* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi."

Transkriptio

1 VALINNAISAINE/ -KURSSILUETTELO Lyhenne Valinnaisaine/ -kurssi Sivu AT Tietotekniikka 34 N EK Ekonomia 5 N ENAS Englannin syventävä lyhytkurssi 6 S ES Espanjan kieli ja kulttuuri 7 N/S IA Italian kieli ja kulttuuri 8 N/S IT Ilmaisutaito 9 N KOV Kotitalous* 10 N Kotitalouden lyhytkurssit JP Jauhopeukalot* 13 S KK Kokkikurssi* 14 S KUV Kuvataide 14 N Kuvataiteen lyhytkurssit PIMA Piirustus ja maalaus 16 S MS Muotoilu ja syventävä taide 16 S LI/E Erikoisliikunta 17 N LI/P Liikunta/palloilu 18 N LI/SP Sporttikurssi 19 N Liikunnan lyhytkurssit LI/E Erikoisliikunta 20 N/S LI/T Tanssi 20 S LK Luova kirjoittaminen 21 N/S MAS Matematiikan syventävät opinnot 22 N MEPA Mediatyöpaja 22 N MUV Musiikki 23 N Musiikin lyhytkurssit KIPA Kitarapaja 24 S LT Laulutunti 25 S RK Rock-musiikin klassikot 25 S SURP Suomirockin parhaat 24 S RAB2 Ranskan kieli 25 N/S SAA2 Saksan kieli (alkanut 4. luokalla) 27 N/S SAB2 Saksan kieli 28 N/S Valinnainen käsityö 30 TNV Tekninen työ 31 N TNL Tekninen työ, lisäkurssi 32 N TSV Tekstiilityö 31 N NÄP Näppärät näpit, lyhytkurssi 32 S TK Tekstinkäsittely 32 N VEB2 Venäjän kieli 35 N/S N = numeroarviointi S = arviointi suoritusmerkinnällä * Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi. 1

2 VALINTAMENETTELYT Tämän oppaan tarkoituksena on antaa tietoja 8. ja 9. luokan opinto-ohjelmasta ja auttaa seitsemännen luokan oppilaita ja heidän huoltajiaan tekemään tarvittavat valinnat. Kustakin tarjottavasti aineesta kerrotaan tavoitteet, sisällöt, arvioinnin perusteet sekä päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 tai hyväksytyn suorituksen kriteerit (sanallinen arviointi). Valinnaisten kielten kohdalla mainitut kielitaidon tasojen kuvausasteikot löytyvät kokonaisuudessaan Opetushallituksen verkkosivuilta osoitteesta (Perusopetus). Oppilaiden kokonaistuntimäärä on 8. luokalla 30 viikkotuntia ja 9. luokalla 31 viikkotuntia. Valinnaisaineiden osuus on 6 tuntia viikossa 8. luokalla ja 7 tuntia viikossa 9. luokalla. Tarjoamme valinnaisaineita joko kahden viikkotunnin mittaisina, jolloin ainetta opiskellaan tasaisesti läpi koko lukuvuoden 2 tuntia viikossa, tai yhden viikkotunnin mittaisina, jolloin kyseistä ainetta opiskellaan 2 tuntia viikossa puolen vuoden ajan (lyhytkurssit). Vapaaehtoisen saksan (A2-oppimäärä) valinneet oppilaat valitsevat 8. luokalla 4 tuntia ja 9. luokalla 5 tuntia muita valinnaisaineita. Saman kurssin voi valita vain kerran. Joissakin aineissa on edellytyksenä edeltävän kurssin suorittaminen. Näistä kaikista saatte tietoa tästä oppaasta. Samaan yhteiseen oppiaineeseen (esim. kotitalous, liikunta tai musiikki) liittyvää valinnaisainetta voi valita enintään kolme viikkotuntia. Oppilaat merkitsevät 8. luokan valintansa valmiisiin palkkeihin niin, että joka palkista valitaan yksi kahden tunnin kokonaisuus. Kokonaistuntimääräksi tulee siis 6 tuntia. 9. luokan valinnat merkitään luetteloon niin, että kokonaistuntimääräksi tulee 7 tuntia. Tämän vaiheen jälkeen voi joitakin aineita jäädä pois tarjonnasta liian vähäisen kiinnostuksen takia. Tällöin oppilas ja hänen huoltajansa tekevät uuden valinnan. Lopullisesti valintojen toteutuminen selviää vasta, kun koulujen tuntikehykset on jaettu huhtikuussa. Oppilaat merkitsevät siis palkkeihin vain 8. luokan valintansa. 9. luokan valinnaisainepalkit tulevat oppilaille täytettäväksi 8. luokan keväällä. Tällöin voi myös valintoja vielä tarkistaa. Seuraavalla sivulla olevasta taulukosta näkyy Hermannin koulun yhteisten, vapaaehtoisten ja valinnaisten aineiden tuntijako vuosiluokittain. 2

3 TAULUKKO 1. Hermannin koulun oppiaineet ja niiden viikkotuntimäärät Oppiaineet Yhteiset oppiaineet Luokkataso 7.lk 8.lk 9.lk Viikkotunnit Äidinkieli ja kirjallisuus A1-kieli (englanti; opiskelu alkoi 3. lk:lla) B1-kieli (ruotsi; opiskelu alkoi 7. Ik:lla) Matematiikka Biologia ja maantieto Fysiikka ja kemia Uskonto tai elämänkatsomustieto Historia Yhteiskuntaoppi Terveystieto 0,5 1,5 1 Musiikki Kuvataide Kotitalous Käsityö (TN, TS) Liikunta Oppilaanohjaus 0,5 0,5 1 Yhteiset Vapaaehtoiset aineet (saksa A2-kielenä) 2 (2)* (2)* Valinnaisaineet ja -kurssit Kuten taulukosta näkyy, musiikki, kuvataide, kotitalous ja käsityö päättyvät 7. luokan jälkeen, ellei oppilas valitse niitä valinnaisaineekseen. * Sisältyy valinnaisiin aineisiin 8. ja 9. luokalla. 3

4 VALINNAISTEN AINEIDEN ARVIOINTI Valinnaiset oppiaineet arvioidaan opintojen aikana joko numeroarvostelua (4-10) tai suoritusmerkintää (hyväksytty/hylätty) käyttäen. Tämän lehtisen kannessa olevassa sisällysluettelossa on merkitty valinnaisaineen arviointikäytäntö. Päättöarvioinnissa Opetushallituksen antamien ohjeiden mukaan niiden valinnaisten aineiden, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, arvioinnissa käytetään numeroarvostelua (5-10). Lyhyemmistä oppimääristä muodostuvaa koostetta ei katsota tällaiseksi yhtenäiseksi oppimääräksi, vaikka oppilaan valitsemien oppimäärien yhteenlaskettu laajuus yltäisikin kahteen vuosiviikkotuntiin. Mikäli oppilas on aloittanut numeroin arvosteltavan valinnaisen aineen opiskelun, mutta opinnot ovat keskeytyneet, merkitään päättötodistukseen opiskeltu vuosiviikkotuntimäärä ja arvio "osallistunut". Hyväksymismerkintä tai numeroarvosana annetaan vain, jos oppilas on suorittanut valinnaisen aineen koko oppimäärän hyväksytysti. Mikäli oppilaan huoltaja pyytää, ettei oppilaan päättötodistukseen merkitä numeroarvosanaa valinnaisesta kielestä, numeroarvosana jätetään pois ja todistukseen laitetaan poisjätettyjen arvosanojen tilalle merkintä "hyväksytty". Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet (ns. lyhytkurssit) arvioidaan päättötodistuksessa merkinnällä "hyväksytty", minkä lisäksi niistä voidaan laatia sanallinen arvio päättötodistuksen liitteeksi. Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, voi sen suoritus vaikuttaa lisäksi yhteisen aineen arvosanaan korottavasti. 4

5 VALINNAISKURSSIT SEKÄ NIIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT EK = EKONOMIA Ekonomiaa voi valita joko 8. luokan kurssit tai 9. luokan kurssit tai kaikki kurssit. Ekonomian opetuksessa pyritään ymmärtämään talouselämää ja siinä tapahtuvia muutoksia syineen ja seurauksineen. Tavoitteena on myös ohjata oppilasta vastuulliseksi kuluttajaksi sekä sisäiseen yrittäjyyteen ja myönteiseen suhtautumiseen yritystoimintaan. Oppilas oppii talouselämästä sellaisia tietoja, taitoja ja asenteita, joita hän tarvitsee jokapäiväisessä elämässä riippumatta siitä, työskenteleekö hän itsenäisenä yrittäjänä vai toisen palveluksessa. Tavoitteet Tavoitteena on, että oppilas ymmärtää kunkin sisältöalueen tärkeimmät käsitteet ja käyttää niitä oikein hallitsee eri sisältöalueiden rakenteet ja niiden muutokset ymmärtää sisältöalueiden merkityksen yhteiskunnan ja yksilön kannalta pystyy hankkimaan tietoa itsenäisesti ja käsittelee sitä kriittisesti kiinnostuu talousasioista. Työtavat Ekonomian opetus tapahtuu luokkatunteina, käytännön harjoituksina sekä mahdollisesti myös vierailuina. Osa harjoituksista tehdään yksilötöinä ja osa pari- tai ryhmätöinä. Opetuksessa edetään oppilaan lähiympäristöstä laajempiin kokonaisuuksiin. Tutustuminen johonkin aihealueeseen omassa lähiympäristössä voidaan myös toteuttaa omatoimisesti. Aihekokonaisuuksien ajankohtaisuutta pyritään ylläpitämään seuraamalla jatkuvasti taloustapahtumia. 8. lk Syyslukukausi Keskeiset sisällöt raha pankki sijoittaminen Kevätlukukausi Keskeiset sisällöt kauppa ja kuluttaminen matkailu ja kulttuurit viestintä (esim. posti ja puhelin) 5

6 9. lk Syyslukukausi Keskeiset sisällöt asuminen vakuutukset Kevätlukukausi Keskeiset sisällöt yrittäjyys markkinointi Tavoitteiden saavuttamista seurataan havainnoimalla jatkuvaa näyttöä, kokeilla ja oppilaan omien tuotosten avulla. Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8: Oppilas ymmärtää rahan merkityksen ja arvon tunnistaa suurimmat suomalaiset pankkiryhmittymät sekä tietää pankkien tehtävät tunnistaa erilaisia sijoitusvaihtoehtoja tunnistaa kauppatyyppejä ja suomalaisia kaupparyhmittymiä oppii selvittämään matkailun erilaisia vaihtoehtoja ja ymmärtää kulttuurien välisiä eroja osaa käyttää erilaisia viestintävälineitä (esim. posti, puhelin) tietää erilaisia asumisen muotoja ja niihin liittyviä kustannuksia ymmärtää vakuutustoiminnan periaatteita ja tuntee erilaisia vakuutuksia tietää yrittäjyyden vaatimukset ja tunnistaa yritysmuodot sekä ymmärtää yrityksen perustamiseen liittyviä toimia tuntee markkinoinnin eri kilpailukeinoja. ENAS = ENGLANNIN SYVENTÄVÄ LYHYTKURSSI Tavoite Oppilas kartuttaa sanavarastoaan ja lisää puhesujuvuuttaan. 9.lk Oppilas harjoittelee pääasiallisesti suullista kielitaitoaan pareittain ja ryhmissä. Suullistamisen pohjana ovat kaunokirjalliset tekstit, elokuvat, videot, teatterikäynnit tai 6

7 vieraskielinen esiintyjäryhmä, kulloisistakin resursseista riippuen. Oppilaat voivat halutessaan dramatisoida osia materiaaleista ja tuotoksia voidaan myös taltioida. Opettaja antaa oppilaalle työskentelystä sanallisen ja/tai kirjallisen palautteen ja oppilas arvioi myös itse omaa toimintaansa ja kehittymistään. Hyväksytyn suorituksen kriteerit: Oppilas osallistuu oppitunneille kykyjensä mukaan myönteistä asennetta osoittaen. Oppilas suoriutuu opettajan avulla osasta annettuja tehtäviä. ES = ESPANJAN KIELI JA KULTTUURI Tavoitteet Kurssin tavoitteena on tutustuttaa oppilas espanjan kieleen ja espanjankieliseen kulttuuriin ja antaa valmiudet toimia sujuvasti arkielämän puhetilanteissa. Työskentelytavat vaihtelevat pareittain ja ryhmässä tehtävistä itsenäisesti suoritettaviin. Pääpaino on kuullun ymmärtämisen ja suullisen tuottamisen harjoittelemisessa. Kurssin aikana tutustutaan Espanjan eri alueisiin ja kaupungeista erityisesti pääkaupunki Madridiin ja Barcelonaan. Tämän lisäksi tutustutaan muihin espanjan kieltä puhuviin maihin Väli- ja Etelä- Amerikassa. 9.lk Syyslukukausi Kurssin aikana opitaan tervehtimään ja esittäytymään kertomaan itsestä, mistä tulee, missä asuu jne. ääntämään ja kirjoittamaan lukusanat tilaamaan kahvilassa persoonapronominit keskeisimpien verbien taivutuksia ja käyttöä sukulaisiin liittyvää sanastoa Kevätlukukausi Kurssin aikana opitaan asioimaan lentokentällä, hotellissa ja turisti-infossa lukusanat sanomaan, mistä pitää ja mistä ei espanjan kielen aakkoset viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat ja päiväykset kellonajat kertomaan säästä 7

8 käymään ostoksilla tilaamaan ravintolassa Kurssi arvioidaan numeroarvosanalla, joka annetaan tuntityöskentelyn, tuntiaktiivisuuden, asenteen, suullisten ja kirjallisten viestintäharjoitusten ja mahdollisten kokeiden perusteella. Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8: Oppilas ymmärtää tavallisimpia matkailuun ja arkielämään liittyviä sanoja ja fraaseja (tervehdyksiä, nimiä, lukuja, kehotuksia). Oppilas osaa vastata häntä koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyin lausein. Oppilas osaa suppean perussanaston ja joitakin opeteltuja vakioilmaisuja. IA = ITALIAN KIELI JA KULTTUURI Tavoitteet Opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle perustaidot selviytyä italian kielellä yksinkertaisissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa ja mahdollisena turistina Italiassa. Oppilas tutustuu italialaiseen kulttuuriin, ts. ruokaan, musiikkiin, urheiluun, elokuvaan, historiallisiin paikkoihin, elämäntyyliin jne. 9. lk Aihepiirit tervehtiminen ja tutustuminen kahvilassa ja ravintolassa: italialaisia herkkuja asioiminen eri kaupoissa, pankissa, postissa, hotellissa kellonajat ja muut ajanilmaukset säätilat itsestä ja perheestä kertominen asuminen vapaa-aika ja juhlat musiikki, muoti, urheilu, elokuva nähtävyyksien tiedustelu ja tutustuminen Italian eri nähtävyyksiin: Rooma historiallisine paikkoineen, Venetsia kanaaleineen, Firenze ja sen nähtävyydet ym. Rakenteet sanojen ääntäminen ja kirjoittaminen substantiivien suvut ja artikkelit lukusanat verbin preesens substantiivien yksikkö ja monikko adjektiivit 8

9 prepositiorakenteita pronominit menneen ajan aikamuotoja Kurssi arvioidaan numeroarvosanalla, joka annetaan tuntityöskentelyn, tuntiaktiivisuuden, asenteen, suullisten ja kirjallisten viestintäharjoitusten ja mahdollisten kokeiden perusteella. Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8: Oppilas ymmärtää tavallisimpia matkailuun ja arkielämään liittyviä sanoja ja fraaseja (tervehdyksiä, nimiä, lukuja, kehotuksia). Oppilas osaa vastata häntä koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyin lausein. Oppilas osaa suppean perussanaston ja joitakin opeteltuja vakioilmaisuja. IT = ILMAISUTAITO Tavoitteet "Roolin takaa" on oppilaan kehitysmatka kohti omaa itseä. Sanallisia, kuvallisia ja kehollisia virikkeitä työstämällä ja tulkitsemalla pyritään henkilökohtaisiin kokemuksiin ja elämyksiin. 8.lk Sisällöt Syyslukukausi ryhmään tutustuminen aistiharjoitukset rentoutuminen liikeharjoitukset improvisaatioharjoitukset "kasvotusten" tekstin tuottaminen yleisesti käsikirjoituksen laatiminen edellä mainitut omaan tekstiin sovellettuna; tuloksena julkinen esitys Kevätlukukausi syventäviä ilmaisuharjoituksia ajankohtaisen "nykydraaman" laatiminen näytelmän harjoittelu ja esitys korostaen oppilaan henkilökohtaisen itseilmaisun kehittämistä 9

10 Kurssille hakeutunee pääsääntöisesti kahdentyyppisiä oppilaita: niitä, jotka kaipaavat tukea ja rohkaisevia kokemuksia esiintymisessään, sekä niitä, jotka jo melko valmiina ja mahdollisesti esiintymistä harrastaneina kaipaavat lisää harjoitusmahdollisuuksia. Em. heterogeenisyydestä sekä oppiaineen rakenteesta seuraa, että arviointi kohdistuu ensisijaisesti harrastuneisuuteen ja työskentelytapoihin ja vasta toissijaisesti lopputulokseen. Oppilas arvioidaan numeerisesti sekä tarvittaessa sanallisesti. Oppilas suorittaa kurssin aikana itsearviointia omasta edistymisestään. Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8: Oppilas osallistuu itsenäisesti, pareittain tai ryhmissä tapahtuviin harjoitteisiin ja prosesseihin yleensä hyvin keskittyen ja parhaan kykynsä mukaan sekä myönteistä asennetta osoittaen. Oppilas saattaa työnsä loppuun annetussa määräajassa. KOV = KOTITALOUS Kotitaloutta voi valita joko 8. luokan kurssit tai 9. luokan kurssit tai kaikki kurssit. 8. luokka Tavoite Kotitalous tarjoaa välineitä arkielämän valintojen tekemiseen. Opinnot ohjaavat ottamaan vastuuta terveydestä, ihmissuhteista ja taloudesta sekä lähiympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta muuttuvissa tilanteissa. Tavoitteena on kotitalouden perustaitojen vahvistaminen. Opiskelun keskeisenä painotuksena on sekä itsenäisen työskentelyn taitojen kartuttaminen että yhteisöllisyyteen kasvaminen. Oppilaan taidot suunnitella, toimia sekä tehdä päätöksiä ja arvopohdintoja kehittyvät. Ruokarumba rullaamaan Syvennetään ruoanvalmistuksen ja leivonnan tietoja ja taitoja. Syvennetään ruoka-aineiden tuntemusta. Harjoitetaan ateriasuunnittelun taitoja. Valmistetaan ateriakokonaisuuksia ja leivonnaisia arkeen ja juhlaan. Säilötään sesonkituotteita. Tutustutaan ruokavalmisteisiin kiireisen kokin apuna. Laatua lautasella Pohditaan ruoka-aineiden valintaan vaikuttavia tekijöitä. Seurataan ruokamaailman trendejä ja pohditaan ruoan valintaan vaikuttavia ajankohtaisia ilmiöitä. 10

11 Hankitaan tietoa ruoan turvallisuudesta, luomu-, lähi- ja kausiruoasta sekä funktionaalisista elintarvikkeista. Erityinen ruokailija Tutustutaan erityisruokavalioihin. Valmistetaan erityisruokavalioille sopivia ruokia ja leivonnaisia. Makumatkalla Suomessa Pohditaan mistä ruokakulttuuri syntyy. Tarkastellaan suomalaisen ruokakulttuurin erityispiirteitä ja perinteitä. Arkea riittää aina nyt juhlitaan Harjoitellaan pöytätapoja ja tarjoilua. Tutustutaan kalenterivuoden ja elämänkaaren juhlatapoihin. Perehdytään juhlan suunnitteluun, valmisteluun ja toteuttamiseen. Järjestetään juhlia, esimerkiksi rippijuhla. Kestävän tulevaisuuden silmälasit Tarkastellaan kulutustottumuksia ympäristön näkökulmasta. Toimitaan energiaa, vettä ja materiaaleja säästäen. Huolehditaan omasta työympäristöstä. Luodaan välittämisen ilmapiiriä. Oman elämän talousjohtajaksi Pohditaan rahankäytön rajallisuuksia ja valitsijan velvollisuuksia. Tutustutaan kuluttajan velvollisuuksiin ja oikeuksiin. Mietitään kannattaako ostaa vai tehdä itse. 9. luokka Tavoite Kotitalous tarjoaa välineitä arkielämän valintojen tekemiseen. Opinnot ohjaavat ottamaan vastuuta terveydestä, ihmissuhteista ja taloudesta sekä lähiympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta muuttuvissa tilanteissa. Tavoitteena on kotitalouden taitojen syventäminen ja soveltaminen. Opiskelun keskeisenä painotuksena on yksilöllisen luovuuden ja työskentelyn tuottavuuden kehittäminen. Oppilaan kyky ymmärtää asiayhteyksiä johtaa voimaantumiseen ja innostaa oman työn kehittämiseen. Ruokarumba rullaamaan Sovelletaan ruoanvalmistuksen ja leivonnan tietoja ja taitoja. Laajennetaan ruoka-aineiden tuntemusta erikoistuotteisiin. Suunnitellaan ja toteutetaan ateriakokonaisuuksia ja leivonnaisia arkeen ja juhlaan. Säilötään sesonkituotteita. Hyödynnetään erilaisia ruokavalmisteita kiireisen kokin apuna. 11

12 Laatua lautasella Pohditaan ruoka-aineiden valintaan vaikuttavia tekijöitä. Seurataan ruokamaailman trendejä ja pohditaan ruoan valintaan vaikuttavia ajankohtaisia ilmiöitä. Hankitaan elämyksiä tuttua ja tavallista kehittäen ja soveltaen. Erityinen ruokailija Tutustutaan elämäntaparuokavalioihin. Valmistetaan erilaisille ruokavalioille sopivia ruokia ja leivonnaisia Ruokaelämyksiä kotoa ja kaukomailta Kokataan turvallista Suomesta ja etsitään erilaista Euroopasta. Tutustutaan eri maanosien ruokakulttuureihin ja valmistetaan niille tyypillisiä aterioita. Arkea riittää aina juhlaa tehdään Harjoitellaan juhlatapoja ja -tarjoilua. Perehdytään elämänkaaren ja kalenterivuoden juhlaperinteisiin. Suunnitellaan, valmistellaan ja toteutetaan juhlia mm. lastenkutsut. Pohditaan kodin viihtyisyyden merkitystä ja lisäämistä. Harjoitellaan kukkien asettelun perusteita ja ruukkukasvien hoitoa. Kestävän tulevaisuuden silmälasit Harjoitellaan toimimaan harkitsevina kuluttajina. Toimitaan energiaa, vettä ja materiaaleja säästäen. Huolehditaan kotitalouden toimintaympäristöstä. Luodaan välittämisen ilmapiiriä. Oman elämän talousjohtajaksi Pohditaan kuluttajan velvollisuuksia ja oikeuksia. Suunnitellaan hankintoja ja käydään ostoksilla mm. ateriabudjetin puitteissa Pohditaan mitä eläminen maksaa - aika on rahaa, ostanko vai teenkö itse. Askel aikuisuuteen Tarkastellaan itsenäisesti asuvan nuoren kokonaisvastuuta. Pohditaan arkielämää erilaisissa perheissä. Kotitaloudessa yhdistyy ilmiöiden teoreettinen ja käytännöllinen hallinta, jonka vuoksi jatkuva arviointi on keskeinen menetelmä. perustuu myös kirjallisiin tuotoksiin, näyttökokeisiin sekä ryhmä- ja itsearviointiin. Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8: Oppilas osoittaa keskimäärin kurssin arviointikriteerien edellyttämää osaamista Käytännön toimintataidot Oppilas työskentelee vastuullisesti yksin ja ryhmässä toimii annettujen ohjeiden mukaan ja osaa jossain määrin soveltaa taitojaan 12

13 tekee perusteltuja valintoja tiedostaa ajankäytön ja voimavarojen rajallisuuden. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot Oppilas toimii ryhmässä myönteisesti ja neuvotellen noudattaa hyviä käytös- ja ruokailutapoja. Tiedonhankinta- ja käsittelytaidot Oppilas osaa itsenäisesti hankkia tietoa ja tulkita sitä tietää kokonaisuuksia kaikilta kotitalouden sisältöalueilta. KOTITALOUDEN LYHYTKURSSIT 8.lk JP = JAUHOPEUKALOT Tavoite Tavoitteena on kotitalouden taitojen kehittäminen ja soveltaminen leivontatehtäviin. Opiskelun keskeisenä painotuksena on onnistumisen ja tuottamisen ilo sekä esteettisyyden huomioiminen. Leivonnan ulottuvuudet Hyödynnetään monipuolisesti leivonnan teknologiaa. Integroidaan eri oppiaineiden tietoa leivontaan mm. mittaamisen matematiikkaa ja kohotusaineiden kemiaa, biologiaa ja fysiikkaa. Vertaillaan ja arvioidaan erilaisia sovelluksia. Pohditaan voimavarojen merkitystä, esimerkiksi leivonko itse vai ostanko valmiina. Leivonnan perustaidot Omaksutaan hygieeniset työskentelytavat. Opitaan valitsemaan oikeat valmistustavat ja -välineet. Opitaan uunissa kypsentämisen perusteet. Tunnistetaan onnistuneen leivonnaisen ominaisuudet ja onnistumisen edellytykset. Leivonnaiset taikinatyypeittäin toteutettuna ovat kohottamattomat pikaleivonnaiset hiivataikinaleivonnaiset munavaahtoleivonnaiset murotaikinaleivonnaiset voitaikinaleivonnaiset erikoistaikinat. 13

14 Jauhopeukaloissa syntyy suolaista ja makeaa arkista ja juhlavaa kalenterivuoden leivonnaisia kekristä kesään omaa suunnittelua ja ohjeiden kehittelyä erityisruokavalioleivonnaisia. perustuu tuntityöskentelyyn, näyttökokeisiin sekä ryhmä- ja itsearviointiin. 9.lk KK = KOKKIKURSSI Tavoite Tavoitteena on kotitalouden taitojen kehittäminen ja tulosvastuun, omatoimisuuden ja tuottavuuden lisääminen. Opiskelun keskeisenä painotuksena on suunnittelu- ja organisointitaidon lisääminen ja sekä yksilöllisen luovuuden kehittäminen. Oppilaan kyky hallita muuttuvia tilanteita ja oman työn suunnittelua lisääntyy. Ruoanvalmistuksen tekniikoista rutiineja, ideoista luovuutta Kehitetään monipuolisesti ruoanvalmistuksen ja leivonnan tietoja ja taitoja. Kokeillaan ja vertaillaan erilaisia sovelluksia. Kehitetään yrittäjyyttä oman kodin jäsenten hyväksi Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan kotitalousalan erikoisosaajan työhön (työnäytökset, messut yms.). perustuu tuntityöskentelyyn ja -näyttöön sekä ryhmä- ja itsearviointiin. Hyväksytyn suorituksen kriteerit (kotitalouden lyhytkurssit): Oppilas pyrkii tavoitteiden saavuttamiseen ja osoittaa tavoitteiden mukaista kehittymistä. KUV = KUVATAIDE Tavoite Syvennetään 7. luokan perusopintoja kuvataiteen eri osa-alueilla kuten kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu, taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen, ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu, sekä media ja kuvaviestintä. Kursseilla opitaan kuvan tekemisen taitoja sekä tutustutaan monipuolisesti eri tekniikoihin, työvälineisiin ja materiaaleihin. 14

15 Tavoitteena on tukea oppilaan persoonallista ilmaisua ja suhdetta kuvataiteeseen siten, että oppilas oppii kuvallisesti ilmaisemaan omia ajatuksiaan, tunteitaan ja mielikuvia. Opiskelussa korostuvat prosessinomaisuus ja teemallisuus sekä oppiaineen sisäinen integraatio. 8.lk harjoitellaan ja syvennetään monipuolisesti piirtäen, maalaten, muovaillen kuvan tekemisen taitoja ja tietoja tutustutaan grafiikan eri menetelmiin graafinen suunnittelu: typografian ja taiton perusteita, pakkaukset, logot, julisteet muotoilu, esineet ja kolmiulotteinen rakentaminen kuvitetaan satu, tarina tai runo Suomen taidehistoriaan tutustuminen kuvallisin keinoin museo- ja näyttelyvierailut 9.lk yhteisen taidenäyttelyn ideointi ja toteutus on kurssin päätavoite omien havaintojen, ajatusten ja mielikuvien ilmaiseminen kuvallisin keinoin: piirustus, maalaus, kolmiulotteinen muovailu ja grafiikka taidekuvien tarkastelua tekemällä omia kuvia ja keskustelemalla kuvista mediakasvatus: kuvitus, sarjakuva, valokuva, logot (9.lk huppari), julisteet muotoiluprosessiin tutustuminen: esineet, esineiden suunnittelu ja tuunaus taiteen historiaan tutustumista kuvallisin keinoin vapaavalintainen lopputyö, johon sisältyy kirjallinen osio museo- ja näyttelyvierailut Kuvataiteen arviointi on pitkäkestoista ja vuorovaikutteista. Arvioinnin tulee antaa tietoa opiskelijan edistymisestä ja samalla kannustaa häntä ilmaisemaan itseään rohkeasti luottaen omaan kuvalliseen ilmaisuunsa. Kuvataideopetuksen tulee kehittää opiskelijan itsearviointitaitoja. Arvioinnin kohteina ovat työprosessit, työskentelyn tulokset, sisällölliset, ilmaisulliset ja tekniset taidot ja kyky soveltaa teoriatietoa omassa ilmaisussaan. Kuvataidekurssien arvioinnissa otetaan huomioon kuvalliset ja kirjalliset yksilö- ja ryhmätehtävät, luonnokset, itsenäisesti suoritettavat tehtävät ja yleinen aktiivisuus. Kuvataiteen kurssit arvioidaan numeroarvioinnilla. Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8: Oppilas osaa ilmaista itseään kuvallisin keinoin tehtävän edellyttämillä välineillä tai medioilla osaa käyttää työvälineitä ja materiaaleja niille luonteenomaisilla tavoilla ja osaa useimmiten ottaa huomioon materiaalin ja tekniikan mahdollisuudet kykenee usein työskentelemään ja tekemään kokeiluja oman ideansa pohjalta 15

16 osaa selostaa kuvan tekemisen prosessia luonnoksista valmiisiin töihin ja osaa taltioida työskentelyprosessiaan osaa havainnoida ja arvioida omaa oppimistaan ja hyödyntää muilta saatua palautetta omassa työskentelyssään pystyy tehtävän mukaisesti sekä itsenäiseen työskentelyyn että vuorovaikutteiseen yhteistyöhön muiden kanssa. KUVATAITEEN LYHYTKURSSIT 8.lk PIMA = PIIRUSTUS JA MAALAUS monipuolista ja kokeilevaa työskentelyä piirtäen ja maalaten tutustutaan taidemaalauksen (öljy, akryyli, akvarelli) erilaisiin ilmaisukeinoihin ja tekniikoihin harjoitellaan erilaisten piirtimien käyttöä (lyijykynä, hiili, pastelliliitu, värikynät) ja piirtämisen tekniikoita tutustutaan lyhyesti nykytaiteen ja taidehistorian tyylisuuntiin kuvallisin keinoin tehdään maalauksia erilaisiin kohteisiin ja esineisiin (ovet, tuolit, T-paidat, kengät) suurennetaan sarjakuvia museo- ja näyttelyvierailut 9.lk MS = MUOTOILU JA SOVELTAVA TAIDE monipuolista ja kokeilevaa työskentelyä eri materiaaleilla: savi, kipsi, muovailuvaha, massat painotus kolmiulotteisessa työskentelyssä: pienoismallit, korut, kranssit pakkaus-suunnittelu muotoiluprosessiin tutustumista: esineet/tuotteet suunnitteluprosessi ja tuunaus museo- ja näyttelyvierailut tila- tai ympäristötaideteoksen toteutus Kuvataiteen arviointi on pitkäkestoista ja vuorovaikutteista. Arvioinnin tulee antaa tietoa opiskelijan edistymisestä ja samalla kannustaa häntä ilmaisemaan itseään rohkeasti luottaen omaan kuvalliseen ilmaisuunsa. Kuvataideopetuksen tulee kehittää opiskelijan itsearviointitaitoja. Arvioinnin kohteina ovat työprosessit, työskentelyn tulokset. sisällölliset, ilmaisulliset ja tekniset taidot ja kyky soveltaa teoriatietoa omassa ilmaisussaan. Kuvataidekurssien arvioinnissa otetaan huomioon kuvalliset ja kirjalliset yksilö- ja ryhmätehtävät, luonnokset, itsenäisesti suoritettavat tehtävät ja yleinen aktiivisuus. Kuvataiteen lyhytkurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä. 16

17 Hyväksytyn suorituksen kriteerit: Oppilas sitoutuu tehtäviin ja pyrkii uutta oppien tekemään tuotoksensa valmiiksi suunnitellussa aikataulussa. Ryhmän jäsenenä toimittaessa jokainen tekee sovitun osuuden ja kantaa vastuuta koko ryhmän tuotoksen valmistumisesta. Arvioinnissa painotetaan innostunutta ja ahkeraa otetta tehtäviin sekä hyvää työmoraalia. LI/E = ERIKOISLIIKUNTA Erikoisliikuntaa voi valita joko 8. luokan kurssit tai 9. luokan kurssin tai kaikki kurssit. 8. lk Tavoitteet Oppilaat voivat tutustua sellaisiin liikuntalajeihin, jotka eivät sisälly varsinaiseen liikunnan opetussuunnitelmaan. Lisäksi kurssi antaa mahdollisuuden harrastaa opetussuunnitelmaan liittyviä liikuntalajeja laajemmin kuin normaaleilla tunneilla on mahdollista. Oppilaat tutustuvat myös eri alueiden liikuntamahdollisuuksiin ja koulun omaan kuntosaliin. Lajivalinta perustuu pitkälti oppilaiden kiinnostukseen tai harrastuneisuuteen. Lajit voivat vaihdella vuosittain. 1-2 oppituntia lukuvuodessa voidaan pitää kouluajan ulkopuolella iltaisin, jolloin vanhemmat vastaavat kuljetuksista ja mahdollisista kuljetuskustannuksista. Niissä lajeissa, joissa joudutaan vuokraamaan koulun ulkopuolisia liikuntatiloja ja/tai - välineitä, vastaavat oppilaat osittain aiheutuneista kustannuksista. Jos kurssin edetessä ilmenee ongelmia rahoituksen tai kuljetuksen suhteen, oppilaan kurssi voidaan vaihtaa toiseen. Arvioinnissa painottuu aktiivisuus ja positiivinen asenne sekä toisen huomioon ottaminen. Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 (jos oppilaalla 2 tai 3 kurssia suoritettuna): Oppilas osoittaa halua ja kiinnostusta oppia ja kokea uusia asioita liikunnassa osallistuu tunneille asiallisesti ja säännöllisesti sekä varustautuu tunnin vaatimalla tavalla huomioi oppilastoverit tunneilla. 17

18 Hyväksytyn suorituksen kriteerit (jos oppilaalla ainoastaan 9. luokan kurssi): Oppilas osallistuu tunneille ottaa tunneille vaadittavat liikuntavarusteet mukaansa osoittaa jonkin verran kiinnostusta uusia lajeja kohtaan. LI/P = PALLOILU Palloilua voi valita joko 8. luokan kurssit tai 9. luokan kurssit tai kaikki kurssit. Kurssi on tarkoitettu sekä tytöille että pojille. 8.lk Tavoitteet Kurssin tavoitteena on syventää oppilaiden perustaitoja ja -tietoja lajeissa, jotka ovat olleet mukana pakollisissa kursseissa. Lisaksi kurssilla on tavoitteena tutustuttaa oppilaat sellaisiin palloilulajeihin, jotka eivät kuulu pakollisten kurssien ohjelmaan. Kurssin jälkeen oppilaat hallitsevat lajien pistelaskun ja osittain tuomaritehtävät. peruspelitaitojen kertaus pelitaitojen kehittäminen yhteispelin merkityksen ymmärtäminen joukkuepelissä pistelasku ja osittain tuomaritehtävät harvinaisemmat lajit Kurssiin sisältyvät seuraavat pelit: koripallo, lentopallo, jalkapallo, sisäjalkapallo, jääpelit, heittopallopeli, vesikoripallo ja lippupallo (vrt. amerikkalainen jalkapallo). Lajien tuntimäärä vaihtelee tarpeen mukaan. 9.lk Tavoitteet Kurssin tavoitteena on syventää oppilaiden perustaitoja ja - tietoja lajeissa, jotka ovat olleet mukana jo pakollisissa kursseissa. Kurssin jälkeen oppilaat suoriutuvat pistelaskusta ja osittain tuomarintehtävistä. peruspelitaitojen kertaus pelitaitojen kehittäminen yhteispelin merkityksen ymmärtäminen joukkuepelissä pelien pistelasku ja osittain tuomarintehtävät tutustuminen harvinaisempiin lajeihin Kurssiin sisältyvät seuraavat pelit: pesäpallo, jääkiekko, jääpallo, salibandy (sähly), sulkapallo, pöytätennis (pingis), squash, tennis ja golf. Lajien tuntimäärä vaihtelee tarpeen mukaan. 18

19 Niissä lajeissa, joissa joudutaan vuokraamaan koulun ulkopuolisia liikuntatiloja ja/tai - välineitä, vastaavat oppilaat osittain aiheutuneista kustannuksista. Arvioinnissa fyysinen kunto ja motorinen taitavuus ovat peruselementtejä, varsinkin uusiin lajeihin tutustuttaessa. Voidaan kuitenkin olettaa, että useilla oppilailla perustaidot ovat jo kunnossa, joten harrastuneisuus, aktiivisuus ja positiivinen käyttäytyminen ovat vielä merkittävämpiä asioita arviointiprosessissa. Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8: Oppilas osoittaa halukkuutta oppia uusia tekniikoita ja taktiikoita yleisimmistä pallopeleistä hallitsee yleisimpien pallopelien perustekniikan kohtuullisen hyvin osaa myös joitakin erikoistekniikoita yleisimmissä pallopeleissä toimii aktiivisesti eri tilanteissa ja huomioi kanssapelaajat ymmärtää peruspelitaktiikan yleisimmissä pallopeleissä osaa yleisimpien pallopelien tuomaritoiminnan ja pistelaskun osaa toimia yleisimmissä pallopeleissä tuomaritehtävissä (aputuomarina) ymmärtää fair play -hengen merkityksen pallopeleissä. LI/SP = SPORTTIKURSSI Tavoite Valinnaisen liikunnan puitteissa syvennetään tietoja ja taitoja jo tutuissa lajeissa sekä tutustutaan uusiin liikuntalajeihin. Kurssilla on tarkoitus tutustua ja pelata sellaisia liikuntalajeja, joita oppilaan on myös helppo harrastaa vapaa-aikanaan. Kurssin sisältö määräytyy vuosittain tarkemmin oppilaiden kiinnostuksen mukaan. Kurssilla perehdytään mm. kuntosaliharjoitteluun. Oppilaiden kiinnostuksen mukaan pelataan myös joukkuepelejä, kuten pesäpallo, jalkapallo, sähly, ultimate, ringette, jääkiekko jne. Liikunta tapahtuu sekä sisällä että ulkona ryhmissä/yksin. Arvioinnissa painottuu oppilaan yritteliäisyys oppitunneilla. Oppilaan arvioinnissa otetaan myös huomioon heidän erilaiset liikuntataustansa. Oppilaita kannustetaan itsearviointiin. Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8: Oppilas osoittaa kiinnostusta oppia uusia tekniikoita ja lajeja toimii positiivisesti aktiivisena eri tilanteissa ja huomioi kanssapelaajat ymmärtää peruspelitekniikat ja säännöt eri liikuntalajeissa osaa/ymmärtää yleisimpien joukkuepelien tuomaritoiminnan ja pistelaskun 19

20 ymmärtää fair play- hengen merkityksen urheilussa pukeutuu tunneille asianmukaisin varustein. LIIKUNNAN LYHYTKURSSIT LI/E = ERIKOISLIIKUNTA 9. lk ja arviointi (katso s. 17) LI/T = TANSSIKURSSI 9.lk Tavoitteet Tutustuttaa oppilaat tanssin peruselementteihin (keho, liike, musiikki, tila, ryhmä). Antaa oppilaille tietoa tanssilajeista ja perehdyttää heitä tanssitekniikoihin, jolloin heillä on helpompi hakeutua harrastamaan kyseistä tanssia. Tutustuttaa omaan kehoon ja ilmaisuun sen kautta. Tutustuttaa tanssin historiaan ja kulttuuriperinteisiin. erilaiset tanssilajit kehon käytön opettelu omien pienten koreografioiden tekeminen esitysten katselu Arvioinnin pohjana on harrastuneisuus, uuden oppiminen, idearikkaus ja ryhmässä toimiminen. Hyväksytyn suorituksen kriteerit: Oppilas osaa liikkua musiikin mukana osaa perustekniikat eri tanssilajeista pukeutuu asiallisesti tunnille työskentelee ryhmässä. 20

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria 9.2.2. Toinen kotimainen kieli: ruotsi B1 Ruotsin kielen opetuksessa oppilas saa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön ruotsinkielisten kanssa. Opetuksen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista oppilasta

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako Valinnaisaineopas 2015-2017 LUKIJALLE Seuraavilla sivuilla esitellään Opintien koulun tuntijako sekä yksityiskohtaisesti koulun valinnaisainetarjotin 8. luokalle lukuvuodeksi 2015-2016 ja 9. luokalle lukuvuodeksi

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

9.2. Ruotsi B1 kielenä

9.2. Ruotsi B1 kielenä 9.2. Ruotsi B1 kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 =

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

9.6. Saksa A-kielenä. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Vuosiluokat 7-9. 7. lk (AK1, AK2, AK3, AK4, AK5, AK6) 2 tuntia TAVOITTEET

9.6. Saksa A-kielenä. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Vuosiluokat 7-9. 7. lk (AK1, AK2, AK3, AK4, AK5, AK6) 2 tuntia TAVOITTEET 9.6. Saksa A-kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka VALINNAISAINEOPAS 7. luokka RIIHENMÄEN KOULU 2017 2018 RIIHENMÄEN KOULUN ARVOT: ILO-LUOVUUS VÄLITTÄMINEN-VASTUULLISUUS KANNUSTUS-YHTEISHENKI OHJEITA VALINNAISAINEEN VALINTAAN: Seuraavilla sivuilla on esitelty

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten valinnaiskursseja. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä opiskellaan 2 tuntia viikossa. Valinta pitää olla

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan:

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan: Luokat 3-6 A2-espanja AIHEKOKONAISUUDET luokilla 4-6 Ihmisenä kasvaminen korostuu omien asioitten hoitamisessa, ryhmässä toimimisessa ja opiskelutaitojen hankkimisessa. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS SISÄLLYSLUETTELO: sivu Valinnaisaineiden valinta 2 Valinnaisaineet 8. ja 9. luokkaa varten 3 Ohjeet valinnaisainekortin täyttämiseen 5 Valinnaisainekortin

Lisätiedot

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys.

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys. RYHMÄ B 8. luokkaa varten 2 x 2 jaksoa / aine, /vko EKONOMIA Taloustaito Tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus tutustua talouselämän eri osa-alueisiin. Samalla kaupallista alaa ammattina harkitseville

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

7. luokkalaisten valinnaisaineet

7. luokkalaisten valinnaisaineet 7. luokkalaisten valinnaisaineet Valinnaisaineiden valinta Oppilaiden valinnaisaineiden määrä vaihtelee kielivalintojen takia.. Valinnaisaine on valinnainen valintavaiheessa, tämän jälkeen se kuuluu pakollisena

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 339 LUOKKA 8 2 h viikossa TAVOITTEET oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä oppii käsityön

Lisätiedot

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Hakeutuminen saksan kielellä rikastetun opetuksen 1. luokalle 2. Saksan kielellä rikastettu opetus

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet VIITTOMAKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus, eriyttäminen ja tuki sekä oppimisen arviointi koskevat myös

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET 20152016 TURUN LYSEON KOULU Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Sitä voidaan

Lisätiedot

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Yleislinjalla olevat oppilaat valitsevat 9. luokalle kaksi uutta kurssia, matemaattis-luonnontieteellisen tai liikuntapainotuksen valinneet oppilaat valitsevat yhden

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017 Haarajoen koulu 4.3.2016 Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokkien oppilaille Uuden opetussuunnitelman mukaisesti taito-

Lisätiedot

Magazin.de ja opetussuunnitelman perusteet

Magazin.de ja opetussuunnitelman perusteet Magazin.de ja opetussuunnitelman perusteet Magazin.de on valtakunnallisen opetussuunnitelman mukainen oppimateriaalisarja. Lukion opetussuunnitelma (2016) pohjautuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan opiskelija

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI 2017-18 Valinnaisaineet ja niiden valitseminen Yhteisten oppituntien määrä pienenee kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Saat itse enemmän vaikuttaa

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU

EHNROOSIN KOULU EHNROOSIN KOULU 2017-2018 Vahvoilta juurilta tiedot ja taidot tulevaisuuteen! TERVETULOA 7. LUOKALLE EHNROOSIN KOULU Nordenskiöldintie 2 04600 Mäntsälä puh. 040 3145 310 Rehtori 311 Apulaisrehtori 312

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: Englanti A - kieli Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 tuetusti / vaihtelevasti / hyvin / erinomaisesti vuosiluokka 1 2 3 4 käyttäytyminen Otat muut huomioon ja luot toiminnallasi myönteistä ilmapiiriä.

Lisätiedot

Kiina A KIINA VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTIA: 2 TAVOITTEET

Kiina A KIINA VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTIA: 2 TAVOITTEET 7.5.1.3 Kiina A KIINA VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTIA: 2 TAVOITTEET ymmärtää yksinkertaisia tilannesidonnaisia ilmaisuja ja pystyy itse tuottamaan joitakin lyhyitä ilmaisuja ja lauseita. Hän harjaantuu

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

* * * Koulun nimi: todistusten testikoulu Sivu 1(2) Testi Oppilas Luokka 1T. Taito erinomainen. Taito hyvä.

* * * Koulun nimi: todistusten testikoulu Sivu 1(2) Testi Oppilas Luokka 1T. Taito erinomainen. Taito hyvä. Luokka 1T VÄLITODISTUS erinomainen Sivu 1(2) hyvä kehittymässä alulla Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi Hallitset äänne-kirjain vastaavuuden Luet tavuja Luet sanoja Kirjoitat kirjaimia Kirjoitat tavuja

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle 2017-2018 9. -luokat Nykyiset kahdeksasluokkalaiset valitsevat 9. -luokkaa varten yhden uuden valinnaisaineen (2 viikkotuntia) 8. -luokalla päättyvän

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita 9.luokkien valinnaisaineet 2016-2017 Sisällys Ohjeita VALINNAISAINEET 9. LUOKILLE Luova kirjoittaminen Yrittäjyyskasvatus Kotitalouskurssi Kuntoilu Palloilu Johdantokurssi lukion matematiikkaan Shakkikurssi

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018 Linnainmaan koulu Valinnaisaineet 2016-2018 LINNAINMAAN KOULUN TUNTIJAKO 7.-9. LUOKILLA AINE 7 8 9 Yht. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 3 3 9 A-KIELI 2 3 3 8 B-KIELI (RUOTSI) 2 2 2 6 MATEMATIIKKA 3 3 4 10

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017 Kiukaisten yhteiskoulu Keväinen tervehdys yläkoululta! Peruskoulun opetussuunnitelma sisältää yhteisiä ja valinnaisia oppiaineita, jotka määritellään

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

S1 Valitaan monipuolisesti erilaisia liikuntamuotoja erilaisissa ympäristöissä ja eri vuodenaikoina.

S1 Valitaan monipuolisesti erilaisia liikuntamuotoja erilaisissa ympäristöissä ja eri vuodenaikoina. Oppiaineen nimi: LIIKUNTA 3-6 Vuosiluokat Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen Fyysinen toimintakyky 3 T1 kannustetaan oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

Palokan yhtenäiskoulu

Palokan yhtenäiskoulu Palokan yhtenäiskoulu Pitkät valinnaiskurssit 8. luokalla lv. 2016-2017 Koivutie 5 40270 PALOKKA https://peda.net/jyvaskyla/palokankoulu rehtori puh. 050 561 6253 opettajat puh. 040 778 7975 opinto-ohjaajat

Lisätiedot

Venäjä, B3-kieli. Oppikirjat: Muu materiaali: Kuuntelut, äänitteet: Lähiopetuksen painotukset: Etätehtävät: Päivystykset:

Venäjä, B3-kieli. Oppikirjat: Muu materiaali: Kuuntelut, äänitteet: Lähiopetuksen painotukset: Etätehtävät: Päivystykset: Venäjä, B3-kieli Muu materiaali: Arviointi: Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän venäjän kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen

Lisätiedot

3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp)

3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp) 1 YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN ARVIOINTI 3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp) tiedot opintopolku.fi eperusteet -palvelussa 3.1.1. Äidinkieli Amisäikkä näyttö 1: oman alan teksti asiakirjamallilla

Lisätiedot

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti.

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti. 1 Lisäys Luostarivuoren koulun opetussuunnitelmaan lukuun 1.4 LIIKUNTA Painotettu opetus Painotetussa liikunnanopetuksessa tuetaan oppilaiden kehittymistä omassa lajissaan sekä kokonaisvaltaista kasvua

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat Kauniaisissa 2. Toimintakulttuuri 3. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet KEMIA 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Merkitys, arvot ja asenteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PUOLAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PUOLAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PUOLAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 1 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu)

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Lukiodiplomi Kuvataide 2010 2011 Määräykset ja ohjeet 2010: 13 ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Kuvataiteen lukiodiplomin sisältö 1 Lukiodiplomin muoto, rakenne ja laajuus 3 2 Lukiodiplomikurssi

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI. Sivistyslautakunta 18.11.2015 liite 3 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015-2016

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI. Sivistyslautakunta 18.11.2015 liite 3 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015-2016 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Sivistyslautakunta 18.11.2015 liite 3 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015-2016 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUS- SUUNNITELMA Sisällys 1. Valmistavan

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

* * * Koulun nimi: todistusten testikoulu Sivu 1(2) Testi Oppilas Luokka 1T. Taito erinomainen. Taito kehittymässä.

* * * Koulun nimi: todistusten testikoulu Sivu 1(2) Testi Oppilas Luokka 1T. Taito erinomainen. Taito kehittymässä. Luokka 1T LUKUVUOSITODISTUS erinomainen Sivu 1(2) hyvä kehittymässä alulla Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi ilmaista itseäsi suullisesti Luet tavuja Luet sanoja Luet sujuvasti Kirjoitat lyhyitä sanoja

Lisätiedot

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua.

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua. Matematiikkaluokkien opetussuunnitelma 2016 Alakoulu Matematiikkaluokilla opiskelevalla oppilaalla on perustana Kokkolan kaupungin yleiset matematiikan tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamiseksi käytämme

Lisätiedot

Kotoutumiskoulutus Moduuli 2b

Kotoutumiskoulutus Moduuli 2b Kotoutumiskoulutus Moduuli 2b Kielitaitotasot A1.3 Ymmärtää yksinkertaisia lausumia Osaa kertoa lyhyesti itsestään ja lähipiiristään. Ymmärtää tuttuja sanoja ja lyhyitä viestejä. Kirjoittaa sanoja, fraaseja

Lisätiedot

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi OPS-kommentointi 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota kommentti koskee?

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KREIKAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KREIKAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KREIKAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun ja viestinnän

Lisätiedot

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN 1.8.2016 alkaen Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2016 ja se otetaan käyttöön portaittain. Lukuvuonna 2016 2017 uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat

Lisätiedot

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus PS-2016 kevät Juvan perusopetus Pedagogiset iltapäivät johtajat ja ops-koordinaattorit ma 25.1. klo 14.00-15.30 kokoushuone 301 Paikalla: Anne Haakana, Anni Koivunen, Aappo Laitinen, Hannele Penttinen,

Lisätiedot

Työpajassa tutustutaan rouheaan ja hienostuneempaan katutaiteesseen, erilaisiin tekemisen tekniikoihin ja jalostetaan kokeilumielellä

Työpajassa tutustutaan rouheaan ja hienostuneempaan katutaiteesseen, erilaisiin tekemisen tekniikoihin ja jalostetaan kokeilumielellä TYÖPAJAT 2015-2016 Sinulla on käsissäsi lyhyt selostus niistä kaikista työpajoista, joita voit valita ensi lukuvuodeksi. Kokeile eri mahdollisuuksia ja valitse rohkeasti uusia työpajoja. KATUTAIDE KERAMIIKKA

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot