SUOMEN TOIMENPITEET HYÖDYKE- JA PÄÄOMAMARKKINOIDEN UUDISTAMISEKSI 5/2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN TOIMENPITEET HYÖDYKE- JA PÄÄOMAMARKKINOIDEN UUDISTAMISEKSI 5/2004"

Transkriptio

1 SUOMEN TOIMENPITEET HYÖDYKE- JA PÄÄOMAMARKKINOIDEN UUDISTAMISEKSI 5/2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ KANSANTALOUSOSASTO TALOUDELLISET JA TALOUS- POLIITTISET KATSAUKSET

2 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A PL VALTIONEUVOSTO Puhelin (09) Telefaksi (09) Internet Julkaisun tilaukset Puh. (09) Taitto Anitta Heiskanen Raija Malmström ISSN ISBN (nid.) ISBN (pdf) Edita Prima Oy HELSINKI 2004

3 KUVAILULEHTI Julkaisija ja julkaisuaika Valtiovarainministeriö, marraskuu 2004 Tekijät Julkaisun nimi Julkaisun osat/ muut tuotetut versiot Kansantalousosasto SUOMEN TOIMENPITEET HYÖDYKE- JA PÄÄOMAMARKKINOI- DEN UUDISTAMISEKSI Julkaisu on saatavissa internetistä osoitteesta /julkaisut Asiasanat EU, talouspolitiikka, rakennepolitiikka Julkaisusarjan nimi ja numero TALOUDELLISET JA TALOUSPOLIITTISET KATSAUKSET 5 /2004 ISSN Sivuja 30 ISBN Kieli Suomi (nid.) (pdf.) Hinta Julkaisun myynti/jakaja Valtiovarainministeriö, kansantalousosasto, puh. (09) Painopaikka ja -aika Tiivistelmä Edita Prima Oy, Helsinki 2004 Euroopan unionin jäsenvaltiot laativat vuosittain kertomuksen toimenpiteistä hyödyke- ja pääomamarkkinoiden uudistamiseksi (ns. Cardiffraportti). Raportit toimivat aineistona, kun EU:n piirissä arvioidaan vuosittain jäsenvaltioiden rakennepolitiikkaa sekä Lissabonin strategian täytäntöönpanoa. Raportti sisältää informaatiota viimeaikaisista rakenneuudistuksista eri politiikkalohkoilla. Raportissa tarkastellaan myös kilpailuympäristöä ja sen muutoksia sen jälkeen, kun kilpailulainsäädäntöä on uudistettu ja viranomaisten toimivaltaa on vahvistettu. Raportin liitteenä on Eurostatin tilastoon perustuva tarkastelu Suomen suhteelliseen hintatasosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

4 FACT SHEET Publisher and date Ministry of Finance, November 2004 Author (s) Economics Department, Title of publication Product and capital market reforms in Finland Parts of publication/ other versions released The publication is available on the Internet at the web-site /english Keywords EU, economic policy, structural policy Publications series and number ECONOMIC AND ECONOMIC POLICY SURVEYS, 6/2004 Identifications ISSN ISBN (nid.) (pdf.) No. of pages 30 Language English Price Sales distribution Printing place and year Ministry of Finance, Economics Department, phone Edita Prima Plc, Helsinki 2004 Abstract The EU Member States prepare annually reports on capital and product markets reforms (Cardiff reports). These assessments of structural policies and the implementation of the Lisbon strategy is in the EU context. The report contains information on recent structural reforms in different policy areas. Changes in the competitive environment induced by the renewed competition legislation and increased powers of the authorities are also studied. The annex of the report contains a study on relative price level in Finland and factors affecting it based on Eurostat statistics.

5 Sisällys Yhteenveto Johdanto Tuottavuus ja yrityssektorin dynamiikan lisääminen Tuottavuuden kehitys ja talouskasvu Kilpailu hyödyke- ja palvelumarkkinoilla ja sisämarkkinat Uusien markkinoiden avaaminen ja taloudellisen integraation edistäminen Kilpailu- ja sääntelypolitiikka, ml. verostotoimialat Liiketoimintaympäristö Investoinnit ja tietoon ja innovaatioihin Pääomamarkkinat ja rahoituspalvelut Sääntely- ja valvontakehikko Markkinoiden kehitys Ympäristön kestävyys Taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus Johtopäätökset...22 Liite 1 Rakenteellisia indikaattoreita...24 Liite 2 Talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen suositukset...25 Liite 3 Suhteelliset hintatasot...28

6 Yhteenveto YHTEENVETO Euroopan unionin jäsenvaltiot laativat vuosittain kertomuksen toimenpiteistä hyödyke- ja pääomamarkkinoiden uudistamiseksi (ns. Cardiff-raportti). Raportit toimivat aineistona, kun EU:n piirissä arvioidaan vuosittain jäsenvaltioiden rakennepolitiikkaa sekä Lissabonin strategian täytäntöönpanoa. Suomessa uudistuspolitiikan keskeinen väline ovat hallituksen käynnistämät politiikkahjelmat, jotka liittyvät yrittäjyyttä, tietoyhteiskuntaa, työllisyyttä ja tuottavuutta koskevien rakennetavoitteiden edistämiseen. Hallitusohjelma korostaa lisäksi kilpailupolitiikan ja kuluttajanäkökulman vahvistamista. Toukokuussa 2004 voimaan astunut uudistettu kilpailulainsäädäntö on vahvistanut kilpailuviranomaisten asemaa ja kilpailupolitiikan merkitystä. Näihin kysymyksiin raportissa kiinnitetään erityistä huomiota. Raportti sisältää monia myönteisiä havaintoja Suomen rakenneuudistusten tuloksista. Yrittäjyyden politiikkaohjelma on tuottanut konkreettisia toimenpiteitä ja arviot liiketoimintaympäristöstä ovat myönteisiä. Tutkimus- ja kehitysrahoitusta on lisätty. Kuluva vuosi muodostaa taitekohdan laajakaistayhteyksien leviämisen kannalta. Julkisessa palvelutuotannossa sähköiset palvelut lisääntyvät ja tukevat asetettuja tuottavuustavoitteita. Ilmastostrategian vaikeudet liittyvät vesivoimatilanteeseen, johon on luvassa parannusta. Toimenpiteet taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi tuottavat tuloksia esimerkiksi ammatillisen aikuiskoulutuksen (Noste-ohjelma) alueella. Kilpailuympäristöllä on vaikutus kulutuksen hintatasoon ja kansalaisten ostovoimaan, joten kilpailupolitiikalla ja markkinoiden toiminnalla on keskeinen merkitys myös yleisen talouspolitiikan kannalta. Tätä yhteyttä tulisi vahvistaa. Eräät yksittäisten markkinoiden vapauttamista (alkoholi, lääke-aineet, taksiliikenne) ja liikkeiden aukioloaikoja koskevat kysymykset ovat tulossa uudelleen arvioitaviksi. Samalla olisi arvioinnin kohteeksi otettava myös laajempi ongelmakokonaisuus, joka koskee sääntelyä ja sääntely-ympäristön kehittämistä. Suomessa valittu lähestymistapa on tuottanut hyviä tuloksia mm. televiestinnässä ja energiatuotannossa. Kilpailuympäristöä sekä markkinakohtaisten sääntelyelinten toimintaperiaatteita ja politiikkoja koskevaa selvitystyötä on jatkettava. Raportin liitteenä on Eurostatin tilastoon perustuva tarkastelu Suomen suhteelliseen hintatasosta, joka oli v lähes neljänneksen EU15-alueen hintatasoa korkeampi. Kuluttajan ostovoiman kannalta ongelmallisimpia ovat asuminen, kuljetus- ja liikennesektori sekä virkistys- ja kulttuuritoimiala. Alkoholin ja autojen tuontia ja verotusta koskevat toimet ovat tosin jossain määrin kaventaneet eroa. 9

7 1 Johdanto 1 JOHDANTO Hallituksen talouspolitiikka perustuu vakauden ja kestävyyden edistämiseen sekä osaamisen, yrittäjyyden ja muiden kasvun edellytysten vahvistamiseen. Kilpailukyvystä huolehditaan pitäen painopisteinä tutkimuksen ja tuotekehityksen edistämistä, väestön koulutustason kohottamista, julkisen sektorin tuottavuuden kehittämistä sekä vakaan talous- ja ansiokehityksen tukemista jatkamalla tulopoliittista yhteistyötä. Hallitusohjelman tavoitteena on edistää kilpailua ja vahvistaa kuluttajanäkökulmaa päätöksenteossa. Kilpailuympäristöä on viime aikoina parannettu toteuttamalla rakenteellisia uudistuksia ja lisäämällä kilpailuviranomaisten toimivaltaa. Kilpailu edistää talouden vakautta ja kasvua parantamalla markkinoiden toimivuutta. Toimiva kilpailuympäristö tukee myös kasvupotentiaalia kannustamalla yrityksiä innovatiiviseen toimintaan ja tehostamalla resurssien kohdentumista. Jatkossa kilpailupolitiikka on tarkoitus kytkeä entistä johdonmukaisemmaksi osaksi muuta talouspolitiikkaan. Hallitus jatkaa uudistuspolitiikkaansa. Hallitusohjelman hyväksymisen yhteydessä käynnistetyt, poikkihallinnollisiin tehtäväkokonaisuuksiin liittyvät politiikkaohjelmat ovat tässä keskeisellä sijalla. Hyödykemarkkinoiden uudistamisessa tärkeitä ovat erityisesti tietoyhteiskuntaohjelma sekä yrittäjyyden politiikkaohjelma. Myös työllisyysohjelma kytkeytyy rakennepolitiikan kokonaisuuteen. Hallituskauden aikana toteutetaan julkisten palvelujen ja hallinnon tuottavuusohjelma, jossa etsitään keinoja tehostaa julkista palvelutuotantoa ja julkisen sektorin tuottavuutta. Komission vuoden 2003 talouspolitiikan suuntaviivoja koskevassa täytäntöönpanoraportissa todettiin, että Suomi on vastannut suuntaviivoissa esitettyihin politiikkahaasteisiin. Arvio toteaa, että verkostotoimialoilla ja palvelusektorilla on edistetty kilpailua. Samoin julkisen sektorin tehokkuuden parantamiseksi oli ryhdytty toimenpiteisiin suositusten mukaisesti. Vuoden 2004 suuntaviivoissa Suomelle ei kohdistettu uusia suosituksia. Myös EU:n talouspoliittisen komitean tämän vuoden vuosiraportissa pannaan merkille tuottavuusohjelman käynnistyminen ja julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistaminen. Samoin todetaan kilpailulainsäädännön uudistaminen. Toisaalta painotetaan kilpailun vahvistamisen tarvetta eräillä aloilla (rakentaminen, elintarvikesektori ja eräät palvelualat) sekä julkisen sektorin uudistushankkeiden täytäntöönpanoa. (Liitteessä 1 on tarkasteltu vuosien kehitystä rakenneindikaattoreiden valossa ja liitteessä 2 palautetaan mieliin talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen suositukset vuosille ) 10

8 2 Tuottavuus ja yrityssektorin... 2 TUOTTAVUUS JA YRITYSSEKTORIN DYNAMIIKAN LISÄÄMINEN 2.1 Tuottavuuden kehitys ja talouskasvu Viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana Suomen talouskasvu on ollut nopeampaa kuin keskimäärin EU-alueella. Myönteisen työllisyyskehityksen lisäksi kasvun taustalla oli tuottavuuden kohoaminen, joka oli nopeaa erityisesti tietoon perustuvilla toimialoilla. Tämä on perustunut sekä tutkimus- ja tuotekehityspanostukseen että koulutetun ja ammattitaitoisen työvoiman käyttöön. Haasteena on edelleen informaatioteknologiaan perustuvien tuottavuushyötyjen levittäminen muille toimialoilla ja yhteiskuntaan yleisemmin. Huolimatta myönteisestä kehityksestä työvoiman käyttöaste on kuitenkin edelleen suhteellisen alhainen, vaikkakin EU15-alueen keskimääräisen tason yläpuolella. Myös hintataso on korkea, vaikka henkeä kohti laskettu reaalinen BKT olikin vain hieman EU15- tason yläpuolella. (Hintatasoeroista liitteessä 3.) Joitakin korkean tuottavuuden aloja lukuun ottamatta keskimääräinen työn tuottavuus on työssä olevaa työntekijää kohti EU:n keskitasoa. Kun otetaan huomioon suuret rakenteelliset muutokset viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana Suomen taloutta voidaan kuitenkin luonnehtia dynaamiseksi. Tuottavuuden osalta 1990-luvulla tapahtui selkeää kiinniottoa. Viime vuosikymmen alun lama käynnisti rakennemuutos- ja toimialarationalisointiprosessin, joka heijastui huipputeknologiaa tuottavien toimialojen ja tuottavuuden nopeana kasvuna. Henkilöä kohden mitattuna on työtuntien määrä Suomessa verraten korkea ja tuottavuus tehtyä työtuntia kohden edelleen hieman EU15-tason alapuolella. Toisaalta tuntia kohden mitatun työn tuottavuuden trendikasvu on ollut Suomessa nopeampaa kuin useimmissa muissa EU-maissa, erityisesti 1990-luvun puolivälin jälkeen. Vuosina työn tuottavuuden nousu teollisuudessa jatkuu keskimääräistä 5 prosentin vauhtia. 11

9 2 Tuottavuus ja yrityssektorin Kilpailu hyödyke- ja palvelumarkkinoilla ja sisämarkkinat Uusien markkinoiden avaaminen ja taloudellisen integraation edistäminen Pienenä avoimena taloutena Suomi on riippuvainen ulkomaankaupasta. Tämä ei johdu vain viennin ja mittakaavaetujen hyödyntämisestä vaan myös tuonnin kautta syntyvillä kilpailupaineilla on keskeinen merkitys kansantalouden kannalta. Pienillä, rajoitetuilla markkinoilla uhkana on se, että määräävää markkina-asemaa voidaan käyttää väärin. Talouden avoimuudella ja kaupan esteiden purkamisella on tässä ennaltaehkäisevä merkitys. Markkinoiden toimintaa kuvaavien indikaattoreiden viestit ovat kuitenkin vaikeasti tulkittavissa. Markkinaosuuksia tai tuonnin penetraatiota kuvaavat tunnusluvut riippuvat paljolti ao. maan koosta ja tuotannon rakenteesta. Suomen osalta markkinoiden avoimuutta kuvaavat tunnusluvut viittaavat siihen, että yli rajojen ulottuva kilpailu on edelleen heikkoa. On otettava huomioon, että teollisuuden rakenteen vuoksi ristikkäiskaupan osuus on Suomessa muihin EU-maihin nähden suhteellisen alhainen. Myös suoria sijoituksia koskevat tiedot ovat vaikeasti tulkittavissa, koska ne liittyvät enemmänkin yritysstrategioihin ja markkinoiden kokoon kuin investointiesteiden olemassaoloon. Kun kaksi kolmasosaa Suomeen suuntautuvista suorista sijoituksista kohdistuu palvelualoihin, on vaikea nähdä, että näilläkään aloilla kaupan ja investointien esteet olisivat vaikuttaneet sijoitusten määrään ja suuntautumiseen. Syvenevä eurooppalainen integraatio ja sisämarkkinalainsäädännön korkea täytäntöönpanoaste viittaavat siihen, että merkittäviä yli rajojen ulottuvia, sääntelyyn liittyviä kilpailuesteitä ei ole. Eri asia on se, muodostuuko olemassa olevasta toimialarakenteesta tai markkinoilla toimivien yritysten käyttäytymisestä esteitä, joilla on vaikutusta kilpailuympäristöön. Jakelusektorin piirissä esiintyvät horisontaaliset kytkennät tai vertikaaliset yhteydet tuotannon ja kaupan välillä voivat vääristää kilpailua ja hintatasoa. Tällöin ei ulkoa tuleva kilpailu välttämättä johda matalampaan hintatasoon tai muuta kilpailukäyttäytymistä. Ulkomaisen kilpailun lisääntyminen ei heijastu hintatasoon, jos markkinoille tulijat sopeutuvat olemassa olevaan hintatasoon ja tyytyvät sen mahdollistamiin voittoihin. Näin on eräiltä osin käynyt myös Suomessa. Toisaalta tuoreen selvityksen mukaan myös suomalaiset elintarvikeviejät ovat kyenneet toimittamaan tuotteitaan sikäläisellä hintatasolla Viron markkinoille. Eurostatin tietojen mukaan elintarvikkeiden hintataso on Virossa noin 40 % Suomen tasoa matalampi. Markkinoiden toiminnassa näyttää olevan suuria eroavaisuuksia sektoreiden välillä. Huonosti toimivien rinnalla on myös erityisen tehokkaasti toimivia markkinoita kuten televiestintä, jossa kilpailun varhaisesta avaamisesta johtuen on voitu vastata kulutta- 12

10 2 Tuottavuus ja yrityssektorin... jien tarpeisiin ja saavutettu eurooppalaisittain alhainen hintataso. Suhteellisten hintojen ja hintarakenteiden hitaan lähentymisen takana on kansallisia tekijöitä. Erityisesti palvelujen tuotannossa ei voida luottaa siihen, että kilpailuolosuhteiden vääristyessä yli rajojen ulottuva tarjonta automaattisesti korjaisi hintatasoa. Teollisuuden osalta uusimmat tiedot alan keskittyneisyydestä eivät viittaa huolestuttavaan markkinavoimaan. Keskimäärin tilanne ei ole juurikaan muuttunut viimeisen 15 vuoden aikana. Viime vuosina keskittyneisyys on lisääntynyt talouden suurista sektoreista jonkin verran mm. tietoliikennevälineiden valmistuksessa sekä paperi- ja selluteollisuudessa. Nämä alat ovat kuitenkin kansainvälisesti voimakkaasti kilpailtuja eivätkä muodosta Suomessa erillistä markkinaa. Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollossa on keskittyminen lisääntynyt. Energia-alan kilpailun edistäminen on yksi painopisteistä. Suomi on avannut verkostotoimialat erityisesti sähkö- ja telemarkkinat kilpailulle EU:n eturintamassa. Myös toimilupakäytäntö on kansainvälisesti verraten vapaata Kilpailu- ja sääntelypolitiikka, ml. verkostotoimialat Huolimatta siitä, että talouskasvu on ollut EU:n keskimääräistä kasvua nopeampaa on kuluttajahintojen nousu ollut Suomessa verrattain kohtuullista aina v alkaneesta EUjäsenyydestä lähtien. BKT:n keskikasvu on ollut 3,7 %, kun taas kuluttajahintaindeksi on samanaikaisesti noussut keskimäärin 1,8 %. Vuonna 2004 BKT:n ennustetaan kohoavan 2,9 % ja kuluttajahintojen 0,2 %, joten nousuvauhti on edelleen hidastunut. Kuluttajahintojen nousu on ollut vaimeata jo aiempina vuosina. On todennäköistä, että kuluttajahintojen lähentyminen kohti EU-tasoa jatkuu. Hintamaltti on seurausta useista tekijöistä. Ensinnäkin Suomen vientiteollisuudessa, jossa televiestinnällä on suuri merkitys, hintakehitys on ollut aleneva. Toiseksi, rajat ylittävän hintaja verokilpailun paine on kasvanut erityisesti EU:n laajentumiseen jälkeen. Kolmanneksi, ulkomaisten yritysten tulo vähittäiskauppamarkkinoille on lisääntynyt viime aikoina. Neljänneksi, kilpailu- ja sääntely-ympäristöä koskevat muutokset ovat lisänneet kilpailupaineita suojatulla sektorilla, ml. verkostotoimialat. Käytettyjen ja uusien henkilö- ja pakettiautojen sekä moottoripyörien verotusta leikattiin % toukokuussa Alkoholijuomaveroja alennettiin keskimäärin 33 % maaliskuussa Toimenpiteiden hintatasoa alentava vaikutus on yhteensä 1,3 prosenttiyksikköä. Myös rinnakkaisten lääketuotteiden pääsy markkinoille huhtikuussa 2003 on merkinnyt huomattavia säästöjä ja lisäännyt kilpailua. Tämä on hidastanut mutta ei pysäyttänyt hintojen nousua, koska markkinoille on tullut uusia kalliita lääketuotteita. Yllä mainitut vero- ym. toimenpiteet kohdistuivat toimialoille, joissa suomalainen kuluttajahintojen taso on ollut erityisen korkea EU-tason vertailussa. Ulkomainen kilpailu on ollut vähittäiskaupassa melko vähäistä aina viime aikoihin saakka huolimatta väitetyistä korkeista katteista ja alalle tulon esteiden puuttumisesta. Markkinoita on pidetty etäisinä, pieninä ja hajanaisina sekä olemassa olevien ryhmi- 13

11 2 Tuottavuus ja yrityssektorin... en dominoimina. Kuva on muuttumassa. Useat skandinaaviset ketjut ovat laajentaneet myyntiään Suomeen ja saavuttaneet huomattavia markkinaosuuksia vaatetus-, huonekalu- ja muiden kestävien kulutustavaroiden kaupassa. Saksalainen ryhmittymä on lyhyessä ajassa luonut maan kattavan yli 70 liikkeen päivittäistavaraketjun. Ulkomaisten yritysten tulo on kiihdyttänyt kilpailua ja hillinnyt hintojen nousua. Hintatasoero Suomen ja EU15-maiden välillä on kaventunut. Joillakin kapeilla toimialoilla hintaerot ovat yhä hyvin suuria joko sääntelyn tai kilpailun puutteen vuoksi. Monissa pääryhmissä kuten elintarvikesektorissa hinnat ovat lähentyneet. Jäljellä olevaa hintatasoeroa voidaan vain osittain selittää arvonlisäverolla, joka elintarvikkeilla on 17 %. Silti eräät perustuotteet - kuten leipä - ovat kalliita EU:n hintatasoon verrattuna. Suomi avasi eräät verkostotoimialansa kilpailulle muita EU-maita aiemmin. Paikallisilla, myöhemmin alueellisilla, teleyrityksillä ja sähköntuottajilla on ollut suurempi merkitys kuin muissa EU-maissa. Kilpailevia, rinnakkaisia kansallisia verkostoja esiintyi jo ennen kuin ne avattiin kilpailulle 90-luvun puolivälissä ja jälkipuoliskolla. Matkaviestinteknologian varhainen leviäminen on parantanut palvelua ja lisännyt kilpailua televiestintäsektorilla. Eräillä verkostotoimialoilla (kaasu, rautatiet, posti) kilpailun aikaansaamista ovat vaikeuttaneet erityiset olosuhteet (yksi tarjoaja, maantieteellinen eriytyneisyys, yleispalveluvelvoite, harva asutus). Kilpailun varhaisen vapauttamisen seurauksena telepalvelujen ja sähkön hinnat ovat olleet Suomessa selvästi EU-tason alapuolella. Tämä etu on osin kaventunut, kun puheluhinnat ovat pysyneet pääosin ennallaan ja sähkön hinta on noussut yhteispohjoismaisilla markkinoilla vesivoiman kannalta epäedullisten sääolojen vuoksi. Matkaviestinpalvelujen hintaetu on edelleen tuntuva. Kilpailua on edistänyt kesäkuussa 2003 toteutunut puhelinnumeroiden siirrettävyys. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös yhteenliittymismaksuista syyskuussa 2004 voi parantaa tilannetta. Internetin liittymismaksut ovat olleet verrattain korkeita, mutta tilanne on muuttumassa, mikä on näkynyt laajakaistaliittymien nopeana kasvuna. Sääntelyviranomaisilla on televiestinnän ja sähköntuotannon alueella kuitenkin verraten vähäiset resurssit taloudelliseen sääntelyyn markkinoilla, joilla on suuri määrä toimijoita. Eräissä viime aikaisissa arvioinneissa suomalaista sääntelyä on kuvattu kevyeksi ja luonteeltaan jälkikäteen tapahtuvaksi verrattuna eräisiin muihin EU-maihin. Valitut ratkaisut, jotka perustuvat markkinaperusteiseen toimintaan ja korostavat erityisesti kilpailupolitiikan merkitystä, antavat mahdollisuuden kehittää markkinoiden toimintaa. Ne ovat tehokkaita erityisesti markkinoilla, joilla on suuri määrä toimijoita. Julkiset palvelut muodostavat lähes kolmanneksen koko palvelusektorin tuotannosta ja valtaosan julkisista palveluista tuottaa paikallishallinto. Paikallishallinnon tuottavuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen on yksi hallituksen keskeisistä politiikkatavoitteista. Julkisen sektorin tuotavuutta parannetaan eri ministeriöiden tuottavuushankkeilla. Kansallisen terveydenhuollon hankkeen yhteydessä toteutettava toimintatapojen ja rakenteiden uudistaminen on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2007 loppuun mennessä ja sen 14

12 2 Tuottavuus ja yrityssektorin... avulla arvioidaan saavutettavan 200 milj. euron hyödyt vuodessa. Vuoden 2005 talousarvioon on otettu määräraha tuottavuusinvestointien tukemiseksi. Vuonna 2002 perustettiin markkinatuomioistuin erityistuomioistuimeksi käsittelemään kilpailulainsäädännön ja julkisten hankintojen piiriin liittyviä asioita. Kilpailuvirasto toimii täytäntöön panevana viranomaisena suhteellisen pienin resurssein. Vuoden 2005 talousarviossa esitetäänkin resurssien vahvistamista. Vaikka kilpailuvirasto toimii kauppa- ja teollisuusministeriön alaisena, on se toiminnallaan saavuttanut de facto itsenäisen aseman. Toiminnan tehostumista ja toimivallan muuttumista kuvaa tutkittavana olevien kartellitapausten määrän lisääntyminen viime aikoina. Suomen kilpailulainsäädäntöön toteutetut huomattavat muutokset tulivat voimaan toukokuussa Laki kilpailurajoituksista harmonisointiin EU:n kilpailusääntöjen mukaisesti (artiklat 81 ja 82). Järjestelmä ei salli enää yksittäisiä poikkeuksia. Kansalliseen lainsäädäntöön lisättiin myös ensimmäisenä kartellin paljastaneelle annettava mahdollisuus vapautua seuraamuksista. Valtiontuet, joista kolme neljännestä suuntautuu maatalouteen, ovat säilyneet koko 2000-luvun nimellisesti samalla tasolla. Vuonna 2003 niiden BKT-osuus oli 1,3 %. Periaatteena on ollut painottaa suoria tukia, jotka ovat läpinäkyviä, ja välttää verotukia. 2.3 Liiketoimintaympäristö Suomen liiketoimintaympäristö on todettu monessa viime aikaisessa arvioinnissa toimivaksi. Hallitus jatkaa v käynnistämäänsä yrittäjyyden politiikkaohjelmaa. Tavoitteena on varmistaa yritysten toimintaympäristön vakaa ja pitemmälläkin ajalla ennustettava kehitys ja kohentaa yrittäjyyden toimintaedellytyksiä. Politiikkaohjelman paino on yrittäjyyttä tukevissa käytännön hankkeissa, joista mm. seuraavat on jo toteutettu tai valmistumassa: - Vuoden 2004 alussa käynnisti toimintansa neuvonta- ja palvelupiste, jonka tehtävänä on edistää julkisen sektorin valmiuksia hyödyntää yksityistä palvelusektoria julkisten palveluiden tuottamisessa. - Yrittäjyyskasvatuksen toimenpideohjelma valmistui keväällä Ohjelman mukaisesti yrittäjyyskasvatusta tehostetaan eri oppilaitoksissa. - Alkuvaiheen riskipääomarahoitusta on lisätty Suomen Teollisuussijoitus Oy:n toimesta. Teknologian kehittämiskeskus on aloittanut uuden alkuvaiheen teknologiayritysten rahoitukseen keskittyvän ohjelman. - Yrittäjyyden toimintaympäristöä koskevat säädökset on arvioitu. Samalla on käynnistetty lainsäädännön yritysvaikutusten arviointia koskeva projekti. - Julkisin varoin toteutettava yritysneuvonta on arvioitu ja sen uudelleenorganisoinnin valmistelu aloitetaan lähiaikoina. - Julkisia hankintoja koskevaa lakiuudistusta valmistellaan. 15

13 2 Tuottavuus ja yrityssektorin... - Kasvuyrittäjyyttä selvittävä neuvonantoryhmä asetettiin kesällä Tavoitteena on tehostaa kasvuyritysten toimintaympäristöön vaikuttavaa elinkeinopolitiikkaa. - Naisyrittäjyyden edistämiseksi tarvittavia lisätoimenpiteitä selvitetään vuoden 2004 loppuun mennessä. - Hallitus on antanut esityksen pientyönantajien maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä. Pientyönantajille suunniteltu maksuton palvelu, joka toimii Internetissä, on aloitettu. Palvelun tavoitteena on yksinkertaistaa työnantajasuoritusten hoitamista niin, että työnantaja voi hoitaa kaikki työnantajavelvoitteensa vakuutusyhtiöille ja verohallinnolle yhden palvelun kautta. Palvelu pyritään saamaan käyttöön vuoden 2005 alkupuolella. Vuoden 2005 alusta yhteisöverokanta alenee 29 prosentista 26 prosenttiin. Verouudistuksella vahvistetaan yritysverotuksen kansainvälistä kilpailukykyä. Verotuksen keventämisen odotetaan kannustavan investointeja ja talouskasvua. 2.4 Investoinnit tietoon ja innovaatioihin Vuonna 2003 Suomessa käytettiin tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitukseen arviolta 5 mrd. euroa, joka on 3,5 % BKT:stä. Yritykset vastasivat edelleen lähes 70 prosentin osuudella rahoituksesta. Julkisen sektorin rahoitus oli noin prosentin BKT:stä. Vuonna 2003 uusi hallitus päätti julkisen tutkimus- ja kehitysrahoituksen noin 20 prosentin tasokorotuksesta vuoteen 2007 mennessä verrattuna vuoden 2002 tasoon, joka oli 1,4 mrd. euroa. Lisärahoituksella vahvistetaan kaikkia tutkimusjärjestelmän osa-alueita, sekä perustutkimusta ja tukijakoulutusta että teknologian kehittämistä ja soveltamista sekä innovaatiotoimintaa. Toimenpiteitä suunnataan teknologian kehittämisestä innovaatioiden edistämiseen. Myös yliopistojen perusrahoitusta on päätetty lisätä. Suomen innovaatiojärjestelmää, jota on arvioitu useissa eri selvityksissä viime vuosina, on pidetty hyvin toimivana. Tämän vuoden loppuun mennessä valmistuu koko julkisen tutkimusjärjestelmän rakenteen arviointi. Hallituksen viime vuonna käynnistämä tietoyhteiskuntaohjelma jatkuu. Ohjelman tavoitteena on säilyttää Suomen asema yhtenä tieto- ja viestintäteknologian johtavista tuottajista ja hyödyntäjistä. Se perustuu julkisen ja yksityisen sektorin väliseen yhteistyöhön. Uusi koulutuksen ja tutkimuksen tietoyhteiskuntaohjelma valmistui keväällä Ohjelman tavoitteena on mm. kehittää kansalaisten tietoyhteiskuntataitoja ja vahvistaa oppilaitosten mahdollisuuksia tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen. Sähköisen asioinnin ja tiedonsiirron mahdollistavat tietoliikenneyhteydet ulotetaan kaikkiin oppilaitoksiin vuoden 2005 loppuun mennessä. Tietoyhteiskuntaa koskevasta lainsäädännöstä uudistuksen kohteena ovat olleet työelämän tietosuojalainsäädäntö, sähköisen viestinnän tietosuojalaki sekä tekijänoikeuslainsäädäntö. 16

14 2 Tuottavuus ja yrityssektorin... Hallitus on hyväksynyt kansallisen laajakaistastrategian, jonka tavoitteena on miljoona laajakaistayhteyttä vuoden 2005 loppuun mennessä. Laajakaistaliittymien määrä on lisääntynyt hyvin nopeasti. Vuoden 2004 elokuussa niitä oli lähes kotitaloudessa eli useammassa kuin joka neljännessä taloudessa. Vuoden 2003 lopussa matkapuhelinliittymiä oli 91 liittymää 100 asukasta kohden. Internetin käyttö ja verkkokauppa kasvavat Suomessa nopeasti. Tilastokeskuksen tammi-helmikuussa 2004 keräämien tietojen mukaan noin 70 % vuotiaista oli käyttänyt Internetiä viimeksi kuluneiden kolmen kuukauden aikana ja noin 15 % oli tilannut jotakin verkon kautta yksityiskäyttöön. Verkkokaupan arvo ylittää kaksi miljardia euroa vuodessa. Sähköposti ja pankkiasioiden hoito ovat yleisimpiä Internetin käyttötarkoituksia. Käytännössä lähes kaikilla valtion virastoilla on omat Internet-sivut tai organisaatio on mukana hallinnonalan tai muun viranomaisen yhteisportaalissa. Valtion viranomaisten tarjoamien sähköisten palvelujen määrä kasvoi viime vuonna noin 30 %. Myös kaikilla kunnilla on omat Internet-sivustonsa. Syksyllä 2003 käynnistyi Julkiset palvelut verkkoon -hanke, jolla lisätään erityisesti kunnallisten sähköisten palvelujen määrää. Sähköinen viranomaisasiointi kasvoi viime vuonna merkittävästi. Sähköisesti ilmoitettavia viranomaistietoja ovat mm. alv-ilmoitukset, työnantajasuoritukset, työeläke-, palkka- ja työnantajailmoitukset. Esimerkiksi kuukausittaisista alv-ilmoituksista 16,5 % tuli sähköisesti. 2.5 Pääomamarkkinat ja rahoituspalvelut Sääntely- ja valvontakehikko Vuonna 2004 on tullut voimaan ja valmisteltu useita rahoitusmarkkinoiden toimintaa ja valvontaa tehostavia lakeja, joista useimmat liittyvät EU:n rahoituspalveluiden toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon. Huhtikuun 2004 alusta on saatettu voimaan uusi sijoitusrahastolainsäädäntö. Keskeisin uudistus koskee sijoitusrahastojen sijoitustoiminnan laajentamista: rahastot voivat nykyisin sijoittaa varojaan suuremmassa määrin johdannaissopimuksiin, toisten rahastojen osuuksiin, talletuksiin sekä rahamarkkinavälineisiin, ja indeksirahastojen perustaminen on helpottunut. Lisäksi rahastoyhtiöiden toiminnan harjoittamisen edellytykset on harmonisoitu ja niiden toimiala laajennettu eräisiin sijoituspalveluihin, kuten omaisuudenhoitoon ja sijoitusneuvontapalveluihin. Rahastoyhtiöillä on nykyisin myös velvollisuus laatia yksinkertaistettu rahastoesite kustakin sijoitusrahastosta. 17

15 2 Tuottavuus ja yrityssektorin... Elokuussa voimaan tulleella uudella lailla rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta pantiin täytäntöön finanssiryhmittymien valvonnasta annetun direktiivin määräykset. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymille on laissa säädetty pakollinen vakavaraisuusvaatimus ja lakisääteinen suuria asiakasriskejä koskeva rajoitus. Lisäksi laissa on säädetty monikansallisten ryhmittymien valvontavastuun jakautumisesta. Lakiin lisättiin samassa yhteydessä myös luottolaitosten lähipiiriluotonantoa koskevat säännökset ja kumottiin talletuspankkien kassavarantosuhdetta koskeva vaatimus. Toimintasuunnitelmaan liittyen on luottolaitoslainsäädäntöön huhtikuun lopussa implementoitu myös luottolaitosten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta annettu direktiivi, jonka seurauksena on täsmennetty erityisesti eräitä viranomaisvelvollisuuksia. Ainoastaan kotivaltion viranomaiset ovat toimivaltaisia päättämään luottolaitoksen toiminnan tervehdyttämisestä, selvitystilasta ja konkurssista Euroopan talousalueella. Näihin tilanteisiin ja niiden oikeusvaikutuksiin sovellettaisiin yleensä luottolaitoksen kotivaltion lakia. Samoin on täsmennetty rajat ylittävissä tilanteissa Rahoitustarkastuksen ja valtiovarainministeriön sekä selvitysmiehen ja pesänhoitajan velvollisuuksia ilmoittaa ja tiedottaa menettelyjen aloittamisesta. Eduskunnassa on parhaillaan käsiteltävänä hallituksen esitys sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista annetun direktiivin implementoimiseksi. Markkinoiden väärinkäytöksiä ja sisäpiiririkkomuksia koskevia määritelmiä arvopaperimarkkinalaissa täsmennetään ja Rahoitustarkastuksesta annettua lakia muutetaan Rahoitustarkastuksen uusien valvontavaltuuksien ja hallinnollisten seuraamuksien toteuttamiseksi. Kansainvälisten kirjanpitostandardien (IAS) käyttöönottoon liittyen valmisteltavana on lokakuussa 2004 eduskunnalle annettavaa lainsäädäntöä, jonka seurauksen Rahoitustarkastuksen tehtävänä olisi sen nykyisten tehtävien lisäksi valvoa kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja noudattaen laadittuja tilinpäätöksiä. Samoin on valmisteilla hallituksen esitys laiksi Rahoitustarkastuksen valvontamaksusta. Syksyllä eduskunnan käsiteltäväksi annettavan uudistuksen tavoitteena on lainsäädäntö, joka täyttää veronluonteiselle maksulle perustuslaissa asetetut vaatimukset ja joka turvaa Rahoitustarkastuksen toiminnan rahoituksen. Rahoitustarkastuksen toiminta rahoitettaisiin Rahoitustarkastuksen valvottavilta ja muilta maksuvelvollisilta perittävillä valvontamaksuilla ja toimenpidemaksuilla kuten nykyisinkin. Kuluvana vuonna on myös jatkettu valmisteluja, jotka liittyvät luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusuudistukseen EU-tasolla. Hankkeessa on selvitetty uudistuksen taloudellisia vaikutuksia ja vaikutuksia kotimaiseen lainsäädäntöön. Joulukuussa 2003 raporttinsa antanut säästö-, sijoitus- ja henkivakuutustuotteiden keskinäisten kilpailuedellytysten tasapuolisuutta selvittänyt SIVA-työryhmä päätyi ehdottamaan, että sidottua pitkäaikaissäästämistä tulisi Suomessa edistää säilyttämällä eläkesäästämiseen liittyvä verokannuste ja lisäämällä kilpailua pitkäaikaissäästämiseen soveltuvien tuotteiden tarjonnassa. Työryhmä tehostaisi kilpailua laajentamalla nykyistä 18

16 2 Tuottavuus ja yrityssektorin... eläkevakuutuksia koskevaa verovähennysoikeutta rahasto-osuuksiin, pankkitilille tapahtuvaan säästämiseen sekä sijoituspalveluyritysten ja talletuspankkien kautta tapahtuvaan suoraan arvopaperisäästämiseen. Työryhmä ehdotti erillistä sidottua pitkäaikaissäästämistä koskevaa lakia (PS-laki), jolla luotaisiin yleiset edellytykset sellaisten vapaaehtoiselle yksilölliselle eläkevakuutukselle vaihtoehtoisten säästämismuotojen tarjoamiselle, joihin voisi liittyä myös verokannusteita. Työryhmän ehdotuksia ei ole toistaiseksi jatkovalmisteltu Markkinoiden kehitys Rahoitusalan toimijoiden joukossa pankit ovat edelleen tärkeässä asemassa kokonsa ja merkityksensä vuoksi. Kaiken kaikkiaan Suomen pankkimarkkinat ovat rakenteeltaan tällä hetkellä varsin keskittyneet. Suomessa toimii suurimpana pankkina Nordea, joka on huomattava toimija myös muissa pohjoismaissa, ja lisäksi markkinoilla on iso pankkikonserni osana finanssitavarataloa sekä yksi iso pankkiryhmä. Muiden pankkien markkinaosuudet ovat oleellisesti pienempiä, mutta ne ovat pystyneet kasvamaan osin markkinoita nopeammin 2000-luvun alkupuolella. Suomalaiset pankki- ja vakuutusmarkkinat ovat hyvin keskittyneet, jolloin suuret fuusiot suomalaisen pankkisektorin sisällä eivät juuri ole enää mahdollisia. Jäljelle ovat jääneet rahoituspalvelusektorien väliset tai kansainväliset fuusiot. Ulkomaisten luottolaitosten markkinaosuus Suomessa on edelleen pieni. On kuitenkin mahdollista, että skaalaetujen esiintulo uuden tekniikan ja rahoitusmarkkinamuutosten myötä saa pankit etsimään laajemmin kumppaneita rajojen ulkopuolelta. Pitkät korot ovat Suomessa samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Korot todennäköisesti nousevat, kun talouskasvuodotukset toteutuvat. Suomen osakemarkkinoilla kurssit ovat laskeneet, mikä on ollut seurausta korkealla pysyneestä öljyn hinnasta. Osakemarkkinoiden heilahtelut ovat kuitenkin olleet suhteellisen vähäisiä. Suomalais-ruotsalaisen arvopaperikeskuksen (NCSD) luominen helpottaa sääntöjen ja selvitysmenettelyjen harmonisointia sekä edistää yhteisen teknologia-alustan kehittämistä, mikä nopeuttaa eri maiden selvitystoimintojen yhdentymistä. Vuosi on myös talouskehitys huomioonottaen ollut suhteellisen hyvä pääomasijoitustoimialan kannalta. Viime vuosien taloustilanteesta huolimatta rahoitus- ja pankkiryhmien tulokset Suomessa ovat pysyneet vakaina. Positiiviseen kehitykseen on vaikuttanut kuluttajien luottamus oman taloudellisen tilanteensa kehittymiseen, joka on pysytellyt vahvana. Tähän on vaikuttanut asuntolainojen kysyntää ylläpitänyt matala korkotaso. Uusia asuntolainoja on nostettu runsaasti, ja viimeisen vuoden aikana julkinen keskustelu lainoihin liittyvistä riskeistä on toisinaan ollut vilkasta sekä lainanottajien että pankkien osalta. Myös 19

17 3 Ympäristön kestävyys talletuksista suurin osa on toistaiseksi edelleen kotitalouksilta. Luottotappiot ovat pysyneet vähäisinä. Kilpailu lainamarkkinoilla on supistanut varainhankinnan ja luottojen marginaalia, mikä on pienentänyt pankkien rahoituskatetta. 3 YMPÄRISTÖN KESTÄVYYS Hiilidioksidipäästöjen määrä on vaihdellut viime vuosina tuntuvasti vesivoimatilanteen heilahdellessa pohjoismaiden markkinoilla. Päästökaupan ulkopuolisilla aloilla kasvihuonekaasupäästöjen määrä on sitä vastoin pysynyt verrattain vakaana. Liikenteen CO2- päästöt ylittävät tällä hetkellä lievästi vuoden 1990 määrän. Talouden energiaintensiteetti pieneni vuodesta 1994 aina vuoteen 2000, minkä jälkeen se on lievästi kasvanut lähinnä sähkön lauhdetuotannon suuren määrän vuoksi. Kasvuhuonepäästöjen rajoittamiseksi laadittiin v kansallinen ilmastostrategia. Strategian laadinnan jälkeen on päätetty viidennen ydinvoimayksikön rakentamisesta. Laitoksen arvioidaan vähentävän vuositasolla kansantalouden CO2-päästöjä 7-10 miljoonaa tonnia. Kun tämä päätös ja muut vähennystoimet otetaan huomioon, Suomen kasvihuonekaasujen päästöt kasvaisivat viimeisimmän skenaarion (WM) mukaan jo päätetyt vähennystoimet huomioon ottaen noin 83 miljoonaan tonniin CO2-ekvivalenttia v. 2010, kun Suomen velvoite vastaavasti on 76,8 Mt CO2-ekvivalenttia. Velvoitteen ylittävät päästöt tulee leikata muilla toimilla, ml. päästökaupalla, jota ei alkuperäisessä ilmastostrategiassa voitu vielä ottaa huomioon. Myös uusiutuvien energialähteiden sekä energiasäästöjen edistämisohjelma on uusittu ilmastostrategian laadinnan jälkeen. Hallitus uusii kansallista ilmastostrategiaa. Syinä tähän ovat ydinvoimapäätöksen lisäksi muun muassa Kioton mekanismien sisällyttäminen strategiaan sekä EU:n päästökaupan aiheuttamat muutostarpeet. Päästökauppajärjestelmän vaatima lainsäädäntö astui voimaan elokuussa 2004, minkä jälkeen komissiolle toimitettiin Suomen esitys suunnitelmaksi päästöoikeuksien jakamiseksi. Uudistettu ilmastostrategia annetaan eduskunnalle keväällä Parhaillaan valmisteilla ovat energiaverotukseen ja energiatukiin päästökaupasta aiheutuvat muutostarpeet sekä päästökauppasektorin ulkopuolisilla talouden sektoreilla, kuten liikenteessä, maataloudessa ja talokohtaisessa lämmityksessä, tarvittavat linjaukset. Käynnissä on mm. selvitystyö liikennesektorin verotuksen uudistamiseksi. Energiaveroja kiristettiin v runsaalla 5 prosentilla. Maakaasun liikennekäytöltä energiaverot on poistettu lähes kokonaan. Tuotannon rakenteen vuoksi CO2-päästöjen vähentäminen on Suomessa joidenkin arvioiden mukaan kolmanneksi kalleinta EU15:n joukossa. Makrotaloudellisten analyysien mukaan taakanjakovelvoitteen täyttäminen aiheuttaa tuotannon ja kulutuksen pienenemistä huolimatta ydinvoimakapasiteetin kasvusta. Negatiivinen vaikutus BKT:n ta- 20

18 4 Taloudellinen ja sosiaalinen yhteen... soon muodostuisi laskemien mukaan 0,4-0,7 prosentiksi v päästöoikeuden hinnasta riippuen. Negatiiviset vaikutukset voivat eräillä päästökaupan sektoreilla olla selvästi suuremmat. Toisaalta päästökauppa pienentää velvoitteiden täyttämisestä aiheutuvia kustannuksia verrattuna pelkästään kotimaisiin toimiin. Ympäristöministeriö ja kauppa- ja teollisuusministeriö asettivat syksyllä 2003 laajapohjaisen toimikunnan valmistelemaan hallitukselle ehdotusta kansalliseksi kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelmaksi. Tavoitteena on lisätä materiaalien ja energian käytön tehokkuutta tuotteiden elinkaaren kaikissa vaiheissa sekä edistää ympäristökasvatusta ja ympäristöteknologiaan perustuvaa tuotantoa ja osaamista. 4 TALOUDELLINEN JA SOSIAALINEN YHTEENKUULUVUUS Suomessa väestön keskimääräinen koulutustaso on korkea. Hallitusohjelman tavoite on, että jokaiselle peruskoulun päättävälle taataan jatko-opintopaikka. Korkea-asteen koulutukseen osallistuvien ikäluokkaosuudessa Suomi kuuluu OECD-maiden kärki-joukkoon. Hallituksen työllisyysohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle työttömälle järjestetään koulutus-, työharjoittelu- tai työpajapaikka kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen. Ammatillisen koulutuksen ennakointia parannetaan niin, että koulutustarjonta saadaan paremmin vastaamaan työelämän tarpeita. Aikuis-koulutusta järjestää yli oppilaitosta, joiden opetukseen osallistuu noin viidesosa väestöstä. Tarkoitus on lisätä aikuisten oppisopimuskoulutusta ja työvoimapoliittista aikuiskoulutusta yhteishankintana yritysten kanssa. Ammatillisen lisäkoulutuksen resurssit turvataan. Aikuisten kouluttautumisaikoja lyhennetään ja kynnystä hakeutua koulutukseen madalletaan. Tavoitteena on edistää työvoiman liikkuvuutta. Aikuisten koulutustason nostamiseksi on v käynnistetty yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa vuosille ajoittuva Noste-ohjelma, joka kohdistuu vähiten koulutusta saaneisiin aikuisiin. Tavoitteena on parantaa heidän mahdollisuuksiaan pysyä työelämässä ja edetä urallaan. Ohjelmalla pyritään myös vaikuttamaan työllisyyteen ja lieventämään suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymisen aiheuttamaa työvoimavajausta. Vuonna 2004 arviolta henkilöä aloittaa koulutuksen ja jatkossa määrä noussee henkilöön vuodessa. Hallitus panostaa vahvasti tietoyhteiskuntakehityksen edistämiseen. Tavoitteena on, että nopeat, alueellisesti kattavat ja käyttäjilleen kohtuuhintaiset tietoliikenneyhteydet ovat kaikkien kansalaisten saatavilla vuoden 2005 loppuun mennessä. Jokaisessa kunnassa on jo Internet-palvelu ja suurimmassa osassa on kansalaisten käytössä olevia palvelupisteitä. Toisen asteen oppilaitoksista lähes kaikilla ja peruskouluissa 2/3:lla on laajakaistayh- 21

19 5 Johtopäätökset teydet. Hallitus tukee laajakaistayhteyksien rakentamista erillisrahoituksella. Tavoitteena on saada yhteydet kaikkiin kouluihin vuoden 2005 loppuun mennessä. 5 JOHTOPÄÄTÖKSET Hyväksyessään raportin hyödyke- ja pääomamarkkinoiden uudistamisesta hallituksen EU-ministerivaliokunta keskusteli Suomelle osoitetuista kilpailua ja kilpailuympäristöä koskevista politiikkasuosituksista. Monet eri yhteyksissä tehdyt ehdotukset kuten kauppojen aukioloaikojen sekä alkoholin ja lääkkeiden myynnin vapauttaminen ovat tulossa uudelleenarvioitaviksi. Myös selvitystyö taksiliikenteen vapauttamiseksi jatkuu. Laajempi periaatteellinen kysymys, joka on noussut esille ja johon on palattava, liittyy sääntelyn ja sääntely-ympäristön kehittämiseen. Tämä on pienellä markkina-alueella erityinen ongelma. Viime kädessä tuotettujen palvelujen edullinen hintataso ja laatu perustelevat Suomessa valittua lähestymistapaa, joka perustuu jälkikäteen tapahtuvaan sääntelyyn. Etukäteissääntelyä voidaan harkita aloilla, joissa ns. luonnollisten monopolien vuoksi kilpailun aikaansaaminen on ongelmallista. Jatkossa olisi pohdittava sekä sääntelyn tarvetta ja luonnetta eri markkinoilla että markkinakohtaisten sääntelyelinten asemaa ja toimintaperiaatteita. Kilpailupolitiikkaa tehostettaessa olisi selvitettävä, saadaanko valvontaviranomaisten toimintaa kehittämällä synergiaetuja. Suomen korkea suhteellinen hintataso antaa aiheen paneutua markkinoiden toiminnan esteisiin ja ongelmiin tarkemmin. Hintatason korkeus ei ole vain rakennepolitiikan vaan myös yleisemmin talouspolitiikan ongelma, sillä se on yksi keskeinen syy palkkojen heikkoon ostovoimaan. Suomen ja muiden EU-maiden väliset hintatasoerot vaihtelevat kuitenkin merkittävästi eri hyödykeryhmissä, mikä antaa lisätukea arviolle, että korkean hintatason ongelmaa on haettava markkinoiden toiminnasta ja talouden rakenteista. Ilmeisin ongelma liittyy asumisen hintatasoon. Tätä ei voida selittää panosten hinnalla, sillä sekä rakentamisen hintataso että osin myös asumiskustannuksiin liittyvät panokset kuten lämmitysenergia eivät näyttäisi olevan olennaisesti muita EU-maita kalliimpia. Usein viitataan kaavoituksen ongelmiin ja paikallistason toimintatapoihin sekä valtion ja kuntien taloussuhteisiin, joita ollaan uudistamassa. Tarkastelun kohteeksi on otettava myös kustannuksia nostavat ja kilpailevaa tuontia vaikeuttavat kansalliset standardit. Uusi kilpailurajoituslaki, joka tuli voimaan toukokuussa 2004, on muuttanut kilpailupolitiikan asemaa ja vahvistanut viranomaisten toimivaltaa. Uusi tilanne, joka on jo nyt antanut viranomaisille mahdollisuuden kohdistaa huomionsa räikeimpiin kilpailurikkomuksiin, lisännee kilpailupolitiikan ennalta ehkäisevää vaikutusta. Julkinen sektori vaikuttaa kilpailun kehittymiseen kilpailulainsäädännön ja valvonnan lisäksi myös muilla tavoin mm. alalle pääsyn ehtoihin ja yrittäjyyden edellytyksiin kilpailuttamisen lisääntyessä. Yksi keino, jolla julkisen sektorin tuottavuuden toimenpideohjelman puitteissa voi- 22

20 5 Johtopäätökset daan parantaa tuottavuutta ja samalla edistää yrittäjyyttä, on yksityisten palvelutuottajien kytkeminen julkiseen palvelutuotantoon sekä julkisten hankintojen avaaminen nykyistä enemmän kilpailulle. Samalla on tärkeä määrittää julkisten palvelujen laatu ja laajuus nykyistä täsmällisemmin. Suomen liiketoimintaympäristö on todettu monesti toimivaksi. Hallitus jatkaa v käynnistämäänsä yrittäjyyden politiikkaohjelmaa. Tietoyhteiskuntaan panostetaan monin eri tavoin. Tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitus nousi v ,5 % BKT:stä. Tutkimusrahoituksen kasvattamisesta koko hallituskauden ajan on tehty päätös. Lisäksi on hyväksytty kansallinen laajakaistastrategia tavoitteena miljoona laajakaistayhteyttä vuoden 2005 loppuun mennessä. Tässä suhteessa onkin tapahtunut läpimurto. Viranomaisten tarjoamien sähköisten palvelujen määrä kasvoi viime vuonna noin 30 %. Syksyllä 2003 käynnistyi Julkiset palvelut verkkoon -hanke, jolla lisätään erityisesti kunnallisten sähköisten palvelujen määrää. Sähköinen viranomaisasiointi on kasvanut merkittävästi. Vuonna 2004 on tullut voimaan ja valmisteltu useita rahoitusmarkkinoiden toimintaa ja valvontaa tehostavia lakeja, joista useimmat liittyvät EU:n rahoituspalveluiden toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon. Näitä ovat mm. sijoitusrahastolainsäädäntö, laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta, luottolaitoslainsäädäntöön sisällytetty direktiivi. Käsiteltävänä tai valmisteilla ovat mm. esitykset sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista annetun direktiivin täytäntöön panemiseksi sekä kansainvälisen kirjanpitostandardin käyttöönottoon liittyvää lainsäädäntöä. Rahoitusmarkkinoiden kehitys on ollut vakaata ja rahoitus- ja pankkiryhmien tuloskehitys on kansainvälisestä taloustilanteesta huolimatta tyydyttävää. Hallitus uusii kansallista ilmastostrategiaa. Syinä tähän ovat ydinvoimapäätöksen lisäksi Kioton mekanismien sisällyttäminen strategiaan sekä EU:n päästökaupan aiheuttamat muutostarpeet. Päästökauppajärjestelmän vaatima lainsäädäntö astui voimaan elokuussa Uudistettu ilmastostrategia annetaan eduskunnalle keväällä Parhaillaan käynnissä olevassa työssä on esillä päästökaupan aiheuttamat muutostarpeet energiaverotukseen ja energiatukiin sekä päästökauppasektorin ulkopuolisilla talouden sektoreilla. Käynnissä on mm. selvitystyö liikennesektorin verotuksen uudistamiseksi. Aikuisten koulutustason nostamiseksi on v käynnistetty vuosille ajoittuva Noste-ohjelma, joka kohdistuu vähiten koulutusta saaneisiin aikuisiin. Tavoitteena on parantaa heidän mahdollisuuksiaan pysyä työelämässä ja edetä urallaan. Ohjelmalla, jolla edistetään taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta, vaikutetaan työllisyyteen ja lievennetään suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymisen aiheuttamaa työvoimavajausta. On sovittu, että ammatillisen lisäkoulutuksen resurssit turvataan. 23

JOHNNY ÅKERHOLM

JOHNNY ÅKERHOLM JOHNNY ÅKERHOLM 16.1.2018 Taantumasta kasvuun uudistuksia tarvitaan Suomen talouden elpyminen jatkui kansainvälisen talouden vanavedessä vuonna 2017, ja bruttokansantuote kasvoi runsaat 3 prosenttia. Kasvua

Lisätiedot

Mitä voi tulevaisuudelta odottaa, kun väestö vanhenee? Jukka Pekkarinen Ylijohtaja Valtiovarainministeriö

Mitä voi tulevaisuudelta odottaa, kun väestö vanhenee? Jukka Pekkarinen Ylijohtaja Valtiovarainministeriö Mitä voi tulevaisuudelta odottaa, kun väestö vanhenee? Jukka Pekkarinen Ylijohtaja Valtiovarainministeriö Työeläkepäivä 15.11.2011 Tulevaisuudessa... väestöllinen kehitys on epäsuotuisampi ja o huoltosuhde

Lisätiedot

Talouden näkymät ja suomalaisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin turvaaminen

Talouden näkymät ja suomalaisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin turvaaminen Talouden näkymät ja suomalaisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin turvaaminen Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 28.11.2012 Tuire Santamäki-Vuori valtiosihteeri Talouskehitys lyhyellä aikavälillä

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Rakenneuudistuksissa ja kustannuskilpailukyvyssä tavoitteet korkealle 3 PÄÄKIRJOITUS Rakenneuudistuksissa ja kustannuskilpailukyvyssä tavoitteet

Lisätiedot

8340/11 VHK/mrc DG G 2B

8340/11 VHK/mrc DG G 2B EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. huhtikuuta 2011 (OR. en) 8340/11 Toimielinten välinen asia: 2011/0007 (CNS) SOC 293 ECON 172 EDUC 63 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Kestävän kilpailupolitiikan elementit

Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kilpailuviraston 20-vuotisjuhlaseminaari Finlandia-talo 7.10.2008 Matti Vuoria, toimitusjohtaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Lähtökohta Esityksen lähtökohtana

Lisätiedot

Suhdannetilanne ja talouden rakenneongelmat - millaista talouspolitiikkaa tarvitaan? Mika Kuismanen, Ph.D. Pääekonomisti Suomen Yrittäjät

Suhdannetilanne ja talouden rakenneongelmat - millaista talouspolitiikkaa tarvitaan? Mika Kuismanen, Ph.D. Pääekonomisti Suomen Yrittäjät Suhdannetilanne ja talouden rakenneongelmat - millaista talouspolitiikkaa tarvitaan? Mika Kuismanen, Ph.D. Pääekonomisti Suomen Yrittäjät Esityksen runko 1. Suhdannetilanne 2. Pidemmän aikavälin kasvunäkymät

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016 Taloudellinen katsaus Tiivistelmä, kevät 2016 Sisällysluettelo Lukijalle......................................... 3 Tiivistelmä........................................ 4 Kotimaa.........................................

Lisätiedot

Talouskasvun edellytykset

Talouskasvun edellytykset Pentti Hakkarainen Suomen Pankki Talouskasvun edellytykset Martti Ahtisaari Instituutin talousfoorumi 16.5.2016 16.5.2016 Julkinen 1 Talouden supistuminen päättynyt, mutta kasvun versot hentoja Bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Vähäpäästöisen talouden haasteita. Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics)

Vähäpäästöisen talouden haasteita. Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics) Vähäpäästöisen talouden haasteita Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics) Haaste nro. 1: Kasvu Kasvu syntyy työn tuottavuudesta Hyvinvointi (BKT) kasvanut yli 14-kertaiseksi

Lisätiedot

Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa Pentti Kananen

Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa Pentti Kananen Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa 1 17.11.2009 Pentti Kananen Valtioneuvoston selonteko 12.11.2009 Hallinnollisten rakenteiden kehittämisen ohella keskeistä on palvelurakenteiden ja palvelujen

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 15.9.2016 Mikko Spolander Talousnäkymät Keskeiset taloutta kuvaavat indikaattorit lähivuosina ja keskipitkällä aikavälillä 2013 2014 2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019 e

Lisätiedot

Vauhtia vientiin, voimaa kotimarkkinoille

Vauhtia vientiin, voimaa kotimarkkinoille EK:n vaalitavoitteet hallituskaudelle 2015 2019 Vauhtia vientiin, voimaa kotimarkkinoille Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Vauhtia vientiin Viennin arvo on yhä 20 % pienempi kuin vuonna 2008 Kilpailukyky

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus Juha Kilponen Suomen Pankki Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus ELY Areena Talousseminaari Turku, 25.1.2016 25.1.2016 Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla

Lisätiedot

Talouden elpyminen pääsemässä vauhtiin

Talouden elpyminen pääsemässä vauhtiin EUROOPAN KOMISSIO LEHDISTÖTIEDOTE Bryssel/Strasbourg 25. helmikuuta 2014 Talouden elpyminen pääsemässä vauhtiin Euroopan komissio on tänään julkistanut talven 2014 talousennusteensa. Sen mukaan talouden

Lisätiedot

Julkisen talouden näkymät Eläketurva. Finanssineuvos Tuulia Hakola-Uusitalo Työeläkepäivät, Eläketurvakeskus 17.11.2009

Julkisen talouden näkymät Eläketurva. Finanssineuvos Tuulia Hakola-Uusitalo Työeläkepäivät, Eläketurvakeskus 17.11.2009 Julkisen talouden näkymät Eläketurva Finanssineuvos Tuulia Hakola-Uusitalo Työeläkepäivät, Eläketurvakeskus 17.11.2009 Julkisen talouden tasapaino pitkällä aikavälillä Julkinen talous ei saa pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE Conseil UE KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) AD 5/17 PUBLIC LIMITE CONF-RS 5 LIITTYMISTÄ KOSKEVA ASIAKIRJA Asia: EUROOPAN UNIONIN YHTEINEN KANTA Luku

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 (HE 134/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 (HE 134/2016 vp) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 (HE 134/2016 vp) Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Henna Busk Pellervon taloustutkimus PTT 6.10.2016 Talouden näkymät PTT näkemys talous-

Lisätiedot

Talouden näkymät Euro & talous erikoisnumero 1/2010

Talouden näkymät Euro & talous erikoisnumero 1/2010 Talouden näkymät 2010-2012 Euro & talous erikoisnumero 1/2010 Pääjohtaja Erkki Liikanen 1 BKT ja kysyntäerät Tavaroiden ja palveluiden vienti Kiinteät bruttoinvestoinnit Yksityinen kulutus Julkinen kulutus

Lisätiedot

HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018

HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 Talouden näkymät Hallituksen talousarvioesityksessä Suomen talouskasvun arvioidaan olevan tänä vuonna 2,9 prosenttia.

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 10.6.2015 Julkinen 1 Suomi jää yhä kauemmas muun euroalueen kasvusta Talouskasvua tukee viennin asteittainen piristyminen ja kevyt rahapolitiikka

Lisätiedot

EU2020 strategia Kansallinen uudistusohjelma kevät 2017

EU2020 strategia Kansallinen uudistusohjelma kevät 2017 EU2020 strategia Kansallinen uudistusohjelma kevät 2017 2.6.2017 Jenni Kellokumpu Sivistysvaliokunta VM/Budjettiosasto Raportin rakenne 1. Johdanto 2. Makrotalouden tilanne ja skenaariot 3. Maakohtaisten

Lisätiedot

EU2020 strategia Kansallinen uudistusohjelma kevät 2017

EU2020 strategia Kansallinen uudistusohjelma kevät 2017 EU2020 strategia Kansallinen uudistusohjelma kevät 2017 13.6.2017 Jenni Kellokumpu Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta VM/Budjettiosasto Raportin rakenne 1. Johdanto 2. Makrotalouden tilanne ja skenaariot

Lisätiedot

Palkansaajan ostovoima ja verotus 2013 ja 2014 MITÄ TULI PÄÄTETTYÄ? ENTÄ SEURAAVAKSI?

Palkansaajan ostovoima ja verotus 2013 ja 2014 MITÄ TULI PÄÄTETTYÄ? ENTÄ SEURAAVAKSI? Palkansaajan ostovoima ja verotus 2013 ja 2014 MITÄ TULI PÄÄTETTYÄ? ENTÄ SEURAAVAKSI? 1 VERO- JA TALOUSLINJAUSTEN NÄKYMISTÄ 1) Mitä tuli päätettyä? palkansaajan ostovoima raamisopimuksen ja hallituksen

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 1 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Historian ensimmäinen Julkistus jatkossa keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: 1. Bkt:n

Lisätiedot

Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta

Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta Matti Pohjola Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Julkinen keskustelu työn murroksesta ja suuri osa

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 907 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS sen toteamisesta, että Puola ei ole toteuttanut 21 päivänä kesäkuuta 2013 annetun neuvoston suosituksen mukaisia tuloksellisia

Lisätiedot

Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta Mitä tehdä?

Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta Mitä tehdä? Suomen Pankki Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta Mitä tehdä? Euro & talous 3/2015 1 Keventynyt rahapolitiikka tukee euroalueen talousnäkymiä 2 Rahapolitiikan ohella öljyn hinnan lasku keskeinen taustatekijä

Lisätiedot

Hallituksen kehysriihi. Jyrki Katainen 24.3.2009

Hallituksen kehysriihi. Jyrki Katainen 24.3.2009 Hallituksen kehysriihi Jyrki Katainen 24.3.2009 Lähivuosien talouskehitys erittäin heikkoa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 BKT, määrän muutos, % 0,9-5,0-1,4 3,3 2,5 1,8 Työllisyys,1000 henkilöä 2531 2420

Lisätiedot

Ruokamenot kuluttajan arjessa

Ruokamenot kuluttajan arjessa Ruokamenot kuluttajan arjessa Tieteiden yö Rahamuseossa 13.1.2011 Jarkko Kivistö Ekonomisti Ruokamenot kuluttajan arjessa Ruokamenot Kuinka suuren osan tuloistaan kuluttajat käyttävät elintarvikkeisiin?

Lisätiedot

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Peruslähtökohtia EU:n ehdotuksissa Ehdollisuus - Muun maailman vaikutus

Lisätiedot

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on?

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on? !" # $ Tehtävä 1 %&'(&)*+,)**, -./&,*0. &1 23435 6/&*.10)1 78&99,,: +800, (&)**,9)1 +8)**, 7;1*)+,)**, (&6,,77. )0; '?@0?(; (, ',)00&(, &1 9&/9.,*0, (, 0&)*,,70, +,0,7,*0, -./&,*0..*0,A

Lisätiedot

Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa

Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa Seminaari: EMIN Vähimmäistoimeentulon jäljillä 30. syyskuuta 2014 Ismo Grönroos-Saikkala

Lisätiedot

Julkisen talouden suunnitelma vuosille Budjettineuvos Petri Syrjänen / budjettiosasto Puolustusvaliokunnan kuuleminen 17.5.

Julkisen talouden suunnitelma vuosille Budjettineuvos Petri Syrjänen / budjettiosasto Puolustusvaliokunnan kuuleminen 17.5. Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2018 2021 Budjettineuvos Petri Syrjänen / budjettiosasto Puolustusvaliokunnan kuuleminen 17.5.2017 Keskeiset taloutta kuvaavat indikaattorit 2015 2016 2017 2018 2019

Lisätiedot

Tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta valtionhallintoon. Tieto talouden ja innovaatioiden moottorina 18.11.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori

Tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta valtionhallintoon. Tieto talouden ja innovaatioiden moottorina 18.11.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta valtionhallintoon Tieto talouden ja innovaatioiden moottorina 18.11.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Kansantalouden tuottavuuden kasvu - talouskasvun keskeinen

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019

Vuoden 2016 talousarvioesitys Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019 Vuoden 2016 talousarvioesitys Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019 Neuvotteleva virkamies Lauri Taro / budjettiosasto YmV:n kuuleminen Kansantalouden kehitys ennuste, syyskuu 2015 2012 2013*

Lisätiedot

Valtiovarainministerin budjettiehdotus

Valtiovarainministerin budjettiehdotus Valtiovarainministerin budjettiehdotus 9.8.2017 Petteri Orpo Tiedotustilaisuus Talouspolitiikka Talouden tilanne Vientinäkymät hyvät ja vienti päässyt kasvu-uralle Vientimarkkinat kasvavat aiemmin ennustettua

Lisätiedot

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely 30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tilaaja on Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa mahdollisimman

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0014(COD) 21.5.2008 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Elintarvikkeiden hintataso ja hintojen kehitys 12.9.2011

Elintarvikkeiden hintataso ja hintojen kehitys 12.9.2011 ja hintojen kehitys Elintarvikkeiden kuluttajahinnat Suhteessa maan yleiseen hintatasoon on elintarvikkeiden hinta Suomessa Euroopan alhaisimpia. Arvonlisäverottomilla hinnoilla laskettuna elintarvikkeiden

Lisätiedot

BLOGI. Kuvio 1. BKT, Inflaatio ja reaalikorko. Lähde: Tilastokeskus, Suomen Pankin laskelmat

BLOGI. Kuvio 1. BKT, Inflaatio ja reaalikorko. Lähde: Tilastokeskus, Suomen Pankin laskelmat BLOGI Suomen talous ei ole kasvanut bruttokansantuotteella mitattuna vuoden 2011 jälkeen (kuvio 1). Kotimainen kysyntä, ja erityisesti investoinnit ovat olleet hyvin vaimeita huolimatta siitä, että pankkiluottojen

Lisätiedot

JULKINEN TALOUS ENSI VAALIKAUDELLA

JULKINEN TALOUS ENSI VAALIKAUDELLA Verot, menot ja velka JULKINEN TALOUS ENSI VAALIKAUDELLA - VALTION MENOT 2012-2015 - VEROTUKSEN TASO 1 Ruotsi Bulgaria Suomi Viro Malta Luxemburg Unkari Itävalta Saksa Tanska Italia Belgia Alankomaat Slovenia

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Talvi 2017 Tiedotustilaisuus 19.12.2017 Talousnäkymät Reaalitalouden ennuste 19.12.2017 Jukka Railavo, finanssineuvos Talousnäkymät Noususuhdanne jatkuu tulevina vuosina. Maailmantaloudessa

Lisätiedot

SUUNTA SUOMELLE SDP:N TALOUSPOLITIIKAN LINJA FINANSSIKRIISIN PITKÄ VARJO UUTTA TYÖTÄ VIENTIVETOISELLA KASVULLA

SUUNTA SUOMELLE SDP:N TALOUSPOLITIIKAN LINJA FINANSSIKRIISIN PITKÄ VARJO UUTTA TYÖTÄ VIENTIVETOISELLA KASVULLA SUUNTA SUOMELLE UUTTA TYÖTÄ VIENTIVETOISELLA KASVULLA SDP:N TALOUSPOLITIIKAN LINJA SDP:n talouspolitiikan kantava linja on kestävä, työllistävä kasvu. Kasvu on väline tavoiteltaessa eheää, oikeudenmukaista

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia. Erikoistutkija Olli Kauppi kkv.fi. kkv.fi

Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia. Erikoistutkija Olli Kauppi kkv.fi. kkv.fi Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia Erikoistutkija Olli Kauppi 14.1.2013 EU:n energiapolitiikka - Päästökauppa, -yhteismarkkinat, -kapasiteettimarkkinat, - RES-tuki Kilpailu - Edullinen energia - Kestävä

Lisätiedot

Talouden näkymät vuosina

Talouden näkymät vuosina Talouden näkymät vuosina 211 213 Euro & talous 5/211 Pääjohtaja Erkki Liikanen Talouskasvu hidastuu Suomessa tuntuvasti 18 Talouden elpyminen pysähtyy Prosenttimuutos edellisestä vuodesta (oikea asteikko)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Verot, palkat ja kehysriihi VEROTUS JA VALTIONTALOUS - MITÄ TEHDÄ SEURAAVAKSI?

Verot, palkat ja kehysriihi VEROTUS JA VALTIONTALOUS - MITÄ TEHDÄ SEURAAVAKSI? Verot, palkat ja kehysriihi VEROTUS JA VALTIONTALOUS - MITÄ TEHDÄ SEURAAVAKSI? 1 HALLITUKSEN PUOLIVÄLITARKASTELUN JA KEHYSRIIHEN NÄKYMISTÄ 1) Kehysriihi ja valtiontalous 2) Kohtuullinen verotus tukemaan

Lisätiedot

Suorat sijoitukset Suomeen ja ulkomaille viime vuosina

Suorat sijoitukset Suomeen ja ulkomaille viime vuosina Suorat sijoitukset Suomeen ja ulkomaille viime vuosina 17.4.2013 Topias Leino Suomen Pankki Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Maksutasetoimisto Esityksen sisältö Mitä tarkoitetaan suorilla ulkomaisilla

Lisätiedot

EU ja julkiset hankinnat

EU ja julkiset hankinnat EU ja julkiset hankinnat Laatua hankintoihin Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

Aasian taloudellinen nousu

Aasian taloudellinen nousu Aasian taloudellinen nousu Iikka Korhonen Suomen Pankki 27.4.2011 Maailmantalouden painopiste siirtyy itään Japanin ja myöhemmin Etelä-Korean taloudellinen nousu antoi ensisysäyksen modernin Aasian taloudelliselle

Lisätiedot

Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti

Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti Millä eväillä valtiontalous ja kilpailukyky saadaan kuntoon? Suomen Perustan pikkujouluseminaari 10.12.2013 Ostrobotnia 1. Suomen

Lisätiedot

Talouspolitiikka ja tilastot

Talouspolitiikka ja tilastot Talouspolitiikka ja tilastot Markus Sovala VTT, talouspolitiikan yksikön päällikkö valtiovarainministeriön kansantalousosasto markus.sovala@vm.fi 1 Talouspolitiikan isot haasteet! Talouskasvun kiihtymisestä

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

PALJON RINNAKKAISIA JUONIA

PALJON RINNAKKAISIA JUONIA PALJON RINNAKKAISIA JUONIA Talousennustaminen (suhdanne / toimialat) Mitä oikeastaan ennustetaan? Miten ennusteen tekeminen etenee? Miten toimialaennustaminen kytkeytyy suhdanne-ennusteisiin? Seuranta

Lisätiedot

Liite 1. Suomen kilpailukyky. Lauri Lyly Talousneuvosto

Liite 1. Suomen kilpailukyky. Lauri Lyly Talousneuvosto Liite 1 Suomen kilpailukyky Lauri Lyly Talousneuvosto 21.8.2012 21.8.2012 1 Palkat ovat nousseet Suomessa keskimääräistä nopeammin Lähde: Euroopan komissio 21.8.2012 2 Myös tuottavuus on noussut Suomessa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita

Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavat sekä julkiset että yksityiset palveluntuottajat Kunta voi järjestää palvelut tuottamalla ne itse

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK 125 120 Bruttokansantuote Vol.indeksi 2005=100, kausitas. Hidas kasvu: - työttömyys -

Lisätiedot

Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta

Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta Matti Pohjola Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Julkinen keskustelu työn murroksesta ja suuri osa

Lisätiedot

Talouden suunta. Reaalitalous nousee nytkähdellen, korot pysyvät alhaalla 4.9.2013. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti

Talouden suunta. Reaalitalous nousee nytkähdellen, korot pysyvät alhaalla 4.9.2013. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Talouden suunta Reaalitalous nousee nytkähdellen, korot pysyvät alhaalla 4.9.2013 Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Ostopäälliköiden odotukset Odotukset nousseet euroalueella 2 25-09-2013 3 Kuluttajien luottamus

Lisätiedot

Suhdanne 2/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 2/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 2/2015 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Suomea koskevassa ennusteessa on oletettu, että hallitusohjelmassa

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

ENNUSTEEN ARVIOINTIA

ENNUSTEEN ARVIOINTIA ENNUSTEEN ARVIOINTIA 23.12.1997 Lisätietoja: Johtaja Jukka Pekkarinen puh. (09) 2535 7340 e-mail: Jukka.Pekkarinen@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville

Lisätiedot

Miksi ruoan hinta on noussut?

Miksi ruoan hinta on noussut? Miksi ruoan hinta on noussut? Veli-Matti Mattila Toimistopäällikkö Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto 21.10.2008 1 Tuote Syyskuu 2007 Syyskuu 2008 Muutos Vehnäjauhot, 2 kg 0,84 1,21 44 % Sekahiivaleipä,

Lisätiedot

Yleishyödyllisten vuokrataloyhteisöjen rooli kuntien elinvoimaisuuden ja elinkeinoelämän toiminnan tukena. johtaja Tatu Rauhamäki

Yleishyödyllisten vuokrataloyhteisöjen rooli kuntien elinvoimaisuuden ja elinkeinoelämän toiminnan tukena. johtaja Tatu Rauhamäki Yleishyödyllisten vuokrataloyhteisöjen rooli kuntien elinvoimaisuuden ja elinkeinoelämän toiminnan tukena johtaja Tatu Rauhamäki Työllisyys Hyvinvoinnin lisäämiseksi parasta politiikkaa on yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta 24.4.2017 A8-0160/21 21 33 kohta 33. toteaa, että erityiskertomusta koskevaa työasiakirjaa laadittaessa komissio oli jo antanut ehdotuksensa rakenneuudistusten tukiohjelman perustamiseksi; panee tyytyväisenä

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen HE 144/2015 vp laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a :n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10

Lisätiedot

Talous. TraFi Liikenteen turvallisuus- ja ympäristöfoorumi. Toimistopäällikkö Samu Kurri 3.10.2012. 3.10.2012 Samu Kurri

Talous. TraFi Liikenteen turvallisuus- ja ympäristöfoorumi. Toimistopäällikkö Samu Kurri 3.10.2012. 3.10.2012 Samu Kurri Talous TraFi Liikenteen turvallisuus- ja ympäristöfoorumi Toimistopäällikkö Samu Kurri 3.10.2012 1 Esityksen aiheet Talouden näkymät Suomen Pankin kesäkuun ennusteen päätulemat Suomen talouden lähiaikojen

Lisätiedot

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat J uhana B rotherus Ekonomis ti 7.11.2014 Talouskasvu jäänyt odotetusta 2 USA kohti kestävää kasvua Yritykset optimistisia Kuluttajat luottavaisia 3 Kiristystoimet helpottavat

Lisätiedot

Perustettu 1962 Aulis Ripatin toimesta Yritys tällä hetkellä Lpr talousalueen vanhin yksityinen yhtäjaksoisesti toiminut autoliike Päämiehet:

Perustettu 1962 Aulis Ripatin toimesta Yritys tällä hetkellä Lpr talousalueen vanhin yksityinen yhtäjaksoisesti toiminut autoliike Päämiehet: Perustettu 1962 Aulis Ripatin toimesta Yritys tällä hetkellä Lpr talousalueen vanhin yksityinen yhtäjaksoisesti toiminut autoliike Päämiehet: Aro-Yhtymä Oy, Nissan Europe (valmistaja) ja Simetron Group

Lisätiedot

EU:n digiagenda eli hypetyksestä ja höpötyksestä sorvin ääreen. Sirpa Pietikäinen Europarlamentaarikko 2017

EU:n digiagenda eli hypetyksestä ja höpötyksestä sorvin ääreen. Sirpa Pietikäinen Europarlamentaarikko 2017 EU:n digiagenda eli hypetyksestä ja höpötyksestä sorvin ääreen Sirpa Pietikäinen Europarlamentaarikko 2017 EU:n digiagenda Osa Eurooppa 2020 strategiaa, sis: Digitaaliset sisämarkkinat Yhteistoimintakyvyn

Lisätiedot

Nollatuntisopimusten kieltäminen. Heikki Pursiainen, VTT, toiminnanjohtaja

Nollatuntisopimusten kieltäminen. Heikki Pursiainen, VTT, toiminnanjohtaja Nollatuntisopimusten kieltäminen Heikki Pursiainen, VTT, toiminnanjohtaja 1 / 12 Johtopäätökset Nollatuntisopimusten kieltämisen vaikutukset ovat epäselviä talousteorian perusteella. Empiiristä tutkimusta

Lisätiedot

Leif Fagernäs EK:n toimintasuunnitelma 2008. PK-yritysvaltuuskunta 14.11.2007

Leif Fagernäs EK:n toimintasuunnitelma 2008. PK-yritysvaltuuskunta 14.11.2007 Leif Fagernäs EK:n toimintasuunnitelma 2008 PK-yritysvaltuuskunta 14.11.2007 Mikä muuttunut eniten yritysten toimintaympäristössä 1. Osaavan työvoiman saatavuus heikentynyt 2. Julkishallinnon ja hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

Suhdanne 1/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 1/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 1/2015 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Suomea koskeva

Lisätiedot

Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille. Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi

Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille. Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi 23.- Hallitus varautuu huonoon kehitykseen Lähivuosina Suomi velkaantuu kymmenillä miljardeilla Työllisyydestä

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, syksy 2016

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, syksy 2016 Taloudellinen katsaus Tiivistelmä, syksy 2016 Sisällysluettelo Lukijalle......................................... 3 Tiivistelmä........................................ 4 Kotimaa.........................................

Lisätiedot

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA -tavoitteet - sisältö - toteutus Avausseminaari 25.11.2003 Katrina Harjuhahto-Madetoja ohjelmajohtaja SUOMI TIETOYHTEISKUNTANA MILLAINEN ON TIETOYHTEISKUNTA? tieto

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 :n sekä ulkomaisen luottoja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a ja 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Kuntatalouden hallinta

Kuntatalouden hallinta Kuntatalouden hallinta Jukka Pekkarinen Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden seminaari 2.12.2014 Finlandia-talo Kuntatalouden tila heikentynyt haasteena kestävyyden turvaaminen Kuntatalouden tulot eivät

Lisätiedot

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013 3 213 BKT SUPISTUU VUONNA 213 Suomen kokonaistuotannon kasvu pysähtyi ja kääntyi laskuun vuonna 212. Ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote supistui myös vuoden 213 ensimmäisellä neljänneksellä. Suomen

Lisätiedot

Teknisiä laskelmia vuosityöajan pidentämisen vaikutuksista. Hannu Viertola

Teknisiä laskelmia vuosityöajan pidentämisen vaikutuksista. Hannu Viertola Teknisiä laskelmia vuosityöajan pidentämisen vaikutuksista Hannu Viertola Suomen Pankki Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto 29.1.2015 Sisällys 1 Johdanto 2 Vuosityöajan pidentämisen dynaamisista vaikutuksista

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kotitalouksien taantuma syvenee Mara-alan ahdinko jatkuu MaRan tiedotustilaisuus 25.6.214 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry ry Käänne hitaaseen kasvuun loppuvuonna

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Ennustetaulukot vuosille 2017-2019 3 ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2017 2019 TÄNÄÄN 11:00 EURO & TALOUS 5/2016 TALOUDEN NÄKYMÄT Joulukuu 2016

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Ennustetaulukot 3 ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2016 2018 TÄNÄÄN 11:00 EURO & TALOUS 3/2016 TALOUDEN NÄKYMÄT Kesäkuu 2016 1. HUOLTOTASE, MÄÄRÄT

Lisätiedot

Pellervon Päivä Talousennusteet mitä yritysjohto voi niistä oppia. Raija Volk Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT

Pellervon Päivä Talousennusteet mitä yritysjohto voi niistä oppia. Raija Volk Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT Pellervon Päivä 2007 Talousennusteet mitä yritysjohto voi niistä oppia Raija Volk Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT Talouden tila ja uhkat keskipitkällä aikavälillä Julkisen talouden liikkumavara

Lisätiedot

VEROKIILAN OSIEN VAIKUTUS YRITYSTEN

VEROKIILAN OSIEN VAIKUTUS YRITYSTEN VEROKIILAN OSIEN VAIKUTUS YRITYSTEN KASVUMAHDOLLISUUKSIIN Mikko Martikainen Selvitys Palvelutyönantajien jäsenyritysten näkemyksistä työntekijän tuloverotuksen, työnantajan sosiaalivakuutusmaksujen ja

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot