SUOMEN TOIMENPITEET HYÖDYKE- JA PÄÄOMAMARKKINOIDEN UUDISTAMISEKSI 5/2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN TOIMENPITEET HYÖDYKE- JA PÄÄOMAMARKKINOIDEN UUDISTAMISEKSI 5/2004"

Transkriptio

1 SUOMEN TOIMENPITEET HYÖDYKE- JA PÄÄOMAMARKKINOIDEN UUDISTAMISEKSI 5/2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ KANSANTALOUSOSASTO TALOUDELLISET JA TALOUS- POLIITTISET KATSAUKSET

2 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A PL VALTIONEUVOSTO Puhelin (09) Telefaksi (09) Internet Julkaisun tilaukset Puh. (09) Taitto Anitta Heiskanen Raija Malmström ISSN ISBN (nid.) ISBN (pdf) Edita Prima Oy HELSINKI 2004

3 KUVAILULEHTI Julkaisija ja julkaisuaika Valtiovarainministeriö, marraskuu 2004 Tekijät Julkaisun nimi Julkaisun osat/ muut tuotetut versiot Kansantalousosasto SUOMEN TOIMENPITEET HYÖDYKE- JA PÄÄOMAMARKKINOI- DEN UUDISTAMISEKSI Julkaisu on saatavissa internetistä osoitteesta /julkaisut Asiasanat EU, talouspolitiikka, rakennepolitiikka Julkaisusarjan nimi ja numero TALOUDELLISET JA TALOUSPOLIITTISET KATSAUKSET 5 /2004 ISSN Sivuja 30 ISBN Kieli Suomi (nid.) (pdf.) Hinta Julkaisun myynti/jakaja Valtiovarainministeriö, kansantalousosasto, puh. (09) Painopaikka ja -aika Tiivistelmä Edita Prima Oy, Helsinki 2004 Euroopan unionin jäsenvaltiot laativat vuosittain kertomuksen toimenpiteistä hyödyke- ja pääomamarkkinoiden uudistamiseksi (ns. Cardiffraportti). Raportit toimivat aineistona, kun EU:n piirissä arvioidaan vuosittain jäsenvaltioiden rakennepolitiikkaa sekä Lissabonin strategian täytäntöönpanoa. Raportti sisältää informaatiota viimeaikaisista rakenneuudistuksista eri politiikkalohkoilla. Raportissa tarkastellaan myös kilpailuympäristöä ja sen muutoksia sen jälkeen, kun kilpailulainsäädäntöä on uudistettu ja viranomaisten toimivaltaa on vahvistettu. Raportin liitteenä on Eurostatin tilastoon perustuva tarkastelu Suomen suhteelliseen hintatasosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

4 FACT SHEET Publisher and date Ministry of Finance, November 2004 Author (s) Economics Department, Title of publication Product and capital market reforms in Finland Parts of publication/ other versions released The publication is available on the Internet at the web-site /english Keywords EU, economic policy, structural policy Publications series and number ECONOMIC AND ECONOMIC POLICY SURVEYS, 6/2004 Identifications ISSN ISBN (nid.) (pdf.) No. of pages 30 Language English Price Sales distribution Printing place and year Ministry of Finance, Economics Department, phone Edita Prima Plc, Helsinki 2004 Abstract The EU Member States prepare annually reports on capital and product markets reforms (Cardiff reports). These assessments of structural policies and the implementation of the Lisbon strategy is in the EU context. The report contains information on recent structural reforms in different policy areas. Changes in the competitive environment induced by the renewed competition legislation and increased powers of the authorities are also studied. The annex of the report contains a study on relative price level in Finland and factors affecting it based on Eurostat statistics.

5 Sisällys Yhteenveto Johdanto Tuottavuus ja yrityssektorin dynamiikan lisääminen Tuottavuuden kehitys ja talouskasvu Kilpailu hyödyke- ja palvelumarkkinoilla ja sisämarkkinat Uusien markkinoiden avaaminen ja taloudellisen integraation edistäminen Kilpailu- ja sääntelypolitiikka, ml. verostotoimialat Liiketoimintaympäristö Investoinnit ja tietoon ja innovaatioihin Pääomamarkkinat ja rahoituspalvelut Sääntely- ja valvontakehikko Markkinoiden kehitys Ympäristön kestävyys Taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus Johtopäätökset...22 Liite 1 Rakenteellisia indikaattoreita...24 Liite 2 Talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen suositukset...25 Liite 3 Suhteelliset hintatasot...28

6 Yhteenveto YHTEENVETO Euroopan unionin jäsenvaltiot laativat vuosittain kertomuksen toimenpiteistä hyödyke- ja pääomamarkkinoiden uudistamiseksi (ns. Cardiff-raportti). Raportit toimivat aineistona, kun EU:n piirissä arvioidaan vuosittain jäsenvaltioiden rakennepolitiikkaa sekä Lissabonin strategian täytäntöönpanoa. Suomessa uudistuspolitiikan keskeinen väline ovat hallituksen käynnistämät politiikkahjelmat, jotka liittyvät yrittäjyyttä, tietoyhteiskuntaa, työllisyyttä ja tuottavuutta koskevien rakennetavoitteiden edistämiseen. Hallitusohjelma korostaa lisäksi kilpailupolitiikan ja kuluttajanäkökulman vahvistamista. Toukokuussa 2004 voimaan astunut uudistettu kilpailulainsäädäntö on vahvistanut kilpailuviranomaisten asemaa ja kilpailupolitiikan merkitystä. Näihin kysymyksiin raportissa kiinnitetään erityistä huomiota. Raportti sisältää monia myönteisiä havaintoja Suomen rakenneuudistusten tuloksista. Yrittäjyyden politiikkaohjelma on tuottanut konkreettisia toimenpiteitä ja arviot liiketoimintaympäristöstä ovat myönteisiä. Tutkimus- ja kehitysrahoitusta on lisätty. Kuluva vuosi muodostaa taitekohdan laajakaistayhteyksien leviämisen kannalta. Julkisessa palvelutuotannossa sähköiset palvelut lisääntyvät ja tukevat asetettuja tuottavuustavoitteita. Ilmastostrategian vaikeudet liittyvät vesivoimatilanteeseen, johon on luvassa parannusta. Toimenpiteet taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi tuottavat tuloksia esimerkiksi ammatillisen aikuiskoulutuksen (Noste-ohjelma) alueella. Kilpailuympäristöllä on vaikutus kulutuksen hintatasoon ja kansalaisten ostovoimaan, joten kilpailupolitiikalla ja markkinoiden toiminnalla on keskeinen merkitys myös yleisen talouspolitiikan kannalta. Tätä yhteyttä tulisi vahvistaa. Eräät yksittäisten markkinoiden vapauttamista (alkoholi, lääke-aineet, taksiliikenne) ja liikkeiden aukioloaikoja koskevat kysymykset ovat tulossa uudelleen arvioitaviksi. Samalla olisi arvioinnin kohteeksi otettava myös laajempi ongelmakokonaisuus, joka koskee sääntelyä ja sääntely-ympäristön kehittämistä. Suomessa valittu lähestymistapa on tuottanut hyviä tuloksia mm. televiestinnässä ja energiatuotannossa. Kilpailuympäristöä sekä markkinakohtaisten sääntelyelinten toimintaperiaatteita ja politiikkoja koskevaa selvitystyötä on jatkettava. Raportin liitteenä on Eurostatin tilastoon perustuva tarkastelu Suomen suhteelliseen hintatasosta, joka oli v lähes neljänneksen EU15-alueen hintatasoa korkeampi. Kuluttajan ostovoiman kannalta ongelmallisimpia ovat asuminen, kuljetus- ja liikennesektori sekä virkistys- ja kulttuuritoimiala. Alkoholin ja autojen tuontia ja verotusta koskevat toimet ovat tosin jossain määrin kaventaneet eroa. 9

7 1 Johdanto 1 JOHDANTO Hallituksen talouspolitiikka perustuu vakauden ja kestävyyden edistämiseen sekä osaamisen, yrittäjyyden ja muiden kasvun edellytysten vahvistamiseen. Kilpailukyvystä huolehditaan pitäen painopisteinä tutkimuksen ja tuotekehityksen edistämistä, väestön koulutustason kohottamista, julkisen sektorin tuottavuuden kehittämistä sekä vakaan talous- ja ansiokehityksen tukemista jatkamalla tulopoliittista yhteistyötä. Hallitusohjelman tavoitteena on edistää kilpailua ja vahvistaa kuluttajanäkökulmaa päätöksenteossa. Kilpailuympäristöä on viime aikoina parannettu toteuttamalla rakenteellisia uudistuksia ja lisäämällä kilpailuviranomaisten toimivaltaa. Kilpailu edistää talouden vakautta ja kasvua parantamalla markkinoiden toimivuutta. Toimiva kilpailuympäristö tukee myös kasvupotentiaalia kannustamalla yrityksiä innovatiiviseen toimintaan ja tehostamalla resurssien kohdentumista. Jatkossa kilpailupolitiikka on tarkoitus kytkeä entistä johdonmukaisemmaksi osaksi muuta talouspolitiikkaan. Hallitus jatkaa uudistuspolitiikkaansa. Hallitusohjelman hyväksymisen yhteydessä käynnistetyt, poikkihallinnollisiin tehtäväkokonaisuuksiin liittyvät politiikkaohjelmat ovat tässä keskeisellä sijalla. Hyödykemarkkinoiden uudistamisessa tärkeitä ovat erityisesti tietoyhteiskuntaohjelma sekä yrittäjyyden politiikkaohjelma. Myös työllisyysohjelma kytkeytyy rakennepolitiikan kokonaisuuteen. Hallituskauden aikana toteutetaan julkisten palvelujen ja hallinnon tuottavuusohjelma, jossa etsitään keinoja tehostaa julkista palvelutuotantoa ja julkisen sektorin tuottavuutta. Komission vuoden 2003 talouspolitiikan suuntaviivoja koskevassa täytäntöönpanoraportissa todettiin, että Suomi on vastannut suuntaviivoissa esitettyihin politiikkahaasteisiin. Arvio toteaa, että verkostotoimialoilla ja palvelusektorilla on edistetty kilpailua. Samoin julkisen sektorin tehokkuuden parantamiseksi oli ryhdytty toimenpiteisiin suositusten mukaisesti. Vuoden 2004 suuntaviivoissa Suomelle ei kohdistettu uusia suosituksia. Myös EU:n talouspoliittisen komitean tämän vuoden vuosiraportissa pannaan merkille tuottavuusohjelman käynnistyminen ja julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistaminen. Samoin todetaan kilpailulainsäädännön uudistaminen. Toisaalta painotetaan kilpailun vahvistamisen tarvetta eräillä aloilla (rakentaminen, elintarvikesektori ja eräät palvelualat) sekä julkisen sektorin uudistushankkeiden täytäntöönpanoa. (Liitteessä 1 on tarkasteltu vuosien kehitystä rakenneindikaattoreiden valossa ja liitteessä 2 palautetaan mieliin talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen suositukset vuosille ) 10

8 2 Tuottavuus ja yrityssektorin... 2 TUOTTAVUUS JA YRITYSSEKTORIN DYNAMIIKAN LISÄÄMINEN 2.1 Tuottavuuden kehitys ja talouskasvu Viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana Suomen talouskasvu on ollut nopeampaa kuin keskimäärin EU-alueella. Myönteisen työllisyyskehityksen lisäksi kasvun taustalla oli tuottavuuden kohoaminen, joka oli nopeaa erityisesti tietoon perustuvilla toimialoilla. Tämä on perustunut sekä tutkimus- ja tuotekehityspanostukseen että koulutetun ja ammattitaitoisen työvoiman käyttöön. Haasteena on edelleen informaatioteknologiaan perustuvien tuottavuushyötyjen levittäminen muille toimialoilla ja yhteiskuntaan yleisemmin. Huolimatta myönteisestä kehityksestä työvoiman käyttöaste on kuitenkin edelleen suhteellisen alhainen, vaikkakin EU15-alueen keskimääräisen tason yläpuolella. Myös hintataso on korkea, vaikka henkeä kohti laskettu reaalinen BKT olikin vain hieman EU15- tason yläpuolella. (Hintatasoeroista liitteessä 3.) Joitakin korkean tuottavuuden aloja lukuun ottamatta keskimääräinen työn tuottavuus on työssä olevaa työntekijää kohti EU:n keskitasoa. Kun otetaan huomioon suuret rakenteelliset muutokset viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana Suomen taloutta voidaan kuitenkin luonnehtia dynaamiseksi. Tuottavuuden osalta 1990-luvulla tapahtui selkeää kiinniottoa. Viime vuosikymmen alun lama käynnisti rakennemuutos- ja toimialarationalisointiprosessin, joka heijastui huipputeknologiaa tuottavien toimialojen ja tuottavuuden nopeana kasvuna. Henkilöä kohden mitattuna on työtuntien määrä Suomessa verraten korkea ja tuottavuus tehtyä työtuntia kohden edelleen hieman EU15-tason alapuolella. Toisaalta tuntia kohden mitatun työn tuottavuuden trendikasvu on ollut Suomessa nopeampaa kuin useimmissa muissa EU-maissa, erityisesti 1990-luvun puolivälin jälkeen. Vuosina työn tuottavuuden nousu teollisuudessa jatkuu keskimääräistä 5 prosentin vauhtia. 11

9 2 Tuottavuus ja yrityssektorin Kilpailu hyödyke- ja palvelumarkkinoilla ja sisämarkkinat Uusien markkinoiden avaaminen ja taloudellisen integraation edistäminen Pienenä avoimena taloutena Suomi on riippuvainen ulkomaankaupasta. Tämä ei johdu vain viennin ja mittakaavaetujen hyödyntämisestä vaan myös tuonnin kautta syntyvillä kilpailupaineilla on keskeinen merkitys kansantalouden kannalta. Pienillä, rajoitetuilla markkinoilla uhkana on se, että määräävää markkina-asemaa voidaan käyttää väärin. Talouden avoimuudella ja kaupan esteiden purkamisella on tässä ennaltaehkäisevä merkitys. Markkinoiden toimintaa kuvaavien indikaattoreiden viestit ovat kuitenkin vaikeasti tulkittavissa. Markkinaosuuksia tai tuonnin penetraatiota kuvaavat tunnusluvut riippuvat paljolti ao. maan koosta ja tuotannon rakenteesta. Suomen osalta markkinoiden avoimuutta kuvaavat tunnusluvut viittaavat siihen, että yli rajojen ulottuva kilpailu on edelleen heikkoa. On otettava huomioon, että teollisuuden rakenteen vuoksi ristikkäiskaupan osuus on Suomessa muihin EU-maihin nähden suhteellisen alhainen. Myös suoria sijoituksia koskevat tiedot ovat vaikeasti tulkittavissa, koska ne liittyvät enemmänkin yritysstrategioihin ja markkinoiden kokoon kuin investointiesteiden olemassaoloon. Kun kaksi kolmasosaa Suomeen suuntautuvista suorista sijoituksista kohdistuu palvelualoihin, on vaikea nähdä, että näilläkään aloilla kaupan ja investointien esteet olisivat vaikuttaneet sijoitusten määrään ja suuntautumiseen. Syvenevä eurooppalainen integraatio ja sisämarkkinalainsäädännön korkea täytäntöönpanoaste viittaavat siihen, että merkittäviä yli rajojen ulottuvia, sääntelyyn liittyviä kilpailuesteitä ei ole. Eri asia on se, muodostuuko olemassa olevasta toimialarakenteesta tai markkinoilla toimivien yritysten käyttäytymisestä esteitä, joilla on vaikutusta kilpailuympäristöön. Jakelusektorin piirissä esiintyvät horisontaaliset kytkennät tai vertikaaliset yhteydet tuotannon ja kaupan välillä voivat vääristää kilpailua ja hintatasoa. Tällöin ei ulkoa tuleva kilpailu välttämättä johda matalampaan hintatasoon tai muuta kilpailukäyttäytymistä. Ulkomaisen kilpailun lisääntyminen ei heijastu hintatasoon, jos markkinoille tulijat sopeutuvat olemassa olevaan hintatasoon ja tyytyvät sen mahdollistamiin voittoihin. Näin on eräiltä osin käynyt myös Suomessa. Toisaalta tuoreen selvityksen mukaan myös suomalaiset elintarvikeviejät ovat kyenneet toimittamaan tuotteitaan sikäläisellä hintatasolla Viron markkinoille. Eurostatin tietojen mukaan elintarvikkeiden hintataso on Virossa noin 40 % Suomen tasoa matalampi. Markkinoiden toiminnassa näyttää olevan suuria eroavaisuuksia sektoreiden välillä. Huonosti toimivien rinnalla on myös erityisen tehokkaasti toimivia markkinoita kuten televiestintä, jossa kilpailun varhaisesta avaamisesta johtuen on voitu vastata kulutta- 12

10 2 Tuottavuus ja yrityssektorin... jien tarpeisiin ja saavutettu eurooppalaisittain alhainen hintataso. Suhteellisten hintojen ja hintarakenteiden hitaan lähentymisen takana on kansallisia tekijöitä. Erityisesti palvelujen tuotannossa ei voida luottaa siihen, että kilpailuolosuhteiden vääristyessä yli rajojen ulottuva tarjonta automaattisesti korjaisi hintatasoa. Teollisuuden osalta uusimmat tiedot alan keskittyneisyydestä eivät viittaa huolestuttavaan markkinavoimaan. Keskimäärin tilanne ei ole juurikaan muuttunut viimeisen 15 vuoden aikana. Viime vuosina keskittyneisyys on lisääntynyt talouden suurista sektoreista jonkin verran mm. tietoliikennevälineiden valmistuksessa sekä paperi- ja selluteollisuudessa. Nämä alat ovat kuitenkin kansainvälisesti voimakkaasti kilpailtuja eivätkä muodosta Suomessa erillistä markkinaa. Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollossa on keskittyminen lisääntynyt. Energia-alan kilpailun edistäminen on yksi painopisteistä. Suomi on avannut verkostotoimialat erityisesti sähkö- ja telemarkkinat kilpailulle EU:n eturintamassa. Myös toimilupakäytäntö on kansainvälisesti verraten vapaata Kilpailu- ja sääntelypolitiikka, ml. verkostotoimialat Huolimatta siitä, että talouskasvu on ollut EU:n keskimääräistä kasvua nopeampaa on kuluttajahintojen nousu ollut Suomessa verrattain kohtuullista aina v alkaneesta EUjäsenyydestä lähtien. BKT:n keskikasvu on ollut 3,7 %, kun taas kuluttajahintaindeksi on samanaikaisesti noussut keskimäärin 1,8 %. Vuonna 2004 BKT:n ennustetaan kohoavan 2,9 % ja kuluttajahintojen 0,2 %, joten nousuvauhti on edelleen hidastunut. Kuluttajahintojen nousu on ollut vaimeata jo aiempina vuosina. On todennäköistä, että kuluttajahintojen lähentyminen kohti EU-tasoa jatkuu. Hintamaltti on seurausta useista tekijöistä. Ensinnäkin Suomen vientiteollisuudessa, jossa televiestinnällä on suuri merkitys, hintakehitys on ollut aleneva. Toiseksi, rajat ylittävän hintaja verokilpailun paine on kasvanut erityisesti EU:n laajentumiseen jälkeen. Kolmanneksi, ulkomaisten yritysten tulo vähittäiskauppamarkkinoille on lisääntynyt viime aikoina. Neljänneksi, kilpailu- ja sääntely-ympäristöä koskevat muutokset ovat lisänneet kilpailupaineita suojatulla sektorilla, ml. verkostotoimialat. Käytettyjen ja uusien henkilö- ja pakettiautojen sekä moottoripyörien verotusta leikattiin % toukokuussa Alkoholijuomaveroja alennettiin keskimäärin 33 % maaliskuussa Toimenpiteiden hintatasoa alentava vaikutus on yhteensä 1,3 prosenttiyksikköä. Myös rinnakkaisten lääketuotteiden pääsy markkinoille huhtikuussa 2003 on merkinnyt huomattavia säästöjä ja lisäännyt kilpailua. Tämä on hidastanut mutta ei pysäyttänyt hintojen nousua, koska markkinoille on tullut uusia kalliita lääketuotteita. Yllä mainitut vero- ym. toimenpiteet kohdistuivat toimialoille, joissa suomalainen kuluttajahintojen taso on ollut erityisen korkea EU-tason vertailussa. Ulkomainen kilpailu on ollut vähittäiskaupassa melko vähäistä aina viime aikoihin saakka huolimatta väitetyistä korkeista katteista ja alalle tulon esteiden puuttumisesta. Markkinoita on pidetty etäisinä, pieninä ja hajanaisina sekä olemassa olevien ryhmi- 13

11 2 Tuottavuus ja yrityssektorin... en dominoimina. Kuva on muuttumassa. Useat skandinaaviset ketjut ovat laajentaneet myyntiään Suomeen ja saavuttaneet huomattavia markkinaosuuksia vaatetus-, huonekalu- ja muiden kestävien kulutustavaroiden kaupassa. Saksalainen ryhmittymä on lyhyessä ajassa luonut maan kattavan yli 70 liikkeen päivittäistavaraketjun. Ulkomaisten yritysten tulo on kiihdyttänyt kilpailua ja hillinnyt hintojen nousua. Hintatasoero Suomen ja EU15-maiden välillä on kaventunut. Joillakin kapeilla toimialoilla hintaerot ovat yhä hyvin suuria joko sääntelyn tai kilpailun puutteen vuoksi. Monissa pääryhmissä kuten elintarvikesektorissa hinnat ovat lähentyneet. Jäljellä olevaa hintatasoeroa voidaan vain osittain selittää arvonlisäverolla, joka elintarvikkeilla on 17 %. Silti eräät perustuotteet - kuten leipä - ovat kalliita EU:n hintatasoon verrattuna. Suomi avasi eräät verkostotoimialansa kilpailulle muita EU-maita aiemmin. Paikallisilla, myöhemmin alueellisilla, teleyrityksillä ja sähköntuottajilla on ollut suurempi merkitys kuin muissa EU-maissa. Kilpailevia, rinnakkaisia kansallisia verkostoja esiintyi jo ennen kuin ne avattiin kilpailulle 90-luvun puolivälissä ja jälkipuoliskolla. Matkaviestinteknologian varhainen leviäminen on parantanut palvelua ja lisännyt kilpailua televiestintäsektorilla. Eräillä verkostotoimialoilla (kaasu, rautatiet, posti) kilpailun aikaansaamista ovat vaikeuttaneet erityiset olosuhteet (yksi tarjoaja, maantieteellinen eriytyneisyys, yleispalveluvelvoite, harva asutus). Kilpailun varhaisen vapauttamisen seurauksena telepalvelujen ja sähkön hinnat ovat olleet Suomessa selvästi EU-tason alapuolella. Tämä etu on osin kaventunut, kun puheluhinnat ovat pysyneet pääosin ennallaan ja sähkön hinta on noussut yhteispohjoismaisilla markkinoilla vesivoiman kannalta epäedullisten sääolojen vuoksi. Matkaviestinpalvelujen hintaetu on edelleen tuntuva. Kilpailua on edistänyt kesäkuussa 2003 toteutunut puhelinnumeroiden siirrettävyys. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös yhteenliittymismaksuista syyskuussa 2004 voi parantaa tilannetta. Internetin liittymismaksut ovat olleet verrattain korkeita, mutta tilanne on muuttumassa, mikä on näkynyt laajakaistaliittymien nopeana kasvuna. Sääntelyviranomaisilla on televiestinnän ja sähköntuotannon alueella kuitenkin verraten vähäiset resurssit taloudelliseen sääntelyyn markkinoilla, joilla on suuri määrä toimijoita. Eräissä viime aikaisissa arvioinneissa suomalaista sääntelyä on kuvattu kevyeksi ja luonteeltaan jälkikäteen tapahtuvaksi verrattuna eräisiin muihin EU-maihin. Valitut ratkaisut, jotka perustuvat markkinaperusteiseen toimintaan ja korostavat erityisesti kilpailupolitiikan merkitystä, antavat mahdollisuuden kehittää markkinoiden toimintaa. Ne ovat tehokkaita erityisesti markkinoilla, joilla on suuri määrä toimijoita. Julkiset palvelut muodostavat lähes kolmanneksen koko palvelusektorin tuotannosta ja valtaosan julkisista palveluista tuottaa paikallishallinto. Paikallishallinnon tuottavuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen on yksi hallituksen keskeisistä politiikkatavoitteista. Julkisen sektorin tuotavuutta parannetaan eri ministeriöiden tuottavuushankkeilla. Kansallisen terveydenhuollon hankkeen yhteydessä toteutettava toimintatapojen ja rakenteiden uudistaminen on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2007 loppuun mennessä ja sen 14

12 2 Tuottavuus ja yrityssektorin... avulla arvioidaan saavutettavan 200 milj. euron hyödyt vuodessa. Vuoden 2005 talousarvioon on otettu määräraha tuottavuusinvestointien tukemiseksi. Vuonna 2002 perustettiin markkinatuomioistuin erityistuomioistuimeksi käsittelemään kilpailulainsäädännön ja julkisten hankintojen piiriin liittyviä asioita. Kilpailuvirasto toimii täytäntöön panevana viranomaisena suhteellisen pienin resurssein. Vuoden 2005 talousarviossa esitetäänkin resurssien vahvistamista. Vaikka kilpailuvirasto toimii kauppa- ja teollisuusministeriön alaisena, on se toiminnallaan saavuttanut de facto itsenäisen aseman. Toiminnan tehostumista ja toimivallan muuttumista kuvaa tutkittavana olevien kartellitapausten määrän lisääntyminen viime aikoina. Suomen kilpailulainsäädäntöön toteutetut huomattavat muutokset tulivat voimaan toukokuussa Laki kilpailurajoituksista harmonisointiin EU:n kilpailusääntöjen mukaisesti (artiklat 81 ja 82). Järjestelmä ei salli enää yksittäisiä poikkeuksia. Kansalliseen lainsäädäntöön lisättiin myös ensimmäisenä kartellin paljastaneelle annettava mahdollisuus vapautua seuraamuksista. Valtiontuet, joista kolme neljännestä suuntautuu maatalouteen, ovat säilyneet koko 2000-luvun nimellisesti samalla tasolla. Vuonna 2003 niiden BKT-osuus oli 1,3 %. Periaatteena on ollut painottaa suoria tukia, jotka ovat läpinäkyviä, ja välttää verotukia. 2.3 Liiketoimintaympäristö Suomen liiketoimintaympäristö on todettu monessa viime aikaisessa arvioinnissa toimivaksi. Hallitus jatkaa v käynnistämäänsä yrittäjyyden politiikkaohjelmaa. Tavoitteena on varmistaa yritysten toimintaympäristön vakaa ja pitemmälläkin ajalla ennustettava kehitys ja kohentaa yrittäjyyden toimintaedellytyksiä. Politiikkaohjelman paino on yrittäjyyttä tukevissa käytännön hankkeissa, joista mm. seuraavat on jo toteutettu tai valmistumassa: - Vuoden 2004 alussa käynnisti toimintansa neuvonta- ja palvelupiste, jonka tehtävänä on edistää julkisen sektorin valmiuksia hyödyntää yksityistä palvelusektoria julkisten palveluiden tuottamisessa. - Yrittäjyyskasvatuksen toimenpideohjelma valmistui keväällä Ohjelman mukaisesti yrittäjyyskasvatusta tehostetaan eri oppilaitoksissa. - Alkuvaiheen riskipääomarahoitusta on lisätty Suomen Teollisuussijoitus Oy:n toimesta. Teknologian kehittämiskeskus on aloittanut uuden alkuvaiheen teknologiayritysten rahoitukseen keskittyvän ohjelman. - Yrittäjyyden toimintaympäristöä koskevat säädökset on arvioitu. Samalla on käynnistetty lainsäädännön yritysvaikutusten arviointia koskeva projekti. - Julkisin varoin toteutettava yritysneuvonta on arvioitu ja sen uudelleenorganisoinnin valmistelu aloitetaan lähiaikoina. - Julkisia hankintoja koskevaa lakiuudistusta valmistellaan. 15

13 2 Tuottavuus ja yrityssektorin... - Kasvuyrittäjyyttä selvittävä neuvonantoryhmä asetettiin kesällä Tavoitteena on tehostaa kasvuyritysten toimintaympäristöön vaikuttavaa elinkeinopolitiikkaa. - Naisyrittäjyyden edistämiseksi tarvittavia lisätoimenpiteitä selvitetään vuoden 2004 loppuun mennessä. - Hallitus on antanut esityksen pientyönantajien maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä. Pientyönantajille suunniteltu maksuton palvelu, joka toimii Internetissä, on aloitettu. Palvelun tavoitteena on yksinkertaistaa työnantajasuoritusten hoitamista niin, että työnantaja voi hoitaa kaikki työnantajavelvoitteensa vakuutusyhtiöille ja verohallinnolle yhden palvelun kautta. Palvelu pyritään saamaan käyttöön vuoden 2005 alkupuolella. Vuoden 2005 alusta yhteisöverokanta alenee 29 prosentista 26 prosenttiin. Verouudistuksella vahvistetaan yritysverotuksen kansainvälistä kilpailukykyä. Verotuksen keventämisen odotetaan kannustavan investointeja ja talouskasvua. 2.4 Investoinnit tietoon ja innovaatioihin Vuonna 2003 Suomessa käytettiin tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitukseen arviolta 5 mrd. euroa, joka on 3,5 % BKT:stä. Yritykset vastasivat edelleen lähes 70 prosentin osuudella rahoituksesta. Julkisen sektorin rahoitus oli noin prosentin BKT:stä. Vuonna 2003 uusi hallitus päätti julkisen tutkimus- ja kehitysrahoituksen noin 20 prosentin tasokorotuksesta vuoteen 2007 mennessä verrattuna vuoden 2002 tasoon, joka oli 1,4 mrd. euroa. Lisärahoituksella vahvistetaan kaikkia tutkimusjärjestelmän osa-alueita, sekä perustutkimusta ja tukijakoulutusta että teknologian kehittämistä ja soveltamista sekä innovaatiotoimintaa. Toimenpiteitä suunnataan teknologian kehittämisestä innovaatioiden edistämiseen. Myös yliopistojen perusrahoitusta on päätetty lisätä. Suomen innovaatiojärjestelmää, jota on arvioitu useissa eri selvityksissä viime vuosina, on pidetty hyvin toimivana. Tämän vuoden loppuun mennessä valmistuu koko julkisen tutkimusjärjestelmän rakenteen arviointi. Hallituksen viime vuonna käynnistämä tietoyhteiskuntaohjelma jatkuu. Ohjelman tavoitteena on säilyttää Suomen asema yhtenä tieto- ja viestintäteknologian johtavista tuottajista ja hyödyntäjistä. Se perustuu julkisen ja yksityisen sektorin väliseen yhteistyöhön. Uusi koulutuksen ja tutkimuksen tietoyhteiskuntaohjelma valmistui keväällä Ohjelman tavoitteena on mm. kehittää kansalaisten tietoyhteiskuntataitoja ja vahvistaa oppilaitosten mahdollisuuksia tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen. Sähköisen asioinnin ja tiedonsiirron mahdollistavat tietoliikenneyhteydet ulotetaan kaikkiin oppilaitoksiin vuoden 2005 loppuun mennessä. Tietoyhteiskuntaa koskevasta lainsäädännöstä uudistuksen kohteena ovat olleet työelämän tietosuojalainsäädäntö, sähköisen viestinnän tietosuojalaki sekä tekijänoikeuslainsäädäntö. 16

14 2 Tuottavuus ja yrityssektorin... Hallitus on hyväksynyt kansallisen laajakaistastrategian, jonka tavoitteena on miljoona laajakaistayhteyttä vuoden 2005 loppuun mennessä. Laajakaistaliittymien määrä on lisääntynyt hyvin nopeasti. Vuoden 2004 elokuussa niitä oli lähes kotitaloudessa eli useammassa kuin joka neljännessä taloudessa. Vuoden 2003 lopussa matkapuhelinliittymiä oli 91 liittymää 100 asukasta kohden. Internetin käyttö ja verkkokauppa kasvavat Suomessa nopeasti. Tilastokeskuksen tammi-helmikuussa 2004 keräämien tietojen mukaan noin 70 % vuotiaista oli käyttänyt Internetiä viimeksi kuluneiden kolmen kuukauden aikana ja noin 15 % oli tilannut jotakin verkon kautta yksityiskäyttöön. Verkkokaupan arvo ylittää kaksi miljardia euroa vuodessa. Sähköposti ja pankkiasioiden hoito ovat yleisimpiä Internetin käyttötarkoituksia. Käytännössä lähes kaikilla valtion virastoilla on omat Internet-sivut tai organisaatio on mukana hallinnonalan tai muun viranomaisen yhteisportaalissa. Valtion viranomaisten tarjoamien sähköisten palvelujen määrä kasvoi viime vuonna noin 30 %. Myös kaikilla kunnilla on omat Internet-sivustonsa. Syksyllä 2003 käynnistyi Julkiset palvelut verkkoon -hanke, jolla lisätään erityisesti kunnallisten sähköisten palvelujen määrää. Sähköinen viranomaisasiointi kasvoi viime vuonna merkittävästi. Sähköisesti ilmoitettavia viranomaistietoja ovat mm. alv-ilmoitukset, työnantajasuoritukset, työeläke-, palkka- ja työnantajailmoitukset. Esimerkiksi kuukausittaisista alv-ilmoituksista 16,5 % tuli sähköisesti. 2.5 Pääomamarkkinat ja rahoituspalvelut Sääntely- ja valvontakehikko Vuonna 2004 on tullut voimaan ja valmisteltu useita rahoitusmarkkinoiden toimintaa ja valvontaa tehostavia lakeja, joista useimmat liittyvät EU:n rahoituspalveluiden toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon. Huhtikuun 2004 alusta on saatettu voimaan uusi sijoitusrahastolainsäädäntö. Keskeisin uudistus koskee sijoitusrahastojen sijoitustoiminnan laajentamista: rahastot voivat nykyisin sijoittaa varojaan suuremmassa määrin johdannaissopimuksiin, toisten rahastojen osuuksiin, talletuksiin sekä rahamarkkinavälineisiin, ja indeksirahastojen perustaminen on helpottunut. Lisäksi rahastoyhtiöiden toiminnan harjoittamisen edellytykset on harmonisoitu ja niiden toimiala laajennettu eräisiin sijoituspalveluihin, kuten omaisuudenhoitoon ja sijoitusneuvontapalveluihin. Rahastoyhtiöillä on nykyisin myös velvollisuus laatia yksinkertaistettu rahastoesite kustakin sijoitusrahastosta. 17

15 2 Tuottavuus ja yrityssektorin... Elokuussa voimaan tulleella uudella lailla rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta pantiin täytäntöön finanssiryhmittymien valvonnasta annetun direktiivin määräykset. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymille on laissa säädetty pakollinen vakavaraisuusvaatimus ja lakisääteinen suuria asiakasriskejä koskeva rajoitus. Lisäksi laissa on säädetty monikansallisten ryhmittymien valvontavastuun jakautumisesta. Lakiin lisättiin samassa yhteydessä myös luottolaitosten lähipiiriluotonantoa koskevat säännökset ja kumottiin talletuspankkien kassavarantosuhdetta koskeva vaatimus. Toimintasuunnitelmaan liittyen on luottolaitoslainsäädäntöön huhtikuun lopussa implementoitu myös luottolaitosten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta annettu direktiivi, jonka seurauksena on täsmennetty erityisesti eräitä viranomaisvelvollisuuksia. Ainoastaan kotivaltion viranomaiset ovat toimivaltaisia päättämään luottolaitoksen toiminnan tervehdyttämisestä, selvitystilasta ja konkurssista Euroopan talousalueella. Näihin tilanteisiin ja niiden oikeusvaikutuksiin sovellettaisiin yleensä luottolaitoksen kotivaltion lakia. Samoin on täsmennetty rajat ylittävissä tilanteissa Rahoitustarkastuksen ja valtiovarainministeriön sekä selvitysmiehen ja pesänhoitajan velvollisuuksia ilmoittaa ja tiedottaa menettelyjen aloittamisesta. Eduskunnassa on parhaillaan käsiteltävänä hallituksen esitys sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista annetun direktiivin implementoimiseksi. Markkinoiden väärinkäytöksiä ja sisäpiiririkkomuksia koskevia määritelmiä arvopaperimarkkinalaissa täsmennetään ja Rahoitustarkastuksesta annettua lakia muutetaan Rahoitustarkastuksen uusien valvontavaltuuksien ja hallinnollisten seuraamuksien toteuttamiseksi. Kansainvälisten kirjanpitostandardien (IAS) käyttöönottoon liittyen valmisteltavana on lokakuussa 2004 eduskunnalle annettavaa lainsäädäntöä, jonka seurauksen Rahoitustarkastuksen tehtävänä olisi sen nykyisten tehtävien lisäksi valvoa kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja noudattaen laadittuja tilinpäätöksiä. Samoin on valmisteilla hallituksen esitys laiksi Rahoitustarkastuksen valvontamaksusta. Syksyllä eduskunnan käsiteltäväksi annettavan uudistuksen tavoitteena on lainsäädäntö, joka täyttää veronluonteiselle maksulle perustuslaissa asetetut vaatimukset ja joka turvaa Rahoitustarkastuksen toiminnan rahoituksen. Rahoitustarkastuksen toiminta rahoitettaisiin Rahoitustarkastuksen valvottavilta ja muilta maksuvelvollisilta perittävillä valvontamaksuilla ja toimenpidemaksuilla kuten nykyisinkin. Kuluvana vuonna on myös jatkettu valmisteluja, jotka liittyvät luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusuudistukseen EU-tasolla. Hankkeessa on selvitetty uudistuksen taloudellisia vaikutuksia ja vaikutuksia kotimaiseen lainsäädäntöön. Joulukuussa 2003 raporttinsa antanut säästö-, sijoitus- ja henkivakuutustuotteiden keskinäisten kilpailuedellytysten tasapuolisuutta selvittänyt SIVA-työryhmä päätyi ehdottamaan, että sidottua pitkäaikaissäästämistä tulisi Suomessa edistää säilyttämällä eläkesäästämiseen liittyvä verokannuste ja lisäämällä kilpailua pitkäaikaissäästämiseen soveltuvien tuotteiden tarjonnassa. Työryhmä tehostaisi kilpailua laajentamalla nykyistä 18

VALTIOVARAINMINISTERIÖ LISSABONIN STRATEGIA - SUOMEN KANSALLINEN TOIMENPIDE- OHJELMA 2005-2008. 3a/2005

VALTIOVARAINMINISTERIÖ LISSABONIN STRATEGIA - SUOMEN KANSALLINEN TOIMENPIDE- OHJELMA 2005-2008. 3a/2005 VALTIOVARAINMINISTERIÖ LISSABONIN STRATEGIA - SUOMEN KANSALLINEN TOIMENPIDE- OHJELMA 2005-2008 3a/2005 TALOUDELLISET JA TALOUS- POLIITTISET KATSAUKSET LISSABONIN STRATEGIA KASVUN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEKSI

Lisätiedot

Suomen toimenpiteet hyödykeja pääomamarkkinoiden uudistamiseksi

Suomen toimenpiteet hyödykeja pääomamarkkinoiden uudistamiseksi Valtiovarainministeriö Hyväksytty EU-ministerivaliokunnassa 17.11.2000 Suomen toimenpiteet hyödykeja pääomamarkkinoiden uudistamiseksi Marraskuu 2000 Sisältö sivu EU-ministerivaliokunnan hyväksymä kertomus

Lisätiedot

SUOMEN TOIMENPITEET HYÖDYKE- JA PÄÄOMAMARKKINOIDEN UUDISTAMISEKSI

SUOMEN TOIMENPITEET HYÖDYKE- JA PÄÄOMAMARKKINOIDEN UUDISTAMISEKSI SUOMEN TOIMENPITEET HYÖDYKE- JA PÄÄOMAMARKKINOIDEN UUDISTAMISEKSI MARRASKUU 2002 YHTEENVETO Hallituksen talouspolitiikan keskeinen tavoite on vahvistaa kestävän talouskasvun edellytyksiä toteuttamalla

Lisätiedot

Eurooppa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma kevät 2015

Eurooppa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma kevät 2015 Eurooppa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma kevät 2015 Valtiovarainministeriön julkaisu 12a/2015 Talousnäkymät Eurooppa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma kevät 2015 Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Eurooppa 2020 -strategia

Eurooppa 2020 -strategia Eurooppa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma kevät 2012 16a/2012 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Eurooppa 2020 strategia Suomen kansallinen ohjelma kevät 2012 Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Eurooppa 2020 -strategia

Eurooppa 2020 -strategia Eurooppa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma kevät 2014 16a/2014 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Eurooppa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma, kevät 2014 Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Valtion. tilinpäätöskertomus. Osat I ja II. Ohjaus ja tilivelvollisuus

Valtion. tilinpäätöskertomus. Osat I ja II. Ohjaus ja tilivelvollisuus Valtion tilinpäätöskertomus 2008 Osat I ja II 23a/2009 Ohjaus ja tilivelvollisuus K 11/2009 vp Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2008 Osat I ja II Valtiovarainministeriön julkaisuja 23a/2009 Ohjaus

Lisätiedot

Valtion tilinpäätöskertomus

Valtion tilinpäätöskertomus Valtion tilinpäätöskertomus 2010 Osat I ja II 19a/2011 Ohjaus ja tilivelvollisuus K 10/2011 vp Valtion tilinpäätöskertomus 2010 Osat I ja II Valtiovarainministeriön julkaisuja 19a/2011 Ohjaus ja tilivelvollisuus

Lisätiedot

Eurooppa 2020 -strategia

Eurooppa 2020 -strategia Eurooppa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma kevät 2013 10a/2013 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Europa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma, Kevät 2013 Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Kohti tehokkaampaa ja laadukkaampaa julkista taloutta

Kohti tehokkaampaa ja laadukkaampaa julkista taloutta Keskustelualoitteita nro 70 Kohti tehokkaampaa ja laadukkaampaa julkista taloutta Valtiovarainministeriön työryhmä VM128:00/2001 Kesäkuu 2002 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kansantalousosasto Tätä muistiota voi

Lisätiedot

YRITYSVEROTUS. Kilpailukykyä ja kasvua

YRITYSVEROTUS. Kilpailukykyä ja kasvua 2010 YRITYSVEROTUS Kilpailukykyä ja kasvua YRITYSVEROTUS - Kilpailukykyä ja kasvua SELVITYS Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. 09 4242 6200, faksi 09 650 303 www.keskuskauppakamari.fi

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti VALTIONEUVOSTON KANSLIA Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 ISBN 952-5354-32-6

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.2.215 SWD(215) 45 final KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Suomen maaraportti 215, johon sisältyy perusteellinen tarkastelu makrotalouden epätasapainotilojen ehkäisemisestä

Lisätiedot

Kasvuyritysten toimintaedellytysten parantaminen ja rahoituksen tehostaminen

Kasvuyritysten toimintaedellytysten parantaminen ja rahoituksen tehostaminen Kasvuyritysten toimintaedellytysten parantaminen ja rahoituksen tehostaminen 8/2009 Rahoitusmarkkinat Kasvuyritysten toimintaedellytysten parantaminen ja rahoituksen tehostaminen Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Yrityskatsaus 2014. Murroksia ja uudistumista

Yrityskatsaus 2014. Murroksia ja uudistumista Yrityskatsaus 2014 Murroksia ja uudistumista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 39/2014 Yrityskatsaus 2014 Murroksia ja uudistumista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky

Lisätiedot

Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuusarviointi

Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuusarviointi Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuusarviointi 2005 12.4.2006 2 HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMAN VAIKUTTAVUUSARVIOINTI 2005 1 Tietoyhteiskuntaohjelman tavoitteet Tietoyhteiskuntaohjelma

Lisätiedot

Yrityskatsaus 2013. Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen

Yrityskatsaus 2013. Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen Yrityskatsaus 2013 Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 25/2013 Yrityskatsaus 2013 Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin

Lisätiedot

17/2002 EU-EHDOKASMAIDEN RAKENTEELLISEEN JA TALOUDELLISEEN KEHITYKSEEN LIITTYVIÄ ERITYISPIIRTEITÄ TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA

17/2002 EU-EHDOKASMAIDEN RAKENTEELLISEEN JA TALOUDELLISEEN KEHITYKSEEN LIITTYVIÄ ERITYISPIIRTEITÄ TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA EU-EHDOKASMAIDEN RAKENTEELLISEEN JA TALOUDELLISEEN KEHITYKSEEN LIITTYVIÄ ERITYISPIIRTEITÄ 17/2002 EU-EHDOKASMAIDEN RAKENTEELLISEEN JA TALOUDELLISEEN KEHITYKSEEN LIITTYVIÄ ERITYISPIIRTEITÄ 17/2002 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Suomen vakausohjelma. Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset

Suomen vakausohjelma. Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Suomen vakausohjelma 2013 9a/2013 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Suomen vakausohjelma 2013 Valtiovarainministeriön julkaisuja 9a/2013 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset 441 729

Lisätiedot

LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI

LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI 2 2 Esipuhe... 4 1. Strategian tausta... 5 1.1. Hallitusohjelma... 5 1.2.

Lisätiedot

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät erityistarkastelussa korkea teknologia ja osaamisintensiiviset palvelut Satu Nivalainen, Kirsi Mukkala ja Timo Tohmo Tekesin katsaus 247/2009 Alueellinen

Lisätiedot

Parempaa halvemmalla?

Parempaa halvemmalla? Keskustelualoite No 68 Parempaa halvemmalla? Hannele Kerola Raili Mäkitalo Carita Putkonen Kesäkuu 2002 Valtiovarainministeriö Kansantalousosasto Esipuhe Julkisia hyvinvointipalveluja koskeva keskustelu

Lisätiedot

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Kuva: Annika Varjonen, Visual Impact Ltd Ministeriöiden kansliapäälliköt 16.3.2015 Sisällys Saatteeksi... 5 1 Ulko- ja turvallisuuspolitiikka...

Lisätiedot

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA 2 TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA sisällys #1 HYVINVOINTI SYNTYY TYÖSTÄ JA KESTÄVÄSTÄ KASVUSTA 6 18 #2 VALTIONTALOUS ON TASAPAINOTETTAVA #3 TARVITAAN OIKEUDENMUKAINEN

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLI JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 6/2005 T Y Ö R Y H M Ä - M U I S T I O I TA

VALTIOVARAINMINISTERIÖ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLI JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 6/2005 T Y Ö R Y H M Ä - M U I S T I O I TA VALTIOVARAINMINISTERIÖ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLI JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 6/2005 T Y Ö R Y H M Ä - M U I S T I O I TA YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLI JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 6/2005

Lisätiedot

4/2007. Talous Y hteiskunta. Subprime-kriisi Ruuan hinta Eläkkeet. Jouko Kajanojan haastattelu

4/2007. Talous Y hteiskunta. Subprime-kriisi Ruuan hinta Eläkkeet. Jouko Kajanojan haastattelu & 4/2007 Talous Y hteiskunta Subprime-kriisi Ruuan hinta Eläkkeet Jouko Kajanojan haastattelu Talous& Yhteiskunta 35. vuosikerta 4 numeroa vuodessa Sisällys 4 / 2007 & Subprime-kriisi Ruuan hinta Eläkkeet

Lisätiedot

ARITAKE-WILD. Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010. Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe

ARITAKE-WILD. Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010. Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe ARITAKE-WILD Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010 Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe Suomi Kansallinen asiakirja Kirjoittaja: Eckhard Voss, Wilke,

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoiden integraatio

Rahoitusmarkkinoiden integraatio Rahoitusmarkkinoiden integraatio Tutkimuksia A:107 2004 H e i k k i K o s k e n k y l ä ( t o i m. ) Rahoitusmarkkinoiden integraatio Tu t k i m u k s i a A : 1 0 7 2 0 0 4 H e i k k i K o s k e n k y

Lisätiedot