14 20 tomus er osik u V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "14 20 tomus er osik u V"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2014

2

3 Sisältö Valitus on yksilön ja yhteisön oikeussuoja Korkein hallinto-oikeus on myös valtioneuvoston valvoja Asemasta ja roolista yhteiskunnassa Julkisuuskysymykset ovat asialistalla Viestintämarkkinat KHO:n käytännössä Kuntauudistus sekä sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden uudistukset Ympäristöön ja maankäyttöön liittyviä asioita Korkein hallinto-oikeus voi myös pyytää unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua Kolme tärkeää asiaa vuodelta Tilastot Projektityöskentelyllä tehokkuutta Asian viivytyksetön käsittely on lapsen etu KHO:n antamat lausunnot Tilastot näyttävät korkeimman hallintooikeuden työmäärän ja asioiden kirjon KHO:n työtilanne Korkeimman hallinto-oikeuden työtilasto vuodelta 2014 Korkein hallinto-oikeus oli hienosti esillä Porissa Korkeimman hallinto-oikeuden henkilökunta Asiointi ja yhteystiedot

4 2 Valitus on yksilön ja yhteisön oikeussuoja Valitella saatetaan epäonnea, huonoja säitä tai melkein mitä hyvänsä. Kansalainen saattaa valittaa epäkohdista mediassa, antaa valitukseksi kutsumaansa palautetta tuotteen myyjälle tai valmistajalle tai ilmaista valitukseksi otsikoimaansa palautetta poliittiselle päättäjälle, yritysjohdolle tai miksei myös erilaisille laillisuusvalvojille. Tosin kirjelmöinti eduskunnan oikeusasiamiehelle, oikeuskanslerille tai vaikkapa sosiaali- tai terveysasiassa aluehallintovirastolle tai Valviralle on tarkkaan ottaen kantelemista, ei valittamista. Näissä on vissi ero. Muutenkin valittaminen tarkoittaa eri yhteyksissä hyvinkin erilaisia asioita ja sanaan liitettävät mielikuvat saattavat olla myös kielteisiä. Tuomioistuinten kohdalla valittaminen merkitsee kaikessa yksinkertaisuudessaan arvoneutraalilla tavalla asian säännönmukaista vireillepanoa eli muutoksen hakemista viranomaisen tai alemman tuomioistuimen päätökseen. Toisin sanoen kysymys on laissa turvatusta mahdollisuudesta saattaa hallintoviranomaisen päätöksen lainmukaisuus tuomioistuimen tutkittavaksi tai, asian myöhemmässä vaiheessa, vastaavasti alemman tuomioistuimen päätöksen laillisuus ylemmän tuomioistuimen tutkittavaksi. Tämä hallinnon laillisen toiminnan ja yksilön oikeuksien kannalta tärkeä mahdollisuus kuuluu niille yksilöille ja yhteisöille, joita asia riittävän suoranaisella tavalla koskee. Yleisen kunnallishallinnon asioissa valitusoikeus on lisäksi jokaisella kunnan jäsenellä. Pyrkimyksestä oikeustilan vakiinnuttamiseen johtuu, että valitus on tehtävä määräajassa, yleensä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Muussa tapauksessa hallintopäätös tai alemman tuomioistuimen päätös saavuttaa lainvoiman ja sitovuuden. Eräissä tapauksissa on ennen tuomioistuimeen valittamista haettava määräajassa oikaisua toimivaltaiselta hallintoviranomaiselta tai, kuten usein verotuksen piirissä, erityiseltä oikaisulautakunnalta. On myös huomattava, että vain toimivaltainen tuomioistuin (jos mahdollinen hallinnollinen oikaisu ja eräät sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnat sivuutetaan) voi kumota päätöksen tai osassa tapauksia myös muuttaa sitä. Kantelu laillisuusvalvontaviranomaisille ei tähän koskaan voi johtaa eikä korvata muutoksenhakua tuomioistuimessa. Määräajassa tehtävän valituksen sekoittaminen erilaisiin kanteluihin siis johtaa oikeudenmenetyksiin. Mediallakin olisi jo otsikkotasolla tekemistä väärinkäsitysten kitkemiseksi. Toisinaan julkisuudessa muutoksenhausta eli asian vireilletulosta hallintotuomioistuimessa käytetään outoa termiä valituskierre, joskus hätäisesti jo ennen valitusajan päättymistä. Tai saatetaan puhua valitusruletista, ehkä samaa tarkoittaen tai jopa jo asioiden lopputuloksiakin ennakoiden. Me hallintotuomioistuimissa toimimme kuitenkin lakia soveltaen, emme sattumanvaraisesti emmekä omien mieltymystemme mukaan. Toivottavasti mahdollisimman usein tässä onnistummekin, näin silloinkin, kun sovellettavat säännökset eivät ole kaikkein selkeimpiä. Kunnioitamme myös hallintoviranomaisen harkinnan sitä osaa, jota kutsutaan tarkoituksenmukai-

5 suusharkinnaksi, jos sellaista lainsäätäjä viranomaiselle on osoittanut. Asiakkaille tämän eron huomaaminen ei välttämättä ole helppoa. Hallintotuomioistuimelle saapunut asia on yleensä kypsä ratkaistavaksi vasta, kun kaikki osapuolten kuulemiset on hoidettu ja tarvittavat selvitykset on hankittu. Mitä enemmän osapuolia on ja mitä hankalampi on itse asia, sitä vaativampi jo tämä vaihe on. Silti kaikissa tapauksissa pyrimme voimavarojemme rajoissa mahdollisimman tehokkaaseen käsittelyyn ja laadukkaaseen lopputulokseen. Viimekätinen arvio jää aina muille. Eräs seikka usein unohdetaan. Valituksen hylkääminen ei nimittäin tarkoita sitä, että valitus olisi ollut turha tai että asian lopputulos olisi ollut ennalta itsestään selvä. Kun asian ratkaisu on päätöksen antamiseen saakka avoimena, on siis myös virheellistä ajatella, että käsittely tuomioistuimessa pelkästään viivyttäisi itselle tärkeän asian tai hankkeen etenemistä, kun kuitenkin juuri sen asian tai hankkeen toteutuminen vielä kokonaan riippuu tuomioistuimen vastauksesta. Hallintolainkäyttöasioiden ylimmässä ja viimeisessä oikeusasteessa eli KHO:ssa on perinteisesti ollut mahdollisuus rajoituksettomaan muutoksenhakuun. Asioiden suuren määrän vuoksi useissa asiaryhmissä on jo pitkään ollut käytössä valituslupajärjestelmä. Toisin sanoen KHO:n asiaratkaisu annetaan tällöin lähinnä vain, jos kysymys olisi lainsoveltamista hallinnossa tai alemmissa tuomioistuimissa ohjaavasta ennakkopäätöksestä. Valituslupa on käytössä esimerkiksi verotuksessa ja ulkomaalaisasioissa. Jatkossa valitusluvan käyttöala tulee entisestään olennaisesti lisääntymään. Tämä ei tietenkään koske asioita, joissa KHO on ensimmäinen ja ainoa muutoksenhakuaste. Näin on esimerkiksi valtioneuvoston yleisistunnon päätöksiä koskevassa muutoksenhaussa. Lopuksi oikaisen tässä yleisen väärinkäsityksen, joka koskee KHO:n asemaa ylimpänä tuomioistuimena. Sen päätöksistähän ei enää saa valittaa minnekään. Sitä ilmentää myös ratkaisujen lopusta löytyvä vuosisatoja vanha ilmaus Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot. Silti usein kuulee tai lukee mainittavan, että joku on aikeissa valittaa KHO:n päätöksestä EU:n tuomioistuimeen tai Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Kumpikaan ei ole mahdollista. Tosin ihmisoikeusvalitus Suomen valtiota vastaan voidaan tehdä sellaisessakin asiassa, jossa KHO on antanut ratkaisunsa. Kyse on kuitenkin eri prosessista, eivätkä kansallisen jutun muut mahdolliset osapuolet ole siinä asianosaisina. Pekka Vihervuori

6 4 Korkein hallinto-oikeus on myös valtioneuvoston valvoja Asemasta ja roolista yhteiskunnassa Kari Kuusiniemi Korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Leijonanosa sisään tulevista valituksista kohdistuu hallinto-oikeuksien päätöksiin. KHO ratkaisee ensimmäisenä muutoksenhakuasteena myös valtioneuvoston ja sen ministeriöiden päätöksistä tehtyjä valituksia. Hallintolainkäyttölain mukaan valtioneuvoston ja ministeriön päätöksestä saa tehdä valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. Vuonna 2014 korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehtiin 92 valitusta valtioneuvoston ja ministeriöiden päätöksistä. Valitukset koskivat muun muassa asiakirjojen julkisuutta, radiotoimintaa, postipalveluja ja kunta- ja palvelurakenneuudistusta sekä erilaisia ympäristöön ja maankäyttöön liittyviä asioita. Tulevaisuuden kehityssuunta on, että yhä harvemmissa asioissa korkein hallinto-oikeus on ensimmäinen tuomioistuin. Ainakin rutiiniluonteisissa asioissa muutoksenhakutie ministeriöiden päätöksistä ohjataan ensiasteena hallinto-oikeuteen. Näin valituslupajärjestelmän käyttöönotto KHO:ssa tulee mahdolliseksi tällaisissakin asioissa.

7 5 Julkisuuskysymykset ovat asialistalla Mikko Rautamaa Ministeriöiltä voidaan asemansa ja tehtäviensä perusteella edellyttää julkisuuslainsäädännön vankkaa tuntemusta ja pyrkimystä julkisuusperiaatteen toteuttamiseen. KHO:n ratkaistaviksi viime vuosina tulleiden valitusasioiden perusteella ministeriöt eivät tässä ole aina kuitenkaan onnistuneet. Vuosina annettiin yhteensä 14 asiaratkaisua ministeriöitten asiakirjapyynnön epäämispäätöksistä tehtyihin valituksiin. Jokainen näistä valituksista hyväksyttiin joko kokonaan tai osittain. Päätösten kumoamisosuus on poikkeuksellinen ja osoittaa julkisuuslainsäädännön soveltamisen olleen ainakin eräille ministeriöille vaikeaa. Vuonna 2014 ratkaistujen asioiden kohdalla lopputulosjakauma on toisenlainen. Kuudesta asiasta kahdessa päädyttiin ministeriön päätöksen kumoamiseen joko kokonaan tai osittain ja neljä valitusta hylättiin. Asiat olivat tyypillisiä ministeriöiden julkisuusasioita. Ne koskivat esimerkiksi julkisuuslain sovellettavuutta erilaisiin valmistelu- ja selvitysaineistoihin ja julkiseksitulon ajankohtaa. Salassapitokysymykset liittyivät muun ohella liikesalaisuusproblematiikkaan. Ratkaisu KHO T 3597 koski eräiden kansainvälisen tutkimushankkeen Kestävän kasvun malli yhteydessä laadittujen asiakirjojen salassapidettävyyttä ja julkiseksi tulemisen ajankohtaa. Englanninkielisten case-tutkimusten ja osateemojen analyysien katsottiin olleen valmiita käyttötarkoitukseensa sekä osana tutkimushanketta että valtioneuvoston tulevaisuusselonteon valmistelua palvelevina siinä vaiheessa, kun valtioneuvoston kanslia oli toimittajan asiakirjapyynnön ratkaissut. Ne olivat siten julkisuuslain 6 :n 1 momentin 5 kohdan perusteella olleet jo tuolloin lähtökohtaisesti julkiset, vaikka tulevaisuusselontekoa ei vielä ollut hyväksytty eikä tutkimushankkeen loppuraporttia ollut julkaistu. Case-tutkimukset ja osateemojen analyysit eivät olleet tutkimussuunnitelmia eivätkä muokattuun sisältöönsä nähden myöskään tutkimuksen perusaineistoa eivätkä siten julkisuuslain 24 :n 1 momentin 21 kohdan perusteella salassa pidettäviä. Ratkaisu KHO T 490 koski myös julkiseksituloajankohtaa. Asiakirjapyyntö oli koskenut energianja sähkönkulutusta kuvaavia BAU-skenaarioita ja niiden taustaoletuksia. Niiden koostaminen oli liittynyt hallituksen sittemmin hyväksymän kansallisen energia- ja ilmastostrategian päivitykseen ja ne olivat sen valmisteluaineistoa. Ratkaisussa todettiin, että valmisteluaineisto ei ollut ollut valmis käyttötarkoitukseensa vielä asiakirjapyynnön ratkaisemishetkellä , vaan selvitystyö oli jatkunut vielä tammikuussa Tähän nähden valmisteluaineisto ei ollut vielä julkinen asiakirjapyyntöä ratkaistaessa ja työ- ja elinkeinoministeriö oli harkintansa perusteella voinut hylätä sen. Ratkaisu KHO T 2976 koski eräitä asiakirjoja, jotka liittyivät vuonna 2011 tehtyyn kauppaan, jossa Fingrid Oyj:n osake-enemmistö oli siirtynyt valtiolle. Työ- ja elinkeinoministeriö oli hyödyntänyt näitä yhtiön osakkeiden arvon määritykseen liittyviä asiakirjoja toimiessaan valtion edustajana osakkeiden ostamista koskevissa neuvotteluissa sekä tarjousten ja sopimusten laadinnassa. KHO hylkäsi asiakirjapyynnön epäävästä päätöksestä tehdyn valituksen todeten muun ohella, että valtio tulee osakehankinnoissaan rinnastaa osakemarkkinoilla toimiviin yksityisiin tahoihin. Fingrid Oyj:n osakkeiden arvoa koskevat selvitykset ovat osakekaupan tekemiseen asti muodostaneet valtion liikesalaisuuden eivätkä niiden sisältämät tiedot ole menettäneet taloudellista merkitystään osakekaupan tekemisen jälkeenkään, sillä tiedoilla voi olla osakemarkkinoilla toimiville talou-

8 Jatkuva ja nopea kehitys on ominaista sähköisen viestinnän markkinoille

9 7 dellista arvoa esimerkiksi tilanteessa, jossa yhtiön osakkeita tulee uudelleen myyntiin. Asiakirjat sisälsivät siten tietoja valtion liikesalaisuudesta. Päätökset KHO T 1966 ja T 3615 liittyivät Kreikan ja/tai Espanjan lainaohjelmien vakuusjärjestelyasiakirjojen julkisuuteen ja muodostivat siten eräänlaisen jatkumon vuonna 2013 ratkaistujen Kreikan vakuussopimusasiakirjojen julkisuutta koskevien asioiden kanssa. Niissä KHO katsoi, että sopimuksiin sisältyvät pankkien liikesalaisuudet olivat sen luonteisia, että ne eivät asiakirjojen antamisen yhteydessä paljastuisi, jos ne eivät samalla olleet yhdistettävissä asiakirjoista ilmenevään tietoon osapuolina olevista pankeista. Ministeriö velvoitettiin antamaan tieto sopimusasiakirjojen sisällöstä pankkien nimiä ja muita yksilöintitietoja paljastamatta. Valtiovarainministeriö oli ensin hylännyt Espanjan vakuussopimusasiakirjoja koskevan pyynnön osittain, mutta asian ollessa KHO:ssa vireillä se antoi asiakirjat niitä pyytäneelle toimittajalle ja jätti vain kansainvälistä investointipankkia koskevat yksilöintitiedot antamatta. Asiassa jäi enää ratkaistavaksi, tuliko nämä yksilöintitiedot antaa. Aikaisemman linjauksensa mukaisesti KHO katsoi ratkaisussa T 1966, että tieto sopimusosapuolena olevan investointipankin nimestä ja muista yksilöintitiedoista oli salattava, jotta sen sopimusasiakirjoihin sisältyvät liikesalaisuudet eivät paljastuisi. Ratkaisu T 3615 liittyi Kreikan ja Espanjan vakuusjärjestelyjen valmisteluaineiston julkisuuteen. Kysymys oli valtiovarainministeriön virkamiesten ja ministeriön toimeksiannosta toimineen ulkomaalaisen asianajotoimiston edustajien välisestä sähköpostiviestinnästä koostuvasta laajasta aineistosta. Kysymys oli siitä, tuliko tähän aineistoon soveltaa julkisuuslakia vai ei. Jälleen kerran tulkintaongelma liittyi julkisuuslain 5 :n 4 momenttiin, jossa lain soveltaminen viranomaisen sisäistä yhteydenpitoa koskeviin asiakirjoihin kytketään siihen, onko asiakirja arkistoitava vai ei. KHO katsoi osan aineistosta jäävän arkistoimisvelvoitteen ulkopuolelle, mutta keskeisen valmisteluaineiston kuitenkin sisältyvän sen piiriin. Näihin asiakirjoihin tuli siten soveltaa julkisuuslakia toisin kuin ministeriö oli katsonut. Asia kuitenkin raukesi tältä osin, kun ministeriö antoi keskeisen valmisteluaineiston salassa pidettäviä yksilöintitietoja lukuun ottamatta asiakirjoja pyytäneelle toimittajalle sinä aikana, kun asia oli vireillä KHO:ssa. Päätöksellä KHO T 2933 ratkaistussa asiassa oli kysymys siitä, sovelletaanko ulkoasiainministeriön vierashallintajärjestelmään julkisuuslakia ja ovatko eräät siihen sisältyvät vierailuja koskevat tiedot salassa pidettäviä. Vierashallintajärjestelmän ei katsottu olevan julkisuuslain 5 :n 4 momentissa tarkoitettu viranomaisen sisäistä työskentelyä varten laadittu asiakirja, vaan asiakirja, johon julkisuuslakia sovelletaan. Tältä osin päätöksessä viitattiin muun ohella siihen, että mainitun lainkohdan soveltamisalaa tulee tulkita suppeasti. Edelleen KHO katsoi, että pyydetyt vierailutiedot olivat salassa pidettäviä diplomaattiseen kanssakäymiseen liittyvien, mutta eivät muiden ministeriöön tehtyjen vierailujen osalta. Ministeriön päätös kumottiin toimittajan valituksesta vastaavilta osin. Diplomaattiseen kanssakäymiseen liittyvien tietojen salassapito perustui Suomen kansainvälisiä suhteita koskevien asiakirjojen julkisuutta ja salassapitoa määrittelevään julkisuuslain 24 :n 1 momentin 2 kohtaan. Viestintämarkkinat KHO:n käytännössä Toni Kaarresalo Viestintämarkkinat ovat laaja käsite, jolla voidaan viitata varsin monenlaisiin viestinvälityksen muotoihin. Viestintämarkkinoiden varsinaisen ydinalueen muodostavat pääasiassa yksilöviestintään perustuvat puhelin- ja tiedonsiirtopalvelujen markkinat sekä joukkoviestintään keskittyvät televisio- ja radiotoiminnan markkinat. Laajassa merkityksessä viestintämarkkinoihin voidaan lukea myös postitoiminta. Erityisesti sähköisen viestinnän markkinoille ominaista on jatkuva ja nopea kehitys. Markkinoiden kehitys näkyy palvelujen käyttäjille muun ohella erilaisina toiminnallisina ja teknisinä muutoksina. Yksityishenkilöiden näkökulmasta viime vuosien ehkä näkyvimmät muutokset ovat liittyneet matkaviestinverkossa tapahtuvan tiedon-

10 8 siirron voimakkaaseen kasvuun, valokuituverkkoihin perustuvien nopeiden laajakaistaliittymien yleistymiseen sekä kiinteiden puhelinliittymien määrän selvään laskuun. Suomen viestintämarkkinat ovat varsin kehittyneet. Kilpailu, markkinoiden muutokset ja tekniikan nopea kehitys edellyttävät viestintämarkkinoilla toimivilta yrityksiltä jatkuvaa sopeutumiskykyä ja investointien huolellista suunnittelua. Yritykset saattavat joutua tekemään merkittäviä investointeja uuden tekniikan edellyttämään infrastruktuuriin samalla, kun liiketoiminnan kannalta aiemmin keskeisen vanhan infrastruktuurin tuottavuus pienenee kysynnän siirtyessä kehittyneempiin palveluihin. Viestintämarkkinoilla toimivien yritysten toimintaympäristöön vaikuttaa olennaisesti myös markkinoihin kohdistuva sääntely. Viestintämarkkinoiden sääntely perustuu keskeisesti Euroopan unionin oikeuteen, ja Euroopan komissiolla on siinä keskeinen rooli. Suomessa viestintämarkkinoiden valvonnasta vastaa Viestintävirasto, joka toimii yhteistyössä komission ja muiden jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten kanssa. Erisuuntaisten intressien yhteensovittamista Viestintämarkkinoiden varsinaista ydinaluetta koskevan lainsäädännön tavoitteena on muun ohella huolehtia kilpailun edistämisestä sekä siitä, että viestintäverkot ja -palvelut ovat teknisesti kehittyneitä, hyvälaatuisia, toimintavarmoja ja hinnaltaan edullisia. Markkinoiden sääntelyssä kilpailun esteiden poistamiseksi ja kilpailun edistämiseksi huomioon tulee kuitenkin ottaa myös yritysten investointien riittävä suojaaminen ja yritysten toimintaan liittyvät riskit. Viestintämarkkinoita koskevan lainsäädännön tavoitteiden yhteensovittaminen ei useinkaan ole yksinkertainen tehtävä. Viestintämarkkinaviranomaisten ja yritysten näkemykset markkinoiden sääntelyn tarpeesta ja sääntelyn asianmukaisista keinoista saattavat poiketa varsin merkittävästi toisistaan. Yllättävän usein myös komissiolla ja Viestintävirastolla on erilaiset käsitykset siitä, miten kansallisia markkinoita tulisi säännellä. Keskeisten toimilupien myöntämiseen taas saattavat vaikuttaa lupien myöntämisen oikeudellisten edellytysten kanssa joskus varsin heikosti yhteensopivat poliittiset vaikuttimet. Viestintämarkkinoilla vaikuttavat erilaiset ja usein erisuuntaiset intressit ovat näkyneet selvästi myös korkeimmassa hallinto-oikeudessa vuoden 2014 aikana käsitellyissä viestintämarkkinoita koskevissa asioissa. Näistä asioista tässä kirjoituksessa käsitellään esimerkinomaisesti asioita, jotka ovat koskeneet huomattavan markkinavoiman teleyrityksille asetettavia velvollisuuksia, postitoimintaa ja televisiomainonnan sääntelyä. Sisällöltään erilaisia asioita ovat yhdistäneet merkittävät oikeudelliset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset intressit.

11 9 Huomattavan markkinavoiman yrityksen velvollisuudet Viestintäviraston on viestintämarkkinoiden kilpailutilanteen selvittämiseksi tehtävä merkityksellisistä markkinoista säännöllisin väliajoin markkina-analyysi. Viraston on määrättävä teleyritys huomattavan markkinavoiman (HMV) yritykseksi, jos sillä markkina-analyysin perusteella havaitaan olevan taloudellista vaikutusvaltaa, jonka turvin se voi toimia huomattavassa määrin riippumattomana kilpailijoista, kuluttajista tai muista käyttäjistä. Viraston on asetettava HMV-yritykselle tarpeelliset velvollisuudet kilpailun esteiden poistamiseksi tai kilpailun edistämiseksi. HMV-yritykseksi määräämistä ja velvollisuuksien asettamista koskevista päätöksistä valitetaan suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Ratkaisuissa KHO 2014:156 sekä KHO T oli kysymys teleyrityksille kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinoilla asetetuista velvollisuuksista. Viestintävirasto oli katsonut useiden teleyritysten olevan kyseisillä markkinoilla HMV-yrityksen asemassa ja asettanut niille erilaisia velvollisuuksia. Viestintävirasto oli muun ohella asettanut ensimmäistä kertaa velvollisuuden noudattaa eräiden keskeisten hyödykkeiden hinnoittelussa viraston päätöksellä myöhemmin asetettavaa enimmäishintaa. Enimmäishintaa koskevan velvollisuuden asettamisen taustalla oli muun ohella komission tätä edellyttänyt kannanotto. Viestintäviraston päätöksistä valittaneet teleyritykset kyseenalaistivat HMV-asemansa perusteet ja asetettujen velvollisuuksien lainmukaisuuden. Teleyritykset katsoivat muun ohella, että markkinoita ja niiden kilpailuolosuhteita ei ollut asianmukaisesti selvitetty eikä varsinkaan enimmäishintaa koskevan velvollisuuden asettamiselle ollut perustetta. KHO kumosi Viestintäviraston päätökset siltä osin kuin valittajille oli asetettu velvollisuus noudattaa enimmäishintaa. KHO katsoi, että päätöksistä tai asiassa saadusta selvityksestä muutoin ei ollut mahdollista todeta enimmäishintaa koskevan velvollisuuden asettamisen olleen viestintämarkkinalain edellyttämällä tavalla välttämätöntä. Osittain velvollisuuden asettamiselle ei ollut viestintämarkkinalaissa säädettyä perustetta senkään vuoksi, että lievempiä sääntelykeinoja ei ensin ollut kokeiltu. Komission kannanotto enimmäishintaa koskevan velvollisuuden asettamisesta ei muodostanut sellaisenaan perustetta asettaa velvollisuutta, jonka asettamiselle ei ollut viestintämarkkinalaissa säädettyjä edellytyksiä. Sen sijaan KHO katsoi, että Viestintäviraston päätökset eivät olleet valittajien esittämillä perusteilla lainvastaisia merkityksellisen markkinan määrittelyn, HMV-yritykseksi määräämisen tai muiden HMV-velvollisuuksien kuin enimmäishintaa koskevan velvollisuuden asettamisen osalta. Näiltä osin valitukset hylättiin. Ratkaisussa KHO 2014:157 oli puolestaan kysymys

12 10 teleyritykselle tukkutason laajakaistapalvelujen markkinoilla asetetuista velvollisuuksista. Viestintävirasto oli katsonut teleyrityksen olevan HMV-yrityksen asemassa eräillä maantieteellisillä alueilla ja asettanut sille tältä osin erilaisia velvollisuuksia. Pääkaupunkiseudun osalta virasto oli sen sijaan katsonut, että teleyritystä ei ollut enää määrättävä HMV-yritykseksi, eikä ollut siten asettanut sille tältä osin velvollisuuksia. Viestintäviraston päätöksestä valitti HMV-yrityksen kilpailija, jonka liiketoiminta perustui osin HMV-yrityksen tarjoamiin tukkutason laajakaistapalveluihin. Kilpailija katsoi muun ohella, että perusteita HMV-aseman poistamiselle pääkaupunkiseudulla ei ollut ja asetettujen HMV-velvollisuuksien olisi tullut olla sisällöltään kattavammat. KHO katsoi, että Viestintäviraston päätös ei perustunut virheelliseen menettelyyn eikä ollut muutoinkaan kilpailijan esittämillä perusteilla lainvastainen. Kilpailijan valitus hylättiin. ja rahoituksen perusteisiin, mistä syystä velvollisuuden asettaminen oli omiaan vaikuttamaan yleispalveluyrityksen ja muiden kyseisiä palveluja tarjoavien yritysten väliseen kilpailutilanteeseen. Yleispalveluyrityksen kilpailija tarjosi niitä palveluja, joita koskevasta yleispalveluvelvollisuudesta asiassa oli kysymys. Viestintäviraston päätöksessä kilpailijan asemaa oli tarkasteltu osana velvollisuuden asettamista koskevaa arviointia. KHO katsoi, että Viestintäviraston päätös vaikutti yleispalveluyrityksen kilpailijaan valitusoikeuden perustavalla tavalla, kun valitusoikeutta koskevia kansallisia säännöksiä tulkittiin postidirektiivistä johtuvat vaatimukset huomioon ottaen. Hallinto-oikeuden päätös kumottiin ja asia palautettiin hallinto-oikeudelle uudelleen käsiteltäväksi. Televisiomainonnan sääntely Postitoiminta Ratkaisu KHO 2014:153 koski valtioneuvoston päätöstä kirjelähetyksiä koskevan toimiluvan myöntämisestä. Toimilupaa hakenut yritys katsoi valituksessaan muun ohella, että valtioneuvoston sille myöntämän toimiluvan lupaehdoissa oli asetettu postilain vastaisesti vastaavan tasoisia velvoitteita kuin yleispalvelun tarjoajalle. KHO kumosi valtioneuvoston päätöksen useiden lupaehtojen osalta ja palautti asian tältä osin valtioneuvostolle uudelleen käsiteltäväksi. Ratkaisussa KHO 2014:140 oli kysymys valitusoikeudesta tilanteessa, jossa Viestintävirasto oli nimennyt postiyrityksen eräiden postipalvelujen tarjontaan velvolliseksi yleispalveluyritykseksi ja tästä päätöksestä yleispalveluyrityksen kilpailija oli valittanut. Hallinto-oikeus oli jättänyt kilpailijan valituksen tutkimatta katsoen, että tällä ei ollut valitusoikeutta, koska päätös ei vaikuttanut välittömästi sen oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen. KHO totesi, että postilain mukaisen yleispalveluvelvollisuuden asettaminen vaikutti velvollisuuden kohteena olevien palvelujen tarjonnan, hinnanmuodostuksen Korkein hallinto-oikeus esitti välipäätöksellään KHO 2014:116 unionin tuomioistuimelle ennakkoratkaisupyynnön televisiomainontaa koskevien unionin oikeuden säännösten tulkinnasta. Asia (C-314/14) on tällä hetkellä vireillä unionin tuomioistuimessa. Ennakkoratkaisupyynnön taustalla olleessa pääasiassa Viestintävirasto oli antanut televisiotoimintaa harjoittavalle yhtiölle huomautuksen ja edellyttänyt yhtiön muuttavan toimintaansa. Viraston mukaan yhtiön mainosten välissä esittämät katkotunnukset eivät olleet lainmukaisia ja yhtiö oli ylittänyt laissa säädetyn mainosajan enimmäiskeston. Katkotunnusten lainmukaisuuden osalta asiassa oli kysymys keskeisesti siitä, voitiinko mainokset erottaa muusta ohjelmasisällöstä ohjelman lopputekstien aikana jaetussa kuvatilassa esitetyillä menupohjilla, joissa esiteltiin tulevia ohjelmia. Mainosajan enimmäiskestoa koskevien säännösten noudattamisen osalta asiassa oli ratkaistava, oliko enimmäiskestoa määriteltäessä mainosaikaan luettava niin sanotut mustat sekunnit eli ohjelmien, mainoskatkojen ja yksittäisten mainosten välissä lyhytaikaisesti näytettävät mustat kuvat, joiden tarkoituksena on erottaa mainitut sisällöt toisistaan.

13 11 MUUTOKSENHAKU- JA OIKAISULAUTAKUNNAT VALTIONEUVOSTO JA MINISTERIÖT EVANKELISLUTERILAINEN KIRKKO JA ORTODOKSINEN KIRKKO VEROTUKSEN OIKAISULAUTAKUNTA KUNNAT JA KUNNALLISET VIRANOMAISET VALTION PAIKALLISHALLINTO MAAKUNTIEN LIITOT ALUEHALLINTOVIRASTOT ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSET KESKUSVIRASTOT KILPAILU- JA KULUTTAJAVIRASTO, ENERGIAMARKKINAVIRASTO JA VIESTINTÄVIRASTO SAAMELAISKÄRÄJÄT KESKUSVEROLAUTAKUNTA AHVENANMAAN MAAKUNNAN HALLITUS VAKUUTUSOIKEUS HALLINTO-OIKEUDET HELSINGIN, HÄMEENLINNAN JA ITÄ-SUOMEN, POHJOIS-SUOMEN, TURUN JA VAASAN HALLINTO- OIKEUDET SEKÄ AHVENANMAAN HALLINTOTUOMIOISTUIN MARKKINAOIKEUS KORKEIN HALLINTO-OIKEUS Hallintoviranomaisten päätöksistä valittaminen vuoden 2014 lopussa. Yksilöllistä ja yleistä vaikuttavuutta Viestintämarkkinoita koskeviin asioihin liittyy usein merkittäviä oikeudellisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia intressejä. KHO:n päätökset vaikuttavat yksittäisten yritysten lisäksi viestintämarkkinoiden yleisiin toimintaedellytyksiin ja sitä kautta yhteiskunnan toiminnan ja kilpailukyvyn kannalta keskeisiin tekijöihin. Viestintämarkkinoita koskevia KHO:n päätöksiä odotetaan ja seurataan. KHO on ainoa muutoksenhakuaste useissa viestintämarkkinoita koskevissa keskeisissä asioissa, kuten monissa toimilupa-asioissa sekä asioissa, jotka koskevat HMV-yritykseksi määräämistä, HMV-velvollisuuksien asettamista ja noudattamista sekä teleyrityksen nimeämistä yleispalveluyritykseksi. Tämä asema asettaa muun ohella asioiden käsittelylle ja päätöksenteon joutuisuudelle erityisiä vaatimuksia. Oikeudellisesti ja taloudellisesti haastavissa viestintämarkkina-asioissa näihin vaatimuksiin on mahdollista vastata asianmukaisesti vain, jos toiminnan riittävät taloudelliset ja henkilölliset resurssit varmistetaan. Kuntauudistus sekä sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden uudistukset Outi Suviranta Kuntarakenteen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden erilaiset muutokset ja muutoshankkeet olivat julkisuudessa ja poliittisessa päätöksenteossa laajasti esillä vuonna Valtioneuvostolle on uudistuksia koskevassa lainsäädännössä annettu toimivaltaa velvoittaa kuntia yhteistoimintaan sosiaali- ja terveydenhuollossa kuntien oman

14 12 kannan vastaisesti. Valtioneuvostolle on myös annettu toimivaltaa päättää niin sanottujen kriisikuntien yhdistämisestä toisiin kuntiin kuntien vastustuksesta huolimatta. KHO ratkaisi vuonna 2014 kaksi yhteistoimintaan velvoittamista koskevaa asiaa ja kaksi kuntien yhdistymistä koskevaa asiaa. Kuntien yhteistoimintaa koskevissa asioissa valittajina olivat velvoitettujen kuntien kunnanhallitukset. Kuntien yhdistämistä koskevissa asioissa valitusoikeus on myös kuntalaisilla ja valittajina oli yhdistämisen kohteena olevien kuntien kuntalaisia. Valtioneuvoston päätökset kuntien velvoittamisesta yhteistoimintaan Molemmissa KHO:n vuonna 2014 ratkaisemissa kuntien yhteistoimintaan velvoittamista koskevissa asioissa yhteistoimintaan velvoitettu kunta oli päättänyt irtautua aiemmasta sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoimintarakenteesta ja ulkoistaa sosiaali- ja terveyspalvelujen hoitamisen yksityiselle palvelujen tuottajalle. Päätökset koskivat Tohmajärven kuntaa, jonka valtioneuvosto velvoitti yhteistoimintaan Kiteen kaupungin kanssa (KHO 2014:144), ja Kärsämäen kuntaa, joka oli velvoitettu yhteistoimintaan Selänne-kuntayhtymän kuntien kanssa (KHO 2014:195). Tohmajärveä koskevan päätöksen KHO kumosi lainvastaisena. Kärsämäkeä koskevassa asiassa valitus sen sijaan hylättiin ja valtioneuvoston päätös jäi voimaan. Kuntien valituksissa esitettiin, että valtioneuvoston toimivalta velvoittaa kunta yhteistoimintaan on kunnallisen itsehallinnon perustuslainsuojan vastainen ja että valtioneuvostolla ei päätöksenteon aikaan enää ollut toimivaltaa tehdä kuntaa yhteistoimintaan velvoittavaa päätöstä. Vedottiin myös siihen, että kuntaa ei lain sanamuodosta johtuen olisi voitu velvoittaa jatkamaan aiempaa yhteistoimintaansa. Valtioneuvoston päätöstä vaadittiin kumottavaksi myös siitä syystä, ettei yhteistoiminta-alueen väestöpohjavaatimus täyttyisi. Nämä kaikki valitusperusteet KHO hylkäsi. Tohmajärven kuntaa koskevan valtioneuvoston päätöksen KHO kuitenkin kumosi, koska se piti päätöstä siihen sisältyvistä yhteistoiminta-alueen päätöksentekoa koskevista määräyksistä johtuen kuntien itsehallinnon perustuslaillisen suojan vastaisena. Tohmajärven kunta oli aikanaan tehnyt yhteistoimintasopimuksen Kiteen kaupungin ja Kesälahden kunnan kanssa. Kitee ja Kesälahti olivat kuitenkin sittemmin yhdistyneet. Tästä syystä valtioneuvoston päätöksellä Tohmajärvi oli velvoitettu yhteistoimintaan vain Kiteen kanssa ja samalla oli määrätty näiden kahden kunnan muodostaman yhteistoiminta-alueen päätöksentekojärjestelmästä. Näiden määräysten perusteella Kiteen kaupungilla olisi ollut yksin määräysvalta. KHO piti perustuslakivaliokunnan aiemmin esittämän tulkinnan mukaisesti kunnan velvoittamista tällaiseen asetelmaan kunnallisen itsehallinnon vastaisena. Valtioneuvoston päätökset kuntien yhdistämisestä Kuntien yhdistymistä koskevissa asioissa sovellettavaksi tulivat kuntarakennelakiin vuonna 2013 otetut erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevia kriisikuntia koskevat säännökset. Valtioneuvosto oli päättänyt Liedon kunnan ja kriisikuntana pidetyn Tarvasjoen kunnan yhdistymisestä (KHO 2014:197) sekä Porin kaupungin ja kriisikuntana pidetyn Lavian kunnan yhdistymisestä (KHO T 4118). Valtioneuvosto oli päättänyt kuntien yhdistymisestä, vaikka ensin mainitussa asiassa Lieto ja jälkimmäisessä sekä Pori että Lavia olivat vastustaneet yhdistymistä. Ensin mainitussa asiassa KHO:een valitti joukko lietolaisia ja jälkimmäisessä yksi lavialainen. Valituksissa vedottiin muun ohella siihen, että sovellettavaa lainsäädäntöä tai ainakin valtioneuvoston päätöksiä, joilla myös kunta, joka ei ole kriisikunta, on pakotettu kuntaliitokseen, on pidettävä kunnallisen itsehallinnon perustuslaillisen suojan vastaisina. KHO viittasi päätöksissään siihen, että valtioneuvoston soveltama lainsäädäntö oli säädetty perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella. Perustuslakivaliokunta oli lausunnossaan kiinnittänyt erikseen huomiota esitetyn säännök-

15 Lunastus voi perustua maankäyttö- ja rakennuslakiin tai luonnonsuojelulakiin

16 14 sen merkitykseen sellaisten kuntaliitoksia vastustavien kuntien kannalta, jotka eivät ole kriisikuntia. Pakkoliitosten taustalla olevat intressit oikeuttivat näinkin merkittävän kajoamisen kunnalliseen itsehallintoon. Valtioneuvoston päätökset eivät olleet perustuslain vastaisia. Valitukset hylättiin. Ympäristöön ja maankäyttöön liittyviä asioita Kari Kuusiniemi Lunastusluvan myöntäminen kuuluu säännön mukaan valtioneuvoston toimivaltaan. Kiinteän omaisuuden pakkolunastaminen on perustuslain mukaan mahdollista yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan. Yleinen tarve arvioidaan hallintoviranomaisen, valtioneuvoston tai tietyissä tapauksissa ministeriön, päätöksellä. Korvausten määrääminen kuuluu lunastustoimitukseen. Muutoksenhaku lunastuslupapäätöksistä etenee hallintolainkäytön linjaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Lunastustoimituksen toimitusmiesten päätöksestä valitetaan maaoikeuteen ja valitusluvalla edelleen korkeimpaan oikeuteen. Yleisen lunastuslain lisäksi niin sanottuja erityisiä lunastusperusteita on lukuisissa laeissa. Tyypillisimmin lunastus voi perustua maankäyttö- ja rakennuslakiin tai luonnonsuojelulakiin. Näissä tapauksissa lunastusluvan myöntää useimmiten ympäristöministeriö, jonka päätöksestä saa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valtioneuvoston toimivaltaan kuuluvista lunastuslupa-asioista tyypillisimmin KHO:ssa esiintyy voimajohtojen tarvitseman alueen käyttöoikeuden lunastuksia. Myös maakaasuputkilunastuksia päätyy korkeimpaan hallinto-oikeuteen silloin tällöin. Useimmiten valituksissa kiistetään yleisen tarpeen olemassaolo sekä katsotaan lunastuksesta yksityiselle edulle aiheutuvan haitan olevan suurempi, kuin siitä yleiselle edulle saatavan edun (intressivertailuedellytys) ja valitun toteuttamisvaihdon olevan haitallisempi kuin valituksessa ehdotetun (vaihtoehtoedellytys). Usein valituksissa on myös kysymys maisema- ja luontoarvoista, joiden perusteella vaaditaan johdon sijoittamista maakaapeliin tai luontokohteen kiertävän linjauksen valintaa. KHO T 2997 on yksi esimerkki voimajohdon lunastusluvasta. Valtioneuvosto oli antanut Fortum Sähkönsiirto Oy:lle, nykyisin Caruna Oy, luvan lunastamalla hankkia pysyvän käyttöoikeuden 110 kilovoltin sähkönsiirtojohtoa (Kallela Tarvasjoki) ja tiedonsiirtolaitteita varten tarvittaviin hakemuksessa lueteltujen kiinteistöjen alueisiin Tarvasjoen kunnassa. Asian erityispiirre oli, että lunastuslupa oli myönnetty toiseen paikkaan kuin maakuntakaavan johtovaraus osoitti. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Tarvasjoen kunnan ja eräiden kiinteistönomistajien valitukset. Lunastusluvan myöntämishetkellä voimassa ollut maakuntakaava oli vahvistettu vuonna Asiassa esitetyn selvityksen perusteella valittu linjaus oli sähkönsiirron luotettavuuden kannalta vanhan maakuntakaavan mukaista linjausta parempi. Kaavan mukainen johtolinjaus olisi pidempi kuin lunastusluvan mukainen linjaus. Näin ollen lunastettavan alueen pinta-ala olisi suurempi ja johdon rakentaminen kalliimpaa. Maakuntakaavan mukainen linjaus sijoittuisi lähemmäksi eräitä asuinrakennuksia kuin lunastusluvan mukainen linjaus. Molemmat linjaukset kulkevat pelto- ja metsäalueiden halki. Maankäyttö- ja rakennuslaissa ei nimenomaan kielletä lunastusluvan myöntämistä vastoin maakuntakaavaa. Lunastuslupapäätös ei vaikeuttanut maakuntakaavan toteuttamista eikä se muutoinkaan ollut lainvastainen sillä perusteella, että lunastuslupa on myönnetty johtolinjaukselle, joka ei ollut kaavaan merkityn johtolinjauksen mukainen. Asiassa ei liioin ole ilmennyt, että maakuntakaavasta poikkeavan johtolinjauksen valinta olisi perustunut epäasiallisiin vaikuttimiin. Maakuntakaavat Maakuntakaavat, toisin kuin kuntakaavat, vahvistetaan ympäristöministeriön päätöksellä. Ministeriö tutkii alistettavan kaavapäätöksen lainmukaisuuden arvioinnin yhteydessä maakuntaliiton kaavan hyväksymispäätöksestä tehdyt kunnallisvalitukset. Ministeriön päätökses-

17 15 tä saa luonnollisesti valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Siltä osin kuin kaava on jätetty vahvistamatta, valitusoikeus on kuitenkin vain maakuntaliitolla ja asianomaisella kunnalla. Vuonna 2014 korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin 14 maakuntakaavaa koskevaa valitusta. Useana osana hyväksyttyyn Varsinais-Suomen maakuntakaavaan kohdistui 12 valitusta. Asiat ratkaistiin neljällä päätöksellä (KHO T ). Valittajat olivat pääasiassa yksityishenkilöitä, mutta mukana oli myös maakuntaliitto- ja kuntavalittajia. Yksityishenkilöiden valitukset kohdistuivat hyvin erityyppisiin alueidenkäyttövarauksiin, kun taas kuntatahot valittivat veneväylän vahvistamatta jättämisestä. Uudenmaan ja Pirkanmaan maakuntakaavoihin kohdistui kumpaankin vain yksi valitus. Kummassakin valittajana oli luonnonsuojelujärjestö. Uudenmaan asiassa (KHO T 1020) oli kysymys Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamon sijoittamisesta ja erityisesti varapurkuyhteyden Natura vaikutusarvioinnin tarpeesta. Pirkanmaan kaavavalitus kohdistui turvesuovarauksiin. KHO T 1021 Pirkanmaan asiassa KHO linjasi perusteluissaan tuomioistuimen roolia maakuntakaavan vahvistamispäätökseen kohdistuvaa valitusta ratkaistaessa. Maakuntakaavaa koskevassa asiassa valitus sekä ympäristöministeriölle että korkeimmalle hallintooikeudelle voidaan tehdä vain kuntalain 90 :n 2 momentista tarkemmin ilmenevillä laillisuusperusteilla. Valitusta ei voida tehdä sillä perusteella, että alistettu päätös ei ole tarkoituksenmukainen. Siten myöskään valitusten johdosta ei voida tutkia kaavoitusratkaisujen tarkoituksenmukaisuutta eikä näin ollen sitä, olisiko jokin muu kaavaratkaisu edullisempi tai muutoin tarkoituksenmukaisempi. Ympäristöministeriö ei myöskään voi asiallisesti muuttaa maakuntavaltuuston hyväksymää kaavapäätöstä. Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry asiakumppaneineen on valituksessaan ympäristöministeriölle vaatinut muun ohella, että Pirkanmaan suoluonnon tila -selvityksessä mainitut, luonnoltaan arvokkaat suot tulee esittää kaavakartassa luo-merkinnöin tai muulla tavoin suojeluarvot selkeästi osoittaen. Tällaisen asiallisen muutoksen tekeminen ei ole vahvistamiskäsittelyn ja muutoksenhaun yhteydessä mahdollista, koska se ei kuulu vahvistamis- tai muutoksenhakuviranomaisen toimivaltaan. Yhdistyksen valituksesta oli ollut siten arvioitava, onko kaava ilman valituksessa tarkoitettuja merkintöjä lainvastainen. Maakuntakaava voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain. Ympäristöministeriön päätös ei ole lainvastainen sillä va-

18 lituksessa esitetyllä perusteella, että valituksessa tarkoitettuja soita ei ole osoitettu suojeluarvot turvaavin merkinnöin, vaan ne sijoittuvat vaihemaakuntakaavassa osoitettujen merkintöjen ulkopuolelle ja kokonaismaakuntakaavassakin osin niin sanotuille kaavan valkoisille alueille, joille ei ole osoitettu mitään maankäyttöä ohjaavia merkintöjä tai aluevarauksia. Rakennussuojelu Rakennussuojelua koskevissa asioissa ympäristöministeriöllä on niin ikään vahvistava rooli. Rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) päätös rakennuksen suojelemisesta on alistettava ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Ministeriön ratkaisusta saa laillisuusperusteella valittaa KHO:een. Torniossa sijaitsevaa Vallon taloa koskeva päätös KHO T 2892 oli ensimmäinen uuden lain mukainen suojelua koskeva asiaratkaisu. ELY-keskus oli määrännyt rakennuksen suojeltavaksi, mutta ympäristöministeriö jätti päätöksen vahvistamatta. Suojeluesityksen tehnyt yhdistys valitti KHO:een, joka ei pitänyt ministeriön ratkaisua lainvastaisena. Perustelujen mukaan rakennusperinnön suojelemisesta annettu laki jättää ympäristöministeriön harkintaan sen, onko ELY-keskuksen suojelua koskeva päätös vahvistettava, kun edellytykset päätöksen vahvistamiselle ovat olemassa. Harkinnassa on kuitenkin noudatettava yleisiä hallinto-oikeudellisia periaatteita, jotka rajoittavat hallintoviranomaisen harkintavaltaa hallintopäätöksiä tehtäessä. Päätösharkinnan perusteiden on myös käytävä asianmukaisesti ilmi päätöksen perusteluista. Ympäristöministeriön ratkaisu oli perustunut kokonaisharkintaan, jossa on otettu huomioon Tornion rakennuspe-

19 17 rinnön inventointiin liittyvä yleiskaavoitus, rakennuksen purkamiseen liittyvä myönnetty lainvoimainen lupa, rakennuksen kunnosta saatu selvitys sekä arvio käyttötarkoituksen mukaisista kunnostustoimista ja niiden vaikutus suojeluarvoihin, sekä kunnostuskustannukset. Ympäristöministeriön päätös ei perustunut virheellisiin tosiasioihin, eikä muutoinkaan ollut ilmennyt, että vahvistamisharkinnassa olisi toimittu edellä tarkoitettujen yleisten hallinto-oikeudellisten periaatteiden vastaisesti. Päästökauppa Hallintoviranomaisen on noudatettava yleisiä hallinto-oikeudellisia periaatteita, jotka rajoittavat viranomaisen harkintavaltaa Päästökauppalailla on pantu täytäntöön EU:n päästökauppadirektiivi, jolla puolestaan pyritään saavuttamaan ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevassa Kioton pöytäkirjassa asetetut velvoitteet. Tarkoituksena on saattaa tiettyjen teollisuuden ja energian tuotannon alojen kasvihuonekaasupäästöt, ennen muuta hiilidioksidipäästöt, vähin erin maksullisiksi sekä päästökaton avulla vähentää päästöjä asteittain. Päästöoikeuksien jakamisesta (osin ilmaiseksi) päättää työ- ja elinkeinoministeriö päästökauppalain nojalla. Käytännössä menettely on pitkälle harmonisoitu direktiivillä ja komission päätöksillä. Päätöksessä KHO 2014:163 oli kysymys neljän teollisuusyrityksen valituksesta. Yhtiöt katsoivat, että työja elinkeinoministeriön päätös oli lainvastainen sillä perusteella, että sen taustalla olevat komission päätökset ovat pätemättömiä. Valituksissa esitettiin muun muassa, että komission ei olisi tullut ottaa käyttöön niin sanottua monialaista korjauskerrointa, että teollisuuden päästökatto oli laskettu virheellisesti ja että komission päätöksissä olisi tullut soveltaa niin sanottua komitologiamenettelyä. Koska vain unionin tuomioistuimella on toimivalta ratkaista EU-oikeudellisen säädöksen pätevyys, asioissa oli yhtiöiden vaatimusten mukaisesti pyydettävä ennakkoratkaisu. Unionin tuomioistuimessa on samaan aikaan vireillä vastaavia kysymyksiä Itävallasta, Alankomaista ja Italiasta. KHO tekee päätöksen valitusasioissa saatuaan ennakkoratkaisun.

20 18 Korkein hallintooikeus voi myös pyytää unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua Ennakkoratkaisupyyntömenettelyssä kansallinen tuomioistuin voi esittää unionin tuomioistuimelle kysymyksiä unionin oikeuden tulkinnasta tai pätevyydestä kansallisessa tuomioistuimessa käsiteltävänä olevassa asiassa. Ylimmän kansallisen tuomioistuimen tulee pyytää ennakkoratkaisua asioissa, joiden ratkaisemiseksi unionin oikeuden tulkinta on olennainen. Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on ratkaista pääasia. Unionin tuomioistuimen tulkinta sitoo kansallista tuomioistuinta sen ratkaistessa asiaa. Unionin tuomioistuimen tuomio sitoo myös muita kansallisia tuomioistuimia, joiden käsiteltävänä olevassa asiassa on kysymys samasta tulkintakysymyksestä. Ennakkoratkaisupyyntö edistää kansallisten tuomioistuinten ja unionin tuomioistuimen välistä aktiivista yhteistyötä sekä unionin oikeuden yhtenäistä soveltamista koko Euroopan unionissa. Korkein hallinto-oikeus on tehnyt vuosina yhteensä 45 ennakkoratkaisupyyntöä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010 Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin 4 200 asiaa vuonna 2010 Korkein hallinto-oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2010 kaikkiaan

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, jäljempänä julkisuuslaki) 14 :ssä on säännökset asiakirjan antamisesta päättämisestä.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, jäljempänä julkisuuslaki) 14 :ssä on säännökset asiakirjan antamisesta päättämisestä. PÄÄTÖS 12.06.2012 Dnro OKV/488/1/2012 Petri Sajari Helsingin Sanomat 1/5 ASIA Valtiovarainministeriön menettely asiakirjapyyntöön vastaamisessa KANTELU Arvostelette 26.3.2012 päivätyssä kantelussanne oikeuskanslerille

Lisätiedot

Kunnan päätöksistä voi valittaa

Kunnan päätöksistä voi valittaa Kunnan päätöksistä voi valittaa Omaishoidon tuesta tai omaishoitoa tukevista palveluista päättää oma kotikuntasi. Jos olet tyytymätön kunnan päätöksiin, voit tehdä niistä valituksen. Apua valituksen tekoon

Lisätiedot

Päiväys Datum Dnro Dnr 27.4.2011 YM 15/ 04 /2011 Oikeusministeriö Viite Hänvisning lausuntopyyntö Asia Ärende Lausunto Oikeusministeriö on pyytänyt ympäristöministeriöltä lausuntoa prosessityöryhmän ehdotuksesta

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2008

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2008 Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin 3 700 asiaa vuonna 2008 Korkein hallinto-oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 kaikkiaan

Lisätiedot

YRITTÄJÄ SAI PITÄÄ VARAAMANSA VERKKOTUNNUKSET Korkein hallinto-oikeus ratkaisi verkkotunnuksia (domain-nimiä) koskevan kiistan täysin yrittäjän vaatimusten mukaisesti. KHO katsoi korkeimpana oikeusasteena,

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 30.1.2008 252/934/2008 DNA Palvelut Oy PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT DNA Palvelut Oy

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, Antero Pohjonen, Antti Annala, Kaija Asunmaa, Kyösti Rahkonen

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, Antero Pohjonen, Antti Annala, Kaija Asunmaa, Kyösti Rahkonen KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA Kunnallisasiaa koskeva valitus MUUTOKSENHAUN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS VALITTAJA VASTAPUOLI Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, 9.10.2015 Keuruun kaupunki

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2012 Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2012 Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2012 875/2012 Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 21 joulukuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta 31.8.2009 Dnro 3346/4/07 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Lisätiedot

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 21.09.2015 Dnro OKV/1735/1/2014 1/5 ASIA Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 7.10.2014 osoittamassaan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 11.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1337/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Veronmaksajain Keskusliitto ry Lausunto 12.06.2017 Asia: OM 17/41/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleisiä huomioita

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 22.9.2015 15/0466/3 1 (5) Diaarinumero 00262/15/7305 Asia Metsästyslain mukaista poikkeuslupaa koskeva valitus Valittaja Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola

Lisätiedot

Kantelija on antanut valtioneuvoston kanslian selvityksen johdosta vastineen

Kantelija on antanut valtioneuvoston kanslian selvityksen johdosta vastineen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 26.04.2016 Dnro OKV/2177/1/2014 1/5 ASIA Asiakirjan osittainen salassapito KANTELU Kantelija on kantelussaan 19.12.2014 pyytänyt oikeuskansleria tutkimaan valtioneuvoston kanslian menettelyä

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 31.1.2014 Taltionumero 237 Diaarinumero 3362/3/12 1 (6) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 4.1.2008 3/934/2008 Elisa Oyj PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT Elisa Oyj Viestintämarkkinalain

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 13.1.2011 Taltionumero 86 Diaarinumero 2098/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija, Jyväskylä Päätös, jota valitus koske Selostus

Lisätiedot

Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012. Paavo Autere Lakimies Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012. Paavo Autere Lakimies Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012 Paavo Autere Lakimies Apteekkilupavalituksia koskeva esitys Esityksessä käsittelen Apteekkiluvan myöntämisen perusteita Lupavalitukseen

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Joensuun kaupunki Lausunto 06.06.2017 Asia: OM 17/41/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleisiä huomioita Oikeusministeriö

Lisätiedot

u a UØ Taltionumero 3682/3/14

u a UØ Taltionumero 3682/3/14 KORKEIMMAN HALLINT O-OIKEUDEN PÄÄTUS Ant opäivä 1 (5} 4.2.2015 Taltionumero 265 Diaarinumero 3682/3/14 u a UØ Kiryaamo 05. 02. 2015 Asia Kunnallisvalitus i3 Valittaja Matti Vattulainen, Joutseno Päätös,

Lisätiedot

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005 Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Rahoitustarkastuksesta 27 päivänä kesäkuuta 2003 annetun

Lisätiedot

Kaavoituksen ajankohtaispäivä 4.6.2015. Ritva Isomoisio, hallinto-oikeustuomari Turun hallinto-oikeus

Kaavoituksen ajankohtaispäivä 4.6.2015. Ritva Isomoisio, hallinto-oikeustuomari Turun hallinto-oikeus Kaavoituksen ajankohtaispäivä 4.6.2015 Ritva Isomoisio, hallinto-oikeustuomari Turun hallinto-oikeus Pääasiaryhmä rakentaminen Keskim. käsittely- Hallinto-oikeus aika / kk Turku 6,5 Hämeenlinna 8,6 Vaasa

Lisätiedot

KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA

KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA ANONYMISOITU PÄÄTÖS 10.06.2016 Dnro OKV/572/1/2015 1/5 KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA Kirjoituksessaan 10.4.2015 oikeuskanslerille kantelija arvostelee peruspalvelukuntayhtymän (jatkossa kuntayhtymä)

Lisätiedot

HE eräiden ympäristöasioiden muutoksenhaun tarkistamisesta 43/2017vp. Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn

HE eräiden ympäristöasioiden muutoksenhaun tarkistamisesta 43/2017vp. Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn HE eräiden ympäristöasioiden muutoksenhaun tarkistamisesta 43/2017vp Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn 1.6.2017 HE:n pääasiallinen sisältö Valituslupajärjestelmän soveltamisalaa laajennettaisiin ympäristöasioissa

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

Muistio. EPV TUULIVOIMA OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTO- LUPA (NORRSKOGEN 110 kv)

Muistio. EPV TUULIVOIMA OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTO- LUPA (NORRSKOGEN 110 kv) Muistio 31.3.2017 TEM/2453/05.03.03/2015 EPV TUULIVOIMA OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTO- LUPA (NORRSKOGEN 110 kv) Lunastuksen tarkoitus Keskeiset oikeussäännökset EPV Tuulivoima Oy

Lisätiedot

UUSI POSTILAKI - mitä laki mahdollistaa ja velvoittaa?

UUSI POSTILAKI - mitä laki mahdollistaa ja velvoittaa? UUSI POSTILAKI - mitä laki mahdollistaa ja velvoittaa? Jakelun ajankohtaispäivä 25.11.2010 Viestintäneuvos Elina Normo, Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Postilain käsittelyvaihe hallituksen esityksen

Lisätiedot

Kaavoituksen muutoksenhaun uudistaminen. Hallitusneuvos Jyrki Hurmeranta Ympäristöministeriö

Kaavoituksen muutoksenhaun uudistaminen. Hallitusneuvos Jyrki Hurmeranta Ympäristöministeriö Kaavoituksen muutoksenhaun uudistaminen Hallitusneuvos Jyrki Hurmeranta Ympäristöministeriö 4.3.2016 Esityksen sisältö 1. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistushankkeiden tilanne 2. Muutoksenhaun kehitys

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO RAUTAVAARA (41) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO RAUTAVAARA (41) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 27.2.2015 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 1.12.2015 1355/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO RAUTAVAARA (41) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 26.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1293/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Helsingin oikeusaputoimisto Lausunto 13.06.2017 Asia: OM 17/41/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleisiä huomioita Yleisesti

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4217/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4217/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (1) 25 Asianro 4217/10.03.01.02/2016 Kuopion kaupungin kävelykeskustan keskitetyn puhtaanapidon jatkaminen / Kuopion Yrittäjät ry:n valitus / kaupunginhallituksen lausunto

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi PohjoisSavon oikeusaputoimisto Lausunto 13.06.2017 Asia: OM 17/41/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleisiä huomioita

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS) 1213/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Viljolahti-Hevonlahti

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS) 1211/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Härmäniemi-Joutsenlahti

Lisätiedot

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain, ajoneuvoverolain 50 ja 53 :n ja polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan autoverolakia,

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Kantelija ei ole käyttänyt hänelle varattua tilaisuutta vastineen antamiseen.

Kantelija ei ole käyttänyt hänelle varattua tilaisuutta vastineen antamiseen. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.08.2014 Dnro OKV/1650/1/2013 1/5 ASIA Poliisin menettely asiakirjapyyntöä koskevassa asiassa KANTELU A arvostelee oikeuskanslerinvirastoon 16.10.2013 saapuneeksi kirjatussa kantelussaan

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVAT TOIMILUPAPÄÄTÖKSET Toimiluvat ja hakijat

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU) 1535/9520/2010 1 (4) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU) Markkina-analyysi koskee Varsinais-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Masku-hanke.

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 18.11.2015 Taltionumero 3341 Diaarinumero 1915/3/14 1 (5) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävän kuljetuspalvelun korvaamista koskeva valitus

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ 1/6 Pääsihteeri Kimmo Kääriä KY MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ Taustaa Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta on valmistelemassa mahdollista omaisuutensa

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

HE 43/2017 vp, Kari Kuusiniemi, KHO, Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

HE 43/2017 vp, Kari Kuusiniemi, KHO, Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle HE 43/2017 vp, Kari Kuusiniemi, KHO, 5.9.2017 Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Perustuslakivaliokunta on kutsunut korkeimman hallinto-oikeuden edustajan kuultavaksi hallituksen esityksestä eräiden

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 2 900 asiaa vuonna 2008 Korkein oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 kaikkiaan 2 857 asiaa, mikä on 36

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa?

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? 1. Huostaanottohakemus Hyvä hallintomenettely hyvä hallintolainkäyttömenettely 2. Tuomioistuimen lupa lapsen tutkimiseen Riitta Eskola Hallinto-oikeustuomari,

Lisätiedot

Korkeimmasta hallinto-oikeudesta on 24.10.2013 saatu sähköpostitse lisäselvitystä.

Korkeimmasta hallinto-oikeudesta on 24.10.2013 saatu sähköpostitse lisäselvitystä. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 23.01.2014 Dnro OKV/718/1/2012 1/5 ASIA Kantelun käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa KANTELU A on kirjoituksessaan 15.5.2012 oikeuskanslerille kertonut katsovansa, että hallinto-oikeus

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut Viestintävirasto 1 (5) VIESTINTÄVIRASTON KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMIEN TARKASTUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (56 A/2009 M) PERUSTELUMUISTIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto voi viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu Muistio 1 (5) Dnro: 2.2.2015 1309/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2011

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2011 Oikeus 01 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 0 Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin 4 00 asiaa vuonna 0 Korkein hallinto-oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 0 kaikkiaan 4 4 lainkäyttöasiaa,

Lisätiedot

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Lapinlahti (104) - hankealueen tukikelpoisuudesta

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Lapinlahti (104) - hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 27.2.2015 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 9.3.2016 1767/9520/2012 Markkina-analyysi Pohjois-Savo Lapinlahti (104) - hankealueen tukikelpoisuudesta 1

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 22.9.2015 15/0465/3 1 (5) Diaarinumero 00261/15/7305 Asia Metsästyslain mukaista poikkeuslupaa koskeva valitus Valittaja Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola

Lisätiedot

Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa

Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa Esitys perustuu 9.11.2012 hyväksyttyyn väitöskirjaan Unohtuuko vanhus? Oikeustieteellinen tutkimus hallintosopimuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (6) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (6) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2014 1 (6) 8 Tommy Pohjolan tietopyyntö koskien HKL:n ja Siemensin välistä kirjeenvaihtoa HEL 2012-015395 T 07 01 02 Päätösehdotus päättää hylätä Tommy Pohjolan tietopyynnön

Lisätiedot

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Väärinkäytösten ehkäisy kunnallishallinnossa Vaalikelpoisuusrajoitukset valtuuston ja toimielimiin Esteellisyyssäännökset Kuntalaki

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta annettuun

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Suomen Kuntaliitto ry Lausunto 13.06.2017 Asia: OM 17/41/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleisiä huomioita Kuntaliitto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (6) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (6) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2014 1 (6) 7 Soudoset Oy:n tietopyyntö koskien HKL:n tarjouskilpailua 31H-12 HEL 2013-000633 T 07 01 02 Päätösehdotus päättää hylätä Soudoset Oy:n tietopyynnön 12.12.2012,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2001 N:o 344 349 SISÄLLYS N:o Sivu 344 Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.9.2006 ASIA Myllykoski Paper Oy:lle Itä-suomen ympäristölupaviraston päätöksellä nro 122/05/1, 25.11.2005 myönnetyn ympäristöluvan täytäntöönpanokelpoisuutta

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Lausunto 29.03.2017 EOAK/1047/2017 Asia: LVM/417/03/2013 Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunnonantajan lausunto

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 14 ja 22 maakuntakaavan ja kuntien yhteisen yleiskaavan vahvistusmenettelystä

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta Lakimies Amanda Nikkilä Jätehuolto tänään ja huomenna, LHJ:n omistajapäivä KHO:2016:19 Jätelaki Siirtymäsäännös Jätteenkuljetus

Lisätiedot

Markkina-analyysi Lappi Sodankylä (85) -hankealueen tukikelpoisuudesta

Markkina-analyysi Lappi Sodankylä (85) -hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 18.1.2013 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1736/9520/2012 Markkina-analyysi Lappi Sodankylä (85) -hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen

Lisätiedot

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Siilinjärvi (108)- hankealueen tukikelpoisuudesta

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Siilinjärvi (108)- hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 14.12.2012 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1771/9520/2012 Markkina-analyysi Pohjois-Savo Siilinjärvi (108)- hankealueen tukikelpoisuudesta

Lisätiedot

/4/96. Oikeustoimittajat ry Journalistiliitto Hietalahdenkatu 2 B HELSINKI PÄÄTÖS KANTELUUN

/4/96. Oikeustoimittajat ry Journalistiliitto Hietalahdenkatu 2 B HELSINKI PÄÄTÖS KANTELUUN 14.2.1997 488/4/96 Oikeustoimittajat ry Journalistiliitto Hietalahdenkatu 2 B 22 00180 HELSINKI PÄÄTÖS KANTELUUN 1 KANTELUOikeustoimittajat ry pyytää eduskunnan oikeusasiamiehelle 27.2.1996 osoittamassaan

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Tikkalansalmen raittisillan rakentamisajan jatkaminen, Sotkamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä

Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä Teleyritysten ABC -koulutus 12.10.2016 Mitä tarkoittaa olla teleyritys ja Viestintäviraston asiakas? Saara Punkka Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä Viestinnän välittäminen Yleinen teletoiminta Verkkotoimilupaa

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Liikennevirasto Lausunto 30.05.2017 LIVI/3067/00.03.02/2017 Asia: OM 17/41/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleisiä huomioita

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1307/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386 Annettu julkipanon jälkeen 8.1.2008 ASIA Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Loimaa HAKIJA

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) VALITUSOSOITUS Valitusoikeus Kunnanvaltuuston päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 24.4.2013 23 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto 34 37, 39-41 Kiellon peruste Kiellon peruste Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot