Liiketoiminnan eettinen säännöstö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketoiminnan eettinen säännöstö"

Transkriptio

1 Liiketoiminnan eettinen säännöstö

2 Yleiskatsaus konsernin yleisistä toimintaperiaatteista ja ohjeista, jotka koskevat sekä keskinäistä käyttäytymistämme että suhteitamme ulkopuolisiin sidosryhmiin. Tarkempia tietoja ja Ericssonin työntekijöitä liiketoiminnan eri osa-alueilla koskevia erityissääntöjä on asiakirjoissa Group Policies, Group Directives ja Group Instructions sekä paikallisesti sovellettavissa säännöissä ja ohjeissa. Linkit asiakirjoihin Ericsson Group Policies, Group Directives ja Group Instructions löytyvät täältä (http://internal.ericsson.com/book/7982/egms-ericsson-ericsson-group-management-system?unit=glob)

3 sisältö LUOTETTAVAA KUMPPANUUTTA Periaatteet 5 Sääntöjen noudattaminen 6 Rikkomusten käsittely 7 VASTUULLINEN LIIKETOIMINTA Velvollisuutemme yhteisön jäsenenä 8 Ihmisoikeuksien kunnioittaminen kaikessa liiketoiminnassa 9 Terveys ja turvallisuus 10 Sitoutuminen kestävään kehitykseen 10 Toimintasäännöstö 11 JOKAISELLA TEOLLA ON MERKITYSTÄ Lakien, sääntöjen ja määräysten noudattaminen 12 Tiedottaminen ja taloudellinen raportointi 13 Eturistiriitojen käsittely 14 Yrityksen omaisuuden suojaaminen ja asiamukainen käyttö 15 Luottamuksellisten tietojen suojaaminen 16 3

4 Pääjohtajan ja CEO:n viesti Hyvät ericssonilaiset! Liiketoiminnan eettinen säännöstö ohjaa meitä työssämme ja on väline, jonka avulla pystymme säilyttämään asemamme luotettavana kumppanina ja voimme harjoittaa liiketoimintaa vastuullisesti muistaen, että jokaisella teolla on merkitystä. Nämä ohjeet ovat toimintamme perusta ja niitä noudattamalla voimme säilyttää luotettavuutemme ja uskottavuutemme asiakkaitten, kumppaneitten, työntekijöiden, osakkeenomistajien ja muiden sidosryhmiemme parissa. Siksi sinun on syytä perehtyä tarkasti liiketoiminnan eettiseen säännöstöön. Odotan meidän kaikkien noudattavan työssämme tässä säännöstössä vahvistettuja periaatteita. Olemme jokainen vastuussa näiden standardien täyttämisestä. Olen sitoutunut Ericssonin yritysvastuuseen ja harjoittamaan vastuullista liiketoimintaa. Osoita, että sinä olet tehnyt saman sitoumuksen. Jokaisella teolla on merkitystä Hans Vestberg Pääjohtaja ja CEO Huhtikuu

5 LUOTETTAVAA KUMPPANUUTTA Periaatteet Riippumattomuus, avoimuus ja vastuullisuus ovat liiketoimintamme ohjenuorana. Eettisesti kestävä toiminta vahvistaa uskottavuutta ja tukee asiakkaittemme, kumppaniemme, työntekijöidemme, omistajiemme ja muiden sidosryhmien luottamusta yhtiöömme. Luottamus ja uskottavuus edellyttävät avoimuutta tavassamme harjoittaa liiketoimintaa ja luottamuksellisuutta pyrkiessämme turvaamaan yrityspääomaamme ja henkilöiden yksityisyyden suojaa. Läpinäkyvän toimintaympäristön luominen on meille kaikille tärkeä päämäärä. Määrittelemällä liiketoiminnallemme eettiset säännöt ja toimintatavat sitoudumme avoimuuteen ja rehellisyyteen sekä toiminnassamme että markkinoille suunnatussa viestinnässä. Odotamme, että yrityksemme harjoittaa toimintaansa tässä säännöstössä vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jokainen, yhtiön hallituksesta ja johtoryhmästä Ericssonin yksittäisiin työntekijöihin, vastaa osaltaan näiden periaatteiden noudattamisesta. Liiketoiminnan eettinen säännöstö kuvastaa yhtiömme sitoutumista harjoittamaan liiketoimintaa vastuullisesti, mukaan lukien: Toimiminen vastuullisena yhteisön jäsenenä Ihmisoikeuksien kunnioittaminen kaikessa liiketoiminnassa Terveyden ja turvallisuuden varmistaminen Kestävän kehityksen edistäminen Toimintasäännössä esitettyjen YK:n Global Compact -periaatteiden tukeminen Säännöstössä on myös säännöt, jotka koskevat kaikkia Ericssonille työskenteleviä henkilöitä Ericssonin henkilöstöhallinnon alaisina tai Ericssonin tiloissa, Ericssonin työntekijöinä tai alihankkijoina taikka yksityisinä palveluntarjoajina, mukaan lukien: voimassa olevien lakien, sääntöjen ja määräysten noudattamisen jatkuva varmistaminen taloudellisen raportoinnin ja muun julkisen tiedottamisen laajuus, oikeellisuus, täsmällisyys, ajankohtaisuus ja ymmärrettävyys eturistiriitojen asianmukainen käsittely yrityksen omaisuuden suojaaminen ja sen oikeanlainen käyttö luottamuksellisten tietojen suojaaminen 5

6 Sääntöjen noudattaminen Jokaisen Ericssonilla työskentelevän on tutustuttava säännöstöön, tuettava yrityksen siinä tekemiä sitoumuksia ja toimittava työssään niiden mukaisesti sekä noudatettava säännöstön meitä koskevia sääntöjä sekä voimassa olevaa lainsäädäntöä. Meidän on myös noudatettava Ericsson-konsernin toimintaperiaatteita, sääntöjä ja määräyksiä sekä paikallisesti sovellettavia sääntöjä ja määräyksiä. Niiden laiminlyönti voi johtaa kurinpidollisiin toimiin mukaan lukien työsuhteen irtisanominen ja/tai rikosoikeudelliseen vastuuseen. Esimiehiämme koskee erityinen vastuu. Heidän on omalla toiminnallaan osoitettava sääntöjen ja määräysten noudattamisen merkitys. Esimerkillisen käyttäytymisen lisäksi heidän on oltava tavoitettavissa, kun heidän alaisillaan on kysymyksiä tai nämä haluavat ilmoittaa säännöstön rikkomuksista. Esimiesten on varmistettava tämän säännöstön noudattaminen ja täytäntöönpano omissa organisaatioissaan. Esimiehet eivät saa sulkea silmiään epäeettiseltä toiminnalta. 6

7 Rikkomusten käsittely Ericssonin palveluksessa olevat henkilöt Ericssonin henkilöstöhallinnon alaisina tai Ericssonin tiloissa työskentelevät henkilöt ovat velvollisia kertomaan esimiehelleen tai paikallisesti käytössä olevan menettelytavan mukaisesti, jos he havaitsevat käyttäytymistä tai toimintaa, jonka uskovat olevan lakien tai eettisen säännöstön ja toimintaohjeiden vastaista. Jos esimies on itse osallisena tilanteessa tai jos hän ei voi hoitaa asiaa tai ei jostain syystä ole ryhtynyt asianmukaisesti hoitamaan asiaa, työntekijät voivat kertoa asiasta ylemmälle johdolle tai paikallisesti käytössä olevan menettelytavan mukaisesti. Toimittajat, asiakkaat ja muut Toimittajat, asiakkaat ja muut Ericssonin kumppanit voivat kertoa lakien tai eettisen säännöstön epäillyistä rikkomuksista paikalliselle operatiiviselle johtajalle tai paikallisesti käytössä olevan menettelytavan mukaisesti. Ericsson Reporting Violations Jos yksikään edellä kuvatuista ilmoituskanavista ei ole käytettävissä tai asianmukainen ja jos epäillyn rikkomuksen tekijänä on konsernin johto tai paikallinen johto tai epäilty rikkomus koskee korruptiota, kyseensalaisia kirjanpito- tai tilintarkastusmenettelyjä tai rikkomuksella muutoin on vakavia Ericssonin etuihin tai ihmisten terveyteen tai turvallisuuteen kohdistuvia vaikutuksia, rikkomusta koskeva ilmoitus voidaan tehdä käyttämällä Ericssonin ilmoituskanavaa: Ericsson Reporting Violations. Ilmoitus voidaan käsitellä kyseisen menettelyn mukaisesti, jos menettely on asianomaisiin henkilöihin sovellettavien paikallisten lakien mukainen. Lisätietoa Ericsson Reporting Violations -menettelystä on Ericssonin intranetissä 1 ja Ericssonin verkkosivulla 2. Johdon edellytetään suhtautuvan asiaan sen vaatimalla vakavuudella ja toimivan siten, että saavutetaan kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu, joka on näiden eettisten periaatteitten, arvojemme, menettelytapojemme sekä paikallisten lakien ja määräysten mukainen. Ericsson ei hyväksy työntekijään kohdistuvaa syrjintää tai rankaisemista siksi, että tämä on hyvässä uskossa ilmoittanut sääntöjen ja ohjeiden rikkomusta koskevista epäilyksistään

8 VASTUULLINEN LIIKETOIMINTA yhtiön tekemä sitoumus Jokainen Ericssonin työntekijä vastaa siitä, että hän suhtautuu yritysvastuuseen, mukaan lukien ihmisoikeudet, terveys ja turvallisuus sekä ympäristökysymykset, ammattimaisesti ja ottaa päivittäisissä toimissaan huomioon yhtiön sitoutumisen harjoittamaan vastuullista liiketoimintaa. Velvollisuutemme vastuullisena yhteisön jäsenenä Uskomme, että viestintä on inhimillinen perustarve, joka edistää taloudellista hyvinvointia ja sosiaalista yhdenvertaisuutta sekä tarjoaa ratkaisuja moniin kestävää kehitystä koskeviin haasteisiin. Pyrimme varmistamaan, että teknologiamme on maailmassa hyvää tekevä voima ja minimoimaan sen kaikki kielteiset vaikutukset. Uskomme vakaasti, että tieto- ja viestintätekniikka (ICT) edistää avoimuutta ja parantaa monia perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia, kuten oikeus terveyteen ja koulutukseen, kokoontumisvapaus ja ilmaisunvapaus. perustan lähestymistavallemme, jonka mukaisesti harjoitamme vastuullista liiketoimintaa. Ericssonin brändiin kuuluvat olennaisesti ihmisoikeuksien kunnioittaminen, asianmukaiset työolosuhteet sekä eettisesti ja ympäristön kannalta kestävä liiketoiminta. Yhteiskunnallinen ja eettinen vastuullisuus toiminnassamme on tärkeää ja pyrimme olemaan vastuullisia kansalaisia yhteisöissä, joissa harjoitamme liiketoimintaa. Välitämme ihmisistä, jotka osallistuvat tuotteidemme ja palveluidemme tuotantoon ja tukeen eri puolilla maailmaa, ja sitäkin laajemmin tieto- ja viestintätekniikan käyttäjistä. Ericsson on sitoutunut noudattamaan YK:n Global Compact -hankkeen kymmentä periaatetta, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työlainsäädäntöä, ympäristönsuojelua ja korruption vastaista työtä. Nämä periaatteet muodostavat 8

9 Ihmisoikeuksien kunnioittaminen kaikessa liiketoiminnassa Ericsson kunnioittaa kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia, mukaan lukien Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus ja ILO:n työelämän perusperiaatteita ja oikeuksia koskeva julistus, joka koskee yhdistymisoikeutta ja oikeutta neuvotella työehdoista liittotasolla, pakkotyötä, lapsityövoiman käyttöä ja syrjimättömyyttä. Olemme sitoutuneet noudattamaan YK:n liikeelämän ja ihmisoikeuksien perusperiaatteita kaikissa liiketoimissamme. Pyrimme varmistamaan, että emme ole osallisina missään ihmisoikeusrikkomuksissa. Pyrimme kaikissa tilanteissa kunnioittamaan kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeusperiaatteita, vaikka meihin kohdistuisi niiden kanssa ristiriidassa olevia vaatimuksia. Olemme tietoisia joitakin ihmisoikeuskysymyksiä verkostoituneessa yhteiskunnassa koskevista erityisistä haasteista, kuten ilmaisunvapaudesta ja oikeudesta yksityisyyteen sekä teknologian mahdollisesta väärinkäytöstä aiheutuvista vaikutuksista muihin oikeuksiin. Työskentelemme aktiivisesti tällaisten riskien ja haasteiden minimoimiseksi. Yksityisyys ja turvallisuus ovat Ericssonin toimittamiin tuotteisiin liittyviä tärkeitä elementtejä. Yhdenmukaistamme tuote- ja liiketoimintaprosessejamme sen varmistamiseksi, että yksityisyyteen ja ilmaisunvapauteen liittyviä ihmisoikeusnäkökohtia kunnioitetaan kaikissa tuoteja palvelutoiminnoissamme. 9

10 Terveys ja turvallisuus Ericsson on sitoutunut noudattamaan vahvaa työterveys- ja turvallisuuskulttuuria edistämällä tietoisuutta, ennaltaehkäisyä ja hoitoa. Teemme päivittäisissä toiminnoissamme yhteistyötä asiakkaittemme, toimittajiemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa varmistaaksemme työympäristön turvallisuuden ja terveellisyyden. Sitoutumisemme käy ilmi dokumentoiduista toimintatarkastuksista ja kaikista niiden perusteella tarpeellisista toimista. Tekemällä näitä tarkastuksia toimimme vastuullisen työnantajan tavoin ja pyrimme suojelemaan jokaisen Ericssonin työntekijän henkeä ja terveyttä sekä turvaamaan Ericssonin sekä sen asiakkaitten kaupalliset edut ja brändin. Sitoutuminen kestävään kehitykseen Ericsson on sitoutunut yhteiskunnan kestävään kehitykseen, joka täyttää nykyajan tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuuksia täyttää omat tarpeensa. Kestävä kehitys tarkoittaa meille pitkän aikavälin yhteiskunnallista hyvinvointia ja ympäristötavoitteiden parempaa saavuttamista. Ericsson pyrkii kehittämään, valmistamaan ja tarjoamaan tuotteita, palveluita ja ratkaisuja, joiden ympäristöominaisuudet ovat erinomaiset. Työskentelemme jatkuvasti toimintojemme kielteisten vaikutusten vähentämiseksi ja teknologiamme myönteisten vaikutusten lisäämiseksi yhteiskunnan kestävän kehityksen parhaaksi. Lisäämme työntekijöittemme tietämystä ja tietoisuutta kestävästä kehityksestä ja osallistumme yhdessä sidosryhmiemme kanssa aktiivisesti toimiin, joilla on myönteisiä sosiaalisia, ympäristöllisiä ja taloudellisia vaikutuksia ihmisiin, yrityksiin ja yhteiskuntaan. Pyrimme myös sitouttamaan toimittajamme siihen, että koko toimitusketjussa sovelletaan asianmukaisia kestävän kehityksen standardeja 10

11 Toimintasäännöstö Jotta voitaisiin turvata ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja edistää työsuhteiden tasapuolisuutta, työolojen turvallisuutta, ympäristöön vaikuttavien asioiden vastuullista hoitoa ja eettisesti kestävää toimintaa, tämä toimintasäännöstö perustuu YK:n Global Compact -hankkeen periaatteisiin ja sitä sovelletaan kaikkiin Ericssonin toimintoihin mukaan lukien sen tuotteiden ja palveluiden tuotanto, toimittaminen ja tuki kaikkialla maailmassa. Toimintasäännöstössä edellytetään, että: Jokaisella on oltava mahdollisuus muodostaa vapaasti ja rauhanomaisesti valintansa mukaisia ammattiliittoja tai liittyä tai olla liittymättä sellaiseen ja jokaisella on oltava oikeus liittotasolla käytäviin työehtoneuvotteluihin. Ericsson ei hyväksy lapsityövoiman käyttöä. Ketään ei saa syrjiä rodun, ihonvärin, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, siviilisäädyn, raskauden, vanhemmuuden, uskonnon, poliittisen mielipiteen, kansalaisuuden, etnisen taustan, sosiaalisen taustan, sosiaalisen aseman, kansallisuuden, vamman, iän, ammatillisen järjestäytymisen tai minkään muun paikallisessa lainsäädännössä kulloinkin suojatun seikan perusteella. Jokaisen tulisi tuntea oman työsuhteensa ehdot ja työntekijöiden, joilla on yhtäläinen kokemus, työkyky ja pätevyys, tulee saada samaa palkkaa samasta työstä edellyttäen, että työtä tehdään samanlaisissa olosuhteissa. Työntekijöiden terveydestä ja työturvallisuudesta on aina huolehdittava. Tämä koskee työehtojen kaikkia näkökohtia. Jokainen Ericssonin työntekijä on velvollinen noudattamaan tätä toimintasäännöstöä ja edistämään sen noudattamista. Jokaisen Ericssonin yksikön ja yhtiön sekä jokaisen esimiehen on varmistettava, että Ericssonin työntekijöitä kohdellaan toimintasäännöstön mukaisesti. Toimittajien ja heidän alihankkijoidensa edellytetään toimivan tämän säännöstön mukaisesti ja vahvistavan niiden noudattamisen. 11

12 JOKAISELLA TEOLLA ON MERKITYSTÄ jokaista Ericssonille sen työntekijänä, alihankkijana tai ulkopuolisena urakoitsijana työskentelevää koskevat säännöt Lakien, sääntöjen ja määräysten noudattaminen Ericsson noudattaa yrityksen liiketoimintaa sääteleviä lakeja ja määräyksiä. Ericssonin työntekijänä voit kohdata liike-elämän juridiikkaan liittyviä kysymyksiä. Minkä tahansa voimassa olevan lain tai määräyksen rikkominen voi aiheuttaa vakavia seurauksia sekä Ericssonille että asianomaiselle henkilölle. Siksi jokainen on velvollinen tutustumaan sovellettaviin lakeihin ja määräyksiin, alla luetellut mukaan lukien. Kansainvälinen liiketoiminta Ericssonin kansainvälistä liiketoimintaa ohjaavat voimassa olevat lait ja määräykset. Kaikkien ulkomaankauppaan osallistuvien työntekijöiden edellytetään soveltuvin osin tuntevan kotimainen ja ulkomainen lainsäädäntö ja myös noudattavan sitä. Heidän on tunnettava mm. vientimääräykset, boikotin vastaiset määräykset, kauppasaarrot ja voimassa olevat sanktiot. Vapaa kilpailu Ericsson on sitoutunut edistämään vapaata kilpailua. Vapaa kilpailu on liike-elämän kehittymisen ja uudistumisen perusta. Kaikkien Ericssonin palveluksessa olevien on voitava vapaasti ja rakentavasti kilpailla markkinoilla siten, että kohdemaan vapaata kilpailua koskevaa lainsäädäntöä noudatetaan. Kilpailulainsäädäntöön liittyvät asiat hoidetaan yhteistyössä konsernin lakiasiainosaston (Group Function Legal Affairs) kanssa. Sen tehtävänä on hoitaa ja koordinoida kilpailukysymyksiä konsernin sisällä ja suhteessa tuomioistuimiin tai viranomaisiin. Sisäpiirikauppa Kaikkien Ericssonin palveluksessa olevien on noudatettava tiukasti kaikkia voimassa olevia sisäpiirikauppaa ja pörssivihjeitten antamista koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Pörssissä noteeratun yrityksen, kuten esim. Ericssonin, osakkeita tai muita siihen liittyviä arvopapereita ei saa suoraan tai toisen välityksellä ostaa tai myydä henkilö, jolla on hallussaan yhtiötä koskevaa sisäistä tietoa. Sisäistä tietoa ei myöskään saa paljastaa yrityksen sisällä tai sen ulkopuolella kenellekään, mukaan lukien perheenjäsenet, ystävät, työtoverit ja muut, joille kyseinen tieto ei ole välttämätöntä Ericssonin tehtävien suorittamiseksi. Sisäinen tieto tarkoittaa julkistamatonta tietoa, jolla voi olla huomattava vaikutus kyseisten osakkeiden tai arvopaperien kauppahintaan. Yksityisyys Ericsson on sitoutunut suojaamaan henkilötietojen yksityisyyttä. Tällaisia tietoja ovat henkilöstöä, kumppaneita, ulkoisia työntekijöitä, asiakkaita ja loppukäyttäjiä koskevat tiedot. Ericssonin on noudatettava henkilötietojen suojaamista koskevaa lainsäädäntöä. Jos työntekijä saa haltuunsa tai käsittelee henkilötietoja, hänen on tunnettava asiaa koskevat lainsäädäntöön ja sopimuksiin perustuvat vaatimukset sekä täytettävä ne. Kirjanpito ja taloudellinen raportointi Ericssonin edellytetään noudattavan tiukasti voimassa olevia kirjanpitoperiaatteita ja -normeja sekä antavan taloudelliset raportit täsmällisesti ja täydellisinä. Lisäksi Ericssonin edellytetään huolehtivan asianmukaisella tavalla sisäisestä valvonnasta ja siihen liittyvistä menettelytavoista, joilla varmistetaan, että kirjanpito ja taloudellinen raportointi ovat voimassa olevien lakien, asetusten ja pörssiyhtiöitä koskevien määräysten mukaisia. Jokaisen tulee tukea yhtiön toimia tällä osa-alueella. 12

13 Tiedottaminen ja taloudellinen raportointi On tärkeää, että Ericssonin työntekijät ymmärtävät hyvin oman yksikkönsä toiminnallisen ja taloudellisen suorituskyvyn tulokset voidakseen paremmin osallistua toiminnan kehittämiseen. Toisaalta on muistettava Ericssonin taloudellisen tiedottamisen periaatteet ja lainsäädännön vaatimukset, erityisesti sisäpiirikauppaa sekä pörssien ja arvopaperikaupan valvontaviranomaisten listautumista ja raportointia koskevat säännöt. Ericssonin velvoite noudattaa näitä vaatimuksia määrää sen, millä tavalla Ericssonin työntekijät käsittelevät yhtiön osakkeen hinnanmuodostukseen mahdollisesti vaikuttavia olennaisia tietoja. Taloudellista tilaa ja tulevaisuuden näkymiä koskevia kommentteja saavat ulkopuolisille antaa vain yhtiön viralliset edustajat tiedottamisesta annettujen ohjeiden mukaisesti ja yhdessä konsernin viestintäyksikön (Group Function Communications) kanssa. Kaikki taloudelliseen raportointiin osallistuvat ovat velvollisia antamaan täydelliset, oikeat, täsmälliset, ajankohtaiset ja ymmärrettävät tiedot kaikissa raporteissa ja dokumenteissa, jotka Ericsson toimittaa valtion laitoksille tai viranomaisille tai muuten julkisuuteen. Yhtiön virallisilla edustajilla on valtuudet edustaa yhtiötä ulkoisesti ja he voivat käsitellä hyvin laajaa aihealuetta. Kaikkia työntekijöitä rohkaistaan kertomaan Ericssonista jakamalla yhtiötä koskevaa julkista tietoa, mutta vain yhtiön valtuutetuilla edustajilla on oikeus kommentoida yhtiön taloudellista tilaa, sen strategisesti arkaluontoisia asioita tai muita kuin julkisia asiakkaisiin liittyviä seikkoja. Konsernin viestintäyksikkö neuvoo työntekijöitä epävarmuutta herättävissä tilanteissa. 13

14 Eturistiriitojen käsittely Teemme liiketoimintaa koskevat päätökset ensisijaisesti konsernin etujen mukaisesti, eikä kenenkään henkilökohtaisten ajatusten tai suhteiden perusteella. Eturistiriidasta on kyse silloin, kun jokin seikka häiritsee itsenäistä päätöksentekoamme tai vaikuttaa siihen Ericssonin etujen vastaisesti. Meidän on pyrittävä välttämään tilanteita, joissa oma henkilökohtainen etumme on tai edes näyttää olevan konsernin etujen kanssa ristiriidassa. Seuraavassa on muutamia esimerkkitilanteita joista erityisesti tulee olla tietoinen: Liiketoimintamahdollisuudet Et saa hyödyntää liiketoimintamahdollisuutena mitään, mikä perustuu toimintaasi Ericssonilla ja voi olla Ericssonin etujen vastaista. Et saa myöskään muuten käyttää Ericssonin omaisuutta, tietoja tai asemaasi Ericssonilla omaksi hyödyksesi. Muu työsuhde Et saa ottaa vastaan Ericssonin ulkopuolelta korvausta vastaan tai korvauksetta työtä, joka vahingoittaa tai voi vahingoittaa työsuoritustasi Ericssonilla tai merkitsee tai voi merkitä eturistiriitaa. Ericssonin työntekijä ei saa sitoutua ulkopuoliseen liiketoimintaan, joka vie aikaa ja huomiota velvoitteista Ericssonilla tai vaatii toimenpiteitä työaikana. Ericssonin työntekijöiden on vältettävä kaikkia mahdollisia eturistiriitoja siten, että he eivät ota vastaan töitä tai toimeksiantoja miltään ICT-alan yritykseltä tai yhteisöltä tai Ericssonin toimittajalta, alihankkijalta, edustajalta, asiakkaalta tai kilpailijalta. Hallitusjäsenyydet ja muut ulkopuoliset sidokset Ericssonin työntekijän toimiminen liikeyrityksen tai viranomaislaitoksen hallituksessa tai vastaavassa toimielimessä ei ole sallittua, jos se johtaa eturistiriidan syntymiseen. Tällaisille tehtäville on haettava ennalta esimiehen hyväksyntä. Voittoa tavoittelemattoman tai yleishyödyllisen järjestön hallitukseen kuuluminen ei vaadi hyväksyntää, jos siitä ei synny eturistiriitaa Ericssonin kanssa. Poliittinen toiminta Ericsson ei tue taloudellisesti tai rahallisesti tai millään muulla tavalla suoraan tai välillisesti poliittisia puolueita, poliittisesti valittuja komiteoita tai yksittäisiä poliitikkoja 3. Työntekijä ei saa Ericssonin nimissä osallistua mihinkään poliittiseen toimintaan tai käyttää yrityksen varoja tai resursseja poliittisen toiminnan tukemiseen. Lahjat, edut, korvaukset ja kestitys Et saa tarjota ulkopuoliselle etkä ottaa ulkopuoliselta vastaan lahjoja, etuisuuksia, korvauksia tai kestitystä, jotka saattavat olla lain vastaisia tai jotka voisivat vaikuttaa tai näyttää vaikuttavan ammatillisiin päätöksiisi hoitaessasi työtäsi tai tehtäviäsi Ericssonille tai jollekin ulkopuoliselle toimijalle. Lahjukset, lahjat jne. On kiellettyä suoraan tai välillisesti vaatia tai vastaanottaa, tarjota tai antaa lahjusta, voitelurahaa tai muuta laitonta tai epäeettistä etua Ericssonin tai kolmannen osapuolen työntekijälle tai muulle edustajalle tai osakkaalle. Kaikki tällaiset tarjoukset tai ehdotetut järjestelyt on välittömästi ilmoitettava konsernin lakiasiainosastolle (Group Function Legal Affairs). Eturistiriitojen julkituominen Ericsson edellyttää, että työntekijät kertovat tilanteista tai tapahtumista, joiden voi olettaa johtavan eturistiriitaan. Jos työntekijä epäilee, että hän on osallisena liiketoimessa tai muussa järjestelyssä, johon liittyy eturistiriita tai jotain, mikä voidaan ymmärtää eturistiriidaksi, hänen on kerrottava siitä esimiehelle tai konsernin lakiasiainosastolle. Esimies tai konsernin lakiasiainosasto selvittää yhdessä työntekijän kanssa, onko kyseessä eturistiriita ja mikä on paras tapa käsitellä tilanne. Vaikka eturistiriitaan johtavat liiketoimet ja järjestelyt eivät ole aina automaattisesti kiellettyjä, ne eivät ole välttämättä toivottavia. Tiettyjen henkilöiden, esim. ylimmän johdon, osalta ne edellyttävät hallituksen alaisen tarkastuskomitean (Audit Committee) tai osakkaiden hyväksyntää. 3 Mikään tässä osassa sanottu ei estä perustamasta tai hallinnoimasta erillistä rahastoa, joka on sallittu Yhdysvaltain lain (erityisesti 2 U.S.C. 441b(b)(4)(B)) mukaisesti keräämään vapaaehtoisia lahjoituksia tietyiltä hyväksytyiltä Ericssonin työntekijöiltä ja tekemästä lahjoituksia ehdokkaille, jotka pyrkivät vaaleilla poliittiseen tehtävään Yhdysvalloissa. 14

15 Yrityksen omaisuuden suojaaminen ja asiamukainen käyttö lainsäädäntöön sekä työntekijän ja Ericssonin väliseen suhteeseen perustuvat poikkeukset. Ericssonin tietotekniikan käyttö Ericssonin tietotekniikkaresursseja, mukaan lukien viestintäjärjestelmät ja internetyhteydet, on käytettävä Ericssonin liiketoimintaan tai muuhun johdon hyväksymään tai konsernin sisäisten ohjeiden mukaiseen satunnaiseen tarkoitukseen. Työntekijällä voi olla esimiehen antama tai konsernin sisäisten ohjeiden mukainen oikeus käyttää Ericssonin tietotekniikkaresursseja laitteilla ja tallennusvälineillä, jotka eivät ole Ericssonin käytettäväksi antamia. Ericssonin omaisuutta ovat esim. fyysinen omaisuus, oikeudellisesti suojattu tieto ja aineeton omaisuus. Työntekijät ovat velvollisia pitämään huolta heille uskotusta omaisuudesta ja auttamaan Ericssonin omaisuuden suojaamisessa yleisesti. Tätä varten työntekijöiden on tunnettava Ericssonin turvallisuusdirektiivin periaatteet ja ohjeet. Jos havaitset Ericssonin omaisuuteen kohdistuvan vahingon tai vahingonvaaran, ilmoita siitä välittömästi esimiehellesi tai Ericssonin turvallisuusosastolle. Seuraavassa on joitakin ohjeita siitä miten tietoja, viestintäjärjestelmiä ja aineetonta omaisuutta tulee käsitellä yrityksessämme. Aineeton omaisuus Aineettomalla (immateriaalisella) omaisuudella tarkoitetaan esim. tietokoneohjelmia, teknistä dokumentaatiota ja keksintöjä. Tietyin edellytyksin immateriaaliomaisuus nauttii tekijänoikeudellista, patentti-, tavaramerkkisuojaa jne. Aineeton omaisuus on Ericssonille erittäin arvokasta, ja siitä on pidettävä huolta. Jokaisen työntekijän on noudatettava tämän arvokkaan omaisuuden suojaamista koskevia ohjeita ja epävarmoissa tilanteissa selvitettävä, miten hänen tulee toimia. Ericssonin työntekijän työsuhteessa luoma tai kehittämä aineeton omaisuus siirtyy Ericssonille lainsäädännön ja/tai työsopimuksen tai muun sopimuksen perusteella ottaen huomioon kansainvälisiin sopimuksiin, paikalliseen Voimassa olevan lainsäädännön asettamissa rajoissa pääsy Ericssonin tietotekniikkaympäristöön jonkin (Ericssonin tai muun käytettäväksi antaman) laitteen tai tallennusvälineen välityksellä voi edellyttää siihen asennettujen ohjelmistojen, USB-muistin, palomuurien, hallinnollisten tietojen, muiden verkkoyhteyksien, salauksen, virustentorjuntatai haittaohjelmien ja laitteiden jne. tarkistusta. Ericssonin liiketoiminnan suojaamiseksi ja Ericssonin tietotekniikkaresurssien asiattoman käytön valvomiseksi työntekijää voidaan pyytää sallimaan pääsy mahdollisiin laitteisiin ja tallennusvälineisiin, joiden avulla tämä käyttää Ericssonin tietotekniikkaresursseja tai tallentaa Ericssonin tietoja. Tällaisen pyynnön voi esittää vain valtuutettu turvallisuusosaston työntekijä vahvistettujen menettelyjen mukaisesti. Ericssonin tietotekniikkaresurssien epäasianmukaista käyttöä ovat esim. vilpillisen, häiritsevän, uhkailevan, laittoman, rasistisen, seksistisen, siveettömän, pelottelevan, loukkaavan tai muuten epäammattimaisen aineiston tai tiedon käsittely, lähettäminen, haku, käyttö, esittäminen, tallentaminen, tulostaminen tai muu levittäminen. Työsuhteesi päättyessä Ericssonilla sinun on palautettava kaikki Ericssonin omaisuus mukaan lukien dokumentaatio ja muut tallenteet, jotka sisältävät Ericssonille kuuluvaa tietoa. Ericssonin omistaman tiedon käyttöä ja paljastamista koskevat rajoitukset koskevat sinua edelleen poistuttuasi Ericssonin palveluksesta. 15

16 Luottamuksellisten tietojen suojaaminen Ericssonin sekä Ericssonin asiakkaiden, kumppaneiden ja toimittajien luottamuksellisen ja oikeudellisesti suojatun tiedon turvaaminen Ericssonin palveluksessa olevat henkilöt saavat tietoonsa Ericssonille ja joskus myös ulkopuolisille kuuluvaa tietoa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi taloudelliset tiedot, liiketoimintasuunnitelmat, tekniset tiedot sekä työntekijöitä ja asiakkaita koskevat ja muun tyyppiset tiedot. Tietojen luvaton hankkiminen, käyttö ja paljastaminen voivat vahingoittaa Ericssonia tai kyseistä ulkopuolista tahoa, ja sen vuoksi työntekijällä ei ole oikeutta hankkia, käyttää tai paljastaa mitään tietoja ilman asianmukaista lupaa. Tietojen luvaton hankkiminen, käyttö ja paljastaminen voivat myös rikkoa yksityisyyden suojaa koskevia lakeja. Jos työntekijä on epävarma valtuuksistaan, hänen on kysyttävä ohjeita esimieheltään tai Ericsson turvallisuusosastolta. Seuraavassa esitetään joitakin sääntöjä, jotka auttavat suojaamaan Ericssonin ja sen asiakkaiden, kumppaneiden ja toimittajien ei-julkisia tietoja: 1. Älä paljasta mitään sellaisia tietoja, joita Ericsson ei ole julkistanut, muille paitsi (i) Ericssonilla työskentelevälle henkilölle, joka tarvitsee työssään oikeuden käyttää kyseisiä tietoja ja jolla on perusteltu syy tiedon saamiseen, (ii) jollekulle muulle henkilölle, jolle Ericsson on myöntänyt valtuudet kyseisen tiedon saantiin, tai (iii) henkilöille, joille sinun työtehtäviesi mukaisesti tulee antaa kyseiset tiedot. 2. Älä suoraan tai välillisesti hanki, monista, jäljennä tai käytä ei-julkista tietoa, jota työsi ja tehtäväsi Ericssonilla ei edellytä. Kun poistut Ericssonin palveluksesta, valtuutuksesi saada haltuusi tai käyttää ei-julkista tietoa lakkaa, ja sinun on palautettava tai hävitettävä kaikki hallussasi olevat kyseiset tiedot. 3. Jos tietoosi tulee ei-julkisen tiedon väärinkäyttö, kerro siitä välittömästi esimiehellesi ja toimi yhteistyössä Ericssonin kanssa kyseisen tiedon suojaamiseksi. 4. Älä säilytä ei-julkisia tietoja yksityisellä tietokoneella, tallennusvälineellä tai muulla laitteella, joka ei ole Ericssonin hyväksymä. Ulkopuolisen toimijan tarjoamia pilvipalveluita tai muita verkossa tarjottavia palveluita tulee käyttää ei-julkisten tietojen tallentamiseen vain, jos Ericsson-konsernin turvallisuusosasto on ne hyväksynyt. 5. Ericssonilla työskenteleville henkilöille myönnettävää pääsyä ja oikeuksia on luvallista käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon ne on osoitettu. Salasanoja ja PIN-koodeja sekä vastaavia tietoja ei saa koskaan jakaa eikä luovuttaa asiattomille henkilöille. 16

17 Ericsson SE Stockholm, Sweden Puhelinnumero Group Policy Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet 1 2 Sisällys Viesti hallituksen puheenjohtajalta ja toimitusjohtajalta 4 Ohjeiden ymmärtäminen ja käyttäminen 6 Lakien, sääntöjen ja säädösten noudattaminen

Lisätiedot

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PERKINELMERIN YRITYSETIIKKA Päämäärä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä ("normisto") määrittelee arvot ja periaatteet, jotka ohjaavat suhteitamme

Lisätiedot

TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ

TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ 1 ESIPUHE 02 Lainsäädännön 07 Henkilökohtaisten tietojen Arvoisat työntekijät, arvoisat toimihenkilöt, Olympuksen Euroopan yhtiöiden (kaikki Olympus Europa Holding SE:hen

Lisätiedot

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Viesti konsernijohtajalta Hyvät kollegat, Johtavana maailmanlaajuisena hygienia- ja metsätuoteyrityksenä meidän täytyy harjoittaa liiketoimintaamme vastuullisesti

Lisätiedot

Yleinen menettelytapasäännöstö

Yleinen menettelytapasäännöstö Yleinen menettelytapasäännöstö Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. Viesti

Lisätiedot

Styronin eettinen ohjeisto

Styronin eettinen ohjeisto Styronin eettinen ohjeisto Eettiset käytännöt ja ohjeiden noudattaminen Sisällysluettelo Alustus s. 2 PÄÄJOHTAJAN ALKUSANAT Styronin eettinen ohjeisto 1. STYRONIN ARVOT s. 3 s. 3 Vastuullinen huolenpito

Lisätiedot

Keitä olemme ja miten toimimme

Keitä olemme ja miten toimimme Hyvien toimintatapojen säännöt Keitä olemme ja miten toimimme Hyvien toimintatapojen sääntöjä koskeva kirje pääjohtajalta Tämä käsikirja sisältää AkzoNobelin hyvien toimintatapojen säännöt. AkzoNobel on

Lisätiedot

Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit

Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit Viesti toimitusjohtajalta Maailman johtavana dialyysi- ja tehohoitotuotteiden valmistajana meillä on velvollisuus ylläpitää hyvää mainetta eettisesti vastuuntuntoisena

Lisätiedot

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Contents Fujitsu Way / Fujitsun toimintatapa... 3 Fujitsu Way ja globaalit liiketoimintasäännöt... 3 Global Perspective / Globaali näkökulma... 4 Fujitsun

Lisätiedot

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT www.ttigroup.com Sisällysluettelo

Lisätiedot

onnistumme kaikessa toiminnassamme toimimme aina oikein sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja

onnistumme kaikessa toiminnassamme toimimme aina oikein sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja .1 .2 LAATU onnistumme kaikessa toiminnassamme REHELLISYYS toimimme aina oikein OMISTAUTUMINEN sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja INNOVOINTI kehitämme jatkuvasti toimintaamme luovalla

Lisätiedot

Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat. Sisältö. Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat... 3. 1. Eettiset periaatteet... 4

Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat. Sisältö. Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat... 3. 1. Eettiset periaatteet... 4 Toimintaohje 1 Sisältö Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat... 3 1. Eettiset periaatteet... 4 Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat 2. Työterveys ja turvallisuus... 4 3. Kestävä kehitys ja ympäristö... 5

Lisätiedot

Työntekijän toimintaohjeet 1 (19) Public. Posti Group Oyj:n. Posti Group Corporation. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644

Työntekijän toimintaohjeet 1 (19) Public. Posti Group Oyj:n. Posti Group Corporation. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644 1 (19) Posti Group Oyj:n Työntekijän 2 (19) Vastuullisuus on ollut Postin kulmakiviä jo lähes 400 vuoden ajan, postitoiminnan alkuajoista lähtien. Tänään sekä liiketoimintamme että maantieteellinen toimintaalueemme

Lisätiedot

Liiketoiminnan eettinen säännöstö

Liiketoiminnan eettinen säännöstö Liiketoiminnan eettinen säännöstö Sisällys Johdanto 1 Rehellisyytemme suojeleminen 2 Sovellettavuus ja noudattaminen 2 Yritysostot 2 Yhteis- ja osakkuusyritykset 2 Säännöstön vastainen toiminta 3 Sisäinen

Lisätiedot

Philip Morris Internationalin toimintaohje

Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Rehellisyys oikein toimiminen Kysy itseltäsi ennen toimeen ryhtymistä: Onko toiminta laillista? Noudattaako toiminta

Lisätiedot

Liiketoiminta- SunChemical

Liiketoiminta- SunChemical Liiketoiminta- S T A N D A R D I T JA - O H J E E T SunChemical Muutama sana liiketoimintamme periaatteista Sun Chemical, maailmanlaajuinen markkinajohtaja alallaan, on sitoutunut noudattamaan arvojärjestelmäänsä.

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

PKC GROUPIN TOIMINTAOHJEET (CODE OF CONDUCT)

PKC GROUPIN TOIMINTAOHJEET (CODE OF CONDUCT) 1 PKC GROUPIN TOIMINTAOHJEET (CODE OF CONDUCT) 1 Sisällysluettelo 1. KOHDE JA TAVOITE...2 2. TOIMINTAOHJEIDEN PERUSTA...2 3. LAKIEN, SÄÄNTÖJEN JA MÄÄRÄYSTEN NOUDATTAMINEN SEKÄ HALLINTO...2 3.1 Lakien,

Lisätiedot

Liiketoiminnan menettelytapaohje. Compass Group PLC. Helmikuu 2011

Liiketoiminnan menettelytapaohje. Compass Group PLC. Helmikuu 2011 Liiketoiminnan menettelytapaohje Compass Group PLC Helmikuu 2011 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Viesti Richard Cousinsilta 3 Liiketoiminnan menettelytapaohje 4 Avun ja neuvojen pyytäminen 5 Speak Up 6 Visiot

Lisätiedot

Securitaksen arvot ja etiikka. Voimassa 1.1.2012 alkaen. Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011. Sivu 1/10

Securitaksen arvot ja etiikka. Voimassa 1.1.2012 alkaen. Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011. Sivu 1/10 Securitaksen arvot ja etiikka Sivu 1/10 Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011 Voimassa 1.1.2012 alkaen Securitas AB (publ.) P.O. Box 12307 S-102 28 Stockholm Sweden Visiting address / käyntiosoite

Lisätiedot

Eettiset säännöt. Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys.

Eettiset säännöt. Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys. Eettiset säännöt Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys. Sitoumuksemme UTC:n sitoumukset määrittävät sen, keitä olemme ja kuinka toimimme. Ne ovat työssämme keskeisiä ja vievät meitä eteenpäin. Toimintatapa

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET

LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET JOHDANTO: Nämä liiketoiminnan eettiset ohjeet kattavat laajan valikoiman erilaisia liiketoiminnan käytäntöjä ja menettelytapoja. Ne eivät kata kaikkia mahdollisia esille

Lisätiedot

Menettelysäännöissä Xylem ja yritys viittaavat Xylem Inc. -yhtiöön ja kaikkiin sen value centereihin ja liiketoimintayksiköihin.

Menettelysäännöissä Xylem ja yritys viittaavat Xylem Inc. -yhtiöön ja kaikkiin sen value centereihin ja liiketoimintayksiköihin. Menettelysäännöt Menettelysäännöissä Xylem ja yritys viittaavat Xylem Inc. -yhtiöön ja kaikkiin sen value centereihin ja liiketoimintayksiköihin. Meidän työmme Meidän asiakkaamme Meidän työntekijämme Meidän

Lisätiedot

Ramirentkonsernin. eettiset ohjeet. www.ramirent.com

Ramirentkonsernin. eettiset ohjeet. www.ramirent.com Ramirentkonsernin eettiset ohjeet www.ramirent.com 2 Ramirent-konsernin eettiset ohjeet Sisällys 1. Henkilöstö... 5 1.1. Yhtäläiset mahdollisuudet ja yhdenmukainen kohtelu 1.2. Ihmisoikeudet 1.3. Hyvinvointi

Lisätiedot

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET OMG Finlandin hallitus on päättänyt ottaa käyttöön nämä menettelytapa- ja eettiset ohjeet ( menettelytapaohjeet ) 1.11.2004 alkaen. Menettelytapaohjeet on esitetty ja hyväksytty

Lisätiedot

OM Group, Inc:n Eettiset ohjeet ja etiikka

OM Group, Inc:n Eettiset ohjeet ja etiikka OM Group, Inc:n Eettiset ohjeet ja etiikka OM Group Inc. sitoutuu suoraan ja tytäryhtiöidensä (alempana kutsuttuna OM Group tai yritys; tytäryhtiöt luetellaan liitteessä A, joka on liitetty Ohjeisiin)

Lisätiedot

Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat

Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat If-yhtymän hallitukset ovat hyväksyneet Eettiset toimintaperiaatteet ja ne ovat voimassa 1.1.2013 alkaen. Toimintaperiaatteet tarkistetaan vuosittain. 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Atlas Copco -konserni. Liiketoiminnan periaatteet

Atlas Copco -konserni. Liiketoiminnan periaatteet Atlas Copco -konserni Liiketoiminnan periaatteet Sisältö Atlas Copco -konserni 1 First in Mind First in Choice 2 Perusarvot 3 Suhteet 4 Yhteiskunta ja ympäristö 5 Työntekijät 6 Asiakkaat 7 Liikekumppanit

Lisätiedot

professionnalism Excellence Passion Respect Professionnalism

professionnalism Excellence Passion Respect Professionnalism excellence professionnalism respect Excellence Passion Respect Professionnalism Viime vuosina yrityksemme on kasvanut paljon niin myynnin, henkilökunnan määrän kuin markkinoiden osalta. Tämä kasvu on muokannut

Lisätiedot

BSCI:n toimintaperiaatteet 1

BSCI:n toimintaperiaatteet 1 BSCI:n toimintaperiaatteet 1 BSCI:n toimintaperiaatteiden (versio 1/2014) tarkoituksena on määritellä ne arvot ja periaatteet, joita BSCI:n jäsenet pyrkivät noudattamaan toimitusketjuissaan. Foreign Trade

Lisätiedot