ATK-keskuksen tiedote

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ATK-keskuksen tiedote"

Transkriptio

1 1 Oulun yliopiston ATK-keskuksen tiedote 3/2001

2 6(66,2±ORNDNXX 6LVlOW Hyvää, mutta kiireistä syksyä... 3 Tietoturvapäällikön palsta...5 Tietojärjestelmä- ja rekisteriselosteet...7 Sähköpostipolitiikka määriteltävä...10 Virukset riesana...13 Virustorjunnan ABC...17 Linux-SAS V Yksiköiden www-sivut...22 Vauhtia kotiliittymiin $LQDOlVQl«XND"0LNl"0LVVl" ATK-keskus palvelee...31 ATK-keskuksen yhteystietoja...43 Atk-yhdyshenkilöt...44 ATK-keskuksen ylläpitämät atk-tilat kartta LWlOXLW6(66,2VWD" XONDLVLMD Oulun yliopisto ATK-keskus PL Oulun yliopisto 7RLPLWXV 8OOD6DUNNLQHQSXK8OOD6DUNNLQHQ#RXOXIL 2

3 -RKWDMDQNDWVDXV Esko Vakkilainen +\YllPXWWD NLLUHLVWlV\NV\l ATK-keskuksen toiminnassa, niin kuin monen muunkin yliopiston yksikön kohdalla, syksy on kiireistä aikaa. Uudet opiskelijat sisään, ensi vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmat kuntoon, kuluvan vuoden kehittämishankkeiden toteuttamisen painopiste on syksyllä yms. Viime keväänä olemme kokeilleet uusia etäyhteysjärjestelyjä ja nyt on saatu toimintamallit ja sopimukset kuntoon. Nyt laaditussa uudessa toimintamallissa etäyhteyksien tekninen toteutus on ulkoistettu Oulun Puhelimelle. Heidän järjestelmistään kotoa tuleva yhteys reititetään yliopiston verkkoon käyttäjän tunnistamisen jälkeen. Tällä ratkaisulla odotetaan päästävän eroon modeemipankkia kauan vaivanneista ongelmista, jotka ovat liittyneet kapasiteettiin, yhteyden muodostumiseen ja ylipäätään vanhaan tekniikkaan. Ennen 3

4 kaikkea kuitenkin pääpaino uusissa etäyhteysjärjestelyissä on kiinteiden ja nopeiden yhteyksien puolella; hitaat modeemiyhteydet alkavat pikku hiljaa väistyä taka-alalle ainakin tietokoneyhteyksien suurkäyttäjien osalta. Nopeat yhteydet kuitenkin maksavat. Hintataso ei ole sitä, mitä kuluttajana toivoisi, mutta teknisen kehityksen, kilpailun ja käyttäjämäärien kasvun myötä voidaan toivoa hintatasonkin laskevan. Kaiken kaikkiaan kotiyhteyksissä liikkuu valtava rahasumma, kenen taskusta se sitten otetaankin. Tietokonevirukset ovat kuluneen vuoden aikana tulleet koko ajan kasvavaksi ongelmaksi, viimeisimpänä herkästi tarttuva Nimdavirus. Virukset ovat aiheuttaneet harmeja ja työtä monilla laitoksilla. Kotiyhteyksien kehittyminen ja muodostuminen yhä tärkeämmäksi osaksi kokonaisjärjestelmää lisää vain virustorjunnan merkitystä. Se on oltava kunnossa kotikoneissakin, jotka uusien yhteysjärjestelyjen myötä ovat entistä läheisemmin osa yliopiston tietokoneverkkoa. Loppukeväällä aloitettiin opiskelijoiden käytössä olevien palvelinkoneiden uusiminen. Vanhentuneita ja liian heikkotehoisiksi käyneitä laitteita uusitaan ja samalla yhdenmukaistetaan koko palvelinjärjestelmää. Tämä työ saataneen valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Pyrimme suoriutumaan siitä niin, ettei se juurikaan aiheuta näkyviä katkoja peruspalveluissa. Hyvää alkanutta syksyä toivottaen Esko Vakkilainen ATK-keskuksen johtaja 4

5 7LHWRWXUYDSllOOLN QSDOVWD <OLRSLVWRQNRNR YHUNRQWLHWRWXUYD RQWDVDQ\KWl NRUNHDOODNXLQVHQ KHLNRLPPDQ SDOYHOLPHQWDL W\ DVHPDQ WLHWRWXUYD Kaisu Rahko Ylläolevassa on koko totuus. Tietojärjestelmien käytön turvallisuus ja tietojen suojaaminen ei ole kenenkään ulkopuolisen vaan jokaisen meidän varassa, niin yliopiston johdon, palveluiden rakentajien, käyttäjien kuin ylläpitäjienkin. Jokaisella on oma hyvää kokonaisuutta rakentava osuutensa. Menneen kesän ja kuluvan syksyn aikana on jälleen, valitettavasti, koettu kantapään kautta, miten helppoa on tunkeutujan päästä Windows-järjestelmään, jonka ylläpito ei ole aina uusimpien korjausten tasalla. IIS-web-palvelimen jatkuva uusien reikien löytyminen ja Windows-työasemien virustorjunnan puutteet ovat ainakin työllistäneet atk-tukea. Monikohan on todella ymmärtänyt, että pettäneestä palvelimesta tai työasemasta on joutunut tietoja ja tiedostoja myös vääriin käsiin? Reikien paikkaaminen jälkikäteen, jälkisammutus tai korjaus ei poista koskaan tosiseikkaa, että vahinko ehti tapahtua, tietoja vuoti vääriin käsiin ja niitä voidaan väärinkäyttää. Pysyvää parannusta tietoturvaan ei jälkihoidolla saada. Sen sijaan, että paikataan käytetyiksi todettuja reikiä ja kärsitään syntyneet vahingot, on kiinnostus käännettävä ennaltaehkäiseviin korjaustoimiin! Se on: palvelinten pystyttämisen vastuullisuus ja ylläpidon vaatima ammattitaito hyväksytään, palvelimia karsitaan ja palveluita keskitetään. Jokaiselle työasemalle pitää kuulua oletuksena automaattisesti päivittyvä 5

6 virustorjunta. Työasemien ohjelmien ylläpito on myös jatkuva prosessi. Ennaltaehkäisevään toimintaan kuuluu ylläpitäjien ammattitaidon vaatimus, mutta myös käyttäjien osaamisesta huolehtiminen. Miten voisi yliopistossamme olla mahdollista tarjota jokaiselle käyttäjätunnuksen hankkivalle henkilökunnan jäsenelle ja opiskelijalle mahdollisuus hankkia itselleen tietokoneajokortti tai vastaavat tiedot, samoin kuin henkilökohtaisen työasemaympäristön ylläpitoon tarvittavat taidot? Tarvetta on. 6

7 7LHWRMlUMHVWHOPlMDUHNLVWHULVHORVWHHW <OLRSLVWRQWLHWRMlUMHVWHOPLVWlWXOHHROOD WLHWRMlUMHVWHOPlVHORVWHHWMDKHQNLO UHNLVWHUHLVWlOLVlNVLUHNLVWHULVHORVWHHW 1lPlRQSLGHWWlYlP\ VVDDWDYLOOD Kaisu Rahko +HQNLO WLHWRMHQMDPXLGHQDVLDNLUMRMHQNlVLWWHO\VVl QRXGDWHWWDYDK\YllWLHGRQKDOOLQWDWDSDD Henkilötietojen käsittelyssä pitää noudattaa KHQNLO WLHWRODNLD (HetiL, 523/1999), MXONLVXXVODNLD (JulkL, 621/1999) ja tapauskohtaisesti soveltuvaa HULW\LVODLQVllGlQW l(esim. potilastietojen käsittelyn säädöksiä). Näissä säädetään henkilörekisterien sisällöstä ja henkilötietojen käsittelystä, keräämisestä, luovuttamisesta ja säilyttämisestä. Julkisuuslaki säätää viranomaisen toiminnan ja siihen liittyvät asiakirjat julkisiksi, ellei niitä ole erikseen määrätty salaisiksi. Henkilötietojen käsittelyssä on taas yksityisyyden suoja ja luottamuksellisuus lähtökohtina. AVHWXV viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja K\YlVWl WLHGRQKDOOLQWDWDYDVWD (JulkA, 1030/1999) ohjeistaa viranomaisen kaikkea asiakirjakäsittelyä, myös muuta kuin henkilötietojen suojaamista, niin että julkisuus ja luottamuksellisuus molemmat toteutuvat. 0LNlRQKHQNLO UHNLVWHUL" Henkilörekisterillä tarkoitetaan (HetiL 3 1 kohta 3) käyttötarkoituksensa vuoksi yhteenkuuluvista merkinnöistä muodostuvaa henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, jota käsitellään osin tai kokonaan automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tai joka on järjestetty kortistoksi, luetteloksi tai muulla näihin verrattavalla tavalla siten, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot voidaan löytää helposti ja kohtuuttomitta kustannuksitta. Henkilörekistereitä ovat käytännössä kaikki useampaa henkilöä koskevat luettelot tai kortistot, manuaaliset tai sähköisesti pidetyt. 7

8 Yliopiston henkilöstö- tai opiskelijahallinnon tai kirjastokäyttäjien rekisterien lisäksi henkilörekistereitä ovat mm. yliopiston sähköpostialiastiedostot tai laitoksen/osaston sisäiset henkilökuntaluettelot, myös jokaisen palvelinkoneen käyttäjätunnustiedosto. +HQNLO UHNLVWHULQUHNLVWHULVHORVWHHOODLQIRUPRLGDDQ UHNLVWHU LW\Ml Henkilötietolain mukaan jokaisesta henkilörekisteristä tulee rekisterinpitäjän laatia rekisteriseloste ja pitää se rekisteröityjen eli niiden henkilöiden, joita rekisteri koskee, saatavilla (HetiL 10 ). Rekisterinpitäjä on yliopisto tai sen yksikkö, rekisterin laatii rekisteristä vastaava rekisterinpitäjän edustaja. Rekisterinpitäjä (eli yliopisto tai sen yksikkö) on (HetiL 6 luku) velvoitettu huolehtimaan, että rekisteröity saa tiedon rekisterin pitämisestä, tietojen käsittelyn tarkoituksesta, siitä mihin tietoja luovutetaan ja että rekisteröity voi tarkistaa mitä tietoja hänesta rekisterissä on tai ettei hänestä ole tietoja. Nämä seikat ilmenevät osaksi rekisteriselosteesta, mutta lisäksi rekisterinpitäjällä tulee olla valmius neuvoa rekisteröityä em. tietojen saannissa (valmiit lomakkeet tietojen pyyntöä, tarkistusta ja korjausta varten, ks. alempana). Kaikista henkilörekistereistä on henkilötietolain mukaiset rekisteriselosteet oltava viimeistään Selosteen laadinnan laiminlyönnistä voidaan tuomita henkilörekisteririkkomuksesta sakkoon (HetiL 48 ). Rekisteriselostetta ei kuitenkaan tarvita luonnollisen henkilön suorittamasta henkilötietojen käsittelystä yksinomaan henkilökohtaisiin tai niihin verrattaviin tavanomaisiin yksityisiin tarkoituksiin, eikä myöskään henkilörekistereistä jotka sisältävät vain tiedotusvälineessä julkaistua aineistoa sellaisenaan. 7LHWRMlUMHVWHOPlVHORVWH Yliopiston on viranomaisena tehtävä selvitykset hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi (JulkA 1 ) ja siinä arvioitava asiakirjansa ja ylläpitämänsä tietojärjestelmät, muutkin kuin henkilörekisterijärjestelmät, sekä laatia kustakin järjestelmästä tietojärjestelmäseloste. Tietojärjestelmäselosteesta ilmenee tietojärjestelmän käyttötarkoitus ja siihen talletettavat tiedot. Selosteet on asetuksen mukaan pitänyt olla vanhoista järjestelmistä laadittuina jo mennessä; uusista järjestelmistä on selosteet laadittava välittömästi. 8

9 6HORVWHHWVDDWDYLOOHNLUMDDPRRQ OLVlNVLPLHOHOOllQP\ VYHUNNRRQ Yliopiston tärkeimpien, muiden kuin yksikköjen sisäisten tietojärjestelmien ja henkilörekisterien selosteet on pidettävä yleisön saatavilla kirjaamossa ja mahdollisesti muussa, erikseen ilmoitetussa yleisöpalvelupisteessä. Nämä tärkeimmät tietojärjestelmät ovat yliopiston arkistonmuodostussuunnitelmassa, jonka osaksi myös selosteet voidaan sisällyttää. Mikäli henkilörekisteri tai muu tietojärjestelmä on verkon kautta käytettävissä, myös selosteet tulee laittaa verkkoon. Yksikön sisäisistä henkilörekistereistä laadittuja selosteita ja yksikön sisäisistä tietojärjestelmistä laadittuja selosteita ei toimiteta yliopiston kirjaamoon, mutta ne tulee pitää yksikön henkilöstön saatavilla esim. yksikön sisäisillä www-sivuilla. 6HORVWHLGHQMDORPDNNHLGHQPDOOLW WLHWRVXRMDYDOWXXWHWXQRKMHLVWXV Tietojärjestelmäselosteen malli ja täyttöohje Valtionhallinnon ohjeissa: Tietosuojavaltuutettu on erityinen henkilötietojen käsittelyä ohjaava, neuvova ja valvova viranomainen. Tietosuojavaltuutetun toimisto julkaisee niin rekisterinpitäjälle kuin rekisteröidyille tarkoitettua ohjeistoa sekä tietosuojaa koskevia ratkaisuja. Tietosuojavaltuutetun toimisto myös tekee tarkistuksia rekisterinpitäjien luona. 5HNLVWHULVHORVWHHQPDOOLMDWl\WW RKMH: /RPDNHRPLHQWLHWRMHQWDUNLVWXVWDMDNRUMDXVWDYDUWHQ /RPDNHWLHWRMHQVDDPLVHNVLKHQNLO UHNLVWHULVWl julkisuuslain nojalla: Julkaisut rekisterinpitäjälle ja kansaiselle: /DNLWHNVWLWYHUNRVVD Lakitekstit sekä niihin liittyvät valmisteluasiakirjat ovat verkossa paikassa 9

10 6lKN SRVWLSROLWLLNNDPllULWHOWlYl Kaisu Rahko Sähköpostin käyttö on lähes jokaisen henkilökuntaan tai opiskelijoihin kuuluvan arkea. Yliopiston kirjoilla olevien sähköpostiosoitteet ovat joko yleismuotoisia (tyyppiä tai konekohtaisia Yliopiston verkon käytön sääntöjen mukaan sähköpostin käyttö yliopiston koneilla on sallittu asiallisiin tarkoituksiin merkiten työhön tai opiskeluun liittyviä tarkoituksia sekä normaalia hyvien tapojen ja lakien mukaista käyttäytymistä. Sääntöjen mukaan kiellettyä sähköpostin käyttöä on mm. toisten käyttäjien estäminen ja häirintä, kaupallisen myyntitoiminnan harrastaminen henkilökohtaisen edun saamiseksi tai vaalimainonta yleisissä vaaleissa. - Sähköpostia on voitu kirjoittamattoman säännön perusteella käyttää kohtuudella myös yksityistarkoituksiin. 6lKN SRVWLQMDWLHWRYHUNRQNl\W VWlRQVRYLWWDYD \KWHLVWRLPLQWDPHQHWWHO\OOl\OLRSLVWRQMDVHQ W\ QWHNLM LGHQYlOLOOl voimaan tullut Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (477/2201) edellyttää, että yrityksissä sekä valtion virastoissa ja laitoksissa sovitaan sähköpostin ja tietoverkon käytöstä yhteistoimintamenettelyn avulla ja tiedotetaan työntekijoille, viimeistään 6 kk:n kuluessa lain voimaantulosta. Tämä tarkoittaa politiikan määrittelyä sähköpostin sekä tietoverkon käytölle ja käytön seurannalle, sopimista myös yksityiskäytöstä. <OLRSLVWRQ WXOHYDVVD VlKN SRVWLSROLWLLNDVVD RQ PllULWHOWlYl P\ V RSLVNHOLMRLGHQVlKN SRVWLQNl\WW HUOM. yksikköjen johtajat: Laki yksityisyyden suojasta työelämässä sisältää vaatimuksen, että lakiteksti on pidettävä työntekijöiden nähtävillä. Sen voi tulostaa vaikkapa yksikön ilmoitustaululle verkosta (http://www.finlex.fi/lains/index.html). 10

11 9DOWLRQKDOOLQQRQVlKN SRVWLQMDORNLWLHWRMHQ NlVLWWHO\RKMH Luotavan sähköpostipolitiikan perusteiksi ja käytännön ohjeistuksen pohjaksi on Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä uusinut valtionhallinnon organisaatioille tarkoitetun ohjeen sähköpostin ja lokitietojen käsittelyä varten. Ohje löytyy osoitteesta Ohje linjaa asiointiosoitteiden käyttöä virka-asioiden hoidossa, viranhoitoon liittyvien viestien erottamista yksityisviesteistä, sähköpostin tietoturvallisuutta sekä kokoaa sähköpostin käsittelyyn liittyvien lakien ja asetusten sisältämät säädökset ja velvoitteet. Ohjeessa on myös mallit atk-ylläpitohenkilöstön salassapitositoumukselle, viestin luottamuksellisuusilmoitukselle sekä käytännölle viestien lukemiseen työntekijän poissaolon aikana. Lait ja niiden valmistelutekstit ovat luettavissa osoitteessa -XULVWLQHYlLWlVlKN SRVWLSROLWLLNDQWHNRRQ Tietosuoja-lehdessä 2/2001 juristi Pekka Kiviniemi kirjoittaa sähköpostin käytöstä työpaikalla. Sen mukaan: 7\ QDQWDMDQMDW\ QWHNLMlQWXOHHNHVNLQlLVHVWLVRSLDYRLNRW\ QWH NLMlNl\WWllVlKN SRVWLDDQ\NVLW\LVHHQYLHVWLQWllQ Perustuslaki ja luottamuksellista viestintää koskevat lakitasoiset normit selkeästi ilmaisevat sähköpostiin liittyvät pääperiaatteet: suljettu kohdeviestintä so. ennalta rajatulle vastaanottajajoukolle lähetetty viesti on OlKHWWlMlQQLLQKDOXWHVVD luottamuksellista; oikeus luottamuksellisen viestin salaisuuteen on perusoikeus jokaiselle eli työnantaja ei voi puuttua luottamukselliseen viestiin sillä perusteella että omistaa viestitykseen käytetyt välineet. Työnantaja voi joko kieltää yksityisten viestien lähettämisen ja vastaanottamisen sähköpostijärjestelmällään tai antaa työntekijälle mahdollisuuden käyttää sähköpostijärjestelmäänsä tämän yksityiseen viestintään ja tuolloin vain työnjohto-oikeuteen ja työn valvontaoikeuteen vedoten valvoa viestintävälineen käyttöä. 11

12 /XRGDDQNl\WlQW \NVLW\LVYLHVWLHQHURWWDPLVHNVLW\ VlKN SRVWLVWD Henkilökohtaisen viestin merkitseminen voidaan hoitaa viestin otsikkokentässä maininnalla henkilökohtainen eli ilmaistaan lähettäjän tahto; tällaista viestiä ei pidä avata työntekijän virkapostina työntekijän poissaollessa (analoginen nykyisen kirjepostikäytännön kanssa: työpaikalle saapuva kirjelähetys, jossa työntekijän nimi on ennen yrityksen nimeä Æ henkilökohtainen, yrityksen nimi ensin Æ virkaposti). Työ- ja yksityinen sähköposti voidaan myös erotella eri sähköpostiosoitteiden käytöllä tyyliin ja Tai yksityispostia varten hankitaan ulkoinen osoite, jollaiseksi tulee hyväksyä vain suojattua kryptattua postia käyttävän palveluntarjoajan (esim. hushmail.com) antama osoite. 0llULWHOOllQQHWLODQWHHWMRLVVDW\ QWHNLMlYRLVXRVWXDVLLKHQHWWl KlQHQVlKN SRVWLQVDDYDWDDQ Työntekijä voi vain lyhytaikaisesti luopua luottamuksellisen sähköpostiviestinsä salaisuudesta, esim. itse vapaaehtoisesti mieluiten kirjallisesti pyytäen ylläpitohenkilöltä apua viestinsä käsittelyyn virhetilanteissa; ylläpitäjää tuolloin sitoo vaitiolovelvollisuus tietoonsa saamasta viestistä. 7\ VRSLPXNVLDODDGLWWDHVVDWDLPXXWRLQVlKN SRVWLQNl\W VWlVRYLW WDHVVDNRHWHWDDQSllW\lNRPSURPLVVLLQ, jossa kunnioitetaan työntekijän perusoikeutta luottamuksellisen viestin salaisuuteen ja toisaalta työantajan työnjohto- ja valvontaoikeutta ja muita velvoitteita. 12

13 9LUXNVHWULHVDQD Raine Vakkuri, Ulla Tätilä 1LPGD Syyskuun 18 päivä n. klo Suomen aikaa oli laajasti maailmalle alkanut levitä vaarallinen Nimda -virus. Se oli ehtinyt myös Ouluun klo ja välillä. Yksi ATK-keskuksen NT-palvelin ehti saastua, huolimatta siihen asennetuista Microsoftin korjaustiedostoista ko. viruksen käyttämää reikää vastaan. Palvelin tarkistettiin jo klo ja ajettiin alas samana iltana. Virustorjuntatiedostot Nimdaa varten olivat F-Securelta saatavilla klo samana iltana. Nimda-virus pystyy leviämään Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows NT Windows 2000 ja Windows XP järjestelmissä käyttämällä hyväksi lukuisia eri tietoturva-aukkoja. Nimdavirus on vaarallinen siksi, että se leviää kolmella eri tavalla: sähköpostin liitteenä, verkkolevyjakojen kautta ja Microsoft IIS-wwwpalvelimien kautta. Virus aktivoituu joko avaamalla README.EXE -liitetiedoston tai automaattisesti käyttämällä Outlook- ja Outlook Express-sähköpostiohjelman tietoturva-aukkoa, joihin kuitenkin oli olemassa tietoturvapäivitykset Microsoftin www-sivuilla. Nimda lähettää itsensä edelleen sähköpostin osoitekirjasta ja Temporary Internet Files Folder-kansiosta löytämiinsä sähköpostiosoitteisiin käyttämällä omaa sisääänrakennettua SMTP- lähetystapakoneistoa. Nimda yrittää lisäksi muuttaa tartunnan saaneella palvelimella olevia web-tiedostoja erityisellä JavaScript-lisukkeella ja levittää itseään myös sitä kautta. Tällöin viruksen voi saada myös www-palvelimelta, joka pyytää käyttäjää lataamaan Microsoft Outlook.eml-päätteisen tiedoston, joka sisältää Nimda-kooodin. McAfeen mukaan viruksen sisältämä.eml-tiedosto saattaa pystyä latautumaan esim. Internet Explorer 5.x-selaimella myös automaattisesti www-palvelimelta. IE 5.01 SP2 ja IE 5.5 SP2 sisältävät tämän estävän korjauksen. Lisätietoja Nimda-viruksesta saa esim. F-Securen www-sivuilta 13

14 0DJLVWU+\EULV6LUFDP«Kesällä havavaittiin muun Suomen ohella myös Oulun yliopistossa runsaasti muita sähköpostimatoviruksia. Vanha tuttu Magistr on vielä voimissaan ja uusin mato, Sircam, on levinnyt sitäkin tehokkaammin. Myös Hybris virusta on liikkeellä runsaasti. Sircam - virusta on havaittu ainakin alkaen Windows-järjestelmissä. ATK-keskuksesta on käyty kesän aikana n. 30 kertaa laitoksilla asian tiimoilta, puhumattakaan muiden laitosten atk-ylläpitäjien ja käyttäjien puhdistamista koneista. Sircam ei ole, kuten monet edelliset virukset, vain MS Outlookin käyttäjien haittana, vaan se on levinnyt minkä tahansa sähköpostijärjestelmän kautta. Viruksessa on myös oma SMTP engine, eli se pystyy lähettämään itsensä edelleen vaikka koneessa ei olisikaan konfiguroitua sähköpostiohjelmaa. Lähettäjänkin se keksii, jos ei sellaiseksi sopivaa osoittetta koneesta löydä. Tällöin lähettäjänä on Sircam-virus lähettää sähköpostitse viestejä, joiden liitteenä olevan dokumentin se on hakenut lähettäjän Windows-työpydän "My documents" -kansiosta (.DOC,.XLS tai.zip - päätteinen). Osoitteet, joille mato itsensä lähettää, se on kerännyt saastuttamansa koneen Windows-osoitekirjasta (*.wab tiedostot) ja Temporary Internet files kansiosta (sho*, get*, hot*, *.html). Tähän kulminoituu sekä Magisterin että Sircamin oveluus: sähköpostiviesti näyttää tulevan tutulta henkilöltä ja liitetiedosto vaikuttaa järkevältä. Jos sähköpostin vastaanottajalla ei tässä vaiheessa ole ajan tasalla olevaan virustorjuntaohjelmaa aktiivisena, virus saastuttaa vastaanottajan koneen heti kun tämä avaa liitteenä olevan tiedoston. Erityisen kiusallista on se, että virus voi lähettää vaikkapa suurelle postituslistalle tiedoston, joka sisältääkin luottamuksellista tietoa! Yksi Sircamin tunnusmerkki on se, että saastuneen liitetiedoston pääte on kaksinkertainen, esim..doc.exe. Jos saat tämäntyyppisen sähköpostin, niin tuhoa liitetiedosto ja ilmoita asiasta lähettäjälle. Varsinainen viesti voi olla englannin- tai espanjankielinen. Teksti voi olla esimerkiksi tämännäköinen Hi! How are you? I send you this file in order to have your advice Espanjankielisessä versiossa lukee: Hola como estas? Te mando este archivo para que me des tu punto de vista Nos vemos pronto, gracias. 14

15 Sircam etsii ja löytäessään käyttää hyväkseen myös Windowsin verkkojakoja. Tästä johtuen viruksen saastuttamia Win9x-koneita on havaittu useiden palomuuriohjelmien lokilistoilta. Saastunut kone on koputellut kohdekoneen TCP porttia139. Kun koputtelijakoneet on skannattu virustorjuntaohjelmalla, niistä on löynyt Sircam. Sircam ja Magistr pyrkivät tehokkaan leviämisen lisäksi myös lopulta tuhoamaan saastuttamiensa koneiden sisältämät datat. Esimerkiksi Sircamin toimesta siltä levyltä, jolle Windows on asennettu, tuhotaan kaikki tiedostot yhdessä tapauksessa kahdestakymmenestä. Minä tahansa muuna päivänä 1 kone 50:stä saastuneesta täytetään kirjoittamalla tiedostoon sircam.sys rivejä, kunnes levytila loppuu. Tiedosto sijaitsee käyttöjärjestelmän sisältävän levyn recycled kansiossa. Lisätietoja Sircam-madosta löytyy virustorjuntaan erikoistuneilta sivuilta, esim. Myös Hybris-virusta, joka tulee nimettömiltä sähköpostin lähettäjiltä sisältäen exe-päätteisen liitetiedoston, on ollut edelleen liikkeellä, ks. Ko. virusta on havaittu vuoden vaihteesta lähtien. Niinikään vanhempaa Magistr-matovirusta on ollut edelleen liikkeellä, ks. Myös muita vanhempia muistiresidenttejä viruksia on löytynyt yliopistolta päivitettäessä torjuntaohjelmistoja uusien virusvaarojen takia. Lisätietoja viruksista F-Securen sivuilta: KWWSZZZIVHFXUHFRPYGHVFV 15

16 9LUXVWRUMXQQDQ 3DKLPPDWYLUXNVHWHLYlWROHHQll 0LFURVRIWLQ2IILFHWXRWWHLWDVDDVWXWWDYLD PDNURYLUXNVLDYDDQWRGHOODLONHLWl,QWHUQHWPDWRMD-RVMROODNLQRQYLHOl NRQHHVVDDQ+RQJDVWDDXWRPDDWWLVHVWL SlLYLWW\YlPDNURYLUXVWLHWRNDQWDSlLYLW\V Q\WYLLPHLVWllQWLHGRNVLHWWlVHHLROH HQllULLWWlYlVXRMD Ulla Tätilä, Janne Suvanto - $2OHYDURYDLQHQHPDLOLQOLLWHWLHGRVWRMHQNDQVVD Älä avaa mitään sähköpostin liitetiedostoa ellet ole pyytänyt lähettäjältä kyseistä tiedostoa tai tarkistanut lähettäjältä, että liite on asiallinen. %3LGlYLUXVWRUMXQWDVLDMDQWDVDOODMDDNWLLYLVHQD )6HFXUH$QWL9LUXV[YHUVLR Jos koneeseesi on asennettu F-Secure AntiVirus 4.x versio, päivitä se MIELELLÄÄN JOKA PÄIVÄ, esimerkiksi ajamalla uusin FSUPDATE.EXE ohjelma. Fsupdate päivittää Anti-Virus ohjelman virustietokannan ajan tasalle. Huomaa, että fsupdate on aina haettava uudelleen ja ajettava uudelleen työasemalla. Fsupdaten löydät esimerkiksi: 16

17 Huolehdi myös siitä, että käytönaikainen suojaus on päällä! 8XVLQYHUVLR)6HFXUH$QWL9LUXV Suositeltavinta olisi kuitenkin päivittää ohjelma uusimpaan versioon, joka tällä hetkellä on Jos koneeseesi on asennettu F- Secure Anti-Virus 5.2x tai 5.30, voit päivittää virustietokantasi ajan tasalle kolmella eri tavalla: $VHQWDPDOODNRQHHVHHVL)6HFXUH%DFN:HE±RKMHOPDQ, joka noutaa uusimmat virustietokannat koneellesi F-Securen palvelimelta. BackWeb ohjelma tarkistaa kerran tunnissa, onko tullut uutta virustietokantaa. Tämä tapa on suositeltava kiinteässä verkossa oleville koneille. Muista tarkistaa, että käytönaikainen suojaus on päällä. BackWebin löydät ATK-keskuksen FTP-jakelusta: https://www.oulu.fi/jakelu/ l\wwlplool)6hfxuh$qwl9luxnvhq 3lLYLWlKHWL ±WRLPLQ WRD8SGDWH1RZ). Tämän toiminnon avulla saat muistutuksen tarkistaa onko uutta virustietokantaa tullut. Jos annat arvoksi esim. Muistuta päivityksistä 3:n päivän välein, ohjelma kysyy sinulta kolmen päivän välein haluatko päivittää virustorjunnan F-Securen palvelimelta. Muista tässäkin tapauksessa tarkistaa, että käytönaikainen suojaus on päällä. 1RXWDPDOODMDDMDPDOODXXVLQ)683'$7(H[HNRQHHVVDVL (kuten 4.x-versiossa) Helpoin tapa on käyttää BackWebiä, koska se ei vaadi käyttäjältä toimenpiteitä. Jos olet modeemin käyttäjä, suositeltavin vaihtoehto on 2) eli Anti-Viruksen päivitä heti toiminto. Sen avulla voit itse valita sopivimman hetken, jolloin uusi päivitys haetaan ja asennetaan. F-Secure Anti-Virus 5.30, asennus- ja käyttöohje sekä päivitykset löytyvät jakelusta: https://www.oulu.fi/jakelu/, joka toimii myös muilla kuin oulu.fi-yhteyksillä. Jakeluun kirjaudutaan koivun tai pajun tunnuksilla. &$VHQQD0LFURVRIWXRWWHLVLLQXXVLPPDWNRUMDXNVHW MDWXUYDSlLYLW\NVHW Esim. osoitteesta: 17

18 -RVYLUXVNDLNHVWDKXROLPDWWDLVNHH 2LUHLWD Konesi voi hidastua tai lakata kokonaan toimimasta. Yleisesti ottaen virukset voivat tehdä suunnilleen kaikkea sitä mitä normaalit ohjelmatkin eli: - poistaa, kopioida tai vaihtaa tiedoston tai hakemiston nimen tai tunnisteen - yli/salakirjoittaa kiintolevyn sisällön - antaa herjauksia käyttäjälle - muuttaa tietoa kiintolevyillä - kerätä ja vaihtaa tietokoneiden salasanoja - lähettää sähköpostia - ohjata tietoliikennelaitteita yms. - jne. (katso torjuntaohjelmavalmistajien www-sivuilta) 7RLPLQlLQ 1. Älä hätäänny! 2. Jos koneesi on verkossa, ota verkkopiuha irti seinästä 3. Hanki uusin virustorjuntaohjelma ja siihen uusin virustietokantapäivitys (ohjelman ja päivityksen saat esim. ATKkeskuksesta tai atk-yhdyshenkilöltäsi), asenna ne ja anna ohjelman skannata koneesta kaikki tiedostot, myös pakatut ja anna virustorjuntaohjelman poistaa virukset automaattisesti (disinfect automatically) 4. Jos virustorjuntaohjelma ei kykene poistamaan virusta, kutsu mikrotuki paikalle. 18

19 /LQX[6$69 6$6LQVWLWXXWWLRQWXRQXWPDUNNLQRLOOH /LQX[YHUVLRQ6$69VWD /LQX[6$6HLNXLWHQNDDQROHLOPDLVWXRWH HLNlRKMHOPLVWRQOlKGHNRRGLNDDQ ROHMXONLQHQ DXSDOOLVWHQVRYHOOXVWHQ SRUWWDDPLQHQ2SHQ6RXUFH Nl\WW MlUMHVWHOPllQRVRLWWDDHWWl/LQX[LQ NHKLW\NVHHQXVNRWDDQRKMHOPLVWR YDOPLVWDMLHQNHVNXXGHVVD Arto Muhli %HWDWHVWDXV Oma harrastelijamainen kiinnostukseni Linuxiin ja tieto SAS:n linux-version kehittämisestä saivat minut ilmoittautumaan beta-testaajaksi hankkeeseen elokuussa Odotukseni testauksesta eivät olleet järin suuret ja laajojen asennusohjeiden selaaminen ei uskoani asennuksen onnistumiseen lisännyt. Kunnon ATK-ammattilaisen tavoin pistin ohjeet syrjään, rompun koneeseen ja ryhdyin etsimään rompulta suoritettavaa asennusohjelmaa. Yllätyksekseni asennusohjelma eteni jouhevasti kysellen joukon kysymyksiä, joihin vastaaminen oli enterin painelemista, sillä oletusarvot olivat aivan kelvollisia. Hieman miettimistä aiheutti asennettavien tuotteiden valinta, sillä joukossa oli aivan uusia tuotteita, joiden lisensoinnista ei minulla ollut mitään käsitystä. Hyvällä arvaamisella tästäkin vaiheesta päästiin ja asennusohjelma alkoi kopioida tiedostoja koneelleni. Muutaman minuutin kuluttua asennusohjelma ilmoitti asennuksen olevan valmis. Asennukseen kulunut aika oli huomattavasti lyhyempi kuin vastaavan Windows-paketin. Ohjelman käynnistäminen ja käyttäminen toivat samanlaisia turhautumia yksinkertaisuudellaan kuin asennusprosessi. Ohjelman ulkoasu ja käyttöominaisuudet ovat samanlaisia kuin Solaris-versi- 19

20 ossa, joten mitään yllätyksiä ei ilmennyt. Koko testausjakson aikana en löytänyt ohjelmistosta yhtään bugia, eikä ohjelmisto kaatunut kuin kerran. Tätä kaatumista en kuitenkaan pystynyt toistamaan, joten se jäi yksittäiseksi tapaukseksi. 7XRWDQWRYHUVLRQ6$69IRU/LQX[WHVWDXV Sain elokuussa SAS Instituutilta testikäyttöön suppean tuotantoversion Linux-SAS V8.2:sta. Tämä testilisenssi sisälsi vain Base, Graph, Assist ja Stat-paketit. Tätä ohjelmistoa testasin useammalla mikrolla ja erilaisissa rooleissa. Heikoin laitealusta oli kannettava Compaq Armada (64M, 233Hz), jossa hain toiminnallista minimiä laitevaatimusten suhteen. Työasemakäytössä Armada selvisi tehtävistään hyvin, mutta 800x600-resoluutio näytössä on kyllä graafisen käyttöliittymän mielekkään käytön kannalta liian pieni. Palvelinkäytössä testasin ohjelmaa yksiprosessorisella 1GHz:n perusmikrolla, jossa muistia oli 256M. Otin yhteyden 11 työasemalta tähän palvelimena toimivaan mikroon eri tunnuksilla SSH:lla, joka tunneloi SAS:n graafisen käyttöliittymän. Testityöasemina käytin ATK-keskuksen Linux-luokan tietokoneita. Tähän käyttöön olisin myös voitu käyttää Windows-luokkaa, joiden koneissa on X11-ikkunointiohjelma asennettuna. SAS-istunnot käynnistin lähes samanaikaisesti kaikilta työasemilta, eikä 11 samanaikaisen käyttäjän käynnistyksessä ollut havaittavaa eroa yhden käyttäjän istunnon käynnistämiseen. Esimerkkiajoiksi valitsin SAS:n mukana toimitetut esimerkit nlmixed.sas ja mixed2.sas, koska nämä esimerkkeinä soveltuvat hyvin opetustilanteessa suoritettaviksi. Ajot hidastuivat hieman yhden käyttäjän istuntoon verrattuna, mutta kysymys oli vain muutamasta sekunnista. En näe tässä yhteydessä tarpeelliseksi raportoida loki-tiedostojen mukaisia ajoaikoja, koska kaikkia ajoja ei käynnistetty aivan samanaikaisesti. Näyttäisi siltä, että perusmikroa voi käyttää SAS-opetuksessa ainakin 11 opiskelijan ryhmälle. 6RYHOWXYXXVHULWHKWlYLLQ Linux-SAS ei tuo mittään etua yksittäiselle tutkijalle omien aineistojensa analysoinnissa verrattuna Windows-versioon. Ainoana perusteena Linux-SAS:n työasemakäytölle voidaan pitää tutkijan tarvetta Linuxin käyttöön muista syistä. Tutkimusryhmälle Linux-SAS tuo vaihtoehdon ryhmän aineistojen hallintaan, käyttöoikeuksien rajoittamiseen ja omien sovellusten käyttämiseen keskitettyä järjestelmää vapaammin. Tässä vapau- 20

21 dessa on kuitenkin taakkana lisääntyvä ylläpidon määrä ja varmuustallennuksista huolehtiminen. SAS:lla on kuitenkin tarjolla Enterprise Server-tuote, joka tarjoaa sisäänrakennetusti nämä Linuxin kanssa mahdolliset ominaisuudet ja paljon muuta. Linux-SAS:n käyttö opetusympäristönä tuntuu houkuttelevalta, koska kouluttaja voi itse toimia järjestelmän ylläpitäjänä ja muokata opiskeluympäristöä palvelemaan kulloistakin oppimistilannetta. Liikkuvalle SAS-kouluttajalle Linux-SAS luo aivan uudenlaisia mahdollisuuksia, kun opetusympäristön voi kuljettaa omassa sylimikrossa mihin tahansa verkotettuun mikroluokkaan. Mikroluokan koneisiin pitää opetusta varten asentaa ainoastaan X11- ikkunointiohjelma, ellei sellaista jo siellä ole. Mikroluokan työasemien käyttöjärjestemä voi olla mikä tahansa. /LQX[6$6QKLQWDMDVDDWDYXXV Tätä juttua kirjoittaessani en vielä tiedä Linux-SAS:n hintaa, mutta alustavien tietojen mukaan se luokitellaan Unix-SAS:ksi ja se hinnoitellaan samojen periaatteiden mukaan kuin Unix-SAS. Hinnoittelusta tiedotetaan myöhemmin tilastollisen tietojenkäsittelyn sivuilla osoitteessa ja ATK-keskuksen ohjelmistohinnastossa. 21

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Datan avaamisen reunaehdot Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 19.1.2016 Perinteinen manuaalinen tietopalvelu 1. Asiakas kysyy/pyytää asiakirjoja käyttöönsä/ kopioita omaan

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 7.6.2011 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki liikuntapalvelut

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Päiväys: 25.6.2008 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Intrum Justitia Oy Y-tunnus

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Laajakaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Limingan Kiekko ry Yhteystiedot (osoite,

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

Miten edunvalvoja rekisteröidään?

Miten edunvalvoja rekisteröidään? Miten edunvalvoja rekisteröidään? Rekisteröintimenettely: konsultti- ja lakiasiaintoimistot, jotka harjoittavat edunvalvontaa EU:n toimielimissä 1. Esittely Rekisteröinti aloitetaan valitsemalla kotisivun

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI

MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 Malli henkilötietojen käsittelyn/henkilörekisterin

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Sinulle on toimitettu valmiiksi asennettu HYPER V ympäristö. Tehtäväsi on asentaa tarvittavat virtuaalikoneet, sekä konfiguroida ne ja verkkolaitteet, tehtävän mukaisesti.

Lisätiedot

Adobe Acrobat Edistynyt käyttö

Adobe Acrobat Edistynyt käyttö Edistynyt käyttö Kari J Keinonen 2008 Asiantuntijaosuuskunta Käyttöoikeustiedot Adobe Acrobat Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: Tietosuojaseloste, looginen rekisteri

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: Tietosuojaseloste, looginen rekisteri RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: Tietosuojaseloste, looginen rekisteri Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke,

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 22.11.2010 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki liikuntapalvelut

Lisätiedot

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server.

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. PIKA-ALOITUSOPAS Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. Fiscal Media Manager -ohjelmalla tehdään kalenteri,

Lisätiedot

Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Suojaus Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva

Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva Olavi Manninen, tietotekniikkakeskus / Kuopion kampus 2.9.2011 Johdatus akateemisiin opintoihin Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva Tietotekniikkakeskuksen palveluista Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 JÄRJESTÖREKISTERI / Liikuntapalvelut Laatimispvm: 31.3.2009 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Asteri Laskutus (Dos)

Asteri Laskutus (Dos) Asteri Laskutus (Dos) Vuosipäivitys 3.11.2007 Päivityksen asentaminen... 4 Uudelle koneelle siirtäminen... 6 - pikakuvake Vistan työpöydälle... 7 Tulostaminen kun tulostaminen ei onnistu... 11 - tulostaminen

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3. Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi 2 Rekisterinpitäjä ProWellness-potilastietojärjestelmä/ SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva

Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva Olavi Manninen, tietoturvapäällikkö, tietotekniikkakeskus 3.9.2013 Johdatus akateemisiin opintoihin Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva Tietotekniikkakeskuksen palvelut Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 9.3.2015 Salon kaupunki 416/07.01.01.02.01/2015 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön.

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. XEROXin turvatiedote XRX05-003 XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. Seuraavassa on ohjeet alla lueteltujen

Lisätiedot

2. Koetilan palvelin. 4. Varatietokoneet ja -kuulokkeet. 6. Kokelaan tikkuja osallistujille, varapäätelaitteille ja varalle

2. Koetilan palvelin. 4. Varatietokoneet ja -kuulokkeet. 6. Kokelaan tikkuja osallistujille, varapäätelaitteille ja varalle Valvojan ohje Nämä ohjeet koskevat koetilanteen valvontaa. Ennen koetilaisuuden alkua koetila ja kokelaiden suorituspaikat on valmisteltu lukioihin rehtoreille lähetettyjen ohjeiden mukaisesti. Koetilaan

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007 Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007 Päivityksen asentaminen...4 Uudelle koneelle siirtäminen...6 - pikakuvake Vistan työpöydälle...7 - moniyrityskäytön polkumäärittelyt...9 - jos åäö näppäimistä

Lisätiedot

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut Järjestelmän asetukset Järjestelmänhallinnan työkalut Ubuntussa järjestelmän hallintaan ja asetusten muokkaamiseen tarkoitetut ohjelmat on koottu Järjestelmä-valikon alle Asetukset- ja Ylläpito -alavalikoista

Lisätiedot

Valtion yhteisen viestintäratkaisun (Vyvi) Työtila- ja Ryhmä-palvelun kirjautumisohje

Valtion yhteisen viestintäratkaisun (Vyvi) Työtila- ja Ryhmä-palvelun kirjautumisohje Valtiokonttori Ohje 1 (5) Valtion IT-palvelukeskus Vyvi Työtila ja Ryhmä kirjautumisohje 11.10.2013 Valtion yhteisen viestintäratkaisun (Vyvi) Työtila- ja Ryhmä-palvelun kirjautumisohje Tässä ohjeessa

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 AinaCom Skype for Business Asennusohje Sivu 1/10 Sisällysluettelo 1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 2 Windows työasemat... 2 2.1 Windows työasemavaatimukset...

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste Aikuissosiaalityön rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN

Lisätiedot

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1. Competitor Name

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1. Competitor Name Objective ing Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1 Sub Criterion SRV01 palvelin Sub Criterion A1 ing Scheme Lock 08-04-2014 09:35:59 Entry Lock 08-04-2014 19:36:30 O1 0.50 Palvelimen

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 22.9.2014 250/07.01.01.02.01/2013 1. Rekisterinpitäjä Nimi

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö Verkkokonsulttipäivä 28.11.2011 Maarit Pirttijärvi j Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö www.sosiaalijaterveyspalvelut.fi Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen käyttäjät

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 3.3.2011 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi KL-kuntarekry Oy Salon kaupunki/rekrytointiyksikkö

Lisätiedot

Psoriasisliiton sivusto Keskustelufoorumin käyttöohje 1

Psoriasisliiton sivusto Keskustelufoorumin käyttöohje 1 Keskustelufoorumin käyttöohje 1 Psoriasisliiton keskustelufoorumin käyttöohjeet Yleiset periaatteet Psoriasisliiton keskustelufoorumi on keskustelupalsta psoriasista sairastaville ja heidän läheisilleen

Lisätiedot

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 1 Palvelusopimus 22005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUNA -PALVELUN TEKNINEN PALVELINYMPÄRISTÖN KUVAUS... 2 2 PALVELUNA-PALVELU...

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) HELSINGIN KAUPUNGIN N VARAUS- JA ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄN REKISTERISELOSTE 1 REKISTERIN NIMI Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

Lisätiedot

Määräaikaan 13.6.2012 klo 12 mennessä tulleet kysymykset, sanelujen purkamispalvelun hankinta

Määräaikaan 13.6.2012 klo 12 mennessä tulleet kysymykset, sanelujen purkamispalvelun hankinta Määräaikaan 13.6.2012 klo 12 mennessä tulleet kysymykset, sanelujen purkamispalvelun hankinta 1. Kysymys Tarjouspyynnössä pyydetään ilmoittamaan ylivuodon purkamisen hinta (päivähinta) ja päivystysajan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2 4. KÄYTÖN ALOITTAMINEN...3

Lisätiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot Tuotetiedot A B C D A. Virtavalo (palaa: USB-yhteys ja tietokone ovat käytössä / ei pala: ei yhteyttä tai tietokoneeseen ei tule virtaa. B. ADSL LINK -merkkivalo (vilkkuu: ADSL-linjaa haetaan / palaa yhtäjaksoisesti:

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 12.7.2009 1. Rekisterinpitäjä Nimi Kymenlaakson ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Verkkosivun käyttöohje

Verkkosivun käyttöohje Verkkosivun käyttöohje GOLD RX, PX, CX, SD, ohjelmaversio.. Yleistä Koneessa on sisäinen verkkopalvelin, joka mahdollistaa koneen valvonnan, asetusten teon ja arvojen muuttamisen.. Kytkentä Tietokone ja

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio henkilö-tietojen käsittelystä (HetiL

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta Työterveyshuolto 18.3.

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta Työterveyshuolto 18.3. Työterveyshuolto 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi Pegasos-potilastietojärjestelmä/ SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka tietokanta, työterveyshuolto 2 Rekisterinpitäjä SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

Sähköpostilla tulevien hinnastojen tallentaminen

Sähköpostilla tulevien hinnastojen tallentaminen Sivu 1/5 Sähköpostilla tulevien hinnastojen tallentaminen Yleistä Sähköposti on nykyään erittäin suosittu tapa viestiä sähköisesti. Tämä johtuu useistakin hyvistä puolista. Esim. sama viesti voidaan lähettää

Lisätiedot

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla?

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? Rekisteröitymällä saat käyttöösi koulusi hankkimat sähköiset opetus- ja oppimateriaalit. Pääset

Lisätiedot

Turvapaketti Asennusohje

Turvapaketti Asennusohje Turvapaketti Asennusohje 01/2017 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://www.omahallinta.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET ALAVUDEN KAUPUNKI / SIVISTYSRYHMÄ REKISTERISELOSTE ALAVUDEN YLÄASTEEN OPETTAJA- JA OPPILASREKISTERI Laatimispäivä: 16.2.2010 SISÄLTÖ: 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

Tuotetta koskeva ilmoitus

Tuotetta koskeva ilmoitus Suojaus Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Sähköposti - muistuttaa tavallista kannettavaa postia monin tavoin ekijä ja päivämäärä

Sähköposti - muistuttaa tavallista kannettavaa postia monin tavoin ekijä ja päivämäärä 1 Sähköposti - muistuttaa tavallista kannettavaa postia monin tavoin 14.2.2012ekijä ja päivämäärä Sähköpostiviestin kirjoitusohjeita 2 Kirjoita lyhyitä ja kieliasultaan moitteettomia viestejä (isot alkukirjaimet

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) HELSINGIN KAUPUNGIN N VARAUS- JA ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄN REKISTERISELOSTE 1 REKISTERIN NIMI Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus

Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus 19.11.2015 Päivi Karkkola Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulaki (864/2014) Voimaan 7.11.2014 Ilmailulain 2 luku käsittelee ilma-alus- ja lupakirjarekisteriä

Lisätiedot

Vapaat ohjelmat matkalla

Vapaat ohjelmat matkalla Vapaat ohjelmat matkalla Arto Teräs Finnish Linux User Group FLUG ry Teemailta Helsinki, 24.5.2010 Kalvo 1(14) Tietotekniikka (loma)matkalla Eihän lomalla tarvitse koskea tietokoneisiin.

Lisätiedot

ATK-keskuksen tiedote

ATK-keskuksen tiedote 1 Oulun yliopiston ATK-keskuksen tiedote 2/2002 SESSIO 212 2/2002 kesäkuu Sisältö: Auta armias!... 3 HSTYA, KATO, HAKA...5 Sähköpostin käyttöpolitiikka... 7 Henkilötietoja sisältävän tutkimusaineiston

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK.

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK. PIKAOHJEET VIESTIEN KÄYTTÖÖN ESRC:N KOTISIVUILLA Versio 3, 27.12.2006 ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql,

Lisätiedot

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät 27. -28.1.2017 Tampere Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesiosuuskunnan mallisääntöjen uudistaminen

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name Summary Form Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot ing Scheme Lock 24-04-2012 14:06:21 Final Lock 26-04-2012 13:05:53 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C

Lisätiedot

Yrityspalvelujärjestelmä

Yrityspalvelujärjestelmä Yrityspalvelujärjestelmä Voit tehdä tyylikkäät nettisivut yrityksellesi YPJ:n sivueditorilla. Sivueditorin avulla on helppoa päivittää ittää ja ylläpitää sivuja silloin, i kun sinulle parhaiten sopii.

Lisätiedot