CAFE COMPETITIVE ADVANTAGE BY SAFETY. Merenkulun ennakoiva turvallisuus ja kilpailukyky -hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CAFE COMPETITIVE ADVANTAGE BY SAFETY. Merenkulun ennakoiva turvallisuus ja kilpailukyky -hanke"

Transkriptio

1 KUVAUS 1/5 CAFE COMPETITIVE ADVANTAGE BY SAFETY Merenkulun ennakoiva turvallisuus ja kilpailukyky -hanke CAFE-hanke on operatiivisen meriturvallisuuden, ennakoivan turvallisuustoiminnan sekä varustamoiden kilpailukyvyn kehittämishanke. Hanke on Euroopan komission Itämeri-strategian mukainen ja se pohjautuu useampaan Merikotka-tutkimuskeskuksen aikaisempaan projektiin, joista merkittävimmät ovat METKU ja SAFGOF. Vuosina toteutetussa METKU-projektissa tutkittiin mm., miten ISM-koodi on vaikuttanut merenkulun turvallisuuteen. Hankkeen keskeisimpiä tuloksia olivat: Turvallisuuskulttuuri on parantunut: esim. varustamoiden johto on sitoutunut (turvallisuustyön kehittämiseen ja ylläpitoon), turvallisuusasenteet ovat parantuneet ja ilmapiiri on nyt (aiempaa) avoimempi. Pienet tai seurauksiltaan vähäiset onnettomuudet ovat vähentyneet, mutta isompiin onnettomuuksiin koodilla ei ole ollut mitattavaa vaikutusta. Parannettavaa turvallisuuskulttuurissa havaittiin mm. turvallisuusjohtamisen tavassa; se on reaktiivista ennakoivan sijaan. Tämä näkyy mm. puutteina poikkeamien raportoinnissa ja käsittelyssä. Turvallisuuden tasoa ei mitata systemaattisesti eikä jatkuvan parantamisen malli ei toteudu. ISM -koodin myötä mm. saatiin konkreettiset vaatimukset ja kokonaisvastuu turvallisuudesta varustamolle, toiminnan laatu parantui suunnitelmallisuuden ja systemaattisuuden myötä, roolit ja vastuut selkiytyivät sekä ohjeet ja menettelyt yhdenmukaistuivat. ISM -koodin puutteita on mm. säädösten liiallinen yleisluontoisuus. Tällöin tulkinta vaihtelee ja soveltamisohjeiden puuttuessa voidaan helposti joko yli- tai aliohjeistaa toimijoita. Koodi ei ohjeista perustamaan turvallisuusjohtamisjärjestelmiä riskien tunnistamiselle ja turvallisuustiedon keräämiselle eikä se kannusta jatkuvan parantamisen -ajatteluun tai ennakoivaan turvallisuusjohtamisen tason rakentamiseen. CAFE-hanke alkoi ja se päättyy Hanke on saanut osarahoituksen Euroopan unionin aluekehitysrahastosta (Etelä-Suomen EAKR-ohjelmasta). Lisäksi rahoittajina ovat Kotkan kaupunki, Varustamosäätiö, Meriaura, Kristina Cruises, Aker Arctic, HaminaKotkan satama, Helsingin satama sekä projektipartnerit; Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, Meriturvallisuuden ja - liikenteen tutkimusyhdistys Merikotka, Aalto-yliopisto, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu. CAFE-hankkeen keskeisimmät teemat ovat operatiivisen meriturvallisuuden ja ennakoivan turvallisuustoiminnan kehittäminen kansainvälisen yhteistyön avulla sekä turvallisuusjohtamisen merkitys varustamoiden kilpailukyvyn kannalta. Hankkeessa on viisi aihekokonaisuutta: poikkeamaraportointi, turvallisuusjohtamisen mallinnus, vastuullinen liiketoiminta, työturvallisuus sekä kansainvälinen verkostoituminen. Osa teemoista laajentaa meriturvallisuuden tutkimusta uusille alueille ja osa jatkaa aikaisempaa tutkimus- tai kehitystyötä tai pureutuu syvemmin tutkimuksissa jo havaittuihin kehityskohtiin. Poikkeamaraportoinnin ja työturvallisuuden työpaketeissa tavoitteina on toiminnan kehittäminen. Sitä tehdään tiiviissä yhteistyössä merenkulkualan toimijoiden kanssa. Turvallisuusjohtamisen mallintamisen sekä vastuullisen liiketoiminnan työpaketeissa taas tavoitteina on tuottaa suosituksia ja malleja. Tiedon tuottaminen ja keskustelun herättäminen ovat lisäksi tavoitteina kaikissa työpaketeissa. Kansainvälistä

2 KUVAUS 2/5 verkostoitumista käytetään työkaluna tavoitteiden saavuttamisessa. Verkostoitumalla voidaan hakea uutta tietoa, jakaa kokemuksia ja parantaa kehittämistyön vaikuttavuutta. METKU -hankkeessa havaittiin, että ISM -koodilla ei ole ollut vaikutusta isompiin onnettomuuksiin. Viime vuosina on myös havaittu, että näiden isompien onnettomuuksien määrä on lähtenyt kasvuun. Syyksi on esitetty puutteet turvallisuustyössä, -ajattelussa, ja -toiminnassa. Merenkulkualalla on osattu kehittää teknistä turvallisuutta, mutta ei toiminnan turvallisuutta. CAFE -hankkeessa halutaan nostaa tätä esille ja viedä asiaa eteenpäin mm. hankkeessa luotavan operatiivisen meriturvallisuuden asiantuntijoiden verkoston avulla. Merenkulkualalla turvallisuusjohtaminen jää usein reagoivalle tasolle, mutta turvallisuuden hallinnan kannalta ennakoiva turvallisuustoiminta on tärkeää. CAFE -hankkeessa halutaan viedä merenkulkualan turvallisuutta ennakoivaan suuntaan kehittämällä mm. poikkeamaraportointia ja työturvallisuustilastojen hyödyntämistä. Merenkulkijat toimivat voimakkaasti kilpaillulla alalla. Kilpailun voittaa se, joka osoittaa olevansa turvallinen ja vastuullinen toimija. CAFE -hankkeessa pyritään osoittamaan, että varustamoiden kannattaa panostaa turvallisuuteen ja vastuulliseen toimintaan. Vastuullisen liiketoiminnan, turvallisuusjohtamisen mallintamisen sekä poikkeamaraportoinnin työpaketeissa yritetään vastata tähän tavoitteeseen. Poikkeamaraportointi Tausta: Turvallisuuden hallinta ja ennakoiva turvallisuustoiminta edellyttävät, että aluksilla sattuvista poikkeamista kerätään tietoa. Myös ISM -koodi vaatii tätä. METKU -hankkeessa havaittiin kuitenkin, että merenkulkualalla erityisesti läheltä piti -tilanteiden raportointi ja käsittely jää vähäiseksi. Tavoitteet: Selvittää ja tuoda esille toimivan poikkeamaraportointijärjestelmän ominaisuuksia, antaa suosituksia poikkeamaraportoinnin edistämisestä erityisesti suomalaisissa varustamoissa, kehittää läheltä piti -tilanteita koskevan tiedon hyödyntämistä merenkulussa, tuottaa materiaalia koulutuksen tueksi ja kehittää alan raportointikulttuuria ja -käytäntöjä. Toteutus: Vertaillaan kansainvälisiä esimerkkejä läheltä piti -tilanteiden ja poikkeamien raportoinnista, selvitetään varustamoiden kokemuksia raportointijärjestelmien käyttöönotosta ja hyödyntämisestä, osallistutaan ForeSea -järjestelmän kehittämiseen Suomessa, laaditaan koulutusmateriaalia, tehdään tiivistä yhteistyötä varustamoiden ja viranomaisten kanssa poikkeamaraportointikäytäntöjen kehittämiseksi. Keskeisimmät tulokset: Tietoa ja koulutusmateriaalia, jotta pystytään perustelemaan, miksi läheltä piti - tilanteiden raportointi on tärkeää. Antamaan suosituksia siitä, miten raportointijärjestelmiä ja niiden käyttöä pitäisi kehittää, jotta niihin kertyvästä tiedosta saataisiin mahdollisimman paljon hyötyä. Kehittämistyön tulokset riippuvat hankkeen aikana tehdyistä päätöksistä alan toimijoiden kanssa. Tavoitteiden ja tulosten avainsanat: tutkimus, tiedon tuottaminen, keskustelun herättäminen, käytäntöjen ja toiminnan kehittäminen, koulutusmateriaali, raportteja ja muita julkaisuja, työpaja Toteuttajat: MKK, yhteyshenkilö projektipäällikkö Jenni Kuronen sekä ja KyAMK Merenkulku, yhteyshenkilö projektipäällikkö Mirva Salokorpi

3 KUVAUS 3/5 Turvallisuusjohtamisen mallintaminen Tausta: Inhimillisten, etenkin organisatoristen tekijöiden mallintaminen osana meriliikenteen todennäköisyyspohjaista riskimallinnusta on ollut puutteellista. SAFGOF -projektissa Aalto-yliopisto aloitti onnettomuuksien taustatekijöiden mallin rakentamisen Bayes -verkolla, mutta esim. turvallisuusjohtamisen tasoon vaikuttavat tekijöitä ei mallissa huomioitu. Tavoitteet: Mallintaa ja kehittää työkalu turvallisuuskulttuurin tasoon vaikuttavista tekijöistä sekä turvallisuuskulttuurin vaikutuksista alusten riskitasoon ja onnettomuuksien aiheutumiseen. Toteutus: Mallinnus tehdään kvalitatiivista ja kvantitatiivista tietoa yhdistävällä Bayes -verkolla. Tavoitteena on hyödyntää onnettomuus- ja poikkeamatilastoa mallin kehittämisessä. Myös Toisena tavoitteena on yhteistyön tekeminen IALA:n (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) kanssa meriliikenteen riskityökalun kehittämisessä. Keskeisimmät tulokset: Työkalu, jota voidaan hyödyntää kvantitatiivisessa riskienarvioinnissa ja päätöksenteon tukena. Mallin perusteella voidaan tehdä suosituksia siitä, mihin onnettomuuksien ehkäisemisen kannalta olennaisiin tekijöihin kannattaisi puuttua, sekä mistä tekijöistä tarvitaan edelleen lisätietoa. Tulosten julkaisu tieteellisissä julkaisuissa ja konferensseissa. Tavoitteiden ja tulosten avainsanat: tutkimus, tietoa, suosituksia, työkalu, malli, raportti ja muita julkaisuja, työpajat. Toteuttaja: Aalto-yliopisto, yhteyshenkilö projektipäällikkö Maria Hänninen. Vastuullinen liiketoiminta Tausta: Vastuullinen liiketoiminta (Corporate Social Responsibility, CRS) on tulossa yhä tärkeämmäksi liiketoiminnassa. Merenkulkualalla vastuullista liiketoimintaa ei ole juurikaan tutkittu. SAFGOF-hankkeen tutkimustulosten mukaan merenkulun asiantuntijat pitävät yritysten omaehtoista aktiivisuutta tehokkaimpana tapana parantaa merenkulun turvallisuutta. Vastuullinen liiketoiminta on yksi tällainen tapa, jolla yritykset voivat omaehtoisesti kehittää turvallisuutta, parantaa imagoaan ja kilpailukykyään. Vastuullisen liiketoiminnan teemaan sisältyy kaksi eri osaa; teoria- ja tapaustutkimuksen osa. Tavoitteet: Teoriaosassa tutkitaan vastuullisen liiketoiminnan merkitystä varustamoiden kohtaamassa kovassa kansainvälisessä kilpailussa. Samalla etsitään kansainvälisiä esimerkkejä vastuullisesta liiketoiminnasta merenkulkualalla. Tapaustutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoja varustamoon kohdistuvista ja varustamon ympäristöönsä lähettämistä ns. heikoista, etiikkaan ja yhteiskuntavastuuseen liittyvistä signaaleista sekä kehittää CRS -malli varustamon päätöksenteon ja strategisen ohjauksen tueksi. Toteutus: Teoriaosassa tietoa kerätään alan kirjallisuudesta, organisaatioilta ja erityisesti Itämeren alueen varustamoyhdistyksiltä tai toimijoilta.

4 KUVAUS 4/5 Tapaustutkimuksessa asian käsittely tapahtuu yhden laivanvarustamon näkökulmasta. Tutkimuksessa kerätään varustamon, oman henkilökunnan ja varustamon kanssa tekemisissä olevien ulkopuolisten toimijoiden näkemyksiä mm. varustamon toiminnasta, henkilöstön turvallisuusasenteista sekä ympäristön turvallisuudesta ja turvallisuuden varmistamisesta. Näitä arvioita verrataan varustamon johdon arviointeihin sekä alan tutkittuun tietoon. Keskeisimmät tulokset: Tutkimustulosten avulla voidaan kannustaa ja edistää vastuullisen liiketoiminnan omaksumista suomalaisissa varustamoissa. Tuloksina syntyy myös CSR -malli, jonka avulla varustamo voi 1) arvioida itseensä kohdistuvia, toimintaympäristön tuottamia myönteisiä ja kielteisiä arviointiviestejä eettisistä ja sosiaalisista kysymyksistä, ympäristön tilasta, työ- ja meriturvallisuudesta, 2) verrata saatuja tietoja varustamon omassa organisaatiossa tuotettuihin tietoihin sekä 3) verrata ja varustamon johdon arviointeja ja ohjausjärjestelmätietoja muihin saatuihin tietoihin sekä 4) tehdä päätelmiä yhteiskuntavastuullisen liiketoimintabrändin edelleen kehittämiseksi ja markkinoimiseksi. Tuloksena on käsitys varustamon toiminnan turvallisuudesta ja turvallisuusasenteista sekä tiedot varustamon brändistä ulkopuolisten toimijoiden arvioimana. Tavoitteiden ja tulosten avainsanat: Tutkimusta, tietoa, suosituksia, toimintamalli, keskustelun avaus, tulevaisuuden tarkastelu, raportteja ja muita julkaisuja, vastuullisen liiketoiminnan työpaja Toteuttaja: Teoriaosa: MKK, yhteyshenkilö projektipäällikkö Jenni Kuronen, tapaustutkimus: KyAMK sosiaali- ja terveysala, yhteyshenkilö projektipäällikkö Hilkka Dufva Työturvallisuus Tausta: Muilta toimialoilta tiedetään, että yritysten yleisen riskienhallinnan, muun turvallisuustoiminnan sekä työturvallisuuden välillä on yhtäläisyyksiä, jotka tukevat toisiaan. Kehittämällä työturvallisuuden tilastointia voidaan vähentää onnettomuuksia ja parantaa siten merenkulkuelinkeinon kilpailukykyä. Pelkkä tilastoinnin kehittäminen ei paranna, vaan tilastojen analysointi ja tulosten markkinointi voi muuttaa toimintatapoja) Tavoitteet: Tavoitteena on tutkia suomalaisen merenkulun käyttöön sopivia työturvallisuusmittareita (esim. Lost Time Incident Frequency), luoda sopiva tilastointitapa ja vertailla ulkomaisiin lähdeaineistoihin. Tilastojen tieteellisen tutkimuksen lisäksi käytännöllisenä tavoitteena on pienentää työturvallisuuskustannuksia projektiin osallistuvissa yrityksissä vähintään puoleen vuoden 2008 tasosta. Toteutus: Kirjallisuustutkimus merenkulun työturvallisuusmittareista ja kartoitus ulkomailla käytössä olevista yhteistyömuodoista ja -organisaatioista. Mittareiden muodostaminen ja vertailuanalyysi (benchmarking) suomalaisen varustamoelinkeinon ja ulkomaisten toimijoiden kanssa. Vertailu kansainvälisiin ja suomalaisiin meriturvallisuuden mittausmenetelmiin. Tulokset: Kirjallisuustutkimusraportti merenkulun työturvallisuusmittareista; toimenpideluettelo ja raportti ulkomailla käytössä olevista yhteistyömuodoista ja -organisaatioista, suomalaiseen merenkulkuun sopivan työturvallisuustilaston sisältöerittely ja suomalaiset tilastot. Tulokset ulkomaisten organisaatioiden yhteistyöstä, mahdollisen yhteisen tilaston sisältöerittely ja soveltuvin osin yhteiset tilastot. Johtopäätösraportti ja suositukset tulevaisuuden toimenpiteistä.

5 KUVAUS 5/5 Tavoitteiden ja tulosten avainsanat: Tutkimus, tietoa, suosituksia, tilastointitapa, toiminnan kehittäminen, raportteja, työpaja Toteuttaja: Turun AMK, yhteyshenkilö laivatekniikan yliopettaja Pekka Räisänen Verkostoituminen Tausta: Meriturvallisuuden kehittäminen vaatii tiivistä yhteistyötä alan asiantuntijoiden kanssa. Globaalina toimialana yhteistyö myös kansainvälisellä tasolla on edellytys toiminnan kehittämiselle. Tavoitteet: Hakea tietoa, jakaa kokemuksia ja tehostaa yhteistyön avulla toiminnan kehittämistä. Luoda pysyviä ja eläviä verkostoja meriturvallisuuden asiantuntijoiden välille. Toteutus: Yhteyksien luominen tavoite- ja teemakohtaisesti, kontaktien ja foorumin luominen sosiaalisen median avulla (LinkedIn) sekä tilaisuuksien järjestäminen (asiantuntijatyöpajat ja seminaarit). Keskeisimmät tulokset: Uusia yhteyksiä alan tutkimusorganisaatioihin ja alan toimijoihin kansainvälisesti, operatiivisen meriturvallisuuden asiantuntijoiden verkosto, hankkeen tutkimus- ja kehittämistulosten parantaminen yhteistyön avulla. Tavoitteiden ja tulosten avainsanat: tietoa, yhteyksiä, yhteistyötä, verkosto Yhteyshenkilöt: Aalto-yliopisto: Maria Hänninen, KyAMK Merenkulku: Mirva Salokorpi, KyAMK sosiaali- ja terveysala: Hilkka Dufva, Merikotka: Juha Heijari, MKK: Jenni Kuronen sekä Turun AMK: Pekka Räisänen Yhteystiedot Juha Heijari, projektipäällikkö Tel Jenni Kuronen, tutkija tel Maria Hänninen,tutkija Pekka Räisänen, tutkija tel Mirva Salokorpi, tutkija Tel Hilkka Dufva, tutkija Tel

Competitive Advantage by Safety CAFE. Viestintäsuunnitelma 2011 2013 1 /10

Competitive Advantage by Safety CAFE. Viestintäsuunnitelma 2011 2013 1 /10 Competitive Advantage by Safety CAFE Viestintäsuunnitelma 2011 2013 1 /10 1. Yleistä Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotka on meriliikenteen, meriturvallisuuden ja meriympäristön tutkimuskeskus,

Lisätiedot

VAARATILANNERAPORTOINTI MERENKULUSSA MERITURVALLISUUDEN JA -LIIKENTEEN TUTKIMUSKESKUS KOTKA MARITIME RESEARCH CENTRE

VAARATILANNERAPORTOINTI MERENKULUSSA MERITURVALLISUUDEN JA -LIIKENTEEN TUTKIMUSKESKUS KOTKA MARITIME RESEARCH CENTRE SAFETY CHEMBALTIC FIRST! VAARATILANNERAPORTOINTI MERENKULUSSA MERITURVALLISUUDEN JA -LIIKENTEEN TUTKIMUSKESKUS KOTKA MARITIME RESEARCH CENTRE Mitä vaaratilanneportointi on? Vaaratilanneraportoinnilla

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 2012 Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys ry Merikotka-tutkimuskeskus 11.4.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteenveto vuodesta 2012... 4 2. Järjestötoiminta... 6 2.1 Yhdistys...

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma Lauri Juurijoki VIRANOMAISNÄKEMYKSET TURVALLISUUSJOHTAMISESTA Merikapteenin työ 2010 2 ESIPUHE Tämä opinnäytetyö on osa Kymenlaaksossa toteutettua

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella.

LOPPURAPORTTI. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Sivu 2 / 29 1 Tiivistelmä Stuuva-hankkeen tavoitteena oli levittää Satamien turvallisuustietokanta hankkeessa kehitetyn

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -foorumin vaikutukset ja kokemukset. Tutkimusraportti

Nolla tapaturmaa -foorumin vaikutukset ja kokemukset. Tutkimusraportti Inhimillinen työ Tapaturmien ehkäisy -tiimi Nolla tapaturmaa -foorumin vaikutukset ja kokemukset Tutkimusraportti 19.11.2009 Henriikka Virta Eeva Liisanantti Markku Aaltonen Tutkimus on toteutettu Työsuojelurahaston

Lisätiedot

Opas vaaratilanneraportoinnin kehittämiseen ja arviointiin

Opas vaaratilanneraportoinnin kehittämiseen ja arviointiin Työsuojelujulkaisuja 84 Marinka Lanne, Mervi Murtonen, Minna Nissilä, Kaarin Ruuhilehto ja Kimmo Virolainen: Opas vaaratilanneraportoinnin kehittämiseen ja arviointiin Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISBN

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 1 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TAUSTAT JA TARPEET Suomi on tulevaisuudessa

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä?

Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä? S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 2 3 / 2 0 0 8 pertti KORTENIEMI, PEKKA BORG Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä? Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus postimyynti:

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Stakes 17.12.2007 Satu Korhonen ja Ilse Julkunen 1 Sisällys

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Mari Hjelt, Totti Könnölä ja Päivi Luoma Teknologiakatsaus 131/2002 Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Lisätiedot

HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU. Liiketalouden koulutusohjelma

HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU. Liiketalouden koulutusohjelma HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Raija Helén JÄTELAITOSTEN YHTEISKUNTAVASTUUN GRI-TUNNUSLUVUT Opinnäytetyö 2007 TIIVISTELMÄ SAMMANDRAG ABSTRACT ZUSAMMENFASSUNG Koulutusohjelma

Lisätiedot

RISKIENHALLINTA JA TURVALLISUUSJOHTAMINEN MERENKULUN SIDOSRYHMILLE

RISKIENHALLINTA JA TURVALLISUUSJOHTAMINEN MERENKULUN SIDOSRYHMILLE TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS OF THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU C 57 2013 RISKIENHALLINTA JA TURVALLISUUSJOHTAMINEN MERENKULUN

Lisätiedot

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 71 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 71 Espoo 2007 TKK-RTA-S71 RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT 1 J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT Markkinointi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu

Lisätiedot

Vaaratapahtumien raportointimenettely

Vaaratapahtumien raportointimenettely OPAS Marina Kinnunen Timo Keistinen Kaarin Ruuhilehto Juhani Ojanen Vaaratapahtumien raportointimenettely 4 Asiantuntijat Liisa-Maria Voipio-Pulkki, Kuntaliitto Ritva Inkinen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 Sisältö TALOUSARVIO 2009...1 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA...2 2. TULOKSET...3 2.1 Vaikuttavuustavoitteet...3 2.1.1. Työpaikan terveysvaarojen

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri liikennejärjestelmässä. Esitutkimus. Teemu Reiman Anne Silla Jouko Heikkilä Elina Pietikäinen Juha Luoma

Turvallisuuskulttuuri liikennejärjestelmässä. Esitutkimus. Teemu Reiman Anne Silla Jouko Heikkilä Elina Pietikäinen Juha Luoma S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 4 Turvallisuuskulttuuri liikennejärjestelmässä Esitutkimus Teemu Reiman Anne Silla Jouko Heikkilä Elina Pietikäinen Juha Luoma VTT TECHNOLOGY 4 Turvallisuuskulttuuri

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011

VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011 VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1.1 Valtiosihteeri Tapio Kosunen: nuoret, osaaminen ja luova talous tulevaisuuden tekijöinä...

Lisätiedot

4/2012. Uusi liikennepolitiikka kasvattaa maailman fiksuinta osaamista. Liikennejärjestelmä on enemmän kuin osiensa summa

4/2012. Uusi liikennepolitiikka kasvattaa maailman fiksuinta osaamista. Liikennejärjestelmä on enemmän kuin osiensa summa 4/2012 4/2012 2 Uusi liikennepolitiikka kasvattaa maailman fiksuinta osaamista 51 Liikennejärjestelmä on enemmän kuin osiensa summa 4 7 8 11 Rakennammeko menneisyyden yhteiskuntaa? Alan osaamista kehitetään

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot

Maatilan turvallisuuden johtaminen maatilan riskien tunnistamisen ja arvioinnin kehittäminen

Maatilan turvallisuuden johtaminen maatilan riskien tunnistamisen ja arvioinnin kehittäminen Maa- ja elintarviketalous 126 Maatilan turvallisuuden johtaminen maatilan riskien tunnistamisen ja arvioinnin kehittäminen Jarkko Leppälä, Mervi Murtonen, Antti Suokannas, Marja Lehto, Alina Sinisalo ja

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä

Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä Turvallisuustekniikan laitos. Raportti 9 Institute of Occupational Safety Engineering. Report 9 Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä Tampere 4 Tampereen

Lisätiedot

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Pekka Stenholm, Ulla Hytti Teknologiaohjelmaraportti 12/2006 Arviointiraportti Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Arviointiraportti

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 22.3.2010 Diaarinumero 306/00.01.05.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 22.3.2010 Diaarinumero 306/00.01.05. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 22.3.2010 Diaarinumero 306/00.01.05.20/2010 Käsittelijä Puhelinnumero

Lisätiedot