence Finland ja Vuoden laatuinnovaatio -voitto kemi MILANO ITALIA myyntikonttori SHANGHAI KIINA myyntikonttori kapasiteetti 59 tn puunkäyttö 3,1 milj. m 3 ecf-valkaistua havu- ja lehtisellua henkilöstö Prosessien, arviointien, johdon katselmusten ja benchmarkingin edelleen kehittäminen. Innovaatiofoorumin kehittäminen. Excellence Finland -kartoitus (EFQM itsearviointi). 21 Recognised Excellence 5 star -tunnustus. Tavoitteeksi Laatupalkintokilpailun voitto. Päätös osallistumisesta Laatuinnovaatiokilpailuun. virstanpylväät 212 Itochusta tulee Metsä Fibren osakas 212 Metsä-Botniasta tulee Metsä Fibre, osa Metsä Groupia 21 Metsäliiton omistus Metsä-Botniasta vahvistuu rauma kapasiteetti 63 tn puunkäyttö 3,5 milj. m 3 ecf-valkaistua havusellua henkilöstö 125 äänekoski kapasiteetti 53 tn puunkäyttö 2,4 milj. m 3 ecf-valkaistua havu- ja lehtisellua henkilöstö Voimakas panostus turvallisuusjohtamiseen. Yhtiötasoisen prosessikartan mukainen toimintajärjestelmä. Arviointien ja katselmusten toimenpiteiden seurantatyökalu. 28 Palvelutoimittajien johtamismalli. Arviointien kehityskohteiden systemaattinen seuranta. Recognised Excellence 4 star -tunnustus. 27 Laatujohtamisen projektisalkku. Toiminnan kuvaus ja mittaristo (EFQM). 21 Sellumarkkinoiden laajin tuotevalikoima 29 Uruguayn tehtaan divestointi 29 Selluntuotanto loppuu Kaskisissa 26 Saha käynnistyy Venäjällä 23 Uruguayn sellutehdasinvestointi käynnistyy 21 Joutsenon tehtaan uudelleenrakentaminen päätökseen 1997 Äänekosken Metsä-Sellu Oy:n ja Joutsenon Pulpin selluliiketoiminnat yhdistetään Metsä-Botniaan 1996 Metsä-Rauman sellutehdas käynnistyy 1995 Botnia Pulps -myyntiorganisaatio aloittaa toimintansa joutseno kapasiteetti 675 tn puunkäyttö 3,7 milj. m 3 ecf-valkaistua havusellua henkilöstö 14 Metsä Svirin saha kapasiteetti 23 m 3 puunkäyttö 55 m 3 raaka-aine kuusi henkilöstö EFQM-itsearviointi ja päätös osallistumisesta Suomen laatupalkintokilpailuun. 24 Ensimmäinen yhtiötasoinen EFQMitsearviointi. Kaikki järjestelmät sisältävä multi-site-sertifikaatti. 23 Vuosittaiset henkilöstön tyytyväisyysmittaukset. Työntekijöiden monitaitoisuus -toimintamalli. 22 Vuosittaiset asiakastyytyväisyysmittaukset (TUTKA). Balanced Score Card -mittaristo Kemi Oy fuusioidaan Metsä-Botniaan 1985 Selluntuotanto alkaa Äänekoskella 1977 Selluntuotanto alkaa Kaskisissa 2 Siirtyminen itsenäisten tehtaiden tuotantokeskeisestä organisaatiosta yhdeksi asiakassuuntutuneesti prosessijohdetuksi yhtiöksi alkoi. Prosessi- ja tuotekehitys -projektisalkku. Asiakasvastuuketjut Oy Metsä-Botnia Ab perustetaan 8 SELLUA VASTUULLISESTI virstanpylväät JATKUVAN PARANTAMISEN MERKKIPAALUJA SELLUA VASTUULLISESTI 9

6 JOHTAMINEN, TOIMINTAPERIAATTEET JA STRATEGIA TAVOITTEET SIIVITTÄVÄT HUIPPUTULOKSIIN PROSESSIJOHTAMINEN Metsä Fibren strategian perustana ovat yhtiön perustehtävä ja tavoitetila: tehtävämme on olla selluliiketoiminnan ammattitaitoisin osaaja ja alan tehokkain toimija. Pyrimme asiakkaidemme halutuimmaksi korkealaatuisen sellun ja heidän liiketoimintaansa tukevien palvelujen toimittajaksi. Metsä Fibren johtoryhmä määrittää vuosittain strategiset avaintavoitteet ja mittarit neljän painopistealueen näkökulmasta: Omistaja, Asiakas, Sisäinen tehokkuus ja Osaaminen. Yhtiön liiketoiminta on määritetty ydinprosesseiksi Johtaminen, Asiakkuus sekä Hankinta ja valmistus. Henkilöstö on organisoitu osaamiskeskuksiksi Liiketoiminnan kehittäminen, Liiketoiminnan tuki ja ohjaus, Tuotanto sekä Myynti- ja markkinointi. Ydinprosessien ja osaamiskeskusten johtajat ovat yhtiön johtoryhmän jäseniä. JOHTO SUUNNANNÄYTTÄJÄNÄ Metsä Fibren suorituskyvyn parantaminen perustuu jatkuvan parantamisen periaatteeseen, jonka selkärankana ovat systemaattinen vuosisuunnittelu, tavoitteellinen mittarien valinta ja suorituskyvyn jatkuva seuranta. Verkostoidumme asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa uusien ratkaisujen löytämiseksi. Henkilöstön osaamista hyödynnetään mahdollisimman laajalti yhtiön sisäisessä projektityössä. Kannustamme henkilöstöä tuomaan ideat koko henkilöstön yhteiseen innovaatiofoorumiin, jonka käynnistimme vuonna 212. Vuosisuunnittelun yhteydessä strategiset avaintavoitteet tarkennetaan vuosisuunnittelun painopistealueiksi. Prosessien omistajat asettavat painopistealueiden mukaisesti vuosisuunnittelun tavoitteet ja mittarit ydinprosesseille, josta ne tarkennetaan edelleen pää- ja osaprosessien tavoitteiksi ja mittareiksi. Näin strategia konkretisoituu henkilökohtaisiksi tavoitteiksi kehityskeskusteluissa. Yrityksen johto viestii strategiaa kaikilla toimipaikoilla järjestettävissä informaatio- ja keskustelutilaisuuksissa kahdesti vuodessa. Alkuvuoden tilaisuus painottuu strategiaan ja tulokseen, loppuvuoden vuosisuunnitte luun ja tavoitteiden saavuttamisen välitarkasteluun. Lisäksi johdon edustajat käyvät tehdasinfoissa ennalta määriteltyjen teemojen mukaisesti. Tavoitteiden toteuttamista seurataan jatkuvasti johtoryhmissä. Yhtiön arvot, luotettavuus, uudistuminen, yhteistyö ja vastuullinen tuloksenteko, ohjaavat esimiestyön ja toiminnan kehittämistä. Johto korostaa annettuihin lupauksiin ja tehtyihin sopimuksiin sitoutumista niin asiakassuhteissa kuin henkilöstöasioissa. Arvojen toteutumista päivittäisessä toiminnassa mitataan vuosittain sekä asiakas- että henkilöstökyselyn avulla. Metsä Fibren johtamiskulttuurille on ominaista arvojenmukaisuus, jatkuva parantaminen ja tavoitteellisuus. Esimerkiksi sisäinen tehokkuus -painopistealueen tavoitteet vuonna 212 olivat turvallisuustason vakiinnuttaminen parhaiden tasolle ja tehtaiden käytettävyyden parantaminen. Osaaminen-painopistealueen tavoitteena taas oli asiakkaan arvoketjun ymmärtäminen ja syvällisen prosessiosaamisen lisääminen. toimintamallina asiakassuuntautunut prosessijohtaminen liiketoiminnan kehittäminen Liiketoiminnan tuki ja ohjaus johtaminen asiakkuus hankinta ja valmistus Tuotanto osaamiskeskukset Myynti ja markkinointi asiakas toiminta-ajatus tavoitetila Metsä Fibren perustehtävä on olla selluliiketoiminnan ammattitaitoisin osaaja ja alan tehokkain toimija. Metsä Fibren asiakkaat arvioivat yhtiön olevan halutuin korkealaatuisen sellun ja asiakkaiden liiketoimintaa tukevien palvelujen toimittaja. 1 SELLUA VASTUULLISESTI JOHTAMINEN, TOIMINTAPERIAATTEET JA STRATEGIA JOHTAMINEN, TOIMINTAPERIAATTEET JA STRATEGIA SELLUA VASTUULLISESTI 11

7 METSÄ FIBREN MENESTYSTEKIJÄT Strateginen johtaminen Asiakassuuntautunut prosessijohtaminen Keskittyminen ydinliiketoimintaan Kustannustehokkuus Syvällinen kuituosaaminen yhdistettynä toimialan laajimpaan tuote- ja palveluvalikoimaan Botnia-tuotemerkki Henkilöstön osaaminen Kestävä kehitys Turvallisuusjohtaminen Toiminnan systemaattinen kehittäminen strategian kulmakivet jatkuvan parantamisen perustana systemaattinen vuosisuunnittelu Sidosryhmät arvot Asiakkuus Osaaminen kustannustehokkuus Asiakkaat Ohjaus PERUSTEHTÄVÄ MISSIO JA TAVOITETILA VISIO TAVOITETILA Halutuin korkealaatuisen sellun ja asiakkaiden liiketoimintaa tukevien palveluiden toimittaja. Omistajat Henkilöstö STRATEGIAN KULMAKIVET: ASIAKKUUS, OSAAMINEN, KUSTANNUSTEHOKKUUS PAINOPISTEALUEET JA AVAINTAVOITTEET Olemme luotettavin kumppani Vaadimme itseltämme yhä enemmän Teemme tulosta vastuullisesti myös tulevaisuudessa Yhteiskunta Toimintasuunnitelmat Tulokset 12 SELLUA VASTUULLISESTI JOHTAMINEN, TOIMINTAPERIAATTEET JA STRATEGIA JOHTAMINEN, TOIMINTAPERIAATTEET JA STRATEGIA SELLUA VASTUULLISESTI 13

8 HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖTULOKSET MENESTYKSEN TAKANA ON OSAAVA HENKILÖSTÖ OSAAVA HENKILÖSTÖ Henkilöstön osaaminen on tärkeä osa Metsä Fibren vastuullista toimintatapaa. Yhtiö panostaa henkilöstön pitkäjänteiseen kehittämiseen, jota erilaiset henkilöstön koulutusohjelmat tukevat. Avainhenkilöohjelman tavoitteena on turvata huipputason osaaminen tulevaisuuden haasteissa. Johdon määrittämille avaintehtäville on tehty seuraajasuunnitelma. Kaikilla Metsä Fibren tehtailla on käytössä tuotantohenkilöstön monitaitoisuusmalli. Mallin tarkoituksena on, että tuotannon vuorohenkilöstöllä on prosessien käytön osaamisen lisäksi kunnossapito-osaamista tehtaiden kustannustehokkaan ja laadukkaan ajon varmistamiseksi. Henkilöstön kokonaisvahvuus on noin 87 henkilöä. Työntekijöitä on 7 % ja toimihenkilöitä 3 %. Ikäjakauman seuranta ohjaa henkilöstösuunnittelua. Henkilöstö on jakautunut eri osaamiskeskuksiin. Metsä Fibressä aloitettiin vuosittaiset henkilöstön kehityskeskustelut vuonna Esimies ohjaa yksilön suoritusta strategiasta johdettujen tavoitteiden suuntaisesti ja varmistaa kehittymisen henkilökohtaisella kehityssuunnitelmalla ja sen seurannalla. Kehityskeskustelut auttavat jokaista suuntaamaan työpanostaan liiketoiminnan kannalta oleellisille alueille. Keskusteluissa palautetta annetaan molempiin suuntiin. Koko henkilöstö on vuodesta 1997 lähtien kuulunut Metsä Fibren hallituksen vuosittain vahvistaman tulos- ja kannustinpalkkion piiriin. Työyhteisön toimivuustutkimus tehdään vuosittain. Tutkimustuloksia käsitellään yhtiö-, osaamiskeskus-, tehdas- ja vuorotasoisesti. Esimiehet saavat palautteen omasta johtamisestaan. Palautteen perusteella määritetään vuosisuunnitelmiin henkilöstön kehittämisen painopistealueet. Osaamisen kehittäminen Tuotantohenkilöstön monitaitoisuusmalli Henkilöstön osaamiskartoitukset Avainhenkilöohjelma Avainhenkilöiden tehtäväkierto Pitkäjänteinen ja tavoitteellinen henkilöstökoulutus Poistumaennustetyökalu Koko henkilöstön kattavat säännölliset kehityskeskustelut ja henkilökohtaiset kehityssuunnitelmat Henkilöstötutkimuksen tulokset Toimintaedellytykset Arvojen toteutuminen käytännössä Sairauspoissaolo-% Sairauspoissaolo -% Paperiteollisuuden työntekijät Vertailutiedot Metsäteollisuus ry Esimiestyöntaso Monitaitoisuuskoulutuksiin OSALLISTUNEIDEN prosessinhoitajien lkm ja %-osuus. Johtamistaso Kokonaisarvosana 7,5 8, 8,5 9, Fenix BM Monitaitoisuuskoulutuksiin osallistuneet %:a prosessinhoitajista Vertailutiedot Fenix Consulting Oy 14 SELLUA VASTUULLISESTI HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖTULOKSET HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖTULOKSET SELLUA VASTUULLISESTI 15

9 KUMPPANUUDET JA RESURSSIT KESKITYMME YDINOSAAMISEEN METSÄ GROUP Pääraaka-aineemme puun meille toimittaa Metsäliitto Osuuskunta, joka on Metsä Fibren omistaja. Läheinen yhteys pääraaka-aineen toimittajaan luo mahdollisuuden ohjata toimintaa tehokkaasti. Hyödynnämme Metsä Groupin yhteisiä tukifunktioita, jolloin saavutamme synergiaetuja. Keskei set tukifunktiot ovat: taloushallinnon palvelut, tietohallinto, henkilöstöpalvelut, lakiasiat, ympäristö- ja yritysvastuupalvelut, viestintä ja materiaalihallinta. Useita Metsä Fibren toimintamalleja on parhaana käytäntönä otettu käyttöön Metsä Groupissa, esimerkiksi turvallisuusjohtaminen, monitaitoisuusmalli, rekrytointikoulutusohjelmat ja arvojen määrittely. TOIMITTAJAT Metsä Fibre on strategiassaan määritellyt ydinosaamisalueensa. Muu tarvittava osaaminen hankitaan luotettavilta palvelujen ja tuotteiden toimittajilta. Metsä Fibre on valinnut itselleen strategiset yhteistyökumppanit, joiden kanssa yhtiö toimii tiiviissä yhteistyössä. Kumppanien valintaa ohjaa kumppanin osaaminen ja kustannustehokkuus. Yhteistyökumppanien tarjoaman palvelun, tavaran tai raaka-aineen tulee olla kumppanin ydinosaamista. Tehtaiden kunnossapito on ulkoistettu YIT:n prosessikunnossapitoon kuuluvalle Botnia Mill Servicelle (BMS), josta Metsä Fibre omistaa osuuden. Mittaportti Oy vastaa puun vastaanotosta ja mittauksesta. Päälaitetoimittajiemme Andritzin ja Metson kanssa on solmittu sopimukset laajasta tehdasprosessien kehittämisestä ja ylläpidosta. MUUT SIDOSRYHMÄT Metsä Fibre on määritellyt tärkeimmät sidosryhmänsä ja toimintamallit sidosryhmä-analyysissä yhtiö- ja tehdastasoilla. Toimimme alan verkostoissa esim. Metsäteollisuus ry, Finnish Bioeconomy Cluster FIBIC Oy, rahoittajat, työntekijä- ja toimihenkilöjärjestöt. Tehtaat tekevät yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa: tehtailla käy vuosittain noin 3 5 vierailijaa, mm. metsänomistajia, paikallisia viranomaisia, koululaisia ja opiskelijoita, lehdistön edustajia sekä muita paikallisia mielipidevaikuttajia. keskitymme ydinosaamiseen metsä fibren ydinosaaminen Tuotantotoiminta Prosessi- ja tuotekehitys Asiakasosaaminen Myynti- ja markkinointiosaaminen kokonaisvastuulliset kunnossapitokumppanit Mekaaninen kunnossapito Sähköautomaatio Materiaalitoiminnot kumppanuus eri toimijoiden kanssa Rakennuskunnossapito Kuljetukset Ulkoalueiden hoito Siivous Vartiointi/suojelu 16 SELLUA VASTUULLISESTI KUMPPANUUDET JA RESURSSIT KUMPPANUUDET JA RESURSSIT SELLUA VASTUULLISESTI 17

10 Asiakkaat, tuotteet ja palvelut Asiakastulokset ASIAKKAAt OVAT TOIMINTAMME YDIN Asiakaslähtöinen toimintamalli Avainasiakasjohtaminen Asiakasvastuuketjut Asiakassuunnitelmat Innovaatiopäivät Asiakastyytyväisyyskysely ja asiakaspalvelupäälliköiden käyntiraportit Customer Relationship Management -järjestelmä (CRM) Toiminnan kehittäminen asiakaspalautteen perusteella Lisäarvoa asiakkaille Asiakkaitamme ovat korkealaatuisten paperi-, kartonki- ja pehmopaperituotteiden sekä erikoistuotteiden valmistajat. Päämarkkinat ovat Euroopassa, mutta myynti Aasiaan, erityisesti Kiinan markkinoille, kasvaa jatkuvasti. Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa. Yhteisten kehityshankkeiden tavoitteena on tuoda lisäarvoa asiakkaalle monipuolisesti. Kaikille säännöllisille asiakkaillemme olemme määrittäneet asiakasvastuuketjun, jonka tavoitteena on tarjota asiakkaalle henkilökohtaista palvelua ja suorat kontaktit sekä varmistaa, että koko Metsä Fibren osaaminen on asiakkaan käytettävissä. LAAJA TUOTE- JA PALVELUTARJONTA Tuotemerkkimme on Botnia, joka tarkoittaa korkealaatuisten sellujen lisäksi asiakkaiden kilpailukykyä tukevia palveluita ja osaamista. Brändilupauksemme Fibres of Success korostaa, että olemme asiakkaillemme luotettava ja sitoutunut kumppani, joka panostaa yhteisen toiminnan jatkuvuuteen ja palveluidemme jatkuvaan kehittämiseen. Laaja tuotevalikoimamme sisältää neljän oman tehtaamme ECFvalkaistut (Elementary Chlorine Free) pohjoisen havusellut ja koivusellun. Lisäksi markkinoimme ja myymme päämiestemme Cenibran ja Metsä Boardin selluja. Tuotevalikoimamme on markkinoiden laajin, siihen kuuluu yli 2 sellulaatua. Tehtävämme on olla kustannustehokkain ja ammattitaitoisin selluntoimittaja asiakkaillemme. Tämä edellyttää, että ymmärrämme heidän prosessinsa, laatuvaatimuksensa ja logistiikkatarpeensa. Yhteistyössä asiakkaan kanssa etsimme parhaat logistiset ratkaisut. Optimoimme näin sellun saatavuuden asiakkaalle kustannustehokkaasti ja kestävästi. Metsä Fibre on siirtynyt ensimmäisenä sellunvalmistajana maailmassa RFID-teknologiaan pohjautuvaan selluyksiköiden seurantaan, mikä vahvistaa kuljetusketjun tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä entisestään. Kehittämämme sellun laatua kuvaava Botnia FOX (Fibre Online Index) -indeksi, jolla Metsä Fibre voitti Laatuinnovaatiokilpailun 212, yhdistää innovatiivisesti Metsä Fibren syvällisen asiakasosaamisen, sellunvalmistuksen teorian ja tilastomatematiikan hyödyntämisen. Botnia FOXin reaaliaikaista laatutietoa voimme hyödyntää asiakkaidemme hyväksi läpi koko arvoketjun tehokkuuden parantamiseksi. Laatuindeksin jatkosovellus toi Metsä Fibrelle voiton Metsä Groupin sisäisessä Pääjohtajan tuottavuus- ja innovaatiokilpailussa 212. Metsä Fibressä on kesäkuusta 213 lähtien Joutsenon tehtaalla käytössä uudenlainen sellunvalmistusprosessi, polysulfidikeitto. Investointimme ansiosta kykenemme tarjoamaan asiakkaillemme uuden havusellulaadun, joka parantaa ajettavuutta ja kustannustehokkuutta asiakkaan prosessissa. Samalla Joutsenon tehtaan tuotantokapasiteetti kasvaa lähes 1 prosenttia ja tuotantotehokkuus paranee. BOTNIA-BRÄNDI FIBRES OF SUCCESS Botnia sellun valmistus Korkea ja tasainen laatu Huippuosaaminen/ihmiset Modernit laitteet kestävä kehitys Sertifioinnit Ympäristönsuojelu Työturvallisuus Kustannustehokkuus Hintakilpailukyky Maksuehdot ja rahoitus Kokonaiskustannus tekninen asiakaspalvelu Kuituosaaminen asiakkaalla Laaja palvelukonsepti Yhteinen tuotekehitystyö Logistiikka Oikeaan aikaan & paikkaan Toimitusvarmuus Varastointi/kuljetuspalvelut lisäarvo asiakkaalle Fibres of Success ASIAKAS AsiakasVastuuketju TUTKA-asiakastyytyväisyys, kokonaisarvosana (asteikko 4 1) TUTKA-asiakastyytyväisyystulokset osa-alueittain (asteikko 4 1) asiakas Metsä Fibre 8,8 8,6 8,4 Luotettavuus tuotanto tuotanto 8,2 8, Tekninen tuki strateginen projekti Tekninen asiakaspalvelu 7,8 7, Vertailutiedot Fenix Consulting Oy Fenix BM erinomainen Fenix BM hyvä Asiakasosaaminen ja tuki asiakkaan prosessiin logistiikka myynnin tuki Asiakastyytyväisyyden jatkuva seuranta asiakaspalvelupäälliköiden käyntiraporttien perusteella Tuotteiden laatu ja kehittäminen 1 98 osto johto myynti johto Hyvä Tyydyttävä Huono : Hyvä 9% Viestintä ja yhteydenpito Fenix BM erinomainen Fenix BM hyvä Vertailutiedot Fenix Consulting Oy 18 SELLUA VASTUULLISESTI Asiakkaat, tuotteet ja palvelut Asiakastulokset Asiakkaat, tuotteet ja palvelut Asiakastulokset SELLUA VASTUULLISESTI 19

11 PROSESSIT KEHITÄMME PROSESSEJA JA PIDÄMME TEHTAAT ERINOMAISESSA KUNNOSSA TEHTAAT JA TEKNOLOGIA Metsä Fibren tehtaat ovat tehokkaita ja erittäin hyvässä teknisessä kunnossa. Kaikilla tehtailla käytetään EU:n määrittelemää parasta saatavilla olevaa tekniikkaa (BAT). Tehtaiden hyvä ympäristösuorituskyky on Metsä Fibrelle strateginen kilpailutekijä. Sellunvalmistuksessa käytetty puu, raakavesi ja sellun keitto-, valkaisuja muut prosessikemikaalit hyödynnetään tehokkaasti ja kierrätetään prosessissa. Metsä Fibre tuottaa myös merkittäviä määriä oheistuotteita, kuten mäntyöljyä, tärpättiä ja puupohjaista energiaa. Sellutehtaat tuottavat energiaa runsaasti yli oman tarpeensa. Sellutehtaat ovat pitkäaikaisia investointeja. Ylläpidämme tehtaita elinkaarimallin mukaisesti. Elinkaarimalli on tehtaan koko elinkaarelle tehty investointi-, suurkorjaus- ja kehitystoimenpidesuunnitelma, jolla varmistetaan tehtaan suorituskyvyn jatkuva parantaminen ja kustannustehokas toiminta. PROSESSIEN YLLÄPITO JA KEHITTÄMINEN Metsä Fibren johtamismalli on asiakassuuntautunut prosessijohtaminen. Liiketoimintaprosessit on tunnistettu ja niille on nimetty prosessinomistajat ns. prosessikartassa vuodesta 2 alkaen. Yhtiön johto tarkastaa prosessien ja osaamiskeskusten muodostaman kokonaisuuden vuosittain. Metsä Fibren Laatujohtaminen-prosessi tukee prosessinomistajia toiminnan kehittämisessä. Kaikki prosessit arvioidaan sisäisesti kolmen vuoden jaksoissa. Prosessien ja sertifioitujen järjestelmien johdon katselmukset suoritetaan joko yrityksen, asiakkuus- tai tuotannon johtoryhmässä vuosikellon mukaisesti. Prosessikarttaa ja prosesseja ylläpidetään ja kehitetään suunnitelmallisesti vuosittain. Näin varmistetaan prosessikaavioiden ja dokumentaation ajantasaisuus toimintajärjestelmässä. Metsä Fibre panostaa sisäisten ja ulkoisten arviointien sekä johdon katselmusten hyödyntämiseen toiminnan kehittämisessä. Prosessien omistajat ja johto saavat näin säännöllisesti palautetta ohjatakseen kehitystä oikeaan suuntaan. Arviointien ja katselmusten tuloksena syntyneet toimenpiteet kirjataan, ja johtoryhmät seuraavat toimenpiteiden toteuttamisen tehokkuutta omilla vastuualueillaan. Yhtiön johto käynnisti vuonna 24 yhtiönlaajuisen EFQMkriteereihin perustuvan arviointikäytännön toiminnan kehittämiseksi. EFQM-arviointien palautteen perusteella käynnistetään laatujohtamisen kehitysprojekteja ja parannustoimenpiteitä, joita yhtiön johto seuraa kvartaaleittain laatujohtamisen projektisalkun avulla. Vuosittaisten henkilöstö- ja asiakastyytyväisyystutkimusten perusteella päätetään kehitystoimenpiteistä, joiden pohjalta laaditaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelmat. Yhtiötasoinen toimintajärjestelmämme noudattaa Metsä Fibren prosessikarttaa. Johtamisen asiakirjat ylläpidetään dokumenttien hallintajärjestelmässä tai intranetin työtiloissa. Prosessikuvaukset ja asiakirjat ovat intranetissa koko henkilöstön käytettävissä. Tuotannon raportit, muistiot ja seurannat on keskitetty tehdaskohtaisiin vuoropäiväkirjoihin. Ne toimivat tuotannon päivittäisen toiminnan työkaluna ja tiedonvälittäjänä myös tehtaalta toiselle. laatujohtaminen Metsä Fibressä Johtamisen tukiprosessit Laatujohtaminen Viestintä Turvallisuusjohtaminen Ympäristöjohtaminen Laatujohtaminen Henkilöstön kehittäminen Prosessikartan ja prosessien kehittäminen Sisäiset ja ulkoiset arvioinnit Johdon katselmukset PROSESSINOMISTAJA VASTAA PROSESSINSA KEHITTÄMISESTÄ metsä fibren prosessin omistaja Seuraa prosessikartan ja prosessin kehittäminen pienemmät korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet (Seurannat muistioissa, tehtaiden vuoropäiväkirjoissa, arviointien ja katselmusten seurantatyökalussa) kehitysprojektit Suunnittelu 2 SELLUA VASTUULLISESTI PROSESSIT PROSESSIT SELLUA VASTUULLISESTI 21

12 YHTEISKUNTAVASTUU JA YHTEISKUNNALLISET TULOKSET VALMISTAMME SELLUA VASTUULLISESTI VASTUULLINEN TOIMINTATAPAMME Metsä Fibre valmistaa sellua uusiutuvasta raakaaineesta puusta, joka on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä. Kestävästi hoidetut metsät toimivat ilmastonmuutosta hidastavina hiilinieluina. Sellusta valmistetut paperi- ja kartonkituotteet ovat uusiutuvia. Tunnemme toimintamme ympäristövaikutukset. Seuraamme niitä systemaattisesti ja raportoimme niistä läpinäkyvästi. Toimintamme on sertifioitua. Nykyaikaiset sellutehtaat tuottavat itse käyttämänsä energian ja ovat myös tärkeitä bioenergian tuottajia. Arvostamme työntekijöitämme ja huolehdimme heidän turvallisuudestaan. Kannamme vastuun myös tuotteen valmistusprosessin kannalta keskeisistä sidosryhmistä. Kestävä kehitys on osa päivittäistä toimintaamme mikä on meille tärkeää? Arvomme: Yhteistyö Luotettavuus Uudistuminen Vastuullinen tuloksen tekeminen mitä olemme ja mitä haluamme olla? Perustehtävä, tavoitetila, strategia ohjaavat toimintaamme kuinka johtaminen on järjestetty? Hallinnointi (Corporate Governance) kuinka haluamme henkilöstömme ja kumppaneidemme toimivan? Toimintatapaohje (Code of Conduct) Yleisperiaatteet Eturistiriidat Vilpin estäminen Politiikat ja periaatteet Henkilöstö Turvallisuus Hankinta Viestintä Viestintä Lahjat, korruptio Kilpailu Ympäristö Kilpailu Investointi Tasa-arvo miten vastaamme ympäröivän yhteiskunnan odotuksiin? Yhteiskuntavastuusitoumus YK:n Global Compactin periaatteiden noudattaminen Läpinäkyvä raportointi (GRI) Hallintajärjestelmät (ISO 91, ISO 141, OHSAS 181, ISO 22, ISO 51, PEFC/FSC) Metsä Fibren kestävän kehityksen teemat Tarjoamme kestäviä vaihtoehtoja Tuotteet ja palvelut Kestävän kehityksen mukaiset tuotteet, palvelut ja innovaatiot Tuoteturvallisuus TUOMME METSÄN LUOKSESI Vastuulliset toimitukset Kestävän kehityksen mukai nen metsänhoito ja luonnon arvot Vastuullinen toimitusketju Kumppanuus toimittajien ja metsänomistajien kanssa Mitä tehokkaammin, sitä parempi Ympäristötehokkuus Energia ja ilmasto Vesi Materiaalitehokkuus Ympäristöriskien hallinta LUOMME HYVin- VOINTIA Sidosryhmät Ihmisoikeudet Eettinen liiketoiminta Vastuullinen työnantaja Paikallisyhteisöjen hyvinvointi TYÖTURVALLISUUS ON KAIKKIEN ASIA Metsä Fibre on nostanut työturvallisuuden keskeiseksi painopistealueekseen. Tavoitteemme on saavuttaa nolla tapaturmaa -taso. Tavoitteiden saavuttamiseksi olemme laatineet yhteiset turvallisuusjohtamisen periaatteet ja ohjeet. Turvallisuusjohtamismallin käyttö on vähentänyt työtapaturmia ja vaikuttanut henkilöstön asenteisiin. Henkilöstömme pitää säännöllisiä turvallisuusvartteja ja tekee runsaasti turvallisuushavaintoja. Korostamme ennakoivan työn merkitystä. Metsä Fibre antaa vuosittain tunnustuksen turvallisimmalle omalle yksikölleen sekä kumppanilleen. YMPÄRISTÖVASTUU Metsä Fibre on kehittänyt sellun tuotantoprosessiaan pitkäjänteisesti. Tehtaamme ovat ympäristösuorituskyvyltään eturivin toimijoita, mikä näkyy vertailussa muihin sellutehtaisiin (ks. s. 25). Kierrätämme prosessikemikaalit ja veden niin pitkälle kuin mahdollista ja vähennämme syntyvien jätteiden määrää hyödyntämällä syntyvät sivutuotteet ja jätteet prosesseissamme, maanrakennuksessa tai myytävinä oheistuotteina. Jätteeksi jäävän jakeen käsittelemme EU-normien mukaisilla jätteenkäsittelyalueilla. Puhdistamme jäteveden aktiivilietelaitoksissa. Poltamme sellutehtaiden hajukaasut, ja mahdollisia hajuhaittoja esiintyy vain tehdasta käynnistettäessä, alas ajettaessa tai muissa epänormaaleissa tilanteissa. Metsä Fibre on sitoutunut johtamaan toimintaansa kestävän kehityksen mukaisesti huomioiden asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeet. Jokainen metsäfibreläinen on vastuussa toimintansa ympäristövaikutuksista ja saa siihen tarvittavan koulutuksen. KURSSI KOHTI HIILIDIOKSIDINEUTRAALIA TUOTANTOA Metsä Fibre on uusiutuvan energian tehokkaan tuotannon ja sen hyödyntämisen edelläkävijä. Vuonna 212 Joutsenon tehtaalla käyttöönotettu kuorenkaasutuslaitos vahvistaa asemaamme edelläkävijänä. Kuorenkaasutuslaitos tehostaa uusiutuvan energian käyttöä polttoaineena, kun tehtaalla käytetty maakaasu korvataan puun kuoresta valmistettavalla biopolttoaineella. Kaasutuslaitoksen ansiosta Joutsenon sellutehdas on normaalikäynnin aikana ensimmäinen hiilidioksidineutraali tuotantolaitos Suomessa. Kuorenkaasutuslaitos on teknologialtaan uusi sovellus Suomen selluteollisuudessa. Innovatiivinen kokonaisratkaisu hyödyntää tehtaan ylijäämälämpöä puun kuoren kuivatuksessa. Laitos parantaa tehtaan energiatehokkuutta merkittävästi, ja tehtaan ympäristösuorituskyky vahvistuu entisestään. Metsä Fibren muilla tehtailla on käynnissä vastaavanlainen kehitystyö, ja kaikista Metsä Fibren tehtaista tulee lähivuosina hiilidioksidineutraaleja. Teemme myös esiselvitystä biokaasua tuottavan biojalostamon rakentamisesta Joutsenoon Helsingin Energian ja energiayhtiö Gasumin kanssa sekä suunnittelemme bioenergian käytön lisäämistä Kemin tehtaallamme. Metsä Fibre on merkittävä bioenergian toimittaja Suomessa: noin viidennes Suomen puuperäisillä polttoaineilla tuotetusta sähköstä tuotetaan Metsä Fibren sellutehtailla. 22 SELLUA VASTUULLISESTI YHTEISKUNTAVASTUU JA YHTEISKUNNALLISET TULOKSET YHTEISKUNTAVASTUU JA YHTEISKUNNALLISET TULOKSET SELLUA VASTUULLISESTI 23

13 yhteiskunnalliset tulokset Sertifioidun puun osuus (%) käytetystä puuraaka-aineesta Tehtaiden sähköenergiaomavaraisuusaste, % Jäteveden Kemiallinen hapenkulutus (COD Cr ) kg/tuotettu tonni JOUTSENO KEMI RAUMA ÄÄNEKOSKI ÄÄNEKOSKI JOUTSENO RAUMA KEMI Vertailutiedot yritysten vuosiraportit Metsä Fibren tehtaat 212 Sellutehtaat Ruotsissa 211 Sellutehtaat Suomessa 211 BAT max Turvallisuus Tapaturmataajuus, kpl/miljoona työtuntia Turvallisuushavaintojen lukumäärä (kpl) Jäteveden Fosfori (P) g/tuotettu tonni Vertailutiedot Metsäteollisuus ry. 5 Metsä Fibre Suomen sellu- ja paperitehtaat Min RAUMA ÄÄNEKOSKI JOUTSENO KEMI Vertailutiedot yritysten vuosiraportit Metsä Fibren tehtaat 212 Sellutehtaat Ruotsissa 211 Sellutehtaat Suomessa 211 BAT max Ympäristötehokkuudessa seuraamme vesi-, ilma- ja jätepäästöjä Jäteveden kokonaisvirtaama, m 3 / ts Jäteveden AOX tehtaittain vertailu BAT-arvoon (kg/ts). TRS kg S / tuotettu sellutonni vertailu BAT-arvoon Jätteet kaatopaikalle, kg/ts (märkä) 4,25, JOUTSENO KEMI RAUMA ÄÄNEKOSKI,2.15,1, BAT <,25 JOUTSENO KEMI RAUMA ÄÄNEKOSKI,2.15,1, BAT max BAT = Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available Techniques in the Pulp and Paper Industry December 21. EUROPEAN COMMISSION. TRS = Total reduced sulphur, pelkistyneiden rikkiyhdisteiden kokonaismäärä, kuvaa hajukaasujen määrää. 24 SELLUA VASTUULLISESTI YHTEISKUNTAVASTUU JA YHTEISKUNNALLISET TULOKSET YHTEISKUNTAVASTUU JA YHTEISKUNNALLISET TULOKSET SELLUA VASTUULLISESTI 25

14 TOIMINNAN TULOKSET Maailman markkinatilanne, sellun hinta ja valuuttakurssi vaikuttavat voimakkaasti liikevaihtoon ja tulokseen. Liikevaihto (milj. Eur) Metsä Fibre Oheistuotteiden (mäntyöljy, sähkö, lämpö, tärpätti ja kuori) myynti Eur / tuotantotonni Metsä Fibre Tehtaiden keskimääräinen vuorokausituotanto (t). 12 kk liukuva keskiarvo Tehtaiden käytettävyys (%). 12 kk liukuva keskiarvo Liikevoitto- % Vertailutiedot Metsäteollisuus ry. Metsä Fibre Suomen sellu- ja paperiteoll. Metsä Fibren tehtaiden suorituskyky on erinomainen Markkinahavusellun valmistajien tehtaiden tekninen ikä ja kapasiteetti sekä yrityksen kapasiteetti. Pallon koko kuvaa allokoitua lajikapasiteettia GP painotettu keskiarvo, tekninen ikä 21.1 vuotta UPM Arauco Vahva Painotettu keskiarvo valkaistu sellukapasiteetti*, 1 t/v *perustuu Pöyryn SmartTerminalin lajiallokaatioihin Ilim Pulp Roce- %, 3 Vuoden liukuva keskiarvo Sellutuotannot (1 t) Södra Metsä Fibre Joutseno Kemi Rauma Äänekoski painotettu keskiarvokapasiteetti 483 t/v West Fraser Canfor APP Heikko Domtar Resolute Stora Enso CMPC Mercer tekninen ikä, vuosia Lähdetiedot Pöyry Management Consulting Oy 26 SELLUA VASTUULLISESTI TOIMINNAN TULOKSET TOIMINNAN TULOKSET SELLUA VASTUULLISESTI 27

15 Printed on Carta Integra 19 g/m 2 and Galerie Art 15 g/m 2. Copyright Metsä Fibre 213. Metsä Fibre on maailman johtavia havuselluntuottajia. Yhtiön päätuotteet, vastuullisesti ja kustannustehokkaasti tuotetut valkaistut havu- ja koivusellut, on kehitetty korkealaatuisen hienopaperin, aikakauslehti- ja pehmopaperin sekä kartongin valmistukseen. Tuotemerkkimme on Botnia. Metsä Fibrellä on neljä sellutehdasta Suomessa, liikevaihto vuonna 212 oli 1,3 miljardia euroa. Työllistämme noin 9 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia. METSÄ fibre Oy PL 2 22 METSÄ Puhelin: PEFC/

+31 % Metsä group vuosikatsaus 2014. Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %.

+31 % Metsä group vuosikatsaus 2014. Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %. +31 % 23 MILJOONAA PUUNTAIMEA Metsä group vuosikatsaus 2014 Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %. Metsä Forest toimitti metsänomistajille ennätyksellisen määrän puuntaimia. Metsä Boardin kartongin

Lisätiedot

Oy Metsä-Botnia Ab. OY METSÄ-BOTNIA AB sivut >2 OY METSÄ-BOTNIA AB >4 KONSERNIN AVAINLUVUT >6 BOTNIAN VUOSI LYHYESTI >8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Oy Metsä-Botnia Ab. OY METSÄ-BOTNIA AB sivut >2 OY METSÄ-BOTNIA AB >4 KONSERNIN AVAINLUVUT >6 BOTNIAN VUOSI LYHYESTI >8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 1 2 Oy Metsä-Botnia Ab Botnia on yksi johtavista kemiallisen sellun valmistajista maailmassa, ja se tarjoaa laajan tuotevalikoiman asiakkailleen, jotka valmistavat korkealaatuisia paperi-,

Lisätiedot

METSÄ GROUP VUOSIKERTOMUS 2011

METSÄ GROUP VUOSIKERTOMUS 2011 METSÄ GROUP VUOSIKERTOMUS 2011 METSÄ GROUP VUOSIKERTOMUS 2011 2 PÄÄjOhTajan KaTSaUS 4 yhtenäinen METSÄ GROUP 6 TOIMInTayMPÄRISTö 8 STRaTEGIa 10 TUOTanTO ja MyynTI 11 TaPahTUMaT VUOnna 2011 12 UUdISTUVa

Lisätiedot

Metsäliitto-konserni 2010

Metsäliitto-konserni 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 Metsäliitto on noin 30 maassa toimiva metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteissa ja palveluissa yhdistyvät vastuullinen metsätalous ja innovatiivinen teknologia. Metsäliitto tuottaa huipputuotteita

Lisätiedot

Kestävä kehitys Metsä Fibressä

Kestävä kehitys Metsä Fibressä Kestävä kehitys ssä Sellua vastuullisesti valmistaa sellua uusiutuvasta raaka-aineesta, puusta, joka on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä Kestävästi hoidetut metsät toimivat ilmastonmuutosta hidastavina

Lisätiedot

M e t s ä b o a r d v u o s ikert o M us 2 0 12 2012 Metsä board

M e t s ä b o a r d v u o s ikert o M us 2 0 12 2012 Metsä board VUOSIKERTOMUS 2012 korkealaatuisia kartonkeja ja papereita Metsä Board on Euroopan johtava taivekartongin valmistaja, maailman johtava päällystettyjen valkopintaisten kraftlainerien tuottaja ja merkittävä

Lisätiedot

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 2 toimitusjohtajan katsaus 4 toimintaympäristö 6 Metsä boardin strategia 8 paperboard 10 paper and pulp 12 kestävä kehitys 22 tilinpäätös 98 selvitys hallinto- ja

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

Lindströmin vastuuraportti

Lindströmin vastuuraportti VASTUURAPORTTI 2014 Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön toiminnasta ja kuvaa Lindströmin vastuuta palveluntuottajana, kannattavana, tulosta tekevänä yrityksenä, työnantajana, palvelujen ja tuotteiden

Lisätiedot

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI Vastuullisuus on Vaconin liiketoiminnan perusta, ja se näkyy yhtiön toiminnassa, ajattelutavassa ja johtamisessa. Vastuullisena yhtiönä Vacon kehittää maailmanlaajuisia toimintojaan

Lisätiedot

YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS

YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS The Biofore Company YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS 214 Sisältö UPM konserni 1 UPM lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Strategia 11 UPM sijoituskohteena 13 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat

Lisätiedot

Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2 750 henkilön voimin.

Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2 750 henkilön voimin. Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2 750 henkilön voimin. Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön toiminnasta ja

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2005. Yhteiskuntavastuuraportti

M-REAL VUOSI 2005. Yhteiskuntavastuuraportti M-REAL VUOSI 2005 Yhteiskuntavastuuraportti Sisällysluettelo iii Raportin sisältö iv M-real lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Johdanto 2 Avaussanat 3 Tunnusluvut 4 Sitoutuminen 4 Periaatteet 5 M-real

Lisätiedot

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 2 KONEEN VUOKRAAMINEN ON OLENNAISESTI KESTÄVÄMPI RATKAISU VERRATTUNA OMISTAMISEEN. VUOKRAUS ON SEKÄ KUSTANNUS- ETTÄ EKOTEHOKASTA. RAMIRENT HALUAA OLLA VASTUULLISUUDEN ESIKUVA

Lisätiedot

VASTUU RAPORTTI 2013 1

VASTUU RAPORTTI 2013 1 VASTUURAPORTTI 2013 1 Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 22 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2900 henkilön voimin. Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 213 UPM Vuosikertomus 213 Sisältö UPM konserni UPM lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 3 Strategia 5 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat tekijät 11 Riskienhallinta

Lisätiedot

Yritysvastuu. Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin. 1. Kuinka hyvin raportti mielestäsi käsittelee seuraavia asioita?

Yritysvastuu. Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin. 1. Kuinka hyvin raportti mielestäsi käsittelee seuraavia asioita? STORA ENSO 2006 Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin Täytä lomake ja kerro meille kommenttisi Yritysvastuu 2006 -raportista. Voit myös täyttää lomakkeen osoitteessa www.storaenso.com/sustainability/feedback

Lisätiedot

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Yritysvastuuraportti 2005 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin

Lisätiedot

Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja

Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja Vuosikertomus 2010 Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja hyvinvointiteknologioiden laitevalmistajille.

Lisätiedot

Sisältö. Tärkeimmät tapahtumat. Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8

Sisältö. Tärkeimmät tapahtumat. Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8 Vuosikertomus 2007 Sisältö Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8 Liiketoiminta-alueemme ovat nousseet hyviin kilpailuasemiin, mutta kilpailuympäristömme

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti Tikkurilan toimipaikat Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan

Lisätiedot

ESIMAKUA TULEVASTA THE NORDIC MEAT EXPERTS VUOSIKERTOMUS 2014. www.hkscan.com VUOSIKERTOMUS

ESIMAKUA TULEVASTA THE NORDIC MEAT EXPERTS VUOSIKERTOMUS 2014. www.hkscan.com VUOSIKERTOMUS ESIMAKUA TULEVASTA VUOSIKERTOMUS 2014 THE NORDIC MEAT EXPERTS VUOSIKERTOMUS www.hkscan.com 2014 ESIMAKUA TULEVASTA Tässä vuosikertomuksessa esittelemme tulevaisuuden kuluttajan: henkilön, jolta opimme

Lisätiedot

1 / 2010. Uudistuminen luo kilpailukykyä Selluntoimittajasta palvelevaksi kumppaniksi Raaka (aineen) imago. uudistuminen

1 / 2010. Uudistuminen luo kilpailukykyä Selluntoimittajasta palvelevaksi kumppaniksi Raaka (aineen) imago. uudistuminen 1 / 2010 Uudistuminen luo kilpailukykyä Selluntoimittajasta palvelevaksi kumppaniksi Raaka (aineen) imago uudistuminen 2 > BOTNIA Echo 01/10 Sisältö Botnian sellu antaa lasille muotoa. s. 34 Päätoimittaja:

Lisätiedot

METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUKSET VÄLIRAPORTTI

METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUKSET VÄLIRAPORTTI METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUKSET VÄLIRAPORTTI 1 YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUSTEN TAVOITTEIDEN EDISTYMINEN Tavoite on saavutettu tai arvioidaan saavutettavan vuoteen 22 mennessä.

Lisätiedot

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010 KPMG Vuosikertomus 2009 2010 441 763 Painotuote Tämä painotuote on painettu ympäristöystävällisesti tuotetulle FSC-sertifioidulle paperille. Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 KPMG yrityksenä 6 Vastuullisuus

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

Tärkeimmät muutokset 2008

Tärkeimmät muutokset 2008 Vuosikertomus 2008 Kemira keskittyy veden- ja kuitujenkäsittelyn kemiaan, sen tavoitteena on olla omassa lajissaan paras. Vuonna 2008 Kemiran liikevaihto oli noin 2,8 miljardia euroa ja henkilömäärä 9

Lisätiedot

Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000

Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2006 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin toiminnan kulmakivet...5

Lisätiedot

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö The Biofore Company vuosikertomus 2 Sisältö UPM-KONSERNI Avaintietoja 2 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 UPM:n liiketoimintojen strateginen suunta 6 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Contents SISÄLTÖ UPM KONSERNI 1 Visio, toiminta-ajatus, arvot 2 Lyhyesti 4 Avaintietoja 2010 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 UPM The Biofore Company 10 Strategia 11 Taloudelliset

Lisätiedot