ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11262 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi ICT-portti Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Ohjelman osio Etelä-Suomen suuralueosio Toimintalinja 3 : Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Projektityyppi Projekti, jossa on henkilöitä mukana Vastuuviranomainen Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT Toteuttajan nimi Turun AMK, Tietoliikenne ja sähköinen kauppa Projektin vastuuhenkilön nimi Aulikki Holma Sähköpostiosoite Puhelinnumero LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT Täyttäjän nimi Marika Ruohola Sähköpostiosoite Puhelinnumero PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ Lähtökohta ICT-alalle on luonteenomaisia nopea tekninen kehitys sekä pula kehityksen kärkialueiden osaajista, sillä koulutus pystyy vastaamaan tarpeeseen vain viiveellä. Lisäksi kärkialueet ovat usein kapeita ja erikoistuneita, ja korkeakoulutus antaa usein hyvät perusteet mutta ei yrityksen tai henkilökohtaisiin intresseihin liittyvää erikoisosaamista. Koulutusta suunniteltaessa on vaikea ennakoida, mitä uusia kehityksen kärkialueita syntyy ja minkälaista osaamista ne vaativat. Tietotekniikkaa ei voida pitää irrallaan muusta liiketoiminnasta, vaan osaajilta vaaditaan yhä monipuolisempia taitoja jatkuvaa päivittämistä vaativien teknisten taitojen lisäksi. Tämä laaja-alaisen osaamisen viestikin on selkeä sekä yritysmaailmasta että tutkimuksen ja koulutuksen suunnasta. Käytännön toimenpiteiden kehittäminen vain on usein melko hidas prosessi. Yhtenä ajatuksena on opiskelijalähtöisen koulutuksen perusedellytysten luominen, jolloin IT-alan laajaan osaamistarpeeseen voitaisiin yrittää vastata opiskelijan intressit paremmin huomioiden. Tässä tausta-ajatus EURA JÄRJESTELMÄ 1/10

2 on, että opiskelijan intressillä on kytkös reaalimaailmaan ja elinkeinoelämään, jolloin ICT-portti voi tukea tätä yhteyttä, ja tarvittaessa osin luoda sitä esimerkiksi auttaen opiskelijaa verkostoitumaan sopivasti koulutuksenkin kannalta. Siten kokemuksemme perusteella lähtökohta IT-alan korkeakoulutuksen laadukkaaseen sisällölliseen ja menetelmälliseen kehittämiseen on henkilökohtaisuus ja työelämälähtöisyys. Uudessa opetuksessa opiskelija on keskiössä ja toimintaan osallistuvat lisäksi loppuasiakkaat, IT-toimijat ja opettajat/tutkijat. Kaikkien läsnäolo on välttämätöntä onnistumisen kannalta. Tavoitteena on, että kaikki osapuolet oppivat ja hyötyvät. Hyötynäkökulma on erittäin tärkeä, koska muutoin osapuolten sitoutuminen ja sisällöllinen laatu vaarantuvat. Määrällisesti ICT-alan työvoiman saatavuus on hyvä, mutta yritysten on vaikeaa löytää tarpeisiinsa sopivaa moniosaajaa. Työmarkkinoilla laadullinen osaamisvaje on määrällistä henkilöstövajetta huomattavasti monimutkaisempi ongelma, jonka ratkaisu vaatii julkisen koulutuksen ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä. (Meristö, Leppimäki & Tammi 2002: ICT-osaaminen 2010.) Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmien ratkaisemiseksi tarvittaisiinkin jäykän poliittis-hallinnollisen top down- eli ylhäältä alas annetun mallin sijaan joustavaa ja proaktiivista eli ennakoivaa käytännön tasolta lähtevää markkina- ja työelämälähtöistä mallia, jossa elinkeinoelämä ja korkeakoulut panostavat yhä tiiviimpään yhteistyöhön oikeanlaisen osaamisen saatavuuden varmistamiseksi (esim. Naumanen 2009). Tärkeintä on lähentää korkeakoulujen ja elinkeinoelämän välistä ja yhteistä toimintaa, jotta eri alojen opiskelijat pääsevät toimimaan monialaisissa projektiryhmissä ja saavat paitsi kattavampaa projektiosaamista, myös ymmärrystä muista aloista. Projektien tulee olla autenttisia asiakasprojekteja, jotka toteutetaan yhteistyössä loppuasiakkaiden ja IT-toimijoiden kanssa opettajien ohjauksessa. Näistä projekteista opiskelijat saavat kokemusta todellisista tilanteista ja niiden tietotyön ja IT-alan monimutkaisuudesta, asiakastoiminnan herkkyydestä, tekemisen hektisyydestä, menetelmien ja sisällön laadun mittaamisen epävarmuudesta jne., jolloin myös siirtyminen työelämään opintojen jälkeen helpottuu. Näin alueen IT-toimittajayritykset pystyvät myös helpommin rekrytoimaan osaavaa työvoimaa jo projekteista tutuksi tulleista opiskelijoista. Tavoitteet Projektin tavoitteena oli kehittää alueen pk-yritysten liiketaloudellisia edellytyksiä IT-teknologiaa tarkoituksenmukaisemmin hyödyntämällä. Onnistunut projekti on sellainen, jossa asiakasyritys on muuttanut toimintatapaansa ja tietotekniikan käyttöä positiivisella tavalla (esim. ajansäästö, laatu, tehokkuus, vaikuttavuus, osaaminen, jaksaminen jne.). Kehitysprojektien keskeisin onnistumiseen vaikuttava ominaisuus oli siten muutoksen toteuttamisen hitaus/hankaluus. Tähän asiakasprojekteissa kiinnitettiin hyvin paljon huomiota, ja tulokset olivat hyviä sekä asiakkaille että opiskelijoille. Kehittämispalvelut räätälöidäänkin aina yrityksen koon ja kehittämistarpeiden mukaan sopiviksi ja myöhemmin monistettaviksi. Lisäksi tavoitteena oli Turun AMK:n ja yliopiston yhteisen oppimisympäristön kehittäminen ja EURA JÄRJESTELMÄ 2/10

3 suuntaaminen työelämälähtöisemmäksi elinkeinoelämän tarpeet huomioiden. Välillisenä kohderyhmänä ovat sekä opiskelijat että opettajat. Oppimisympäristössä ovat koulutusorganisaatioiden lisäksi mukana Turku Science Park Oy, alueen yrittäjäjärjestöjä sekä pk-yrityksiä. TScP:n osallisuus vahvistaa myös korkeakoulujen muodostamaa osaamiskeskittymää ja asiantuntijaverkostoa sekä parantaa hankkeen tunnettuutta. Korkeakoulujen ja maakunnan kannalta hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on parantaa korkeakouluista valmistuvien ICT-alan opiskelijoiden työllistymistä. Tällä hetkellä yritykset ja korkeakouluista valmistuva työvoima eivät kohtaa toisiaan, koska vain harva yritys on valmis palkkaamaan vastavalmistuneen. (Turun ICT-tekijät eivät löydä toisiaan. TS ; ICT-alan osaajat karkaavat Turusta pääkaupunkiseudulle. TS ). ICT-portti tarjoaa alan opiskelijoille mahdollisuuden siirtyä joustavammin työelämään tässä hankkeessa hankittujen yrityskontaktien kautta. Työtä IT-tekijöille riittää, sillä uusimman tutkimuksen mukaan pk-sektori käyttää työntuntia kuussa it-vikojen ratkomiseen (http://www.digitoday.fi/data/2008/09/22). Kokonaisuutena ICT-portti on onnistunut tuottamaan hyvin määritellyt palvelut kaikille osapuolille (opiskelijat, opettajat, yritykset ja IT-kumppanit sekä muut aluetoimijat). Tulokset ovat rohkaisevia, mutta ICT-portin palvelufunktio ei yksin riitä. Se tarvitsee koulutusohjelmien ja opettajien töiden uudelleenjärjestelyjä siten, että työelämälähtöisen opetuksen ja opiskelun käytänteet ovat kestävällä pohjalla riittävän laajasti ja vaikuttavasti. Tulokset puhuvat puolestaan, mutta muutoshitaus näkyy myös korkeakoulujen prosesseissa. 5. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ Osallistujien ja yhteistyötahojen valinta ja nimeäminen Hanketta oli suunnittelemassa kaikki hankkeen toteuttamiseen osallistuneet partnerit eli Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto ja Turku Science Park Oy. Turun ammattikorkeakoulusta mukana hankkeessa oli projektipäällikkö Riikka Kulmala, projektikoordinaattori Marika Ruohola sekä opettajat Taisto Suominen, Keijo Leinonen, Maria Leivo, Virpi Raivonen ja Tuomo Helo. Kaikki hankkeessa mukana olleet henkilöt valittiin oman osaamistaustansa perusteella. Hankkeessa mukana olleet opettajat olivat mukana hankkeen asiakasprojekteissa ohjaamassa opiskelijoita sekä kehittämässä ICT-portin toimintaa. Projektikoordinaattori ja projektipäällikkö vastasivat niin ikään opiskelijoiden ohjauksesta ja lisäksi hankkeen taloudenseurannasta, maksatusten koonnista Euraan sekä hankkeen hallinnoinnista. Turun yliopistosta mukana hankkeessa oli lehtori Antti Tuomisto, jonka vastuulla oli yliopiston osatoteutus. Tuomisto oli mukana hankkeen asiakasprojekteissa ohjaamassa yliopiston opiskelijoita, kehitti hankkeen toimintamallia ja yhteistyötä alueen IT-yritysten kanssa yhdessä IT-toimijoiden kanssa sekä vastasi yliopiston maksatuksen koonnista. Hankkeessa asiakasprojektipäällikkönä oli Jesse Kaukola. Lisäksi EURA JÄRJESTELMÄ 3/10

4 hankkeessa oli mukana tutkija Tuomas Mäkilä, joka ohjasi IT-toimijoiden kanssa yhteistyössä toteutetut Code Campit sekä IT-toimijoille suunnatut asiakasprojektit. Tutkimusjohtaja Timo Knuutila tarkasteli Mäkilän IT-toimijakontekstia laajemmin ja kehitti osaltaan IT-toimijaverkoston palvelu- tai yhteistyömallia, integrointia korkeakouluopetukseen sekä Portin toimintojen koordinointia. Turku Science Park Oy:stä hankkeen alussa mukana oli Kalle Luhtinen, joka vastasi Tutka-konsulttien kilpailutuksesta. Kallen siirtyessä muihin tehtäviin TScP:n osatoteutuksesta vastasi Sami Uusitalo. Lotta Kujanpään tullessa takaisin äitiyslomalta, siirtyi Kujanpää osatoteutusvastuuseen TScP:n osuudesta. Kujanpään ja Uusitalon tehtävinä olivat Tutka-konsultointien markkinointi ja koordinointi sekä TScP:n maksatuksen koonti. Hankkeen toimintaa valvoi ohjausryhmä, joka koostui toteuttajaorganisaatioiden ja työelämän edustajista. Turun ammattikorkeakoulua edusti Marika Ruohola, Riikka Kulmala, Esko Vainikka/Patric Granholm ja Maria Leivo. Turun yliopistoa ja Turku Science Park Oy:tä edusti Janne Lahtiranta. Kari Mattsson edusti Trivore Oy:tä, Minna Vesterinen/Jere Koskinen edusti Elan IT:tä, Heikki Pylkkänen edusti Fujitsu Services Oy:tä ja Marja-Leena Kostiainen/Pekka Stenfors toimi rahoittajan edustajana. Projektin toteutus ja eri tahojen yhteistyö projektissa Projekti toteutettiin yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun, Turun yliopiston ja Turku Science Parkin kanssa. Projektin toiminta-alueena oli Varsinais-Suomi, mutta suuri osa ICT-portin asiakasyrityksistä oli Turun alueelta. Hankkeen alussa tehtiin sidosryhmäanalyysi projektisuunnitelman pohjalta, jossa huomioitiin kaikki hankkeen sidosryhmät, näiden intressit ja arvot, merkitys hankkeelle ja toisinpäin sekä sidosryhmien tiedon tarpeet. Hankkeen sidosryhmät jaoteltiin seuraavasti: 1. Asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat 2. ICT-portin partnerit 3. IT-alan toimijat 4. IT-alan opiskelijat ja opettajat 5. Tahot, joiden kanssa ICT-portti tekee yhteistyötä (alueelliset toimijat) Kaikkien sidosryhmien kanssa tehtiin yhteistyötä koko hankkeen ajan. Asiakkaiden kanssa tehtiin hankkeen aikana yhteensä 68 asiakasprojektia, joissa oli siis mukana Varsinais-Suomen alueen yritykset ja IT-alan toimijat. ICT-portin partnereiden Elan IT:n, Trivore Oy:n ja Fujitsu Services Finlandin kanssa kehitettiin hankkeen toimintaa ja sitä kautta IT-alan opetusta vastaamaan paremmin työelämän tarpeita. IT-alan opiskelijat olivat mukana toteuttamassa asiakasprojekteja opettajien ohjaamana. Alueellisten toimijoiden kanssa järjestettiin erilaisia tilaisuuksia alueen yrityksille sekä tehtiin muuta yhteistyötä. Näitä olivat mm. Potkuri, Kauppakamarin ICT-valiokunta ja Boost Turku ry. EURA JÄRJESTELMÄ 4/10

5 6. JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN Hankkeelle tehtiin vuosittainen viestintäsuunnitelma, jonka mukaan hankkeesta tiedotettiin ja viestittiin. ICT-portin tiedottamisessa hyödynnettiin kunkin partnerin organisaation viestintäosaamista ja -kanavia. ICT-portista tiedotettiin hankkeen yhteistyökumppanien ja omien verkostojen kautta sekä lehtimainonnalla. Lisäksi paikallisia yrittäjäjärjestöjä informoitiin hankkeen toiminnasta ja tarjoamista palveluista. Potkurin kanssa järjestettiin useita tilaisuuksissa Varsinais-Suomen alueen yrityksille erilaisin teemoin, joita olivat mm. sosiaalinen media ja verkkomarkkinointi. Hankkeen aikana osallistuttiin myös useihin muihin tapahtumiin, kuten Yrityssensseille, EDE-päiville ja ICT Showroomiin. Tilaisuuksissa esiteltiin hankkeen tuomia mahdollisuuksia sekä hankkeen edetessä jaettiin jo osallistuneiden yritysten kokemuksia. Tilaisuuksissa tapahtuvaa viestintää tukemaan ICT-portille suunniteltiin esite, käyntikortti sekä useita postereita. ICT-portti -projektille rakennettiin oma internet-palveluportaali, jonka kautta yritysten on helpompaa löytää tarjolla olevia palveluja sekä ottaa yhteyttä hankkeen toimijoihin. Sivustolla on palveluiden esittelyiden lisäksi referenssejä toteutetuista projekteista, jolloin asiakkaiden on helpompi saada lisätietoa ja näkemyksiä muiden projekteista. Hankkeesta kirjoitettiin 12 kpl lehdistötiedotteita, joita julkaistiin partnereiden viestintäkanavissa, hankkeen sivuilla sekä paikallisissa lehdissä, kuten Turun Sanomissa, Turkupostissa ja Maniassa. Hankkeelle ostettiin myös mainokset Maniasta ja Varsinais-Suomen Yrittäjä -lehdestä, joiden avulla mainostettiin Tutkapalvelua. Kuitenkin hankkeen aikana huomattiin, että paras tapa kontaktoida potentiaalisia asiakkaita on tavata heidät kasvokkain erilaisissa tilaisuuksissa. Lisäksi tiedotusväylänä toimivat toteuttajatahojen omat internetsivut: Projektin mahdollinen internet-osoite 7. ONGELMAT JA SUOSITUKSET Ongelmat projektin toteutuksessa Hankkeen aikana huomattiin, että suurinta osaa asiakasyrityksistä kiinnosti selkeä konkreettinen toteutus, jossa lopputulos eli positiivinen muutos vanhaan tilanteeseen oli nähtävissä asiakasprojektin päätyttyä. Konsultointityyppiset kehittämisehdotukset liiketoiminnan kehittämiseen IT:n näkökulmasta eivät kiinnostaneet varsinkaan pieniä yrityksiä. Tilanne on toki toinen, jos puhutaan mikroyrityksiä suuremmista yrityksistä ja näissä päästiinkin hyviin tuloksiin myös konsultointipuolella. EURA JÄRJESTELMÄ 5/10

6 Asiakasprojekteissa oli normaaleja projektiongelmia tavoitteiden, tulosten ja aikataulujen kanssa, mutta ne eivät olleet merkittäviä. Tämä on tärkeää, sillä toiminnassa koordinoidaan neljän omiin tapoihinsa tottuneen tahon kalentereita: opiskelijat, asiakkaat, opettajat, IT-kumppanit. Silti onnistuimme tekemään tulosta. Projektin toimenpiteillä on edelleen suuri tarve ja kysyntä yritysten keskuudessa, joten ICT-portin palvelut halutaan turvata myös tulevaisuudessa. Integrointi toimivaksi ja merkitykselliseksi osaksi korkeakouluopetusta on hidas prosessi ja sisäiset käytännöt vaativat vielä kehittämistä vaikka asiakasrajapinta ja palvelut ovatkin jo hyvin määriteltyjä. Suositukset projektien toimeenpanon kehittämiseksi ICT-portin kehittämä palvelurajapinta on ehdottoman toimiva ja kytkee jo nyt uutta luovalla tavalla korkeakouluopiskelijat ja elinkeinoelämän yhteen. Perusasiat ovat nyt kunnossa, mutta selvää on että palvelujen toteuttaminen ja kokemusten siirto osaksi opetusta ja sisäisiä prosesseja on vasta alkanut. Siksi olisi äärimmäisen tärkeää, että prosessin tätä osiota (sisäiset prosessit) voitaisiin edelleen kehittää vaikkapa opettajien työelämälähtöisen opetus/kehitysmenetelmien kehittämisen puitteissa. 8. PROJEKTIN TULOKSET Tiivistettynä ICT-portti -hankkeen viisi päätavoitetta ovat: 1) yritysten tieto- ja informaatiotekniikan osaamisen edistäminen ja tätä kautta liiketoiminnan edellytysten parantaminen 2) asiantuntijaverkoston ja osaamiskeskittymän vahvistaminen ja korkeakoulujen yhteistyön kehittäminen 3) IT-alan opetuksen kehittäminen, toiminnallisen oppimisympäristön synnyttäminen yliopiston, ammattikorkeakoulun sekä alueen pk-yritysten välille 4) opiskelijoiden yrityskontaktien kasvattaminen, IT-alan työkokemuksen kartuttaminen ja siten parantuneet työllistymismahdollisuudet 5) alueen kehittäminen Hanke ylitti suunnitteluvaiheessa asetetut tavoitteet. Hankkeen palveluista kiinnostuneiden asiakasyritysten määrä kasvoi koko hankkeen ajan ja erityisesti projektin viimeisenä toteutusvuotena ICT-portin tunnettuuden kasvaessa. Hankkeen yhtenä positiivisimmista puolista oli aktiivinen ja toimiva hanketiimi kolmesta toteuttajaorganisaatiosta. Asiakasyritysten näkökulmasta koettiin positiivisena mm. se, että toteutukset koordinoitiin ICT-portin projektihenkilöstön toimesta ja heille etsittiin asiakkaan kannalta paras toteuttajatiimi. Yhden luukun periaate toimi siis loistavasti. ICT- portti osasi koordinoida uudella tavalla kokonaisten koulutusohjelmien osaamisen ja koulutustarpeet asiakasorganisaatioiden palveluiksi opiskelijav. 01/11 EURA JÄRJESTELMÄ 6/10

7 ja työelämälähtöisesti. Kaiken kaikkiaan hankkeen aikana toteutettiin 68 asiakasprojektia. Kilpailutettujen IT-yritysten toteuttamat TUTKA-konsultoinnit eivät teoreettisempina toteutuksina houkutelleet aivan suunnitteluvaiheessa tavoiteltua asiakasmäärää, mutta hankkeen puolivälissä asetettu realistisempi 20 toimeksiannon tavoite saavutettiin. Sen sijaan konkreettisemmat käytännön toteutukset olivat hyvin suosittuja erityisesti pienten yritysten keskuudessa. Pk-yritykset ja erityisesti pienet yritykset ovatkin yksi keskeisimmistä kohderyhmistä, joille tällaisia toimivia tuettuja kehityspalveluja korkeakoulujen tulee tarjota osana oman alan koulutusta. Tämä ei tarkoita sitä, että isot organisaatiot jätettäisiin sivuun, vaan ICT-portti on kehittänyt omia palveluja toimintatapoineen myös isommille asiakkaille, jolloin voidaan tarjota laajempia koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyöprojekteja. Alueen IT-yritysten vastaanotto on ollut hyvin positiivista ja he ovat nähneet ICT-portin tärkeyden mm. koulutuksen työelämälähtöisyyden ja sisältöjen kehittämistehtävänä, verkostoitumiskanavana ja esimerkiksi sellaisten pienten yritysten tukijana, jotka eivät ole vielä ymmärtäneet hyödyntää IT:tä liiketoiminnassaan. Lisäksi tutkimusyhteistyö on yksi mahdollinen toimintamuoto, jota ICT-portti voi tukea. Parhaimmillaan Portin asiakasyritys on hanketoteutuksen jälkeen päätynyt alueella toimivan IT-yrityksen asiakkaaksi ja jatkanut IT:n kehittämistä liiketoiminnassaan pysyvämmästä näkökulmasta. Ilman ICT-portin matalan kynnyksen yhteydenottoa moni yritys olisi todennäköisesti jättänyt toteutuksen tekemättä. IT-yrittäjät ovat myös kiitelleet hankkeen käytännön asiakastoteutuksia siitä näkökulmasta, että saavat nyt ja jatkossa rekrytoitua osaavampaa ja asiakastyötä ymmärtävää työvoimaa yrityksiinsä. 9. PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS Projektin aikana kehitettiin uusi pedagoginen aktiivista oppimista tukeva malli, joka hyödyntää projektioppimisen pedagogiikkaa. Projektioppimisen ja ongelmaperustaisen oppimisen viitekehyksessä opiskelijat toimivat projektioppimisympäristössä, joka on yrityksen kaltainen tila Turun ammattikorkeakoulun tiloissa, ja toteuttavat autenttisia asiakasprojekteja ICT-portin hengessä. ICT-portin aikana saavutettu alueellinen tunnettuus takaa asiakaskunnan eli alueen pääasiassa Pk-yritysasiakkaiden riittävyyden. Hankkeen alussa voitiin todeta että yritysmaailmassa korkeakoulujen palvelut eivät ole lainkaan niin hyvin tunnettuja kuin korkeakoulut itse luulivat. ICT-portti paransi yleistä tilannetta paljon ja toi tähän selkeällä konseptilla ja konkreettisilla toimenpiteillä hyvää näkyvyyttä, joka on parantanut tilannetta yleisesti. ICT-portin toimintamalli ja palvelut itsessään ovat tietyssä mielessä uutta. ICT-portti vastasi hyvin asiakastarpeisiin ja pystyi tarjoamaan palveluja, joilla oli vaikutusta ja merkitystä. Myös korkeakoulujen sisäisiin prosesseihin ICT-portti pystyi luomaan onnistuneita liittymiä. Muiden kumppanien (esim. Potkuri, Projektiässä, Turun oppisopimustoimisto) kanssa yhteistyö oli luonnollista ja kaikkia hyödyntävää. Asiakas- ja opiskelijalähtöisyys tuotti erinomaisen palvelun, jota yritykset voivat hyödyntää. Onnistumisen takana ovat IC EURA JÄRJESTELMÄ 7/10

8 10. PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET Hankkeessa mukana olleissa yrityksissä, IT-toimijoissa, opettajissa ja opiskelijoissa oli sekä naisia että miehiä. Opettajien ja opiskelijoiden osalta hankkeeseen mukaan tulleet henkilöt valittiin kunkin osaamistaustan perusteella tasa-arvoisesti. 11. HYVÄT KÄYTÄNNÖT Hankkeen aikana kehitettiin uusi pedagoginen aktiivista oppimista tukeva malli, sekä tähän liittyen tarpeelliset asiakasprojektien dokumenttipohjat, prosessinäkökulmat ja kokonaisvaltainen uudenlaisen oppimisympäristön toimintamalli. Hankkeen aikana löydetyt hyvät käytänteet on hyvin dokumentoitu ja ne on mahdollista levittää niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Toimintamalli on hankkeen aikana kehitetty IT-alan ympärille, mutta malli on myös helppoa siirtää muille aloille. Sisäisesti hankkeen toiminnasta ja tuloksista on viestitty sisäisiä väyliä pitkin sekä käyty esittelemässä hankkeen toimintaa erilaisissa tilaisuuksissa. Ulkoisesti hankkeen toiminnasta ja hyvistä käytänteistä on viestitty ulkoisia väyliä pitkin sekä käyty esittelemässä hankkeen toimintaa monissa tilaisuuksissa. Hankkeen aikana kehitetty toimintamalli on suunniteltu vietäväksi Puolaan, Saksaan ja Portugaliin. Tähän on haettu ulkoista tukea Lifelong Learning Programmesta. 12. TOIMINNAN JATKUVUUS Asiakaspalvelujen osalta ICT-portti toimii toistaiseksi lähes kuten hankkeen aikana. Toiminnan kehitys, mm.sisäiset prosessit, on kuitenkin vaarassa hidastua ja sitä kautta myös toiminnan vaikutukset hidastuvat ja/tai jäävät tavoiteltua pienemmäksi. ICT-portti on kuitenkin selväsi vaikuttanut toiminnallaan ja palveluillaan siihen, millaisia työelämäprojekteja tehdään ja miten niitä tehdään. Yhteistyö on saanut paljon uusia malleja. Kokemusten siirtäminen ja levittäminen tiedotuksen (julkaisut) ja tutkimuksen (artikkelit) kautta on suunnitteilla, kuten myös muu kehitys/koulutusmateriaali oppilaitoksille. 13. PROJEKTIN RAHOITUS Projektin rahoitus suunnitelman * mukaan: Projektin toteutunut rahoitus: ESR- ja valtion rahoitus ,00 74 % ,47 75 % Kuntien rahoitus ,00 16 % ,57 17 % Muu julkinen rahoitus 0 0 % 0 0 % Yksityinen rahoitus ,00 10 % ,36 8 % Tulot 0 0 % 0 0 % Rahoitus yhteensä , % , % * Suunnitelma = viimeisin hyväksytty projektisuunnitelma EURA JÄRJESTELMÄ 8/10

9 14. YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA Tiivistettynä ICT-portti -hankkeen viisi päätavoitetta ovat: 1) yritysten tieto- ja informaatiotekniikan osaamisen edistäminen ja tätä kautta liiketoiminnan edellytysten parantaminen 2) asiantuntijaverkoston ja osaamiskeskittymän vahvistaminen ja korkeakoulujen yhteistyön kehittäminen 3) IT-alan opetuksen kehittäminen, toiminnallisen oppimisympäristön synnyttäminen yliopiston, ammattikorkeakoulun sekä alueen pk-yritysten välille 4) opiskelijoiden yrityskontaktien kasvattaminen, IT-alan työkokemuksen kartuttaminen ja siten parantuneet työllistymismahdollisuudet 5) alueen kehittäminen Hanke ylitti suunnitteluvaiheessa asetetut tavoitteet. Hankkeen palveluista kiinnostuneiden asiakasyritysten määrä kasvoi koko hankkeen ajan ja erityisesti projektin viimeisenä toteutusvuotena ICT-portin tunnettuuden kasvaessa. Hankkeen yhtenä positiivisimmista puolista oli aktiivinen ja toimiva hanketiimi kolmesta toteuttajaorganisaatiosta. Asiakasyritysten näkökulmasta koettiin positiivisena mm. se, että toteutukset koordinoitiin ICT-portin projektihenkilöstön toimesta ja heille etsittiin asiakkaan kannalta paras toteuttajatiimi. Yhden luukun periaate toimi siis loistavasti. ICT- portti osasi koordinoida uudella tavalla kokonaisten koulutusohjelmien osaamisen ja koulutustarpeet asiakasorganisaatioiden palveluiksi opiskelijaja työelämälähtöisesti. Kaiken kaikkiaan hankkeen aikana toteutettiin 68 asiakasprojektia. Kilpailutettujen IT-yritysten toteuttamat TUTKA-konsultoinnit eivät teoreettisempina toteutuksina houkutelleet aivan suunnitteluvaiheessa tavoiteltua asiakasmäärää, mutta hankkeen puolivälissä asetettu realistisempi 20 toimeksiannon tavoite saavutettiin. Sen sijaan konkreettisemmat käytännön toteutukset olivat hyvin suosittuja erityisesti pienten yritysten keskuudessa. Pk-yritykset ja erityisesti pienet yritykset ovatkin yksi keskeisimmistä kohderyhmistä, joille tällaisia toimivia tuettuja kehityspalveluja korkeakoulujen tulee tarjota osana oman alan koulutusta. Tämä ei tarkoita sitä, että isot organisaatiot jätettäisiin sivuun, vaan ICT-portti on kehittänyt omia palveluja toimintatapoineen myös isommille asiakkaille, jolloin voidaan tarjota laajempia koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyöprojekteja. Alueen IT-yritysten vastaanotto on ollut hyvin positiivista ja he ovat nähneet ICT-portin tärkeyden mm. koulutuksen työelämälähtöisyyden ja sisältöjen kehittämistehtävänä, verkostoitumiskanavana ja esimerkiksi sellaisten pienten yritysten tukijana, jotka eivät ole vielä ymmärtäneet hyödyntää IT:tä liiketoiminnassaan. Lisäksi tutkimusyhteistyö on yksi mahdollinen toimintamuoto, jota ICT-portti voi tukea. Parhaimmillaan Portin asiakasyritys on hanketoteutuksen jälkeen päätynyt alueella toimivan IT-yrityksen asiakkaaksi ja EURA JÄRJESTELMÄ 9/10

10 jatkanut IT:n kehittämistä liiketoiminnassaan pysyvämmästä näkökulmasta. Ilman ICT-portin matalan kynnyksen yhteydenottoa moni yritys olisi todennäköisesti jättänyt toteutuksen tekemättä. IT-yrittäjät ovat myös kiitelleet hankkeen käytännön asiakastoteutuksia siitä näkökulmasta, että saavat nyt ja jatkossa rekrytoitua osaavampaa ja asiakastyötä ymmärtävää työvoimaa yrityksiinsä. 15. AINEISTON SÄILYTYS Missä säilytetään projektin toteutukseen liittyviä asiakirjoja, kuten kirjanpitoaineistoa, toiminnan tarkastuksen kannalta tarpeellisia asiakirjoja, tietoja toiminnasta ja osallistujista sekä ohjausryhmän pöytäkirjoja. Säilytyspaikan osoite tai yhteystiedot. Projektipartnerit vastaavat kukin omasta projektiarkistoinnistaan ESR-viranomaisten ohjeiden mukaisesti projektitoiminnan aikana. Turun ammattikorkeakoulun paloturvallinen arkisto sijaitsee osoitteessa Sepänkatu 1, johon projektin arkisto siirretään säilytettäväksi toiminnan päätyttyä. Päiväys ja allekirjoitus Juha Kettunen Rehtori EURA JÄRJESTELMÄ 10/10

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11582 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.01.2015 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11661 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.12.2011 Diaarinumero SATELY/253/05.02.0772010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

kuului myös yleisesti kuntoutujien ja osatyökykyisten palveluketjujen sujuvoittamisen edistäminen poikkihallinnollisissa yhteistyöverkostoissa.

kuului myös yleisesti kuntoutujien ja osatyökykyisten palveluketjujen sujuvoittamisen edistäminen poikkihallinnollisissa yhteistyöverkostoissa. ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 27.06.2012 Diaarinumero SATELY/579/05.02.07/2010 Käsittelijä Jouni Vataja Puhelinnumero 0295 022 085 Projektikoodi

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen VÄLIRAPORTTI 2011 Sisältö 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 4. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

Tampereen sähköajoneuvokeskus

Tampereen sähköajoneuvokeskus 2012 Tampereen sähköajoneuvokeskus Ari Lounasranta Loppuraportti 31.8.2012 Sisältö 1. Projektin perustiedot... 2 2. Projektin toteuttajan Tiedot... 2 3. Lomakkeen täyttäjän tiedot... 2 4. Projektin lähtökohta,

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10092 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 26.08.2011 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.02.2012 Diaarinumero KAS 553/05.02.07/2010 Käsittelijä Merja Rossi Puhelinnumero 040 761 3565 Projektikoodi S11416

Lisätiedot

LCCE-mallin käyttöönotto tekniikan ja liikenteen toimialalla ensiaskeleina tuotteistaminen ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen

LCCE-mallin käyttöönotto tekniikan ja liikenteen toimialalla ensiaskeleina tuotteistaminen ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen Arja Sinkko LCCE-mallin käyttöönotto tekniikan ja liikenteen toimialalla ensiaskeleina tuotteistaminen ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu University of Applied Sciences

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.11.2011 Diaarinumero EPOELY/346/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.09.2012 Diaarinumero UUDELY/1923/05.02.07/2012 Käsittelijä

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA 1 1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA Itä-Hämeen seudun kehittämisstrategian 2020 Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen - päämäärässä todetaan mm. seuraavaa: Tulevaisuudessa alueidenkin menestymisen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 17.12.2009 Diaarinumero ESLH-2009-10719/Ha-7 Käsittelijä Sari

Lisätiedot

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta elive.fi - Verkottuvan liiketoiminnan sähköiset palvelut -kehittämishanke esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta Antti Tuomisto, Pasi Ojala, Esko Pesonen, Nina

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 25.08.2014 Diaarinumero ESAELY/182/2014 Käsittelijä Kimmo Kettunen Puhelinnumero 295026161 Projektikoodi S11867 Tila

Lisätiedot

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Airport Concepts Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Hanke vie kotimaista lentokenttäosaamista maailmalle. Missio: tehdä lentokentistä parempia yhdistämällä

Lisätiedot

Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI

Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI PALVELUTUTKIMUS No 1/2008 SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI JOHDANTO...2 Arvioinnin taustat ja tavoitteet...2 Arviointiprosessi ja aineisto...2 Raportin

Lisätiedot

VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011

VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011 VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1.1 Valtiosihteeri Tapio Kosunen: nuoret, osaaminen ja luova talous tulevaisuuden tekijöinä...

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 24.09.2013 Diaarinumero UUDELY/3289/04.00.05.00/2013 Käsittelijä

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus Seija Mahlamäki-Kultanen Kim Byholm Jorma Kärppä Ari Orelma Juha Vaso Päivi Kamppi Gunnel Knubb- Manninen Heikki Silvennoinen Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus Med svenska

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot

VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010

VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1.1.2008 30.6.2011 2 TIIVISTELMÄ Välke välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 oli alueen kuntien ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen

Lisätiedot

ESR-strategian arviointi

ESR-strategian arviointi Kari Hietala Oy Kari Hietala Oy Kari Hietala Marraskuu 2009 ESR-strategian arviointi Sisällysluettelo 1. ESR-strategia ja Lissabonin strategia 1 2. ESR-strategian relevanssi 2 3. ESR-ohjelman sisältö 4

Lisätiedot