Työryhmä: Taide ja taiteilija kulttuuripoliittisessa arvokeskustelussa. Kulttuuritutkimuksen päivät Joensuussa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työryhmä: Taide ja taiteilija kulttuuripoliittisessa arvokeskustelussa. Kulttuuritutkimuksen päivät Joensuussa 24. 25.4.2014"

Transkriptio

1 1 TiinaLamminen Työryhmä:Taidejataiteilijakulttuuripoliittisessaarvokeskustelussa. KulttuuritutkimuksenpäivätJoensuussa Avainsanat:Kunta,taide,taiteilija Otsikko:Kuntajataiteilija,kuntataiteilija Kuntaliitoksistaja-uudistuksistapuhuttaessaeimainitakulttuuripalveluja.Kunnat järjestävätkulttuuritoimensaitsenäisesti.niilläeiolevaltionmääräämiä,yhtenäisiä velvoitteitakulttuurinsuhteen.taidejakulttuurieivätmyöskääntavallisestiole mukanamaakunnallisissastrategioissa.vuoden2013alustavoimaanastunutlaki Taiteenedistämiskeskuksestamuuttialueellisettaidetoimikunnatkeskusviraston paikalliskonttoreiksi. Muutosrajasitaidetoimikuntienjärjestämääpaikallistatoimintaa.Alueellinen kulttuuripolitiikkajasenohjausovatlevällään. Voisivatkoammattimaisestakulttuuristajataiteestaköyhätkunnatpalkataitse taiteilijoita?kulttuuritaihistoriaeivättulemäärittämäänuusiakuntia,määritelmän tarvetuleetaloudesta.nykykunnissaomaakulttuuriperintöäarvostetaan.olisiko uusissakunnissatarvettakuntataiteilijalle? Perustuslaillaonturvattutaiteenjataiteilijanautonomiasekäkulttuuriperintö.Valtio toteuttaaperustuslainvelvoitettaantukemallataiteilijoitamm.vertaisarvioinnilla jaettavalla,suorallataiteilijatuella,tekijäoikeuksiasuojaamallajataiteentekemisen verotuskäytännöillä.voisikoperustuslainvelvoitetoteutuamyösaluetasolla kuntataiteilijantyössä? (POWERPOINTsivu1) http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1999/ Suomenperustuslaki lukuperusoikeudet16 Sivistyksellisetoikeudet17 Oikeusomaankieleenja kulttuuriin

2 http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66925/ pdf?sequence=1Rautiainen,PauliKuvataiteilijanoikeudellinenasema Ammattimaistataiteellistatoimintaarajoittavajaedistäväoikeussääntely Tässätutkimuksessatuostavelvollisuudestakäytetääntermiätaiteenedistämisen periaate.ammattimaisentaiteellisentoiminnanedellytystenosaltaperiaate merkitseeennenkaikkeajulkisenvallanvelvollisuuttaryhtyätoimiin,joillaturvataan taiteellisentyöskentelynerityispiirteidenja-tarpeidenhuomioonottaminen lainsäädännössäjasensoveltamisessa.(s.157) http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/ LakiTaiteen edistämiskeskuksesta http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/liitteet/tr12.pdf Kuntienkulttuuritoiminnantuki-jakehittämispolitiikka SelvittäjienAnitaKangasjaKaleviKivistölaatimaraportti Opetus-jakulttuuriministeriöntyöryhmämuistioitajaselvityksiä2011: KUULTOKuntienkulttuuritoiminnankehittämishanke https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppiaineet/kup/tutkimus/tutkprojhank/kuulto http://www.cupore.fi/documents/KuntienKulttuuripalvelut.pdf Toimintamallimuutoksessatutkimuskuntienkulttuuripalveluista AnitaKangasViljaRuokolainenKulttuuripoliittisentutkimuksenedistämissäätiö Cupore.Cuporenverkkojulkaisuja Esitelmänisisältö,taiteilijantyöpaikkaansitoutuneena,onyksiteemallinen aihekokonaisuuslapinyliopistoonvalmistamassanitaiteilijantohtorityössä.omassa tutkimuksessanitarkastelenomantyönikumulatiivistavaikutustatoteutumisensa paikkakunnalla,ruovedellä.tässäesityksessäkäytänlähteenäkahtaviimeisintä selvitystäkunnankulttuuripalveluista.mitenniidenpohjaltapaikkaansitoutuneen taiteilijantyönmerkitystuleeesille.lähteetovatkuntienkulttuuritoiminnantuki-ja

3 3 kehittämispolitiikkajatoimintamallimuutoksessatutkimuskuntien kulttuuripalveluistaluotanmyösomaankokemukselliseentietoonitaiteilijatyöstä. Kulttuuripalvelut JyrkiKataisentoisenhallituksenhallitusohjelmanhaasteitaolikuntauudistus. Kuntauudistustaperusteltiinsosiaali-jaterveyspalvelujenjärkeistämisentarpeella, muttamyösnäidenpalvelujenjärjestämisestäerillään,jailmanpakkoliitoslakiakin, alueellisiajahallinnollisiamuutoksiaonsuunnitteilla.myöskulttuuripalvelujen järjestäminenonkuntienasukkailleentarjoamaperuspalvelu,johonliitokset vaikuttavat (POWERPOINTsivu2) Kunnantehtäviinkuuluujärjestääkulttuuripalveluitaperuspalvelunakuntalaisille. Laissakuntienkulttuuritoiminnasta(1045/1980)kulttuuritoiminnallatarkoitettiin taiteenharjoittamistajaharrastamista,taidepalvelujentarjontaajakäyttöäsekä paikallisenkulttuuriperinteenvaalimistajaedistämistä.kankaanjaruokolaisen selvityksenmukaanvaltionosuusuudistuksessa2010kulttuuripalvelujen järjestäminenkuntienperuspalvelutehtävänävahvistui Kulttuuripalvelujensisällönjärjestämineneipoliittisessakeskustelussanouseesille. Taideonluonnollisestiosakulttuuripalvelujensisältöävaikkasitäeierikseen mainittaisikaan.kangasjaruokolainenviittaavataustralialaiseen kulttuuriekonomistidavidthorsbyhyn,jonkamukaankulttuuripalveluihinjahyödykkeisiinvoidaanliittääkolmekriteeriä: (POWERPOINTsivu3) tuotannonedellytysonluovatyöniilläonkuluttajillesymbolistaarvoajaniilläon tekijätaitekijöitä,jotkaomistavatainakinpotentiaalisestitekijänoikeuksia KangasRuokolainen(2012)s.16.

4 Kuntalaisennäkökulmastakulttuuripalvelutovatsaavutettavissajokofyysisestitai virtuaalisesti.kunnallisiakulttuuripalvelujaovatkirjastot,teatterit,orkesterit, museotjataiteenperusopetussekäyleinenkulttuuritoiminta.yleisen kulttuuritoiminnankangasruokolainenselittävättarkoittavansitäosaa kunnallisistakulttuuripalveluista,jokaeitapahdukirjastoissataimuissataide-ja kulttuurilaitoksissa,eikätaiteenperusopetuksenpiirissä (POWERPOINTsivu4) Kulttuurisektorin,jokavastaataide-jakulttuuripalvelujenjärjestämisestä, tuottamisesta,jakelemisestajakuluttamisesta,muodostaajulkistenkulttuuriinstituutioidenlisäksimoninainenjoukkotoimijoita.näihinkuuluvat koulutuslaitokset,valtionhallinnonorganisaatiot,kansainvälisetorganisaatiot, kaupallisetyritykset,yhdistykset,kulttuurityöntekijät(taiteilijatym.)jakuluttajat sekäkuluttajaorganisaatiot.kunnankulttuuripalvelutovatyksiosatätä kokonaisuutta. KangasRuokolainen(2012)s Josvapaattoimijatjakolmassektorilasketaanmukaankulttuurisektoriin yleisen kulttuuritoiminnanjärjestäjinä luetaankulttuuripalvelujensisällönrakentajiksi käytännössäkaikki,jotkakutsuvatitsensäkulttuuritoimijoiksi.merkitseväätässäon taiteilijoiden,henkilöidennimeäminenkulttuuripalveluntuottajiksi. Kulttuurintalous Kulttuuripalveluidensaavutettavuusjasisältövaihtelevaterikunnissa.Onkuntia, joidenasukastakohdenkulttuuriinkäytettyeuromääräoneuroa,keskimääräinen kuntienkulttuuriinkäyttämäeuromääräon11,60euroa.nämäyksityiskohtaiset tiedotlöytyvätvuoden2012selvityksestä.kulttuurintalousonkeskittynyt

5 5 pääkaupunkiseudulle;suuretjarikkaatkunnattukevatammattitaiteilijoitajauskovat kulttuuriyrittäjiinsisällöntuottajina. Tutkimukseenvastaajatnäkivätkuntientuottavankulttuuripalvelujamyös tulevaisuudessa,tuotetunsisällönvähenemiseeneiuskottu.muutostaarvioitiin tapahtuvansiinä,mitäpalvelujatuotetaanpaikallisestijamitäalueellisestijasiinä, mikätahotuottaapalvelun (POWERPOINTsivu5) Muidentoimijoidenkohdallavastaajatviittasivatyhdistyksiin,yrityksiinjayksityisiin henkilöihin.niideneikuitenkaanainaoletettuselviytyvänilmanyhteiskunnantukea. Näyttisiltä,että10vuodenkuluttuamuidenkuinkuntientoimestakunnissa järjestettäisiintoimintaatoisaaltaalueellisena(erilaisetaluekeskuksetjataiteen perusopetus)jatoisaaltahyvinpaikallisesti(pienetkyläkirjastot,museot, kesäteatterit,ennaltaehkäiseväkulttuurityöjakulttuuritalot).mielenkiintoisesti vastaajattunnistivatmatkailuyritystenroolinkulttuuritoiminnanjärjestäjänä. KangasRuokolainen(2012)s Selvitykseenvastanneetkunnankulttuuriasioistavastaavatnäkevätsiisyksityiset taiteilijatosanakulttuuritoimea.ilmanjulkistatukeaheidäneikuvitellavoivan toimivan. Ammattitaiteilijat KankaanRuokolaisenselvityksessäammattitaiteilijatnousivatsiisaivan merkittäviksitoimijoiksikuntienkulttuurisektorille.tärkeysjavaikuttavuus nousivatesiin,jospaikkakunnallaasuiammattitaiteilijoita.seselittääselvityksen painopisteenammattitaiteilijoidenmerkityksestäpienissäjaisoissakunnissa. Pienissäkunnissaarvoaeinähty,silläniissäeiasuammattitaiteilijoita

6 6 (POWERPOINTsivu6) Taiteilijatovattärkeäresurssikuntienkulttuuritoimelle.Käsilläolevantutkimuksen mukaanvastaajista65näkiammattitaiteilijoillaolevansuuren(35%)tai kohtalaisen(30%)merkityksenkunnankulttuuripalvelujentuottamisessa.pienenä merkitystäpiti24vastaajista,jaammattitaiteilijoillaeiollutlainkaanmerkitystä vain%:nmielestä. Kaupunkimaistenkuntienkulttuuritoimetnäkivätammattitaiteilijoidenmerkityksen kohtalaisenataisuurena.maaseutumaisissakunnissahuomattavastivähäisempiosa muttakuitenkinylipuoletvastaajistaolisitämieltä( ) Myösalle000asukkaankunnissaharvemmatmuttakuitenkinylipuoletnäkivät ammattitaiteilijoidenmerkityksenyhtäsuurenakuinsuuremmatkunnat.( ) Kunasiaatarkasteltiinsuhteessakunnanetäisyyteenlähimmästäyli38000asukkaan kaupungista,ammattitaiteilijoidenmerkitysvähenimitäkauemmaskeskuksesta mentiin.alle10kilometrinetäisyydelläsuuremmastakeskuksesta ammattitaiteilijoidenmerkitystäpidettiinsuurenataikohtalaisena(90%).nämä kunnatovatpääsääntöisestipääkaupunkiseudunkaupunkejataimaakuntien keskuskaupunkeja,jolloinniissäasuvienammattitaiteilijoidenmääräonsuurempi kuinmuissakunnissa. KangasRuokolainen(2012)s Ammattilaistentyöskentelyedellytystenparantaminenkulttuuripalvelujenlisäämisen keinonaeisensijaannoussutselvityksessäratkaisunaesillekuinyksittäisissä vastauksissa (POWERPOINTsivu7) Vaikkatavoite(ammattilaistentyöskentelyedellytystenlisääminen)onkansallisen kulttuuripolitiikan,esimerkiksitaiteenkeskustoimikunnantavoitteistossa keskeisimpiäjakunnatkinpitivätkulttuuritoiminnanedistämistyössääntaiteilijoiden työskentelyätärkeänä,seeinäyttänytjalkautuneenkuntienkulttuuritoimen tavoitteistoon.syynäsiihenlieneetaiteenammattilaistenkeskittyminenvähintään maakuntakeskuksiin,jasilloinreaalinenkäsitysammattitaiteilijoiden

7 7 työskentelyedellytyksistäjaniidenparantamisestapuuttuumoniltakyselyyn vastanneiltapienemmiltäkunnilta. KangasRuokolainen(2012)s KankaanjaRuokolaisenselvityksenlopuksiesitetyistä,kuudestajatkotoimenpiteestä japarannusajatuksestayksikääneinostanutesiintaiteilijantyötäjaesittänytsiihen tukea (POWERPOINTsivu8) tuotannonedellytysonluovatyöniilläonkuluttajillesymbolistaarvoajaniilläon tekijätaitekijöitä,jotkaomistavatainakinpotentiaalisestitekijänoikeuksia KangasRuokolainen(2012)s Josraportti,Kuntienkulttuuritoiminnantuki-jakehittämispolitiikkalähtikinliikkeelle kulttuuritaloudennäkökulmasta,selvittämälläkulttuuripalvelujen hyödykkeiden tuotannonedellytyksinäluovaatyötä,niinloppupäätelmäeienäämuistanut tarkastellanäidenehtojentoteutumista.loppupäätelmäkeskittyitoimintaan itsessään,eisiihen,mitäoikeastaantuotetaan. Raportinesillenostamiakulttuurinsaatavuudenaukkojaetsittiinjaniilleluotiin toiminnallisiasovellutuksiajyväskylänyliopistonjaopetusminiteriönkuultohankkeessa.kulttuuristaköyhänkunnanongelmiaratkottiinhankkeessa,muttaei mallilla,jokavarmistaisiammattimaisentaiteensyntymisenvaankulttuuritoiminnan luomisestasinällään. Taiteilijantoimeentulo Lähestytääntaiteilijantoimeentuloaminkätahansaselvityksentaitilastoinnin näkökulmasta,johtopäätösonkaru.kuvataiteilijantoimeentuloonheikkoja viimeisemmäntiedonmukaanseonvieläheikentynytrakenteellisestisuhteessa

8 8 muunalantaiteilijoihin.eikötaiteilijantyöolesittenolekansantaloudellisesti hyödyllistä? Koskakansantaloudenmittareihineikuululaskeakulttuurintilinpitoa vaikuttavuudenperusteellavaanyksinkertaiselladebetkreditajattelulla;sekin vielälyhyenaikajänteensisällä,eitaiteellejuurilöydytaloudellistaperustetta.uusia laskentamallejakuitenkinkehitetään.vaasanyliopistojulkaisitänäkeväänä tutkimuksenmuseoidentuottamastahyödystätalousalueelleen. Suomalaisettaidemarkkinatovatheikkoja,edestunnetuimmattaiteilijammeeläyksin teosmyynnillä.vaikkataidesijoittaminenonyksiparhaitentuottavista sijoitustoiminnanmuodoista,eikukaanodotatilastollistaviittäsataavuottataiteen tuotonmahdollistarealisoitumista. Kuvataiteilijantyöstäonedelleenkapeajaliittyytaidekauppaan.Toisellapuolen etsitääntaiteilijantyöhönsoveltavantaiteenperustetta.puhutaantaiteellisten menetelmienkäyttämisestä,taiteellistamisestajataiteellistumisesta;taiteilijan soveltavastatyöstä;taiteenhyvinvointivaikutuksestajataiteestarakennetussa ympäristössä.nykytaidetaiteentuotekehittelynätaitaiteilijanjokapäiväisentyön luomainnovatiivinenkehräeivätjuurioleperusteinaesillä. Mitensiistaiteilijantyönkumulatiivisenmerkityksenosoittamiseksivoitaisiin tuottaalaskentamalli?eilaskentamallia,muttataideedellä-näkökulmaavoitaisiin käyttäämm.kuntienkulttuurityönhankkeissa. Kuntataiteilijanmalli AnitaKangastutkikuntienkulttuuritoiminnantuki-jakehittämispolitiikkaamyös 2011,silloinyhdessäKaleviKivistönkanssa.LakiTaiteenedistämiskeskuksestaastui voimaan2013jatoteutuneessakeskusvirastomallissakankaanjakivistönuhkakuva alueellisestataidetoimikunnastakeskusvirastonalakonttorinatoteutui. KankaanKivistönselvityksessäehdotettuläänintaiteilijamallionminustasilti

9 9 edelleenmahdollinenjamielenkiintoinen,vaihtaisinvainnimenkuntataiteilijaksi erotuksenanykyisenläänintaiteilijantehtäviin.taiteilijamallinkehittämistyötä tukevatmielestänikaikkihallinnollisetjaalueellisethankkeet (POWERPOINTsivu9) Vahvistetaanläänintaiteilijajärjestelmääjasuositellaanläänintaiteilijansijoittumista alueellisentaidetoimikunnantoimialueeneriosiin.tavoitteenaon,että läänintaiteilijantyöjasiihenliittyvätprojektiteivätkatkeataiteilijanlopettaessa tehtävänsä,vaanprojektienjatkuminenmietittäisiinläänintaiteilijaanimitettäessä. Tavoitteeseenvoidaanpäästäsiten,ettäläänintaiteilijanvalintaolisikaksivaiheinen: Alueellinentaidetoimikuntakäynnistääalueensakunnilletaimuilletoimijoillecall fortenders-tyyppisenhaun,jolloinhakemukseenpitäisisisältyäidealäänintaiteilijan projektista,senverkostoista,toimintaideastajapohdinnoista,mitenasiatvakiintuvat hankkeenpäättymisenjälkeen. Taidetoimikuntakäsitteleekuntien(taikuntaryhmientaimuidentoimijoiden) aloitteetjavalitseekunnan/alueen,johontyösuhdetehdäänjasenjälkeentyösuhde laitetaanyleiseenhakuun. Taidetoimikuntatekeevalinnankuntaa/muutatoimijaakuultuaan. Läänintaiteilijaksivalitaanammattitaiteilijataierityisinperusteluinanimaattori 1 tai tuottaja. Perustelu:Osanataiteenkeskustoimikunnanorganisaatiotaalueellisten taidetoimikuntiensubstanssiohjaukselleammattitaiteenedistämisessäonluotu hyvätedellytykset.samallaalueellisettaidetoimikunnatovatentistäirrallisempia muustaaluehallinnosta,jonkatehtäviinkuuluumyöskulttuuripolitiikanjaluovien toimialojenkehittäminen.ongelmallisimmillaanalueellisistataidetoimikunnistavoi 1 KangasjaKivistö(2012)s.20.Animaattoritoimijannimikkeenäyleistyi1970-luvulla Euroopanneuvostonkulttuuripoliittisissaasiakirjoissa.Sesuomennettiinmm.termillä elävoittäjä.englanninkielinenvastine drivingforce kuvaamyössitä,mitätermillä tarkoitetaan.tässäyhteydessävoitaisiinpuhuaalueellisenjakunnallisenkulttuuritoiminnan elävöittäjästätaikulttuuritoimintakomitean(1974:2)aikanaanlanseeraamallanimikkeellä kulttuuri/taideohjaajasta.

10 10 muodostuaeräänlaisia taiteenkeskustoimikunnanaluekonttoreita.jotta toimikunnatvoisivatantaatähänastistavahvemmanpanoksenalueellisen kulttuuripolitiikanmuotoilemiseen,niidentulisitoimiakiinteässäyhteistyössä muidenalueellistakulttuuripolitiikkaatoteuttavientoimijoiden,kutenely- keskusten,taiteenaluekeskustenjamaakunnanliittojenkanssa. Läänintaitelijajärjestelmäonosoittautunuterittäintoimivaksijärjestelmäksi.Ainoa ongelmaonprojektienkatkeaminenilmanjälkihoitoa.järjestelmänvahvistaminenon tärkeätä. Vahvistetaanläänintaiteilijajärjestelmääjasuositellaanläänintaiteilijansijoittumista alueellisentaidetoimikunnantoimialueeneriosiin.tavoitteenaon,että läänintaiteilijantyöjasiihenliittyvätprojektiteivätkatkeataiteilijanlopettaessa tehtävänsä,vaanprojektienjatkuminenmietittäisiinläänintaiteilijaanimitettäessä. KangasjaKivistö(2012)s Kuntataiteilijanmallijahuomiopitkäkestoisuudestaovatminustaansiokkaita.Mutta annetussamallissamäärittelyperuste,mitätarvitaanonkontrolloitujavietypois taiteenammattilaisiltakuntapäättäjille.miksipitääajatella,ettäkuntataiteilijanpitää tehdäjotakinennakkoonmäärättyäjamitenonmahdollista,ettäammattilaisten työtävoivatmäärittääei-ammattilaiset?eikötätävoisiosuvamminjaparemmin toteuttaavertaisarvioinninperiaatteella? PuhuessaanSuomenTaiteilijaseurankokouksessajoulukuussa2013,Taiteen edistämiskeskuksenjohtajaminnasirnönostiesillekuntataiteilija-ajatuksen.hän puhuipilottihankkeesta.ajatusesiteltiintaiteilijantyöllistymisenjasosiaalisen asemanparantumisennäkökulmasta.seeipitänytsisälläänajatusta,jossakunta päättäisikuntataiteilijantarpeestaankulttuuripoliittisenapäätöksenävaansirnö hyppäsikysymyksestäylimaininnalla mitähesielläsittentekisivätkään. Palkattunataiteilijanakunnassa,erilaisiamalleja

11 11 Läänintaiteilijannimikeonsäilytetty,muttakuinvaivihkaa,tapahtuneena, hyväksyttynä,tosiasianataidetoimikuntatyöhöneienääkaivatataiteilijoita. Organisaationluottamustoimenatehtäväänvertaisarviointityöhönkyllä,mutta organisaatiomallissataiteilijoiltaeienääsittenhalutakuullaaktiivisiataide-ja taiteilijapoliittisiakannanottoja. Alunperinläänintaiteilijantyökuvaankuuluiosanaomataiteellinentyö,nykyisin läänintaiteilijaneitarvitseollataiteilija.yksialemmankorkeakoulututkinnon palkkaluokanammatti,jostataiteilijasaityöstääntoimeentuloaonsiisviety taiteilijoiltapois. Liittyentähänesitelmäänlähetinrajatulleryhmälleeripäättäjiä(paikallisissa taiteilijajärjestöissä,valtakunnallisissaedunvalvontajärjestöissä,taiken asiantuntijoillejavirkamiehille)seuraavankysymyksen: (POWERPOINTsivu10) Hyvävastaanottaja, olenvalmistamassapuheenvuoroakulttuuritutkimuksenpäivillejoensuussa ,työryhmäänTaidejataiteilijakulttuuripoliittisessaarvokeskustelussa. Esitelmäniaiheonajatuskuntataiteilijuudestataiteilijantyönä,ks.lyhytkuvaus liitteenä.toivonvastaustasiallaoleviinkahteenkysymykseenja kommenttiasiaiheeseen. Kannatatkoajatusta? Sopisikoehdotusmielestäsilobattavaksitavoitteeksiseuraavallehallituskaudelle? Enkuvailluttarkkaamallia,mitätarkoitankuntataiteilijuudella.Sehämmensiosaa vastaajista,osarakensikuntataiteilijantoimenkuvanitse.minullevastattiin jokaisestaasiantuntijaryhmästä;virkamiehet,paikallisettaiteilijaseuratja

12 12 valtakunnallisetjärjestöt,jaolenkiitollinenkanssanikäydystävuoropuhelusta. Art (POWERPOINTsivu11) http://www.art360.fi Art360EU-hankkeen,Kuvataiteenuusienliiketoimintamallienjamanageroinnin kehittäminen,ensisijainentavoiteolinostaataiteilijaseurojenjataiteilijoiden käytännönläheistäliiketaloudellistaajattelua.hankkeenkustansieuroopan sosiaalirahasto.omankäsityksenimukaanhankkeessakehittyikaksikonkreettista vaikuttavuutta. Taidelainaamotoimintaanpanostaminenjohtitaiteilijaseurojenlainaamotoiminnan kasvuunhankkeeseenosallistuneitataiteilijaseurojalaajemmin.kielteisiäpuolia, tokisinälläänhyvässäasiassa,olivatkolmannensektorintoimijoidenjoutuminen kaupallisiksitoimijoiksi:ennakoimatonkilpailuasetelmakaupallistengallerioiden kanssajapiententoimijoidenjoutuminenhallitsemattomasti arvonlisäverovelvollisiksi,jostaaiheutuimyöskonkurssinuhkaa.vapaaehtoisvoimin hoidetuttaloudetjoutuivatvaikeuksiinjaveroasioitaonsittemminpuitumyös oikeudessa.toisaaltaonsyntynytseuroistairrallisiapopup-taidenäyttelyitä,niissä taiteilijatjataideryhmätkäyvätitsekauppaa,ilmantaiteilijaseuranottaman välitysprosentinjasiihenliittyvänkorkeammanarvonlisäveroprosentinrasitetta.on syntynytmyöskaupallistuneitataiteilijaseurojakritisoivaaliikehdintääjatapahtunut onriitaannuttanuttoimijoitaaatteellisestitainostanutesilleuuttakeskustelua taiteenmerkityksestäjasisällöstä. Taiderakennetussaympäristössä-hankejatkuuYmpäristötaiteensäätiönjaSuomen Taiteilijaseuranvoimin,kukaaneioikeintarkkaantiedämiten,mutta hallitusohjelmaankirjoitettunataiderakennetussaympäristössäjaprosenttitaiteen edistämisentyöjatkuvatrahoitettuina.valtiontaidemuseonsäätiöittämisen-muutos

13 13 pitääsisälläänmm.hallinnoinnin,konservoinninjaneuvonnankysymyksiä,jotka liittyvätjulkisentilantaiteeseen.ruotsissavastaavaasiaonratkaistuperustamalla näilleasioilleomavirasto. Art360-hankeoliensimmäinenkuvataiteenalantoimijoidenEU-yhteishanke. Käsittääksenimyösensimmäinen,jotaomaopetus-jakulttuuriministeriömmeohjasi. Hankeenohjeistustamuutettiinkolmestialoitusvaiheessajahuhukertoiohjeistuksen lopultaolleentiukimmankoskaannähdyn.kuvataiteentoimijatolivatpieniä,mutta siltivainsuurimmatkaupungitpystyivättakaamaanvaadittavanomavastuun seuroilleen.hankekoordinoinninjahallinnonosuusaiheuttihenkisestikielteisen yllätyksenpienilletoimijoillesuuruudellaan.enkäminäosaasuoraannimetä taiteilijaa,jotahankeolisisuoraantyöllistänyt.hankekeskittyitaiteenkolmannen sektorintoimijoihintaidemyynninväliportaana. Lappionmaantieteellisestiainoaalue,missäArt360hankkeentosiasiallinensisältö onmielestänisaanutjatkoamagentassa( ) (POWERPOINTsivu12) http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Yksikot/Koulutus--jakehittamispalvelut/Koulutus-ja-kehittaminen/Magenta---Lapin-visuaalisen-alantaiteilijoille-( ) Magenta-hankkeenlähtökohtanaonlappilaistenvisuaalisenalantaiteilijoiden työllisyydenjatoimintaedellytystenparantaminenkehittämällätaiteilijoiden täydennyskoulutustajakuvataiteenmanageriosaamista.magentahankkeestaon osoitettavissamalli,missätaiteilijantyötäkoordinoidaanjajohdetaanmanagerilähtöisesti.manageriorganisoi,koordinoijamäärittäätaiteilijanprojektit (POWERPOINTsivu13) Ateljeetyöhön,Opetukseen,TilaustöihinjaAsiantuntijuuteeen

14 http://www.art360.fi/wp-content/uploads/Taidosta-toimeen.pdf TaijaLeinonenpitiArt360koulutustilaisuudessaluennonTaidostatoimeen!Siinä taiteilijantyöjaettaanateljeetyöhön,opetukseen,tilaustöihinjaasiantuntijuuteeen Siinäeiluetteloidatuottamista,koordinointiajarahoituksenhallintaaosaksi taiteilijuutta.toisinkuinmitätapahtuujokaisentaiteilijanarjessatosiasiallisesti. LapintaiteilijaseuraonjatkanuthyväksikokemansaMagentassaluodunmanagerimallintoteuttamista.LapintaiteilijaseuranpuheenjohtajaMariaHuhmarniemi vastaakinkysymykseenikuntataiteilijuudesta: (POWERPOINTsivu14) Haasteenajatavoitteenamielestäniolisitodellakintuodataiteilijanosaamistakuntiin muttajostaiteilijajäisikunnassayksinilmantyönohjausta,eihäntaitaisisaada paljoaaikaa.mielestänitaiteilijantulisivoidatyöskennellämanagerin koordinaattorinkanssayhdessä.rakenteellisestituntuisimielestäni yksinkertaisemmalta,ettäkunnatostaisivattaiteeseenperustuviapalveluja,joita taiteilijaseuratvoisivatkehittääjamyydä.minustaonepärealististaajatella,että kunnassaolisitöissätaiteilija,jokatekisitäysinvapaatataidetta;maalaisimaalauksia esimerkiksi. Minustaolisitärkeää,ettätaiteilijavoisitehdätaidetta,muttasaisityönohjausta esimerkiksisijoittumisessakunnankentälletaivoisityöskennellätyöparinkanssa (koordinaattori,manageri) Toinenmallipaikkaansitoutuneenkuntataiteilijantyöstäonsaanutkäytännöllisen aloituksenkankaanraportinjälkeisessä,aiemminviittaamassanikuulto-hankkeessa. KUULTO-hankkeessaetsittiinpilottiprojektejajoillaKankaanselvitystöissäesiin tulleitakunnankulttuuripalvelujenpuutteitajaheikkouksiakorvattiin.seuraava selvityksiinpohjaavavaiheonnyt,17.4.hakuaikansapäättänytkehittämishanke. Hankeontoteutunutmyös2012ja2013.

15 (POWERPOINTsivu15) www.jyu.fi/kuulto https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppiaineet/kup/tutkimus/tutkprojhank/kuult o/kuulto_esitys.pdf lttuurin_kehittamishankkeet_kunnissa_ja_alueilla.html?lang=fi Opetus-jakulttuuriministeriönkulttuuripolitiikanstrategian(2009)mukaanvuoteen 2020mennessäkulttuuriakoskevatasiatovattulleetosaksialueellistajamuuta yhteiskunnankehittämistä,kulttuuripalvelutovattasa-arvoisestikaikkiensaatavissa jasaavutettavissa,taidelaitostenkehittämistoimintaonaktiivista,eriväestöryhmien osallisuusjaharrastusmahdollisuudettoteutuvatjakansalaisetosallistuvat aktiivisestikulttuurielämään. Hankkeet,joillaparannetaanasukkaidenmahdollisuuttaosallistuataide-ja kulttuuripalveluidensekä-toimintojensuunnitteluun,toteuttamiseenja käyttämiseenesimerkiksialueellisestajaasukkaidentaloudellisestataisosiaalisesta näkökulmasta. Hankkeet,joillakehitetäänseudullisia,alueellisia,poikkihallinnollisiataimuita yhteistyöratkaisujataide-jakulttuuripalveluidentuottamiseenjakulttuuritoiminnan kehittämiseen TaiteenedistämiskeskuksenkuntayhteistyöstävastaavaKeski-Suomen erityisasiantuntijasariilmolaavasiminulle17.4.päättynyttäokm:ntaiteenja kulttuurinkehittämishankkeetkunnissajaalueilla-hakua.hänenmukaansatätä

16 16 hankerahaasaattoihakeamyöstaiteilijanpalkkaamiseenkuntiintaiteelliseentyöhön. Jaettavaarahaaon900000tuhattaelinoinneljänkymmenentaiteilijan vuosiapurahanmäärä (POWERPOINTsivu14,5) Tavoitteenaonettä,taiteilijatekeekunnissatyötäyhteisöillejayhteisöjenkanssa. Ohjeistustakunnilleontehtyesimerkiksisiten,ettätaiteilijataitaiteilijoitapalkattaan koko-taiosa-aikaisiksikolmenneljänkunnanalueelleaktivoimaanalueen asukkaitataiteentekemiseen.taiteilijallaonmahdollisuusmyösomaehtoiseen taiteentekemiseen,kunhantyöperustellaanyhteisöllisesti:esimerkiksi kuvataiteilijannäyttelyntuleekiertääalueillajaseoheenliitetääntyöpajoja,joissa taiteilijaavaanäyttelynsäsisältöjäjakäyttämäänsätekniikkaa Onmielenkiintoistanähdä,hyväksytäänköhankkeeseenlopultavapaataiteilijantyö jamillaisiahanke-ehdotuksiapäätyytoteutettavaksi (POWERPOINTsivu16) Tavoiteon,ettämuutamanvuodenpäästämeilläolisiuseitaeriyleisöjen kummitaiteilijoita,joitavoisimmetyöllistääpuolipäiväisestikokovuodenympäri. Kummitaiteilijuushaettaisiinainavuodeksikerrallaan,muttauusientyötapojenjatilaisuuksienlöytyminenhyödyttäisisekätekijöitäettäalueenihmisiäpysyvästi. Pilottivaiheessahaemmesiislastentaidetyöpajojentekijäätaitekijöitä,joidenpitäisi kiertääkokoverkostonalueella http://www.taike.fi/fi/web/varsinais-suomi/hankkeet/- /project/viewproject/ Varsinais-SuomessatoteutuneessaKuulto-hankkeenpilotissamistääntaiteilijan vapaantyönrahoittamisestasiiseioleollutkyse,vaanjonkinlaisentaideohjaajan

17 17 palkkauksestapuolipäiväisenä.nämämalliteivätlähdeliikkeellesiitä,ettätaiteilijan työitsessäänolisitoteutumisensapaikkakunnallaarvokastataiesimerkillistä. Taideohjaajantyöonennaltamääriteltyäjaohjattavissaolevaa.Vuonna2013 hankerahaaonjaettuvaltakunnallisilleorganisaatioille,mm.britishcounciljaturun kauppakorkeakoulu.onkomahdollista,ettäyksittäinenkuntataiyksittäinenkunta taiteilijankanssayhdessävoiollasamassahankehaussayhdenvertaisesti valtakunnallistenorganisaatioidenkanssa? (POWERPOINTsivu17) taiteellistenmenetelmienkäyttämisestä,taiteellistamisestajataiteellistumisesta;ja taiteilijansoveltavastatyöstä Esimerkiksiyhteisötaiteessaonsisäänrakennettuajatusennakoimattomuudesta, epäonnistumisestajasuunnitelmienvaihtumisesta,projektinkeskeyttämisestätai jatkamisestauseammanvuodenkuluttua.mielestänivoiperustellustikysyä,voiko ohjattunavuodenprojektinataihankerahoituksellatoteutetuntyöllistämishankkeen ehdoillatehdätaiteilijantyötä?ajattelen,ettätaiteilijantyötoteutuuainoastaan taiteilijanomanatyönä. Residenssitaiteiljat Kolmannenmallinajatellakuntataiteilijantyötätarjoavatpaikkaansitoutuneet säätiötjaresidenssit.esimerkiksiwihurinsäätiörovaniemelläjakoneensäätiön SaarenKartanoylläpitävätresidenssitoimintaa.Kutsututresidenssitaiteilijatsaavat tilantyöskentelyäjaasumistavartensekärahoituksenelinkustannuksiin. Residenssitoiminnanajatuslienee,ettätaiteilijanläsnäoloitsessäänonpaikalle arvokasta (POWERPOINTsivu18) http://www.koneensaatio.fi/fi/kartano/esittely/

18 http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Taide/Vierailevat-taiteilijat Silloinkin,kunresidenssiineikuuluapurahaaelinkustannuksiin,tairesidenssistä peritäänjopavuokra,sitähaetaantaiteilijanomallataiteellisellavakuuttavuudelle: portfoliollajaansioluettelolla.tavallistaon,ettäliitteeksipyydetäänsuunnitelma mitätaiteilijaaikoooleskelunsaaikanatoteuttaa.toisettaiteilijatkokevattässä tekijänoikeudellisenriskin.yksityisilläsäätiöillätavoitteetsitouttaataiteilija paikkaanjamäärättyihintavoitteisiinvaihtelevatjaovatmonipuolisia. UuttaSerlachius-residenssiä(eisisällästipendiä)tarjotaanseuraavallatavalla: (POWERPOINTsivu19) Residenssitoiminnantavoiteonluodauusiayhteyksiätaiteentekijöiden,tutkijoiden jakuraattorienvälille.työhuoneenjamajoituksenlisäksiresidenssitarjoaa kontaktejapaikalliseentaidekenttäänjamahdollisuuksiayhteisöllisiinprojekteihin paikallistenkanssa http://www.serlachius.fi/fi/residenssi/ Mielenkiintoisestiyhteisöontässäkuvattumateriaalina,jokaonkuinilmaisena etuutenataiteilijankäytössä. Yhteenveto Mitäänselkeätämallikuntataiteilijuudestaenpystyesittämään.Ajattelenkuitenkin kiinnostuksella,ettäluotaisiinerillishanketaiteilijoillekuntienkulttuurisentasaarvoisuudenjataiteensaavutettavuudennimissä,siinätaikenasiantuntijaverkosto, taidetoimikunnatvalitsisivathankkeenkuntataiteilijat.ainoanapysyvänäehtonaja erona,etteikyseessäkuitenkaanoletaiteilija-apuraha,ontaiteilijanasuinpaikka keskustenulkopuolella.

19 19 Toivonvoivanitohtorityössäniesittää,ettätaiteilijantoimintaitsessääntuottaaniin henkistäjataloudellistahyvinvointiatoteutumisensapaikkakunnalla. Kansallistaiteilijoiden(Gallen-Kallela,Engberg,Thesleff,Kaivanto)valtakunnallisella vaikuttavuudellaasianvoiosoittaahelposti.muttatulevaisuusmallinajanykyhetken perusteenapaikkaansitoutuneentaiteilijantyöntukemistaeitarvitsenähdä perusteltavana;taiteilijatyönmerkitysitsessäänonhelppokieltää,silläsen merkitystäeipystytälyhyelläaikavälilläosoittamaan.toisaaltaontunnustettua,että taiteilijaoninnovatiivinenydin,jonkasoveltavaakäyttöävoitehdätoisenalan ajattelussa.ajatuksenaontaidejataiteilijakoskemattomanatoiminnanytimessä. Taloudellisenhyödyn,soveltavankäytönjaosoitettavanmateriaalintuottamiseen tarvitaanmuitakuintaiteenvälineitä. (POWERPOINTsivu20)

Osaamisen johtaminen Tilastokeskuksessa

Osaamisen johtaminen Tilastokeskuksessa Osaamisen johtaminen Tilastokeskuksessa Tilastokeskus valtiovarainministeriön hallinnonalaan kuuluva, mutta itsenäisesti toimiva valtion virasto yli 900 ihmisen työpaikka tuottaa yhteiskuntaoloja kuvaavia

Lisätiedot

POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMUSLOMAKE

POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMUSLOMAKE POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMUSLOMAKE Tällä lomakkeella yrittäjä voi Pohjanlahden Rantatien tavaramerkin käyttöoikeutta. Hakemuslomake sisältää kysymyksiä tuotteen, palvelun tai kohteen laadusta,

Lisätiedot

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KULTTUURIFOORUMI - KULTURFORUM 12.3.2015 TEEMARYHMÄT 1. Luovan alan yrittäjyys 2. Kolmannen sektorin yhteistyö 3. Kulttuuri- ja

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Etnografia palvelumuotoilun lähtökohtana

Etnografia palvelumuotoilun lähtökohtana People-centric problem solving Etnografia palvelumuotoilun lähtökohtana Gemic on strategiseen tutkimukseen, ihmislähtöisiin innovaatioihin ja liiketoiminnan kehittämiseen erikoistunut konsulttitoimisto.

Lisätiedot

Alijärjestelmän mittaus ja muita epätäydellisiä mittauksia

Alijärjestelmän mittaus ja muita epätäydellisiä mittauksia T-79.4001 Tietojenkäsittelyteorian seminaari 0..008 1 Alijärjestelmän mittaus ja muita epätäydellisiä mittauksia Loepp & Wootters, Protecting Information, luvut.4-.5 T-79.4001 Tietojenkäsittelyteorian

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI

KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI 1 LAUSUNTO, 11.8.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33, 00023 Valtioneuvosto Meritullinkatu 8, Helsinki 17 KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI

Lisätiedot

Mitä arviointi on? Miksi pitää arvioida?

Mitä arviointi on? Miksi pitää arvioida? Mitä arviointi on? Arviointi on prosessi, jossa tehdään todistusaineistoon pohjautuen ja tiettyjä perusteita käyttäen päätelmiä projektin / toiminnan arvosta. Perusteet ovat arviointikriteerejä, joiden

Lisätiedot

Puheenjohtajan yhteenvetona keskeiset teemat: potilas nousee keskiöön, johtaminen, kehittäminen ja muutoshallinta; tuottavuus ja tuotteet

Puheenjohtajan yhteenvetona keskeiset teemat: potilas nousee keskiöön, johtaminen, kehittäminen ja muutoshallinta; tuottavuus ja tuotteet PÖYTÄKIRJA 1 (3) Projektin nimi: Monimutkaisten palvelukokonaisuuksien hallinta simuloinnin ja pelien avulla Projektin lyhenne: MOSAIC Projektin numero: TEKES rahoituspäätös 40272/13; Vertti-numero 83890

Lisätiedot

Tiedonkeruu, -hallinta ja testiympäristöt

Tiedonkeruu, -hallinta ja testiympäristöt Tiedonkeruu, -hallinta ja testiympäristöt EVE-tutkijatyöpaja. 14.2.2013 Fasilitaattori: Johan Wallin/Synocus Työpari ryhmässä: Sakari Nokela/Centria Juha Röning/Oulun yliopisto, Antero Alku /Aalto, Aleksi

Lisätiedot

Kulttuurin Ketju Kulttuurimatkailutuotteiden jakelukanavaselvitys 2011 YHTEENVETO

Kulttuurin Ketju Kulttuurimatkailutuotteiden jakelukanavaselvitys 2011 YHTEENVETO Kulttuurin Ketju Kulttuurimatkailutuotteiden jakelukanavaselvitys 2011 YHTEENVETO 12.12.2011 INNOLINK RESARCH OY Tutkimusjohtaja xxx Tutkimuspäällikkö xxx KULTTUURIN KETJU / KULTTUURIMATKAILUTUOTTEIDEN

Lisätiedot

13.11.2013. Viite: Lausuntopyyntönne 14.10.2013, 346/2012 Uusimaa-ohjelma: visio ja strategia 2040, strategiset valinnat 2014-2017

13.11.2013. Viite: Lausuntopyyntönne 14.10.2013, 346/2012 Uusimaa-ohjelma: visio ja strategia 2040, strategiset valinnat 2014-2017 LAUSUNTO 1 (5) Uudenmaan liitto toimisto@uudenmaanliitto.fi Viite: Lausuntopyyntönne 14.10.2013, 346/2012 Uusimaa-ohjelma: visio ja strategia 2040, strategiset valinnat 2014-2017 Kiitämme mahdollisuudesta

Lisätiedot

Lähipalvelut mitä nekin nyt ovat?

Lähipalvelut mitä nekin nyt ovat? Lähipalvelut mitä nekin nyt ovat? Sisältö Lähipalveluiden käsitemäärittely 3 Asiakaslähtöisyys 5 Lähipalveluiden määritteleminen 8 Valtakunnallinen taso 8 Kunta- ja aluetaso 8 Asiakastaso 9 Asiakas- ja

Lisätiedot

Juha Eskelinen. Henkilöstöanalyysit liikkeenjohdon päätöksenteossa. KTM Juha Eskelinen työskentelee konsulttina ja yrittäjänä omistamassaan

Juha Eskelinen. Henkilöstöanalyysit liikkeenjohdon päätöksenteossa. KTM Juha Eskelinen työskentelee konsulttina ja yrittäjänä omistamassaan Juha Eskelinen KTM Juha Eskelinen työskentelee konsulttina ja yrittäjänä omistamassaan Melkior Oy:ssä. Hän on työskennellyt henkilöstösuunnittelun, henkilöstöön liittyvän päätöksenteon sekä henkilöstöprosessien

Lisätiedot

Omistajapolitiikka määritellään muodostuvan omistajastrategiasta / omistajapoliittisista linjauksista ja konserniohjauksesta.

Omistajapolitiikka määritellään muodostuvan omistajastrategiasta / omistajapoliittisista linjauksista ja konserniohjauksesta. Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 liite nro 7 (1/6) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI 10.12.2012 OMISTAJAPOLITIIKAN LINJAUKSET Omistajapolitiikka määritellään muodostuvan omistajastrategiasta / omistajapoliittisista linjauksista

Lisätiedot

KYSELYTULOKSET. Kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille. Kehittämistyöryhmä Kari Kunnari, rehtori SIMON KOULU

KYSELYTULOKSET. Kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille. Kehittämistyöryhmä Kari Kunnari, rehtori SIMON KOULU SIMON KOULU KYSELYTULOKSET Simon koulun vanhemmille lähettiin kysely koulun toiminnasta marraskuussa 2. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 92 henkilöä. Kyselyssä esitettiin kuusi väittämää koulun eri toimialoilta.

Lisätiedot

KANSALAISRAATITYÖRYHMÄ I KOKOUS 30.8.2013

KANSALAISRAATITYÖRYHMÄ I KOKOUS 30.8.2013 KANSALAISRAATITYÖRYHMÄ I KOKOUS 30.8.2013 Hankkeen rooli Organisoi työryhmien työskentelyä, hoitaa kokoon kutsumisen, etsii toimivia käytäntöjä ja toimintamalleja, järjestää tutustumiskäyntejä tai asiantuntijoita

Lisätiedot

AHJO toimintamalli Liite 1

AHJO toimintamalli Liite 1 Ahjo, uusi turkulainen yrityskehitysympäristö Ahjo on uusi turkulainen yrityskehitysympäristö, joka yhdistää Turun alueella toimivat nykyiset startup- ja hautomotoiminnot vahvasti verkottuneeksi, monialaiseksi

Lisätiedot

Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen

Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen Toimintaohjelma 2009 2013 -väliraportti Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:23 Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen Toimintaohjelma

Lisätiedot

Palvelumuotoilua Kailon saarella. Case: Naantalin Muumimaailma

Palvelumuotoilua Kailon saarella. Case: Naantalin Muumimaailma Palvelumuotoilua Kailon saarella Case: Naantalin Muumimaailma Hele Reunanen / Kulttuurin ketju -hanke, Turku Touring 19.5.2010 Johdannoksi Muumimaailma on hyvä esimerkki kohteesta, jossa palvelumuotoiluun

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.2.2014 Liite 3 HAMINAN KULTTUURIOHJELMA

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.2.2014 Liite 3 HAMINAN KULTTUURIOHJELMA HAMINAN KULTTUURIOHJELMA 2014-2017 1. JOHDANNOKSI Haminan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan 20.3.2013, että Haminalle ryhdytään laatimaan kulttuuriohjelmaa. Ohjelman tarpeellisuutta

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Oulun seudun kuntien lapsi- ja nuorisopolitiikka vuoteen 2025

Oulun seudun kuntien lapsi- ja nuorisopolitiikka vuoteen 2025 Ohjelma-asiakirja hyväksytty seutuhallituksessa 18.4.2012 Ohjelma-asiakirja käsitellään seutuvaltuustossa 14.6.2012 Oulun seudun kuntien lapsi- ja nuorisopolitiikka vuoteen 2025 Oulun seutu / TUKEVA -hanke

Lisätiedot

Net Effect Oy Katri Haila Lauri Salmivalli Petri Uusikylä Petri Virtanen. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) arviointi

Net Effect Oy Katri Haila Lauri Salmivalli Petri Uusikylä Petri Virtanen. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) arviointi Net Effect Oy Katri Haila Lauri Salmivalli Petri Uusikylä Petri Virtanen Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) arviointi PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö

Lisätiedot

Lapin kuvataiteen kentän kehittämisen malli

Lapin kuvataiteen kentän kehittämisen malli Lapin kuvataiteen kentän kehittämisen malli 1 (Vas.) Lehtori ja kuvataiteilija Maria Huhmarniemi luennoimassa Magenta-hankkeen avajaisseminaarissa Rovaniemi Design Weekillä helmikuussa 2012. Avajaisseminaarin

Lisätiedot

Esimerkki uudistuksen kannustavuudesta:

Esimerkki uudistuksen kannustavuudesta: Museoita, teattereita ja orkestereita kannustetaan panostamaan laadukkaaseen ja monipuoliseen toimintaan, joka on mahdollisimman laajan kävijäkunnan saatavilla ja saavutettavissa Esimerkki uudistuksen

Lisätiedot

MINNO Metropolia 2014 - Loppukatselmus. Kotisatama Järjestelmät 14.11.2014

MINNO Metropolia 2014 - Loppukatselmus. Kotisatama Järjestelmät 14.11.2014 MINNO Metropolia 2014 - Loppukatselmus Kotisatama Järjestelmät 14.11.2014 Mikä MINNO on? Innovaatioprojekti, joka sisältyy jokaisen Metropolian opiskelijan opetussuunnitelmaan. Opinnot toteutetaan usein

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN MATKAILUSTRATEGIA

NAANTALIN KAUPUNGIN MATKAILUSTRATEGIA NAANTALIN KAUPUNKI MATKAILUSTRATEGIA 1 NAANTALIN KAUPUNGIN MATKAILUSTRATEGIA NAANTALIN KAUPUNKI MATKAILUSTRATEGIA 2 Johdanto Strategiaan kirjatun visionsa mukaan Naantali on itsenäinen, kestävästi kasvava,

Lisätiedot

DigiDemo-ohjelmasta tuetut hankkeet 2007-2011. Tarja Savolainen. Cuporen verkkojulkaisuja DigiDemo 9/2011 1

DigiDemo-ohjelmasta tuetut hankkeet 2007-2011. Tarja Savolainen. Cuporen verkkojulkaisuja DigiDemo 9/2011 1 DigiDemo-ohjelmasta tuetut hankkeet 2007-2011 Tarja Savolainen Cuporen verkkojulkaisuja DigiDemo 9/2011 1 Cuporen verkkojulkaisuja 9 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Kirjoittajat ja Kulttuuripoliittisen

Lisätiedot

Tulevaisuuden johtaja johtaa. Innovatiivisuutta. verkostoitumalla

Tulevaisuuden johtaja johtaa. Innovatiivisuutta. verkostoitumalla Tulevaisuuden johtaja johtaa Innovatiivisuutta verkostoitumalla Onnistujissa on yhteistä keskinäinen Toim. huom. riippuvuus Virtuaaliorganisaatioiden johtaminen onkin osoittautunut tässä ajassa kriittiseksi

Lisätiedot