Taajamien alennetut nopeusrajoitukset ja kevyen liikenteen kuolemat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taajamien alennetut nopeusrajoitukset ja kevyen liikenteen kuolemat 1989-2003"

Transkriptio

1 Taajamien alennetut nopeusrajoitukset ja kevyen liikenteen kuolemat Heikki Summala Igor Radun

2 1. Tausta Vuoden 1995 jälkeen jolloin suotuisa liikenneturvallisuuskehitys (liikennekuolemilla absoluuttisesti mitattuna) pysähtyi maassamme on kuollut vuosittain jalankulkijaa ja pyöräilijää, joskin viime vuodet ovat olleet jonkin verran parempia. Itse asiassa koko maan turvallisuuskehityksessä kevyen liikenteen onnettomuudet ovat jo pitkään näytelleet varsin keskeistä osaa. Erityisesti yleisillä teillä juuri kevyen liikenteen kuolemien väheneminen selittää käytännöllisesti kokonaan parantuneen liikenneturvallisuustrendin 1980-luvun puolivälistä (Summala ym 2003). Kaikki jalankulku- ja pyöräilykuolemat - taajamat mukaan lukien - ovat myös tasaisesti vähentyneet aina 1970-luvulta saakka, kun sen sijaan auton kuljettajan tai matkustajan kuolemaan johtaneet onnettomuudet ovat viimeisten kymmenen vuoden ajan pysyneet jokseenkin samalla tasolla, itse asiassa samalla tasolla kuin 1980-luvun alkupuoliskolla, jos talouden ylikuumenemisvaihe luvun vaihteessa jätetään huomiotta (kuva 1) kaikki kuolleet autossa kuolleet jalankulkijat ja polkupyöräilijät kuolleiden lukumäärä vuosi Kuva 1. Kaikki liikenteessä kuolleet, autossa kuljettajana tai matkustajana kuolleet ja jalan tai pyörällä liikkuessaan kuolleet

3 Kevyen liikenteen kuolemien jatkuva väheneminen johtuu oletettavasti monista tekijöistä. Ensimmäinen on tieverkon oikeaoppinen jäsentäminen, se että päätieverkko on vähitellen ohittanut maaseututaajamat ja (vähenevä) maaseutuväestö joutuu yhä harvemmin jalankulkijana, pyöräilijänä tai mopoilijana konfliktiin autoliikenteen kanssa. Vastaavaa kehitystä on havaittavissa myös kaupungeissa, joissa nopeusrajoitusten aleneminen on todennäköisesti ollut yksi merkittävä tekijä (esim. VALT, 2003). Alempien taajamanopeuksien lisäksi jalankulku- ja pyöräliikenteen lisääntyminen ja keskittyminen tietyille paikoille muuttaa myös autoilijoitten käyttäytymistä siten, että he ottavat entistä paremmin huomioon kevyen liikenteen (esim. Jacobsen 2003; Leden, 2002). Altistus selittää myös kevyen liikenteen onnettomuuksia. Niinpä vastikään valmistuneessa tutkimuksessa totesimme, että työmatkapyöräilyssä altistus - ajokilometreinä mitattuna - selittää lähes yksin kaatumisia, ja hyvin voimakkaasti myös pikkukolareita muiden pyöräilijöiden, jalankulkijoiden ja autoilijoiden kanssa, joskin ajamisen aggressiivisuus on jälkimmäisissä merkittävä tekijä (Anderson & Summala, 2004). Kuolemissa sen sijaan erityisesti risteämiset autoliikenteen kanssa (altistuksen perusyksikköinä) ja tilanteessa vaikuttavat voimat (auton nopeus, iskun luonne tai murskaantumisen mahdollisuus esim. raskaan liikenteen pyörien alle) ovat varsin todennäköisesti hyvin merkittäviä kuoleman selittäjiä. Erityisesti alhaisilla nopeuksilla tapahtuvissa kolareissa auton muotoiluun - "aggressiivisuuden" vähentämiseen - on asetettu paljon toiveita viime aikoina (esim. Ernvall, Kari & Räty, 2005; Matsui, 2004). Silti jalankulku- ja pyöräkuolemien osuus kaikista kuolonuhreista on karkeasti neljänneksen luokkaa, henkilövahingoista virallisessa tilastossa jonkin verran vähemmän, joskin jälkimmäisten rekisteröinti on ilmeisesti puutteellisempaa kuin autossa vammautuneiden. Erityisesti pyöräilijöiden yksittäisvahinkojen rekisteröityminen on hyvinkin alhaista (Olkkonen, 1993), eikä jalankulkijoiden kaatumisesta aiheutuneita kuolemia edes tilastoida liikenneonnettomuuksiksi. Kun tavoitteena on turvata ihmisten liikkuminen heidän normaalissa elinympäristössään ja alentaa liikennekuolemia 250:n tasoon tämän vuosikymmenen aikana, on kevyen liikenteen onnettomuuksiin kiinnitettävä sinänsä hyvästä kehityksestä huolimatta vakavaa huomiota. Tässä raportissa arvioidaan taajamien alennettujen nopeusrajoitusten yhteyttä kevyen liikenteen kuolemiin suomalaisten onnettomuustietokantojen perusteella. 3

4 2. Aineistot ja niiden tarkastelu Aineistona käytetään poliisin tietoon tulleita henkilövahinkoja vuosilta sekä liikennevahinkojen tutkijalautakuntien tutkimia jalankulkija- ja pyöräilijäkuolemia vuosilta , niistä erityisesti 2 osallisen kolareita. Näitä tapauksia oli yhteensä 521, joista jalankulkukuolemia 290 ja pyöräilijäkuolemia 231. Pyöräilijöiden ja vieläkin enemmän jalan kulkijoiden yksittäisonnettomuudet, siis kaatumiset, ovat merkittävä ja väestön ikääntymisen myötä kasvava henkilövahinkoihin ja kuolemaankin johtava tapausryhmä, mutta niiden tilastointi on varsin puutteellista, ja niitä ei tässä raportissa käsitellä. Kuvassa 2 on havainnollistettu, kuinka kaikkiaan kevyen liikenteen henkilövahinkoa jakautuvat eri tyyppisiin tapauksiin. Poliisin tietoon tulleita pyöräilyonnettomuuksia on selvästi enemään kuin jalankulkuonnettomuuksia, mutta jälkimmäisissä kuolee jonkin verran enemmän (1190 jalankulkijaa vs. 953 pyöräilijää). Kahden osallisen tapaukset kattavat valtaosan aineistosta, 89,7 % polkupyörätapauksista ja 79,1 % kuolemista ja 92,2 % jalankulkijatapauksista ja 89,7 % kuolleista jalankulkijoista, ja siksi - yksinkertaisuuden vuoksi - tietyt tarkastelut seuraavassa rajoitetaan näihin tapauksiin onnettomuutta kuollutta loukkaantunutta pyöräilyonnett. 953 kuol loukk jalankulkuonnett kuol loukk. 613 jalankulkija + polkupyöräilijä 8 kuollutta 740 loukk pyörä + ajoneuvo vain pyöräilijä 562 yksittäisonnettomuus 538 useampi jk 1 ajoneuvo tai useampi jk 1 ajoneuvo jk 1 pp 12 vain jk & pp (useampi) 26 ajoneuvo jk pp ajoneuvo 2 tai useampi pp tai useampi ajoneuvo 19 kuol loukk. 157 kuol. 411 loukk. 3 % pp onnettom 16.47% kuolleista pyöräilijöistä. Loukkaantumisonnettom. 73 kuol. 524 loukk kuol loukk. 92.2% jk onnettom 89.7 % kuolleista jalankulkijoista 50 kuol loukk. 3 jk kuollu t 1 pp kuoli 456 jk loukk. 224 pp loukk. 1 jk kuoli 1 pp kuoli 13 jk loukk. 6 pp loukk. 1 jk kuoli 1 pp kuoli 19 jk loukk. 22 pp loukk ajoneuvo 1 pp 754 kuol. 89.7% kaikista pp onnett loukk. 79.1% kuolleista pyöräilijöistä Kuva 2. Pyöräily- ja jalankulkuonnettomuuksien jakautuminen henkilövahinkoaineistossa. 4

5 Kuvassa 3 on esitetty loukkaantuneet ja kuolleet jalankulkijat ja pyöräilijät iän ja sukupuolen funktiona. Koulun alkamisikä muodostaa selvän piikin loukkaantumiseen johtavissa jalankulkuonnettomuuksissa erityisesti pojilla, ja pyörän kanssa loukkaantumiset seuraavat muutaman vuoden kuluttua. 18 ikävuoden jälkeen nuorten miesten polkupyöräonnettomuudet - ja kuolemat - vähenevät, tällöin alkaa autolla ajettujen vahinkojen ja kuolonkolarien aika (vrt. kuolonkolarien vertailu Suomessa ja Ruotsissa, Summala, 1996). Miesten jalankulkukuolemat jakaantuvat suhteellisen tasaisesti koko elämänkaarelle, mutta naisten kuolemat keskittyvät vanhuusikään, jolloin myös loukkaantumiseen johtavat onnettomuudet kasvavat toisin kuin miehillä, joiden lyhyempi elinikä ja aktiivi ikä näkyy selvästi kuvan absoluuttisissa luvuissa. Miehet kuitenkin jatkavat pyöräilyä vielä iäkkäinäkin ja loukkaantuvat ja kuolevat usein pyöränsä kanssa. Kuva 3. Kuolleet ja loukkaantuneet jalankulkijat ja pyöräilijät iän ja sukupuolen mukaan

6 3. Kuoleman riskiin vaikuttavat tekijät Koko tässä tarkasteltavassa henkilövahinkojoukossa jalankulkutapauksista johti kuolemaan 8,1 % ja pyöräilytapauksista 5 %. Näin määritelty kuolemanriski ei jakaudu tasaisesti. Voidaan olettaa että onnettomuustyyppi, vastapuoli, ympäristö, nopeus (nopeusrajoitus), olosuhteet, ja osallisen jalankulkijan tai pyöräilijän ikä ja terveyden tila vaikuttavat siihen, selviääkö hän törmäyksestä hengissä. Riskiä tarkastellaan seuraavassa esimerkinomaisesti logistisella regressioanalyysillä, jossa arvioidaan, millä todennäköisyydellä kukin tekijä lisää (tai vähentää) kuolemanriskiä. On kuitenkin heti huomautettava, että silloin kun kevyen liikenteen onnettomuus ei johda kuolemaan, sen raportointi viralliseen tilastoon on puutteellista ja oletettavasti myös vaihtelee mm. em. tekijöiden mukaan, ja siten vaikuttaa suuresti analyysien riskikertoimiin. Taulukoissa 1 ja 2 on vasemmalla ensin keskeiset (ja tilastollisesti merkitsevät) selittäjät luokkajakoineen, ja kunkin luokan prosenttiosuus otoksessa. Riskisuhde (oik. ristitulosuhde, odds ratio) on annettu sekä kunkin yksittäisen selittäjän malleille (univariate) että monimuuttujamallille, jossa kaikki selittäjät ovat mukana (multivariate) ja siten tavallaan kontrolloituina. Huomattakoon kuitenkin, että eri selittäjien yhdysvaikutuksia ei näissä malleissa ole mukana. Jalankulkijan kuolemanriskiä lisää odotetusti ikä: vanhemmat eivät kestä vammoja yhtä hyvin kuin nuoret. Vamman laatu tai vaikeusaste eivät ole analyysissä mukana, ajoneuvon laatu ja nopeusrajoitus - nopeuden korvikkeena - ennustanevat niitä kohtalaisesti. Jalankulkijan humalatila, ja vieläkin enemmän autonkuljettajan humalatila lisäävät kuolemanriskiä. Auton koko ja paino selittävät kuolemanriskiä merkitsevästi, raskas yhdistelmä lisää riskiä 6,3-kertaisesti henkilöautoon verrattuna. Taajaman ulkopuolella riski on sinänsä yli viisinkertainen, mutta monimuuttujamallissa nopeusrajoitus kattaa sen vaikutuksen: 30 km/h:n rajoitukseen verrattuna riski on tässä analyysissä km/h:n alueella 47-kertainen. Pimeällä riski on myös selvästi suurempi. Taulukon 2 pyöräilijöiden riskikuva on hyvin samankaltainen. 6

7 Taulukko 1. Jalankulkijoiden kuolemanriskiin vaikuttavat tekijät: logistinen regressioanalyysi (ks. teksti). Univariate Multivariate MALLI 1 % riskisuhde (95% CI) riskisuhde (95% CI) SUKUPUOLI (oletus:mies) 50.0 P=0.072 p>0.05 Nainen ( ) IKÄ (oletus. <=6) 4.1 p<0.001 p< ( )*** 0.38 ( )*** ( ) 0.30 ( )*** ( ) 0.53 ( )** ( ) 0.81 ( ) ( )** 1.43 ( ) >= ( )*** 2.83 ( )*** JALANKULKIJA HUMALASSA (ref. Ei) 83.4 p<0.001 p<0.001 Kyllä ( ) 1.71 ( ) KULJETTAJA HUMALASSA (ref. Ei) 97.5 p<0.05 p<0.001 Kyllä ( ) 3.43 ( ) VASTAPUOLEN AJONEUVO (ref. Auto) 77.5 p<0.001 p<0.001 Mopo ( )*** 0.15 ( )*** Moottoripyörä ( ) 1.19 ( ) Pakettiauto ( )*** 2.00 ( )*** Linja-auto ( )*** 3.43 ( )*** Raskas ajoneuvo ( )*** 6.30 ( )*** Raitiovaunu ( ) 2.64 ( )*** Juna ( )*** ( )*** Muu ( ) 2.58 ( ) YMPÄRISTÖ (oletus: Taajama) 85.6 p<0.001 p>0.05 Taajaman ulkopuolella ( ) PAIKKA (oletus suojatie) 41.4 p<0.001 p<0.001 Ajorata (tie, katu) ( )*** 1.08 ( ) Paikallistie, yksityistie tai - alue ( )*** 1.35 ( ) Moottoritie ( )*** 2.04 ( )* Muu ( ) 0.60 ( )*** NOPEUSRAJOITUS (oletus: <=30 km/h) 1.8 p<0.001 p< ( ) 2.56 ( ) ( )** 3.71 ( )* ( )*** 8.11 ( )*** ( )*** ( )*** ( )*** ( )*** VALAISTUS (ref. Päivänvalo) 52.0 p<0.001 p<0.001 Hämärä ( ) 1.30 ( ) Pimeä, ei katuvalaistusta ( )*** 2.22 ( )*** Katuvalaistus toiminnassa ( ) 1.66 ( )*** 7

8 Taulukko 2. Pyöräilijöiden kuolemanriskiin vaikuttavat tekijät: logistinen regressioanalyysi (ks. teksti). Univariate Multivariate MALLI 1 % riskisuhde (95% CI) riskisuhde (95% CI) SUKUPUOLI (oletus: Mies) 49.8 p<0.001 p<0.05 Nainen ( ) 1.21 ( ) IKÄ (oletus: 1-12) 15.4 p<0.001 p< ( )** 0.69 ( ) ( )* 0.70 ( ) ( )*** 0.32 ( )** ( )*** 0.61 ( )** ( ) 1.20 ( ) ( )*** 2.13 ( )*** >= ( )*** 4.65 ( )*** PYÖRÄILIJÄ HUMALASSA (oletus: Ei) 92.9 p<0.01 p<0.05 Kyllä ( ) 1.48 ( ) KULJETTAJA HUMALASSA (oletus: Ei) 98.9 p<0.001 p<0.001 Kyllä ( ) 3.13 ( ) VASTAPUOLEN AJONEUVO (oletus: Auto) 81.6 p<0.001 p<0.001 Mopo ( )** 0.47 ( ) Moottoripyörä ( ) 1.14 ( ) Pakettiauto ( )*** 2.25 ( )*** Linja-auto ( )*** 7.87 ( )*** Raskas ajoneuvo ( )*** 7.45 ( )*** Juna ( )*** ( )*** Muu ( ) 3.50 ( ) YMPÄRISTÖ (oletus: Taajama) 84.7 p<0.001 p>0.05 Taajaman ulkopuolella ( ) 6.25 ( ) PAIKKA (oletus: Pyörätie ) 15.1 p<0.001 p>0.05 Ajorata ( )*** 1.79 ( )** Suojatie ( )*** 1.60 ( )* Paikallistie ( )*** 2.82 ( )*** Yksityistie tai -alue ( )*** 2.47 ( )*** Muu ( )*** 1.73 ( ) ONNETTOMUUSTYYPPI (oletus:vastakkaiset suunnat, väh yksi kääntyvä ajoneuvo) 9.8 p<0.001 p<0.001 Sama suunta, ei käännöstä ( )*** 1.46 ( ) Sama suunta, vähintään yksi kääntyvä ajoneuvo ( )*** 1.06 ( ) Vastakkaiset suunnat, kohtaamisonnettomuus ( )** 1.66 ( ) Risteysalue, ei käännöstä ( )** 1.31 ( ) Risteysalue, vähintään yksi kääntyvä ajoneuvo ( )*** 1.50 ( )* Suistuminen ( )*** 6.14 ( )*** Muu ( )** 1.20 ( ) NOPEUSRAJOITUS (oletus: <=40 km/h) 13.7 p<0.001 p< ( )* 1.30 ( ) ( )*** 2.00 ( )** ( )*** 3.83 ( )*** ( )*** 7.34 ( )*** VALAISTUS (oletus: Päivänvalo) 84.2 p<0.001 p>0.05 Hämärä ( ) 1.12 ( ) Pimeä, ei katuvalaistusta ( )*** 1.29 ( ) Katuvalaistus toiminnassa ( ) 1.49 ( )* 8

9 4. Taajamien alennetut nopeusrajoitukset Tämän tutkimuksen aineisto kattaa ajanjakson, johon sisältyy merkittävä muutos suomalaisessa liikennesuunnittelussa ja käytännöissä. Kun taajamien nopeusrajoitus oli aikaisemmin pääsääntöisesti 50 km/h, ryhdyttiin ottamaan käyttöön alhaisempia, aluksi ennen kaikkea 40 km/h:n rajoituksia. Tämä merkitsee sitä, että kevyen liikenteen altistus on vähitellen vähentynyt 50 km/h:n rajoitusalueilla ja kasvanut 40 km/h:n rajoitusalueilla, mikä näkyy selvästi myös onnettomuuksissa (kuvat 4 ja 5). Mutta voidaanko tästä päätellä, että toimenpide - 40 km/h:iin alennettu rajoitus - olisi vähentänyt kevyen liikenteen onnettomuuksia? kuolemaan johtaneet jk 40 km/h jk 50 km/h pp 40 km/h pp 50 km/h vuosi Kuva 4. Kuolemaan johtaneet jalankulkija- ja pyöräilijäonnettomuudet 40 ja 50 km/h:n rajoitusalueilla

10 loukkaantumiseen johtaneet jk 40 km/h jk 50 km/h pp 40 km/h pp 50 km/h vuosi Kuva 5. Loukkaantumiseen johtaneet jalankulkija- ja pyöräilijäonnettomuudet 40 ja 50 km/h:n rajoitusalueilla (Huomattakoon, että loukkaantumisten tilastointi muuttui 1994.) Koko tarkasteluajanjaksona kuoleman todennäköisyys (tilastoitua) henkilövahinkoa kohti oli 50 km/h:n nopeusrajoitusalueella 1,58 kertaa suurempi kuin 40 km/h:n alueilla (kuva 6 ja taulukko 3). Ero on mahdollisesti kasvanut 40 ja 50 km/h:n välillä jonkin verran (tämä aineisto ei kuitenkaan osoita tilastollista merkitsevyyttä: p=0,096), mikä heijastaisi sitä, että kuntien siirtyessä käyttämään 40 km/h:n rajoitusta yhä enemmän 50 km/h:n rajoitus eriytyy yhä isommille väylille ja ero todellisissa nopeuksissa kasvaa. Huomattakoon, että ajonopeuksissa on kunkin rajoitusalueen sisällä suurta vaihtelua kadun rakenteesta, ympäristöstä, liikenteen ohjauksesta ja liikenteestä johtuen. 10

11 Kuolemaan johtaneiden osuus henkilövahinko-onnettomuuksissa eri nopeusrajoitusalueilla - jalankulkijat ja polkupyöräilijät 30 % km/h 60 km/h 50 km/h 40 km/h vuosi Kuva 6. Kuolemaan johtaneiden kevyen liikenteen onnettomuuksien (jalankulkijat ja pyöräilijät) osuus eri nopeusrajoitusalueilla. 11

12 Taulukko 3. Kuoleman todennäköisyys henkilövahinkoa kohti eri nopeuksilla henkilövahinkoaineistossa. Nopeusrajoitus km/h Kaikki henkilövahingot: jalankulkijat ja pyöräilijät JK tien ylitys, auto suoraan Logistinen regressiomalli: jalankulkijat* 1,09% 1 (- 30 km/h) Logistinen regressiomalli: pyöräilijät 2,69% 3,85% 2,57 1 (-40 km/h) 4,25% 50/40= 1,58 5,37% / 1,39 3,73 / 1,45 1,30 / 1,30 8,15% 11,27% 8,26 (60-70 km/h) 2,0 (60-70 km/h) 20,78 29,53% 19,21 3,83 34,32% 48,54% 46,85 ( km/h) 7,34 ( km/h) *kontrolloitu: sukupuoli (kumpikin osall.), ikä, vastapuoli, ympäristö (taajama, ei), tapahtumapaikka, onnettomuustyyppi, valaistus 12

13 kuolemanriski henkilövahinkoa kohti 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, nopeus/nopeusrajoitus km/h jalankulkijan kuolemanriski eri törmäysnopeuksilla Ashton - Pasanen kuolemanriski henkilövahinkoa kohti eri nopeusrajoitusalueilla, jk+pp kuolemanriski: jalankulkija ylittää ajoradan, auto ajaa suoraan Kuva 7. Jalankulkijan kuolemanriski henkilövahinkoa kohti törmäysnopeuden ja nopeusrajoituksen funktiona. Tampereen ja Helsingin tulokset osoittavat, että keskinopeudet laskevat 2-3 km/h alennettaessa nopeusrajoitus 50:stä 40 km/h:iin. Mikäli törmäysnopeuden muutos olisi samansuuruinen (oletetaan 2,5 km/h; toki se todennäköisesti olisi jonkin verran suurempi), ero tuottaisi kaikkien henkilövahinkojen osoittaman n. 37 %:n kuolemien säästön suhteellisen alhaisella nopeuden muutoksella. (Liikennevirran nopeusmuutoksista suoraan on myös joskus johdettu riskimuutosestimaatteja, mutta katuverkolta ei ole käytettävissä tutkimustuloksia.) Toisaalta on muistettava, että tarkastelun kohteena ovat poliisin tietoon tulleet henkilövahingot ja kuolemaan johtaneet niiden osajoukkona. Kuolemaan johtaneet tulevat lähes täydellisesti tietoon, mutta lievempään henkilövahinkoon johtaneet eivät, ja siten 13

14 riskimitan osoittajalla saattaa olla olennainen vaikutus tämänkaltaisiin tarkasteluihin. Voitaisiin ajatella, että alhaisemman nopeusrajoituksen vallitessa - alhaisemmalla nopeustasolla - auton ja jalankulkijan tai pyöräilijän törmäys jää useammin rekisteröimättä, jos se johtaa vain vähäisiin vammoihin. Siten estimaatit eivät todennäköisesti ainakaan liioittele nopeusrajoitusten välisiä riskieroja. Alhaisemmalla nopeudella myös useammin estetään onnettomuuden syntyminen (ks. esim. Pasanen, 1991). Tämä nopeusrajoituksen alentamisen vaikutus on periaatteessa estimoitavissa, jos tiedämme kuolemaan johtaneet ja henkilövahinkoon johtaneet kummallakin rajoitusalueella ja niistä riippumattomat nopeusmuutoksen ja nopeusmuutosta vastaavan kuolemanriskin muutoksen. Tässä on kuitenkin ainakin vielä tällä hetkellä liikaa tuntemattomia. Toisaalta kuntien nopeusrajoitusten muutoksista tai niiden laajuudesta ei ole riittävää tietoa eikä ole mitenkään mahdollista suoraan arvioida jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden altistusta (aikaa, matkaa, ja tarkemmin: risteämisiä, kohtaamisia, ohituksia) moottoriajoneuvokolariin joutumiselle eri nopeusrajoitusalueilla. (Nopeusrajoitusten eriytyminen eri ympäristöihin vaikeuttaa myös tässä esitettyjä tarkasteluja, kuten edellä todettiin.) Kuva 7 osoittaa myös, että kuolemanriski kasvaa huomattavasti hitaammin nopeusrajoitusnopeuden kuin törmäysnopeuden funktiona. Tämä on tietysti aivan odotettavaa, koska ajonopeudet vaihtelevat ja ennen törmäystä nopeutta usein on ehditty selvästi pudottaa jarruttamalla. Taulukko 4 osoittaa, että kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa tutkijalautakuntien arvioimat nopeudet poikkeavat suuresti 40 km/h:n ja 50 km/h:n nopeusrajoitusalueilla. Onnettomuutta edeltävä nopeus eroaa peräti yli 10 km/h - enemmän kuin rajoitusarvo - ja törmäysnopeudessa ero vielä kasvaa. Huomattavaa on kuitenkin, että otoskoot ovat tässä aineistossa pienet, ja puuttuvien arvojen takia törmäysnopeuksien keskiarvot perustuvat erityisen pieneen otokseen. Ristiriita liikennevirrasta mitattuihin nopeuksiin - jotka osoittavat vain n. 2-3 km/h:n eroa - on suuri mutta osittain ymmärrettävä siksi, että kuolemaan johtaneiden kevyen liikenteen otos on juuri seuraustensa takia valikoitu. Toisaalta onnettomuutta edeltävän ja törmäysnopeuden arviointi juuri kevyen liikenteen kuolonkolareissa on erityisen vaativa tehtävä. 14

15 Taulukko 4. Tutkijalautakunta-aineiston kevyen liikenteen tapauksissa arvioitu törmäysnopeus ja keskinopeus ennen onnettomuutta. Nopeusrajoitus Keskim. nopeus ennen onnettomuutta (km/h, N) Keskim. törmäysnopeus (km/h, N) Edeltävä nopeus, ha+pa (km/h, N) Edeltävä nopeus, ka+la (km/h, N) 15,0 (2 tap.) 25,0 (1) 15,0 (2 tap.) 34,7 (63) 22,4 (11) 42,8 (32) 25,2 (25) 45,9 (175) 39,2 (23) 51,2 (115) 32,9 (45) 60,3 (46) 45,0 (5) 60,3 (33) 61,4 (10) 74,7 (176) 62,3 (18) 75,4 (118) 77,5 (50) 87,5 (71) 70,5 (10) 89,6 (57) 82,7 (9) Ennen-jälkeen tutkimuksissa nopeus laskenut n. 2 km/h Helsingissä ja 3 km/h Tampereella rajoituksen laskettua 50:sta 40 km/h:iin. 15

16 5. Johtopäätökset Liike-energia tappaa, ja hyvin odotetusti nopeus ja moottoriajoneuvon massa selittävät hyvin kuoleman riskiä silloin kun sitä mitataan kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien osuutena henkilövahinkoon johtaneista. Pimeällä kuolema on lähempänä, samoin silloin kun jalankulkija tai pyöräilijä on humalassa tai erityisesti kun autonkuljettaja on humalassa. Molemmat tekijät muuttavat tilanteen yllättävämmäksi, huonomman näkyvyyden ja toiminnan yllättävyyden (ja hitauden) muodossa. Ajonopeus ja erityisesti törmäysnopeus kuitenkin vaikuttavat tässä analyysissä tavalla, jota ei malleissa mukanaoleva nopeusrajoitus kata. Taajamien nopeusrajoitusten vertailut osoittivat, että kuoleman riski henkilövahinkoa kohti on 50 km/h:n nopeusrajoitusalueella n. 1,6-kertainen 40 km/h:n nopeusrajoitusalueeseen verrattuna, ja 40 km/h:n rajoituksen säästö kevyen liikenteen kuolemissa siten n. 37%. Tämä puoltaa selvästi taajamien alennettujen rajoitusten entistä laajempaa käyttöä. 16

17 Lähteet: Anderson, A., & Summala, H. (2004). Commuter bicyclists self image, attitudes, behaviour and accidents. 3rd International Conference on Traffic and Transport Psychology, Nottingham. Ashton, S.J. (1982). Vehicle design and pedestrian injuries. In A.J. Chapman, F.M. Wade, & H.C. Foot (Eds.), Pedestrian Accidents. London: Wiley. Ernvall, T., Kari, T. & Räty, E. (2005) Henkilöautomallien onnettomuus- ja vammautumisriskit 2004, TKK, Liikennetekniikka. Holopainen, A. ( ) Kevyen liikenteen kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet. Liikennevakuutuskeskus, Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT), Helsinki. Jacobsen, P.L. (2003). Safety in numbers: more walkers and bicyclists, safer walking and bicycling. Injury Prevention, 9(3), Leden, L. (2002). Pedestrian risk decrease with pedestrian flow. A case study based on data from signalized intersections in Hamilton, Ontario. Accident Analysis and Prevention, 34(4), Matsui, Y. (2004). Evaluation of pedestrian subsystem test method using legform and upper legform impactors for assessment of high-bumper vehicle aggressiveness. Traffic Injury Prevention, 5, Olkkonen, S. (1993). Bicycle injuries - incidence, risk factors and consequences. The Central Organisation for Traffic Safety in Finland: Report 39. Pasanen, E. (1991). Ajonopeudet ja jalankulkijan turvallisuus (Julkaisu No. 72). Teknillinen korkeakoulu, Liikennetekniikka. Summala, H. (1996). Elämän hallinta liikenteessä: kohti liikennekuolemien nollatavoitetta. Psykologia96, Turku, (Liikennetutkimusyksikön tutkimuksia No. 29). Helsingin yliopisto. Summala, H., Karola, J., Radun, I., Couyoumdjian, A. (2003) Kohtaamisonnettomuudet päätieverkolla kehitys ja syyt. Tiehallinnon selvityksiä 43/2003. VALT (2003). Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilasto Liikennevakuutuskeskus, Vakuutusyhtiöiden Liikenneturvallisuustoimikunta (VALT). 17

Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus

Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Vaikuttajien Autoiluakatemia 11.-12.9.2012 Premier Parkissa Vakuutuskeskus, Vahingontorjuntayksikkö Pieni teollisuuskatu 7, FIN-02920 ESPOO Puh: +358 9 680401,

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA Yhteenveto 1/5 Seudulla tapahtuu keskimäärin 46 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa (ka 2009-2013). Viimeisen

Lisätiedot

Miten jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikennekuolemat voitaisiin estää KELIKU

Miten jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikennekuolemat voitaisiin estää KELIKU Miten jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikennekuolemat voitaisiin estää KELIKU Pirjo Liinamaa, Pekka Olkkonen, Igor Radun, Mia Stellberg, Heikki Summala Helsingin yliopisto, liikennepsykologia LINTU-seminaari,

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi, Analyysi tutkijalautakuntien kuolemaan johtaneista onnettomuuksista Etelä-Kymenlaakson alueella 2004 2013, onnettomuuskustannukset

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Kalvosarjan sisältö Yleinen onnettomuuskehitys Lähde: Tilastokeskus Onnettomuuksien osalliset Lähteet: Tilastokeskus

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 483 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 560). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 102 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet Julkaistu helmikuussa 2017 Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2005-2016...

Lisätiedot

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto 2012-2016 ja tieliikennekuolemat 2006-2015 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Onnettomuusaineisto kaikki onnettomuudet Onnettomuustarkastelu

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000 2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko onnettomuuksien

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA

KAUNIAISTEN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA LIIKENNETURVALLISUUSRAPORTTI 2017 Tieliikenneonnettomuudet koko maassa ja valtakunnalliset tavoitteet Vuonna 2016 tapahtui Suomessa kaikkiaan 4 709 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta.

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 494 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 99 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 21 tapahtui 12 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 29 luku oli 16). Onnettomuuksista johti kuolemaan ja 2 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Liikennejärjestelmän kolariväkivalta; moottoritiet sekä seutu- ja yhdystiet (VIOLA2) Marko Kelkka, Sito Oy

Liikennejärjestelmän kolariväkivalta; moottoritiet sekä seutu- ja yhdystiet (VIOLA2) Marko Kelkka, Sito Oy Liikennejärjestelmän kolariväkivalta; moottoritiet sekä seutu- ja yhdystiet (VIOLA2) Marko Kelkka, Sito Oy Marko Kelkka 28.4.2010 1 Tutkimuksen organisaatio Ohjausryhmä: Saara Toivonen, pj Leif Beilinson,

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2008-2012 tapahtui 815 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 163 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011 LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA Onnettomuusanalyysia vuosista - Janakkalan kunnan alueella tapahtuu vuosittain noin kaksikymmentä henkilövahinkoihin johtavaa liikenneonnettomuutta. Liikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

Kuolemanriski tavanomaisessa liikenteessä

Kuolemanriski tavanomaisessa liikenteessä Kuolemanriski tavanomaisessa liikenteessä Marko Kelkka Uudenmaan ELY-keskus LINTU-seminaari 2.2.2011 Helsinki Lähtökohdat Liikennejärjestelmä on suunniteltava siten, että kenenkään ei tarvitse kuolla tai

Lisätiedot

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014 LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014 ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2014 -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien tiedot perustuvat iliitu-ohjelmistoon sekä Tilastokeskuksen tilastoihin ja onnettomuusselostuksiin.

Lisätiedot

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Sisällys 1.... Taustaa... 3 2.... Tilastokeskuksen onnettomuusaineisto vuosilta 2001-2010... 4 2.1. Kuntien tilastot 4

Lisätiedot

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet Julkaistu helmikuussa 2017 Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2005-2017...

Lisätiedot

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut 3.7.21 Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut Mittaukset ajalla 8/214 7/21 Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat hankkineet siirrettäviä nopeusnäyttötauluja, joilla annetaan palautetta

Lisätiedot

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi 9.6.2015 Onnettomuuskehitys Luoteis-Pirkanmaalla 2000-luvulla Luoteis-Pirkanmaan liikenteessä on menehtynyt

Lisätiedot

Analyysi tutkijalautakuntien tutkimista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista Keski-Suomessa

Analyysi tutkijalautakuntien tutkimista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista Keski-Suomessa Analyysi tutkijalautakuntien tutkimista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista Keski-Suomessa 2006 2015 Keski-Suomen liikenneturvallisuustoimija 5.5.2017 Valokuvalähde: Kouvolan sanomat Aineistolähde:

Lisätiedot

Nuoret liikenteessä 25.1.2016 1(8)

Nuoret liikenteessä 25.1.2016 1(8) 25.1.2016 1(8) Nuoret liikenteessä Liikenneturvan, Puolustusvoimien ja Sotilaskotiliiton yhteistyössä suunnittelema varusmiesten liikenneturvallisuuskampanja Särmänä liikenteessä on toteutettu varusmieskoulutusta

Lisätiedot

LIIKENNETURVA 2009 1

LIIKENNETURVA 2009 1 LIIKENNETURVA 2009 1 Selviytyykö ikäihminen liikenteessä? Ikääntyneiden ihmisten kokonaismäärä ja heidän osuutensa väestöstä kasvaa tulevina vuosikymmeninä huomattavasti. Kiistämätön tosiasia on myös se,

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KUOLEMAAN JOHTANEET ONNETTOMUUDET 2003-2012

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KUOLEMAAN JOHTANEET ONNETTOMUUDET 2003-2012 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KUOLEMAAN JOHTANEET ONNETTOMUUDET 2003-2012 Lähde: VALT (2014). Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimien tie-

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 Kaupunkirakennepalvelut Liikenne ja viheralueet 23.2.2015 Sisällys Yhteenveto... 2 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu Petri Jääskeläinen Liikenneturva Liikenneonnettomuudet ja uhrit 215 257 kuollutta Pelastuslaitoksen tietoon tuli 835 vakavasti

Lisätiedot

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa)

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) !"# "" $%$%%$&' Kysely avoinna 5.4. - 5.5.2009 Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) Vastauksia yhteensä: 560 kävellen 4 46 78 polkupyörällä 32 27 364 mopolla/moottoripyörällä 7 24 6 henkilöautolla

Lisätiedot

Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa

Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa Jaakko Klang Varsinais-Suomen Ely-keskus Loimaan seudun liikenneturvallisuusryhmän kokous Jaakko Klang / Varsinais-Suomen ELYkeskus, 10 min Liikenneturvallisuuskatsaus

Lisätiedot

Kalvosarja nuorten kuljettajien ajo-opetukseen 2013. Liikennevakuutuskeskus (LVK), Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT)

Kalvosarja nuorten kuljettajien ajo-opetukseen 2013. Liikennevakuutuskeskus (LVK), Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT) Kalvosarja nuorten kuljettajien ajo-opetukseen Liikennevakuutuskeskus (LVK), Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT) 1 Sisältö Liikennevakuutuskeskuksen tehtävät lyhyesti Liikennevakuutuksesta

Lisätiedot

HELSINKI SUUNNITTELEE 2005:7. Nopeusrajoitukset Helsingissä

HELSINKI SUUNNITTELEE 2005:7. Nopeusrajoitukset Helsingissä HELSINKI SUUNNITTELEE 25:7 Nopeusrajoitukset Helsingissä Nopeusrajoitukset Helsingissä Kesällä 24 alennettiin monien Helsingin katujen nopeusrajoitusta kymmenellä kilometrillä tunnissa. Toimenpide alensi

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa vuosina 2012-2016 Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa v. 2012-2016 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 39 % kaikista onnettomuuksista tapahtui

Lisätiedot

Onnettomuustilastoraportti

Onnettomuustilastoraportti 29.10.2015 Onnettomuustilastoraportti 2014 Nurmijärven kunta Nurmijärven kunta Ympäristötoimiala Onnettomuustilastoraportti 2014 SISÄLLYSLUETTELO Tilastokatsaus 2010 2014, jalankulkijoiden henkilövahingot

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000-2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko-onnettomuuksien

Lisätiedot

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Nopeudet ja niiden hallinta -workshop Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Ohjaavia säädöksiä Tieliikennelaki: (25, ote) Nopeusrajoitukset. Liikenneministeriö voi antaa määräyksiä yleisestä

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 102 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 77). Onnettomuuksista 1 johti kuolemaan ja 11 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa

Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa Finnish-Russian Road Traffic Safety Days, Helsinki Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien vähentäminen liikennejärjestelyjä kehittämällä S. Laapotti 14.2.2013,

Lisätiedot

OTI Taajamaraportti 2016

OTI Taajamaraportti 2016 Taajamaraportti 2016 Taajamassa tapahtuneet liikenneonnettomuudet 2010 2014 AINEISTO Raportissa on tarkasteltu taajamassa vuosina 2010 2014 tapahtuneita liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimia

Lisätiedot

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA LAHTI

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA LAHTI 1 LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TILASTOINTI Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa poliisiin tietoon tulleiden ja vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Liikenneonnettomuustietokantaa

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset

Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset Liikenneonnettomuuksien kehitys tienpitäjän mukaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet maanteillä 2005. Tiehallinnon tilastoja 3/2006

Liikenneonnettomuudet maanteillä 2005. Tiehallinnon tilastoja 3/2006 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2005 Tiehallinnon tilastoja 3/2006 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2005 1 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2005 Tiehallinnon tilastoja 3/2006 Tiehallinto Helsinki 2006

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKINTAJÄRJESTELMÄ Onko Suomi Euroopan ajoterveyslaboratorio?

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKINTAJÄRJESTELMÄ Onko Suomi Euroopan ajoterveyslaboratorio? LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKINTAJÄRJESTELMÄ Onko Suomi Euroopan ajoterveyslaboratorio? 6.10.2014 Liikennelääketieteen symposio Kalle Parkkari 6.10.2014 Liikennelääketieteen symposio Kalle Parkkari Sivu

Lisätiedot

Ennakkoraportti 3/2016

Ennakkoraportti 3/2016 Ennakkoraportti 3/216 Tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet vuonna 216 Onnettomuusinstituutti (OTI) www.oti.fi Aineisto Raportin aineistona on käytetty liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien

Lisätiedot

7.3 Liikennerikosten aiheuttamat vahingot

7.3 Liikennerikosten aiheuttamat vahingot 7.3 Liikennerikosten aiheuttamat vahingot Rattijuopumusvahingot II.A.7 Liikennerikokset 181 Taulukko Rattijuopumusonnettomuuksissa 1 kuolleet ja loukkaantuneet vuosina 1998 2007 Rattijuopumusonnettomuuksissa

Lisätiedot

KOHTAAMISONNETTOMUUDET - syitä ja ratkaisuja etsimässä

KOHTAAMISONNETTOMUUDET - syitä ja ratkaisuja etsimässä Väylät & Liikenne 2004 - Jyväskylä Paviljonki 13.-14.10.2004 Heikki Summala, Helsingin yliopisto Päivi Nuutinen, Tiehallinto KOHTAAMISONNETTOMUUDET - syitä ja ratkaisuja etsimässä Tiehallinnossa on ollut

Lisätiedot

SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008

SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008 SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008 SAVONLINNAN KAUPUNKI 10.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS VUODELTA 2008 1. YLEISTÄ 3 2. LIIKENNEONNETTOMUUDET LAJITTAIN 4 KEVYTLIIKENNEONNETTOMUUDET

Lisätiedot

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Lähtöaineisto Tässä kalvosarjassa esitetyt tulokset perustuvat Tilastokeskuksen tieliikenteen

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2013 tapahtui 184 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2012 luku oli 205). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 33 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Maantie 13783 eli Sorkkalantie Ominaisuustiedot Pituus yhteensä 4,2 km (mt 3022 / Anian rantatie - mt 308 / Lentoasemantie) Kevyen liikenteen väylä

Lisätiedot

Poliisin suorittama nopeusvalvonta

Poliisin suorittama nopeusvalvonta Poliisin suorittama nopeusvalvonta Autoliiton nopeudet ja nopeusvalvonta seminaari Poliisiylitarkastaja Samppa Holopainen Poliisin liikenneturvallisuusstrategia Poliisin liikenneturvallisuusstrategian

Lisätiedot

VALT-ENNAKKORAPORTTI I/15, tammi-huhtikuu 2015 Tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet

VALT-ENNAKKORAPORTTI I/15, tammi-huhtikuu 2015 Tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet LIIKENNEVAKUUTUSKESKUS Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta VALT 18.5.2015 VALT-ENNAKKORAPORTTI I/15, tammi-huhtikuu 2015 Tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet Aineisto Raportin aineistona

Lisätiedot

Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta. Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne

Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta. Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne Miksi vakavat loukkaantumiset? Rattijuoppo (55 v) menetti autonsa hallinnan vasemmalle

Lisätiedot

Nuorison liikenneturvallisuus. Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi

Nuorison liikenneturvallisuus. Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi Nuorison liikenneturvallisuus Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 6.10.2016 Mikä on Onnettomuustietoinstituutti? Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia

Lisätiedot

Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto 2012-2016 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 13.9.2017 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 2012-2016 Aineisto perustuu poliisin

Lisätiedot

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Marko Kelkka 28.4.2010 1 Tutkimuksen organisaatio Työryhmä: Marko Kelkka, Sito Oy,

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2012

Tieliikenneonnettomuustilasto 2012 Liikenne ja matkailu 2013 Tieliikenneonnettomuustilasto 2012 Tieliikenteessä menehtyi 255 ihmistä vuonna 2012 Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2012 tapahtui 5 725 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta.

Lisätiedot

KOLKUTA Marko Kelkka, Sito Oy. Kolarikuolemat taajamissa

KOLKUTA Marko Kelkka, Sito Oy. Kolarikuolemat taajamissa KOLKUTA Kolarikuolemat taajamissa 2000-2005 2005 Marko Kelkka, Sito Oy Tutkimusryhmä: Teknillinen korkeakoulu Turun yliopisto Sito Oy Etelä-Suomen lääninhallitus Työterveyslaitos Lintu-seminaari 28.8.2008

Lisätiedot

Taustatietoja nopeusrajoitusten alentamisesta Tampereella. Tausta. Valtioneuvoston periaatepäätös

Taustatietoja nopeusrajoitusten alentamisesta Tampereella. Tausta. Valtioneuvoston periaatepäätös Taustatietoja nopeusrajoitusten alentamisesta Tampereella 3.1.27 Christel Kautiala/Destia Tausta Valtioneuvoston periaatepäätös Valtioneuvosto on tehnyt 9.3 26 periaatepäätöksen liikenneturvallisuuden

Lisätiedot

Ennakkoraportti 2/2017

Ennakkoraportti 2/2017 Ennakkoraportti 2/27 Tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet vuoden 27 tammi elokuussa Onnettomuusinstituutti (OTI) www.oti.fi Aineisto Raportin aineistona on käytetty liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien

Lisätiedot

Kouvolan liikenneturvallisuussuunnitelma ONNETTOMUUSANALYYSIT

Kouvolan liikenneturvallisuussuunnitelma ONNETTOMUUSANALYYSIT Kouvolan liikenneturvallisuussuunnitelma 2017 ONNETTOMUUSANALYYSIT Sisältö Onnettomuuskehitys ja uhrit (Tilastokeskus) Onnettomuusluokat ja -tyypit (Onnettomuusrekisteri) Vakuutusyhtiöiden liikennevakuutustilasto

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2009-2013 tapahtui 8489 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 1698 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 66 (13 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Miksi ajamme ylinopeudella?

Miksi ajamme ylinopeudella? Miksi ajamme ylinopeudella? Kuka, miksi, milloin ja miksi riski turvallisuudelle Kuka ajaa ylinopeudella Ylinopeus on yleinen liikennerikkomus, lähes kaikki myöntävät joskus syyllistyneensä ylinopeudella

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä. Esittelykalvosarja 28.12.2009

Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä. Esittelykalvosarja 28.12.2009 Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä Esittelykalvosarja 28.12.2009 Järvenpään kaupunki Liikenneturvallisuustyöryhmä 1 Kalvosarjan sisältö OSA I: Liikenneturvallisuustilanne Järvenpäässä Perustietoja liikenneturvallisuustilanteesta

Lisätiedot

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 17 2.2 Liikenneonnettomuudet 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Tietoja liikenneonnettomuuksista

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA 2 Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Tieliikenneonnettomuudet 1 Liikenneonnettomuudet

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN ITSEMURHAT, SAIRAUSKOHTAUKSET JA NIIDEN TILASTOINTI

TIELIIKENTEEN ITSEMURHAT, SAIRAUSKOHTAUKSET JA NIIDEN TILASTOINTI LIIKENNETURVA Sirpa Rajalin 9.8.2011 TIELIIKENTEEN ITSEMURHAT, SAIRAUSKOHTAUKSET JA NIIDEN TILASTOINTI Alkoholin ohella itsemurha on Suomessa työikäisten yleinen kuolinsyy. Itsemurhan teki vuonna 2009

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011: Lapinlahti

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011: Lapinlahti 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2011 tapahtui 69 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2010 luku oli 64). Onnettomuuksista 1 johti kuolemaan ja 23 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenteessä kuolleet polkupyöräilijät ja pyöräilykypärän käyttö

Tieliikenteessä kuolleet polkupyöräilijät ja pyöräilykypärän käyttö Liikenneturvan selvityksiä 6/2014 Tieliikenteessä kuolleet polkupyöräilijät ja pyöräilykypärän käyttö Juha Valtonen Juha Valtonen Tieliikenteessä kuolleet polkupyöräilijät ja pyöräilykypärän käyttö Liikenneturvan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1020 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 204 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 6 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Kalvosarjan sisältöteemat Onnettomuuskehitys yleisesti Onnettomuuksien osalliset osallisten kulkutapa osallisten

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu - Destian liikenneturvallisuuspalvelu YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2014 Tarkastelualue kunta: KOKKOLA Vuonna 2014

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto

Tieliikenneonnettomuustilasto Liikenne ja matkailu Tieliikenneonnettomuustilasto Tieliikenteessä kuoli ihmistä kesäkuussa Tieliikenteessä sattui kesäkuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta.

Lisätiedot

TIEKOHTAI STEN NOPEUSRAJOITUSTEN VÅIKUTUS

TIEKOHTAI STEN NOPEUSRAJOITUSTEN VÅIKUTUS TEKOHTA STEN NOPEUSRAJOTUSTEN VÅKUTUS AJONOPEUKSN, JONON JA OHTUKSN V. 197L1. HELSNK 2.12.1975 ja Dipl.ins. M. Roine 1. Johclanto TVH:ssa valmistui v. 1974 tutkimus tiekohtaisten nopeusrajoituston vaikutuksesta

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2010

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2010 7 2011 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2010 Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2010 Liikenneviraston tilastoja 7/2011 Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuva:

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014 Liikenne ja matkailu 205 Tieliikenneonnettomuustilasto 204 Tieliikenneonnettomuuksissa kuoli 229 ja loukkaantui vakavasti 59 ihmistä vuonna 204 Tilastokeskuksen mukaan vuonna 204 tapahtui 5 24 henkilövahinkoon

Lisätiedot

RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT ONNETTOMUUSTARKASTELUT

RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT ONNETTOMUUSTARKASTELUT RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT ONNETTOMUUSTARKASTELUT 15.6.2016 KALVOSARJAN SISÄLTÖ 1. Tilastokeskuksen/poliisin tilastot Onnettomuuskehitys ja uhrit Onnettomuusluokat ja -tyypit

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

7.3 Liikennerikosten aiheuttamat vahingot

7.3 Liikennerikosten aiheuttamat vahingot II.7 Liikennerikokset 145 7.3 Liikennerikosten aiheuttamat vahingot Rattijuopumusvahingot Taulukko 24 Rattijuopumusonnettomuuksissa 1 kuolleet ja loukkaantuneet vuosina 1995 2003 Rattijuopumusonnettomuuksissa

Lisätiedot

Ajonopeuden liikenneturvallisuus- ja. ympäristövaikutukset. Veli-Pekka Kallberg Juha Luoma Kari Mäkelä Harri Peltola Riikka Rajamäki

Ajonopeuden liikenneturvallisuus- ja. ympäristövaikutukset. Veli-Pekka Kallberg Juha Luoma Kari Mäkelä Harri Peltola Riikka Rajamäki S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 197 Ajonopeuden liikenneturvallisuus- ja ympäristövaikutukset Veli-Pekka Kallberg Juha Luoma Kari Mäkelä Harri Peltola Riikka Rajamäki VTT TECHNOLOGY 197

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2010 tapahtui 1215 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2009 luku oli 1191). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 220 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Iitin liikenneturvallisuussuunnitelma ONNETTOMUUSANALYYSIT

Iitin liikenneturvallisuussuunnitelma ONNETTOMUUSANALYYSIT Iitin liikenneturvallisuussuunnitelma 2017 ONNETTOMUUSANALYYSIT Sisältö Onnettomuuskehitys ja uhrit (Tilastokeskus) Onnettomuusluokat ja -tyypit (Onnettomuusrekisteri) Vakuutusyhtiöiden liikennevakuutustilasto

Lisätiedot

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Pidä pelivaraa JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Sisältö 3 Jalan ja pyörällä 4 Omilla teillä 5 Ajo pyöräkaistalla 6 Risteyksissä tarkkana 6 Opettele väistämissäännöt 7 Liikennemerkin mukaan 8 Kääntyvä väistää

Lisätiedot

Nopeudenhallinnan nykytila ja mahdollisuudet, NOPHA

Nopeudenhallinnan nykytila ja mahdollisuudet, NOPHA Nopeudenhallinnan nykytila ja mahdollisuudet, NOPHA VTT Liikenne- ja logistiikkajärjestelmät Harri Peltola, Riikka Rajamäki & Juha Luoma Lähtökohdat nopeuksien hallinnalle Vaikutukset matka-aikaan, logistiikkaan,

Lisätiedot

Folksamin raportti Kuinka turvallinen on autosi? 2015

Folksamin raportti Kuinka turvallinen on autosi? 2015 Folksamin raportti Kuinka turvallinen on autosi? 2015 Johdanto Folksamilla on pitkä kokemus liikenneturvallisuustutkimuksesta. Olemme 80-luvun alusta asti koonneet ja analysoineet todellisiin onnettomuuksiin

Lisätiedot

Nuoret ja liikenneturvallisuus

Nuoret ja liikenneturvallisuus Nuoret ja liikenneturvallisuus Pohjois Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuusseminaari Örnis bilar / Carl Johan de Geer Jan Lööf Professori Jorma Mäntynen, Tampereen teknillinen yliopisto Aluepäällikkö

Lisätiedot

Salon liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneseminaari 24.5.2011 Jaakko Klang

Salon liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneseminaari 24.5.2011 Jaakko Klang Salon liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 Liikenneseminaari Jaakko Klang YLEISTÄ: Mikä on liikenneturvallisuussuunnitelma? Liikenne ja infrastruktuuri 2 SUOMI (nyk. Salo) 1972 muutos 2009 asukkaita Milj.

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN TIELIIKENNEONNETTOMUUDET 2001-2010 JA 2006-2010 2 Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Sisältö 1 LIIKENNEONNETTOMUUDET 3 1.1.1

Lisätiedot

M 5/2014 vp Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp) Rattijuopumus tieliikenteen turvattomuustekijänä

M 5/2014 vp Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp) Rattijuopumus tieliikenteen turvattomuustekijänä Eduskunnan lakivaliokunnalle Julkinen kuuleminen 16.10.2014 M 5/2014 vp Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp) Rattijuopumus tieliikenteen turvattomuustekijänä

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA HÄMEENLINNA 25.6.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA HÄMEENLINNA 25.6.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1534 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 307 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 9 (2 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

"MIELI, PÄIHTEET JA AJOKYKY"

MIELI, PÄIHTEET JA AJOKYKY "MIELI, PÄIHTEET JA AJOKYKY" Varsinais-Suomen tutkijalautakunnan terveisiä Mikä Mitä Miten Miksi VT Mika Peltola ORGANISAATIO Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenneonnettomuuksien tutkinnan neuvottelukunta

Lisätiedot

Hirvionnettomuuksien kehitys

Hirvionnettomuuksien kehitys Hirvionnettomuuksien kehitys Vuonna 2011 hirvionnettomuuksien määrä väheni. Peuraonnettomuuksien määrä kasvoi verrattuna vuoteen 2010. Hirvikolareissa kuoli kolme ihmistä vuonna 2011. Vuonna 2010 kuolleita

Lisätiedot

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut 3.8.216 Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut Mittaukset ajalla 8/21 7/216 Oulun kaupungilla ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella on siirrettäviä nopeusnäyttötauluja, joilla annetaan palautetta

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014 Liikenne ja matkailu 2015 Tieliikenneonnettomuustilasto 2014 Tieliikenteessä menehtyi 224 ihmistä vuonna 2014 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2014 tapahtui 5 294 henkilövahinkoon johtanutta

Lisätiedot

Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma. Osaraportti 1: Onnettomuusanalyysi

Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma. Osaraportti 1: Onnettomuusanalyysi Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma Osaraportti 1: Onnettomuusanalyysi Joulukuu 2016 Liikenneonnettomuuksien kehitys Vuosina 2010-2014 Oulussa tapahtui vuodessa keskimäärin 800 liikenneonnettomuutta.

Lisätiedot

TIELIIKENTEESSÄ KUOLLEET JA LOUKKAANTUNEET

TIELIIKENTEESSÄ KUOLLEET JA LOUKKAANTUNEET TIELIIKENTEESSÄ KUOLLEET JA LOUKKAANTUNEET MOOTTORIPYÖRÄILIJÄT 2000 2008* Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva. Tilastointiperusteet muuttuneet loukkaantuneiden osalta 2003. Vuosi 2008 ennakkotieto TIELIIKENTEESSÄ

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Kontiolahti

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Kontiolahti 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2010 tapahtui 44 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2009 luku oli 71). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 10 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Hirvionnettomuuksien kehitys

Hirvionnettomuuksien kehitys Hirvionnettomuuksien kehitys Vuonna 2013 sekä hirvi- että peuraonnettomuuksien määrä kasvoi. Hirvionnettomuuksissa kuoli kolme ihmistä vuonna 2013. Vuonna 2012 hirvionnettomuuksissa kuolleita ei ollut.

Lisätiedot