PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJAUS JA JOHTAMINEN ELINVOIMAINEN KEHITYS JA TYÖPAIKAT HYVINVOINTIPALVELUT YMPÄRISTÖN TOIMIVUUS JA TURVALLISUUS LIIKELAITOKSET KUNTAYHTYMÄT, YHTIÖT

2 Sisällys TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT 2 KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT, TAVOITTEET JA MUUTOKSET 3 Tunnusluvut ja keskeiset muutokset talouden kannalta 3 KESKEISET TOIMENPITEET JA MITTARIT 6 Kuntasuunnitelmasta johdetut toimenpiteet 6 1

3 TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT Kuntasuunnitelmatyötä ilmaisevaksi lauseeksi kaupunginhallitus otti Uusi, elinvoimainen ja ennakkoluuloton Pudasjärvi. Tämä lauseke sisältää kuntasuunnitelmaa ohjaavat arvot, joihin sitoudumme käytännön tasolla. UUSI Miten arvoihin sitoutuminen näkyy käytännössä? Toimintaamme leimaa rohkeus, uusien toimintatapojen ja menestymisen mahdollisuuksien jatkuva etsiminen. Katsomme uusin silmin toimintaympäristömme tarjoamia mahdollisuuksia ja hyödynnämme uudella tavalla kehityksen myötävirtoja. ENNAKKOLUULOTO N Näemme erilaisuuden rikkautena ja kunnioitamme sitä. Elinvoiman rakentamisessa toimimme innovatiivisesti, toisiamme luovuuteen kannustaen. Olemme henkilökohtaisella tasolla valmiita antamaan panoksemme kehittämistoimintaan. ELINVOIMAINEN Etsimme ennakkoluulottomasti ja innovatiivisesti uusia tapoja parantaa kaupungin elinvoimaisuutta. Elinvoiman rakentamiseksi olemme rohkeita etsimään kumppaneita kaikkialta (tasavertainen kumppanuus). Päätöksenteossa otamme huomioon hyvinvointi- ja elinvoimavaikutukset. PUDASJÄRVI Sitoudumme omassa toiminnassamme rakentamaan positiivista kuvaa Pudasjärvestä. Teemme jatkuvasti, määrätietoisesti ja peräänantamattomasti töitä sen eteen, että Pudasjärvi on maailman paras paikka tehdä töitä, asua ja elää. Tehtäväalueet: Hallintotoiminta Kehittämistoiminta Hyvinvointi- ja sivistystoiminta Tekninen ja ympäristötoiminta Investointien käyttösuunnitelma 2

4 KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT, TAVOITTEET JA MUUTOKSET Tunnusluvut ja keskeiset muutokset talouden kannalta HALLINTOTOIMINTA 1000 Valtuusto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kuntasuunnitelman päivittäminen. 2. Vaikutusten arviointi osana päätöksentekoa. 3. Tasapainoinen talous 1001 Tarkastustoimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate kokousta tilintarkastajan tarkastuspäivää Valiokunnat Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Alueyhteistyön ja elinvoiman valiokunta 1. koettu hyvinvointi 2. paikkakunnan viihtyisyys 3. eri kansanryhmien kohtaamiset kohtaamisten lisäämiset 4. työllisyys 5. yrittäjyys 6. koulutus (työllisyyskoulutukset ja kaikki ikäryhmät) Toimenpiteille tullaan hakemaan toimenpide-ehdotuksia ja mittareita. Asiat viedään vuosikelloon etukäteen, jolloin valiokunnan jäsenillä on mahdollisuus etukäteen tutustua aihepiiriin. Osallistuvan budjetoinnin kehittämiseen on haettu hankerahaa uuden toimintamallin kehittämiseksi. Hankkeen käynnistyttyä alueyhteistyön ja elinvoiman valiokunta tukee/seuraa aktiivisesti ja säännöllisesti projektin etenemistä. 3

5 Hyvinvointivaliokunta Keskeiset tehtävät/toiminnalliset tavoitteet 1. Kuntalaisten ja eri väestöryhmien hyvinvointitarpeiden ennakointi ja suunnittelu 2. Kuntalaisten hyvinvoinnin seuraaminen ja kehittäminen 3. Kuntalais- ja asiakastyytyväisyyden seuranta ja edistäminen 4. Oman toimialueensa tulevaisuuden kehitykseen vaikuttavien tekijöiden ennakointi Elinympäristövaliokunta Keskeiset tehtävät/toiminnalliset tavoitteet 1. Kuntasuunnitelman mukaisten asioiden vieminen päätöksentekoon 2. Pitkäntähtäimen suunnitelmien valmisteluun tuominen tulevien vuosien budjetointia varten 1010 Kaupunginhallitus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Raaminuutos: avustukset yhteisöille (kaupunginhallitus ) siirto Kehittämistoimeen. 1. Ennalta suunnittelemattomia hankkeita voidaan kattaa kehittämisrahastosta kaupunginhallituksen erillispäätöksellä. 2. Kaupungin talouden saaminen kestävälle pohjalle. 3. Toiminnan kehittämissuunnitelman laatiminen Valtiolliset vaalit Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 0 1. Vuoden 2015 määrärahat sisältävät varauksen eduskuntavaaleihin. 2. Vuoden 2016 määrärahoissa on varauduttu kunnallisvaaleihin. Määrärahojen kohdalla on huomioitava, että valtio ei maksa korvauksia kunnallisten vaalien järjestämisestä Viranomaislautakunta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate kokousta 1200 Keskustoimisto 4 Toimintatuotot Toimintakulut

6 Toimintakate Kaupungin asiahallinta- ja arkistotoimen sääntöjen ja ohjeiden päivittäminen ja kehittäminen, toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottaminen ja uuden arkistonmuodostussuunnitelman laatiminen, määrärahavaraus tehty vuosille Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä Oulunkaaren kuntayhtymän ja jäsenkuntien kanssa. 3. Sähköisten palveluiden/toiminnan kehittäminen Asiakaspalvelutiimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Varautuminen valtion yhteispalveluvelvoitteen perusteella tulevaan valtion toimintojen asiakaspalveluun. 2. Asiakaspalvelun toimivuuden tehostaminen ja yhteistyön kehittäminen poikkihallinnollisesti kaikkien toiminta-alueitten välillä. 3. Sähköisten palveluiden kehittäminen Valtiovarainministeriön etäpalvelupilotin avulla It-käyttö (kaupungille jääneet omat kustannukset) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Määräraha on varattu IT-palvelujen ostoon ja leasingvuokriin Kustannuksista vastaa kaupunki suoraan (ei Oulunkaaren tietopalveluiden kautta) Henkilöstötoimikunta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate työhyvinvoinnin tukeminen ja kehittäminen 2. kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelman jalkauttaminen (työhyvinvointi, koulutus, yhteistoiminnan periaatteet, työturvallisuus, riskien arviointi ym.) 3. henkilöstön omaehtoisen liikunnan aktivointi/tukeminen 4. työkykyä ylläpitävää toimintaa kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa hyödyntäen paikallisia voimavaroja. Lounasruokailun määrärahatarpeeksi on arvioitu 20 henkilöä/työpäivä, menona ja tulona

7 1225 Kuljetus- ja hankintatoimi, joukkoliikenne Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate asukkaiden tarpeita huomioiva joukkoliikenteen järjestäminen koko kaupungin alueella 2. kaupunki tukee kuljetuspalveluita, ostamalla joukkoliikennevuoroja sekä tukemalla kylien sisäistä asiointiliikennettä 3. on mukana kehittämässä ja suunnittelemassa yhdessä eri toimijoiden kanssa liikenneturvallisuuteen liittyviä asioita 1231 Edunvalvonta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toiminnan keskeiset muutokset toiminnan kannalta 1. Asiakasmäärä Pudasjärvellä 115 ja Taivalkoskella Joukkoliikenne Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate HALLINTOTOIMINTA YHTEENSÄ Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate KESKEISET TOIMENPITEET JA MITTARIT Kuntasuunnitelmasta johdetut toimenpiteet Kriittinen menestystekijä Tavoite Mittari 6 1. Talouden tasapainotus vastaamaan tulorahoitusta 2. Käytettävissä olevien resurssien perusteltu hyödyntäminen 3. Työllisyyden ja elinvoiman edistäminen 4. Aktiivinen maapolitiikka ja kaavoitus 5. Asiakaslähtöinen ja palveluhaluinen sekä motivoitunut henkilöstö Talous kestävällä pohjalla, investoinnin sopeutetaan talousresursseihin. Vaihtoehtoisten palvelumuotojen hyödyntäminen, yhteistyön lisääminen Elinvoimainen kunta, työllisyys hallinnassa Maanhankinta ja kaavojen hyväksyntä Oikea henkilöstömitoitus. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman jalkauttaminen käytännön tasolle. Vuosikate vähintään poistojen suuruinen. Lainamäärä /asukas Uudet yhteistyöalueet - kumppanit Ostettu ha, kaavoitettu ha Kehityskeskustelut, työhyvinvointikysely, henkilöstö ja koulutussuunnitelma

8 Kärkihanke Käynnistettävät toimenpiteet Mittari 1. Väestökehityksen turvaaminen Työpaikkojen lisääminen, toimiva hallinnassa oleva maahanmuuttopolitiikka Väestökehitys +/- Uudet työpaikat 2. Tulopohjan vahvistaminen Työllisyyden edistäminen aktivointitoiminnan lisäämisen mahdollistaminen 3. Asiakaspalvelun kehittäminen, yhteispalvelu, etäpalvelu, sähköiset palvelut Toimiva asiakaspalvelu kuntalaisille myös valtion yhteisja etäpalveluna Työttömyysaste Verotulopohja Asiakaspalautteet Yhteis-/etäpalveluasiakkaat sähköisten palvelujen saatavuus KUNNAN YHTEISTYÖTOIMINTA 1011 Kuntayhteistyö, vastuuviranhaltija kaupunginjohtaja Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kuntayhteistyön tulosyksikkö sisältää seuraavat maksuosuudet: Oulunkaaren kuntayhtymä/hallinto ja elinkeino , Pohjois-pohjanmaan liitto ,79 ja Suomen kuntaliitto n Kuntayhteistyön tulosyksikössä on myös varauduttu Suomen Kuntaliiton, Kunnallispainon ja Työmarkkinalaitoksen eläkemenoperusteisen KuEL maksuosuuksiin Oulunkaaren yhteistoiminta-alue (sote), vastuuviranhaltija kaupunginjohtaja Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Raamiin tehdyt muutokset ovat: työmarkkinatuen kuntaosuus ja kuntouttavan työtoiminnan tehtävien siirtäminen kehittämistoiminnan tehtäväalueelle sekä siirto kuntapalvelutoimiston kustannuspaikalle. Kaupunginhallitus on nostanut Oulunkaaren sosiaali- ja terveystoimen raamia euroa, soten raami on (asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymältä). Toiminnallisten muutosten vaikutusten jälkeen kasvua on n. 1,4 % vuoden 2014 talousarvioon nähden. Kaupungin antama raami sisältää poistot ja hankkeet. Eläkemenoperusteinen KuEL maksuarvio on ja vahaiseläkemenoperusteinen maksuarvio on Sisäisiä palveluja yhteensä ja sisäisiä vuokria yhteensä Ateriapalveluiden myynti yhteensä ja vuokratulot Oulunkaaren kuntapalvelutoimisto, vastuuviranhaltija hallintojohtaja Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

9 Kuntapalvelutoimiston tavoitteet ja painopisteet vuodelle 2015 on kirjattu kuntayhtymän ja kunnan väliseen palvelusopimukseen. Määräraha on varattu henkilöstöpalvelut , talouspalvelut (Laskuhotellin, Rondon ja ProEcon vuoksi toimintakulut kasvavat noin paljon) ja tietopalvelut Lisäksi varataan Kuntapalvelutoimiston lukuihin lisää henkilöstöpalveluun ,54, talouspalveluun ,71 ja tietopalveluun ,53, yhteensä mikä summa vähennetään soten raamista (soten sisäinen tehtävien järjestely). Kuntapalvelutoimiston maksuosuusvarausta on hallintotoiminnan tehtäväalueella ja hyvinvointi- ja sivistystoiminnan tehtäväalueella (oppilaskoneiden osuus) , yhteensä kuntapalvelutoimiston määrärahavaraus on yhteensä ( ) vuonna 2015 ( /2014). Kuntapalvelutoimiston ilmoittama määrärahavaraus on yhteensä euroa ( ). Maaseututoimi (Oulun kaupunki), vastuuviranhaltija kehittämisjohtaja 1120 Maataloushallinto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Maaseututoimen yhteistoimintasopimus käsittää maaseutuelinkeinoviranomaispalvelujen työtehtävien hoidosta aiheutuvat kustannukset. Kustannukset jaetaan Oulun, Pudasjärven, Utajärven ja Iin kesken, jakajana käytetään kuntien tilojen määrää prosenttiosuutta. Pudasjärven kustannusarvio asiakaspalvelujen ostot kunnilta (21 %) on vuonna Kustannuspaikan koko toimintakatearvio on euroa Maaseutuelinkeinojen kehittäminen Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Maaseutu- ja maatalousyrittäjien toimialan kehittämistyötä varten on koottu Maaseudun kehittämisen työryhmä vuonna 2014, joka kokoontuu kehittämisjohtajan kutsusta muutaman kerran vuoden aikana. Määräraha koostuu avustuksista kotitalouksille Raamimuutos: avustukset yhteisöille (2014/ ) on siirretty Kehittämistoimeen Maatalouslomitus (eläkemeno- ja varhemaksu) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 0 Määräraha koostuu eläkemenoperusteisesta KuEL maksusta ja varhaiseläkemenoperusteisesta maksusta 405. Tulosyksikkö: Oulunkaaren ympäristöpalvelut, vastuuviranhaltijat hallintojohtaja ja ympäristöjohtaja Tilivelvolliset: Oulunkaaren ympäristölautakunta, ympäristöjohtaja 8

10 Oulunkaaren ympäristöpalvelujen toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015 Kriittinen menestystekijä Tavoite Mittari Elintarvikkeiden, kulutus-tavaroiden sekä kuluttajapalve-lujen turvallisuus, hyvä asumisterveys, talousveden ja uimaveden laatu sekä yleinen elinympäristön terveellisyys. Ympäristönsuojelua valvotaan ja edistetään siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, Tavoitteena on ylläpitää viihtyisä, terveellinen ja turvallinen sekä luonnontaloudeltaan kestävä elinympäristö sekä edistää terveydensuojelua ja ympäristönsuojelua toimialueellaan. Ympäristö-, maa-aines- ja muutkin lupahakemukset Riittävä ammattitaitoisten työntekijöiden määrä. Asioiden viivytyksetön käsittely niin lautakunnassa, kuin viranhaltioiden päätöksenteossakin. Ympäristöterveydenhuollon yhteisen valvontaohjelman toteutuma- % Käsiteltyjen lupien määrä ja käsittelyaika. 9

11 hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö. käsitellään viivytyksettä. Haja-asutusalueiden asukkaille tiedotetaan riittävästi jätevesijärjestelmien jätevesiasetuksen edellyttämistä toimenpiteistä. Vesistöjen laatu ja virkistyskelpoisuusluokitus. Annettujen lausuntojen määrä. Tuotantoeläinten hoito ja eläinlääkintä sekä pieneläinpraktiikka hoidetaan ammattitaidolla ajanmukaisissa tiloissa. Toimintaa kehitetään asiakkaiden palvelutarpeen edellyttämällä tavalla. Muuttuva ympäristö. Lakimuutokset ja niiden käyttöönotto. Uuden ympäristösuojelulain vaatimukset ja mahdollisuudet valvonnassa ja tietojärjestelmissä. Peruseläinlääkäripalvelut toimivat hyvin. Alueella on riittävä määrä ammattitaitoisia eläinlääkäreitä ja toimiva eläinlääkäripäivystys. Käytössä on ajanmukaiset klinikkatilat. Toimintaympäristön ja asetusten muutokset hallinnassa. Valvontasuunnitelman- ja ohjelman laatiminen, sen toteutus sekä tehostuminen. Suoritettujen toimenpiteiden määrä. Asiakkailta tuleva palaute. Kunnallisen eläinlääkintä-huollon suunnitelman toteutuksen arviointiraportti. Käsittelyprosessien sujuvuus, käsiteltyjen lupien määrä ja käsittelyaika. Suunnitelman toteutumisprosentti sekä valvontatoimien muutoksien tuomat edut. Suunnittelukauden tavoitteet: Strategiset tavoitteet: Vaikuttavuustavoitteet: Tuotantotavoitteet: Tuotetaan laadukkaat ja lainmukaiset palvelut hyvin toimivassa alueellisessa organisaatiossa. Henkilöstö on osaavaa ja päätöksenteko sujuvaa. Tarkastellaan organisaation ja toiminta-alueen tulevaisuutta itsenäisenä alueena ja yhteistyömahdollisuuksia muiden alueiden kanssa. Toteutetaan tilanteen edellyttämiä muutoksia. Uudet lakisäädökset ja asetukset otettu käyttöön hallitusti. Osaamista ylläpidetään ja kehitetään lisäkoulutuksin. YSL:n tietojen tallennusvelvollisuus sujuvaksi. Sekä yritys- että yksityisasiakkaat ovat palveluihin tyytyväisiä. Elinympäristö on terveellinen ja turvallinen. Eläinten terveys on hyvä. Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa sujuvaa. Järjestetään tasapuoliset palvelut ja kustannusten jako yhteistoiminta-alueen kuntiin. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti. Sähköisten asiakirjahallinnan järjestelmien käyttöönotto. Maksullisten palvelujen osuutta palveluista lisätään lainsäädännön sallimissa rajoissa. Viranomaisyhteistyö sujuvaa.(kvalitatiivinen) 1017 Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos, vastuuviranhaltija tekninen johtaja Toimintatuotot Toimintakulut

12 Toimintakate Koillismaan pelastusliikelaitoksen palvelujen ostot ovat ja eläkemenoperusteinen KuEL maksu KUNNAN YHTEISTYÖTOIMINTA YHTEENSÄ Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate KEHITTÄMISTOIMINTA KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT, TAVOITTEET JA MUUTOKSET Tunnusluvut ja keskeiset muutokset talouden kannalta Kehittämis- ja elinkeinopalvelut (1100) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate EU-hankekauden auettua uusien hankkeiden suunnittelu, rahoituskanavien selvittäminen ja tarpeiden kartoittaminen. 2. Kylien toiminnan kehittäminen ja aktivoiminen. 3. Alueyhteistyön ja elinvoiman valiokunnan asioiden valmistelu ja selvittäminen. 4. Maaseudun kehittämistyöryhmän ja yrittäjien aamukahvien kokoonkutsuja ja kehittäjä yhteistyössä toimijoiden kanssa. 5. Työllisyystyöryhmätyöskentely 6. Viestintästrategian valmistelu Kaupunginhallitukselle. 7. Kehittämis- ja toimintatukien jakaminen eri yhteisöille ja toimijoille. Työryhmän kokoonkutsuja. 8. Koko kehittämistoimen (maahanmuutto, työllistäminen, Karhupaja, hankkeet) toiminnan koordinointi ja kehittäminen. Kaupungin oma työllistäminen (1220) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Talousarvion työmarkkinatuen kuntaosuusmaksuun on tulossa jopa 100 % korotus, johtuen alkaen nousseista kunnan vastuista työllisyyden hoidosta. 2. Tästä johtuen vuoden 2015 aikana tehostettuja työllistämistoimia tulee jatkaa edelleen ja henkilöresursseihin tulee panostaa jatkamalla palvelusihteerin työsuhdetta 11

13 työllistämiskoordinaattorin apuna. Palvelusihteerin työsuhteen jatkamisesta tullaan tekemään lisämäärärahahakemus Kaupunginhallitukselle. Karhupaja (1222 ) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Karhupajan toimintaan haetaan valtionavustusta joka kohdentuu alle 29 vuotiaisiin. Myönnettävä avustuksen suuruus on harkinnanvaraista ja voi muuttaa toiminnan tulorahoitusta. 2. Karhupajan oman toiminnan sisäiset ja ulkoiset myyntituotot voivat vaihdella pajalle tulevien valmentautujien työkuntoisuudesta tai määrästä sekä asiakastilausten kysynnästä riippuen. 3. Karhupajan toimintatapaa ja toiminnan sisältöä kehitetään vuoden 2015 aikana. Maahanmuuttotoiminta (1026) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintatuotot koostuvat kaupungin saamasta laskennallisesta korvauksesta sekä vastaanottokeskuksen vuokrasta (40 %). Maahanmuuttotoiminta pitää sisällään maahanmuuttotyön koordinoinnin ja kehittämisen, perhepalveluiden pakolaisten terveys- ja vastaanottopalvelut sekä kehittämis- ja toiminta-avustukset paikallisille yhdistyksille. 2. Työllisyyspalvelujen kehittäminen työstartti-toiminnan kautta. Työllisyyspalveluihin rekrytoidaan kulttuurivälittäjä, jonka työnkuvaan kuuluu uuden työllisyyspalvelun, työstartin, koordinoiminen ja kehittäminen sekä osittain kaupungin maahanmuuttotyön koordinointi. Kulttuurivälittäjä tukee maahanmuuttajien työelämävalmiuksia, edistää suvaitsevaisuutta ja yhdenvertaisuutta, edesauttaa kulttuurien kohtaamista ja kulttuurienvälistä oppimista. Kuntouttava työtoiminta (1224) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kuntouttava työtoiminta on siirtynyt Oulunkaaren kuntayhtymältä Pudasjärven kaupungille vuoden 2015 alusta. Toimintaa kehitetään Karhupajan ja PudisFoorumin kanssa. Lisäksi toimintaa tehostetaan kaupungin eri hallintokuntien kanssa. Hankkeet (11011, 11012, 11013, 11015) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

14 1. EU-hankerahoituskausi on auennut syksyllä 2014 ja ensimmäiset hankepäätökset on saatu vuoden vaihteessa 2015: Laavu-hanke (kp 11012) ja PoRi hanke (kp 11013) lump sum-periaatteella ajalla EU-rakennerahastojen Maaseuturahoitusten haku aukeaa todennäköisesti kevään 2015 aikana. 3. Kaikkien uusien hankkeiden rahoitushakemuksen jättämiseen tullaan hakemaan erikseen lupa Kaupunginhallitukselta. 4. Oulunkaaren kuntayhtymän hallinnoima Liikeri-hanke Kaste-rahoituksesta ajalla Hankkeiden koordinoimiseksi ja ohjauksen tueksi Kehittämistoimi ottaa uudelleen käyttöön hanketyöryhmätoiminnan. Tämä edesauttaa hankkeiden välistä yhteistyötä, turhia päällekkäisyyksiä ja uusien hankkeiden suunnittelua. Tavoitteena on myös hankeosaamisen kasvaminen kaupungin toimijoiden sisällä. 6. Poikkihallinnollisen yhteistyön lisääminen eri hankkeiden välillä siten, että hanketoimijat pyritään sijoittamaan Kehittämistoimen tiimitilaan. Tästä jo olemassa olevana esimerkkinä Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Osaava-hanke ( ), joka on Sivistys- ja hyvinvointitoimen kustannuspaikan alla, mutta kehittämistoimen henkilöstön kanssa tiiviissä yhteistyössä ja ohjauksessa. Kehittämistoiminta yhteensä Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate KESKEISET TOIMENPITEET JA MITTARIT Toimialakohtaiset painopisteet ja toimenpiteet: Toimiala Painopistealue Tehtävät toimenpiteet Kauppa ja palvelut Kurenalustan keskustan alueen kehittäminen Uuden kulttuurillisen kauppapaikan suunnittelu Projektina; perinnetorin ja alueen kehittäminen; käsityöyrittäjyyden edistäminen Kauppahallin kehittäminen yhdessä elinkeinoelämän kanssa Puutuoteteollisuus Matkailu Matkailun asiakasvirtojen hyödyntäminen liikenne, asiakasvirrat/logistiikka, kylien palvelujen saatavuus ja saavutettavuus Hirsi- ja puurakentamisen toimintaympäristön (LivingLab) kehittäminen toimintaympäristön ja ympärivuotisuuden kehittäminen, ympärivuotisuuden kehittäminen, asiakasvirtojen kasvattaminen, viipymän pidentäminen, majoituskapasiteetin lisääminen Kurenalan taajama-alueen palvelujen ja vetovoimaisuuden kehittäminen Maaseutumatkailu / monialayrittäjyys (luonto,maaseutukulttuuri, kulttuuriperintö- ja Vienan tie- idean yhdistäminen kulttuurillisen kauppapaikan suunnitteluun yhteistyö matkailuelinkeinojen kanssa hirsirakentamisen tuotteistaminen Päivitetyn MasterPlanin toteuttaminen ja koko pitäjän potentiaalin hyödyntäminen Kauppahallin toteuttaminen maaseutukulttuurin tuotteistaminen 13

15 Maa-, metsä- ja porotalous ympäristö) elämystuotannon sisältö kansallis- ja luonnonpuistot, elämysmatkailu matkailutulon kehityksen seuranta OMA MAAMERKKI toimialojen välisen yhteistyön kehittäminen (poro ja matkailu, metsä ja matkailu, elämys ja matkailu) yritysten kehittäminen; tuotanto ja kauppa Slow Adventure-hanke CoReFor -hanke Kauppahalli Kurenalle. tuottaminen edellyttää monipulista, kannattavaa ja elinvoimaista maataloustuotantoa ja maatiloja. Energia Lähiruoka toimijoiden sitouttaminen ja osaamisen nosto Lammastalouden vahvistami-nen perustamalla osuuskunta lampaiden teurastuksen, jatko-jalostuksen ja myynnin kehittämiseen. Kalastusosuuskunnan perus-taminen tukemaan työllisyyttä ja tuottamaan kalaa vähittäis-myyntiin ja jatkojalostukseen. Paikkakunnan oman tarjonnan ja omaperäisten kilpailukykyis-ten tuotteiden kartoittaminen Vapautuvan Rimmin keittiön muuttaminen elintarvikkeiden jatkojalostamiseen. Kone-, kuljetus- ja logistiikka-ala tuulivoima ja vesivoima Bioenergia, tuulivoima valmistautuminen rakentamiseen paikkakunnan kannalta suuriin hankkeisiin valmentautuminen Yritystoiminnan ja yrittäjyyden kehittämisen painopisteet ja tavoitteet : Kehittämisen kohde Painopiste Toimenpiteet Osaamisen kehittäminen Kilpailutusosaaminen yhteistyö kaupungin kehittämisjohtajan ja hankintapäällikön kanssa keskeistä kilpailu- ja laatuasiamies yritysten kouluttamiseen ja yhteistyökumppanina mahdollinen hankkeistaminen Sukupolvenvaihdokset Prosessin hallinta kartoitus kisälliraha Markkinointi ja myynti Verkkomarkkinointi jatkuva koulutus, yhteistyö OSEKK kanssa Yritysten toimintaympäristön kehittäminen Infrastruktuurin kehittäminen Kurenalan kauppakeskus Yritysten ja kaupungin välinen yhteistyö kaavoitus tietoverkot liikenteen kehittäminen ja keskustan alueen paikoitusalueet keskustan alueen pitäminen siistinä myös talviaikana - lumet lumenkaatopaikalle yhteismarkkinointi paikkakunnan yritysten keskinäinen kaupankäynti aamukahvit ja elinkeinoillat 14

16 ja viestintä yritysvaikutusten arvioinnin käyttöönotto yrittäjien kuuluminen valmisteleviin työryhmiin kaupungin taloudesta tiedottaminen yrittäjille Markkinointiviestintä Kaupunkikuvan rakentaminen Esitteet; vuosittain päivitettävä korkeatasoinen palveluesite Messut (esim. Erä- ja Matkamessut) yritysten näkyvyys paremmin kaupungin nettisivuilla 15

17 PRIORISOINTI: Uuden ohjelmakauden hankerahoituksen painopistealueet ja valitut kehittämistarpeet, joille haetaan rahoitusta: Hankerahoituksen painopistealueet ( ) TL 1. Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR) 1. Yrittäjyyden edistäminen 2. Uusien liiketoimintamallien luominen ja kansainvälistyminen TL 2. Uusimman tiedon ja osaamisen hyödyntäminen (EAKR) 1) Innovaatio- ja osaamisrakenteiden vahvistaminen 2) Uuden tiedon ja osaamisen hyödyntäminen innovatiivisten ratkaisujen luomisessa 3) Ympäristön laadun ja luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen TL 3. Vähähiilinen talous (EAKR) TL 4. Saavutettavuus (EAKR) 1) tieto- ja viestintätekniikan saavutettavuus, käyttö ja laatu 2) kestävä liikenne ja pullonkaulojen poistaminen liikenneinfrastruktuurista TL 5. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR) 1) työnhakijoiden ja työvoiman ulkopuolella olevien työllistyvyys 2) työntekijöiden, yritysten ja yrittäjien mukautuminen muutoksiin 3) naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä TL 6. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR) TL 7. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR) Osuuskunnat lähiruuan kehittämiseen ja työllisyyden vahvistamiseen. Kalankäsittelytilojen rakentaminen ja laitteistojen hankinta - koulutushanke/laajakaista yrittäjyyskoulutuksen käynnistäminen OSAOssa LAAVU-hanke HYVINVOINTI- JA SIVISTYSTOIMINTA KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT, TAVOITTEET JA MUUTOKSET Tunnusluvut ja keskeiset muutokset talouden kannalta 223 Lasten päivähoito 3620 Perhepäivähoito Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Lasten kotihoidontuki Toimintatuotot 0 16

18 Toimintakulut Toimintakate Pikku-Paavalin päiväkoti Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Perhepäivähoitajien eläköitymisen aiheuttamiin henkilöstöresurssimuutoksiin mukaudutaan. 2. Sijaiskustannuksissa saadaan säästöjä synergiaetujen avulla. 3. Päivähoitopaikka pystytään järjestämään lyhyemmässä ajassa kuin mitä päivähoitolaissa määritelty neljä kuukautta. 4. Selvitetään tarpeet päivähoidon kehittämistoiminnan fokusoimiselle sekä rahoitusmahdollisuuksille. 213 Sivistyspalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Hallinto- ja tukipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Hallinnon toimintojen uudelleenorganisointia jatketaan. 2. Henkilöstön vahvuuksia hyödynnetään tarkemman tehtäväjaon avulla. 225 Esi- ja perusopetus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tavoitteena maailman suurin hirsikoulukampus/sivistysympäristö. 2. Koulutuksella ja kartoitustyöllä valmistaudutaan peruskoulun opetussuunnitelman uudistamiseen ja uuden oppimisympäristön käyttöönottoon. 3. Opetusryhmien pienentämisavustusta käytetään keskustan alakoulujen resurssiopettajan kuluihin. 4. Koulujen kerhotoimintaa hyödynnetään tehokkaammin tasa-arvon edistämisessä siten, että painopistealue on sivukylien koulujen kerhotoiminnan kehittämisessä. 5. Koulutuksellista tasa-arvoa edistävässä hankkeessa jatketaan koulujen välisten erojen vähentämistä siten, että painopistealue on sivukylien koulujen oppimisympäristöjen modernisoimisessa. 226 Toinen aste 17 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

19 3300 Lukio 3310 lukion projektit Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tieto- ja viestintätekniikan käyttöä kehitetään erillisten projektien avulla. 2. Yhteistyötä laajennetaan yritys- ja elinkeinoelämän, yliopistojen sekä ammattikorkeakoulujen suuntaan. 3. Innolukio toiminnalla luodaan kontaktipintaa lukioiden, yliopistojen ja yritysten välillä. 4. Yritteliäisyyskasvatuksellista sisältöä kehitetään edelleen käytännön toimintoja jalostamalla Toinen aste: Ammattioppilaitos Toimintatuotot 0 Toimintakulut Toimintakate Kulut eläkemaksuja. 227 Kulttuuri, vapaa-aika ja nuoriso 3400 Kansalaisopisto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Palvelusuunnitelman laatiminen kansalaisopiston toiminnan jäsentämiseksi. 2. Opintoseteliavustuksella huojennetaan erityisryhmien ja maahanmuuttajien kurssimaksuja. 3. Suomistartti -koulutusprofiili vakiinnutetaan osaksi kansalaisopiston toimintaa. 4. Järjestämisluvan hakeminen määrittää kansalaisopistotoiminnan suuntaa tuleville vuosille Kirjasto 18 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kirjaston profiilia kaupungin toimijana nostetaan kytkemällä toiminta kiinteämmin hyvinvointi- ja sivistystoiminnan kokonaisuuteen. 2. Aktiivinen osallistuminen sosiaalisen median kautta kansalaisten arkeen vakiinnutetaan osaksi kirjaston toimintaa.

20 19

21 3420 Kulttuuritoimi ja 3430 museo Kulttuuritoimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Museo Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kulttuuritoimintaa kehitetään tehokkaammin Pohjantähden toimitiloja hyödyntämällä. 2. Museon kesätoimintaa kehitetään erillisen projektin avulla. 3. Uuden opetussuunnitelmatyön myötä museo pyritään kytkemään entistä tiiviimmäksi osaksi oppimisympäristöä Liikuntatoimi ja 3700 Puikkari Liikuntatoimi ja Liikuntapaikkojen hoito Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Puikkari Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Terveysliikuntaohjelma osana liikuntatoimen toimintaa jatketaan. 2. Nuorten ja maahanmuuttajien liikuntaharrastusten edistäminen vakiinnutetaan osaksi sivistys- ja hyvinvointitoimintaa. 3. Liikuntahallin ja uimahallin toimintojen edelleen kehittäminen. 4. Liikunta-alueiden suunnitteleminen hirsikoulukampuslähtöisesti. 5. Liikuntapaikkojen hoito on vaihtunut teknisestä toimesta hyvinvointi- ja sivistystoimen alle vuoden 2015 alusta. 6. Liikuntapaikkojen hoidon talousarvion luvut tullaan erottamaan omalle kustannuspaikalleen vuoden 2015 kuluksi ja näitä tullaan seuraamaan erikseen. Talousarviota tehdessä liikuntapaikkojen hoidon talousarvioluvut jouduttiin syöttämään liikuntatoimen kustannuspaikalle johtuen siitä, ettei sille ollut vielä luotu kustannuspaikkaa Nuorisotoimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJAUS JA JOHTAMINEN ELINVOIMAINEN KEHITYS JA TYÖPAIKAT HYVINVOINTIPALVELUT YMPÄRISTÖN TOIMIVUUS JA TURVALLISUUS LIIKELAITOKSET KUNTAYHTYMÄT,

Lisätiedot

KH liite n:o 2/ VALT liite n:o 2/

KH liite n:o 2/ VALT liite n:o 2/ KH liite n:o 2/4.12.2012 VALT liite n:o 2/13.12.2012 Sivu 2 / 5 1 VALIOKUNNAT Pudasjärven kaupungin valiokunnat osallistuvat kaupungin päätöksien valmisteluun valtuustolle, kaupunginhallitukselle tai virkamiehille.

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016 Kemin kaupunkistrategia 2025 2016 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2016 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi Järjestöfoorumi 11.3.2015 Visio 2025 Rautjärvi turvaa asukkailleen taloudellisten voimavarojen puitteissa laadukkaat lähipalvelut, mahdollisuuden vaikuttaa ja kehittää taajamia turvallisina ja maaseutumaisina

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 869 674 1 747 480 1 804 050 3,2 TOIMINTAKULUT -1 951 299-2 482 370-2 351 670-5,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81 625-734 890-547 620-25,5 Poistot ja arvonalentumiset -467 845-441

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö LIITE 1: perustiedot KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö Tekniset palvelut Markus Kannala arvot visio toiminta-ajatus Asiakaslähtöisyys,

Lisätiedot

Päivämäärä. Työllisyyttä edistävien hankkeiden avustusten myöntämisperusteet

Päivämäärä. Työllisyyttä edistävien hankkeiden avustusten myöntämisperusteet Työllisyyttä edistävien hankkeiden avustusten myöntämisperusteet Dno OUKA/529/02.05.01.03/2015 Päätöshistoria Kehittämisjaosto 27.1.2015 6 Tiivistelmä Työllisyyttä edistävien hankkeiden kuntarahoituksen

Lisätiedot

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Lappi kodiksi seminaari 5.10.2016 Jorma Pietiläinen Pudasjärven kuntasuunnitelma:

Lisätiedot

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 2.-3.2016 Hanna Tainio Varatoimitusjohtaja Kuntaliitto Mitä edistetään?

Lisätiedot

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Päivämäärä Työllisyyttä edistävien ESR- ja työllisyyshankkeiden kuntarahoituksen myöntämisperusteet

Päivämäärä Työllisyyttä edistävien ESR- ja työllisyyshankkeiden kuntarahoituksen myöntämisperusteet Sivu 1 74 Dno Työllisyyttä edistävien ESR- ja työllisyyshankkeiden kuntarahoituksen myöntämisperusteet OUKA/351/02.05.01.03/2014 Päätöshistoria Kaupunginhallituksen kehittämisjaosto kokous 28.01.2014 10

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017 Kemin kaupunkistrategia 2025 2017 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2017 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Kaupunkistrategia n Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa (08/2010) Asian

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari

Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari 29.9.2014 15.10.2014 1 Hallinto ja elinkeinopalvelut Elinvoimapalveluista muodostetaan oma tulosyksikkönsä

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016

Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016 Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016 Ympäristövastuut Äänekoskella Perustuslain mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta sekä ympäristöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Ajankohtaista Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta

Ajankohtaista Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta Ajankohtaista Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta Neuvottelukunnan kokous 12.3.2013 Ylijohtaja Ari Niiranen Ajankohtaista toiminnasta Maksatus ja tarkastus -yksikössä palkkatukien, starttirahojen ja kuntouttavan

Lisätiedot

Sivistystoimi matkalla tulevaisuuden kuntaan. Kuntamarkkinat Johtaja Terhi Päivärinta, Suomen Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri

Sivistystoimi matkalla tulevaisuuden kuntaan. Kuntamarkkinat Johtaja Terhi Päivärinta, Suomen Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Sivistystoimi matkalla tulevaisuuden kuntaan Kuntamarkkinat 14.9.2016 Johtaja Terhi Päivärinta, Suomen Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Kansallinen koulutuspolitiikka luo vision ja suunnan tasaarvolle.

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

Matkalla uuteen maakuntaan

Matkalla uuteen maakuntaan 1 Matkalla uuteen maakuntaan LAPIN MAAKUNTAUUDISTUKSEN ESIVALMISTELUN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Projektisuunnitelman toteutuminen ja tarkennukset Budjetti vuodelle 2017 ja muut rahoitushakemukset Valmistelutoimielin,

Lisätiedot

Strategiakortit 2016

Strategiakortit 2016 Kh 26.4.2016 120 Liite kh nro 1 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2016 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Toiminta-ajatus tulosalueittain. Tilivelvolliset KUNNANHALLITUS

Toiminta-ajatus. Toiminta-ajatus tulosalueittain. Tilivelvolliset KUNNANHALLITUS KUNNANHALLITUS Taloussuunnitelma 2017-2019 1 Toiminta-ajatus Ilomantsi vahvistaa ja kehittää omille vahvuuksille perustuvaa yritystoimintaa ja maaseutupalveluja. Hallintokunta järjestää sisäisille asiakkaille

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / näkökulma Vetovoimainen kaupunki - Liikunnan ja kulttuurin tarjonta - Aktiivinen kaupunkielämä - Kehittyvä kaupunkikeskus - Liikunnan ja kulttuurin näkyvyys

Lisätiedot

Mikä on kuntien ja kaupunkien rooli kasvussa ja alueiden kehittämisessä

Mikä on kuntien ja kaupunkien rooli kasvussa ja alueiden kehittämisessä Mikä on kuntien ja kaupunkien rooli kasvussa ja alueiden kehittämisessä Varatoimitusjohtaja Timo Reina Suomi 2019 Kasvukipuja seminaari 1.11.2016 Finlandia-talo Maakuntauudistus kuntien kannalta Kysymys

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma. Sini Sallinen,

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma. Sini Sallinen, Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Sini Sallinen, erityisasiantuntija, sini.sallinen@kuntaliitto.fi, @SallinenSini 4.4.2016 Luonnos Kuntaliiton strategisista tavoitteista tulevaisuuden kunnalle

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Talousvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 8.10.2015 TAE2016: TEM politiikkalohkoittain

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso 1 14.12.2009 MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut?

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? Näkökulmia muutoksen hallitsemiseen Sysmässä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rahoitusyksikkö Ohjelmakauden muutos on tuonut

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu 30.06.2016 15:45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Hallitus 19 8 5 Yhteensä 19 8 5 Vastausprosentti 42.1 Lopettaneet 26.3 Kesken jättäneet

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017

Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017 Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017 - Ajankohtaista 17.12.2015 - Hallitusohjelman kärkitavoitteet - AIKO-rahoitus - Toimeenpanosuunnitelman tarkistus Maakuntajohtaja, joulukuu 2015 Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

Oulunkaaren toiminnan ja omistajaohjauksen arviointi vuodelta 2013

Oulunkaaren toiminnan ja omistajaohjauksen arviointi vuodelta 2013 14.2.2014 Oulunkaaren toiminnan ja omistajaohjauksen arviointi vuodelta 2013 Oulunkaaren toimielimissä toimivat ja muut kuntien Kyselyn aihealueet Kuntayhtymän toiminnan ja omistajaohjauksen toteutuminen

Lisätiedot

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta Kosken Tl kunnan strategia 2014-2020 - Koski Tl älykäs kunta Koski Tl on kehittyvä kunta maaseudun rauhassa suurten pääkeskusten lähellä. Kunnassa on vireä keskustaajama sekä runsas tonttitarjonta. Koski

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 SIVISTYSPALVELUT 310 Sivistyslautakunta Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari

Kuntajohdon seminaari Kuntajohdon seminaari Kuopio 11.11.2015 Hallituksen kärkihankkeiden vaikutukset Itä-Suomeen Elli Aaltonen Ylijohtaja 11.11.2015 1 11.11.2015 2 11.11.2015 3 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA Kankaanpään kaupunki TA 2016 Käyttösuunnitelma 1 (12) TALOUSARVIO 2016 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA (KS 2016) 10 VAALIT -18 000-18 000 Palkat ja palkkiot 13 289 Eläkekulut 1 992 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 2 Strategiaperusta Visio: Kasvava Valkeakoski on puhtaasta luonnosta ja asiakaslähtöisistä palveluista tunnettu kaupunki asukkaiden ja yritysten

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuusto Unelmatehtaan toiminnan valmistelu 1085/11.

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuusto Unelmatehtaan toiminnan valmistelu 1085/11. Kaupunginhallitus 151 10.05.2016 Kaupunginhallitus 298 27.09.2016 Valtuusto 38 06.10.2016 Unelmatehtaan toiminnan valmistelu 1085/11.05/2016 KH 10.05.2016 151 Pudasjärven kaupungin elinvoiman ja elinkeinotoiminnan

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Kainuun maakuntatilaisuus 19.4.2016 Jarkko Majava, va kehityspäällikkö Aineisto: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet 4.4.2016 Luonnos Kuntaliiton strategisista

Lisätiedot

Yhteinen Tampere Uudistusten vuosi 2015. näköalojen kaupunki

Yhteinen Tampere Uudistusten vuosi 2015. näköalojen kaupunki Yhteinen Tampere Uudistusten vuosi 2015 näköalojen kaupunki Pormestari Anna-Kaisa Ikosen esitys vuoden 2015 talousarvioksi Tampereen kaupunkistrategia 2025 27.10.2014 Tampere 2015 talousarvion lähtökohdat

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI 1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.4.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALVELUALUE/TULOSALUE: TEKNISET PALVELUT PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit

Lisätiedot

Aluelautakuntien tehtävät

Aluelautakuntien tehtävät Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt

Lisätiedot

Liikunta tulevaisuuden kunnassa?

Liikunta tulevaisuuden kunnassa? Liikunta tulevaisuuden kunnassa? 2017 Sivistys, Terveyden edistäminen, Hyvinvointi, Osaaminen, Elinvoima, TeHyLi? Kari Sjöholm 3.12. 2015 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI PALVELUALUE: SIVISTYSPALVELUT TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit I) 30.4. II) 30.8.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Oheismateriaali / sivltk 19.1.2016 7 Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Sivistysjohtaja Matti Hursti 1.12.2015, päivitetty 12.1.2016 Lähtökohta KeSuun: Toimintaympäristön

Lisätiedot

Pohjois-Karjala kaikenikäisten kotimaakunta Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Pohjois-Karjala kaikenikäisten kotimaakunta Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjala kaikenikäisten kotimaakunta 1.10.2014 Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjala kaikenikäisten maakunta Missä ollaan tilastoja Hyvinvointikertomus

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUKSEN PAINOPISTEET JA KEHITTÄMISKOHTEET

HYVINVOINTIKERTOMUKSEN PAINOPISTEET JA KEHITTÄMISKOHTEET HYVINVOINTIKERTOMUKSEN PAINOPISTEET JA KEHITTÄMISKOHTEET 2017 2019 Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Arviointimittarit Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Terveystietoisuuden lisääminen

Lisätiedot

Kehitetään kyliä yhdessä KEHITTÄMISEN PERUSTAA

Kehitetään kyliä yhdessä KEHITTÄMISEN PERUSTAA Kehitetään kyliä yhdessä KEHITTÄMISEN PERUSTAA Maarit Alikoski 15.9.2015 ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 15.92015 Kuva: Pasi Tarvainen 2015 Rovaniemen maaseudun kehittämisohjelma 2013-2020 Laaja yhteys

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman seurantakomitean kokous Turku, 23.5.2016 Ylitarkastaja Hanna-Mari Kuhmonen,

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Kunnanhallituksen tulosalue

Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitus Käyttösuunnitelma 2016 1 Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitukseen nähden sitovia ovat vastuualueiden toimintakatteet. Vastuualueet: 1000 Yleishallinto, 1001 Yhteistoiminta, 1002 Elinkeinojen

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsaus. Erityisavustaja Sami Miettinen Seinäjoki

Maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsaus. Erityisavustaja Sami Miettinen Seinäjoki Maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsaus Erityisavustaja Sami Miettinen Seinäjoki Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet 2 Työnjako kunnan, maakunnan ja valtion välillä KUNNAT Paikallisen osallistumisen,

Lisätiedot