Vastuullisen toiminnan periaatteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastuullisen toiminnan periaatteet"

Transkriptio

1 Vastuullisen toiminnan periaatteet

2 Sisältö Vastuullisen toiminnan periaatteet... 3 Menestyksemme perustuu aidosti sisäistettyyn arvopohjaan... 4 Hyvä hallintotapa... 5 Varmistamme reilua ja aktiivista kilpailua hankinnoissa ja palvelumarkkinoilla... 6 Palvelemme sidosryhmiämme tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti... 7 Panostamme toimintamme ympäristövaikutusten vähentämiseen... 7 Meille työtä tekevät ansaitsevat kunnioituksen ja turvallisen työympäristön... 8 Osaava ja motivoitunut henkilöstö menestyksen takana... 8 Pelisäännöt yhteisissä tapaamisissa ja huomionosoituksissa... 9 Vastuullisen toiminnan toteutuminen ja periaatteiden vastaisesta toiminnasta raportointi... 10

3 Vastuullisen toiminnan periaatteet Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti toimiva yritys osoittaa sidosryhmille, että yritys päivittäisessä toiminnassaan toteuttaa ratkaisuja, joiden onnistumista voidaan arvioida pitkälle tulevaisuuteen. Fingrid Oyj (Fingrid) hallitsee voimajärjestelmäinfrastruktuuria, jonka on joka hetki toimittava käyttövarmasti, mutta samalla sen kehittämiseksi laaditaan suunnitelmia, joiden vaikutukset ulottuvat yhteiskunnassa vuosikymmenien päähän. Julkaisemalla vastuullisen toiminnan periaatteet osoitamme halumme ja kykymme kantaa yritysvastuumme. Edellytämme jokaisen työntekijän noudattavan näitä periaatteita. Lisäksi edellytämme meille palveluita tuottavien sopimuskumppaniemme toimivan vastaavien periaatteiden mukaisesti ja varmistavan, että myös alihankkijoiden ja aliurakoitsijoiden työntekijät ovat tietoisia vastuullisuusperiaatteistamme. Kehitämme sekä sisäistä että ulkoista raportointiamme yritysvastuun raportointia koskevan Global Reporting Initiativen (GRI) ohjeiston ja kirjanpitolautakunnan toimintakertomuksen laatimista koskevan yleisohjeen edellyttämällä tavalla. Tavoitteenamme on arvioida toimintamme taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia mahdollisimman läpinäkyvästi ja objektiivisesti. Kerromme myös Fingridin tavoitteista työnantajana, työyhteisön arvopohjasta sekä tavoitteistamme ja toimistamme ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Lakien, asetusten ja määräysten toteuttamisen lisäksi haluamme täyttää myös sidosryhmiemme ja yhteiskunnan vastuulliseen toimintaamme kohdistamat odotukset. 3

4 Menestyksemme perustuu aidosti sisäistettyyn arvopohjaan Fingridin strategia ja liiketoiminta nojaavat arvoihimme, jotka ovat avoimuus, tasapuolisuus, tehokkuus ja vastuullisuus. Näiden merkitys ja sisältö on työstetty koko henkilöstön voimin. Arvojen syvällinen merkitys valkenee erityisesti vaikeissa valintatilanteissa, jos muuta ohjenuoraa ei ole käytettävissä. Henkilöstön kasvava merkitys yrityksen edustajina ja viestijöinä edellyttää aidosti yhteistä arvopohjaa, yrityskulttuuria ja yhteisiksi tunnustettuja pelisääntöjä. Ei riitä, että henkilöstö toimii keskimäärin sovittujen arvojen mukaisesti. Avoimuus lähtee siitä, että jaamme tietoa rehellisesti, selkeästi ja järjestelmällisesti. Avoin ja ajantasainen viestintä rakentaa luottamusta yhtiöön, sen henkilöstöön sekä henkilöstön kesken. Avoimelle toiminnalle on luontaista, että se kannustaa vuorovaikutteiseen mielipiteiden vaihtoon ja aitoon kuuntelemiseen. Keskustelussa sallitaan erilaiset mielipiteet ja rakentava palaute. Luottamukselliset asiat käsitellään vastuullisesti niin, että kolmansien osapuolten ja yksityisyyden suoja taataan. Tasapuolisuus edellyttää, että henkilöstö arvostaa toinen toistaan ja toisiaan millään tavoin syrjimättä. Fingridissä jokainen työntekijä on tärkeä, työtehtävät jaetaan tasaisesti ja henkilöstö noudattaa toiminnassaan yhteneväisiä periaatteita. Tarjoamme palveluita asiakaskunnallemme samanlaisin ehdoin ja kilpailutamme ulkopuoliset palvelut selkeiden ja läpinäkyvien periaatteiden mukaisesti. Kohtelemme kaikkia samassa asemassa olevia sidosryhmien edustajia yhtenäisellä ja tasapuolisella tavalla. Tehokkuus vaatii töiden tekemistä suunnitelmallisesti aikataulussa, taloudellisesti ja laadukkaasti periaatteella kerralla oikein. Henkilöstön osaamista kehitetään järjestelmällisesti ja henkilöstöllä on käytössään tarkoituksenmukaiset työvälineet ja riittävät resurssit. Johtamisen periaatteet ja henkilöstön tehtävävastuut ja valtuudet ovat selkeät. Työt tehdään yhteisvoimin ja henkilöstö on valmis uusiin haasteisiin. 4

5 Vastuullisuus perustuu lähtökohtaan, että jokainen työntekijä tiedostaa oman ja yhtiön vastuun suomalaisessa yhteiskunnassa. Fingridille asetetut järjestelmävastuun tehtävät hoidetaan tunnollisesti ja voimajärjestelmää rakennetaan ja ylläpidetään ympäristöstä ja turvallisuudesta huolehtien. Vastuulliselle toiminnalle on luonteenomaista, että jokaisen työpanosta kunnioitetaan ja henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan. Vastuullisessa yhtiössä jokainen voi luottaa yhtiöön esimerkillisenä työnantajana ja samalla jokainen kantaa vastuun omasta työstään ja tekee sen, minkä lupaa. Viime kädessä vastuullisuutta mitataan sillä, miten johdonmukaisesti yhtiö ja sen henkilöstö pitävät lupauksensa ja toimivat juuri niin kuin sanovat toimivansa. Hyvä hallintotapa Vastuulliselle liiketoiminnalle on luonteenomaista oikeudenmukaisuus ja rehellisyys. Sitoudumme noudattamaan kansallisia ja kansainvälisiä lakeja, määräyksiä ja yleisesti hyväksyttyjä menettelytapoja. Tämän varmistamiseksi turvaudumme tarvittaessa parhaaseen asiantuntijatukeen. Fingridin toimintaa säätelee muun muassa osakeyhtiölaki, arvopaperimarkkinalaki ja sähkömarkkinalaki. Tämän lisäksi Fingrid listayhtiönä noudattaa soveltuvin osin Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodia. Tiedotamme toiminnastamme avoimesti, rehellisesti, tasapuolisesti ja samanaikaisesti kaikille sidosryhmille ketään suosimatta voimassa olevien lakien, pörssisääntöjen sekä pääoma- ja rahoitusmarkkinoiden yleisesti hyväksyttyjen toimintatapojen mukaisesti. Tarvitsemme ja saamme toiminnassamme käyttöömme asiakkaiden luovuttamaa luottamuksellista tietoa ja muuta aineetonta pääomaa. Pidämme niistä huolta kuin omastamme ja emme luovuta niitä luvatta kolmansille. Järjestämme toimintamme niin, että luottamuksellisen tiedon käsittely ja välitys suojataan vastuullisesti ja ammattitaitoisesti. Samalla huolenpidolla suhtaudumme henkilöstöä koskevaan luottamukselliseen tietoon. 5

6 Seuraamme toimintaamme vaikuttavan lainsäädännön muutoksia aktiivisesti. Tiedotamme muutoksista ja perehdytämme henkilöstön tarvittaessa uusiin toimintatapoihin. Varmistamme reilua ja aktiivista kilpailua hankinnoissa ja palvelumarkkinoilla Fingridin liiketoimintamalli voimajärjestelmän laitteiden ja palvelujen tilaajana nojaa hankintojen ja palvelujen rehtiin kilpailutukseen. Noudatamme kaikkia kilpailutusta koskevia säännöksiä ja ulotamme ne koko hankintaketjuun. Harmaan talouden torjunta ja työntekijöiden joka suhteessa oikeudenmukaisen kohtelun varmistaminen ovat tässä keskeisiä. Liikesuhteidemme solmimisen ja ylläpidon perustana on, että pyrimme käytettävissä olevin keinoin varmistamaan, että toimittajamme ja urakoitsijamme noudattavat omiamme vastaavia, eettisesti kestäviä periaatteita. Lisäksi edistämme menettelytapoja, joilla palvelutoimittajat ja urakoitsijat sekä näiden alihankkijat ja aliurakoitsijat työntekijöineen ovat tietoisia vastuullisuusperiaatteistamme. Haemme ratkaisuja, joiden tavoitteena on varmistaa, että toimeksiantoihimme osallistuvat vain palvelutoimittajat, urakoitsijat, konsultit tai muut kolmannet osapuolet, joiden toimintatavat ovat yhtenevät Fingridin vastuullisen toiminnan periaatteiden kanssa. Kehitämme toimintatapoja, jotta voimme paremmin valvoa alihankkijoidemme ja aliurakoitsijoidemme toimintaa kansainvälisten ihmisoikeuksien ja ympäristövaatimusten toteutumisen osalta. Pyrimme ylläpitämään palvelutoimittajaverkostoa, joka on halukas aktiivisesti edistämään eettisesti kestäviä menettelytapoja ja jakamaan saatuja kokemuksia. 6

7 Palvelemme sidosryhmiämme tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti Kohtelemme asiakkaitamme ja muita sidosryhmiä ammattimaisesti ja eettisesti sekä täytämme velvollisuutemme ja sopimusvelvoitteemme täsmällisesti. Tavoitteenamme toiminnassamme ja palveluissamme on laatutaso, joka kelpaa visiomme mukaisesti kansainväliseksi esikuvaksi. Olemme sitoutuneet toimimaan tehokkaasti ja vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin luotettavasti. Toimimme vastaavalla periaatteella kaikkien sidosryhmiemme kanssa. Edellytämme vastaavaa laatutasoa myös sisäisessä toiminnassamme koko työyhteisössä. Panostamme toimintamme ympäristövaikutusten vähentämiseen Tapamme toimia ympäristön kannalta vastuullisesti on kuvattu maankäyttö- ja ympäristöpolitiikassamme. Kiinnitämme erityistä huomiota ympäristöriskien hallintaan ja ennalta ehkäisevään ympäristövahinkojen torjuntaan. Vastuu maankäyttö- ja ympäristöasioista sisältyy päivittäiseen työhömme. Vähennämme toimintamme aiheuttamia maankäyttö- ja ympäristövaikutuksia sitouttamalla vastuulliseen toimintatapaamme myös toimittajamme ja urakoitsijamme. Arvioimme ja kehitämme toimintatapojamme jatkuvasti sekä osallistumme sähkönsiirtojärjestelmän maankäyttö- ja ympäristövaikutuksiin liittyvään tutkimus- ja kehitystoimintaan. Odotamme myös toimittajiemme ja urakoitsijoidemme käyttävän ja kehittävän ympäristöystävällisiä ratkaisuja. 7

8 Meille työtä tekevät ansaitsevat kunnioituksen ja turvallisen työympäristön Kohtelemme ihmisiä Suomen perustuslakiin kirjattujen oikeuksien mukaisesti. Kunnioitamme näitä oikeuksia ja tuomitsemme kaikenlaisen syrjinnän ja suvaitsemattomuuden. Työnantajana tunnustamme Kansainvälisen työjärjestön (ILO) määrittelemät työntekijöiden perusoikeudet. Työntekijöillä on oikeus kokoontumiseen, vapaaseen yhteistoimintaan, työehtosopimuksiin ja turvalliseen työympäristöön. Emme hyväksy missään hankkeiden toimitusketjuissa lapsityötä tai pakkotyötä, emmekä asioi tällaista toimintaa hyödyntävien alihankkijoiden tai tavarantoimittajien kanssa. Emme myöskään hyväksy missään ihmisten välisessä kanssakäymisessä pakottavaa, uhkaavaa tai loukkaavaa käytöstä. Huolehdimme, että työolosuhteet ovat soveliaat ja työturvallisuuteen liittyvät menettelytavat ovat ajanmukaisia ja sitoudumme niiden jatkuvaan kehittämiseen yhteistyössä toimittajaverkoston kanssa. Tarjoamme turvallisen, terveellisen ja hyvin hoidetun työympäristön. Vähennämme työympäristön riskejä määrätietoisilla toimenpideohjelmilla ja luomme parhaita käytäntöjä, joiden avulla koko henkilökunnan ja meille toimitusketjussa työtään tekevien hyvinvointia ja turvallisuutta vaarantavat tekijät voidaan mahdollisimman kattavasti ehkäistä, havaita ja tehokkaasti poistaa. Osaava ja motivoitunut henkilöstö menestyksen takana Työntekijämme valitaan pätevyyden ja osaamisen perusteella, emmekä hyväksy syrjintää työhönoton tai työsuhteen aikana. Panostamme määrätietoisesti henkilökuntamme ammatilliseen oppimiseen ja henkilökohtaiseen kasvuun mahdollisimman tarkoituksenmukaisella, kaikkia palkitsevalla tavalla. Järjestämme tehtävät ja vastuut työssä oppimista edistävästi. Henkilöstön osaamista tuetaan sekä yrityksen sisäisillä että ulkoisilla henkilökohtaisilla kehitysohjelmilla. 8

9 Kehitämme osaamistamme ja organisaatiotamme pitkäjänteisesti. Tavoitteinamme ovat tuottavuus, innovatiivisuus ja hyvinvointi. Henkilöstön valmennuksessa ovat tasapainossa johtaminen, asiantuntijuus sekä työyhteisön hyvinvointi ja kokonaisetu. Pelisäännöt yhteisissä tapaamisissa ja huomionosoituksissa Yhteistyökumppaneiden ja yhteiskunnan luottamus ansaitaan kohtuullisuudella ja Fingridin periaatteiden huomioon ottamisella myös erilaisissa yhteisissä tapaamisissa. Käytämme kohtuullisuusharkintaa omia sidosryhmätilaisuuksia järjestettäessä sekä osallistuttaessa vastaaviin yhteistyökumppanin järjestämiin tilaisuuksiin. Emme ota vastaan emmekä anna liikelahjoja tai huomionosoituksia, jotka saattavat johtaa riippuvuussuhteeseen tai odotukseen vastapalveluksesta. Sidosryhmien edustajille annettujen tai heiltä vastaanotettujen liikelahjojen tulee olla arvoltaan tavanomaisia niin, että saaja kokee ne hyvän tavan mukaisiksi ja kohtuullisiksi vaarantamatta riippumattomuuttaan. Molemmissa tilanteissa lahjaa arvioitaessa on otettava huomioon saajan asema, tilaisuuden luonne ja lahjan antama kuva Fingridistä. Fingrid hoitaa tehtävänsä puolueettomasti, tasapuolisesti ja avoimesti. Emme maksa lahjuksia tai muita laittomia maksuja ja kieltäydymme rahanpesusta sen kaikissa muodoissa. Fingrid voi tukea kohtuullisella määrällä yleishyödyllistä toimintaa. Lahjoituksia saavien tahojen on toiminnassaan oltava merkittävältä osin ulkopuolisen tuen varassa ja tuettavan toiminnan on sovittava yhteen arvojemme kanssa. Emme kuitenkaan tue uskonnollista tai poliittista toimintaa. Pääpaino tuen myöntämistä harkittaessa on tutkimuksessa, koulutuksessa, kulttuurissa ja ihmisten hyvinvointiin liittyvässä toiminnassa. Läpinäkyvyyden varmistamiseksi tuen vastineeksi haetaan yhtiölle myös näkyvyyttä ja tukea pyritään suuntaamaan vuosittain eri kohteisiin. 9

10 Vastuullisen toiminnan toteutuminen ja periaatteiden vastaisesta toiminnasta raportointi Fingridin hallitus on hyväksynyt nämä vastuullisen toiminnan periaatteet Henkilöstö perehdytetään periaatteisiin koko työyhteisöä koskevan valmennuksen ja uusien työntekijöiden perehdytyksen yhteydessä. Periaatteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti ja niistä raportoidaan avoimesti ja vastuullisen toiminnan mittareita kehitetään jatkuvasti. Periaatteita päivitetään tarpeen vaatiessa. Varmistamme vastuullisen toiminnan periaatteiden mukaisen toiminnan toteutumista koko työyhteisön voimin. Mikäli työntekijä epäilee, että Fingridissä toimitaan näiden periaatteiden vastaisesti, työntekijää kannustetaan ottamaan yhteyttä omaan esimieheensä. Mikäli tämä ei ole asian luonteen vuoksi mahdollista, työntekijä voi ottaa yhteyttä Fingridin johtoon. Näiden periaatteiden vastainen toiminta johtaa keskusteluun esimiehen kanssa, ja tarpeen vaatiessa ryhdytään toimiin, jotka riippuvat rikkeen vakavuudesta. Rikkeen selvittämiseen osallistuvien tulee varmistaa, että asia selvitetään täysin luottamuksellisesti ja ammattimaisesti niin, että kaikkien osapuolten yksityisyyden suoja taataan. Jos johtoryhmän jäsen toimii periaatteiden vastaisesti, asia käsitellään Fingridin hallituksessa. Jokainen Fingridin työntekijä on velvollinen huolehtimaan, että hän itse ja hänen vastuullaan oleva henkilöstö toimii lakien, yhtiön periaatteiden, politiikkojen ja ohjeiden mukaisesti. Tavoitteemme on edistää vastuullisia toimintatapoja myös kumppanuussuhteissamme, ja toistuva tai räikeä näiden periaatteiden vastainen toiminta voi oikeuttaa yhteistyön päättämiseen. Raportoimme tarkoituksenmukaisessa laajuudessa tunnistamastamme periaatteiden vastaisesta toiminnasta. 10

11

12 Fingrid välittää. Varmasti. FINGRID OYJ, Arkadiankatu 23 B, PL 530, Helsinki Puhelin , faksi ,

Työntekijän toimintaohjeet 1 (19) Public. Posti Group Oyj:n. Posti Group Corporation. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644

Työntekijän toimintaohjeet 1 (19) Public. Posti Group Oyj:n. Posti Group Corporation. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644 1 (19) Posti Group Oyj:n Työntekijän 2 (19) Vastuullisuus on ollut Postin kulmakiviä jo lähes 400 vuoden ajan, postitoiminnan alkuajoista lähtien. Tänään sekä liiketoimintamme että maantieteellinen toimintaalueemme

Lisätiedot

Ramirentkonsernin. eettiset ohjeet. www.ramirent.com

Ramirentkonsernin. eettiset ohjeet. www.ramirent.com Ramirentkonsernin eettiset ohjeet www.ramirent.com 2 Ramirent-konsernin eettiset ohjeet Sisällys 1. Henkilöstö... 5 1.1. Yhtäläiset mahdollisuudet ja yhdenmukainen kohtelu 1.2. Ihmisoikeudet 1.3. Hyvinvointi

Lisätiedot

Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat

Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat If-yhtymän hallitukset ovat hyväksyneet Eettiset toimintaperiaatteet ja ne ovat voimassa 1.1.2013 alkaen. Toimintaperiaatteet tarkistetaan vuosittain. 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Atlas Copco -konserni. Liiketoiminnan periaatteet

Atlas Copco -konserni. Liiketoiminnan periaatteet Atlas Copco -konserni Liiketoiminnan periaatteet Sisältö Atlas Copco -konserni 1 First in Mind First in Choice 2 Perusarvot 3 Suhteet 4 Yhteiskunta ja ympäristö 5 Työntekijät 6 Asiakkaat 7 Liikekumppanit

Lisätiedot

Securitaksen arvot ja etiikka. Voimassa 1.1.2012 alkaen. Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011. Sivu 1/10

Securitaksen arvot ja etiikka. Voimassa 1.1.2012 alkaen. Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011. Sivu 1/10 Securitaksen arvot ja etiikka Sivu 1/10 Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011 Voimassa 1.1.2012 alkaen Securitas AB (publ.) P.O. Box 12307 S-102 28 Stockholm Sweden Visiting address / käyntiosoite

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosikertomus 2014 Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRSraportointistandardien

Lisätiedot

Ramirent-konsernin eettiset ohjeet

Ramirent-konsernin eettiset ohjeet Ramirent-konsernin eettiset ohjeet Ramirentin eettiset ohjeet Ohjeiden hyväksyjä: yhtiön hallitus Ohjeiden laatija: konserniviestintä Intra.ramirent.com/Corporate Communications and Branding Ohjehistoria

Lisätiedot

Mitä. me on monikulttuur. saavuttamiseksi. menestykselle. myös. säännöllisesti. Finnairin hallituksen. sen ulkopuolella

Mitä. me on monikulttuur. saavuttamiseksi. menestykselle. myös. säännöllisesti. Finnairin hallituksen. sen ulkopuolella Finnairin tapa toimia Finnairin eettiset toimintaohjeet ja menetystekijämme Vastuullisuus näkyy kaikessaa Finnairin toiminnassa. Menestyvätt organisaatiot katsovat t tulevaisuuteen ja panostavat vastuullisuuteen

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA

LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA Meille L&T:llä vastuulliset ja eettiset toimintatavat ovat toimintamme perusedellytys. Yhtiömme maine on rakentunut yli sadan vuoden aikana, ja meidän tulee vaalia sitä

Lisätiedot

vastuumme Arla Foods corporate social responsibility code of conduct

vastuumme Arla Foods corporate social responsibility code of conduct vastuumme Arla Foods corporate social responsibility code of conduct Arla Foods suhtautuu eettisiin laatuseikkoihin kestävällä ja vastuullisella tavalla taatakseen yrityksen maineen ja kannattavuuden.

Lisätiedot

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Viesti konsernijohtajalta Hyvät kollegat, Johtavana maailmanlaajuisena hygienia- ja metsätuoteyrityksenä meidän täytyy harjoittaa liiketoimintaamme vastuullisesti

Lisätiedot

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT www.ttigroup.com Sisällysluettelo

Lisätiedot

Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit

Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit Viesti toimitusjohtajalta Maailman johtavana dialyysi- ja tehohoitotuotteiden valmistajana meillä on velvollisuus ylläpitää hyvää mainetta eettisesti vastuuntuntoisena

Lisätiedot

Liiketoiminnan eettinen säännöstö

Liiketoiminnan eettinen säännöstö Liiketoiminnan eettinen säännöstö Sisällys Johdanto 1 Rehellisyytemme suojeleminen 2 Sovellettavuus ja noudattaminen 2 Yritysostot 2 Yhteis- ja osakkuusyritykset 2 Säännöstön vastainen toiminta 3 Sisäinen

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

Liiketoiminnan menettelytapaohje. Compass Group PLC. Helmikuu 2011

Liiketoiminnan menettelytapaohje. Compass Group PLC. Helmikuu 2011 Liiketoiminnan menettelytapaohje Compass Group PLC Helmikuu 2011 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Viesti Richard Cousinsilta 3 Liiketoiminnan menettelytapaohje 4 Avun ja neuvojen pyytäminen 5 Speak Up 6 Visiot

Lisätiedot

Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat. Sisältö. Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat... 3. 1. Eettiset periaatteet... 4

Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat. Sisältö. Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat... 3. 1. Eettiset periaatteet... 4 Toimintaohje 1 Sisältö Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat... 3 1. Eettiset periaatteet... 4 Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat 2. Työterveys ja turvallisuus... 4 3. Kestävä kehitys ja ympäristö... 5

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

Philip Morris Internationalin toimintaohje

Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Rehellisyys oikein toimiminen Kysy itseltäsi ennen toimeen ryhtymistä: Onko toiminta laillista? Noudattaako toiminta

Lisätiedot

PKC GROUPIN TOIMINTAOHJEET (CODE OF CONDUCT)

PKC GROUPIN TOIMINTAOHJEET (CODE OF CONDUCT) 1 PKC GROUPIN TOIMINTAOHJEET (CODE OF CONDUCT) 1 Sisällysluettelo 1. KOHDE JA TAVOITE...2 2. TOIMINTAOHJEIDEN PERUSTA...2 3. LAKIEN, SÄÄNTÖJEN JA MÄÄRÄYSTEN NOUDATTAMINEN SEKÄ HALLINTO...2 3.1 Lakien,

Lisätiedot

_Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle

_Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle 30 31 ltia vastuullisuusraportti 2011 _Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle BORN RESPONSIBLE ltian tavoitteena on olla toiminta-alueensa johtava toimija. Johtavana

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

Menettelysäännöissä Xylem ja yritys viittaavat Xylem Inc. -yhtiöön ja kaikkiin sen value centereihin ja liiketoimintayksiköihin.

Menettelysäännöissä Xylem ja yritys viittaavat Xylem Inc. -yhtiöön ja kaikkiin sen value centereihin ja liiketoimintayksiköihin. Menettelysäännöt Menettelysäännöissä Xylem ja yritys viittaavat Xylem Inc. -yhtiöön ja kaikkiin sen value centereihin ja liiketoimintayksiköihin. Meidän työmme Meidän asiakkaamme Meidän työntekijämme Meidän

Lisätiedot

Yleinen menettelytapasäännöstö

Yleinen menettelytapasäännöstö Yleinen menettelytapasäännöstö Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. Viesti

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti. Orion-konsernin

Yritysvastuuraportti. Orion-konsernin Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 21.6.2010 Tämä PDF-tiedosto sisältää vuoden raportin tiedot. Raportti on julkaistu verkkoversiona Orionin internet-sivuilla osoitteessa www.orion.fi/vastuullisuus 2/84

Lisätiedot

Keitä olemme ja miten toimimme

Keitä olemme ja miten toimimme Hyvien toimintatapojen säännöt Keitä olemme ja miten toimimme Hyvien toimintatapojen sääntöjä koskeva kirje pääjohtajalta Tämä käsikirja sisältää AkzoNobelin hyvien toimintatapojen säännöt. AkzoNobel on

Lisätiedot

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet 1 2 Sisällys Viesti hallituksen puheenjohtajalta ja toimitusjohtajalta 4 Ohjeiden ymmärtäminen ja käyttäminen 6 Lakien, sääntöjen ja säädösten noudattaminen

Lisätiedot

Eettiset säännöt. Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys.

Eettiset säännöt. Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys. Eettiset säännöt Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys. Sitoumuksemme UTC:n sitoumukset määrittävät sen, keitä olemme ja kuinka toimimme. Ne ovat työssämme keskeisiä ja vievät meitä eteenpäin. Toimintatapa

Lisätiedot

TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ

TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ 1 ESIPUHE 02 Lainsäädännön 07 Henkilökohtaisten tietojen Arvoisat työntekijät, arvoisat toimihenkilöt, Olympuksen Euroopan yhtiöiden (kaikki Olympus Europa Holding SE:hen

Lisätiedot

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta PwC Suomen yritysvastuuraportti 2011 Yrityksemme pähkinänkuoressa Pohjois-Suomi 26 henkilöä Rovaniemi PwC Suomi* on suomalainen yritys, joka kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot