PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJAUS JA JOHTAMINEN ELINVOIMAINEN KEHITYS JA TYÖPAIKAT HYVINVOINTIPALVELUT YMPÄRISTÖN TOIMIVUUS JA TURVALLISUUS LIIKELAITOKSET KUNTAYHTYMÄT, YHTIÖT

2 Sisällys TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT 2 KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT, TAVOITTEET JA MUUTOKSET 3 Tunnusluvut ja keskeiset muutokset talouden kannalta 3 KESKEISET TOIMENPITEET JA MITTARIT 6 Kuntasuunnitelmasta johdetut toimenpiteet 6 1

3 TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT Kuntasuunnitelmatyötä ilmaisevaksi lauseeksi kaupunginhallitus otti Uusi, elinvoimainen ja ennakkoluuloton Pudasjärvi. Tämä lauseke sisältää kuntasuunnitelmaa ohjaavat arvot, joihin sitoudumme käytännön tasolla. UUSI Miten arvoihin sitoutuminen näkyy käytännössä? Toimintaamme leimaa rohkeus, uusien toimintatapojen ja menestymisen mahdollisuuksien jatkuva etsiminen. Katsomme uusin silmin toimintaympäristömme tarjoamia mahdollisuuksia ja hyödynnämme uudella tavalla kehityksen myötävirtoja. ENNAKKOLUULOTO N Näemme erilaisuuden rikkautena ja kunnioitamme sitä. Elinvoiman rakentamisessa toimimme innovatiivisesti, toisiamme luovuuteen kannustaen. Olemme henkilökohtaisella tasolla valmiita antamaan panoksemme kehittämistoimintaan. ELINVOIMAINEN Etsimme ennakkoluulottomasti ja innovatiivisesti uusia tapoja parantaa kaupungin elinvoimaisuutta. Elinvoiman rakentamiseksi olemme rohkeita etsimään kumppaneita kaikkialta (tasavertainen kumppanuus). Päätöksenteossa otamme huomioon hyvinvointi- ja elinvoimavaikutukset. PUDASJÄRVI Sitoudumme omassa toiminnassamme rakentamaan positiivista kuvaa Pudasjärvestä. Teemme jatkuvasti, määrätietoisesti ja peräänantamattomasti töitä sen eteen, että Pudasjärvi on maailman paras paikka tehdä töitä, asua ja elää. Tehtäväalueet: Hallintotoiminta Kehittämistoiminta Hyvinvointi- ja sivistystoiminta Tekninen ja ympäristötoiminta Investointien käyttösuunnitelma 2

4 KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT, TAVOITTEET JA MUUTOKSET Tunnusluvut ja keskeiset muutokset talouden kannalta HALLINTOTOIMINTA 1000 Valtuusto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kuntasuunnitelman päivittäminen. 2. Vaikutusten arviointi osana päätöksentekoa. 3. Tasapainoinen talous 1001 Tarkastustoimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate kokousta tilintarkastajan tarkastuspäivää Valiokunnat Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Alueyhteistyön ja elinvoiman valiokunta 1. koettu hyvinvointi 2. paikkakunnan viihtyisyys 3. eri kansanryhmien kohtaamiset kohtaamisten lisäämiset 4. työllisyys 5. yrittäjyys 6. koulutus (työllisyyskoulutukset ja kaikki ikäryhmät) Toimenpiteille tullaan hakemaan toimenpide-ehdotuksia ja mittareita. Asiat viedään vuosikelloon etukäteen, jolloin valiokunnan jäsenillä on mahdollisuus etukäteen tutustua aihepiiriin. Osallistuvan budjetoinnin kehittämiseen on haettu hankerahaa uuden toimintamallin kehittämiseksi. Hankkeen käynnistyttyä alueyhteistyön ja elinvoiman valiokunta tukee/seuraa aktiivisesti ja säännöllisesti projektin etenemistä. 3

5 Hyvinvointivaliokunta Keskeiset tehtävät/toiminnalliset tavoitteet 1. Kuntalaisten ja eri väestöryhmien hyvinvointitarpeiden ennakointi ja suunnittelu 2. Kuntalaisten hyvinvoinnin seuraaminen ja kehittäminen 3. Kuntalais- ja asiakastyytyväisyyden seuranta ja edistäminen 4. Oman toimialueensa tulevaisuuden kehitykseen vaikuttavien tekijöiden ennakointi Elinympäristövaliokunta Keskeiset tehtävät/toiminnalliset tavoitteet 1. Kuntasuunnitelman mukaisten asioiden vieminen päätöksentekoon 2. Pitkäntähtäimen suunnitelmien valmisteluun tuominen tulevien vuosien budjetointia varten 1010 Kaupunginhallitus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Raaminuutos: avustukset yhteisöille (kaupunginhallitus ) siirto Kehittämistoimeen. 1. Ennalta suunnittelemattomia hankkeita voidaan kattaa kehittämisrahastosta kaupunginhallituksen erillispäätöksellä. 2. Kaupungin talouden saaminen kestävälle pohjalle. 3. Toiminnan kehittämissuunnitelman laatiminen Valtiolliset vaalit Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 0 1. Vuoden 2015 määrärahat sisältävät varauksen eduskuntavaaleihin. 2. Vuoden 2016 määrärahoissa on varauduttu kunnallisvaaleihin. Määrärahojen kohdalla on huomioitava, että valtio ei maksa korvauksia kunnallisten vaalien järjestämisestä Viranomaislautakunta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate kokousta 1200 Keskustoimisto 4 Toimintatuotot Toimintakulut

6 Toimintakate Kaupungin asiahallinta- ja arkistotoimen sääntöjen ja ohjeiden päivittäminen ja kehittäminen, toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottaminen ja uuden arkistonmuodostussuunnitelman laatiminen, määrärahavaraus tehty vuosille Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä Oulunkaaren kuntayhtymän ja jäsenkuntien kanssa. 3. Sähköisten palveluiden/toiminnan kehittäminen Asiakaspalvelutiimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Varautuminen valtion yhteispalveluvelvoitteen perusteella tulevaan valtion toimintojen asiakaspalveluun. 2. Asiakaspalvelun toimivuuden tehostaminen ja yhteistyön kehittäminen poikkihallinnollisesti kaikkien toiminta-alueitten välillä. 3. Sähköisten palveluiden kehittäminen Valtiovarainministeriön etäpalvelupilotin avulla It-käyttö (kaupungille jääneet omat kustannukset) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Määräraha on varattu IT-palvelujen ostoon ja leasingvuokriin Kustannuksista vastaa kaupunki suoraan (ei Oulunkaaren tietopalveluiden kautta) Henkilöstötoimikunta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate työhyvinvoinnin tukeminen ja kehittäminen 2. kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelman jalkauttaminen (työhyvinvointi, koulutus, yhteistoiminnan periaatteet, työturvallisuus, riskien arviointi ym.) 3. henkilöstön omaehtoisen liikunnan aktivointi/tukeminen 4. työkykyä ylläpitävää toimintaa kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa hyödyntäen paikallisia voimavaroja. Lounasruokailun määrärahatarpeeksi on arvioitu 20 henkilöä/työpäivä, menona ja tulona

7 1225 Kuljetus- ja hankintatoimi, joukkoliikenne Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate asukkaiden tarpeita huomioiva joukkoliikenteen järjestäminen koko kaupungin alueella 2. kaupunki tukee kuljetuspalveluita, ostamalla joukkoliikennevuoroja sekä tukemalla kylien sisäistä asiointiliikennettä 3. on mukana kehittämässä ja suunnittelemassa yhdessä eri toimijoiden kanssa liikenneturvallisuuteen liittyviä asioita 1231 Edunvalvonta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toiminnan keskeiset muutokset toiminnan kannalta 1. Asiakasmäärä Pudasjärvellä 115 ja Taivalkoskella Joukkoliikenne Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate HALLINTOTOIMINTA YHTEENSÄ Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate KESKEISET TOIMENPITEET JA MITTARIT Kuntasuunnitelmasta johdetut toimenpiteet Kriittinen menestystekijä Tavoite Mittari 6 1. Talouden tasapainotus vastaamaan tulorahoitusta 2. Käytettävissä olevien resurssien perusteltu hyödyntäminen 3. Työllisyyden ja elinvoiman edistäminen 4. Aktiivinen maapolitiikka ja kaavoitus 5. Asiakaslähtöinen ja palveluhaluinen sekä motivoitunut henkilöstö Talous kestävällä pohjalla, investoinnin sopeutetaan talousresursseihin. Vaihtoehtoisten palvelumuotojen hyödyntäminen, yhteistyön lisääminen Elinvoimainen kunta, työllisyys hallinnassa Maanhankinta ja kaavojen hyväksyntä Oikea henkilöstömitoitus. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman jalkauttaminen käytännön tasolle. Vuosikate vähintään poistojen suuruinen. Lainamäärä /asukas Uudet yhteistyöalueet - kumppanit Ostettu ha, kaavoitettu ha Kehityskeskustelut, työhyvinvointikysely, henkilöstö ja koulutussuunnitelma

8 Kärkihanke Käynnistettävät toimenpiteet Mittari 1. Väestökehityksen turvaaminen Työpaikkojen lisääminen, toimiva hallinnassa oleva maahanmuuttopolitiikka Väestökehitys +/- Uudet työpaikat 2. Tulopohjan vahvistaminen Työllisyyden edistäminen aktivointitoiminnan lisäämisen mahdollistaminen 3. Asiakaspalvelun kehittäminen, yhteispalvelu, etäpalvelu, sähköiset palvelut Toimiva asiakaspalvelu kuntalaisille myös valtion yhteisja etäpalveluna Työttömyysaste Verotulopohja Asiakaspalautteet Yhteis-/etäpalveluasiakkaat sähköisten palvelujen saatavuus KUNNAN YHTEISTYÖTOIMINTA 1011 Kuntayhteistyö, vastuuviranhaltija kaupunginjohtaja Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kuntayhteistyön tulosyksikkö sisältää seuraavat maksuosuudet: Oulunkaaren kuntayhtymä/hallinto ja elinkeino , Pohjois-pohjanmaan liitto ,79 ja Suomen kuntaliitto n Kuntayhteistyön tulosyksikössä on myös varauduttu Suomen Kuntaliiton, Kunnallispainon ja Työmarkkinalaitoksen eläkemenoperusteisen KuEL maksuosuuksiin Oulunkaaren yhteistoiminta-alue (sote), vastuuviranhaltija kaupunginjohtaja Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Raamiin tehdyt muutokset ovat: työmarkkinatuen kuntaosuus ja kuntouttavan työtoiminnan tehtävien siirtäminen kehittämistoiminnan tehtäväalueelle sekä siirto kuntapalvelutoimiston kustannuspaikalle. Kaupunginhallitus on nostanut Oulunkaaren sosiaali- ja terveystoimen raamia euroa, soten raami on (asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymältä). Toiminnallisten muutosten vaikutusten jälkeen kasvua on n. 1,4 % vuoden 2014 talousarvioon nähden. Kaupungin antama raami sisältää poistot ja hankkeet. Eläkemenoperusteinen KuEL maksuarvio on ja vahaiseläkemenoperusteinen maksuarvio on Sisäisiä palveluja yhteensä ja sisäisiä vuokria yhteensä Ateriapalveluiden myynti yhteensä ja vuokratulot Oulunkaaren kuntapalvelutoimisto, vastuuviranhaltija hallintojohtaja Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

9 Kuntapalvelutoimiston tavoitteet ja painopisteet vuodelle 2015 on kirjattu kuntayhtymän ja kunnan väliseen palvelusopimukseen. Määräraha on varattu henkilöstöpalvelut , talouspalvelut (Laskuhotellin, Rondon ja ProEcon vuoksi toimintakulut kasvavat noin paljon) ja tietopalvelut Lisäksi varataan Kuntapalvelutoimiston lukuihin lisää henkilöstöpalveluun ,54, talouspalveluun ,71 ja tietopalveluun ,53, yhteensä mikä summa vähennetään soten raamista (soten sisäinen tehtävien järjestely). Kuntapalvelutoimiston maksuosuusvarausta on hallintotoiminnan tehtäväalueella ja hyvinvointi- ja sivistystoiminnan tehtäväalueella (oppilaskoneiden osuus) , yhteensä kuntapalvelutoimiston määrärahavaraus on yhteensä ( ) vuonna 2015 ( /2014). Kuntapalvelutoimiston ilmoittama määrärahavaraus on yhteensä euroa ( ). Maaseututoimi (Oulun kaupunki), vastuuviranhaltija kehittämisjohtaja 1120 Maataloushallinto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Maaseututoimen yhteistoimintasopimus käsittää maaseutuelinkeinoviranomaispalvelujen työtehtävien hoidosta aiheutuvat kustannukset. Kustannukset jaetaan Oulun, Pudasjärven, Utajärven ja Iin kesken, jakajana käytetään kuntien tilojen määrää prosenttiosuutta. Pudasjärven kustannusarvio asiakaspalvelujen ostot kunnilta (21 %) on vuonna Kustannuspaikan koko toimintakatearvio on euroa Maaseutuelinkeinojen kehittäminen Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Maaseutu- ja maatalousyrittäjien toimialan kehittämistyötä varten on koottu Maaseudun kehittämisen työryhmä vuonna 2014, joka kokoontuu kehittämisjohtajan kutsusta muutaman kerran vuoden aikana. Määräraha koostuu avustuksista kotitalouksille Raamimuutos: avustukset yhteisöille (2014/ ) on siirretty Kehittämistoimeen Maatalouslomitus (eläkemeno- ja varhemaksu) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 0 Määräraha koostuu eläkemenoperusteisesta KuEL maksusta ja varhaiseläkemenoperusteisesta maksusta 405. Tulosyksikkö: Oulunkaaren ympäristöpalvelut, vastuuviranhaltijat hallintojohtaja ja ympäristöjohtaja Tilivelvolliset: Oulunkaaren ympäristölautakunta, ympäristöjohtaja 8

10 Oulunkaaren ympäristöpalvelujen toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015 Kriittinen menestystekijä Tavoite Mittari Elintarvikkeiden, kulutus-tavaroiden sekä kuluttajapalve-lujen turvallisuus, hyvä asumisterveys, talousveden ja uimaveden laatu sekä yleinen elinympäristön terveellisyys. Ympäristönsuojelua valvotaan ja edistetään siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, Tavoitteena on ylläpitää viihtyisä, terveellinen ja turvallinen sekä luonnontaloudeltaan kestävä elinympäristö sekä edistää terveydensuojelua ja ympäristönsuojelua toimialueellaan. Ympäristö-, maa-aines- ja muutkin lupahakemukset Riittävä ammattitaitoisten työntekijöiden määrä. Asioiden viivytyksetön käsittely niin lautakunnassa, kuin viranhaltioiden päätöksenteossakin. Ympäristöterveydenhuollon yhteisen valvontaohjelman toteutuma- % Käsiteltyjen lupien määrä ja käsittelyaika. 9

11 hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö. käsitellään viivytyksettä. Haja-asutusalueiden asukkaille tiedotetaan riittävästi jätevesijärjestelmien jätevesiasetuksen edellyttämistä toimenpiteistä. Vesistöjen laatu ja virkistyskelpoisuusluokitus. Annettujen lausuntojen määrä. Tuotantoeläinten hoito ja eläinlääkintä sekä pieneläinpraktiikka hoidetaan ammattitaidolla ajanmukaisissa tiloissa. Toimintaa kehitetään asiakkaiden palvelutarpeen edellyttämällä tavalla. Muuttuva ympäristö. Lakimuutokset ja niiden käyttöönotto. Uuden ympäristösuojelulain vaatimukset ja mahdollisuudet valvonnassa ja tietojärjestelmissä. Peruseläinlääkäripalvelut toimivat hyvin. Alueella on riittävä määrä ammattitaitoisia eläinlääkäreitä ja toimiva eläinlääkäripäivystys. Käytössä on ajanmukaiset klinikkatilat. Toimintaympäristön ja asetusten muutokset hallinnassa. Valvontasuunnitelman- ja ohjelman laatiminen, sen toteutus sekä tehostuminen. Suoritettujen toimenpiteiden määrä. Asiakkailta tuleva palaute. Kunnallisen eläinlääkintä-huollon suunnitelman toteutuksen arviointiraportti. Käsittelyprosessien sujuvuus, käsiteltyjen lupien määrä ja käsittelyaika. Suunnitelman toteutumisprosentti sekä valvontatoimien muutoksien tuomat edut. Suunnittelukauden tavoitteet: Strategiset tavoitteet: Vaikuttavuustavoitteet: Tuotantotavoitteet: Tuotetaan laadukkaat ja lainmukaiset palvelut hyvin toimivassa alueellisessa organisaatiossa. Henkilöstö on osaavaa ja päätöksenteko sujuvaa. Tarkastellaan organisaation ja toiminta-alueen tulevaisuutta itsenäisenä alueena ja yhteistyömahdollisuuksia muiden alueiden kanssa. Toteutetaan tilanteen edellyttämiä muutoksia. Uudet lakisäädökset ja asetukset otettu käyttöön hallitusti. Osaamista ylläpidetään ja kehitetään lisäkoulutuksin. YSL:n tietojen tallennusvelvollisuus sujuvaksi. Sekä yritys- että yksityisasiakkaat ovat palveluihin tyytyväisiä. Elinympäristö on terveellinen ja turvallinen. Eläinten terveys on hyvä. Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa sujuvaa. Järjestetään tasapuoliset palvelut ja kustannusten jako yhteistoiminta-alueen kuntiin. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti. Sähköisten asiakirjahallinnan järjestelmien käyttöönotto. Maksullisten palvelujen osuutta palveluista lisätään lainsäädännön sallimissa rajoissa. Viranomaisyhteistyö sujuvaa.(kvalitatiivinen) 1017 Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos, vastuuviranhaltija tekninen johtaja Toimintatuotot Toimintakulut

12 Toimintakate Koillismaan pelastusliikelaitoksen palvelujen ostot ovat ja eläkemenoperusteinen KuEL maksu KUNNAN YHTEISTYÖTOIMINTA YHTEENSÄ Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate KEHITTÄMISTOIMINTA KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT, TAVOITTEET JA MUUTOKSET Tunnusluvut ja keskeiset muutokset talouden kannalta Kehittämis- ja elinkeinopalvelut (1100) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate EU-hankekauden auettua uusien hankkeiden suunnittelu, rahoituskanavien selvittäminen ja tarpeiden kartoittaminen. 2. Kylien toiminnan kehittäminen ja aktivoiminen. 3. Alueyhteistyön ja elinvoiman valiokunnan asioiden valmistelu ja selvittäminen. 4. Maaseudun kehittämistyöryhmän ja yrittäjien aamukahvien kokoonkutsuja ja kehittäjä yhteistyössä toimijoiden kanssa. 5. Työllisyystyöryhmätyöskentely 6. Viestintästrategian valmistelu Kaupunginhallitukselle. 7. Kehittämis- ja toimintatukien jakaminen eri yhteisöille ja toimijoille. Työryhmän kokoonkutsuja. 8. Koko kehittämistoimen (maahanmuutto, työllistäminen, Karhupaja, hankkeet) toiminnan koordinointi ja kehittäminen. Kaupungin oma työllistäminen (1220) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Talousarvion työmarkkinatuen kuntaosuusmaksuun on tulossa jopa 100 % korotus, johtuen alkaen nousseista kunnan vastuista työllisyyden hoidosta. 2. Tästä johtuen vuoden 2015 aikana tehostettuja työllistämistoimia tulee jatkaa edelleen ja henkilöresursseihin tulee panostaa jatkamalla palvelusihteerin työsuhdetta 11

13 työllistämiskoordinaattorin apuna. Palvelusihteerin työsuhteen jatkamisesta tullaan tekemään lisämäärärahahakemus Kaupunginhallitukselle. Karhupaja (1222 ) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Karhupajan toimintaan haetaan valtionavustusta joka kohdentuu alle 29 vuotiaisiin. Myönnettävä avustuksen suuruus on harkinnanvaraista ja voi muuttaa toiminnan tulorahoitusta. 2. Karhupajan oman toiminnan sisäiset ja ulkoiset myyntituotot voivat vaihdella pajalle tulevien valmentautujien työkuntoisuudesta tai määrästä sekä asiakastilausten kysynnästä riippuen. 3. Karhupajan toimintatapaa ja toiminnan sisältöä kehitetään vuoden 2015 aikana. Maahanmuuttotoiminta (1026) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintatuotot koostuvat kaupungin saamasta laskennallisesta korvauksesta sekä vastaanottokeskuksen vuokrasta (40 %). Maahanmuuttotoiminta pitää sisällään maahanmuuttotyön koordinoinnin ja kehittämisen, perhepalveluiden pakolaisten terveys- ja vastaanottopalvelut sekä kehittämis- ja toiminta-avustukset paikallisille yhdistyksille. 2. Työllisyyspalvelujen kehittäminen työstartti-toiminnan kautta. Työllisyyspalveluihin rekrytoidaan kulttuurivälittäjä, jonka työnkuvaan kuuluu uuden työllisyyspalvelun, työstartin, koordinoiminen ja kehittäminen sekä osittain kaupungin maahanmuuttotyön koordinointi. Kulttuurivälittäjä tukee maahanmuuttajien työelämävalmiuksia, edistää suvaitsevaisuutta ja yhdenvertaisuutta, edesauttaa kulttuurien kohtaamista ja kulttuurienvälistä oppimista. Kuntouttava työtoiminta (1224) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kuntouttava työtoiminta on siirtynyt Oulunkaaren kuntayhtymältä Pudasjärven kaupungille vuoden 2015 alusta. Toimintaa kehitetään Karhupajan ja PudisFoorumin kanssa. Lisäksi toimintaa tehostetaan kaupungin eri hallintokuntien kanssa. Hankkeet (11011, 11012, 11013, 11015) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

14 1. EU-hankerahoituskausi on auennut syksyllä 2014 ja ensimmäiset hankepäätökset on saatu vuoden vaihteessa 2015: Laavu-hanke (kp 11012) ja PoRi hanke (kp 11013) lump sum-periaatteella ajalla EU-rakennerahastojen Maaseuturahoitusten haku aukeaa todennäköisesti kevään 2015 aikana. 3. Kaikkien uusien hankkeiden rahoitushakemuksen jättämiseen tullaan hakemaan erikseen lupa Kaupunginhallitukselta. 4. Oulunkaaren kuntayhtymän hallinnoima Liikeri-hanke Kaste-rahoituksesta ajalla Hankkeiden koordinoimiseksi ja ohjauksen tueksi Kehittämistoimi ottaa uudelleen käyttöön hanketyöryhmätoiminnan. Tämä edesauttaa hankkeiden välistä yhteistyötä, turhia päällekkäisyyksiä ja uusien hankkeiden suunnittelua. Tavoitteena on myös hankeosaamisen kasvaminen kaupungin toimijoiden sisällä. 6. Poikkihallinnollisen yhteistyön lisääminen eri hankkeiden välillä siten, että hanketoimijat pyritään sijoittamaan Kehittämistoimen tiimitilaan. Tästä jo olemassa olevana esimerkkinä Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Osaava-hanke ( ), joka on Sivistys- ja hyvinvointitoimen kustannuspaikan alla, mutta kehittämistoimen henkilöstön kanssa tiiviissä yhteistyössä ja ohjauksessa. Kehittämistoiminta yhteensä Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate KESKEISET TOIMENPITEET JA MITTARIT Toimialakohtaiset painopisteet ja toimenpiteet: Toimiala Painopistealue Tehtävät toimenpiteet Kauppa ja palvelut Kurenalustan keskustan alueen kehittäminen Uuden kulttuurillisen kauppapaikan suunnittelu Projektina; perinnetorin ja alueen kehittäminen; käsityöyrittäjyyden edistäminen Kauppahallin kehittäminen yhdessä elinkeinoelämän kanssa Puutuoteteollisuus Matkailu Matkailun asiakasvirtojen hyödyntäminen liikenne, asiakasvirrat/logistiikka, kylien palvelujen saatavuus ja saavutettavuus Hirsi- ja puurakentamisen toimintaympäristön (LivingLab) kehittäminen toimintaympäristön ja ympärivuotisuuden kehittäminen, ympärivuotisuuden kehittäminen, asiakasvirtojen kasvattaminen, viipymän pidentäminen, majoituskapasiteetin lisääminen Kurenalan taajama-alueen palvelujen ja vetovoimaisuuden kehittäminen Maaseutumatkailu / monialayrittäjyys (luonto,maaseutukulttuuri, kulttuuriperintö- ja Vienan tie- idean yhdistäminen kulttuurillisen kauppapaikan suunnitteluun yhteistyö matkailuelinkeinojen kanssa hirsirakentamisen tuotteistaminen Päivitetyn MasterPlanin toteuttaminen ja koko pitäjän potentiaalin hyödyntäminen Kauppahallin toteuttaminen maaseutukulttuurin tuotteistaminen 13

15 Maa-, metsä- ja porotalous ympäristö) elämystuotannon sisältö kansallis- ja luonnonpuistot, elämysmatkailu matkailutulon kehityksen seuranta OMA MAAMERKKI toimialojen välisen yhteistyön kehittäminen (poro ja matkailu, metsä ja matkailu, elämys ja matkailu) yritysten kehittäminen; tuotanto ja kauppa Slow Adventure-hanke CoReFor -hanke Kauppahalli Kurenalle. tuottaminen edellyttää monipulista, kannattavaa ja elinvoimaista maataloustuotantoa ja maatiloja. Energia Lähiruoka toimijoiden sitouttaminen ja osaamisen nosto Lammastalouden vahvistami-nen perustamalla osuuskunta lampaiden teurastuksen, jatko-jalostuksen ja myynnin kehittämiseen. Kalastusosuuskunnan perus-taminen tukemaan työllisyyttä ja tuottamaan kalaa vähittäis-myyntiin ja jatkojalostukseen. Paikkakunnan oman tarjonnan ja omaperäisten kilpailukykyis-ten tuotteiden kartoittaminen Vapautuvan Rimmin keittiön muuttaminen elintarvikkeiden jatkojalostamiseen. Kone-, kuljetus- ja logistiikka-ala tuulivoima ja vesivoima Bioenergia, tuulivoima valmistautuminen rakentamiseen paikkakunnan kannalta suuriin hankkeisiin valmentautuminen Yritystoiminnan ja yrittäjyyden kehittämisen painopisteet ja tavoitteet : Kehittämisen kohde Painopiste Toimenpiteet Osaamisen kehittäminen Kilpailutusosaaminen yhteistyö kaupungin kehittämisjohtajan ja hankintapäällikön kanssa keskeistä kilpailu- ja laatuasiamies yritysten kouluttamiseen ja yhteistyökumppanina mahdollinen hankkeistaminen Sukupolvenvaihdokset Prosessin hallinta kartoitus kisälliraha Markkinointi ja myynti Verkkomarkkinointi jatkuva koulutus, yhteistyö OSEKK kanssa Yritysten toimintaympäristön kehittäminen Infrastruktuurin kehittäminen Kurenalan kauppakeskus Yritysten ja kaupungin välinen yhteistyö kaavoitus tietoverkot liikenteen kehittäminen ja keskustan alueen paikoitusalueet keskustan alueen pitäminen siistinä myös talviaikana - lumet lumenkaatopaikalle yhteismarkkinointi paikkakunnan yritysten keskinäinen kaupankäynti aamukahvit ja elinkeinoillat 14

16 ja viestintä yritysvaikutusten arvioinnin käyttöönotto yrittäjien kuuluminen valmisteleviin työryhmiin kaupungin taloudesta tiedottaminen yrittäjille Markkinointiviestintä Kaupunkikuvan rakentaminen Esitteet; vuosittain päivitettävä korkeatasoinen palveluesite Messut (esim. Erä- ja Matkamessut) yritysten näkyvyys paremmin kaupungin nettisivuilla 15

17 PRIORISOINTI: Uuden ohjelmakauden hankerahoituksen painopistealueet ja valitut kehittämistarpeet, joille haetaan rahoitusta: Hankerahoituksen painopistealueet ( ) TL 1. Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR) 1. Yrittäjyyden edistäminen 2. Uusien liiketoimintamallien luominen ja kansainvälistyminen TL 2. Uusimman tiedon ja osaamisen hyödyntäminen (EAKR) 1) Innovaatio- ja osaamisrakenteiden vahvistaminen 2) Uuden tiedon ja osaamisen hyödyntäminen innovatiivisten ratkaisujen luomisessa 3) Ympäristön laadun ja luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen TL 3. Vähähiilinen talous (EAKR) TL 4. Saavutettavuus (EAKR) 1) tieto- ja viestintätekniikan saavutettavuus, käyttö ja laatu 2) kestävä liikenne ja pullonkaulojen poistaminen liikenneinfrastruktuurista TL 5. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR) 1) työnhakijoiden ja työvoiman ulkopuolella olevien työllistyvyys 2) työntekijöiden, yritysten ja yrittäjien mukautuminen muutoksiin 3) naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä TL 6. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR) TL 7. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR) Osuuskunnat lähiruuan kehittämiseen ja työllisyyden vahvistamiseen. Kalankäsittelytilojen rakentaminen ja laitteistojen hankinta - koulutushanke/laajakaista yrittäjyyskoulutuksen käynnistäminen OSAOssa LAAVU-hanke HYVINVOINTI- JA SIVISTYSTOIMINTA KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT, TAVOITTEET JA MUUTOKSET Tunnusluvut ja keskeiset muutokset talouden kannalta 223 Lasten päivähoito 3620 Perhepäivähoito Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Lasten kotihoidontuki Toimintatuotot 0 16

18 Toimintakulut Toimintakate Pikku-Paavalin päiväkoti Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Perhepäivähoitajien eläköitymisen aiheuttamiin henkilöstöresurssimuutoksiin mukaudutaan. 2. Sijaiskustannuksissa saadaan säästöjä synergiaetujen avulla. 3. Päivähoitopaikka pystytään järjestämään lyhyemmässä ajassa kuin mitä päivähoitolaissa määritelty neljä kuukautta. 4. Selvitetään tarpeet päivähoidon kehittämistoiminnan fokusoimiselle sekä rahoitusmahdollisuuksille. 213 Sivistyspalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Hallinto- ja tukipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Hallinnon toimintojen uudelleenorganisointia jatketaan. 2. Henkilöstön vahvuuksia hyödynnetään tarkemman tehtäväjaon avulla. 225 Esi- ja perusopetus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tavoitteena maailman suurin hirsikoulukampus/sivistysympäristö. 2. Koulutuksella ja kartoitustyöllä valmistaudutaan peruskoulun opetussuunnitelman uudistamiseen ja uuden oppimisympäristön käyttöönottoon. 3. Opetusryhmien pienentämisavustusta käytetään keskustan alakoulujen resurssiopettajan kuluihin. 4. Koulujen kerhotoimintaa hyödynnetään tehokkaammin tasa-arvon edistämisessä siten, että painopistealue on sivukylien koulujen kerhotoiminnan kehittämisessä. 5. Koulutuksellista tasa-arvoa edistävässä hankkeessa jatketaan koulujen välisten erojen vähentämistä siten, että painopistealue on sivukylien koulujen oppimisympäristöjen modernisoimisessa. 226 Toinen aste 17 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

19 3300 Lukio 3310 lukion projektit Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tieto- ja viestintätekniikan käyttöä kehitetään erillisten projektien avulla. 2. Yhteistyötä laajennetaan yritys- ja elinkeinoelämän, yliopistojen sekä ammattikorkeakoulujen suuntaan. 3. Innolukio toiminnalla luodaan kontaktipintaa lukioiden, yliopistojen ja yritysten välillä. 4. Yritteliäisyyskasvatuksellista sisältöä kehitetään edelleen käytännön toimintoja jalostamalla Toinen aste: Ammattioppilaitos Toimintatuotot 0 Toimintakulut Toimintakate Kulut eläkemaksuja. 227 Kulttuuri, vapaa-aika ja nuoriso 3400 Kansalaisopisto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Palvelusuunnitelman laatiminen kansalaisopiston toiminnan jäsentämiseksi. 2. Opintoseteliavustuksella huojennetaan erityisryhmien ja maahanmuuttajien kurssimaksuja. 3. Suomistartti -koulutusprofiili vakiinnutetaan osaksi kansalaisopiston toimintaa. 4. Järjestämisluvan hakeminen määrittää kansalaisopistotoiminnan suuntaa tuleville vuosille Kirjasto 18 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kirjaston profiilia kaupungin toimijana nostetaan kytkemällä toiminta kiinteämmin hyvinvointi- ja sivistystoiminnan kokonaisuuteen. 2. Aktiivinen osallistuminen sosiaalisen median kautta kansalaisten arkeen vakiinnutetaan osaksi kirjaston toimintaa.

20 19

21 3420 Kulttuuritoimi ja 3430 museo Kulttuuritoimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Museo Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kulttuuritoimintaa kehitetään tehokkaammin Pohjantähden toimitiloja hyödyntämällä. 2. Museon kesätoimintaa kehitetään erillisen projektin avulla. 3. Uuden opetussuunnitelmatyön myötä museo pyritään kytkemään entistä tiiviimmäksi osaksi oppimisympäristöä Liikuntatoimi ja 3700 Puikkari Liikuntatoimi ja Liikuntapaikkojen hoito Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Puikkari Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Terveysliikuntaohjelma osana liikuntatoimen toimintaa jatketaan. 2. Nuorten ja maahanmuuttajien liikuntaharrastusten edistäminen vakiinnutetaan osaksi sivistys- ja hyvinvointitoimintaa. 3. Liikuntahallin ja uimahallin toimintojen edelleen kehittäminen. 4. Liikunta-alueiden suunnitteleminen hirsikoulukampuslähtöisesti. 5. Liikuntapaikkojen hoito on vaihtunut teknisestä toimesta hyvinvointi- ja sivistystoimen alle vuoden 2015 alusta. 6. Liikuntapaikkojen hoidon talousarvion luvut tullaan erottamaan omalle kustannuspaikalleen vuoden 2015 kuluksi ja näitä tullaan seuraamaan erikseen. Talousarviota tehdessä liikuntapaikkojen hoidon talousarvioluvut jouduttiin syöttämään liikuntatoimen kustannuspaikalle johtuen siitä, ettei sille ollut vielä luotu kustannuspaikkaa Nuorisotoimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN Toiminnan kehittämisohjelma 2015-2017. Valtuustoseminaari 7.5.2015 Kaupunginhallitus 9.6.2015 Valtuusto 16.6.

PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN Toiminnan kehittämisohjelma 2015-2017. Valtuustoseminaari 7.5.2015 Kaupunginhallitus 9.6.2015 Valtuusto 16.6. Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN Toiminnan kehittämisohjelma 2015-2017 Valtuustoseminaari 7.5.2015 Kaupunginhallitus 9.6.2015 Valtuusto 16.6.2015 Pudasjärven kaupungin toiminnan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 1 KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 Sisältö 1 VISIO, ARVOT, MENESTYSTEKIJÄT sivu 1.1 Visio 5 1.2 Arvot 5 1.3 Kaustisen menestystekijät 6 2 PERUSTA 2.1 Yleistä 6 2.2 Toimintaympäristö (historia, nykytila

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kunnanhallitus 26.11.2013 9.12.2013 Kunnanvaltuusto 16.12.2013 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSARVION LAADINNASSA KÄYTETTYJÄ TUNNUSLUKUJA VÄESTÖ Ikäryhmä 2008 2009 2010

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017. Valtuusto 17.12.14

PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017. Valtuusto 17.12.14 PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Valtuusto 17.12.14 Sisällysluettelo 1 TALOUSSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1. Yleinen taloudellinen kehitys 4 1.2 Kuntatalous 5 2 TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 Anne Mäkelä Uusi päiväkoti Peiponpelto otettiin käyttöön tammikuussa 2011. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 1 Perhon kunta Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2015 Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO PERHON KUNNAN STRATEGIA

Lisätiedot

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Kaustisen kunnanhallitus 04.12.2013 318 Kaustisen kunnanvaltuusto 17.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuntastrategia 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

Talousarvio 2015, Taloussuunnitelma 2016 2017 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Valokuvaaja: Skyfoto. Talousarvio taloussuunnitelma -

Talousarvio 2015, Taloussuunnitelma 2016 2017 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Valokuvaaja: Skyfoto. Talousarvio taloussuunnitelma - Talousarvio 2015, Taloussuunnitelma 2016 2017 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Valokuvaaja: Skyfoto 1 Talousarvio taloussuunnitelma - 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 KARKKILAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2014-2017...

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 24.3.2015 93 Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus 24.3.2015 93 Kaupunginvaltuusto 0 Kaupunginhallitus 24.3.2015 93 Kaupunginvaltuusto 1 Sisällysluettelo Sivu TOIMINTAKERTOMUS Kaupunginjohtajan katsaus 3 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 5 1.1 Pudasjärven kaupungin hallinto

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 Valkohäntäpeuran nimi on muuttunut valkohäntäkauriiksi. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Liite 41 Valtuusto 19.12.2013 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017 Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Talousarvio- ja suunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kaupunginvaltuuston vahvistama 19.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia... 4 3. Veroprosentit

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kaupunginjohtajan katsaus 3

Sisällysluettelo. Kaupunginjohtajan katsaus 3 1 Sisällysluettelo Sivu TOIMINTAKERTOMUS Kaupunginjohtajan katsaus 3 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 5 1.1 Pudasjärven kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 1.2 Yleinen ja

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 1 (50) Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2013:1 ISSN 0785-0352 PALVELU-

Lisätiedot

Virolahden kunta. Talousarvio 2011 ja Taloussuunnitelma 2011 2013. Virolahden kunnantalo joulunajan hämärässä Kuva: Heikki Arpiainen

Virolahden kunta. Talousarvio 2011 ja Taloussuunnitelma 2011 2013. Virolahden kunnantalo joulunajan hämärässä Kuva: Heikki Arpiainen Virolahden kunta Talousarvio 2011 ja Taloussuunnitelma 2011 2013 Virolahden kunnantalo joulunajan hämärässä Kuva: Heikki Arpiainen Kunnanvaltuusto 20.12.2010 2 Sisällysluettelo Yleisperustelut...3 Määrärahojen

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014

TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 Kunnanvaltuusto 13.12.2010 60 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI 28.2.2014 YRITYSTAITO OY KURIKKA - JALASJÄRVI YHDISTYMISSELVITYS 2014 Sisältö Yhteenveto ja loppupäätelmät..4 1. Johdanto..6 1.1. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat.7 1.2. Kuntarakennemuutosta ohjaava lainsäädäntö...8

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Valtuusto 16.11.2010 KV 11.11.2009 152 KH 04.11.2009 380 NURMIJÄRVEN KUNTA KUNTASTRATEGIA 2010-2020 2 JOHDANTO Kunnan toimintaympäristö

Lisätiedot