14 20 tomus er osik u V

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "14 20 tomus er osik u V"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2014

2

3 Sisältö Valitus on yksilön ja yhteisön oikeussuoja Korkein hallinto-oikeus on myös valtioneuvoston valvoja Asemasta ja roolista yhteiskunnassa Julkisuuskysymykset ovat asialistalla Viestintämarkkinat KHO:n käytännössä Kuntauudistus sekä sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden uudistukset Ympäristöön ja maankäyttöön liittyviä asioita Korkein hallinto-oikeus voi myös pyytää unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua Kolme tärkeää asiaa vuodelta Tilastot Projektityöskentelyllä tehokkuutta Asian viivytyksetön käsittely on lapsen etu KHO:n antamat lausunnot Tilastot näyttävät korkeimman hallintooikeuden työmäärän ja asioiden kirjon KHO:n työtilanne Korkeimman hallinto-oikeuden työtilasto vuodelta 2014 Korkein hallinto-oikeus oli hienosti esillä Porissa Korkeimman hallinto-oikeuden henkilökunta Asiointi ja yhteystiedot

4 2 Valitus on yksilön ja yhteisön oikeussuoja Valitella saatetaan epäonnea, huonoja säitä tai melkein mitä hyvänsä. Kansalainen saattaa valittaa epäkohdista mediassa, antaa valitukseksi kutsumaansa palautetta tuotteen myyjälle tai valmistajalle tai ilmaista valitukseksi otsikoimaansa palautetta poliittiselle päättäjälle, yritysjohdolle tai miksei myös erilaisille laillisuusvalvojille. Tosin kirjelmöinti eduskunnan oikeusasiamiehelle, oikeuskanslerille tai vaikkapa sosiaali- tai terveysasiassa aluehallintovirastolle tai Valviralle on tarkkaan ottaen kantelemista, ei valittamista. Näissä on vissi ero. Muutenkin valittaminen tarkoittaa eri yhteyksissä hyvinkin erilaisia asioita ja sanaan liitettävät mielikuvat saattavat olla myös kielteisiä. Tuomioistuinten kohdalla valittaminen merkitsee kaikessa yksinkertaisuudessaan arvoneutraalilla tavalla asian säännönmukaista vireillepanoa eli muutoksen hakemista viranomaisen tai alemman tuomioistuimen päätökseen. Toisin sanoen kysymys on laissa turvatusta mahdollisuudesta saattaa hallintoviranomaisen päätöksen lainmukaisuus tuomioistuimen tutkittavaksi tai, asian myöhemmässä vaiheessa, vastaavasti alemman tuomioistuimen päätöksen laillisuus ylemmän tuomioistuimen tutkittavaksi. Tämä hallinnon laillisen toiminnan ja yksilön oikeuksien kannalta tärkeä mahdollisuus kuuluu niille yksilöille ja yhteisöille, joita asia riittävän suoranaisella tavalla koskee. Yleisen kunnallishallinnon asioissa valitusoikeus on lisäksi jokaisella kunnan jäsenellä. Pyrkimyksestä oikeustilan vakiinnuttamiseen johtuu, että valitus on tehtävä määräajassa, yleensä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Muussa tapauksessa hallintopäätös tai alemman tuomioistuimen päätös saavuttaa lainvoiman ja sitovuuden. Eräissä tapauksissa on ennen tuomioistuimeen valittamista haettava määräajassa oikaisua toimivaltaiselta hallintoviranomaiselta tai, kuten usein verotuksen piirissä, erityiseltä oikaisulautakunnalta. On myös huomattava, että vain toimivaltainen tuomioistuin (jos mahdollinen hallinnollinen oikaisu ja eräät sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnat sivuutetaan) voi kumota päätöksen tai osassa tapauksia myös muuttaa sitä. Kantelu laillisuusvalvontaviranomaisille ei tähän koskaan voi johtaa eikä korvata muutoksenhakua tuomioistuimessa. Määräajassa tehtävän valituksen sekoittaminen erilaisiin kanteluihin siis johtaa oikeudenmenetyksiin. Mediallakin olisi jo otsikkotasolla tekemistä väärinkäsitysten kitkemiseksi. Toisinaan julkisuudessa muutoksenhausta eli asian vireilletulosta hallintotuomioistuimessa käytetään outoa termiä valituskierre, joskus hätäisesti jo ennen valitusajan päättymistä. Tai saatetaan puhua valitusruletista, ehkä samaa tarkoittaen tai jopa jo asioiden lopputuloksiakin ennakoiden. Me hallintotuomioistuimissa toimimme kuitenkin lakia soveltaen, emme sattumanvaraisesti emmekä omien mieltymystemme mukaan. Toivottavasti mahdollisimman usein tässä onnistummekin, näin silloinkin, kun sovellettavat säännökset eivät ole kaikkein selkeimpiä. Kunnioitamme myös hallintoviranomaisen harkinnan sitä osaa, jota kutsutaan tarkoituksenmukai-

5 suusharkinnaksi, jos sellaista lainsäätäjä viranomaiselle on osoittanut. Asiakkaille tämän eron huomaaminen ei välttämättä ole helppoa. Hallintotuomioistuimelle saapunut asia on yleensä kypsä ratkaistavaksi vasta, kun kaikki osapuolten kuulemiset on hoidettu ja tarvittavat selvitykset on hankittu. Mitä enemmän osapuolia on ja mitä hankalampi on itse asia, sitä vaativampi jo tämä vaihe on. Silti kaikissa tapauksissa pyrimme voimavarojemme rajoissa mahdollisimman tehokkaaseen käsittelyyn ja laadukkaaseen lopputulokseen. Viimekätinen arvio jää aina muille. Eräs seikka usein unohdetaan. Valituksen hylkääminen ei nimittäin tarkoita sitä, että valitus olisi ollut turha tai että asian lopputulos olisi ollut ennalta itsestään selvä. Kun asian ratkaisu on päätöksen antamiseen saakka avoimena, on siis myös virheellistä ajatella, että käsittely tuomioistuimessa pelkästään viivyttäisi itselle tärkeän asian tai hankkeen etenemistä, kun kuitenkin juuri sen asian tai hankkeen toteutuminen vielä kokonaan riippuu tuomioistuimen vastauksesta. Hallintolainkäyttöasioiden ylimmässä ja viimeisessä oikeusasteessa eli KHO:ssa on perinteisesti ollut mahdollisuus rajoituksettomaan muutoksenhakuun. Asioiden suuren määrän vuoksi useissa asiaryhmissä on jo pitkään ollut käytössä valituslupajärjestelmä. Toisin sanoen KHO:n asiaratkaisu annetaan tällöin lähinnä vain, jos kysymys olisi lainsoveltamista hallinnossa tai alemmissa tuomioistuimissa ohjaavasta ennakkopäätöksestä. Valituslupa on käytössä esimerkiksi verotuksessa ja ulkomaalaisasioissa. Jatkossa valitusluvan käyttöala tulee entisestään olennaisesti lisääntymään. Tämä ei tietenkään koske asioita, joissa KHO on ensimmäinen ja ainoa muutoksenhakuaste. Näin on esimerkiksi valtioneuvoston yleisistunnon päätöksiä koskevassa muutoksenhaussa. Lopuksi oikaisen tässä yleisen väärinkäsityksen, joka koskee KHO:n asemaa ylimpänä tuomioistuimena. Sen päätöksistähän ei enää saa valittaa minnekään. Sitä ilmentää myös ratkaisujen lopusta löytyvä vuosisatoja vanha ilmaus Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot. Silti usein kuulee tai lukee mainittavan, että joku on aikeissa valittaa KHO:n päätöksestä EU:n tuomioistuimeen tai Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Kumpikaan ei ole mahdollista. Tosin ihmisoikeusvalitus Suomen valtiota vastaan voidaan tehdä sellaisessakin asiassa, jossa KHO on antanut ratkaisunsa. Kyse on kuitenkin eri prosessista, eivätkä kansallisen jutun muut mahdolliset osapuolet ole siinä asianosaisina. Pekka Vihervuori

6 4 Korkein hallinto-oikeus on myös valtioneuvoston valvoja Asemasta ja roolista yhteiskunnassa Kari Kuusiniemi Korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Leijonanosa sisään tulevista valituksista kohdistuu hallinto-oikeuksien päätöksiin. KHO ratkaisee ensimmäisenä muutoksenhakuasteena myös valtioneuvoston ja sen ministeriöiden päätöksistä tehtyjä valituksia. Hallintolainkäyttölain mukaan valtioneuvoston ja ministeriön päätöksestä saa tehdä valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. Vuonna 2014 korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehtiin 92 valitusta valtioneuvoston ja ministeriöiden päätöksistä. Valitukset koskivat muun muassa asiakirjojen julkisuutta, radiotoimintaa, postipalveluja ja kunta- ja palvelurakenneuudistusta sekä erilaisia ympäristöön ja maankäyttöön liittyviä asioita. Tulevaisuuden kehityssuunta on, että yhä harvemmissa asioissa korkein hallinto-oikeus on ensimmäinen tuomioistuin. Ainakin rutiiniluonteisissa asioissa muutoksenhakutie ministeriöiden päätöksistä ohjataan ensiasteena hallinto-oikeuteen. Näin valituslupajärjestelmän käyttöönotto KHO:ssa tulee mahdolliseksi tällaisissakin asioissa.

7 5 Julkisuuskysymykset ovat asialistalla Mikko Rautamaa Ministeriöiltä voidaan asemansa ja tehtäviensä perusteella edellyttää julkisuuslainsäädännön vankkaa tuntemusta ja pyrkimystä julkisuusperiaatteen toteuttamiseen. KHO:n ratkaistaviksi viime vuosina tulleiden valitusasioiden perusteella ministeriöt eivät tässä ole aina kuitenkaan onnistuneet. Vuosina annettiin yhteensä 14 asiaratkaisua ministeriöitten asiakirjapyynnön epäämispäätöksistä tehtyihin valituksiin. Jokainen näistä valituksista hyväksyttiin joko kokonaan tai osittain. Päätösten kumoamisosuus on poikkeuksellinen ja osoittaa julkisuuslainsäädännön soveltamisen olleen ainakin eräille ministeriöille vaikeaa. Vuonna 2014 ratkaistujen asioiden kohdalla lopputulosjakauma on toisenlainen. Kuudesta asiasta kahdessa päädyttiin ministeriön päätöksen kumoamiseen joko kokonaan tai osittain ja neljä valitusta hylättiin. Asiat olivat tyypillisiä ministeriöiden julkisuusasioita. Ne koskivat esimerkiksi julkisuuslain sovellettavuutta erilaisiin valmistelu- ja selvitysaineistoihin ja julkiseksitulon ajankohtaa. Salassapitokysymykset liittyivät muun ohella liikesalaisuusproblematiikkaan. Ratkaisu KHO T 3597 koski eräiden kansainvälisen tutkimushankkeen Kestävän kasvun malli yhteydessä laadittujen asiakirjojen salassapidettävyyttä ja julkiseksi tulemisen ajankohtaa. Englanninkielisten case-tutkimusten ja osateemojen analyysien katsottiin olleen valmiita käyttötarkoitukseensa sekä osana tutkimushanketta että valtioneuvoston tulevaisuusselonteon valmistelua palvelevina siinä vaiheessa, kun valtioneuvoston kanslia oli toimittajan asiakirjapyynnön ratkaissut. Ne olivat siten julkisuuslain 6 :n 1 momentin 5 kohdan perusteella olleet jo tuolloin lähtökohtaisesti julkiset, vaikka tulevaisuusselontekoa ei vielä ollut hyväksytty eikä tutkimushankkeen loppuraporttia ollut julkaistu. Case-tutkimukset ja osateemojen analyysit eivät olleet tutkimussuunnitelmia eivätkä muokattuun sisältöönsä nähden myöskään tutkimuksen perusaineistoa eivätkä siten julkisuuslain 24 :n 1 momentin 21 kohdan perusteella salassa pidettäviä. Ratkaisu KHO T 490 koski myös julkiseksituloajankohtaa. Asiakirjapyyntö oli koskenut energianja sähkönkulutusta kuvaavia BAU-skenaarioita ja niiden taustaoletuksia. Niiden koostaminen oli liittynyt hallituksen sittemmin hyväksymän kansallisen energia- ja ilmastostrategian päivitykseen ja ne olivat sen valmisteluaineistoa. Ratkaisussa todettiin, että valmisteluaineisto ei ollut ollut valmis käyttötarkoitukseensa vielä asiakirjapyynnön ratkaisemishetkellä , vaan selvitystyö oli jatkunut vielä tammikuussa Tähän nähden valmisteluaineisto ei ollut vielä julkinen asiakirjapyyntöä ratkaistaessa ja työ- ja elinkeinoministeriö oli harkintansa perusteella voinut hylätä sen. Ratkaisu KHO T 2976 koski eräitä asiakirjoja, jotka liittyivät vuonna 2011 tehtyyn kauppaan, jossa Fingrid Oyj:n osake-enemmistö oli siirtynyt valtiolle. Työ- ja elinkeinoministeriö oli hyödyntänyt näitä yhtiön osakkeiden arvon määritykseen liittyviä asiakirjoja toimiessaan valtion edustajana osakkeiden ostamista koskevissa neuvotteluissa sekä tarjousten ja sopimusten laadinnassa. KHO hylkäsi asiakirjapyynnön epäävästä päätöksestä tehdyn valituksen todeten muun ohella, että valtio tulee osakehankinnoissaan rinnastaa osakemarkkinoilla toimiviin yksityisiin tahoihin. Fingrid Oyj:n osakkeiden arvoa koskevat selvitykset ovat osakekaupan tekemiseen asti muodostaneet valtion liikesalaisuuden eivätkä niiden sisältämät tiedot ole menettäneet taloudellista merkitystään osakekaupan tekemisen jälkeenkään, sillä tiedoilla voi olla osakemarkkinoilla toimiville talou-

8 Jatkuva ja nopea kehitys on ominaista sähköisen viestinnän markkinoille

9 7 dellista arvoa esimerkiksi tilanteessa, jossa yhtiön osakkeita tulee uudelleen myyntiin. Asiakirjat sisälsivät siten tietoja valtion liikesalaisuudesta. Päätökset KHO T 1966 ja T 3615 liittyivät Kreikan ja/tai Espanjan lainaohjelmien vakuusjärjestelyasiakirjojen julkisuuteen ja muodostivat siten eräänlaisen jatkumon vuonna 2013 ratkaistujen Kreikan vakuussopimusasiakirjojen julkisuutta koskevien asioiden kanssa. Niissä KHO katsoi, että sopimuksiin sisältyvät pankkien liikesalaisuudet olivat sen luonteisia, että ne eivät asiakirjojen antamisen yhteydessä paljastuisi, jos ne eivät samalla olleet yhdistettävissä asiakirjoista ilmenevään tietoon osapuolina olevista pankeista. Ministeriö velvoitettiin antamaan tieto sopimusasiakirjojen sisällöstä pankkien nimiä ja muita yksilöintitietoja paljastamatta. Valtiovarainministeriö oli ensin hylännyt Espanjan vakuussopimusasiakirjoja koskevan pyynnön osittain, mutta asian ollessa KHO:ssa vireillä se antoi asiakirjat niitä pyytäneelle toimittajalle ja jätti vain kansainvälistä investointipankkia koskevat yksilöintitiedot antamatta. Asiassa jäi enää ratkaistavaksi, tuliko nämä yksilöintitiedot antaa. Aikaisemman linjauksensa mukaisesti KHO katsoi ratkaisussa T 1966, että tieto sopimusosapuolena olevan investointipankin nimestä ja muista yksilöintitiedoista oli salattava, jotta sen sopimusasiakirjoihin sisältyvät liikesalaisuudet eivät paljastuisi. Ratkaisu T 3615 liittyi Kreikan ja Espanjan vakuusjärjestelyjen valmisteluaineiston julkisuuteen. Kysymys oli valtiovarainministeriön virkamiesten ja ministeriön toimeksiannosta toimineen ulkomaalaisen asianajotoimiston edustajien välisestä sähköpostiviestinnästä koostuvasta laajasta aineistosta. Kysymys oli siitä, tuliko tähän aineistoon soveltaa julkisuuslakia vai ei. Jälleen kerran tulkintaongelma liittyi julkisuuslain 5 :n 4 momenttiin, jossa lain soveltaminen viranomaisen sisäistä yhteydenpitoa koskeviin asiakirjoihin kytketään siihen, onko asiakirja arkistoitava vai ei. KHO katsoi osan aineistosta jäävän arkistoimisvelvoitteen ulkopuolelle, mutta keskeisen valmisteluaineiston kuitenkin sisältyvän sen piiriin. Näihin asiakirjoihin tuli siten soveltaa julkisuuslakia toisin kuin ministeriö oli katsonut. Asia kuitenkin raukesi tältä osin, kun ministeriö antoi keskeisen valmisteluaineiston salassa pidettäviä yksilöintitietoja lukuun ottamatta asiakirjoja pyytäneelle toimittajalle sinä aikana, kun asia oli vireillä KHO:ssa. Päätöksellä KHO T 2933 ratkaistussa asiassa oli kysymys siitä, sovelletaanko ulkoasiainministeriön vierashallintajärjestelmään julkisuuslakia ja ovatko eräät siihen sisältyvät vierailuja koskevat tiedot salassa pidettäviä. Vierashallintajärjestelmän ei katsottu olevan julkisuuslain 5 :n 4 momentissa tarkoitettu viranomaisen sisäistä työskentelyä varten laadittu asiakirja, vaan asiakirja, johon julkisuuslakia sovelletaan. Tältä osin päätöksessä viitattiin muun ohella siihen, että mainitun lainkohdan soveltamisalaa tulee tulkita suppeasti. Edelleen KHO katsoi, että pyydetyt vierailutiedot olivat salassa pidettäviä diplomaattiseen kanssakäymiseen liittyvien, mutta eivät muiden ministeriöön tehtyjen vierailujen osalta. Ministeriön päätös kumottiin toimittajan valituksesta vastaavilta osin. Diplomaattiseen kanssakäymiseen liittyvien tietojen salassapito perustui Suomen kansainvälisiä suhteita koskevien asiakirjojen julkisuutta ja salassapitoa määrittelevään julkisuuslain 24 :n 1 momentin 2 kohtaan. Viestintämarkkinat KHO:n käytännössä Toni Kaarresalo Viestintämarkkinat ovat laaja käsite, jolla voidaan viitata varsin monenlaisiin viestinvälityksen muotoihin. Viestintämarkkinoiden varsinaisen ydinalueen muodostavat pääasiassa yksilöviestintään perustuvat puhelin- ja tiedonsiirtopalvelujen markkinat sekä joukkoviestintään keskittyvät televisio- ja radiotoiminnan markkinat. Laajassa merkityksessä viestintämarkkinoihin voidaan lukea myös postitoiminta. Erityisesti sähköisen viestinnän markkinoille ominaista on jatkuva ja nopea kehitys. Markkinoiden kehitys näkyy palvelujen käyttäjille muun ohella erilaisina toiminnallisina ja teknisinä muutoksina. Yksityishenkilöiden näkökulmasta viime vuosien ehkä näkyvimmät muutokset ovat liittyneet matkaviestinverkossa tapahtuvan tiedon-

10 8 siirron voimakkaaseen kasvuun, valokuituverkkoihin perustuvien nopeiden laajakaistaliittymien yleistymiseen sekä kiinteiden puhelinliittymien määrän selvään laskuun. Suomen viestintämarkkinat ovat varsin kehittyneet. Kilpailu, markkinoiden muutokset ja tekniikan nopea kehitys edellyttävät viestintämarkkinoilla toimivilta yrityksiltä jatkuvaa sopeutumiskykyä ja investointien huolellista suunnittelua. Yritykset saattavat joutua tekemään merkittäviä investointeja uuden tekniikan edellyttämään infrastruktuuriin samalla, kun liiketoiminnan kannalta aiemmin keskeisen vanhan infrastruktuurin tuottavuus pienenee kysynnän siirtyessä kehittyneempiin palveluihin. Viestintämarkkinoilla toimivien yritysten toimintaympäristöön vaikuttaa olennaisesti myös markkinoihin kohdistuva sääntely. Viestintämarkkinoiden sääntely perustuu keskeisesti Euroopan unionin oikeuteen, ja Euroopan komissiolla on siinä keskeinen rooli. Suomessa viestintämarkkinoiden valvonnasta vastaa Viestintävirasto, joka toimii yhteistyössä komission ja muiden jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten kanssa. Erisuuntaisten intressien yhteensovittamista Viestintämarkkinoiden varsinaista ydinaluetta koskevan lainsäädännön tavoitteena on muun ohella huolehtia kilpailun edistämisestä sekä siitä, että viestintäverkot ja -palvelut ovat teknisesti kehittyneitä, hyvälaatuisia, toimintavarmoja ja hinnaltaan edullisia. Markkinoiden sääntelyssä kilpailun esteiden poistamiseksi ja kilpailun edistämiseksi huomioon tulee kuitenkin ottaa myös yritysten investointien riittävä suojaaminen ja yritysten toimintaan liittyvät riskit. Viestintämarkkinoita koskevan lainsäädännön tavoitteiden yhteensovittaminen ei useinkaan ole yksinkertainen tehtävä. Viestintämarkkinaviranomaisten ja yritysten näkemykset markkinoiden sääntelyn tarpeesta ja sääntelyn asianmukaisista keinoista saattavat poiketa varsin merkittävästi toisistaan. Yllättävän usein myös komissiolla ja Viestintävirastolla on erilaiset käsitykset siitä, miten kansallisia markkinoita tulisi säännellä. Keskeisten toimilupien myöntämiseen taas saattavat vaikuttaa lupien myöntämisen oikeudellisten edellytysten kanssa joskus varsin heikosti yhteensopivat poliittiset vaikuttimet. Viestintämarkkinoilla vaikuttavat erilaiset ja usein erisuuntaiset intressit ovat näkyneet selvästi myös korkeimmassa hallinto-oikeudessa vuoden 2014 aikana käsitellyissä viestintämarkkinoita koskevissa asioissa. Näistä asioista tässä kirjoituksessa käsitellään esimerkinomaisesti asioita, jotka ovat koskeneet huomattavan markkinavoiman teleyrityksille asetettavia velvollisuuksia, postitoimintaa ja televisiomainonnan sääntelyä. Sisällöltään erilaisia asioita ovat yhdistäneet merkittävät oikeudelliset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset intressit.

11 9 Huomattavan markkinavoiman yrityksen velvollisuudet Viestintäviraston on viestintämarkkinoiden kilpailutilanteen selvittämiseksi tehtävä merkityksellisistä markkinoista säännöllisin väliajoin markkina-analyysi. Viraston on määrättävä teleyritys huomattavan markkinavoiman (HMV) yritykseksi, jos sillä markkina-analyysin perusteella havaitaan olevan taloudellista vaikutusvaltaa, jonka turvin se voi toimia huomattavassa määrin riippumattomana kilpailijoista, kuluttajista tai muista käyttäjistä. Viraston on asetettava HMV-yritykselle tarpeelliset velvollisuudet kilpailun esteiden poistamiseksi tai kilpailun edistämiseksi. HMV-yritykseksi määräämistä ja velvollisuuksien asettamista koskevista päätöksistä valitetaan suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Ratkaisuissa KHO 2014:156 sekä KHO T oli kysymys teleyrityksille kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinoilla asetetuista velvollisuuksista. Viestintävirasto oli katsonut useiden teleyritysten olevan kyseisillä markkinoilla HMV-yrityksen asemassa ja asettanut niille erilaisia velvollisuuksia. Viestintävirasto oli muun ohella asettanut ensimmäistä kertaa velvollisuuden noudattaa eräiden keskeisten hyödykkeiden hinnoittelussa viraston päätöksellä myöhemmin asetettavaa enimmäishintaa. Enimmäishintaa koskevan velvollisuuden asettamisen taustalla oli muun ohella komission tätä edellyttänyt kannanotto. Viestintäviraston päätöksistä valittaneet teleyritykset kyseenalaistivat HMV-asemansa perusteet ja asetettujen velvollisuuksien lainmukaisuuden. Teleyritykset katsoivat muun ohella, että markkinoita ja niiden kilpailuolosuhteita ei ollut asianmukaisesti selvitetty eikä varsinkaan enimmäishintaa koskevan velvollisuuden asettamiselle ollut perustetta. KHO kumosi Viestintäviraston päätökset siltä osin kuin valittajille oli asetettu velvollisuus noudattaa enimmäishintaa. KHO katsoi, että päätöksistä tai asiassa saadusta selvityksestä muutoin ei ollut mahdollista todeta enimmäishintaa koskevan velvollisuuden asettamisen olleen viestintämarkkinalain edellyttämällä tavalla välttämätöntä. Osittain velvollisuuden asettamiselle ei ollut viestintämarkkinalaissa säädettyä perustetta senkään vuoksi, että lievempiä sääntelykeinoja ei ensin ollut kokeiltu. Komission kannanotto enimmäishintaa koskevan velvollisuuden asettamisesta ei muodostanut sellaisenaan perustetta asettaa velvollisuutta, jonka asettamiselle ei ollut viestintämarkkinalaissa säädettyjä edellytyksiä. Sen sijaan KHO katsoi, että Viestintäviraston päätökset eivät olleet valittajien esittämillä perusteilla lainvastaisia merkityksellisen markkinan määrittelyn, HMV-yritykseksi määräämisen tai muiden HMV-velvollisuuksien kuin enimmäishintaa koskevan velvollisuuden asettamisen osalta. Näiltä osin valitukset hylättiin. Ratkaisussa KHO 2014:157 oli puolestaan kysymys

12 10 teleyritykselle tukkutason laajakaistapalvelujen markkinoilla asetetuista velvollisuuksista. Viestintävirasto oli katsonut teleyrityksen olevan HMV-yrityksen asemassa eräillä maantieteellisillä alueilla ja asettanut sille tältä osin erilaisia velvollisuuksia. Pääkaupunkiseudun osalta virasto oli sen sijaan katsonut, että teleyritystä ei ollut enää määrättävä HMV-yritykseksi, eikä ollut siten asettanut sille tältä osin velvollisuuksia. Viestintäviraston päätöksestä valitti HMV-yrityksen kilpailija, jonka liiketoiminta perustui osin HMV-yrityksen tarjoamiin tukkutason laajakaistapalveluihin. Kilpailija katsoi muun ohella, että perusteita HMV-aseman poistamiselle pääkaupunkiseudulla ei ollut ja asetettujen HMV-velvollisuuksien olisi tullut olla sisällöltään kattavammat. KHO katsoi, että Viestintäviraston päätös ei perustunut virheelliseen menettelyyn eikä ollut muutoinkaan kilpailijan esittämillä perusteilla lainvastainen. Kilpailijan valitus hylättiin. ja rahoituksen perusteisiin, mistä syystä velvollisuuden asettaminen oli omiaan vaikuttamaan yleispalveluyrityksen ja muiden kyseisiä palveluja tarjoavien yritysten väliseen kilpailutilanteeseen. Yleispalveluyrityksen kilpailija tarjosi niitä palveluja, joita koskevasta yleispalveluvelvollisuudesta asiassa oli kysymys. Viestintäviraston päätöksessä kilpailijan asemaa oli tarkasteltu osana velvollisuuden asettamista koskevaa arviointia. KHO katsoi, että Viestintäviraston päätös vaikutti yleispalveluyrityksen kilpailijaan valitusoikeuden perustavalla tavalla, kun valitusoikeutta koskevia kansallisia säännöksiä tulkittiin postidirektiivistä johtuvat vaatimukset huomioon ottaen. Hallinto-oikeuden päätös kumottiin ja asia palautettiin hallinto-oikeudelle uudelleen käsiteltäväksi. Televisiomainonnan sääntely Postitoiminta Ratkaisu KHO 2014:153 koski valtioneuvoston päätöstä kirjelähetyksiä koskevan toimiluvan myöntämisestä. Toimilupaa hakenut yritys katsoi valituksessaan muun ohella, että valtioneuvoston sille myöntämän toimiluvan lupaehdoissa oli asetettu postilain vastaisesti vastaavan tasoisia velvoitteita kuin yleispalvelun tarjoajalle. KHO kumosi valtioneuvoston päätöksen useiden lupaehtojen osalta ja palautti asian tältä osin valtioneuvostolle uudelleen käsiteltäväksi. Ratkaisussa KHO 2014:140 oli kysymys valitusoikeudesta tilanteessa, jossa Viestintävirasto oli nimennyt postiyrityksen eräiden postipalvelujen tarjontaan velvolliseksi yleispalveluyritykseksi ja tästä päätöksestä yleispalveluyrityksen kilpailija oli valittanut. Hallinto-oikeus oli jättänyt kilpailijan valituksen tutkimatta katsoen, että tällä ei ollut valitusoikeutta, koska päätös ei vaikuttanut välittömästi sen oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen. KHO totesi, että postilain mukaisen yleispalveluvelvollisuuden asettaminen vaikutti velvollisuuden kohteena olevien palvelujen tarjonnan, hinnanmuodostuksen Korkein hallinto-oikeus esitti välipäätöksellään KHO 2014:116 unionin tuomioistuimelle ennakkoratkaisupyynnön televisiomainontaa koskevien unionin oikeuden säännösten tulkinnasta. Asia (C-314/14) on tällä hetkellä vireillä unionin tuomioistuimessa. Ennakkoratkaisupyynnön taustalla olleessa pääasiassa Viestintävirasto oli antanut televisiotoimintaa harjoittavalle yhtiölle huomautuksen ja edellyttänyt yhtiön muuttavan toimintaansa. Viraston mukaan yhtiön mainosten välissä esittämät katkotunnukset eivät olleet lainmukaisia ja yhtiö oli ylittänyt laissa säädetyn mainosajan enimmäiskeston. Katkotunnusten lainmukaisuuden osalta asiassa oli kysymys keskeisesti siitä, voitiinko mainokset erottaa muusta ohjelmasisällöstä ohjelman lopputekstien aikana jaetussa kuvatilassa esitetyillä menupohjilla, joissa esiteltiin tulevia ohjelmia. Mainosajan enimmäiskestoa koskevien säännösten noudattamisen osalta asiassa oli ratkaistava, oliko enimmäiskestoa määriteltäessä mainosaikaan luettava niin sanotut mustat sekunnit eli ohjelmien, mainoskatkojen ja yksittäisten mainosten välissä lyhytaikaisesti näytettävät mustat kuvat, joiden tarkoituksena on erottaa mainitut sisällöt toisistaan.

13 11 MUUTOKSENHAKU- JA OIKAISULAUTAKUNNAT VALTIONEUVOSTO JA MINISTERIÖT EVANKELISLUTERILAINEN KIRKKO JA ORTODOKSINEN KIRKKO VEROTUKSEN OIKAISULAUTAKUNTA KUNNAT JA KUNNALLISET VIRANOMAISET VALTION PAIKALLISHALLINTO MAAKUNTIEN LIITOT ALUEHALLINTOVIRASTOT ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSET KESKUSVIRASTOT KILPAILU- JA KULUTTAJAVIRASTO, ENERGIAMARKKINAVIRASTO JA VIESTINTÄVIRASTO SAAMELAISKÄRÄJÄT KESKUSVEROLAUTAKUNTA AHVENANMAAN MAAKUNNAN HALLITUS VAKUUTUSOIKEUS HALLINTO-OIKEUDET HELSINGIN, HÄMEENLINNAN JA ITÄ-SUOMEN, POHJOIS-SUOMEN, TURUN JA VAASAN HALLINTO- OIKEUDET SEKÄ AHVENANMAAN HALLINTOTUOMIOISTUIN MARKKINAOIKEUS KORKEIN HALLINTO-OIKEUS Hallintoviranomaisten päätöksistä valittaminen vuoden 2014 lopussa. Yksilöllistä ja yleistä vaikuttavuutta Viestintämarkkinoita koskeviin asioihin liittyy usein merkittäviä oikeudellisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia intressejä. KHO:n päätökset vaikuttavat yksittäisten yritysten lisäksi viestintämarkkinoiden yleisiin toimintaedellytyksiin ja sitä kautta yhteiskunnan toiminnan ja kilpailukyvyn kannalta keskeisiin tekijöihin. Viestintämarkkinoita koskevia KHO:n päätöksiä odotetaan ja seurataan. KHO on ainoa muutoksenhakuaste useissa viestintämarkkinoita koskevissa keskeisissä asioissa, kuten monissa toimilupa-asioissa sekä asioissa, jotka koskevat HMV-yritykseksi määräämistä, HMV-velvollisuuksien asettamista ja noudattamista sekä teleyrityksen nimeämistä yleispalveluyritykseksi. Tämä asema asettaa muun ohella asioiden käsittelylle ja päätöksenteon joutuisuudelle erityisiä vaatimuksia. Oikeudellisesti ja taloudellisesti haastavissa viestintämarkkina-asioissa näihin vaatimuksiin on mahdollista vastata asianmukaisesti vain, jos toiminnan riittävät taloudelliset ja henkilölliset resurssit varmistetaan. Kuntauudistus sekä sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden uudistukset Outi Suviranta Kuntarakenteen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden erilaiset muutokset ja muutoshankkeet olivat julkisuudessa ja poliittisessa päätöksenteossa laajasti esillä vuonna Valtioneuvostolle on uudistuksia koskevassa lainsäädännössä annettu toimivaltaa velvoittaa kuntia yhteistoimintaan sosiaali- ja terveydenhuollossa kuntien oman

14 12 kannan vastaisesti. Valtioneuvostolle on myös annettu toimivaltaa päättää niin sanottujen kriisikuntien yhdistämisestä toisiin kuntiin kuntien vastustuksesta huolimatta. KHO ratkaisi vuonna 2014 kaksi yhteistoimintaan velvoittamista koskevaa asiaa ja kaksi kuntien yhdistymistä koskevaa asiaa. Kuntien yhteistoimintaa koskevissa asioissa valittajina olivat velvoitettujen kuntien kunnanhallitukset. Kuntien yhdistämistä koskevissa asioissa valitusoikeus on myös kuntalaisilla ja valittajina oli yhdistämisen kohteena olevien kuntien kuntalaisia. Valtioneuvoston päätökset kuntien velvoittamisesta yhteistoimintaan Molemmissa KHO:n vuonna 2014 ratkaisemissa kuntien yhteistoimintaan velvoittamista koskevissa asioissa yhteistoimintaan velvoitettu kunta oli päättänyt irtautua aiemmasta sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoimintarakenteesta ja ulkoistaa sosiaali- ja terveyspalvelujen hoitamisen yksityiselle palvelujen tuottajalle. Päätökset koskivat Tohmajärven kuntaa, jonka valtioneuvosto velvoitti yhteistoimintaan Kiteen kaupungin kanssa (KHO 2014:144), ja Kärsämäen kuntaa, joka oli velvoitettu yhteistoimintaan Selänne-kuntayhtymän kuntien kanssa (KHO 2014:195). Tohmajärveä koskevan päätöksen KHO kumosi lainvastaisena. Kärsämäkeä koskevassa asiassa valitus sen sijaan hylättiin ja valtioneuvoston päätös jäi voimaan. Kuntien valituksissa esitettiin, että valtioneuvoston toimivalta velvoittaa kunta yhteistoimintaan on kunnallisen itsehallinnon perustuslainsuojan vastainen ja että valtioneuvostolla ei päätöksenteon aikaan enää ollut toimivaltaa tehdä kuntaa yhteistoimintaan velvoittavaa päätöstä. Vedottiin myös siihen, että kuntaa ei lain sanamuodosta johtuen olisi voitu velvoittaa jatkamaan aiempaa yhteistoimintaansa. Valtioneuvoston päätöstä vaadittiin kumottavaksi myös siitä syystä, ettei yhteistoiminta-alueen väestöpohjavaatimus täyttyisi. Nämä kaikki valitusperusteet KHO hylkäsi. Tohmajärven kuntaa koskevan valtioneuvoston päätöksen KHO kuitenkin kumosi, koska se piti päätöstä siihen sisältyvistä yhteistoiminta-alueen päätöksentekoa koskevista määräyksistä johtuen kuntien itsehallinnon perustuslaillisen suojan vastaisena. Tohmajärven kunta oli aikanaan tehnyt yhteistoimintasopimuksen Kiteen kaupungin ja Kesälahden kunnan kanssa. Kitee ja Kesälahti olivat kuitenkin sittemmin yhdistyneet. Tästä syystä valtioneuvoston päätöksellä Tohmajärvi oli velvoitettu yhteistoimintaan vain Kiteen kanssa ja samalla oli määrätty näiden kahden kunnan muodostaman yhteistoiminta-alueen päätöksentekojärjestelmästä. Näiden määräysten perusteella Kiteen kaupungilla olisi ollut yksin määräysvalta. KHO piti perustuslakivaliokunnan aiemmin esittämän tulkinnan mukaisesti kunnan velvoittamista tällaiseen asetelmaan kunnallisen itsehallinnon vastaisena. Valtioneuvoston päätökset kuntien yhdistämisestä Kuntien yhdistymistä koskevissa asioissa sovellettavaksi tulivat kuntarakennelakiin vuonna 2013 otetut erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevia kriisikuntia koskevat säännökset. Valtioneuvosto oli päättänyt Liedon kunnan ja kriisikuntana pidetyn Tarvasjoen kunnan yhdistymisestä (KHO 2014:197) sekä Porin kaupungin ja kriisikuntana pidetyn Lavian kunnan yhdistymisestä (KHO T 4118). Valtioneuvosto oli päättänyt kuntien yhdistymisestä, vaikka ensin mainitussa asiassa Lieto ja jälkimmäisessä sekä Pori että Lavia olivat vastustaneet yhdistymistä. Ensin mainitussa asiassa KHO:een valitti joukko lietolaisia ja jälkimmäisessä yksi lavialainen. Valituksissa vedottiin muun ohella siihen, että sovellettavaa lainsäädäntöä tai ainakin valtioneuvoston päätöksiä, joilla myös kunta, joka ei ole kriisikunta, on pakotettu kuntaliitokseen, on pidettävä kunnallisen itsehallinnon perustuslaillisen suojan vastaisina. KHO viittasi päätöksissään siihen, että valtioneuvoston soveltama lainsäädäntö oli säädetty perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella. Perustuslakivaliokunta oli lausunnossaan kiinnittänyt erikseen huomiota esitetyn säännök-

15 Lunastus voi perustua maankäyttö- ja rakennuslakiin tai luonnonsuojelulakiin

16 14 sen merkitykseen sellaisten kuntaliitoksia vastustavien kuntien kannalta, jotka eivät ole kriisikuntia. Pakkoliitosten taustalla olevat intressit oikeuttivat näinkin merkittävän kajoamisen kunnalliseen itsehallintoon. Valtioneuvoston päätökset eivät olleet perustuslain vastaisia. Valitukset hylättiin. Ympäristöön ja maankäyttöön liittyviä asioita Kari Kuusiniemi Lunastusluvan myöntäminen kuuluu säännön mukaan valtioneuvoston toimivaltaan. Kiinteän omaisuuden pakkolunastaminen on perustuslain mukaan mahdollista yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan. Yleinen tarve arvioidaan hallintoviranomaisen, valtioneuvoston tai tietyissä tapauksissa ministeriön, päätöksellä. Korvausten määrääminen kuuluu lunastustoimitukseen. Muutoksenhaku lunastuslupapäätöksistä etenee hallintolainkäytön linjaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Lunastustoimituksen toimitusmiesten päätöksestä valitetaan maaoikeuteen ja valitusluvalla edelleen korkeimpaan oikeuteen. Yleisen lunastuslain lisäksi niin sanottuja erityisiä lunastusperusteita on lukuisissa laeissa. Tyypillisimmin lunastus voi perustua maankäyttö- ja rakennuslakiin tai luonnonsuojelulakiin. Näissä tapauksissa lunastusluvan myöntää useimmiten ympäristöministeriö, jonka päätöksestä saa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valtioneuvoston toimivaltaan kuuluvista lunastuslupa-asioista tyypillisimmin KHO:ssa esiintyy voimajohtojen tarvitseman alueen käyttöoikeuden lunastuksia. Myös maakaasuputkilunastuksia päätyy korkeimpaan hallinto-oikeuteen silloin tällöin. Useimmiten valituksissa kiistetään yleisen tarpeen olemassaolo sekä katsotaan lunastuksesta yksityiselle edulle aiheutuvan haitan olevan suurempi, kuin siitä yleiselle edulle saatavan edun (intressivertailuedellytys) ja valitun toteuttamisvaihdon olevan haitallisempi kuin valituksessa ehdotetun (vaihtoehtoedellytys). Usein valituksissa on myös kysymys maisema- ja luontoarvoista, joiden perusteella vaaditaan johdon sijoittamista maakaapeliin tai luontokohteen kiertävän linjauksen valintaa. KHO T 2997 on yksi esimerkki voimajohdon lunastusluvasta. Valtioneuvosto oli antanut Fortum Sähkönsiirto Oy:lle, nykyisin Caruna Oy, luvan lunastamalla hankkia pysyvän käyttöoikeuden 110 kilovoltin sähkönsiirtojohtoa (Kallela Tarvasjoki) ja tiedonsiirtolaitteita varten tarvittaviin hakemuksessa lueteltujen kiinteistöjen alueisiin Tarvasjoen kunnassa. Asian erityispiirre oli, että lunastuslupa oli myönnetty toiseen paikkaan kuin maakuntakaavan johtovaraus osoitti. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Tarvasjoen kunnan ja eräiden kiinteistönomistajien valitukset. Lunastusluvan myöntämishetkellä voimassa ollut maakuntakaava oli vahvistettu vuonna Asiassa esitetyn selvityksen perusteella valittu linjaus oli sähkönsiirron luotettavuuden kannalta vanhan maakuntakaavan mukaista linjausta parempi. Kaavan mukainen johtolinjaus olisi pidempi kuin lunastusluvan mukainen linjaus. Näin ollen lunastettavan alueen pinta-ala olisi suurempi ja johdon rakentaminen kalliimpaa. Maakuntakaavan mukainen linjaus sijoittuisi lähemmäksi eräitä asuinrakennuksia kuin lunastusluvan mukainen linjaus. Molemmat linjaukset kulkevat pelto- ja metsäalueiden halki. Maankäyttö- ja rakennuslaissa ei nimenomaan kielletä lunastusluvan myöntämistä vastoin maakuntakaavaa. Lunastuslupapäätös ei vaikeuttanut maakuntakaavan toteuttamista eikä se muutoinkaan ollut lainvastainen sillä perusteella, että lunastuslupa on myönnetty johtolinjaukselle, joka ei ollut kaavaan merkityn johtolinjauksen mukainen. Asiassa ei liioin ole ilmennyt, että maakuntakaavasta poikkeavan johtolinjauksen valinta olisi perustunut epäasiallisiin vaikuttimiin. Maakuntakaavat Maakuntakaavat, toisin kuin kuntakaavat, vahvistetaan ympäristöministeriön päätöksellä. Ministeriö tutkii alistettavan kaavapäätöksen lainmukaisuuden arvioinnin yhteydessä maakuntaliiton kaavan hyväksymispäätöksestä tehdyt kunnallisvalitukset. Ministeriön päätökses-

17 15 tä saa luonnollisesti valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Siltä osin kuin kaava on jätetty vahvistamatta, valitusoikeus on kuitenkin vain maakuntaliitolla ja asianomaisella kunnalla. Vuonna 2014 korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin 14 maakuntakaavaa koskevaa valitusta. Useana osana hyväksyttyyn Varsinais-Suomen maakuntakaavaan kohdistui 12 valitusta. Asiat ratkaistiin neljällä päätöksellä (KHO T ). Valittajat olivat pääasiassa yksityishenkilöitä, mutta mukana oli myös maakuntaliitto- ja kuntavalittajia. Yksityishenkilöiden valitukset kohdistuivat hyvin erityyppisiin alueidenkäyttövarauksiin, kun taas kuntatahot valittivat veneväylän vahvistamatta jättämisestä. Uudenmaan ja Pirkanmaan maakuntakaavoihin kohdistui kumpaankin vain yksi valitus. Kummassakin valittajana oli luonnonsuojelujärjestö. Uudenmaan asiassa (KHO T 1020) oli kysymys Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamon sijoittamisesta ja erityisesti varapurkuyhteyden Natura vaikutusarvioinnin tarpeesta. Pirkanmaan kaavavalitus kohdistui turvesuovarauksiin. KHO T 1021 Pirkanmaan asiassa KHO linjasi perusteluissaan tuomioistuimen roolia maakuntakaavan vahvistamispäätökseen kohdistuvaa valitusta ratkaistaessa. Maakuntakaavaa koskevassa asiassa valitus sekä ympäristöministeriölle että korkeimmalle hallintooikeudelle voidaan tehdä vain kuntalain 90 :n 2 momentista tarkemmin ilmenevillä laillisuusperusteilla. Valitusta ei voida tehdä sillä perusteella, että alistettu päätös ei ole tarkoituksenmukainen. Siten myöskään valitusten johdosta ei voida tutkia kaavoitusratkaisujen tarkoituksenmukaisuutta eikä näin ollen sitä, olisiko jokin muu kaavaratkaisu edullisempi tai muutoin tarkoituksenmukaisempi. Ympäristöministeriö ei myöskään voi asiallisesti muuttaa maakuntavaltuuston hyväksymää kaavapäätöstä. Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry asiakumppaneineen on valituksessaan ympäristöministeriölle vaatinut muun ohella, että Pirkanmaan suoluonnon tila -selvityksessä mainitut, luonnoltaan arvokkaat suot tulee esittää kaavakartassa luo-merkinnöin tai muulla tavoin suojeluarvot selkeästi osoittaen. Tällaisen asiallisen muutoksen tekeminen ei ole vahvistamiskäsittelyn ja muutoksenhaun yhteydessä mahdollista, koska se ei kuulu vahvistamis- tai muutoksenhakuviranomaisen toimivaltaan. Yhdistyksen valituksesta oli ollut siten arvioitava, onko kaava ilman valituksessa tarkoitettuja merkintöjä lainvastainen. Maakuntakaava voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain. Ympäristöministeriön päätös ei ole lainvastainen sillä va-

18 lituksessa esitetyllä perusteella, että valituksessa tarkoitettuja soita ei ole osoitettu suojeluarvot turvaavin merkinnöin, vaan ne sijoittuvat vaihemaakuntakaavassa osoitettujen merkintöjen ulkopuolelle ja kokonaismaakuntakaavassakin osin niin sanotuille kaavan valkoisille alueille, joille ei ole osoitettu mitään maankäyttöä ohjaavia merkintöjä tai aluevarauksia. Rakennussuojelu Rakennussuojelua koskevissa asioissa ympäristöministeriöllä on niin ikään vahvistava rooli. Rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) päätös rakennuksen suojelemisesta on alistettava ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Ministeriön ratkaisusta saa laillisuusperusteella valittaa KHO:een. Torniossa sijaitsevaa Vallon taloa koskeva päätös KHO T 2892 oli ensimmäinen uuden lain mukainen suojelua koskeva asiaratkaisu. ELY-keskus oli määrännyt rakennuksen suojeltavaksi, mutta ympäristöministeriö jätti päätöksen vahvistamatta. Suojeluesityksen tehnyt yhdistys valitti KHO:een, joka ei pitänyt ministeriön ratkaisua lainvastaisena. Perustelujen mukaan rakennusperinnön suojelemisesta annettu laki jättää ympäristöministeriön harkintaan sen, onko ELY-keskuksen suojelua koskeva päätös vahvistettava, kun edellytykset päätöksen vahvistamiselle ovat olemassa. Harkinnassa on kuitenkin noudatettava yleisiä hallinto-oikeudellisia periaatteita, jotka rajoittavat hallintoviranomaisen harkintavaltaa hallintopäätöksiä tehtäessä. Päätösharkinnan perusteiden on myös käytävä asianmukaisesti ilmi päätöksen perusteluista. Ympäristöministeriön ratkaisu oli perustunut kokonaisharkintaan, jossa on otettu huomioon Tornion rakennuspe-

19 17 rinnön inventointiin liittyvä yleiskaavoitus, rakennuksen purkamiseen liittyvä myönnetty lainvoimainen lupa, rakennuksen kunnosta saatu selvitys sekä arvio käyttötarkoituksen mukaisista kunnostustoimista ja niiden vaikutus suojeluarvoihin, sekä kunnostuskustannukset. Ympäristöministeriön päätös ei perustunut virheellisiin tosiasioihin, eikä muutoinkaan ollut ilmennyt, että vahvistamisharkinnassa olisi toimittu edellä tarkoitettujen yleisten hallinto-oikeudellisten periaatteiden vastaisesti. Päästökauppa Hallintoviranomaisen on noudatettava yleisiä hallinto-oikeudellisia periaatteita, jotka rajoittavat viranomaisen harkintavaltaa Päästökauppalailla on pantu täytäntöön EU:n päästökauppadirektiivi, jolla puolestaan pyritään saavuttamaan ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevassa Kioton pöytäkirjassa asetetut velvoitteet. Tarkoituksena on saattaa tiettyjen teollisuuden ja energian tuotannon alojen kasvihuonekaasupäästöt, ennen muuta hiilidioksidipäästöt, vähin erin maksullisiksi sekä päästökaton avulla vähentää päästöjä asteittain. Päästöoikeuksien jakamisesta (osin ilmaiseksi) päättää työ- ja elinkeinoministeriö päästökauppalain nojalla. Käytännössä menettely on pitkälle harmonisoitu direktiivillä ja komission päätöksillä. Päätöksessä KHO 2014:163 oli kysymys neljän teollisuusyrityksen valituksesta. Yhtiöt katsoivat, että työja elinkeinoministeriön päätös oli lainvastainen sillä perusteella, että sen taustalla olevat komission päätökset ovat pätemättömiä. Valituksissa esitettiin muun muassa, että komission ei olisi tullut ottaa käyttöön niin sanottua monialaista korjauskerrointa, että teollisuuden päästökatto oli laskettu virheellisesti ja että komission päätöksissä olisi tullut soveltaa niin sanottua komitologiamenettelyä. Koska vain unionin tuomioistuimella on toimivalta ratkaista EU-oikeudellisen säädöksen pätevyys, asioissa oli yhtiöiden vaatimusten mukaisesti pyydettävä ennakkoratkaisu. Unionin tuomioistuimessa on samaan aikaan vireillä vastaavia kysymyksiä Itävallasta, Alankomaista ja Italiasta. KHO tekee päätöksen valitusasioissa saatuaan ennakkoratkaisun.

20 18 Korkein hallintooikeus voi myös pyytää unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua Ennakkoratkaisupyyntömenettelyssä kansallinen tuomioistuin voi esittää unionin tuomioistuimelle kysymyksiä unionin oikeuden tulkinnasta tai pätevyydestä kansallisessa tuomioistuimessa käsiteltävänä olevassa asiassa. Ylimmän kansallisen tuomioistuimen tulee pyytää ennakkoratkaisua asioissa, joiden ratkaisemiseksi unionin oikeuden tulkinta on olennainen. Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on ratkaista pääasia. Unionin tuomioistuimen tulkinta sitoo kansallista tuomioistuinta sen ratkaistessa asiaa. Unionin tuomioistuimen tuomio sitoo myös muita kansallisia tuomioistuimia, joiden käsiteltävänä olevassa asiassa on kysymys samasta tulkintakysymyksestä. Ennakkoratkaisupyyntö edistää kansallisten tuomioistuinten ja unionin tuomioistuimen välistä aktiivista yhteistyötä sekä unionin oikeuden yhtenäistä soveltamista koko Euroopan unionissa. Korkein hallinto-oikeus on tehnyt vuosina yhteensä 45 ennakkoratkaisupyyntöä.

Kunnan päätöksistä voi valittaa

Kunnan päätöksistä voi valittaa Kunnan päätöksistä voi valittaa Omaishoidon tuesta tai omaishoitoa tukevista palveluista päättää oma kotikuntasi. Jos olet tyytymätön kunnan päätöksiin, voit tehdä niistä valituksen. Apua valituksen tekoon

Lisätiedot

Päiväys Datum Dnro Dnr 27.4.2011 YM 15/ 04 /2011 Oikeusministeriö Viite Hänvisning lausuntopyyntö Asia Ärende Lausunto Oikeusministeriö on pyytänyt ympäristöministeriöltä lausuntoa prosessityöryhmän ehdotuksesta

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta 31.8.2009 Dnro 3346/4/07 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, Antero Pohjonen, Antti Annala, Kaija Asunmaa, Kyösti Rahkonen

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, Antero Pohjonen, Antti Annala, Kaija Asunmaa, Kyösti Rahkonen KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA Kunnallisasiaa koskeva valitus MUUTOKSENHAUN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS VALITTAJA VASTAPUOLI Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, 9.10.2015 Keuruun kaupunki

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 11.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1337/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 22.9.2015 15/0466/3 1 (5) Diaarinumero 00262/15/7305 Asia Metsästyslain mukaista poikkeuslupaa koskeva valitus Valittaja Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola

Lisätiedot

Kantelija on antanut valtioneuvoston kanslian selvityksen johdosta vastineen

Kantelija on antanut valtioneuvoston kanslian selvityksen johdosta vastineen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 26.04.2016 Dnro OKV/2177/1/2014 1/5 ASIA Asiakirjan osittainen salassapito KANTELU Kantelija on kantelussaan 19.12.2014 pyytänyt oikeuskansleria tutkimaan valtioneuvoston kanslian menettelyä

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA

KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA ANONYMISOITU PÄÄTÖS 10.06.2016 Dnro OKV/572/1/2015 1/5 KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA Kirjoituksessaan 10.4.2015 oikeuskanslerille kantelija arvostelee peruspalvelukuntayhtymän (jatkossa kuntayhtymä)

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Kantelija ei ole käyttänyt hänelle varattua tilaisuutta vastineen antamiseen.

Kantelija ei ole käyttänyt hänelle varattua tilaisuutta vastineen antamiseen. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.08.2014 Dnro OKV/1650/1/2013 1/5 ASIA Poliisin menettely asiakirjapyyntöä koskevassa asiassa KANTELU A arvostelee oikeuskanslerinvirastoon 16.10.2013 saapuneeksi kirjatussa kantelussaan

Lisätiedot

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain, ajoneuvoverolain 50 ja 53 :n ja polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan autoverolakia,

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa?

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? 1. Huostaanottohakemus Hyvä hallintomenettely hyvä hallintolainkäyttömenettely 2. Tuomioistuimen lupa lapsen tutkimiseen Riitta Eskola Hallinto-oikeustuomari,

Lisätiedot

UUSI POSTILAKI - mitä laki mahdollistaa ja velvoittaa?

UUSI POSTILAKI - mitä laki mahdollistaa ja velvoittaa? UUSI POSTILAKI - mitä laki mahdollistaa ja velvoittaa? Jakelun ajankohtaispäivä 25.11.2010 Viestintäneuvos Elina Normo, Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Postilain käsittelyvaihe hallituksen esityksen

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 26.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1293/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ 1/6 Pääsihteeri Kimmo Kääriä KY MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ Taustaa Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta on valmistelemassa mahdollista omaisuutensa

Lisätiedot

Kaavoituksen muutoksenhaun uudistaminen. Hallitusneuvos Jyrki Hurmeranta Ympäristöministeriö

Kaavoituksen muutoksenhaun uudistaminen. Hallitusneuvos Jyrki Hurmeranta Ympäristöministeriö Kaavoituksen muutoksenhaun uudistaminen Hallitusneuvos Jyrki Hurmeranta Ympäristöministeriö 4.3.2016 Esityksen sisältö 1. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistushankkeiden tilanne 2. Muutoksenhaun kehitys

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Lapinlahti (104) - hankealueen tukikelpoisuudesta

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Lapinlahti (104) - hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 27.2.2015 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 9.3.2016 1767/9520/2012 Markkina-analyysi Pohjois-Savo Lapinlahti (104) - hankealueen tukikelpoisuudesta 1

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

Kaavoituksen ajankohtaispäivä 4.6.2015. Ritva Isomoisio, hallinto-oikeustuomari Turun hallinto-oikeus

Kaavoituksen ajankohtaispäivä 4.6.2015. Ritva Isomoisio, hallinto-oikeustuomari Turun hallinto-oikeus Kaavoituksen ajankohtaispäivä 4.6.2015 Ritva Isomoisio, hallinto-oikeustuomari Turun hallinto-oikeus Pääasiaryhmä rakentaminen Keskim. käsittely- Hallinto-oikeus aika / kk Turku 6,5 Hämeenlinna 8,6 Vaasa

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVAT TOIMILUPAPÄÄTÖKSET Toimiluvat ja hakijat

Lisätiedot

Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa

Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa Esitys perustuu 9.11.2012 hyväksyttyyn väitöskirjaan Unohtuuko vanhus? Oikeustieteellinen tutkimus hallintosopimuksen

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Tikkalansalmen raittisillan rakentamisajan jatkaminen, Sotkamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 14 ja 22 maakuntakaavan ja kuntien yhteisen yleiskaavan vahvistusmenettelystä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 2 900 asiaa vuonna 2008 Korkein oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 kaikkiaan 2 857 asiaa, mikä on 36

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä

Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä Teleyritysten ABC -koulutus 12.10.2016 Mitä tarkoittaa olla teleyritys ja Viestintäviraston asiakas? Saara Punkka Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä Viestinnän välittäminen Yleinen teletoiminta Verkkotoimilupaa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2001 N:o 344 349 SISÄLLYS N:o Sivu 344 Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 16.12.2016 Taltionumero 5353 Diaarinumero 3105/3/16 ja 3181/3/16 1 (5) Asia Valittajat Täytäntöönpanon kieltämistä koskeva valitus 1. Lulu Ranne, Hämeenlinna

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Siilinjärvi (108)- hankealueen tukikelpoisuudesta

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Siilinjärvi (108)- hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 14.12.2012 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1771/9520/2012 Markkina-analyysi Pohjois-Savo Siilinjärvi (108)- hankealueen tukikelpoisuudesta

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I P7_TA-PROV(2012)0294 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. heinäkuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 999/420/2012 JULKINEN 13.11.2012 ASIA Valkeakosken Energia Oy:n jakeluverkkoasiakkaan oikeus omaa sähkönkulutustaan koskevaan tietoon ASIANOSAINEN Valkeakosken Energia

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä Riitta Manninen 3.5.2013 Jaoston tehtävistä Lautakunta ja jaosto sosiaalihuoltolain 6 mukaisesti Sosiaalihuollon toimeenpanoon tämän lain mukaan kuuluvista tehtävistä sekä niistä tehtävistä, jotka muussa

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta Lakimies Amanda Nikkilä Jätehuolto tänään ja huomenna, LHJ:n omistajapäivä KHO:2016:19 Jätelaki Siirtymäsäännös Jätteenkuljetus

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Ministry of the Environment

Ministry of the Environment Ympäristöministeriö Miljöministeriet Ministry of the Environment.../.. 20Q..., r PÄÄTÖS DNr:o YM6/5222/2015 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2015 ASIA Kanta -Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan vahvistaminen

Lisätiedot

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta annettuun

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2011 Taltionumero 844 Diaarinumero 4055/3/10 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

ASIA. Muutoksenhakuviranomaisen päätöstä on noudatettava KANTELU

ASIA. Muutoksenhakuviranomaisen päätöstä on noudatettava KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 26.07.2016 Dnro OKV/1348/1/2015 1/5 ASIA Muutoksenhakuviranomaisen päätöstä on noudatettava KANTELU Kantelijat pyytävät kantelussaan 24.9.2015 oikeuskansleria tutkimaan kaupungin sivistysjohtajan

Lisätiedot

oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa

oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa EDUSKUNNAN VASTAUS 268/2006 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09. Markkinaoikeus nro 366/2009

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09. Markkinaoikeus nro 366/2009 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2011 Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Selostus asiasta Markkinaoikeus

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1307/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

Prof. Kai Kokko Syksy 2011

Prof. Kai Kokko Syksy 2011 Prof. Kai Kokko Syksy 2011 1 kysymys Rakennushankkeessa on kysymys kerrosalaltaan 1 767 neliömetrin suuruisen broilerikasvattamon rakentamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa tarkoitetulla

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

/4/96. Oikeustoimittajat ry Journalistiliitto Hietalahdenkatu 2 B HELSINKI PÄÄTÖS KANTELUUN

/4/96. Oikeustoimittajat ry Journalistiliitto Hietalahdenkatu 2 B HELSINKI PÄÄTÖS KANTELUUN 14.2.1997 488/4/96 Oikeustoimittajat ry Journalistiliitto Hietalahdenkatu 2 B 22 00180 HELSINKI PÄÄTÖS KANTELUUN 1 KANTELUOikeustoimittajat ry pyytää eduskunnan oikeusasiamiehelle 27.2.1996 osoittamassaan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta OTM, VT Kaisa Post 8.2.2016 Hyvä hallinto Perusteet PL 21 :ssä: Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja

Lisätiedot

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla Päätösluonnos 1 (5) Dnro: 25.1.2013 829/9411/2012 Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 1. Teleyritykset, joita päätösluonnos

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSLUPAAN 14-0016-R/ AS OY METSOHOVIN KATETUT TERASSIT/VASTINE VALITUKSEEN 244/00.02.02/2014 VOLTK 17 Juhani Riuttanen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta Muistio 1 (5) Dnro: 31.5.2016 1248/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1309/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Dnro: 24.2.2016 1282/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Lapin liiton ilmoittamaa hankealuetta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 Annettu julkipanon jälkeen 9.2.2006 ASIA Rakennetun penkereen pysyttäminen Naurismonlahdella, Urjala, Vaasan hallinto

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutuminen

Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutuminen Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutuminen Lohjan kaupunginkirjaston Järnefeltinsali 5.5.2011 klo 12.00 16.00 Sosiaaliasiamies Hilkka Kärkkäinen Sosiaalihuollon palvelujen asiakkaalla on: Oikeus

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 17/2002 vp Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 3 päivänä huhtikuuta 2002

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun :n 2 momentin 2 kohta,

Lisätiedot

Valviran asiantuntijan juridinen asema ja vastuu. Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Biomedicum Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto

Valviran asiantuntijan juridinen asema ja vastuu. Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Biomedicum Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Valviran asiantuntijan juridinen asema ja vastuu Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Biomedicum Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Valviran asiantuntijat (ValviraL 5 ; ValviraA 8 ) 1. Pysyvät asiantuntijat

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2004 1 ASIA HAKIJA Siikajoen yhteistarkkailuohjelman vahvistaminen Uljuan tekoaltaan rakentamisen ja Siikajoen säännöstelyyn liittyvän

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI LASTENSUOJELULAIN 92 :n MUUTTAMISEKSI

VANTAAN KAUPUNGIN LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI LASTENSUOJELULAIN 92 :n MUUTTAMISEKSI Oikeusministeriö oikeusministeriö@om.f anna-stiina.tarkka@om.f arja.manner@om.f 1 OM 12/41/2016 VANTAAN KAUPUNGIN LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI LASTENSUOJELULAIN 92

Lisätiedot

Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva)

Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva) Analyysi 1 (6) Tämä markkina-analyysi korvaa Dnro: 14.12.2012 päivätyn analyysin 25.5.2016 1760/9520/2012 Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva)

Lisätiedot