SELLUA VASTUULLISESTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SELLUA VASTUULLISESTI"

Transkriptio

1 SELLUA VASTUULLISESTI METSÄ FIBRE EXCELLENCE FINLAND JA VUODEN LAATU INNOVAATIO -VOITTAJA 212

2 METSÄ FIBRE EXCELLENCE FINLAND JA VUODEN laatu innovaatio -VOITTAJA 212 Metsä Fibre voitti Suomen Laatupalkintokilpailun Excellence Finland 212 suurten yritysten sarjassa Suomen kaikkien aikojen korkeimmalla kokonaispistemäärällä. Metsä Fibre voitti myös Vuoden laatuinnovaatiopalkinnon kehittämällään Botnia FOX -indeksillä (Fibre Online Index), joka mittaa sellun laatua innovatiivisesti. Botnia FOXin reaaliaikainen laatutieto parantaa tehokkuutta läpi koko arvoketjun. Esite on tiivistelmä laatupalkintokilpailun hakemuksesta täydennettynä vuoden 212 tiedoilla. osaa korjata käyntiaikaiset viat ja tehdä ennakkohuollot. Avainhenkilöohjelma sitouttaa strategian toteuttamisen ja jatkuvuuden kannalta tärkeät henkilöt. Avainhenkilöt osallistuvat tehtäväkiertoon, joka kehittää osaamista ja auttaa ymmärtämään toimintaa laajemmin sekä tunnistamaan parhaita käytäntöjä. Henkilöstön osaamisen kehittäminen on pitkäjänteistä ja tavoitteellista. sisältö Palkitsemisen perustelut 2 Laatujohtaminen tuo hyvät tulokset 4 Turvallisuus Metsä Fibren johto on sitoutunut turvallisuusjohtamiseen. Turvallisuusjohtamismalli on nostanut turvallisuuden keskeiseksi tavoitteeksi, vähentänyt työtapaturmia ja vahvistanut henkilöstön positiivista asennetta turvallisuutta kohtaan. Arviointiryhmä kirjasi Metsä Fibren keskeisiksi parantamisalueiksi: Strategiamuutosten ja muutosten johtamisen kehittäminen systemaattisella skenaariotyöskentelyllä ja muutosprosessin kuvaamisella Positiivisen medianäkyvyyden vahvistaminen Innovointi laajemmin yhteistyökumppaneiden kanssa Sertifiointien, ulkoisten arviointien ja mittaristojen tehokkaampi hyödyntäminen jatkuvassa parantamisessa Ulkoisen benchmarking-toiminnan edelleen systematisointi Sidosryhmäyhteistyölle yhtenäisen mallin luonti eri tehdaspaikkakunnilla Metsä Fibre Johtava havusellun tuottaja 6 virstanpylväät 8 JATKUVAN PARANTAMISEN MERKKIPAALUJA 9 Johtaminen, toimintaperiaatteet ja strategia 1 Henkilöstö ja henkilöstötulokset 14 kumppanuudet ja resurssit 16 Asiakkaat, tuotteet ja palvelut Asiakastulokset 18 ProsessiT 2 Yhteiskuntavastuu ja yhteiskunnalliset tulokset 22 TOIMINNAN TULOKSET 26 Palkitsemisen perustelut Excellence Finland -tuomaristo ja -arvioijat Metsä Fibrestä Strateginen johtaminen Metsä Fibre on rakentanut strategiansa organisaation sidosryhmien tarpeiden mukaisesti. Tämä vastaa yhtiön tavoitetta olla asiakkaiden mielestä halutuin korkealaatuisen sellun ja asiakkaiden liiketoimintaa tukevien palveluiden toimittaja. Mittarit strategian onnistumiselle ovat olemassa ja ne on segmentoitu strategisten painopistealueiden mukaan. Asiakassuuntautuneisuus Metsä Fibren toiminta perustuu prosessijohtamiseen. Tavoitteena on tuottaa asiakkaille korkealaatuisia tuotteita ja lisäarvoa heidän toiminnoilleen. Asiakaslähtöisyys ja arvon tuotto asiakkaalle näkyvät läpi toimintojen organisaation johdosta tuotantohenkilöstöön asti. Kestävä kehitys Metsä Fibre on panostanut tehtaidensa ympäristösuorituskyvyn nostamiseen eturivin toimijoiksi. Tehtaat tuottavat käyttämänsä energian itse, ja ylijäämä myydään eteenpäin. Tehtaat tuottavat noin 2 % Suomen puupohjaisen bioenergian määrästä. Metsä Fibre kehittää tehtaitaan elinkaarimallin mukaan. Metsä Fibren johto ja koko organisaatio on sitoutunut jatkuvaan kehittämiseen ja parantamiseen. Yhtiön toimintajärjestelmän multi-site-sertifiointi kattaa seitsemän eri standardia. Yrityksessä hyödynnetään sisäistä ja ulkoista benchmarkingia. Niiden avulla tunnistetut parhaat käytännöt otetaan kaikissa tehtaissa yhteiseen käyttöön. Toimintojen jatkuva kehittäminen Metsä Fibressä toiminnan kehittämistä johdetaan systemaattisesti. Prosessit on tunnistettu sekä kuvattu. Palaverikäytännöt ovat systemaattisia ja toimivat viestinvälittäjinä ja verkottajina. Kehityshankkeita seurataan projektisalkun avulla. Muistiot ja kehityshankkeet dokumentoidaan sähköisiin järjestelmiin, jolloin ne ovat reaaliaikaisesti käytettävissä. Osaamisen kehittäminen Metsä Fibren tuotantohenkilöstön monitaitoisuusmalli mahdollistaa tehtaiden kustannustehokkaan ja laadukkaan ajon, koska tuotantohenkilöstö Metsä Fibre on käynnistänyt vuoden 213 alussa projekteja ja toimenpiteitä, jotka tähtäävät parannettavien alueiden kehittämiseen. METSÄ FIBREN KOKONAISPISTETASO KAIKKIEN AIKOJEN PARAS SUOMEN LAATUPALKINTOKILPAILUSSA Suoritetun arvioinnin perusteella Metsä Fibren kokonaispisteet olivat alueella pistettä asteikon ollessa 1 pistettä. 99 Kokonaispisteet Suomen laatupalkintokilpailun ja Excellence Finland -finaalin mediaanitulos Euroopan Excellence Award -kilpailun tulosten keskiarvo vuodelta 211 X 2 SELLUA VASTUULLISESTI Palkitsemisen perustelut Palkitsemisen perustelut SELLUA VASTUULLISESTI 3

3 Laatujohtaminen tuo hyvät tulokset Toimintasuunnitelmia ja tavoitteita voidaan luoda johdon työpöydällä, mutta yksin niillä ei käytännön elämässä synny tuloksia. Johdon tehtävä on asettaa päätavoitteet ja innostaa ihmisiä ja näin johtaa organisaatiota tekemään luovaa suunnittelutyötä ja tavoitteiden määrittämistä. Erityisesti jos yrityksen missiota ja visiota ollaan perusteellisesti uusimassa, on ennen tarkemman suunnittelutyön aloittamista vietävä työntekijöille viestiä uusista päämääristä. Ihmisten on todella ymmärrettävä, mihin oman vastuualueen työ on suunnattava, jotta syntyy tehokas kokonaisuus. Yrityksen johtamisessa on peruselementtejä, joiden on toimittava, jotta kokonaistulos on hyvä. Yrityksellä on perustehtävä olemassaoloonsa. Tämä missio on omistajien ja johdon selkeästi määriteltävä. On syytä kirkastaa myös yrityksen tavoitetila eli visio, jota kohti yritys pyrkii. Vision saavuttamiseksi täytyy valita keinot, joilla kehitystyötä tehdään. On siis valittava ne vahvuudet, joita jatkuvasti kehittämällä kilpailuetu markkinoilla saavutetaan. Kuinka tällainen ajatustyö sitten muutetaan konkretiaksi ja laadukkaasti kaikkien työntekijöiden yhteiseksi päämääräksi, on jokaisen yritysjohtajan suurimpia haasteita. Hihat on käärittävä ja työtä tehtävä perusteellisesti: Tehtävät ja toimenpiteet kirjataan yhteisvoimin suunnitelmiksi. Pidemmän aikavälin kokonaisvaltaiset suunnitelmat tarkennetaan riittävän yksityiskohtaisiksi lyhyen aikavälin työohjelmiksi. Jokainen työvaihe tarvitsee konkreettiset ja selkeästi mitattavat tavoitteensa. Jotta tavoitteiden määrittely onnistuu, on tunnistettava sidosryhmät, joiden intressejä yritys tukee asiakkaat, omistajat, henkilöstö ja yhteiskunta nostetaan kukin vuorollaan tarkastelun kohteeksi. Työn tekeminen yrityksessä on siis jäsenneltävä tiukasti: on kuvattava liiketoimintaprosessit sekä yksiköt, joista kuhunkin prosessiin tarvittava työvoima irrotetaan. Vastuiden on oltava selkeät, ja organisaation siiloutumista toisistaan eristyneiksi yksiköiksi on varottava. Tähän auttaa yhtiön toiminnan jaottelu kokonaisvaltaisiksi prosesseiksi. Kun kaikki tämä on tehty, yritysjohdolla on käsissään kone, joka alkaa tuottaa haluttuja tuloksia. Koneen käynnistämiseen ja ennen kaikkea pitkäjänteiseen käynnissäpitoon yhä paremmin kierroksin tarvitaan osaava ja motivoitunut henkilökunta. Motivoitumisen keskeisin elementti on siinä, että ihmiset tunnistavat oman roolinsa ja tehtävänsä kokonaisuudessa ja arvioivat työnsä merkittäväksi. Jokaisen työtehtävän ja työvaiheen merkitys yrityksen kokonaistavoitteiden saavuttamiseksi on kyettävä tunnistamaan, ja johdon tehtävä on varmistaa, että tunnistaminen onnistuu. Kaikki inhimillinen toiminta niin myös yritysten kehitys kohtaa ajoittain suuria murroksia. Yritysten tuotteita ja liiketoimintatapoja on aika ajoin syytä mullistaa ja ottaa kehityshyppyjä. Eri aloilla näiden kehitysjaksojen väli voi vaihdella suurestikin kuukausista kymmeniin vuosiin. Yhteistä kaikille kuitenkin on, että muutosten välinen aika on käytettävä jatkuvaan parantamiseen, sinnikkääseen kehittämiseen, jota ohjataan yrityksen ja sen prosessien tavoitteita päivittämällä ja tuloksia mittaamalla. Muutostarve on syytä ulottaa myös ihmisten henkilökohtaiseen osaamiseen ja työtehtävien kehittämiseen osaamisen myötä. Siten ylläpidetään valmius tarvittaessa suurempaan muutosvaiheeseen ja myös motivaatio näennäisesti rutiininomaisen ja vakaana pysyvän tehtävän hoitamiseen. Näitä tehtäviä yrityksessä on toteutettava peräänantamattomasti vuodesta toiseen. Toimintaa on arvioitava kriittisesti ja analyyttisesti sekä sisäisin että ulkoisin voimin. Jos kehitystä eri osa-alueita arvioitaessa havaitaan, johto voi todeta, että laatujohtaminen yrityksessä toimii. Ilkka Hämälä Toimitusjohtaja 4 SELLUA VASTUULLISESTI Laatujohtaminen tuo hyvät tulokset Laatujohtaminen tuo hyvät tulokset SELLUA VASTUULLISESTI 5

4 METSÄ FIBRE JOHTAVA HAVUSELLUN TUOTTAJA Metsä Group Liikevaihto 5, mrd. Henkilöstöä yhteensä euroa yhteensä 11 5 Metsäliitto Osuuskunta KONSERNIN EMOYHTIÖ OMISTAJINA 125 SUOMALAISTA METSÄNOMISTAJAA Metsä Tissue Pehmo- ja RUOANLAITTOpaperit Metsä Board Kartonki ja paperi Metsä Fibre Sellu Metsä Wood Puutuotteet Metsäliitto Puunhankinta Puunhankinta ja metsäpalvelut Liikevaihto 1, mrd. euroa Liikevaihto 2,1 mrd. euroa Liikevaihto 1,3 mrd. euroa Liikevaihto,9 mrd. euroa Liikevaihto 1,5 mrd. euroa henkilöstö 3 henkilöstö 3 3 henkilöstö 87 henkilöstö 2 7 henkilöstö 1 Metsä Fibre Oy on Euroopan kolmanneksi suurin kemiallisen sellun valmistaja ja maailman neljänneksi suurin pitkäkuitusellun toimittaja. Toimialamme on kemiallinen metsäteollisuus. Tuotamme sellua neljällä tuotantolaitoksellamme Suomessa. Asiakkaamme ovat korkealaatuisten paperi- ja pakkaustuotteiden valmistajia. Metsä Fibre Oy on osa Metsä Groupia. Sen omistavat emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunta (5,2 %), Metsä Board (24,9 %) ja Itochu Corporation (24,9 %). Toimintaamme ohjaavat voimakkaasti asiakkaidemme tarpeet sekä yrityksemme arvot. Toimintaamme ohjaavat voimakkaasti asiakkaidemme tarpeet sekä yrityksemme arvot. Asiakkaamme odottavat meiltä tasalaatuista tuotetta oikean määrän juuri oikeaan aikaan sekä palveluita, jotka auttavat heitä tehostamaan omaa toimintaansa. Yhtiön johto ja henkilöstö ovat määrittäneet Metsä Fibren arvot prosessissa, johon koko henkilöstö on laajasti osallistunut. Arvot näkyvät päivittäisessä toiminnassamme ja heijastuvat asiakkaisiimme ja muihin yhteistyökumppaneihimme. Yhtiömme keskittyy erityisesti pitkäkuituisen havusellun tuottamiseen. Tuotamme myös lyhytkuituista koivusellua ja lisäksi myymme merkittävän määrän päämiestemme Metsä Boardin ja Cenibran markkinaselluja. Metsä Fibren liikevaihto 212 oli 1,3 miljardia euroa ja tulos ennen veroja 145 miljoonaa euroa. Oheistuotteet puupohjainen energia, mäntyöljy ja tärpätti muodostavat 1 % liikevaihdosta. Sähköenergian omavaraisuus vuonna 212 oli 151 %. Metsä Fibre työllistää noin 87 henkilöä. Metsä Fibren neljän tehtaan, Joutsenon, Kemin, Äänekosken ja Rauman, yhteiskapasiteetti on 2,4 milj. tonnia valkaistua havu- ja koivusellua. Vastaamme myös päämiestemme Metsä Boardin ja Cenibran sellujen myynnistä ja markkinoinnista, mikä kasvattaa kokonaismyyntimme vuositasolla noin 3,4 milj. sellutonniin. Metsä Fibren tehtaiden puunkäyttö vuonna 212 oli 11,7 milj. m 3. Metsä Fibre omistaa Venäjällä modernin sahalaitoksen. Saha käynnistyi vuonna 26. metsä fibren arvot Luotettavuus Menestyksemme perustuu pitkäjänteiseen yhteistyöhön sidosryhmiemme kanssa. Arvostamme toistemme työtä ja osaamista ja vahvistamme eri sidosryhmiemme luottamusta toimimalla johdonmukaisesti ja ennustettavasti. Vastuullinen tuloksenteko Kannamme vastuumme ympäristöstä, yhteistyökumppaneistamme ja toisistamme menestyvän liiketoiminnan ja metsä talouden turvaamiseksi. Tuloksellisuus on välttämätön edellytys toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Yhteistyö Kehitämme toimintaamme yhteistyössä asiakkaittemme kanssa ja jaamme tietoa sekä parhaita käytäntöjä toisillemme. Toimimme yhtenä konsernina hyödyntäen keskinäisiä synergioita ja luottaen yhteisiin etuihin. Uudistuminen Tiedostamme tulevaisuuden haasteet ja uskallamme kyseenalaistaa ennakkoluulottomasti vanhat toimintatavat tarjotaksemme asiakkaillemme parempia tuotteita ja palveluja heidän liiketoimintojensa tueksi. 6 SELLUA VASTUULLISESTI METSÄ FIBRE JOHTAVA HAVUSELLUN TUOTTAJA METSÄ FIBRE JOHTAVA HAVUSELLUN TUOTTAJA SELLUA VASTUULLISESTI 7

5 JATKUVAN PARANTAMISEN MERKKIPAALUJA WIESBADEN SAKSA myyntikonttori Espoo suomi pääkonttori 212 Excellence Finland ja Vuoden laatuinnovaatio -voitto kemi MILANO ITALIA myyntikonttori SHANGHAI KIINA myyntikonttori kapasiteetti 59 tn puunkäyttö 3,1 milj. m 3 ecf-valkaistua havu- ja lehtisellua henkilöstö Prosessien, arviointien, johdon katselmusten ja benchmarkingin edelleen kehittäminen. Innovaatiofoorumin kehittäminen. Excellence Finland -kartoitus (EFQM itsearviointi). 21 Recognised Excellence 5 star -tunnustus. Tavoitteeksi Laatupalkintokilpailun voitto. Päätös osallistumisesta Laatuinnovaatiokilpailuun. virstanpylväät 212 Itochusta tulee Metsä Fibren osakas 212 Metsä-Botniasta tulee Metsä Fibre, osa Metsä Groupia 21 Metsäliiton omistus Metsä-Botniasta vahvistuu rauma kapasiteetti 63 tn puunkäyttö 3,5 milj. m 3 ecf-valkaistua havusellua henkilöstö 125 äänekoski kapasiteetti 53 tn puunkäyttö 2,4 milj. m 3 ecf-valkaistua havu- ja lehtisellua henkilöstö Voimakas panostus turvallisuusjohtamiseen. Yhtiötasoisen prosessikartan mukainen toimintajärjestelmä. Arviointien ja katselmusten toimenpiteiden seurantatyökalu. 28 Palvelutoimittajien johtamismalli. Arviointien kehityskohteiden systemaattinen seuranta. Recognised Excellence 4 star -tunnustus. 27 Laatujohtamisen projektisalkku. Toiminnan kuvaus ja mittaristo (EFQM). 21 Sellumarkkinoiden laajin tuotevalikoima 29 Uruguayn tehtaan divestointi 29 Selluntuotanto loppuu Kaskisissa 26 Saha käynnistyy Venäjällä 23 Uruguayn sellutehdasinvestointi käynnistyy 21 Joutsenon tehtaan uudelleenrakentaminen päätökseen 1997 Äänekosken Metsä-Sellu Oy:n ja Joutsenon Pulpin selluliiketoiminnat yhdistetään Metsä-Botniaan 1996 Metsä-Rauman sellutehdas käynnistyy 1995 Botnia Pulps -myyntiorganisaatio aloittaa toimintansa joutseno kapasiteetti 675 tn puunkäyttö 3,7 milj. m 3 ecf-valkaistua havusellua henkilöstö 14 Metsä Svirin saha kapasiteetti 23 m 3 puunkäyttö 55 m 3 raaka-aine kuusi henkilöstö EFQM-itsearviointi ja päätös osallistumisesta Suomen laatupalkintokilpailuun. 24 Ensimmäinen yhtiötasoinen EFQMitsearviointi. Kaikki järjestelmät sisältävä multi-site-sertifikaatti. 23 Vuosittaiset henkilöstön tyytyväisyysmittaukset. Työntekijöiden monitaitoisuus -toimintamalli. 22 Vuosittaiset asiakastyytyväisyysmittaukset (TUTKA). Balanced Score Card -mittaristo Kemi Oy fuusioidaan Metsä-Botniaan 1985 Selluntuotanto alkaa Äänekoskella 1977 Selluntuotanto alkaa Kaskisissa 2 Siirtyminen itsenäisten tehtaiden tuotantokeskeisestä organisaatiosta yhdeksi asiakassuuntutuneesti prosessijohdetuksi yhtiöksi alkoi. Prosessi- ja tuotekehitys -projektisalkku. Asiakasvastuuketjut Oy Metsä-Botnia Ab perustetaan 8 SELLUA VASTUULLISESTI virstanpylväät JATKUVAN PARANTAMISEN MERKKIPAALUJA SELLUA VASTUULLISESTI 9

6 JOHTAMINEN, TOIMINTAPERIAATTEET JA STRATEGIA TAVOITTEET SIIVITTÄVÄT HUIPPUTULOKSIIN PROSESSIJOHTAMINEN Metsä Fibren strategian perustana ovat yhtiön perustehtävä ja tavoitetila: tehtävämme on olla selluliiketoiminnan ammattitaitoisin osaaja ja alan tehokkain toimija. Pyrimme asiakkaidemme halutuimmaksi korkealaatuisen sellun ja heidän liiketoimintaansa tukevien palvelujen toimittajaksi. Metsä Fibren johtoryhmä määrittää vuosittain strategiset avaintavoitteet ja mittarit neljän painopistealueen näkökulmasta: Omistaja, Asiakas, Sisäinen tehokkuus ja Osaaminen. Yhtiön liiketoiminta on määritetty ydinprosesseiksi Johtaminen, Asiakkuus sekä Hankinta ja valmistus. Henkilöstö on organisoitu osaamiskeskuksiksi Liiketoiminnan kehittäminen, Liiketoiminnan tuki ja ohjaus, Tuotanto sekä Myynti- ja markkinointi. Ydinprosessien ja osaamiskeskusten johtajat ovat yhtiön johtoryhmän jäseniä. JOHTO SUUNNANNÄYTTÄJÄNÄ Metsä Fibren suorituskyvyn parantaminen perustuu jatkuvan parantamisen periaatteeseen, jonka selkärankana ovat systemaattinen vuosisuunnittelu, tavoitteellinen mittarien valinta ja suorituskyvyn jatkuva seuranta. Verkostoidumme asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa uusien ratkaisujen löytämiseksi. Henkilöstön osaamista hyödynnetään mahdollisimman laajalti yhtiön sisäisessä projektityössä. Kannustamme henkilöstöä tuomaan ideat koko henkilöstön yhteiseen innovaatiofoorumiin, jonka käynnistimme vuonna 212. Vuosisuunnittelun yhteydessä strategiset avaintavoitteet tarkennetaan vuosisuunnittelun painopistealueiksi. Prosessien omistajat asettavat painopistealueiden mukaisesti vuosisuunnittelun tavoitteet ja mittarit ydinprosesseille, josta ne tarkennetaan edelleen pää- ja osaprosessien tavoitteiksi ja mittareiksi. Näin strategia konkretisoituu henkilökohtaisiksi tavoitteiksi kehityskeskusteluissa. Yrityksen johto viestii strategiaa kaikilla toimipaikoilla järjestettävissä informaatio- ja keskustelutilaisuuksissa kahdesti vuodessa. Alkuvuoden tilaisuus painottuu strategiaan ja tulokseen, loppuvuoden vuosisuunnitte luun ja tavoitteiden saavuttamisen välitarkasteluun. Lisäksi johdon edustajat käyvät tehdasinfoissa ennalta määriteltyjen teemojen mukaisesti. Tavoitteiden toteuttamista seurataan jatkuvasti johtoryhmissä. Yhtiön arvot, luotettavuus, uudistuminen, yhteistyö ja vastuullinen tuloksenteko, ohjaavat esimiestyön ja toiminnan kehittämistä. Johto korostaa annettuihin lupauksiin ja tehtyihin sopimuksiin sitoutumista niin asiakassuhteissa kuin henkilöstöasioissa. Arvojen toteutumista päivittäisessä toiminnassa mitataan vuosittain sekä asiakas- että henkilöstökyselyn avulla. Metsä Fibren johtamiskulttuurille on ominaista arvojenmukaisuus, jatkuva parantaminen ja tavoitteellisuus. Esimerkiksi sisäinen tehokkuus -painopistealueen tavoitteet vuonna 212 olivat turvallisuustason vakiinnuttaminen parhaiden tasolle ja tehtaiden käytettävyyden parantaminen. Osaaminen-painopistealueen tavoitteena taas oli asiakkaan arvoketjun ymmärtäminen ja syvällisen prosessiosaamisen lisääminen. toimintamallina asiakassuuntautunut prosessijohtaminen liiketoiminnan kehittäminen Liiketoiminnan tuki ja ohjaus johtaminen asiakkuus hankinta ja valmistus Tuotanto osaamiskeskukset Myynti ja markkinointi asiakas toiminta-ajatus tavoitetila Metsä Fibren perustehtävä on olla selluliiketoiminnan ammattitaitoisin osaaja ja alan tehokkain toimija. Metsä Fibren asiakkaat arvioivat yhtiön olevan halutuin korkealaatuisen sellun ja asiakkaiden liiketoimintaa tukevien palvelujen toimittaja. 1 SELLUA VASTUULLISESTI JOHTAMINEN, TOIMINTAPERIAATTEET JA STRATEGIA JOHTAMINEN, TOIMINTAPERIAATTEET JA STRATEGIA SELLUA VASTUULLISESTI 11

7 METSÄ FIBREN MENESTYSTEKIJÄT Strateginen johtaminen Asiakassuuntautunut prosessijohtaminen Keskittyminen ydinliiketoimintaan Kustannustehokkuus Syvällinen kuituosaaminen yhdistettynä toimialan laajimpaan tuote- ja palveluvalikoimaan Botnia-tuotemerkki Henkilöstön osaaminen Kestävä kehitys Turvallisuusjohtaminen Toiminnan systemaattinen kehittäminen strategian kulmakivet jatkuvan parantamisen perustana systemaattinen vuosisuunnittelu Sidosryhmät arvot Asiakkuus Osaaminen kustannustehokkuus Asiakkaat Ohjaus PERUSTEHTÄVÄ MISSIO JA TAVOITETILA VISIO TAVOITETILA Halutuin korkealaatuisen sellun ja asiakkaiden liiketoimintaa tukevien palveluiden toimittaja. Omistajat Henkilöstö STRATEGIAN KULMAKIVET: ASIAKKUUS, OSAAMINEN, KUSTANNUSTEHOKKUUS PAINOPISTEALUEET JA AVAINTAVOITTEET Olemme luotettavin kumppani Vaadimme itseltämme yhä enemmän Teemme tulosta vastuullisesti myös tulevaisuudessa Yhteiskunta Toimintasuunnitelmat Tulokset 12 SELLUA VASTUULLISESTI JOHTAMINEN, TOIMINTAPERIAATTEET JA STRATEGIA JOHTAMINEN, TOIMINTAPERIAATTEET JA STRATEGIA SELLUA VASTUULLISESTI 13

8 HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖTULOKSET MENESTYKSEN TAKANA ON OSAAVA HENKILÖSTÖ OSAAVA HENKILÖSTÖ Henkilöstön osaaminen on tärkeä osa Metsä Fibren vastuullista toimintatapaa. Yhtiö panostaa henkilöstön pitkäjänteiseen kehittämiseen, jota erilaiset henkilöstön koulutusohjelmat tukevat. Avainhenkilöohjelman tavoitteena on turvata huipputason osaaminen tulevaisuuden haasteissa. Johdon määrittämille avaintehtäville on tehty seuraajasuunnitelma. Kaikilla Metsä Fibren tehtailla on käytössä tuotantohenkilöstön monitaitoisuusmalli. Mallin tarkoituksena on, että tuotannon vuorohenkilöstöllä on prosessien käytön osaamisen lisäksi kunnossapito-osaamista tehtaiden kustannustehokkaan ja laadukkaan ajon varmistamiseksi. Henkilöstön kokonaisvahvuus on noin 87 henkilöä. Työntekijöitä on 7 % ja toimihenkilöitä 3 %. Ikäjakauman seuranta ohjaa henkilöstösuunnittelua. Henkilöstö on jakautunut eri osaamiskeskuksiin. Metsä Fibressä aloitettiin vuosittaiset henkilöstön kehityskeskustelut vuonna Esimies ohjaa yksilön suoritusta strategiasta johdettujen tavoitteiden suuntaisesti ja varmistaa kehittymisen henkilökohtaisella kehityssuunnitelmalla ja sen seurannalla. Kehityskeskustelut auttavat jokaista suuntaamaan työpanostaan liiketoiminnan kannalta oleellisille alueille. Keskusteluissa palautetta annetaan molempiin suuntiin. Koko henkilöstö on vuodesta 1997 lähtien kuulunut Metsä Fibren hallituksen vuosittain vahvistaman tulos- ja kannustinpalkkion piiriin. Työyhteisön toimivuustutkimus tehdään vuosittain. Tutkimustuloksia käsitellään yhtiö-, osaamiskeskus-, tehdas- ja vuorotasoisesti. Esimiehet saavat palautteen omasta johtamisestaan. Palautteen perusteella määritetään vuosisuunnitelmiin henkilöstön kehittämisen painopistealueet. Osaamisen kehittäminen Tuotantohenkilöstön monitaitoisuusmalli Henkilöstön osaamiskartoitukset Avainhenkilöohjelma Avainhenkilöiden tehtäväkierto Pitkäjänteinen ja tavoitteellinen henkilöstökoulutus Poistumaennustetyökalu Koko henkilöstön kattavat säännölliset kehityskeskustelut ja henkilökohtaiset kehityssuunnitelmat Henkilöstötutkimuksen tulokset Toimintaedellytykset Arvojen toteutuminen käytännössä Sairauspoissaolo-% Sairauspoissaolo -% Paperiteollisuuden työntekijät Vertailutiedot Metsäteollisuus ry Esimiestyöntaso Monitaitoisuuskoulutuksiin OSALLISTUNEIDEN prosessinhoitajien lkm ja %-osuus. Johtamistaso Kokonaisarvosana 7,5 8, 8,5 9, Fenix BM Monitaitoisuuskoulutuksiin osallistuneet %:a prosessinhoitajista Vertailutiedot Fenix Consulting Oy 14 SELLUA VASTUULLISESTI HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖTULOKSET HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖTULOKSET SELLUA VASTUULLISESTI 15

9 KUMPPANUUDET JA RESURSSIT KESKITYMME YDINOSAAMISEEN METSÄ GROUP Pääraaka-aineemme puun meille toimittaa Metsäliitto Osuuskunta, joka on Metsä Fibren omistaja. Läheinen yhteys pääraaka-aineen toimittajaan luo mahdollisuuden ohjata toimintaa tehokkaasti. Hyödynnämme Metsä Groupin yhteisiä tukifunktioita, jolloin saavutamme synergiaetuja. Keskei set tukifunktiot ovat: taloushallinnon palvelut, tietohallinto, henkilöstöpalvelut, lakiasiat, ympäristö- ja yritysvastuupalvelut, viestintä ja materiaalihallinta. Useita Metsä Fibren toimintamalleja on parhaana käytäntönä otettu käyttöön Metsä Groupissa, esimerkiksi turvallisuusjohtaminen, monitaitoisuusmalli, rekrytointikoulutusohjelmat ja arvojen määrittely. TOIMITTAJAT Metsä Fibre on strategiassaan määritellyt ydinosaamisalueensa. Muu tarvittava osaaminen hankitaan luotettavilta palvelujen ja tuotteiden toimittajilta. Metsä Fibre on valinnut itselleen strategiset yhteistyökumppanit, joiden kanssa yhtiö toimii tiiviissä yhteistyössä. Kumppanien valintaa ohjaa kumppanin osaaminen ja kustannustehokkuus. Yhteistyökumppanien tarjoaman palvelun, tavaran tai raaka-aineen tulee olla kumppanin ydinosaamista. Tehtaiden kunnossapito on ulkoistettu YIT:n prosessikunnossapitoon kuuluvalle Botnia Mill Servicelle (BMS), josta Metsä Fibre omistaa osuuden. Mittaportti Oy vastaa puun vastaanotosta ja mittauksesta. Päälaitetoimittajiemme Andritzin ja Metson kanssa on solmittu sopimukset laajasta tehdasprosessien kehittämisestä ja ylläpidosta. MUUT SIDOSRYHMÄT Metsä Fibre on määritellyt tärkeimmät sidosryhmänsä ja toimintamallit sidosryhmä-analyysissä yhtiö- ja tehdastasoilla. Toimimme alan verkostoissa esim. Metsäteollisuus ry, Finnish Bioeconomy Cluster FIBIC Oy, rahoittajat, työntekijä- ja toimihenkilöjärjestöt. Tehtaat tekevät yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa: tehtailla käy vuosittain noin 3 5 vierailijaa, mm. metsänomistajia, paikallisia viranomaisia, koululaisia ja opiskelijoita, lehdistön edustajia sekä muita paikallisia mielipidevaikuttajia. keskitymme ydinosaamiseen metsä fibren ydinosaaminen Tuotantotoiminta Prosessi- ja tuotekehitys Asiakasosaaminen Myynti- ja markkinointiosaaminen kokonaisvastuulliset kunnossapitokumppanit Mekaaninen kunnossapito Sähköautomaatio Materiaalitoiminnot kumppanuus eri toimijoiden kanssa Rakennuskunnossapito Kuljetukset Ulkoalueiden hoito Siivous Vartiointi/suojelu 16 SELLUA VASTUULLISESTI KUMPPANUUDET JA RESURSSIT KUMPPANUUDET JA RESURSSIT SELLUA VASTUULLISESTI 17

10 Asiakkaat, tuotteet ja palvelut Asiakastulokset ASIAKKAAt OVAT TOIMINTAMME YDIN Asiakaslähtöinen toimintamalli Avainasiakasjohtaminen Asiakasvastuuketjut Asiakassuunnitelmat Innovaatiopäivät Asiakastyytyväisyyskysely ja asiakaspalvelupäälliköiden käyntiraportit Customer Relationship Management -järjestelmä (CRM) Toiminnan kehittäminen asiakaspalautteen perusteella Lisäarvoa asiakkaille Asiakkaitamme ovat korkealaatuisten paperi-, kartonki- ja pehmopaperituotteiden sekä erikoistuotteiden valmistajat. Päämarkkinat ovat Euroopassa, mutta myynti Aasiaan, erityisesti Kiinan markkinoille, kasvaa jatkuvasti. Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa. Yhteisten kehityshankkeiden tavoitteena on tuoda lisäarvoa asiakkaalle monipuolisesti. Kaikille säännöllisille asiakkaillemme olemme määrittäneet asiakasvastuuketjun, jonka tavoitteena on tarjota asiakkaalle henkilökohtaista palvelua ja suorat kontaktit sekä varmistaa, että koko Metsä Fibren osaaminen on asiakkaan käytettävissä. LAAJA TUOTE- JA PALVELUTARJONTA Tuotemerkkimme on Botnia, joka tarkoittaa korkealaatuisten sellujen lisäksi asiakkaiden kilpailukykyä tukevia palveluita ja osaamista. Brändilupauksemme Fibres of Success korostaa, että olemme asiakkaillemme luotettava ja sitoutunut kumppani, joka panostaa yhteisen toiminnan jatkuvuuteen ja palveluidemme jatkuvaan kehittämiseen. Laaja tuotevalikoimamme sisältää neljän oman tehtaamme ECFvalkaistut (Elementary Chlorine Free) pohjoisen havusellut ja koivusellun. Lisäksi markkinoimme ja myymme päämiestemme Cenibran ja Metsä Boardin selluja. Tuotevalikoimamme on markkinoiden laajin, siihen kuuluu yli 2 sellulaatua. Tehtävämme on olla kustannustehokkain ja ammattitaitoisin selluntoimittaja asiakkaillemme. Tämä edellyttää, että ymmärrämme heidän prosessinsa, laatuvaatimuksensa ja logistiikkatarpeensa. Yhteistyössä asiakkaan kanssa etsimme parhaat logistiset ratkaisut. Optimoimme näin sellun saatavuuden asiakkaalle kustannustehokkaasti ja kestävästi. Metsä Fibre on siirtynyt ensimmäisenä sellunvalmistajana maailmassa RFID-teknologiaan pohjautuvaan selluyksiköiden seurantaan, mikä vahvistaa kuljetusketjun tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä entisestään. Kehittämämme sellun laatua kuvaava Botnia FOX (Fibre Online Index) -indeksi, jolla Metsä Fibre voitti Laatuinnovaatiokilpailun 212, yhdistää innovatiivisesti Metsä Fibren syvällisen asiakasosaamisen, sellunvalmistuksen teorian ja tilastomatematiikan hyödyntämisen. Botnia FOXin reaaliaikaista laatutietoa voimme hyödyntää asiakkaidemme hyväksi läpi koko arvoketjun tehokkuuden parantamiseksi. Laatuindeksin jatkosovellus toi Metsä Fibrelle voiton Metsä Groupin sisäisessä Pääjohtajan tuottavuus- ja innovaatiokilpailussa 212. Metsä Fibressä on kesäkuusta 213 lähtien Joutsenon tehtaalla käytössä uudenlainen sellunvalmistusprosessi, polysulfidikeitto. Investointimme ansiosta kykenemme tarjoamaan asiakkaillemme uuden havusellulaadun, joka parantaa ajettavuutta ja kustannustehokkuutta asiakkaan prosessissa. Samalla Joutsenon tehtaan tuotantokapasiteetti kasvaa lähes 1 prosenttia ja tuotantotehokkuus paranee. BOTNIA-BRÄNDI FIBRES OF SUCCESS Botnia sellun valmistus Korkea ja tasainen laatu Huippuosaaminen/ihmiset Modernit laitteet kestävä kehitys Sertifioinnit Ympäristönsuojelu Työturvallisuus Kustannustehokkuus Hintakilpailukyky Maksuehdot ja rahoitus Kokonaiskustannus tekninen asiakaspalvelu Kuituosaaminen asiakkaalla Laaja palvelukonsepti Yhteinen tuotekehitystyö Logistiikka Oikeaan aikaan & paikkaan Toimitusvarmuus Varastointi/kuljetuspalvelut lisäarvo asiakkaalle Fibres of Success ASIAKAS AsiakasVastuuketju TUTKA-asiakastyytyväisyys, kokonaisarvosana (asteikko 4 1) TUTKA-asiakastyytyväisyystulokset osa-alueittain (asteikko 4 1) asiakas Metsä Fibre 8,8 8,6 8,4 Luotettavuus tuotanto tuotanto 8,2 8, Tekninen tuki strateginen projekti Tekninen asiakaspalvelu 7,8 7, Vertailutiedot Fenix Consulting Oy Fenix BM erinomainen Fenix BM hyvä Asiakasosaaminen ja tuki asiakkaan prosessiin logistiikka myynnin tuki Asiakastyytyväisyyden jatkuva seuranta asiakaspalvelupäälliköiden käyntiraporttien perusteella Tuotteiden laatu ja kehittäminen 1 98 osto johto myynti johto Hyvä Tyydyttävä Huono : Hyvä 9% Viestintä ja yhteydenpito Fenix BM erinomainen Fenix BM hyvä Vertailutiedot Fenix Consulting Oy 18 SELLUA VASTUULLISESTI Asiakkaat, tuotteet ja palvelut Asiakastulokset Asiakkaat, tuotteet ja palvelut Asiakastulokset SELLUA VASTUULLISESTI 19

11 PROSESSIT KEHITÄMME PROSESSEJA JA PIDÄMME TEHTAAT ERINOMAISESSA KUNNOSSA TEHTAAT JA TEKNOLOGIA Metsä Fibren tehtaat ovat tehokkaita ja erittäin hyvässä teknisessä kunnossa. Kaikilla tehtailla käytetään EU:n määrittelemää parasta saatavilla olevaa tekniikkaa (BAT). Tehtaiden hyvä ympäristösuorituskyky on Metsä Fibrelle strateginen kilpailutekijä. Sellunvalmistuksessa käytetty puu, raakavesi ja sellun keitto-, valkaisuja muut prosessikemikaalit hyödynnetään tehokkaasti ja kierrätetään prosessissa. Metsä Fibre tuottaa myös merkittäviä määriä oheistuotteita, kuten mäntyöljyä, tärpättiä ja puupohjaista energiaa. Sellutehtaat tuottavat energiaa runsaasti yli oman tarpeensa. Sellutehtaat ovat pitkäaikaisia investointeja. Ylläpidämme tehtaita elinkaarimallin mukaisesti. Elinkaarimalli on tehtaan koko elinkaarelle tehty investointi-, suurkorjaus- ja kehitystoimenpidesuunnitelma, jolla varmistetaan tehtaan suorituskyvyn jatkuva parantaminen ja kustannustehokas toiminta. PROSESSIEN YLLÄPITO JA KEHITTÄMINEN Metsä Fibren johtamismalli on asiakassuuntautunut prosessijohtaminen. Liiketoimintaprosessit on tunnistettu ja niille on nimetty prosessinomistajat ns. prosessikartassa vuodesta 2 alkaen. Yhtiön johto tarkastaa prosessien ja osaamiskeskusten muodostaman kokonaisuuden vuosittain. Metsä Fibren Laatujohtaminen-prosessi tukee prosessinomistajia toiminnan kehittämisessä. Kaikki prosessit arvioidaan sisäisesti kolmen vuoden jaksoissa. Prosessien ja sertifioitujen järjestelmien johdon katselmukset suoritetaan joko yrityksen, asiakkuus- tai tuotannon johtoryhmässä vuosikellon mukaisesti. Prosessikarttaa ja prosesseja ylläpidetään ja kehitetään suunnitelmallisesti vuosittain. Näin varmistetaan prosessikaavioiden ja dokumentaation ajantasaisuus toimintajärjestelmässä. Metsä Fibre panostaa sisäisten ja ulkoisten arviointien sekä johdon katselmusten hyödyntämiseen toiminnan kehittämisessä. Prosessien omistajat ja johto saavat näin säännöllisesti palautetta ohjatakseen kehitystä oikeaan suuntaan. Arviointien ja katselmusten tuloksena syntyneet toimenpiteet kirjataan, ja johtoryhmät seuraavat toimenpiteiden toteuttamisen tehokkuutta omilla vastuualueillaan. Yhtiön johto käynnisti vuonna 24 yhtiönlaajuisen EFQMkriteereihin perustuvan arviointikäytännön toiminnan kehittämiseksi. EFQM-arviointien palautteen perusteella käynnistetään laatujohtamisen kehitysprojekteja ja parannustoimenpiteitä, joita yhtiön johto seuraa kvartaaleittain laatujohtamisen projektisalkun avulla. Vuosittaisten henkilöstö- ja asiakastyytyväisyystutkimusten perusteella päätetään kehitystoimenpiteistä, joiden pohjalta laaditaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelmat. Yhtiötasoinen toimintajärjestelmämme noudattaa Metsä Fibren prosessikarttaa. Johtamisen asiakirjat ylläpidetään dokumenttien hallintajärjestelmässä tai intranetin työtiloissa. Prosessikuvaukset ja asiakirjat ovat intranetissa koko henkilöstön käytettävissä. Tuotannon raportit, muistiot ja seurannat on keskitetty tehdaskohtaisiin vuoropäiväkirjoihin. Ne toimivat tuotannon päivittäisen toiminnan työkaluna ja tiedonvälittäjänä myös tehtaalta toiselle. laatujohtaminen Metsä Fibressä Johtamisen tukiprosessit Laatujohtaminen Viestintä Turvallisuusjohtaminen Ympäristöjohtaminen Laatujohtaminen Henkilöstön kehittäminen Prosessikartan ja prosessien kehittäminen Sisäiset ja ulkoiset arvioinnit Johdon katselmukset PROSESSINOMISTAJA VASTAA PROSESSINSA KEHITTÄMISESTÄ metsä fibren prosessin omistaja Seuraa prosessikartan ja prosessin kehittäminen pienemmät korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet (Seurannat muistioissa, tehtaiden vuoropäiväkirjoissa, arviointien ja katselmusten seurantatyökalussa) kehitysprojektit Suunnittelu 2 SELLUA VASTUULLISESTI PROSESSIT PROSESSIT SELLUA VASTUULLISESTI 21

12 YHTEISKUNTAVASTUU JA YHTEISKUNNALLISET TULOKSET VALMISTAMME SELLUA VASTUULLISESTI VASTUULLINEN TOIMINTATAPAMME Metsä Fibre valmistaa sellua uusiutuvasta raakaaineesta puusta, joka on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä. Kestävästi hoidetut metsät toimivat ilmastonmuutosta hidastavina hiilinieluina. Sellusta valmistetut paperi- ja kartonkituotteet ovat uusiutuvia. Tunnemme toimintamme ympäristövaikutukset. Seuraamme niitä systemaattisesti ja raportoimme niistä läpinäkyvästi. Toimintamme on sertifioitua. Nykyaikaiset sellutehtaat tuottavat itse käyttämänsä energian ja ovat myös tärkeitä bioenergian tuottajia. Arvostamme työntekijöitämme ja huolehdimme heidän turvallisuudestaan. Kannamme vastuun myös tuotteen valmistusprosessin kannalta keskeisistä sidosryhmistä. Kestävä kehitys on osa päivittäistä toimintaamme mikä on meille tärkeää? Arvomme: Yhteistyö Luotettavuus Uudistuminen Vastuullinen tuloksen tekeminen mitä olemme ja mitä haluamme olla? Perustehtävä, tavoitetila, strategia ohjaavat toimintaamme kuinka johtaminen on järjestetty? Hallinnointi (Corporate Governance) kuinka haluamme henkilöstömme ja kumppaneidemme toimivan? Toimintatapaohje (Code of Conduct) Yleisperiaatteet Eturistiriidat Vilpin estäminen Politiikat ja periaatteet Henkilöstö Turvallisuus Hankinta Viestintä Viestintä Lahjat, korruptio Kilpailu Ympäristö Kilpailu Investointi Tasa-arvo miten vastaamme ympäröivän yhteiskunnan odotuksiin? Yhteiskuntavastuusitoumus YK:n Global Compactin periaatteiden noudattaminen Läpinäkyvä raportointi (GRI) Hallintajärjestelmät (ISO 91, ISO 141, OHSAS 181, ISO 22, ISO 51, PEFC/FSC) Metsä Fibren kestävän kehityksen teemat Tarjoamme kestäviä vaihtoehtoja Tuotteet ja palvelut Kestävän kehityksen mukaiset tuotteet, palvelut ja innovaatiot Tuoteturvallisuus TUOMME METSÄN LUOKSESI Vastuulliset toimitukset Kestävän kehityksen mukai nen metsänhoito ja luonnon arvot Vastuullinen toimitusketju Kumppanuus toimittajien ja metsänomistajien kanssa Mitä tehokkaammin, sitä parempi Ympäristötehokkuus Energia ja ilmasto Vesi Materiaalitehokkuus Ympäristöriskien hallinta LUOMME HYVin- VOINTIA Sidosryhmät Ihmisoikeudet Eettinen liiketoiminta Vastuullinen työnantaja Paikallisyhteisöjen hyvinvointi TYÖTURVALLISUUS ON KAIKKIEN ASIA Metsä Fibre on nostanut työturvallisuuden keskeiseksi painopistealueekseen. Tavoitteemme on saavuttaa nolla tapaturmaa -taso. Tavoitteiden saavuttamiseksi olemme laatineet yhteiset turvallisuusjohtamisen periaatteet ja ohjeet. Turvallisuusjohtamismallin käyttö on vähentänyt työtapaturmia ja vaikuttanut henkilöstön asenteisiin. Henkilöstömme pitää säännöllisiä turvallisuusvartteja ja tekee runsaasti turvallisuushavaintoja. Korostamme ennakoivan työn merkitystä. Metsä Fibre antaa vuosittain tunnustuksen turvallisimmalle omalle yksikölleen sekä kumppanilleen. YMPÄRISTÖVASTUU Metsä Fibre on kehittänyt sellun tuotantoprosessiaan pitkäjänteisesti. Tehtaamme ovat ympäristösuorituskyvyltään eturivin toimijoita, mikä näkyy vertailussa muihin sellutehtaisiin (ks. s. 25). Kierrätämme prosessikemikaalit ja veden niin pitkälle kuin mahdollista ja vähennämme syntyvien jätteiden määrää hyödyntämällä syntyvät sivutuotteet ja jätteet prosesseissamme, maanrakennuksessa tai myytävinä oheistuotteina. Jätteeksi jäävän jakeen käsittelemme EU-normien mukaisilla jätteenkäsittelyalueilla. Puhdistamme jäteveden aktiivilietelaitoksissa. Poltamme sellutehtaiden hajukaasut, ja mahdollisia hajuhaittoja esiintyy vain tehdasta käynnistettäessä, alas ajettaessa tai muissa epänormaaleissa tilanteissa. Metsä Fibre on sitoutunut johtamaan toimintaansa kestävän kehityksen mukaisesti huomioiden asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeet. Jokainen metsäfibreläinen on vastuussa toimintansa ympäristövaikutuksista ja saa siihen tarvittavan koulutuksen. KURSSI KOHTI HIILIDIOKSIDINEUTRAALIA TUOTANTOA Metsä Fibre on uusiutuvan energian tehokkaan tuotannon ja sen hyödyntämisen edelläkävijä. Vuonna 212 Joutsenon tehtaalla käyttöönotettu kuorenkaasutuslaitos vahvistaa asemaamme edelläkävijänä. Kuorenkaasutuslaitos tehostaa uusiutuvan energian käyttöä polttoaineena, kun tehtaalla käytetty maakaasu korvataan puun kuoresta valmistettavalla biopolttoaineella. Kaasutuslaitoksen ansiosta Joutsenon sellutehdas on normaalikäynnin aikana ensimmäinen hiilidioksidineutraali tuotantolaitos Suomessa. Kuorenkaasutuslaitos on teknologialtaan uusi sovellus Suomen selluteollisuudessa. Innovatiivinen kokonaisratkaisu hyödyntää tehtaan ylijäämälämpöä puun kuoren kuivatuksessa. Laitos parantaa tehtaan energiatehokkuutta merkittävästi, ja tehtaan ympäristösuorituskyky vahvistuu entisestään. Metsä Fibren muilla tehtailla on käynnissä vastaavanlainen kehitystyö, ja kaikista Metsä Fibren tehtaista tulee lähivuosina hiilidioksidineutraaleja. Teemme myös esiselvitystä biokaasua tuottavan biojalostamon rakentamisesta Joutsenoon Helsingin Energian ja energiayhtiö Gasumin kanssa sekä suunnittelemme bioenergian käytön lisäämistä Kemin tehtaallamme. Metsä Fibre on merkittävä bioenergian toimittaja Suomessa: noin viidennes Suomen puuperäisillä polttoaineilla tuotetusta sähköstä tuotetaan Metsä Fibren sellutehtailla. 22 SELLUA VASTUULLISESTI YHTEISKUNTAVASTUU JA YHTEISKUNNALLISET TULOKSET YHTEISKUNTAVASTUU JA YHTEISKUNNALLISET TULOKSET SELLUA VASTUULLISESTI 23

13 yhteiskunnalliset tulokset Sertifioidun puun osuus (%) käytetystä puuraaka-aineesta Tehtaiden sähköenergiaomavaraisuusaste, % Jäteveden Kemiallinen hapenkulutus (COD Cr ) kg/tuotettu tonni JOUTSENO KEMI RAUMA ÄÄNEKOSKI ÄÄNEKOSKI JOUTSENO RAUMA KEMI Vertailutiedot yritysten vuosiraportit Metsä Fibren tehtaat 212 Sellutehtaat Ruotsissa 211 Sellutehtaat Suomessa 211 BAT max Turvallisuus Tapaturmataajuus, kpl/miljoona työtuntia Turvallisuushavaintojen lukumäärä (kpl) Jäteveden Fosfori (P) g/tuotettu tonni Vertailutiedot Metsäteollisuus ry. 5 Metsä Fibre Suomen sellu- ja paperitehtaat Min RAUMA ÄÄNEKOSKI JOUTSENO KEMI Vertailutiedot yritysten vuosiraportit Metsä Fibren tehtaat 212 Sellutehtaat Ruotsissa 211 Sellutehtaat Suomessa 211 BAT max Ympäristötehokkuudessa seuraamme vesi-, ilma- ja jätepäästöjä Jäteveden kokonaisvirtaama, m 3 / ts Jäteveden AOX tehtaittain vertailu BAT-arvoon (kg/ts). TRS kg S / tuotettu sellutonni vertailu BAT-arvoon Jätteet kaatopaikalle, kg/ts (märkä) 4,25, JOUTSENO KEMI RAUMA ÄÄNEKOSKI,2.15,1, BAT <,25 JOUTSENO KEMI RAUMA ÄÄNEKOSKI,2.15,1, BAT max BAT = Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available Techniques in the Pulp and Paper Industry December 21. EUROPEAN COMMISSION. TRS = Total reduced sulphur, pelkistyneiden rikkiyhdisteiden kokonaismäärä, kuvaa hajukaasujen määrää. 24 SELLUA VASTUULLISESTI YHTEISKUNTAVASTUU JA YHTEISKUNNALLISET TULOKSET YHTEISKUNTAVASTUU JA YHTEISKUNNALLISET TULOKSET SELLUA VASTUULLISESTI 25

14 TOIMINNAN TULOKSET Maailman markkinatilanne, sellun hinta ja valuuttakurssi vaikuttavat voimakkaasti liikevaihtoon ja tulokseen. Liikevaihto (milj. Eur) Metsä Fibre Oheistuotteiden (mäntyöljy, sähkö, lämpö, tärpätti ja kuori) myynti Eur / tuotantotonni Metsä Fibre Tehtaiden keskimääräinen vuorokausituotanto (t). 12 kk liukuva keskiarvo Tehtaiden käytettävyys (%). 12 kk liukuva keskiarvo Liikevoitto- % Vertailutiedot Metsäteollisuus ry. Metsä Fibre Suomen sellu- ja paperiteoll. Metsä Fibren tehtaiden suorituskyky on erinomainen Markkinahavusellun valmistajien tehtaiden tekninen ikä ja kapasiteetti sekä yrityksen kapasiteetti. Pallon koko kuvaa allokoitua lajikapasiteettia GP painotettu keskiarvo, tekninen ikä 21.1 vuotta UPM Arauco Vahva Painotettu keskiarvo valkaistu sellukapasiteetti*, 1 t/v *perustuu Pöyryn SmartTerminalin lajiallokaatioihin Ilim Pulp Roce- %, 3 Vuoden liukuva keskiarvo Sellutuotannot (1 t) Södra Metsä Fibre Joutseno Kemi Rauma Äänekoski painotettu keskiarvokapasiteetti 483 t/v West Fraser Canfor APP Heikko Domtar Resolute Stora Enso CMPC Mercer tekninen ikä, vuosia Lähdetiedot Pöyry Management Consulting Oy 26 SELLUA VASTUULLISESTI TOIMINNAN TULOKSET TOIMINNAN TULOKSET SELLUA VASTUULLISESTI 27

15 Printed on Carta Integra 19 g/m 2 and Galerie Art 15 g/m 2. Copyright Metsä Fibre 213. Metsä Fibre on maailman johtavia havuselluntuottajia. Yhtiön päätuotteet, vastuullisesti ja kustannustehokkaasti tuotetut valkaistut havu- ja koivusellut, on kehitetty korkealaatuisen hienopaperin, aikakauslehti- ja pehmopaperin sekä kartongin valmistukseen. Tuotemerkkimme on Botnia. Metsä Fibrellä on neljä sellutehdasta Suomessa, liikevaihto vuonna 212 oli 1,3 miljardia euroa. Työllistämme noin 9 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia. METSÄ fibre Oy PL 2 22 METSÄ Puhelin: PEFC/

Metsä Fibren tie voittajaksi

Metsä Fibren tie voittajaksi Hyvillä johtamiskäytännöillä menestykseen 22.5.2013 Oy / Ilkka Hämälä 1 22.5.2013 IHä - Vahvaa kuituosaamista - on maailman johtavia havuselluntuottajia. - Rinnakkaistuotteina valmistetaan bioenergiaa,

Lisätiedot

Kestävä kehitys Metsä Fibressä

Kestävä kehitys Metsä Fibressä Kestävä kehitys ssä Sellua vastuullisesti valmistaa sellua uusiutuvasta raaka-aineesta, puusta, joka on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä Kestävästi hoidetut metsät toimivat ilmastonmuutosta hidastavina

Lisätiedot

MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS

MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS OSSI PUROMÄKI METSÄ FIBRE, 1 on kannattava ja kilpailukykyinen metsäteollisuuskonserni 2 Metsä Fibre lyhyesti METSÄ FIBRE Maailman johtavia havuselluntuottajia ja suuri

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas Niklas von Weymarn, Metsä Fibre Oy

Äänekosken biotuotetehdas Niklas von Weymarn, Metsä Fibre Oy Äänekosken biotuotetehdas Niklas von Weymarn, Metsä Fibre Oy 1 Johtava toimija valituissa liiketoiminnoissa Keskitymme tuotteisiin ja palveluihin, joissa meillä on vahvaa osaamista ja kilpailuetua ja joiden

Lisätiedot

Maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas

Maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas Maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas Lehdistötilaisuus 23.4.2014 1 Sisältö Hanke lyhyesti Markkina-asema vahvistuu edelleen Taloudelliset vaikutukset Investointipäätöksen edellytykset Biotuotetehdas

Lisätiedot

Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa

Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa Hyvä maine ja osaamisen johtaminen muuttuvassa työelämässä -seminaari Anneli Karhula, SVP HR, Metsä Group 17.5.2016 Tuotteemme tulevat metsästä Me

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas

Äänekosken biotuotetehdas Äänekosken biotuotetehdas Metsä Groupin avainluvut 2014 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 10 500 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 122 000 suomalaista metsänomistajaa

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN BIOTUOTETEHDAS

ÄÄNEKOSKEN BIOTUOTETEHDAS ÄÄNEKOSKEN BIOTUOTETEHDAS Jyväskylä 13.2.2015 Niklas von Weymarn, tutkimusjohtaja, Metsä Fibre 1 1 Metsä Fibre - osa ia 2 Raakapuun viejästä kansainväliseksi konserniksi in kehitys 1934 2014 Metsäliitto

Lisätiedot

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 Avainluvut 2015 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 116 000 suomalaista metsänomistajaa METSÄ FOREST Puunhankinta ja metsäpalvelut

Lisätiedot

METSÄN UUDET MAHDOLLISUUDET UPM BIOFORE YHTIÖ. ProSuomi-projektin päätösseminari 16.11.2012, Juuso Konttinen

METSÄN UUDET MAHDOLLISUUDET UPM BIOFORE YHTIÖ. ProSuomi-projektin päätösseminari 16.11.2012, Juuso Konttinen UPM BIOFORE YHTIÖ ProSuomi-projektin päätösseminari 16.11.2012, Juuso Konttinen AGENDA 1. UPM BIOFORE YHTIÖ 2. UUSI METSÄTEOLLISUUS 3. UUDET MAHDOLLISUUDET AGENDA 1. UPM BIOFORE YHTIÖ 2. UUSI METSÄTEOLLISUUS

Lisätiedot

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja. Arvopaperin aamuseminaari 17.2.

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja. Arvopaperin aamuseminaari 17.2. Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja aamuseminaari 17.2.216 Kartonki on Metsä Boardin ydinliiketoimintaa Metsä Board lyhyesti Euroopan

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas

Äänekosken biotuotetehdas Äänekosken biotuotetehdas Äänekosken biotuotetehdas Tiedätkö sinä, mikä biotuotetehdas? Biotuotetehtaan ydin on sellutehdas, mutta biotuotetehdas on paljon muutakin. Mitä biotuotteet ovat? Minkälainen

Lisätiedot

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2014 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää 10 500 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa.

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2014 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää 10 500 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa. KESTÄVÄSTI METSÄSTÄ Kestävä kehitys on toimintamme perusta Metsä Group on vastuullinen metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä.

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas Jari Voutilainen, logistiikkajohtaja, Metsä Group Kymenlaakson kauppakamari, 25.5.2015

Äänekosken biotuotetehdas Jari Voutilainen, logistiikkajohtaja, Metsä Group Kymenlaakson kauppakamari, 25.5.2015 Äänekosken biotuotetehdas Jari Voutilainen, logistiikkajohtaja, Metsä Group Kymenlaakson kauppakamari, 25.5.2015 Maailman ensimmäinen biotuotetehdas Ilkka Hämälä Äänekosken biotuotetehdas Metsäteollisuuden

Lisätiedot

Teollisuuden kilpailukyky ja liikenneyhteydet Meriliikennejohtaja Jyrki Ranki Metsä Group

Teollisuuden kilpailukyky ja liikenneyhteydet Meriliikennejohtaja Jyrki Ranki Metsä Group Teollisuuden kilpailukyky ja liikenneyhteydet Meriliikennejohtaja Jyrki Ranki Metsä Group Lapin Liikennepäivät 12.11.2015 Tehoa teollisuuden logistiikkaan Metsä Group ja logistiikka Metsä Groupissa Suomen

Lisätiedot

METSÄÄ TARVITAAN KAIKKIALLA

METSÄÄ TARVITAAN KAIKKIALLA METSÄSTÄ MAAILMALLE METSÄÄ TARVITAAN KAIKKIALLA 75 % Käyttämästämme puusta 75 % on suomalaista. Valmistamme tulevaisuuden tuotteita. Metsä Group luo pohjoisen puusta tulevaisuuden liiketoimintaa. Valmistamme

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6. Osaamisen kehittymisen arviointi Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.2012 Helsinki Helsingin Energia Yksi Suomen suurimmista energiayrityksistä.

Lisätiedot

KESTÄVÄSTI METSÄSTÄ 2016

KESTÄVÄSTI METSÄSTÄ 2016 KESTÄVÄSTI METSÄSTÄ 2016 BIOTALOUDEN EDELLÄKÄVIJÄ Metsä Group on biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme pehmo- ja

Lisätiedot

METSÄ FIBREN VUOSIRAPORTTI 2013

METSÄ FIBREN VUOSIRAPORTTI 2013 METSÄ FIBREN VUOSIRAPORTTI 2013 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 METSÄ FIBRE 2013 6 TUOTTEET JA PALVELUT 8 TOIMINTA 10 KESTÄVÄ KEHITYS 14 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 16 YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS PEFC/02-31-120 JULKAISIJA

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ratkaisut orgaanisen jätteen kaatopaikkakieltoon. 7.10.2015 Ari-Pekka Heikkilä Metsä Group

Metsäteollisuuden ratkaisut orgaanisen jätteen kaatopaikkakieltoon. 7.10.2015 Ari-Pekka Heikkilä Metsä Group Metsäteollisuuden ratkaisut orgaanisen jätteen kaatopaikkakieltoon 7.10.2015 Ari-Pekka Heikkilä Metsä Group Metsä Group yhtiönä Jätteenkäsittely Orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto Sivutuotteet Haasteet

Lisätiedot

Metsäliitto-konsernin HR - hallinnoijasta tuloksentekijäksi?

Metsäliitto-konsernin HR - hallinnoijasta tuloksentekijäksi? Metsäliitto-konsernin HR - hallinnoijasta tuloksentekijäksi? Taloussanomien seminaari HR4 & TWBA North 29.10.2009 Anneli Karhula 1 29.10.2009 Hallinnoijasta tuloksentekijäksi: Esityksen sisältö Metsäliitto

Lisätiedot

Maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas. Metsä Group

Maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas. Metsä Group Maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas 1 Sisältö Hanke lyhyesti Markkina-asema vahvistuu edelleen Taloudelliset vaikutukset Investointipäätöksen edellytykset Biotuotetehdas enemmän kuin sellutehdas

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas 29.4.2015

Äänekosken biotuotetehdas 29.4.2015 Äänekosken biotuotetehdas 29.4.2015 2 Presentation name / Author Maailman ensimmäinen biotuotetehdas Maailman ensimmäinen biotuotetehdas Ilkka Hämälä Äänekosken biotuotetehdas Metsäteollisuuden suurin

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

Pätevyys on ammatillista osaamista ja ammattitaitoa

Pätevyys on ammatillista osaamista ja ammattitaitoa Pätevyys on ammatillista osaamista ja ammattitaitoa INSKE ry 27.1.2016 1 Sisältö: Metsä Group lyhyesti Biotalouden osaamistarpeet Metsäteollisuuden henkilöstön koulutustaustoja ja oppilaitoksia Ammatillisen

Lisätiedot

EFQM Excellence malli

EFQM Excellence malli Laatukeskus EFQM Excellence malli 10.10.2012 Heikki Niemi p. 040 536 6001 heikki.niemi(at)laatukeskus.fi Copyright 2012 Laatukeskus ja EFQM EFQM Excellence -malli Erinomaisuuden tunnuspiirteet Huipputulosten

Lisätiedot

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Keijo Mäenpää Liikkeenjohdon konsultti Diplomi-insinööri Tavoitteena Sujuvasti toimiva kyvykäs organisaatio

Lisätiedot

Metsä Group Jyväskylän hankintapiiri 01.03.2016. 23.6.2016 Esityksen nimi

Metsä Group Jyväskylän hankintapiiri 01.03.2016. 23.6.2016 Esityksen nimi Metsä Group Jyväskylän hankintapiiri 01.03.2016 2 23.6.2016 Esityksen nimi Äänekosken biotuotetehdashanke Piiripäällikkö Matti Rossi, Metsä Group Metsä- ja viherpäivät, Jyväskylä, 7.-8.6.2016 Avainluvut

Lisätiedot

Metsä Board. Kartonkiliiketoiminnan kannattava kasvu. Markus Holm, talousjohtaja Sijoitus-Invest 2014. Metsä Board

Metsä Board. Kartonkiliiketoiminnan kannattava kasvu. Markus Holm, talousjohtaja Sijoitus-Invest 2014. Metsä Board Kartonkiliiketoiminnan kannattava kasvu Markus Holm, talousjohtaja Sijoitus-Invest 2014 lyhyesti Liikevaihto noin 2 miljardia euroa vuodessa. Henkilöstömäärä noin 3 200 Euroopan suurin taivekartongissa.

Lisätiedot

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 24.9.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKÄ JÄRJESTELMÄ MEILLÄ TARVITAAN? Yrityksen

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1 Toimitusjohtajan katsaus Matti Lievonen 1 Neste Oilin johtoryhmä Toimitusjohtaja: Matti Lievonen Yhteiset toiminnot Liiketoiminta-alueet Tuotanto ja logistiikka Ilkka Poranen Henkilöstö Hannele Jakosuo-Jansson

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus

Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus Puumarkkinapäivät Reima Sutinen Työ- ja elinkeinoministeriö www.biotalous.fi Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous Biotalous:

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

EFQM kansalaisopiston kehittämisessä

EFQM kansalaisopiston kehittämisessä OSAAVAT KÄDET LUOVAT MAAILMOJA. EFQM kansalaisopiston kehittämisessä Kansalaisopistojen laatuseminaari 25.11.2011 Tampere Outi Itäluoma/Petäjä-opisto EFQM (European Foundation for Quality Management) Opiston

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista. Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03

Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista. Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03 Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03 Uutta Yhteinen rakenne Rakenne ja termit ovat harmonisoitu Uusitut ISO 14001 ja ISO 45001 tulevat olemaan

Lisätiedot

Metsä Board Osavuosikatsaus 1Q 2014

Metsä Board Osavuosikatsaus 1Q 2014 Osavuosikatsaus 1Q 214 Merkittävimmät tapahtumat vuoden 214 ensimmäisellä neljänneksellä Kannattavuus parani edelliseen neljännekseen verrattuna Taivekartongin toimitusmäärät kasvoivat Euroopassa sekä

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Osaava-hanke 13.2.2014 Mirja Antila Kankaanpään opisto

Osaava-hanke 13.2.2014 Mirja Antila Kankaanpään opisto Laadunhallinnan eri menetelmiä Osaava-hanke 13.2.2014 Mirja Antila Kankaanpään opisto Laadunkehittämismallit EFQM (Euroopan laatupalkintomalli ) Excellence Model 2010 Erinomaisuuden tunnuspiirteiden arviointimalli

Lisätiedot

TOIMINTA- JÄRJESTELMÄ

TOIMINTA- JÄRJESTELMÄ TOIMINTA- JÄRJESTELMÄ KLINGER Finland Oy ISO9001» ISO14001» OHSAS18001 www.klinger.fi KLINGER FINLAND YRITYKSENÄ KLINGER Finland Oy on monipuolinen teknisen alan maahantuontiyritys. Autamme asiakkaitamme

Lisätiedot

Asiakaskeskeisyys, joustavuus ja luotettavuus ovat yrityksellemme tärkeitä arvoja. Toimintatapamme perustuu rehellisyyteen ja avoimuuteen.

Asiakaskeskeisyys, joustavuus ja luotettavuus ovat yrityksellemme tärkeitä arvoja. Toimintatapamme perustuu rehellisyyteen ja avoimuuteen. Asiakaskeskeisyys, joustavuus ja luotettavuus ovat yrityksellemme tärkeitä arvoja. Toimintatapamme perustuu rehellisyyteen ja avoimuuteen. Stairon Oy on isojen, vaativien ja ruostumattomien ohutlevytuotteiden

Lisätiedot

PAPERI KESTÄVÄ VAIHTOEHTO. Valitse vastuullisesti. Valitse UPM:n paperi.

PAPERI KESTÄVÄ VAIHTOEHTO. Valitse vastuullisesti. Valitse UPM:n paperi. PAPERI KESTÄVÄ VAIHTOEHTO Valitse vastuullisesti. Valitse UPM:n paperi. KESTÄVÄ KEHITYS ON MATKA 2 Kestävä kehitys tarkoittaa meille UPM:ssä matkaa. Kehitämme jatkuvasti ympäristö-, yhteisö- ja taloustehokkuuttamme.

Lisätiedot

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10. Palvelutoimisto Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.2013 Keitä olemme? Mika Lindström Hanna Nyéki-Niemi Ei anneta

Lisätiedot

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat Kuinka Tapiolan vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat henkilöstöjohtamisessa? ht i Henry Foorumi Veera Lammi 9.11.2010 9.11.2010 1 Agenda Miksi vastuullinen johtaminen on tärkeää? Miten vastuullista

Lisätiedot

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja Boliden Kokkola vastuullinen sinkintuottaja Sinkkiteknologian edelläkävijä Luotettavaa laatua Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Tehtaan päätuotteet ovat puhdas sinkki ja siitä

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008 Taulukko 1. Tutkimusaineiston toimialakohtainen jakauma Toimiala N Osuus tutkimusaineistosta (%) Toimialan yrityksiä (alle 20 henkeä) Suomessa %:a koko elintarvikealasta v. 2007 (Ruoka Suomi tilasto) Leipomotuotteet

Lisätiedot

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET Matkalle PUHTAAMPAAN maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET NYT TEHDÄÄN TEOLLISTA HISTORIAA Olet todistamassa ainutlaatuista tapahtumaa teollisuushistoriassa. Maailman ensimmäinen kaupallinen biojalostamo valmistaa

Lisätiedot

Fiblonin tarina Meidän tapamme toimia

Fiblonin tarina Meidän tapamme toimia Fiblonin tarina Meidän tapamme toimia Ainutlaatuinen tapa toimia Fiblonilla on alalla ainutlaatuinen tapa toimia paneudumme asiakkaidemme liiketoimintaan ja kehitämme jatkuvasti uusia, innovatiivisia palvelu-

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

sisällys 1,3 milj. tonnia milj. tonnia

sisällys 1,3 milj. tonnia milj. tonnia Metsä fibre vuosiraportti 2014 1,3 milj. tonnia Metsä Fibre suunnittelee Äänekoskelle biotuotetehdasta, jonka sellukapasiteetti olisi 1,3 miljoonaa tonnia. 2 milj. tonnia Havusellun globaali kysyntä kasvaa

Lisätiedot

Puun uudet käyttömuodot Vastuullinen metsien käyttö kasvavia odotuksia ja uusia mahdollisuuksia. 20.3.2013 Pia Nilsson, UPM

Puun uudet käyttömuodot Vastuullinen metsien käyttö kasvavia odotuksia ja uusia mahdollisuuksia. 20.3.2013 Pia Nilsson, UPM Puun uudet käyttömuodot Vastuullinen metsien käyttö kasvavia odotuksia ja uusia mahdollisuuksia 20.3.2013 Pia Nilsson, UPM Visio The Biofore Company UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta,

Lisätiedot

METSÄN TULEVAISUUDEN TUOTTEET Teollisuuden metsänhoitajat ry Syysseminaari Metsäpäivillä 6.11.2014

METSÄN TULEVAISUUDEN TUOTTEET Teollisuuden metsänhoitajat ry Syysseminaari Metsäpäivillä 6.11.2014 METSÄN TULEVAISUUDEN TUOTTEET Teollisuuden metsänhoitajat ry Syysseminaari Metsäpäivillä 1 Metsän tulevaisuuden tuotteet: Ohjelma Avaus Olli Laitinen, puheenjohtaja, Teollisuuden metsänhoitajat ry Uudet

Lisätiedot

Yritysten haasteet muuttuvassa maailmassa

Yritysten haasteet muuttuvassa maailmassa Yritysten haasteet muuttuvassa maailmassa Talous tutuksi 2011 / Sari Rämö 1 SCA Packaging Finland Kuka olen? Sari Rämö, ylioppilas Lahden Yhteiskoulu, KTM Helsingin Kauppakorkeakoulu Oy Hartwall Ab/Oy

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

Inspectan palvelutarjonta HSE-toimintojen sertifioinnissa ja arvioinnissa Tuomme läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta HSE-johtamiskäytäntöihinne

Inspectan palvelutarjonta HSE-toimintojen sertifioinnissa ja arvioinnissa Tuomme läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta HSE-johtamiskäytäntöihinne Inspectan palvelutarjonta HSE-toimintojen sertifioinnissa ja arvioinnissa Tuomme läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta HSE-johtamiskäytäntöihinne Tomi Kasurinen, Inspecta Sertifiointi Oy, Liiketoimintajohtaja

Lisätiedot

Laatutyö nousuun Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä. PL 119 37601 Valkeakoski

Laatutyö nousuun Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä. PL 119 37601 Valkeakoski 1 (7) Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä n yhteystiedot Juuso Hyvärinen juuso.hyvarinen@vsky.fi puh. 044 906 0320 PL 119 37601 Valkeakoski Toiminnan vakiintuneisuus, esim. vuosikello. Laadunhallinnan

Lisätiedot

Metsäsektorin tulevaisuus ja Metsäalan strateginen ohjelma

Metsäsektorin tulevaisuus ja Metsäalan strateginen ohjelma Metsäsektorin tulevaisuus ja Metsäalan strateginen ohjelma Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Esityksen sisältö Kolme tulevaisuuden kuvaa 1.

Lisätiedot

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Sisältö Metso yrityksenä Strategiamme Taloudellinen kehitys 2 Metso Pörssi-ilta 28.3.2014 Terveys-, turvallisuus-

Lisätiedot

Askel-hanke 09.04.2014 Business-ajattelu ja asiakkaan liiketoimintahaasteiden ymmärtäminen Ilkka Wäck, Faros Group. Huhtikuu.

Askel-hanke 09.04.2014 Business-ajattelu ja asiakkaan liiketoimintahaasteiden ymmärtäminen Ilkka Wäck, Faros Group. Huhtikuu. Askel-hanke 09.04.2014 Business-ajattelu ja asiakkaan liiketoimintahaasteiden ymmärtäminen Ilkka Wäck, Faros Group Huhtikuu Toukokuu Miten ymmärrän asiakkaan liiketoimintahaasteen Miten ratkaisen asiakkaan

Lisätiedot

METSÄ FIBRE VUOSIRAPORTTI 2015

METSÄ FIBRE VUOSIRAPORTTI 2015 METSÄ FIBRE VUOSIRAPORTTI 215 GLOBAALIN BIOTALOUDEN SUUNNANNÄYTTÄJÄ * verrattuna vuoteen 214 LIIKEVAIHTO * +11 % LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ * +62 % TUOTANTO * +96 tn SISÄLLYS 2 Avainluvut 4

Lisätiedot

Metsä Board. Euroopan johtava kuluttajapakkauskartonkiyhtiö

Metsä Board. Euroopan johtava kuluttajapakkauskartonkiyhtiö Euroopan johtava kuluttajapakkauskartonkiyhtiö Matti Mörsky 14.11.2012 1 pähkinänkuoressa Liikevaihto noin 2,3 miljardia euroa vuodessa Liikevaihto 3Q/2012 Johtava eurooppalainen kuluttajapakkauskartonkiyhtiö

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

UPM:N PIETARSAAREN TEHTAALLE! TILL UPM JAKOBSTAD

UPM:N PIETARSAAREN TEHTAALLE! TILL UPM JAKOBSTAD UPM:N PIETARSAAREN TEHTAALLE! TILL UPM JAKOBSTAD Febr uary 1 UPM 2010 SELLU - huipputuote vai bulkkia? Veikko Petäjistö Tehtaanjohtaja UPM Pietarsaari UPM tänään UPM Plywood Vaneri- ja viilutuotteet UPM

Lisätiedot

Alihankintaverkostojen laatu ja osaaminen hankinnan suhteen

Alihankintaverkostojen laatu ja osaaminen hankinnan suhteen Alihankintaverkostojen laatu ja osaaminen hankinnan suhteen Alihankinta 2010 21.9.2010 Pia Kauma Laatukeskus Excellence Finland Yhdistyksen tarkoitus Laatuyhdistyksen tarkoitus on edistää laatujohtamista

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen

Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen Marjaana Suutarinen / 7.11.2013 Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen Strategisen työhyvinvoinnin sisältö Työhyvinvointistrategiassa yhdistyvät Työ- ja ympäristöturvallisuus Työterveys ja työhyvinvointi

Lisätiedot

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5. Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.2015, Tampere Yritys Lähtökohta Tarve kehittämiselle Esityksen sisältö Kehityshanke

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

Cleantechista Suomen uusi Nokia? Mari Pantsar-Kallio, FT, Dos Ohjelmajohtaja Ympäristöteknologian osaamisklusteri

Cleantechista Suomen uusi Nokia? Mari Pantsar-Kallio, FT, Dos Ohjelmajohtaja Ympäristöteknologian osaamisklusteri Cleantechista Suomen uusi Nokia? Mari Pantsar-Kallio, FT, Dos Ohjelmajohtaja Ympäristöteknologian osaamisklusteri Ympäristöteknologian osaamisklusteri Cleantech Finland-brändin kehittämistä tekemisen kautta

Lisätiedot

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Place for a picture Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Jukka Rautavalta 1 First Name Last Name 25.5.2012 Fazer-konserni lyhyesti Vuonna 1891 perustettu perheyritys Ruokailupalveluja,

Lisätiedot

Laadun kehittämisestä businesshyötyjä

Laadun kehittämisestä businesshyötyjä Laadun kehittämisestä businesshyötyjä Pekka Kantola, OBN, 2015 Tervetuloa kehittämään liiketoimintaa kanssamme LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEN ASIANTUNTIJA Perinteiset ja teknologiatoimialat PROFESSIONAL Oulu

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Organisaatioiden haasteita Työelämän laadun rakentuminen Työhyvinvointi, tuottavuus ja

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Metsä Board Osavuosikatsaus 2Q 2014

Metsä Board Osavuosikatsaus 2Q 2014 Osavuosikatsaus 2Q 214 Merkittävimmät tapahtumat vuoden 214 toisella neljänneksellä Kartongin toimitusmäärän kasvu jatkui. Taivekartongin myynnin kasvattaminen Pohjois-Amerikan markkinoilla eteni suunnitellusti

Lisätiedot

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen Uudista ja Uudistu 28.9.2011 Sirpa Ontronen ja Jori Silfverberg MARTELA OYJ SISÄLTÖ Mittaamalla oikea suunta johtamiseen

Lisätiedot

Metsähyvinvoinnin kehitysohjelman ajankohtaistapahtuma 18.11.2014 Biotalous tehdään yhteistyöllä. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö

Metsähyvinvoinnin kehitysohjelman ajankohtaistapahtuma 18.11.2014 Biotalous tehdään yhteistyöllä. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsähyvinvoinnin kehitysohjelman ajankohtaistapahtuma Biotalous tehdään yhteistyöllä Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö www.biotalous.fi Aiheet: 1. Biotalous ja hyvinvointi 2. Biotalous ja yhteistyö

Lisätiedot

Fujitsu ja ISO/IEC 20000-1. Kimmo Vaikkola kehityspäällikkö Laatu ja liiketoimintatavat

Fujitsu ja ISO/IEC 20000-1. Kimmo Vaikkola kehityspäällikkö Laatu ja liiketoimintatavat Fujitsu ja ISO/IEC 20000-1 Kimmo Vaikkola kehityspäällikkö Laatu ja liiketoimintatavat Fujitsulle merkittävä laatupalkinto Fujitsu Finland Oy voitti yritysten ja organisaatioiden SM-kilpailun, Excellence

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Rahapäivä 2015 17.9.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys Noin 3 400 työntekijää 22

Lisätiedot

Ohjattua suorituskykyä.

Ohjattua suorituskykyä. Ohjattua suorituskykyä. Yhdyskuntatekniset ajoneuvot Toimiala Rakennuskoneet Maa- ja metsätalouskoneet Kuljetus ja logistiikka Suorituskykyä. Kaikkien komponentien täydellisen integroinnin ansiosta saavutetaan

Lisätiedot

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia,

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia, YRITYKSEN Srateal Oy, Niilo Kurikka niilo.kurikka@strateal.com PELIKENTTÄ, TILANNE, TAVOITTEET JA KEHITTÄMINEN PELIKENTTÄ: Yritysten menestyminen on haasteellisempaa kansainvälistymisen ja entistä nopeampien

Lisätiedot

Mikä on vastuullisuudessa olennaista? - Case UPM

Mikä on vastuullisuudessa olennaista? - Case UPM Mikä on vastuullisuudessa olennaista? - Case UPM Ratkaisun paikka, Wanha Satama, Helsinki 13.5.2014 Päivi Salpakivi-Salomaa Ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja, UPM UPM:n Biofore-strategia Tärkeimpien sidosryhmien

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Sihteerifoorumi 5.6.2012 Sanna-Marja Heinimo 6.6.2012 1 Työssä tarvittava osaaminen Mitä osaamista tarvitset työssäsi? -Asiaosaaminen

Lisätiedot

M-realin muutos menestyväksi kartonkiyhtiöksi

M-realin muutos menestyväksi kartonkiyhtiöksi M-realin muutos menestyväksi kartonkiyhtiöksi Mikko Helander 23.11.2011 1 Sisältö 1. M-realin strateginen suunta 2. M-realin merkittävä tulosparannuspotentiaali 2 3 M-realin strateginen suunta Strategia

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

Metsäteollisuuden uusi nousu? Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry 30.5.2011

Metsäteollisuuden uusi nousu? Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry 30.5.2011 Metsäteollisuuden uusi nousu? Toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry 2 Metsäteollisuus pitää Suomen elinvoimaisena Metsäteollisuus on elintärkeä yli 50 paikkakunnalle 50 sellu- ja paperitehdasta Yli 240 teollista

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja 28.1.2011 1 NCC-konserni Kotimarkkina-aluetta ovat Pohjoismaat. Toimintaa on myös Saksassa, Baltiassa ja Pietarissa. NCC-konserni Liikevaihto 4,9 Mrd Henkilöstö

Lisätiedot

M-real. Osavuosikatsaus 1-3Q 2008

M-real. Osavuosikatsaus 1-3Q 2008 M-real Osavuosikatsaus 1-3Q 28 Päivitetty raportointirakenne Raportointirakennetta on muutettu syyskuussa 28 julkistetun Graphic Papers-kaupan seurauksena Kauppaan kuuluvat yksiköt on raportoitu lopetetuissa

Lisätiedot

Suomi kehittyneiden biopolttoaineiden kärjessä UPM Lappeenrannan biojalostamo. Ilmansuojelupäivät 19.8.2015 Stefan Sundman UPM Sidosryhmäsuhteet

Suomi kehittyneiden biopolttoaineiden kärjessä UPM Lappeenrannan biojalostamo. Ilmansuojelupäivät 19.8.2015 Stefan Sundman UPM Sidosryhmäsuhteet Suomi kehittyneiden biopolttoaineiden kärjessä UPM Lappeenrannan biojalostamo Ilmansuojelupäivät 19.8.2015 Stefan Sundman UPM Sidosryhmäsuhteet METSÄ ON TÄYNNÄ UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Maailma muuttuu Rajalliset

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

PK konepaja digitalisaation pyörteissä

PK konepaja digitalisaation pyörteissä PK konepaja digitalisaation pyörteissä Teollisuus ja digitalisaatio -seminaari 3.9.2015 Technopolis Hermia. Harri Jokinen Toimitusjohtaja Nomet Oy Alihankintakonepaja, liikevaihto 8,2 M, 52 osaajaa ja

Lisätiedot

Metsä Board Euroopan johtava ensikuitukartonkiyhtiö Mikko Helander Toimitusjohtaja

Metsä Board Euroopan johtava ensikuitukartonkiyhtiö Mikko Helander Toimitusjohtaja Euroopan johtava ensikuitukartonkiyhtiö Mikko Helander Toimitusjohtaja 1 (ex M-real) lyhyesti Liikevaihto noin 2,1 miljardia euroa, henkilöstömäärä noin 3 300 Johtava eurooppalainen ensikuitukartongin,

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot