* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi."

Transkriptio

1 VALINNAISAINE/ -KURSSILUETTELO Lyhenne Valinnaisaine/ -kurssi Sivu AT Tietotekniikka 34 N EK Ekonomia 5 N ENAS Englannin syventävä lyhytkurssi 6 S ES Espanjan kieli ja kulttuuri 7 N/S IA Italian kieli ja kulttuuri 8 N/S IT Ilmaisutaito 9 N KOV Kotitalous* 10 N Kotitalouden lyhytkurssit JP Jauhopeukalot* 13 S KK Kokkikurssi* 14 S KUV Kuvataide 14 N Kuvataiteen lyhytkurssit PIMA Piirustus ja maalaus 16 S MS Muotoilu ja syventävä taide 16 S LI/E Erikoisliikunta 17 N LI/P Liikunta/palloilu 18 N LI/SP Sporttikurssi 19 N Liikunnan lyhytkurssit LI/E Erikoisliikunta 20 N/S LI/T Tanssi 20 S LK Luova kirjoittaminen 21 N/S MAS Matematiikan syventävät opinnot 22 N MEPA Mediatyöpaja 22 N MUV Musiikki 23 N Musiikin lyhytkurssit KIPA Kitarapaja 24 S LT Laulutunti 25 S RK Rock-musiikin klassikot 25 S SURP Suomirockin parhaat 24 S RAB2 Ranskan kieli 25 N/S SAA2 Saksan kieli (alkanut 4. luokalla) 27 N/S SAB2 Saksan kieli 28 N/S Valinnainen käsityö 30 TNV Tekninen työ 31 N TNL Tekninen työ, lisäkurssi 32 N TSV Tekstiilityö 31 N NÄP Näppärät näpit, lyhytkurssi 32 S TK Tekstinkäsittely 32 N VEB2 Venäjän kieli 35 N/S N = numeroarviointi S = arviointi suoritusmerkinnällä * Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi. 1

2 VALINTAMENETTELYT Tämän oppaan tarkoituksena on antaa tietoja 8. ja 9. luokan opinto-ohjelmasta ja auttaa seitsemännen luokan oppilaita ja heidän huoltajiaan tekemään tarvittavat valinnat. Kustakin tarjottavasti aineesta kerrotaan tavoitteet, sisällöt, arvioinnin perusteet sekä päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 tai hyväksytyn suorituksen kriteerit (sanallinen arviointi). Valinnaisten kielten kohdalla mainitut kielitaidon tasojen kuvausasteikot löytyvät kokonaisuudessaan Opetushallituksen verkkosivuilta osoitteesta (Perusopetus). Oppilaiden kokonaistuntimäärä on 8. luokalla 30 viikkotuntia ja 9. luokalla 31 viikkotuntia. Valinnaisaineiden osuus on 6 tuntia viikossa 8. luokalla ja 7 tuntia viikossa 9. luokalla. Tarjoamme valinnaisaineita joko kahden viikkotunnin mittaisina, jolloin ainetta opiskellaan tasaisesti läpi koko lukuvuoden 2 tuntia viikossa, tai yhden viikkotunnin mittaisina, jolloin kyseistä ainetta opiskellaan 2 tuntia viikossa puolen vuoden ajan (lyhytkurssit). Vapaaehtoisen saksan (A2-oppimäärä) valinneet oppilaat valitsevat 8. luokalla 4 tuntia ja 9. luokalla 5 tuntia muita valinnaisaineita. Saman kurssin voi valita vain kerran. Joissakin aineissa on edellytyksenä edeltävän kurssin suorittaminen. Näistä kaikista saatte tietoa tästä oppaasta. Samaan yhteiseen oppiaineeseen (esim. kotitalous, liikunta tai musiikki) liittyvää valinnaisainetta voi valita enintään kolme viikkotuntia. Oppilaat merkitsevät 8. luokan valintansa valmiisiin palkkeihin niin, että joka palkista valitaan yksi kahden tunnin kokonaisuus. Kokonaistuntimääräksi tulee siis 6 tuntia. 9. luokan valinnat merkitään luetteloon niin, että kokonaistuntimääräksi tulee 7 tuntia. Tämän vaiheen jälkeen voi joitakin aineita jäädä pois tarjonnasta liian vähäisen kiinnostuksen takia. Tällöin oppilas ja hänen huoltajansa tekevät uuden valinnan. Lopullisesti valintojen toteutuminen selviää vasta, kun koulujen tuntikehykset on jaettu huhtikuussa. Oppilaat merkitsevät siis palkkeihin vain 8. luokan valintansa. 9. luokan valinnaisainepalkit tulevat oppilaille täytettäväksi 8. luokan keväällä. Tällöin voi myös valintoja vielä tarkistaa. Seuraavalla sivulla olevasta taulukosta näkyy Hermannin koulun yhteisten, vapaaehtoisten ja valinnaisten aineiden tuntijako vuosiluokittain. 2

3 TAULUKKO 1. Hermannin koulun oppiaineet ja niiden viikkotuntimäärät Oppiaineet Yhteiset oppiaineet Luokkataso 7.lk 8.lk 9.lk Viikkotunnit Äidinkieli ja kirjallisuus A1-kieli (englanti; opiskelu alkoi 3. lk:lla) B1-kieli (ruotsi; opiskelu alkoi 7. Ik:lla) Matematiikka Biologia ja maantieto Fysiikka ja kemia Uskonto tai elämänkatsomustieto Historia Yhteiskuntaoppi Terveystieto 0,5 1,5 1 Musiikki Kuvataide Kotitalous Käsityö (TN, TS) Liikunta Oppilaanohjaus 0,5 0,5 1 Yhteiset Vapaaehtoiset aineet (saksa A2-kielenä) 2 (2)* (2)* Valinnaisaineet ja -kurssit Kuten taulukosta näkyy, musiikki, kuvataide, kotitalous ja käsityö päättyvät 7. luokan jälkeen, ellei oppilas valitse niitä valinnaisaineekseen. * Sisältyy valinnaisiin aineisiin 8. ja 9. luokalla. 3

4 VALINNAISTEN AINEIDEN ARVIOINTI Valinnaiset oppiaineet arvioidaan opintojen aikana joko numeroarvostelua (4-10) tai suoritusmerkintää (hyväksytty/hylätty) käyttäen. Tämän lehtisen kannessa olevassa sisällysluettelossa on merkitty valinnaisaineen arviointikäytäntö. Päättöarvioinnissa Opetushallituksen antamien ohjeiden mukaan niiden valinnaisten aineiden, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, arvioinnissa käytetään numeroarvostelua (5-10). Lyhyemmistä oppimääristä muodostuvaa koostetta ei katsota tällaiseksi yhtenäiseksi oppimääräksi, vaikka oppilaan valitsemien oppimäärien yhteenlaskettu laajuus yltäisikin kahteen vuosiviikkotuntiin. Mikäli oppilas on aloittanut numeroin arvosteltavan valinnaisen aineen opiskelun, mutta opinnot ovat keskeytyneet, merkitään päättötodistukseen opiskeltu vuosiviikkotuntimäärä ja arvio "osallistunut". Hyväksymismerkintä tai numeroarvosana annetaan vain, jos oppilas on suorittanut valinnaisen aineen koko oppimäärän hyväksytysti. Mikäli oppilaan huoltaja pyytää, ettei oppilaan päättötodistukseen merkitä numeroarvosanaa valinnaisesta kielestä, numeroarvosana jätetään pois ja todistukseen laitetaan poisjätettyjen arvosanojen tilalle merkintä "hyväksytty". Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet (ns. lyhytkurssit) arvioidaan päättötodistuksessa merkinnällä "hyväksytty", minkä lisäksi niistä voidaan laatia sanallinen arvio päättötodistuksen liitteeksi. Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, voi sen suoritus vaikuttaa lisäksi yhteisen aineen arvosanaan korottavasti. 4

5 VALINNAISKURSSIT SEKÄ NIIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT EK = EKONOMIA Ekonomiaa voi valita joko 8. luokan kurssit tai 9. luokan kurssit tai kaikki kurssit. Ekonomian opetuksessa pyritään ymmärtämään talouselämää ja siinä tapahtuvia muutoksia syineen ja seurauksineen. Tavoitteena on myös ohjata oppilasta vastuulliseksi kuluttajaksi sekä sisäiseen yrittäjyyteen ja myönteiseen suhtautumiseen yritystoimintaan. Oppilas oppii talouselämästä sellaisia tietoja, taitoja ja asenteita, joita hän tarvitsee jokapäiväisessä elämässä riippumatta siitä, työskenteleekö hän itsenäisenä yrittäjänä vai toisen palveluksessa. Tavoitteet Tavoitteena on, että oppilas ymmärtää kunkin sisältöalueen tärkeimmät käsitteet ja käyttää niitä oikein hallitsee eri sisältöalueiden rakenteet ja niiden muutokset ymmärtää sisältöalueiden merkityksen yhteiskunnan ja yksilön kannalta pystyy hankkimaan tietoa itsenäisesti ja käsittelee sitä kriittisesti kiinnostuu talousasioista. Työtavat Ekonomian opetus tapahtuu luokkatunteina, käytännön harjoituksina sekä mahdollisesti myös vierailuina. Osa harjoituksista tehdään yksilötöinä ja osa pari- tai ryhmätöinä. Opetuksessa edetään oppilaan lähiympäristöstä laajempiin kokonaisuuksiin. Tutustuminen johonkin aihealueeseen omassa lähiympäristössä voidaan myös toteuttaa omatoimisesti. Aihekokonaisuuksien ajankohtaisuutta pyritään ylläpitämään seuraamalla jatkuvasti taloustapahtumia. 8. lk Syyslukukausi Keskeiset sisällöt raha pankki sijoittaminen Kevätlukukausi Keskeiset sisällöt kauppa ja kuluttaminen matkailu ja kulttuurit viestintä (esim. posti ja puhelin) 5

6 9. lk Syyslukukausi Keskeiset sisällöt asuminen vakuutukset Kevätlukukausi Keskeiset sisällöt yrittäjyys markkinointi Tavoitteiden saavuttamista seurataan havainnoimalla jatkuvaa näyttöä, kokeilla ja oppilaan omien tuotosten avulla. Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8: Oppilas ymmärtää rahan merkityksen ja arvon tunnistaa suurimmat suomalaiset pankkiryhmittymät sekä tietää pankkien tehtävät tunnistaa erilaisia sijoitusvaihtoehtoja tunnistaa kauppatyyppejä ja suomalaisia kaupparyhmittymiä oppii selvittämään matkailun erilaisia vaihtoehtoja ja ymmärtää kulttuurien välisiä eroja osaa käyttää erilaisia viestintävälineitä (esim. posti, puhelin) tietää erilaisia asumisen muotoja ja niihin liittyviä kustannuksia ymmärtää vakuutustoiminnan periaatteita ja tuntee erilaisia vakuutuksia tietää yrittäjyyden vaatimukset ja tunnistaa yritysmuodot sekä ymmärtää yrityksen perustamiseen liittyviä toimia tuntee markkinoinnin eri kilpailukeinoja. ENAS = ENGLANNIN SYVENTÄVÄ LYHYTKURSSI Tavoite Oppilas kartuttaa sanavarastoaan ja lisää puhesujuvuuttaan. 9.lk Oppilas harjoittelee pääasiallisesti suullista kielitaitoaan pareittain ja ryhmissä. Suullistamisen pohjana ovat kaunokirjalliset tekstit, elokuvat, videot, teatterikäynnit tai 6

7 vieraskielinen esiintyjäryhmä, kulloisistakin resursseista riippuen. Oppilaat voivat halutessaan dramatisoida osia materiaaleista ja tuotoksia voidaan myös taltioida. Opettaja antaa oppilaalle työskentelystä sanallisen ja/tai kirjallisen palautteen ja oppilas arvioi myös itse omaa toimintaansa ja kehittymistään. Hyväksytyn suorituksen kriteerit: Oppilas osallistuu oppitunneille kykyjensä mukaan myönteistä asennetta osoittaen. Oppilas suoriutuu opettajan avulla osasta annettuja tehtäviä. ES = ESPANJAN KIELI JA KULTTUURI Tavoitteet Kurssin tavoitteena on tutustuttaa oppilas espanjan kieleen ja espanjankieliseen kulttuuriin ja antaa valmiudet toimia sujuvasti arkielämän puhetilanteissa. Työskentelytavat vaihtelevat pareittain ja ryhmässä tehtävistä itsenäisesti suoritettaviin. Pääpaino on kuullun ymmärtämisen ja suullisen tuottamisen harjoittelemisessa. Kurssin aikana tutustutaan Espanjan eri alueisiin ja kaupungeista erityisesti pääkaupunki Madridiin ja Barcelonaan. Tämän lisäksi tutustutaan muihin espanjan kieltä puhuviin maihin Väli- ja Etelä- Amerikassa. 9.lk Syyslukukausi Kurssin aikana opitaan tervehtimään ja esittäytymään kertomaan itsestä, mistä tulee, missä asuu jne. ääntämään ja kirjoittamaan lukusanat tilaamaan kahvilassa persoonapronominit keskeisimpien verbien taivutuksia ja käyttöä sukulaisiin liittyvää sanastoa Kevätlukukausi Kurssin aikana opitaan asioimaan lentokentällä, hotellissa ja turisti-infossa lukusanat sanomaan, mistä pitää ja mistä ei espanjan kielen aakkoset viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat ja päiväykset kellonajat kertomaan säästä 7

8 käymään ostoksilla tilaamaan ravintolassa Kurssi arvioidaan numeroarvosanalla, joka annetaan tuntityöskentelyn, tuntiaktiivisuuden, asenteen, suullisten ja kirjallisten viestintäharjoitusten ja mahdollisten kokeiden perusteella. Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8: Oppilas ymmärtää tavallisimpia matkailuun ja arkielämään liittyviä sanoja ja fraaseja (tervehdyksiä, nimiä, lukuja, kehotuksia). Oppilas osaa vastata häntä koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyin lausein. Oppilas osaa suppean perussanaston ja joitakin opeteltuja vakioilmaisuja. IA = ITALIAN KIELI JA KULTTUURI Tavoitteet Opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle perustaidot selviytyä italian kielellä yksinkertaisissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa ja mahdollisena turistina Italiassa. Oppilas tutustuu italialaiseen kulttuuriin, ts. ruokaan, musiikkiin, urheiluun, elokuvaan, historiallisiin paikkoihin, elämäntyyliin jne. 9. lk Aihepiirit tervehtiminen ja tutustuminen kahvilassa ja ravintolassa: italialaisia herkkuja asioiminen eri kaupoissa, pankissa, postissa, hotellissa kellonajat ja muut ajanilmaukset säätilat itsestä ja perheestä kertominen asuminen vapaa-aika ja juhlat musiikki, muoti, urheilu, elokuva nähtävyyksien tiedustelu ja tutustuminen Italian eri nähtävyyksiin: Rooma historiallisine paikkoineen, Venetsia kanaaleineen, Firenze ja sen nähtävyydet ym. Rakenteet sanojen ääntäminen ja kirjoittaminen substantiivien suvut ja artikkelit lukusanat verbin preesens substantiivien yksikkö ja monikko adjektiivit 8

9 prepositiorakenteita pronominit menneen ajan aikamuotoja Kurssi arvioidaan numeroarvosanalla, joka annetaan tuntityöskentelyn, tuntiaktiivisuuden, asenteen, suullisten ja kirjallisten viestintäharjoitusten ja mahdollisten kokeiden perusteella. Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8: Oppilas ymmärtää tavallisimpia matkailuun ja arkielämään liittyviä sanoja ja fraaseja (tervehdyksiä, nimiä, lukuja, kehotuksia). Oppilas osaa vastata häntä koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyin lausein. Oppilas osaa suppean perussanaston ja joitakin opeteltuja vakioilmaisuja. IT = ILMAISUTAITO Tavoitteet "Roolin takaa" on oppilaan kehitysmatka kohti omaa itseä. Sanallisia, kuvallisia ja kehollisia virikkeitä työstämällä ja tulkitsemalla pyritään henkilökohtaisiin kokemuksiin ja elämyksiin. 8.lk Sisällöt Syyslukukausi ryhmään tutustuminen aistiharjoitukset rentoutuminen liikeharjoitukset improvisaatioharjoitukset "kasvotusten" tekstin tuottaminen yleisesti käsikirjoituksen laatiminen edellä mainitut omaan tekstiin sovellettuna; tuloksena julkinen esitys Kevätlukukausi syventäviä ilmaisuharjoituksia ajankohtaisen "nykydraaman" laatiminen näytelmän harjoittelu ja esitys korostaen oppilaan henkilökohtaisen itseilmaisun kehittämistä 9

10 Kurssille hakeutunee pääsääntöisesti kahdentyyppisiä oppilaita: niitä, jotka kaipaavat tukea ja rohkaisevia kokemuksia esiintymisessään, sekä niitä, jotka jo melko valmiina ja mahdollisesti esiintymistä harrastaneina kaipaavat lisää harjoitusmahdollisuuksia. Em. heterogeenisyydestä sekä oppiaineen rakenteesta seuraa, että arviointi kohdistuu ensisijaisesti harrastuneisuuteen ja työskentelytapoihin ja vasta toissijaisesti lopputulokseen. Oppilas arvioidaan numeerisesti sekä tarvittaessa sanallisesti. Oppilas suorittaa kurssin aikana itsearviointia omasta edistymisestään. Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8: Oppilas osallistuu itsenäisesti, pareittain tai ryhmissä tapahtuviin harjoitteisiin ja prosesseihin yleensä hyvin keskittyen ja parhaan kykynsä mukaan sekä myönteistä asennetta osoittaen. Oppilas saattaa työnsä loppuun annetussa määräajassa. KOV = KOTITALOUS Kotitaloutta voi valita joko 8. luokan kurssit tai 9. luokan kurssit tai kaikki kurssit. 8. luokka Tavoite Kotitalous tarjoaa välineitä arkielämän valintojen tekemiseen. Opinnot ohjaavat ottamaan vastuuta terveydestä, ihmissuhteista ja taloudesta sekä lähiympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta muuttuvissa tilanteissa. Tavoitteena on kotitalouden perustaitojen vahvistaminen. Opiskelun keskeisenä painotuksena on sekä itsenäisen työskentelyn taitojen kartuttaminen että yhteisöllisyyteen kasvaminen. Oppilaan taidot suunnitella, toimia sekä tehdä päätöksiä ja arvopohdintoja kehittyvät. Ruokarumba rullaamaan Syvennetään ruoanvalmistuksen ja leivonnan tietoja ja taitoja. Syvennetään ruoka-aineiden tuntemusta. Harjoitetaan ateriasuunnittelun taitoja. Valmistetaan ateriakokonaisuuksia ja leivonnaisia arkeen ja juhlaan. Säilötään sesonkituotteita. Tutustutaan ruokavalmisteisiin kiireisen kokin apuna. Laatua lautasella Pohditaan ruoka-aineiden valintaan vaikuttavia tekijöitä. Seurataan ruokamaailman trendejä ja pohditaan ruoan valintaan vaikuttavia ajankohtaisia ilmiöitä. 10

11 Hankitaan tietoa ruoan turvallisuudesta, luomu-, lähi- ja kausiruoasta sekä funktionaalisista elintarvikkeista. Erityinen ruokailija Tutustutaan erityisruokavalioihin. Valmistetaan erityisruokavalioille sopivia ruokia ja leivonnaisia. Makumatkalla Suomessa Pohditaan mistä ruokakulttuuri syntyy. Tarkastellaan suomalaisen ruokakulttuurin erityispiirteitä ja perinteitä. Arkea riittää aina nyt juhlitaan Harjoitellaan pöytätapoja ja tarjoilua. Tutustutaan kalenterivuoden ja elämänkaaren juhlatapoihin. Perehdytään juhlan suunnitteluun, valmisteluun ja toteuttamiseen. Järjestetään juhlia, esimerkiksi rippijuhla. Kestävän tulevaisuuden silmälasit Tarkastellaan kulutustottumuksia ympäristön näkökulmasta. Toimitaan energiaa, vettä ja materiaaleja säästäen. Huolehditaan omasta työympäristöstä. Luodaan välittämisen ilmapiiriä. Oman elämän talousjohtajaksi Pohditaan rahankäytön rajallisuuksia ja valitsijan velvollisuuksia. Tutustutaan kuluttajan velvollisuuksiin ja oikeuksiin. Mietitään kannattaako ostaa vai tehdä itse. 9. luokka Tavoite Kotitalous tarjoaa välineitä arkielämän valintojen tekemiseen. Opinnot ohjaavat ottamaan vastuuta terveydestä, ihmissuhteista ja taloudesta sekä lähiympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta muuttuvissa tilanteissa. Tavoitteena on kotitalouden taitojen syventäminen ja soveltaminen. Opiskelun keskeisenä painotuksena on yksilöllisen luovuuden ja työskentelyn tuottavuuden kehittäminen. Oppilaan kyky ymmärtää asiayhteyksiä johtaa voimaantumiseen ja innostaa oman työn kehittämiseen. Ruokarumba rullaamaan Sovelletaan ruoanvalmistuksen ja leivonnan tietoja ja taitoja. Laajennetaan ruoka-aineiden tuntemusta erikoistuotteisiin. Suunnitellaan ja toteutetaan ateriakokonaisuuksia ja leivonnaisia arkeen ja juhlaan. Säilötään sesonkituotteita. Hyödynnetään erilaisia ruokavalmisteita kiireisen kokin apuna. 11

12 Laatua lautasella Pohditaan ruoka-aineiden valintaan vaikuttavia tekijöitä. Seurataan ruokamaailman trendejä ja pohditaan ruoan valintaan vaikuttavia ajankohtaisia ilmiöitä. Hankitaan elämyksiä tuttua ja tavallista kehittäen ja soveltaen. Erityinen ruokailija Tutustutaan elämäntaparuokavalioihin. Valmistetaan erilaisille ruokavalioille sopivia ruokia ja leivonnaisia Ruokaelämyksiä kotoa ja kaukomailta Kokataan turvallista Suomesta ja etsitään erilaista Euroopasta. Tutustutaan eri maanosien ruokakulttuureihin ja valmistetaan niille tyypillisiä aterioita. Arkea riittää aina juhlaa tehdään Harjoitellaan juhlatapoja ja -tarjoilua. Perehdytään elämänkaaren ja kalenterivuoden juhlaperinteisiin. Suunnitellaan, valmistellaan ja toteutetaan juhlia mm. lastenkutsut. Pohditaan kodin viihtyisyyden merkitystä ja lisäämistä. Harjoitellaan kukkien asettelun perusteita ja ruukkukasvien hoitoa. Kestävän tulevaisuuden silmälasit Harjoitellaan toimimaan harkitsevina kuluttajina. Toimitaan energiaa, vettä ja materiaaleja säästäen. Huolehditaan kotitalouden toimintaympäristöstä. Luodaan välittämisen ilmapiiriä. Oman elämän talousjohtajaksi Pohditaan kuluttajan velvollisuuksia ja oikeuksia. Suunnitellaan hankintoja ja käydään ostoksilla mm. ateriabudjetin puitteissa Pohditaan mitä eläminen maksaa - aika on rahaa, ostanko vai teenkö itse. Askel aikuisuuteen Tarkastellaan itsenäisesti asuvan nuoren kokonaisvastuuta. Pohditaan arkielämää erilaisissa perheissä. Kotitaloudessa yhdistyy ilmiöiden teoreettinen ja käytännöllinen hallinta, jonka vuoksi jatkuva arviointi on keskeinen menetelmä. perustuu myös kirjallisiin tuotoksiin, näyttökokeisiin sekä ryhmä- ja itsearviointiin. Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8: Oppilas osoittaa keskimäärin kurssin arviointikriteerien edellyttämää osaamista Käytännön toimintataidot Oppilas työskentelee vastuullisesti yksin ja ryhmässä toimii annettujen ohjeiden mukaan ja osaa jossain määrin soveltaa taitojaan 12

13 tekee perusteltuja valintoja tiedostaa ajankäytön ja voimavarojen rajallisuuden. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot Oppilas toimii ryhmässä myönteisesti ja neuvotellen noudattaa hyviä käytös- ja ruokailutapoja. Tiedonhankinta- ja käsittelytaidot Oppilas osaa itsenäisesti hankkia tietoa ja tulkita sitä tietää kokonaisuuksia kaikilta kotitalouden sisältöalueilta. KOTITALOUDEN LYHYTKURSSIT 8.lk JP = JAUHOPEUKALOT Tavoite Tavoitteena on kotitalouden taitojen kehittäminen ja soveltaminen leivontatehtäviin. Opiskelun keskeisenä painotuksena on onnistumisen ja tuottamisen ilo sekä esteettisyyden huomioiminen. Leivonnan ulottuvuudet Hyödynnetään monipuolisesti leivonnan teknologiaa. Integroidaan eri oppiaineiden tietoa leivontaan mm. mittaamisen matematiikkaa ja kohotusaineiden kemiaa, biologiaa ja fysiikkaa. Vertaillaan ja arvioidaan erilaisia sovelluksia. Pohditaan voimavarojen merkitystä, esimerkiksi leivonko itse vai ostanko valmiina. Leivonnan perustaidot Omaksutaan hygieeniset työskentelytavat. Opitaan valitsemaan oikeat valmistustavat ja -välineet. Opitaan uunissa kypsentämisen perusteet. Tunnistetaan onnistuneen leivonnaisen ominaisuudet ja onnistumisen edellytykset. Leivonnaiset taikinatyypeittäin toteutettuna ovat kohottamattomat pikaleivonnaiset hiivataikinaleivonnaiset munavaahtoleivonnaiset murotaikinaleivonnaiset voitaikinaleivonnaiset erikoistaikinat. 13

14 Jauhopeukaloissa syntyy suolaista ja makeaa arkista ja juhlavaa kalenterivuoden leivonnaisia kekristä kesään omaa suunnittelua ja ohjeiden kehittelyä erityisruokavalioleivonnaisia. perustuu tuntityöskentelyyn, näyttökokeisiin sekä ryhmä- ja itsearviointiin. 9.lk KK = KOKKIKURSSI Tavoite Tavoitteena on kotitalouden taitojen kehittäminen ja tulosvastuun, omatoimisuuden ja tuottavuuden lisääminen. Opiskelun keskeisenä painotuksena on suunnittelu- ja organisointitaidon lisääminen ja sekä yksilöllisen luovuuden kehittäminen. Oppilaan kyky hallita muuttuvia tilanteita ja oman työn suunnittelua lisääntyy. Ruoanvalmistuksen tekniikoista rutiineja, ideoista luovuutta Kehitetään monipuolisesti ruoanvalmistuksen ja leivonnan tietoja ja taitoja. Kokeillaan ja vertaillaan erilaisia sovelluksia. Kehitetään yrittäjyyttä oman kodin jäsenten hyväksi Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan kotitalousalan erikoisosaajan työhön (työnäytökset, messut yms.). perustuu tuntityöskentelyyn ja -näyttöön sekä ryhmä- ja itsearviointiin. Hyväksytyn suorituksen kriteerit (kotitalouden lyhytkurssit): Oppilas pyrkii tavoitteiden saavuttamiseen ja osoittaa tavoitteiden mukaista kehittymistä. KUV = KUVATAIDE Tavoite Syvennetään 7. luokan perusopintoja kuvataiteen eri osa-alueilla kuten kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu, taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen, ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu, sekä media ja kuvaviestintä. Kursseilla opitaan kuvan tekemisen taitoja sekä tutustutaan monipuolisesti eri tekniikoihin, työvälineisiin ja materiaaleihin. 14

15 Tavoitteena on tukea oppilaan persoonallista ilmaisua ja suhdetta kuvataiteeseen siten, että oppilas oppii kuvallisesti ilmaisemaan omia ajatuksiaan, tunteitaan ja mielikuvia. Opiskelussa korostuvat prosessinomaisuus ja teemallisuus sekä oppiaineen sisäinen integraatio. 8.lk harjoitellaan ja syvennetään monipuolisesti piirtäen, maalaten, muovaillen kuvan tekemisen taitoja ja tietoja tutustutaan grafiikan eri menetelmiin graafinen suunnittelu: typografian ja taiton perusteita, pakkaukset, logot, julisteet muotoilu, esineet ja kolmiulotteinen rakentaminen kuvitetaan satu, tarina tai runo Suomen taidehistoriaan tutustuminen kuvallisin keinoin museo- ja näyttelyvierailut 9.lk yhteisen taidenäyttelyn ideointi ja toteutus on kurssin päätavoite omien havaintojen, ajatusten ja mielikuvien ilmaiseminen kuvallisin keinoin: piirustus, maalaus, kolmiulotteinen muovailu ja grafiikka taidekuvien tarkastelua tekemällä omia kuvia ja keskustelemalla kuvista mediakasvatus: kuvitus, sarjakuva, valokuva, logot (9.lk huppari), julisteet muotoiluprosessiin tutustuminen: esineet, esineiden suunnittelu ja tuunaus taiteen historiaan tutustumista kuvallisin keinoin vapaavalintainen lopputyö, johon sisältyy kirjallinen osio museo- ja näyttelyvierailut Kuvataiteen arviointi on pitkäkestoista ja vuorovaikutteista. Arvioinnin tulee antaa tietoa opiskelijan edistymisestä ja samalla kannustaa häntä ilmaisemaan itseään rohkeasti luottaen omaan kuvalliseen ilmaisuunsa. Kuvataideopetuksen tulee kehittää opiskelijan itsearviointitaitoja. Arvioinnin kohteina ovat työprosessit, työskentelyn tulokset, sisällölliset, ilmaisulliset ja tekniset taidot ja kyky soveltaa teoriatietoa omassa ilmaisussaan. Kuvataidekurssien arvioinnissa otetaan huomioon kuvalliset ja kirjalliset yksilö- ja ryhmätehtävät, luonnokset, itsenäisesti suoritettavat tehtävät ja yleinen aktiivisuus. Kuvataiteen kurssit arvioidaan numeroarvioinnilla. Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8: Oppilas osaa ilmaista itseään kuvallisin keinoin tehtävän edellyttämillä välineillä tai medioilla osaa käyttää työvälineitä ja materiaaleja niille luonteenomaisilla tavoilla ja osaa useimmiten ottaa huomioon materiaalin ja tekniikan mahdollisuudet kykenee usein työskentelemään ja tekemään kokeiluja oman ideansa pohjalta 15

16 osaa selostaa kuvan tekemisen prosessia luonnoksista valmiisiin töihin ja osaa taltioida työskentelyprosessiaan osaa havainnoida ja arvioida omaa oppimistaan ja hyödyntää muilta saatua palautetta omassa työskentelyssään pystyy tehtävän mukaisesti sekä itsenäiseen työskentelyyn että vuorovaikutteiseen yhteistyöhön muiden kanssa. KUVATAITEEN LYHYTKURSSIT 8.lk PIMA = PIIRUSTUS JA MAALAUS monipuolista ja kokeilevaa työskentelyä piirtäen ja maalaten tutustutaan taidemaalauksen (öljy, akryyli, akvarelli) erilaisiin ilmaisukeinoihin ja tekniikoihin harjoitellaan erilaisten piirtimien käyttöä (lyijykynä, hiili, pastelliliitu, värikynät) ja piirtämisen tekniikoita tutustutaan lyhyesti nykytaiteen ja taidehistorian tyylisuuntiin kuvallisin keinoin tehdään maalauksia erilaisiin kohteisiin ja esineisiin (ovet, tuolit, T-paidat, kengät) suurennetaan sarjakuvia museo- ja näyttelyvierailut 9.lk MS = MUOTOILU JA SOVELTAVA TAIDE monipuolista ja kokeilevaa työskentelyä eri materiaaleilla: savi, kipsi, muovailuvaha, massat painotus kolmiulotteisessa työskentelyssä: pienoismallit, korut, kranssit pakkaus-suunnittelu muotoiluprosessiin tutustumista: esineet/tuotteet suunnitteluprosessi ja tuunaus museo- ja näyttelyvierailut tila- tai ympäristötaideteoksen toteutus Kuvataiteen arviointi on pitkäkestoista ja vuorovaikutteista. Arvioinnin tulee antaa tietoa opiskelijan edistymisestä ja samalla kannustaa häntä ilmaisemaan itseään rohkeasti luottaen omaan kuvalliseen ilmaisuunsa. Kuvataideopetuksen tulee kehittää opiskelijan itsearviointitaitoja. Arvioinnin kohteina ovat työprosessit, työskentelyn tulokset. sisällölliset, ilmaisulliset ja tekniset taidot ja kyky soveltaa teoriatietoa omassa ilmaisussaan. Kuvataidekurssien arvioinnissa otetaan huomioon kuvalliset ja kirjalliset yksilö- ja ryhmätehtävät, luonnokset, itsenäisesti suoritettavat tehtävät ja yleinen aktiivisuus. Kuvataiteen lyhytkurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä. 16

17 Hyväksytyn suorituksen kriteerit: Oppilas sitoutuu tehtäviin ja pyrkii uutta oppien tekemään tuotoksensa valmiiksi suunnitellussa aikataulussa. Ryhmän jäsenenä toimittaessa jokainen tekee sovitun osuuden ja kantaa vastuuta koko ryhmän tuotoksen valmistumisesta. Arvioinnissa painotetaan innostunutta ja ahkeraa otetta tehtäviin sekä hyvää työmoraalia. LI/E = ERIKOISLIIKUNTA Erikoisliikuntaa voi valita joko 8. luokan kurssit tai 9. luokan kurssin tai kaikki kurssit. 8. lk Tavoitteet Oppilaat voivat tutustua sellaisiin liikuntalajeihin, jotka eivät sisälly varsinaiseen liikunnan opetussuunnitelmaan. Lisäksi kurssi antaa mahdollisuuden harrastaa opetussuunnitelmaan liittyviä liikuntalajeja laajemmin kuin normaaleilla tunneilla on mahdollista. Oppilaat tutustuvat myös eri alueiden liikuntamahdollisuuksiin ja koulun omaan kuntosaliin. Lajivalinta perustuu pitkälti oppilaiden kiinnostukseen tai harrastuneisuuteen. Lajit voivat vaihdella vuosittain. 1-2 oppituntia lukuvuodessa voidaan pitää kouluajan ulkopuolella iltaisin, jolloin vanhemmat vastaavat kuljetuksista ja mahdollisista kuljetuskustannuksista. Niissä lajeissa, joissa joudutaan vuokraamaan koulun ulkopuolisia liikuntatiloja ja/tai - välineitä, vastaavat oppilaat osittain aiheutuneista kustannuksista. Jos kurssin edetessä ilmenee ongelmia rahoituksen tai kuljetuksen suhteen, oppilaan kurssi voidaan vaihtaa toiseen. Arvioinnissa painottuu aktiivisuus ja positiivinen asenne sekä toisen huomioon ottaminen. Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 (jos oppilaalla 2 tai 3 kurssia suoritettuna): Oppilas osoittaa halua ja kiinnostusta oppia ja kokea uusia asioita liikunnassa osallistuu tunneille asiallisesti ja säännöllisesti sekä varustautuu tunnin vaatimalla tavalla huomioi oppilastoverit tunneilla. 17

18 Hyväksytyn suorituksen kriteerit (jos oppilaalla ainoastaan 9. luokan kurssi): Oppilas osallistuu tunneille ottaa tunneille vaadittavat liikuntavarusteet mukaansa osoittaa jonkin verran kiinnostusta uusia lajeja kohtaan. LI/P = PALLOILU Palloilua voi valita joko 8. luokan kurssit tai 9. luokan kurssit tai kaikki kurssit. Kurssi on tarkoitettu sekä tytöille että pojille. 8.lk Tavoitteet Kurssin tavoitteena on syventää oppilaiden perustaitoja ja -tietoja lajeissa, jotka ovat olleet mukana pakollisissa kursseissa. Lisaksi kurssilla on tavoitteena tutustuttaa oppilaat sellaisiin palloilulajeihin, jotka eivät kuulu pakollisten kurssien ohjelmaan. Kurssin jälkeen oppilaat hallitsevat lajien pistelaskun ja osittain tuomaritehtävät. peruspelitaitojen kertaus pelitaitojen kehittäminen yhteispelin merkityksen ymmärtäminen joukkuepelissä pistelasku ja osittain tuomaritehtävät harvinaisemmat lajit Kurssiin sisältyvät seuraavat pelit: koripallo, lentopallo, jalkapallo, sisäjalkapallo, jääpelit, heittopallopeli, vesikoripallo ja lippupallo (vrt. amerikkalainen jalkapallo). Lajien tuntimäärä vaihtelee tarpeen mukaan. 9.lk Tavoitteet Kurssin tavoitteena on syventää oppilaiden perustaitoja ja - tietoja lajeissa, jotka ovat olleet mukana jo pakollisissa kursseissa. Kurssin jälkeen oppilaat suoriutuvat pistelaskusta ja osittain tuomarintehtävistä. peruspelitaitojen kertaus pelitaitojen kehittäminen yhteispelin merkityksen ymmärtäminen joukkuepelissä pelien pistelasku ja osittain tuomarintehtävät tutustuminen harvinaisempiin lajeihin Kurssiin sisältyvät seuraavat pelit: pesäpallo, jääkiekko, jääpallo, salibandy (sähly), sulkapallo, pöytätennis (pingis), squash, tennis ja golf. Lajien tuntimäärä vaihtelee tarpeen mukaan. 18

19 Niissä lajeissa, joissa joudutaan vuokraamaan koulun ulkopuolisia liikuntatiloja ja/tai - välineitä, vastaavat oppilaat osittain aiheutuneista kustannuksista. Arvioinnissa fyysinen kunto ja motorinen taitavuus ovat peruselementtejä, varsinkin uusiin lajeihin tutustuttaessa. Voidaan kuitenkin olettaa, että useilla oppilailla perustaidot ovat jo kunnossa, joten harrastuneisuus, aktiivisuus ja positiivinen käyttäytyminen ovat vielä merkittävämpiä asioita arviointiprosessissa. Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8: Oppilas osoittaa halukkuutta oppia uusia tekniikoita ja taktiikoita yleisimmistä pallopeleistä hallitsee yleisimpien pallopelien perustekniikan kohtuullisen hyvin osaa myös joitakin erikoistekniikoita yleisimmissä pallopeleissä toimii aktiivisesti eri tilanteissa ja huomioi kanssapelaajat ymmärtää peruspelitaktiikan yleisimmissä pallopeleissä osaa yleisimpien pallopelien tuomaritoiminnan ja pistelaskun osaa toimia yleisimmissä pallopeleissä tuomaritehtävissä (aputuomarina) ymmärtää fair play -hengen merkityksen pallopeleissä. LI/SP = SPORTTIKURSSI Tavoite Valinnaisen liikunnan puitteissa syvennetään tietoja ja taitoja jo tutuissa lajeissa sekä tutustutaan uusiin liikuntalajeihin. Kurssilla on tarkoitus tutustua ja pelata sellaisia liikuntalajeja, joita oppilaan on myös helppo harrastaa vapaa-aikanaan. Kurssin sisältö määräytyy vuosittain tarkemmin oppilaiden kiinnostuksen mukaan. Kurssilla perehdytään mm. kuntosaliharjoitteluun. Oppilaiden kiinnostuksen mukaan pelataan myös joukkuepelejä, kuten pesäpallo, jalkapallo, sähly, ultimate, ringette, jääkiekko jne. Liikunta tapahtuu sekä sisällä että ulkona ryhmissä/yksin. Arvioinnissa painottuu oppilaan yritteliäisyys oppitunneilla. Oppilaan arvioinnissa otetaan myös huomioon heidän erilaiset liikuntataustansa. Oppilaita kannustetaan itsearviointiin. Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8: Oppilas osoittaa kiinnostusta oppia uusia tekniikoita ja lajeja toimii positiivisesti aktiivisena eri tilanteissa ja huomioi kanssapelaajat ymmärtää peruspelitekniikat ja säännöt eri liikuntalajeissa osaa/ymmärtää yleisimpien joukkuepelien tuomaritoiminnan ja pistelaskun 19

20 ymmärtää fair play- hengen merkityksen urheilussa pukeutuu tunneille asianmukaisin varustein. LIIKUNNAN LYHYTKURSSIT LI/E = ERIKOISLIIKUNTA 9. lk ja arviointi (katso s. 17) LI/T = TANSSIKURSSI 9.lk Tavoitteet Tutustuttaa oppilaat tanssin peruselementteihin (keho, liike, musiikki, tila, ryhmä). Antaa oppilaille tietoa tanssilajeista ja perehdyttää heitä tanssitekniikoihin, jolloin heillä on helpompi hakeutua harrastamaan kyseistä tanssia. Tutustuttaa omaan kehoon ja ilmaisuun sen kautta. Tutustuttaa tanssin historiaan ja kulttuuriperinteisiin. erilaiset tanssilajit kehon käytön opettelu omien pienten koreografioiden tekeminen esitysten katselu Arvioinnin pohjana on harrastuneisuus, uuden oppiminen, idearikkaus ja ryhmässä toimiminen. Hyväksytyn suorituksen kriteerit: Oppilas osaa liikkua musiikin mukana osaa perustekniikat eri tanssilajeista pukeutuu asiallisesti tunnille työskentelee ryhmässä. 20

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Simon kunnan perusopetus Simon koulu Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Hyväksytty 28.1.2010 Sisällysluettelo I. VALINNAISAINEET VUOSILUOKILLE 8-9... 3 1.1. VALINNAINEN KIELI... 3 1.1.1.

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13 SISÄLLYSLUETTELO Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2 Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6 Matematiikan valinnaiskurssi 12 Fysiikan valinnaiskurssi 13 Kemian valinnaiskurssi 14 Historian ja

Lisätiedot

HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS. 7-luokkalaisille 2015

HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS. 7-luokkalaisille 2015 HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 7-luokkalaisille 2015 Havainnekuva Huhtasuon uudesta koulukeskuksesta. Lähde: YIT. Huhtaharjun koulu Voionmaankatu 18 40700 JYVÄSKYLÄ Puh. (014) 266 4650

Lisätiedot

1. OPETUSSUUNNITELMA... 2 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN KOKEMÄELLÄ... 2 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 2.

1. OPETUSSUUNNITELMA... 2 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN KOKEMÄELLÄ... 2 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 2. 1. OPETUSSUUNNITELMA... 2 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN KOKEMÄELLÄ... 2 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 2 2.2 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ... 2 2.3 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN 1-9 LUOKKIEN OPETUS- SUUNNITELMA

SODANKYLÄN KUNNAN 1-9 LUOKKIEN OPETUS- SUUNNITELMA SODANKYLÄN KUNNAN 1-9 LUOKKIEN OPETUS- SUUNNITELMA Hyväksytty: Sivistysltk 08.06.2011 64 Voimaantulo: 01.08.2011 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 4 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Valinnaisaineet 2015-2017

Valinnaisaineet 2015-2017 Tupoksen yhtenäiskoulu Valinnaisaineet 2015-2017 Limingan perusopetus SISÄLTÖ LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAT... 3 SEITSEMÄNNELLÄ LUOKALLA

Lisätiedot

Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma

Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma Vahvistettu kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa.. 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 2. Arvoperusta ja toiminta-ajatus...5

Lisätiedot

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4 YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4 A-kieli 2 3 3 B-kieli 2 2 2 Matematiikka 3 3 4 Biologia ja maantieto 2 2 3 Fysiikka ja kemia 2 3 2 Terveystieto 1 1 1 Uskonto/elämänkatsomustieto

Lisätiedot

Ikkalan koulun ops 2005

Ikkalan koulun ops 2005 PDF-XChange w w w.m m pro.fi Vahvista napsauttamalla "OSTA" PDF-XChange w w w.m m pro.fi Vahvista napsauttamalla "OSTA" Ikkalan koulun ops 2005 Sisällysluettelo Johdanto 1 Arvot ja toiminta-ajatus 2 Yleiset

Lisätiedot

9-LUOKAN VALINNAISAINEET

9-LUOKAN VALINNAISAINEET Rajamäen yläaste 9-LUOKAN VALINNAISAINEET Oppilaalle tarjotaan sekä pitkiä että lyhyitä valinnaisaineita. Pitkät valinnaisaineet jatkuvat 8- luokalla aloitetuista. Lyhyet valinnaisaineet ovat yhden kurssin

Lisätiedot

1 Hausjärven lukion opinto-opas

1 Hausjärven lukion opinto-opas 1 Hausjärven lukion opinto-opas YLEISTÄ... 3 OPPIMISKÄSITYS... 3 OPISKELUYMPÄRISTÖ JA -MENETELMÄT... 3 TOIMINTAKULTTUURI... 3 OPINTOJEN RAKENNE JA ITSENÄISEN OPISKELUN PERIAATTEET... 4 OPINTOSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015

Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015 Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015 Merkitse valinnat numeroilla 1-4 (1=mieluisin, 2=toiseksi mieluisin jne, yhteensä 8 tuntia. Merkitse varavalinnat rastilla

Lisätiedot

Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan

Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan 3.3. Toimintakulttuuri Johtaminen ja yhteisöllisyys Koko työyhteisö osallistuu kasvatustyöhön. Oppilaiden tulee ymmärtää, että jokainen

Lisätiedot

7.3 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain. 7.3.1 Äidinkieli ja kirjallisuus

7.3 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain. 7.3.1 Äidinkieli ja kirjallisuus 7.3 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain 68 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain eri oppiaineissa ovat oppilaan arvioinnin perusta kullakin vuosiluokalla. Opetus on mahdollista

Lisätiedot

1-2 LUOKKIEN (ALKUOPETUKSEN) OPETUSSUUNNITELMA

1-2 LUOKKIEN (ALKUOPETUKSEN) OPETUSSUUNNITELMA 1-2 LUOKKIEN (ALKUOPETUKSEN) OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS PERUSOPETUKSEN ARVOT PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ KASVATUKSEN JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT EHEYTTÄMINEN

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelma Tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokilla 3-9

Perusopetuksen opetussuunnitelma Tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokilla 3-9 Perusopetuksen opetussuunnitelma Tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokilla 3-9 Hyväksytty opetuslautakunnassa 7.8.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 ARVOT JA TOIMINTA-AJATUS... 5 2 YLEISET KASVATUKSEN JA OPETUKSEN

Lisätiedot

Opas Kurssiesite 2003-2004. Kallaveden lukio Kuopio

Opas Kurssiesite 2003-2004. Kallaveden lukio Kuopio Opas Kurssiesite 2003-2004 Kallaveden lukio Kuopio 2. painos Nimi: Ryhmä: Ryhmänohjaaja: KALLAVEDEN LUKIO Maaherrankatu 2 70100 KUOPIO Rehtori Leena Laukkanen 184522, 184040 050-5632095 Kanslia Koulusihteeri

Lisätiedot

2013-2014. OPS Perusaste

2013-2014. OPS Perusaste 2013-2014 OPS Perusaste Rovaniemen aikuislukio Perusasteopetus 2013-2014 1 OPS PERUSASTEEN OPETUSSUUNNITELMA 2013 2014 Maahanmuuttajataustaisille tarkoitettu iltaperuskoulu SISÄLTÖ MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016

Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016 Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016 Klikkaa oppiaineen nimeä ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ RUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN KIELI VIERAAT KIELET MATEMATIIKKA BIOLOGIA MAANTIEDE

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 1 ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 Sisältö YHTEYSTIEDOT... 3 TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ LUKUVUONNA 2015-2016... 3 LUKIO-OPINTOJEN SUORITTAMINEN... 4 Lukiokurssit ja opinnoissa eteneminen... 4 Kursseille ilmoittautuminen...

Lisätiedot

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SISÄLLYSLUETTELO Huom! Vaihtoehtoiset taideaineet esitellään pitkien valinnaisaineiden ilmaisutaidon, kuvataiteen

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 www.apollonyhteiskoulu.fi APOLLON YHTEISKOULUN KURSSIESITE 2014-2015 1. KOULUN YLEISIÄ OPISKELUJÄRJESTELYJÄ... 2 1.1. Opiskelujärjestelyt... 2 1.2. Opintojen

Lisätiedot

2.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 2.2 Arvoperusta 23(78.6(1727(877$0,1(1

2.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 2.2 Arvoperusta 23(78.6(1727(877$0,1(1 RLNROXHWWX Sipoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelma 2005 2 23(78668811,7(/0$1/$$7,0,1(1 /8.,2.28/878.6(17(+7b9b-$$5923(5867$ 2.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 2.2 Arvoperusta 23(78.6(1727(877$0,1(1

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 Koulutuslautakunta 15.6.2011, 87 Päivitetty osin; Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 9.10.2013, 76, 19.3.2014, 29 ja 32 1. SEINÄJOEN KOULUTOIMEN

Lisätiedot

AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2012

AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2012 Etunimi Sukunimi AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2012 Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle Määräykset ja ohjeet

Lisätiedot

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2008 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 4 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.

Lisätiedot

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 12.5.2005 (Luyljo 11) ja 29.6.2005 (Sivla 48) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 74 ja 75) Muutettu 10.2.2008 (Sivla 18) Muutettu 3.12.2009 (Sivla 117)

Lisätiedot