Tampereen elinkeinostrategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen elinkeinostrategia"

Transkriptio

1 Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen uudistettu tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö osaamisintensiivisille yrityksille Elämän laatu osaaville ihmisille Eli innovatiivisuutta tukeva, kaikin puolin vetovoimainen ja juurruttava toimintaympäristö

2 Sisältö 2 1 Elinkeinostrategian lähtökohdat Menestyksen tiellä jatketaan Strategiamenetelmä ja laadintaprosessi Muutosten suunnat ja kilpailukykyajattelun perusteet Toiminta perustuu kokonaisvaltaiseen elinkeinopolitiikkaan Infrastruktuuri - yritysten fyysinen toimintaympäristö Inhimilliset voimavarat Toimialojen ja klusterien kehittäminen Strategisten klusterien kehittäminen Asuin- ja elinympäristön laatu Viestintä Oppiminen Yhteistyökulttuuri ja verkostot Luova jännite Tampereen elinkeinovisio Elinkeinopolitiikan johtamisnäkökulmat Kriittiset menestystekijät ja arviointikriteerit Vaikuttavuusnäkökulma Uudistuminen Prosessit ja rakenteet Resurssit Strategian toteutus ja seuranta Strategian käyttöönotto Strategian toteutuksen yleiset periaatteet Strategian seuranta ja ajantasaistaminen Lähteet

3 3 1 Elinkeinostrategian lähtökohdat 1.1 Menestyksen tiellä jatketaan Tampere on profiloitunut koulutuksen, tutkimuksen ja kulttuurin keskukseksi sekä kansainvälisesti merkittäväksi osaamisintensiivisen yritystoiminnan keskittymäksi. Tampere on myös profiloitumassa yhdeksi keskeisimmistä tietoyhteiskuntakehityksen vetureista maailmassa. Useiden viime aikoina tehtyjen tutkimusten 1 ja selvitysten 2 perusteella Tampereen kaupunkiseutu on halutuin asuinpaikka Suomessa ja maamme toiseksi halutuin haasteellisten työpaikkojen keskittymä koulutettujen osaajien näkökulmasta. Tampere on myös nuorten suosima opiskelupaikka, ja Tampere-talo valtakunnan suosituin kongressikeskus. Yksinkertaistaen on mahdollista todeta, että Tampere on vahvasti kiinni innovatiivisen miljöön kehittämisessä luvun lopulla ja 2000-luvun alussa Tampereen kehitykselle on ollut ominaista väestön kasvu, osaamisintensiivisten työpaikkojen lisääntyminen, innovaatiotoiminnan laajeneminen, perinteisten teollisuusalojen uudistuminen, kaupallisten palvelujen monipuolistuminen ja hyvän imagon vahvistuminen. Näistä tekijöistä on syntynyt kehämäinen prosessi: hyvä imago tukee kaupungin vetovoimaisuuden parantumista, kaupungin hyvä vetovoima puolestaan tukee imagon kehitystä, joka taas vetää puoleensa uusia osaajia, houkuttelee uusia yrityksiä ja käynnistää uusia prosesseja, jotka vahvistavat imagoa. Yksikään kaupunki ei pysy itsestään positiivisessa kehityskulussa vaan kehitys edellyttää aktiivista tulevaisuuteen suuntautuvaa kehittämisotetta. Vahvasti positiivisessa kehityskulussa kehittämistoiminta on mahdollista perustaa perusasioiden hiomiseen entistä paremmalle tasolle ja uusien, tulevaisuuden kannalta tärkeiden keihäänkärkien luomiseen. Uusien keihäänkärkien luominen vahvistaa kehityskulussa pysymistä ja auttaa kehityskulkua uhkaavien voimien tunnistamisessa ja eliminoimisessa. Positiivisessa kehityskulussa on panostettava erityisesti osaamiseen, koska tietoyhteiskunnassa ja globaalissa taloudessa yritysten kilpailukyvyn ytimessä on kyky luoda, hankkia ja soveltaa tehokkaasti uutta tietoa. Tätä ominaisuutta kutsutaan Tampereen elinkeinostrategiassa osaamisintensiivisyydeksi. Osaamisintensiivisyys ei rajoitu vain tietyn tyyppisiin yrityksiin, vaan osaamisintensiivisiä voivat olla niin suuret, keskisuuret kuin pienetkin yritykset teollisuudessa tai palvelualoilla. Yhtälailla julkiset organisaatiot ja kolmannen sektorin toimijat voivat olla osaamisintensiivisiä. Osaamisintensiivisyyttä voidaan arvioida ja lähestyä seuraavilla kriteereillä: organisaation ja sen henkilöstön jatkuva halu ja kyky oppia uutta ja kehittää omaa osaamistaan (kaikki yritykset ja organisaatiot koosta ja toimialasta riippumatta) toimintaympäristön seurantaherkkyys (kaikki yritykset ja organisaatiot koosta ja toimialasta riippumatta) yrityksissä on suuri T&K -panostus suhteessa liikevaihtoon, esimerkiksi bioteknologian yritykset 1 Ks. esim. Raunio, Mika & Linnamaa, Reija Asuin- ja elinympäristön laatu ja kaupunkiseutujen kilpailukyky. Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö. Sente-julkaisuja 9/2000; Raunio, Mika Osaajat valintojen kentällä. Helsingin, Tampereen, Turun, Jyväskylän, Porin ja Seinäjoen seutujen vetovoimaisuus virtaavassa maailmassa. Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö. Sente-julkaisuja 11/2001; Huovari, Janne & Kangasharju, Aki & Alanen, Aku Alueiden kilpailukyky. PTT:n raportteja no 176. Helsinki. 2 Ks. esim. Taloustutkimus Oy:n asuinviihtyvyyttä koskevat selvitykset ja vertailut viime vuosilta.

4 4 kilpailukyvyn ydin on korkeatasoisessa ja vaikeasti jäljiteltävässä tuoteteknologiassa, esimerkiksi gsm-puhelimet ja kallioporakoneet kilpailukyvyn ydin on korkeatasoisessa ja vaikeasti jäljiteltävässä tuotantoteknologiassa, esimerkiksi erikoispaperien valmistus henkilökunnan korkea koulutustaso, esimerkiksi suunnittelutoimistot organisaatiolla on läheinen yhteistyö tutkimuslaitosten kanssa, esimerkiksi uudet tutkimuslähtöiset yritykset organisaatiolla on kyky tuottaa uusia teknologisia, sosiaalisia ja liikkeenjohdollisia innovaatioita, esimerkiksi franchising. Osaajalla tarkoitetaan tässä yhteydessä ihmistä, joka on ammattitaitoinen ja jatkuvasti halukas kehittämään omaa osaamistaan. Osaaja on yleensä koulutettu ja hänen osaamiselleen on laajasti kysyntää. Peruslähtökohtana on näkemys nopeasta muutoksesta ja tätä muutosta hallitsevien ja organisaation toimintaa siihen sopeuttavien yksilöiden tärkeydestä organisaation kilpailukyvylle. Osaaja voi olla yksittäinen asiantuntija yrityksen T&K-osastolla, lääkäri tai sairaanhoitaja, opettaja, ohjelmoija tai palvelualan ammattilainen. Vastaavasti nykyaikaiseen teknologiakäsitteeseen kuuluvat tuotantoteknologioiden lisäksi esimerkiksi modernit palvelukonseptit. 1.2 Strategiamenetelmä ja laadintaprosessi 1990-luvun lopulla Tampereella aloitettiin kokonaisvaltaisen elinkeinopolitiikan kehittäminen. Kaikem paree Tampere strategiassa on korostettu kokonaisvaltaisen elinkeinopolitiikan keskeisiä asioita: laadukasta asuin- ja elinympäristöä, koulutetun ja osaavan työvoiman saatavuutta, vetovoimaista yritysten toimintaympäristöä sekä verkostoja ja yhteistyötä. Tampereen elinkeinostrategia on kaupungin toimintastrategia, joka täsmentää ja syventää Kaikem paree Tampere strategiassa esitettyjä Tampereen kehittämisen linjauksia. Myös elinkeinostrategiassa sovelletaan muiden toimialojen tapaan tasapainoisen onnistumisen menetelmää, Balanced Scorecard mallia 3. Elinkeinostrategia laadittiin avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa, joita olivat yritykset ja elinkeinoelämän järjestöt, teknologian siirto-organisaatiot ja muut strategiset yhtiöt, yliopistot ja oppilaitokset, kaupunkiseudun muut kunnat, Pirkanmaan TE-keskus, Pirkanmaan liitto sekä muut keskeiset paikalliset, seudulliset ja alueelliset toimijat. Laadintaprosessista, aineiston keruusta ja kirjoitustyöstä on vastannut Tampereen yliopiston Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö, Sente. Strategian laadinta alkoi joulukuussa Keväällä 2002 järjestettiin kolme työseminaaria (14.2., ja 30.5.), joissa pohdittiin ja määriteltiin visiota, kriittisiä menestystekijöitä ja elinkeinopoliittisia suuntaviivoja yhdessä keskeisten sidosryhmien edustajien kanssa. Strategian laadintaprosessin yhteydessä pidettiin myös avoin keskustelutilaisuus. Elinkeinostrategiasta käytiin lähetekeskustelu kaupunginhallituksessa Strategiasta pyydettiin kirjallinen lausunto vaikuttavuuden kannalta keskeisiltä sidosryhmiltä ja yhteistyötahoilta. Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi strategian Tätä strategiaa on uudistettu vuonna 2003 vuoden 2004 tavoitteita vastaavaksi. Uudistetun strategian elinkeinolautakunta päätti antaa kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. 3 Tasapainoisen onnistumisen menetelmä TAON, teoksessa Määttä Seppo-Ojala Timo: Tasapainoisen onnistumisen haaste johtaminen julkisella sektorilla ja Balanced Scorecard, HAUSin julkaisut

5 5 Kaupungin hallitus hyväksyi uudistetun elinkeinostrategian Osaamis- ja elinkeinolautakunta hyväksyi tarkistukset elinkeinostrategiaan Muutosten suunnat ja kilpailukykyajattelun perusteet Elämme yhteiskunnallista murrosvaihetta tai ainakin sen alkuvaihetta. Näin uskotaan varsin yleisesti. Vaikka uuden yhteiskunnallisen kehitysvaiheen nimestä, keskeisistä kehityskuluista tai muutoksen ajankohdista ei olekaan syntynyt yhtä hallitsevaa näkemystä, vallitsee varsin laaja yksimielisyys siitä, että merkittävä muutos tai uuden käsitteistön muotoutuminen on tapahtumassa. Muutoksen suunta heijastuu siinä, että useimpiin uutta kehitysvaihetta kuvaaviin termeihin liittyy ajatus informaation, tiedon, teknologian, osaamisen ja oppimisen merkityksen kasvusta. Koska samalla erilaiset rajat heikkenevät, taloudelliseen kehitykseen vaikuttavat aiempaa enemmän ensisijaisesti globaali tai vähintäänkin ylikansallinen yhdentyminen ja kilpailu. Samanaikaisesti myös paikallisista ratkaisuista ja aloitteellisuudesta on tullut entistä kriittisempi kilpailutekijä. Myös paikallisen osaamisen ja innovaatiokyvykkyyden merkitys on korostunut. Taloudellisen kilpailun painopiste on siirtymässä hinta-, laatu- ja toimitusaikatekijöistä tuotteiden ja palveluiden innovatiivisuudesta kilpailemiseksi. Kilpailun kiristyessä myös kaupunkiseudut joutuvat entistä tarkemmin analysoimaan kilpailukykyisyyttään yritysten sijaintipaikkana ja asukkaiden elinympäristönä. Niukat resurssit tulisi kyetä kohdentamaan entistä tehokkaammin, samalla kun toimintatapoja pitäisi uudistaa jatkuvasti kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja kehittämiseksi. Tietoyhteiskuntakehitys ja globalisaatio muuttavat alueellisen kehittämisen luonnetta siirtämällä painopisteen erilaisista interventioista ja subventioista kilpailukyvyn kehittämiseen. Organisaatioiden kilpailukyky korostuu, sillä erilaiset informaatio-, teknologia- ja pääomavirrat liikkuvat dynaamisesti ja ohjautuvat niihin paikkoihin, joissa mahdollisuudet vaikuttavat parhailta. Yleiset elinkeinopolitiikkaa muuttavat kehityskulut on mahdollista tiivistää seuraavasti: Kehittyneet taloudet ovat siirtymässä teollisesta yhteiskunnasta jälkiteolliseen yhteiskuntaan, jota varsin yleisesti kutsutaan tietoyhteiskunnaksi. Eräs keskeinen tietoyhteiskuntaa määrittävä piirre on tiedon muodostuminen tärkeimmäksi tuotannontekijäksi. Yhä yleisemmin kilpailukykyisyyden uskotaan riippuvan kyvystä tuottaa, prosessoida ja soveltaa tehokkaasti informaatiota ja tietoa. Näin kilpailukyvyn kehittämisen avainteemoiksi ovat nousseet osaaminen, oppiminen ja innovatiivisuus. Samalla hallinnollisia ja toiminnallisia rajoja ylittävän verkostomaisen yhteistyön merkitys on kasvanut. Globalisoituvalle taloudelle on ominaista kansainvälisten, kansallisten ja paikallisten toimintojen limittyminen uudella tavalla. Aiemmin rajat alueiden, instituutioiden, sektoreiden ja organisaatioiden välillä määrittivät toimijoiden paikan ja aseman. Nyt kaupunkiseutujen ja organisaatioiden aseman määrittävät entistä useammin niiden osaaminen ja kyky jatkuvasti kehittää omia toimintoja. Kaupunkien kehittämisessä painopiste on siirtynyt erilaisista interventioista ja subventioista kilpailukyvyn kehittämiseen. Samalla kilpailukyvyn käsite on laajentunut perinteisestä yksinomaan yritysten kilpailukykyä korostavasta näkökulmasta kokonaisvaltaista näkemystä korostavaan suuntaan. Paikallisen toimintaympäristön ja kilpailukyvyn merkitys kasvavat. Kaupunkiseutujen strategiseksi haasteeksi on noussut oman roolin löytäminen globaaleissa verkostoissa. Käytännössä haasteena on luoda valituilla aloilla sellainen paikallinen toimintaympäristö, joka tarjoaa sekä yrityksille että osaaville ihmisille mahdollisuuksia luoda omaa tulevaisuuttaan.

6 6 Osaamisen ja innovatiivisuuden mukana inhimillisten resurssien eli osaavien ihmisten merkitys on korostunut niin yritysten kuin kaupunkiseutujenkin kehityksessä. Samalla asuin- ja elinympäristön laadun merkitys on kasvanut. Kaupunkiseutujen tulisi tukea teknologisen kompetenssin kehittymistä eli eri organisaatioiden kykyä hallita ja kehittää juuri niiden omien toimintojen kannalta tärkeitä teknologioita. Toiseksi kaupunkiseutujen tulisi tukea organisaatioiden kykyä integroida uudet teknologiat strategioihinsa. Kolmanneksi tulisi tukea oppimiskyvyn kehittymistä eli kykyä jatkuvasti kehittää ja uudistaa toimintoja siten, että uusin informaatio markkinoista ja teknologian kehittymisestä välittyisi toimintaan. Näistä lähtökohdista kaupunkiseutujen kilpailukyky voidaan määritellä kyvyksi 4 nivoa kaupunkiseutu toimijoineen mahdollisimman vahvasti kiinni mahdollisimman hyviin verkostoihin ylläpitää ja kehittää asukkaiden elämän laadun edellytyksiä kuten palveluita, koulutusta ja asuinympäristöä houkutella alueelle uusia, omilla markkinoillaan kilpailukykyisiä yrityksiä luoda sellaiset toimintaedellytykset, että alueella jo toimivien yritysten on mahdollista ylläpitää omaa kilpailukykyään ja kehittää sitä edelleen. Tampereen kehitykselle on siis olennaista vahvistaa kaupungin kilpailukykyä, mutta tämän lisäksi tulisi luoda kilpailuetuja eli sellaisia tekijöitä, joiden avulla on mahdollista erottua muista kaupunkiseuduista. Kilpailukyky ja kilpailuetu ovat joka tapauksessa toisiinsa kytkeytyneitä termejä. Kilpailukyky voidaan yleisesti määritellä sellaiseksi ominaisuudeksi, jolla Tampere pystyy osallistumaan kilpailuun itselleen tärkeistä asioista. Tampereen elinkeinostrategiassa kilpailukyky tarkoittaa erityisesti kykyä vetää puoleensa ja juurruttaa yritystoiminnalle tärkeitä asioita Tampereelle. Saavuttaakseen kilpailuetua Tampereella tulisi siis olla myös sellaisia ominaisuuksia, joiden avulla sen on mahdollista menestyä kilpailussa paremmin kuin muut. Tähän asti Tampere on saavuttanut kilpailuetua rohkeasta päätöksenteosta ja rohkeista panostuksista, korkeatasoisesta osaamisesta, uudistumiskykyisestä teollisuudesta sekä laadukkaasta asuin- ja elinympäristöstä. Yleistäen Tampere on kilpailukyinen, jos se vetää puoleensa kaupungin strategisille klustereille ja muille toimialoille tärkeitä informaatio-, teknologia-, pääoma-, kulttuuri-, ihmis- ja organisaatiovirtoja. Siten kaupunki mahdollistaa asukkaiden elämän laadun ja elintason ylläpidon ja kehittämisen sekä innovatiivisen toimintaympäristön luomisen kaupunkiseudun yritysten kilpailukyvyn kehittämiseksi. 3 Toiminta perustuu kokonaisvaltaiseen elinkeinopolitiikkaan Tampereen kaupunkiseudun elinkeinostrategiaa toteutetaan kokonaisvaltaisen elinkeinopolitiikan avulla. Kokonaisvaltaisuus viittaa siihen, että niin elinkeinojen kehittyminen kuin yritysten ja osaavien ihmisten sitoutuminen Tampereen kaupunkiseudulle edellyttää monenlaisia toimenpiteitä, joita ei voida tarkastella ainoastaan yksittäin, ja että kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa. Kaikkia tarvittavia toimenpiteitä ei välttämättä mielletä perinteisessä mielessä edes elinkeinopoliittisiksi. Kokonaisvaltaisessa elinkeinopolitiikassa kaupunkiseutua ja sen eri toimintoja ja niiden kehittämistä tarkastellaan siis elinkeinopolitiikan näkökulmasta. Elinkeinopolitiikkaa ei toteuteta vain yhdellä 4 Sotarauta, Markku & Linnamaa, Reija Kaupunkiseudun elinkeinopolitiikka ja prosessien laatu. Tampere, Turku, Oulu, Seinäjoki, Vammala ja Parkano benchmarking-vertailussa. Tampereen yliopisto, Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos. Sarja A, 19.

7 7 kunnallisen toiminnan osa-alueella tai toimialalla, vaan läpäisyperiaatteella lähes kaikissa kuntien toiminnoissa. Kokonaisvaltainen elinkeinopolitiikka koostuu kymmenestä eri osa-alueesta, jotka liittyvät yritysten toimintaedellytyksiin, ihmisten elämisen edellytyksiin, viestintään sekä toimialojen ja uusien yritysten kehittämiseen. Kokonaisvaltaisen elinkeinopolitiikan lähtökohta on sama kuin valtakunnallisen elinkeinopolitiikankin eli ajatus tiedosta, osaamisesta ja teknologiasta yritysten kilpailukyvyn tärkeimpinä lähteinä sekä pyrkimys kehittää yritysten toimintaympäristöä ja -edellytyksiä ja vähentää markkinoiden toimintaongelmia. Tampereen kokonaisvaltaisen elinkeinopolitiikan elementit on esitetty kuvassa 1. KUVA 1. Tampereen kokonaisvaltaisen elinkeinopolitiikan elementit Seuraavassa on kuvattu yksityiskohtaisemmin kokonaisvaltaisen elinkeinopolitiikan osa-alueita ja niiden sisältöä Tampereen kaupunkiseudulla. Kokonaisvaltaisen elinkeinopolitiikan eri elementtien kehittämisen johtavia periaatteita havainnollistetaan Tampere Unitedin mestaruuden (2001) kunniaksi jalkapalloaiheisilla esimerkeillä. 3.1 Infrastruktuuri - yritysten fyysinen toimintaympäristö Johtava periaate: Hyvä joukkue ja hyvät pelaajat ansaitsevat hyvän stadionin ja kentän sekä muut puitteet. Hyvät fyysiset puitteet vetävät puoleensa hyviä valmentajia ja hyviä pelaajia. Osana kokonaisvaltaista elinkeinopolitiikkaa infrastruktuurilla tarkoitetaan yritystoiminnalle olennaista fyysistä toimintaympäristöä. Yritysten fyysinen toimintaympäristö koostuu muun muassa kaavoista, tonteista, toimitiloista, energian ja veden saannista, liikenneyhteyksistä sekä tietoliikenneyhteyksistä. Tietoliikenneyhteydet ovat nousemassa keskeiseen asemaan tietoyhteiskunnassa. Tampereen kaupunkiseudulla liikenneyhteyksien osalta keskeisiä kehittämiskohteita ovat läntisen ohitustien rakentaminen, muiden ruuhkia aiheuttavien väylien sekä lentokentän ja lentoyhteyksien

8 8 kehittäminen. Tampereen toimintaympäristö on kansainvälinen ja kansainvälistyy jatkuvasti. Tämä luo tarpeita lentoliikenteen kehittämiseksi siten, että Tampereelta on mahdollisimman paljon suoria lentovuoroja keskeisille risteyskentille Euroopassa. Tällä hetkellä liikenne toimii Kööpenhaminaan, Tukholmaan, Lontooseen, Hahniin ja Riikaan. Lisäksi lentoliikenteen mahdollisuudet ja toimivuus ovat selkeitä imagokysymyksiä. Myös matkakeskushanke vahvistaa Tampereen logistista asemaa. Tietoliikenneyhteydet ovat pääsääntöisesti hyviä. Lisäksi ne ovat selvästi markkinoiden piirissä olevia asioita. Tulevaisuudessa tavoitteena on myös ylläpitää kansainvälisesti arvioituna korkeatasoinen tietoliikenneinfrastruktuuri. Infrastruktuurin kehittämisessä Tampereen on onnistuttava pitämään yritystoiminnan kannalta keskeiset perusasiat kunnossa vastaamaan yritysten kysyntään kaavoitus- ja tonttipolitiikalla poistamaan logistisia pullonkauloja, parantamaan ruuhkaisia väyliä, keskustapysäköintiä, saavutettavuutta, huoltoajon toimivuutta kehittämään lentoliikennettä pitämään veroprosentit, taksat ja maksut kilpailukykyisinä. 3.2 Inhimilliset voimavarat Johtava periaate: Yksikään joukkue ei menesty ilman loistavia yksilöitä Inhimillisillä voimavaroilla kaupungin kilpailukykytekijänä tarkoitetaan laajasti ottaen alueella asuvia, opiskelevia ja työssäkäyviä ihmisiä. Inhimillisten voimavarojen merkitys korostuu, koska yritykset sijaitsevat tulevaisuudessa sellaisilla kaupunkiseuduilla, joilla yritysten avainhenkilöiden ja yritysten tarpeet kohtaavat sopivalla tavalla. Inhimilliset voimavarat liittyvät Tampereen kaupunkiseudun kykyyn tarjota yrityksille osaavaa ja koulutettua työvoimaa. Yritysten tärkeimmäksi pääomaksi on noussut inhimillinen pääoma eli osaava, innovatiivinen ja korkeasti kouluttautunut työvoima. Yritysten menestyminen perustuu siis entistä enemmän ihmisiin, niin palvelualalla kuin teollisuudessakin. Niinpä yritykset hakeutuvat yhä useammin sinne, missä on saatavissa osaavaa työvoimaa. Työvoiman laadullisten tekijöiden rinnalla tärkeässä asemassa ovat työvoimakustannukset. Tietoyhteiskunnassa yhä tärkeämpään asemaan ovat kuitenkin nousseet työvoiman osaaminen ja työntekijöiden pysyvyys, joihin vaikuttavat työpaikan ohella erityisesti kaupunkiseudun tarjoama asuin- ja elinympäristön laatu. Tärkeä inhimillisiin voimavaroihin liittyvä tekijä on kaupunkiseudun koulutusjärjestelmän kyky kouluttaa sellaisia ihmisiä, joilla on hyvät valmiudet toimia globaalissa tietoyhteiskunnassa eli kyky kouluttaa oppimaan jatkuvasti uusia taitoja ja tietoja. Osaavan työvoiman saatavuus on tällä hetkellä yksi tärkeimmistä yritysten sijoittumiseen vaikuttavista tekijöistä. Osaavasta työvoimasta on jo puutetta monilla nopeasti kasvavilla kaupunkiseuduilla ja tietyillä toimialoilla. Tampereella onkin huolehdittava siitä, että tarjolla on niin ammatillisella toisella asteella kuin korkea-asteellakin monipuolista ja laadukasta sekä määrältään ja sisällöltään oikein mitoitettua koulutusta. Toisaalta osaavan työvoiman sijoittumiseen vaikuttavat perinteisesti hyvät

9 9 paikalliset työmarkkinat eli osaajat sijoittuvat sinne, missä eniten on tarjolla sopivia työpaikkoja. Tällöin työn laatu korostuu. Mika Raunion 5 tutkimusten mukaan osaajia vetää puoleensa erityisesti niin kutsuttu luova ongelmanratkaisuympäristö eli laadukas innovaatioympäristö. Käytännössä tällainen ympäristö tarkoittaa haasteellisia työtehtäviä ja mahdollisuuksia uuden oppimiseen ja oman osaamisen kehittämiseen. Koska kaikille aloille ei ole mahdollista luoda huippuluokan innovaatioympäristöä, on elinkeinopolitiikan kärjen keskityttävä muutamaan klusteriin. Osaavan työvoiman saatavuus tulee todennäköisesti aiheuttamaan ongelmia jo lähitulevaisuudessa kaikilla toimialoilla, niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Tällöin tärkeäksi tulee myös ulkomaalaisten osaajien houkuttelu ja juurruttaminen Suomeen. Tampereen on kyettävä nostamaan profiiliaan paitsi suomalaisten myös ulkomaalaisten osaajien silmissä. Raunion mukaan ulkomaalaisten osaajien mielestä Suomen vetovoimatekijöitä ovat perheystävällisyys, hyvät julkiset palvelut sekä mielenkiintoiset ja haastavat työtehtävät kärkialoilla. Toisaalta sellaiset kansalliset pullonkaulat kuin alhaiset palkat, korkea verotus, pienet työmarkkinat ja Suomen yleinen tuntemattomuus maailmalla ovat vakavia esteitä myös paikallisesti. Tampereen kaupunkiseudun on jatkossa kyettävä itse kouluttamaan osaajia, luomaan osaajia puoleensavetävä paikallinen toimintaympäristö sekä rakentamaan yhdessä valtion, yritysten ja muiden kaupunkien kanssa sellaisia konsepteja, jotka vetävät puoleensa ulkomaisia osaajia. Oman koulutustoiminnan tiivistämisessä jo olemassa olevien koulutuspalvelujen rinnalla on paikallisten yritysten ja Tampereen kauppakamarin ideoima ja käynnistämä Koulutusinstituuttiprojekti hyvä esimerkki toimenpiteestä, jolla ennakoidaan tulevia osaavan henkilöstön saatavuuteen liittyviä tarpeita ja nostetaan osaamisen tasoa. Koulutusinstituutti on yrityslähtöinen toimintamalli, jonka tarkoituksena on koota ja räätälöidä juuri kysynnän mukaiset koulutuspaketit ja opetusohjelmat yritysten henkilöstölle ja johdolle. Toiminnan rahoittajina ovat yritykset ja Pirkanmaan TE-keskus. Projekti kertoo myös laajasta yhteisestä näkemyksestä, joka on eri osapuolilla koskien osaavan työvoiman merkityksellisyyttä. Työllisyyden parantamiseksi inhimilliset voimavarat on saatava nykyistä laajemmin työmarkkinoiden käyttöön. Tämä edellyttää lisäponnistuksia erityisesti rakenteellisen työttömyyden osalta. Esimerkkinä tästä on alussa oleva Tampereen kaupungin vetämä Työn tiet hanke. Inhimillisten resurssien kehittämisessä Tampereen on onnistuttava turvaamaan osaavan työvoiman saatavuus sekä yrityksissä että julkisissa organisaatioissa vahvistamaan ja laajentamaan eri alojen innovaatioympäristöjä luomaan ulkomaalaisille huippuosaajille vetovoimatekijöitä toimimaan aktiivisessa yhteistyössä korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa kehittämään kaupungin omia koulutuspalveluja siten, että ne tukevat yritysten ja koko kaupunkiseudun kehittymistä. 5 Raunio, Mika & Linnamaa, Reija Asuin- ja elinympäristön laatu ja kaupunkiseutujen kilpailukyky. Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö. Sente-julkaisuja 9/2000; Raunio, Mika Osaajat valintojen kentällä. Helsingin, Tampereen, Turun, Jyväskylän, Porin ja Seinäjoen seutujen vetovoimaisuus virtaavassa maailmassa. Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö. Sente-julkaisuja 11/2001.

10 Toimialojen ja klusterien kehittäminen Johtava periaate: Tampereen uudet kärkinimet voivat syntyä missä lajissa tahansa, jos yleiset puitteet ovat kunnossa ja jos motivaatio kehittää omaa osaamista on korkealla. Huippujen kehittyminen tarvitsee laajan kasvualustan ja tehokkaan junioritoiminnan. Toimialojen ja klusterien kehittäminen tarkoittaa yritysten osaamisen kehittämistä toimialasta tai klusterista riippumatta. Tampereen kilpailukyvyn kehittämisessä tämä on tärkeää, koska kaupunkiseudulla jo toimiva yritystoiminta on ratkaisevassa asemassa myös Tampereen tulevassa kehityksessä. Osaamisintensiivisten palveluyritysten - knowledge intensive business services, KIBS - laadun ja määrän on todettu vaikuttavan positiivisesti sekä jo toimivien yritysten että uusien klusterien kehittymiseen. Pula osaavasta työvoimasta koskettaa lähitulevaisuudessa lähes kaikkia toimialoja. Myös perinteisten alojen ammattilaisten, esimerkiksi talotekniikka- ja metallialan osaajien saatavuus tulee aiheuttamaan ongelmia. Kyseessä on ensisijaisesti monien toimialojen huono imago: kädentaitoja vaativia töitä ei pidetä yhtä seksikkäinä kuin esimerkiksi kännykän valmistusta. Erilaisin paikallisin ja valtakunnallisin toimenpitein on mahdollista pyrkiä vaikuttamaan näiden toimialojen imagon parantamiseen. Myös yritykset itse pystyvät vaikuttamaan monin eri tavoin oman alansa imagoon ja vetovoimaisuuteen. Toimialojen ja klusterien kehittämisessä ydinstrategiana on pitää yritysten yleiset toimintaedellytykset kunnossa, kehittää sisäistä yrittäjyyttä yrittäjyyskasvatuksella, tukea uuden yritystoiminnan syntymistä sekä edistää yritysten strategisen osaamisen kehittymistä tulevaisuuden yrittäjyys -konseptin mukaisesti (ks. liite 1). Tampereen kaupunkiseudulla syntyy suhteellisen paljon uusia yrityksiä. Uusien yritysten nettolisäys on viime vuosina ollut kuitenkin melko vähäistä. Alkavan yritystoiminnan ja yrittäjyysilmapiirin edistämiseen tarvitaan edelleenkin toimenpiteitä. Ajankohtainen haaste on ikääntyneiden yrittäjien yritystoiminnan jatkoedellytysten turvaaminen. Tampereella pidetään huolta siitä, ettei yrityksen perustaminen kaadu ainakaan perustamisrutiineihin ja liikeidean arvioinnin puutteeseen. Ensimetrissä autetaan vuosittain yli 2000 yrittäjäksi aikovaa. Tutkimus- ja teknologiakeskeisen uuden liiketoiminnan kehittämiseen on Tampereella hyvät edellytykset. Tampereella panostetaan vaativan tuotekehityksen tukemiseen ja innovaatioiden kaupallistamiseen. Tietointensiivisen yritystoiminnan alkuun saattamisessa auttavat muun muassa kaupungin strategiset yhtiöt, kukin osaamisalueensa mukaan. Myös etampere ohjelma vahvistaa osaamisperustaa ja synnyttää uutta ja uudenlaista yritystoimintaa. Myös elinkeinokeskus teettää tarvittaessa toimialakohtaisia kehitystarveselvityksiä. Niiden teemana voivat olla esimerkiksi uuden teknologian tai toimintatapojen soveltamismahdollisuudet perinteisillä toimialoilla. Erään tällaisen selvityksen tuloksena Tampereelle on syntynyt Tevanake- Innovaatiokeskus (tekstiili-, vaatetus-, nahka- ja kenkäalat). Elinkeinokeskus yhteistyökumppaneineen on selvittänyt myös sähköisen liiketoiminnan edellytyksiä perinteisten toimialojen pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Klustereiden ja toimialojen kehittämisessä Tampereen on onnistuttava luomaan sujuva ja luottamuksellinen yhteistyö kaupungin ja yritysten välillä

11 11 auttamaan yrityksiä osaamistason nostamisessa edistämään yrittäjyyttä ylläpitämään kaupungin kykyä vastaanottaa uusia yrityksiä luomaan yritysten kehittymistä tukeva innovaatioympäristö yhdessä kaupunkiseudun muiden kuntien kanssa edistämään korkeakoulujen ja yritysten välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. 3.4 Strategisten klusterien kehittäminen Johtava periaate: Yhdelläkään kaupunkiseudulla ei ole mahdollista pelata kaikkia mahdollisia pelejään huipulla. Siksi pitää valita ne pelit, joissa halutaan olla maailman kärjessä. Samalla tulee kuitenkin herkästi seurata toimintaympäristön muutosta ja nousussa olevia yllättäviäkin lajeja ja tähtiä. Vahvoihin painopistealueisiin panostamalla saadaan globaalisti kilpailukykyistä yritystoimintaa, joka synnyttää investointi- ja kulutuskysyntää ja edelleen hyvinvointia Tampereen alueelle. Klustereiden osana toimivat alihankintayritykset vahvistuvat ja myös uusien palveluyritysten tarve kasvaa. Työpaikkoja syntyy näin ollen lisää myös varsinaisten painopistealojen ulkopuolelle. Vahvuuksiin panostava elinkeinopolitiikka saa aikaan positiivista kierrettä ja on samalla parasta mahdollista työllisyyspolitiikkaa. Tampereen kaupunkiseudun tulevaisuudelle strategiset klusterit ovat erityisen merkittäviä. Strategisten klusterien kehittäminen perustuu Tampereen seudun osaamiskeskusohjelmaan ja sen yhteydessä tehtyihin valintoihin. Tampereen seudun osaamiskeskusohjelma on strateginen ohjelma, joka osaltaan täsmentää ja toteuttaa elinkeinostrategiaa ja kaupungin strategiaa. Strategisia klustereita ovat koneenrakennus ja automaatio, informaatio- ja kommunikaatioteknologia, terveysteknologia, viestintä- ja mediapalvelut sekä osaamisintensiiviset yrityspalvelut. Näiden lisäksi strategisiin klustereihin kuuluu myös matkailu. Matkailustrategia osaltaan täsmentää ja toteuttaa elinkeinostrategiaa ja kaupungin strategiaa. Tässä yhteydessä klusteri ymmärretään taloudellisten toimijoiden muodostamaksi tiheäksi verkostoksi, jossa toimijat toimivat kiinteässä yhteistyössä ja niillä on intensiivisiä vaihtosuhteita keskenään. Osaamiskeskusohjelman käytännön toteutuksesta ja strategisten klusterien kehittämisestä vastaavat pääasiassa Tampereen Teknologiakeskus Oy (koneenrakennus ja automaatio sekä informaatio- ja kommunikaatioteknologia), Finn-Medi Tutkimus Oy (terveysteknologia), Oy Media Tampere Ltd (viestintä ja mediapalvelut), Professia Oy (osaamisintensiiviset yrityspalvelut), Suomen Matkailun Kehitys Oy (matkailu) sekä yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Tulevaisuuden ydinkysymys liittyy uusiin, nouseviin klustereihin. Yksi näkyvissä oleva ja kiinnostava alue on bioalan yhdistäminen Tampereen vahvojen alojen kehitykseen. Uusia mahdollisuuksia tarjoaa myös uusmediaan liittyvä sisällöntuotanto, jota tukee alueen vahva ICT -osaaminen. Myös uuden terveysteknologian hyödyntämiseen liittyvät hoivapalvelut ovat tulevan kehityksen kannalta tärkeä alue, varsinkin jos syntyy vientiin kelpaavia palveluja ja teknologiaa yhdistäviä konsepteja. Kulttuurin ja viihteen tulevaisuuden menestystekijäksi taas on nousemassa elämyksellisyys. Näin ollen kiinnostava kysymys on, miten informaatioteknologia, sisällöntuotanto, viihde sekä kulttuuri

12 12 sulautetaan elämysklusteriksi. Yksittäisten yritysten tapaan myös klustereiden on erikoistuttava sisäisesti omien erityisvahvuuksiensa mukaisesti. Teknologinen muutos on globalisaation myötä huomattavasti nopeutunut ja tuotteiden elinkaaret ovat merkittävästi lyhentyneet. Yritysten tuotestrategiaa leimaa yhä useammin pitkälle menevä erikoistuminen yhä kapeampiin asiakassegmentteihin. Yritysten sisällä tämä on merkinnyt tarvetta madaltaa hierarkioita ja lisätä erilaisia toimintojen ja yksiköiden välisiä, organisaation sisäisiä verkostoja, jotta ulkoa tuleviin signaaleihin ja avautuviin mahdollisuuksiin kyetään vastaamaan riittävän nopeasti. Uusiin tuotteisiin on entistä enemmän integroitu erilaisia teknologioita, jotka usein pohjautuvat tieteelliseen tutkimukseen. Tällaisen osaamisen hallinta yksin on mahdotonta jopa suurille yrityksille. Näin erilaiset tuotantoon, tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä markkinointiin liittyvät verkostot ja yhteistyösuhteet yritysten välillä ovat aiempaa tärkeämpiä. Samalla myös yritysten yhteistyö osaamisen tuottajien kanssa on lisääntynyt. Näitä yhteistyökumppaneita ovat julkiset ja yksityiset tutkimuslaboratoriot sekä yliopistot. Näistä lähtökohdista innovaatiojärjestelmän tehostaminen nousee keskeiseen asemaan. Innovaatiojärjestelmällä tarkoitetaan taloudellisesti käyttökelpoisen tietämyksen tuottamiseen, levittämiseen ja käyttöön osallistuvia erilaisia toimijoita ja näiden välisiä vuorovaikutussuhteita. Tampereen tulee siis jatkossakin kyetä kehittämään innovaatiojärjestelmää siten, että se tukee strategisten klustereiden kehitystä. Näin ollen strategiana on tehdä palvelurakenteesta ja palveluista yrityksille ja yrittäjille helposti lähestyttäviä ja hahmotettavia, nopeita ja joustavia. On myös varmistettava, että palveluja tarjoavien organisaatioiden resurssit ovat riittävät suhteessa niiden tehtäviin. Palveluja tarjoavien organisaatioiden on lisäksi edelleen tarkennettava ja terävöitettävä omaa ydinosaamistaan, jotta turhaa päällekkäistä työtä voidaan välttää ja yhteistyötä kyetään tehostamaan. Pirkanmaan innovaatiojärjestelmän osia ovat: teknologiakeskukset (Hermia ja Finn-Medi) teknologian siirtoyhtiöt (Teknologiakeskus Hermia Oy, Hermian yrityskehitys Oy, Tuotekehitys Oy Tamlink, Finn-Medi Tutkimus Oy ja Oy Media Tampere Ltd) kehittämistoiminnan rahoittajat (Pirkanmaan TE-keskus, TEKES, Finnvera Oyj ja niin edelleen) pääomasijoittajat (Pikespo, Tasku ja Sentio) yliopistot ja tutkimuslaitokset (TTY, TaY, Tays, VTT ja UKK-instituutti) ammattikorkeakoulut (Tampereen ammattikorkeakoulu ja Pirkanmaan ammattikorkeakoulu) ammatilliset oppilaitokset (Tampereen ammattiopisto ja Pirkanmaan Taitokeskus) täydennyskouluttajat (Edutech, Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus, Tampereen aikuiskoulutuskeskus ja niin edelleen) alueen kehittäjät (Pirkanmaan liitto ja kuntien elinkeinoyksiköt) uuden yritystoiminnan kehittäjät (Ensimetri, Tampereen Seudun Osuustoimintakeskus ja yrityshautomot) toimintaympäristöjen kehittäjät (Tampere Science Parks Oy) Strategisten klustereiden kehittämisessä Tampereen on onnistuttava ylläpitämään ja kehittämään sellainen toimintaympäristö, jossa terveysteknologia klusteriin kuuluvien organisaatioiden on mahdollista kehittyä oman alansa kansainväliseen kärkeen

13 ylläpitämään ja kehittämään sellainen toimintaympäristö, jossa koneenrakennus ja automaatio klusteriin kuuluvien yritysten on mahdollista pysyä kansainvälisessä kärjessä ja selviytyä suurten ikäluokkien eläkkeellejäämisestä ylläpitämään ja kehittämään sellainen toimintaympäristö, jossa informaatio- ja kommunikaatioteknologia klusteriin kuuluvien yritysten on mahdollista kasvaa myös tulevaisuudessa ylläpitämään ja kehittämään sellainen toimintaympäristö, jossa viestintä- ja mediapalvelut toimialoihin kuuluvien organisaatioiden on mahdollista kehittyä oman alansa kansainväliseen kärkeen luomaan sellainen toimintaympäristö, joka tukee osaamisintensiivisten yrityspalveluyritysten kehitystä ja keskinäistä verkostoitumista ylläpitämään ja kehittämään Tampereen vetovoimaa matkailu- ja messukaupunkina kehittämään jatkuvasti innovaatiojärjestelmää yhteistyössä muiden innovaatiojärjestelmän toimijoiden kanssa siten, että yritysten uusien teknologioiden, tuotteiden ja palvelujen kehittäminen ja kansainvälinen kaupallistuminen nopeutuisivat Asuin- ja elinympäristön laatu Johtava periaate: Koko elämä ei ole jalkapalloa. Niin pelaajat, valmentajat kuin joukkueenjohtokin viihtyvät siellä, missä hyvän elämän edellytykset ovat kunnossa. Yksinkertaistaen on mahdollista todeta, että aiemmin työvoima meni sinne missä oli työpaikkoja. Tietoyhteiskunnassa tästä suhteesta on tullut monisyisempi ja erityisesti korkeaa osaamista vaativilla aloilla yritykset hakeutuvat niille kaupunkiseuduille, joissa on kyseisen yrityksen tarvitsemaa osaavaa työvoimaa. Näin ollen tietoyhteiskunnassa tärkeämpään asemaan nousee osaavia ihmisiä puoleensa vetävien ja juurruttavien voimien vahvistaminen Tampereella. Asuin- ja elinympäristö on kiistatta hyvin tärkeä kilpailukyvyn osa. Sen avulla on mahdollista saavuttaa myös kilpailuetua suhteessa muihin kaupunkiseutuihin. Asuin- ja elinympäristö koostuu fyysisestä ympäristöstä kuten rakennetusta ympäristöstä ja luonnon ympäristöstä, toiminnallisesta ympäristöstä ja sen tarjoamista palveluista esimerkiksi terveydenhuolto, päivähoito, yleissivistävä koulutus, viihde- ja kulttuuripalvelut ja harrastusmahdollisuudet, taloudellisesta ympäristöstä eli elinkustannukset kuten palveluiden hinnat, asumiskustannukset, veroprosentti ja niin edelleen sekä sosiaalisesta ympäristöstä eli ihmisten välinen vuorovaikutus ja ne sosiaaliset verkostot, joissa ihminen päivittäin toimii. Asumisen laadulla on suuri merkitys ihmisten viihtyvyyteen ja kaupunkiseudun vetovoimaisuuteen sekä osaavien ihmisten juurruttamiseen Tampereen kaupunkiseudulle. Tällöin sellaiset kysymykset kuin onko kaupunkiseudulla tarjolla riittävästi monipuolisia, yksilöllisiä ja mielenkiintoisia asuinvaihtoehtoja sekä onko kaupungin keskusta viihtyisä asuin- ja vapaa-ajanviettopaikka nousevat myös elinkeinopolitiikan näkökulmasta keskeiseen asemaan. Monipuolisuuteen kuuluu esimerkiksi viihtyisä keskusta-asuminen, väljempi pientaloasuminen, asuminen rauhallisessa luonnonympäristössä, erilaisten omistusmuotojen mahdollistaminen sekä valintamahdollisuus hinnaltaan ja laadultaan eritasoisten asumismuotojen välillä. Tulevaisuudessa uusien asuntoalueiden suunnittelu ja rakentaminen vaatii yhä tiiviimpää kuntien välistä yhteistyötä, josta hyvänä esimerkkinä on Vuoreksen suunnittelu. Laadukkaan asumisen

14 14 osatekijöitä ovat myös kestävän kehityksen mukainen maankäytön suunnittelu, korkeatasoiset yhdyskuntatekniset palvelut kuten energia-, jäte- ja vesihuolto sekä asumisterveyteen ja elintarvikkeiden puhtauteen liittyvät palvelut. Hyvinvointipalvelujen ylläpidossa ja kehittämisessä merkittävässä asemassa ovat Tampereen kaupungin toimialat. Myös hyvinvointipalvelujen laatu nousee keskeiseen asemaan ihmisten juurruttamisessa Tampereelle. Hyvinvointipalvelut tarkoittavat ihmisten jokapäiväiseen elämään kuuluvia hyvinvointia luovia ja ylläpitäviä tekijöitä. Näitä ovat esimerkiksi terveydenhuollon palvelut, lasten päivähoito, yleissivistävä koulutus, viihde- ja kulttuuripalvelut sekä asuminen ja ympäristön puhtaus. Asuin- ja elinympäristöä tulee kehittää niin, että se vastaa osaamiseen ja innovatiivisuuteen perustuvan talouden haasteisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi päiväkodeissa erilaisia vaihtoehtoja kielissä ja opetusmenetelmissä sekä joustavuutta ajoissa. Myös peruskoulutuksessa on jatkettava kielimahdollisuuksien, pedagogiikkojen ja painotusvaihtoehtojen lisäämistä ja sisällön kehittämistä. Terveydenhuollon palveluiden on oltava laadukkaita ja nopeasti saatavilla. Lisäksi palveluita on järjestettävä kustannustehokkaasti, jotta verotus voidaan pitää kilpailukykyisenä. Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden merkitys vetovoimatekijänä kasvaa. Jotta esimerkiksi merkittävä kansainvälinen tai suomalainen yritys sijoittaisi Tampereelle tuotekehitysyksikön, edellyttää se usein yritystoimintaan suoraan liittyvien tekijöiden lisäksi kulttuuritarjontaa ja muita vapaa-ajan palveluita sekä trendikkäitä elämyspalveluita ja yhä useammin muilla kielillä kuin Suomen kielellä. On hyvin todennäköistä, että lähitulevaisuudessa erot kaupunkiseutujen kyvyssä järjestää asukkailleen laadukas asuin- ja elinympäristö tulevat kasvamaan. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että ihmiset kiinnittävät aiempaa enemmän huomiota niin julkisten kuin yksityistenkin palvelujen sekä elinympäristön laatuun ja kustannuksiin. Asuin- ja elinympäristön kehittäminen vaatii runsaasti resursseja, kun tavoitteet on asetettu korkealle. Toisaalta se myös juurruttaa ihmiset ja sitä kautta yritykset kaupunkiseudulle ja tuo tuloja. Kysymys on ennen kaikkea oikeasta mitoituksesta ja arvoista. Heikkenevän hyvinvoinnin noidankehä on joka tapauksessa huonoin vaihtoehto kaupungin kehittymiselle. Asuin- ja elinympäristön kehittämisessä Tampereen on onnistuttava tarjoamaan kysynnän mukaisia laadukkaita asuinmuotoja: asumisvaihtoehdoissa on kyettävä turvaamaan monimuotoisuus eli monipuoliset, yksilölliset ja mielenkiintoiset vaihtoehdot järjestämään kysyntää vastaavat, toimivat ja laadukkaat hyvinvointipalvelut yksin ja yhdessä kumppaneiden eli muiden kuntien ja yritysten kanssa luomaan vetovoimaisia kokonaisuuksia myös ulkomaalaisille osaajille: kaupunkiseudun tulee tarjota korkealaatuisten työ- ja uramahdollisuuksien lisäksi korkealaatuista asumista, koulutusta ja palveluita säilyttämään kilpailuetu liikennejärjestelmän toimivuudessa.

15 Viestintä Johtava periaate: Jos et tiedä, että on olemassa peli nimeltä jalkapallo, et sitä koskaan pelaa tai katso televisiosta. Tietoyhteiskunnassa ei ole pulaa informaatiosta. Informaation määrä on valtava, mutta ihmisten kapasiteetti käsitellä asioita on yhä edelleen rajallinen. Tämä osaltaan johtaa siihen, että ihmisten käsitykset erilaisiin ilmiöihin pohjautuvat useammin mielikuviin kuin todellisuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että myös elinkeinopolitiikassa korostuu viestinnän rooli. Vaikka Tampereen kokonaisvaltaisen elinkeinopolitiikan elementit olisivat miten hyvällä tasolla tahansa, mutta Tampereen kannalta keskeiset kohderyhmät eivät sitä tiedosta, eivät myöskään elinkeinopoliittiset linjaukset toteudu toivotulla tavalla. Viestinnän tavoitteena on tukea Tampereen kehittämistä ja vakiinnuttaa sen asemaa lisäten tunnettuutta ja uskottavuutta sekä rakentaen tietoisesti vahvaa, Tampereen omiin vahvuuksiin perustuvaa profiilia. Profiili heijastaa yhteistyö- ja kohderyhmien odotuksia ja vaatimuksia ja sen avulla Tampere erottuu positiivisesti kilpailijoistaan. Tampereen viestinnän tärkeimmät kohderyhmät elinkeinopolitiikan näkökulmasta ovat a) muualla Suomessa ja ulkomailla toimivat kaupunkiseudun strategisten painopistealojen yritykset, jotka ovat potentiaalisia Tampereelle sijoittujia tai potentiaalisia alueen tutkimuslaitosten ja yritysten yhteistyökumppaneita, b) opiskelupaikkaa valitsevat nuoret ihmiset, c) strategisten klustereiden kannalta merkittävät osaajat, d) sellaiset maailman huippua edustavat tutkijat, kehittäjät ynnä muut sellaiset, jotka toimivat Tampereen kannalta strategisilla aloilla, e) kansainväliset ja kansalliset pääomasijoittajat sekä f) kotimaiset ja ulkomaiset päättäjät ja muut vaikuttajat, jotka vaikuttavat kaupunkiseutua kiinnostavien resurssien jakoon. Oman tärkeän kohderyhmänsä muodostavat matkailijat ja matkailuorganisaatiot. Markkinointiviestinnän keinoja ovat esimerkiksi verkkomarkkinointi Internetissä, messuosallistumiset, julkaisujen ja painotuotteiden jakaminen sekä henkilökohtaiset esittelyt. Olennaista on, että erilaisia välineitä käytetään monipuolisesti ja että kaikilla kanavilla esitetään samat viestit. Elinkeinopolitiikkaan kuuluu myös muuta viestintää kuin markkinointiviestintä. Muuta viestintää on esimerkiksi matkailun tiedottaminen ja turistineuvonta, opastukset sekä esimerkiksi yrityksille lainsäädännön muutoksista tiedottaminen. Tiedotusta hoidetaan kaupungin yleisten viestintäperiaatteiden mukaan. Tampereen elinkeinopoliittisen viestinnän perusperiaate on, että viestitään niin tehokkaasti kuin mahdollista todellisista asioista juuri oikeille kohderyhmille. Tämän periaatteen taustalla on ajatus siitä, että imago ei synny tyhjillä markkinointikampanjoilla vaan todellisella toiminnalla ja siitä kertomisella oikeille kohderyhmille. Elinkeinopoliittinen viestintä on Tampereella edelleen hajanaista ja panostukset suhteellisen vaatimattomia. Tampere tehostaa elinkeinopoliittista viestintää sekä Suomessa että ulkomailla. Viestintä suunnataan täsmäkohteisiin. Esimerkkinä tällaisesta täsmämarkkinoinnista on jo käynnistynyt Invest In Tampere Region hanke (Invest Promotion). Sen tavoitteena on: lisätä alueen osaamisen kuten yritysten ja tutkijoiden kansainvälistä tunnettuutta saada kansainvälisiä huippuprojekteja alueen yrityksille ja tutkijoille houkutella ulkomaisia investointeja alueelle kaupallistaa tutkimustuloksia ja tuotteistaa uusia teknologioita

16 aktivoida olemassa oleva yhteistyöpotentiaali 16 Viestinnässä Tampereen on onnistuttava panostamaan siihen riittävästi tunnistamaan oikeat kohderyhmät ja löytämään juuri oikeat viestinnän kanavat heidän tavoittamisekseen luomaan selkeä viestintäkonsepti, joka vastaa kysymyksiin, ketkä viestittävät, kenelle viestitetään ja mitä kanavia käytetään. 3.7 Oppiminen Johtava periaate: Jalkapallo kehittyy jatkuvasti. Vaikka koko ajan vähän pelaisikin, mutta jos ei jatkuvasti opi peliä uudestaan, joukkue löytää itsensä pian divarista. Jalkapallo on oppimisprosessi. Kilpailukyvyn elementeistä tärkein mutta samalla vaikeimmin kuvattava on kaupunkiseudun oppimiskyky. Oppimisen merkitys on korostunut, koska jatkuvasti muuttuvan verkostomaisen toimintaympäristön hallinnan ja kaupunkiseudun kilpailukyvyn luomisen avaintekijöiksi ovat nousseet uuden tiedon sekä uusien innovaatioiden luominen ja omaksuminen kilpailijoita nopeammin. Tässä yhteydessä oppiminen määritellään uusien tietojen tai taitojen hankkimiseksi ja toimintaan sulauttamiseksi opiskelemalla ja hyödyntämällä aiempia kokemuksia ja neuvoja. Olennaista on toimijan oma ajatteluprosessi, jossa uudet tiedot ja taidot oivalletaan ja sisäistetään. Näin kokonaisvaltaisen elinkeinopolitiikan yhdeksi tärkeimmistä päämääristä nousee elinkeinopoliittisen ajattelun kehittyminen. Oppiminen viittaa siis ennen kaikkea uusien kompetenssien ja taitojen kehittämiseen eikä ainoastaan informaation hankintaan tai pääsyyn informaation lähteille. Oppimista voidaan tarkastella monista eri näkökulmista. Oppiminen voidaan nähdä sosiaalisena prosessina ja keinona ehkäistä syrjäytymistä. Samoin oppiminen on olennainen osa esimerkiksi tietoyhteiskuntakehitystä: tietoyhteiskuntavalmiuksien oppiminen on tulevaisuudessa kriittinen tekijä, koska ilman niiden omaksumista yksilöllä on suuri riski tipahtaa yhteiskunnan kehityksen ulkopuolelle. Oppimisen ja osaamisen ylläpitäminen sekä kehittäminen on nykyään jatkuvaa sopeutumista muuttuvaan toimintaympäristöön. Eri kehitysvaiheissa olevat toimialat, yritysten ja osaajien koulutustarpeet sekä ammatillisten pätevyyksien ja osaamisen taitojen muutokset, jopa joidenkin ammattien katoaminen ja uusien ilmaantuminen, ovat esimerkkejä tekijöistä, joita on kyettävä ennakoimaan. Tampereen kaupunki osallistuu ennakointiin Pirkanmaan liiton, Pirkanmaan TEkeskuksen ja Länsi-Suomen lääninhallituksen kanssa. Pelkkä ennakointitieto ei riitä, vaan sillä on myös oltava ohjaava vaikutus. Tampereen on ylläpidettävä ja kehitettävä kokonaisvaltaista koulutustarjontaa, jossa ammatillisen toisen asteen ja korkea-asteen koulutus sekä aikuis- ja täydennyskoulutus ohjautuvat yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten ja ilmenevien tarpeiden mukaan. Elinkeinokeskus edistää oppilaitosten välistä yhteistyötä ja koulutussektorin sekä elinkeinoelämän vuoropuhelua virittämällä keskustelua tulevaisuuden teemoista

17 17 ja tarjoten keskustelufoorumeita eri osapuolille. Tavoitteena on, että kun yritys tai yksittäinen henkilö haluaa oppia, on ratkaisu tarpeeseen helppo löytää yrityksen koosta tai toimialasta tai yksilön iästä tai työmarkkina-asemasta riippumatta. Kehittyäkseen oppivaksi kaupungiksi Tampereen on onnistuttava edistämään osaamisen tason nostamista kaupungin omissa, kokonaisvaltaisen elinkeinopolitiikan kannalta tärkeissä yksiköissä, strategisissa yhtiöissä ja kaupunkiseudun yrityksissä kehittämään elinkeinopoliittisten toimijoiden kompetenssit globaalin tietoyhteiskunnan edellytyksien mukaisiksi kehittämään kaupungin koulutustoimialan ja kuntalaisten kompetenssit globaalin tietoyhteiskunnan edellytyksien mukaisiksi. 3.8 Yhteistyökulttuuri ja verkostot Johtava periaate: Vaikka jalkapallo onkin joukkuelaji, joukkueenjohdon, valmentajien ja tähtipelaajien intressien ja tavoitteiden erilaisuuden vuoksi yhteistyö voi ajoittain osoittautua vaikeaksi. Erityisen vaikeaksi se muodostuu, jos joukkueen muiden jäsenten kuuntelemista ei koeta tarpeelliseksi. Verrattuna jalkapalloon kokonaisvaltainen elinkeinopolitiikka on siitä erikoinen peli, että siinä ei ole yhtä joukkueenjohtajaa, joka kasaa joukkueen, tai yhtä valmentajaa, joka päättää kuka pelaa ja kuka ei. Näin ollen yhteistyökulttuurin merkitys korostuu. Yhteistyökulttuuri viittaa kaupunkiseudun organisaatioiden kykyyn toimia verkostoissa sekä kykyyn tehdä luottamukseen ja vastavuoroisuuteen perustuvaa yhteistyötä. Hyvästä yhteistyökulttuurista on tullut kilpailuetu, koska se antaa mahdollisuuden kaupunkiseudun resurssien ja vahvuuksien tehokkaaseen hyödyntämiseen. Huono yhteistyökulttuuri taas saattaa johtaa siihen, että elinkeinopolitiikka hajoaa pieniksi puroiksi ja niin vahvuudet kuin resurssitkin jäävät systemaattisesti hyödyntämättä. Tampereen kilpailukyvyn kannalta olennaista on, millaisia yrityksiä, tutkimus- ja oppilaitoksia ja julkisia organisaatioita kaupunkiseudulla on ja millaisiin verkostoihin ne ovat kiinnittyneet. Tällöin tärkeitä kysymyksiä kilpailukyvyn vahvistamisessa ovat, missä verkostoissa Tampereen toimijat ovat mukana, mikä on heidän asemansa verkostoissa: ovatko he verkostojen solmukohtia tai lisäarvon tuojia vaiko vain mukana olijoita, millaisia verkostoja Tampereelta käsin kyetään luomaan ja minkälainen lisäarvo verkostojen kautta välittyy Tampereelle. Tampereen elinkeinopolitiikalle tärkeitä ovat a) Tampereen kaupungin ja muiden elinkeinopoliittisten toimijoiden yhteistyö yritysten kanssa, b) seutuyhteistyö, c) Tampereen kaupunkiseudun ja muun Pirkanmaan välinen yhteistyö Tampereella olevan osaamisen siirtämisessä hyödyntämään koko Pirkanmaata sekä d) erityisesti kansainvälinen yhteistyö strategisten klustereiden kannalta maailman huippuosaajien kuten yrityksien, tutkijoiden ja kehittäjien kanssa. Verkostojen rakentamisessa, ylläpidossa ja hyödyntämisessä Tampere korostaa yhdessä tekemistä ja turhan hallinnoinnin ja organisoitumisen välttämistä. Tampereen kaupunkiseudun elinkeinopolitiikan

18 18 toteutus perustuu niin kutsuttuun mahdollistavaan malliin, jossa korostuu substanssiosaaminen (katso tarkemmin toimintamallista luvusta 7). Verkostojen luomisessa ja hyödyntämisessä Tampereen on onnistuttava ylläpitämään hyvät ja luottamukselliset suhteet yritysten kanssa luomaan joustava mutta tehokas seudullisen yhteistyön malli tunnistamaan parhaat mahdolliset kumppanit niin ulkomailta kuin Suomestakin ja luomaan sellaiset yhteistyön mallit, jotka tukevat sekä Tampereen strategioiden että yhteistyökumppaneiden strategioiden toteutumista. 3.9 Luova jännite Johtava periaate: Hyvä jalkapallojoukkue etsii aina mahdollisuuksia pelata paremmin. Se haluaa tulevaisuudelta jotain enemmän. Joukkueen suorituksen ja tulevaisuuden odotusten välillä on jännite, joka saa sen etsimään uusia tapoja kehittyä ja pelata. Elinkeinopolitiikassa hyvin keskeistä on se, että erilaiset ajatukset, näkemykset ja intressit luovat usein jännitteitä. Jännite on voima, jonka varassa kilpailukyvyn elementit elävät ja uudistuvat. Jos jännite saa aikaiseksi jotain uutta, se on luonteeltaan luovaa. Kehittyäkseen Tampereen on aika ajoin haastettava omat olemassa olevat ajattelu- ja toimintamallinsa. Luovalla jännitteellä tarkoitetaan sellaista tilaa, jolle on ominaista kiihtymys, epävarmuus tulevien tapahtumien ja toimintojen seurauksista ja jossa samanaikaisesti läsnäolevat toisilleen vastakkaiset tai riittävästi erilaiset voimat kyseenalaistavat vallitsevat ajattelu- ja toimintamallit. Luovan jännitteen seurauksena syntyy ennen kokemattomia ja omaperäisiä tuotteita, prosesseja, ajatuksia ja toimintamalleja. Luova jännite voi syntyä itsestään tai johtajuuden tuloksena. Tampereella on Kaikem paree Tampere strategian mukaan tekemisen meininkiä eli luovaa jännitettä. Pysyykö luova jännite yllä myös tulevaisuudessa? Luovaa jännitettä on mahdollista synnyttää esimerkiksi strategisilla projekteilla, uusilla ideoilla ja avauksilla sekä eri toimijoiden haastamisella mukaan suurien tavoitteiden toteuttamiseen, esimerkiksi etampere. Ylläpitääkseen luovaa jännitettä Tampereen on onnistuttava luomaan ja pitämään yllä analyyttistä ja erilaiset näkökulmat esille nostavaa keskustelua Tampereen tulevaisuudesta uudistamaan säännöllisin väliajoin kaupungin kehittämisen päämäärät keksimään itsensä ja toimintamallinsa aika ajoin uudestaan. 4 Tampereen elinkeinovisio Tampereen elinkeinovisio kuvaa Tampereen haluttua tulevaisuutta yritystoiminnan näkökulmasta. Vision tulee olla yhtä aikaa realistinen ja haastava. Visio on realistinen, jotta se koettaisiin

19 19 mahdolliseksi toteuttaa. Visio on haastava, jotta rima pysyisi korkealla ja toimijat on mahdollista houkutella venymään äärirajoilleen sen saavuttamiseksi. Visiota konkretisoivat edellä kokonaisvaltaisen elinkeinopolitiikan yhteydessä esille nostetut asiat, joissa Tampereen ainakin tulisi onnistua. Visio Strategiat Tampereen kaupunkiseutu on yksi maailman vetovoimaisimmista osaamisintensiivisten yritysten toimintaympäristöistä ja osaavien ihmisten elinympäristöistä. Tampereella kehitetään strategisia klustereita toteuttamalla osaamiskeskusohjelmaa Tampereella edistetään tietoyhteiskuntakehitystä toteuttamalla etampere-ohjelmaa. Tampereella vahvistetaan bioteknologiatoimintaa kehitystä toteuttamalla BioneXt Tampere ohjelmaa. Tampereella nostetaan yritysten osaamisen tasoa kehityshankkeilla ja toteuttamalla yritysten tietoyhteiskuntaosaamista kehittävää palvelua sekä yrityshautomotoimintaa. Tampereella kehitetään yrittäjyyskulttuuria tuomalla sisäiseen yrittäjyyteen liittyvät ominaisuudet luonnolliseksi osaksi koulutusta ja vakiinnuttamalla Yrittäjän-päivän konsepti osana yrittäjyyden markkinointia. Tampereella turvataan osaavan työvoiman saatavuus edistämällä monipuolisten, mielenkiintoisten ja haasteellisten työmahdollisuuksien tarjonnan kasvua sekä houkutellaan ja juurrutetaan ulkomaalaisia osaajia täsmämarkkinoinnin avulla sekä kehittämällä kansainvälisesti vetovoimaisia, luovia ongelmanratkaisuympäristöjä eri toimialoille ja tarjoamalla sijoittujapalvelua. Tampereella edistetään toimivien palvelumarkkinoiden syntymistä kehittämällä palvelualan yritysten toimintaympäristöä ja rohkaisemalla yksityisen ja julkisen sektorin kumppaneita ja kehittämällä vaihtoehtoisia tuotantotapoja. Tampereella terävöitetään elinkeinopoliittista toimintamallia ja kehitetään toimijoiden osaamista, yhteistyötä ja viestintää. 5 Elinkeinopolitiikan johtamisnäkökulmat Johtamisnäkökulmilla jäsennetään visiota ja kokonaisvaltaisen elinkeinopolitiikan toimintafilosofiaa, ja ne konkretisoidaan toteuttamiskelpoisiksi kokonaisuuksiksi. Näkökulmat ovat sidoksissa toisiinsa ja kokonaisonnistuminen riippuu näkökulmien keskinäisen yhteyden ymmärtämisestä ja niiden tasapainoisesta toteuttamisesta. Elinkeinopolitiikassa haetaan ennen kaikkea vaikuttavuutta. Muut näkökulmat: uudistuminen, prosessit ja rakenteet sekä resurssit ovat mahdollistajia. Vaikuttavuus Vaikuttavuudella tarkoitetaan elinkeinopoliittisen toiminnan vaikutusta Tampereen kaupunkiseudun kehitykseen. Kriittisten menestystekijöiksi kirjattujen asioiden tulee näkyä kehityksenä ja muutoksina Tampereella. Vaikuttavuus siis muodostuu kaupunkiseudun kehityksen ja elinkeinopolitiikan tuotosten välisestä suhteesta. Visio Tampereen kaupunkiseutu on yksi maailman vetovoimaisimmista osaamisintensiivisten yritysten toimintaympäristöistä ja osaavien ihmisten elinympäristöistä.

20 20 Vaikuttavuus kriittiset menestystekijät 1. Strategisten klustereiden kehittäminen 2. Ohjelmaperusteisen kehittämispolitiikan jatkuminen 3. Yritysten osaaminen ja osaava työvoima 4. Hervannan vetovoima ja yhteisöllisyys 5. Työllistyminen, työvoima ja yritystoiminta Hervannassa Prosessit ja rakenteet kriittiset menestystekijät 1. Elinkeinopoliittinen viestintä 2. Tamperelainen toimintamalli verkottuminen VISIO Resurssit kriittiset menestystekijät 1. Inhimillisten ja taloudellisten resurssien turvaaminen 2. Maankäyttö ja toimitilat Uudistuminen kriittiset menestystekijät 1. Elinkeinopoliittisten toimijoiden osaaminen 2. Yrittäjyyskulttuurin kehittäminen 3. Palvelumarkkinoiden kehittäminen 1. Kokonaisvaltaisen elinkeinopolitiikan johtamisnäkökulmat ja elinkeinostrategian ydin 6 Kriittiset menestystekijät ja arviointikriteerit Kuhunkin johtamisnäkökulmaan määritellään kriittiset menestystekijät, joissa onnistuminen tai epäonnistuminen vaikuttaa pitkällä aikavälillä ratkaisevimmin kaupungin menestykseen. Kriittiset menestystekijät ovat asioita, jotka ovat nousseet tärkeimmiksi kehittämisen kohteiksi strategian laadintaprosessin, sidosryhmäyhteistyön, strategiaperustan ja kokonaisvaltaisen elinkeinopolitiikan osien tarkastelun pohjalta. Arviointikriteeri tarkoittaa keinoa, välinettä tai mittaria, joka kuvaa parhaiten kaupungin onnistumista kriittisessä menestystekijässä. Arviointikriteerin tehtävänä on osoittaa, eteneekö kaupunki strategiansa mukaisesti. Arviointikriteerien yhteydessä esille nostetut asiat ovat samalla strategisia projekteja. Kullekin arviointikriteerille asetetaan tulostavoite. Tavoitetason saavuttaminen osoittaa lyhyellä aikavälillä etenemistä strategian suuntaisesti. 6.1 Vaikuttavuusnäkökulma Kokonaisvaltainen elinkeinopolitiikka perustuu laaja-alaisen ja moninaisen kehittäjäverkoston toimintaan ja yhteistyöhön. Tällöin kaupungin elinkeinopoliittisen vaikuttavuuden seuranta ja arviointi ovat erityisen vaikeita toteuttaa käytännössä. Elinkeinopolitiikan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointia kehitetään kiinteässä yhteistyössä strategisen toimijaverkoston kanssa palvelemaan elinkeinopolitiikan toteuttamista ja johtamista.

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Strategiamme Johdanto

Strategiamme Johdanto Strategia 2015-2016 Strategiamme 2015-2016 Johdanto Ruoveden tuleva kuntastrategia tehdään jäljellä olevalle valtuustokaudelle, jonka jälkeen uusi valtuusto päivittää strategian vastaamaan sen hetken tilannetta.

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9. KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät 24.-25.8.2016, Mikkeli Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.2016 Unelmayhteiskunta (Jensen) Tulevaisuuden maailmassa

Lisätiedot

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa 21.9.2012 Kari Puumalainen Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän johtaja Ammatillisen koulutuksen aluekehitysrooli Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2016

KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2016 1 1 KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2016 Kemin kaupunki ja Kemin Digipolis Oy ovat sopineet tässä esitetyn suunnitelman mukaisesta kehittämistoimeksiannosta vuodelle 2016: 1. TAUSTAA Kemin kaupunki on aktiivinen

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Menestyvät yliopistot. Elinkeinoelämän näkemyksiä yliopistojen kehittämiseksi ja menestyksen saavuttamiseksi

Menestyvät yliopistot. Elinkeinoelämän näkemyksiä yliopistojen kehittämiseksi ja menestyksen saavuttamiseksi Menestyvät yliopistot Elinkeinoelämän näkemyksiä yliopistojen kehittämiseksi ja menestyksen saavuttamiseksi Laadukkaat yliopistot tärkeä kilpailukykytekijä Elinkeinoelämälle ja koko Suomelle laadukas ja

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä

OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä Jyrki Myllyvirta kaupunginjohtaja Lahti 2011 Yksi nopeasti kasvavista kaupunkiseuduista, erityisesti korkeakoulutetun väestön osalta Suomen merkittävin

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen Petri Pietikäinen yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu petri.pietikainen@savonia-amk.fi 044-785 6609 1 Mitä pitäisi tehdä

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten Seutuhallitus 26.10.2016 Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Minun tulevaisuuden kuntani

Minun tulevaisuuden kuntani Minun tulevaisuuden kuntani Tulevaisuuden kunta -seminaari 20.1.2016 Finlandia-talo Kaupunkien merkityksestä Kaupungistuminen on lähivuosikymmeninä Suomen talouden suurin projekti Osmo Soininvaara ja Mikko

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus Seutuhallitus Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet Lisää kilpailukykyä Kasvulle

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa VAIVATON ARKI KAJAANIN ELINKEINOPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA Taulukko: Kajaanin Elinkeinopolitiikan toimenpideohjelma 2009-2012. Tarpeiden sijaan keskitytään mahdollisuuksiin. Tavoite Kehittämiskohde A:

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 RANUA... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö 22.1.2013 Tänään kuulette... 1. Riistatiedon merkityksestä riistakonsernin strategiassa riistatieto

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Esa Panula-Ontto 27.8.2010 DM 694324 Julkisen tutkimusrahoituksen asiakkaat asiakas =Tutkimusorganisaatio Yliopistouudistus ei vaikuta yliopistojen asemaan

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Miten Tampere on muuttunut ja muuttumassa

Miten Tampere on muuttunut ja muuttumassa Miten Tampere on muuttunut ja muuttumassa Miten toimintaympäristö haastaa toimintamallin uudistuksen? Tampere 2017 -seminaari 23.3.2015 Matias Ansaharju Strategiasuunnittelija Yhteinen Tampere kaupunkistrategia:

Lisätiedot

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa Mika Valtanen Opteam 22.11.2016 Työelämä nyt ja tulevaisuudessa 22.11.2016 Opteam Rauma Nortamonkatu 18, 26100 Rauma 10 000 TYÖNTEKIJÄÄ 1 000VALMENNUSTA VUOSITTAIN 45 000 TYÖHAKEMUSTA VUOSITTAIN HENKILÖ-

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin. Strategia

Pieksämäen kaupungin. Strategia Liite 1 Kh 232 Pieksämäen kaupungin Strategia 2024 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 2024 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2024 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline, jonka

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI

YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI Maakuntajohtaja Ossi Savolainen Uudenmaan liitto 24.11.2009 UUDENMAAN LIITTO: hyvinvointia ja kilpailukykyä alueelle Uudenmaan liitto on maakunnan kehittäjä luo edellytyksiä

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Utta r. asiaan 2. Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta tulee kymmenestä suurimmasta kaupungista. Metropolialue joutuu entistä ankarampaan kilpailuun.

Utta r. asiaan 2. Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta tulee kymmenestä suurimmasta kaupungista. Metropolialue joutuu entistä ankarampaan kilpailuun. Utta r asiaan 2, 1 / 6 5.6.2013 HE INOL AN E L INKE I NOT OIM IKUNN AN NÄ KE MYS HEINOLAN ELINKE INOSTRATE GIAN PERUSTE ET Heinolan elinkeinopolitiikka muutosten keskellä Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen

Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen Seudullinen ilmastostrategia hyväksytty kunnissa 2010 seutu Suomen kärkitasoa päästöjen vähentämisessä vähennys vuosina 1990 2030

Lisätiedot

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra 17.9.2012 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra 17.9.2012 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 17.9.2012 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra 17.9.2012 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP Vuonna 2020 Oulussa on sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä,

Lisätiedot

Suurten kaupunkiseutujen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

Suurten kaupunkiseutujen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto Suurten kaupunkiseutujen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma 14.3.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto Innovaatiokeskittymien neuvottelumenettely Merkittävimmät uudet avaukset (4-6 kaupunkiseutua)

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

PORIN KAUPUNKISEUDUN KASVUSOPIMUKSEN JA INKA-OHJELMAN TILANNEKATSAUS

PORIN KAUPUNKISEUDUN KASVUSOPIMUKSEN JA INKA-OHJELMAN TILANNEKATSAUS PORIN KAUPUNKISEUDUN KASVUSOPIMUKSEN JA INKA-OHJELMAN TILANNEKATSAUS Kehittämispäällikkö Timo Aro, Porin kaupunki Satakunnan Tulevaisuusfoorumi 10.10.2013 Liisanpuisto, Pori Porin kaupunki Kehittämispäällikkö

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi

Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Luonnos 9.1.2015 Suuntaviivat (tavoitteet) aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiselle Uudistuvan

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Miten PK-yritys pärjää osaamiskilpailussa? PK-johtaja Pentti Mäkinen Toimittajaseminaari 26.10.2010 Porvoo

Miten PK-yritys pärjää osaamiskilpailussa? PK-johtaja Pentti Mäkinen Toimittajaseminaari 26.10.2010 Porvoo Miten PK-yritys pärjää osaamiskilpailussa? PK-johtaja Pentti Mäkinen Toimittajaseminaari 26.10.2010 Porvoo Esityksen sisältö Yrittäjyyden haasteista Suomessa Kasvuyrittäjyyden merkitys rakennemuutoksessa

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla Rehtori Tapio Varmola Taustaksi Millainen toiminta-alue on Etelä- Pohjanmaa? Koulutustaso Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Strategia Vapaa-aikalautakunta

Strategia Vapaa-aikalautakunta Strategia 2016-2020 Vapaa-aikalautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 11 Rakentaminen (F) 16 KOKO MAA Pirkanmaa Kauppa (G) 18 17 Palvelut (H, I, K, O) 56 55 Muut 1 1 0 0 30 40 50 60 70 80 90 0 %.3.0 1 . HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA -tavoitteet - sisältö - toteutus Avausseminaari 25.11.2003 Katrina Harjuhahto-Madetoja ohjelmajohtaja SUOMI TIETOYHTEISKUNTANA MILLAINEN ON TIETOYHTEISKUNTA? tieto

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia Vastuullinen ja rohkea Säkylä Säkylän kuntastrategia Kunnanhallitus 21.11.2016 Kunnanhallitus 29.11.2016 Kunnanvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYS Esipuhe 1 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 5 2 VISIO 2030 6 3 STRATEGISET

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Kehittämisteemat Elise Tarvainen Keski-Suomen liitto Tavoitetila 2013 Keski-Suomessa on toimivat työmarkkinat. Maakunnan työllisyysaste ylittää

Lisätiedot

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma Heimo Keränen 26.5.2014 26.5.2014 Kainuun liitto Iso taustakuva 23.5.2014 Kainuun liitto 2000-luvulla paradigman muutos: hajautetun hyvinvointivaltion

Lisätiedot

Innovaatiokeskittymät

Innovaatiokeskittymät Innovaatiokeskittymät Uusi ohjelmaväline 2014+ Mika Pikkarainen Elinkeino- ja innovaatio-osasto Innovaatioympäristöt ryhmä 7.9.2012 Innovaatiokeskittymäpolitiikan lähtökohdat Innovaatiojärjestelmä kv-arviointi

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Rovaniemi Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö, Opetushallitus

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Rovaniemi Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö, Opetushallitus For learning and competence Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma Rovaniemi 30.9.2013 Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö, Opetushallitus 21. vuosituhannen taidot haastavat

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot