Liiketoiminnan eettinen säännöstö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketoiminnan eettinen säännöstö"

Transkriptio

1 Liiketoiminnan eettinen säännöstö

2 Yleiskatsaus konsernin yleisistä toimintaperiaatteista ja ohjeista, jotka koskevat sekä keskinäistä käyttäytymistämme että suhteitamme ulkopuolisiin sidosryhmiin. Tarkempia tietoja ja Ericssonin työntekijöitä liiketoiminnan eri osa-alueilla koskevia erityissääntöjä on asiakirjoissa Group Policies, Group Directives ja Group Instructions sekä paikallisesti sovellettavissa säännöissä ja ohjeissa. Linkit asiakirjoihin Ericsson Group Policies, Group Directives ja Group Instructions löytyvät täältä (http://internal.ericsson.com/book/7982/egms-ericsson-ericsson-group-management-system?unit=glob)

3 sisältö LUOTETTAVAA KUMPPANUUTTA Periaatteet 5 Sääntöjen noudattaminen 6 Rikkomusten käsittely 7 VASTUULLINEN LIIKETOIMINTA Velvollisuutemme yhteisön jäsenenä 8 Ihmisoikeuksien kunnioittaminen kaikessa liiketoiminnassa 9 Terveys ja turvallisuus 10 Sitoutuminen kestävään kehitykseen 10 Toimintasäännöstö 11 JOKAISELLA TEOLLA ON MERKITYSTÄ Lakien, sääntöjen ja määräysten noudattaminen 12 Tiedottaminen ja taloudellinen raportointi 13 Eturistiriitojen käsittely 14 Yrityksen omaisuuden suojaaminen ja asiamukainen käyttö 15 Luottamuksellisten tietojen suojaaminen 16 3

4 Pääjohtajan ja CEO:n viesti Hyvät ericssonilaiset! Liiketoiminnan eettinen säännöstö ohjaa meitä työssämme ja on väline, jonka avulla pystymme säilyttämään asemamme luotettavana kumppanina ja voimme harjoittaa liiketoimintaa vastuullisesti muistaen, että jokaisella teolla on merkitystä. Nämä ohjeet ovat toimintamme perusta ja niitä noudattamalla voimme säilyttää luotettavuutemme ja uskottavuutemme asiakkaitten, kumppaneitten, työntekijöiden, osakkeenomistajien ja muiden sidosryhmiemme parissa. Siksi sinun on syytä perehtyä tarkasti liiketoiminnan eettiseen säännöstöön. Odotan meidän kaikkien noudattavan työssämme tässä säännöstössä vahvistettuja periaatteita. Olemme jokainen vastuussa näiden standardien täyttämisestä. Olen sitoutunut Ericssonin yritysvastuuseen ja harjoittamaan vastuullista liiketoimintaa. Osoita, että sinä olet tehnyt saman sitoumuksen. Jokaisella teolla on merkitystä Hans Vestberg Pääjohtaja ja CEO Huhtikuu

5 LUOTETTAVAA KUMPPANUUTTA Periaatteet Riippumattomuus, avoimuus ja vastuullisuus ovat liiketoimintamme ohjenuorana. Eettisesti kestävä toiminta vahvistaa uskottavuutta ja tukee asiakkaittemme, kumppaniemme, työntekijöidemme, omistajiemme ja muiden sidosryhmien luottamusta yhtiöömme. Luottamus ja uskottavuus edellyttävät avoimuutta tavassamme harjoittaa liiketoimintaa ja luottamuksellisuutta pyrkiessämme turvaamaan yrityspääomaamme ja henkilöiden yksityisyyden suojaa. Läpinäkyvän toimintaympäristön luominen on meille kaikille tärkeä päämäärä. Määrittelemällä liiketoiminnallemme eettiset säännöt ja toimintatavat sitoudumme avoimuuteen ja rehellisyyteen sekä toiminnassamme että markkinoille suunnatussa viestinnässä. Odotamme, että yrityksemme harjoittaa toimintaansa tässä säännöstössä vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jokainen, yhtiön hallituksesta ja johtoryhmästä Ericssonin yksittäisiin työntekijöihin, vastaa osaltaan näiden periaatteiden noudattamisesta. Liiketoiminnan eettinen säännöstö kuvastaa yhtiömme sitoutumista harjoittamaan liiketoimintaa vastuullisesti, mukaan lukien: Toimiminen vastuullisena yhteisön jäsenenä Ihmisoikeuksien kunnioittaminen kaikessa liiketoiminnassa Terveyden ja turvallisuuden varmistaminen Kestävän kehityksen edistäminen Toimintasäännössä esitettyjen YK:n Global Compact -periaatteiden tukeminen Säännöstössä on myös säännöt, jotka koskevat kaikkia Ericssonille työskenteleviä henkilöitä Ericssonin henkilöstöhallinnon alaisina tai Ericssonin tiloissa, Ericssonin työntekijöinä tai alihankkijoina taikka yksityisinä palveluntarjoajina, mukaan lukien: voimassa olevien lakien, sääntöjen ja määräysten noudattamisen jatkuva varmistaminen taloudellisen raportoinnin ja muun julkisen tiedottamisen laajuus, oikeellisuus, täsmällisyys, ajankohtaisuus ja ymmärrettävyys eturistiriitojen asianmukainen käsittely yrityksen omaisuuden suojaaminen ja sen oikeanlainen käyttö luottamuksellisten tietojen suojaaminen 5

6 Sääntöjen noudattaminen Jokaisen Ericssonilla työskentelevän on tutustuttava säännöstöön, tuettava yrityksen siinä tekemiä sitoumuksia ja toimittava työssään niiden mukaisesti sekä noudatettava säännöstön meitä koskevia sääntöjä sekä voimassa olevaa lainsäädäntöä. Meidän on myös noudatettava Ericsson-konsernin toimintaperiaatteita, sääntöjä ja määräyksiä sekä paikallisesti sovellettavia sääntöjä ja määräyksiä. Niiden laiminlyönti voi johtaa kurinpidollisiin toimiin mukaan lukien työsuhteen irtisanominen ja/tai rikosoikeudelliseen vastuuseen. Esimiehiämme koskee erityinen vastuu. Heidän on omalla toiminnallaan osoitettava sääntöjen ja määräysten noudattamisen merkitys. Esimerkillisen käyttäytymisen lisäksi heidän on oltava tavoitettavissa, kun heidän alaisillaan on kysymyksiä tai nämä haluavat ilmoittaa säännöstön rikkomuksista. Esimiesten on varmistettava tämän säännöstön noudattaminen ja täytäntöönpano omissa organisaatioissaan. Esimiehet eivät saa sulkea silmiään epäeettiseltä toiminnalta. 6

7 Rikkomusten käsittely Ericssonin palveluksessa olevat henkilöt Ericssonin henkilöstöhallinnon alaisina tai Ericssonin tiloissa työskentelevät henkilöt ovat velvollisia kertomaan esimiehelleen tai paikallisesti käytössä olevan menettelytavan mukaisesti, jos he havaitsevat käyttäytymistä tai toimintaa, jonka uskovat olevan lakien tai eettisen säännöstön ja toimintaohjeiden vastaista. Jos esimies on itse osallisena tilanteessa tai jos hän ei voi hoitaa asiaa tai ei jostain syystä ole ryhtynyt asianmukaisesti hoitamaan asiaa, työntekijät voivat kertoa asiasta ylemmälle johdolle tai paikallisesti käytössä olevan menettelytavan mukaisesti. Toimittajat, asiakkaat ja muut Toimittajat, asiakkaat ja muut Ericssonin kumppanit voivat kertoa lakien tai eettisen säännöstön epäillyistä rikkomuksista paikalliselle operatiiviselle johtajalle tai paikallisesti käytössä olevan menettelytavan mukaisesti. Ericsson Reporting Violations Jos yksikään edellä kuvatuista ilmoituskanavista ei ole käytettävissä tai asianmukainen ja jos epäillyn rikkomuksen tekijänä on konsernin johto tai paikallinen johto tai epäilty rikkomus koskee korruptiota, kyseensalaisia kirjanpito- tai tilintarkastusmenettelyjä tai rikkomuksella muutoin on vakavia Ericssonin etuihin tai ihmisten terveyteen tai turvallisuuteen kohdistuvia vaikutuksia, rikkomusta koskeva ilmoitus voidaan tehdä käyttämällä Ericssonin ilmoituskanavaa: Ericsson Reporting Violations. Ilmoitus voidaan käsitellä kyseisen menettelyn mukaisesti, jos menettely on asianomaisiin henkilöihin sovellettavien paikallisten lakien mukainen. Lisätietoa Ericsson Reporting Violations -menettelystä on Ericssonin intranetissä 1 ja Ericssonin verkkosivulla 2. Johdon edellytetään suhtautuvan asiaan sen vaatimalla vakavuudella ja toimivan siten, että saavutetaan kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu, joka on näiden eettisten periaatteitten, arvojemme, menettelytapojemme sekä paikallisten lakien ja määräysten mukainen. Ericsson ei hyväksy työntekijään kohdistuvaa syrjintää tai rankaisemista siksi, että tämä on hyvässä uskossa ilmoittanut sääntöjen ja ohjeiden rikkomusta koskevista epäilyksistään

8 VASTUULLINEN LIIKETOIMINTA yhtiön tekemä sitoumus Jokainen Ericssonin työntekijä vastaa siitä, että hän suhtautuu yritysvastuuseen, mukaan lukien ihmisoikeudet, terveys ja turvallisuus sekä ympäristökysymykset, ammattimaisesti ja ottaa päivittäisissä toimissaan huomioon yhtiön sitoutumisen harjoittamaan vastuullista liiketoimintaa. Velvollisuutemme vastuullisena yhteisön jäsenenä Uskomme, että viestintä on inhimillinen perustarve, joka edistää taloudellista hyvinvointia ja sosiaalista yhdenvertaisuutta sekä tarjoaa ratkaisuja moniin kestävää kehitystä koskeviin haasteisiin. Pyrimme varmistamaan, että teknologiamme on maailmassa hyvää tekevä voima ja minimoimaan sen kaikki kielteiset vaikutukset. Uskomme vakaasti, että tieto- ja viestintätekniikka (ICT) edistää avoimuutta ja parantaa monia perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia, kuten oikeus terveyteen ja koulutukseen, kokoontumisvapaus ja ilmaisunvapaus. perustan lähestymistavallemme, jonka mukaisesti harjoitamme vastuullista liiketoimintaa. Ericssonin brändiin kuuluvat olennaisesti ihmisoikeuksien kunnioittaminen, asianmukaiset työolosuhteet sekä eettisesti ja ympäristön kannalta kestävä liiketoiminta. Yhteiskunnallinen ja eettinen vastuullisuus toiminnassamme on tärkeää ja pyrimme olemaan vastuullisia kansalaisia yhteisöissä, joissa harjoitamme liiketoimintaa. Välitämme ihmisistä, jotka osallistuvat tuotteidemme ja palveluidemme tuotantoon ja tukeen eri puolilla maailmaa, ja sitäkin laajemmin tieto- ja viestintätekniikan käyttäjistä. Ericsson on sitoutunut noudattamaan YK:n Global Compact -hankkeen kymmentä periaatetta, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työlainsäädäntöä, ympäristönsuojelua ja korruption vastaista työtä. Nämä periaatteet muodostavat 8

9 Ihmisoikeuksien kunnioittaminen kaikessa liiketoiminnassa Ericsson kunnioittaa kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia, mukaan lukien Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus ja ILO:n työelämän perusperiaatteita ja oikeuksia koskeva julistus, joka koskee yhdistymisoikeutta ja oikeutta neuvotella työehdoista liittotasolla, pakkotyötä, lapsityövoiman käyttöä ja syrjimättömyyttä. Olemme sitoutuneet noudattamaan YK:n liikeelämän ja ihmisoikeuksien perusperiaatteita kaikissa liiketoimissamme. Pyrimme varmistamaan, että emme ole osallisina missään ihmisoikeusrikkomuksissa. Pyrimme kaikissa tilanteissa kunnioittamaan kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeusperiaatteita, vaikka meihin kohdistuisi niiden kanssa ristiriidassa olevia vaatimuksia. Olemme tietoisia joitakin ihmisoikeuskysymyksiä verkostoituneessa yhteiskunnassa koskevista erityisistä haasteista, kuten ilmaisunvapaudesta ja oikeudesta yksityisyyteen sekä teknologian mahdollisesta väärinkäytöstä aiheutuvista vaikutuksista muihin oikeuksiin. Työskentelemme aktiivisesti tällaisten riskien ja haasteiden minimoimiseksi. Yksityisyys ja turvallisuus ovat Ericssonin toimittamiin tuotteisiin liittyviä tärkeitä elementtejä. Yhdenmukaistamme tuote- ja liiketoimintaprosessejamme sen varmistamiseksi, että yksityisyyteen ja ilmaisunvapauteen liittyviä ihmisoikeusnäkökohtia kunnioitetaan kaikissa tuoteja palvelutoiminnoissamme. 9

10 Terveys ja turvallisuus Ericsson on sitoutunut noudattamaan vahvaa työterveys- ja turvallisuuskulttuuria edistämällä tietoisuutta, ennaltaehkäisyä ja hoitoa. Teemme päivittäisissä toiminnoissamme yhteistyötä asiakkaittemme, toimittajiemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa varmistaaksemme työympäristön turvallisuuden ja terveellisyyden. Sitoutumisemme käy ilmi dokumentoiduista toimintatarkastuksista ja kaikista niiden perusteella tarpeellisista toimista. Tekemällä näitä tarkastuksia toimimme vastuullisen työnantajan tavoin ja pyrimme suojelemaan jokaisen Ericssonin työntekijän henkeä ja terveyttä sekä turvaamaan Ericssonin sekä sen asiakkaitten kaupalliset edut ja brändin. Sitoutuminen kestävään kehitykseen Ericsson on sitoutunut yhteiskunnan kestävään kehitykseen, joka täyttää nykyajan tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuuksia täyttää omat tarpeensa. Kestävä kehitys tarkoittaa meille pitkän aikavälin yhteiskunnallista hyvinvointia ja ympäristötavoitteiden parempaa saavuttamista. Ericsson pyrkii kehittämään, valmistamaan ja tarjoamaan tuotteita, palveluita ja ratkaisuja, joiden ympäristöominaisuudet ovat erinomaiset. Työskentelemme jatkuvasti toimintojemme kielteisten vaikutusten vähentämiseksi ja teknologiamme myönteisten vaikutusten lisäämiseksi yhteiskunnan kestävän kehityksen parhaaksi. Lisäämme työntekijöittemme tietämystä ja tietoisuutta kestävästä kehityksestä ja osallistumme yhdessä sidosryhmiemme kanssa aktiivisesti toimiin, joilla on myönteisiä sosiaalisia, ympäristöllisiä ja taloudellisia vaikutuksia ihmisiin, yrityksiin ja yhteiskuntaan. Pyrimme myös sitouttamaan toimittajamme siihen, että koko toimitusketjussa sovelletaan asianmukaisia kestävän kehityksen standardeja 10

11 Toimintasäännöstö Jotta voitaisiin turvata ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja edistää työsuhteiden tasapuolisuutta, työolojen turvallisuutta, ympäristöön vaikuttavien asioiden vastuullista hoitoa ja eettisesti kestävää toimintaa, tämä toimintasäännöstö perustuu YK:n Global Compact -hankkeen periaatteisiin ja sitä sovelletaan kaikkiin Ericssonin toimintoihin mukaan lukien sen tuotteiden ja palveluiden tuotanto, toimittaminen ja tuki kaikkialla maailmassa. Toimintasäännöstössä edellytetään, että: Jokaisella on oltava mahdollisuus muodostaa vapaasti ja rauhanomaisesti valintansa mukaisia ammattiliittoja tai liittyä tai olla liittymättä sellaiseen ja jokaisella on oltava oikeus liittotasolla käytäviin työehtoneuvotteluihin. Ericsson ei hyväksy lapsityövoiman käyttöä. Ketään ei saa syrjiä rodun, ihonvärin, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, siviilisäädyn, raskauden, vanhemmuuden, uskonnon, poliittisen mielipiteen, kansalaisuuden, etnisen taustan, sosiaalisen taustan, sosiaalisen aseman, kansallisuuden, vamman, iän, ammatillisen järjestäytymisen tai minkään muun paikallisessa lainsäädännössä kulloinkin suojatun seikan perusteella. Jokaisen tulisi tuntea oman työsuhteensa ehdot ja työntekijöiden, joilla on yhtäläinen kokemus, työkyky ja pätevyys, tulee saada samaa palkkaa samasta työstä edellyttäen, että työtä tehdään samanlaisissa olosuhteissa. Työntekijöiden terveydestä ja työturvallisuudesta on aina huolehdittava. Tämä koskee työehtojen kaikkia näkökohtia. Jokainen Ericssonin työntekijä on velvollinen noudattamaan tätä toimintasäännöstöä ja edistämään sen noudattamista. Jokaisen Ericssonin yksikön ja yhtiön sekä jokaisen esimiehen on varmistettava, että Ericssonin työntekijöitä kohdellaan toimintasäännöstön mukaisesti. Toimittajien ja heidän alihankkijoidensa edellytetään toimivan tämän säännöstön mukaisesti ja vahvistavan niiden noudattamisen. 11

12 JOKAISELLA TEOLLA ON MERKITYSTÄ jokaista Ericssonille sen työntekijänä, alihankkijana tai ulkopuolisena urakoitsijana työskentelevää koskevat säännöt Lakien, sääntöjen ja määräysten noudattaminen Ericsson noudattaa yrityksen liiketoimintaa sääteleviä lakeja ja määräyksiä. Ericssonin työntekijänä voit kohdata liike-elämän juridiikkaan liittyviä kysymyksiä. Minkä tahansa voimassa olevan lain tai määräyksen rikkominen voi aiheuttaa vakavia seurauksia sekä Ericssonille että asianomaiselle henkilölle. Siksi jokainen on velvollinen tutustumaan sovellettaviin lakeihin ja määräyksiin, alla luetellut mukaan lukien. Kansainvälinen liiketoiminta Ericssonin kansainvälistä liiketoimintaa ohjaavat voimassa olevat lait ja määräykset. Kaikkien ulkomaankauppaan osallistuvien työntekijöiden edellytetään soveltuvin osin tuntevan kotimainen ja ulkomainen lainsäädäntö ja myös noudattavan sitä. Heidän on tunnettava mm. vientimääräykset, boikotin vastaiset määräykset, kauppasaarrot ja voimassa olevat sanktiot. Vapaa kilpailu Ericsson on sitoutunut edistämään vapaata kilpailua. Vapaa kilpailu on liike-elämän kehittymisen ja uudistumisen perusta. Kaikkien Ericssonin palveluksessa olevien on voitava vapaasti ja rakentavasti kilpailla markkinoilla siten, että kohdemaan vapaata kilpailua koskevaa lainsäädäntöä noudatetaan. Kilpailulainsäädäntöön liittyvät asiat hoidetaan yhteistyössä konsernin lakiasiainosaston (Group Function Legal Affairs) kanssa. Sen tehtävänä on hoitaa ja koordinoida kilpailukysymyksiä konsernin sisällä ja suhteessa tuomioistuimiin tai viranomaisiin. Sisäpiirikauppa Kaikkien Ericssonin palveluksessa olevien on noudatettava tiukasti kaikkia voimassa olevia sisäpiirikauppaa ja pörssivihjeitten antamista koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Pörssissä noteeratun yrityksen, kuten esim. Ericssonin, osakkeita tai muita siihen liittyviä arvopapereita ei saa suoraan tai toisen välityksellä ostaa tai myydä henkilö, jolla on hallussaan yhtiötä koskevaa sisäistä tietoa. Sisäistä tietoa ei myöskään saa paljastaa yrityksen sisällä tai sen ulkopuolella kenellekään, mukaan lukien perheenjäsenet, ystävät, työtoverit ja muut, joille kyseinen tieto ei ole välttämätöntä Ericssonin tehtävien suorittamiseksi. Sisäinen tieto tarkoittaa julkistamatonta tietoa, jolla voi olla huomattava vaikutus kyseisten osakkeiden tai arvopaperien kauppahintaan. Yksityisyys Ericsson on sitoutunut suojaamaan henkilötietojen yksityisyyttä. Tällaisia tietoja ovat henkilöstöä, kumppaneita, ulkoisia työntekijöitä, asiakkaita ja loppukäyttäjiä koskevat tiedot. Ericssonin on noudatettava henkilötietojen suojaamista koskevaa lainsäädäntöä. Jos työntekijä saa haltuunsa tai käsittelee henkilötietoja, hänen on tunnettava asiaa koskevat lainsäädäntöön ja sopimuksiin perustuvat vaatimukset sekä täytettävä ne. Kirjanpito ja taloudellinen raportointi Ericssonin edellytetään noudattavan tiukasti voimassa olevia kirjanpitoperiaatteita ja -normeja sekä antavan taloudelliset raportit täsmällisesti ja täydellisinä. Lisäksi Ericssonin edellytetään huolehtivan asianmukaisella tavalla sisäisestä valvonnasta ja siihen liittyvistä menettelytavoista, joilla varmistetaan, että kirjanpito ja taloudellinen raportointi ovat voimassa olevien lakien, asetusten ja pörssiyhtiöitä koskevien määräysten mukaisia. Jokaisen tulee tukea yhtiön toimia tällä osa-alueella. 12

13 Tiedottaminen ja taloudellinen raportointi On tärkeää, että Ericssonin työntekijät ymmärtävät hyvin oman yksikkönsä toiminnallisen ja taloudellisen suorituskyvyn tulokset voidakseen paremmin osallistua toiminnan kehittämiseen. Toisaalta on muistettava Ericssonin taloudellisen tiedottamisen periaatteet ja lainsäädännön vaatimukset, erityisesti sisäpiirikauppaa sekä pörssien ja arvopaperikaupan valvontaviranomaisten listautumista ja raportointia koskevat säännöt. Ericssonin velvoite noudattaa näitä vaatimuksia määrää sen, millä tavalla Ericssonin työntekijät käsittelevät yhtiön osakkeen hinnanmuodostukseen mahdollisesti vaikuttavia olennaisia tietoja. Taloudellista tilaa ja tulevaisuuden näkymiä koskevia kommentteja saavat ulkopuolisille antaa vain yhtiön viralliset edustajat tiedottamisesta annettujen ohjeiden mukaisesti ja yhdessä konsernin viestintäyksikön (Group Function Communications) kanssa. Kaikki taloudelliseen raportointiin osallistuvat ovat velvollisia antamaan täydelliset, oikeat, täsmälliset, ajankohtaiset ja ymmärrettävät tiedot kaikissa raporteissa ja dokumenteissa, jotka Ericsson toimittaa valtion laitoksille tai viranomaisille tai muuten julkisuuteen. Yhtiön virallisilla edustajilla on valtuudet edustaa yhtiötä ulkoisesti ja he voivat käsitellä hyvin laajaa aihealuetta. Kaikkia työntekijöitä rohkaistaan kertomaan Ericssonista jakamalla yhtiötä koskevaa julkista tietoa, mutta vain yhtiön valtuutetuilla edustajilla on oikeus kommentoida yhtiön taloudellista tilaa, sen strategisesti arkaluontoisia asioita tai muita kuin julkisia asiakkaisiin liittyviä seikkoja. Konsernin viestintäyksikkö neuvoo työntekijöitä epävarmuutta herättävissä tilanteissa. 13

14 Eturistiriitojen käsittely Teemme liiketoimintaa koskevat päätökset ensisijaisesti konsernin etujen mukaisesti, eikä kenenkään henkilökohtaisten ajatusten tai suhteiden perusteella. Eturistiriidasta on kyse silloin, kun jokin seikka häiritsee itsenäistä päätöksentekoamme tai vaikuttaa siihen Ericssonin etujen vastaisesti. Meidän on pyrittävä välttämään tilanteita, joissa oma henkilökohtainen etumme on tai edes näyttää olevan konsernin etujen kanssa ristiriidassa. Seuraavassa on muutamia esimerkkitilanteita joista erityisesti tulee olla tietoinen: Liiketoimintamahdollisuudet Et saa hyödyntää liiketoimintamahdollisuutena mitään, mikä perustuu toimintaasi Ericssonilla ja voi olla Ericssonin etujen vastaista. Et saa myöskään muuten käyttää Ericssonin omaisuutta, tietoja tai asemaasi Ericssonilla omaksi hyödyksesi. Muu työsuhde Et saa ottaa vastaan Ericssonin ulkopuolelta korvausta vastaan tai korvauksetta työtä, joka vahingoittaa tai voi vahingoittaa työsuoritustasi Ericssonilla tai merkitsee tai voi merkitä eturistiriitaa. Ericssonin työntekijä ei saa sitoutua ulkopuoliseen liiketoimintaan, joka vie aikaa ja huomiota velvoitteista Ericssonilla tai vaatii toimenpiteitä työaikana. Ericssonin työntekijöiden on vältettävä kaikkia mahdollisia eturistiriitoja siten, että he eivät ota vastaan töitä tai toimeksiantoja miltään ICT-alan yritykseltä tai yhteisöltä tai Ericssonin toimittajalta, alihankkijalta, edustajalta, asiakkaalta tai kilpailijalta. Hallitusjäsenyydet ja muut ulkopuoliset sidokset Ericssonin työntekijän toimiminen liikeyrityksen tai viranomaislaitoksen hallituksessa tai vastaavassa toimielimessä ei ole sallittua, jos se johtaa eturistiriidan syntymiseen. Tällaisille tehtäville on haettava ennalta esimiehen hyväksyntä. Voittoa tavoittelemattoman tai yleishyödyllisen järjestön hallitukseen kuuluminen ei vaadi hyväksyntää, jos siitä ei synny eturistiriitaa Ericssonin kanssa. Poliittinen toiminta Ericsson ei tue taloudellisesti tai rahallisesti tai millään muulla tavalla suoraan tai välillisesti poliittisia puolueita, poliittisesti valittuja komiteoita tai yksittäisiä poliitikkoja 3. Työntekijä ei saa Ericssonin nimissä osallistua mihinkään poliittiseen toimintaan tai käyttää yrityksen varoja tai resursseja poliittisen toiminnan tukemiseen. Lahjat, edut, korvaukset ja kestitys Et saa tarjota ulkopuoliselle etkä ottaa ulkopuoliselta vastaan lahjoja, etuisuuksia, korvauksia tai kestitystä, jotka saattavat olla lain vastaisia tai jotka voisivat vaikuttaa tai näyttää vaikuttavan ammatillisiin päätöksiisi hoitaessasi työtäsi tai tehtäviäsi Ericssonille tai jollekin ulkopuoliselle toimijalle. Lahjukset, lahjat jne. On kiellettyä suoraan tai välillisesti vaatia tai vastaanottaa, tarjota tai antaa lahjusta, voitelurahaa tai muuta laitonta tai epäeettistä etua Ericssonin tai kolmannen osapuolen työntekijälle tai muulle edustajalle tai osakkaalle. Kaikki tällaiset tarjoukset tai ehdotetut järjestelyt on välittömästi ilmoitettava konsernin lakiasiainosastolle (Group Function Legal Affairs). Eturistiriitojen julkituominen Ericsson edellyttää, että työntekijät kertovat tilanteista tai tapahtumista, joiden voi olettaa johtavan eturistiriitaan. Jos työntekijä epäilee, että hän on osallisena liiketoimessa tai muussa järjestelyssä, johon liittyy eturistiriita tai jotain, mikä voidaan ymmärtää eturistiriidaksi, hänen on kerrottava siitä esimiehelle tai konsernin lakiasiainosastolle. Esimies tai konsernin lakiasiainosasto selvittää yhdessä työntekijän kanssa, onko kyseessä eturistiriita ja mikä on paras tapa käsitellä tilanne. Vaikka eturistiriitaan johtavat liiketoimet ja järjestelyt eivät ole aina automaattisesti kiellettyjä, ne eivät ole välttämättä toivottavia. Tiettyjen henkilöiden, esim. ylimmän johdon, osalta ne edellyttävät hallituksen alaisen tarkastuskomitean (Audit Committee) tai osakkaiden hyväksyntää. 3 Mikään tässä osassa sanottu ei estä perustamasta tai hallinnoimasta erillistä rahastoa, joka on sallittu Yhdysvaltain lain (erityisesti 2 U.S.C. 441b(b)(4)(B)) mukaisesti keräämään vapaaehtoisia lahjoituksia tietyiltä hyväksytyiltä Ericssonin työntekijöiltä ja tekemästä lahjoituksia ehdokkaille, jotka pyrkivät vaaleilla poliittiseen tehtävään Yhdysvalloissa. 14

15 Yrityksen omaisuuden suojaaminen ja asiamukainen käyttö lainsäädäntöön sekä työntekijän ja Ericssonin väliseen suhteeseen perustuvat poikkeukset. Ericssonin tietotekniikan käyttö Ericssonin tietotekniikkaresursseja, mukaan lukien viestintäjärjestelmät ja internetyhteydet, on käytettävä Ericssonin liiketoimintaan tai muuhun johdon hyväksymään tai konsernin sisäisten ohjeiden mukaiseen satunnaiseen tarkoitukseen. Työntekijällä voi olla esimiehen antama tai konsernin sisäisten ohjeiden mukainen oikeus käyttää Ericssonin tietotekniikkaresursseja laitteilla ja tallennusvälineillä, jotka eivät ole Ericssonin käytettäväksi antamia. Ericssonin omaisuutta ovat esim. fyysinen omaisuus, oikeudellisesti suojattu tieto ja aineeton omaisuus. Työntekijät ovat velvollisia pitämään huolta heille uskotusta omaisuudesta ja auttamaan Ericssonin omaisuuden suojaamisessa yleisesti. Tätä varten työntekijöiden on tunnettava Ericssonin turvallisuusdirektiivin periaatteet ja ohjeet. Jos havaitset Ericssonin omaisuuteen kohdistuvan vahingon tai vahingonvaaran, ilmoita siitä välittömästi esimiehellesi tai Ericssonin turvallisuusosastolle. Seuraavassa on joitakin ohjeita siitä miten tietoja, viestintäjärjestelmiä ja aineetonta omaisuutta tulee käsitellä yrityksessämme. Aineeton omaisuus Aineettomalla (immateriaalisella) omaisuudella tarkoitetaan esim. tietokoneohjelmia, teknistä dokumentaatiota ja keksintöjä. Tietyin edellytyksin immateriaaliomaisuus nauttii tekijänoikeudellista, patentti-, tavaramerkkisuojaa jne. Aineeton omaisuus on Ericssonille erittäin arvokasta, ja siitä on pidettävä huolta. Jokaisen työntekijän on noudatettava tämän arvokkaan omaisuuden suojaamista koskevia ohjeita ja epävarmoissa tilanteissa selvitettävä, miten hänen tulee toimia. Ericssonin työntekijän työsuhteessa luoma tai kehittämä aineeton omaisuus siirtyy Ericssonille lainsäädännön ja/tai työsopimuksen tai muun sopimuksen perusteella ottaen huomioon kansainvälisiin sopimuksiin, paikalliseen Voimassa olevan lainsäädännön asettamissa rajoissa pääsy Ericssonin tietotekniikkaympäristöön jonkin (Ericssonin tai muun käytettäväksi antaman) laitteen tai tallennusvälineen välityksellä voi edellyttää siihen asennettujen ohjelmistojen, USB-muistin, palomuurien, hallinnollisten tietojen, muiden verkkoyhteyksien, salauksen, virustentorjuntatai haittaohjelmien ja laitteiden jne. tarkistusta. Ericssonin liiketoiminnan suojaamiseksi ja Ericssonin tietotekniikkaresurssien asiattoman käytön valvomiseksi työntekijää voidaan pyytää sallimaan pääsy mahdollisiin laitteisiin ja tallennusvälineisiin, joiden avulla tämä käyttää Ericssonin tietotekniikkaresursseja tai tallentaa Ericssonin tietoja. Tällaisen pyynnön voi esittää vain valtuutettu turvallisuusosaston työntekijä vahvistettujen menettelyjen mukaisesti. Ericssonin tietotekniikkaresurssien epäasianmukaista käyttöä ovat esim. vilpillisen, häiritsevän, uhkailevan, laittoman, rasistisen, seksistisen, siveettömän, pelottelevan, loukkaavan tai muuten epäammattimaisen aineiston tai tiedon käsittely, lähettäminen, haku, käyttö, esittäminen, tallentaminen, tulostaminen tai muu levittäminen. Työsuhteesi päättyessä Ericssonilla sinun on palautettava kaikki Ericssonin omaisuus mukaan lukien dokumentaatio ja muut tallenteet, jotka sisältävät Ericssonille kuuluvaa tietoa. Ericssonin omistaman tiedon käyttöä ja paljastamista koskevat rajoitukset koskevat sinua edelleen poistuttuasi Ericssonin palveluksesta. 15

16 Luottamuksellisten tietojen suojaaminen Ericssonin sekä Ericssonin asiakkaiden, kumppaneiden ja toimittajien luottamuksellisen ja oikeudellisesti suojatun tiedon turvaaminen Ericssonin palveluksessa olevat henkilöt saavat tietoonsa Ericssonille ja joskus myös ulkopuolisille kuuluvaa tietoa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi taloudelliset tiedot, liiketoimintasuunnitelmat, tekniset tiedot sekä työntekijöitä ja asiakkaita koskevat ja muun tyyppiset tiedot. Tietojen luvaton hankkiminen, käyttö ja paljastaminen voivat vahingoittaa Ericssonia tai kyseistä ulkopuolista tahoa, ja sen vuoksi työntekijällä ei ole oikeutta hankkia, käyttää tai paljastaa mitään tietoja ilman asianmukaista lupaa. Tietojen luvaton hankkiminen, käyttö ja paljastaminen voivat myös rikkoa yksityisyyden suojaa koskevia lakeja. Jos työntekijä on epävarma valtuuksistaan, hänen on kysyttävä ohjeita esimieheltään tai Ericsson turvallisuusosastolta. Seuraavassa esitetään joitakin sääntöjä, jotka auttavat suojaamaan Ericssonin ja sen asiakkaiden, kumppaneiden ja toimittajien ei-julkisia tietoja: 1. Älä paljasta mitään sellaisia tietoja, joita Ericsson ei ole julkistanut, muille paitsi (i) Ericssonilla työskentelevälle henkilölle, joka tarvitsee työssään oikeuden käyttää kyseisiä tietoja ja jolla on perusteltu syy tiedon saamiseen, (ii) jollekulle muulle henkilölle, jolle Ericsson on myöntänyt valtuudet kyseisen tiedon saantiin, tai (iii) henkilöille, joille sinun työtehtäviesi mukaisesti tulee antaa kyseiset tiedot. 2. Älä suoraan tai välillisesti hanki, monista, jäljennä tai käytä ei-julkista tietoa, jota työsi ja tehtäväsi Ericssonilla ei edellytä. Kun poistut Ericssonin palveluksesta, valtuutuksesi saada haltuusi tai käyttää ei-julkista tietoa lakkaa, ja sinun on palautettava tai hävitettävä kaikki hallussasi olevat kyseiset tiedot. 3. Jos tietoosi tulee ei-julkisen tiedon väärinkäyttö, kerro siitä välittömästi esimiehellesi ja toimi yhteistyössä Ericssonin kanssa kyseisen tiedon suojaamiseksi. 4. Älä säilytä ei-julkisia tietoja yksityisellä tietokoneella, tallennusvälineellä tai muulla laitteella, joka ei ole Ericssonin hyväksymä. Ulkopuolisen toimijan tarjoamia pilvipalveluita tai muita verkossa tarjottavia palveluita tulee käyttää ei-julkisten tietojen tallentamiseen vain, jos Ericsson-konsernin turvallisuusosasto on ne hyväksynyt. 5. Ericssonilla työskenteleville henkilöille myönnettävää pääsyä ja oikeuksia on luvallista käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon ne on osoitettu. Salasanoja ja PIN-koodeja sekä vastaavia tietoja ei saa koskaan jakaa eikä luovuttaa asiattomille henkilöille. 16

17 Ericsson SE Stockholm, Sweden Puhelinnumero Group Policy Telefonaktiebolaget LM Ericsson

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET OLEMME OSA JOKIVARSIEN ELÄMÄÄ 5 Viesti toimitusjohtajalta 6 Lainsäädännön ja hyvien liiketoimintatapojen noudattaminen 8 Reilu kilpailu

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Smiths Group on globaali konserni, joka toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden, osakkeenomistajien ja toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti.

Lisätiedot

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Sisällys 1. Epäreilusta kilpailusta pidättyminen... 2 2. Sidosryhmien kanssa toimiminen... 2 3. Lahjonnasta kieltäytyminen... 3 4. Eturistiriitojen torjuminen... 3

Lisätiedot

Eettinen toimintaohje

Eettinen toimintaohje Eettinen toimintaohje Me Tokmannilla haluamme toimia vastuullisesti ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme. Sisällysluettelo 1. Toimitusjohtajan terveiset 4 2. Ihmisten reilu ja kunnioittava kohtelu

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET 1. Tarkoitus Näiden korruption vastaisten periaatteiden tarkoituksena on tarkentaa ohjeita suhtautumisessamme korruptioon ja eturistiriitatilanteisiin, joita

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat 2010 1 (5) I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat Nordean rahastot 1 ovat hyväksyneet seuraavat omistajaohjausta koskevat suuntaviivat, joita sovelletaan suomalaisilla

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

YIT:n liiketoimintaperiaatteet

YIT:n liiketoimintaperiaatteet YIT:n liiketoimintaperiaatteet Sisällys 1 Missio, visio ja arvot YIT:n toiminnan perusta 4 2 YIT:n johtamisen periaatteet 6 3 YIT:n suhteet sidosryhmiin 8 3.1 Suhde YIT:n asiakkaisiin 8 3.2 Suhde YIT:n

Lisätiedot

Hyvän liiketavan periaatteet

Hyvän liiketavan periaatteet Hyvän liiketavan periaatteet 1. Tausta... 1 2. Terveys ja turvallisuus... 1 3. Työntekijäsuhteet... 2 4. Liiketoimintakäytännöt... 2 5. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen... 3 6. Yhteisö... 3 7. Ympäristö...

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE

KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE 2 ESITTELY KINNARPSIN SITOUMUS Olemme vakuuttuneita, että kestävä kehitys voidaan saavuttaa sellaisten tavarantoimittajien kanssa, jotka jakavat visiomme ja

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA 19.2.2016 1. Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu

IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA 19.2.2016 1. Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu 19.2.2016 1 Iisalmen kaupungin tekninen keskus / tilapalvelu on asentanut tallentavan kameravalvonnan

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Code of Conduct. Toimintaohje

Code of Conduct. Toimintaohje Code of Conduct Toimintaohje SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI...4 2 TOIMINTAAMME OHJAAVAT PERIAATTEET...6 2 3 3 KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME... 10 4 LIIKETOIMINTATAVAT...14 5 YHTIÖN OMAISUUDEN

Lisätiedot

Fiskarsin toimintaohjeet

Fiskarsin toimintaohjeet KONSERNIOHJE Fiskarsin toimintaohjeet Versiohistoria: Vastuuhenkilö Omistaja Ohjeen tyyppi Päivi Timonen, lakiasiainjohtaja Eettinen toimikunta 1.A Konserniohje Seuraavan päivityksen päivämäärä Versio

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 1 JOHDANTO 1.1 Näiden toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala Finnair on suomalainen lentoyhtiö, jolla on symboliarvoa ja joka on kansainvälisen ilmailuyhteisön arvostettu jäsen.

Lisätiedot

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Varman sisäinen tarkastus Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous 19.5.2014 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Toiminnan säännösperusta Finanssivalvonnan ohje: Mikäli valvottavan

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4,4 TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 7. SYYSKUUTA 2015 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ, joka ottaa huomioon Euroopan

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014 OSAKASSOPIMUS Luonnos 1 26.3.2014 Sisällys 1. Sopijapuolet... 2 2. Osakassopimuksen tarkoitus ja omistajatahto... 2 3. Yhtiön tarkoitus ja tehtävät... 3 4. Osakkeenomistajien keskinäiset suhteet... 3 5.

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSKYSELY

YHDENVERTAISUUSKYSELY YHDENVERTAISUUSKYSELY Hyvä oikeusministeriöläinen, Tervetuloa vastaamaan ministeriön yhdenvertaisuuskyselyyn! Vastaukset annetaan ja niitä käsitellään anonyymisti. Vastaamalla olet mukana kehittämässä

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Suominen Oyj:n eettinen ohje

Suominen Oyj:n eettinen ohje 1(8) 26.3.2014 Suominen Oyj:n eettinen ohje Suominen Oyj, Itämerentori 2, 00180 Helsinki Puh. 010 214 300, faksi 09 773 1109, sähköposti etunimi.sukunimi@suominencorp.com Y-tunnus 16801419, kotipaikka

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle Kimmo Linnavuori Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista:

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS))

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS)) 4.2.2010 A7-0006/ 001-027 TARKISTUKSET 001-027 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Magdalena Alvarez Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla A7-0006/2010 (KOM(2009)0029 C6-0062/2009

Lisätiedot

Lapsen saattohoito YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen näkökulmasta

Lapsen saattohoito YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen näkökulmasta Lapsen saattohoito YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen näkökulmasta Pyöreän pöydän keskustelu 14.3.2016 Säätytalo, Helsinki 14.3.2016 1 Eettiset koodistot/ ohjeet Terveys-/ lääkintäoikeus Sosiaalioikeus

Lisätiedot

EUROOPAN TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN VUOROPUHELU: MONIALAISET SUUNTAVIIVAT TYÖHÖN LIITTYVÄN KOLMANNEN OSAPUOLEN VÄKIVALLAN JA HÄIRINNÄN TORJUNTAAN

EUROOPAN TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN VUOROPUHELU: MONIALAISET SUUNTAVIIVAT TYÖHÖN LIITTYVÄN KOLMANNEN OSAPUOLEN VÄKIVALLAN JA HÄIRINNÄN TORJUNTAAN EUROOPAN TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN VUOROPUHELU: MONIALAISET SUUNTAVIIVAT TYÖHÖN LIITTYVÄN KOLMANNEN OSAPUOLEN VÄKIVALLAN JA (Epävirallinen käännös 1.12.2011) (I) JOHDANTO 1. Suuntaviivojen tavoitteena on varmistaa,

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Lakimies Riitta Husso, Valvira 11.3.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15 ) 1. Työntekijä

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Oulu 24.2.2016 Lakimies Riitta Husso, Valvira 23.2.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007 EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON LAUSUNTO nro 04/2007 komission asetuksesta, jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilmaalusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS YHTIÖN HALLINNON JÄSENEN NÄKÖKULMA Työeläkevakuuttajat TELA 23.8.2016 Lakiasiainjohtaja Leena Siirala Ilmarinen Hallintoelinten roolista TYÖELÄKEYHTIÖN HALLINTOJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Tamtron Group. May 31, 2013

Tamtron Group. May 31, 2013 Code of Conduct Tamtronin maine on tärkein omaisuutemme ja maineeseen vaikuttaa oma käytöksemme. Asiakkaat ja muut yhteistyökumppanit edellyttävät meiltä korkeaa etiikkaa samalla kun me täytämme sitoumuksemme

Lisätiedot

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Omistusyhteisöille Luottolaitoksille MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA Rahoitustarkastus antaa luottolaitostoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ).

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ). APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET 4.2.2016 TAUSTAA Haluamme avoimesti viestiä millaisia periaatteita ja linjauksia noudatamme sijoituspäätöksiä tehdessämme Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2016 1 (5) 332 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite työehtosopimusten noudattamisesta avustajia välittävissä ostopalveluissa Päätös Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement)

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut v. 2.0 TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) Luottavan osapuolen velvollisuudet Varmenteen hakijan ja haltijan velvollisuudet Rekisteröijän

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

sekä yksittäistä atk-laitetta tai -laitteistoa että niiden muodostamaa kokonaisuutta

sekä yksittäistä atk-laitetta tai -laitteistoa että niiden muodostamaa kokonaisuutta LIITE 2 Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tietojärjestelmien ja tietoliikenneverkon käytön säännöt Sisältö 1. Yleistä 2. Käytön periaatteet 3. Käyttäjän asema 4. Käyttäjätunnukset ja salasanat 5. Asianmukainen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

(5) EMPOWER CODE OF CONDUCT VASTUULLISEN TOIMINTATAVAN OHJE. 1 Ohjeen tarkoitus

(5) EMPOWER CODE OF CONDUCT VASTUULLISEN TOIMINTATAVAN OHJE. 1 Ohjeen tarkoitus 6.2 2015 1 (5) EMPOWER CODE OF CONDUCT VASTUULLISEN TOIMINTATAVAN OHJE 1 Ohjeen tarkoitus Empowerin johdon toimintaperiaatteissa Empowerin missioksi on määritelty kannattavan palveluliiketoiminnan harjoittaminen

Lisätiedot

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen 10 Urakoitsijan ja urakkamuodon VAlinta 10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen Urakkatarjouspyynnön valmistelee projektinjohtaja suunnittelijoiden teknisten asiakirjojen pohjalta. Tarjouspyyntö määrittelee muun

Lisätiedot

ALTEn toimintaohjeisto

ALTEn toimintaohjeisto ALTEn toimintaohjeisto Johdanto Vuonna 1994 ALTEn jäsenet tekivät päätöksen tarpeesta luoda virallinen toimintaohjeisto, jossa sekä määriteltäisiin ne standardit, joihin nykyiset ja tulevat jäsenet yksimielisesti

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti 2012-2016 Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien (World Association for Sexual Health, WAS 2014)

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s. 0016-0021

Lisätiedot

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat)

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Sidonnaisuuksien ilmoittaminen sidonnaisuuslomakkeella Valtion ylimmän virkamiesjohdon

Lisätiedot

Eurooppalaisen monitasoisen hallinnon peruskirja Allekirjoittajan opas

Eurooppalaisen monitasoisen hallinnon peruskirja Allekirjoittajan opas Eurooppalaisen monitasoisen hallinnon peruskirja Allekirjoittajan opas Alueiden komitea hyväksyi 3. huhtikuuta 2014 eurooppalaisen monitasoisen hallinnon peruskirjan ja kehottaa nyt kaikkia Euroopan unionin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.4.2009 K(2009) 3177 KOMISSION SUOSITUS suositusten 2004/913/EY ja 2005/162/EY täydentämisestä julkisesti noteerattujen yhtiöiden hallinto- tai valvontaelinten

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

Tietoturvallisuusliite

Tietoturvallisuusliite Tietoturvallisuusliite [Yhteistyökumppanin nimi] STATUS Laatinut: Tarkastanut ja hyväksynyt: Versio no: Tiedoston nimi: Tallennushakemisto: Pvm SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 1 Määritelmät... 3

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa

Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa Rovaniemi 12.9.2013 Oikeusturvayksikön päällikkö, ylitarkastaja Keijo Mattila, 12.9.2013 1 PERUSOIKEUDET LAPSEN SUOJANA Perustuslain 6.3 : Lapsia on kohdeltava

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet

MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet MTL Viestintätoimistojen hallitus on hyväksynyt nämä periaatteet 14.9.2016. Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry on Suomessa toimivien markkinointiin

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot