Työryhmä: Taide ja taiteilija kulttuuripoliittisessa arvokeskustelussa. Kulttuuritutkimuksen päivät Joensuussa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työryhmä: Taide ja taiteilija kulttuuripoliittisessa arvokeskustelussa. Kulttuuritutkimuksen päivät Joensuussa 24. 25.4.2014"

Transkriptio

1 1 TiinaLamminen Työryhmä:Taidejataiteilijakulttuuripoliittisessaarvokeskustelussa. KulttuuritutkimuksenpäivätJoensuussa Avainsanat:Kunta,taide,taiteilija Otsikko:Kuntajataiteilija,kuntataiteilija Kuntaliitoksistaja-uudistuksistapuhuttaessaeimainitakulttuuripalveluja.Kunnat järjestävätkulttuuritoimensaitsenäisesti.niilläeiolevaltionmääräämiä,yhtenäisiä velvoitteitakulttuurinsuhteen.taidejakulttuurieivätmyöskääntavallisestiole mukanamaakunnallisissastrategioissa.vuoden2013alustavoimaanastunutlaki Taiteenedistämiskeskuksestamuuttialueellisettaidetoimikunnatkeskusviraston paikalliskonttoreiksi. Muutosrajasitaidetoimikuntienjärjestämääpaikallistatoimintaa.Alueellinen kulttuuripolitiikkajasenohjausovatlevällään. Voisivatkoammattimaisestakulttuuristajataiteestaköyhätkunnatpalkataitse taiteilijoita?kulttuuritaihistoriaeivättulemäärittämäänuusiakuntia,määritelmän tarvetuleetaloudesta.nykykunnissaomaakulttuuriperintöäarvostetaan.olisiko uusissakunnissatarvettakuntataiteilijalle? Perustuslaillaonturvattutaiteenjataiteilijanautonomiasekäkulttuuriperintö.Valtio toteuttaaperustuslainvelvoitettaantukemallataiteilijoitamm.vertaisarvioinnilla jaettavalla,suorallataiteilijatuella,tekijäoikeuksiasuojaamallajataiteentekemisen verotuskäytännöillä.voisikoperustuslainvelvoitetoteutuamyösaluetasolla kuntataiteilijantyössä? (POWERPOINTsivu1) http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1999/ Suomenperustuslaki lukuperusoikeudet16 Sivistyksellisetoikeudet17 Oikeusomaankieleenja kulttuuriin

2 http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66925/ pdf?sequence=1Rautiainen,PauliKuvataiteilijanoikeudellinenasema Ammattimaistataiteellistatoimintaarajoittavajaedistäväoikeussääntely Tässätutkimuksessatuostavelvollisuudestakäytetääntermiätaiteenedistämisen periaate.ammattimaisentaiteellisentoiminnanedellytystenosaltaperiaate merkitseeennenkaikkeajulkisenvallanvelvollisuuttaryhtyätoimiin,joillaturvataan taiteellisentyöskentelynerityispiirteidenja-tarpeidenhuomioonottaminen lainsäädännössäjasensoveltamisessa.(s.157) http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/ LakiTaiteen edistämiskeskuksesta http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/liitteet/tr12.pdf Kuntienkulttuuritoiminnantuki-jakehittämispolitiikka SelvittäjienAnitaKangasjaKaleviKivistölaatimaraportti Opetus-jakulttuuriministeriöntyöryhmämuistioitajaselvityksiä2011: KUULTOKuntienkulttuuritoiminnankehittämishanke https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppiaineet/kup/tutkimus/tutkprojhank/kuulto http://www.cupore.fi/documents/KuntienKulttuuripalvelut.pdf Toimintamallimuutoksessatutkimuskuntienkulttuuripalveluista AnitaKangasViljaRuokolainenKulttuuripoliittisentutkimuksenedistämissäätiö Cupore.Cuporenverkkojulkaisuja Esitelmänisisältö,taiteilijantyöpaikkaansitoutuneena,onyksiteemallinen aihekokonaisuuslapinyliopistoonvalmistamassanitaiteilijantohtorityössä.omassa tutkimuksessanitarkastelenomantyönikumulatiivistavaikutustatoteutumisensa paikkakunnalla,ruovedellä.tässäesityksessäkäytänlähteenäkahtaviimeisintä selvitystäkunnankulttuuripalveluista.mitenniidenpohjaltapaikkaansitoutuneen taiteilijantyönmerkitystuleeesille.lähteetovatkuntienkulttuuritoiminnantuki-ja

3 3 kehittämispolitiikkajatoimintamallimuutoksessatutkimuskuntien kulttuuripalveluistaluotanmyösomaankokemukselliseentietoonitaiteilijatyöstä. Kulttuuripalvelut JyrkiKataisentoisenhallituksenhallitusohjelmanhaasteitaolikuntauudistus. Kuntauudistustaperusteltiinsosiaali-jaterveyspalvelujenjärkeistämisentarpeella, muttamyösnäidenpalvelujenjärjestämisestäerillään,jailmanpakkoliitoslakiakin, alueellisiajahallinnollisiamuutoksiaonsuunnitteilla.myöskulttuuripalvelujen järjestäminenonkuntienasukkailleentarjoamaperuspalvelu,johonliitokset vaikuttavat (POWERPOINTsivu2) Kunnantehtäviinkuuluujärjestääkulttuuripalveluitaperuspalvelunakuntalaisille. Laissakuntienkulttuuritoiminnasta(1045/1980)kulttuuritoiminnallatarkoitettiin taiteenharjoittamistajaharrastamista,taidepalvelujentarjontaajakäyttöäsekä paikallisenkulttuuriperinteenvaalimistajaedistämistä.kankaanjaruokolaisen selvityksenmukaanvaltionosuusuudistuksessa2010kulttuuripalvelujen järjestäminenkuntienperuspalvelutehtävänävahvistui Kulttuuripalvelujensisällönjärjestämineneipoliittisessakeskustelussanouseesille. Taideonluonnollisestiosakulttuuripalvelujensisältöävaikkasitäeierikseen mainittaisikaan.kangasjaruokolainenviittaavataustralialaiseen kulttuuriekonomistidavidthorsbyhyn,jonkamukaankulttuuripalveluihinjahyödykkeisiinvoidaanliittääkolmekriteeriä: (POWERPOINTsivu3) tuotannonedellytysonluovatyöniilläonkuluttajillesymbolistaarvoajaniilläon tekijätaitekijöitä,jotkaomistavatainakinpotentiaalisestitekijänoikeuksia KangasRuokolainen(2012)s.16.

4 Kuntalaisennäkökulmastakulttuuripalvelutovatsaavutettavissajokofyysisestitai virtuaalisesti.kunnallisiakulttuuripalvelujaovatkirjastot,teatterit,orkesterit, museotjataiteenperusopetussekäyleinenkulttuuritoiminta.yleisen kulttuuritoiminnankangasruokolainenselittävättarkoittavansitäosaa kunnallisistakulttuuripalveluista,jokaeitapahdukirjastoissataimuissataide-ja kulttuurilaitoksissa,eikätaiteenperusopetuksenpiirissä (POWERPOINTsivu4) Kulttuurisektorin,jokavastaataide-jakulttuuripalvelujenjärjestämisestä, tuottamisesta,jakelemisestajakuluttamisesta,muodostaajulkistenkulttuuriinstituutioidenlisäksimoninainenjoukkotoimijoita.näihinkuuluvat koulutuslaitokset,valtionhallinnonorganisaatiot,kansainvälisetorganisaatiot, kaupallisetyritykset,yhdistykset,kulttuurityöntekijät(taiteilijatym.)jakuluttajat sekäkuluttajaorganisaatiot.kunnankulttuuripalvelutovatyksiosatätä kokonaisuutta. KangasRuokolainen(2012)s Josvapaattoimijatjakolmassektorilasketaanmukaankulttuurisektoriin yleisen kulttuuritoiminnanjärjestäjinä luetaankulttuuripalvelujensisällönrakentajiksi käytännössäkaikki,jotkakutsuvatitsensäkulttuuritoimijoiksi.merkitseväätässäon taiteilijoiden,henkilöidennimeäminenkulttuuripalveluntuottajiksi. Kulttuurintalous Kulttuuripalveluidensaavutettavuusjasisältövaihtelevaterikunnissa.Onkuntia, joidenasukastakohdenkulttuuriinkäytettyeuromääräoneuroa,keskimääräinen kuntienkulttuuriinkäyttämäeuromääräon11,60euroa.nämäyksityiskohtaiset tiedotlöytyvätvuoden2012selvityksestä.kulttuurintalousonkeskittynyt

5 5 pääkaupunkiseudulle;suuretjarikkaatkunnattukevatammattitaiteilijoitajauskovat kulttuuriyrittäjiinsisällöntuottajina. Tutkimukseenvastaajatnäkivätkuntientuottavankulttuuripalvelujamyös tulevaisuudessa,tuotetunsisällönvähenemiseeneiuskottu.muutostaarvioitiin tapahtuvansiinä,mitäpalvelujatuotetaanpaikallisestijamitäalueellisestijasiinä, mikätahotuottaapalvelun (POWERPOINTsivu5) Muidentoimijoidenkohdallavastaajatviittasivatyhdistyksiin,yrityksiinjayksityisiin henkilöihin.niideneikuitenkaanainaoletettuselviytyvänilmanyhteiskunnantukea. Näyttisiltä,että10vuodenkuluttuamuidenkuinkuntientoimestakunnissa järjestettäisiintoimintaatoisaaltaalueellisena(erilaisetaluekeskuksetjataiteen perusopetus)jatoisaaltahyvinpaikallisesti(pienetkyläkirjastot,museot, kesäteatterit,ennaltaehkäiseväkulttuurityöjakulttuuritalot).mielenkiintoisesti vastaajattunnistivatmatkailuyritystenroolinkulttuuritoiminnanjärjestäjänä. KangasRuokolainen(2012)s Selvitykseenvastanneetkunnankulttuuriasioistavastaavatnäkevätsiisyksityiset taiteilijatosanakulttuuritoimea.ilmanjulkistatukeaheidäneikuvitellavoivan toimivan. Ammattitaiteilijat KankaanRuokolaisenselvityksessäammattitaiteilijatnousivatsiisaivan merkittäviksitoimijoiksikuntienkulttuurisektorille.tärkeysjavaikuttavuus nousivatesiin,jospaikkakunnallaasuiammattitaiteilijoita.seselittääselvityksen painopisteenammattitaiteilijoidenmerkityksestäpienissäjaisoissakunnissa. Pienissäkunnissaarvoaeinähty,silläniissäeiasuammattitaiteilijoita

6 6 (POWERPOINTsivu6) Taiteilijatovattärkeäresurssikuntienkulttuuritoimelle.Käsilläolevantutkimuksen mukaanvastaajista65näkiammattitaiteilijoillaolevansuuren(35%)tai kohtalaisen(30%)merkityksenkunnankulttuuripalvelujentuottamisessa.pienenä merkitystäpiti24vastaajista,jaammattitaiteilijoillaeiollutlainkaanmerkitystä vain%:nmielestä. Kaupunkimaistenkuntienkulttuuritoimetnäkivätammattitaiteilijoidenmerkityksen kohtalaisenataisuurena.maaseutumaisissakunnissahuomattavastivähäisempiosa muttakuitenkinylipuoletvastaajistaolisitämieltä( ) Myösalle000asukkaankunnissaharvemmatmuttakuitenkinylipuoletnäkivät ammattitaiteilijoidenmerkityksenyhtäsuurenakuinsuuremmatkunnat.( ) Kunasiaatarkasteltiinsuhteessakunnanetäisyyteenlähimmästäyli38000asukkaan kaupungista,ammattitaiteilijoidenmerkitysvähenimitäkauemmaskeskuksesta mentiin.alle10kilometrinetäisyydelläsuuremmastakeskuksesta ammattitaiteilijoidenmerkitystäpidettiinsuurenataikohtalaisena(90%).nämä kunnatovatpääsääntöisestipääkaupunkiseudunkaupunkejataimaakuntien keskuskaupunkeja,jolloinniissäasuvienammattitaiteilijoidenmääräonsuurempi kuinmuissakunnissa. KangasRuokolainen(2012)s Ammattilaistentyöskentelyedellytystenparantaminenkulttuuripalvelujenlisäämisen keinonaeisensijaannoussutselvityksessäratkaisunaesillekuinyksittäisissä vastauksissa (POWERPOINTsivu7) Vaikkatavoite(ammattilaistentyöskentelyedellytystenlisääminen)onkansallisen kulttuuripolitiikan,esimerkiksitaiteenkeskustoimikunnantavoitteistossa keskeisimpiäjakunnatkinpitivätkulttuuritoiminnanedistämistyössääntaiteilijoiden työskentelyätärkeänä,seeinäyttänytjalkautuneenkuntienkulttuuritoimen tavoitteistoon.syynäsiihenlieneetaiteenammattilaistenkeskittyminenvähintään maakuntakeskuksiin,jasilloinreaalinenkäsitysammattitaiteilijoiden

7 7 työskentelyedellytyksistäjaniidenparantamisestapuuttuumoniltakyselyyn vastanneiltapienemmiltäkunnilta. KangasRuokolainen(2012)s KankaanjaRuokolaisenselvityksenlopuksiesitetyistä,kuudestajatkotoimenpiteestä japarannusajatuksestayksikääneinostanutesiintaiteilijantyötäjaesittänytsiihen tukea (POWERPOINTsivu8) tuotannonedellytysonluovatyöniilläonkuluttajillesymbolistaarvoajaniilläon tekijätaitekijöitä,jotkaomistavatainakinpotentiaalisestitekijänoikeuksia KangasRuokolainen(2012)s Josraportti,Kuntienkulttuuritoiminnantuki-jakehittämispolitiikkalähtikinliikkeelle kulttuuritaloudennäkökulmasta,selvittämälläkulttuuripalvelujen hyödykkeiden tuotannonedellytyksinäluovaatyötä,niinloppupäätelmäeienäämuistanut tarkastellanäidenehtojentoteutumista.loppupäätelmäkeskittyitoimintaan itsessään,eisiihen,mitäoikeastaantuotetaan. Raportinesillenostamiakulttuurinsaatavuudenaukkojaetsittiinjaniilleluotiin toiminnallisiasovellutuksiajyväskylänyliopistonjaopetusminiteriönkuultohankkeessa.kulttuuristaköyhänkunnanongelmiaratkottiinhankkeessa,muttaei mallilla,jokavarmistaisiammattimaisentaiteensyntymisenvaankulttuuritoiminnan luomisestasinällään. Taiteilijantoimeentulo Lähestytääntaiteilijantoimeentuloaminkätahansaselvityksentaitilastoinnin näkökulmasta,johtopäätösonkaru.kuvataiteilijantoimeentuloonheikkoja viimeisemmäntiedonmukaanseonvieläheikentynytrakenteellisestisuhteessa

8 8 muunalantaiteilijoihin.eikötaiteilijantyöolesittenolekansantaloudellisesti hyödyllistä? Koskakansantaloudenmittareihineikuululaskeakulttuurintilinpitoa vaikuttavuudenperusteellavaanyksinkertaiselladebetkreditajattelulla;sekin vielälyhyenaikajänteensisällä,eitaiteellejuurilöydytaloudellistaperustetta.uusia laskentamallejakuitenkinkehitetään.vaasanyliopistojulkaisitänäkeväänä tutkimuksenmuseoidentuottamastahyödystätalousalueelleen. Suomalaisettaidemarkkinatovatheikkoja,edestunnetuimmattaiteilijammeeläyksin teosmyynnillä.vaikkataidesijoittaminenonyksiparhaitentuottavista sijoitustoiminnanmuodoista,eikukaanodotatilastollistaviittäsataavuottataiteen tuotonmahdollistarealisoitumista. Kuvataiteilijantyöstäonedelleenkapeajaliittyytaidekauppaan.Toisellapuolen etsitääntaiteilijantyöhönsoveltavantaiteenperustetta.puhutaantaiteellisten menetelmienkäyttämisestä,taiteellistamisestajataiteellistumisesta;taiteilijan soveltavastatyöstä;taiteenhyvinvointivaikutuksestajataiteestarakennetussa ympäristössä.nykytaidetaiteentuotekehittelynätaitaiteilijanjokapäiväisentyön luomainnovatiivinenkehräeivätjuurioleperusteinaesillä. Mitensiistaiteilijantyönkumulatiivisenmerkityksenosoittamiseksivoitaisiin tuottaalaskentamalli?eilaskentamallia,muttataideedellä-näkökulmaavoitaisiin käyttäämm.kuntienkulttuurityönhankkeissa. Kuntataiteilijanmalli AnitaKangastutkikuntienkulttuuritoiminnantuki-jakehittämispolitiikkaamyös 2011,silloinyhdessäKaleviKivistönkanssa.LakiTaiteenedistämiskeskuksestaastui voimaan2013jatoteutuneessakeskusvirastomallissakankaanjakivistönuhkakuva alueellisestataidetoimikunnastakeskusvirastonalakonttorinatoteutui. KankaanKivistönselvityksessäehdotettuläänintaiteilijamallionminustasilti

9 9 edelleenmahdollinenjamielenkiintoinen,vaihtaisinvainnimenkuntataiteilijaksi erotuksenanykyisenläänintaiteilijantehtäviin.taiteilijamallinkehittämistyötä tukevatmielestänikaikkihallinnollisetjaalueellisethankkeet (POWERPOINTsivu9) Vahvistetaanläänintaiteilijajärjestelmääjasuositellaanläänintaiteilijansijoittumista alueellisentaidetoimikunnantoimialueeneriosiin.tavoitteenaon,että läänintaiteilijantyöjasiihenliittyvätprojektiteivätkatkeataiteilijanlopettaessa tehtävänsä,vaanprojektienjatkuminenmietittäisiinläänintaiteilijaanimitettäessä. Tavoitteeseenvoidaanpäästäsiten,ettäläänintaiteilijanvalintaolisikaksivaiheinen: Alueellinentaidetoimikuntakäynnistääalueensakunnilletaimuilletoimijoillecall fortenders-tyyppisenhaun,jolloinhakemukseenpitäisisisältyäidealäänintaiteilijan projektista,senverkostoista,toimintaideastajapohdinnoista,mitenasiatvakiintuvat hankkeenpäättymisenjälkeen. Taidetoimikuntakäsitteleekuntien(taikuntaryhmientaimuidentoimijoiden) aloitteetjavalitseekunnan/alueen,johontyösuhdetehdäänjasenjälkeentyösuhde laitetaanyleiseenhakuun. Taidetoimikuntatekeevalinnankuntaa/muutatoimijaakuultuaan. Läänintaiteilijaksivalitaanammattitaiteilijataierityisinperusteluinanimaattori 1 tai tuottaja. Perustelu:Osanataiteenkeskustoimikunnanorganisaatiotaalueellisten taidetoimikuntiensubstanssiohjaukselleammattitaiteenedistämisessäonluotu hyvätedellytykset.samallaalueellisettaidetoimikunnatovatentistäirrallisempia muustaaluehallinnosta,jonkatehtäviinkuuluumyöskulttuuripolitiikanjaluovien toimialojenkehittäminen.ongelmallisimmillaanalueellisistataidetoimikunnistavoi 1 KangasjaKivistö(2012)s.20.Animaattoritoimijannimikkeenäyleistyi1970-luvulla Euroopanneuvostonkulttuuripoliittisissaasiakirjoissa.Sesuomennettiinmm.termillä elävoittäjä.englanninkielinenvastine drivingforce kuvaamyössitä,mitätermillä tarkoitetaan.tässäyhteydessävoitaisiinpuhuaalueellisenjakunnallisenkulttuuritoiminnan elävöittäjästätaikulttuuritoimintakomitean(1974:2)aikanaanlanseeraamallanimikkeellä kulttuuri/taideohjaajasta.

10 10 muodostuaeräänlaisia taiteenkeskustoimikunnanaluekonttoreita.jotta toimikunnatvoisivatantaatähänastistavahvemmanpanoksenalueellisen kulttuuripolitiikanmuotoilemiseen,niidentulisitoimiakiinteässäyhteistyössä muidenalueellistakulttuuripolitiikkaatoteuttavientoimijoiden,kutenely- keskusten,taiteenaluekeskustenjamaakunnanliittojenkanssa. Läänintaitelijajärjestelmäonosoittautunuterittäintoimivaksijärjestelmäksi.Ainoa ongelmaonprojektienkatkeaminenilmanjälkihoitoa.järjestelmänvahvistaminenon tärkeätä. Vahvistetaanläänintaiteilijajärjestelmääjasuositellaanläänintaiteilijansijoittumista alueellisentaidetoimikunnantoimialueeneriosiin.tavoitteenaon,että läänintaiteilijantyöjasiihenliittyvätprojektiteivätkatkeataiteilijanlopettaessa tehtävänsä,vaanprojektienjatkuminenmietittäisiinläänintaiteilijaanimitettäessä. KangasjaKivistö(2012)s Kuntataiteilijanmallijahuomiopitkäkestoisuudestaovatminustaansiokkaita.Mutta annetussamallissamäärittelyperuste,mitätarvitaanonkontrolloitujavietypois taiteenammattilaisiltakuntapäättäjille.miksipitääajatella,ettäkuntataiteilijanpitää tehdäjotakinennakkoonmäärättyäjamitenonmahdollista,ettäammattilaisten työtävoivatmäärittääei-ammattilaiset?eikötätävoisiosuvamminjaparemmin toteuttaavertaisarvioinninperiaatteella? PuhuessaanSuomenTaiteilijaseurankokouksessajoulukuussa2013,Taiteen edistämiskeskuksenjohtajaminnasirnönostiesillekuntataiteilija-ajatuksen.hän puhuipilottihankkeesta.ajatusesiteltiintaiteilijantyöllistymisenjasosiaalisen asemanparantumisennäkökulmasta.seeipitänytsisälläänajatusta,jossakunta päättäisikuntataiteilijantarpeestaankulttuuripoliittisenapäätöksenävaansirnö hyppäsikysymyksestäylimaininnalla mitähesielläsittentekisivätkään. Palkattunataiteilijanakunnassa,erilaisiamalleja

11 11 Läänintaiteilijannimikeonsäilytetty,muttakuinvaivihkaa,tapahtuneena, hyväksyttynä,tosiasianataidetoimikuntatyöhöneienääkaivatataiteilijoita. Organisaationluottamustoimenatehtäväänvertaisarviointityöhönkyllä,mutta organisaatiomallissataiteilijoiltaeienääsittenhalutakuullaaktiivisiataide-ja taiteilijapoliittisiakannanottoja. Alunperinläänintaiteilijantyökuvaankuuluiosanaomataiteellinentyö,nykyisin läänintaiteilijaneitarvitseollataiteilija.yksialemmankorkeakoulututkinnon palkkaluokanammatti,jostataiteilijasaityöstääntoimeentuloaonsiisviety taiteilijoiltapois. Liittyentähänesitelmäänlähetinrajatulleryhmälleeripäättäjiä(paikallisissa taiteilijajärjestöissä,valtakunnallisissaedunvalvontajärjestöissä,taiken asiantuntijoillejavirkamiehille)seuraavankysymyksen: (POWERPOINTsivu10) Hyvävastaanottaja, olenvalmistamassapuheenvuoroakulttuuritutkimuksenpäivillejoensuussa ,työryhmäänTaidejataiteilijakulttuuripoliittisessaarvokeskustelussa. Esitelmäniaiheonajatuskuntataiteilijuudestataiteilijantyönä,ks.lyhytkuvaus liitteenä.toivonvastaustasiallaoleviinkahteenkysymykseenja kommenttiasiaiheeseen. Kannatatkoajatusta? Sopisikoehdotusmielestäsilobattavaksitavoitteeksiseuraavallehallituskaudelle? Enkuvailluttarkkaamallia,mitätarkoitankuntataiteilijuudella.Sehämmensiosaa vastaajista,osarakensikuntataiteilijantoimenkuvanitse.minullevastattiin jokaisestaasiantuntijaryhmästä;virkamiehet,paikallisettaiteilijaseuratja

12 12 valtakunnallisetjärjestöt,jaolenkiitollinenkanssanikäydystävuoropuhelusta. Art (POWERPOINTsivu11) http://www.art360.fi Art360EU-hankkeen,Kuvataiteenuusienliiketoimintamallienjamanageroinnin kehittäminen,ensisijainentavoiteolinostaataiteilijaseurojenjataiteilijoiden käytännönläheistäliiketaloudellistaajattelua.hankkeenkustansieuroopan sosiaalirahasto.omankäsityksenimukaanhankkeessakehittyikaksikonkreettista vaikuttavuutta. Taidelainaamotoimintaanpanostaminenjohtitaiteilijaseurojenlainaamotoiminnan kasvuunhankkeeseenosallistuneitataiteilijaseurojalaajemmin.kielteisiäpuolia, tokisinälläänhyvässäasiassa,olivatkolmannensektorintoimijoidenjoutuminen kaupallisiksitoimijoiksi:ennakoimatonkilpailuasetelmakaupallistengallerioiden kanssajapiententoimijoidenjoutuminenhallitsemattomasti arvonlisäverovelvollisiksi,jostaaiheutuimyöskonkurssinuhkaa.vapaaehtoisvoimin hoidetuttaloudetjoutuivatvaikeuksiinjaveroasioitaonsittemminpuitumyös oikeudessa.toisaaltaonsyntynytseuroistairrallisiapopup-taidenäyttelyitä,niissä taiteilijatjataideryhmätkäyvätitsekauppaa,ilmantaiteilijaseuranottaman välitysprosentinjasiihenliittyvänkorkeammanarvonlisäveroprosentinrasitetta.on syntynytmyöskaupallistuneitataiteilijaseurojakritisoivaaliikehdintääjatapahtunut onriitaannuttanuttoimijoitaaatteellisestitainostanutesilleuuttakeskustelua taiteenmerkityksestäjasisällöstä. Taiderakennetussaympäristössä-hankejatkuuYmpäristötaiteensäätiönjaSuomen Taiteilijaseuranvoimin,kukaaneioikeintarkkaantiedämiten,mutta hallitusohjelmaankirjoitettunataiderakennetussaympäristössäjaprosenttitaiteen edistämisentyöjatkuvatrahoitettuina.valtiontaidemuseonsäätiöittämisen-muutos

13 13 pitääsisälläänmm.hallinnoinnin,konservoinninjaneuvonnankysymyksiä,jotka liittyvätjulkisentilantaiteeseen.ruotsissavastaavaasiaonratkaistuperustamalla näilleasioilleomavirasto. Art360-hankeoliensimmäinenkuvataiteenalantoimijoidenEU-yhteishanke. Käsittääksenimyösensimmäinen,jotaomaopetus-jakulttuuriministeriömmeohjasi. Hankeenohjeistustamuutettiinkolmestialoitusvaiheessajahuhukertoiohjeistuksen lopultaolleentiukimmankoskaannähdyn.kuvataiteentoimijatolivatpieniä,mutta siltivainsuurimmatkaupungitpystyivättakaamaanvaadittavanomavastuun seuroilleen.hankekoordinoinninjahallinnonosuusaiheuttihenkisestikielteisen yllätyksenpienilletoimijoillesuuruudellaan.enkäminäosaasuoraannimetä taiteilijaa,jotahankeolisisuoraantyöllistänyt.hankekeskittyitaiteenkolmannen sektorintoimijoihintaidemyynninväliportaana. Lappionmaantieteellisestiainoaalue,missäArt360hankkeentosiasiallinensisältö onmielestänisaanutjatkoamagentassa( ) (POWERPOINTsivu12) http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Yksikot/Koulutus--jakehittamispalvelut/Koulutus-ja-kehittaminen/Magenta---Lapin-visuaalisen-alantaiteilijoille-( ) Magenta-hankkeenlähtökohtanaonlappilaistenvisuaalisenalantaiteilijoiden työllisyydenjatoimintaedellytystenparantaminenkehittämällätaiteilijoiden täydennyskoulutustajakuvataiteenmanageriosaamista.magentahankkeestaon osoitettavissamalli,missätaiteilijantyötäkoordinoidaanjajohdetaanmanagerilähtöisesti.manageriorganisoi,koordinoijamäärittäätaiteilijanprojektit (POWERPOINTsivu13) Ateljeetyöhön,Opetukseen,TilaustöihinjaAsiantuntijuuteeen

14 http://www.art360.fi/wp-content/uploads/Taidosta-toimeen.pdf TaijaLeinonenpitiArt360koulutustilaisuudessaluennonTaidostatoimeen!Siinä taiteilijantyöjaettaanateljeetyöhön,opetukseen,tilaustöihinjaasiantuntijuuteeen Siinäeiluetteloidatuottamista,koordinointiajarahoituksenhallintaaosaksi taiteilijuutta.toisinkuinmitätapahtuujokaisentaiteilijanarjessatosiasiallisesti. LapintaiteilijaseuraonjatkanuthyväksikokemansaMagentassaluodunmanagerimallintoteuttamista.LapintaiteilijaseuranpuheenjohtajaMariaHuhmarniemi vastaakinkysymykseenikuntataiteilijuudesta: (POWERPOINTsivu14) Haasteenajatavoitteenamielestäniolisitodellakintuodataiteilijanosaamistakuntiin muttajostaiteilijajäisikunnassayksinilmantyönohjausta,eihäntaitaisisaada paljoaaikaa.mielestänitaiteilijantulisivoidatyöskennellämanagerin koordinaattorinkanssayhdessä.rakenteellisestituntuisimielestäni yksinkertaisemmalta,ettäkunnatostaisivattaiteeseenperustuviapalveluja,joita taiteilijaseuratvoisivatkehittääjamyydä.minustaonepärealististaajatella,että kunnassaolisitöissätaiteilija,jokatekisitäysinvapaatataidetta;maalaisimaalauksia esimerkiksi. Minustaolisitärkeää,ettätaiteilijavoisitehdätaidetta,muttasaisityönohjausta esimerkiksisijoittumisessakunnankentälletaivoisityöskennellätyöparinkanssa (koordinaattori,manageri) Toinenmallipaikkaansitoutuneenkuntataiteilijantyöstäonsaanutkäytännöllisen aloituksenkankaanraportinjälkeisessä,aiemminviittaamassanikuulto-hankkeessa. KUULTO-hankkeessaetsittiinpilottiprojektejajoillaKankaanselvitystöissäesiin tulleitakunnankulttuuripalvelujenpuutteitajaheikkouksiakorvattiin.seuraava selvityksiinpohjaavavaiheonnyt,17.4.hakuaikansapäättänytkehittämishanke. Hankeontoteutunutmyös2012ja2013.

15 (POWERPOINTsivu15) www.jyu.fi/kuulto https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppiaineet/kup/tutkimus/tutkprojhank/kuult o/kuulto_esitys.pdf lttuurin_kehittamishankkeet_kunnissa_ja_alueilla.html?lang=fi Opetus-jakulttuuriministeriönkulttuuripolitiikanstrategian(2009)mukaanvuoteen 2020mennessäkulttuuriakoskevatasiatovattulleetosaksialueellistajamuuta yhteiskunnankehittämistä,kulttuuripalvelutovattasa-arvoisestikaikkiensaatavissa jasaavutettavissa,taidelaitostenkehittämistoimintaonaktiivista,eriväestöryhmien osallisuusjaharrastusmahdollisuudettoteutuvatjakansalaisetosallistuvat aktiivisestikulttuurielämään. Hankkeet,joillaparannetaanasukkaidenmahdollisuuttaosallistuataide-ja kulttuuripalveluidensekä-toimintojensuunnitteluun,toteuttamiseenja käyttämiseenesimerkiksialueellisestajaasukkaidentaloudellisestataisosiaalisesta näkökulmasta. Hankkeet,joillakehitetäänseudullisia,alueellisia,poikkihallinnollisiataimuita yhteistyöratkaisujataide-jakulttuuripalveluidentuottamiseenjakulttuuritoiminnan kehittämiseen TaiteenedistämiskeskuksenkuntayhteistyöstävastaavaKeski-Suomen erityisasiantuntijasariilmolaavasiminulle17.4.päättynyttäokm:ntaiteenja kulttuurinkehittämishankkeetkunnissajaalueilla-hakua.hänenmukaansatätä

16 16 hankerahaasaattoihakeamyöstaiteilijanpalkkaamiseenkuntiintaiteelliseentyöhön. Jaettavaarahaaon900000tuhattaelinoinneljänkymmenentaiteilijan vuosiapurahanmäärä (POWERPOINTsivu14,5) Tavoitteenaonettä,taiteilijatekeekunnissatyötäyhteisöillejayhteisöjenkanssa. Ohjeistustakunnilleontehtyesimerkiksisiten,ettätaiteilijataitaiteilijoitapalkattaan koko-taiosa-aikaisiksikolmenneljänkunnanalueelleaktivoimaanalueen asukkaitataiteentekemiseen.taiteilijallaonmahdollisuusmyösomaehtoiseen taiteentekemiseen,kunhantyöperustellaanyhteisöllisesti:esimerkiksi kuvataiteilijannäyttelyntuleekiertääalueillajaseoheenliitetääntyöpajoja,joissa taiteilijaavaanäyttelynsäsisältöjäjakäyttämäänsätekniikkaa Onmielenkiintoistanähdä,hyväksytäänköhankkeeseenlopultavapaataiteilijantyö jamillaisiahanke-ehdotuksiapäätyytoteutettavaksi (POWERPOINTsivu16) Tavoiteon,ettämuutamanvuodenpäästämeilläolisiuseitaeriyleisöjen kummitaiteilijoita,joitavoisimmetyöllistääpuolipäiväisestikokovuodenympäri. Kummitaiteilijuushaettaisiinainavuodeksikerrallaan,muttauusientyötapojenjatilaisuuksienlöytyminenhyödyttäisisekätekijöitäettäalueenihmisiäpysyvästi. Pilottivaiheessahaemmesiislastentaidetyöpajojentekijäätaitekijöitä,joidenpitäisi kiertääkokoverkostonalueella http://www.taike.fi/fi/web/varsinais-suomi/hankkeet/- /project/viewproject/ Varsinais-SuomessatoteutuneessaKuulto-hankkeenpilotissamistääntaiteilijan vapaantyönrahoittamisestasiiseioleollutkyse,vaanjonkinlaisentaideohjaajan

17 17 palkkauksestapuolipäiväisenä.nämämalliteivätlähdeliikkeellesiitä,ettätaiteilijan työitsessäänolisitoteutumisensapaikkakunnallaarvokastataiesimerkillistä. Taideohjaajantyöonennaltamääriteltyäjaohjattavissaolevaa.Vuonna2013 hankerahaaonjaettuvaltakunnallisilleorganisaatioille,mm.britishcounciljaturun kauppakorkeakoulu.onkomahdollista,ettäyksittäinenkuntataiyksittäinenkunta taiteilijankanssayhdessävoiollasamassahankehaussayhdenvertaisesti valtakunnallistenorganisaatioidenkanssa? (POWERPOINTsivu17) taiteellistenmenetelmienkäyttämisestä,taiteellistamisestajataiteellistumisesta;ja taiteilijansoveltavastatyöstä Esimerkiksiyhteisötaiteessaonsisäänrakennettuajatusennakoimattomuudesta, epäonnistumisestajasuunnitelmienvaihtumisesta,projektinkeskeyttämisestätai jatkamisestauseammanvuodenkuluttua.mielestänivoiperustellustikysyä,voiko ohjattunavuodenprojektinataihankerahoituksellatoteutetuntyöllistämishankkeen ehdoillatehdätaiteilijantyötä?ajattelen,ettätaiteilijantyötoteutuuainoastaan taiteilijanomanatyönä. Residenssitaiteiljat Kolmannenmallinajatellakuntataiteilijantyötätarjoavatpaikkaansitoutuneet säätiötjaresidenssit.esimerkiksiwihurinsäätiörovaniemelläjakoneensäätiön SaarenKartanoylläpitävätresidenssitoimintaa.Kutsututresidenssitaiteilijatsaavat tilantyöskentelyäjaasumistavartensekärahoituksenelinkustannuksiin. Residenssitoiminnanajatuslienee,ettätaiteilijanläsnäoloitsessäänonpaikalle arvokasta (POWERPOINTsivu18) http://www.koneensaatio.fi/fi/kartano/esittely/

18 http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Taide/Vierailevat-taiteilijat Silloinkin,kunresidenssiineikuuluapurahaaelinkustannuksiin,tairesidenssistä peritäänjopavuokra,sitähaetaantaiteilijanomallataiteellisellavakuuttavuudelle: portfoliollajaansioluettelolla.tavallistaon,ettäliitteeksipyydetäänsuunnitelma mitätaiteilijaaikoooleskelunsaaikanatoteuttaa.toisettaiteilijatkokevattässä tekijänoikeudellisenriskin.yksityisilläsäätiöillätavoitteetsitouttaataiteilija paikkaanjamäärättyihintavoitteisiinvaihtelevatjaovatmonipuolisia. UuttaSerlachius-residenssiä(eisisällästipendiä)tarjotaanseuraavallatavalla: (POWERPOINTsivu19) Residenssitoiminnantavoiteonluodauusiayhteyksiätaiteentekijöiden,tutkijoiden jakuraattorienvälille.työhuoneenjamajoituksenlisäksiresidenssitarjoaa kontaktejapaikalliseentaidekenttäänjamahdollisuuksiayhteisöllisiinprojekteihin paikallistenkanssa http://www.serlachius.fi/fi/residenssi/ Mielenkiintoisestiyhteisöontässäkuvattumateriaalina,jokaonkuinilmaisena etuutenataiteilijankäytössä. Yhteenveto Mitäänselkeätämallikuntataiteilijuudestaenpystyesittämään.Ajattelenkuitenkin kiinnostuksella,ettäluotaisiinerillishanketaiteilijoillekuntienkulttuurisentasaarvoisuudenjataiteensaavutettavuudennimissä,siinätaikenasiantuntijaverkosto, taidetoimikunnatvalitsisivathankkeenkuntataiteilijat.ainoanapysyvänäehtonaja erona,etteikyseessäkuitenkaanoletaiteilija-apuraha,ontaiteilijanasuinpaikka keskustenulkopuolella.

19 19 Toivonvoivanitohtorityössäniesittää,ettätaiteilijantoimintaitsessääntuottaaniin henkistäjataloudellistahyvinvointiatoteutumisensapaikkakunnalla. Kansallistaiteilijoiden(Gallen-Kallela,Engberg,Thesleff,Kaivanto)valtakunnallisella vaikuttavuudellaasianvoiosoittaahelposti.muttatulevaisuusmallinajanykyhetken perusteenapaikkaansitoutuneentaiteilijantyöntukemistaeitarvitsenähdä perusteltavana;taiteilijatyönmerkitysitsessäänonhelppokieltää,silläsen merkitystäeipystytälyhyelläaikavälilläosoittamaan.toisaaltaontunnustettua,että taiteilijaoninnovatiivinenydin,jonkasoveltavaakäyttöävoitehdätoisenalan ajattelussa.ajatuksenaontaidejataiteilijakoskemattomanatoiminnanytimessä. Taloudellisenhyödyn,soveltavankäytönjaosoitettavanmateriaalintuottamiseen tarvitaanmuitakuintaiteenvälineitä. (POWERPOINTsivu20)

Taiteen edistämiskeskus Pirkanmaan aluetoimipiste

Taiteen edistämiskeskus Pirkanmaan aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Pirkanmaan aluetoimipiste Infoiltapäivä kulttuurin ja luovien alojen kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista Tampereella 11.5.2016 erityisasiantuntija Sari Ilmola Taiken valtakunnallisia

Lisätiedot

Romanitaiteen näkyvyys Taiteen edistämiskeskuksessa

Romanitaiteen näkyvyys Taiteen edistämiskeskuksessa Romanitaiteen näkyvyys Taiteen edistämiskeskuksessa Romaniasiain neuvottelukuntien valtakunnalliset neuvottelupäivät 8.-9-9.2015 Mikkeli Eva-Maria Hakola Kehittämispäällikkö Taiteen edistämiskeskus (TAIKE)

Lisätiedot

Taide- ja kulttuurifestivaalien valtionavustusten informaatioja keskustelutilaisuus

Taide- ja kulttuurifestivaalien valtionavustusten informaatioja keskustelutilaisuus Taide- ja kulttuurifestivaalien valtionavustusten informaatioja keskustelutilaisuus OKM 16.10.2017 Erityisasiantuntija Kirsi Väkiparta Taiteen edistämiskeskuksesta Taike on OKM:n alainen taiteen edistämisen

Lisätiedot

KULTTUURIN YHDISTYSILTA

KULTTUURIN YHDISTYSILTA KULTTUURIN YHDISTYSILTA 17.30 Kahvitarjoilu 18.00 Avaussanat, kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen 18.10 Iisalmen uudet kulttuurin palvelusivut, koordinaattori Ann- Mari Karvinen 18.30 Kulttuuritoimen ajankohtaisia

Lisätiedot

Hallituksen kärkihanke: Prosenttitaiteen periaatteen laajentamista taiteen hyvinvointivaikutusten tukemiseksi

Hallituksen kärkihanke: Prosenttitaiteen periaatteen laajentamista taiteen hyvinvointivaikutusten tukemiseksi Hallituksen kärkihanke: Prosenttitaiteen periaatteen laajentamista taiteen hyvinvointivaikutusten tukemiseksi Projektipäällikkö Jutta Virolainen Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore Lapsille ja nuorille

Lisätiedot

KATUTAIDEMAALAUS YLEISELLÄ ALUEELLA Vantaan kaupungin yleisohje. KUNTATEKNIIKAN PÄIVÄT Jyväskylä

KATUTAIDEMAALAUS YLEISELLÄ ALUEELLA Vantaan kaupungin yleisohje. KUNTATEKNIIKAN PÄIVÄT Jyväskylä KATUTAIDEMAALAUS YLEISELLÄ ALUEELLA Vantaan kaupungin yleisohje KUNTATEKNIIKAN PÄIVÄT Jyväskylä 12.5.2017 Jyrki Vättö kunnossapitopäällikkö Vantaan kaupunki Kielotie 13, 01300 VANTAA 12.5.2017 Katutaidemaalaus

Lisätiedot

Lataa Hoitotyön vuosikirja Lataa

Lataa Hoitotyön vuosikirja Lataa Lataa Hoitotyön vuosikirja 2014 Lataa ISBN: 9789518944570 Sivumäärä: 197 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 28.39 Mb Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön nopea muutos haastaa jokaisen työpaikan

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) KULTTUURITOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU KULTTUURILAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Toimiala

Lisätiedot

Rakenteita ratkomassa

Rakenteita ratkomassa Rakenteita ratkomassa Valtakunnallisen selvityksen tuloksia taidetoiminnan rahoitus- ja toimintamalleista vanhustyössä Meille tulee töihin taiteeseen ja kulttuuriin kouluttautunut ihminen, joka tulee näyttämään,

Lisätiedot

TAIDE JA HYVINVOINTI. Arttu Haapalainen Taiteen ja hyvinvoinnin läänintaiteilija Taiteen edistämiskeskus / Pirkanmaan aluetoimipiste

TAIDE JA HYVINVOINTI. Arttu Haapalainen Taiteen ja hyvinvoinnin läänintaiteilija Taiteen edistämiskeskus / Pirkanmaan aluetoimipiste TAIDE JA HYVINVOINTI Arttu Haapalainen Taiteen ja hyvinvoinnin läänintaiteilija 2015 2017 Taiteen edistämiskeskus / Pirkanmaan aluetoimipiste TAITEEN EDISTÄMISKESKUS Taiteen edistämiskeskus on valtion

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä

Ajankohtaista ministeriöstä Ajankohtaista ministeriöstä Maakuntamuseoiden, aluetaidemuseoiden ja valtakunnallisten erikoismuseoiden johtajien tapaaminen 18.3.2015 Mirva Mattila Esityksen sisältö Kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston

Lisätiedot

Teknologialla on keskeinen merkitys ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin turvaamisessa ja kestävän kehityksen mahdollistamisessa.

Teknologialla on keskeinen merkitys ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin turvaamisessa ja kestävän kehityksen mahdollistamisessa. 1 TEKinSTRATEGIA2009 2012 HyväksyttyTEKinvaltuustonkokouksessa27.3.2009 1.TOIMINTAYMPÄRISTÖ 1.1Maailmanlaajuinenosaamiskilpailu Kansainvälisentyönjaonmuuttuminenkaupanesteidenpoistuessaja kehittyvienmaidentullessamaailmankaupanaktiivisiksitoimijoiksi

Lisätiedot

Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste /

Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste / Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 4/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste / ennuste

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kulttuurin Kaukametsä Luova talous ja kulttuuri alueiden voimana 31.8.2011, Helsinki Hallitusohjelma Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen,

Lisätiedot

Yleisö. Kaupunkilainen, turisti, asiakas, kävijä, ihminen kulttuurin kuluttajan tulee olla kaupungin kulttuurintuotannon keskiössä.

Yleisö. Kaupunkilainen, turisti, asiakas, kävijä, ihminen kulttuurin kuluttajan tulee olla kaupungin kulttuurintuotannon keskiössä. Tarvitaan kulttuurin rakennemuutos: nykyinen rakenne tukee koulunpenkiltä tehtaaseen ajattelua. Tilanne on nyt ihan toinen ja tämä pitää saada näkymään myös Kotkan kulttuurissa. Jari Järvelä Yleisö Kaupunkilainen,

Lisätiedot

Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli

Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli Hämeenlinna 2012 tavoitteet (kh 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden ja vaikuttavuuden kasvu 2) Palveluiden organisointi ja tuottaminen asiakaslähtöisesti 3) Kustannustietoisuuden

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

Turvapaikanhakijamäärät ja vastaanottokeskustilanne Maahanmuuttoasian toimikunta

Turvapaikanhakijamäärät ja vastaanottokeskustilanne Maahanmuuttoasian toimikunta Turvapaikanhakijamäärät ja vastaanottokeskustilanne Maahanmuuttoasian toimikunta Kaisu Haataja, toiminnanjohtaja, SPR Savo-Karjalan piiri Turvapaikanhakijamäärät ja vastaanottokeskusten asiakastilanne

Lisätiedot

Smart Energy Transition kuinka helsinkiläiset saadaan tekemään energiakäänne? Eva Heiskanen, Kuluttajatutkimuskeskus, Helsingin yliopisto

Smart Energy Transition kuinka helsinkiläiset saadaan tekemään energiakäänne? Eva Heiskanen, Kuluttajatutkimuskeskus, Helsingin yliopisto Smart Energy Transition kuinka helsinkiläiset saadaan tekemään energiakäänne? Eva Heiskanen, Kuluttajatutkimuskeskus, Helsingin yliopisto 1 Agenda Hiukan Smart Energy Transition-hankkeesta Kokeilujen ja

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN LASTEN, NUORTEN JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN LASTEN, NUORTEN JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN LASTEN, NUORTEN JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Lanula 20.1.2009 Elala 27.1.2009 Lanula 22.2.2011 21, Elala 7.3.2011 16

Lisätiedot

Otan mielellään vastaan palautettanne ja etenkin kehittämisehdotuksia evästykseksi tulevia kyselytutkimuksia varten.

Otan mielellään vastaan palautettanne ja etenkin kehittämisehdotuksia evästykseksi tulevia kyselytutkimuksia varten. Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton viikkotiedote / viikko 39/2015 Kuva: Johanna Pohjolainen Viikon 39 poiminnat Taiteen perusopetus visuaalisissa taiteissa vuonna 2014 - kartoitus julkaistaan

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta voimavarana Pohjois-Karjalan järjestöpäivät 14. 15.11.2014. Marjahelena Salonen, kehitysjohtaja Marttaliitto ry

Vapaaehtoistoiminta voimavarana Pohjois-Karjalan järjestöpäivät 14. 15.11.2014. Marjahelena Salonen, kehitysjohtaja Marttaliitto ry Vapaaehtoistoiminta voimavarana Pohjois-Karjalan järjestöpäivät 14. 15.11.2014 Marjahelena Salonen, kehitysjohtaja Marttaliitto ry Hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja taloudellisen hyödyn lisäksi vapaaehtoistoiminnalla

Lisätiedot

Kunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja palveluvalinnoista.)

Kunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja palveluvalinnoista.) Tehhään yhessä hanke / Kuntien kulttuurin talous Hankkeen tavoite Selvitetään kuntien kulttuuritoiminnan ja talouden nykytilanne vertailukelpoisella tavalla, otetaan käyttöön ja vakiinnutetaan yhteinen

Lisätiedot

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000505 OPETUSTOIMI 00005000 Hallinto 3300 Tuet ja avustukset 252 252 4001 Henkilöstökulut -40 442-45 000-24 980 4300 Palvelujen ostot -8 627-8 000-6 350 4500 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37 200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat

Lisätiedot

LAPSIPERHEISSÄ ON TULEVAISUUS VERKOSTOISTA VOIMAA. ROVANIEMI Matti Ansala

LAPSIPERHEISSÄ ON TULEVAISUUS VERKOSTOISTA VOIMAA. ROVANIEMI Matti Ansala LAPSIPERHEISSÄ ON TULEVAISUUS VERKOSTOISTA VOIMAA ROVANIEMI 22.09.2009 Matti Ansala Lapsen oikeuksien sopimus maailman nopeimmin voimaan tullut ja sisällöltään laajin ihmisoikeussopimus, hyväksyttiin 20.11.1989

Lisätiedot

Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset. Radio Satellite Finland Oy. Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus tammikuu 2013

Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset. Radio Satellite Finland Oy. Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus tammikuu 2013 Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset Radio Satellite Finland Oy Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa Suomessa vierailevien venäläisten Radio Sputnikin

Lisätiedot

PILOTTEJA JA KUMPPANUUKSIA START-UPEILLE JA SUURYRITYKSILLE TULOKSET 2015

PILOTTEJA JA KUMPPANUUKSIA START-UPEILLE JA SUURYRITYKSILLE TULOKSET 2015 PILOTTEJA JA KUMPPANUUKSIA START-UPEILLE JA SUURYRITYKSILLE TULOKSET 2015 MITÄ SYNTYY KUN KOLME SUURYRITYSTÄ AVAA LIIKETOIMINTAOSAAMISENSA JA RESURSSINSA START-UP -YRITYKSILLE? 100 JÄTETTYÄ HAKEMUSTA KASVUYRITYKSILTÄ

Lisätiedot

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ESRkehittämisohjelma

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ESRkehittämisohjelma Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ESRkehittämisohjelma 2007-2013 Pieniä ihmeitä Luovien alojen ja kulttuurin hanketapaaminen Tampere 27.1.2010 Kirsi Kaunisharju Opetusministeriö

Lisätiedot

MITEN MAAKUNTAUUDISTUS EDISTÄÄ ELINVOIMAA?

MITEN MAAKUNTAUUDISTUS EDISTÄÄ ELINVOIMAA? MITEN MAAKUNTAUUDISTUS EDISTÄÄ ELINVOIMAA? Aija Tuimala Muutosjohtaja Etunimi Sukunimi etunimi.sukunimi@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 1 MAAKUNTAHALLINTO? Suorilla vaaleilla valittu valtuusto 59 hlö Oikeus

Lisätiedot

Työtä yhteisön ja yhteiskunnan hyväksi - maahanmuuttajajärjestöt palvelujen tuottajina. Valtion kotouttamisohjelman valmistelutilaisuus 16.9.

Työtä yhteisön ja yhteiskunnan hyväksi - maahanmuuttajajärjestöt palvelujen tuottajina. Valtion kotouttamisohjelman valmistelutilaisuus 16.9. Työtä yhteisön ja yhteiskunnan hyväksi - maahanmuuttajajärjestöt palvelujen tuottajina Valtion kotouttamisohjelman valmistelutilaisuus 16.9.2015 Maahanmuuttajajärjestöt palvelujen tuottajina -selvityksen

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT :50:30

SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT :50:30 SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 123 2013 Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT 16.10.2017 10:50:30 Myyntituotot 670 905 636 575 602 290 602 290 602 290 Maksutuotot 50 946 52 035

Lisätiedot

Lataa Suomalaisen terveydenhuollon kriisi - Pertti Klemola

Lataa Suomalaisen terveydenhuollon kriisi - Pertti Klemola Lataa Suomalaisen terveydenhuollon kriisi - Pertti Klemola Lataa Kirjailija: Pertti Klemola ISBN: 9789518843699 Sivumäärä: 133 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 14.55 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta

Lisätiedot

Lataa Elämänlanka - Susan Aldridge. Lataa

Lataa Elämänlanka - Susan Aldridge. Lataa Lataa Elämänlanka - Susan Aldridge Lataa Kirjailija: Susan Aldridge ISBN: 9789518842432 Sivumäärä: 276 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 30.62 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat kuitenkin

Lisätiedot

16 Pohjois-Savo. 16.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

16 Pohjois-Savo. 16.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 16 Pohjois-Savo 16.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 16.1. POHJOIS-SAVO Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 2 kpl Maaseutumaiset: 16 kpl Pohjois-Savo

Lisätiedot

Lataa Kehitysopin kulisseista - Kimmo Pälikkö. Lataa

Lataa Kehitysopin kulisseista - Kimmo Pälikkö. Lataa Lataa Kehitysopin kulisseista - Kimmo Pälikkö Lataa Kirjailija: Kimmo Pälikkö ISBN: 9789519659947 Sivumäärä: 240 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 26.76 Mb Kustantajan kuvausteksti kirjasta puuttuu. Saatat

Lisätiedot

Työtä teatterista. Avauksia yhteistyöhön. Marja Kettunen, projektityöntekijä

Työtä teatterista. Avauksia yhteistyöhön. Marja Kettunen, projektityöntekijä Työtä teatterista Avauksia yhteistyöhön Teatteritreffit 1-3 Kolmet treffit: Iisalmi, Lapinlahti ja Kiuruvesi Annettu vinkkejä paikkakuntakohtaisista yhteistyökumppaneista työllistämisessä ja teatteritoimijoista

Lisätiedot

Taiteen paikka on lähellä meitä

Taiteen paikka on lähellä meitä Taiteen paikka on lähellä meitä Foto: Minna Sirnö Pari sanaa Taikesta Pari sanaa Taikesta Oikeutemme taiteeseen ja kulttuuriin Foto: Minna Sirnö % Taiken hakijoista % Taiken kaikista tuista % Taiken alueellisista

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. 26.9.2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku on auki verkkoasioinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahoitus toteutuu edellyttäen,

Lisätiedot

Hyv.ltk 22.2.2011 15 Liite 1 KULTTUURIN TOIMINTAKERTOMUS KIIMINKI 2010

Hyv.ltk 22.2.2011 15 Liite 1 KULTTUURIN TOIMINTAKERTOMUS KIIMINKI 2010 Hyv.ltk 22.2.2011 15 Liite 1 KULTTUURIN TOIMINTAKERTOMUS KIIMINKI 2010 Hyvinvointilautakunta 22.2.2011 Yleiset kulttuuripalvelut ja O. Jauhiaisen museopalvelut 1. ASIAKAS (Vaikuttavuus ja palvelukyky)

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, Yhteistyökumppan

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, Yhteistyökumppan Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 0, 00 Yhteistyökumppanuus Setlementti Louhela ry Päätavoite. SETLEMENTTI LOUHELA ON ARVOSTETTU JA LUOTETTAVA YHTEISTYÖKUMPPANI jakautuu osatavoitteeseen 0.

Lisätiedot

Turun kulttuuritoimen sopimusohjaus. Minna Sartes

Turun kulttuuritoimen sopimusohjaus. Minna Sartes Turun kulttuuritoimen sopimusohjaus Minna Sartes Kulttuuritoimen sopimusohjausmalli Tilaaja-tuottaja mallia mukaileva tulosohjausmalli, jolla on rakenteeltaan kolmiportainen sopimushierarkia. Tavoitteena

Lisätiedot

Länsi Uudenmaan työllisyyden painopisteet ja kehityslinjaukset 2010 2013

Länsi Uudenmaan työllisyyden painopisteet ja kehityslinjaukset 2010 2013 Esitys 16.3.2010 Länsi Uudenmaan työllisyyden painopisteet ja kehityslinjaukset 2010 2013 Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimuskonsultti Kaisa Mäki Kihniä Innolink Research Oy 2009 2010 PAINOPISTEET KEHITTYVÄT

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2 Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01

Lisätiedot

Kulttuurilähete pienten lasten perheille Tampereella

Kulttuurilähete pienten lasten perheille Tampereella Kulttuurilähete pienten lasten perheille Tampereella Marianna Lehtinen Lastenkulttuurin johtava koordinaattori Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut 1 Kuka, miksi ja kenelle? Tampereen kaupungin neuvolapalveluiden

Lisätiedot

Laskennallisille menoille ja tuloille on oma kohtansa käyttökustannusten ja käyttötuottojen taulukoissa.

Laskennallisille menoille ja tuloille on oma kohtansa käyttökustannusten ja käyttötuottojen taulukoissa. Kuntien kulttuuritoiminnan kustannukset 2010 Vastausohjeet Yleiset vastausohjeet Tässä kyselyssä kootaan tietoa kuntien kulttuuritoiminnan kustannuksista. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan kirjastoissa,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (5) 94 Kehityshankkeet HEL 2013-001362 T 02 05 01 00 Päätös päätti hyväksyä Urbaanin taidetanssin tuki ry:n toteuttaman UrbanApan Stepping Stone -kehityshankkeen

Lisätiedot

Terve Tanssi! - yhteisötanssihanke

Terve Tanssi! - yhteisötanssihanke Terve Tanssi! - yhteisötanssihanke tanssihanke Tanssi vanhustyön n voimavarana Terve Kuopio/Tanssin aluekeskus Kuopio 2006-2008 Laura Pylkkänen/Anniina Aunola 2006 Mitä on yhteisötaide? taide? Yhteisötaiteen

Lisätiedot

Yrityksen palautelomake yhteishankintakoulutuksesta

Yrityksen palautelomake yhteishankintakoulutuksesta Yrityksen palautelomake yhteishankintakoulutuksesta Yrityksenne on osallistunut Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ja kouluttajan ja yrityksesi yhdessä toteuttamaan yhteishankintakoulutukseen Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 73

KULTTUURILAUTAKUNTA 73 KULTTUURILAUTAKUNTA 73 Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013

Lisätiedot

Rahan synty ja historia. Rahatalous haltuun -luentosarja Jussi Ahokas 21.10.2014

Rahan synty ja historia. Rahatalous haltuun -luentosarja Jussi Ahokas 21.10.2014 Rahan synty ja historia Rahatalous haltuun -luentosarja Jussi Ahokas 21.10.2014 Luennon sisältö Fiktiivinen valtavirtainen rahatarina Rahatarinan ja todellisuuden väliset ristiriidat Raha velkana ennen

Lisätiedot

Kun mikään ei riitä vai riittäisikö jo?

Kun mikään ei riitä vai riittäisikö jo? Kun mikään ei riitä vai riittäisikö jo? Riikka Aro, Terhi-Anna Wilska riikka.aro@jyu.fi, terhi-anna.wilska@jyu.fi Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto Tutkimuksen

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos %

TP Budjetti Budjetti Muutos % Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ESRkehittämisohjelma. Kirsi Kaunisharju

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ESRkehittämisohjelma. Kirsi Kaunisharju Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ESRkehittämisohjelma 2007-2013 Kirsi Kaunisharju Keskeistä 19.8.2010 Hankeideat ideoiden jakaminen ja hyvät hankkeet Riittävät/olennaiset verkostot

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupa/Kultj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupa/Kultj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (5) 20 Selvitys Kansainvälisen kulttuurikeskus Caisan toiminnasta sekä kehittämisen toimenpide-ehdotukset HEL 2014-007538 T 12 02 01 Päätös Käsittely päätti hyväksyä

Lisätiedot

TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA

TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta 25.10.2011 Kaarina Kursukangas-Hourula 28.10.2011 1 Nykyinen toimintamalli V. 2010 alusta Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven

Lisätiedot

Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä

Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä http://www.yrittajat.fi/fi-fi/suomenyrittajat/tutkimustoiminta/ Koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu

Lisätiedot

Terveyden edistäminen ja ehkäisevätyö kehittyy - Mikä on kuntoutuslaitosten rooli tulevaisuudessa?

Terveyden edistäminen ja ehkäisevätyö kehittyy - Mikä on kuntoutuslaitosten rooli tulevaisuudessa? Terveyden edistäminen ja ehkäisevätyö kehittyy - Mikä on kuntoutuslaitosten rooli tulevaisuudessa? Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö Päihdekuntoutuksen keskusliitto ry:n tulevaisuus

Lisätiedot

Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten yleiset ehdot ja periaatteet

Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten yleiset ehdot ja periaatteet Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten yleiset ehdot ja periaatteet Liite: Espoon kulttuurilautakunnan avustusperiaatteet 3.4.2017 alkaen Kulttuurilautakunta 14.2.2017 Kulttuurilautakunnan myöntämillä

Lisätiedot

Kokemuksia Jyväskylän valinnanvapauskokeilusta Riitta Pylvänen projektipäällikkö

Kokemuksia Jyväskylän valinnanvapauskokeilusta Riitta Pylvänen projektipäällikkö Kokemuksia Jyväskylän valinnanvapauskokeilusta 2018 Riitta Pylvänen projektipäällikkö 10.1.2018 22.1.2018 Valinnanvapauskokeilun tilannekatsaus Kokeilu käynnistyi Jyväskylässä 20.2.2017 Kolme hyväksyttyä

Lisätiedot

Seniorikinosta visailuihin - kulttuurikumppanuuksia Elonpolkuja-verkostosta

Seniorikinosta visailuihin - kulttuurikumppanuuksia Elonpolkuja-verkostosta Seniorikinosta visailuihin - kulttuurikumppanuuksia Elonpolkuja-verkostosta Kuva: R. Sillanpää 1 Elonpolkuja ikäihmisten yhteistyöverkosto Verkoston vetovastuu on Tampereen kaupungilla toimintaa koordinoi

Lisätiedot

Metsien monikäytön arvottaminen

Metsien monikäytön arvottaminen 1 Metsien monikäytön arvottaminen Päättäjien Metsäakatemia 19.5.2011 Oulu ARTTI JUUTINEN Tieteenala 2 Taloustiede: tutkii niitä syy- ja seuraussuhteita, jotka vallitsevat yhteiskunnassa tuotanto- ja kulutusyksiköiden

Lisätiedot

Yhteistyösuunnitelma Tandem-projektin ja Jämsän kaupungin

Yhteistyösuunnitelma Tandem-projektin ja Jämsän kaupungin Yhteistyösuunnitelma n ja Jämsän kaupungin välillä Aspa -säätiö (ent. Asumispalvelusäätiö ASPA) on vuonna 1995 perustettu säätiö, jonka tehtävä yleishyödyllisenä toimijana on edistää vammaisten ihmisten

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 14/

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 14/ Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 22 Kaupunginvaltuuston päätös 29.8.2012, Helsingin hallinto-oikeuden päätös 12.4.2013 ja korkeimman hallinto-oikeuden päätös 5.2.2014 asemakaava-asiassa (piirustus

Lisätiedot

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke musiikki elämään Musiikki elämään Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke 2011 2013 Musiikki elämään Voidaanko taide-elämystä syventää taidepedagogiikan keinoin?

Lisätiedot

Miten kunnat ja maakunnat voivat onnistua kannustamisessa ja työllistämisessä?

Miten kunnat ja maakunnat voivat onnistua kannustamisessa ja työllistämisessä? Miten kunnat ja maakunnat voivat onnistua kannustamisessa ja työllistämisessä? Reijo Vuorento 14.3.2017. Nyt näyttää vahvasti siltä, että: Kasvu ja työllisyys on jatkossakin keskeisesti kuntien vastuulla:»

Lisätiedot

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen väliarviointi PelJk

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen väliarviointi PelJk Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen väliarviointi 2016 PelJk 18.8.2016 Palvelutasopäätös 2014-2018 Pelastustoimen palvelutasopäätös on pelastuslain 28 :n mukainen päätös alueen palvelutasosta ja suunnitelma

Lisätiedot

KULTTUURIOHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA

KULTTUURIOHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA KULTTUURIOHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA Sisältö Kulttuurin vuoro...3 Laki kuntien kulttuuritoiminnasta...5 Visio vuodelle 2016...5 Nurmijärven kunnan arvot...6 Arvot kulttuurin näkökulmasta...7 Kriittiset menestystekijät...9

Lisätiedot

Asiakasosallisuus. Projektin käynnistäminen Kari Nuuttila

Asiakasosallisuus. Projektin käynnistäminen Kari Nuuttila Asiakasosallisuus Projektin käynnistäminen Kari Nuuttila 21.9.2016 Asiakasosallisuus Omahoitopalvelut ODA - tiennäyttäjänä Omahoitopalvelut - ODA Asiakas asukas kumppanina Palvelut kohdentuvat paremmin

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö - tilannekatsaus. Vesterinen

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö - tilannekatsaus. Vesterinen Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö - tilannekatsaus Ohjausryhmä 6.11.2006 Kehittäjä-sosiaalityöntekijä Kerttu Vesterinen Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö 2006-2008 Kehittämisyksikön tavoitteena on

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Vapaa-aikalautakunta Aika 01.12.2015 klo 18:10-20:25 Paikka Kontiolahden kotiseutukeskus Käsitellyt asiat :t 58-70 Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 5.6.2014 MALLIVASTAUKSET

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 5.6.2014 MALLIVASTAUKSET KANSANTALOUSTIETEEN ÄÄSYKOE 5.6.2014 MALLIVASTAUKSET Jokaisen tehtävän perässä on pistemäärä sekä sivunumero (Matti ohjola, Taloustieteen oppikirja, 2012) josta vastaus löytyy. (1) (a) Suppea raha sisältää

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Pienosuuskuntien johtamisen haasteet

Pienosuuskuntien johtamisen haasteet Pienosuuskuntien johtamisen haasteet Pellervon valtuuskunnan jäsen FT Pekka Pättiniemi Osuustoiminnan kehittäjät - Coop Finland ry:n hallituksen puheenjohtaja Pellervon Päivä 11.4.2007 1 Osuuskunnan johtamisen

Lisätiedot

ArcInfo, Uusi ulottuvuus hitsauskoulutukseen. ArcInfo UUSI ULOTTUVUUS HITSAUSKOULUTUKSEEN (6)

ArcInfo, Uusi ulottuvuus hitsauskoulutukseen. ArcInfo UUSI ULOTTUVUUS HITSAUSKOULUTUKSEEN (6) ArcInfo UUSI ULOTTUVUUS HITSAUSKOULUTUKSEEN 1(6) WEB-POHJAINEN TYÖKALU HITSAUSPARAMETRIDATAN ANALYSOINTIIN Oletko koskaan kaivannut perustasoista, käyttäjäystävällistä työkalua hitsausdatan tarkkaan analysointiin?

Lisätiedot

Ajankohtaista potilasturvallisuudesta

Ajankohtaista potilasturvallisuudesta Ajankohtaista potilasturvallisuudesta 3.11.2011 yhteistyöseminaari Leena Lang Missä mennään? 18.3.2010 yhteistyöseminaari : Turvallisuus on tunne, joka sinulla on, ennen kuin olet tajunnut tilanteen. >

Lisätiedot

Lataa Ilmiö - Kimmo Huttu. Lataa

Lataa Ilmiö - Kimmo Huttu. Lataa Lataa Ilmiö - Kimmo Huttu Lataa Kirjailija: Kimmo Huttu ISBN: 9789512658145 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 11.51 Mb Nelivärinen opas noudattaa aloituskuvan, töiden ja tehtävien osalta oppikirjan rakennetta.

Lisätiedot

Jyten alueen asukkaiden valinnanvapauden laajentaminen

Jyten alueen asukkaiden valinnanvapauden laajentaminen 22.1.2018 Jyten alueen asukkaiden valinnanvapauden laajentaminen Laajennuspäätöksen perustelut Kyseessä on palvelusetelikokeilun alueellinen laajentamishanke. Kokeilun maakunnallinen kattavuus on hyvä.

Lisätiedot

Metsähallituksen rooli ekosysteemipalveluiden tuottajana

Metsähallituksen rooli ekosysteemipalveluiden tuottajana Metsähallituksen rooli ekosysteemipalveluiden tuottajana Lapin metsätalouspäivät 13.2.2014 Antti Otsamo Kehitys- ja ympäristöpäällikkö, MMT Metsähallitus edelläkävijä vihreillä markkinoilla Vihreät markkinat?

Lisätiedot

Toiminnan seuranta ja vaikuttavuuden arviointi

Toiminnan seuranta ja vaikuttavuuden arviointi Toiminnan seuranta ja vaikuttavuuden arviointi Perhekeskus palvelumallina seminaari 28. 29.8.2008 Nina K. Hyttinen Seuranta ja arviointi perhekeskustoiminnan tukena Miksi seurantaa ja arviointia? Dokumentoitu

Lisätiedot

Ylläpitomallien informaatio ja keskustelupäivä, perjantaina 29. toukokuuta 2009 Rovakatu 2

Ylläpitomallien informaatio ja keskustelupäivä, perjantaina 29. toukokuuta 2009 Rovakatu 2 Ylläpitomallien informaatio ja keskustelupäivä, perjantaina 29. toukokuuta 2009 Rovakatu 2 Kulttuuri instituuttia ei perustettu tilanäkökulmasta lähtien. syksyllä 2004 valtuuston päättämänä tehtävänä perustetulla

Lisätiedot

Lataa Lastentaudit. Lataa

Lataa Lastentaudit. Lataa Lataa Lastentaudit Lataa ISBN: 9789516565142 Sivumäärä: 574 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 30.12 Mb Lastentaudit-kirjan viides uudistettu painos käsittelee terveen lapsen kasvua ja kehitystä sekä lasten

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009

Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009 Case Keminmaa Yksityiset palvelut julkisessa palveluntuotannossa Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009 Puhujat Keminmaan kunnan esittely ja taustaa

Lisätiedot

Savonlinja-yhti. yhtiöt. Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta

Savonlinja-yhti. yhtiöt. Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta Savonlinja-yhti yhtiöt Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta Joukkoliikennepalvelut tuottajan näkökulmasta Olli Hirvonen paikallispäällikkö Autolinjat Oy Luotettavaa matkustajapalvelua jo vuodesta 1924

Lisätiedot

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari 2.12.2014 Anne-Marie Välikangas KUNTIEN TUOTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN VAIKUTTAVIA

Lisätiedot

Tule jäädäksesi Rovaniemen kulttuurialan kotouttamisohjelma

Tule jäädäksesi Rovaniemen kulttuurialan kotouttamisohjelma Tule jäädäksesi Rovaniemen kulttuurialan kotouttamisohjelma Riikka Vuorenmaa, projektikoordinaattori Sintija Dutka, kokemusasiantuntija Tavoite projektin alussa Selkeäkielinen ja tiivis Kulttuurialan kotouttamisohjelma

Lisätiedot

Peruspalvelukeskus OIVA. 2.4.2009 Peruspalvelukeskuksen johtaja Eeva Halme

Peruspalvelukeskus OIVA. 2.4.2009 Peruspalvelukeskuksen johtaja Eeva Halme Peruspalvelukeskus OIVA 2.4.2009 Peruspalvelukeskuksen johtaja Eeva Halme Päijät-Hämeen peruspalveluiden tuottajat 1.1.2007 Läntinen perusturvapiiri Heinola Lahti Kunta kahdeksikko= PHSOTEY:n peruspalvelukeskus

Lisätiedot

1. Vähintään 50 % peruskoulun päättävistä hakee Heinolan lukioon.

1. Vähintään 50 % peruskoulun päättävistä hakee Heinolan lukioon. SIVISTYSTOIMI Sitovat tavoitteet, niiden tavoitetaso sekä toteutumisen arviointi Liite käyttösuunnitelmaan 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO 1. Sivistystoimi toimii kaupungin Aino Health Management

Lisätiedot

Thl.fi konseptointi 1. työpaja

Thl.fi konseptointi 1. työpaja MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi +358 40 740 1711 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi konseptointi 1. työpaja 20/8/2012 Agenda Lyhyet esittäytymiset Työpajan esittely

Lisätiedot

Mihin tarpeeseen ASSI-hankkeella haetaan ratkaisua?

Mihin tarpeeseen ASSI-hankkeella haetaan ratkaisua? ASSI-hanke Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palveluiden ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa 1.10.2012 30.8.2014 Mihin tarpeeseen ASSI-hankkeella

Lisätiedot

Kulttuuripalvelut tärkeä osa kunnan toimintaa. Ditte Winqvist Erityisasiantuntija, kulttuuri Opetus- ja kulttuuriyksikkö Iisalmi 12 maaliskuu 2015

Kulttuuripalvelut tärkeä osa kunnan toimintaa. Ditte Winqvist Erityisasiantuntija, kulttuuri Opetus- ja kulttuuriyksikkö Iisalmi 12 maaliskuu 2015 Kulttuuripalvelut tärkeä osa kunnan toimintaa Ditte Winqvist Erityisasiantuntija, kulttuuri Opetus- ja kulttuuriyksikkö Iisalmi 12 maaliskuu 2015 1. Kulttuuri on oleellinen osa hyvinvointiyhteiskuntaa

Lisätiedot

Lataa Ilmiö - Minna Ikonen. Lataa

Lataa Ilmiö - Minna Ikonen. Lataa Lataa Ilmiö - Minna Ikonen Lataa Kirjailija: Minna Ikonen ISBN: 9789512658152 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 25.52 Mb Ilmion Kemian opettajan oppaat on jäsennelty oppikirjan osioiden mukaan. Nelivärinen

Lisätiedot

KULTTUURISTRATEGIA 2011 2015. Nurmeksen kaupunki

KULTTUURISTRATEGIA 2011 2015. Nurmeksen kaupunki KULTTUURISTRATEGIA 2011 2015 Nurmeksen kaupunki 2 Sisällysluettelo JOHDANTO Nurmeksen kaupungin visio 2013 ja toiminta-ajatus 3 Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 3 KULTTUURIPALVELUT JA MUSEO NURMEKSESSA

Lisätiedot

Julkiset hankinnat - ajankohtaiskatsaus

Julkiset hankinnat - ajankohtaiskatsaus Julkiset hankinnat - ajankohtaiskatsaus Kuntamarkkinat Juha Myllymäki Johtava lakimies Juha Myllymäki 12.9.2012 Ajankohtaiskatsaus Ajankohtaista hankinnoista» Juha Myllymäki, johtava lakimies Hankintadirektiivien

Lisätiedot

Tilastot ja kustannukset tehokkuudeksi -seminaari, Niina Ihalainen, Fellmannia

Tilastot ja kustannukset tehokkuudeksi -seminaari, Niina Ihalainen, Fellmannia Palautepallomeri -läpinäkyvä ja yhteisöllinen tapa saada asiakkaiden ääni kuuluviin Fellmannian, Lahden ammattikorkeakoulun ja Suomen Muotoilusäätiön yhteistyössä kehittämä sähköinen palautejärjestelmä

Lisätiedot

Haapajärvi 7614 Kärsämäki 2723 Pyhäjärvi 5733 Reisjärvi 2928 Yhteensä 18998 (31.12.2013)

Haapajärvi 7614 Kärsämäki 2723 Pyhäjärvi 5733 Reisjärvi 2928 Yhteensä 18998 (31.12.2013) Peruspalvelukuntayhtymä Selänne Haapajärvi 7614 Kärsämäki 2723 Pyhäjärvi 5733 Reisjärvi 2928 Yhteensä 18998 (31.12.2013) Väestöennuste 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2005 2010 2015 2020 2025 2000 1000

Lisätiedot

Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta. Pirjo Korpela Evira 24.1.2012 Tampere

Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta. Pirjo Korpela Evira 24.1.2012 Tampere Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta Pirjo Korpela Evira 24.1.2012 Tampere 1 Alkutuotantoilmoitus /Elintarvikelaki 22 Alkutuotantopaikasta ja siellä harjoitettavasta toiminnasta

Lisätiedot

Eero Eskolan rahasto Jakoperusteet

Eero Eskolan rahasto Jakoperusteet Eero Eskolan rahasto Jakoperusteet Eero Eskolan rahasto Avustuksia parantamaan hyvinkääläisten vanhusten elinoloja 1. yleisavustukset vanhustenhuollon hankkeisiin 2. avustukset yksittäisiin vanhustenhuollon

Lisätiedot

Monikanavarahoitus ja valinnanvapaus

Monikanavarahoitus ja valinnanvapaus Monikanavarahoitus ja valinnanvapaus 17.9.2015 Oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin IV, Turku Timo Hujanen, Hennamari Mikkola, Kelan tutkimusosasto Valinnanvapaus ja monikanavarahoitus (MKR)? Palvelujärjestelmä

Lisätiedot