Työryhmä: Taide ja taiteilija kulttuuripoliittisessa arvokeskustelussa. Kulttuuritutkimuksen päivät Joensuussa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työryhmä: Taide ja taiteilija kulttuuripoliittisessa arvokeskustelussa. Kulttuuritutkimuksen päivät Joensuussa 24. 25.4.2014"

Transkriptio

1 1 TiinaLamminen Työryhmä:Taidejataiteilijakulttuuripoliittisessaarvokeskustelussa. KulttuuritutkimuksenpäivätJoensuussa Avainsanat:Kunta,taide,taiteilija Otsikko:Kuntajataiteilija,kuntataiteilija Kuntaliitoksistaja-uudistuksistapuhuttaessaeimainitakulttuuripalveluja.Kunnat järjestävätkulttuuritoimensaitsenäisesti.niilläeiolevaltionmääräämiä,yhtenäisiä velvoitteitakulttuurinsuhteen.taidejakulttuurieivätmyöskääntavallisestiole mukanamaakunnallisissastrategioissa.vuoden2013alustavoimaanastunutlaki Taiteenedistämiskeskuksestamuuttialueellisettaidetoimikunnatkeskusviraston paikalliskonttoreiksi. Muutosrajasitaidetoimikuntienjärjestämääpaikallistatoimintaa.Alueellinen kulttuuripolitiikkajasenohjausovatlevällään. Voisivatkoammattimaisestakulttuuristajataiteestaköyhätkunnatpalkataitse taiteilijoita?kulttuuritaihistoriaeivättulemäärittämäänuusiakuntia,määritelmän tarvetuleetaloudesta.nykykunnissaomaakulttuuriperintöäarvostetaan.olisiko uusissakunnissatarvettakuntataiteilijalle? Perustuslaillaonturvattutaiteenjataiteilijanautonomiasekäkulttuuriperintö.Valtio toteuttaaperustuslainvelvoitettaantukemallataiteilijoitamm.vertaisarvioinnilla jaettavalla,suorallataiteilijatuella,tekijäoikeuksiasuojaamallajataiteentekemisen verotuskäytännöillä.voisikoperustuslainvelvoitetoteutuamyösaluetasolla kuntataiteilijantyössä? (POWERPOINTsivu1) http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1999/ Suomenperustuslaki lukuperusoikeudet16 Sivistyksellisetoikeudet17 Oikeusomaankieleenja kulttuuriin

2 http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66925/ pdf?sequence=1Rautiainen,PauliKuvataiteilijanoikeudellinenasema Ammattimaistataiteellistatoimintaarajoittavajaedistäväoikeussääntely Tässätutkimuksessatuostavelvollisuudestakäytetääntermiätaiteenedistämisen periaate.ammattimaisentaiteellisentoiminnanedellytystenosaltaperiaate merkitseeennenkaikkeajulkisenvallanvelvollisuuttaryhtyätoimiin,joillaturvataan taiteellisentyöskentelynerityispiirteidenja-tarpeidenhuomioonottaminen lainsäädännössäjasensoveltamisessa.(s.157) http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/ LakiTaiteen edistämiskeskuksesta http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/liitteet/tr12.pdf Kuntienkulttuuritoiminnantuki-jakehittämispolitiikka SelvittäjienAnitaKangasjaKaleviKivistölaatimaraportti Opetus-jakulttuuriministeriöntyöryhmämuistioitajaselvityksiä2011: KUULTOKuntienkulttuuritoiminnankehittämishanke https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppiaineet/kup/tutkimus/tutkprojhank/kuulto http://www.cupore.fi/documents/KuntienKulttuuripalvelut.pdf Toimintamallimuutoksessatutkimuskuntienkulttuuripalveluista AnitaKangasViljaRuokolainenKulttuuripoliittisentutkimuksenedistämissäätiö Cupore.Cuporenverkkojulkaisuja Esitelmänisisältö,taiteilijantyöpaikkaansitoutuneena,onyksiteemallinen aihekokonaisuuslapinyliopistoonvalmistamassanitaiteilijantohtorityössä.omassa tutkimuksessanitarkastelenomantyönikumulatiivistavaikutustatoteutumisensa paikkakunnalla,ruovedellä.tässäesityksessäkäytänlähteenäkahtaviimeisintä selvitystäkunnankulttuuripalveluista.mitenniidenpohjaltapaikkaansitoutuneen taiteilijantyönmerkitystuleeesille.lähteetovatkuntienkulttuuritoiminnantuki-ja

3 3 kehittämispolitiikkajatoimintamallimuutoksessatutkimuskuntien kulttuuripalveluistaluotanmyösomaankokemukselliseentietoonitaiteilijatyöstä. Kulttuuripalvelut JyrkiKataisentoisenhallituksenhallitusohjelmanhaasteitaolikuntauudistus. Kuntauudistustaperusteltiinsosiaali-jaterveyspalvelujenjärkeistämisentarpeella, muttamyösnäidenpalvelujenjärjestämisestäerillään,jailmanpakkoliitoslakiakin, alueellisiajahallinnollisiamuutoksiaonsuunnitteilla.myöskulttuuripalvelujen järjestäminenonkuntienasukkailleentarjoamaperuspalvelu,johonliitokset vaikuttavat (POWERPOINTsivu2) Kunnantehtäviinkuuluujärjestääkulttuuripalveluitaperuspalvelunakuntalaisille. Laissakuntienkulttuuritoiminnasta(1045/1980)kulttuuritoiminnallatarkoitettiin taiteenharjoittamistajaharrastamista,taidepalvelujentarjontaajakäyttöäsekä paikallisenkulttuuriperinteenvaalimistajaedistämistä.kankaanjaruokolaisen selvityksenmukaanvaltionosuusuudistuksessa2010kulttuuripalvelujen järjestäminenkuntienperuspalvelutehtävänävahvistui Kulttuuripalvelujensisällönjärjestämineneipoliittisessakeskustelussanouseesille. Taideonluonnollisestiosakulttuuripalvelujensisältöävaikkasitäeierikseen mainittaisikaan.kangasjaruokolainenviittaavataustralialaiseen kulttuuriekonomistidavidthorsbyhyn,jonkamukaankulttuuripalveluihinjahyödykkeisiinvoidaanliittääkolmekriteeriä: (POWERPOINTsivu3) tuotannonedellytysonluovatyöniilläonkuluttajillesymbolistaarvoajaniilläon tekijätaitekijöitä,jotkaomistavatainakinpotentiaalisestitekijänoikeuksia KangasRuokolainen(2012)s.16.

4 Kuntalaisennäkökulmastakulttuuripalvelutovatsaavutettavissajokofyysisestitai virtuaalisesti.kunnallisiakulttuuripalvelujaovatkirjastot,teatterit,orkesterit, museotjataiteenperusopetussekäyleinenkulttuuritoiminta.yleisen kulttuuritoiminnankangasruokolainenselittävättarkoittavansitäosaa kunnallisistakulttuuripalveluista,jokaeitapahdukirjastoissataimuissataide-ja kulttuurilaitoksissa,eikätaiteenperusopetuksenpiirissä (POWERPOINTsivu4) Kulttuurisektorin,jokavastaataide-jakulttuuripalvelujenjärjestämisestä, tuottamisesta,jakelemisestajakuluttamisesta,muodostaajulkistenkulttuuriinstituutioidenlisäksimoninainenjoukkotoimijoita.näihinkuuluvat koulutuslaitokset,valtionhallinnonorganisaatiot,kansainvälisetorganisaatiot, kaupallisetyritykset,yhdistykset,kulttuurityöntekijät(taiteilijatym.)jakuluttajat sekäkuluttajaorganisaatiot.kunnankulttuuripalvelutovatyksiosatätä kokonaisuutta. KangasRuokolainen(2012)s Josvapaattoimijatjakolmassektorilasketaanmukaankulttuurisektoriin yleisen kulttuuritoiminnanjärjestäjinä luetaankulttuuripalvelujensisällönrakentajiksi käytännössäkaikki,jotkakutsuvatitsensäkulttuuritoimijoiksi.merkitseväätässäon taiteilijoiden,henkilöidennimeäminenkulttuuripalveluntuottajiksi. Kulttuurintalous Kulttuuripalveluidensaavutettavuusjasisältövaihtelevaterikunnissa.Onkuntia, joidenasukastakohdenkulttuuriinkäytettyeuromääräoneuroa,keskimääräinen kuntienkulttuuriinkäyttämäeuromääräon11,60euroa.nämäyksityiskohtaiset tiedotlöytyvätvuoden2012selvityksestä.kulttuurintalousonkeskittynyt

5 5 pääkaupunkiseudulle;suuretjarikkaatkunnattukevatammattitaiteilijoitajauskovat kulttuuriyrittäjiinsisällöntuottajina. Tutkimukseenvastaajatnäkivätkuntientuottavankulttuuripalvelujamyös tulevaisuudessa,tuotetunsisällönvähenemiseeneiuskottu.muutostaarvioitiin tapahtuvansiinä,mitäpalvelujatuotetaanpaikallisestijamitäalueellisestijasiinä, mikätahotuottaapalvelun (POWERPOINTsivu5) Muidentoimijoidenkohdallavastaajatviittasivatyhdistyksiin,yrityksiinjayksityisiin henkilöihin.niideneikuitenkaanainaoletettuselviytyvänilmanyhteiskunnantukea. Näyttisiltä,että10vuodenkuluttuamuidenkuinkuntientoimestakunnissa järjestettäisiintoimintaatoisaaltaalueellisena(erilaisetaluekeskuksetjataiteen perusopetus)jatoisaaltahyvinpaikallisesti(pienetkyläkirjastot,museot, kesäteatterit,ennaltaehkäiseväkulttuurityöjakulttuuritalot).mielenkiintoisesti vastaajattunnistivatmatkailuyritystenroolinkulttuuritoiminnanjärjestäjänä. KangasRuokolainen(2012)s Selvitykseenvastanneetkunnankulttuuriasioistavastaavatnäkevätsiisyksityiset taiteilijatosanakulttuuritoimea.ilmanjulkistatukeaheidäneikuvitellavoivan toimivan. Ammattitaiteilijat KankaanRuokolaisenselvityksessäammattitaiteilijatnousivatsiisaivan merkittäviksitoimijoiksikuntienkulttuurisektorille.tärkeysjavaikuttavuus nousivatesiin,jospaikkakunnallaasuiammattitaiteilijoita.seselittääselvityksen painopisteenammattitaiteilijoidenmerkityksestäpienissäjaisoissakunnissa. Pienissäkunnissaarvoaeinähty,silläniissäeiasuammattitaiteilijoita

6 6 (POWERPOINTsivu6) Taiteilijatovattärkeäresurssikuntienkulttuuritoimelle.Käsilläolevantutkimuksen mukaanvastaajista65näkiammattitaiteilijoillaolevansuuren(35%)tai kohtalaisen(30%)merkityksenkunnankulttuuripalvelujentuottamisessa.pienenä merkitystäpiti24vastaajista,jaammattitaiteilijoillaeiollutlainkaanmerkitystä vain%:nmielestä. Kaupunkimaistenkuntienkulttuuritoimetnäkivätammattitaiteilijoidenmerkityksen kohtalaisenataisuurena.maaseutumaisissakunnissahuomattavastivähäisempiosa muttakuitenkinylipuoletvastaajistaolisitämieltä( ) Myösalle000asukkaankunnissaharvemmatmuttakuitenkinylipuoletnäkivät ammattitaiteilijoidenmerkityksenyhtäsuurenakuinsuuremmatkunnat.( ) Kunasiaatarkasteltiinsuhteessakunnanetäisyyteenlähimmästäyli38000asukkaan kaupungista,ammattitaiteilijoidenmerkitysvähenimitäkauemmaskeskuksesta mentiin.alle10kilometrinetäisyydelläsuuremmastakeskuksesta ammattitaiteilijoidenmerkitystäpidettiinsuurenataikohtalaisena(90%).nämä kunnatovatpääsääntöisestipääkaupunkiseudunkaupunkejataimaakuntien keskuskaupunkeja,jolloinniissäasuvienammattitaiteilijoidenmääräonsuurempi kuinmuissakunnissa. KangasRuokolainen(2012)s Ammattilaistentyöskentelyedellytystenparantaminenkulttuuripalvelujenlisäämisen keinonaeisensijaannoussutselvityksessäratkaisunaesillekuinyksittäisissä vastauksissa (POWERPOINTsivu7) Vaikkatavoite(ammattilaistentyöskentelyedellytystenlisääminen)onkansallisen kulttuuripolitiikan,esimerkiksitaiteenkeskustoimikunnantavoitteistossa keskeisimpiäjakunnatkinpitivätkulttuuritoiminnanedistämistyössääntaiteilijoiden työskentelyätärkeänä,seeinäyttänytjalkautuneenkuntienkulttuuritoimen tavoitteistoon.syynäsiihenlieneetaiteenammattilaistenkeskittyminenvähintään maakuntakeskuksiin,jasilloinreaalinenkäsitysammattitaiteilijoiden

7 7 työskentelyedellytyksistäjaniidenparantamisestapuuttuumoniltakyselyyn vastanneiltapienemmiltäkunnilta. KangasRuokolainen(2012)s KankaanjaRuokolaisenselvityksenlopuksiesitetyistä,kuudestajatkotoimenpiteestä japarannusajatuksestayksikääneinostanutesiintaiteilijantyötäjaesittänytsiihen tukea (POWERPOINTsivu8) tuotannonedellytysonluovatyöniilläonkuluttajillesymbolistaarvoajaniilläon tekijätaitekijöitä,jotkaomistavatainakinpotentiaalisestitekijänoikeuksia KangasRuokolainen(2012)s Josraportti,Kuntienkulttuuritoiminnantuki-jakehittämispolitiikkalähtikinliikkeelle kulttuuritaloudennäkökulmasta,selvittämälläkulttuuripalvelujen hyödykkeiden tuotannonedellytyksinäluovaatyötä,niinloppupäätelmäeienäämuistanut tarkastellanäidenehtojentoteutumista.loppupäätelmäkeskittyitoimintaan itsessään,eisiihen,mitäoikeastaantuotetaan. Raportinesillenostamiakulttuurinsaatavuudenaukkojaetsittiinjaniilleluotiin toiminnallisiasovellutuksiajyväskylänyliopistonjaopetusminiteriönkuultohankkeessa.kulttuuristaköyhänkunnanongelmiaratkottiinhankkeessa,muttaei mallilla,jokavarmistaisiammattimaisentaiteensyntymisenvaankulttuuritoiminnan luomisestasinällään. Taiteilijantoimeentulo Lähestytääntaiteilijantoimeentuloaminkätahansaselvityksentaitilastoinnin näkökulmasta,johtopäätösonkaru.kuvataiteilijantoimeentuloonheikkoja viimeisemmäntiedonmukaanseonvieläheikentynytrakenteellisestisuhteessa

8 8 muunalantaiteilijoihin.eikötaiteilijantyöolesittenolekansantaloudellisesti hyödyllistä? Koskakansantaloudenmittareihineikuululaskeakulttuurintilinpitoa vaikuttavuudenperusteellavaanyksinkertaiselladebetkreditajattelulla;sekin vielälyhyenaikajänteensisällä,eitaiteellejuurilöydytaloudellistaperustetta.uusia laskentamallejakuitenkinkehitetään.vaasanyliopistojulkaisitänäkeväänä tutkimuksenmuseoidentuottamastahyödystätalousalueelleen. Suomalaisettaidemarkkinatovatheikkoja,edestunnetuimmattaiteilijammeeläyksin teosmyynnillä.vaikkataidesijoittaminenonyksiparhaitentuottavista sijoitustoiminnanmuodoista,eikukaanodotatilastollistaviittäsataavuottataiteen tuotonmahdollistarealisoitumista. Kuvataiteilijantyöstäonedelleenkapeajaliittyytaidekauppaan.Toisellapuolen etsitääntaiteilijantyöhönsoveltavantaiteenperustetta.puhutaantaiteellisten menetelmienkäyttämisestä,taiteellistamisestajataiteellistumisesta;taiteilijan soveltavastatyöstä;taiteenhyvinvointivaikutuksestajataiteestarakennetussa ympäristössä.nykytaidetaiteentuotekehittelynätaitaiteilijanjokapäiväisentyön luomainnovatiivinenkehräeivätjuurioleperusteinaesillä. Mitensiistaiteilijantyönkumulatiivisenmerkityksenosoittamiseksivoitaisiin tuottaalaskentamalli?eilaskentamallia,muttataideedellä-näkökulmaavoitaisiin käyttäämm.kuntienkulttuurityönhankkeissa. Kuntataiteilijanmalli AnitaKangastutkikuntienkulttuuritoiminnantuki-jakehittämispolitiikkaamyös 2011,silloinyhdessäKaleviKivistönkanssa.LakiTaiteenedistämiskeskuksestaastui voimaan2013jatoteutuneessakeskusvirastomallissakankaanjakivistönuhkakuva alueellisestataidetoimikunnastakeskusvirastonalakonttorinatoteutui. KankaanKivistönselvityksessäehdotettuläänintaiteilijamallionminustasilti

9 9 edelleenmahdollinenjamielenkiintoinen,vaihtaisinvainnimenkuntataiteilijaksi erotuksenanykyisenläänintaiteilijantehtäviin.taiteilijamallinkehittämistyötä tukevatmielestänikaikkihallinnollisetjaalueellisethankkeet (POWERPOINTsivu9) Vahvistetaanläänintaiteilijajärjestelmääjasuositellaanläänintaiteilijansijoittumista alueellisentaidetoimikunnantoimialueeneriosiin.tavoitteenaon,että läänintaiteilijantyöjasiihenliittyvätprojektiteivätkatkeataiteilijanlopettaessa tehtävänsä,vaanprojektienjatkuminenmietittäisiinläänintaiteilijaanimitettäessä. Tavoitteeseenvoidaanpäästäsiten,ettäläänintaiteilijanvalintaolisikaksivaiheinen: Alueellinentaidetoimikuntakäynnistääalueensakunnilletaimuilletoimijoillecall fortenders-tyyppisenhaun,jolloinhakemukseenpitäisisisältyäidealäänintaiteilijan projektista,senverkostoista,toimintaideastajapohdinnoista,mitenasiatvakiintuvat hankkeenpäättymisenjälkeen. Taidetoimikuntakäsitteleekuntien(taikuntaryhmientaimuidentoimijoiden) aloitteetjavalitseekunnan/alueen,johontyösuhdetehdäänjasenjälkeentyösuhde laitetaanyleiseenhakuun. Taidetoimikuntatekeevalinnankuntaa/muutatoimijaakuultuaan. Läänintaiteilijaksivalitaanammattitaiteilijataierityisinperusteluinanimaattori 1 tai tuottaja. Perustelu:Osanataiteenkeskustoimikunnanorganisaatiotaalueellisten taidetoimikuntiensubstanssiohjaukselleammattitaiteenedistämisessäonluotu hyvätedellytykset.samallaalueellisettaidetoimikunnatovatentistäirrallisempia muustaaluehallinnosta,jonkatehtäviinkuuluumyöskulttuuripolitiikanjaluovien toimialojenkehittäminen.ongelmallisimmillaanalueellisistataidetoimikunnistavoi 1 KangasjaKivistö(2012)s.20.Animaattoritoimijannimikkeenäyleistyi1970-luvulla Euroopanneuvostonkulttuuripoliittisissaasiakirjoissa.Sesuomennettiinmm.termillä elävoittäjä.englanninkielinenvastine drivingforce kuvaamyössitä,mitätermillä tarkoitetaan.tässäyhteydessävoitaisiinpuhuaalueellisenjakunnallisenkulttuuritoiminnan elävöittäjästätaikulttuuritoimintakomitean(1974:2)aikanaanlanseeraamallanimikkeellä kulttuuri/taideohjaajasta.

10 10 muodostuaeräänlaisia taiteenkeskustoimikunnanaluekonttoreita.jotta toimikunnatvoisivatantaatähänastistavahvemmanpanoksenalueellisen kulttuuripolitiikanmuotoilemiseen,niidentulisitoimiakiinteässäyhteistyössä muidenalueellistakulttuuripolitiikkaatoteuttavientoimijoiden,kutenely- keskusten,taiteenaluekeskustenjamaakunnanliittojenkanssa. Läänintaitelijajärjestelmäonosoittautunuterittäintoimivaksijärjestelmäksi.Ainoa ongelmaonprojektienkatkeaminenilmanjälkihoitoa.järjestelmänvahvistaminenon tärkeätä. Vahvistetaanläänintaiteilijajärjestelmääjasuositellaanläänintaiteilijansijoittumista alueellisentaidetoimikunnantoimialueeneriosiin.tavoitteenaon,että läänintaiteilijantyöjasiihenliittyvätprojektiteivätkatkeataiteilijanlopettaessa tehtävänsä,vaanprojektienjatkuminenmietittäisiinläänintaiteilijaanimitettäessä. KangasjaKivistö(2012)s Kuntataiteilijanmallijahuomiopitkäkestoisuudestaovatminustaansiokkaita.Mutta annetussamallissamäärittelyperuste,mitätarvitaanonkontrolloitujavietypois taiteenammattilaisiltakuntapäättäjille.miksipitääajatella,ettäkuntataiteilijanpitää tehdäjotakinennakkoonmäärättyäjamitenonmahdollista,ettäammattilaisten työtävoivatmäärittääei-ammattilaiset?eikötätävoisiosuvamminjaparemmin toteuttaavertaisarvioinninperiaatteella? PuhuessaanSuomenTaiteilijaseurankokouksessajoulukuussa2013,Taiteen edistämiskeskuksenjohtajaminnasirnönostiesillekuntataiteilija-ajatuksen.hän puhuipilottihankkeesta.ajatusesiteltiintaiteilijantyöllistymisenjasosiaalisen asemanparantumisennäkökulmasta.seeipitänytsisälläänajatusta,jossakunta päättäisikuntataiteilijantarpeestaankulttuuripoliittisenapäätöksenävaansirnö hyppäsikysymyksestäylimaininnalla mitähesielläsittentekisivätkään. Palkattunataiteilijanakunnassa,erilaisiamalleja

11 11 Läänintaiteilijannimikeonsäilytetty,muttakuinvaivihkaa,tapahtuneena, hyväksyttynä,tosiasianataidetoimikuntatyöhöneienääkaivatataiteilijoita. Organisaationluottamustoimenatehtäväänvertaisarviointityöhönkyllä,mutta organisaatiomallissataiteilijoiltaeienääsittenhalutakuullaaktiivisiataide-ja taiteilijapoliittisiakannanottoja. Alunperinläänintaiteilijantyökuvaankuuluiosanaomataiteellinentyö,nykyisin läänintaiteilijaneitarvitseollataiteilija.yksialemmankorkeakoulututkinnon palkkaluokanammatti,jostataiteilijasaityöstääntoimeentuloaonsiisviety taiteilijoiltapois. Liittyentähänesitelmäänlähetinrajatulleryhmälleeripäättäjiä(paikallisissa taiteilijajärjestöissä,valtakunnallisissaedunvalvontajärjestöissä,taiken asiantuntijoillejavirkamiehille)seuraavankysymyksen: (POWERPOINTsivu10) Hyvävastaanottaja, olenvalmistamassapuheenvuoroakulttuuritutkimuksenpäivillejoensuussa ,työryhmäänTaidejataiteilijakulttuuripoliittisessaarvokeskustelussa. Esitelmäniaiheonajatuskuntataiteilijuudestataiteilijantyönä,ks.lyhytkuvaus liitteenä.toivonvastaustasiallaoleviinkahteenkysymykseenja kommenttiasiaiheeseen. Kannatatkoajatusta? Sopisikoehdotusmielestäsilobattavaksitavoitteeksiseuraavallehallituskaudelle? Enkuvailluttarkkaamallia,mitätarkoitankuntataiteilijuudella.Sehämmensiosaa vastaajista,osarakensikuntataiteilijantoimenkuvanitse.minullevastattiin jokaisestaasiantuntijaryhmästä;virkamiehet,paikallisettaiteilijaseuratja

12 12 valtakunnallisetjärjestöt,jaolenkiitollinenkanssanikäydystävuoropuhelusta. Art (POWERPOINTsivu11) http://www.art360.fi Art360EU-hankkeen,Kuvataiteenuusienliiketoimintamallienjamanageroinnin kehittäminen,ensisijainentavoiteolinostaataiteilijaseurojenjataiteilijoiden käytännönläheistäliiketaloudellistaajattelua.hankkeenkustansieuroopan sosiaalirahasto.omankäsityksenimukaanhankkeessakehittyikaksikonkreettista vaikuttavuutta. Taidelainaamotoimintaanpanostaminenjohtitaiteilijaseurojenlainaamotoiminnan kasvuunhankkeeseenosallistuneitataiteilijaseurojalaajemmin.kielteisiäpuolia, tokisinälläänhyvässäasiassa,olivatkolmannensektorintoimijoidenjoutuminen kaupallisiksitoimijoiksi:ennakoimatonkilpailuasetelmakaupallistengallerioiden kanssajapiententoimijoidenjoutuminenhallitsemattomasti arvonlisäverovelvollisiksi,jostaaiheutuimyöskonkurssinuhkaa.vapaaehtoisvoimin hoidetuttaloudetjoutuivatvaikeuksiinjaveroasioitaonsittemminpuitumyös oikeudessa.toisaaltaonsyntynytseuroistairrallisiapopup-taidenäyttelyitä,niissä taiteilijatjataideryhmätkäyvätitsekauppaa,ilmantaiteilijaseuranottaman välitysprosentinjasiihenliittyvänkorkeammanarvonlisäveroprosentinrasitetta.on syntynytmyöskaupallistuneitataiteilijaseurojakritisoivaaliikehdintääjatapahtunut onriitaannuttanuttoimijoitaaatteellisestitainostanutesilleuuttakeskustelua taiteenmerkityksestäjasisällöstä. Taiderakennetussaympäristössä-hankejatkuuYmpäristötaiteensäätiönjaSuomen Taiteilijaseuranvoimin,kukaaneioikeintarkkaantiedämiten,mutta hallitusohjelmaankirjoitettunataiderakennetussaympäristössäjaprosenttitaiteen edistämisentyöjatkuvatrahoitettuina.valtiontaidemuseonsäätiöittämisen-muutos

13 13 pitääsisälläänmm.hallinnoinnin,konservoinninjaneuvonnankysymyksiä,jotka liittyvätjulkisentilantaiteeseen.ruotsissavastaavaasiaonratkaistuperustamalla näilleasioilleomavirasto. Art360-hankeoliensimmäinenkuvataiteenalantoimijoidenEU-yhteishanke. Käsittääksenimyösensimmäinen,jotaomaopetus-jakulttuuriministeriömmeohjasi. Hankeenohjeistustamuutettiinkolmestialoitusvaiheessajahuhukertoiohjeistuksen lopultaolleentiukimmankoskaannähdyn.kuvataiteentoimijatolivatpieniä,mutta siltivainsuurimmatkaupungitpystyivättakaamaanvaadittavanomavastuun seuroilleen.hankekoordinoinninjahallinnonosuusaiheuttihenkisestikielteisen yllätyksenpienilletoimijoillesuuruudellaan.enkäminäosaasuoraannimetä taiteilijaa,jotahankeolisisuoraantyöllistänyt.hankekeskittyitaiteenkolmannen sektorintoimijoihintaidemyynninväliportaana. Lappionmaantieteellisestiainoaalue,missäArt360hankkeentosiasiallinensisältö onmielestänisaanutjatkoamagentassa( ) (POWERPOINTsivu12) http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Yksikot/Koulutus--jakehittamispalvelut/Koulutus-ja-kehittaminen/Magenta---Lapin-visuaalisen-alantaiteilijoille-( ) Magenta-hankkeenlähtökohtanaonlappilaistenvisuaalisenalantaiteilijoiden työllisyydenjatoimintaedellytystenparantaminenkehittämällätaiteilijoiden täydennyskoulutustajakuvataiteenmanageriosaamista.magentahankkeestaon osoitettavissamalli,missätaiteilijantyötäkoordinoidaanjajohdetaanmanagerilähtöisesti.manageriorganisoi,koordinoijamäärittäätaiteilijanprojektit (POWERPOINTsivu13) Ateljeetyöhön,Opetukseen,TilaustöihinjaAsiantuntijuuteeen

14 http://www.art360.fi/wp-content/uploads/Taidosta-toimeen.pdf TaijaLeinonenpitiArt360koulutustilaisuudessaluennonTaidostatoimeen!Siinä taiteilijantyöjaettaanateljeetyöhön,opetukseen,tilaustöihinjaasiantuntijuuteeen Siinäeiluetteloidatuottamista,koordinointiajarahoituksenhallintaaosaksi taiteilijuutta.toisinkuinmitätapahtuujokaisentaiteilijanarjessatosiasiallisesti. LapintaiteilijaseuraonjatkanuthyväksikokemansaMagentassaluodunmanagerimallintoteuttamista.LapintaiteilijaseuranpuheenjohtajaMariaHuhmarniemi vastaakinkysymykseenikuntataiteilijuudesta: (POWERPOINTsivu14) Haasteenajatavoitteenamielestäniolisitodellakintuodataiteilijanosaamistakuntiin muttajostaiteilijajäisikunnassayksinilmantyönohjausta,eihäntaitaisisaada paljoaaikaa.mielestänitaiteilijantulisivoidatyöskennellämanagerin koordinaattorinkanssayhdessä.rakenteellisestituntuisimielestäni yksinkertaisemmalta,ettäkunnatostaisivattaiteeseenperustuviapalveluja,joita taiteilijaseuratvoisivatkehittääjamyydä.minustaonepärealististaajatella,että kunnassaolisitöissätaiteilija,jokatekisitäysinvapaatataidetta;maalaisimaalauksia esimerkiksi. Minustaolisitärkeää,ettätaiteilijavoisitehdätaidetta,muttasaisityönohjausta esimerkiksisijoittumisessakunnankentälletaivoisityöskennellätyöparinkanssa (koordinaattori,manageri) Toinenmallipaikkaansitoutuneenkuntataiteilijantyöstäonsaanutkäytännöllisen aloituksenkankaanraportinjälkeisessä,aiemminviittaamassanikuulto-hankkeessa. KUULTO-hankkeessaetsittiinpilottiprojektejajoillaKankaanselvitystöissäesiin tulleitakunnankulttuuripalvelujenpuutteitajaheikkouksiakorvattiin.seuraava selvityksiinpohjaavavaiheonnyt,17.4.hakuaikansapäättänytkehittämishanke. Hankeontoteutunutmyös2012ja2013.

15 (POWERPOINTsivu15) www.jyu.fi/kuulto https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppiaineet/kup/tutkimus/tutkprojhank/kuult o/kuulto_esitys.pdf lttuurin_kehittamishankkeet_kunnissa_ja_alueilla.html?lang=fi Opetus-jakulttuuriministeriönkulttuuripolitiikanstrategian(2009)mukaanvuoteen 2020mennessäkulttuuriakoskevatasiatovattulleetosaksialueellistajamuuta yhteiskunnankehittämistä,kulttuuripalvelutovattasa-arvoisestikaikkiensaatavissa jasaavutettavissa,taidelaitostenkehittämistoimintaonaktiivista,eriväestöryhmien osallisuusjaharrastusmahdollisuudettoteutuvatjakansalaisetosallistuvat aktiivisestikulttuurielämään. Hankkeet,joillaparannetaanasukkaidenmahdollisuuttaosallistuataide-ja kulttuuripalveluidensekä-toimintojensuunnitteluun,toteuttamiseenja käyttämiseenesimerkiksialueellisestajaasukkaidentaloudellisestataisosiaalisesta näkökulmasta. Hankkeet,joillakehitetäänseudullisia,alueellisia,poikkihallinnollisiataimuita yhteistyöratkaisujataide-jakulttuuripalveluidentuottamiseenjakulttuuritoiminnan kehittämiseen TaiteenedistämiskeskuksenkuntayhteistyöstävastaavaKeski-Suomen erityisasiantuntijasariilmolaavasiminulle17.4.päättynyttäokm:ntaiteenja kulttuurinkehittämishankkeetkunnissajaalueilla-hakua.hänenmukaansatätä

16 16 hankerahaasaattoihakeamyöstaiteilijanpalkkaamiseenkuntiintaiteelliseentyöhön. Jaettavaarahaaon900000tuhattaelinoinneljänkymmenentaiteilijan vuosiapurahanmäärä (POWERPOINTsivu14,5) Tavoitteenaonettä,taiteilijatekeekunnissatyötäyhteisöillejayhteisöjenkanssa. Ohjeistustakunnilleontehtyesimerkiksisiten,ettätaiteilijataitaiteilijoitapalkattaan koko-taiosa-aikaisiksikolmenneljänkunnanalueelleaktivoimaanalueen asukkaitataiteentekemiseen.taiteilijallaonmahdollisuusmyösomaehtoiseen taiteentekemiseen,kunhantyöperustellaanyhteisöllisesti:esimerkiksi kuvataiteilijannäyttelyntuleekiertääalueillajaseoheenliitetääntyöpajoja,joissa taiteilijaavaanäyttelynsäsisältöjäjakäyttämäänsätekniikkaa Onmielenkiintoistanähdä,hyväksytäänköhankkeeseenlopultavapaataiteilijantyö jamillaisiahanke-ehdotuksiapäätyytoteutettavaksi (POWERPOINTsivu16) Tavoiteon,ettämuutamanvuodenpäästämeilläolisiuseitaeriyleisöjen kummitaiteilijoita,joitavoisimmetyöllistääpuolipäiväisestikokovuodenympäri. Kummitaiteilijuushaettaisiinainavuodeksikerrallaan,muttauusientyötapojenjatilaisuuksienlöytyminenhyödyttäisisekätekijöitäettäalueenihmisiäpysyvästi. Pilottivaiheessahaemmesiislastentaidetyöpajojentekijäätaitekijöitä,joidenpitäisi kiertääkokoverkostonalueella http://www.taike.fi/fi/web/varsinais-suomi/hankkeet/- /project/viewproject/ Varsinais-SuomessatoteutuneessaKuulto-hankkeenpilotissamistääntaiteilijan vapaantyönrahoittamisestasiiseioleollutkyse,vaanjonkinlaisentaideohjaajan

17 17 palkkauksestapuolipäiväisenä.nämämalliteivätlähdeliikkeellesiitä,ettätaiteilijan työitsessäänolisitoteutumisensapaikkakunnallaarvokastataiesimerkillistä. Taideohjaajantyöonennaltamääriteltyäjaohjattavissaolevaa.Vuonna2013 hankerahaaonjaettuvaltakunnallisilleorganisaatioille,mm.britishcounciljaturun kauppakorkeakoulu.onkomahdollista,ettäyksittäinenkuntataiyksittäinenkunta taiteilijankanssayhdessävoiollasamassahankehaussayhdenvertaisesti valtakunnallistenorganisaatioidenkanssa? (POWERPOINTsivu17) taiteellistenmenetelmienkäyttämisestä,taiteellistamisestajataiteellistumisesta;ja taiteilijansoveltavastatyöstä Esimerkiksiyhteisötaiteessaonsisäänrakennettuajatusennakoimattomuudesta, epäonnistumisestajasuunnitelmienvaihtumisesta,projektinkeskeyttämisestätai jatkamisestauseammanvuodenkuluttua.mielestänivoiperustellustikysyä,voiko ohjattunavuodenprojektinataihankerahoituksellatoteutetuntyöllistämishankkeen ehdoillatehdätaiteilijantyötä?ajattelen,ettätaiteilijantyötoteutuuainoastaan taiteilijanomanatyönä. Residenssitaiteiljat Kolmannenmallinajatellakuntataiteilijantyötätarjoavatpaikkaansitoutuneet säätiötjaresidenssit.esimerkiksiwihurinsäätiörovaniemelläjakoneensäätiön SaarenKartanoylläpitävätresidenssitoimintaa.Kutsututresidenssitaiteilijatsaavat tilantyöskentelyäjaasumistavartensekärahoituksenelinkustannuksiin. Residenssitoiminnanajatuslienee,ettätaiteilijanläsnäoloitsessäänonpaikalle arvokasta (POWERPOINTsivu18) http://www.koneensaatio.fi/fi/kartano/esittely/

18 http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Taide/Vierailevat-taiteilijat Silloinkin,kunresidenssiineikuuluapurahaaelinkustannuksiin,tairesidenssistä peritäänjopavuokra,sitähaetaantaiteilijanomallataiteellisellavakuuttavuudelle: portfoliollajaansioluettelolla.tavallistaon,ettäliitteeksipyydetäänsuunnitelma mitätaiteilijaaikoooleskelunsaaikanatoteuttaa.toisettaiteilijatkokevattässä tekijänoikeudellisenriskin.yksityisilläsäätiöillätavoitteetsitouttaataiteilija paikkaanjamäärättyihintavoitteisiinvaihtelevatjaovatmonipuolisia. UuttaSerlachius-residenssiä(eisisällästipendiä)tarjotaanseuraavallatavalla: (POWERPOINTsivu19) Residenssitoiminnantavoiteonluodauusiayhteyksiätaiteentekijöiden,tutkijoiden jakuraattorienvälille.työhuoneenjamajoituksenlisäksiresidenssitarjoaa kontaktejapaikalliseentaidekenttäänjamahdollisuuksiayhteisöllisiinprojekteihin paikallistenkanssa http://www.serlachius.fi/fi/residenssi/ Mielenkiintoisestiyhteisöontässäkuvattumateriaalina,jokaonkuinilmaisena etuutenataiteilijankäytössä. Yhteenveto Mitäänselkeätämallikuntataiteilijuudestaenpystyesittämään.Ajattelenkuitenkin kiinnostuksella,ettäluotaisiinerillishanketaiteilijoillekuntienkulttuurisentasaarvoisuudenjataiteensaavutettavuudennimissä,siinätaikenasiantuntijaverkosto, taidetoimikunnatvalitsisivathankkeenkuntataiteilijat.ainoanapysyvänäehtonaja erona,etteikyseessäkuitenkaanoletaiteilija-apuraha,ontaiteilijanasuinpaikka keskustenulkopuolella.

19 19 Toivonvoivanitohtorityössäniesittää,ettätaiteilijantoimintaitsessääntuottaaniin henkistäjataloudellistahyvinvointiatoteutumisensapaikkakunnalla. Kansallistaiteilijoiden(Gallen-Kallela,Engberg,Thesleff,Kaivanto)valtakunnallisella vaikuttavuudellaasianvoiosoittaahelposti.muttatulevaisuusmallinajanykyhetken perusteenapaikkaansitoutuneentaiteilijantyöntukemistaeitarvitsenähdä perusteltavana;taiteilijatyönmerkitysitsessäänonhelppokieltää,silläsen merkitystäeipystytälyhyelläaikavälilläosoittamaan.toisaaltaontunnustettua,että taiteilijaoninnovatiivinenydin,jonkasoveltavaakäyttöävoitehdätoisenalan ajattelussa.ajatuksenaontaidejataiteilijakoskemattomanatoiminnanytimessä. Taloudellisenhyödyn,soveltavankäytönjaosoitettavanmateriaalintuottamiseen tarvitaanmuitakuintaiteenvälineitä. (POWERPOINTsivu20)

Taiteen edistämiskeskus Pirkanmaan aluetoimipiste

Taiteen edistämiskeskus Pirkanmaan aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Pirkanmaan aluetoimipiste Infoiltapäivä kulttuurin ja luovien alojen kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista Tampereella 11.5.2016 erityisasiantuntija Sari Ilmola Taiken valtakunnallisia

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) KULTTUURITOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU KULTTUURILAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Toimiala

Lisätiedot

Rakenteita ratkomassa

Rakenteita ratkomassa Rakenteita ratkomassa Valtakunnallisen selvityksen tuloksia taidetoiminnan rahoitus- ja toimintamalleista vanhustyössä Meille tulee töihin taiteeseen ja kulttuuriin kouluttautunut ihminen, joka tulee näyttämään,

Lisätiedot

Teknologialla on keskeinen merkitys ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin turvaamisessa ja kestävän kehityksen mahdollistamisessa.

Teknologialla on keskeinen merkitys ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin turvaamisessa ja kestävän kehityksen mahdollistamisessa. 1 TEKinSTRATEGIA2009 2012 HyväksyttyTEKinvaltuustonkokouksessa27.3.2009 1.TOIMINTAYMPÄRISTÖ 1.1Maailmanlaajuinenosaamiskilpailu Kansainvälisentyönjaonmuuttuminenkaupanesteidenpoistuessaja kehittyvienmaidentullessamaailmankaupanaktiivisiksitoimijoiksi

Lisätiedot

Yleisö. Kaupunkilainen, turisti, asiakas, kävijä, ihminen kulttuurin kuluttajan tulee olla kaupungin kulttuurintuotannon keskiössä.

Yleisö. Kaupunkilainen, turisti, asiakas, kävijä, ihminen kulttuurin kuluttajan tulee olla kaupungin kulttuurintuotannon keskiössä. Tarvitaan kulttuurin rakennemuutos: nykyinen rakenne tukee koulunpenkiltä tehtaaseen ajattelua. Tilanne on nyt ihan toinen ja tämä pitää saada näkymään myös Kotkan kulttuurissa. Jari Järvelä Yleisö Kaupunkilainen,

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli

Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli Hämeenlinna 2012 tavoitteet (kh 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden ja vaikuttavuuden kasvu 2) Palveluiden organisointi ja tuottaminen asiakaslähtöisesti 3) Kustannustietoisuuden

Lisätiedot

Otan mielellään vastaan palautettanne ja etenkin kehittämisehdotuksia evästykseksi tulevia kyselytutkimuksia varten.

Otan mielellään vastaan palautettanne ja etenkin kehittämisehdotuksia evästykseksi tulevia kyselytutkimuksia varten. Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton viikkotiedote / viikko 39/2015 Kuva: Johanna Pohjolainen Viikon 39 poiminnat Taiteen perusopetus visuaalisissa taiteissa vuonna 2014 - kartoitus julkaistaan

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN LASTEN, NUORTEN JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN LASTEN, NUORTEN JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN LASTEN, NUORTEN JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Lanula 20.1.2009 Elala 27.1.2009 Lanula 22.2.2011 21, Elala 7.3.2011 16

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta voimavarana Pohjois-Karjalan järjestöpäivät 14. 15.11.2014. Marjahelena Salonen, kehitysjohtaja Marttaliitto ry

Vapaaehtoistoiminta voimavarana Pohjois-Karjalan järjestöpäivät 14. 15.11.2014. Marjahelena Salonen, kehitysjohtaja Marttaliitto ry Vapaaehtoistoiminta voimavarana Pohjois-Karjalan järjestöpäivät 14. 15.11.2014 Marjahelena Salonen, kehitysjohtaja Marttaliitto ry Hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja taloudellisen hyödyn lisäksi vapaaehtoistoiminnalla

Lisätiedot

Kunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja palveluvalinnoista.)

Kunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja palveluvalinnoista.) Tehhään yhessä hanke / Kuntien kulttuurin talous Hankkeen tavoite Selvitetään kuntien kulttuuritoiminnan ja talouden nykytilanne vertailukelpoisella tavalla, otetaan käyttöön ja vakiinnutetaan yhteinen

Lisätiedot

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000505 OPETUSTOIMI 00005000 Hallinto 3300 Tuet ja avustukset 252 252 4001 Henkilöstökulut -40 442-45 000-24 980 4300 Palvelujen ostot -8 627-8 000-6 350 4500 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset. Radio Satellite Finland Oy. Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus tammikuu 2013

Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset. Radio Satellite Finland Oy. Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus tammikuu 2013 Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset Radio Satellite Finland Oy Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa Suomessa vierailevien venäläisten Radio Sputnikin

Lisätiedot

LAPSIPERHEISSÄ ON TULEVAISUUS VERKOSTOISTA VOIMAA. ROVANIEMI Matti Ansala

LAPSIPERHEISSÄ ON TULEVAISUUS VERKOSTOISTA VOIMAA. ROVANIEMI Matti Ansala LAPSIPERHEISSÄ ON TULEVAISUUS VERKOSTOISTA VOIMAA ROVANIEMI 22.09.2009 Matti Ansala Lapsen oikeuksien sopimus maailman nopeimmin voimaan tullut ja sisällöltään laajin ihmisoikeussopimus, hyväksyttiin 20.11.1989

Lisätiedot

PILOTTEJA JA KUMPPANUUKSIA START-UPEILLE JA SUURYRITYKSILLE TULOKSET 2015

PILOTTEJA JA KUMPPANUUKSIA START-UPEILLE JA SUURYRITYKSILLE TULOKSET 2015 PILOTTEJA JA KUMPPANUUKSIA START-UPEILLE JA SUURYRITYKSILLE TULOKSET 2015 MITÄ SYNTYY KUN KOLME SUURYRITYSTÄ AVAA LIIKETOIMINTAOSAAMISENSA JA RESURSSINSA START-UP -YRITYKSILLE? 100 JÄTETTYÄ HAKEMUSTA KASVUYRITYKSILTÄ

Lisätiedot

Työtä yhteisön ja yhteiskunnan hyväksi - maahanmuuttajajärjestöt palvelujen tuottajina. Valtion kotouttamisohjelman valmistelutilaisuus 16.9.

Työtä yhteisön ja yhteiskunnan hyväksi - maahanmuuttajajärjestöt palvelujen tuottajina. Valtion kotouttamisohjelman valmistelutilaisuus 16.9. Työtä yhteisön ja yhteiskunnan hyväksi - maahanmuuttajajärjestöt palvelujen tuottajina Valtion kotouttamisohjelman valmistelutilaisuus 16.9.2015 Maahanmuuttajajärjestöt palvelujen tuottajina -selvityksen

Lisätiedot

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ESRkehittämisohjelma

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ESRkehittämisohjelma Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ESRkehittämisohjelma 2007-2013 Pieniä ihmeitä Luovien alojen ja kulttuurin hanketapaaminen Tampere 27.1.2010 Kirsi Kaunisharju Opetusministeriö

Lisätiedot

16 Pohjois-Savo. 16.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

16 Pohjois-Savo. 16.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 16 Pohjois-Savo 16.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 16.1. POHJOIS-SAVO Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 2 kpl Maaseutumaiset: 16 kpl Pohjois-Savo

Lisätiedot

Työtä teatterista. Avauksia yhteistyöhön. Marja Kettunen, projektityöntekijä

Työtä teatterista. Avauksia yhteistyöhön. Marja Kettunen, projektityöntekijä Työtä teatterista Avauksia yhteistyöhön Teatteritreffit 1-3 Kolmet treffit: Iisalmi, Lapinlahti ja Kiuruvesi Annettu vinkkejä paikkakuntakohtaisista yhteistyökumppaneista työllistämisessä ja teatteritoimijoista

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, Yhteistyökumppan

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, Yhteistyökumppan Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 0, 00 Yhteistyökumppanuus Setlementti Louhela ry Päätavoite. SETLEMENTTI LOUHELA ON ARVOSTETTU JA LUOTETTAVA YHTEISTYÖKUMPPANI jakautuu osatavoitteeseen 0.

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. 26.9.2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku on auki verkkoasioinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahoitus toteutuu edellyttäen,

Lisätiedot

Hyv.ltk 22.2.2011 15 Liite 1 KULTTUURIN TOIMINTAKERTOMUS KIIMINKI 2010

Hyv.ltk 22.2.2011 15 Liite 1 KULTTUURIN TOIMINTAKERTOMUS KIIMINKI 2010 Hyv.ltk 22.2.2011 15 Liite 1 KULTTUURIN TOIMINTAKERTOMUS KIIMINKI 2010 Hyvinvointilautakunta 22.2.2011 Yleiset kulttuuripalvelut ja O. Jauhiaisen museopalvelut 1. ASIAKAS (Vaikuttavuus ja palvelukyky)

Lisätiedot

Länsi Uudenmaan työllisyyden painopisteet ja kehityslinjaukset 2010 2013

Länsi Uudenmaan työllisyyden painopisteet ja kehityslinjaukset 2010 2013 Esitys 16.3.2010 Länsi Uudenmaan työllisyyden painopisteet ja kehityslinjaukset 2010 2013 Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimuskonsultti Kaisa Mäki Kihniä Innolink Research Oy 2009 2010 PAINOPISTEET KEHITTYVÄT

Lisätiedot

Laskennallisille menoille ja tuloille on oma kohtansa käyttökustannusten ja käyttötuottojen taulukoissa.

Laskennallisille menoille ja tuloille on oma kohtansa käyttökustannusten ja käyttötuottojen taulukoissa. Kuntien kulttuuritoiminnan kustannukset 2010 Vastausohjeet Yleiset vastausohjeet Tässä kyselyssä kootaan tietoa kuntien kulttuuritoiminnan kustannuksista. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan kirjastoissa,

Lisätiedot

Terve Tanssi! - yhteisötanssihanke

Terve Tanssi! - yhteisötanssihanke Terve Tanssi! - yhteisötanssihanke tanssihanke Tanssi vanhustyön n voimavarana Terve Kuopio/Tanssin aluekeskus Kuopio 2006-2008 Laura Pylkkänen/Anniina Aunola 2006 Mitä on yhteisötaide? taide? Yhteisötaiteen

Lisätiedot

Yrityksen palautelomake yhteishankintakoulutuksesta

Yrityksen palautelomake yhteishankintakoulutuksesta Yrityksen palautelomake yhteishankintakoulutuksesta Yrityksenne on osallistunut Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ja kouluttajan ja yrityksesi yhdessä toteuttamaan yhteishankintakoulutukseen Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 73

KULTTUURILAUTAKUNTA 73 KULTTUURILAUTAKUNTA 73 Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos %

TP Budjetti Budjetti Muutos % Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA

TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta 25.10.2011 Kaarina Kursukangas-Hourula 28.10.2011 1 Nykyinen toimintamalli V. 2010 alusta Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven

Lisätiedot

Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä

Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä http://www.yrittajat.fi/fi-fi/suomenyrittajat/tutkimustoiminta/ Koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu

Lisätiedot

Terveyden edistäminen ja ehkäisevätyö kehittyy - Mikä on kuntoutuslaitosten rooli tulevaisuudessa?

Terveyden edistäminen ja ehkäisevätyö kehittyy - Mikä on kuntoutuslaitosten rooli tulevaisuudessa? Terveyden edistäminen ja ehkäisevätyö kehittyy - Mikä on kuntoutuslaitosten rooli tulevaisuudessa? Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö Päihdekuntoutuksen keskusliitto ry:n tulevaisuus

Lisätiedot

Kun mikään ei riitä vai riittäisikö jo?

Kun mikään ei riitä vai riittäisikö jo? Kun mikään ei riitä vai riittäisikö jo? Riikka Aro, Terhi-Anna Wilska riikka.aro@jyu.fi, terhi-anna.wilska@jyu.fi Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto Tutkimuksen

Lisätiedot

Metsien monikäytön arvottaminen

Metsien monikäytön arvottaminen 1 Metsien monikäytön arvottaminen Päättäjien Metsäakatemia 19.5.2011 Oulu ARTTI JUUTINEN Tieteenala 2 Taloustiede: tutkii niitä syy- ja seuraussuhteita, jotka vallitsevat yhteiskunnassa tuotanto- ja kulutusyksiköiden

Lisätiedot

Yhteistyösuunnitelma Tandem-projektin ja Jämsän kaupungin

Yhteistyösuunnitelma Tandem-projektin ja Jämsän kaupungin Yhteistyösuunnitelma n ja Jämsän kaupungin välillä Aspa -säätiö (ent. Asumispalvelusäätiö ASPA) on vuonna 1995 perustettu säätiö, jonka tehtävä yleishyödyllisenä toimijana on edistää vammaisten ihmisten

Lisätiedot

Rahan synty ja historia. Rahatalous haltuun -luentosarja Jussi Ahokas 21.10.2014

Rahan synty ja historia. Rahatalous haltuun -luentosarja Jussi Ahokas 21.10.2014 Rahan synty ja historia Rahatalous haltuun -luentosarja Jussi Ahokas 21.10.2014 Luennon sisältö Fiktiivinen valtavirtainen rahatarina Rahatarinan ja todellisuuden väliset ristiriidat Raha velkana ennen

Lisätiedot

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke musiikki elämään Musiikki elämään Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke 2011 2013 Musiikki elämään Voidaanko taide-elämystä syventää taidepedagogiikan keinoin?

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 14/

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 14/ Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 22 Kaupunginvaltuuston päätös 29.8.2012, Helsingin hallinto-oikeuden päätös 12.4.2013 ja korkeimman hallinto-oikeuden päätös 5.2.2014 asemakaava-asiassa (piirustus

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö - tilannekatsaus. Vesterinen

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö - tilannekatsaus. Vesterinen Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö - tilannekatsaus Ohjausryhmä 6.11.2006 Kehittäjä-sosiaalityöntekijä Kerttu Vesterinen Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö 2006-2008 Kehittämisyksikön tavoitteena on

Lisätiedot

Toiminnan seuranta ja vaikuttavuuden arviointi

Toiminnan seuranta ja vaikuttavuuden arviointi Toiminnan seuranta ja vaikuttavuuden arviointi Perhekeskus palvelumallina seminaari 28. 29.8.2008 Nina K. Hyttinen Seuranta ja arviointi perhekeskustoiminnan tukena Miksi seurantaa ja arviointia? Dokumentoitu

Lisätiedot

ArcInfo, Uusi ulottuvuus hitsauskoulutukseen. ArcInfo UUSI ULOTTUVUUS HITSAUSKOULUTUKSEEN (6)

ArcInfo, Uusi ulottuvuus hitsauskoulutukseen. ArcInfo UUSI ULOTTUVUUS HITSAUSKOULUTUKSEEN (6) ArcInfo UUSI ULOTTUVUUS HITSAUSKOULUTUKSEEN 1(6) WEB-POHJAINEN TYÖKALU HITSAUSPARAMETRIDATAN ANALYSOINTIIN Oletko koskaan kaivannut perustasoista, käyttäjäystävällistä työkalua hitsausdatan tarkkaan analysointiin?

Lisätiedot

Savonlinja-yhti. yhtiöt. Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta

Savonlinja-yhti. yhtiöt. Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta Savonlinja-yhti yhtiöt Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta Joukkoliikennepalvelut tuottajan näkökulmasta Olli Hirvonen paikallispäällikkö Autolinjat Oy Luotettavaa matkustajapalvelua jo vuodesta 1924

Lisätiedot

Ylläpitomallien informaatio ja keskustelupäivä, perjantaina 29. toukokuuta 2009 Rovakatu 2

Ylläpitomallien informaatio ja keskustelupäivä, perjantaina 29. toukokuuta 2009 Rovakatu 2 Ylläpitomallien informaatio ja keskustelupäivä, perjantaina 29. toukokuuta 2009 Rovakatu 2 Kulttuuri instituuttia ei perustettu tilanäkökulmasta lähtien. syksyllä 2004 valtuuston päättämänä tehtävänä perustetulla

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009

Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009 Case Keminmaa Yksityiset palvelut julkisessa palveluntuotannossa Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009 Puhujat Keminmaan kunnan esittely ja taustaa

Lisätiedot

Peruspalvelukeskus OIVA. 2.4.2009 Peruspalvelukeskuksen johtaja Eeva Halme

Peruspalvelukeskus OIVA. 2.4.2009 Peruspalvelukeskuksen johtaja Eeva Halme Peruspalvelukeskus OIVA 2.4.2009 Peruspalvelukeskuksen johtaja Eeva Halme Päijät-Hämeen peruspalveluiden tuottajat 1.1.2007 Läntinen perusturvapiiri Heinola Lahti Kunta kahdeksikko= PHSOTEY:n peruspalvelukeskus

Lisätiedot

Mihin tarpeeseen ASSI-hankkeella haetaan ratkaisua?

Mihin tarpeeseen ASSI-hankkeella haetaan ratkaisua? ASSI-hanke Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palveluiden ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa 1.10.2012 30.8.2014 Mihin tarpeeseen ASSI-hankkeella

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 5.6.2014 MALLIVASTAUKSET

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 5.6.2014 MALLIVASTAUKSET KANSANTALOUSTIETEEN ÄÄSYKOE 5.6.2014 MALLIVASTAUKSET Jokaisen tehtävän perässä on pistemäärä sekä sivunumero (Matti ohjola, Taloustieteen oppikirja, 2012) josta vastaus löytyy. (1) (a) Suppea raha sisältää

Lisätiedot

Tule jäädäksesi Rovaniemen kulttuurialan kotouttamisohjelma

Tule jäädäksesi Rovaniemen kulttuurialan kotouttamisohjelma Tule jäädäksesi Rovaniemen kulttuurialan kotouttamisohjelma Riikka Vuorenmaa, projektikoordinaattori Sintija Dutka, kokemusasiantuntija Tavoite projektin alussa Selkeäkielinen ja tiivis Kulttuurialan kotouttamisohjelma

Lisätiedot

KULTTUURISTRATEGIA 2011 2015. Nurmeksen kaupunki

KULTTUURISTRATEGIA 2011 2015. Nurmeksen kaupunki KULTTUURISTRATEGIA 2011 2015 Nurmeksen kaupunki 2 Sisällysluettelo JOHDANTO Nurmeksen kaupungin visio 2013 ja toiminta-ajatus 3 Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 3 KULTTUURIPALVELUT JA MUSEO NURMEKSESSA

Lisätiedot

Thl.fi konseptointi 1. työpaja

Thl.fi konseptointi 1. työpaja MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi +358 40 740 1711 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi konseptointi 1. työpaja 20/8/2012 Agenda Lyhyet esittäytymiset Työpajan esittely

Lisätiedot

Kulttuuripalvelut tärkeä osa kunnan toimintaa. Ditte Winqvist Erityisasiantuntija, kulttuuri Opetus- ja kulttuuriyksikkö Iisalmi 12 maaliskuu 2015

Kulttuuripalvelut tärkeä osa kunnan toimintaa. Ditte Winqvist Erityisasiantuntija, kulttuuri Opetus- ja kulttuuriyksikkö Iisalmi 12 maaliskuu 2015 Kulttuuripalvelut tärkeä osa kunnan toimintaa Ditte Winqvist Erityisasiantuntija, kulttuuri Opetus- ja kulttuuriyksikkö Iisalmi 12 maaliskuu 2015 1. Kulttuuri on oleellinen osa hyvinvointiyhteiskuntaa

Lisätiedot

Monikanavarahoitus ja valinnanvapaus

Monikanavarahoitus ja valinnanvapaus Monikanavarahoitus ja valinnanvapaus 17.9.2015 Oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin IV, Turku Timo Hujanen, Hennamari Mikkola, Kelan tutkimusosasto Valinnanvapaus ja monikanavarahoitus (MKR)? Palvelujärjestelmä

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

1. Vähintään 50 % peruskoulun päättävistä hakee Heinolan lukioon.

1. Vähintään 50 % peruskoulun päättävistä hakee Heinolan lukioon. SIVISTYSTOIMI Sitovat tavoitteet, niiden tavoitetaso sekä toteutumisen arviointi Liite käyttösuunnitelmaan 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO 1. Sivistystoimi toimii kaupungin Aino Health Management

Lisätiedot

Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta. Pirjo Korpela Evira 24.1.2012 Tampere

Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta. Pirjo Korpela Evira 24.1.2012 Tampere Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta Pirjo Korpela Evira 24.1.2012 Tampere 1 Alkutuotantoilmoitus /Elintarvikelaki 22 Alkutuotantopaikasta ja siellä harjoitettavasta toiminnasta

Lisätiedot

Haapajärvi 7614 Kärsämäki 2723 Pyhäjärvi 5733 Reisjärvi 2928 Yhteensä 18998 (31.12.2013)

Haapajärvi 7614 Kärsämäki 2723 Pyhäjärvi 5733 Reisjärvi 2928 Yhteensä 18998 (31.12.2013) Peruspalvelukuntayhtymä Selänne Haapajärvi 7614 Kärsämäki 2723 Pyhäjärvi 5733 Reisjärvi 2928 Yhteensä 18998 (31.12.2013) Väestöennuste 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2005 2010 2015 2020 2025 2000 1000

Lisätiedot

Kohti yhtenäistä ja kattavaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Markku Lehto

Kohti yhtenäistä ja kattavaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Markku Lehto Kohti yhtenäistä ja kattavaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Markku Lehto Peruspiirteitä Kansainvälisesti katsottuna suomalainen terveydenhuolto ei ole kallista Päijät-Hämeen alueen terveydenhuollon menot

Lisätiedot

Kulttuuripalvelut kuntarakenteen muutoksissa, pienten kuntien näkökulma

Kulttuuripalvelut kuntarakenteen muutoksissa, pienten kuntien näkökulma Kulttuuripalvelut kuntarakenteen muutoksissa, pienten kuntien näkökulma Suomen musiikkioppilaitosten liiton syyspäivät 13.11.2013. Kuhmo Heli Talvitie Kulttuuriteemaryhmä, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Mistä puhutaan kun puhutaan hyvinvointitaloudesta?

Mistä puhutaan kun puhutaan hyvinvointitaloudesta? Mistä puhutaan kun puhutaan hyvinvointitaloudesta? Kunta-järjestö yhteistyöseminaari, 23.9.2015 Jussi Ahokas, pääekonomisti, Hyvinvointitalous-tiimin päällikkö, SOSTE Esityksen sisällys 1. Mitä on hyvinvointitalous?

Lisätiedot

musiikki elämään Musiikki elämään -aloitusseminaari / Jere Laukkanen 1

musiikki elämään Musiikki elämään -aloitusseminaari / Jere Laukkanen 1 musiikki elämään Musiikki elämään -aloitusseminaari / Jere Laukkanen 1 Yhdessä olemme enemmän Musiikki elämään -hankkeen aloitusseminaari Lahden ammattikorkeakoulu 26.9.2011 Jere Laukkanen, koulutuspäällikkö,

Lisätiedot

OHJEISTUS TAITEEN ÄÄRELLÄ -TYÖPAJOJEN TAITEILIJALLE

OHJEISTUS TAITEEN ÄÄRELLÄ -TYÖPAJOJEN TAITEILIJALLE Liite 1 Tuottaja Annakatriina Jylhä / Porin taidemuseo, versio 4.3.2016 OHJEISTUS TAITEEN ÄÄRELLÄ -TYÖPAJOJEN TAITEILIJALLE Tervetuloa ideoimaan Taiteen äärellä -työpajoja Porin taidemuseolle! Luethan

Lisätiedot

Kaupunkiekologia: teoriasta käytäntöön työkaluja ympäristökasvattajalle

Kaupunkiekologia: teoriasta käytäntöön työkaluja ympäristökasvattajalle Kaupunkiekologia: teoriasta käytäntöön työkaluja ympäristökasvattajalle Ympäristökasvatuspäivät 2010 Jari Niemelä Kaupunkiekologian professori Helsingin yliopisto www.helsinki.fi/yliopisto 11.10.2010 1

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Taiteen edistämiskeskus (Taike) edistää taidetta kansallisesti ja kansainvälisesti. Myös kulttuurin edistäminen kuuluu

Lisätiedot

Julkiset hankinnat - ajankohtaiskatsaus

Julkiset hankinnat - ajankohtaiskatsaus Julkiset hankinnat - ajankohtaiskatsaus Kuntamarkkinat Juha Myllymäki Johtava lakimies Juha Myllymäki 12.9.2012 Ajankohtaiskatsaus Ajankohtaista hankinnoista» Juha Myllymäki, johtava lakimies Hankintadirektiivien

Lisätiedot

Yhteistyöfoorumi 23.9.2014: työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut. Petri Puroaho

Yhteistyöfoorumi 23.9.2014: työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut. Petri Puroaho Yhteistyöfoorumi 23.9.2014: työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut Petri Puroaho Mistä puhun 2 Vates-säätiö Välityömarkkinat osana työelämää projekti Työllistämisen tukimuodot Sosiaalinen näkökulma

Lisätiedot

SOHVI-hanke

SOHVI-hanke SOHVI-hanke 1.3.2012 28.2.2014 SOHVI-hankkeen toteuttajat ja hankekumppanit SOHVI-hanketta hallinnoi Turun ammattikorkeakoulu (hankekumppanina Vakka-Suomen seutukunnan kunnat: Uusikaupunki, Laitila, Vehmaa,

Lisätiedot

Kulttuuri, taide ja liikunta työorganisaatioiden kehittämisessä. Arvokas työelämä Musiikkitalo Ylijohtaja Riitta Kaivosoja

Kulttuuri, taide ja liikunta työorganisaatioiden kehittämisessä. Arvokas työelämä Musiikkitalo Ylijohtaja Riitta Kaivosoja Kulttuuri, taide ja liikunta työorganisaatioiden kehittämisessä Arvokas työelämä Musiikkitalo 11.3.2013 Ylijohtaja Riitta Kaivosoja Uusi tuottavuus ja uusi työ Tuotannontekijät Työvoima Tuotantovälineet

Lisätiedot

Löytyikö Salosta työpaikkoja? Tuloksia Yrityssalon työnetsinnästä. Juha Metsänoja, Elina Ilmanen

Löytyikö Salosta työpaikkoja? Tuloksia Yrityssalon työnetsinnästä. Juha Metsänoja, Elina Ilmanen Löytyikö Salosta työpaikkoja? Tuloksia Yrityssalon työnetsinnästä Juha Metsänoja, Elina Ilmanen Palvelun kohderyhmäyrityksiin kuuluivat Yritysharavan yhteydessä rekrytointitarpeista raportoineet yritykset

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia: tuetaan toimintakykyä ja

Lisätiedot

Heinolan vetovoimaopasteet, mainospylonit ja infopisteet 17.4.2012. Heinolan opasteet

Heinolan vetovoimaopasteet, mainospylonit ja infopisteet 17.4.2012. Heinolan opasteet Heinolan vetovoimaopasteet, mainospylonit ja infopisteet 17.4.2012 Teos muodostaa ajan kuluessa yleisesti tunnetun, kohteeseen liittyvän ikonin statue of liberty, New York opera house, Sidney golden gate,

Lisätiedot

799 /kg. Valio Oltermanni Kermajuusto tai kermajuusto 17 % 0,9 1 kg (4,95 5,50/kg) Katso aukioloaikamme www.eekoo.fi. Suomalainen

799 /kg. Valio Oltermanni Kermajuusto tai kermajuusto 17 % 0,9 1 kg (4,95 5,50/kg) Katso aukioloaikamme www.eekoo.fi. Suomalainen 4 95 799 /kg BBQ-maustettu, n. 900 g Vehnäsämpylä 5 kpl 3 95 Jäätelötuutit 6+2 kpl 544-552 g (7,26-7,16/kg) 1 19 0 99 1 59 2 99 Coca-Cola 2 x 1,5 l, 3 l (0,73/l) (sis. 2,19 + pantit 0,80) 2 49 Malaco TV

Lisätiedot

YKSITYISEN LABORATORIOALAN NÄKYMISTÄ Finntesting kevätseminaari 19.4.2010 Tuotantojohtaja Paul Klein

YKSITYISEN LABORATORIOALAN NÄKYMISTÄ Finntesting kevätseminaari 19.4.2010 Tuotantojohtaja Paul Klein YKSITYISEN LABORATORIOALAN NÄKYMISTÄ Finntesting kevätseminaari 19.4.2010 Tuotantojohtaja Paul Klein Nab Labs Oy Rauma sellu- ja paperiteollisuuden palvelut kemian- ja energiateollisuuden palvelut vesi-

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

Olisinpa kotona. Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhankkeen (2012-2015) tuotokset ja opit. Helsinki 18.02.2016

Olisinpa kotona. Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhankkeen (2012-2015) tuotokset ja opit. Helsinki 18.02.2016 Olisinpa kotona Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhankkeen (2012-2015) tuotokset ja opit Helsinki 18.02.2016 Kansallista työtä nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi Nuorten asunnottomuuden

Lisätiedot

Kulttuurituottajana kunnassa. Tehtävät, tavoitteet ja työn kuva Hallintokuntien ja kolmannen sektorin välisessä yhteistyössä

Kulttuurituottajana kunnassa. Tehtävät, tavoitteet ja työn kuva Hallintokuntien ja kolmannen sektorin välisessä yhteistyössä Kulttuurituottajana kunnassa Tehtävät, tavoitteet ja työn kuva Hallintokuntien ja kolmannen sektorin välisessä yhteistyössä Kulttuuri käsitteenä, ymmärretäänkö se? Kulttuuri yhdistetään vielä usein niin

Lisätiedot

Palvelulupaus - alustava hahmotelma

Palvelulupaus - alustava hahmotelma Palvelulupaus - alustava hahmotelma 18.5.2016 1 Palvelulupaus hallitusohjelmassa Hyvinvoinnin ja terveyden 10 v tavoite: eriikäisten vastuuta omasta terveydestä sekä elämäntavoista on tuettu. Julkinen

Lisätiedot

31.10. 8.11.2015. Teatteria, musiikkia, tanssia ja museoita. Syysskidi TUUSULASSA. Mukana myös. 7. 8.11.2015 Lasten oma kulttuuriviikko

31.10. 8.11.2015. Teatteria, musiikkia, tanssia ja museoita. Syysskidi TUUSULASSA. Mukana myös. 7. 8.11.2015 Lasten oma kulttuuriviikko Teatteria, musiikkia, tanssia ja museoita 31.10. 8.11.2015 Syysskidi TUUSULASSA Mukana myös ISÄNPÄIVÄVIIKON- LOPUN OHJELMA 7. 8.11.2015 Lasten oma kulttuuriviikko SYYSSKIDI TUUSULASSA 31.10. 8.11.2015

Lisätiedot

KA-osaamisen jalkauttaminen Ylä-Savossa

KA-osaamisen jalkauttaminen Ylä-Savossa KA-osaamisen jalkauttaminen Ylä-Savossa Eira Isoniemi Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pirjo Juvonen Ylä-Savon ICT-palvelut Oy Ylä-Savo Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Iisalmen kaupunki Kiuruveden kaupunki Sonkajärven

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen suurseminaari Taitaja 2015 tapahtuma 6.5.2015 Turku. Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Ammatillisen koulutuksen suurseminaari Taitaja 2015 tapahtuma 6.5.2015 Turku. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Ammatillisen koulutuksen suurseminaari Taitaja 2015 tapahtuma 6.5.2015 Turku Pääjohtaja Aulis Pitkälä Suomen ammatillinen koulutus tulevaisuuden haasteisiin vastaajana Ammatillista koulutusta kehitetty

Lisätiedot

Leader Manager Yksilöllinen palaute: Pat Jones

Leader Manager Yksilöllinen palaute: Pat Jones Pat Jones 901-3035, 10009 Päiväys: 29.1.2013 : Pat Jones Tämä raportti sisältää arviointeja henkilöstä: 1 Itse 2 Esimies Copyright ã All rights reserved. 2006-2008 Wilson Learning Worldwide Inc. Wilson

Lisätiedot

JULKINEN PALVELU KILPAILUN VIITEKEHYKSESSÄ

JULKINEN PALVELU KILPAILUN VIITEKEHYKSESSÄ JULKINEN PALVELU KILPAILUN VIITEKEHYKSESSÄ Risto Harisalo Johtamiskorkeakoulu Tampereen yliopisto risto.harisalo@uta.fi 1 Terveisiä menneisyydestä! risto.harisalo@uta.fi 2 Julkisen palvelun kehityskaaret

Lisätiedot

Kulttuuripalvelut vanhuspalvelujen paletissa

Kulttuuripalvelut vanhuspalvelujen paletissa Kuvataiteet Elokuva- ja mediataiteet Arkkitehtuuri Käsityötaiteet Musiikki Kirjallisuus eli sanataiteet Tanssitaiteet Teatteri- eli Näyttämötaiteet Taideteollisuus ja taiteellinen suunnittelu 27.6.2014

Lisätiedot

Logistiikka-alan Ennakointikamari

Logistiikka-alan Ennakointikamari Logistiikka-alan Ennakointikamari 31.1.2014, Taitotalo, Helsinki Oikea tie osaamiseen Timo Karkola rehtori Amiedu Amiedu - ammatillinen aikuiskouluttaja Lähes 40 vuoden kokemus aikuiskoulutuksesta Vuonna

Lisätiedot

MONINAISUUS -SEMINAARISARJA, 4 6 op Jyväskylän yliopiston opiskelijoille

MONINAISUUS -SEMINAARISARJA, 4 6 op Jyväskylän yliopiston opiskelijoille Sivu 1(5) https://www.jyu.fi/hum/laitokset/monikulttuurisuus MONINAISUUS -SEMINAARISARJA, 4 6 op Jyväskylän yliopiston opiskelijoille Moninaisuus on uusi normaali, jota tässä seminaarisarjassa tarkastellaan

Lisätiedot

ArcInfo, Uusi ulottuvuus hitsauskoulutukseen. ArcInfo UUSI ULOTTUVUUS HITSAUSKOULUTUKSEEN (7)

ArcInfo, Uusi ulottuvuus hitsauskoulutukseen. ArcInfo UUSI ULOTTUVUUS HITSAUSKOULUTUKSEEN (7) ArcInfo UUSI ULOTTUVUUS HITSAUSKOULUTUKSEEN 15.08.2016 1(7) WEB-POHJAINEN TYÖKALU HITSAUSPARAMETRIDATAN ANALYSOINTIIN Oletko koskaan kaivannut perustasoista, käyttäjäystävällistä työkalua hitsausdatan

Lisätiedot

MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1

MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1 MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1 Maaseutuviraston asiakasstrategia MAVI:n asiakkaat ja muut sidosryhmät ASIAKKAAT (keitä varten) Viljelijät Maaseutuyritykset Maaseudun

Lisätiedot

Miten mitata alkutuotannon ympäristövaikutuksia

Miten mitata alkutuotannon ympäristövaikutuksia Miten mitata alkutuotannon ympäristövaikutuksia Kati Berninger 29.11. 2010 Millainen on hyvä indikaattori Indikaattori = muuttuja joka kuvaa asiaa, jota ei voida suoraan mitata Hyvä indikaattori kuvaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden perustehtävä, asiakaslähtöisyys ja tarpeenmukaisuus

Sosiaali- ja terveyspalveluiden perustehtävä, asiakaslähtöisyys ja tarpeenmukaisuus Sosiaali- ja terveyspalveluiden perustehtävä, asiakaslähtöisyys ja tarpeenmukaisuus Palvelujärjestelmä -seminaari 27.5.09 TP 270509 1 Soten toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveystoimi edistää yhdessä kainuulaisten

Lisätiedot

Oikeudelliset kysymykset. Kulttuurialan lait. Ulla Viskari-Perttu

Oikeudelliset kysymykset. Kulttuurialan lait. Ulla Viskari-Perttu Oikeudelliset kysymykset Kulttuurialan lait Ulla Viskari-Perttu Oikeudelliset kysymykset 1/2 Lehtori Juha Iso-Aho Humanistinen ammattikorkeakoulu 2 1.1. Teatteri- ja orkesterilaki. Valtionrahoituksen määräytyminen.

Lisätiedot

SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa. Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014

SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa. Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014 SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014 Tuottajalle asetetut vaatimukset Tuottamisvastuullisella pitää olla kyky vastata ehkäisevistä, korjaavista,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 4.1 Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 4.2 Tiedotus 4.3 Yhteistyökumppanit

Lisätiedot

Taide kyseenalaistaa, etsii ja luo merkityksiä. Taide kuuluu kaikille. Siksi tuemme taiteellista ilmaisua. Taiteen edistämiskeskus

Taide kyseenalaistaa, etsii ja luo merkityksiä. Taide kuuluu kaikille. Siksi tuemme taiteellista ilmaisua. Taiteen edistämiskeskus Taide kyseenalaistaa, etsii ja luo merkityksiä. Taide kuuluu kaikille. Siksi tuemme taiteellista ilmaisua. Taiteen edistämiskeskus Tehtävämme Taiteen edistämiskeskus (Taike) on taiteen edistämisen asiantuntijavirasto.

Lisätiedot

Kulttuuriministeri Stefan Wallin Opetusministeriö Pl Valtioneuvosto

Kulttuuriministeri Stefan Wallin Opetusministeriö Pl Valtioneuvosto Kulttuuriministeri Stefan Wallin Opetusministeriö Pl 29 00023 Valtioneuvosto Asia: Taidemaalariliitto ry:n lausunto Taiteen keskustoimikunnan tekemästä kulttuuriministeri Stefan Wallinille 20.10.2009 luovutetus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (11) Nilsiä-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (11) Nilsiä-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-17:00 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kilpailuttaminen: retoriikkaa vai realiteetti? Markku Salo, YTT Toiminnanjohtaja Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö

Kilpailuttaminen: retoriikkaa vai realiteetti? Markku Salo, YTT Toiminnanjohtaja Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö Kilpailuttaminen: retoriikkaa vai realiteetti? Markku Salo, YTT Toiminnanjohtaja Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö Kuinka nähdä metsä puilta? Jos hankinnat ovat puita, missä on kilpailuttamisen

Lisätiedot

EK:n näkemyksiä Suomen energia- ja ilmastopolitiikasta. Pääviestit tiivistettynä

EK:n näkemyksiä Suomen energia- ja ilmastopolitiikasta. Pääviestit tiivistettynä EK:n näkemyksiä Suomen energia- ja ilmastopolitiikasta Pääviestit tiivistettynä Sisältö Edessä olevat päätökset Suomessa ja EU:ssa Suomen rooli ilmasto-ongelman ratkaisijana Energiapäätösten merkitys Suomelle

Lisätiedot

KYSELYTULOKSET. Kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille. Kehittämistyöryhmä Kari Kunnari, rehtori SIMON KOULU

KYSELYTULOKSET. Kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille. Kehittämistyöryhmä Kari Kunnari, rehtori SIMON KOULU SIMON KOULU KYSELYTULOKSET Simon koulun vanhemmille lähettiin kysely koulun toiminnasta marraskuussa 2. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 92 henkilöä. Kyselyssä esitettiin kuusi väittämää koulun eri toimialoilta.

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET

PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET Lähteet: Maatilojen palontorjunta, FK Finanssialan Keskusliitto http://www.satapelastus.fi/onnettomuuksienehkaisy/valvontatoiminta.html Valvontapäällikkö

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerityö maakunnallisena yhteistyönä. Helsinki 8.2.2011 Anjariitta Carlson, Pirjo Hepo-oja

Perusopetuksen laatukriteerityö maakunnallisena yhteistyönä. Helsinki 8.2.2011 Anjariitta Carlson, Pirjo Hepo-oja Helsinki 8.2.2011 Anjariitta Carlson, Pirjo Hepo-oja Mistä kaikki alkoi? Yhteistyöhön ja luottamukseen pienin askelein, suunnittelua, työnjakoa ja vertaistukea Konkreettisia asioita konkreettisiin tarpeisiin

Lisätiedot

TYÖSTÄ TERVEYTTÄ JA ELINVOIMAA - SEMINAARI

TYÖSTÄ TERVEYTTÄ JA ELINVOIMAA - SEMINAARI KRUUNUPUISTON TYÖSTÄ TERVEYTTÄ JA ELINVOIMAA - SEMINAARI torstaina 23.4.2015 Työstä saa terveyttä ja elinvoimaa. Terveyttä ja elinvoimaa on myös itse työstettävä. Työstäminen onnistuu paremmin hyvän kumppanin

Lisätiedot