SUOURHEILUSEMINAARI JYVÄSKYLÄSSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOURHEILUSEMINAARI JYVÄSKYLÄSSÄ 22.10.2003"

Transkriptio

1 SUOURHEILUSEMINAARI JYVÄSKYLÄSSÄ Minna Ahonen Kati Honkala Opinnäytetyö Marraskuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekijä(t) AHONEN Minna HONKALA Kati Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 55 Luottamuksellisuus Julkaisun kieli suomi Työn nimi Salainen saakka SUOURHEILUSEMINAARI JYVÄSKYLÄSSÄ Koulutusohjelma Matkailu-, ravitsemis- ja kuluttajapalvelujen koulutusohjelma Työn ohjaaja KALLIONIEMI Kirsi Toimeksiantaja(t) Suoalan uuden osaamisen tuotteistaminen ja markkinointi hanke Tiivistelmä Suomen ensimmäinen suourheiluseminaari pidettiin Jyväskylässä Suourheiluseminaariin osallistui 80 henkilöä. Suourheiluseminaarin ensisijaisena tarkoituksena oli saattaa yhteen suourheilutapahtumien järjestäjät ja Suoalan uuden osaamisen tuotteistaminen ja markkinointi hankkeessa mukana olevat yrittäjät. Seminaarin päätavoitteina olivat suourheilutapahtumien esille tuominen ja osallistujien innostaminen suotapahtuman järjestämiseen. Seminaarissa esittäytyivät Suomessa järjestettävät suourheilutapahtumat, siellä jaettiin tietoa Suopotkupallon MM kilpailujen järjestämisestä ja paneuduttiin tapahtuman hyödyntämiseen matkailussa. Lisäksi kuultiin, miten yrittäjä toteuttaa suourheilusta ohjelmapalvelun, kuinka ympäristövastuullisuus otetaan huomioon suourheilutapahtumaa järjestettäessä ja ideoitiin uusia urheilulajeja suolle. Päivän päätteeksi suourheilutapahtumien järjestäjät kokoontuivat pohtimaan yhteistyömahdollisuuksia. Suourheiluseminaarin yhteydessä oli Suotori tapahtuma, jossa seminaariin osallistujilla oli mahdollisuus esitellä toimintaansa. Seminaaripäivä oli palautteen perusteella onnistunut. Seminaaripäivän tuloksena suoalan ihmiset verkostoituivat ja suourheilutapahtumien järjestäjät päättivät vuosittaisesta tapaamisesta, jossa käytäisiin läpi edellisen kesän kisojen onnistumista ja mietittäisiin uusia yhteistyömahdollisuuksia. Avainsanat (asiasanat) Suourheilu, tapahtumat, suomatkailu, seminaari, projekti Muut tiedot

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Services Management Author(s) AHONEN, Minna HONKALA, Kati Type of Publication Dissertation Pages 55 Confidential Language Finnish Title SEMINAR ON BOG SPORTS IN JYVÄSKYLÄ 22 OCTOBER 2003 Until Degree Programme Degree Programme in Tourism, Services Management and Consumer Communication Tutor KALLIONIEMI, Kirsi Assigned by The Project Product Development and Marketing of Peatland-based Tourism Abstract The first seminar on bog sports was held in Jyväskylä 22 on October The primary goal of the seminar was to offer a meeting point for the organisers and entrepreneurs of the bog sports events, focusing on the marketing and product development of the bogs. A secondary goal of the seminar was to give an introduction to the bog sports events, bog tourism and activating the participants. This dissertation deals with the planning and arranging of the seminar. The main agenda of the seminar focused on the bog sports events and their effects to the local tourism industry. All Finnish bog sports events were introduced in the seminar, also the organising and marketing of the next bog football world championship games. Several smaller topics, such as nature conservation in bog sports, conceptualisation of bog sports and new ideas for bog sports, were introduced. The day ended with a big discussion of the bog event organisers on the future co-operation possibilities. The seminar also included a bog Market, where the participants of the seminar introduced their special knowledge and products. The seminar turned out to be a success when considering all the feedback received from the 80 attendees. As a result of the seminar, people operating in bog industry created a network. They also decided to organise a seminar every year, where they could analyse the previous year s bog events and consider new co-operation possibilities. Keywords Bog sports, events, bog tourism, seminar, project Miscellaneous

4 Suuri suo, matala mänty mesimöykky männyn päässä Suomalainen sananparsi

5 SISÄLTÖ 1 1 SUOURHEILUSEMINAARI TAPAHTUMAT MATKAILUN TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Matkailun toimintaympäristö Tapahtumien jaottelu Tapahtuman hyödyntäminen matkailussa Urheilutapahtumien alueellinen merkitys Suourheilutapahtumien erityispiirteitä Suomessa järjestettävät suourheilutapahtumat SUOURHEILUSTA PUHTIA YRITYSTOIMINTAAN SUOURHEILUSEMINAARI PROJEKTINA Suourheiluseminaarin ideointi ja visiointi Suourheilutapahtumien taustaselvitykset Seminaaripäivän tavoitteet Toimintasuunnitelman laatiminen Suourheiluseminaarin toteutus Vaihe 1: Seminaaripäivän ohjelman työstäminen Vaihe 2: Seminaarin käytännön järjestelyä Vaihe 3: Viime hetken valmistelut SEMINAARIN PÄÄTTÄMINEN Aikataulun toteutuminen Suoseminaarin taloudellinen onnistuminen Suourheiluseminaarin osallistujien loppuarviointi SUOURHEILUSEMINAARISTA JOKAVUOTINEN TAPAHTUMA LÄHTEET... 33

6 2 LIITTEET Liite 1. Haastattelurunko tapahtumanjärjestäjille...35 Liite 2. Toimintasuunnitelma suourheiluseminaariin...36 Liite. 3. Seminaaripäivän ohjelma...38 Liite 4. Sähköisen ennakkotiedotteen malli...39 Liite 5. Sähköisen kutsukirjeen malli...40 Liite 6. Seminaaripäivän puhujien esittely...41 Liite7. Kirjallisen kutsukirjeen malli...48 Liite 8. Palautelomake suourheiluseminaarista...49 Liite 9. Seminaarin työstäminen prosessikaaviona...50 Liite 10. Kuvia suourheiluseminaarista...51 KUVIOT KUVIO 1. Matkailuilmiön synty...5 KUVIO 2. Projektin päävaiheet...15 KUVIO 3. Suourheiluseminaarin onnistuminen...29 KUVIO 4. Suourheiluseminaarin aiheiden kiinnostavuus...30 KUVAT KUVA 1. Tupasvilla.12 KUVA 2. Suosählyä Leivonmäellä..13 KUVA 3. Tupasvilla-käsityöhankkeen tuotteita..25 TAULUKKO TAULUKKO 1. Suourheiluseminaarin kustannukset..28

7 3 1 SUOURHEILUSEMINAARI Alussa oli suo, kuokka ja Jussi. Jussin suokuokka on vaihtunut sählymailaan tai jalkapalloon; totista työtä, mutta paljon hauskempaa. Jyväskylässä järjestettiin Suomen ensimmäinen suourheiluseminaari , jossa esittäytyivät Suomessa järjestettävät suourheilutapahtumat. Seminaarissa käsiteltiin tapahtuman hyödyntämistä matkailussa ja suourheilutapahtuman järjestämistä sekä tuotiin esille ympäristövastuullisuuden merkitys tapahtumaa järjestettäessä. Päivän aikana ideoitiin uusien urheilulajien mahdollisuuksista suoympäristössä ja ohjelmapalveluyrittäjän puheenvuorossa kuultiin, kuinka suourheilusta tuotteistetaan ohjelmapalvelu. Seminaarin yhteydessä järjestettiin suotori tapahtuma, jossa tilaisuuteen osallistujilla oli mahdollisuus esitellä organisaatiotaan. Seminaari järjestettiin opinnäytetyönä, jonka toimeksiantajana oli Suoalan uuden osaamisen tuotteistaminen ja markkinointi hanke. S.U.O.-hankkeen projektipäällikkönä toimii Susanna Markkola ja hanketta hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemis- ja talousalan yksikkö. Suourheiluseminaarin päätavoitteina olivat suourheilutapahtumien esille tuominen ja osallistujien innostaminen suotapahtuman järjestämiseen. Ajankohdaksi valittiin syksy, jolloin kesän suourheilutapahtumien järjestelyt olivat vielä järjestäjien tuoreessa muistissa. Seminaari järjestettiin S.U.O.- hankkeessa mukana oleville yrityksille, suourheilutapahtumien järjestäjille, soihin tukeutuvasta matkailusta sekä suourheilutapahtuman järjestämisestä kiinnostuneille henkilöille sekä yhteisöjen edustajille. Yhteistyökumppaneina toimivat Maaseudun sivistysliitto, Kurkiauran koulu, Tupasvilla-käsityöhanke Leivonmäeltä ja sanomalehti Keskisuomalainen. Opinnäytetyön raportointiosan tavoitteena on selkeyttää ja helpottaa samantapaisten tilaisuuksien järjestämistä. Seminaaria on työstetty projektina ja liitteenä on työn vaiheista prosessikaavio. Teoriaosassa käsitellään aluksi matkailua ilmiönä. Siinä tarkastellaan matkailun toimintaympäristöä ja sen kansantaloudellista merkitystä sekä suon matkailullista vetovoimaa. Seuraavaksi määritellään tapahtumat matkailun toimintaympäristössä ja käsitellään tapahtuman hyödyntämistä matkailussa. Työssä tutkitaan myös urheilutapahtumien alueellista merkitystä ja suourheilutapahtumien erityispiirteitä.

8 4 Luvussa suourheilusta puhtia yritystoimintaan määritellään seminaari ja esitellään suourheiluseminaari. Tämän jälkeen käsitellään suourheiluseminaaria projektina ja päätetään seminaari loppuraporttiin. Pohdinnassa mietitään suoseminaarien jatkuvuutta. Suourheiluseminaari kesti ainoastaan yhden päivän, mutta sen valmistelu vaati puolen vuoden esityön. Seminaarivastaavien tavoitteena oli järjestää asiapitoinen ja kokonaisuudessaan visuaalisesti näyttävä seminaari. Aikaa käytettiin runsaasti seminaaripäivän ohjelman sisällön ja ulkoasun luomiseen, joita muokattiin useita viikkoja. Suourheiluseminaarin ennakkotiedotteet ja kutsut sekä puhujien ja suourheilutapahtuman järjestäjien seminaarikansioihin liitettävät esittelyt olivat suuritöisiä. Opinnäytetyön liitteistä käyvät ilmi seminaarin järjestämiseen liittyneet esityöt.

9 2 TAPAHTUMAT MATKAILUN TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ 5 WTO:n mukaan matkailu on toimintaa, jossa ihmiset matkustavat ja oleskelevat tavanomaisen elinpiirinsä ulkopuolella olevassa paikassa korkeintaan yhden vuoden ajan vapaa-ajan vietto-, liikematka- tai muussa tarkoituksessa. Matkailu on ilmiönä monitahoinen. Matkailun edistämiskeskus määrittelee matkailun ilmiöiden summaksi, jotka aiheutuvat matkailijoiden, matkailupalveluiden tarjoajien, viranomaisten sekä kohdealueen väestön ja sen ympäristön välisestä vuorovaikutuksesta siinä prosessissa, joka perustuu kohteen kykyyn vetää matkailijoita puoleensa. MATKAILUILMIÖN SYNTY KANSA Kyky ja halu matkustaa TIEDON VÄLITYS Markkinointi KULJETUS Määrä ja laatu VETOVOIMA Esim. luonto ja kulttuuri PALVELUT Hotellit, ravintolat, ohjelmapalvelut ja tapahtumat KUVIO 1. Matkailuilmiön synty Matkailuilmiön syntyminen saa alkunsa lähtöalueella olevasta kansasta, jolla on kyky ja halu matkustaa. Kohdealueen vetovoimatekijöinä ovat luonto tai kulttuuri, joiden ympärille muodostuvat palvelut, kuten hotelli- ja ravintolapalvelut, virkistys- kulttuuri ja viihdepalvelut sekä vähittäiskauppa. Perusrakenteen lähtökohtana ovat lähtöalueen kysyntä ja kohdealueen tarjonta, joiden välillä toimivat kuljetuspalvelut sekä lähtöalueelle tapahtuva markkinointi ja tiedonvälitys. (Kallioniemi, 2000)

10 6 Matkailun vetovoimatekijät jaetaan luontoon tai kulttuuriin perustuviin tekijöihin. Luonnon vetovoimatekijät voivat olla yleisiä, kuten saaristo- ja tunturimaisema tai erityisiä, kuten suo, lampi tai tunturi. Kulttuuriin perustuvat tekijät jakaantuvat myös yleisiin ja erityisiin vetovoimatekijöihin. Yleisiä tekijöitä ovat esimerkiksi saamelaiskulttuuri ja erityisiä ovat museot, tapahtumat ja viihde. (Emt.) 2.1 Matkailun toimintaympäristö Tässä työssä matkailun toimintaympäristöä tarkastellaan klusterin näkökulmasta, jossa toisiaan tukevat yritykset ja organisaatiot verkostoituvat. Klusteri on osaamiskeskittymä, jossa keskeisinä tekijöinä ovat yritysten palveluiden toimittajien, asiakkaiden sekä esimerkiksi viranomaisten ja tutkimuslaitosten välinen vuorovaikutus. Matkailuelinkeinon klusteri on niiden elinkeinojen ja palvelujen kokonaisuus, jotka toiminnassaan hyödyntävät toinen toisiaan. (Puustinen, 2000.) Suomen Matkailun Kehitys Oy:n mukaan Suomen matkailun klusterin pääalueina ovat palvelujen tuotanto, viihdeteollisuus, myynti ja markkinointi ja tuotannon ja markkinoinnin tuki. Palvelujen tuotantoon kuuluvat majoituspalvelut, ravitsemuspalvelut, kuljetus ja ohjelmapalvelut. Vähittäiskauppa sekä liikunta ja urheilu ovat palvelutuotantoon rinnastettavia klusterin osia. (Hokkanen ym. 2000, 12). Matkailun toimintaympäristöön vaikuttavat erilaiset sosiaaliset, poliittiset, taloudelliset sekä teknologiset tekijät. Sosiaalisia tekijöitä ovat muun muassa ikääntyvän väestön lisääntyminen. Perherakenteet ovat muuttuneet ja matkailun lähtöalueet painottuvat korkean väestön tiheyden alueisiin. (Albanese & Boedeker 2002, ) Lomia pidetään lyhyemmissä jaksoissa. Matkailijoiden informaation tarve kasvaa matkailukokemusten kokemusten ja tiedon lisääntymisen myötä. Matkailijat haluavat osallistua matkansa aikana aktiviteetteihin ja kiinnittävät huomiota enemmän hyvinvointiin ja terveyteen. (Hokkanen ym. 2000, 15.) Kansainvälistyminen, ympäristötietoisuus ja matkailuturvallisuusasioiden korostuminen ovat poliittisista muuttujista tärkeimpiä. Poliittisina tekijöinä voidaan pitää myös yhteiskuntapolitiikkaan liittyvää työajan muutosta, jonka seurauksena ihmisten vapaaaika on lisääntynyt. Taloudellisen kehityksen vaikutukset heijastuvat matkailuun. Ta-

11 7 loudellisista muuttujista tärkeimpiä ovat suhdannevaihtelut ja hintojen sekä valuuttakurssien muutokset. (Albanese & Boedeker 2002, ) Vaikka matkailijoilla on aiempaa enemmän rahaa käytettävissä, on myös hintatietoisuus lisääntynyt. Hintavertailu EU:n sisällä voi kiristää alueellista kilpailua euron tulon myötä. Teknologisista tekijöistä tärkeimpänä voidaan pitää internetiä. Matkailupalveluiden hankkiminen internetin kautta lisääntyy varausjärjestelmien kehityksen myötä. Matkailutuotteiden markkinoiminen ja tiedon saannin helppous internetin välityksellä tarjoavat erilaisia vaihtoehtoja matkailuyritysten tuotteiden esille tuomiseen. (Hokkanen ym. 2000, ) Matkailu on tilastojen mukaan yksi maailman nopeimmin kasvava elinkeinoala. Suomessa matkailu työllistää osa-aikaiset ja kausityöläiset mukaan luettuina useita satoja tuhansia henkilöitä. Suurimpana työllistäjä toimivat kuljetuspalvelut. Matkailun osuus bruttokansantuotteesta on noin viisi prosenttia, kotimaanmatkailu mukaan lukien. Suomen matkustustase on negatiivinen. Tämä johtuu syrjäisestä sijainnista ja ilmastooloista, sillä matkailun valtavirta suuntautuu pohjoisesta lämpimään etelään. (Hokkanen ym.2000, ) Suomella ei ole mahdollisuutta kehittyä massaturismikohteeksi, mutta luontomatkailun kehittymiselle on hyvät mahdollisuudet. Luonnon vetovoiman ja luontoaktiviteettien merkitys matkailussa kasvaa huomattavasti. Luontomatkailun osuus kansantaloudesta on noin 0,6 prosenttia. On arvioitu, että luontomatkailun ja luonnon virkistyskäytön työpaikat kaksinkertaistuvat vuodesta 2000 vuoteen 2010 mennessä. Lukuina tämä merkitsee työpaikkojen lisääntymistä työpaikkaan. (Ympäristöministeriö 2002, 39.) Luontoon perustuva matkailu on matkailun muodoista nopeimmin kasvava segmentti (Saarinen & Järviluoma 2002, 11). 2.2 Tapahtumien jaottelu Kulttuuritoiminta kattaa eri taiteen lajien, kuten musiikin ja kirjallisuuden lisäksi myös juhlat, tapahtumat, urheilun ja liikunnan (Juurakko ym.2002, 11). Erikoistapahtuma on yksittäinen tapahtuma, joka on suunniteltu täyttämään tietyn tarpeen (Watt 2001, 1).

12 8 Suomen Matkailun Kehitys Oy:n tekemän Suomen matkailun klusterin mukaan tapahtumat luetaan viihdeteollisuuteen kuuluviksi. Tapahtumat voidaan yleensä jakaa tarkoituksen perusteella puhtaasti viihteellisiin tapahtumiin, aktiiviharrastajien tapahtumiin ja hyötyperustaisiin tapahtumiin. Viihteellisille tapahtumille ovat tunnusomaisia avoin ja laajahko kohderyhmä, sekä oheisohjelman runsaus. Viihteellinen tapahtuma tyydyttää osallistujien sosiaalista tarvetta antamalla yhteenkuuluvuuden tunteen kanssaosallistujiin. Aktiiviharrastajien tapahtumissa tarkoituksena on harrastustoiminnan ylläpitäminen ja edistäminen. Hyötyperustaiset tapahtumat ja niihin osallistuminen tuottavat selkeän hyödyn ja niihin osallistuminen on selkeästi perusteltua. (Antikainen & Sutinen 1996, 16.) Tapahtumat luokitellaan koon mukaan mega-, hallmark-, major- ja paikallistapahtumiin. Megatapahtumassa, esim. olympialaisissa tai maailmannäyttelyssä, on yli miljoona kävijää ja ne näkyvät maailmanlaajuisesti mediassa. Megatapahtuman taloudellinen vaikutus alueelle on erittäin merkittävä. Hallmark-tapahtumat ovat vahvasti kylän, kaupungin tai alueen identiteettiin kuuluvia. Tällöin tapahtuman nimestä tulee synonyymi alueelle. Nämä tapahtumat ovat kansainvälisesti tunnettuja ja paikkaan sidottuja. Niitä ovat esim. Rio de Janeiron karnevaalit tai Oktober-festivaalit. Näiden tapahtumien taloudellinen merkitys on huomattava alueelle. (Allen ym. 2002, ) Major-tapahtumiin kuuluvat tunnetut urheilu- ja kulttuuritapahtumat ja kansainväliset kongressit (emt ). Paikallistapahtumat voidaan määritellä toimintana, johon paikallinen väestö osallistuu. Osallistujat jakavat yhdessä kokemuksiaan yhteiseksi hyväksi. (Watt 2001, 1.) Paikallistapahtumat vaikuttavat kohdealueella. Ne luokitellaan yhdeksään kategoriaan: kotiseutujuhlat, musiikkijuhlat, vuodenaikaan liittyvät tapahtumat, markkinat, uskonnolliset ja kirkolliset juhlat, teatteritapahtumat, yhteiskunnallisesti sävyttyneet tilaisuudet, kuvataiteen tapahtumat ja muut tapahtumat. Paikallistapahtumat ovat usein omaperäisiä. Tapahtuman aiheena voi olla melkein mikä tahansa akankannosta suosählyyn. (Juurakko ym. 2002, 12.) 2.3 Tapahtuman hyödyntäminen matkailussa Tapahtumalla on matkailullisista merkitystä, sillä se lisää kunnan tunnettuutta ja kohottaa imagoa elinvoimaisena asuinpaikkana. Tämän toivotaan lisäävän kiinnostusta

13 9 elinkeinoelämän piirissä ja tuovan investointeja kuntaan. (Juurakko ym. 2002, 11.) Tapahtuma luo kasvot paikkakunnalle, kuten Tangomarkkinat Seinäjoelle, Pori-jazz Porille ja Savonlinnan oopperajuhlat Savonlinnalle. Tapahtuman järjestämisellä tulisi olla myös paikallisen väestön hyväksyntä. (Elomaa, 2003.) Matkailijat käyttävät alueen palveluja, kuten majoitus- ja ravitsemispalveluja. Muita tapahtumasta hyötyjiä ovat muun muassa huoltoasemat ja vähittäiskauppa. Käyttämällä alueen palveluja matkailijat lisäävät kunnan verotuloja. Tapahtumaltakin odotetaan nykyään samantapaista, rahassa mitattavaa tuottavuutta kuin esimerkiksi teollisuudelta. Tapahtuman tuottavuutta on kuitenkin vaikeampi mitata kuin teollisuuslaitoksen, sillä on epäselvää, mikä osa yleisön rahankäytöstä aiheutuu suoraan tapahtumasta. (Juurakko ym. 2002, 11.) Tapahtumilla on sekä positiivisia että negatiivisia alueellisia vaikutuksia. Tapahtuman vaikutukset ovat sosiaalisia ja kulttuurisia, poliittisia, taloudellisia ja ympäristöllisiä. Tapahtuman järjestäjän tehtävänä on ottaa huomioon eri vaikutukset. Positiivisia vaikutuksia ovat esimerkiksi osallistujien ja alueen yhteisön jaettu kokemus ja kulttuurisen tietämyksen laajeneminen. Väestön yhteisöllisen ylpeyden kohoaminen ja yh- teistyön lisääntyminen ovat luomassa yhteisön yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tapahtumat vahvistavat alueen imagoa ja luovat työpaikkoja. Isommat tapahtumat voivat toimia myös alueen matkailun kehittäjinä. (Allen ym. 2002, ) Tapahtumien negatiivisia vaikutuksia voivat olla huonon imagon ja maineen tuominen alueelle sekä yhteisön jakaminen ja muokkaaminen. Tapahtuma voi epäonnistua tai maksuvalmius puuttuu. Paikallinen väestö voi menettää alueen hallintaa ja omistusoikeutta. Tapahtuma-alueen ympäristöä voi tuhoutua, melu ja saaste lisääntyvät liikenteen myötä. Vaikka tapahtumat tuovat taloudellista hyötyä alueelle, päättäjien pitäisi osata arvioida tapahtuman hyödyt ja kustannukset ja päättää sen perusteella, minkälaisilla resursseilla toimitaan. (Emt ) 2.4 Urheilutapahtumien alueellinen merkitys Urheilumatkailua (sport tourism) on matkustaminen, johon liittyy urheiluun osallistuminen, urheilutapahtuman katsominen tai urheiluaktiviteeteilla huvittelu, virkistäyty-

14 10 minen, kuntoilu ja vapaa-ajan vietto tai näihin liittyvät tuotteet. (Pitts & Ayers 2000, 390.) Opinnäytetyössä käsitellään suolla tapahtuvaa urheilua eli suourheilua ja suourheilutapahtumia osana urheilumatkailua. Urheilun suosiota katsojatapahtumana tai yleisöaktiivisuuden suhteen mitattuna ei voi kieltää. Esimerkiksi Barcelonan olympialaisissa 1992 oli kävijää ja tämän lisäksi television välityksellä kisoja seurasi yli puolet maailman väestöstä. (Stevens 1999, 108.) Lisätäkseen alueen matkailullista vetovoimaa kaupungit ja kunnat ympäri maailmaa hakevat oikeutta suurten urheilutapahtumien, kuten maailmanmestaruuskisojen järjestämiseen. Urheilutapahtumat, urheilujoukkueet ja stadionit vaikuttavat myös kotikaupunkinsa imagoon. (De Knop & Standeven 1999, 112.) Tapahtuman järjestäjän on tärkeää muokata tapahtumaohjelmasta mielenkiintoinen, jotta tapahtuma saavuttaa mahdollisimman suuren yleisön niin ulkomailta kuin kotimaasta. Kilpailujen tuoma hyöty pitää optimoida, jotta sen järjestämisestä saadaan suurin taloudellinen ja matkailullinen tulos. Suuret urheilutapahtumat hyödyttävät taloudellisesti koko aluetta. Palvelujen tarve voi nousta moninkertaiseksi lähialueilla, mikäli kilpailuorganisaation ja elinkeinojen välillä on yhteistyötä. (Stevens 1999, ) Useimmat urheilutapahtumat ovat melko pieniä, osallistujia ja katsojia on joitain satoja ja vain harva heistä yöpyy alueella. Suurin osa kävijöistä on päiväkävijöitä, joiden matka tapahtumapaikalle kestää alle 24 tuntia ja jotka oleskelevat oman paikkakuntansa ulkopuolella yöpymättä. Päiväkävijä ei välttämättä joudu käyttämään alueen ravitsemis- ja muita palveluita ja jättää todennäköisesti vähemmän rahaa alueelle kuin matkailija, joka yöpyy paikkakunnalla.(albanese & Boedeker 2002, 17.) Pohjois-Savon ammattikorkeakoulussa tehdystä opinnäytetyöstä urheilumatkailijan kuluttajakäyttäytymisestä Puijon World Cup Grand Ski Opening kisoissa käy ilmi, että yli puolet (52.4%) kävijöistä oli päiväkävijöitä. Heidän käyttämänsä rahamäärä oli yhteensä vuorokaudessa, josta ravitsemispalveluiden osuus oli Hotellissa yöpyjien käyttämä rahamäärä oli yhteensä , josta ravitsemispalvelujen osuus oli 19. Päiväkävijöiden kisa-alueella käyttämä rahamäärä oli lähes kolminkertainen hotellissa yöpyjiin verrattuna (Ihalainen & Saastamoinen 2002, 53.) Suurin osa Puijon Grand Ski Openingin -tapahtuman katsojista oli kuopiolaisia (66,4 %). Seuraavaksi eniten katsojia saapui Kuopion rajakunnista ja muualta

15 Itä-Suomen läänistä. Tapahtuma ei siis houkutellut juurikaan kauempaa saapuvia vierailijoita. Kolme prosenttia vastanneista oli ulkomaalaisia. (Emt. 55.) Suourheilutapahtumien erityispiirteitä Suomatkailu on luontomatkailun erikoisalue, jolloin se sisältää muun muassa matkailun kohdistumisen luonnonympäristöön ja elämyksellisyyden. (Kallioniemi ym.2002, 17.) Elämykset jaetaan neljään pääryhmään sen mukaan, miten aktiivisesti tai passiivisesti matkailija osallistuu elämyksen syntymiseen. Toisessa päässä on passiivinen osallistuminen, jossa matkailija tarkastelee tapahtumaa ulkopuolelta ja toisessa ääripäässä matkailija on itse luomassa tapahtumaa, joka tuottaa elämyksen. (Boxgerg & Komppula 2002, ) Intensiivisyyden ja elämyksen synnyn perusteella aktiviteetit voidaan luokitella ensimmäisen ja toisen luokan aktiviteetteihin. Dynaamiset aktiviteetit muodostavat ensimmäisen luokan, johon kuuluvat esimerkiksi laskettelu, avantouinti tai jääkiipeily. Näihin aktiviteetteihin yhdistyvät usein äärielämysten tavoittelu, seikkailu, jännitys ja eksotiikka. Aktiviteetti itsessään muodostaa fyysisen rasituksen kautta elämyksen, joka on hetkellistä ja äärituntemuksia aiheuttavaa. Toisen luokan muodostavat rauhallisemmat aktiviteetit, kuten retkeily ja vaeltaminen, joita nimitetään luontoaktiviteeteiksi niiden keskeisen luontoyhteyden takia. Aktiviteetin ohella luonto ja ympäristö muodostavat elämyksen, joka ilmenee myös henkisenä, yksilöllisenä ja emotionaalisena kokemisena. (Järviluoma & Saarinen, 2002, ) Suohon liittyy paljon monipuolisia voimavaroja ja vastakohtaisia elementtejä. Ne voidaan kokea synkkinä ja ahdistavina tai avarina ja valoisina. Suomatkailukohteen vetovoimatekijöitä voivat olla luonnonrauha ja erämaisuus, johon liittyvät värimaailma, tuoksut, marjat ja eläimet. Suon kiinnostavuus matkailukohteena voi perustua sen vaarallisuuden tuntuun; erilaisten elämysten etsiminen ja omien rajojen löytäminen vetävät matkailijoita puoleensa. (Kallioniemi ym. 2002, ) Suonluonnon vetovoima urheilutapahtumassa eroaa muusta suolla tapahtuvasta retkeilystä ja liikkumisesta. Suolla järjestetty urheilutapahtuma perustuu kulttuurisiin vetovoimatekijöihin luonnon vetovoiman ollessa toissijainen. Suo on kisapaikkana eksoottinen ja uusi, mutta urheilutapahtumaan osallistuja hakee suoympäristöstä muuta kuin luonnonrauhaa. Yleisö

16 haluaa nähdä vaativassa ja eksoottisessa ympäristössä järjestetty kisa ja kokea tapahtuman tuoma jännitys ja yleisön sosiaalinen yhteenkuuluvuus. 12 Suo on matkailualueena ainutkertainen ja suotapahtumia järjestettäessä ympäristövastuullisuus korostuu. Turvetta ei enää muodostu uusille alueille, koska soistumiselle otollisilla paikoilla on jo suo. Olemassa olevat turvekerrokset sen sijaan paksuuntuvat vähitellen. Suomen soilla elää runsas ja monipuolinen eläimistö ja kasvillisuus. Soita onkin kutsutta Suomen monimuotoisimmiksi ekosysteemiksi. ( Hallanaro ym. 1996, ) Suosta etsitään voimaa maaseudun uusien elinkeinojen kehittämiseen. Suoluonnossa on monia varteenotettavia tekijöitä, jotka tiedostamalla ja tuotteistamalla erilaisiksi palvelupaketeiksi voidaan suoympäristöä tehdä matkailijoita houkuttelevaksi. Soiden harvinaisuus ja uutuus matkailutuotteena sekä suoekosysteemin ainutlaatuisuus ja suoluonnon erityispiirteet voivat viehättää matkailijoita. (Kukkola ym. 2002, 8.) KUVA 1. Tupasvilla 2.6 Suomessa järjestettävät suourheilutapahtumat Suomessa on tällä hetkellä viisi suourheilutapahtumaa: Suojuoksun MM kilpailut Pylkönmäellä, Suosähly Köyliössä, Suosählyn SM kilpailut Leivonmäellä, Suopotkupallon MM -kilpailut Hyrynsalmella ja ensi kesänä pelattava Suolentopallon SM - kilpailu Haukivuorella. Urheilutapahtumat ovat kehitys elinkaarensa eri vaiheissa. Pylkönmäen suojuoksu tapahtuma on järjestetty vuodesta Se on elinkaarensa loppupuolella ja se kaipaa uudistumista. Köyliön suosähly tapahtuma on järjestetty ensi kerran vuonna Se on EU hankkeen tukemana. Tämä tapahtuma on elinkaarensa alkuvaiheessa ja sen järjestäjä sekä Köyliön kyläyhteisö on innostunutta järjestämään tapahtumaa, mutta he kaipaavat perustietoa tapahtuman järjestämisestä ja tuotteistamisesta.

17 13 Leivonmäen Suosählyn SM kilpailuja on järjestetty vuodesta 1999 ja kisa on vakiinnuttanut paikkansa. Tapahtumaa ei ole tähän mennessä markkinoitu ulkopuolisille. Ensi kesänä tapahtumaan tavoitellaan katsojia paikalle. Suopotkupallon MM kilpailuja Hyrynsalmella on järjestetty vuodesta 1998 lähtien. Se on suourheilutapahtumista suurin ja tapahtuma on tavoittanut yleisönsä. Kesällä 2003 kisoissa oli arviolta kävijöitä noin henkeä. Ensi kesänä 2004 järjestetään Suolentiksen SM kilpailut oheisohjelmineen Haukivuorella ja EU hanke tukee tapahtumaa. Suolentiksen SM - kilpailuista on tarkoitus tehdä koko Etelä- Savon matkailun kärkituote. KUVA 2. Suosählyä Leivonmäellä 3 SUOURHEILUSTA PUHTIA YRITYSTOIMINTAAN Suoalan uuden osaamisen tuotteistamisen ja markkinointi hankkeen projektipäällikkö Susanna Markkola tilasi suourheiluseminaarin järjestämisen opinnäytetyönä. S.U.O hankkeessa on mukana kymmenen kärkiyritystä ja kaksikymmentä yhteistyöyritystä Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnista. Hankkeen tavoitteina ovat soihin tukeutuvien matkailutuotteita tarjoavien yritysten tuotekehitystyön ja markkinoinnin tukeminen, hankkeessa mukana olevien yritysten verkottaminen ja soihin tukeutuvien matkailutuotteiden tunnettuuden edistäminen. S.U.O.-hankkeen toimintasuunnitelman mukaan järjestetään muutamia suoaiheisia seminaareja, joista suourheiluseminaari toteutettiin ensimmäisenä. Muiden seminaarien aiheet tarkistetaan olemassa olevien ja uusien tarpeiden pohjalta. Seminaari on osa kokous- ja kongressipalveluja ja se on kasvava liikematkailun osaalue. Seminaarissa määrätystä aihepiiristä kiinnostuneet asiantuntijat, joilla on erilaisia taitoja, kokoontuvat yhteen oppiakseen jotain uutta. Tavoitteena on lisätä osallistujien taitoja. (Rautiainen & Siiskonen 2002, 27.) Lähes kaikilla kongresseilla ja kokouksilla on jokin pääteema - yleensä tieteellinen, taloudellinen tai kulttuurillinen. Puhujiksi kutsutaan aihealueen huippuosaajia, kuten tutkijoita ja talouselämän vaikuttajia.(emt.

18 14 21.) Suourheiluseminaarin pääteemana olivat suourheilutapahtumat ja tapahtuma alueellisen matkailuelinkeinon piristäjänä. Seminaarin idean ja tavoitteiden myötä syntyi slogan; Yritystoiminaan puhtia suourheilusta! Seminaaripäivän aikana tutustuttiin Suomessa järjestettäviin suourheilutapahtumiin, annettiin tietoa Suopotkupallon MM-kilpailujen järjestämisestä ja paneuduttiin tapahtuman hyödyntämiseen matkailussa. Lisäksi kuultiin, miten yrittäjä toteuttaa suourheilusta ohjelmapalvelun ja kuinka ympäristövastuullisuus otetaan huomioon suourheilutapahtumaa järjestettäessä. Lopuksi ideoitiin uusia urheilulajeja suolle. Virallisen ohjelman päätyttyä kokoontuivat suourheilutapahtumien järjestäjät pohtimaan yhteistyömahdollisuuksia. Seminaariin kutsuttiin S.U.O -hankkeessa mukana olevia yrityksiä ja hankealueella toimivia välillisesti tapahtumasta hyötyviä yrityksiä sekä kuntien matkailun kehittäjiä ja vapaa-ajan toiminnan järjestäjiä, sekä suolla toteutuskelpoisten urheilulajien liittojen edustajia. 4 SUOURHEILUSEMINAARI PROJEKTINA Projekti on selkeästi asetettuihin tavoitteisiin pyrkivä ja ajallisesti rajattu kertaluonteinen tehtäväkokonaisuus, jonka toteuttamisesta vastaa varta vasten perustettu, johtosuhteiltaan selkeä organisaatio, jolla on käytettävissään selkeästi määritellyt voimavarat ja panokset. (Juurakko ym. 2002, 24.) Onnistunut projekti edellyttää systemaattista työskentelyä, projektityön muotoa ja menetelmää noudatetaan kurinalaisesti. Menestyksellisesti toteutettu projekti on myös jälkikäteen arvokas sekä järjestäjille että osallistujille. (Rissanen 2002, 15.) Projektilla pyritään saamaan aikaan parannusta tai haetaan ratkaisua johonkin havaittuun ongelmaan. Suourheiluseminaari järjestettiin projektityönä, koska seminaari oli pienimuotoinen ja se soveltui projektityöksi. Seminaaria työstettiin alusta loppuun asti noudattaen Tapio Rissasen (2002) projektityön vaiheita. Projektin esityö alkaa ideoinnilla, johon tulisi käyttää aikaa ja energiaa. Projektin tulisi palvella tarkoitustaan ja tavoitteiden tulisi olla oikeat ongelmaan nähden. Varsinai-

VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN

VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN Leena Tenhunen Opinnäytetyö Lokakuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA

LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA Mirva Tarvainen Opinnäytetyö Toukokuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Riitta Hanni & Tuula Tuikka ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS

Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Matkailu-, ravitsemus- ja talousala Matkailun koulutusohjelma Syksy 2005 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala

Lisätiedot

RETKET MATKAKOHTEEN TUKIPALVELUINA

RETKET MATKAKOHTEEN TUKIPALVELUINA RETKET MATKAKOHTEEN TUKIPALVELUINA Case Bratislavan pilotti Ari Tuhkala Opinnäytetyö Huhtikuu 2006 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

HYVINVOINTIMATKAILU KÄRKIYRITTÄJIEN SILMIN

HYVINVOINTIMATKAILU KÄRKIYRITTÄJIEN SILMIN HYVINVOINTIMATKAILU KÄRKIYRITTÄJIEN SILMIN Merja Konu Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemus- ja talousala 16.5.2005 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

MAAKUNTAURA - KESKI-SUOMEN LUONTOMATKAILUN UNOHDETTU JÄTTILÄINEN

MAAKUNTAURA - KESKI-SUOMEN LUONTOMATKAILUN UNOHDETTU JÄTTILÄINEN MAAKUNTAURA - KESKI-SUOMEN LUONTOMATKAILUN UNOHDETTU JÄTTILÄINEN Juhani Kettunen Jura Mäkinen Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-,

Lisätiedot

YDINPROSESSIT M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijällä

YDINPROSESSIT M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijällä YDINPROSESSIT M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijällä Mikko Hildén Iikka Sirén Opinnäytetyö Syyskuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Service

Lisätiedot

Maija Nuotio SUOMEN NUORKAUPPAKAMARIT RY:N KANSALLINEN VAALIKOKOUS PORISSA

Maija Nuotio SUOMEN NUORKAUPPAKAMARIT RY:N KANSALLINEN VAALIKOKOUS PORISSA Maija Nuotio SUOMEN NUORKAUPPAKAMARIT RY:N KANSALLINEN VAALIKOKOUS PORISSA Matkailun koulutusohjelma 2009 SUOMEN NUORKAUPPAKAMARIT RY:N KANSALLINEN VAALIKOKOUS PORISSA Nuotio, Maija Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Lähiruoka lähemmäksi!

Lähiruoka lähemmäksi! Lähiruoka lähemmäksi! Lähiruokaviestinnän kehittäminen ravintolaympäristössä, Case Anttolanhovi Maittila, Anna & Torrbacka, Paula & Partanen, Viivi 2011 Leppävaara Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEUDUN TAPAHTUMAKARTOITUS

SAVONLINNAN SEUDUN TAPAHTUMAKARTOITUS Laura Holma ja Anni Hämäläinen SAVONLINNAN SEUDUN TAPAHTUMAKARTOITUS Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2007 1 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Laura Holma ja Anni Hämäläinen

Lisätiedot

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Elsilä, Jere Harjuoja, Selina Mattila, Karin Pelkonen, Sanna 2015 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen

Lisätiedot

MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ

MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ Jouni Forsström Opinnäytetyö Joulukuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KULUTTAJANEUVONNAN VIESTINNÄN NYKYTILA JA KEHITTÄMINEN

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KULUTTAJANEUVONNAN VIESTINNÄN NYKYTILA JA KEHITTÄMINEN JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KULUTTAJANEUVONNAN VIESTINNÄN NYKYTILA JA KEHITTÄMINEN Tiina Piirtola Opinnäytetyö Helmikuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-,

Lisätiedot

KOKOUSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN

KOKOUSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö (YAMK) Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Restonomi (YAMK) 2011 Satu Eskelinen KOKOUSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Radisson Blu Marina Palace 2 OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

INTERNETIN MAHDOLLISUUDET MATKAILUN PK-YRITYKSEN MARKKINOINNISSA

INTERNETIN MAHDOLLISUUDET MATKAILUN PK-YRITYKSEN MARKKINOINNISSA INTERNETIN MAHDOLLISUUDET MATKAILUN PK-YRITYKSEN MARKKINOINNISSA Mika Aleksi Vauhkala Toukokuu Opinnäytetyö 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-,

Lisätiedot

YRITTÄJIEN NÄKEMYKSIÄ SAVONLINNAN SEUDUN TALVIMATKAILUN KEHITTÄMISEKSI

YRITTÄJIEN NÄKEMYKSIÄ SAVONLINNAN SEUDUN TALVIMATKAILUN KEHITTÄMISEKSI Ida Nauha Maiju Salminen YRITTÄJIEN NÄKEMYKSIÄ SAVONLINNAN SEUDUN TALVIMATKAILUN KEHITTÄMISEKSI Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.5.2014 Tekijä(t)

Lisätiedot

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Opinnäytetyö (AMK) Viestintä Mediatuotanto 2011 Laura Lennala YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA case MIMO Moving In, Moving On! Application of Art Based Methods to Social and Youth Work

Lisätiedot

Etelä-Suomen retkeily- ja vaellusreittien informaatiotarjonnan kartoittaminen Internetissä

Etelä-Suomen retkeily- ja vaellusreittien informaatiotarjonnan kartoittaminen Internetissä Etelä-Suomen retkeily- ja vaellusreittien informaatiotarjonnan kartoittaminen Internetissä Sollo, Miia Vapaavuori, Jenna 2012 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Etelä - Suomen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN Juhana Rönnqvist Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

SIISTI KAUPUNKI KAIKILLE -KAMPANJAN TIEDOTUS JA KOORDINOINTI

SIISTI KAUPUNKI KAIKILLE -KAMPANJAN TIEDOTUS JA KOORDINOINTI SIISTI KAUPUNKI KAIKILLE -KAMPANJAN TIEDOTUS JA KOORDINOINTI Sirpa Kovanen Mervi Kytömäki-Pussinen Janne Toivanen Opinnäytetyö Marraskuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

KESÄ 2005 SAVONLINNASSA PERHEMATKAILIJAN SILMIN

KESÄ 2005 SAVONLINNASSA PERHEMATKAILIJAN SILMIN Satu Korhonen KESÄ 2005 SAVONLINNASSA PERHEMATKAILIJAN SILMIN Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Joulukuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 20.12.2005 Tekijä(t) Satu Korhonen Koulutusohjelma

Lisätiedot

YRITYSVERKOSTOITUMISEN EDELLYTYKSET KAPEENKOSKELLA

YRITYSVERKOSTOITUMISEN EDELLYTYKSET KAPEENKOSKELLA YRITYSVERKOSTOITUMISEN EDELLYTYKSET KAPEENKOSKELLA Lappi Johanna Terva-aho Hannele Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd Katri Kantola & Laura Kauppinen SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Tammikuu 2010 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Jaana Rintala. Venäläismatkailijoita Etelä-Pohjanmaalle. Hankesuunnitelman laadinta.

Jaana Rintala. Venäläismatkailijoita Etelä-Pohjanmaalle. Hankesuunnitelman laadinta. Jaana Rintala Venäläismatkailijoita Etelä-Pohjanmaalle. Hankesuunnitelman laadinta. Opinnäytetyö Syksy 2012 Liiketoiminnan, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN

Lisätiedot

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Maaliskuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

MEKSIKOLAISEN ILLANVIETON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

MEKSIKOLAISEN ILLANVIETON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MEKSIKOLAISEN ILLANVIETON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Teija Mäkelä Opinnäytetyö Toukokuu 2004 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 14.06.04 Tekijä(t) MÄKELÄ, Teija

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Heli Eichelberger 1200796 SVEITSIN YSTÄVÄT SUOMESSA -YHDISTYKSEN TOIMINNAN SEKÄ TIEDOTUKSEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö Toukokuu 2014 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

MIKKELIN HALLITUSTORIN KEHITTÄMINEN

MIKKELIN HALLITUSTORIN KEHITTÄMINEN Lasse Hirsjärvi Jonna Turpeinen MIKKELIN HALLITUSTORIN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 10.12.2007 Tekijä(t) Lasse Hirsjärvi,

Lisätiedot

Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA

Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA Pro gradu tutkielma Matkailututkimus / Matkailualan liiketoimintapainotteinen

Lisätiedot