Liiketoiminnan eettinen säännöstö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketoiminnan eettinen säännöstö"

Transkriptio

1 Liiketoiminnan eettinen säännöstö

2 Yleiskatsaus konsernin yleisistä toimintaperiaatteista ja ohjeista, jotka koskevat sekä keskinäistä käyttäytymistämme että suhteitamme ulkopuolisiin sidosryhmiin. Tarkempia tietoja ja Ericssonin työntekijöitä liiketoiminnan eri osa-alueilla koskevia erityissääntöjä on asiakirjoissa Group Policies, Group Directives ja Group Instructions sekä paikallisesti sovellettavissa säännöissä ja ohjeissa. Linkit asiakirjoihin Ericsson Group Policies, Group Directives ja Group Instructions löytyvät täältä (http://internal.ericsson.com/book/7982/egms-ericsson-ericsson-group-management-system?unit=glob)

3 sisältö LUOTETTAVAA KUMPPANUUTTA Periaatteet 5 Sääntöjen noudattaminen 6 Rikkomusten käsittely 7 VASTUULLINEN LIIKETOIMINTA Velvollisuutemme yhteisön jäsenenä 8 Ihmisoikeuksien kunnioittaminen kaikessa liiketoiminnassa 9 Terveys ja turvallisuus 10 Sitoutuminen kestävään kehitykseen 10 Toimintasäännöstö 11 JOKAISELLA TEOLLA ON MERKITYSTÄ Lakien, sääntöjen ja määräysten noudattaminen 12 Tiedottaminen ja taloudellinen raportointi 13 Eturistiriitojen käsittely 14 Yrityksen omaisuuden suojaaminen ja asiamukainen käyttö 15 Luottamuksellisten tietojen suojaaminen 16 3

4 Pääjohtajan ja CEO:n viesti Hyvät ericssonilaiset! Liiketoiminnan eettinen säännöstö ohjaa meitä työssämme ja on väline, jonka avulla pystymme säilyttämään asemamme luotettavana kumppanina ja voimme harjoittaa liiketoimintaa vastuullisesti muistaen, että jokaisella teolla on merkitystä. Nämä ohjeet ovat toimintamme perusta ja niitä noudattamalla voimme säilyttää luotettavuutemme ja uskottavuutemme asiakkaitten, kumppaneitten, työntekijöiden, osakkeenomistajien ja muiden sidosryhmiemme parissa. Siksi sinun on syytä perehtyä tarkasti liiketoiminnan eettiseen säännöstöön. Odotan meidän kaikkien noudattavan työssämme tässä säännöstössä vahvistettuja periaatteita. Olemme jokainen vastuussa näiden standardien täyttämisestä. Olen sitoutunut Ericssonin yritysvastuuseen ja harjoittamaan vastuullista liiketoimintaa. Osoita, että sinä olet tehnyt saman sitoumuksen. Jokaisella teolla on merkitystä Hans Vestberg Pääjohtaja ja CEO Huhtikuu

5 LUOTETTAVAA KUMPPANUUTTA Periaatteet Riippumattomuus, avoimuus ja vastuullisuus ovat liiketoimintamme ohjenuorana. Eettisesti kestävä toiminta vahvistaa uskottavuutta ja tukee asiakkaittemme, kumppaniemme, työntekijöidemme, omistajiemme ja muiden sidosryhmien luottamusta yhtiöömme. Luottamus ja uskottavuus edellyttävät avoimuutta tavassamme harjoittaa liiketoimintaa ja luottamuksellisuutta pyrkiessämme turvaamaan yrityspääomaamme ja henkilöiden yksityisyyden suojaa. Läpinäkyvän toimintaympäristön luominen on meille kaikille tärkeä päämäärä. Määrittelemällä liiketoiminnallemme eettiset säännöt ja toimintatavat sitoudumme avoimuuteen ja rehellisyyteen sekä toiminnassamme että markkinoille suunnatussa viestinnässä. Odotamme, että yrityksemme harjoittaa toimintaansa tässä säännöstössä vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jokainen, yhtiön hallituksesta ja johtoryhmästä Ericssonin yksittäisiin työntekijöihin, vastaa osaltaan näiden periaatteiden noudattamisesta. Liiketoiminnan eettinen säännöstö kuvastaa yhtiömme sitoutumista harjoittamaan liiketoimintaa vastuullisesti, mukaan lukien: Toimiminen vastuullisena yhteisön jäsenenä Ihmisoikeuksien kunnioittaminen kaikessa liiketoiminnassa Terveyden ja turvallisuuden varmistaminen Kestävän kehityksen edistäminen Toimintasäännössä esitettyjen YK:n Global Compact -periaatteiden tukeminen Säännöstössä on myös säännöt, jotka koskevat kaikkia Ericssonille työskenteleviä henkilöitä Ericssonin henkilöstöhallinnon alaisina tai Ericssonin tiloissa, Ericssonin työntekijöinä tai alihankkijoina taikka yksityisinä palveluntarjoajina, mukaan lukien: voimassa olevien lakien, sääntöjen ja määräysten noudattamisen jatkuva varmistaminen taloudellisen raportoinnin ja muun julkisen tiedottamisen laajuus, oikeellisuus, täsmällisyys, ajankohtaisuus ja ymmärrettävyys eturistiriitojen asianmukainen käsittely yrityksen omaisuuden suojaaminen ja sen oikeanlainen käyttö luottamuksellisten tietojen suojaaminen 5

6 Sääntöjen noudattaminen Jokaisen Ericssonilla työskentelevän on tutustuttava säännöstöön, tuettava yrityksen siinä tekemiä sitoumuksia ja toimittava työssään niiden mukaisesti sekä noudatettava säännöstön meitä koskevia sääntöjä sekä voimassa olevaa lainsäädäntöä. Meidän on myös noudatettava Ericsson-konsernin toimintaperiaatteita, sääntöjä ja määräyksiä sekä paikallisesti sovellettavia sääntöjä ja määräyksiä. Niiden laiminlyönti voi johtaa kurinpidollisiin toimiin mukaan lukien työsuhteen irtisanominen ja/tai rikosoikeudelliseen vastuuseen. Esimiehiämme koskee erityinen vastuu. Heidän on omalla toiminnallaan osoitettava sääntöjen ja määräysten noudattamisen merkitys. Esimerkillisen käyttäytymisen lisäksi heidän on oltava tavoitettavissa, kun heidän alaisillaan on kysymyksiä tai nämä haluavat ilmoittaa säännöstön rikkomuksista. Esimiesten on varmistettava tämän säännöstön noudattaminen ja täytäntöönpano omissa organisaatioissaan. Esimiehet eivät saa sulkea silmiään epäeettiseltä toiminnalta. 6

7 Rikkomusten käsittely Ericssonin palveluksessa olevat henkilöt Ericssonin henkilöstöhallinnon alaisina tai Ericssonin tiloissa työskentelevät henkilöt ovat velvollisia kertomaan esimiehelleen tai paikallisesti käytössä olevan menettelytavan mukaisesti, jos he havaitsevat käyttäytymistä tai toimintaa, jonka uskovat olevan lakien tai eettisen säännöstön ja toimintaohjeiden vastaista. Jos esimies on itse osallisena tilanteessa tai jos hän ei voi hoitaa asiaa tai ei jostain syystä ole ryhtynyt asianmukaisesti hoitamaan asiaa, työntekijät voivat kertoa asiasta ylemmälle johdolle tai paikallisesti käytössä olevan menettelytavan mukaisesti. Toimittajat, asiakkaat ja muut Toimittajat, asiakkaat ja muut Ericssonin kumppanit voivat kertoa lakien tai eettisen säännöstön epäillyistä rikkomuksista paikalliselle operatiiviselle johtajalle tai paikallisesti käytössä olevan menettelytavan mukaisesti. Ericsson Reporting Violations Jos yksikään edellä kuvatuista ilmoituskanavista ei ole käytettävissä tai asianmukainen ja jos epäillyn rikkomuksen tekijänä on konsernin johto tai paikallinen johto tai epäilty rikkomus koskee korruptiota, kyseensalaisia kirjanpito- tai tilintarkastusmenettelyjä tai rikkomuksella muutoin on vakavia Ericssonin etuihin tai ihmisten terveyteen tai turvallisuuteen kohdistuvia vaikutuksia, rikkomusta koskeva ilmoitus voidaan tehdä käyttämällä Ericssonin ilmoituskanavaa: Ericsson Reporting Violations. Ilmoitus voidaan käsitellä kyseisen menettelyn mukaisesti, jos menettely on asianomaisiin henkilöihin sovellettavien paikallisten lakien mukainen. Lisätietoa Ericsson Reporting Violations -menettelystä on Ericssonin intranetissä 1 ja Ericssonin verkkosivulla 2. Johdon edellytetään suhtautuvan asiaan sen vaatimalla vakavuudella ja toimivan siten, että saavutetaan kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu, joka on näiden eettisten periaatteitten, arvojemme, menettelytapojemme sekä paikallisten lakien ja määräysten mukainen. Ericsson ei hyväksy työntekijään kohdistuvaa syrjintää tai rankaisemista siksi, että tämä on hyvässä uskossa ilmoittanut sääntöjen ja ohjeiden rikkomusta koskevista epäilyksistään

8 VASTUULLINEN LIIKETOIMINTA yhtiön tekemä sitoumus Jokainen Ericssonin työntekijä vastaa siitä, että hän suhtautuu yritysvastuuseen, mukaan lukien ihmisoikeudet, terveys ja turvallisuus sekä ympäristökysymykset, ammattimaisesti ja ottaa päivittäisissä toimissaan huomioon yhtiön sitoutumisen harjoittamaan vastuullista liiketoimintaa. Velvollisuutemme vastuullisena yhteisön jäsenenä Uskomme, että viestintä on inhimillinen perustarve, joka edistää taloudellista hyvinvointia ja sosiaalista yhdenvertaisuutta sekä tarjoaa ratkaisuja moniin kestävää kehitystä koskeviin haasteisiin. Pyrimme varmistamaan, että teknologiamme on maailmassa hyvää tekevä voima ja minimoimaan sen kaikki kielteiset vaikutukset. Uskomme vakaasti, että tieto- ja viestintätekniikka (ICT) edistää avoimuutta ja parantaa monia perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia, kuten oikeus terveyteen ja koulutukseen, kokoontumisvapaus ja ilmaisunvapaus. perustan lähestymistavallemme, jonka mukaisesti harjoitamme vastuullista liiketoimintaa. Ericssonin brändiin kuuluvat olennaisesti ihmisoikeuksien kunnioittaminen, asianmukaiset työolosuhteet sekä eettisesti ja ympäristön kannalta kestävä liiketoiminta. Yhteiskunnallinen ja eettinen vastuullisuus toiminnassamme on tärkeää ja pyrimme olemaan vastuullisia kansalaisia yhteisöissä, joissa harjoitamme liiketoimintaa. Välitämme ihmisistä, jotka osallistuvat tuotteidemme ja palveluidemme tuotantoon ja tukeen eri puolilla maailmaa, ja sitäkin laajemmin tieto- ja viestintätekniikan käyttäjistä. Ericsson on sitoutunut noudattamaan YK:n Global Compact -hankkeen kymmentä periaatetta, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työlainsäädäntöä, ympäristönsuojelua ja korruption vastaista työtä. Nämä periaatteet muodostavat 8

9 Ihmisoikeuksien kunnioittaminen kaikessa liiketoiminnassa Ericsson kunnioittaa kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia, mukaan lukien Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus ja ILO:n työelämän perusperiaatteita ja oikeuksia koskeva julistus, joka koskee yhdistymisoikeutta ja oikeutta neuvotella työehdoista liittotasolla, pakkotyötä, lapsityövoiman käyttöä ja syrjimättömyyttä. Olemme sitoutuneet noudattamaan YK:n liikeelämän ja ihmisoikeuksien perusperiaatteita kaikissa liiketoimissamme. Pyrimme varmistamaan, että emme ole osallisina missään ihmisoikeusrikkomuksissa. Pyrimme kaikissa tilanteissa kunnioittamaan kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeusperiaatteita, vaikka meihin kohdistuisi niiden kanssa ristiriidassa olevia vaatimuksia. Olemme tietoisia joitakin ihmisoikeuskysymyksiä verkostoituneessa yhteiskunnassa koskevista erityisistä haasteista, kuten ilmaisunvapaudesta ja oikeudesta yksityisyyteen sekä teknologian mahdollisesta väärinkäytöstä aiheutuvista vaikutuksista muihin oikeuksiin. Työskentelemme aktiivisesti tällaisten riskien ja haasteiden minimoimiseksi. Yksityisyys ja turvallisuus ovat Ericssonin toimittamiin tuotteisiin liittyviä tärkeitä elementtejä. Yhdenmukaistamme tuote- ja liiketoimintaprosessejamme sen varmistamiseksi, että yksityisyyteen ja ilmaisunvapauteen liittyviä ihmisoikeusnäkökohtia kunnioitetaan kaikissa tuoteja palvelutoiminnoissamme. 9

10 Terveys ja turvallisuus Ericsson on sitoutunut noudattamaan vahvaa työterveys- ja turvallisuuskulttuuria edistämällä tietoisuutta, ennaltaehkäisyä ja hoitoa. Teemme päivittäisissä toiminnoissamme yhteistyötä asiakkaittemme, toimittajiemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa varmistaaksemme työympäristön turvallisuuden ja terveellisyyden. Sitoutumisemme käy ilmi dokumentoiduista toimintatarkastuksista ja kaikista niiden perusteella tarpeellisista toimista. Tekemällä näitä tarkastuksia toimimme vastuullisen työnantajan tavoin ja pyrimme suojelemaan jokaisen Ericssonin työntekijän henkeä ja terveyttä sekä turvaamaan Ericssonin sekä sen asiakkaitten kaupalliset edut ja brändin. Sitoutuminen kestävään kehitykseen Ericsson on sitoutunut yhteiskunnan kestävään kehitykseen, joka täyttää nykyajan tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuuksia täyttää omat tarpeensa. Kestävä kehitys tarkoittaa meille pitkän aikavälin yhteiskunnallista hyvinvointia ja ympäristötavoitteiden parempaa saavuttamista. Ericsson pyrkii kehittämään, valmistamaan ja tarjoamaan tuotteita, palveluita ja ratkaisuja, joiden ympäristöominaisuudet ovat erinomaiset. Työskentelemme jatkuvasti toimintojemme kielteisten vaikutusten vähentämiseksi ja teknologiamme myönteisten vaikutusten lisäämiseksi yhteiskunnan kestävän kehityksen parhaaksi. Lisäämme työntekijöittemme tietämystä ja tietoisuutta kestävästä kehityksestä ja osallistumme yhdessä sidosryhmiemme kanssa aktiivisesti toimiin, joilla on myönteisiä sosiaalisia, ympäristöllisiä ja taloudellisia vaikutuksia ihmisiin, yrityksiin ja yhteiskuntaan. Pyrimme myös sitouttamaan toimittajamme siihen, että koko toimitusketjussa sovelletaan asianmukaisia kestävän kehityksen standardeja 10

11 Toimintasäännöstö Jotta voitaisiin turvata ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja edistää työsuhteiden tasapuolisuutta, työolojen turvallisuutta, ympäristöön vaikuttavien asioiden vastuullista hoitoa ja eettisesti kestävää toimintaa, tämä toimintasäännöstö perustuu YK:n Global Compact -hankkeen periaatteisiin ja sitä sovelletaan kaikkiin Ericssonin toimintoihin mukaan lukien sen tuotteiden ja palveluiden tuotanto, toimittaminen ja tuki kaikkialla maailmassa. Toimintasäännöstössä edellytetään, että: Jokaisella on oltava mahdollisuus muodostaa vapaasti ja rauhanomaisesti valintansa mukaisia ammattiliittoja tai liittyä tai olla liittymättä sellaiseen ja jokaisella on oltava oikeus liittotasolla käytäviin työehtoneuvotteluihin. Ericsson ei hyväksy lapsityövoiman käyttöä. Ketään ei saa syrjiä rodun, ihonvärin, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, siviilisäädyn, raskauden, vanhemmuuden, uskonnon, poliittisen mielipiteen, kansalaisuuden, etnisen taustan, sosiaalisen taustan, sosiaalisen aseman, kansallisuuden, vamman, iän, ammatillisen järjestäytymisen tai minkään muun paikallisessa lainsäädännössä kulloinkin suojatun seikan perusteella. Jokaisen tulisi tuntea oman työsuhteensa ehdot ja työntekijöiden, joilla on yhtäläinen kokemus, työkyky ja pätevyys, tulee saada samaa palkkaa samasta työstä edellyttäen, että työtä tehdään samanlaisissa olosuhteissa. Työntekijöiden terveydestä ja työturvallisuudesta on aina huolehdittava. Tämä koskee työehtojen kaikkia näkökohtia. Jokainen Ericssonin työntekijä on velvollinen noudattamaan tätä toimintasäännöstöä ja edistämään sen noudattamista. Jokaisen Ericssonin yksikön ja yhtiön sekä jokaisen esimiehen on varmistettava, että Ericssonin työntekijöitä kohdellaan toimintasäännöstön mukaisesti. Toimittajien ja heidän alihankkijoidensa edellytetään toimivan tämän säännöstön mukaisesti ja vahvistavan niiden noudattamisen. 11

12 JOKAISELLA TEOLLA ON MERKITYSTÄ jokaista Ericssonille sen työntekijänä, alihankkijana tai ulkopuolisena urakoitsijana työskentelevää koskevat säännöt Lakien, sääntöjen ja määräysten noudattaminen Ericsson noudattaa yrityksen liiketoimintaa sääteleviä lakeja ja määräyksiä. Ericssonin työntekijänä voit kohdata liike-elämän juridiikkaan liittyviä kysymyksiä. Minkä tahansa voimassa olevan lain tai määräyksen rikkominen voi aiheuttaa vakavia seurauksia sekä Ericssonille että asianomaiselle henkilölle. Siksi jokainen on velvollinen tutustumaan sovellettaviin lakeihin ja määräyksiin, alla luetellut mukaan lukien. Kansainvälinen liiketoiminta Ericssonin kansainvälistä liiketoimintaa ohjaavat voimassa olevat lait ja määräykset. Kaikkien ulkomaankauppaan osallistuvien työntekijöiden edellytetään soveltuvin osin tuntevan kotimainen ja ulkomainen lainsäädäntö ja myös noudattavan sitä. Heidän on tunnettava mm. vientimääräykset, boikotin vastaiset määräykset, kauppasaarrot ja voimassa olevat sanktiot. Vapaa kilpailu Ericsson on sitoutunut edistämään vapaata kilpailua. Vapaa kilpailu on liike-elämän kehittymisen ja uudistumisen perusta. Kaikkien Ericssonin palveluksessa olevien on voitava vapaasti ja rakentavasti kilpailla markkinoilla siten, että kohdemaan vapaata kilpailua koskevaa lainsäädäntöä noudatetaan. Kilpailulainsäädäntöön liittyvät asiat hoidetaan yhteistyössä konsernin lakiasiainosaston (Group Function Legal Affairs) kanssa. Sen tehtävänä on hoitaa ja koordinoida kilpailukysymyksiä konsernin sisällä ja suhteessa tuomioistuimiin tai viranomaisiin. Sisäpiirikauppa Kaikkien Ericssonin palveluksessa olevien on noudatettava tiukasti kaikkia voimassa olevia sisäpiirikauppaa ja pörssivihjeitten antamista koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Pörssissä noteeratun yrityksen, kuten esim. Ericssonin, osakkeita tai muita siihen liittyviä arvopapereita ei saa suoraan tai toisen välityksellä ostaa tai myydä henkilö, jolla on hallussaan yhtiötä koskevaa sisäistä tietoa. Sisäistä tietoa ei myöskään saa paljastaa yrityksen sisällä tai sen ulkopuolella kenellekään, mukaan lukien perheenjäsenet, ystävät, työtoverit ja muut, joille kyseinen tieto ei ole välttämätöntä Ericssonin tehtävien suorittamiseksi. Sisäinen tieto tarkoittaa julkistamatonta tietoa, jolla voi olla huomattava vaikutus kyseisten osakkeiden tai arvopaperien kauppahintaan. Yksityisyys Ericsson on sitoutunut suojaamaan henkilötietojen yksityisyyttä. Tällaisia tietoja ovat henkilöstöä, kumppaneita, ulkoisia työntekijöitä, asiakkaita ja loppukäyttäjiä koskevat tiedot. Ericssonin on noudatettava henkilötietojen suojaamista koskevaa lainsäädäntöä. Jos työntekijä saa haltuunsa tai käsittelee henkilötietoja, hänen on tunnettava asiaa koskevat lainsäädäntöön ja sopimuksiin perustuvat vaatimukset sekä täytettävä ne. Kirjanpito ja taloudellinen raportointi Ericssonin edellytetään noudattavan tiukasti voimassa olevia kirjanpitoperiaatteita ja -normeja sekä antavan taloudelliset raportit täsmällisesti ja täydellisinä. Lisäksi Ericssonin edellytetään huolehtivan asianmukaisella tavalla sisäisestä valvonnasta ja siihen liittyvistä menettelytavoista, joilla varmistetaan, että kirjanpito ja taloudellinen raportointi ovat voimassa olevien lakien, asetusten ja pörssiyhtiöitä koskevien määräysten mukaisia. Jokaisen tulee tukea yhtiön toimia tällä osa-alueella. 12

13 Tiedottaminen ja taloudellinen raportointi On tärkeää, että Ericssonin työntekijät ymmärtävät hyvin oman yksikkönsä toiminnallisen ja taloudellisen suorituskyvyn tulokset voidakseen paremmin osallistua toiminnan kehittämiseen. Toisaalta on muistettava Ericssonin taloudellisen tiedottamisen periaatteet ja lainsäädännön vaatimukset, erityisesti sisäpiirikauppaa sekä pörssien ja arvopaperikaupan valvontaviranomaisten listautumista ja raportointia koskevat säännöt. Ericssonin velvoite noudattaa näitä vaatimuksia määrää sen, millä tavalla Ericssonin työntekijät käsittelevät yhtiön osakkeen hinnanmuodostukseen mahdollisesti vaikuttavia olennaisia tietoja. Taloudellista tilaa ja tulevaisuuden näkymiä koskevia kommentteja saavat ulkopuolisille antaa vain yhtiön viralliset edustajat tiedottamisesta annettujen ohjeiden mukaisesti ja yhdessä konsernin viestintäyksikön (Group Function Communications) kanssa. Kaikki taloudelliseen raportointiin osallistuvat ovat velvollisia antamaan täydelliset, oikeat, täsmälliset, ajankohtaiset ja ymmärrettävät tiedot kaikissa raporteissa ja dokumenteissa, jotka Ericsson toimittaa valtion laitoksille tai viranomaisille tai muuten julkisuuteen. Yhtiön virallisilla edustajilla on valtuudet edustaa yhtiötä ulkoisesti ja he voivat käsitellä hyvin laajaa aihealuetta. Kaikkia työntekijöitä rohkaistaan kertomaan Ericssonista jakamalla yhtiötä koskevaa julkista tietoa, mutta vain yhtiön valtuutetuilla edustajilla on oikeus kommentoida yhtiön taloudellista tilaa, sen strategisesti arkaluontoisia asioita tai muita kuin julkisia asiakkaisiin liittyviä seikkoja. Konsernin viestintäyksikkö neuvoo työntekijöitä epävarmuutta herättävissä tilanteissa. 13

14 Eturistiriitojen käsittely Teemme liiketoimintaa koskevat päätökset ensisijaisesti konsernin etujen mukaisesti, eikä kenenkään henkilökohtaisten ajatusten tai suhteiden perusteella. Eturistiriidasta on kyse silloin, kun jokin seikka häiritsee itsenäistä päätöksentekoamme tai vaikuttaa siihen Ericssonin etujen vastaisesti. Meidän on pyrittävä välttämään tilanteita, joissa oma henkilökohtainen etumme on tai edes näyttää olevan konsernin etujen kanssa ristiriidassa. Seuraavassa on muutamia esimerkkitilanteita joista erityisesti tulee olla tietoinen: Liiketoimintamahdollisuudet Et saa hyödyntää liiketoimintamahdollisuutena mitään, mikä perustuu toimintaasi Ericssonilla ja voi olla Ericssonin etujen vastaista. Et saa myöskään muuten käyttää Ericssonin omaisuutta, tietoja tai asemaasi Ericssonilla omaksi hyödyksesi. Muu työsuhde Et saa ottaa vastaan Ericssonin ulkopuolelta korvausta vastaan tai korvauksetta työtä, joka vahingoittaa tai voi vahingoittaa työsuoritustasi Ericssonilla tai merkitsee tai voi merkitä eturistiriitaa. Ericssonin työntekijä ei saa sitoutua ulkopuoliseen liiketoimintaan, joka vie aikaa ja huomiota velvoitteista Ericssonilla tai vaatii toimenpiteitä työaikana. Ericssonin työntekijöiden on vältettävä kaikkia mahdollisia eturistiriitoja siten, että he eivät ota vastaan töitä tai toimeksiantoja miltään ICT-alan yritykseltä tai yhteisöltä tai Ericssonin toimittajalta, alihankkijalta, edustajalta, asiakkaalta tai kilpailijalta. Hallitusjäsenyydet ja muut ulkopuoliset sidokset Ericssonin työntekijän toimiminen liikeyrityksen tai viranomaislaitoksen hallituksessa tai vastaavassa toimielimessä ei ole sallittua, jos se johtaa eturistiriidan syntymiseen. Tällaisille tehtäville on haettava ennalta esimiehen hyväksyntä. Voittoa tavoittelemattoman tai yleishyödyllisen järjestön hallitukseen kuuluminen ei vaadi hyväksyntää, jos siitä ei synny eturistiriitaa Ericssonin kanssa. Poliittinen toiminta Ericsson ei tue taloudellisesti tai rahallisesti tai millään muulla tavalla suoraan tai välillisesti poliittisia puolueita, poliittisesti valittuja komiteoita tai yksittäisiä poliitikkoja 3. Työntekijä ei saa Ericssonin nimissä osallistua mihinkään poliittiseen toimintaan tai käyttää yrityksen varoja tai resursseja poliittisen toiminnan tukemiseen. Lahjat, edut, korvaukset ja kestitys Et saa tarjota ulkopuoliselle etkä ottaa ulkopuoliselta vastaan lahjoja, etuisuuksia, korvauksia tai kestitystä, jotka saattavat olla lain vastaisia tai jotka voisivat vaikuttaa tai näyttää vaikuttavan ammatillisiin päätöksiisi hoitaessasi työtäsi tai tehtäviäsi Ericssonille tai jollekin ulkopuoliselle toimijalle. Lahjukset, lahjat jne. On kiellettyä suoraan tai välillisesti vaatia tai vastaanottaa, tarjota tai antaa lahjusta, voitelurahaa tai muuta laitonta tai epäeettistä etua Ericssonin tai kolmannen osapuolen työntekijälle tai muulle edustajalle tai osakkaalle. Kaikki tällaiset tarjoukset tai ehdotetut järjestelyt on välittömästi ilmoitettava konsernin lakiasiainosastolle (Group Function Legal Affairs). Eturistiriitojen julkituominen Ericsson edellyttää, että työntekijät kertovat tilanteista tai tapahtumista, joiden voi olettaa johtavan eturistiriitaan. Jos työntekijä epäilee, että hän on osallisena liiketoimessa tai muussa järjestelyssä, johon liittyy eturistiriita tai jotain, mikä voidaan ymmärtää eturistiriidaksi, hänen on kerrottava siitä esimiehelle tai konsernin lakiasiainosastolle. Esimies tai konsernin lakiasiainosasto selvittää yhdessä työntekijän kanssa, onko kyseessä eturistiriita ja mikä on paras tapa käsitellä tilanne. Vaikka eturistiriitaan johtavat liiketoimet ja järjestelyt eivät ole aina automaattisesti kiellettyjä, ne eivät ole välttämättä toivottavia. Tiettyjen henkilöiden, esim. ylimmän johdon, osalta ne edellyttävät hallituksen alaisen tarkastuskomitean (Audit Committee) tai osakkaiden hyväksyntää. 3 Mikään tässä osassa sanottu ei estä perustamasta tai hallinnoimasta erillistä rahastoa, joka on sallittu Yhdysvaltain lain (erityisesti 2 U.S.C. 441b(b)(4)(B)) mukaisesti keräämään vapaaehtoisia lahjoituksia tietyiltä hyväksytyiltä Ericssonin työntekijöiltä ja tekemästä lahjoituksia ehdokkaille, jotka pyrkivät vaaleilla poliittiseen tehtävään Yhdysvalloissa. 14

15 Yrityksen omaisuuden suojaaminen ja asiamukainen käyttö lainsäädäntöön sekä työntekijän ja Ericssonin väliseen suhteeseen perustuvat poikkeukset. Ericssonin tietotekniikan käyttö Ericssonin tietotekniikkaresursseja, mukaan lukien viestintäjärjestelmät ja internetyhteydet, on käytettävä Ericssonin liiketoimintaan tai muuhun johdon hyväksymään tai konsernin sisäisten ohjeiden mukaiseen satunnaiseen tarkoitukseen. Työntekijällä voi olla esimiehen antama tai konsernin sisäisten ohjeiden mukainen oikeus käyttää Ericssonin tietotekniikkaresursseja laitteilla ja tallennusvälineillä, jotka eivät ole Ericssonin käytettäväksi antamia. Ericssonin omaisuutta ovat esim. fyysinen omaisuus, oikeudellisesti suojattu tieto ja aineeton omaisuus. Työntekijät ovat velvollisia pitämään huolta heille uskotusta omaisuudesta ja auttamaan Ericssonin omaisuuden suojaamisessa yleisesti. Tätä varten työntekijöiden on tunnettava Ericssonin turvallisuusdirektiivin periaatteet ja ohjeet. Jos havaitset Ericssonin omaisuuteen kohdistuvan vahingon tai vahingonvaaran, ilmoita siitä välittömästi esimiehellesi tai Ericssonin turvallisuusosastolle. Seuraavassa on joitakin ohjeita siitä miten tietoja, viestintäjärjestelmiä ja aineetonta omaisuutta tulee käsitellä yrityksessämme. Aineeton omaisuus Aineettomalla (immateriaalisella) omaisuudella tarkoitetaan esim. tietokoneohjelmia, teknistä dokumentaatiota ja keksintöjä. Tietyin edellytyksin immateriaaliomaisuus nauttii tekijänoikeudellista, patentti-, tavaramerkkisuojaa jne. Aineeton omaisuus on Ericssonille erittäin arvokasta, ja siitä on pidettävä huolta. Jokaisen työntekijän on noudatettava tämän arvokkaan omaisuuden suojaamista koskevia ohjeita ja epävarmoissa tilanteissa selvitettävä, miten hänen tulee toimia. Ericssonin työntekijän työsuhteessa luoma tai kehittämä aineeton omaisuus siirtyy Ericssonille lainsäädännön ja/tai työsopimuksen tai muun sopimuksen perusteella ottaen huomioon kansainvälisiin sopimuksiin, paikalliseen Voimassa olevan lainsäädännön asettamissa rajoissa pääsy Ericssonin tietotekniikkaympäristöön jonkin (Ericssonin tai muun käytettäväksi antaman) laitteen tai tallennusvälineen välityksellä voi edellyttää siihen asennettujen ohjelmistojen, USB-muistin, palomuurien, hallinnollisten tietojen, muiden verkkoyhteyksien, salauksen, virustentorjuntatai haittaohjelmien ja laitteiden jne. tarkistusta. Ericssonin liiketoiminnan suojaamiseksi ja Ericssonin tietotekniikkaresurssien asiattoman käytön valvomiseksi työntekijää voidaan pyytää sallimaan pääsy mahdollisiin laitteisiin ja tallennusvälineisiin, joiden avulla tämä käyttää Ericssonin tietotekniikkaresursseja tai tallentaa Ericssonin tietoja. Tällaisen pyynnön voi esittää vain valtuutettu turvallisuusosaston työntekijä vahvistettujen menettelyjen mukaisesti. Ericssonin tietotekniikkaresurssien epäasianmukaista käyttöä ovat esim. vilpillisen, häiritsevän, uhkailevan, laittoman, rasistisen, seksistisen, siveettömän, pelottelevan, loukkaavan tai muuten epäammattimaisen aineiston tai tiedon käsittely, lähettäminen, haku, käyttö, esittäminen, tallentaminen, tulostaminen tai muu levittäminen. Työsuhteesi päättyessä Ericssonilla sinun on palautettava kaikki Ericssonin omaisuus mukaan lukien dokumentaatio ja muut tallenteet, jotka sisältävät Ericssonille kuuluvaa tietoa. Ericssonin omistaman tiedon käyttöä ja paljastamista koskevat rajoitukset koskevat sinua edelleen poistuttuasi Ericssonin palveluksesta. 15

16 Luottamuksellisten tietojen suojaaminen Ericssonin sekä Ericssonin asiakkaiden, kumppaneiden ja toimittajien luottamuksellisen ja oikeudellisesti suojatun tiedon turvaaminen Ericssonin palveluksessa olevat henkilöt saavat tietoonsa Ericssonille ja joskus myös ulkopuolisille kuuluvaa tietoa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi taloudelliset tiedot, liiketoimintasuunnitelmat, tekniset tiedot sekä työntekijöitä ja asiakkaita koskevat ja muun tyyppiset tiedot. Tietojen luvaton hankkiminen, käyttö ja paljastaminen voivat vahingoittaa Ericssonia tai kyseistä ulkopuolista tahoa, ja sen vuoksi työntekijällä ei ole oikeutta hankkia, käyttää tai paljastaa mitään tietoja ilman asianmukaista lupaa. Tietojen luvaton hankkiminen, käyttö ja paljastaminen voivat myös rikkoa yksityisyyden suojaa koskevia lakeja. Jos työntekijä on epävarma valtuuksistaan, hänen on kysyttävä ohjeita esimieheltään tai Ericsson turvallisuusosastolta. Seuraavassa esitetään joitakin sääntöjä, jotka auttavat suojaamaan Ericssonin ja sen asiakkaiden, kumppaneiden ja toimittajien ei-julkisia tietoja: 1. Älä paljasta mitään sellaisia tietoja, joita Ericsson ei ole julkistanut, muille paitsi (i) Ericssonilla työskentelevälle henkilölle, joka tarvitsee työssään oikeuden käyttää kyseisiä tietoja ja jolla on perusteltu syy tiedon saamiseen, (ii) jollekulle muulle henkilölle, jolle Ericsson on myöntänyt valtuudet kyseisen tiedon saantiin, tai (iii) henkilöille, joille sinun työtehtäviesi mukaisesti tulee antaa kyseiset tiedot. 2. Älä suoraan tai välillisesti hanki, monista, jäljennä tai käytä ei-julkista tietoa, jota työsi ja tehtäväsi Ericssonilla ei edellytä. Kun poistut Ericssonin palveluksesta, valtuutuksesi saada haltuusi tai käyttää ei-julkista tietoa lakkaa, ja sinun on palautettava tai hävitettävä kaikki hallussasi olevat kyseiset tiedot. 3. Jos tietoosi tulee ei-julkisen tiedon väärinkäyttö, kerro siitä välittömästi esimiehellesi ja toimi yhteistyössä Ericssonin kanssa kyseisen tiedon suojaamiseksi. 4. Älä säilytä ei-julkisia tietoja yksityisellä tietokoneella, tallennusvälineellä tai muulla laitteella, joka ei ole Ericssonin hyväksymä. Ulkopuolisen toimijan tarjoamia pilvipalveluita tai muita verkossa tarjottavia palveluita tulee käyttää ei-julkisten tietojen tallentamiseen vain, jos Ericsson-konsernin turvallisuusosasto on ne hyväksynyt. 5. Ericssonilla työskenteleville henkilöille myönnettävää pääsyä ja oikeuksia on luvallista käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon ne on osoitettu. Salasanoja ja PIN-koodeja sekä vastaavia tietoja ei saa koskaan jakaa eikä luovuttaa asiattomille henkilöille. 16

17 Ericsson SE Stockholm, Sweden Puhelinnumero Group Policy Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Liiketoiminnan eettinen säännöstö

Liiketoiminnan eettinen säännöstö Liiketoiminnan eettinen säännöstö Yleiskatsaus konsernin yleisistä toimintaperiaatteista ja ohjeista, jotka koskevat sekä keskinäistä käyttäytymistämme että suhteitamme ulkopuolisiin sidosryhmiin. Tarkempia

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

SCA:n eettinen ohjeisto

SCA:n eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto SCA on sitoutunut luomaan osakkeenomistajilleen lisäarvoa ja rakentamaan kunnioitukseen, vastuullisuuteen ja arvostukseen perustuvat

Lisätiedot

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values Code Eettiset of ohjeemme Conduct It s all about values JOHDANTO Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa,

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Toimittajien menettelyohje

Toimittajien menettelyohje Toimittajien menettelyohje 1 (3) 01/01/2015 Toimittajien menettelyohje Tausta ja tarkoitus Posti on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET OLEMME OSA JOKIVARSIEN ELÄMÄÄ 5 Viesti toimitusjohtajalta 6 Lainsäädännön ja hyvien liiketoimintatapojen noudattaminen 8 Reilu kilpailu

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos EETTISET SÄÄNNÖT Eurooppalainen painos Kaikille työntekijöille MIKSI BRP:LLÄ ON EETTISET SÄÄNNÖT? Miksi BRP:llä on eettiset säännöt? Yhtiö on oikeushenkilö itse asiassa useita oikeushenkilöitä - joka

Lisätiedot

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä.

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä. EETTISET PERIAATTEET 1. Johdanto Ahlstromin eettisissä periaatteissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiömme liiketoimintaa. Periaatteet perustuvat ydinarvoihimme, joita ovat vastuullinen

Lisätiedot

Toimittajien eettiset periaatteet

Toimittajien eettiset periaatteet Toimittajien eettiset periaatteet www.quantservice.com Sivu 1/7 Sisältö Toimittajien eettiset periaatteet... 3 1.1 Ihmisoikeudet... 3 1.2 Oikeudenmukaiset työehdot ja lapsityövoima... 3 1.3 Työturvallisuus

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Smiths Group on globaali konserni, joka toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden, osakkeenomistajien ja toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti.

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 2 Nämä Cargotecin hallituksen hyväksymät eettiset toimintaohjeet määrittelevät yhteiset työskentelytapamme. Tavoitteenamme on, että Cargotec on kiistaton markkinajohtaja lastinkäsittelylaitteiden

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Sisällys 1. Epäreilusta kilpailusta pidättyminen... 2 2. Sidosryhmien kanssa toimiminen... 2 3. Lahjonnasta kieltäytyminen... 3 4. Eturistiriitojen torjuminen... 3

Lisätiedot

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Lisätiedot

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet GOVERNIA OY (2245476-7) Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet 1. Johdanto Governia Oy:n eettisissä ohjeissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiön ja sen tytäryhtiöiden liiketoimintaa.

Lisätiedot

Yrityksen periaatteet

Yrityksen periaatteet Yrityksen periaatteet Eettiset toimintaohjeet Toimintaohjeiden tarkoitus Toimintaohjeet sisältävät sitovat säännöt ja odotukset, jotka kohdistamme jokapäiväiseen toimintaamme. Nämä periaatteet sitovat

Lisätiedot

Code of Conduct eettinen ohjeistus

Code of Conduct eettinen ohjeistus Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2016 Sisällys 1. Almamedialaiset...1 2. Alma Media -konsernin edun ajaminen... 2 3. Yhteistyö ja kumppanuudet... 2 4. Asiakkaat... 3 5. Lakien, säädösten

Lisätiedot

VARTIOIMISLIIKETOIMINNAN HYVÄ LIIKETAPA. Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry

VARTIOIMISLIIKETOIMINNAN HYVÄ LIIKETAPA. Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry VARTIOIMISLIIKETOIMINNAN HYVÄ LIIKETAPA Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry 2017 1 Johdanto Yksityisen turvallisuusalan elinkeinon harjoittaminen edellyttää turvallisuusalan elinkeinolupaa. Turvallisuusalan

Lisätiedot

KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET

KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET 1 Liiketapaperiaatteemme kuvaavat liiketoimintamme perusvaatimukset Kemira tarjoaa asiantuntemusta ja räätälöityjä kemikaaliyhdistelmiä runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille.

Lisätiedot

Eettinen toimintaohje

Eettinen toimintaohje Eettinen toimintaohje Me Tokmannilla haluamme toimia vastuullisesti ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme. Sisällysluettelo 1. Toimitusjohtajan terveiset 4 2. Ihmisten reilu ja kunnioittava kohtelu

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ TOIMINTAOHJE TOIMINTAOHJEEMME Tämä on Fortumin toimintaohje. Se perustuu yhteisiin arvoihimme ja auttaa meitä saavuttamaan visiomme: Olla ensiluokkainen sähkö- ja lämpöyhtiö ja kestävän kehityksen edelläkävijä.

Lisätiedot

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET 1. Tarkoitus Näiden korruption vastaisten periaatteiden tarkoituksena on tarkentaa ohjeita suhtautumisessamme korruptioon ja eturistiriitatilanteisiin, joita

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet 1 Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnin ja henkilöstön kanssa käsiteltyjen Kunta10 - työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta kaupungissa on havaittu

Lisätiedot

HYY Yhtymän sitoumus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi (6)

HYY Yhtymän sitoumus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi (6) HYY Yhtymän sitoumus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2016 1 (6) 2 (6) HYY YHTYMÄN GLOBAL COMPACTIN PERIAATTEIDEN NOUDATTAMISESTA HYY Yhtymä on hyväksytty YK:n Global Compact

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6)

HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6) HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6) 2 (6) HYY YHTYMÄN GLOBAL COMPACTIN PERIAATTEIDEN NOUDATTAMISESTA HYY Yhtymä on hyväksytty YK:n Global Compact

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI FI Tämä asiakirja on EKP:n neuvoston jäsenille osoitettujen menettelytapaohjeiden epävirallinen konsolidoitu toisinto ja laadittu ainoastaan tiedotustarkoituksiin. B EUROOPAN KESKUSPANKKI MENETTELYTAPAOHJEET

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

Code of Conduct Eettiset toimintaperiaatteet

Code of Conduct Eettiset toimintaperiaatteet Code of Conduct Eettiset toimintaperiaatteet TIKOMET A GTP Company 5 ohjaavaa Liiketoimintaamme ohjaavat periaatteet periaatetta Noudatamme toiminnassamme lakia Kunnioitamme ihmisoikeuksia Toimimme konsernin

Lisätiedot

YIT:n liiketoimintaperiaatteet

YIT:n liiketoimintaperiaatteet YIT:n liiketoimintaperiaatteet Sisällys 1 Missio, visio ja arvot YIT:n toiminnan perusta 4 2 YIT:n johtamisen periaatteet 6 3 YIT:n suhteet sidosryhmiin 8 3.1 Suhde YIT:n asiakkaisiin 8 3.2 Suhde YIT:n

Lisätiedot

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet 1. Johdanto Shellin toimiessa Suomessa saattaa syntyä tilanteita, joissa Shell kerää henkilötietoja. Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet on laadittu, jotta voidaan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT T y ö n t e k i j ä l l e Henkilöstövuokrauksen auktorisointi Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

YKSITYISYYS JA OMAISUUDEN SUOJA STANDARDI

YKSITYISYYS JA OMAISUUDEN SUOJA STANDARDI YKSITYISYYS JA OMAISUUDEN SUOJA STANDARDI Asukkaat voivat olla vapaassa vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa ja käyttää vapaasti kommunikaatiovälineitä. Asukkaat voivat luottaa siihen, että heidän

Lisätiedot

Delfort menettelytapasäännöt

Delfort menettelytapasäännöt Maaliskuu 2017 Delfort menettelytapasäännöt Hallituksen esipuhe delfortgroup AG ja sen tytäryhtiöiden liiketoiminnan perustana ovat seuraavat avainperiaatteet: laadukkuus kunnioitus vastuu luotettavuus

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet

Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Tarkistettu syyskuussa 2008 Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Ohjeemme koskevat maailmanlaajuisesti kaikkia Smiths Group -yhtymän liikeyrityksiä ja työntekijöitä.

Lisätiedot

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE 1 Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate Lisätäkseen Amwayn, Amwayn tuotteiden ja Amwayn liiketoimintamahdollisuuden tunnettavuutta sekä ALH:ien tukemiseksi liiketoiminnan

Lisätiedot

YIT:n liiketoimintaperiaatteet

YIT:n liiketoimintaperiaatteet YIT:n liiketoimintaperiaatteet Sisällys 1 Missio, visio ja arvot YIT:n toiminnan perusta 4 2 YIT:n johtamisen periaatteet 6 3 YIT:n suhteet sidosryhmiin 8 3.1 Suhde YIT:n asiakkaisiin 8 3.2 Suhde YIT:n

Lisätiedot

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja.

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja. Global Reporting Initiative (GRI) Global Reporting Initiative (GRI) on riippumaton, verkostopohjainen organisaatio, joka on kehittänyt kestävän kehityksen raportointiviitekehyksen. GRI on vapaaehtoinen

Lisätiedot

Etiikasta yhteisiin näkemyksiin Etiikasta yhteisiin näkemyksiin

Etiikasta yhteisiin näkemyksiin Etiikasta yhteisiin näkemyksiin Etiikasta yhteisiin näkemyksiin Etiikasta yhteisiin näkemyksiin www.metso.com Metson arvot: asiakkaan menestyminen kannattava uusiutuminen yksilön sitoutuminen ammatillinen kehittyminen Etiikasta yhteisiin

Lisätiedot

Hyvän liiketavan periaatteet

Hyvän liiketavan periaatteet Hyvän liiketavan periaatteet 1. Tausta... 1 2. Terveys ja turvallisuus... 1 3. Työntekijäsuhteet... 2 4. Liiketoimintakäytännöt... 2 5. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen... 3 6. Yhteisö... 3 7. Ympäristö...

Lisätiedot

Eettiset Säännöt. Nebula Oy. Code of conduct. Nebula Oy

Eettiset Säännöt. Nebula Oy. Code of conduct. Nebula Oy Sivu 2/9 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Laajuus... 3 1.2. Nebulan sitoumus... 3 1.3. Ihmisten ja ihmisoikeuksien kunnioitus... 4 1.3.1. Kunnioitamme ihmisoikeuksia... 4 1.3.2. Tarjoamme työntekijöillemme

Lisätiedot

KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE

KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE 2 ESITTELY KINNARPSIN SITOUMUS Olemme vakuuttuneita, että kestävä kehitys voidaan saavuttaa sellaisten tavarantoimittajien kanssa, jotka jakavat visiomme ja

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja 28.08.2017 Sami Uusitalo työhyvinvointipäällikkö Taustaa Kaupungilla käytössä

Lisätiedot

Code of Conduct TOIMINTAOHJE

Code of Conduct TOIMINTAOHJE Code of Conduct TOIMINTAOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI...4 2 TOIMINTAAMME OHJAAVAT PERIAATTEET...6 2 3 3 KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME... 10 4 LIIKETOIMINTATAVAT...14 5 YHTIÖN OMAISUUDEN

Lisätiedot

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi Eettiset ohjeet Toimimme Aina Parhaaksesi. www.polygongroup.fi Our Responsibility Johdanto Polygonin eettisiin ohjeisiin Polygonin eettiset ohjeet sisältävät Polygonin yhteiskuntavastuun pääperiaatteet

Lisätiedot

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS Tekstin kokoaminen ja kuvat: Tommi Kivimäki SOPIMUKSEN ARTIKLAT 5-30: 5. Vammaisten syrjintä on kielletty Vammaisten ihmisten on saatava tietoa ymmärrettävässä

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat 2010 1 (5) I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat Nordean rahastot 1 ovat hyväksyneet seuraavat omistajaohjausta koskevat suuntaviivat, joita sovelletaan suomalaisilla

Lisätiedot

ODE CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TOIMITUSJOHTAJAN LAUSUNTO PELIN SÄÄNNÖT Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten

Lisätiedot

Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt. elokuu 2014

Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt. elokuu 2014 Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt elokuu 2014 Sisällys Sisällys... 2 Toimittajien käytännesäännöt... 3 Esittely... 3 Ihmisarvot ja työntekijät... 3 Turvallisuus ja terveys... 4 Huumeeton ja

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

Eturistiriitojen käsittelyn periaatteet

Eturistiriitojen käsittelyn periaatteet Eturistiriitojen käsittelyn periaatteet Tammikuu 2018 1. Tarkoitus Danske Bank -konserni ( konserni ) tarjoaa laajan valikoiman rahoituspalveluita ja on siksi altis mahdollisille ja toteutuneille eturistiriidoille.

Lisätiedot

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET OMG Finlandin hallitus on päättänyt ottaa käyttöön nämä menettelytapa- ja eettiset ohjeet ( menettelytapaohjeet ) 1.11.2004 alkaen. Menettelytapaohjeet on esitetty ja hyväksytty

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto JOHDANTO Monier-konserni uskoo maailmaan, jossa kattojen ko ko potentiaali hyödynnetään, jotta

Lisätiedot

Toimimme Aina Parhaaksesi. GROUP POLICIES. Eettiset ohjeet.

Toimimme Aina Parhaaksesi. GROUP POLICIES. Eettiset ohjeet. GROUP POLICIES Eettiset ohjeet Toimimme Aina Parhaaksesi. www.polygongroup.fi Sisällysluettelo Johdanto 3 Polygonin eettiset ohjeet Eettinen liiketoiminta 4 Korruption ja kartellien vastaisuus Työntekijät

Lisätiedot

ACCOUNTORIN EETTINEN TOIMINTAOHJE

ACCOUNTORIN EETTINEN TOIMINTAOHJE ACCOUNTORIN EETTINEN TOIMINTAOHJE MIKSI EETTINEN TOIMINTAOHJE ON TÄRKEÄ? Me haluamme olla luottamuksen arvoisia ja toimia vastuullisesti ja eettisesti asiakkaita, yhteistyökumppaneita, työntekijöitä, johtajia

Lisätiedot

Yleisiä tietoja. NSG Groupille materiaalia tai palveluita toimittavien osapuolten edellytetään noudattavan näitä toimintaohjeita.

Yleisiä tietoja. NSG Groupille materiaalia tai palveluita toimittavien osapuolten edellytetään noudattavan näitä toimintaohjeita. Yleisiä tietoja Käytännön nimi NSG Groupin toimittajien toimintaohjeet Hyväksynyt Procurement Policy Steering Committee (Hankintaosaston käytännöistä vastaava komitea) Hyväksymispäivä 17.06.2009 Soveltamisala

Lisätiedot

Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan. Matti Jutila

Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan. Matti Jutila Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan Matti Jutila #ihmisoikeudet #nuorisotyö @ihmisoikeus @JutilaMatti Tarjolla tänään o Mitä oikeuksia puolustamme, kun vastustamme vihapuhetta?

Lisätiedot

Ympäristömerkintä. Joutsenmerkki ympäristö ja vastuullisuus käsi kädessä

Ympäristömerkintä. Joutsenmerkki ympäristö ja vastuullisuus käsi kädessä Joutsenmerkki ympäristö ja vastuullisuus käsi kädessä Joutsenmerkin tavoitteet Joutsenmerkki ohjaa ostajia tekemään ympäristön kannalta parempia päätöksiä tuottajia valmistamaan ympäristön kannalta parempia

Lisätiedot

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET Toyota Material Handling Finland Oy www.toyota-forklifts.fi ULKOINEN Ver 201206 2 2 PÄÄJOHTAJAN ESIPUHE Toyota Material Handling Europen (TMHE:n) tavoitteena

Lisätiedot

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin Juha Pietarinen Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin - Voiko riski olla mahdollisuus myös lakisääteisten

Lisätiedot

YIT:n toimintaperiaatteet

YIT:n toimintaperiaatteet YIT:n toimintaperiaatteet Sisältö 1 Johdon kirje... 1 2 Missio, visio ja arvot YIT:n toiminnan perusta... 2 3 YIT:n yrityskulttuuri... 3 4 YIT:n suhteet sidosryhmiin... 4 4.1 Suhde YIT:n asiakkaisiin...

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Loviisan kaupunki on savuton työpaikka 1.1.2014 lukien. Ohjetta sovelletaan kaikissa kaupungin työpaikoissa ja kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa.

Loviisan kaupunki on savuton työpaikka 1.1.2014 lukien. Ohjetta sovelletaan kaikissa kaupungin työpaikoissa ja kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa. Liite 1 Hkj 18.4.2013 LOVIISAN KAUPUNKI 18.4.2013 OHJE SAVUTTOMASTA LOVIISASTA Ohjeen tarkoitus Loviisan kaupunki haluaa edistää henkilöstönsä tupakoimattomuutta. Savuttomuus koskee kaikkien tupakkatuotteiden

Lisätiedot

Eettiset toimintaperiaatteet

Eettiset toimintaperiaatteet KUNTARAHOITUS Eettiset toimintaperiaatteet Hyväksytty: 21.10.2009 Päivitetty: 6.6.2014 Hyväksyjä: Hallitus Kuntarahoitus Oyj PL 744, 00101 Helsinki Käyntiosoite: Antinkatu 3 C, 5. kerros, 00100 Helsinki

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

Tietosuojatyöryhmä. Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä. suositus 1/99

Tietosuojatyöryhmä. Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä. suositus 1/99 5093/98/FI/lopullinen WP 17 Tietosuojatyöryhmä Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä suositus 1/99 ohjelmistojen ja laitteistojen Internetissä suorittamasta ei-havaittavasta ja automaattisesta

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 1 JOHDANTO 1.1 Näiden toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala Finnair on suomalainen lentoyhtiö, jolla on symboliarvoa ja joka on kansainvälisen ilmailuyhteisön arvostettu jäsen.

Lisätiedot

Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct. 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin

Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct. 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat s. 1. Kaiken toimintamme taustalla

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Tietosuoja KERÄÄTKÖ TALLENNATKO KÄYTÄTKÖ HENKILÖTIETOJA? Mitä henkilötiedot ovat? Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta.

Tietosuoja KERÄÄTKÖ TALLENNATKO KÄYTÄTKÖ HENKILÖTIETOJA? Mitä henkilötiedot ovat? Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta. 0100101000011010100010001010110101101111000101000 00101000011010100010001010110101101111000101 Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta Tietosuoja 01001001010000110101000100010101101011011110001 Tietosuojaa

Lisätiedot

EETTISET TOIMINTAOHJEET

EETTISET TOIMINTAOHJEET NORDIC MORNINGIN Tässä esitteessä on kiteytetty Nordic Morningin eettiset toimintaohjeet. Arvoihimme perustuvat ohjeet neuvovat, miten meidän tulee toimia suhteessa työtovereihimme, asiakkaisiimme, yhteistyökumppaneihimme

Lisätiedot

Fiskarsin toimintaohjeet

Fiskarsin toimintaohjeet KONSERNIOHJE Fiskarsin toimintaohjeet Versiohistoria: Vastuuhenkilö Omistaja Ohjeen tyyppi Päivi Timonen, lakiasiainjohtaja Eettinen toimikunta 1.A Konserniohje Seuraavan päivityksen päivämäärä Versio

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Asiakirjan nimi Asiakirjan numero Asiakirjan tyyppi Julkaistu ensimmäisen kerran (1-24) Konsernin ohjesääntö / Konsernin toimintaohje

Asiakirjan nimi Asiakirjan numero Asiakirjan tyyppi Julkaistu ensimmäisen kerran (1-24) Konsernin ohjesääntö / Konsernin toimintaohje 2007-05-21 1(6) Sisällys 1 Tausta... 1 2 Terveys ja turvallisuus... 2 3 Työntekijäsuhteet... 2 4 Liiketoimintakäytännöt... 3 5 Ihmisoikeuksien kunnioittaminen... 3 6 Yhteisö... 4 7 Ympäristö... 4 8 Viestintä

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa Suositus Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa n suosituksen liite Suositus 1 (9) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 LUOTTAMUSVERKOSTO JA SEN TOIMINTA... 3 2.1 Luottamusverkosto...

Lisätiedot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Rakenna digitaalisesti! Määräykset ja ehdot LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Huomaa, että kaikkien verkkokilpailuihin osallistuvien täytyy noudattaa alla esitettyjä

Lisätiedot

Code of Conduct. Toimintaohje

Code of Conduct. Toimintaohje Code of Conduct Toimintaohje SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI...4 2 TOIMINTAAMME OHJAAVAT PERIAATTEET...6 2 3 3 KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME... 10 4 LIIKETOIMINTATAVAT...14 5 YHTIÖN OMAISUUDEN

Lisätiedot

Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013

Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013 Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013 Aktuaarien eettiset periaatteet Eettiset periaatteet mitä ne ovat? Jari Niittuinperä: Aktuaarien eettiset periaatteet Groupe Consultatifin eettiset periaatteet muuttuvat,

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET. Johan Sjö Konsernijohtaja

TOIMINTAOHJEET. Johan Sjö Konsernijohtaja TOIMINTAOHJEET Visiomme on olla johtava arvoa tuottava yhtiö teknisen kaupan alalla. Vision toteuttamiseksi meidän on kehityttävä jatkuvasti, mutta vastuullisesta liiketoiminnasta tinkimättä. Toimintaohjeissamme

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston perehdyttämiskoulutus Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston perehdyttämiskoulutus Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet Kaupunginvaltuuston perehdyttämiskoulutus 14.6.2017 Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnissa ja Henkilöstön työhyvinvointikyselyssä

Lisätiedot

.eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat

.eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat .eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat 1/7 MÄÄRITELMÄT Käsitteet, jotka on määritelty asiakirjoissa Sopimusehdot ja/tai.euriidanratkaisusäännöt, on kirjoitettu isolla alkukirjaimella tässä asiakirjassa.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNIN TIETOTURVAPOLITIIKKA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNIN TIETOTURVAPOLITIIKKA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Tietohallinto JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNIN TIETOTURVAPOLITIIKKA VERSIO 1.0 11.5.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 KATTAVUUS... 1 3 MITÄ TIETOTURVA ON... 1 4 MIKSI TIETOTURVAA...

Lisätiedot