MAKSIKOE NRO 1 / 2013 Vastausarkki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAKSIKOE NRO 1 / 2013 Vastausarkki"

Transkriptio

1 MAKSIKOE NRO 1 / 2013 Vastausarkki JOMA JOMA / LT LT LT / KT KT / MAT Arvostelu: Oikea vastaus: + 1 pistettä. Väärä vastaus: - 0,5 pistettä. Tyhjien vastausten määrää ei ole rajoitettu. Tee koe rauhallisessa paikassa. Lue koe huolellisesti lävitse ennen vastaamista. Koeajan lopulla valitse lopulliset vastauksesi. Voit käyttää kokeeseen neljä tuntia. Tarkista kokeen jälkeen vastauksesi ratkaisuista kunkin tehtävän osalta, ja vertaa ratkaisua kirjaan. Se on opettavaista!

2 Maksikoe nro 1 / 2013 Puusa / Reijonen / Juuti / Laukkanen AKATEMIASTA MARKKINAPAIKALLE 1. Mikä seuraavista ei kuulu aineetonta pääomaa koskevaan jaotteluun? 1. Rakenteellinen pääoma. 2. Kognitiivinen pääoma. 3. Suhdepääoma. 4. Inhimillinen pääoma. 3. Seuraavat väitteet liittyvät organisaation identiteettiin. Mikä niistä on väärin? 1. Eräs organisaatioidentiteettiä kuvaava peruselementti on Dowlingin mukaan kirjasinlaji. Maksikoe1 (1) 2. Identiteetin sisäinen taso liittyy organisaatiotutkimuksen kentässä muun muassa organisaation strategiaan. 3. Tutkimusten mukaan imagolla on merkittävä rooli sen kannalta, miten hyvin yritys selviytyy erilaisissa muutostilanteissa. 4. Kirjassa esitetään näkemys, jonka mukaan organisaatioon voi rakentua useita, keskenään jopa ristiriitaisia identiteettejä. 2. Kun tarkastellaan henkilöstöjohtamista, niin voidaan todeta: 1. Henkilöstöjohtamisen kehittäminen on edennyt hyppäyksellisesti. 2. Henkilöstöhallinto on ollut pääosin strategista hallinnollista toimintaa. 3. Kirjan näkemyksen mukaan henkilöstöpoliittisilla periaatteilla ei ole ollut selkeää yhteyttä organisaation strategiaan. 4. Osiot 1 ja 3 ovat oikein. 4. Kun tarkastellaan kirjassa esiteltyjä palveluihin liittyviä kuiluja, niin voidaan todeta, 1. että ellei palvelua tuoteta asetettujen laatuvaatimusten mukaan, syntyy palvelun toimituksen kuilu. 2. että koetun palvelun laadun kuilu johtuu esimerkiksi jostakin kuilusta että palvelun koettuun laatuun vaikuttaa sekä toiminnallinen että tekninen laatu. 4. Kaikki edelliset väitteet ovat oikein.

3 5. Oheisena on esitetty muutamia, johtamisen ja hallinnon klassisia koulukuntia koskevia väitteitä. Mikä niistä on väärin? 1. Frederik Taylorin mukaan ihmisiä ohjaavat pelkästään taloudelliset motiivit. 2. Henry Fayol jaotteli organisaation toiminnot kuuteen eri ryhmään. 3. Kun organisaation valtasuhteet tulevat näkyviksi, tämä vähentää Gouldnerin mukaan organisaatiossa olevien toimijoiden välisiä jännitteitä. 7. Seuraavat väitteet koskevat kuluttajakäyttäytymistä ja B2B-käyttäytymistä. Mikä niistä on epätosi? Maksikoe1 (2) 1. Kuluttajan ostopäätösprosessi ei ala tarpeen tunnistamisesta. 2. Niin sanotut konatiiviset asenteet liittyvät ihmisten käyttäytymiseen. 3. Yritysmarkkinoilla lopullisen ostopäätöksen tekee päättäjä. 4. Maslow n tarvehierarkiassa on ylimmällä tasolla itsensä toteuttaminen. 4. Klassisissa näkemyksissä tutkimuksen keskiössä pidettiin organisaation rakenteellisia seikkoja. 8. Kun tarkastellaan markkinointiajattelun kehitystä, niin voidaan todeta: 6. Markkinointiviestinnän perustoimintoihin ei lueta 1. menekinedistämistä. 2. b2b-markkinointia. 3. tiedotustoimintaa. 4. suhdetoimintaa. 1. Tuotantolähtöistä vaihetta seurasi tuotelähtöinen vaihe. 2. Markkinointia päätöksenteon osana alettiin tarkastella jo 1970-luvulla. 3. Myyntisuuntaisuutta seurasi markkinointiajattelun kehityksessä asiakassuuntaisuus. 4. Kirjassa esitetään näkemys, jonka mukaan markkinoinnin katsotaan tieteenä syntyneen viime vuosisadan puolivälissä.

4 9. Adhocratia 1. ei sisällä kovinkaan monta johtotasoa. 2. merkitsee sellaista organisaatiomallia, jossa suunnittelu ja toteutus on eriytetty. 3. on toiselta nimeltään epämuodollinen organisaatio. 4. on organisointimuoto, missä johtaminen perustuu motivaatioon ja osaamiseen. 12. Kontingenssiteorioissa ovat huomion kohteena 1. organisaation rakenteelliset piirteet. 2. organisaation vuorovaikutussuhteet muun muassa johdon ja alaisten välillä. 3. tilanteelliset tekijät. Maksikoe1 (3) 4. Kaikki edelliset näkemykset ovat virheellisiä. 10. PESTE-analyysissä monopolit viittaavat 1. sosiokulttuurisiin tekijöihin. 2. kilpailullisiin tekijöihin. 3. teknologisiin tekijöihin. 4. poliittisiin tai lainsäädännöllisiin tekijöihin. 11. Lehtisen mukaan asiakkuuden arvoa voidaan arvioida kolmen eri kriteerin pohjalta. Mikä seuraavista ei kuitenkaan kuulu näihin? 1. Aktuaalinen arvo. 2. Potentiaalinen arvo. 3. Evaluatiivinen arvo. 4. Faktuaalinen arvo. 13. Niin sanotussa palvelukolmiossa kärkinä ovat 1. o asiakkaat o johto o yritys 2. o tuote o asiakas o myyjä 3. o palvelu o asiakkaat o työntekijät 4. Mikään edellisistä vaihtoehdoista ei esitä palvelukolmion kärkiä.

5 Ikäheimo / Laitinen / Laitinen / Puttonen LASKENTATOIMI JA RAHOITUS 14. Kirjanpidon yleisten periaatteiden mukaisesti pätee: 1. Tulokirjauksessa vastakirjaus on monesti jonkin rahoitustilin kredit-puolella. 2. Rahoitustileillä rahan ja saatavan vähennykset merkitään raha- ja saatavatilin debet-puolelle. 3. Kirjanpitokirjat kuuluu säilyttää vähintään 10 vuoden ajan siitä, kun tilikausi on päättynyt. 4. Kirjassa mainitut yleisimmät liiketapahtumat ovat menot ja tulot. 16. Pakolliset varaukset 1. kohdistuvat nykyiseen tilikauteen. 2. voivat kohdistua tuleviin tilikausiin. 3. ovat usein muun muassa investointivarauksia. 4. Kaikki yllä olevat väittämät ovat epätosia. Maksikoe1 (4) 17. Suoritekohtaisessa kustannuslaskennassa ei päde: 15. Katetuottoanalyysissä 1. keskeinen tuotto- ja kustannustekijä on tuotteen kate. 2. katetuotto on toisinaan pienempi kuin tulos. 3. kriittinen piste saadaan jakamalla muuttuvat kustannukset myyntimäärällä. 4. kannattavuuskuviossa esitetty kokonaiskustannusten kuvaaja ei kulje origon kautta. 1. Tavoitekustannuslaskenta kattaa tuotteen koko arvoketjun. 2. Tavoitekustannus saadaan lisäämällä kilpailukykyiseen markkinahintaan yrityksen määrittelemä tavoitekate voittoa varten. 3. Keskeisenä tehtävänä on suoritekohtaisten kustannusten selvittäminen. 4. Elinkaaribudjetoinniksi voidaan nimittää toimintaa, jossa suunnitellaan etukäteen tuotteen kustannuksia ja tuottoja koko sen elinkaaren ajalta.

6 18. Toimintopohjaisessa kustannuslaskennassa 1. välilliset kustannukset kohdistetaan resurssikohdistimien perusteella toiminnoille. 2. edut ovat selvimmät silloin, kun yrityksen valmistamat tuotteet ovat keskenään erilaisia. 3. on se piirre, että se on käyttökelpoinen yrityksen toimintojen tehostamisessa havainnollisuutensa vuoksi. 4. Kaikki edelliset väitteet ovat oikein. 20. Kuinka moni seuraavista väitteistä on väärin? Maksikoe1 (5) A) Win-win-periaate liittyy kustannusjohtamiseen, jota tarkastellaan verkoston laajuisesti. B) Piilevät ympäristökustannukset eivät yleensä aiheudu siitä, että yritys joutuu noudattamaan tiettyjä normeja. C) Avointen kirjojen järjestelmä ei useinkaan onnistu, ja tähän on syynä tyypillisesti liian vähäinen luottamus. D) Useimmissa maissa on laitonta käyttää suosimisperiaatetta ympäristökustannuksia tarkasteltaessa. E) Kirjassa todetaan, että jos tuotteen kertyneen tuotannon keskimääräiset yksikkökustannukset pienenevät 60 % tuotannon määrän kaksinkertaistuessa, niin oppimisprosentti on 60 %. 1. Korkeintaan yksi. 2. Kaksi tai kolme. 3. Täsmälleen neljä. 4. Kaikki viisi. 19. Mikä seuraavista ei ole eräs rahoitusmarkkinoiden tehtävistä? 1. Informaation välittäminen. 2. Rahoitussopimusten likvidisyyden parantaminen. 3. Varojen allokointi yli- ja alijäämäisen sektorin välillä mahdollisimman tehokkaasti. 4. Kaikki edellä mainitut ovat rahoitusmarkkinoiden tehtäviä. 21. Tunnuslukuanalyysissä esitellään niin sanotut arvonmuodostajat. Mikä seuraavista ei kuitenkaan kuulu niihin? 1. Käytetty pääoma. 2. Pääoman kustannus. 3. Nettotulos. 4. Liikevaihto.

7 22. Kirjassa esitellään yritysjohdon suunnittelun, päätöksenteon ja valvonnan prosessia. Siinä on seitsemän vaihetta. Missä vaiheessa tapahtuu strategian valitseminen? 1. Toisessa vaiheessa. 2. Kolmannessa vaiheessa. 3. Neljännessä vaiheessa. 4. Viimeisessä vaiheessa. 25. Mikä seuraavista, katetuottoanalyysiä sekä hinnoittelua koskevista väitteistä ei pidä paikkaansa? Maksikoe1 (6) 1. Kun voittolisähinnoittelussa lasketaan yhteen tuotteen muuttuvat ja kiinteät yksikkökustannukset, saadaan MOKA. 2. Katetuottoanalyysi perustuu seitsemään yksinkertaistavaan periaatteeseen. 3. On havaittu, että mitä joustavammin kysyntä reagoi hintaan, sitä matalammat katteet kyseisen tuotteen markkinoilla yleensä ovat. 4. Ns. Amoroso-Robinsonin säännön avulla pyritään maksimoimaan tuotteesta saatava voitto. 23. Missä seuraavista tilanteista tarvitaan yrityksen korkokuluja? 1. Oman pääoman tuottoa laskettaessa. 2. Nettovelkaantumisastetta määritettäessä. 3. Sijoitetun pääoman tuottoa arvioitaessa. 4. Maksuvalmiutta selvitettäessä. 26. Tarkastellaan seuraavia väitteitä: A) Satunnaiset tuotot ja kulut ovat kertaluonteisia. B) Tilinpäätössiirrot voivat olla mm. poistoeron lisäyksiä. C) Poistot vaikuttavat menojäännöksen suuruuteen. D) Myyntituotot annetut alennukset arvonlisävero - muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot = liikevaihto. Kuinka moni edellä esitetyistä väitteistä on oikein? 24. Pakollisiin varauksiin eivät kuulu 1. muut pakolliset varaukset. 2. pääomavaraukset. 3. eläkevaraukset. 4. verovaraukset. 1. Kaikki neljä. 2. Kolme. 3. Kaksi. 4. Yksi tai ei yksikään.

8 Matti Pohjola TALOUSTIETEEN OPPIKIRJA 29. Mikä seuraavista väitteistä ei pidä paikkaansa? Maksikoe1 (7) 27. Mikä määrää inflaatiovauhdin kvantiteettiteorian mukaan? 1. Rahan tarjonnan kasvu. 2. Bruttokansantuotteen kasvu. 3. Korkotason lasku. 4. Rahan kiertonopeuden kasvu. 1. Hintojen kolme tehtävää ovat: o Hinnat määräävät tulonjakoa. o Hinnat toimivat kannustimena. o Hinnat välittävät tietoa. 2. Kun tuotteen hinta markkinoilla ylittää tasapainohinnan, on kyseessä liikakysyntä. 3. Jos hyödykkeet X ja Y ovat likipitäen samanlaisia, niiden välinen ristijousto on suuri. 4. Kysyntäsuoralla jouston itseisarvo on suuri tilanteessa, jossa hyödykkeen kysytty määrä on vähäinen, ja jossa hyödykkeen hinta on korkea. 28. Suhdannetyöttömyyttä syntyy yleensä 1. nousukauden kääntyessä laskukaudeksi. 2. työn kysynnän vaihtelujen takia. 3. kansainvälisten suhdanteiden siirtyessä maasta toiseen. 4. valuuttakurssien muutosten seurauksena. 30. Mitkä seuraavista ovat viitekorkoja, joilla pankit ovat valmiita lainaamaan rahaa toisilleen vakuudettomasti euromääräisillä rahamarkkinoilla? 1. Eurepo ja eonia. 2. Euribor ja eurepo. 3. Eurepo-korot. 4. Eonia ja euribor.

9 31. Mitkä seuraavista tekijöistä vaikuttavat ensisijaisesti työvoiman kysyntään? a. Työn rajatuottavuus. b. Vallitseva palkkataso. c. Työnteon rajakustannus. d. Kilpailutilanne markkinoilla. e. Yrityksen valmistamien tuotteiden myynti. f. Työntekijän koulutus. g. Palkkavaatimusten taso. 1. b, d ja e. 2. a, c ja f. 3. a ja e. 4. f ja g. 33. Seuraavat väitteet koskevat työllisyyttä ja työttömyyttä. Mikä näistä väitteistä ei pidä paikkaansa? Maksikoe1 (8) 1. Keynesiläisen näkemyksen mukaan työttömyyden syynä on se, ettei tavaroille ja palveluille ole riittävästi kysyntää. 2. Tutkimusten mukaan teknologinen kehitys on kasvattanut työttömyyttä. 3. Termi rakenteellinen työttömyys tarkoittaa samaa kuin luonnollinen työttömyys. 4. Työttömyysteorian mukaan täystyöllisyyttä ei koskaan saavuteta. 32. Mikä seuraavista ei ole rahapolitiikkaa? 1. Arvonlisäverokannan nostaminen. 2. Ohjauskoron laskeminen. 3. Kansantaloudessa liikkuvan rahan määrän sääntely. 4. Pankkien lainanantomahdollisuuksien kiristäminen.

10 Kallio/Korhonen/SaIo JOHDATUS KVAhITITATIIVISEEN AIIALYYSIIhI TALOUSTIETEISSÄ 3 4. Kirj assa esitellärin erilaisia todenneikciisyyskåisitteen tu lkintoj a. Mikä seuraavista ei. kuulu näihin? 1. Tilastollinentodennåiköisyys. 2. Objektiivinen todennåiköis1ys. 3. Subjektiivinen todennäkriislys. 4. Klassinen todennäköis1rys. 36. Käypä alue on oheisen kuvion mukainen. Kuinka moni pisteistä A : (6,2) B : (3,3) c- (4å,zh kuuluu käypäåin alueeseen? l. Kaikki kolme. 2. Kaksi. 3. Yksi. 4. Ei yksikään. Maksikoel (9) 35. Mikä seuraavista, funktiooppia koskevista väitteistä ei pidä paikkaansa? I. Ns. Neperin luku e saadaan lausekkeen (l + *1" raja-arvona, kun n 37. Kun yhtälö kp-b :! (q b, k 1. p : tfl"o ratkaistaan muuttujan p suhteen, saadaan Funktio Xk on aidosti våihenevåf kun x Funktio xjt on mäåiritelty vain arvoilla x z. p : (atltlu 3 p : tåltro 4. Funktion Ax raja-arvoon co, kun x jos 0< a 4.p:ö_,

11 38. Funktion f(x) - lnx2 (x > 0) derivaatta on 1. Zlx MaksikoeL (10) 2. LIx 3. /lnx 4. llqx) 39. Kuinka moni seuraavista funktioista onlineaarinen? a) Zxt 3 -?*zz 4 +5x3 b) +.4x2-ö*, c),2*3-+ *) '{e e 1. Kolmc 2. Kaksi 3. y]csi 4. Ei yksikään 40. Kbn erään tavaran hintaa nostettiin p Yo, niin sen myynti laski q Vo. Kuinka monta % myryntihrlo tällöin muuffui? r p-q-*oo (W z. P+q-#nn vö 3. p-q+#oo V") 4. I *(p-q)-pq (/o)

Mikäli kokeen jälkeen kävisi ilmi, että kysymykseen ei edellä todettu vastausohje

Mikäli kokeen jälkeen kävisi ilmi, että kysymykseen ei edellä todettu vastausohje KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA VALINTAKOE 2013 PISTEYTYS Koetyyppi Kokeessa on 42 tehtävää. Ne on ryhmitelty valintakoekirjoittain. Tehtävät 12-15 ovat oikein/väärin kysymyksiä. Tehtävät 1-11 ja

Lisätiedot

Maksikoe nro 6 / 2011

Maksikoe nro 6 / 2011 Maksikoe nro 6 / 2011 Tienari ja Meriläinen JOHTAMINEN JA ORGANISOINTI globaalissa taloudessa Huom: Tehtävät 1 4 on laadittu pääsykoekirjan pohjalta. 1. A. Kirjan mukaan valtasuhteita käsittelevässä CMS-tutkimuksessa

Lisätiedot

Valintakoe 2009 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA

Valintakoe 2009 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA Valintakoe 2009 Koetyyppi Kokeessa on 48 tehtävää. Ne on ryhmitelty valintakoekirjoittain. Tehtävien 25-32 osalta vastaus pohjautuu koekirjaan ja jaettuun aineistoon.

Lisätiedot

Puusa - Reijonen Juuti - Laukkanen: AKATEMIASTA MARKKINAPAIKALLE JOHTAMINEN JA MARKKINOINTI AIKANSA KUVINA

Puusa - Reijonen Juuti - Laukkanen: AKATEMIASTA MARKKINAPAIKALLE JOHTAMINEN JA MARKKINOINTI AIKANSA KUVINA 1 Hakijan kaikki nimet: Hakijan syntymäaika: OID-loppuosa (löytyy vastauslomakkeesta): Puusa - Reijonen Juuti - Laukkanen: AKATEMIASTA MARKKINAPAIKALLE JOHTAMINEN JA MARKKINOINTI AIKANSA KUVINA 1. Mikä

Lisätiedot

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS Kirjatiivistelmä LASKENTATOIMI JA RAHOITUS SUPER VALMENNUS s. 32 s. 33 s. 31 s. 34 s. 35 s. 13 s. 39 s. 41 s. 38 s. 37 s. 28 Ulkoinen laskentatoimi eli rahoituksen laskentatoimi tuottaa informaatiota erityisesti

Lisätiedot

A) ei sovellu pelikonsolimarkkinoiden muodostaman kokonaisuuden kilpailutilanteen analysointiin.

A) ei sovellu pelikonsolimarkkinoiden muodostaman kokonaisuuden kilpailutilanteen analysointiin. 1 Hakijan kaikki nimet: Hakijan syntymäaika: Hakijanumero (löytyy vastauslomakkeesta): Lindroos Lohivesi: ONNISTU STRATEGIASSA Kysymykset 1-8 perustuvat aineistoon. 1. Seuraavassa on esitetty kolme väittämää

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA. Valintakoe 2011

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA. Valintakoe 2011 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA Valintakoe 2011 Koetyyppi Kokeessa on 40 tehtävää. Ne on ryhmitelty valintakoekirjoittain. Tehtävien 1-10 osalta vastaus pohjautuu koekirjaan ja jaettuun aineistoon.

Lisätiedot

1. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa? 2. Mikä seuraavista tunteita koskevista väittämistä pitää paikkansa?

1. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa? 2. Mikä seuraavista tunteita koskevista väittämistä pitää paikkansa? 1 Hakijan kaikki nimet: Hakijan syntymäaika: Hakijanumero (löytyy vastauslomakkeesta): Lämsä Hautala: ORGANISAATIOKÄYTTÄYTYMISEN PERUSTEET 1. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa? 1. Positivismi

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA. Valintakoe 2010

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA. Valintakoe 2010 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA Valintakoe 2010 Koetyyppi Kokeessa on 40 tehtävää. Ne on ryhmitelty valintakoekirjoittain. Tehtävien 11 20 osalta vastaus pohjautuu koekirjaan ja jaettuun aineistoon.

Lisätiedot

Kauppakorkean pääsykoe 2012 / Ratkaisut

Kauppakorkean pääsykoe 2012 / Ratkaisut Kauppakorkean pääsykoe 01 / Ratkaisut Hallinto: 1. Osio / Tosi; Kirjassa todetaan, että syntymästään lähtien ihmiselle on tarjolla erilaisia diskursseissa ja käytännöissä rakentuvia toimijuuksia ja identiteettejä

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29

Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29 Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29 Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Esipuhe... iii 6 Markkinoiden tasapaino... 1 7 Markkinat ja hyvinvointi...

Lisätiedot

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Tiivistelmän johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 4 2 Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ

Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ Pro gradu -tutkielma Kauppatieteet / Laskentatoimi Syksy 2011 Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

1. Mikä seuraavista ryhmää koskevista väittämistä pitää paikkansa? 1. Viiteryhmä on ryhmä, jonka arvoihin ja tavoitteisiin henkilö ei halua sitoutua.

1. Mikä seuraavista ryhmää koskevista väittämistä pitää paikkansa? 1. Viiteryhmä on ryhmä, jonka arvoihin ja tavoitteisiin henkilö ei halua sitoutua. 1 Hakijan kaikki nimet: Hakijan syntymäaika: Hakijanumero (löytyy vastauslomakkeesta): Lämsä Hautala: ORGANISAATIOKÄYTTÄYTYMISEN PERUSTEET 1. Mikä seuraavista ryhmää koskevista väittämistä pitää paikkansa?

Lisätiedot

Harjoitustehtäviä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Harjoitustehtäviä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Harjoitustehtäviä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Tiivistelmän johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 4 2 Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Kauppakorkean pääsykoe 2015 / Ratkaisut

Kauppakorkean pääsykoe 2015 / Ratkaisut Kauppakorkean pääsykoe 2015 / Ratkaisut Johtaminen ja markkinointi: 1. / Ratk: Osiot 1, 2 ja 3 / Tosia (s.1 ja s. 1 sekä s. 2). Osio 4 / Epätosi; Ei, vaan klassisissa organisaatioteorioissa tutkimuksen

Lisätiedot

Pääsykoe 2004/Ratkaisut Hallinto

Pääsykoe 2004/Ratkaisut Hallinto Pääsykoe 2004/Ratkaisut Hallinto 1. Osio 1/Epätosi; Puppua (s.116-118). Osio 2/Epätosi; Arvoketjun määrittely ei vastaa siihen, mitä yrityksen kriittiset suoritukset ovat ja miten ne syntyvät (s.138).

Lisätiedot

TUOTERYHMÄKOHTAISEN KUSTANNUSLASKENNAN KEHITTÄMINEN HUOLTO-ORGANISAATIOSSA

TUOTERYHMÄKOHTAISEN KUSTANNUSLASKENNAN KEHITTÄMINEN HUOLTO-ORGANISAATIOSSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TUOTERYHMÄKOHTAISEN KUSTANNUSLASKENNAN KEHITTÄMINEN HUOLTO-ORGANISAATIOSSA Yrityksen laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Maaliskuu 2013 Ohjaaja: Petri Vehmanen Aki

Lisätiedot

Harjoitustehtävien vastaukset

Harjoitustehtävien vastaukset Harjoitustehtävien vastaukset Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2014 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2 3 Markkinatalouden rakenne... 7 4 Hyödykemarkkinat...

Lisätiedot

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2014 Tiivistelmän johdanto... iii 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2 3 Markkinatalouden

Lisätiedot

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT 1. Yrityksen sidosryhmät 1. Mitä tarkoittaa yrityksen sidosryhmä? Luettele niin monta sidosryhmää kuin muistat. 2. Ketkä käyttävät ylintä päätösvaltaa osakeyhtiössä?

Lisätiedot

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma Kevät

Lisätiedot

2. EU-maissa tilinpäätöstä koskevat määräykset perustuvat Euroopan yhteisöjen neljänteen ja kuudenteen yhtiöoikdeudelliseen direktiiviin.

2. EU-maissa tilinpäätöstä koskevat määräykset perustuvat Euroopan yhteisöjen neljänteen ja kuudenteen yhtiöoikdeudelliseen direktiiviin. 2014 LASKENTATOIMI JA RAHOITUS Sivunumeroinnissa on eroja kirjan eri painosten välillä. Väittämät 1. Tilinpäätös johdetaan kirjanpidosta. 2. EU-maissa tilinpäätöstä koskevat määräykset perustuvat Euroopan

Lisätiedot

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS KIRJATIIVISTELMÄ LASKENTATOIMI JA RAHOITUS SUPER V A L M E N N U S K U R S S I T K A U P P A K O R K E A A N VALMENNUS Tilinpäätös Kirjanpito TilinpäätöksenPlaatiminen TilinpäätöksenPsisältö Tuloslaskelma

Lisätiedot

OHJELMISTOJEN HINNOITTELU JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANSAINTAMALLIT SATAKUNTALAISISSA OHJELMISTOALAN YRITYKSISSÄ

OHJELMISTOJEN HINNOITTELU JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANSAINTAMALLIT SATAKUNTALAISISSA OHJELMISTOALAN YRITYKSISSÄ OHJELMISTOJEN HINNOITTELU JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANSAINTAMALLIT SATAKUNTALAISISSA OHJELMISTOALAN YRITYKSISSÄ Liiketaloustiede: Tietojärjestelmätieteen pro gradu tutkielma Laatija Tuomas Nevanranta 50222

Lisätiedot

Kuntasektorin toiminnanohjausjärjestelmäinvestointien arvonmääritys

Kuntasektorin toiminnanohjausjärjestelmäinvestointien arvonmääritys Tampereen yliopisto Taloustieteiden laitos TAMPEREEN Y L I O P I S T O Kuntasektorin toiminnanohjausjärjestelmäinvestointien arvonmääritys Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Syyskuu 2006 Ohjaaja: Markus

Lisätiedot

Korkojen aikarakenne ja suhdannevaihtelut

Korkojen aikarakenne ja suhdannevaihtelut Korkojen aikarakenne ja suhdannevaihtelut Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Johtamiskorkeakoulu Tampereen yliopisto Toukokuu 2012 Antti Mustonen TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Rullaava budjetointi kasvuyrityksessä - Case pieni "uuden talouden" yritys

Rullaava budjetointi kasvuyrityksessä - Case pieni uuden talouden yritys Rullaava budjetointi kasvuyrityksessä - Case pieni "uuden talouden" yritys Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Martti Lahtinen 2011 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu RULLAAVA

Lisätiedot

ENNAKKOHARJOITTELUTEHTÄVÄT 2010 LASKENTATOIMI

ENNAKKOHARJOITTELUTEHTÄVÄT 2010 LASKENTATOIMI ENNAKKOHARJOITTELUTEHTÄVÄT 2010 LASKENTATOIMI Ennakkoharjoittelutehtävät 2010 / Laskentatoimi (1) 1. Tilinpäätös 1) T / E : Kaikkien osakeyhtiöiden täytyy julkistaa tilinpäätöksensä. (s.13) 2) Tilinpäätöstä

Lisätiedot

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit Qualitative methods of demand forecasting for innovative products Kandidaatintyö

Lisätiedot