ATK-keskuksen tiedote

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ATK-keskuksen tiedote"

Transkriptio

1 1 Oulun yliopiston ATK-keskuksen tiedote 3/2001

2 6(66,2±ORNDNXX 6LVlOW Hyvää, mutta kiireistä syksyä... 3 Tietoturvapäällikön palsta...5 Tietojärjestelmä- ja rekisteriselosteet...7 Sähköpostipolitiikka määriteltävä...10 Virukset riesana...13 Virustorjunnan ABC...17 Linux-SAS V Yksiköiden www-sivut...22 Vauhtia kotiliittymiin $LQDOlVQl«XND"0LNl"0LVVl" ATK-keskus palvelee...31 ATK-keskuksen yhteystietoja...43 Atk-yhdyshenkilöt...44 ATK-keskuksen ylläpitämät atk-tilat kartta LWlOXLW6(66,2VWD" XONDLVLMD Oulun yliopisto ATK-keskus PL Oulun yliopisto 7RLPLWXV 8OOD6DUNNLQHQSXK8OOD6DUNNLQHQ#RXOXIL 2

3 -RKWDMDQNDWVDXV Esko Vakkilainen +\YllPXWWD NLLUHLVWlV\NV\l ATK-keskuksen toiminnassa, niin kuin monen muunkin yliopiston yksikön kohdalla, syksy on kiireistä aikaa. Uudet opiskelijat sisään, ensi vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmat kuntoon, kuluvan vuoden kehittämishankkeiden toteuttamisen painopiste on syksyllä yms. Viime keväänä olemme kokeilleet uusia etäyhteysjärjestelyjä ja nyt on saatu toimintamallit ja sopimukset kuntoon. Nyt laaditussa uudessa toimintamallissa etäyhteyksien tekninen toteutus on ulkoistettu Oulun Puhelimelle. Heidän järjestelmistään kotoa tuleva yhteys reititetään yliopiston verkkoon käyttäjän tunnistamisen jälkeen. Tällä ratkaisulla odotetaan päästävän eroon modeemipankkia kauan vaivanneista ongelmista, jotka ovat liittyneet kapasiteettiin, yhteyden muodostumiseen ja ylipäätään vanhaan tekniikkaan. Ennen 3

4 kaikkea kuitenkin pääpaino uusissa etäyhteysjärjestelyissä on kiinteiden ja nopeiden yhteyksien puolella; hitaat modeemiyhteydet alkavat pikku hiljaa väistyä taka-alalle ainakin tietokoneyhteyksien suurkäyttäjien osalta. Nopeat yhteydet kuitenkin maksavat. Hintataso ei ole sitä, mitä kuluttajana toivoisi, mutta teknisen kehityksen, kilpailun ja käyttäjämäärien kasvun myötä voidaan toivoa hintatasonkin laskevan. Kaiken kaikkiaan kotiyhteyksissä liikkuu valtava rahasumma, kenen taskusta se sitten otetaankin. Tietokonevirukset ovat kuluneen vuoden aikana tulleet koko ajan kasvavaksi ongelmaksi, viimeisimpänä herkästi tarttuva Nimdavirus. Virukset ovat aiheuttaneet harmeja ja työtä monilla laitoksilla. Kotiyhteyksien kehittyminen ja muodostuminen yhä tärkeämmäksi osaksi kokonaisjärjestelmää lisää vain virustorjunnan merkitystä. Se on oltava kunnossa kotikoneissakin, jotka uusien yhteysjärjestelyjen myötä ovat entistä läheisemmin osa yliopiston tietokoneverkkoa. Loppukeväällä aloitettiin opiskelijoiden käytössä olevien palvelinkoneiden uusiminen. Vanhentuneita ja liian heikkotehoisiksi käyneitä laitteita uusitaan ja samalla yhdenmukaistetaan koko palvelinjärjestelmää. Tämä työ saataneen valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Pyrimme suoriutumaan siitä niin, ettei se juurikaan aiheuta näkyviä katkoja peruspalveluissa. Hyvää alkanutta syksyä toivottaen Esko Vakkilainen ATK-keskuksen johtaja 4

5 7LHWRWXUYDSllOOLN QSDOVWD <OLRSLVWRQNRNR YHUNRQWLHWRWXUYD RQWDVDQ\KWl NRUNHDOODNXLQVHQ KHLNRLPPDQ SDOYHOLPHQWDL W\ DVHPDQ WLHWRWXUYD Kaisu Rahko Ylläolevassa on koko totuus. Tietojärjestelmien käytön turvallisuus ja tietojen suojaaminen ei ole kenenkään ulkopuolisen vaan jokaisen meidän varassa, niin yliopiston johdon, palveluiden rakentajien, käyttäjien kuin ylläpitäjienkin. Jokaisella on oma hyvää kokonaisuutta rakentava osuutensa. Menneen kesän ja kuluvan syksyn aikana on jälleen, valitettavasti, koettu kantapään kautta, miten helppoa on tunkeutujan päästä Windows-järjestelmään, jonka ylläpito ei ole aina uusimpien korjausten tasalla. IIS-web-palvelimen jatkuva uusien reikien löytyminen ja Windows-työasemien virustorjunnan puutteet ovat ainakin työllistäneet atk-tukea. Monikohan on todella ymmärtänyt, että pettäneestä palvelimesta tai työasemasta on joutunut tietoja ja tiedostoja myös vääriin käsiin? Reikien paikkaaminen jälkikäteen, jälkisammutus tai korjaus ei poista koskaan tosiseikkaa, että vahinko ehti tapahtua, tietoja vuoti vääriin käsiin ja niitä voidaan väärinkäyttää. Pysyvää parannusta tietoturvaan ei jälkihoidolla saada. Sen sijaan, että paikataan käytetyiksi todettuja reikiä ja kärsitään syntyneet vahingot, on kiinnostus käännettävä ennaltaehkäiseviin korjaustoimiin! Se on: palvelinten pystyttämisen vastuullisuus ja ylläpidon vaatima ammattitaito hyväksytään, palvelimia karsitaan ja palveluita keskitetään. Jokaiselle työasemalle pitää kuulua oletuksena automaattisesti päivittyvä 5

6 virustorjunta. Työasemien ohjelmien ylläpito on myös jatkuva prosessi. Ennaltaehkäisevään toimintaan kuuluu ylläpitäjien ammattitaidon vaatimus, mutta myös käyttäjien osaamisesta huolehtiminen. Miten voisi yliopistossamme olla mahdollista tarjota jokaiselle käyttäjätunnuksen hankkivalle henkilökunnan jäsenelle ja opiskelijalle mahdollisuus hankkia itselleen tietokoneajokortti tai vastaavat tiedot, samoin kuin henkilökohtaisen työasemaympäristön ylläpitoon tarvittavat taidot? Tarvetta on. 6

7 7LHWRMlUMHVWHOPlMDUHNLVWHULVHORVWHHW <OLRSLVWRQWLHWRMlUMHVWHOPLVWlWXOHHROOD WLHWRMlUMHVWHOPlVHORVWHHWMDKHQNLO UHNLVWHUHLVWlOLVlNVLUHNLVWHULVHORVWHHW 1lPlRQSLGHWWlYlP\ VVDDWDYLOOD Kaisu Rahko +HQNLO WLHWRMHQMDPXLGHQDVLDNLUMRMHQNlVLWWHO\VVl QRXGDWHWWDYDK\YllWLHGRQKDOOLQWDWDSDD Henkilötietojen käsittelyssä pitää noudattaa KHQNLO WLHWRODNLD (HetiL, 523/1999), MXONLVXXVODNLD (JulkL, 621/1999) ja tapauskohtaisesti soveltuvaa HULW\LVODLQVllGlQW l(esim. potilastietojen käsittelyn säädöksiä). Näissä säädetään henkilörekisterien sisällöstä ja henkilötietojen käsittelystä, keräämisestä, luovuttamisesta ja säilyttämisestä. Julkisuuslaki säätää viranomaisen toiminnan ja siihen liittyvät asiakirjat julkisiksi, ellei niitä ole erikseen määrätty salaisiksi. Henkilötietojen käsittelyssä on taas yksityisyyden suoja ja luottamuksellisuus lähtökohtina. AVHWXV viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja K\YlVWl WLHGRQKDOOLQWDWDYDVWD (JulkA, 1030/1999) ohjeistaa viranomaisen kaikkea asiakirjakäsittelyä, myös muuta kuin henkilötietojen suojaamista, niin että julkisuus ja luottamuksellisuus molemmat toteutuvat. 0LNlRQKHQNLO UHNLVWHUL" Henkilörekisterillä tarkoitetaan (HetiL 3 1 kohta 3) käyttötarkoituksensa vuoksi yhteenkuuluvista merkinnöistä muodostuvaa henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, jota käsitellään osin tai kokonaan automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tai joka on järjestetty kortistoksi, luetteloksi tai muulla näihin verrattavalla tavalla siten, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot voidaan löytää helposti ja kohtuuttomitta kustannuksitta. Henkilörekistereitä ovat käytännössä kaikki useampaa henkilöä koskevat luettelot tai kortistot, manuaaliset tai sähköisesti pidetyt. 7

8 Yliopiston henkilöstö- tai opiskelijahallinnon tai kirjastokäyttäjien rekisterien lisäksi henkilörekistereitä ovat mm. yliopiston sähköpostialiastiedostot tai laitoksen/osaston sisäiset henkilökuntaluettelot, myös jokaisen palvelinkoneen käyttäjätunnustiedosto. +HQNLO UHNLVWHULQUHNLVWHULVHORVWHHOODLQIRUPRLGDDQ UHNLVWHU LW\Ml Henkilötietolain mukaan jokaisesta henkilörekisteristä tulee rekisterinpitäjän laatia rekisteriseloste ja pitää se rekisteröityjen eli niiden henkilöiden, joita rekisteri koskee, saatavilla (HetiL 10 ). Rekisterinpitäjä on yliopisto tai sen yksikkö, rekisterin laatii rekisteristä vastaava rekisterinpitäjän edustaja. Rekisterinpitäjä (eli yliopisto tai sen yksikkö) on (HetiL 6 luku) velvoitettu huolehtimaan, että rekisteröity saa tiedon rekisterin pitämisestä, tietojen käsittelyn tarkoituksesta, siitä mihin tietoja luovutetaan ja että rekisteröity voi tarkistaa mitä tietoja hänesta rekisterissä on tai ettei hänestä ole tietoja. Nämä seikat ilmenevät osaksi rekisteriselosteesta, mutta lisäksi rekisterinpitäjällä tulee olla valmius neuvoa rekisteröityä em. tietojen saannissa (valmiit lomakkeet tietojen pyyntöä, tarkistusta ja korjausta varten, ks. alempana). Kaikista henkilörekistereistä on henkilötietolain mukaiset rekisteriselosteet oltava viimeistään Selosteen laadinnan laiminlyönnistä voidaan tuomita henkilörekisteririkkomuksesta sakkoon (HetiL 48 ). Rekisteriselostetta ei kuitenkaan tarvita luonnollisen henkilön suorittamasta henkilötietojen käsittelystä yksinomaan henkilökohtaisiin tai niihin verrattaviin tavanomaisiin yksityisiin tarkoituksiin, eikä myöskään henkilörekistereistä jotka sisältävät vain tiedotusvälineessä julkaistua aineistoa sellaisenaan. 7LHWRMlUMHVWHOPlVHORVWH Yliopiston on viranomaisena tehtävä selvitykset hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi (JulkA 1 ) ja siinä arvioitava asiakirjansa ja ylläpitämänsä tietojärjestelmät, muutkin kuin henkilörekisterijärjestelmät, sekä laatia kustakin järjestelmästä tietojärjestelmäseloste. Tietojärjestelmäselosteesta ilmenee tietojärjestelmän käyttötarkoitus ja siihen talletettavat tiedot. Selosteet on asetuksen mukaan pitänyt olla vanhoista järjestelmistä laadittuina jo mennessä; uusista järjestelmistä on selosteet laadittava välittömästi. 8

9 6HORVWHHWVDDWDYLOOHNLUMDDPRRQ OLVlNVLPLHOHOOllQP\ VYHUNNRRQ Yliopiston tärkeimpien, muiden kuin yksikköjen sisäisten tietojärjestelmien ja henkilörekisterien selosteet on pidettävä yleisön saatavilla kirjaamossa ja mahdollisesti muussa, erikseen ilmoitetussa yleisöpalvelupisteessä. Nämä tärkeimmät tietojärjestelmät ovat yliopiston arkistonmuodostussuunnitelmassa, jonka osaksi myös selosteet voidaan sisällyttää. Mikäli henkilörekisteri tai muu tietojärjestelmä on verkon kautta käytettävissä, myös selosteet tulee laittaa verkkoon. Yksikön sisäisistä henkilörekistereistä laadittuja selosteita ja yksikön sisäisistä tietojärjestelmistä laadittuja selosteita ei toimiteta yliopiston kirjaamoon, mutta ne tulee pitää yksikön henkilöstön saatavilla esim. yksikön sisäisillä www-sivuilla. 6HORVWHLGHQMDORPDNNHLGHQPDOOLW WLHWRVXRMDYDOWXXWHWXQRKMHLVWXV Tietojärjestelmäselosteen malli ja täyttöohje Valtionhallinnon ohjeissa: Tietosuojavaltuutettu on erityinen henkilötietojen käsittelyä ohjaava, neuvova ja valvova viranomainen. Tietosuojavaltuutetun toimisto julkaisee niin rekisterinpitäjälle kuin rekisteröidyille tarkoitettua ohjeistoa sekä tietosuojaa koskevia ratkaisuja. Tietosuojavaltuutetun toimisto myös tekee tarkistuksia rekisterinpitäjien luona. 5HNLVWHULVHORVWHHQPDOOLMDWl\WW RKMH: /RPDNHRPLHQWLHWRMHQWDUNLVWXVWDMDNRUMDXVWDYDUWHQ /RPDNHWLHWRMHQVDDPLVHNVLKHQNLO UHNLVWHULVWl julkisuuslain nojalla: Julkaisut rekisterinpitäjälle ja kansaiselle: /DNLWHNVWLWYHUNRVVD Lakitekstit sekä niihin liittyvät valmisteluasiakirjat ovat verkossa paikassa 9

10 6lKN SRVWLSROLWLLNNDPllULWHOWlYl Kaisu Rahko Sähköpostin käyttö on lähes jokaisen henkilökuntaan tai opiskelijoihin kuuluvan arkea. Yliopiston kirjoilla olevien sähköpostiosoitteet ovat joko yleismuotoisia (tyyppiä tai konekohtaisia Yliopiston verkon käytön sääntöjen mukaan sähköpostin käyttö yliopiston koneilla on sallittu asiallisiin tarkoituksiin merkiten työhön tai opiskeluun liittyviä tarkoituksia sekä normaalia hyvien tapojen ja lakien mukaista käyttäytymistä. Sääntöjen mukaan kiellettyä sähköpostin käyttöä on mm. toisten käyttäjien estäminen ja häirintä, kaupallisen myyntitoiminnan harrastaminen henkilökohtaisen edun saamiseksi tai vaalimainonta yleisissä vaaleissa. - Sähköpostia on voitu kirjoittamattoman säännön perusteella käyttää kohtuudella myös yksityistarkoituksiin. 6lKN SRVWLQMDWLHWRYHUNRQNl\W VWlRQVRYLWWDYD \KWHLVWRLPLQWDPHQHWWHO\OOl\OLRSLVWRQMDVHQ W\ QWHNLM LGHQYlOLOOl voimaan tullut Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (477/2201) edellyttää, että yrityksissä sekä valtion virastoissa ja laitoksissa sovitaan sähköpostin ja tietoverkon käytöstä yhteistoimintamenettelyn avulla ja tiedotetaan työntekijoille, viimeistään 6 kk:n kuluessa lain voimaantulosta. Tämä tarkoittaa politiikan määrittelyä sähköpostin sekä tietoverkon käytölle ja käytön seurannalle, sopimista myös yksityiskäytöstä. <OLRSLVWRQ WXOHYDVVD VlKN SRVWLSROLWLLNDVVD RQ PllULWHOWlYl P\ V RSLVNHOLMRLGHQVlKN SRVWLQNl\WW HUOM. yksikköjen johtajat: Laki yksityisyyden suojasta työelämässä sisältää vaatimuksen, että lakiteksti on pidettävä työntekijöiden nähtävillä. Sen voi tulostaa vaikkapa yksikön ilmoitustaululle verkosta (http://www.finlex.fi/lains/index.html). 10

11 9DOWLRQKDOOLQQRQVlKN SRVWLQMDORNLWLHWRMHQ NlVLWWHO\RKMH Luotavan sähköpostipolitiikan perusteiksi ja käytännön ohjeistuksen pohjaksi on Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä uusinut valtionhallinnon organisaatioille tarkoitetun ohjeen sähköpostin ja lokitietojen käsittelyä varten. Ohje löytyy osoitteesta Ohje linjaa asiointiosoitteiden käyttöä virka-asioiden hoidossa, viranhoitoon liittyvien viestien erottamista yksityisviesteistä, sähköpostin tietoturvallisuutta sekä kokoaa sähköpostin käsittelyyn liittyvien lakien ja asetusten sisältämät säädökset ja velvoitteet. Ohjeessa on myös mallit atk-ylläpitohenkilöstön salassapitositoumukselle, viestin luottamuksellisuusilmoitukselle sekä käytännölle viestien lukemiseen työntekijän poissaolon aikana. Lait ja niiden valmistelutekstit ovat luettavissa osoitteessa -XULVWLQHYlLWlVlKN SRVWLSROLWLLNDQWHNRRQ Tietosuoja-lehdessä 2/2001 juristi Pekka Kiviniemi kirjoittaa sähköpostin käytöstä työpaikalla. Sen mukaan: 7\ QDQWDMDQMDW\ QWHNLMlQWXOHHNHVNLQlLVHVWLVRSLDYRLNRW\ QWH NLMlNl\WWllVlKN SRVWLDDQ\NVLW\LVHHQYLHVWLQWllQ Perustuslaki ja luottamuksellista viestintää koskevat lakitasoiset normit selkeästi ilmaisevat sähköpostiin liittyvät pääperiaatteet: suljettu kohdeviestintä so. ennalta rajatulle vastaanottajajoukolle lähetetty viesti on OlKHWWlMlQQLLQKDOXWHVVD luottamuksellista; oikeus luottamuksellisen viestin salaisuuteen on perusoikeus jokaiselle eli työnantaja ei voi puuttua luottamukselliseen viestiin sillä perusteella että omistaa viestitykseen käytetyt välineet. Työnantaja voi joko kieltää yksityisten viestien lähettämisen ja vastaanottamisen sähköpostijärjestelmällään tai antaa työntekijälle mahdollisuuden käyttää sähköpostijärjestelmäänsä tämän yksityiseen viestintään ja tuolloin vain työnjohto-oikeuteen ja työn valvontaoikeuteen vedoten valvoa viestintävälineen käyttöä. 11

12 /XRGDDQNl\WlQW \NVLW\LVYLHVWLHQHURWWDPLVHNVLW\ VlKN SRVWLVWD Henkilökohtaisen viestin merkitseminen voidaan hoitaa viestin otsikkokentässä maininnalla henkilökohtainen eli ilmaistaan lähettäjän tahto; tällaista viestiä ei pidä avata työntekijän virkapostina työntekijän poissaollessa (analoginen nykyisen kirjepostikäytännön kanssa: työpaikalle saapuva kirjelähetys, jossa työntekijän nimi on ennen yrityksen nimeä Æ henkilökohtainen, yrityksen nimi ensin Æ virkaposti). Työ- ja yksityinen sähköposti voidaan myös erotella eri sähköpostiosoitteiden käytöllä tyyliin ja Tai yksityispostia varten hankitaan ulkoinen osoite, jollaiseksi tulee hyväksyä vain suojattua kryptattua postia käyttävän palveluntarjoajan (esim. hushmail.com) antama osoite. 0llULWHOOllQQHWLODQWHHWMRLVVDW\ QWHNLMlYRLVXRVWXDVLLKHQHWWl KlQHQVlKN SRVWLQVDDYDWDDQ Työntekijä voi vain lyhytaikaisesti luopua luottamuksellisen sähköpostiviestinsä salaisuudesta, esim. itse vapaaehtoisesti mieluiten kirjallisesti pyytäen ylläpitohenkilöltä apua viestinsä käsittelyyn virhetilanteissa; ylläpitäjää tuolloin sitoo vaitiolovelvollisuus tietoonsa saamasta viestistä. 7\ VRSLPXNVLDODDGLWWDHVVDWDLPXXWRLQVlKN SRVWLQNl\W VWlVRYLW WDHVVDNRHWHWDDQSllW\lNRPSURPLVVLLQ, jossa kunnioitetaan työntekijän perusoikeutta luottamuksellisen viestin salaisuuteen ja toisaalta työantajan työnjohto- ja valvontaoikeutta ja muita velvoitteita. 12

13 9LUXNVHWULHVDQD Raine Vakkuri, Ulla Tätilä 1LPGD Syyskuun 18 päivä n. klo Suomen aikaa oli laajasti maailmalle alkanut levitä vaarallinen Nimda -virus. Se oli ehtinyt myös Ouluun klo ja välillä. Yksi ATK-keskuksen NT-palvelin ehti saastua, huolimatta siihen asennetuista Microsoftin korjaustiedostoista ko. viruksen käyttämää reikää vastaan. Palvelin tarkistettiin jo klo ja ajettiin alas samana iltana. Virustorjuntatiedostot Nimdaa varten olivat F-Securelta saatavilla klo samana iltana. Nimda-virus pystyy leviämään Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows NT Windows 2000 ja Windows XP järjestelmissä käyttämällä hyväksi lukuisia eri tietoturva-aukkoja. Nimdavirus on vaarallinen siksi, että se leviää kolmella eri tavalla: sähköpostin liitteenä, verkkolevyjakojen kautta ja Microsoft IIS-wwwpalvelimien kautta. Virus aktivoituu joko avaamalla README.EXE -liitetiedoston tai automaattisesti käyttämällä Outlook- ja Outlook Express-sähköpostiohjelman tietoturva-aukkoa, joihin kuitenkin oli olemassa tietoturvapäivitykset Microsoftin www-sivuilla. Nimda lähettää itsensä edelleen sähköpostin osoitekirjasta ja Temporary Internet Files Folder-kansiosta löytämiinsä sähköpostiosoitteisiin käyttämällä omaa sisääänrakennettua SMTP- lähetystapakoneistoa. Nimda yrittää lisäksi muuttaa tartunnan saaneella palvelimella olevia web-tiedostoja erityisellä JavaScript-lisukkeella ja levittää itseään myös sitä kautta. Tällöin viruksen voi saada myös www-palvelimelta, joka pyytää käyttäjää lataamaan Microsoft Outlook.eml-päätteisen tiedoston, joka sisältää Nimda-kooodin. McAfeen mukaan viruksen sisältämä.eml-tiedosto saattaa pystyä latautumaan esim. Internet Explorer 5.x-selaimella myös automaattisesti www-palvelimelta. IE 5.01 SP2 ja IE 5.5 SP2 sisältävät tämän estävän korjauksen. Lisätietoja Nimda-viruksesta saa esim. F-Securen www-sivuilta 13

14 0DJLVWU+\EULV6LUFDP«Kesällä havavaittiin muun Suomen ohella myös Oulun yliopistossa runsaasti muita sähköpostimatoviruksia. Vanha tuttu Magistr on vielä voimissaan ja uusin mato, Sircam, on levinnyt sitäkin tehokkaammin. Myös Hybris virusta on liikkeellä runsaasti. Sircam - virusta on havaittu ainakin alkaen Windows-järjestelmissä. ATK-keskuksesta on käyty kesän aikana n. 30 kertaa laitoksilla asian tiimoilta, puhumattakaan muiden laitosten atk-ylläpitäjien ja käyttäjien puhdistamista koneista. Sircam ei ole, kuten monet edelliset virukset, vain MS Outlookin käyttäjien haittana, vaan se on levinnyt minkä tahansa sähköpostijärjestelmän kautta. Viruksessa on myös oma SMTP engine, eli se pystyy lähettämään itsensä edelleen vaikka koneessa ei olisikaan konfiguroitua sähköpostiohjelmaa. Lähettäjänkin se keksii, jos ei sellaiseksi sopivaa osoittetta koneesta löydä. Tällöin lähettäjänä on Sircam-virus lähettää sähköpostitse viestejä, joiden liitteenä olevan dokumentin se on hakenut lähettäjän Windows-työpydän "My documents" -kansiosta (.DOC,.XLS tai.zip - päätteinen). Osoitteet, joille mato itsensä lähettää, se on kerännyt saastuttamansa koneen Windows-osoitekirjasta (*.wab tiedostot) ja Temporary Internet files kansiosta (sho*, get*, hot*, *.html). Tähän kulminoituu sekä Magisterin että Sircamin oveluus: sähköpostiviesti näyttää tulevan tutulta henkilöltä ja liitetiedosto vaikuttaa järkevältä. Jos sähköpostin vastaanottajalla ei tässä vaiheessa ole ajan tasalla olevaan virustorjuntaohjelmaa aktiivisena, virus saastuttaa vastaanottajan koneen heti kun tämä avaa liitteenä olevan tiedoston. Erityisen kiusallista on se, että virus voi lähettää vaikkapa suurelle postituslistalle tiedoston, joka sisältääkin luottamuksellista tietoa! Yksi Sircamin tunnusmerkki on se, että saastuneen liitetiedoston pääte on kaksinkertainen, esim..doc.exe. Jos saat tämäntyyppisen sähköpostin, niin tuhoa liitetiedosto ja ilmoita asiasta lähettäjälle. Varsinainen viesti voi olla englannin- tai espanjankielinen. Teksti voi olla esimerkiksi tämännäköinen Hi! How are you? I send you this file in order to have your advice Espanjankielisessä versiossa lukee: Hola como estas? Te mando este archivo para que me des tu punto de vista Nos vemos pronto, gracias. 14

15 Sircam etsii ja löytäessään käyttää hyväkseen myös Windowsin verkkojakoja. Tästä johtuen viruksen saastuttamia Win9x-koneita on havaittu useiden palomuuriohjelmien lokilistoilta. Saastunut kone on koputellut kohdekoneen TCP porttia139. Kun koputtelijakoneet on skannattu virustorjuntaohjelmalla, niistä on löynyt Sircam. Sircam ja Magistr pyrkivät tehokkaan leviämisen lisäksi myös lopulta tuhoamaan saastuttamiensa koneiden sisältämät datat. Esimerkiksi Sircamin toimesta siltä levyltä, jolle Windows on asennettu, tuhotaan kaikki tiedostot yhdessä tapauksessa kahdestakymmenestä. Minä tahansa muuna päivänä 1 kone 50:stä saastuneesta täytetään kirjoittamalla tiedostoon sircam.sys rivejä, kunnes levytila loppuu. Tiedosto sijaitsee käyttöjärjestelmän sisältävän levyn recycled kansiossa. Lisätietoja Sircam-madosta löytyy virustorjuntaan erikoistuneilta sivuilta, esim. Myös Hybris-virusta, joka tulee nimettömiltä sähköpostin lähettäjiltä sisältäen exe-päätteisen liitetiedoston, on ollut edelleen liikkeellä, ks. Ko. virusta on havaittu vuoden vaihteesta lähtien. Niinikään vanhempaa Magistr-matovirusta on ollut edelleen liikkeellä, ks. Myös muita vanhempia muistiresidenttejä viruksia on löytynyt yliopistolta päivitettäessä torjuntaohjelmistoja uusien virusvaarojen takia. Lisätietoja viruksista F-Securen sivuilta: KWWSZZZIVHFXUHFRPYGHVFV 15

16 9LUXVWRUMXQQDQ 3DKLPPDWYLUXNVHWHLYlWROHHQll 0LFURVRIWLQ2IILFHWXRWWHLWDVDDVWXWWDYLD PDNURYLUXNVLDYDDQWRGHOODLONHLWl,QWHUQHWPDWRMD-RVMROODNLQRQYLHOl NRQHHVVDDQ+RQJDVWDDXWRPDDWWLVHVWL SlLYLWW\YlPDNURYLUXVWLHWRNDQWDSlLYLW\V Q\WYLLPHLVWllQWLHGRNVLHWWlVHHLROH HQllULLWWlYlVXRMD Ulla Tätilä, Janne Suvanto - $2OHYDURYDLQHQHPDLOLQOLLWHWLHGRVWRMHQNDQVVD Älä avaa mitään sähköpostin liitetiedostoa ellet ole pyytänyt lähettäjältä kyseistä tiedostoa tai tarkistanut lähettäjältä, että liite on asiallinen. %3LGlYLUXVWRUMXQWDVLDMDQWDVDOODMDDNWLLYLVHQD )6HFXUH$QWL9LUXV[YHUVLR Jos koneeseesi on asennettu F-Secure AntiVirus 4.x versio, päivitä se MIELELLÄÄN JOKA PÄIVÄ, esimerkiksi ajamalla uusin FSUPDATE.EXE ohjelma. Fsupdate päivittää Anti-Virus ohjelman virustietokannan ajan tasalle. Huomaa, että fsupdate on aina haettava uudelleen ja ajettava uudelleen työasemalla. Fsupdaten löydät esimerkiksi: 16

17 Huolehdi myös siitä, että käytönaikainen suojaus on päällä! 8XVLQYHUVLR)6HFXUH$QWL9LUXV Suositeltavinta olisi kuitenkin päivittää ohjelma uusimpaan versioon, joka tällä hetkellä on Jos koneeseesi on asennettu F- Secure Anti-Virus 5.2x tai 5.30, voit päivittää virustietokantasi ajan tasalle kolmella eri tavalla: $VHQWDPDOODNRQHHVHHVL)6HFXUH%DFN:HE±RKMHOPDQ, joka noutaa uusimmat virustietokannat koneellesi F-Securen palvelimelta. BackWeb ohjelma tarkistaa kerran tunnissa, onko tullut uutta virustietokantaa. Tämä tapa on suositeltava kiinteässä verkossa oleville koneille. Muista tarkistaa, että käytönaikainen suojaus on päällä. BackWebin löydät ATK-keskuksen FTP-jakelusta: https://www.oulu.fi/jakelu/ l\wwlplool)6hfxuh$qwl9luxnvhq 3lLYLWlKHWL ±WRLPLQ WRD8SGDWH1RZ). Tämän toiminnon avulla saat muistutuksen tarkistaa onko uutta virustietokantaa tullut. Jos annat arvoksi esim. Muistuta päivityksistä 3:n päivän välein, ohjelma kysyy sinulta kolmen päivän välein haluatko päivittää virustorjunnan F-Securen palvelimelta. Muista tässäkin tapauksessa tarkistaa, että käytönaikainen suojaus on päällä. 1RXWDPDOODMDDMDPDOODXXVLQ)683'$7(H[HNRQHHVVDVL (kuten 4.x-versiossa) Helpoin tapa on käyttää BackWebiä, koska se ei vaadi käyttäjältä toimenpiteitä. Jos olet modeemin käyttäjä, suositeltavin vaihtoehto on 2) eli Anti-Viruksen päivitä heti toiminto. Sen avulla voit itse valita sopivimman hetken, jolloin uusi päivitys haetaan ja asennetaan. F-Secure Anti-Virus 5.30, asennus- ja käyttöohje sekä päivitykset löytyvät jakelusta: https://www.oulu.fi/jakelu/, joka toimii myös muilla kuin oulu.fi-yhteyksillä. Jakeluun kirjaudutaan koivun tai pajun tunnuksilla. &$VHQQD0LFURVRIWXRWWHLVLLQXXVLPPDWNRUMDXNVHW MDWXUYDSlLYLW\NVHW Esim. osoitteesta: 17

18 -RVYLUXVNDLNHVWDKXROLPDWWDLVNHH 2LUHLWD Konesi voi hidastua tai lakata kokonaan toimimasta. Yleisesti ottaen virukset voivat tehdä suunnilleen kaikkea sitä mitä normaalit ohjelmatkin eli: - poistaa, kopioida tai vaihtaa tiedoston tai hakemiston nimen tai tunnisteen - yli/salakirjoittaa kiintolevyn sisällön - antaa herjauksia käyttäjälle - muuttaa tietoa kiintolevyillä - kerätä ja vaihtaa tietokoneiden salasanoja - lähettää sähköpostia - ohjata tietoliikennelaitteita yms. - jne. (katso torjuntaohjelmavalmistajien www-sivuilta) 7RLPLQlLQ 1. Älä hätäänny! 2. Jos koneesi on verkossa, ota verkkopiuha irti seinästä 3. Hanki uusin virustorjuntaohjelma ja siihen uusin virustietokantapäivitys (ohjelman ja päivityksen saat esim. ATKkeskuksesta tai atk-yhdyshenkilöltäsi), asenna ne ja anna ohjelman skannata koneesta kaikki tiedostot, myös pakatut ja anna virustorjuntaohjelman poistaa virukset automaattisesti (disinfect automatically) 4. Jos virustorjuntaohjelma ei kykene poistamaan virusta, kutsu mikrotuki paikalle. 18

19 /LQX[6$69 6$6LQVWLWXXWWLRQWXRQXWPDUNNLQRLOOH /LQX[YHUVLRQ6$69VWD /LQX[6$6HLNXLWHQNDDQROHLOPDLVWXRWH HLNlRKMHOPLVWRQOlKGHNRRGLNDDQ ROHMXONLQHQ DXSDOOLVWHQVRYHOOXVWHQ SRUWWDDPLQHQ2SHQ6RXUFH Nl\WW MlUMHVWHOPllQRVRLWWDDHWWl/LQX[LQ NHKLW\NVHHQXVNRWDDQRKMHOPLVWR YDOPLVWDMLHQNHVNXXGHVVD Arto Muhli %HWDWHVWDXV Oma harrastelijamainen kiinnostukseni Linuxiin ja tieto SAS:n linux-version kehittämisestä saivat minut ilmoittautumaan beta-testaajaksi hankkeeseen elokuussa Odotukseni testauksesta eivät olleet järin suuret ja laajojen asennusohjeiden selaaminen ei uskoani asennuksen onnistumiseen lisännyt. Kunnon ATK-ammattilaisen tavoin pistin ohjeet syrjään, rompun koneeseen ja ryhdyin etsimään rompulta suoritettavaa asennusohjelmaa. Yllätyksekseni asennusohjelma eteni jouhevasti kysellen joukon kysymyksiä, joihin vastaaminen oli enterin painelemista, sillä oletusarvot olivat aivan kelvollisia. Hieman miettimistä aiheutti asennettavien tuotteiden valinta, sillä joukossa oli aivan uusia tuotteita, joiden lisensoinnista ei minulla ollut mitään käsitystä. Hyvällä arvaamisella tästäkin vaiheesta päästiin ja asennusohjelma alkoi kopioida tiedostoja koneelleni. Muutaman minuutin kuluttua asennusohjelma ilmoitti asennuksen olevan valmis. Asennukseen kulunut aika oli huomattavasti lyhyempi kuin vastaavan Windows-paketin. Ohjelman käynnistäminen ja käyttäminen toivat samanlaisia turhautumia yksinkertaisuudellaan kuin asennusprosessi. Ohjelman ulkoasu ja käyttöominaisuudet ovat samanlaisia kuin Solaris-versi- 19

20 ossa, joten mitään yllätyksiä ei ilmennyt. Koko testausjakson aikana en löytänyt ohjelmistosta yhtään bugia, eikä ohjelmisto kaatunut kuin kerran. Tätä kaatumista en kuitenkaan pystynyt toistamaan, joten se jäi yksittäiseksi tapaukseksi. 7XRWDQWRYHUVLRQ6$69IRU/LQX[WHVWDXV Sain elokuussa SAS Instituutilta testikäyttöön suppean tuotantoversion Linux-SAS V8.2:sta. Tämä testilisenssi sisälsi vain Base, Graph, Assist ja Stat-paketit. Tätä ohjelmistoa testasin useammalla mikrolla ja erilaisissa rooleissa. Heikoin laitealusta oli kannettava Compaq Armada (64M, 233Hz), jossa hain toiminnallista minimiä laitevaatimusten suhteen. Työasemakäytössä Armada selvisi tehtävistään hyvin, mutta 800x600-resoluutio näytössä on kyllä graafisen käyttöliittymän mielekkään käytön kannalta liian pieni. Palvelinkäytössä testasin ohjelmaa yksiprosessorisella 1GHz:n perusmikrolla, jossa muistia oli 256M. Otin yhteyden 11 työasemalta tähän palvelimena toimivaan mikroon eri tunnuksilla SSH:lla, joka tunneloi SAS:n graafisen käyttöliittymän. Testityöasemina käytin ATK-keskuksen Linux-luokan tietokoneita. Tähän käyttöön olisin myös voitu käyttää Windows-luokkaa, joiden koneissa on X11-ikkunointiohjelma asennettuna. SAS-istunnot käynnistin lähes samanaikaisesti kaikilta työasemilta, eikä 11 samanaikaisen käyttäjän käynnistyksessä ollut havaittavaa eroa yhden käyttäjän istunnon käynnistämiseen. Esimerkkiajoiksi valitsin SAS:n mukana toimitetut esimerkit nlmixed.sas ja mixed2.sas, koska nämä esimerkkeinä soveltuvat hyvin opetustilanteessa suoritettaviksi. Ajot hidastuivat hieman yhden käyttäjän istuntoon verrattuna, mutta kysymys oli vain muutamasta sekunnista. En näe tässä yhteydessä tarpeelliseksi raportoida loki-tiedostojen mukaisia ajoaikoja, koska kaikkia ajoja ei käynnistetty aivan samanaikaisesti. Näyttäisi siltä, että perusmikroa voi käyttää SAS-opetuksessa ainakin 11 opiskelijan ryhmälle. 6RYHOWXYXXVHULWHKWlYLLQ Linux-SAS ei tuo mittään etua yksittäiselle tutkijalle omien aineistojensa analysoinnissa verrattuna Windows-versioon. Ainoana perusteena Linux-SAS:n työasemakäytölle voidaan pitää tutkijan tarvetta Linuxin käyttöön muista syistä. Tutkimusryhmälle Linux-SAS tuo vaihtoehdon ryhmän aineistojen hallintaan, käyttöoikeuksien rajoittamiseen ja omien sovellusten käyttämiseen keskitettyä järjestelmää vapaammin. Tässä vapau- 20

21 dessa on kuitenkin taakkana lisääntyvä ylläpidon määrä ja varmuustallennuksista huolehtiminen. SAS:lla on kuitenkin tarjolla Enterprise Server-tuote, joka tarjoaa sisäänrakennetusti nämä Linuxin kanssa mahdolliset ominaisuudet ja paljon muuta. Linux-SAS:n käyttö opetusympäristönä tuntuu houkuttelevalta, koska kouluttaja voi itse toimia järjestelmän ylläpitäjänä ja muokata opiskeluympäristöä palvelemaan kulloistakin oppimistilannetta. Liikkuvalle SAS-kouluttajalle Linux-SAS luo aivan uudenlaisia mahdollisuuksia, kun opetusympäristön voi kuljettaa omassa sylimikrossa mihin tahansa verkotettuun mikroluokkaan. Mikroluokan koneisiin pitää opetusta varten asentaa ainoastaan X11- ikkunointiohjelma, ellei sellaista jo siellä ole. Mikroluokan työasemien käyttöjärjestemä voi olla mikä tahansa. /LQX[6$6QKLQWDMDVDDWDYXXV Tätä juttua kirjoittaessani en vielä tiedä Linux-SAS:n hintaa, mutta alustavien tietojen mukaan se luokitellaan Unix-SAS:ksi ja se hinnoitellaan samojen periaatteiden mukaan kuin Unix-SAS. Hinnoittelusta tiedotetaan myöhemmin tilastollisen tietojenkäsittelyn sivuilla osoitteessa ja ATK-keskuksen ohjelmistohinnastossa. 21

Avoinna: ma 9-14, ti-pe 9-15.45 Puhelin: 553. Avoinna ma 12-17, ti-to 9-17, pe 9-16, la 10-14 Puh: 553. Avoinna virka-aikana Puh: 553, 040 589 2244

Avoinna: ma 9-14, ti-pe 9-15.45 Puhelin: 553. Avoinna ma 12-17, ti-to 9-17, pe 9-16, la 10-14 Puh: 553. Avoinna virka-aikana Puh: 553, 040 589 2244 $7.NHVNXV SDOYHOHH 3$/9(/83,67((7 1HXYRQWD-Atk-keskuksen aula $WN\\QOLLWW\YlW\OHLVHWQHXYRWMD RKMHHWNl\WW OXYDWRSSDDWRKMHOPDW«0LNURWXNLSDOYHOXW 0LNURWXNLSLVWH

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

Avoinna: ma 9-14, ti-pe 9-15.45 Puhelin: 553. Avoinna: ma 12-17, ti-to 9-17, pe 9-16, la 10-14 Puh: 553. Avoinna virka-aikana Puh: 553, 040 589 2244

Avoinna: ma 9-14, ti-pe 9-15.45 Puhelin: 553. Avoinna: ma 12-17, ti-to 9-17, pe 9-16, la 10-14 Puh: 553. Avoinna virka-aikana Puh: 553, 040 589 2244 $7.NHVNXV SDOYHOHH 3$/9(/83,67((7 1HXYRQWD-Atk-keskuksen aula $WN\\QOLLWW\YlW\OHLVHWQHXYRWMD RKMHHWNl\WW OXYDWRSSDDWRKMHOPDW«0LNURWXNLSDOYHOXW 0LNURWXNLSLVWH

Lisätiedot

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Datan avaamisen reunaehdot Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 19.1.2016 Perinteinen manuaalinen tietopalvelu 1. Asiakas kysyy/pyytää asiakirjoja käyttöönsä/ kopioita omaan

Lisätiedot

Elisa Nettikaista. Asennus- ja käyttöohje

Elisa Nettikaista. Asennus- ja käyttöohje Elisa Nettikaista Asennus- ja käyttöohje 1 Tervetuloa asentamaan Elisa Nettikaistaa Elisa Kotipuhelin on monipuolinen liittymä, jota voit nykyaikaisten lisäpalveluiden ansiosta käyttää muuhunkin kuin puhumiseen!

Lisätiedot

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus)

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) 1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) Olette pomosi kanssa tarkastaneet asiakkaan tekemän ja sinun korjaaman suunnitelman ja tehneet oman versionsa siitä. Noudata siis tätä tekemäänne uutta

Lisätiedot

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään edupori.fi/office 365 3.10.2013 Porin kaupunki ATK Tuki Sisällys Johdanto... 2 Edupori.fi sähköpostin määrittäminen Office 365:n Outlook-ohjelmaan

Lisätiedot

2. Modeemi- ja ISDN-yhteyden käyttöönotto

2. Modeemi- ja ISDN-yhteyden käyttöönotto 2. Modeemi- ja ISDN-yhteyden käyttöönotto Asenna ensin tietokoneeseesi modeemi tai ISDN-sovitin valmistajan ohjeiden mukaisesti. Varmista myös, että Windowsissa on asennettu puhelinverkkoyhteydet. Seuraa

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: _22.12.2015_ Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Lappeenrannan kaupunki

Lisätiedot

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21)

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21) Oppilaan opas Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy Versio 0.2 (2008-01-21) Versio Päivämäärä Kuvaus 0.1 2005-01-16 Ensimmäinen versio. 0.2 2008-01-21 Korjattu kuvatiedostojen maksimiresoluutio ja muutamia

Lisätiedot

VASO-ASUKKAAN OPAS. DNA Kiinteistölaajakaista

VASO-ASUKKAAN OPAS. DNA Kiinteistölaajakaista VASO-ASUKKAAN OPAS DNA Kiinteistölaajakaista 1 Tervetuloa nopean laajakaistan pariin! Onneksi olkoon, olet tehnyt hyvän valinnan muuttaessasi Vason asuntoon.tämä on opas laajakaistan käyttöönottoon ja

Lisätiedot

1. YLEISKUVAUS... 2. 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2. 2.1. Sähköpostipalvelu... 2. 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut...

1. YLEISKUVAUS... 2. 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2. 2.1. Sähköpostipalvelu... 2. 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut... Palvelukuvaus 19.1.2015 1 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 2 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2 2.1. Sähköpostipalvelu... 2 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut... 3 3. TOIMITUS

Lisätiedot

SSH Secure Shell & SSH File Transfer

SSH Secure Shell & SSH File Transfer SSH Secure Shell & SSH File Transfer TIETOHALLINTO Janne Suvanto 1.9 2002 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 2 SSH Secure Shell ohjelman asetukset... 3 POP3 tunnelin asetukset... 6 Yhteyden

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 7.6.2011 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki liikuntapalvelut

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2013 1 (7) 6.3.0 Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (7) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen

Lisätiedot

Macintosh (Mac OS X 10.2) Verkkoasetukset Elisa Laajakaista yhteyksille:

Macintosh (Mac OS X 10.2) Verkkoasetukset Elisa Laajakaista yhteyksille: 1 (13) Macintosh () Verkkoasetukset Elisa Laajakaista yhteyksille: Valitse Omenavalikosta Järjestelmäasetukset. Järjestelmäasetuksista Verkko 2 (13) Verkkoasetuksista (1.) Kytkentä Ethernet ja (2.) Määrittelytapa

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2014 1 (8) Toukokuu 2014 2 (8) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen aktivointi... 5 6. Eräajot

Lisätiedot

Tamico Yrityssähköposti

Tamico Yrityssähköposti ------- Tamico Yrityssähköposti Pikakäyttöopas ver. 106165-6, 18.8.2014 Sisältö 1 Johdanto... 1 1.1 Yleistä palvelusta... 1 2 Web-sähköpostin käyttäminen Tamico Yrityssähköposti -palvelussa.... 2 2.1 Yrityssähköpostipalveluun

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 1.2.1 Suodatettava liikenne... 3 1.3 Palvelun rajoitukset...

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 5.1.2010 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki, Ympäristönsuojeluyksikkö

Lisätiedot

Päätelaitteen asennus. Sähköposti. Laskutus. Yhteystiedot

Päätelaitteen asennus. Sähköposti. Laskutus. Yhteystiedot Ohjeita käyttöönottoon ja jatkoa varten Päätelaitteen asennus Sähköposti Vartonenkin voisi liittyä. Tulisi vauhtia elämään. Laskutus Yhteystiedot Tervetuloa nopean laajakaistan pariin! Onneksi olkoon,

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Toukokuu 2012 1 (14) Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Asennusohje Toukokuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo 1. Vaatimukset palvelimelle... 3 1.1..NET Framework 4.0... 3 1.2. Palvelimen Internet

Lisätiedot

Luottamuksellinen sähköposti Trafissa

Luottamuksellinen sähköposti Trafissa OHJE 1 (8) Luottamuksellinen sähköposti Trafissa Trafi käyttää Deltagon Sec@GW -ohjelmistoa sähköpostin luottamuksellisuuden suojaamiseen. D-Envelope sovelluksen avulla viestien vastaanottaminen ei edellytä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859688

Käyttöoppaasi. F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859688 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Android. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Android 4.0.3 Ice Cream Sandwichissä.

Android. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Android 4.0.3 Ice Cream Sandwichissä. Y K S I K Ä Ä N A S I A K A S E I O L E M E I L L E LI I A N P I E NI TAI M I K Ä Ä N H A A S T E LI I A N S U U R I. Android Sähköpostin määritys Määrittämällä sähköpostitilisi Android-laitteeseesi, voit

Lisätiedot

Sähköpostilaatikoiden perustaminen

Sähköpostilaatikoiden perustaminen Sähköpostilaatikoiden perustaminen Sähköpostilaatikoiden perustaminen ja hallinnointi tapahtuu oma.kaisanet.fi-sivuston kautta. Palveluun kirjautuminen tapahtuu menemällä osoitteeseen https://oma.kaisanet.fi.

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Valokaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

DNA Laajakaistaopas Vason asukkaille

DNA Laajakaistaopas Vason asukkaille DNA Laajakaistaopas Vason asukkaille Ohjeita käyttöönottoon ja käyttöön > Päätelaitteen asennus > Sähköposti > Laskutus > Yhteystiedot DNA VASON ohje SM.indd 1 21.8.2008 10:55:41 Tervetuloa nopean laajakaistan

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Päiväys: 25.6.2008 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Intrum Justitia Oy Y-tunnus

Lisätiedot

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP Asioita, jotka tulee huomioida ennen asennusta! Koska palvelu sisältää myös sharing-ominaisuuden, on asiakas itse vastuussa millaisia tiedostoja palvelimelle varmuuskopioi ja kenelle

Lisätiedot

Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen

Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen Liikenteen turvallisuusvirasto 27.9.2012 Sisällysluettelo Luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien

Lisätiedot

Windows Phone. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Windows Phone 8 -puhelimessa.

Windows Phone. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Windows Phone 8 -puhelimessa. Y K S I K Ä Ä N A S I A K A S E I O L E M E I L L E LI I A N P I E NI TAI M I K Ä Ä N H A A S T E LI I A N S U U R I. Windows Phone Sähköpostin määritys Määrittämällä sähköpostitilisi Windows-puhelimeesi,

Lisätiedot

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun.

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. StorageIT 2006 varmuuskopiointiohjelman asennusohje. Hyvä asiakkaamme! Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. Ennen asennuksen aloittamista Varmista, että

Lisätiedot

Visma GATEWAY INSTALLER. asennusopas

Visma GATEWAY INSTALLER. asennusopas Visma GATEWAY INSTALLER asennusopas 1 Sisällys Tietoa dokumentista...3 Tuetut käyttöjärjestelmät...3 GATEWAY INSTALLER sovelluksen itselatausohjelma...3 GATEWAY INSTALLER sovelluksen suorittaminen...4

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

dna Laajakaistaopas Vason asukkaille

dna Laajakaistaopas Vason asukkaille dna Laajakaistaopas Vason asukkaille Ohjeita käyttöönottoon ja käyttöön > Päätelaitteen asennus > Sähköposti > Laskutus > Yhteystiedot Tervetuloa nopean laajakaistan pariin! Onneksi olkoon, olet tehnyt

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS. Navita Yritysmalli. YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh.

ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS. Navita Yritysmalli. YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh. 1/5 ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS Navita Yritysmalli YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh. 010 7564 986 Käyttöönotto Matti Sihvo Koulutus Jan-Markus Viikari LAITEVAATIMUKSET

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 24.1.2008 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Suomen Sairaalahygieniayhdistys

Lisätiedot

F-Secure 5.42 -virustorjuntaohjelmiston käyttö

F-Secure 5.42 -virustorjuntaohjelmiston käyttö F-Secure 5.42 -virustorjuntaohjelmiston käyttö Tässä ohjeessa käsitellään: 1. Ohjelmiston asennuksen jälkeen. 1.1 Käyttöasetusten ja toiminnan tarkistus --> 2. Käyttäjäkohtaisten asetuksien muokkaaminen

Lisätiedot

Turvapaketti Omahallinta.fi ka ytto ohje

Turvapaketti Omahallinta.fi ka ytto ohje Turvapaketti Omahallinta.fi ka ytto ohje 05/2015 Vaihda tämän ohjeen mukaisesti VSP Nettiturva TURVAPAKETTI-palveluun 14.6.2015 mennessä, jotta tietoturvapalvelusi säilyy voimassa! Kirjautuminen Palveluun

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Laajakaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: 17.12.2013, päivitetty 26.4.2017 1. Rekisterin nimi Optima verkko-oppimisympäristö 2. Rekisterinpitäjä Jyväskylän

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 16.03.2009 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Tampereen kaupunki/tampereen

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Toukokuu 2014 1 (11) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Päivitysohje Toukokuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku...

Lisätiedot

Coolselector Asennusohje

Coolselector Asennusohje MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Coolselector Asennusohje Täydellinen valinta on vain muutaman klikkauksen päässä www.danfoss.fi/kylma Yleiset vaatimukset Windows XP asennus Windows 7 asennus Asennuksen poisto

Lisätiedot

ATK-keskuksen tiedote

ATK-keskuksen tiedote 1 Oulun yliopiston ATK-keskuksen tiedote 4/2000 Saa avata heti! Ei tarvii oottaa joulua! 6(66,2±6MRXOXNXX 6LVlOW Johtajan katsaus... 3 Kun Hongasta hajosi poweri... 5 HSTYA - Henkilön sähköinen tunnistaminen

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Toukokuu 2013 1 (10) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Päivitysohje Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (10) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

Office 2013 ohjelman asennus omalle työasemalle/laitteelle. 3.2.2015 Esa Väistö

Office 2013 ohjelman asennus omalle työasemalle/laitteelle. 3.2.2015 Esa Väistö Office 2013 ohjelman asennus omalle työasemalle/laitteelle 3.2.2015 Esa Väistö Sisällysluettelo 2 (8) Office2013 ProPlus asennus opiskelijoille ja opettajille... 3 Asennus Windows työasemaan... 3 Asennus

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Limingan Kiekko ry Yhteystiedot (osoite,

Lisätiedot

TIETOTURVA. Miten suojaudun haittaohjelmilta

TIETOTURVA. Miten suojaudun haittaohjelmilta TIETOTURVA Miten suojaudun haittaohjelmilta TIETOVERKON RAKENNE Koti Reititin tai modeemi Internet Palvelimet - Pankki - S-posti - Lehdet - Tv / elokuvat - Sosiaaliset mediat - Ym. Roisto PARI HYÖKKÄYKSTÄ

Lisätiedot

Ohjeita tietokoneverkon käyttöön Latokartano-säätiön ja Metsäylioppilaiden asuntosäätiön asuntoloissa

Ohjeita tietokoneverkon käyttöön Latokartano-säätiön ja Metsäylioppilaiden asuntosäätiön asuntoloissa Ohjeita tietokoneverkon käyttöön Latokartano-säätiön ja Metsäylioppilaiden asuntosäätiön asuntoloissa 12.9.2011 Osa 1: Perustietoa verkosta Asuntoloiden sisäverkko on yhdistetty Internettiin NATtaavalla

Lisätiedot

Storage IT Automaattinen Tiedonvarmennuspalvelu. Palvelukuvaus 1 (5)

Storage IT Automaattinen Tiedonvarmennuspalvelu. Palvelukuvaus 1 (5) Storage IT Automaattinen Tiedonvarmennuspalvelu Palvelukuvaus 1 (5) 1. Palvelun yleiskuvaus Storage IT automaattinen tiedonvarmennuspalvelu on Storage IT Oy:n asiakkailleen tarjoama palvelu, joka mahdollistaa

Lisätiedot

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 1 WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 10.4.2015 Lounea Oy Tehdaskatu 6, 24100 Salo Puh. 029 707 00 Y-tunnus 0139471-8 www.lounea.fi Asiakaspalvelu 0800 303 00 Yrityspalvelu 0800 303 01 Myymälät 0800 303

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden huoneentaulu mitä jokaisen on hyvä muistaa

Tietoturvallisuuden huoneentaulu mitä jokaisen on hyvä muistaa Tietoturvallisuuden huoneentaulu mitä jokaisen on hyvä muistaa 2.10.2017 Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko Petri Puhakainen, valtioneuvoston tietoturvapäällikkö Tietoturvallisuuden

Lisätiedot

Laatimispvm: 16.6.2008. Lue täyttöohjeet ennen tietosuojaselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Laatimispvm: 16.6.2008. Lue täyttöohjeet ennen tietosuojaselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Laatimispvm: 16.6.2008 Lue täyttöohjeet ennen tietosuojaselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa

Lisätiedot

Alfa-ohjelmat, verkkoasennus, asennusohje 2006 syyskuu. Alfa-ohjelmat ASENNUSOHJE. Verkkoasennus-CD, versio 1.25. Kielioppi & kirjallisuus

Alfa-ohjelmat, verkkoasennus, asennusohje 2006 syyskuu. Alfa-ohjelmat ASENNUSOHJE. Verkkoasennus-CD, versio 1.25. Kielioppi & kirjallisuus 2 Alfa-ohjelmat ASENNUSOHJE Verkkoasennus-CD, versio 1.25 Kielioppi & kirjallisuus Oppikirja ja Harjoituskirja englanti, ruotsi, saksa, ranska, suomi Harjoituskirjojen tasot: 1, 2 ja 3 Alfa-aihepiirisanasto

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto

Sähköpostitilin käyttöönotto Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 1.0 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi Sivu 1 / 16 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.2 Tietojen

Lisätiedot

Kymenlaakson Kyläportaali

Kymenlaakson Kyläportaali Kymenlaakson Kyläportaali Klamilan vertaistukiopastus Tietoturva Tietoturvan neljä peruspilaria 1. Luottamuksellisuus 2. Eheys 3. Saatavuus 4. (Luotettavuus) Luottamuksellisuus Käsiteltävää tietoa ei paljasteta

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

HS-Works Oy:n asiakastietokanta

HS-Works Oy:n asiakastietokanta HS-Works Oy Henkilötietolain (523/1999) 10:n mukainen rekisteriseloste HS-Works Oy:n asiakastietokanta Rekisteriseloste 8.5.2009 Sisällys 1 Rekisterinpitäjä...1 2 Rekisterin pitämisen peruste...1 3 Rekisterin

Lisätiedot

Asteri Verolomake 60,61A, 61B

Asteri Verolomake 60,61A, 61B Asteri Verolomake 60,61A, 61B Vuosipäivitys 2004 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09) 350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 0400 505 596 00700 HELSINKI Fax (09) 351 5532 0500 703730 http://www.atsoft.fi

Lisätiedot

Päivitetty TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

Päivitetty TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Päivitetty 11.5.2017 TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 2 (5) JOHDANTO Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian (myöhemmin Omnia) tietoverkon ja -järjestelmien sitovat Omnian opiskelijoita

Lisätiedot

IT-palvelut ja tietoturvallisuus Tampereen yliopistossa

IT-palvelut ja tietoturvallisuus Tampereen yliopistossa IT-palvelut ja tietoturvallisuus Tampereen yliopistossa Tietotekniikkataidot 12.3.2014 Sisältö Tietohallinto julkisilla verkkosivuilla Yliopiston intranet Opiskelijan tietotekniikkaopas pääkohdat ja täydennyksiä

Lisätiedot

Virustorjuntaohjelman F-Secure 5.54 asennus kotikoneelle

Virustorjuntaohjelman F-Secure 5.54 asennus kotikoneelle Virustorjuntaohjelman F-Secure 5.54 asennus kotikoneelle ennen asennusta poista vanha virustorjunta koneeltasi (F-Secure tai jokin muu virustorjuntaohjelma) ja käynnistä kone uuelleen F-Securen tapauksessa

Lisätiedot

WEIKKA. Asennus opas. Hannu-Matti Lemettinen HML Productions 2009-2011

WEIKKA. Asennus opas. Hannu-Matti Lemettinen HML Productions 2009-2011 WEIKKA Asennus opas Hannu-Matti Lemettinen WEIKKA OHJELMAN ASENNUS Weikka ohjelman asennuksessa tarvitaan kaksi tiedostoa. Setup.exe sekä Weikka.msi tiedostot. Asennus käynnistetään suorittamalla (kaksoisnapsautus)

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

Emmi-sovelluksen kirjautumisohje

Emmi-sovelluksen kirjautumisohje Emmi-sovelluksen kirjautumisohje - päivitetty 5.9.2017- Sisällys 1. Yleistä Emmi-kirjautumisesta... 2 2. Yleistä PPSHP tunnuspalvelusta... 2 3. Yleistä tunnuksen hallinnasta... 2 4. Tunnuksen luominen...

Lisätiedot

Vaivattomasti parasta tietoturvaa

Vaivattomasti parasta tietoturvaa Vaivattomasti parasta tietoturvaa BUSINESS SUITE Tietoturvan valinta voi olla myös helppoa Yrityksen tietoturvan valinta voi olla vaikeaa loputtomien vaihtoehtojen suossa tarpomista. F-Secure Business

Lisätiedot

TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN JA OHJELMISTOJEN ASENTAMINEN SEKÄ KONFIGUROINTI

TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN JA OHJELMISTOJEN ASENTAMINEN SEKÄ KONFIGUROINTI TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN JA OHJELMISTOJEN ASENTAMINEN SEKÄ KONFIGUROINTI Käyttöjärjestelmien ja ohjelmistojen asentaminen ja konfigurointi Pe 13.30-16.30

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN IT-ALUEKESKUKSEN TIETOTURVAOHJEET

KESKI-POHJANMAAN IT-ALUEKESKUKSEN TIETOTURVAOHJEET KESKI-POHJANMAAN IT-ALUEKESKUKSEN TIETOTURVAOHJEET TIETOTURVALLISUUDEN MUISTILISTA 1. Tietoturvallisuus perustuu lainsäädäntöön ja normiohjaukseen 2. Tietoturvallisuudesta huolehtiminen on kaikkien tehtävä,

Lisätiedot

Sivu x/x Laatimispvm: 27.1.2009 Päivitetty/tarkastettu: 27.11.2013

Sivu x/x Laatimispvm: 27.1.2009 Päivitetty/tarkastettu: 27.11.2013 HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Sivu x/x Laatimispvm: 27.1.2009 Päivitetty/tarkastettu: 27.11.2013 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0 Lokakuu 2012 1 (9) Aditro versio 6.2.0 Päivitysohje Lokakuu 2012 2 (9) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Aditro Pankkipalvelut yhteensopiva

Lisätiedot

Salatun sähköpostipalvelun käyttöohje

Salatun sähköpostipalvelun käyttöohje Salatun sähköpostipalvelun käyttöohje Lappeenrannan teknillinen yliopisto tarjoaa henkilökunnalle käyttöön salatun sähköpostipalvelun. Salattu sähköposti on tarkoitettu käytettäväksi tilanteissa, joissa

Lisätiedot

Useimmin kysytyt kysymykset

Useimmin kysytyt kysymykset Useimmin kysytyt kysymykset Versio 1.1 1 1. Mikä mobiilikortti on? Mobiilikortti on matkapuhelimessa toimiva sovellus ja www.mobiilikortti.com osoitteessa oleva palvelu. Sovelluksen avulla voit siirtää

Lisätiedot

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön Microsoft Outlook Web Access Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön 1 Käyttö työpaikalla (Hallinto-verkossa) Käynnistetään sähköposti Työpöydällä olevasta Faiposti-pikakuvakkeesta (hiirellä kaksoisklikkaamalla).

Lisätiedot

Mathcad Flexnet lisenssipalvelimen asennus

Mathcad Flexnet lisenssipalvelimen asennus Mathcad Flexnet lisenssipalvelimen asennus Korjattu 13.01.01 Tärkeää: Ennen lisenssin hakemista tulee luoda PTC tili. Tästä on erillinen ohje, jonka on joko tullut tämän dokumentin yhteydessä tai sen saa

Lisätiedot

Internetin hyödyt ja vaarat. Miten nettiä käytetään tehokkaasti hyväksi?

Internetin hyödyt ja vaarat. Miten nettiä käytetään tehokkaasti hyväksi? Internetin hyödyt ja vaarat Miten nettiä käytetään tehokkaasti hyväksi? Linkit Chrome https://www.google.com/intl/fi/chrome/browser/ Firefox http://www.mozilla.org/fi/ Opera http://www.opera.com/fi Vertailu

Lisätiedot

Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta

Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta RAFAELA-hoitoisuusluokitus-jär je 1 Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta Ohje: Lomake täytetään Tilaajan toimesta ja palautetaan Toimittajalle käyttöoikeussopimuksen mukana. 1. Aineiston omistajuus

Lisätiedot

Palomuurit. Palomuuri. Teoriaa. Pakettitason palomuuri. Sovellustason palomuuri

Palomuurit. Palomuuri. Teoriaa. Pakettitason palomuuri. Sovellustason palomuuri Palomuuri Teoriaa Palomuurin tehtävä on estää ei-toivottua liikennettä paikalliseen verkkoon tai verkosta. Yleensä tämä tarkoittaa, että estetään liikennettä Internetistä paikallisverkkoon tai kotikoneelle.

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS

Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 ASENNUKSEN VALMISTELUT 2 2.1 VARMUUSKOPIOT 2 2.2 ASENNUSTIEDOSTON LATAUS, WWW.FEBDOK.FI 2 2.3 ASENNUSTIEDOSTON LATAUS, FEBDOK:IN SISÄINEN

Lisätiedot

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Sinulle on toimitettu valmiiksi asennettu HYPER V ympäristö. Tehtäväsi on asentaa tarvittavat virtuaalikoneet, sekä konfiguroida ne ja verkkolaitteet, tehtävän mukaisesti.

Lisätiedot

SG550. Riistakameran MMS- ja GPRS- asetukset

SG550. Riistakameran MMS- ja GPRS- asetukset SG550 Riistakameran MMS- ja GPRS- asetukset Tuupakantie 3, 01740 1 FSM Tekninen tuki 0600 16160 Ensimmäiseksi: Valitse riistakameraan liittymä operaattorilta MMS ja/tai GPRS(data) ominaisuuksilla. Muistathan,

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIOHJE Mikkelin ammattikorkeakoulu

SÄHKÖPOSTIOHJE Mikkelin ammattikorkeakoulu SÄHKÖPOSTIOHJE Mikkelin ammattikorkeakoulu 1 Ohjeen nimi Vastuuhenkilö Sähköpostiohje Järjestelmäasiantuntija Antero Istolainen Voimaantulo 19.02.2013 Päätös Muutettu viimeksi 11.02.2014 Tarkistettu viimeksi

Lisätiedot

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server.

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. PIKA-ALOITUSOPAS Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. Fiscal Media Manager -ohjelmalla tehdään kalenteri,

Lisätiedot

Verkkoposti selkokielellä

Verkkoposti selkokielellä Petri Ilmonen Verkkoposti selkokielellä Tekijä ja Oppimateriaalikeskus Opike, FAIDD, 2009 Selkokielinen käsikirjoitus: Petri Ilmonen Selkokielen tarkistus: Ari Sainio Kustannustoimitus: Petri Ilmonen Kansikuva

Lisätiedot