Tampereen elinkeinostrategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen elinkeinostrategia"

Transkriptio

1 Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen uudistettu tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö osaamisintensiivisille yrityksille Elämän laatu osaaville ihmisille Eli innovatiivisuutta tukeva, kaikin puolin vetovoimainen ja juurruttava toimintaympäristö

2 Sisältö 2 1 Elinkeinostrategian lähtökohdat Menestyksen tiellä jatketaan Strategiamenetelmä ja laadintaprosessi Muutosten suunnat ja kilpailukykyajattelun perusteet Toiminta perustuu kokonaisvaltaiseen elinkeinopolitiikkaan Infrastruktuuri - yritysten fyysinen toimintaympäristö Inhimilliset voimavarat Toimialojen ja klusterien kehittäminen Strategisten klusterien kehittäminen Asuin- ja elinympäristön laatu Viestintä Oppiminen Yhteistyökulttuuri ja verkostot Luova jännite Tampereen elinkeinovisio Elinkeinopolitiikan johtamisnäkökulmat Kriittiset menestystekijät ja arviointikriteerit Vaikuttavuusnäkökulma Uudistuminen Prosessit ja rakenteet Resurssit Strategian toteutus ja seuranta Strategian käyttöönotto Strategian toteutuksen yleiset periaatteet Strategian seuranta ja ajantasaistaminen Lähteet

3 3 1 Elinkeinostrategian lähtökohdat 1.1 Menestyksen tiellä jatketaan Tampere on profiloitunut koulutuksen, tutkimuksen ja kulttuurin keskukseksi sekä kansainvälisesti merkittäväksi osaamisintensiivisen yritystoiminnan keskittymäksi. Tampere on myös profiloitumassa yhdeksi keskeisimmistä tietoyhteiskuntakehityksen vetureista maailmassa. Useiden viime aikoina tehtyjen tutkimusten 1 ja selvitysten 2 perusteella Tampereen kaupunkiseutu on halutuin asuinpaikka Suomessa ja maamme toiseksi halutuin haasteellisten työpaikkojen keskittymä koulutettujen osaajien näkökulmasta. Tampere on myös nuorten suosima opiskelupaikka, ja Tampere-talo valtakunnan suosituin kongressikeskus. Yksinkertaistaen on mahdollista todeta, että Tampere on vahvasti kiinni innovatiivisen miljöön kehittämisessä luvun lopulla ja 2000-luvun alussa Tampereen kehitykselle on ollut ominaista väestön kasvu, osaamisintensiivisten työpaikkojen lisääntyminen, innovaatiotoiminnan laajeneminen, perinteisten teollisuusalojen uudistuminen, kaupallisten palvelujen monipuolistuminen ja hyvän imagon vahvistuminen. Näistä tekijöistä on syntynyt kehämäinen prosessi: hyvä imago tukee kaupungin vetovoimaisuuden parantumista, kaupungin hyvä vetovoima puolestaan tukee imagon kehitystä, joka taas vetää puoleensa uusia osaajia, houkuttelee uusia yrityksiä ja käynnistää uusia prosesseja, jotka vahvistavat imagoa. Yksikään kaupunki ei pysy itsestään positiivisessa kehityskulussa vaan kehitys edellyttää aktiivista tulevaisuuteen suuntautuvaa kehittämisotetta. Vahvasti positiivisessa kehityskulussa kehittämistoiminta on mahdollista perustaa perusasioiden hiomiseen entistä paremmalle tasolle ja uusien, tulevaisuuden kannalta tärkeiden keihäänkärkien luomiseen. Uusien keihäänkärkien luominen vahvistaa kehityskulussa pysymistä ja auttaa kehityskulkua uhkaavien voimien tunnistamisessa ja eliminoimisessa. Positiivisessa kehityskulussa on panostettava erityisesti osaamiseen, koska tietoyhteiskunnassa ja globaalissa taloudessa yritysten kilpailukyvyn ytimessä on kyky luoda, hankkia ja soveltaa tehokkaasti uutta tietoa. Tätä ominaisuutta kutsutaan Tampereen elinkeinostrategiassa osaamisintensiivisyydeksi. Osaamisintensiivisyys ei rajoitu vain tietyn tyyppisiin yrityksiin, vaan osaamisintensiivisiä voivat olla niin suuret, keskisuuret kuin pienetkin yritykset teollisuudessa tai palvelualoilla. Yhtälailla julkiset organisaatiot ja kolmannen sektorin toimijat voivat olla osaamisintensiivisiä. Osaamisintensiivisyyttä voidaan arvioida ja lähestyä seuraavilla kriteereillä: organisaation ja sen henkilöstön jatkuva halu ja kyky oppia uutta ja kehittää omaa osaamistaan (kaikki yritykset ja organisaatiot koosta ja toimialasta riippumatta) toimintaympäristön seurantaherkkyys (kaikki yritykset ja organisaatiot koosta ja toimialasta riippumatta) yrityksissä on suuri T&K -panostus suhteessa liikevaihtoon, esimerkiksi bioteknologian yritykset 1 Ks. esim. Raunio, Mika & Linnamaa, Reija Asuin- ja elinympäristön laatu ja kaupunkiseutujen kilpailukyky. Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö. Sente-julkaisuja 9/2000; Raunio, Mika Osaajat valintojen kentällä. Helsingin, Tampereen, Turun, Jyväskylän, Porin ja Seinäjoen seutujen vetovoimaisuus virtaavassa maailmassa. Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö. Sente-julkaisuja 11/2001; Huovari, Janne & Kangasharju, Aki & Alanen, Aku Alueiden kilpailukyky. PTT:n raportteja no 176. Helsinki. 2 Ks. esim. Taloustutkimus Oy:n asuinviihtyvyyttä koskevat selvitykset ja vertailut viime vuosilta.

4 4 kilpailukyvyn ydin on korkeatasoisessa ja vaikeasti jäljiteltävässä tuoteteknologiassa, esimerkiksi gsm-puhelimet ja kallioporakoneet kilpailukyvyn ydin on korkeatasoisessa ja vaikeasti jäljiteltävässä tuotantoteknologiassa, esimerkiksi erikoispaperien valmistus henkilökunnan korkea koulutustaso, esimerkiksi suunnittelutoimistot organisaatiolla on läheinen yhteistyö tutkimuslaitosten kanssa, esimerkiksi uudet tutkimuslähtöiset yritykset organisaatiolla on kyky tuottaa uusia teknologisia, sosiaalisia ja liikkeenjohdollisia innovaatioita, esimerkiksi franchising. Osaajalla tarkoitetaan tässä yhteydessä ihmistä, joka on ammattitaitoinen ja jatkuvasti halukas kehittämään omaa osaamistaan. Osaaja on yleensä koulutettu ja hänen osaamiselleen on laajasti kysyntää. Peruslähtökohtana on näkemys nopeasta muutoksesta ja tätä muutosta hallitsevien ja organisaation toimintaa siihen sopeuttavien yksilöiden tärkeydestä organisaation kilpailukyvylle. Osaaja voi olla yksittäinen asiantuntija yrityksen T&K-osastolla, lääkäri tai sairaanhoitaja, opettaja, ohjelmoija tai palvelualan ammattilainen. Vastaavasti nykyaikaiseen teknologiakäsitteeseen kuuluvat tuotantoteknologioiden lisäksi esimerkiksi modernit palvelukonseptit. 1.2 Strategiamenetelmä ja laadintaprosessi 1990-luvun lopulla Tampereella aloitettiin kokonaisvaltaisen elinkeinopolitiikan kehittäminen. Kaikem paree Tampere strategiassa on korostettu kokonaisvaltaisen elinkeinopolitiikan keskeisiä asioita: laadukasta asuin- ja elinympäristöä, koulutetun ja osaavan työvoiman saatavuutta, vetovoimaista yritysten toimintaympäristöä sekä verkostoja ja yhteistyötä. Tampereen elinkeinostrategia on kaupungin toimintastrategia, joka täsmentää ja syventää Kaikem paree Tampere strategiassa esitettyjä Tampereen kehittämisen linjauksia. Myös elinkeinostrategiassa sovelletaan muiden toimialojen tapaan tasapainoisen onnistumisen menetelmää, Balanced Scorecard mallia 3. Elinkeinostrategia laadittiin avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa, joita olivat yritykset ja elinkeinoelämän järjestöt, teknologian siirto-organisaatiot ja muut strategiset yhtiöt, yliopistot ja oppilaitokset, kaupunkiseudun muut kunnat, Pirkanmaan TE-keskus, Pirkanmaan liitto sekä muut keskeiset paikalliset, seudulliset ja alueelliset toimijat. Laadintaprosessista, aineiston keruusta ja kirjoitustyöstä on vastannut Tampereen yliopiston Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö, Sente. Strategian laadinta alkoi joulukuussa Keväällä 2002 järjestettiin kolme työseminaaria (14.2., ja 30.5.), joissa pohdittiin ja määriteltiin visiota, kriittisiä menestystekijöitä ja elinkeinopoliittisia suuntaviivoja yhdessä keskeisten sidosryhmien edustajien kanssa. Strategian laadintaprosessin yhteydessä pidettiin myös avoin keskustelutilaisuus. Elinkeinostrategiasta käytiin lähetekeskustelu kaupunginhallituksessa Strategiasta pyydettiin kirjallinen lausunto vaikuttavuuden kannalta keskeisiltä sidosryhmiltä ja yhteistyötahoilta. Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi strategian Tätä strategiaa on uudistettu vuonna 2003 vuoden 2004 tavoitteita vastaavaksi. Uudistetun strategian elinkeinolautakunta päätti antaa kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. 3 Tasapainoisen onnistumisen menetelmä TAON, teoksessa Määttä Seppo-Ojala Timo: Tasapainoisen onnistumisen haaste johtaminen julkisella sektorilla ja Balanced Scorecard, HAUSin julkaisut

5 5 Kaupungin hallitus hyväksyi uudistetun elinkeinostrategian Osaamis- ja elinkeinolautakunta hyväksyi tarkistukset elinkeinostrategiaan Muutosten suunnat ja kilpailukykyajattelun perusteet Elämme yhteiskunnallista murrosvaihetta tai ainakin sen alkuvaihetta. Näin uskotaan varsin yleisesti. Vaikka uuden yhteiskunnallisen kehitysvaiheen nimestä, keskeisistä kehityskuluista tai muutoksen ajankohdista ei olekaan syntynyt yhtä hallitsevaa näkemystä, vallitsee varsin laaja yksimielisyys siitä, että merkittävä muutos tai uuden käsitteistön muotoutuminen on tapahtumassa. Muutoksen suunta heijastuu siinä, että useimpiin uutta kehitysvaihetta kuvaaviin termeihin liittyy ajatus informaation, tiedon, teknologian, osaamisen ja oppimisen merkityksen kasvusta. Koska samalla erilaiset rajat heikkenevät, taloudelliseen kehitykseen vaikuttavat aiempaa enemmän ensisijaisesti globaali tai vähintäänkin ylikansallinen yhdentyminen ja kilpailu. Samanaikaisesti myös paikallisista ratkaisuista ja aloitteellisuudesta on tullut entistä kriittisempi kilpailutekijä. Myös paikallisen osaamisen ja innovaatiokyvykkyyden merkitys on korostunut. Taloudellisen kilpailun painopiste on siirtymässä hinta-, laatu- ja toimitusaikatekijöistä tuotteiden ja palveluiden innovatiivisuudesta kilpailemiseksi. Kilpailun kiristyessä myös kaupunkiseudut joutuvat entistä tarkemmin analysoimaan kilpailukykyisyyttään yritysten sijaintipaikkana ja asukkaiden elinympäristönä. Niukat resurssit tulisi kyetä kohdentamaan entistä tehokkaammin, samalla kun toimintatapoja pitäisi uudistaa jatkuvasti kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja kehittämiseksi. Tietoyhteiskuntakehitys ja globalisaatio muuttavat alueellisen kehittämisen luonnetta siirtämällä painopisteen erilaisista interventioista ja subventioista kilpailukyvyn kehittämiseen. Organisaatioiden kilpailukyky korostuu, sillä erilaiset informaatio-, teknologia- ja pääomavirrat liikkuvat dynaamisesti ja ohjautuvat niihin paikkoihin, joissa mahdollisuudet vaikuttavat parhailta. Yleiset elinkeinopolitiikkaa muuttavat kehityskulut on mahdollista tiivistää seuraavasti: Kehittyneet taloudet ovat siirtymässä teollisesta yhteiskunnasta jälkiteolliseen yhteiskuntaan, jota varsin yleisesti kutsutaan tietoyhteiskunnaksi. Eräs keskeinen tietoyhteiskuntaa määrittävä piirre on tiedon muodostuminen tärkeimmäksi tuotannontekijäksi. Yhä yleisemmin kilpailukykyisyyden uskotaan riippuvan kyvystä tuottaa, prosessoida ja soveltaa tehokkaasti informaatiota ja tietoa. Näin kilpailukyvyn kehittämisen avainteemoiksi ovat nousseet osaaminen, oppiminen ja innovatiivisuus. Samalla hallinnollisia ja toiminnallisia rajoja ylittävän verkostomaisen yhteistyön merkitys on kasvanut. Globalisoituvalle taloudelle on ominaista kansainvälisten, kansallisten ja paikallisten toimintojen limittyminen uudella tavalla. Aiemmin rajat alueiden, instituutioiden, sektoreiden ja organisaatioiden välillä määrittivät toimijoiden paikan ja aseman. Nyt kaupunkiseutujen ja organisaatioiden aseman määrittävät entistä useammin niiden osaaminen ja kyky jatkuvasti kehittää omia toimintoja. Kaupunkien kehittämisessä painopiste on siirtynyt erilaisista interventioista ja subventioista kilpailukyvyn kehittämiseen. Samalla kilpailukyvyn käsite on laajentunut perinteisestä yksinomaan yritysten kilpailukykyä korostavasta näkökulmasta kokonaisvaltaista näkemystä korostavaan suuntaan. Paikallisen toimintaympäristön ja kilpailukyvyn merkitys kasvavat. Kaupunkiseutujen strategiseksi haasteeksi on noussut oman roolin löytäminen globaaleissa verkostoissa. Käytännössä haasteena on luoda valituilla aloilla sellainen paikallinen toimintaympäristö, joka tarjoaa sekä yrityksille että osaaville ihmisille mahdollisuuksia luoda omaa tulevaisuuttaan.

6 6 Osaamisen ja innovatiivisuuden mukana inhimillisten resurssien eli osaavien ihmisten merkitys on korostunut niin yritysten kuin kaupunkiseutujenkin kehityksessä. Samalla asuin- ja elinympäristön laadun merkitys on kasvanut. Kaupunkiseutujen tulisi tukea teknologisen kompetenssin kehittymistä eli eri organisaatioiden kykyä hallita ja kehittää juuri niiden omien toimintojen kannalta tärkeitä teknologioita. Toiseksi kaupunkiseutujen tulisi tukea organisaatioiden kykyä integroida uudet teknologiat strategioihinsa. Kolmanneksi tulisi tukea oppimiskyvyn kehittymistä eli kykyä jatkuvasti kehittää ja uudistaa toimintoja siten, että uusin informaatio markkinoista ja teknologian kehittymisestä välittyisi toimintaan. Näistä lähtökohdista kaupunkiseutujen kilpailukyky voidaan määritellä kyvyksi 4 nivoa kaupunkiseutu toimijoineen mahdollisimman vahvasti kiinni mahdollisimman hyviin verkostoihin ylläpitää ja kehittää asukkaiden elämän laadun edellytyksiä kuten palveluita, koulutusta ja asuinympäristöä houkutella alueelle uusia, omilla markkinoillaan kilpailukykyisiä yrityksiä luoda sellaiset toimintaedellytykset, että alueella jo toimivien yritysten on mahdollista ylläpitää omaa kilpailukykyään ja kehittää sitä edelleen. Tampereen kehitykselle on siis olennaista vahvistaa kaupungin kilpailukykyä, mutta tämän lisäksi tulisi luoda kilpailuetuja eli sellaisia tekijöitä, joiden avulla on mahdollista erottua muista kaupunkiseuduista. Kilpailukyky ja kilpailuetu ovat joka tapauksessa toisiinsa kytkeytyneitä termejä. Kilpailukyky voidaan yleisesti määritellä sellaiseksi ominaisuudeksi, jolla Tampere pystyy osallistumaan kilpailuun itselleen tärkeistä asioista. Tampereen elinkeinostrategiassa kilpailukyky tarkoittaa erityisesti kykyä vetää puoleensa ja juurruttaa yritystoiminnalle tärkeitä asioita Tampereelle. Saavuttaakseen kilpailuetua Tampereella tulisi siis olla myös sellaisia ominaisuuksia, joiden avulla sen on mahdollista menestyä kilpailussa paremmin kuin muut. Tähän asti Tampere on saavuttanut kilpailuetua rohkeasta päätöksenteosta ja rohkeista panostuksista, korkeatasoisesta osaamisesta, uudistumiskykyisestä teollisuudesta sekä laadukkaasta asuin- ja elinympäristöstä. Yleistäen Tampere on kilpailukyinen, jos se vetää puoleensa kaupungin strategisille klustereille ja muille toimialoille tärkeitä informaatio-, teknologia-, pääoma-, kulttuuri-, ihmis- ja organisaatiovirtoja. Siten kaupunki mahdollistaa asukkaiden elämän laadun ja elintason ylläpidon ja kehittämisen sekä innovatiivisen toimintaympäristön luomisen kaupunkiseudun yritysten kilpailukyvyn kehittämiseksi. 3 Toiminta perustuu kokonaisvaltaiseen elinkeinopolitiikkaan Tampereen kaupunkiseudun elinkeinostrategiaa toteutetaan kokonaisvaltaisen elinkeinopolitiikan avulla. Kokonaisvaltaisuus viittaa siihen, että niin elinkeinojen kehittyminen kuin yritysten ja osaavien ihmisten sitoutuminen Tampereen kaupunkiseudulle edellyttää monenlaisia toimenpiteitä, joita ei voida tarkastella ainoastaan yksittäin, ja että kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa. Kaikkia tarvittavia toimenpiteitä ei välttämättä mielletä perinteisessä mielessä edes elinkeinopoliittisiksi. Kokonaisvaltaisessa elinkeinopolitiikassa kaupunkiseutua ja sen eri toimintoja ja niiden kehittämistä tarkastellaan siis elinkeinopolitiikan näkökulmasta. Elinkeinopolitiikkaa ei toteuteta vain yhdellä 4 Sotarauta, Markku & Linnamaa, Reija Kaupunkiseudun elinkeinopolitiikka ja prosessien laatu. Tampere, Turku, Oulu, Seinäjoki, Vammala ja Parkano benchmarking-vertailussa. Tampereen yliopisto, Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos. Sarja A, 19.

7 7 kunnallisen toiminnan osa-alueella tai toimialalla, vaan läpäisyperiaatteella lähes kaikissa kuntien toiminnoissa. Kokonaisvaltainen elinkeinopolitiikka koostuu kymmenestä eri osa-alueesta, jotka liittyvät yritysten toimintaedellytyksiin, ihmisten elämisen edellytyksiin, viestintään sekä toimialojen ja uusien yritysten kehittämiseen. Kokonaisvaltaisen elinkeinopolitiikan lähtökohta on sama kuin valtakunnallisen elinkeinopolitiikankin eli ajatus tiedosta, osaamisesta ja teknologiasta yritysten kilpailukyvyn tärkeimpinä lähteinä sekä pyrkimys kehittää yritysten toimintaympäristöä ja -edellytyksiä ja vähentää markkinoiden toimintaongelmia. Tampereen kokonaisvaltaisen elinkeinopolitiikan elementit on esitetty kuvassa 1. KUVA 1. Tampereen kokonaisvaltaisen elinkeinopolitiikan elementit Seuraavassa on kuvattu yksityiskohtaisemmin kokonaisvaltaisen elinkeinopolitiikan osa-alueita ja niiden sisältöä Tampereen kaupunkiseudulla. Kokonaisvaltaisen elinkeinopolitiikan eri elementtien kehittämisen johtavia periaatteita havainnollistetaan Tampere Unitedin mestaruuden (2001) kunniaksi jalkapalloaiheisilla esimerkeillä. 3.1 Infrastruktuuri - yritysten fyysinen toimintaympäristö Johtava periaate: Hyvä joukkue ja hyvät pelaajat ansaitsevat hyvän stadionin ja kentän sekä muut puitteet. Hyvät fyysiset puitteet vetävät puoleensa hyviä valmentajia ja hyviä pelaajia. Osana kokonaisvaltaista elinkeinopolitiikkaa infrastruktuurilla tarkoitetaan yritystoiminnalle olennaista fyysistä toimintaympäristöä. Yritysten fyysinen toimintaympäristö koostuu muun muassa kaavoista, tonteista, toimitiloista, energian ja veden saannista, liikenneyhteyksistä sekä tietoliikenneyhteyksistä. Tietoliikenneyhteydet ovat nousemassa keskeiseen asemaan tietoyhteiskunnassa. Tampereen kaupunkiseudulla liikenneyhteyksien osalta keskeisiä kehittämiskohteita ovat läntisen ohitustien rakentaminen, muiden ruuhkia aiheuttavien väylien sekä lentokentän ja lentoyhteyksien

8 8 kehittäminen. Tampereen toimintaympäristö on kansainvälinen ja kansainvälistyy jatkuvasti. Tämä luo tarpeita lentoliikenteen kehittämiseksi siten, että Tampereelta on mahdollisimman paljon suoria lentovuoroja keskeisille risteyskentille Euroopassa. Tällä hetkellä liikenne toimii Kööpenhaminaan, Tukholmaan, Lontooseen, Hahniin ja Riikaan. Lisäksi lentoliikenteen mahdollisuudet ja toimivuus ovat selkeitä imagokysymyksiä. Myös matkakeskushanke vahvistaa Tampereen logistista asemaa. Tietoliikenneyhteydet ovat pääsääntöisesti hyviä. Lisäksi ne ovat selvästi markkinoiden piirissä olevia asioita. Tulevaisuudessa tavoitteena on myös ylläpitää kansainvälisesti arvioituna korkeatasoinen tietoliikenneinfrastruktuuri. Infrastruktuurin kehittämisessä Tampereen on onnistuttava pitämään yritystoiminnan kannalta keskeiset perusasiat kunnossa vastaamaan yritysten kysyntään kaavoitus- ja tonttipolitiikalla poistamaan logistisia pullonkauloja, parantamaan ruuhkaisia väyliä, keskustapysäköintiä, saavutettavuutta, huoltoajon toimivuutta kehittämään lentoliikennettä pitämään veroprosentit, taksat ja maksut kilpailukykyisinä. 3.2 Inhimilliset voimavarat Johtava periaate: Yksikään joukkue ei menesty ilman loistavia yksilöitä Inhimillisillä voimavaroilla kaupungin kilpailukykytekijänä tarkoitetaan laajasti ottaen alueella asuvia, opiskelevia ja työssäkäyviä ihmisiä. Inhimillisten voimavarojen merkitys korostuu, koska yritykset sijaitsevat tulevaisuudessa sellaisilla kaupunkiseuduilla, joilla yritysten avainhenkilöiden ja yritysten tarpeet kohtaavat sopivalla tavalla. Inhimilliset voimavarat liittyvät Tampereen kaupunkiseudun kykyyn tarjota yrityksille osaavaa ja koulutettua työvoimaa. Yritysten tärkeimmäksi pääomaksi on noussut inhimillinen pääoma eli osaava, innovatiivinen ja korkeasti kouluttautunut työvoima. Yritysten menestyminen perustuu siis entistä enemmän ihmisiin, niin palvelualalla kuin teollisuudessakin. Niinpä yritykset hakeutuvat yhä useammin sinne, missä on saatavissa osaavaa työvoimaa. Työvoiman laadullisten tekijöiden rinnalla tärkeässä asemassa ovat työvoimakustannukset. Tietoyhteiskunnassa yhä tärkeämpään asemaan ovat kuitenkin nousseet työvoiman osaaminen ja työntekijöiden pysyvyys, joihin vaikuttavat työpaikan ohella erityisesti kaupunkiseudun tarjoama asuin- ja elinympäristön laatu. Tärkeä inhimillisiin voimavaroihin liittyvä tekijä on kaupunkiseudun koulutusjärjestelmän kyky kouluttaa sellaisia ihmisiä, joilla on hyvät valmiudet toimia globaalissa tietoyhteiskunnassa eli kyky kouluttaa oppimaan jatkuvasti uusia taitoja ja tietoja. Osaavan työvoiman saatavuus on tällä hetkellä yksi tärkeimmistä yritysten sijoittumiseen vaikuttavista tekijöistä. Osaavasta työvoimasta on jo puutetta monilla nopeasti kasvavilla kaupunkiseuduilla ja tietyillä toimialoilla. Tampereella onkin huolehdittava siitä, että tarjolla on niin ammatillisella toisella asteella kuin korkea-asteellakin monipuolista ja laadukasta sekä määrältään ja sisällöltään oikein mitoitettua koulutusta. Toisaalta osaavan työvoiman sijoittumiseen vaikuttavat perinteisesti hyvät

9 9 paikalliset työmarkkinat eli osaajat sijoittuvat sinne, missä eniten on tarjolla sopivia työpaikkoja. Tällöin työn laatu korostuu. Mika Raunion 5 tutkimusten mukaan osaajia vetää puoleensa erityisesti niin kutsuttu luova ongelmanratkaisuympäristö eli laadukas innovaatioympäristö. Käytännössä tällainen ympäristö tarkoittaa haasteellisia työtehtäviä ja mahdollisuuksia uuden oppimiseen ja oman osaamisen kehittämiseen. Koska kaikille aloille ei ole mahdollista luoda huippuluokan innovaatioympäristöä, on elinkeinopolitiikan kärjen keskityttävä muutamaan klusteriin. Osaavan työvoiman saatavuus tulee todennäköisesti aiheuttamaan ongelmia jo lähitulevaisuudessa kaikilla toimialoilla, niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Tällöin tärkeäksi tulee myös ulkomaalaisten osaajien houkuttelu ja juurruttaminen Suomeen. Tampereen on kyettävä nostamaan profiiliaan paitsi suomalaisten myös ulkomaalaisten osaajien silmissä. Raunion mukaan ulkomaalaisten osaajien mielestä Suomen vetovoimatekijöitä ovat perheystävällisyys, hyvät julkiset palvelut sekä mielenkiintoiset ja haastavat työtehtävät kärkialoilla. Toisaalta sellaiset kansalliset pullonkaulat kuin alhaiset palkat, korkea verotus, pienet työmarkkinat ja Suomen yleinen tuntemattomuus maailmalla ovat vakavia esteitä myös paikallisesti. Tampereen kaupunkiseudun on jatkossa kyettävä itse kouluttamaan osaajia, luomaan osaajia puoleensavetävä paikallinen toimintaympäristö sekä rakentamaan yhdessä valtion, yritysten ja muiden kaupunkien kanssa sellaisia konsepteja, jotka vetävät puoleensa ulkomaisia osaajia. Oman koulutustoiminnan tiivistämisessä jo olemassa olevien koulutuspalvelujen rinnalla on paikallisten yritysten ja Tampereen kauppakamarin ideoima ja käynnistämä Koulutusinstituuttiprojekti hyvä esimerkki toimenpiteestä, jolla ennakoidaan tulevia osaavan henkilöstön saatavuuteen liittyviä tarpeita ja nostetaan osaamisen tasoa. Koulutusinstituutti on yrityslähtöinen toimintamalli, jonka tarkoituksena on koota ja räätälöidä juuri kysynnän mukaiset koulutuspaketit ja opetusohjelmat yritysten henkilöstölle ja johdolle. Toiminnan rahoittajina ovat yritykset ja Pirkanmaan TE-keskus. Projekti kertoo myös laajasta yhteisestä näkemyksestä, joka on eri osapuolilla koskien osaavan työvoiman merkityksellisyyttä. Työllisyyden parantamiseksi inhimilliset voimavarat on saatava nykyistä laajemmin työmarkkinoiden käyttöön. Tämä edellyttää lisäponnistuksia erityisesti rakenteellisen työttömyyden osalta. Esimerkkinä tästä on alussa oleva Tampereen kaupungin vetämä Työn tiet hanke. Inhimillisten resurssien kehittämisessä Tampereen on onnistuttava turvaamaan osaavan työvoiman saatavuus sekä yrityksissä että julkisissa organisaatioissa vahvistamaan ja laajentamaan eri alojen innovaatioympäristöjä luomaan ulkomaalaisille huippuosaajille vetovoimatekijöitä toimimaan aktiivisessa yhteistyössä korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa kehittämään kaupungin omia koulutuspalveluja siten, että ne tukevat yritysten ja koko kaupunkiseudun kehittymistä. 5 Raunio, Mika & Linnamaa, Reija Asuin- ja elinympäristön laatu ja kaupunkiseutujen kilpailukyky. Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö. Sente-julkaisuja 9/2000; Raunio, Mika Osaajat valintojen kentällä. Helsingin, Tampereen, Turun, Jyväskylän, Porin ja Seinäjoen seutujen vetovoimaisuus virtaavassa maailmassa. Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö. Sente-julkaisuja 11/2001.

10 Toimialojen ja klusterien kehittäminen Johtava periaate: Tampereen uudet kärkinimet voivat syntyä missä lajissa tahansa, jos yleiset puitteet ovat kunnossa ja jos motivaatio kehittää omaa osaamista on korkealla. Huippujen kehittyminen tarvitsee laajan kasvualustan ja tehokkaan junioritoiminnan. Toimialojen ja klusterien kehittäminen tarkoittaa yritysten osaamisen kehittämistä toimialasta tai klusterista riippumatta. Tampereen kilpailukyvyn kehittämisessä tämä on tärkeää, koska kaupunkiseudulla jo toimiva yritystoiminta on ratkaisevassa asemassa myös Tampereen tulevassa kehityksessä. Osaamisintensiivisten palveluyritysten - knowledge intensive business services, KIBS - laadun ja määrän on todettu vaikuttavan positiivisesti sekä jo toimivien yritysten että uusien klusterien kehittymiseen. Pula osaavasta työvoimasta koskettaa lähitulevaisuudessa lähes kaikkia toimialoja. Myös perinteisten alojen ammattilaisten, esimerkiksi talotekniikka- ja metallialan osaajien saatavuus tulee aiheuttamaan ongelmia. Kyseessä on ensisijaisesti monien toimialojen huono imago: kädentaitoja vaativia töitä ei pidetä yhtä seksikkäinä kuin esimerkiksi kännykän valmistusta. Erilaisin paikallisin ja valtakunnallisin toimenpitein on mahdollista pyrkiä vaikuttamaan näiden toimialojen imagon parantamiseen. Myös yritykset itse pystyvät vaikuttamaan monin eri tavoin oman alansa imagoon ja vetovoimaisuuteen. Toimialojen ja klusterien kehittämisessä ydinstrategiana on pitää yritysten yleiset toimintaedellytykset kunnossa, kehittää sisäistä yrittäjyyttä yrittäjyyskasvatuksella, tukea uuden yritystoiminnan syntymistä sekä edistää yritysten strategisen osaamisen kehittymistä tulevaisuuden yrittäjyys -konseptin mukaisesti (ks. liite 1). Tampereen kaupunkiseudulla syntyy suhteellisen paljon uusia yrityksiä. Uusien yritysten nettolisäys on viime vuosina ollut kuitenkin melko vähäistä. Alkavan yritystoiminnan ja yrittäjyysilmapiirin edistämiseen tarvitaan edelleenkin toimenpiteitä. Ajankohtainen haaste on ikääntyneiden yrittäjien yritystoiminnan jatkoedellytysten turvaaminen. Tampereella pidetään huolta siitä, ettei yrityksen perustaminen kaadu ainakaan perustamisrutiineihin ja liikeidean arvioinnin puutteeseen. Ensimetrissä autetaan vuosittain yli 2000 yrittäjäksi aikovaa. Tutkimus- ja teknologiakeskeisen uuden liiketoiminnan kehittämiseen on Tampereella hyvät edellytykset. Tampereella panostetaan vaativan tuotekehityksen tukemiseen ja innovaatioiden kaupallistamiseen. Tietointensiivisen yritystoiminnan alkuun saattamisessa auttavat muun muassa kaupungin strategiset yhtiöt, kukin osaamisalueensa mukaan. Myös etampere ohjelma vahvistaa osaamisperustaa ja synnyttää uutta ja uudenlaista yritystoimintaa. Myös elinkeinokeskus teettää tarvittaessa toimialakohtaisia kehitystarveselvityksiä. Niiden teemana voivat olla esimerkiksi uuden teknologian tai toimintatapojen soveltamismahdollisuudet perinteisillä toimialoilla. Erään tällaisen selvityksen tuloksena Tampereelle on syntynyt Tevanake- Innovaatiokeskus (tekstiili-, vaatetus-, nahka- ja kenkäalat). Elinkeinokeskus yhteistyökumppaneineen on selvittänyt myös sähköisen liiketoiminnan edellytyksiä perinteisten toimialojen pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Klustereiden ja toimialojen kehittämisessä Tampereen on onnistuttava luomaan sujuva ja luottamuksellinen yhteistyö kaupungin ja yritysten välillä

11 11 auttamaan yrityksiä osaamistason nostamisessa edistämään yrittäjyyttä ylläpitämään kaupungin kykyä vastaanottaa uusia yrityksiä luomaan yritysten kehittymistä tukeva innovaatioympäristö yhdessä kaupunkiseudun muiden kuntien kanssa edistämään korkeakoulujen ja yritysten välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. 3.4 Strategisten klusterien kehittäminen Johtava periaate: Yhdelläkään kaupunkiseudulla ei ole mahdollista pelata kaikkia mahdollisia pelejään huipulla. Siksi pitää valita ne pelit, joissa halutaan olla maailman kärjessä. Samalla tulee kuitenkin herkästi seurata toimintaympäristön muutosta ja nousussa olevia yllättäviäkin lajeja ja tähtiä. Vahvoihin painopistealueisiin panostamalla saadaan globaalisti kilpailukykyistä yritystoimintaa, joka synnyttää investointi- ja kulutuskysyntää ja edelleen hyvinvointia Tampereen alueelle. Klustereiden osana toimivat alihankintayritykset vahvistuvat ja myös uusien palveluyritysten tarve kasvaa. Työpaikkoja syntyy näin ollen lisää myös varsinaisten painopistealojen ulkopuolelle. Vahvuuksiin panostava elinkeinopolitiikka saa aikaan positiivista kierrettä ja on samalla parasta mahdollista työllisyyspolitiikkaa. Tampereen kaupunkiseudun tulevaisuudelle strategiset klusterit ovat erityisen merkittäviä. Strategisten klusterien kehittäminen perustuu Tampereen seudun osaamiskeskusohjelmaan ja sen yhteydessä tehtyihin valintoihin. Tampereen seudun osaamiskeskusohjelma on strateginen ohjelma, joka osaltaan täsmentää ja toteuttaa elinkeinostrategiaa ja kaupungin strategiaa. Strategisia klustereita ovat koneenrakennus ja automaatio, informaatio- ja kommunikaatioteknologia, terveysteknologia, viestintä- ja mediapalvelut sekä osaamisintensiiviset yrityspalvelut. Näiden lisäksi strategisiin klustereihin kuuluu myös matkailu. Matkailustrategia osaltaan täsmentää ja toteuttaa elinkeinostrategiaa ja kaupungin strategiaa. Tässä yhteydessä klusteri ymmärretään taloudellisten toimijoiden muodostamaksi tiheäksi verkostoksi, jossa toimijat toimivat kiinteässä yhteistyössä ja niillä on intensiivisiä vaihtosuhteita keskenään. Osaamiskeskusohjelman käytännön toteutuksesta ja strategisten klusterien kehittämisestä vastaavat pääasiassa Tampereen Teknologiakeskus Oy (koneenrakennus ja automaatio sekä informaatio- ja kommunikaatioteknologia), Finn-Medi Tutkimus Oy (terveysteknologia), Oy Media Tampere Ltd (viestintä ja mediapalvelut), Professia Oy (osaamisintensiiviset yrityspalvelut), Suomen Matkailun Kehitys Oy (matkailu) sekä yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Tulevaisuuden ydinkysymys liittyy uusiin, nouseviin klustereihin. Yksi näkyvissä oleva ja kiinnostava alue on bioalan yhdistäminen Tampereen vahvojen alojen kehitykseen. Uusia mahdollisuuksia tarjoaa myös uusmediaan liittyvä sisällöntuotanto, jota tukee alueen vahva ICT -osaaminen. Myös uuden terveysteknologian hyödyntämiseen liittyvät hoivapalvelut ovat tulevan kehityksen kannalta tärkeä alue, varsinkin jos syntyy vientiin kelpaavia palveluja ja teknologiaa yhdistäviä konsepteja. Kulttuurin ja viihteen tulevaisuuden menestystekijäksi taas on nousemassa elämyksellisyys. Näin ollen kiinnostava kysymys on, miten informaatioteknologia, sisällöntuotanto, viihde sekä kulttuuri

12 12 sulautetaan elämysklusteriksi. Yksittäisten yritysten tapaan myös klustereiden on erikoistuttava sisäisesti omien erityisvahvuuksiensa mukaisesti. Teknologinen muutos on globalisaation myötä huomattavasti nopeutunut ja tuotteiden elinkaaret ovat merkittävästi lyhentyneet. Yritysten tuotestrategiaa leimaa yhä useammin pitkälle menevä erikoistuminen yhä kapeampiin asiakassegmentteihin. Yritysten sisällä tämä on merkinnyt tarvetta madaltaa hierarkioita ja lisätä erilaisia toimintojen ja yksiköiden välisiä, organisaation sisäisiä verkostoja, jotta ulkoa tuleviin signaaleihin ja avautuviin mahdollisuuksiin kyetään vastaamaan riittävän nopeasti. Uusiin tuotteisiin on entistä enemmän integroitu erilaisia teknologioita, jotka usein pohjautuvat tieteelliseen tutkimukseen. Tällaisen osaamisen hallinta yksin on mahdotonta jopa suurille yrityksille. Näin erilaiset tuotantoon, tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä markkinointiin liittyvät verkostot ja yhteistyösuhteet yritysten välillä ovat aiempaa tärkeämpiä. Samalla myös yritysten yhteistyö osaamisen tuottajien kanssa on lisääntynyt. Näitä yhteistyökumppaneita ovat julkiset ja yksityiset tutkimuslaboratoriot sekä yliopistot. Näistä lähtökohdista innovaatiojärjestelmän tehostaminen nousee keskeiseen asemaan. Innovaatiojärjestelmällä tarkoitetaan taloudellisesti käyttökelpoisen tietämyksen tuottamiseen, levittämiseen ja käyttöön osallistuvia erilaisia toimijoita ja näiden välisiä vuorovaikutussuhteita. Tampereen tulee siis jatkossakin kyetä kehittämään innovaatiojärjestelmää siten, että se tukee strategisten klustereiden kehitystä. Näin ollen strategiana on tehdä palvelurakenteesta ja palveluista yrityksille ja yrittäjille helposti lähestyttäviä ja hahmotettavia, nopeita ja joustavia. On myös varmistettava, että palveluja tarjoavien organisaatioiden resurssit ovat riittävät suhteessa niiden tehtäviin. Palveluja tarjoavien organisaatioiden on lisäksi edelleen tarkennettava ja terävöitettävä omaa ydinosaamistaan, jotta turhaa päällekkäistä työtä voidaan välttää ja yhteistyötä kyetään tehostamaan. Pirkanmaan innovaatiojärjestelmän osia ovat: teknologiakeskukset (Hermia ja Finn-Medi) teknologian siirtoyhtiöt (Teknologiakeskus Hermia Oy, Hermian yrityskehitys Oy, Tuotekehitys Oy Tamlink, Finn-Medi Tutkimus Oy ja Oy Media Tampere Ltd) kehittämistoiminnan rahoittajat (Pirkanmaan TE-keskus, TEKES, Finnvera Oyj ja niin edelleen) pääomasijoittajat (Pikespo, Tasku ja Sentio) yliopistot ja tutkimuslaitokset (TTY, TaY, Tays, VTT ja UKK-instituutti) ammattikorkeakoulut (Tampereen ammattikorkeakoulu ja Pirkanmaan ammattikorkeakoulu) ammatilliset oppilaitokset (Tampereen ammattiopisto ja Pirkanmaan Taitokeskus) täydennyskouluttajat (Edutech, Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus, Tampereen aikuiskoulutuskeskus ja niin edelleen) alueen kehittäjät (Pirkanmaan liitto ja kuntien elinkeinoyksiköt) uuden yritystoiminnan kehittäjät (Ensimetri, Tampereen Seudun Osuustoimintakeskus ja yrityshautomot) toimintaympäristöjen kehittäjät (Tampere Science Parks Oy) Strategisten klustereiden kehittämisessä Tampereen on onnistuttava ylläpitämään ja kehittämään sellainen toimintaympäristö, jossa terveysteknologia klusteriin kuuluvien organisaatioiden on mahdollista kehittyä oman alansa kansainväliseen kärkeen

13 ylläpitämään ja kehittämään sellainen toimintaympäristö, jossa koneenrakennus ja automaatio klusteriin kuuluvien yritysten on mahdollista pysyä kansainvälisessä kärjessä ja selviytyä suurten ikäluokkien eläkkeellejäämisestä ylläpitämään ja kehittämään sellainen toimintaympäristö, jossa informaatio- ja kommunikaatioteknologia klusteriin kuuluvien yritysten on mahdollista kasvaa myös tulevaisuudessa ylläpitämään ja kehittämään sellainen toimintaympäristö, jossa viestintä- ja mediapalvelut toimialoihin kuuluvien organisaatioiden on mahdollista kehittyä oman alansa kansainväliseen kärkeen luomaan sellainen toimintaympäristö, joka tukee osaamisintensiivisten yrityspalveluyritysten kehitystä ja keskinäistä verkostoitumista ylläpitämään ja kehittämään Tampereen vetovoimaa matkailu- ja messukaupunkina kehittämään jatkuvasti innovaatiojärjestelmää yhteistyössä muiden innovaatiojärjestelmän toimijoiden kanssa siten, että yritysten uusien teknologioiden, tuotteiden ja palvelujen kehittäminen ja kansainvälinen kaupallistuminen nopeutuisivat Asuin- ja elinympäristön laatu Johtava periaate: Koko elämä ei ole jalkapalloa. Niin pelaajat, valmentajat kuin joukkueenjohtokin viihtyvät siellä, missä hyvän elämän edellytykset ovat kunnossa. Yksinkertaistaen on mahdollista todeta, että aiemmin työvoima meni sinne missä oli työpaikkoja. Tietoyhteiskunnassa tästä suhteesta on tullut monisyisempi ja erityisesti korkeaa osaamista vaativilla aloilla yritykset hakeutuvat niille kaupunkiseuduille, joissa on kyseisen yrityksen tarvitsemaa osaavaa työvoimaa. Näin ollen tietoyhteiskunnassa tärkeämpään asemaan nousee osaavia ihmisiä puoleensa vetävien ja juurruttavien voimien vahvistaminen Tampereella. Asuin- ja elinympäristö on kiistatta hyvin tärkeä kilpailukyvyn osa. Sen avulla on mahdollista saavuttaa myös kilpailuetua suhteessa muihin kaupunkiseutuihin. Asuin- ja elinympäristö koostuu fyysisestä ympäristöstä kuten rakennetusta ympäristöstä ja luonnon ympäristöstä, toiminnallisesta ympäristöstä ja sen tarjoamista palveluista esimerkiksi terveydenhuolto, päivähoito, yleissivistävä koulutus, viihde- ja kulttuuripalvelut ja harrastusmahdollisuudet, taloudellisesta ympäristöstä eli elinkustannukset kuten palveluiden hinnat, asumiskustannukset, veroprosentti ja niin edelleen sekä sosiaalisesta ympäristöstä eli ihmisten välinen vuorovaikutus ja ne sosiaaliset verkostot, joissa ihminen päivittäin toimii. Asumisen laadulla on suuri merkitys ihmisten viihtyvyyteen ja kaupunkiseudun vetovoimaisuuteen sekä osaavien ihmisten juurruttamiseen Tampereen kaupunkiseudulle. Tällöin sellaiset kysymykset kuin onko kaupunkiseudulla tarjolla riittävästi monipuolisia, yksilöllisiä ja mielenkiintoisia asuinvaihtoehtoja sekä onko kaupungin keskusta viihtyisä asuin- ja vapaa-ajanviettopaikka nousevat myös elinkeinopolitiikan näkökulmasta keskeiseen asemaan. Monipuolisuuteen kuuluu esimerkiksi viihtyisä keskusta-asuminen, väljempi pientaloasuminen, asuminen rauhallisessa luonnonympäristössä, erilaisten omistusmuotojen mahdollistaminen sekä valintamahdollisuus hinnaltaan ja laadultaan eritasoisten asumismuotojen välillä. Tulevaisuudessa uusien asuntoalueiden suunnittelu ja rakentaminen vaatii yhä tiiviimpää kuntien välistä yhteistyötä, josta hyvänä esimerkkinä on Vuoreksen suunnittelu. Laadukkaan asumisen

14 14 osatekijöitä ovat myös kestävän kehityksen mukainen maankäytön suunnittelu, korkeatasoiset yhdyskuntatekniset palvelut kuten energia-, jäte- ja vesihuolto sekä asumisterveyteen ja elintarvikkeiden puhtauteen liittyvät palvelut. Hyvinvointipalvelujen ylläpidossa ja kehittämisessä merkittävässä asemassa ovat Tampereen kaupungin toimialat. Myös hyvinvointipalvelujen laatu nousee keskeiseen asemaan ihmisten juurruttamisessa Tampereelle. Hyvinvointipalvelut tarkoittavat ihmisten jokapäiväiseen elämään kuuluvia hyvinvointia luovia ja ylläpitäviä tekijöitä. Näitä ovat esimerkiksi terveydenhuollon palvelut, lasten päivähoito, yleissivistävä koulutus, viihde- ja kulttuuripalvelut sekä asuminen ja ympäristön puhtaus. Asuin- ja elinympäristöä tulee kehittää niin, että se vastaa osaamiseen ja innovatiivisuuteen perustuvan talouden haasteisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi päiväkodeissa erilaisia vaihtoehtoja kielissä ja opetusmenetelmissä sekä joustavuutta ajoissa. Myös peruskoulutuksessa on jatkettava kielimahdollisuuksien, pedagogiikkojen ja painotusvaihtoehtojen lisäämistä ja sisällön kehittämistä. Terveydenhuollon palveluiden on oltava laadukkaita ja nopeasti saatavilla. Lisäksi palveluita on järjestettävä kustannustehokkaasti, jotta verotus voidaan pitää kilpailukykyisenä. Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden merkitys vetovoimatekijänä kasvaa. Jotta esimerkiksi merkittävä kansainvälinen tai suomalainen yritys sijoittaisi Tampereelle tuotekehitysyksikön, edellyttää se usein yritystoimintaan suoraan liittyvien tekijöiden lisäksi kulttuuritarjontaa ja muita vapaa-ajan palveluita sekä trendikkäitä elämyspalveluita ja yhä useammin muilla kielillä kuin Suomen kielellä. On hyvin todennäköistä, että lähitulevaisuudessa erot kaupunkiseutujen kyvyssä järjestää asukkailleen laadukas asuin- ja elinympäristö tulevat kasvamaan. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että ihmiset kiinnittävät aiempaa enemmän huomiota niin julkisten kuin yksityistenkin palvelujen sekä elinympäristön laatuun ja kustannuksiin. Asuin- ja elinympäristön kehittäminen vaatii runsaasti resursseja, kun tavoitteet on asetettu korkealle. Toisaalta se myös juurruttaa ihmiset ja sitä kautta yritykset kaupunkiseudulle ja tuo tuloja. Kysymys on ennen kaikkea oikeasta mitoituksesta ja arvoista. Heikkenevän hyvinvoinnin noidankehä on joka tapauksessa huonoin vaihtoehto kaupungin kehittymiselle. Asuin- ja elinympäristön kehittämisessä Tampereen on onnistuttava tarjoamaan kysynnän mukaisia laadukkaita asuinmuotoja: asumisvaihtoehdoissa on kyettävä turvaamaan monimuotoisuus eli monipuoliset, yksilölliset ja mielenkiintoiset vaihtoehdot järjestämään kysyntää vastaavat, toimivat ja laadukkaat hyvinvointipalvelut yksin ja yhdessä kumppaneiden eli muiden kuntien ja yritysten kanssa luomaan vetovoimaisia kokonaisuuksia myös ulkomaalaisille osaajille: kaupunkiseudun tulee tarjota korkealaatuisten työ- ja uramahdollisuuksien lisäksi korkealaatuista asumista, koulutusta ja palveluita säilyttämään kilpailuetu liikennejärjestelmän toimivuudessa.

15 Viestintä Johtava periaate: Jos et tiedä, että on olemassa peli nimeltä jalkapallo, et sitä koskaan pelaa tai katso televisiosta. Tietoyhteiskunnassa ei ole pulaa informaatiosta. Informaation määrä on valtava, mutta ihmisten kapasiteetti käsitellä asioita on yhä edelleen rajallinen. Tämä osaltaan johtaa siihen, että ihmisten käsitykset erilaisiin ilmiöihin pohjautuvat useammin mielikuviin kuin todellisuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että myös elinkeinopolitiikassa korostuu viestinnän rooli. Vaikka Tampereen kokonaisvaltaisen elinkeinopolitiikan elementit olisivat miten hyvällä tasolla tahansa, mutta Tampereen kannalta keskeiset kohderyhmät eivät sitä tiedosta, eivät myöskään elinkeinopoliittiset linjaukset toteudu toivotulla tavalla. Viestinnän tavoitteena on tukea Tampereen kehittämistä ja vakiinnuttaa sen asemaa lisäten tunnettuutta ja uskottavuutta sekä rakentaen tietoisesti vahvaa, Tampereen omiin vahvuuksiin perustuvaa profiilia. Profiili heijastaa yhteistyö- ja kohderyhmien odotuksia ja vaatimuksia ja sen avulla Tampere erottuu positiivisesti kilpailijoistaan. Tampereen viestinnän tärkeimmät kohderyhmät elinkeinopolitiikan näkökulmasta ovat a) muualla Suomessa ja ulkomailla toimivat kaupunkiseudun strategisten painopistealojen yritykset, jotka ovat potentiaalisia Tampereelle sijoittujia tai potentiaalisia alueen tutkimuslaitosten ja yritysten yhteistyökumppaneita, b) opiskelupaikkaa valitsevat nuoret ihmiset, c) strategisten klustereiden kannalta merkittävät osaajat, d) sellaiset maailman huippua edustavat tutkijat, kehittäjät ynnä muut sellaiset, jotka toimivat Tampereen kannalta strategisilla aloilla, e) kansainväliset ja kansalliset pääomasijoittajat sekä f) kotimaiset ja ulkomaiset päättäjät ja muut vaikuttajat, jotka vaikuttavat kaupunkiseutua kiinnostavien resurssien jakoon. Oman tärkeän kohderyhmänsä muodostavat matkailijat ja matkailuorganisaatiot. Markkinointiviestinnän keinoja ovat esimerkiksi verkkomarkkinointi Internetissä, messuosallistumiset, julkaisujen ja painotuotteiden jakaminen sekä henkilökohtaiset esittelyt. Olennaista on, että erilaisia välineitä käytetään monipuolisesti ja että kaikilla kanavilla esitetään samat viestit. Elinkeinopolitiikkaan kuuluu myös muuta viestintää kuin markkinointiviestintä. Muuta viestintää on esimerkiksi matkailun tiedottaminen ja turistineuvonta, opastukset sekä esimerkiksi yrityksille lainsäädännön muutoksista tiedottaminen. Tiedotusta hoidetaan kaupungin yleisten viestintäperiaatteiden mukaan. Tampereen elinkeinopoliittisen viestinnän perusperiaate on, että viestitään niin tehokkaasti kuin mahdollista todellisista asioista juuri oikeille kohderyhmille. Tämän periaatteen taustalla on ajatus siitä, että imago ei synny tyhjillä markkinointikampanjoilla vaan todellisella toiminnalla ja siitä kertomisella oikeille kohderyhmille. Elinkeinopoliittinen viestintä on Tampereella edelleen hajanaista ja panostukset suhteellisen vaatimattomia. Tampere tehostaa elinkeinopoliittista viestintää sekä Suomessa että ulkomailla. Viestintä suunnataan täsmäkohteisiin. Esimerkkinä tällaisesta täsmämarkkinoinnista on jo käynnistynyt Invest In Tampere Region hanke (Invest Promotion). Sen tavoitteena on: lisätä alueen osaamisen kuten yritysten ja tutkijoiden kansainvälistä tunnettuutta saada kansainvälisiä huippuprojekteja alueen yrityksille ja tutkijoille houkutella ulkomaisia investointeja alueelle kaupallistaa tutkimustuloksia ja tuotteistaa uusia teknologioita

16 aktivoida olemassa oleva yhteistyöpotentiaali 16 Viestinnässä Tampereen on onnistuttava panostamaan siihen riittävästi tunnistamaan oikeat kohderyhmät ja löytämään juuri oikeat viestinnän kanavat heidän tavoittamisekseen luomaan selkeä viestintäkonsepti, joka vastaa kysymyksiin, ketkä viestittävät, kenelle viestitetään ja mitä kanavia käytetään. 3.7 Oppiminen Johtava periaate: Jalkapallo kehittyy jatkuvasti. Vaikka koko ajan vähän pelaisikin, mutta jos ei jatkuvasti opi peliä uudestaan, joukkue löytää itsensä pian divarista. Jalkapallo on oppimisprosessi. Kilpailukyvyn elementeistä tärkein mutta samalla vaikeimmin kuvattava on kaupunkiseudun oppimiskyky. Oppimisen merkitys on korostunut, koska jatkuvasti muuttuvan verkostomaisen toimintaympäristön hallinnan ja kaupunkiseudun kilpailukyvyn luomisen avaintekijöiksi ovat nousseet uuden tiedon sekä uusien innovaatioiden luominen ja omaksuminen kilpailijoita nopeammin. Tässä yhteydessä oppiminen määritellään uusien tietojen tai taitojen hankkimiseksi ja toimintaan sulauttamiseksi opiskelemalla ja hyödyntämällä aiempia kokemuksia ja neuvoja. Olennaista on toimijan oma ajatteluprosessi, jossa uudet tiedot ja taidot oivalletaan ja sisäistetään. Näin kokonaisvaltaisen elinkeinopolitiikan yhdeksi tärkeimmistä päämääristä nousee elinkeinopoliittisen ajattelun kehittyminen. Oppiminen viittaa siis ennen kaikkea uusien kompetenssien ja taitojen kehittämiseen eikä ainoastaan informaation hankintaan tai pääsyyn informaation lähteille. Oppimista voidaan tarkastella monista eri näkökulmista. Oppiminen voidaan nähdä sosiaalisena prosessina ja keinona ehkäistä syrjäytymistä. Samoin oppiminen on olennainen osa esimerkiksi tietoyhteiskuntakehitystä: tietoyhteiskuntavalmiuksien oppiminen on tulevaisuudessa kriittinen tekijä, koska ilman niiden omaksumista yksilöllä on suuri riski tipahtaa yhteiskunnan kehityksen ulkopuolelle. Oppimisen ja osaamisen ylläpitäminen sekä kehittäminen on nykyään jatkuvaa sopeutumista muuttuvaan toimintaympäristöön. Eri kehitysvaiheissa olevat toimialat, yritysten ja osaajien koulutustarpeet sekä ammatillisten pätevyyksien ja osaamisen taitojen muutokset, jopa joidenkin ammattien katoaminen ja uusien ilmaantuminen, ovat esimerkkejä tekijöistä, joita on kyettävä ennakoimaan. Tampereen kaupunki osallistuu ennakointiin Pirkanmaan liiton, Pirkanmaan TEkeskuksen ja Länsi-Suomen lääninhallituksen kanssa. Pelkkä ennakointitieto ei riitä, vaan sillä on myös oltava ohjaava vaikutus. Tampereen on ylläpidettävä ja kehitettävä kokonaisvaltaista koulutustarjontaa, jossa ammatillisen toisen asteen ja korkea-asteen koulutus sekä aikuis- ja täydennyskoulutus ohjautuvat yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten ja ilmenevien tarpeiden mukaan. Elinkeinokeskus edistää oppilaitosten välistä yhteistyötä ja koulutussektorin sekä elinkeinoelämän vuoropuhelua virittämällä keskustelua tulevaisuuden teemoista

17 17 ja tarjoten keskustelufoorumeita eri osapuolille. Tavoitteena on, että kun yritys tai yksittäinen henkilö haluaa oppia, on ratkaisu tarpeeseen helppo löytää yrityksen koosta tai toimialasta tai yksilön iästä tai työmarkkina-asemasta riippumatta. Kehittyäkseen oppivaksi kaupungiksi Tampereen on onnistuttava edistämään osaamisen tason nostamista kaupungin omissa, kokonaisvaltaisen elinkeinopolitiikan kannalta tärkeissä yksiköissä, strategisissa yhtiöissä ja kaupunkiseudun yrityksissä kehittämään elinkeinopoliittisten toimijoiden kompetenssit globaalin tietoyhteiskunnan edellytyksien mukaisiksi kehittämään kaupungin koulutustoimialan ja kuntalaisten kompetenssit globaalin tietoyhteiskunnan edellytyksien mukaisiksi. 3.8 Yhteistyökulttuuri ja verkostot Johtava periaate: Vaikka jalkapallo onkin joukkuelaji, joukkueenjohdon, valmentajien ja tähtipelaajien intressien ja tavoitteiden erilaisuuden vuoksi yhteistyö voi ajoittain osoittautua vaikeaksi. Erityisen vaikeaksi se muodostuu, jos joukkueen muiden jäsenten kuuntelemista ei koeta tarpeelliseksi. Verrattuna jalkapalloon kokonaisvaltainen elinkeinopolitiikka on siitä erikoinen peli, että siinä ei ole yhtä joukkueenjohtajaa, joka kasaa joukkueen, tai yhtä valmentajaa, joka päättää kuka pelaa ja kuka ei. Näin ollen yhteistyökulttuurin merkitys korostuu. Yhteistyökulttuuri viittaa kaupunkiseudun organisaatioiden kykyyn toimia verkostoissa sekä kykyyn tehdä luottamukseen ja vastavuoroisuuteen perustuvaa yhteistyötä. Hyvästä yhteistyökulttuurista on tullut kilpailuetu, koska se antaa mahdollisuuden kaupunkiseudun resurssien ja vahvuuksien tehokkaaseen hyödyntämiseen. Huono yhteistyökulttuuri taas saattaa johtaa siihen, että elinkeinopolitiikka hajoaa pieniksi puroiksi ja niin vahvuudet kuin resurssitkin jäävät systemaattisesti hyödyntämättä. Tampereen kilpailukyvyn kannalta olennaista on, millaisia yrityksiä, tutkimus- ja oppilaitoksia ja julkisia organisaatioita kaupunkiseudulla on ja millaisiin verkostoihin ne ovat kiinnittyneet. Tällöin tärkeitä kysymyksiä kilpailukyvyn vahvistamisessa ovat, missä verkostoissa Tampereen toimijat ovat mukana, mikä on heidän asemansa verkostoissa: ovatko he verkostojen solmukohtia tai lisäarvon tuojia vaiko vain mukana olijoita, millaisia verkostoja Tampereelta käsin kyetään luomaan ja minkälainen lisäarvo verkostojen kautta välittyy Tampereelle. Tampereen elinkeinopolitiikalle tärkeitä ovat a) Tampereen kaupungin ja muiden elinkeinopoliittisten toimijoiden yhteistyö yritysten kanssa, b) seutuyhteistyö, c) Tampereen kaupunkiseudun ja muun Pirkanmaan välinen yhteistyö Tampereella olevan osaamisen siirtämisessä hyödyntämään koko Pirkanmaata sekä d) erityisesti kansainvälinen yhteistyö strategisten klustereiden kannalta maailman huippuosaajien kuten yrityksien, tutkijoiden ja kehittäjien kanssa. Verkostojen rakentamisessa, ylläpidossa ja hyödyntämisessä Tampere korostaa yhdessä tekemistä ja turhan hallinnoinnin ja organisoitumisen välttämistä. Tampereen kaupunkiseudun elinkeinopolitiikan

18 18 toteutus perustuu niin kutsuttuun mahdollistavaan malliin, jossa korostuu substanssiosaaminen (katso tarkemmin toimintamallista luvusta 7). Verkostojen luomisessa ja hyödyntämisessä Tampereen on onnistuttava ylläpitämään hyvät ja luottamukselliset suhteet yritysten kanssa luomaan joustava mutta tehokas seudullisen yhteistyön malli tunnistamaan parhaat mahdolliset kumppanit niin ulkomailta kuin Suomestakin ja luomaan sellaiset yhteistyön mallit, jotka tukevat sekä Tampereen strategioiden että yhteistyökumppaneiden strategioiden toteutumista. 3.9 Luova jännite Johtava periaate: Hyvä jalkapallojoukkue etsii aina mahdollisuuksia pelata paremmin. Se haluaa tulevaisuudelta jotain enemmän. Joukkueen suorituksen ja tulevaisuuden odotusten välillä on jännite, joka saa sen etsimään uusia tapoja kehittyä ja pelata. Elinkeinopolitiikassa hyvin keskeistä on se, että erilaiset ajatukset, näkemykset ja intressit luovat usein jännitteitä. Jännite on voima, jonka varassa kilpailukyvyn elementit elävät ja uudistuvat. Jos jännite saa aikaiseksi jotain uutta, se on luonteeltaan luovaa. Kehittyäkseen Tampereen on aika ajoin haastettava omat olemassa olevat ajattelu- ja toimintamallinsa. Luovalla jännitteellä tarkoitetaan sellaista tilaa, jolle on ominaista kiihtymys, epävarmuus tulevien tapahtumien ja toimintojen seurauksista ja jossa samanaikaisesti läsnäolevat toisilleen vastakkaiset tai riittävästi erilaiset voimat kyseenalaistavat vallitsevat ajattelu- ja toimintamallit. Luovan jännitteen seurauksena syntyy ennen kokemattomia ja omaperäisiä tuotteita, prosesseja, ajatuksia ja toimintamalleja. Luova jännite voi syntyä itsestään tai johtajuuden tuloksena. Tampereella on Kaikem paree Tampere strategian mukaan tekemisen meininkiä eli luovaa jännitettä. Pysyykö luova jännite yllä myös tulevaisuudessa? Luovaa jännitettä on mahdollista synnyttää esimerkiksi strategisilla projekteilla, uusilla ideoilla ja avauksilla sekä eri toimijoiden haastamisella mukaan suurien tavoitteiden toteuttamiseen, esimerkiksi etampere. Ylläpitääkseen luovaa jännitettä Tampereen on onnistuttava luomaan ja pitämään yllä analyyttistä ja erilaiset näkökulmat esille nostavaa keskustelua Tampereen tulevaisuudesta uudistamaan säännöllisin väliajoin kaupungin kehittämisen päämäärät keksimään itsensä ja toimintamallinsa aika ajoin uudestaan. 4 Tampereen elinkeinovisio Tampereen elinkeinovisio kuvaa Tampereen haluttua tulevaisuutta yritystoiminnan näkökulmasta. Vision tulee olla yhtä aikaa realistinen ja haastava. Visio on realistinen, jotta se koettaisiin

19 19 mahdolliseksi toteuttaa. Visio on haastava, jotta rima pysyisi korkealla ja toimijat on mahdollista houkutella venymään äärirajoilleen sen saavuttamiseksi. Visiota konkretisoivat edellä kokonaisvaltaisen elinkeinopolitiikan yhteydessä esille nostetut asiat, joissa Tampereen ainakin tulisi onnistua. Visio Strategiat Tampereen kaupunkiseutu on yksi maailman vetovoimaisimmista osaamisintensiivisten yritysten toimintaympäristöistä ja osaavien ihmisten elinympäristöistä. Tampereella kehitetään strategisia klustereita toteuttamalla osaamiskeskusohjelmaa Tampereella edistetään tietoyhteiskuntakehitystä toteuttamalla etampere-ohjelmaa. Tampereella vahvistetaan bioteknologiatoimintaa kehitystä toteuttamalla BioneXt Tampere ohjelmaa. Tampereella nostetaan yritysten osaamisen tasoa kehityshankkeilla ja toteuttamalla yritysten tietoyhteiskuntaosaamista kehittävää palvelua sekä yrityshautomotoimintaa. Tampereella kehitetään yrittäjyyskulttuuria tuomalla sisäiseen yrittäjyyteen liittyvät ominaisuudet luonnolliseksi osaksi koulutusta ja vakiinnuttamalla Yrittäjän-päivän konsepti osana yrittäjyyden markkinointia. Tampereella turvataan osaavan työvoiman saatavuus edistämällä monipuolisten, mielenkiintoisten ja haasteellisten työmahdollisuuksien tarjonnan kasvua sekä houkutellaan ja juurrutetaan ulkomaalaisia osaajia täsmämarkkinoinnin avulla sekä kehittämällä kansainvälisesti vetovoimaisia, luovia ongelmanratkaisuympäristöjä eri toimialoille ja tarjoamalla sijoittujapalvelua. Tampereella edistetään toimivien palvelumarkkinoiden syntymistä kehittämällä palvelualan yritysten toimintaympäristöä ja rohkaisemalla yksityisen ja julkisen sektorin kumppaneita ja kehittämällä vaihtoehtoisia tuotantotapoja. Tampereella terävöitetään elinkeinopoliittista toimintamallia ja kehitetään toimijoiden osaamista, yhteistyötä ja viestintää. 5 Elinkeinopolitiikan johtamisnäkökulmat Johtamisnäkökulmilla jäsennetään visiota ja kokonaisvaltaisen elinkeinopolitiikan toimintafilosofiaa, ja ne konkretisoidaan toteuttamiskelpoisiksi kokonaisuuksiksi. Näkökulmat ovat sidoksissa toisiinsa ja kokonaisonnistuminen riippuu näkökulmien keskinäisen yhteyden ymmärtämisestä ja niiden tasapainoisesta toteuttamisesta. Elinkeinopolitiikassa haetaan ennen kaikkea vaikuttavuutta. Muut näkökulmat: uudistuminen, prosessit ja rakenteet sekä resurssit ovat mahdollistajia. Vaikuttavuus Vaikuttavuudella tarkoitetaan elinkeinopoliittisen toiminnan vaikutusta Tampereen kaupunkiseudun kehitykseen. Kriittisten menestystekijöiksi kirjattujen asioiden tulee näkyä kehityksenä ja muutoksina Tampereella. Vaikuttavuus siis muodostuu kaupunkiseudun kehityksen ja elinkeinopolitiikan tuotosten välisestä suhteesta. Visio Tampereen kaupunkiseutu on yksi maailman vetovoimaisimmista osaamisintensiivisten yritysten toimintaympäristöistä ja osaavien ihmisten elinympäristöistä.

20 20 Vaikuttavuus kriittiset menestystekijät 1. Strategisten klustereiden kehittäminen 2. Ohjelmaperusteisen kehittämispolitiikan jatkuminen 3. Yritysten osaaminen ja osaava työvoima 4. Hervannan vetovoima ja yhteisöllisyys 5. Työllistyminen, työvoima ja yritystoiminta Hervannassa Prosessit ja rakenteet kriittiset menestystekijät 1. Elinkeinopoliittinen viestintä 2. Tamperelainen toimintamalli verkottuminen VISIO Resurssit kriittiset menestystekijät 1. Inhimillisten ja taloudellisten resurssien turvaaminen 2. Maankäyttö ja toimitilat Uudistuminen kriittiset menestystekijät 1. Elinkeinopoliittisten toimijoiden osaaminen 2. Yrittäjyyskulttuurin kehittäminen 3. Palvelumarkkinoiden kehittäminen 1. Kokonaisvaltaisen elinkeinopolitiikan johtamisnäkökulmat ja elinkeinostrategian ydin 6 Kriittiset menestystekijät ja arviointikriteerit Kuhunkin johtamisnäkökulmaan määritellään kriittiset menestystekijät, joissa onnistuminen tai epäonnistuminen vaikuttaa pitkällä aikavälillä ratkaisevimmin kaupungin menestykseen. Kriittiset menestystekijät ovat asioita, jotka ovat nousseet tärkeimmiksi kehittämisen kohteiksi strategian laadintaprosessin, sidosryhmäyhteistyön, strategiaperustan ja kokonaisvaltaisen elinkeinopolitiikan osien tarkastelun pohjalta. Arviointikriteeri tarkoittaa keinoa, välinettä tai mittaria, joka kuvaa parhaiten kaupungin onnistumista kriittisessä menestystekijässä. Arviointikriteerin tehtävänä on osoittaa, eteneekö kaupunki strategiansa mukaisesti. Arviointikriteerien yhteydessä esille nostetut asiat ovat samalla strategisia projekteja. Kullekin arviointikriteerille asetetaan tulostavoite. Tavoitetason saavuttaminen osoittaa lyhyellä aikavälillä etenemistä strategian suuntaisesti. 6.1 Vaikuttavuusnäkökulma Kokonaisvaltainen elinkeinopolitiikka perustuu laaja-alaisen ja moninaisen kehittäjäverkoston toimintaan ja yhteistyöhön. Tällöin kaupungin elinkeinopoliittisen vaikuttavuuden seuranta ja arviointi ovat erityisen vaikeita toteuttaa käytännössä. Elinkeinopolitiikan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointia kehitetään kiinteässä yhteistyössä strategisen toimijaverkoston kanssa palvelemaan elinkeinopolitiikan toteuttamista ja johtamista.

ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖN LAATU JA KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY

ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖN LAATU JA KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖN LAATU JA KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY Osaajien preferenssit ja tyytyväisyys Helsingin, Tampereen, Turun, Jyväskylän, Porin ja Seinäjoen seuduilla Tampereen yliopisto Alueellisen

Lisätiedot

Innovoiden eteenpäin?

Innovoiden eteenpäin? Sente SENTE työraportteja 18/2008 Special Working Paper on Self-Renewal Capacity Innovoiden eteenpäin? Helsingin, Oulun, Vaasan ja Lahden kaupunkiseutujen innovaatiostrategioiden tarkastelua Sini Lempinen

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät erityistarkastelussa korkea teknologia ja osaamisintensiiviset palvelut Satu Nivalainen, Kirsi Mukkala ja Timo Tohmo Tekesin katsaus 247/2009 Alueellinen

Lisätiedot

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen 2 Sisällys 1. Tausta...3 2. Alueellinen innovaatiotoiminta...6 2.1 Innovatiivisuuden edellytyksistä...6

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriö Undervisningsministeriet Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön julkaisuja 2009:30 Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön

Lisätiedot

Kokousmatkailun kehitys jatkuvan uudistumisen väylällä

Kokousmatkailun kehitys jatkuvan uudistumisen väylällä Sente SENTE työraportteja 24/2008 Kokousmatkailun kehitys jatkuvan uudistumisen väylällä Kanta-Hämeen kokous- ja kongressimatkailun kehittämisen prosessit itse-uudistumisen näkökulmasta Kati-Jasmin Kosonen

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun INNOVAATIOT JA OSAAMINEN HUIPPUTASOLLE Antti Hautamäki (toim.) Tarmo Lemola (toim.) SITRAN RAPORTTEJA 39 Suomi uuteen nousuun INNOVAATIOT JA OSAAMINEN HUIPPUTASOLLE Toim. Antti Hautamäki

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

ESIPUHE. Pasi Vallivaara kunnanjohtaja Elinkeinostrategiatyöryhmän puheenjohtaja

ESIPUHE. Pasi Vallivaara kunnanjohtaja Elinkeinostrategiatyöryhmän puheenjohtaja ELINKEINOSTRATEGIA 2005-2008 27.3.2006 2 ESIPUHE Haukiputaan edellinen elinkeinostrategia valmistui vuonna 2002. Vaikka strategia on ajallisesti varsin tuore, on moni sen perustana ollut asia muuttunut

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot

suomalaisen innovaatiojärjestelmän mosaiikki

suomalaisen innovaatiojärjestelmän mosaiikki suomalaisen innovaatiojärjestelmän mosaiikki Markkinoilta ennakoidut alueelliset teemavalinnat Vesa Harmaakorpi Raine Hermans Tuomo Uotila Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (ETLA) Kustantaja:

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNTALIITTO 2006 Sarja A: 277 1 Kansikuva: Teollisuuden Voima Oy; Kuva-arkisto 2 SATAKUNTALIITTO Postiosoite: PL 260, 28101 PORI Puhelin (02) 620 4300 Käyntiosoite:

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 30/2014 LEENA PENTIKÄINEN (TOIM.) Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004. Uudenmaan liitto. Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta. Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia

Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004. Uudenmaan liitto. Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta. Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004 Uudenmaan liitto Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004 Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa

POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa Teksti: Ari Paanala Kansikuva: Irma Toivanen muokannut teoksesta Näytön paikka (Markku

Lisätiedot