Työryhmä: Taide ja taiteilija kulttuuripoliittisessa arvokeskustelussa. Kulttuuritutkimuksen päivät Joensuussa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työryhmä: Taide ja taiteilija kulttuuripoliittisessa arvokeskustelussa. Kulttuuritutkimuksen päivät Joensuussa 24. 25.4.2014"

Transkriptio

1 1 TiinaLamminen Työryhmä:Taidejataiteilijakulttuuripoliittisessaarvokeskustelussa. KulttuuritutkimuksenpäivätJoensuussa Avainsanat:Kunta,taide,taiteilija Otsikko:Kuntajataiteilija,kuntataiteilija Kuntaliitoksistaja-uudistuksistapuhuttaessaeimainitakulttuuripalveluja.Kunnat järjestävätkulttuuritoimensaitsenäisesti.niilläeiolevaltionmääräämiä,yhtenäisiä velvoitteitakulttuurinsuhteen.taidejakulttuurieivätmyöskääntavallisestiole mukanamaakunnallisissastrategioissa.vuoden2013alustavoimaanastunutlaki Taiteenedistämiskeskuksestamuuttialueellisettaidetoimikunnatkeskusviraston paikalliskonttoreiksi. Muutosrajasitaidetoimikuntienjärjestämääpaikallistatoimintaa.Alueellinen kulttuuripolitiikkajasenohjausovatlevällään. Voisivatkoammattimaisestakulttuuristajataiteestaköyhätkunnatpalkataitse taiteilijoita?kulttuuritaihistoriaeivättulemäärittämäänuusiakuntia,määritelmän tarvetuleetaloudesta.nykykunnissaomaakulttuuriperintöäarvostetaan.olisiko uusissakunnissatarvettakuntataiteilijalle? Perustuslaillaonturvattutaiteenjataiteilijanautonomiasekäkulttuuriperintö.Valtio toteuttaaperustuslainvelvoitettaantukemallataiteilijoitamm.vertaisarvioinnilla jaettavalla,suorallataiteilijatuella,tekijäoikeuksiasuojaamallajataiteentekemisen verotuskäytännöillä.voisikoperustuslainvelvoitetoteutuamyösaluetasolla kuntataiteilijantyössä? (POWERPOINTsivu1) http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1999/ Suomenperustuslaki lukuperusoikeudet16 Sivistyksellisetoikeudet17 Oikeusomaankieleenja kulttuuriin

2 http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66925/ pdf?sequence=1Rautiainen,PauliKuvataiteilijanoikeudellinenasema Ammattimaistataiteellistatoimintaarajoittavajaedistäväoikeussääntely Tässätutkimuksessatuostavelvollisuudestakäytetääntermiätaiteenedistämisen periaate.ammattimaisentaiteellisentoiminnanedellytystenosaltaperiaate merkitseeennenkaikkeajulkisenvallanvelvollisuuttaryhtyätoimiin,joillaturvataan taiteellisentyöskentelynerityispiirteidenja-tarpeidenhuomioonottaminen lainsäädännössäjasensoveltamisessa.(s.157) http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/ LakiTaiteen edistämiskeskuksesta http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/liitteet/tr12.pdf Kuntienkulttuuritoiminnantuki-jakehittämispolitiikka SelvittäjienAnitaKangasjaKaleviKivistölaatimaraportti Opetus-jakulttuuriministeriöntyöryhmämuistioitajaselvityksiä2011: KUULTOKuntienkulttuuritoiminnankehittämishanke https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppiaineet/kup/tutkimus/tutkprojhank/kuulto http://www.cupore.fi/documents/KuntienKulttuuripalvelut.pdf Toimintamallimuutoksessatutkimuskuntienkulttuuripalveluista AnitaKangasViljaRuokolainenKulttuuripoliittisentutkimuksenedistämissäätiö Cupore.Cuporenverkkojulkaisuja Esitelmänisisältö,taiteilijantyöpaikkaansitoutuneena,onyksiteemallinen aihekokonaisuuslapinyliopistoonvalmistamassanitaiteilijantohtorityössä.omassa tutkimuksessanitarkastelenomantyönikumulatiivistavaikutustatoteutumisensa paikkakunnalla,ruovedellä.tässäesityksessäkäytänlähteenäkahtaviimeisintä selvitystäkunnankulttuuripalveluista.mitenniidenpohjaltapaikkaansitoutuneen taiteilijantyönmerkitystuleeesille.lähteetovatkuntienkulttuuritoiminnantuki-ja

3 3 kehittämispolitiikkajatoimintamallimuutoksessatutkimuskuntien kulttuuripalveluistaluotanmyösomaankokemukselliseentietoonitaiteilijatyöstä. Kulttuuripalvelut JyrkiKataisentoisenhallituksenhallitusohjelmanhaasteitaolikuntauudistus. Kuntauudistustaperusteltiinsosiaali-jaterveyspalvelujenjärkeistämisentarpeella, muttamyösnäidenpalvelujenjärjestämisestäerillään,jailmanpakkoliitoslakiakin, alueellisiajahallinnollisiamuutoksiaonsuunnitteilla.myöskulttuuripalvelujen järjestäminenonkuntienasukkailleentarjoamaperuspalvelu,johonliitokset vaikuttavat (POWERPOINTsivu2) Kunnantehtäviinkuuluujärjestääkulttuuripalveluitaperuspalvelunakuntalaisille. Laissakuntienkulttuuritoiminnasta(1045/1980)kulttuuritoiminnallatarkoitettiin taiteenharjoittamistajaharrastamista,taidepalvelujentarjontaajakäyttöäsekä paikallisenkulttuuriperinteenvaalimistajaedistämistä.kankaanjaruokolaisen selvityksenmukaanvaltionosuusuudistuksessa2010kulttuuripalvelujen järjestäminenkuntienperuspalvelutehtävänävahvistui Kulttuuripalvelujensisällönjärjestämineneipoliittisessakeskustelussanouseesille. Taideonluonnollisestiosakulttuuripalvelujensisältöävaikkasitäeierikseen mainittaisikaan.kangasjaruokolainenviittaavataustralialaiseen kulttuuriekonomistidavidthorsbyhyn,jonkamukaankulttuuripalveluihinjahyödykkeisiinvoidaanliittääkolmekriteeriä: (POWERPOINTsivu3) tuotannonedellytysonluovatyöniilläonkuluttajillesymbolistaarvoajaniilläon tekijätaitekijöitä,jotkaomistavatainakinpotentiaalisestitekijänoikeuksia KangasRuokolainen(2012)s.16.

4 Kuntalaisennäkökulmastakulttuuripalvelutovatsaavutettavissajokofyysisestitai virtuaalisesti.kunnallisiakulttuuripalvelujaovatkirjastot,teatterit,orkesterit, museotjataiteenperusopetussekäyleinenkulttuuritoiminta.yleisen kulttuuritoiminnankangasruokolainenselittävättarkoittavansitäosaa kunnallisistakulttuuripalveluista,jokaeitapahdukirjastoissataimuissataide-ja kulttuurilaitoksissa,eikätaiteenperusopetuksenpiirissä (POWERPOINTsivu4) Kulttuurisektorin,jokavastaataide-jakulttuuripalvelujenjärjestämisestä, tuottamisesta,jakelemisestajakuluttamisesta,muodostaajulkistenkulttuuriinstituutioidenlisäksimoninainenjoukkotoimijoita.näihinkuuluvat koulutuslaitokset,valtionhallinnonorganisaatiot,kansainvälisetorganisaatiot, kaupallisetyritykset,yhdistykset,kulttuurityöntekijät(taiteilijatym.)jakuluttajat sekäkuluttajaorganisaatiot.kunnankulttuuripalvelutovatyksiosatätä kokonaisuutta. KangasRuokolainen(2012)s Josvapaattoimijatjakolmassektorilasketaanmukaankulttuurisektoriin yleisen kulttuuritoiminnanjärjestäjinä luetaankulttuuripalvelujensisällönrakentajiksi käytännössäkaikki,jotkakutsuvatitsensäkulttuuritoimijoiksi.merkitseväätässäon taiteilijoiden,henkilöidennimeäminenkulttuuripalveluntuottajiksi. Kulttuurintalous Kulttuuripalveluidensaavutettavuusjasisältövaihtelevaterikunnissa.Onkuntia, joidenasukastakohdenkulttuuriinkäytettyeuromääräoneuroa,keskimääräinen kuntienkulttuuriinkäyttämäeuromääräon11,60euroa.nämäyksityiskohtaiset tiedotlöytyvätvuoden2012selvityksestä.kulttuurintalousonkeskittynyt

5 5 pääkaupunkiseudulle;suuretjarikkaatkunnattukevatammattitaiteilijoitajauskovat kulttuuriyrittäjiinsisällöntuottajina. Tutkimukseenvastaajatnäkivätkuntientuottavankulttuuripalvelujamyös tulevaisuudessa,tuotetunsisällönvähenemiseeneiuskottu.muutostaarvioitiin tapahtuvansiinä,mitäpalvelujatuotetaanpaikallisestijamitäalueellisestijasiinä, mikätahotuottaapalvelun (POWERPOINTsivu5) Muidentoimijoidenkohdallavastaajatviittasivatyhdistyksiin,yrityksiinjayksityisiin henkilöihin.niideneikuitenkaanainaoletettuselviytyvänilmanyhteiskunnantukea. Näyttisiltä,että10vuodenkuluttuamuidenkuinkuntientoimestakunnissa järjestettäisiintoimintaatoisaaltaalueellisena(erilaisetaluekeskuksetjataiteen perusopetus)jatoisaaltahyvinpaikallisesti(pienetkyläkirjastot,museot, kesäteatterit,ennaltaehkäiseväkulttuurityöjakulttuuritalot).mielenkiintoisesti vastaajattunnistivatmatkailuyritystenroolinkulttuuritoiminnanjärjestäjänä. KangasRuokolainen(2012)s Selvitykseenvastanneetkunnankulttuuriasioistavastaavatnäkevätsiisyksityiset taiteilijatosanakulttuuritoimea.ilmanjulkistatukeaheidäneikuvitellavoivan toimivan. Ammattitaiteilijat KankaanRuokolaisenselvityksessäammattitaiteilijatnousivatsiisaivan merkittäviksitoimijoiksikuntienkulttuurisektorille.tärkeysjavaikuttavuus nousivatesiin,jospaikkakunnallaasuiammattitaiteilijoita.seselittääselvityksen painopisteenammattitaiteilijoidenmerkityksestäpienissäjaisoissakunnissa. Pienissäkunnissaarvoaeinähty,silläniissäeiasuammattitaiteilijoita

6 6 (POWERPOINTsivu6) Taiteilijatovattärkeäresurssikuntienkulttuuritoimelle.Käsilläolevantutkimuksen mukaanvastaajista65näkiammattitaiteilijoillaolevansuuren(35%)tai kohtalaisen(30%)merkityksenkunnankulttuuripalvelujentuottamisessa.pienenä merkitystäpiti24vastaajista,jaammattitaiteilijoillaeiollutlainkaanmerkitystä vain%:nmielestä. Kaupunkimaistenkuntienkulttuuritoimetnäkivätammattitaiteilijoidenmerkityksen kohtalaisenataisuurena.maaseutumaisissakunnissahuomattavastivähäisempiosa muttakuitenkinylipuoletvastaajistaolisitämieltä( ) Myösalle000asukkaankunnissaharvemmatmuttakuitenkinylipuoletnäkivät ammattitaiteilijoidenmerkityksenyhtäsuurenakuinsuuremmatkunnat.( ) Kunasiaatarkasteltiinsuhteessakunnanetäisyyteenlähimmästäyli38000asukkaan kaupungista,ammattitaiteilijoidenmerkitysvähenimitäkauemmaskeskuksesta mentiin.alle10kilometrinetäisyydelläsuuremmastakeskuksesta ammattitaiteilijoidenmerkitystäpidettiinsuurenataikohtalaisena(90%).nämä kunnatovatpääsääntöisestipääkaupunkiseudunkaupunkejataimaakuntien keskuskaupunkeja,jolloinniissäasuvienammattitaiteilijoidenmääräonsuurempi kuinmuissakunnissa. KangasRuokolainen(2012)s Ammattilaistentyöskentelyedellytystenparantaminenkulttuuripalvelujenlisäämisen keinonaeisensijaannoussutselvityksessäratkaisunaesillekuinyksittäisissä vastauksissa (POWERPOINTsivu7) Vaikkatavoite(ammattilaistentyöskentelyedellytystenlisääminen)onkansallisen kulttuuripolitiikan,esimerkiksitaiteenkeskustoimikunnantavoitteistossa keskeisimpiäjakunnatkinpitivätkulttuuritoiminnanedistämistyössääntaiteilijoiden työskentelyätärkeänä,seeinäyttänytjalkautuneenkuntienkulttuuritoimen tavoitteistoon.syynäsiihenlieneetaiteenammattilaistenkeskittyminenvähintään maakuntakeskuksiin,jasilloinreaalinenkäsitysammattitaiteilijoiden

7 7 työskentelyedellytyksistäjaniidenparantamisestapuuttuumoniltakyselyyn vastanneiltapienemmiltäkunnilta. KangasRuokolainen(2012)s KankaanjaRuokolaisenselvityksenlopuksiesitetyistä,kuudestajatkotoimenpiteestä japarannusajatuksestayksikääneinostanutesiintaiteilijantyötäjaesittänytsiihen tukea (POWERPOINTsivu8) tuotannonedellytysonluovatyöniilläonkuluttajillesymbolistaarvoajaniilläon tekijätaitekijöitä,jotkaomistavatainakinpotentiaalisestitekijänoikeuksia KangasRuokolainen(2012)s Josraportti,Kuntienkulttuuritoiminnantuki-jakehittämispolitiikkalähtikinliikkeelle kulttuuritaloudennäkökulmasta,selvittämälläkulttuuripalvelujen hyödykkeiden tuotannonedellytyksinäluovaatyötä,niinloppupäätelmäeienäämuistanut tarkastellanäidenehtojentoteutumista.loppupäätelmäkeskittyitoimintaan itsessään,eisiihen,mitäoikeastaantuotetaan. Raportinesillenostamiakulttuurinsaatavuudenaukkojaetsittiinjaniilleluotiin toiminnallisiasovellutuksiajyväskylänyliopistonjaopetusminiteriönkuultohankkeessa.kulttuuristaköyhänkunnanongelmiaratkottiinhankkeessa,muttaei mallilla,jokavarmistaisiammattimaisentaiteensyntymisenvaankulttuuritoiminnan luomisestasinällään. Taiteilijantoimeentulo Lähestytääntaiteilijantoimeentuloaminkätahansaselvityksentaitilastoinnin näkökulmasta,johtopäätösonkaru.kuvataiteilijantoimeentuloonheikkoja viimeisemmäntiedonmukaanseonvieläheikentynytrakenteellisestisuhteessa

8 8 muunalantaiteilijoihin.eikötaiteilijantyöolesittenolekansantaloudellisesti hyödyllistä? Koskakansantaloudenmittareihineikuululaskeakulttuurintilinpitoa vaikuttavuudenperusteellavaanyksinkertaiselladebetkreditajattelulla;sekin vielälyhyenaikajänteensisällä,eitaiteellejuurilöydytaloudellistaperustetta.uusia laskentamallejakuitenkinkehitetään.vaasanyliopistojulkaisitänäkeväänä tutkimuksenmuseoidentuottamastahyödystätalousalueelleen. Suomalaisettaidemarkkinatovatheikkoja,edestunnetuimmattaiteilijammeeläyksin teosmyynnillä.vaikkataidesijoittaminenonyksiparhaitentuottavista sijoitustoiminnanmuodoista,eikukaanodotatilastollistaviittäsataavuottataiteen tuotonmahdollistarealisoitumista. Kuvataiteilijantyöstäonedelleenkapeajaliittyytaidekauppaan.Toisellapuolen etsitääntaiteilijantyöhönsoveltavantaiteenperustetta.puhutaantaiteellisten menetelmienkäyttämisestä,taiteellistamisestajataiteellistumisesta;taiteilijan soveltavastatyöstä;taiteenhyvinvointivaikutuksestajataiteestarakennetussa ympäristössä.nykytaidetaiteentuotekehittelynätaitaiteilijanjokapäiväisentyön luomainnovatiivinenkehräeivätjuurioleperusteinaesillä. Mitensiistaiteilijantyönkumulatiivisenmerkityksenosoittamiseksivoitaisiin tuottaalaskentamalli?eilaskentamallia,muttataideedellä-näkökulmaavoitaisiin käyttäämm.kuntienkulttuurityönhankkeissa. Kuntataiteilijanmalli AnitaKangastutkikuntienkulttuuritoiminnantuki-jakehittämispolitiikkaamyös 2011,silloinyhdessäKaleviKivistönkanssa.LakiTaiteenedistämiskeskuksestaastui voimaan2013jatoteutuneessakeskusvirastomallissakankaanjakivistönuhkakuva alueellisestataidetoimikunnastakeskusvirastonalakonttorinatoteutui. KankaanKivistönselvityksessäehdotettuläänintaiteilijamallionminustasilti

9 9 edelleenmahdollinenjamielenkiintoinen,vaihtaisinvainnimenkuntataiteilijaksi erotuksenanykyisenläänintaiteilijantehtäviin.taiteilijamallinkehittämistyötä tukevatmielestänikaikkihallinnollisetjaalueellisethankkeet (POWERPOINTsivu9) Vahvistetaanläänintaiteilijajärjestelmääjasuositellaanläänintaiteilijansijoittumista alueellisentaidetoimikunnantoimialueeneriosiin.tavoitteenaon,että läänintaiteilijantyöjasiihenliittyvätprojektiteivätkatkeataiteilijanlopettaessa tehtävänsä,vaanprojektienjatkuminenmietittäisiinläänintaiteilijaanimitettäessä. Tavoitteeseenvoidaanpäästäsiten,ettäläänintaiteilijanvalintaolisikaksivaiheinen: Alueellinentaidetoimikuntakäynnistääalueensakunnilletaimuilletoimijoillecall fortenders-tyyppisenhaun,jolloinhakemukseenpitäisisisältyäidealäänintaiteilijan projektista,senverkostoista,toimintaideastajapohdinnoista,mitenasiatvakiintuvat hankkeenpäättymisenjälkeen. Taidetoimikuntakäsitteleekuntien(taikuntaryhmientaimuidentoimijoiden) aloitteetjavalitseekunnan/alueen,johontyösuhdetehdäänjasenjälkeentyösuhde laitetaanyleiseenhakuun. Taidetoimikuntatekeevalinnankuntaa/muutatoimijaakuultuaan. Läänintaiteilijaksivalitaanammattitaiteilijataierityisinperusteluinanimaattori 1 tai tuottaja. Perustelu:Osanataiteenkeskustoimikunnanorganisaatiotaalueellisten taidetoimikuntiensubstanssiohjaukselleammattitaiteenedistämisessäonluotu hyvätedellytykset.samallaalueellisettaidetoimikunnatovatentistäirrallisempia muustaaluehallinnosta,jonkatehtäviinkuuluumyöskulttuuripolitiikanjaluovien toimialojenkehittäminen.ongelmallisimmillaanalueellisistataidetoimikunnistavoi 1 KangasjaKivistö(2012)s.20.Animaattoritoimijannimikkeenäyleistyi1970-luvulla Euroopanneuvostonkulttuuripoliittisissaasiakirjoissa.Sesuomennettiinmm.termillä elävoittäjä.englanninkielinenvastine drivingforce kuvaamyössitä,mitätermillä tarkoitetaan.tässäyhteydessävoitaisiinpuhuaalueellisenjakunnallisenkulttuuritoiminnan elävöittäjästätaikulttuuritoimintakomitean(1974:2)aikanaanlanseeraamallanimikkeellä kulttuuri/taideohjaajasta.

10 10 muodostuaeräänlaisia taiteenkeskustoimikunnanaluekonttoreita.jotta toimikunnatvoisivatantaatähänastistavahvemmanpanoksenalueellisen kulttuuripolitiikanmuotoilemiseen,niidentulisitoimiakiinteässäyhteistyössä muidenalueellistakulttuuripolitiikkaatoteuttavientoimijoiden,kutenely- keskusten,taiteenaluekeskustenjamaakunnanliittojenkanssa. Läänintaitelijajärjestelmäonosoittautunuterittäintoimivaksijärjestelmäksi.Ainoa ongelmaonprojektienkatkeaminenilmanjälkihoitoa.järjestelmänvahvistaminenon tärkeätä. Vahvistetaanläänintaiteilijajärjestelmääjasuositellaanläänintaiteilijansijoittumista alueellisentaidetoimikunnantoimialueeneriosiin.tavoitteenaon,että läänintaiteilijantyöjasiihenliittyvätprojektiteivätkatkeataiteilijanlopettaessa tehtävänsä,vaanprojektienjatkuminenmietittäisiinläänintaiteilijaanimitettäessä. KangasjaKivistö(2012)s Kuntataiteilijanmallijahuomiopitkäkestoisuudestaovatminustaansiokkaita.Mutta annetussamallissamäärittelyperuste,mitätarvitaanonkontrolloitujavietypois taiteenammattilaisiltakuntapäättäjille.miksipitääajatella,ettäkuntataiteilijanpitää tehdäjotakinennakkoonmäärättyäjamitenonmahdollista,ettäammattilaisten työtävoivatmäärittääei-ammattilaiset?eikötätävoisiosuvamminjaparemmin toteuttaavertaisarvioinninperiaatteella? PuhuessaanSuomenTaiteilijaseurankokouksessajoulukuussa2013,Taiteen edistämiskeskuksenjohtajaminnasirnönostiesillekuntataiteilija-ajatuksen.hän puhuipilottihankkeesta.ajatusesiteltiintaiteilijantyöllistymisenjasosiaalisen asemanparantumisennäkökulmasta.seeipitänytsisälläänajatusta,jossakunta päättäisikuntataiteilijantarpeestaankulttuuripoliittisenapäätöksenävaansirnö hyppäsikysymyksestäylimaininnalla mitähesielläsittentekisivätkään. Palkattunataiteilijanakunnassa,erilaisiamalleja

11 11 Läänintaiteilijannimikeonsäilytetty,muttakuinvaivihkaa,tapahtuneena, hyväksyttynä,tosiasianataidetoimikuntatyöhöneienääkaivatataiteilijoita. Organisaationluottamustoimenatehtäväänvertaisarviointityöhönkyllä,mutta organisaatiomallissataiteilijoiltaeienääsittenhalutakuullaaktiivisiataide-ja taiteilijapoliittisiakannanottoja. Alunperinläänintaiteilijantyökuvaankuuluiosanaomataiteellinentyö,nykyisin läänintaiteilijaneitarvitseollataiteilija.yksialemmankorkeakoulututkinnon palkkaluokanammatti,jostataiteilijasaityöstääntoimeentuloaonsiisviety taiteilijoiltapois. Liittyentähänesitelmäänlähetinrajatulleryhmälleeripäättäjiä(paikallisissa taiteilijajärjestöissä,valtakunnallisissaedunvalvontajärjestöissä,taiken asiantuntijoillejavirkamiehille)seuraavankysymyksen: (POWERPOINTsivu10) Hyvävastaanottaja, olenvalmistamassapuheenvuoroakulttuuritutkimuksenpäivillejoensuussa ,työryhmäänTaidejataiteilijakulttuuripoliittisessaarvokeskustelussa. Esitelmäniaiheonajatuskuntataiteilijuudestataiteilijantyönä,ks.lyhytkuvaus liitteenä.toivonvastaustasiallaoleviinkahteenkysymykseenja kommenttiasiaiheeseen. Kannatatkoajatusta? Sopisikoehdotusmielestäsilobattavaksitavoitteeksiseuraavallehallituskaudelle? Enkuvailluttarkkaamallia,mitätarkoitankuntataiteilijuudella.Sehämmensiosaa vastaajista,osarakensikuntataiteilijantoimenkuvanitse.minullevastattiin jokaisestaasiantuntijaryhmästä;virkamiehet,paikallisettaiteilijaseuratja

12 12 valtakunnallisetjärjestöt,jaolenkiitollinenkanssanikäydystävuoropuhelusta. Art (POWERPOINTsivu11) http://www.art360.fi Art360EU-hankkeen,Kuvataiteenuusienliiketoimintamallienjamanageroinnin kehittäminen,ensisijainentavoiteolinostaataiteilijaseurojenjataiteilijoiden käytännönläheistäliiketaloudellistaajattelua.hankkeenkustansieuroopan sosiaalirahasto.omankäsityksenimukaanhankkeessakehittyikaksikonkreettista vaikuttavuutta. Taidelainaamotoimintaanpanostaminenjohtitaiteilijaseurojenlainaamotoiminnan kasvuunhankkeeseenosallistuneitataiteilijaseurojalaajemmin.kielteisiäpuolia, tokisinälläänhyvässäasiassa,olivatkolmannensektorintoimijoidenjoutuminen kaupallisiksitoimijoiksi:ennakoimatonkilpailuasetelmakaupallistengallerioiden kanssajapiententoimijoidenjoutuminenhallitsemattomasti arvonlisäverovelvollisiksi,jostaaiheutuimyöskonkurssinuhkaa.vapaaehtoisvoimin hoidetuttaloudetjoutuivatvaikeuksiinjaveroasioitaonsittemminpuitumyös oikeudessa.toisaaltaonsyntynytseuroistairrallisiapopup-taidenäyttelyitä,niissä taiteilijatjataideryhmätkäyvätitsekauppaa,ilmantaiteilijaseuranottaman välitysprosentinjasiihenliittyvänkorkeammanarvonlisäveroprosentinrasitetta.on syntynytmyöskaupallistuneitataiteilijaseurojakritisoivaaliikehdintääjatapahtunut onriitaannuttanuttoimijoitaaatteellisestitainostanutesilleuuttakeskustelua taiteenmerkityksestäjasisällöstä. Taiderakennetussaympäristössä-hankejatkuuYmpäristötaiteensäätiönjaSuomen Taiteilijaseuranvoimin,kukaaneioikeintarkkaantiedämiten,mutta hallitusohjelmaankirjoitettunataiderakennetussaympäristössäjaprosenttitaiteen edistämisentyöjatkuvatrahoitettuina.valtiontaidemuseonsäätiöittämisen-muutos

13 13 pitääsisälläänmm.hallinnoinnin,konservoinninjaneuvonnankysymyksiä,jotka liittyvätjulkisentilantaiteeseen.ruotsissavastaavaasiaonratkaistuperustamalla näilleasioilleomavirasto. Art360-hankeoliensimmäinenkuvataiteenalantoimijoidenEU-yhteishanke. Käsittääksenimyösensimmäinen,jotaomaopetus-jakulttuuriministeriömmeohjasi. Hankeenohjeistustamuutettiinkolmestialoitusvaiheessajahuhukertoiohjeistuksen lopultaolleentiukimmankoskaannähdyn.kuvataiteentoimijatolivatpieniä,mutta siltivainsuurimmatkaupungitpystyivättakaamaanvaadittavanomavastuun seuroilleen.hankekoordinoinninjahallinnonosuusaiheuttihenkisestikielteisen yllätyksenpienilletoimijoillesuuruudellaan.enkäminäosaasuoraannimetä taiteilijaa,jotahankeolisisuoraantyöllistänyt.hankekeskittyitaiteenkolmannen sektorintoimijoihintaidemyynninväliportaana. Lappionmaantieteellisestiainoaalue,missäArt360hankkeentosiasiallinensisältö onmielestänisaanutjatkoamagentassa( ) (POWERPOINTsivu12) http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Yksikot/Koulutus--jakehittamispalvelut/Koulutus-ja-kehittaminen/Magenta---Lapin-visuaalisen-alantaiteilijoille-( ) Magenta-hankkeenlähtökohtanaonlappilaistenvisuaalisenalantaiteilijoiden työllisyydenjatoimintaedellytystenparantaminenkehittämällätaiteilijoiden täydennyskoulutustajakuvataiteenmanageriosaamista.magentahankkeestaon osoitettavissamalli,missätaiteilijantyötäkoordinoidaanjajohdetaanmanagerilähtöisesti.manageriorganisoi,koordinoijamäärittäätaiteilijanprojektit (POWERPOINTsivu13) Ateljeetyöhön,Opetukseen,TilaustöihinjaAsiantuntijuuteeen

14 http://www.art360.fi/wp-content/uploads/Taidosta-toimeen.pdf TaijaLeinonenpitiArt360koulutustilaisuudessaluennonTaidostatoimeen!Siinä taiteilijantyöjaettaanateljeetyöhön,opetukseen,tilaustöihinjaasiantuntijuuteeen Siinäeiluetteloidatuottamista,koordinointiajarahoituksenhallintaaosaksi taiteilijuutta.toisinkuinmitätapahtuujokaisentaiteilijanarjessatosiasiallisesti. LapintaiteilijaseuraonjatkanuthyväksikokemansaMagentassaluodunmanagerimallintoteuttamista.LapintaiteilijaseuranpuheenjohtajaMariaHuhmarniemi vastaakinkysymykseenikuntataiteilijuudesta: (POWERPOINTsivu14) Haasteenajatavoitteenamielestäniolisitodellakintuodataiteilijanosaamistakuntiin muttajostaiteilijajäisikunnassayksinilmantyönohjausta,eihäntaitaisisaada paljoaaikaa.mielestänitaiteilijantulisivoidatyöskennellämanagerin koordinaattorinkanssayhdessä.rakenteellisestituntuisimielestäni yksinkertaisemmalta,ettäkunnatostaisivattaiteeseenperustuviapalveluja,joita taiteilijaseuratvoisivatkehittääjamyydä.minustaonepärealististaajatella,että kunnassaolisitöissätaiteilija,jokatekisitäysinvapaatataidetta;maalaisimaalauksia esimerkiksi. Minustaolisitärkeää,ettätaiteilijavoisitehdätaidetta,muttasaisityönohjausta esimerkiksisijoittumisessakunnankentälletaivoisityöskennellätyöparinkanssa (koordinaattori,manageri) Toinenmallipaikkaansitoutuneenkuntataiteilijantyöstäonsaanutkäytännöllisen aloituksenkankaanraportinjälkeisessä,aiemminviittaamassanikuulto-hankkeessa. KUULTO-hankkeessaetsittiinpilottiprojektejajoillaKankaanselvitystöissäesiin tulleitakunnankulttuuripalvelujenpuutteitajaheikkouksiakorvattiin.seuraava selvityksiinpohjaavavaiheonnyt,17.4.hakuaikansapäättänytkehittämishanke. Hankeontoteutunutmyös2012ja2013.

15 (POWERPOINTsivu15) www.jyu.fi/kuulto https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppiaineet/kup/tutkimus/tutkprojhank/kuult o/kuulto_esitys.pdf lttuurin_kehittamishankkeet_kunnissa_ja_alueilla.html?lang=fi Opetus-jakulttuuriministeriönkulttuuripolitiikanstrategian(2009)mukaanvuoteen 2020mennessäkulttuuriakoskevatasiatovattulleetosaksialueellistajamuuta yhteiskunnankehittämistä,kulttuuripalvelutovattasa-arvoisestikaikkiensaatavissa jasaavutettavissa,taidelaitostenkehittämistoimintaonaktiivista,eriväestöryhmien osallisuusjaharrastusmahdollisuudettoteutuvatjakansalaisetosallistuvat aktiivisestikulttuurielämään. Hankkeet,joillaparannetaanasukkaidenmahdollisuuttaosallistuataide-ja kulttuuripalveluidensekä-toimintojensuunnitteluun,toteuttamiseenja käyttämiseenesimerkiksialueellisestajaasukkaidentaloudellisestataisosiaalisesta näkökulmasta. Hankkeet,joillakehitetäänseudullisia,alueellisia,poikkihallinnollisiataimuita yhteistyöratkaisujataide-jakulttuuripalveluidentuottamiseenjakulttuuritoiminnan kehittämiseen TaiteenedistämiskeskuksenkuntayhteistyöstävastaavaKeski-Suomen erityisasiantuntijasariilmolaavasiminulle17.4.päättynyttäokm:ntaiteenja kulttuurinkehittämishankkeetkunnissajaalueilla-hakua.hänenmukaansatätä

16 16 hankerahaasaattoihakeamyöstaiteilijanpalkkaamiseenkuntiintaiteelliseentyöhön. Jaettavaarahaaon900000tuhattaelinoinneljänkymmenentaiteilijan vuosiapurahanmäärä (POWERPOINTsivu14,5) Tavoitteenaonettä,taiteilijatekeekunnissatyötäyhteisöillejayhteisöjenkanssa. Ohjeistustakunnilleontehtyesimerkiksisiten,ettätaiteilijataitaiteilijoitapalkattaan koko-taiosa-aikaisiksikolmenneljänkunnanalueelleaktivoimaanalueen asukkaitataiteentekemiseen.taiteilijallaonmahdollisuusmyösomaehtoiseen taiteentekemiseen,kunhantyöperustellaanyhteisöllisesti:esimerkiksi kuvataiteilijannäyttelyntuleekiertääalueillajaseoheenliitetääntyöpajoja,joissa taiteilijaavaanäyttelynsäsisältöjäjakäyttämäänsätekniikkaa Onmielenkiintoistanähdä,hyväksytäänköhankkeeseenlopultavapaataiteilijantyö jamillaisiahanke-ehdotuksiapäätyytoteutettavaksi (POWERPOINTsivu16) Tavoiteon,ettämuutamanvuodenpäästämeilläolisiuseitaeriyleisöjen kummitaiteilijoita,joitavoisimmetyöllistääpuolipäiväisestikokovuodenympäri. Kummitaiteilijuushaettaisiinainavuodeksikerrallaan,muttauusientyötapojenjatilaisuuksienlöytyminenhyödyttäisisekätekijöitäettäalueenihmisiäpysyvästi. Pilottivaiheessahaemmesiislastentaidetyöpajojentekijäätaitekijöitä,joidenpitäisi kiertääkokoverkostonalueella http://www.taike.fi/fi/web/varsinais-suomi/hankkeet/- /project/viewproject/ Varsinais-SuomessatoteutuneessaKuulto-hankkeenpilotissamistääntaiteilijan vapaantyönrahoittamisestasiiseioleollutkyse,vaanjonkinlaisentaideohjaajan

17 17 palkkauksestapuolipäiväisenä.nämämalliteivätlähdeliikkeellesiitä,ettätaiteilijan työitsessäänolisitoteutumisensapaikkakunnallaarvokastataiesimerkillistä. Taideohjaajantyöonennaltamääriteltyäjaohjattavissaolevaa.Vuonna2013 hankerahaaonjaettuvaltakunnallisilleorganisaatioille,mm.britishcounciljaturun kauppakorkeakoulu.onkomahdollista,ettäyksittäinenkuntataiyksittäinenkunta taiteilijankanssayhdessävoiollasamassahankehaussayhdenvertaisesti valtakunnallistenorganisaatioidenkanssa? (POWERPOINTsivu17) taiteellistenmenetelmienkäyttämisestä,taiteellistamisestajataiteellistumisesta;ja taiteilijansoveltavastatyöstä Esimerkiksiyhteisötaiteessaonsisäänrakennettuajatusennakoimattomuudesta, epäonnistumisestajasuunnitelmienvaihtumisesta,projektinkeskeyttämisestätai jatkamisestauseammanvuodenkuluttua.mielestänivoiperustellustikysyä,voiko ohjattunavuodenprojektinataihankerahoituksellatoteutetuntyöllistämishankkeen ehdoillatehdätaiteilijantyötä?ajattelen,ettätaiteilijantyötoteutuuainoastaan taiteilijanomanatyönä. Residenssitaiteiljat Kolmannenmallinajatellakuntataiteilijantyötätarjoavatpaikkaansitoutuneet säätiötjaresidenssit.esimerkiksiwihurinsäätiörovaniemelläjakoneensäätiön SaarenKartanoylläpitävätresidenssitoimintaa.Kutsututresidenssitaiteilijatsaavat tilantyöskentelyäjaasumistavartensekärahoituksenelinkustannuksiin. Residenssitoiminnanajatuslienee,ettätaiteilijanläsnäoloitsessäänonpaikalle arvokasta (POWERPOINTsivu18) http://www.koneensaatio.fi/fi/kartano/esittely/

18 http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Taide/Vierailevat-taiteilijat Silloinkin,kunresidenssiineikuuluapurahaaelinkustannuksiin,tairesidenssistä peritäänjopavuokra,sitähaetaantaiteilijanomallataiteellisellavakuuttavuudelle: portfoliollajaansioluettelolla.tavallistaon,ettäliitteeksipyydetäänsuunnitelma mitätaiteilijaaikoooleskelunsaaikanatoteuttaa.toisettaiteilijatkokevattässä tekijänoikeudellisenriskin.yksityisilläsäätiöillätavoitteetsitouttaataiteilija paikkaanjamäärättyihintavoitteisiinvaihtelevatjaovatmonipuolisia. UuttaSerlachius-residenssiä(eisisällästipendiä)tarjotaanseuraavallatavalla: (POWERPOINTsivu19) Residenssitoiminnantavoiteonluodauusiayhteyksiätaiteentekijöiden,tutkijoiden jakuraattorienvälille.työhuoneenjamajoituksenlisäksiresidenssitarjoaa kontaktejapaikalliseentaidekenttäänjamahdollisuuksiayhteisöllisiinprojekteihin paikallistenkanssa http://www.serlachius.fi/fi/residenssi/ Mielenkiintoisestiyhteisöontässäkuvattumateriaalina,jokaonkuinilmaisena etuutenataiteilijankäytössä. Yhteenveto Mitäänselkeätämallikuntataiteilijuudestaenpystyesittämään.Ajattelenkuitenkin kiinnostuksella,ettäluotaisiinerillishanketaiteilijoillekuntienkulttuurisentasaarvoisuudenjataiteensaavutettavuudennimissä,siinätaikenasiantuntijaverkosto, taidetoimikunnatvalitsisivathankkeenkuntataiteilijat.ainoanapysyvänäehtonaja erona,etteikyseessäkuitenkaanoletaiteilija-apuraha,ontaiteilijanasuinpaikka keskustenulkopuolella.

19 19 Toivonvoivanitohtorityössäniesittää,ettätaiteilijantoimintaitsessääntuottaaniin henkistäjataloudellistahyvinvointiatoteutumisensapaikkakunnalla. Kansallistaiteilijoiden(Gallen-Kallela,Engberg,Thesleff,Kaivanto)valtakunnallisella vaikuttavuudellaasianvoiosoittaahelposti.muttatulevaisuusmallinajanykyhetken perusteenapaikkaansitoutuneentaiteilijantyöntukemistaeitarvitsenähdä perusteltavana;taiteilijatyönmerkitysitsessäänonhelppokieltää,silläsen merkitystäeipystytälyhyelläaikavälilläosoittamaan.toisaaltaontunnustettua,että taiteilijaoninnovatiivinenydin,jonkasoveltavaakäyttöävoitehdätoisenalan ajattelussa.ajatuksenaontaidejataiteilijakoskemattomanatoiminnanytimessä. Taloudellisenhyödyn,soveltavankäytönjaosoitettavanmateriaalintuottamiseen tarvitaanmuitakuintaiteenvälineitä. (POWERPOINTsivu20)

Taiteen edistämiskeskus Pirkanmaan aluetoimipiste

Taiteen edistämiskeskus Pirkanmaan aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Pirkanmaan aluetoimipiste Infoiltapäivä kulttuurin ja luovien alojen kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista Tampereella 11.5.2016 erityisasiantuntija Sari Ilmola Taiken valtakunnallisia

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) KULTTUURITOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU KULTTUURILAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Toimiala

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kulttuurin Kaukametsä Luova talous ja kulttuuri alueiden voimana 31.8.2011, Helsinki Hallitusohjelma Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen,

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä

Ajankohtaista ministeriöstä Ajankohtaista ministeriöstä Maakuntamuseoiden, aluetaidemuseoiden ja valtakunnallisten erikoismuseoiden johtajien tapaaminen 18.3.2015 Mirva Mattila Esityksen sisältö Kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston

Lisätiedot

Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste /

Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste / Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 4/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste / ennuste

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN LASTEN, NUORTEN JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN LASTEN, NUORTEN JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN LASTEN, NUORTEN JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Lanula 20.1.2009 Elala 27.1.2009 Lanula 22.2.2011 21, Elala 7.3.2011 16

Lisätiedot

TAIDE JA HYVINVOINTI. Arttu Haapalainen Taiteen ja hyvinvoinnin läänintaiteilija Taiteen edistämiskeskus / Pirkanmaan aluetoimipiste

TAIDE JA HYVINVOINTI. Arttu Haapalainen Taiteen ja hyvinvoinnin läänintaiteilija Taiteen edistämiskeskus / Pirkanmaan aluetoimipiste TAIDE JA HYVINVOINTI Arttu Haapalainen Taiteen ja hyvinvoinnin läänintaiteilija 2015 2017 Taiteen edistämiskeskus / Pirkanmaan aluetoimipiste TAITEEN EDISTÄMISKESKUS Taiteen edistämiskeskus on valtion

Lisätiedot

LAPSIPERHEISSÄ ON TULEVAISUUS VERKOSTOISTA VOIMAA. ROVANIEMI Matti Ansala

LAPSIPERHEISSÄ ON TULEVAISUUS VERKOSTOISTA VOIMAA. ROVANIEMI Matti Ansala LAPSIPERHEISSÄ ON TULEVAISUUS VERKOSTOISTA VOIMAA ROVANIEMI 22.09.2009 Matti Ansala Lapsen oikeuksien sopimus maailman nopeimmin voimaan tullut ja sisällöltään laajin ihmisoikeussopimus, hyväksyttiin 20.11.1989

Lisätiedot

Yleisö. Kaupunkilainen, turisti, asiakas, kävijä, ihminen kulttuurin kuluttajan tulee olla kaupungin kulttuurintuotannon keskiössä.

Yleisö. Kaupunkilainen, turisti, asiakas, kävijä, ihminen kulttuurin kuluttajan tulee olla kaupungin kulttuurintuotannon keskiössä. Tarvitaan kulttuurin rakennemuutos: nykyinen rakenne tukee koulunpenkiltä tehtaaseen ajattelua. Tilanne on nyt ihan toinen ja tämä pitää saada näkymään myös Kotkan kulttuurissa. Jari Järvelä Yleisö Kaupunkilainen,

Lisätiedot

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ESRkehittämisohjelma

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ESRkehittämisohjelma Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ESRkehittämisohjelma 2007-2013 Pieniä ihmeitä Luovien alojen ja kulttuurin hanketapaaminen Tampere 27.1.2010 Kirsi Kaunisharju Opetusministeriö

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, Yhteistyökumppan

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, Yhteistyökumppan Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 0, 00 Yhteistyökumppanuus Setlementti Louhela ry Päätavoite. SETLEMENTTI LOUHELA ON ARVOSTETTU JA LUOTETTAVA YHTEISTYÖKUMPPANI jakautuu osatavoitteeseen 0.

Lisätiedot

Länsi Uudenmaan työllisyyden painopisteet ja kehityslinjaukset 2010 2013

Länsi Uudenmaan työllisyyden painopisteet ja kehityslinjaukset 2010 2013 Esitys 16.3.2010 Länsi Uudenmaan työllisyyden painopisteet ja kehityslinjaukset 2010 2013 Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimuskonsultti Kaisa Mäki Kihniä Innolink Research Oy 2009 2010 PAINOPISTEET KEHITTYVÄT

Lisätiedot

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000505 OPETUSTOIMI 00005000 Hallinto 3300 Tuet ja avustukset 252 252 4001 Henkilöstökulut -40 442-45 000-24 980 4300 Palvelujen ostot -8 627-8 000-6 350 4500 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

Turun kulttuuritoimen sopimusohjaus. Minna Sartes

Turun kulttuuritoimen sopimusohjaus. Minna Sartes Turun kulttuuritoimen sopimusohjaus Minna Sartes Kulttuuritoimen sopimusohjausmalli Tilaaja-tuottaja mallia mukaileva tulosohjausmalli, jolla on rakenteeltaan kolmiportainen sopimushierarkia. Tavoitteena

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37 200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. 26.9.2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku on auki verkkoasioinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahoitus toteutuu edellyttäen,

Lisätiedot

Terveyden edistäminen ja ehkäisevätyö kehittyy - Mikä on kuntoutuslaitosten rooli tulevaisuudessa?

Terveyden edistäminen ja ehkäisevätyö kehittyy - Mikä on kuntoutuslaitosten rooli tulevaisuudessa? Terveyden edistäminen ja ehkäisevätyö kehittyy - Mikä on kuntoutuslaitosten rooli tulevaisuudessa? Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö Päihdekuntoutuksen keskusliitto ry:n tulevaisuus

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009

Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009 Case Keminmaa Yksityiset palvelut julkisessa palveluntuotannossa Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009 Puhujat Keminmaan kunnan esittely ja taustaa

Lisätiedot

Metsien monikäytön arvottaminen

Metsien monikäytön arvottaminen 1 Metsien monikäytön arvottaminen Päättäjien Metsäakatemia 19.5.2011 Oulu ARTTI JUUTINEN Tieteenala 2 Taloustiede: tutkii niitä syy- ja seuraussuhteita, jotka vallitsevat yhteiskunnassa tuotanto- ja kulutusyksiköiden

Lisätiedot

Kunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja palveluvalinnoista.)

Kunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja palveluvalinnoista.) Tehhään yhessä hanke / Kuntien kulttuurin talous Hankkeen tavoite Selvitetään kuntien kulttuuritoiminnan ja talouden nykytilanne vertailukelpoisella tavalla, otetaan käyttöön ja vakiinnutetaan yhteinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 14/

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 14/ Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 22 Kaupunginvaltuuston päätös 29.8.2012, Helsingin hallinto-oikeuden päätös 12.4.2013 ja korkeimman hallinto-oikeuden päätös 5.2.2014 asemakaava-asiassa (piirustus

Lisätiedot

Asiakasosallisuus. Projektin käynnistäminen Kari Nuuttila

Asiakasosallisuus. Projektin käynnistäminen Kari Nuuttila Asiakasosallisuus Projektin käynnistäminen Kari Nuuttila 21.9.2016 Asiakasosallisuus Omahoitopalvelut ODA - tiennäyttäjänä Omahoitopalvelut - ODA Asiakas asukas kumppanina Palvelut kohdentuvat paremmin

Lisätiedot

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ESRkehittämisohjelma. Kirsi Kaunisharju

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ESRkehittämisohjelma. Kirsi Kaunisharju Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ESRkehittämisohjelma 2007-2013 Kirsi Kaunisharju Keskeistä 19.8.2010 Hankeideat ideoiden jakaminen ja hyvät hankkeet Riittävät/olennaiset verkostot

Lisätiedot

ArcInfo, Uusi ulottuvuus hitsauskoulutukseen. ArcInfo UUSI ULOTTUVUUS HITSAUSKOULUTUKSEEN (6)

ArcInfo, Uusi ulottuvuus hitsauskoulutukseen. ArcInfo UUSI ULOTTUVUUS HITSAUSKOULUTUKSEEN (6) ArcInfo UUSI ULOTTUVUUS HITSAUSKOULUTUKSEEN 1(6) WEB-POHJAINEN TYÖKALU HITSAUSPARAMETRIDATAN ANALYSOINTIIN Oletko koskaan kaivannut perustasoista, käyttäjäystävällistä työkalua hitsausdatan tarkkaan analysointiin?

Lisätiedot

Toiminnan seuranta ja vaikuttavuuden arviointi

Toiminnan seuranta ja vaikuttavuuden arviointi Toiminnan seuranta ja vaikuttavuuden arviointi Perhekeskus palvelumallina seminaari 28. 29.8.2008 Nina K. Hyttinen Seuranta ja arviointi perhekeskustoiminnan tukena Miksi seurantaa ja arviointia? Dokumentoitu

Lisätiedot

Tilastot ja kustannukset tehokkuudeksi -seminaari, Niina Ihalainen, Fellmannia

Tilastot ja kustannukset tehokkuudeksi -seminaari, Niina Ihalainen, Fellmannia Palautepallomeri -läpinäkyvä ja yhteisöllinen tapa saada asiakkaiden ääni kuuluviin Fellmannian, Lahden ammattikorkeakoulun ja Suomen Muotoilusäätiön yhteistyössä kehittämä sähköinen palautejärjestelmä

Lisätiedot

Peruspalvelukeskus OIVA. 2.4.2009 Peruspalvelukeskuksen johtaja Eeva Halme

Peruspalvelukeskus OIVA. 2.4.2009 Peruspalvelukeskuksen johtaja Eeva Halme Peruspalvelukeskus OIVA 2.4.2009 Peruspalvelukeskuksen johtaja Eeva Halme Päijät-Hämeen peruspalveluiden tuottajat 1.1.2007 Läntinen perusturvapiiri Heinola Lahti Kunta kahdeksikko= PHSOTEY:n peruspalvelukeskus

Lisätiedot

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke musiikki elämään Musiikki elämään Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke 2011 2013 Musiikki elämään Voidaanko taide-elämystä syventää taidepedagogiikan keinoin?

Lisätiedot

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari 2.12.2014 Anne-Marie Välikangas KUNTIEN TUOTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN VAIKUTTAVIA

Lisätiedot

Työtä teatterista. Avauksia yhteistyöhön. Marja Kettunen, projektityöntekijä

Työtä teatterista. Avauksia yhteistyöhön. Marja Kettunen, projektityöntekijä Työtä teatterista Avauksia yhteistyöhön Teatteritreffit 1-3 Kolmet treffit: Iisalmi, Lapinlahti ja Kiuruvesi Annettu vinkkejä paikkakuntakohtaisista yhteistyökumppaneista työllistämisessä ja teatteritoimijoista

Lisätiedot

Savonlinja-yhti. yhtiöt. Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta

Savonlinja-yhti. yhtiöt. Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta Savonlinja-yhti yhtiöt Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta Joukkoliikennepalvelut tuottajan näkökulmasta Olli Hirvonen paikallispäällikkö Autolinjat Oy Luotettavaa matkustajapalvelua jo vuodesta 1924

Lisätiedot

Thl.fi konseptointi 1. työpaja

Thl.fi konseptointi 1. työpaja MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi +358 40 740 1711 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi konseptointi 1. työpaja 20/8/2012 Agenda Lyhyet esittäytymiset Työpajan esittely

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Ylläpitomallien informaatio ja keskustelupäivä, perjantaina 29. toukokuuta 2009 Rovakatu 2

Ylläpitomallien informaatio ja keskustelupäivä, perjantaina 29. toukokuuta 2009 Rovakatu 2 Ylläpitomallien informaatio ja keskustelupäivä, perjantaina 29. toukokuuta 2009 Rovakatu 2 Kulttuuri instituuttia ei perustettu tilanäkökulmasta lähtien. syksyllä 2004 valtuuston päättämänä tehtävänä perustetulla

Lisätiedot

Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta. Pirjo Korpela Evira 24.1.2012 Tampere

Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta. Pirjo Korpela Evira 24.1.2012 Tampere Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta Pirjo Korpela Evira 24.1.2012 Tampere 1 Alkutuotantoilmoitus /Elintarvikelaki 22 Alkutuotantopaikasta ja siellä harjoitettavasta toiminnasta

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos %

TP Budjetti Budjetti Muutos % Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

Terve Tanssi! - yhteisötanssihanke

Terve Tanssi! - yhteisötanssihanke Terve Tanssi! - yhteisötanssihanke tanssihanke Tanssi vanhustyön n voimavarana Terve Kuopio/Tanssin aluekeskus Kuopio 2006-2008 Laura Pylkkänen/Anniina Aunola 2006 Mitä on yhteisötaide? taide? Yhteisötaiteen

Lisätiedot

Yhteistyöfoorumi 23.9.2014: työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut. Petri Puroaho

Yhteistyöfoorumi 23.9.2014: työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut. Petri Puroaho Yhteistyöfoorumi 23.9.2014: työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut Petri Puroaho Mistä puhun 2 Vates-säätiö Välityömarkkinat osana työelämää projekti Työllistämisen tukimuodot Sosiaalinen näkökulma

Lisätiedot

Kulttuuripalvelut tärkeä osa kunnan toimintaa. Ditte Winqvist Erityisasiantuntija, kulttuuri Opetus- ja kulttuuriyksikkö Iisalmi 12 maaliskuu 2015

Kulttuuripalvelut tärkeä osa kunnan toimintaa. Ditte Winqvist Erityisasiantuntija, kulttuuri Opetus- ja kulttuuriyksikkö Iisalmi 12 maaliskuu 2015 Kulttuuripalvelut tärkeä osa kunnan toimintaa Ditte Winqvist Erityisasiantuntija, kulttuuri Opetus- ja kulttuuriyksikkö Iisalmi 12 maaliskuu 2015 1. Kulttuuri on oleellinen osa hyvinvointiyhteiskuntaa

Lisätiedot

Avaimet arviointiin. Museoiden arviointi- ja kehittämismalli. Avaimet arviointiin

Avaimet arviointiin. Museoiden arviointi- ja kehittämismalli. Avaimet arviointiin Museoiden arviointi- ja kehittämismalli Arviointitoiminta on kokenut viimeisten vuosien aikana muodonmuutoksen Vanha paradigma Lineaarinen selittäminen Top-down -arviointiprosessi Riippumaton arvioitsija

Lisätiedot

Saamelaiset Pohjois-Suomen kasteohjelmassa Sakaste päätösseminaari

Saamelaiset Pohjois-Suomen kasteohjelmassa Sakaste päätösseminaari Saamelaiset Pohjois-Suomen kasteohjelmassa Sakaste päätösseminaari Inari 20.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Yhdessä olemme yhteisö rakennamme jotain uutta kohtaamisista syntyy yhteinen

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

Palvelulupaus - alustava hahmotelma

Palvelulupaus - alustava hahmotelma Palvelulupaus - alustava hahmotelma 18.5.2016 1 Palvelulupaus hallitusohjelmassa Hyvinvoinnin ja terveyden 10 v tavoite: eriikäisten vastuuta omasta terveydestä sekä elämäntavoista on tuettu. Julkinen

Lisätiedot

Olisinpa kotona. Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhankkeen (2012-2015) tuotokset ja opit. Helsinki 18.02.2016

Olisinpa kotona. Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhankkeen (2012-2015) tuotokset ja opit. Helsinki 18.02.2016 Olisinpa kotona Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhankkeen (2012-2015) tuotokset ja opit Helsinki 18.02.2016 Kansallista työtä nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi Nuorten asunnottomuuden

Lisätiedot

Haapajärvi 7614 Kärsämäki 2723 Pyhäjärvi 5733 Reisjärvi 2928 Yhteensä 18998 (31.12.2013)

Haapajärvi 7614 Kärsämäki 2723 Pyhäjärvi 5733 Reisjärvi 2928 Yhteensä 18998 (31.12.2013) Peruspalvelukuntayhtymä Selänne Haapajärvi 7614 Kärsämäki 2723 Pyhäjärvi 5733 Reisjärvi 2928 Yhteensä 18998 (31.12.2013) Väestöennuste 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2005 2010 2015 2020 2025 2000 1000

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen suurseminaari Taitaja 2015 tapahtuma 6.5.2015 Turku. Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Ammatillisen koulutuksen suurseminaari Taitaja 2015 tapahtuma 6.5.2015 Turku. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Ammatillisen koulutuksen suurseminaari Taitaja 2015 tapahtuma 6.5.2015 Turku Pääjohtaja Aulis Pitkälä Suomen ammatillinen koulutus tulevaisuuden haasteisiin vastaajana Ammatillista koulutusta kehitetty

Lisätiedot

Kulttuuripalvelut kuntarakenteen muutoksissa, pienten kuntien näkökulma

Kulttuuripalvelut kuntarakenteen muutoksissa, pienten kuntien näkökulma Kulttuuripalvelut kuntarakenteen muutoksissa, pienten kuntien näkökulma Suomen musiikkioppilaitosten liiton syyspäivät 13.11.2013. Kuhmo Heli Talvitie Kulttuuriteemaryhmä, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Kaupunkiekologia: teoriasta käytäntöön työkaluja ympäristökasvattajalle

Kaupunkiekologia: teoriasta käytäntöön työkaluja ympäristökasvattajalle Kaupunkiekologia: teoriasta käytäntöön työkaluja ympäristökasvattajalle Ympäristökasvatuspäivät 2010 Jari Niemelä Kaupunkiekologian professori Helsingin yliopisto www.helsinki.fi/yliopisto 11.10.2010 1

Lisätiedot

Leader Manager Yksilöllinen palaute: Pat Jones

Leader Manager Yksilöllinen palaute: Pat Jones Pat Jones 901-3035, 10009 Päiväys: 29.1.2013 : Pat Jones Tämä raportti sisältää arviointeja henkilöstä: 1 Itse 2 Esimies Copyright ã All rights reserved. 2006-2008 Wilson Learning Worldwide Inc. Wilson

Lisätiedot

Miten mitata alkutuotannon ympäristövaikutuksia

Miten mitata alkutuotannon ympäristövaikutuksia Miten mitata alkutuotannon ympäristövaikutuksia Kati Berninger 29.11. 2010 Millainen on hyvä indikaattori Indikaattori = muuttuja joka kuvaa asiaa, jota ei voida suoraan mitata Hyvä indikaattori kuvaa

Lisätiedot

ArcInfo, Uusi ulottuvuus hitsauskoulutukseen. ArcInfo UUSI ULOTTUVUUS HITSAUSKOULUTUKSEEN (7)

ArcInfo, Uusi ulottuvuus hitsauskoulutukseen. ArcInfo UUSI ULOTTUVUUS HITSAUSKOULUTUKSEEN (7) ArcInfo UUSI ULOTTUVUUS HITSAUSKOULUTUKSEEN 15.08.2016 1(7) WEB-POHJAINEN TYÖKALU HITSAUSPARAMETRIDATAN ANALYSOINTIIN Oletko koskaan kaivannut perustasoista, käyttäjäystävällistä työkalua hitsausdatan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden perustehtävä, asiakaslähtöisyys ja tarpeenmukaisuus

Sosiaali- ja terveyspalveluiden perustehtävä, asiakaslähtöisyys ja tarpeenmukaisuus Sosiaali- ja terveyspalveluiden perustehtävä, asiakaslähtöisyys ja tarpeenmukaisuus Palvelujärjestelmä -seminaari 27.5.09 TP 270509 1 Soten toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveystoimi edistää yhdessä kainuulaisten

Lisätiedot

SOHVI-hanke

SOHVI-hanke SOHVI-hanke 1.3.2012 28.2.2014 SOHVI-hankkeen toteuttajat ja hankekumppanit SOHVI-hanketta hallinnoi Turun ammattikorkeakoulu (hankekumppanina Vakka-Suomen seutukunnan kunnat: Uusikaupunki, Laitila, Vehmaa,

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia: tuetaan toimintakykyä ja

Lisätiedot

SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa. Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014

SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa. Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014 SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014 Tuottajalle asetetut vaatimukset Tuottamisvastuullisella pitää olla kyky vastata ehkäisevistä, korjaavista,

Lisätiedot

EK:n näkemyksiä Suomen energia- ja ilmastopolitiikasta. Pääviestit tiivistettynä

EK:n näkemyksiä Suomen energia- ja ilmastopolitiikasta. Pääviestit tiivistettynä EK:n näkemyksiä Suomen energia- ja ilmastopolitiikasta Pääviestit tiivistettynä Sisältö Edessä olevat päätökset Suomessa ja EU:ssa Suomen rooli ilmasto-ongelman ratkaisijana Energiapäätösten merkitys Suomelle

Lisätiedot

Mistä ICT-muutostukiohjelma alkoi ja mihin se päättyi?

Mistä ICT-muutostukiohjelma alkoi ja mihin se päättyi? Mistä ICT-muutostukiohjelma alkoi ja mihin se päättyi? Ylijohtaja, osastopäällikkö Päivi Laajala, valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto Kuntien ICT-muutostuen päätösseminaari, 25.11.2015

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos

Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos Kaupunkiseutupalautetilaisuus 3.4. Messukeskus Kehittämispäällikkö Aija Tuimala PARAS -valmistelu Hämeenlinnan

Lisätiedot

Kuntatekniikan palvelut haltuun järkevällä tuotteistamisella

Kuntatekniikan palvelut haltuun järkevällä tuotteistamisella Kuntatekniikan palvelut haltuun järkevällä tuotteistamisella Kuntatekniikan päivät Ville Niukko p. 050 525 5645 ville.niukko@kuntamaisema.fi Nopea näköala parempaan palvelukokonaisuuteen Maisema-mallin

Lisätiedot

PAKKA-TOIMINTAMALLI JA JÄRJESTÖYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUDET. - alustavia ajatusviivoja toiminnan järjestönäkökulman kehittämiseksi

PAKKA-TOIMINTAMALLI JA JÄRJESTÖYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUDET. - alustavia ajatusviivoja toiminnan järjestönäkökulman kehittämiseksi PAKKA-TOIMINTAMALLI JA JÄRJESTÖYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUDET - alustavia ajatusviivoja toiminnan järjestönäkökulman kehittämiseksi Pakka-toimintamalli pähkinänkuoressa Pakka-toimintamallin erityispiirre on

Lisätiedot

KA-osaamisen jalkauttaminen Ylä-Savossa

KA-osaamisen jalkauttaminen Ylä-Savossa KA-osaamisen jalkauttaminen Ylä-Savossa Eira Isoniemi Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pirjo Juvonen Ylä-Savon ICT-palvelut Oy Ylä-Savo Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Iisalmen kaupunki Kiuruveden kaupunki Sonkajärven

Lisätiedot

KUTI-YHTI. Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Minna-Maija Väänänen

KUTI-YHTI. Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Minna-Maija Väänänen KUTI-YHTI Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 7.-8.10.2014 Minna-Maija Väänänen Mihin KUTI-YHTIä ( Vati ) tarvitaan? (1/2) Mitä mitataan ja seurataan? Riittävyyttä ja vaikuttavuutta (saavutetaanko

Lisätiedot

Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä

Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä Kirsi Varhila ylijohtaja, STM Tuottavuuden peruskaava Management of resources TARGET INPUT resources PROCESS methods OUTPUT PRODUCTIVITY INPUT/

Lisätiedot

799 /kg. Valio Oltermanni Kermajuusto tai kermajuusto 17 % 0,9 1 kg (4,95 5,50/kg) Katso aukioloaikamme www.eekoo.fi. Suomalainen

799 /kg. Valio Oltermanni Kermajuusto tai kermajuusto 17 % 0,9 1 kg (4,95 5,50/kg) Katso aukioloaikamme www.eekoo.fi. Suomalainen 4 95 799 /kg BBQ-maustettu, n. 900 g Vehnäsämpylä 5 kpl 3 95 Jäätelötuutit 6+2 kpl 544-552 g (7,26-7,16/kg) 1 19 0 99 1 59 2 99 Coca-Cola 2 x 1,5 l, 3 l (0,73/l) (sis. 2,19 + pantit 0,80) 2 49 Malaco TV

Lisätiedot

Uudenmaan Yrittäjien syyskokous. Kari Järvenpää

Uudenmaan Yrittäjien syyskokous. Kari Järvenpää Uudenmaan Yrittäjien syyskokous Kari Järvenpää MILLÄ SUOMEN HYVINVOINTI FINANSSIKRIISISTÄ NOUSUUN? Markkinoiden kasvupotentiaalia yrittäjyydellä lisää Jos ei ole yrittäjyyttä ja bisnestä, ei ole mitään

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET

PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET Lähteet: Maatilojen palontorjunta, FK Finanssialan Keskusliitto http://www.satapelastus.fi/onnettomuuksienehkaisy/valvontatoiminta.html Valvontapäällikkö

Lisätiedot

Tuulivoiman ajankohtaisia asioita Suomen tuulivoimayhdistyksen puheenvuoro. Anni Mikkonen Keski-Suomi ja tuulivoima, Saarijärvi 25.1.

Tuulivoiman ajankohtaisia asioita Suomen tuulivoimayhdistyksen puheenvuoro. Anni Mikkonen Keski-Suomi ja tuulivoima, Saarijärvi 25.1. Tuulivoiman ajankohtaisia asioita Suomen tuulivoimayhdistyksen puheenvuoro Anni Mikkonen Keski-Suomi ja tuulivoima, Saarijärvi 25.1.2011 Suomen tuulivoimalaitokset 130 197 12/2010 Julkaistut tuulivoimahankkeet

Lisätiedot

ViVa osaamista, laatua ja vaikuttavuutta työllistämiseen Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa

ViVa osaamista, laatua ja vaikuttavuutta työllistämiseen Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa ViVa osaamista, laatua ja vaikuttavuutta työllistämiseen Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa Nelli Ruotsalainen, hankesuunnittelija nelli.ruotsalainen@espoo.fi Kaksivuotinen Euroopan Sosiaalirahasto

Lisätiedot

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron alueellisen optimin etsinnässä 30.8.2016 Navigators of sustainability LCA Consulting Oy Erikoistunut materiaali- ja energiavirtojen hallinnan parantamiseen elinkaarimallintamisen

Lisätiedot

Pirkko Kortekangas VSSHP tietohallintoylilääkäri

Pirkko Kortekangas VSSHP tietohallintoylilääkäri Pirkko Kortekangas VSSHP tietohallintoylilääkäri Hyvät uutiset SOTE-uudistuksesta 5 rekisterinpitäjää 60 Saa soveltaa toiminnassa 1.1. 2017, valmistelevat toimet saa aloittaa Normaalit yhdistämissäännökset

Lisätiedot

Lastensuojelun sijaishuollon vaativan laitoshoidon kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi

Lastensuojelun sijaishuollon vaativan laitoshoidon kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi Lastensuojelun sijaishuollon vaativan laitoshoidon kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi Lastensuojelun sijaishuollon vaativan laitoshoidon tavoitteet: Lapsen sosiaalisen lähiverkoston vahvistuminen

Lisätiedot

Taiteen paikka on lähellä meitä

Taiteen paikka on lähellä meitä Taiteen paikka on lähellä meitä Foto: Minna Sirnö Pari sanaa Taikesta Pari sanaa Taikesta Oikeutemme taiteeseen ja kulttuuriin Foto: Minna Sirnö % Taiken hakijoista % Taiken kaikista tuista % Taiken alueellisista

Lisätiedot

Järjestämisosaaminen - kasvupalvelu

Järjestämisosaaminen - kasvupalvelu Järjestämisosaaminen - kasvupalvelu Kickoff Vesa Jouppila 08.02.2017 DIY Kasvupalvelut/ostaminen, nykytilan SWOT Vahvuudet Osaavat ja kokeneet TE-palvelujen hankkijat Joustavuus, osaaminen ja palveluketjut

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta verkossa. Mika Pietilä,

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta verkossa. Mika Pietilä, Tietoa, neuvontaa ja ohjausta verkossa Mika Pietilä, 14.04.2015 Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus - Koordinaatin toiminta ja palvelut edistävät ja tukevat kuntien, järjestöjen,

Lisätiedot

Kehittämistyön edistymisen arvioiminen

Kehittämistyön edistymisen arvioiminen Kehittämistyön edistymisen arvioiminen Ongelma: Miten arvioida yksiselitteisesti kehittämisohjelman tavoitteiden edistymistä, kun Arvioitavia prosesseja on useita? Alueellisia projekteja on useita? Projektit

Lisätiedot

Vaikuttavuutta innovatiivisilla hankintamalleilla ja rohkeilla kokeiluilla: Tutkimustuloksia case-hankinnoista Oulussa, Hämeenlinnassa ja Tyrnävällä

Vaikuttavuutta innovatiivisilla hankintamalleilla ja rohkeilla kokeiluilla: Tutkimustuloksia case-hankinnoista Oulussa, Hämeenlinnassa ja Tyrnävällä Vaikuttavuutta innovatiivisilla hankintamalleilla ja rohkeilla kokeiluilla: Tutkimustuloksia case-hankinnoista Oulussa, Hämeenlinnassa ja Tyrnävällä Lotta Haukipuro Outi Keränen Hannu Torvinen Yhteistyöllä

Lisätiedot

Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden tuottajana ja käyttäjänä

Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden tuottajana ja käyttäjänä Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden tuottajana ja käyttäjänä Sujuvat siirtymät seminaari 2.-4.5.2016 Mervi Huttula mervi.huttula@ortonpro.fi puh. 040 628 1800 TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ KESKI-UUSIMAA KOHDERYHMÄN

Lisätiedot

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut Helena Ylävaara Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Kainuu Koko maa Kajaani

Lisätiedot

Helsingin seudun MALaiesopimuksen. seurannan valmistelusta. Arja Salmi

Helsingin seudun MALaiesopimuksen. seurannan valmistelusta. Arja Salmi Helsingin seudun MALaiesopimuksen ja sen seurannan valmistelusta Arja Salmi Helsingin seudun MAL-valmistelu Kolme valmisteluryhmää: 1. Maankäyttö ja liikenne (Pekka Normo, YM) 2. Asuminen (Tommi Laanti,

Lisätiedot

KONTAKTIMATERIAALIHANKKEESTA ESILLE NOUSSUTTA

KONTAKTIMATERIAALIHANKKEESTA ESILLE NOUSSUTTA KONTAKTIMATERIAALIHANKKEESTA ESILLE NOUSSUTTA Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2.9. ja 7.10.2015, Oulu ja Tampere Ylitarkastaja Pirkko Kostamo, Evira 1 LÄHTÖKOHTIA HANKKEELLE Kontaktimateriaaleja

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TEHTÄVÄ VALTIONTALOUDEN VISIO TARKASTUSVIRASTO ARVOT 2 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TEHTÄVÄ VISIO ARVOT 3 VALTIONTALOUDEN 4 Valtiontalouden tarkastusvirasto on riippumaton ja puolueeton taloudenhoidon

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

KULTTUURIOHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA

KULTTUURIOHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA KULTTUURIOHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA Sisältö Kulttuurin vuoro...3 Laki kuntien kulttuuritoiminnasta...5 Visio vuodelle 2016...5 Nurmijärven kunnan arvot...6 Arvot kulttuurin näkökulmasta...7 Kriittiset menestystekijät...9

Lisätiedot

KAJAANIN KAMPUS PUUTYÖRAKENNUS SEMINAARINKATU 2

KAJAANIN KAMPUS PUUTYÖRAKENNUS SEMINAARINKATU 2 KAJAANIN KAMPUS PUUTYÖRAKENNUS SEMINAARINKATU 2 2 Yrittäjän Kajaani Kajaani on kehittyvä yrityskaupunki sekä vireä kulttuuri- ja urheilukaupunki. Se on valittu suurista kaupungeista ja maakuntakeskuksista

Lisätiedot

7.5.2012 VANH 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 9 VANH 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 9

7.5.2012 VANH 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 9 VANH 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 9 2/2012 7.5.2012 Asiat VANH 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 9 VANH 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 9 VANH 10 KUULTO -KUNTIEN KULTTUURITOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE 10 VANH 11 VUODEN 2012 TOIMINTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

LifeData Luonnonvaratiedon avoimuus uusien ratkaisujen lähtökohtana. Sanna Marttinen (LYNET) Riitta Teiniranta (SYKE) Eero Mikkola (Luke)

LifeData Luonnonvaratiedon avoimuus uusien ratkaisujen lähtökohtana. Sanna Marttinen (LYNET) Riitta Teiniranta (SYKE) Eero Mikkola (Luke) LifeData 2011-2015 Luonnonvaratiedon avoimuus uusien ratkaisujen lähtökohtana Sanna Marttinen (LYNET) Riitta Teiniranta (SYKE) Eero Mikkola (Luke) 1.12.2015 http://www.metla.fi/life/lifedata/ Luonnonvara-

Lisätiedot

Kaupunkiluonto ja ekosysteemipalvelut

Kaupunkiluonto ja ekosysteemipalvelut METROPOLITUTKIMUSSEMINAARI Hyvinvointi ja ympäristö, talous, kilpailukyky Kaupunkiluonto ja ekosysteemipalvelut Heikki Setälä HY, Ympäristötieteiden laitos Lahden Kampus TILAISUUDEN MUUT AIHEET: Eriytyminen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeen maakuntakirjasto 25.3.2011 Kuntaliitoksen myötä kaupunki siirtyi tilaaja-tuottaja

Lisätiedot

JOY-KAMPANJASTA KUKU- KOULUTUKSEEN VÄLINEITÄ KANSALAISILLE

JOY-KAMPANJASTA KUKU- KOULUTUKSEEN VÄLINEITÄ KANSALAISILLE JOY-KAMPANJASTA KUKU- KOULUTUKSEEN VÄLINEITÄ KANSALAISILLE KULTTUURIYMPÄRISTÖ KUNNIAAN KOULUTUS 14.1.2012 TORNIO ANNI WALLENIUS Suomen Kotiseutuliitto valtakunnallinen keskusjärjestö perustettu 1949 Jäsenet:

Lisätiedot

OSAAMISTA KULTTUURIN TEKEMISEEN

OSAAMISTA KULTTUURIN TEKEMISEEN OSAAMISTA KULTTUURIN TEKEMISEEN Tuottamo tarjoaa kulttuurituotannon täydennyskoulutusta alan ammattilaisille. Pajamuotoiset koulutuspaketit toteutetaan tilaajan tarpeiden mukaan osaamista, visioita ja

Lisätiedot

JOUSTAVUUS ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSSÄ

JOUSTAVUUS ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSSÄ JOUSTAVUUS ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2.9.2015, Oulu Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen Maa- ja metsätalousministeriö harmonisoitu EU-lainsäädäntö elintarvikkeita

Lisätiedot

Katsaus Tiedon SOTEratkaisuihin

Katsaus Tiedon SOTEratkaisuihin Katsaus Tiedon SOTEratkaisuihin Tom Saari Asiantuntijalääkäri Tieto, Healthcare & Welfare tom.saari@tieto.com Mikko Kaidesoja Tuotepäällikkö Tieto, Healthcare & Welfare mikko.kaidesoja@tieto.com Mistä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 10 Helsingin Markkinointi Oy:n ja kaupungin välinen vuoden 2016 palvelusopimus HEL 2016-000513 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, viitaten päätökseensä

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet JARI JUSLÉN NETTI mullistaa markkinoinnin Hyödynnä uudet mahdollisuudet TALENTUM 2009 Copyright 2009 Talentum Media Oy ja tekijä Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Riikka Rajapuro Taitto: Lapine Oy ISBN

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen. Keskustelutilaisuus maakuntien liitoille ja ELY-keskuksille TEM

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen. Keskustelutilaisuus maakuntien liitoille ja ELY-keskuksille TEM Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Keskustelutilaisuus maakuntien liitoille ja ELY-keskuksille 22.9. 2016 TEM Ohjelma 12:30 12:40 Tilaisuuden avaus Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 12:40 13:00

Lisätiedot

Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä

Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä FinDRG-verkostohankkeen kick-off-tilaisuus 7.9.2016 Johtaja, sosiaali ja terveys Sote- ja maakuntauudistus

Lisätiedot