Osallistavat innovaatiot BOP -markkinoilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osallistavat innovaatiot BOP -markkinoilla"

Transkriptio

1 No. 3/2012 Osallistavat innovaatiot BOP -markkinoilla Tavoitteena luoda yhteistyöverkosto edistämään innovatiivista ja kestävää liiketoimintaa BOP - markkinoilla. Globaalien ongelmien ratkaiseminen vaatii kauppa- ja kehityspolitiikan ja innovaatiopolitiikan toteuttajien yhteistyötä. Hankkeen nimi: Kestävät ja käyttäjälähtöiset innovaatiot BOP - markkinoilla Tekijä: Minna Halme ja Teija Lehtonen Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Monilla suomalaisilla yrityksillä on kiinnostusta luoda ja kasvattaa liiketoimintaansa ns. Base of the Pyramid (BOP) markkinoilla. Näille markkinoille on kuitenkin haastavaa lähteä omin neuvoin. Tässä Aalto yliopiston koordinoimassa innovaatiotutkimushankkeessa Kestävät ja käyttäjälähtöiset innovaatiot BOP markkinoilla selvitettiinkin BOP yhteistyöverkoston tarvetta ja sopivaa toimintamallia suomalaisyritysten kannalta. Käsite BOP markkinat tulee vaurauden jakautumista kuvaavasta pyramidista, jossa 2/3 maailman väestöstä eli noin neljä miljardia ihmistä joutuu tulemaan toimeen alle viidellä eurolla päivässä (ostovoimapariteettiin suhteutettuna). BOP markkinoiden vähävaraiset yhteisöt muodostavat yrityksille merkittävän markkinapotentiaalin. Tämän liiketoiminnan kehittämisessä keskeistä on, että yhteisöt otetaan mukaan näille markkinoille sopivien tuotteiden ja palveluiden innovointiin yrittäjinä, kumppaneita ja verkostoitujina. BOP markkinoille tyypillistä on erilaisten toimijoiden kuten yritysten, kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden ja viranomaisten yhteinen innovointi ja vuorovaikutus, josta käytetään usein termiä co-creation. BOP liiketoiminta edellyttää usein uusien, epätyypillisten kumppanuuksien luomista, verkostomaisten liiketoimintamallien kehittämistä ja julkisten organisaatioiden tuottamien tukipalveluiden innovatiivista käyttöä ja kehittämistä. Kehitettäessä Suomelle sopivaa BOP toimintamallia on tässä hankkeessa erityisesti huomioitu Tekesin innovaatiotoiminta- ja rahoitukset, Finpron kansainvälisen liiketoiminnan kehittämispalvelut ja kansainvälinen verkosto, TEMin yritysryhmärahoitukset sekä UM:n kehitys- ja kauppapoliittiset instrumentit ja suurlähetystöverkosto. Koska osallistavat innovaatioprosessit ja yhdessä luominen tapahtuvat vuorovaikutuksessa vähävaraisten käyttäjien kanssa, oleellista on saada mukaan verkostoon myös organisaatiot, joilla on jo toimintaa ja pääsy köyhiin yhteisöihin. Näitä ovat muun muassa kansainväliset ja paikalliset kansalaisjärjestöt. Lisäksi yliopistot, tutkimuslaitokset ja muut tahot, joiden toiminta on luonteeltaan uutta tietoa tuottavaa ja yhteyksiä luovaa, tuovat lisäarvoa BOP toimintaan. Hankkeen aikana on toteutettu kohdemarkkinoilla käyttäjälähtöisiä pilotteja, järjestetty poikkialaisia seminaareja, tehty suosituksia rahoitusinstrumenttien kehittämiseen ja luotu BOP verkostoa yhdessä suomalaisten toimijoiden ja kumppanimaiden kanssa. Kumppanimaita ovat muun muassa Intia, Sri Lanka, Vietnam, Nepal, Mosambik, Tansania, Etelä-Afrikka, Brasilia, Peru ja Puola. Hankkeen tuloksena on perustettu BOP yhteistyöverkosto, jonka nimeksi on esitetty Weconomy Hub. Se on ainutlaatuinen toimintatapa sekä Suomessa että globaalisti. Yksityiskohtainen esitys Weconomy Hub toimintamalliksi on tehty Tekesille ja UM:lle lokakuussa Suurimpana haasteena on eri toimijoiden, kuten suomalaisyritysten ja kansalaisjärjestöjen, eri ministeriöiden sekä vauraista maista tulevien liiketoiminnan kehittäjien ja paikallisten köyhien yhteisöjen hyvin erilaiset päämäärät ja toimintatavat. Tekesin strateginen tieto -yksikkö rahoittaa innovaatioympäristöä palvelevaa tutkimusta teemakohtaisilla hauilla.

2 Johdanto Käyttäjien rooli on vahva innovaatiotoiminnassa BOP -markkinoilla. BOP liiketoiminnalla pyritään vähentämään globaalia köyhyyttä markkinalähtöisesti. Perusajatuksena on, että vähävaraisille markkinoille suunnatuilla tuotteilla, palveluilla ja liiketoimintamalleilla, jotka on suunniteltu jonkin köyhyysongelman ratkaisemiseksi voidaan taloudellisesti kannattavalla tavalla vähentää köyhyyttä. BOP markkinat koostuvat noin neljästä miljardista vähävaraisesta tai alipalvellusta ihmisestä. Markkinoiden kokonaisarvo on noin 5 biljoonaa dollaria ja se jakaantuu alla olevan kuvan mukaisiin vuositulosegmentteihin. Innovatiivisista liiketoimintamalleista, joilla köyhien yhteisöjen aktiivisempaa roolia tuetaan käytetään myös termiä osallistava liiketoiminta (inclusive business). BOP markkinoilla ansaintalogiikka perustuu suureen volyymiin. Suuret volyymit ovat mahdollisia, mikäli tuotteet, palvelut ja liiketoimintamallit ovat köyhien ihmisten ja yhteisöjen tarpeiden mukaisia. BOP liiketoiminnan keskiössä onkin yhteisluominen (cocreation) yritysten ja köyhien ihmisten välillä uusien innovaatioiden tuottamiseksi. Yhteisluominen edellyttää yleensä tukea kansalaisjärjestöiltä, julkisilta tahoilta, liiketoimintamallien kehittäjiltä ja uuden tiedon tuottajilta. Suomalaisyritysten kiinnostus BOP liiketoiminnan kehittämiseen on selvästi lisääntynyt viime vuosina. Yrityksillä on kuitenkin haasteita uudentyyppisten kumppanuuksien löytämisessä ja käyttäjälähtöisessä innovoinnissa BOP ympäristössä. Tämän hankkeen tavoitteena olikin rakentaa yhteistyöverkosto tukemaan innovatiivista ja kestävää liiketoimintaa sekä tuottaa työkaluja käyttäjälähtöiseen innovointiin suomalaisyrityksille. Samalla kehitettiin ratkaisuja köyhyyden ongelmiin yhdessä vähävaraisten ihmisten ja käyttäjäyhteisöjen kanssa.

3 Aineisto Käyttäjien toimintaan ja tarpeisiin perehdyttiin heidän omissa ympäristöissään pilottien kautta. Keskeinen osa hanketta oli käyttäjälähtöinen pilotointi ja testaus. Suomalaisyritysten, kansalaisjärjestöjen, yliopistojen ja muiden tahojen BOP innovaatiotoimintaan liittyvä osaaminen lisääntyi muun muassa kahdeksan konkreettisen pilottihankkeen kautta. Niitä olivat: 1. Mobiiliala, Kenia ja Vietnam 2. Edullinen diagnostiikka, Intia 3. Tekstiiliteollisuus, Brasilia 4. Uusiutuvat energiat, Kenia 5. GloCal: mobiiliravitsemuksella terveyttä lapsille, Intia 6. Arjen designia uusilla liiketoimintamalleilla, Peru 7. Liiketoimintamalleja ruokatuotantoon, Mosambik 8. Osaamisesta liiketoimintamalleikisi, kehittyvät markkinat Piloteissa perehdyttiin käyttäjien toimintaan ja tarpeisiin heidän omissa ympäristöissään. Useammassa pilotissa hyödynnettiin suunnitteluajattelua (design thinking) luovana ongelmanratkaisuna sekä eri toimijoiden osaamisen ja tavoitteiden ymmärtämisessä. Pilottihankkeiden johtopäätöksiä ja tuloksia levitettiin kolmessa laajapohjaisessa BOP seminaarissa. Piloteista saatujen kokemusten perusteella kehitettiin myös BOP yhteistyöverkoston toimintamallia. Suomalaisyritysten käyttöön kehitettiin Inclusive Innovations for BOP markets opas, jossa on perustiedot BOP markkinoista, esimerkkejä onnistuneista liiketoimintamalleista, erilaisia tapoja kehittää innovaatioita ja tietoutta paikallisista toimintaympäristöistä. Suomalaisten rahoitusinstrumenttien soveltuvuudesta BOP liiketoimintaan tehtiin selvitys ja suositukset kehityspoliittisten instrumenttien osalta. Hankkeen tutkimusosio keskittyi Keniaan ja Intiaan. Tutkimuksissa pyrittiin ymmärtämään paikallista liiketoimintaympäristöä, innovointimahdollisuuksia ja millaisia uudenlaisia yrittäjyysmalleja mahdollisesti tarvitaan liiketoiminnan integroimiseen paikalliseen yhteisöön. Hankkeen ohjausryhmässä olivat edustettuina seuraavat tahot: Nokia Siemens Networks, Naps Systems, Suomen World Vision, ulkoasiainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Elinkeinoelämän keskusliitto, Finpro, Tekes ja Aalto- yliopisto. Ohjausryhmä toimi myös tärkeänä tulosten viestimisen kanavana. Yhteistyöverkoston toimivuuden ja tasavertaisen kumppanuuden luomisen kannalta olennaista oli kumppanimaiden organisaatioiden osallistuminen uuden käyttäjälähtöisen yhteistyöverkoston luomiseen. Hankkeen Advisory Boardissa oli eri tahojen edustajia Intiasta, Sri Lankasta, Vietnamista, Nepalista, Mosambikista, Tansaniasta, Puolasta ja Hollannista.

4 Tulokset BOP toiminta edellyttää uusien epätyypillisten kumppanuuksien luomista ja julkisten organisaatioiden palvelujen kehittämistä. Hankkeen myötä syntynyt kansallinen BOP yhteistyöverkosto on ainutlaatuinen uusi toimintatapa sekä Suomessa että globaalisti. Siinä on rakennettu siltoja erilaisten toimijoiden kesken, esimerkiksi yksityiskohtaisen esityksen toimintamallista tekivät yhteistyössä Finpro, Suomen World Vision ja Aalto yliopisto. Keskeiset ministeriöt, UM ja TEM, ovat mukana Team Finland hengessä. Myös Tekes, Elinkeinoelämän keskusliitto ja suomalaisyritykset ovat osallistuneet tiiviisti yhteistyöverkoston kehittämiseen. BOP markkinoista kiinnostuneiden yritysten, kansalaisjärjestöjen, liiketoimintaosaajien, tutkijoiden ja muiden toimijoiden yhteistyön tukemisen tavoitteena on lisätä sosiaalisia, ekologisia ja taloudellisia ongelmia ratkaisevaa innovointia BOP markkinoilla ja vauhdittaa suomalaisyritysten liiketoimintaa näillä markkinoilla. Uuden BOP toimintamallin missio, visio ja strategialausuma ovat alla. Missio Mahdollistaa ja tukea osallistavaa innovointia ja kestävää yritystoimintaa yhteistyössä köyhien yhteisöjen kanssa. Lähtökohtana on ymmärrys win-win-win-mahdollisuuksista, joista hyötyvät niin yhteisöt, ympäristö kuin liiketoimintakin. People-planet-profit. Visio Tulevaisuuden menestyvät liiketoimintamallit tukevat sosiaalista ja ekologista kehitystä ruohonjuuritasolta alkaen. Edistämme kehitystä ja innovaatioita, jotka rakentavat ihmisille ja yhteisöille parempaa elämää ja suojelevat maapallon kestävyyttä. Strategialausuma Tuemme Suomessa toimivia yrityksiä rakentamaan kestävää liiketoimintaa yhteistyössä köyhien yhteisöjen kanssa siten, että samalla syntyy ratkaisuja taloudellisiin, ekologisiin ja/tai sosiaalisiin haasteisiin. Ihmiset voittavat, yhteisöt voittavat ja yritykset voittavat.

5 Innovaatiopolitiikan haasteet Yritysten haasteena verkostoituminen paikallisten toimijoiden kanssa kohdemaissa. Monilla suomalaisyrityksillä on varsin rajalliset tiedot köyhimmillä markkinoilla vallitsevista tarpeista ja liiketoimintamahdollisuuksista. Kontaktit asiaa tunteviin toimijoihin kuten kansalaisjärjestöihin ovat vähäisiä. Yhteisluomisen käytänteetkin ovat useille yrityksille tuntemattomia. Tietoisuus julkisesta tuesta on rajallista ja yrityksille suunnatut palvelut ovat pirstaleisia. Toimijoiden päämäärät ja toimintatavat ovat erilaiset eikä BOP toiminta kuulu varsinaisesti kenenkään ydintehtäviin. Suomen uudessa kehityspolitiikassa (2012) on merkittävänä painopisteenä osallistavan, vihreän taloudellisen kehityksen edistäminen. Köyhiä osallistava liiketoiminta on nostettu kärkiteemaksi erityisesti kauppaa tukevan kehitysyhteistyön uudessa toimintasuunnitelmassa. BOP teemaa edistetään myös maatasolla, muun muassa Vietnamissa, Nepalissa, Tansaniassa, Mosambikissa, Sambiassa ja Keniassa. Myös Suomen innovaatiopolitiikassa on tunnistettu BOP markkinoihin liittyvät mahdollisuudet. Tässä hankkeessa luotu BOP toimintamalli vastaakin kysyntä- ja käyttäjälähtöisen innovaatiopolitiikan toimenpideohjelmassa ( ) esitettyyn haasteeseen miten verkottaa kansalliset toimijat ja rakentaa toimiva toimintatapa BOP markkinoiden systemaattiseksi hyödyntämiseksi. Yritysten näkökulmasta avainkysymyksiä ovat miten tuetaan monien toimijoiden yhteistyötä, yhteiskehittämistä sekä kohdemaassa verkostoitumista paikallisten toimijoiden kanssa. Paikallista osaamista ei osata hyödyntää riittävästi. Toimenpide-ehdotukset BOP verkoston onnistuminen edellyttää kauppa- ja kehityspolitiikan ja innovaatiopolitiikan toteuttajien yhteistyötä. Esitetyn Weconomy Hubin käytäntöön vientiin tarvitaan innovatiivinen, organisaatioiden rajat ylittävä, uusia kumppanuuksia luova kansallinen ohjelma. Sen tavoitteena olisi mahdollistaa ja tukea osallistavaa innovointia ja kestävää yritystoimintaa BOP markkinoilla. Kansallisen BOP -ohjelman vetovastuuseen esitetään ulkoministeriötä, jolla on näky sekä kauppapoliittiseen että kehityspoliittiseen kehitykseen. Tekes esitetään myös keskeiseen rooliin Suomen parhaana innovaatio-osaajana ja liiketoiminnan aktivoijana. Lisäksi ehdotetaan ohjausryhmän perustamista toiminnan käynnistämisvaiheelle, jonka aikana ohjausryhmän tulee yhdessä rahoittajatahojen kanssa luoda BOP toiminnalle perussäännöt ja toimintakulttuuri. TEM konsernia esitetään mukaan ohjausryhmään sekä rahoittamaan yrityksiä että liiketoiminnan edistämistä. Muita keskeisiä toimijoita verkostossa ovat suomalaiset yritykset, Elinkeinoelämän keskusliitto, liiketoimintaosaajat, kansainväliset verkostot, yliopistot ja tutkimuslaitokset sekä kansalaisjärjestöt. Finpro, Suomen World Vision ja Aalto yliopisto ovat valmiita tarjoamaan osaamisensa, verkostonsa ja aikaansa ohjausryhmätyöskentelyyn. Aalto yliopisto on Suomessa focal point Global BOP Learning Lab verkostossa, jossa on mukana tällä hetkellä 18 maata.

6 Tarkempi lukeminen Halme, M. Lindeman, S. & Linna, P Innovation for Inclusive Business: Intrapreneurial Bricolage in Multinational Corporations. Journal of Management Studies. Lindeman, S Market formation in subsistence contexts: a study of informal waste trade practices in Tanzania and Brazil. Consumption Markets & Culture. Halme, M Innovatiivista liiketoimintaan köyhyyden vähentämiseksi. Teoksessa Joutsenvirta, Halme, Jalas ja Mäkinen: Vastuullinen liiketoiminta kansainvälisessä maailmassa. Gaudeamus. Linna, Paula Community-Level Entrepreneurial Activities: Case Study from Rural Kenya. International Journal of Business and Public Management 1: 22-43, April. Halme M.; Lindeman S Innovating sustainable energy for the rural BOP: Bricolage and intrapreneurship in ABB s mini-hydro power project in rural Ethiopia. Linna, P BOP telecom business in Vietnam: preliminary findings of pilot-study. Paper presented at the oikos UNDP Young Scholars Development Academy 2009 Growing Inclusive Markets. Weiss, M. Gibbert,M. & Välikangas, L Strategies for breakthrough innovation - Leader to Leader, 2009 Available at: Kandachar P. and Halme M. (eds.) 2008 Sustainability challenges and solutions at the base of the pyramid: Business, technology and the poor. Aizlewood Mills: Greenleaf Publishing. Välikangas, L. & Gibber, M Less is More- Financial aid discourages innovative solutions to poverty. Standford Social Innovation Review. Summer Gibbert,M. Hoegl, M. & Välikangas, L In Praise of resource constraints. MIT Sloan management review, Vol. 48, Nº 3, 2007, pags Aalto University School of Business, Inclusive Business (BOP) research group:

MITEN INNOVOIDA kehittyvillä markkinoilla

MITEN INNOVOIDA kehittyvillä markkinoilla Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Sini Suomalainen Minna Halme MITEN INNOVOIDA kehittyvillä markkinoilla Opas suomalaisille yrityksille KUMPPANIT RAHOITUS TUTKIMUS Miten innovoida kehittyvillä markkinoilla

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Tutkimusprojektijulkaisu 2013 2 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Lukijalle Tekesin Serve

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon

Työ- ja elinkeinohallinnon Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen ohjelman toteuttamiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 66/2009 Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen

Lisätiedot

PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT

PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT TAMMIKUU 2013 0 ESIPUHE Selvityksen tavoitteena oli vertailla sitä, miten muut maat edistävät yritystensä

Lisätiedot

Hyvää työtä vieläkin paremmin Yritykset muutoksen tekijöinä

Hyvää työtä vieläkin paremmin Yritykset muutoksen tekijöinä 1 MUISTIO 25.11.2014/HV Hyvää työtä vieläkin paremmin Yritykset muutoksen tekijöinä Perjantai-ryhmän järjestämä dialogi yksityissektorin ja ministeriöiden kanssa Aika: 11.11.2014 klo 15-17 Paikka: Eduskuntatalo,

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Tutkimusprojektijulkaisu 2012 2 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Tutkimusjulkaisu 2012 Lukijalle

Lisätiedot

FinChi-innovaatiokeskus

FinChi-innovaatiokeskus Ville Valovirta Torsti Loikkanen Jani Saarinen FinChi-innovaatiokeskus Toiminnan arviointi ja suositukset KTM Julkaisuja 23/2007 Teknologiaosasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

Sosiaalisesta mediasta dataa innovaatiotoiminnan ymmärtämiseen ja mittaamiseen

Sosiaalisesta mediasta dataa innovaatiotoiminnan ymmärtämiseen ja mittaamiseen No. 2/2012 Sosiaalisesta mediasta dataa innovaatiotoiminnan ymmärtämiseen ja mittaamiseen Miten innovaatiotoimintaa voisi laaja-alaisemmin ja ajantasaisemmin seurata ja mitata? Mitä uusia mahdollisuuksia

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa. Elina Vehmasto (toim.)

Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa. Elina Vehmasto (toim.) 20 Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa Elina Vehmasto (toim.) 20 Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa Elina Vehmasto (toim.) ISBN 978-952-487-509-7 (Verkkojulkaisu) ISSN 1798-1832

Lisätiedot

Projektikatsaus 2007-2008

Projektikatsaus 2007-2008 erve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Projektikatsaus 2007-2008 nergiateollisuus Ry Sandvik Mining and Construction

Lisätiedot

Yhteiskunnallisten yritysten Living lab tukimallia rakentamassa. Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 30

Yhteiskunnallisten yritysten Living lab tukimallia rakentamassa. Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 30 Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 30 Ulla Korhonen, Elina Vanhapiha, Jari Karjalainen, Harri Kostilainen, Karoliina Ahonen ja Ritva Karinsalo Yhteiskunnallisten yritysten Living lab

Lisätiedot

Shokit ja Laurea kehityksen ytimessä Yhteiskuntavastuusta pitää keskustella A new Degree Programme in Tourism Finland s success in PISA survey

Shokit ja Laurea kehityksen ytimessä Yhteiskuntavastuusta pitää keskustella A new Degree Programme in Tourism Finland s success in PISA survey Laurea tutkii ja kehittää 1/2008 Laurea Research & Development Prime Mover Shokit ja Laurea kehityksen ytimessä Yhteiskuntavastuusta pitää keskustella A new Degree Programme in Tourism Finland s success

Lisätiedot

Kasvuparadigman muutos

Kasvuparadigman muutos Kasvuparadigman muutos Innovaatiotoiminnan uudet trendit Eija Ahola ja Anna-Maija Rautiainen (toim.) Tekesin katsaus 250/2009 Kasvuparadigman muutos Innovaatiotoiminnan uudet trendit Eija Ahola ja Anna-Maija

Lisätiedot

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen 2 Sisällys 1. Tausta...3 2. Alueellinen innovaatiotoiminta...6 2.1 Innovatiivisuuden edellytyksistä...6

Lisätiedot

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 1 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TAUSTAT JA TARPEET Suomi on tulevaisuudessa

Lisätiedot

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2 0 0 7-2 013 Hyvinvoinnin klusteriohjelma Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2007 2013 Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 Ohjelma-asiakirja Toimitus: Minna Hendolin, Ilkka Vartiainen, Pasi Sorvisto, Marianne Dannbom,

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Ekosysteeminäkökulma innovaatiopolitiikkaan

Ekosysteeminäkökulma innovaatiopolitiikkaan Policy Brief: No. 8/2014 Ekosysteemit Ekosysteeminäkökulma innovaatiopolitiikkaan Mitä uutta ekosysteemin käsitteellä ja liiketoimintaekosysteemeihin perustuvalla tarkastelutavalla on tarjota suomalaiselle

Lisätiedot

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Tekesin katsaus 292/2012 Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Mari Hjelt, Päivi Luoma, Aki Pesola, Mari Saario, Vesa Kämäräinen, Anna Maksimainen ja Jarkko Vesa 10 Mari

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot

Systeemiset innovaatiot ja sosiotekninen muutos

Systeemiset innovaatiot ja sosiotekninen muutos VTT TIEDOTTEITA 2593 Mika Nieminen, Ville Valovirta & Antti Pelkonen Systeemiset innovaatiot ja sosiotekninen muutos Kirjallisuuskatsaus VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2593 Systeemiset innovaatiot ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT 1 J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT Markkinointi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu

Lisätiedot

Yritysten vastuullisuuden edistäminen. Selvitys kansainvälisistä julkisen hallinnon toimenpiteistä ja hyvistä käytännöistä

Yritysten vastuullisuuden edistäminen. Selvitys kansainvälisistä julkisen hallinnon toimenpiteistä ja hyvistä käytännöistä Yritysten vastuullisuuden edistäminen Selvitys kansainvälisistä julkisen hallinnon toimenpiteistä ja hyvistä käytännöistä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 39/2008 Marjatta Jutila

Lisätiedot

Working Paper Suomen alueelliset innovaatiostrategiat

Working Paper Suomen alueelliset innovaatiostrategiat econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Harmaakorpi,

Lisätiedot

Vihreän talouden toimintamalli

Vihreän talouden toimintamalli 168 Vihreän talouden toimintamalli Tapaustutkimus Sodankylästä Laura Kitti, Ulla Ovaska, Olli Wuori (toim.) 168 Vihreän talouden toimintamalli Tapaustutkimus Sodankylästä Laura Kitti, Ulla Ovaska, Olli

Lisätiedot