PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 1 PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ I YLEINEN OSA 1 Toimintasäännön tehtävä Hyv. ltk Toiminnan tarkoitus ja yleiset määräykset Toimintasäännössä määrätään johtosääntöjä täydentävästi perusturvan palvelualueen ja terveydenhuollon palvelualueen organisaatiosta, tehtävistä, esimiesasemassa olevien tehtävistä ja lautakunnan ratkaisuvallan delegoinnista viranhaltijoille. Toimintasääntö perustuu hallintosääntöön, palvelualueiden johtosääntöön ja toimivallasta henkilöstöasioissa annettuun johtosääntöön. Tällä toimintasäännöllä lautakunta siirtää edellä mainituissa johtosäännöissä lautakunnalle annettua toimivaltaa edelleen viranhaltijoille. Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet toteuttavat johtosääntöjen ja tämän toimintasäännön määrittämien tehtävien lisäksi kaupungin yhteistä strategiaa, talousarviota ja ohjelmia. Organisaation rakenne tukee asiakaslähtöistä ja prosesseihin perustuvaa toimintatapaa, jossa palveluiden järjestämisvastuu on palvelualuejohtajalla sekä asiakkuusjohtajilla ja tuottamisvastuu palvelupäällikköjen johtamilla yksiköillä. Palvelujen järjestämisvastuuseen kuuluu huolehtia, että palveluja on asiakkaiden saatavilla joko kaupungin itse tuottamana tai muilta tuottajilta hankittuna. Palvelujen tuottamisvastuuseen kuuluu, että tuottajayksikön vastuulla olevat palvelut tuotetaan asiakkaille joko omana työnä, yhteistyösopimuksin tai ostopalvelusopimuksella ulkoiselta palvelun tuottajalta. Perusturvan palvelualue vastaa kunnan tehtäväksi säädetyistä vanhusten palveluista, vammaispalveluista, kehitysvammaisten palveluista, pitkäaikaishoitopalveluista sekä lasten, nuorten, lapsiperheiden ja aikuisten sosiaalipalveluista lukuun ottamatta kasvatus- ja perheneuvontaa. Terveydenhuollon palvelualue vastaa kunnalle kuuluvasta kansanterveystyöstä lukuun ottamatta lastenneuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa, työterveyshuoltoa ja ympäristöterveydenhuoltoa. Terveydenhuollon palvelualue vastaa myös erikoissairaanhoidon järjestämiseen kuuluvista kunnan hoidettavaksi säädetyistä tehtävistä sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisen yhteistyön kehittämisestä.

2 2 Liitteenä on palvelualueiden organisaatiokaaviot. II VIRANHALTIJOIDEN YLEINEN TOIMIVALTA JA TEHTÄVÄT 3 Esimiehen yleiset tehtävät Esimiehen yleisenä tehtävänä on 1. toimia työnantajan edustajana ja johtaa alaisensa henkilöstön työtä sekä käyttää henkilöstöasioiden toimivaltasäännön 10 :ssä lähijohtajalle annettua toimivaltaa alaisensa henkilöstön osalta sekä päättää alaisensa henkilöstön vuosilomista. 2. johtaa ja kehittää yksikkönsä toimintaa, ja vastata sille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta, toiminnan raportoinnista ja sisäisestä valvonnasta 3. vastata alaistensa toimenkuvien määrittelystä ja työn vaativuuden arvioinnista palkkauksen määrittämistä varten 4. käydä vuosittain kehityskeskustelut johtamansa henkilöstön kanssa 5. huolehtia yhteistyöstä muiden toimijoiden kanssa 6. vastata johtamansa yksikön henkilöstön, talouden ja toiminnan suunnittelusta ja seurannasta 7. vastata töiden ja työvuorojen suunnittelusta, työmenetelmien kehittämisestä ja työtehtävien jakamisesta ja työhön opastuksesta 8. vastata henkilöstönsä työturvallisuudesta, työhyvinvoinnista, työkyvyn ylläpidosta sekä osaamisen ylläpitämisestä ja kehittämisestä johtamassaan yksikössä samoin kuin valmius-, väestönsuojelu- ja pelastussuunnittelusta 9. huolehtia välittömästä yhteistoiminnasta ja edustuksellisista yhteistoimintamenettelyistä 10. vastata tietojen välittämisestä organisaatiossa 11. vastata henkilörekisteriasioiden, arkistoasioiden sekä tietoturva- ja tietosuoja-asioiden asianmukaisesta hoidosta Palvelualuejohtaja (tai hänen määräämänsä) 1. päättää vastuualueiden tehtäväjaosta, ellei sitä ole määrätty palvelualueiden johtosäännössä tai tässä toimintasäännössä 2. ratkaisuvallan antamisesta viranhaltijalle sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädännön mukaan viranhaltijalle kuuluvissa asioissa ellei siitä ole toisin säädetty tai määrätty Asiakkuusjohtaja (tai hänen määräämänsä) 1. päättää vastuualueensa hallinnassa olevien tilojen ja irtaimen omaisuuden luovuttamisesta tilapäisesti ulkopuoliseen käyttöön 2. päättää vastuualueen toimipaikkojen aukioloaikojen ja palvelujen saatavuuden tilapäisistä muutoksista

3 3 3. myöntää yksittäistapauksessa luvan tietojen saamiseen vastuualueensa salassa pidettävästä asiakirjasta tieteellistä tutkimusta, tilastointia tai viranomaisen suunnittelu- tai selvitystyötä varten 4. päättää vastuualueen käyttösuunnitelman määrärahojen jaosta, ellei lautakunta ole vahvistanut käyttösuunnitelmassa jakoa Asiakkuusjohtajia ovat hoivajohtaja, sosiaalijohtaja, terveysjohtaja ja mielenterveysjohtaja. Palvelupäälliköitä ovat palveluohjauspäällikkö, kotihoidon päällikkö, vammaispalvelupäällikkö, lastensuojelupäällikkö, aikuissosiaalityön päällikkö, työllistämispalvelujen päällikkö, vastaanottoyksikön ylilääkäri, terveydenhoidon palvelujen päällikkö, kuntoutuspäällikkö, sairaalan ylilääkäri, ylihammaslääkäri, lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen apulaisylilääkäri, aikuisten mielenterveyspalvelujen apulaisylilääkäri, henkilöstö- ja hallintopäällikkö, talouspäällikkö ja tilahallintapäällikkö. Esimiehiä (hallinnolliselta asemaltaan työnjohtajia) ovat apulaisylilääkäri, siivoustyönjohtaja, ylihoitaja, osastonhoitaja, vastaava sairaanhoitaja, palvelukeskuksen johtaja, vanhusten palvelutalon johtaja, kotipalveluohjaaja, palveluesimies, lapsiperheyksikön esimies, perhetyön ohjaaja, perhekriisiyksikön vastaava ohjaaja, perhetukikeskuksen johtaja. talous- ja velkaneuvontalakimies, sovittelutoimiston johtaja, sosiaalityön esimies ja johtava sosiaalityöntekijä. 4 Ratkaisuvalta henkilöstöasioissa Vakinaisen henkilöstön ottaminen: Kaupunginvaltuusto valitsee palvelualuejohtajan. Lautakunta valitsee asiakkuusjohtajat. Palvelualuejohtaja valitsee palvelupäälliköt. Asiakkuusjohtaja valitsee toimintayksiköiden esimiehet (työnjohtajat) ja muut välittömät alaisensa sekä ei-esimiesasemassa olevan henkilöstön. Määräaikaisen henkilöstön ottaminen: Palvelualuejohtaja valitsee määräaikaiset asiakkuusjohtajat enintään vuodeksi. Asiakkuusjohtaja valitsee määräaikaiset palvelupäälliköt enintään vuodeksi. Palvelupäällikkö valitsee määräaikaiset esimiehet (työnjohtajat) ja työntekijät. Palvelualuejohtaja päättää henkilöstön siirroista palvelualueiden tai vastuualueiden välillä. Asiakkuusjohtaja päättää henkilöstön siirroista vastuualueellaan. Palvelupäällikkö päättää henkilöstön siirroista tehtäväalueellaan.

4 4 Palvelualuejohtaja päättää määräaikaiseen virkasuhteeseen otettavan viranhaltijan erityisistä kelpoisuusvaatimuksista poikkeamisesta yksittäistapauksessa (viranhaltijalain 2 luvun 6 :n 2 momentti). 5 Hankintavaltuudet Tavara- ja palveluhankinnoissa hankintavaltuudet ovat (alv 0 %): - lautakunta yli euroa - palvelualuejohtaja enintään euroa - asiakkuusjohtaja enintään euroa - palvelupäällikkö enintään euroa - esimies (hallinnolliselta asemaltaan työnjohtaja) enintään euroa Yli euron (alv 0 %) hankinnoista on pidettävä päätöspöytäkirjaa. III JOHTAMINEN, ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA 6 Palvelualueiden johtaminen Palvelualuejohtaja Palvelualuejohtajan yleisistä tehtävistä on määrätty palvelualueiden johtosäännössä. Palvelualuejohtaja toimii asiakkuusjohtajien esimiehenä. Johtoryhmä Palvelualuejohtajan johtamisen tukena toimii perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden yhteinen johtoryhmä. Johtoryhmään kuuluvat palvelualuejohtaja, asiakkuusjohtajat, henkilöstö- ja hallintopäällikkö ja talouspäällikkö. Johtoryhmässä on henkilöstön edustaja. Palvelualuejohtaja voi kutsua johtoryhmään asiantuntijoita. 7 Johdon tukipalvelut Johdon tukipalvelut huolehtii toimielinten ja johtoryhmän työskentelyedellytyksistä, toimielinten asioiden valmistelun koordinoinnista ja päätösten toimeenpanosta sekä keskitetyistä yleishallinnon, taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, tilahallinnon ja hankintapalvelujen tehtävistä, hankehallinnasta,

5 5 muista sille annetuista palvelutoimintaa tukevista tehtävistä sekä valmiussuunnittelusta. Tukipalveluissa on 1. Henkilöstö- ja hallintopäällikkö, jonka tehtävänä on 1. toimia palvelualueiden henkilöstöasioista vastaavana 2. vastata henkilöstösuunnittelun koordinoinnista ja henkilöstön osaamisen kehittämisestä 3. huolehtia toimielinten päätöksenteon valmistelun koordinoinnista ja päätösten toimeenpanosta lukuun ottamatta yksilöasioiden jaoston päätöksentekoa 4. huolehtia yleishallinnon tehtävistä ja valmiussuunnittelusta Henkilöstö- ja hallintopäällikön sijaisena toimii talouspäällikkö ja toisena sijaisena tilahallintapäällikkö. 2. Talouspäällikkö, jonka tehtävänä on vastata 1. talouden ja toiminnan suunnittelun koordinoinnista 2. käyttösuunnitelman valmistelusta 3. taloushallinnon palveluista Talouspäällikön sijaisena toimii henkilöstö- ja hallintopäällikkö ja toisena sijaisena tilahallintapäällikkö. 3. Tilahallintapäällikkö, jonka tehtävänä on 1. vastata palvelu- ja toimitilaverkoston suunnittelun koordinoinnista 2. huolehtia toimitilojen kehittämisen koordinoinnista 3. huolehtia hankintojen ja logistiikan tuesta palvelutoiminnalle Tilahallintapäällikön sijaisena toimii talouspäällikkö ja toisena sijaisena henkilöstö- ja hallintopäällikkö. Tukipalveluhenkilöstön sijoittamisesta palvelupäälliköiden alaisiksi päättää palvelualuejohtaja. Palvelualuejohtaja päättää palvelupäälliköiden hallinnollisesta esimiehestä. 8 Palvelualueiden organisaatio Perusturvan palvelualueeseen kuuluu vanhus- ja vammaispalvelut, lapsiperhepalvelut ja aikuissosiaalityön palvelut. Vanhus- ja vammaispalvelut vastaa seuraavista lakisääteisistä palveluista:

6 6 1. ohjauksen ja neuvonnan järjestämisestä vanhusten ja vammaisten sosiaalihuollon ja muun sosiaaliturvan etuuksista ja niiden hyväksikäyttämisestä (sosiaalihuoltolain 13 :n 1 mom. 4. kohta) 2. vanhusten ja vammaisten sosiaalityöstä (sosiaalihuoltolain 17 ja 18 ) 3. sosiaalihuoltona annettavista kotipalveluista ja niihin liittyvistä tukipalveluista (sosiaalihuoltolain 17 ja 20 ) 4. kotisairaanhoidosta (kansanterveyslain 14 1 mom. 2. kohta) lukuun ottamatta lääkäripalveluja 5. asumispalveluista (sosiaalihuoltolain 17 ja 24, vammaispalvelulain 8, kehitysvammalain 2 ) 6. vanhusten päivätoiminnasta 7. vanhusten ja vammaisten sosiaalipalveluna järjestettävästä laitoshuollosta (sosiaalihuoltolain 17 ja 24 ) 8. terveydenhuollon palveluna annettavasta pitkäaikaishoidosta (kansanterveyslain mom. 2. kohta) 9. vanhusten tehostetusta asumispalvelusta (sosiaalihuoltolain 17 ja 22 ) 10. perhehoidosta (sosiaalihuoltolain 17 ja 25 ) 11. vammaisille ja vaikeavammaisille järjestettävistä palveluista, tukitoimista ja työtoiminnasta (vammaispalvelulain 8, 9 ja sosiaalihuoltolain 27 e ) 12. omaishoidon tuesta (L omaishoidon tuesta 11 ) 13. kehitysvammaisille henkilöille erityishuoltoon kuuluvista palveluista (L kehitysvammaisten erityishuollosta 2 ) Vanhus- ja vammaispalveluita johtaa ja palvelujen järjestämisestä vastaa hoivajohtaja. Vanhus- ja vammaispalveluissa on seuraavat palveluprosessit: 1. Vanhusten palveluohjaus, josta vastaa palveluohjauspäällikkö 2. Vanhusten hoivapalvelu, josta vastaa kotihoidon päällikkö 3. Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto, josta vastaa vammaispalvelupäällikkö Vanhus- ja vammaispalvelujen sijoittumisesta palveluprosesseihin päättää hoivajohtaja. Lapsiperhepalvelut vastaa seuraavista lakisääteisistä palveluista: 1. sosiaalipäivystyksestä (sosiaalihuoltolain 40a ) 2. avohuollon tukitoimista (lastensuojelulain ) 3. sijaishuollon palveluista (lastensuojelulain ) 4. jälkihuollon palveluista (lastensuojelulain ) 5. isyyttä koskevista lastenvalvojan palveluista (isyyslaki) 6. lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta sekä elatusta koskevista sopimuksista ja selvityksistä (laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, laki lapsen elatuksesta) 7. riita- ja rikosasioiden sovittelusta (laki rikosasioiden ja eräiden riitaasioiden sovittelusta) 8. adoptioneuvonnasta (laki ja asetus lapseksi ottamisesta)

7 7 Lapsiperhepalveluita johtaa ja palvelujen järjestämisestä vastaa sosiaalijohtaja. Lapsiperhepalveluissa on seuraavat palveluprosessit: 1. sosiaalipäivystys, josta vastaa lastensuojelupäällikkö 2. avo- ja jälkihuolto, josta vastaa lastensuojelupäällikkö 3. sijaishuolto, josta vastaa lastensuojelupäällikkö 4. riita- ja rikosasiain sovittelu, josta vastaa lastensuojelupäällikkö (palveluprosessi tuotetaan alueellisena ostopalveluna aluehallintovirastolle) 5. perheoikeudelliset palvelut, josta vastaa lastensuojelupäällikkö Lapsiperhepalvelujen sijoittumisesta palveluprosesseihin päättää sosiaalijohtaja. Aikuissosiaalityön palvelut vastaa seuraavista lakisääteisistä palveluista: 1. aikuissosiaalityön palveluista (sosiaalihuoltolain 17 ja 18 ) 2. toimeentulotuen myöntämisestä (L toimeentulotuesta 4 ) 3. talous- ja velkaneuvonnasta 4. sosiaalisesta luototuksesta (L sosiaalisesta luototuksesta 2 ) 5. vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevasta toiminnasta (sosiaalihuoltolain 17 ja 27d ) 6. vaikeasti työllistettävien palveluista ja työllistämisasioiden koordinoinnista 7. kuntouttavasta työtoiminnasta 8. maahanmuuttajapalveluista 9. asumispalveluista (mielenterveyslain 5 ja päihdepalvelulain 8 ) Aikuissosiaalityön palveluita johtaa ja palveluiden järjestämisestä vastaa)sosiaalijohtaja. Aikuissosiaalityön palveluissa on seuraavat palveluprosessit: 1. sosiaalityö, josta vastaa aikuissosiaalityön päällikkö 2. taloudellinen tukeminen, josta vastaa aikuissosiaalityön päällikkö 3. maahanmuuttajapalvelut, josta vastaa aikuissosiaalityön päällikkö 4. työllistymisen palvelut, josta vastaa työllistymispalvelujen päällikkö Aikuissosiaalityön palvelujen sijoittumisesta palveluprosesseihin päättää sosiaalijohtaja. Terveydenhuollon palvelualueeseen kuuluu avohoidon palvelut, sairaalapalvelut sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut. Avohoidon palvelut vastaa seuraavista kansanterveyslain 14 :n mukaisista lakisääteisistä palveluista:

8 8 1. avosairaanhoidon vastaanottopalveluista 2. avosairaanhoidon päivystyspalveluista 3. erikoissairaanhoidon järjestämiseen kunnalle kuuluvista tehtävistä (erikoissairaanhoitolain 3 ) 4. laboratorio- ja kuvantamispalveluista 5. terveydenhoidon, kotisairaanhoidon ja pitkäaikaishoidon lääkäripalveluista 6. lapsiperheiden kotipalveluista (sosiaalihuoltolain 17 ja 20 ) 7. sairaankuljetuksen ja ensihoidon järjestämisestä (ja niitä koskevasta valmiudesta?) 8. tartuntatautien ehkäisystä ja hoidosta, seulontojen ja muiden joukkotarkastusten järjestämisestä sekä perhesuunnittelupalveluista 9. äitiysneuvolapalveluista 10. lastenneuvolapalveluista (tuottamisvastuu) 11. koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluista (tuottamisvastuu) 12. ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta 13. maahanmuuttajien terveydenhuollon palveluista 14. ehkäisevän ja korjaavan suun terveydenhuollon palveluista 15. suun terveydenhuollon päivystyspalveluista 16. ravitsemussuunnittelupalveluista (ei lakisääteinen tehtävä) 17. lääkinnällisestä kuntoutuksesta ja muista fysioterapiapalveluista 18. puhe- ja toimintaterapiapalveluista 19. apuvälinepalveluista 20. terveyden edistämisen suunnittelusta ja ehkäisevästä päihdetyöstä Avohoidon palveluja johtaa (ja palvelujen järjestämisestä asiakkuusjohtajana) terveysjohtaja. Avohoidon palveluissa on seuraavat palveluprosessit: 1. vastaanottopalvelut, joista vastaa ylilääkäri tai apulaisylilääkäri 2. suun terveydenhuollon palvelut, joista vastaa ylihammaslääkäri 3. terveydenhoidon palvelut, joista vastaa terveydenhoidon palvelujen päällikkö 4. kuntoutuspalvelut, joista vastaa kuntoutuspäällikkö Avohoidon palvelujen sijoittumisesta (em. palvelupäälliköiden johtamiin) palveluprosesseihin päättää terveysjohtaja. Sairaalapalvelut vastaa seuraavista kansanterveyslain 14 :n mukaisista palveluista: 1. perusterveydenhuollon lyhytaikaisesta osastohoidosta 2. perusterveydenhuollossa toteutettavan erikoissairaanhoidon osastohoidosta 3. erikoislääkäritasoisista poliklinikkapalveluista 4. kotiutumiseen liittyvästä lyhytaikaisesta sairaanhoidollisesta tuesta Sairaalapalveluja johtaa (ja palvelujen järjestämisestä asiakkuusjohtajana vastaa) terveysjohtaja.

9 9 Sairaalapalveluissa on seuraavat palveluprosessit: 1. osastohoidon palvelut, joista vastaa sairaalan ylilääkäri 2. poliklinikkatoiminnan palvelut, joista vastaa sairaalan ylilääkäri Sairaalapalvelujen sijoittumisesta palveluprosesseihin päättää terveysjohtaja. Mielenterveys- ja päihdepalvelut vastaa seuraavista perusterveydenhuollolle kuuluvista lakisääteisistä mielenterveyspalveluista ja kunnan sosiaalihuoltoon kuuluvista päihdepalveluista: 1. lasten mielenterveyspalvelut vuotiaille 2. nuorten mielenterveyspalvelut vuotiaille 3. aikuisten mielenterveyspalvelut vuotiaille 4. päihdehuollon palvelut Mielenterveys- ja päihdepalveluja johtaa (ja palveluiden järjestämisestä asiakkuusjohtajana vastaa) mielenterveysjohtaja. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa on seuraavat palveluprosessit: 1. lasten mielenterveyspalvelut, joista vastaa lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen apulaisylilääkäri 2. nuorten mielenterveyspalvelut, joista vastaa lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen apulaisylilääkäri 3. aikuisten mielenterveyspalvelut, joista vastaa aikuisten mielenterveyspalvelujen apulaisylilääkäri 4. päihdepalvelut, joista vastaa mielenterveysjohtaja Palveluiden sijoittumisesta palveluprosesseihin päättää mielenterveysjohtaja. Kuopion kaupungilla ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä on aikuisten mielenterveyspalveluista vastaava yhteinen Kuopion psykiatrian keskus. Kuopion psykiatrian keskuksella on oma toimintasääntö. IV MUUT MÄÄRÄYKSET 9 Viranomaistehtäviä hoitavien johtavien viranhaltijoiden määrääminen Sosiaalijohtaja toimii sosiaalihuoltolaissa ja lastensuojelulaissa tarkoitettuna johtavana sosiaalihuollon viranhaltijana. Palveluohjauspäällikkö toimii yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain 8 :ssä tarkoitettuna kunnan yksityisiä sosiaalipalveluja valvovana viranhaltijana.

10 10 10 Tositteiden hyväksyminen 11 Vahingonkorvauksen ratkaisuvalta 12 Muu ratkaisuvalta 13 Pöytäkirjan otteiden antaminen 14 Asiakirjojen allekirjoittaminen Vammaispalvelupäällikkö toimii yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain 8 :ssä tarkoitettuna kunnan yksityisiä vammaisten sosiaalipalveluja valvovana viranhaltijana Terveysjohtaja toimii kansanterveyslain 17 :ssä tarkoitettuna terveyskeskuksen vastaavana lääkärinä. Terveysjohtaja tai avohoidon apulaisylilääkäri tarkastaa yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajan tilat ja laitteet. Ylihammaslääkäri tarkastaa yksityisen suun terveydenhuollon palveluntuottajan tilat ja laitteet. Tositteet ja muut maksuasiakirjat hyväksyy: - palvelualuejohtaja, talouspäällikkö tai henkilöstö- ja hallintopäällikkö molempien palvelualueiden osalta - asiakkuusjohtaja vastuualueensa osalta - palvelupäällikkö oman tehtäväalueensa osalta - esimies oman toimintayksikkönsä tai kustannuspaikkansa osalta Määräaikaiset tositteiden hyväksyjät päättää talouspäällikkö. Henkilöstö- ja hallintopäällikkö päättää vahingonkorvauksesta perusturvan ja terveydenhuollon tehtäväalueisiin kuuluvissa asioissa, kun maksettava korvaus ei ylitä euroa. Mikäli toimintasäännöstä tai muutoin ei ilmene, kenen tehtävään tai toimivaltaan asian valmistelu tai ratkaiseminen kuuluu, valmistelijan tai ratkaisijan päättää palvelualuejohtaja. Lautakunnan pöytäkirjanpitäjä tai henkilöstö- ja hallintopäällikön määräämä viranhaltija allekirjoittaa lautakunnan päätöksistä annettavat pöytäkirjanotteet. Palvelualuejohtaja allekirjoittaa koko palvelualuetta koskevat asiakirjat. Asiakkuusjohtaja allekirjoittaa vastuualueensa asiakirjat.

11 11 Palvelupäällikkö allekirjoittaa tehtäväalueensa asiakirjat. Henkilöstö- ja hallintopäällikkö allekirjoittaa oppilaitosten kanssa tehtävät puitesopimukset opiskelijoiden työharjoittelusta. 15 Asiakirjan antaminen Lautakunta ratkaisee julkisuuslaissa tarkoitetun viranomaisen asiakirjan antamista koskevan pyynnön, kun viranhaltija tai työntekijä on evännyt pyynnön ja asiakirjan pyytäjä haluaa saattaa asian viranomaisen ratkaistavaksi. 16 Voimaantulo Tämä toimintasääntö tulee voimaan Hyväksytty perusturva- ja terveyslautakunnassa Hyväksytty toimintasäännön :n 8 korjaus perusturva- ja terveyslautakunnassa Hyväksytty toimintasäännön :n 4 3 momentin muutos perusturva- ja terveyslautakunnassa Hyväksytty toimintasäännön 4 / toimintavalta henkilöstön ottamisesta muutos perusturva- ja terveyslautakunnassa Muutos tulee voimaan Hyväksytty toimintasäännön muutos ( :t 3, 8 ja 9) vanhus- ja vammaispalveluiden palveluprosessimuutokset Muutos tulee voimaan Hyväksytty toimintasäännön muutos ( :t 4 ja 9) toimivalta henkilöstön ottamisesta ja viranomaistehtäviä hoitavista johtavista viranhaltijoista perusturva- ja terveyslautakunnassa Muutos tulee voimaan

12 12

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 11.11.2013 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU 1 Tekninen lautakunta ja ympäristö- ja rakennuslautakunta sekä ympäristö- ja

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN 501 00 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1

RAISION KAUPUNGIN 501 00 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1 1 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 24.5.2010 muuttama, voimaantulo 1.8.2010, valtuuston 14.1.2013 muuttama, voimaantulo 1.1.2013, valtuuston 1.9.2014 muuttama, voimaantulo 1.9.2014, valtuuston

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto Palveluihin, palveluprosesseihin ja asiakastietoihin liittyviä käsitteitä Versio 1.0 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 00271 Helsinki www.thl.fi SOSIAALIALAN

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO 1 (12) KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO Kuntaliitto Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

1 Kaupungin sivistystoimen hallinnon järjestämisessä noudatetaan muualla säädetyn tai määrätyn lisäksi tämän johtosäännön määräyksiä.

1 Kaupungin sivistystoimen hallinnon järjestämisessä noudatetaan muualla säädetyn tai määrätyn lisäksi tämän johtosäännön määräyksiä. 1 RAISION KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 4 01 06 Kaupunginvaltuuston 21.3.2005 hyväksymä, voimaantulo 1.4.2005, valtuuston 20.10.2008 142 muuttama, muutos voimaan 1.1.2009, valtuuston 20.10.2008

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Sääntökirjan erityinen osa 1(11)

Sääntökirjan erityinen osa 1(11) 1(11) 2(11) Sisältö 1 PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT... 3 1.1 Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen... 3 2 PÄIVÄKOTIHENKILÖSTÖN JA PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET SEKÄ HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja x Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kirkkopalvelut ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0215281-7

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Kokouskutsu 1 (15) Aika 10.06.2015, klo 14:00 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsiteltävät asiat 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 26.11.2014 Voimaantulopäivä 1.1.2015 1. TOIMINTA-AJATUS Tekninen toimi tuottaa ja ylläpitää kuntalaisten ja elinkeinoelämän tarvitsemia teknisiä verkostoja

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan.

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan. Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat sosiaalipalvelut kuva: morquefile.com Sosiaalihuollon kontekstia. Käsitemalli käsitemalli kuvaa koostuu sosiaalipalvelujen kahdesta eri esitystavasta, kokonaisuutta jotka

Lisätiedot

Toimiva palkkaus on kaikkien etu

Toimiva palkkaus on kaikkien etu Toimiva palkkaus on kaikkien etu KVTES-palkkausjärjestelmäopas Toimiva palkkaus on kaikkien etu KVTES-palkkausjärjestelmäopas KT Kuntatyönantajat Helsinki 2013 Julkaisun kirjoittajat: 2 KT Kuntatyönantajat

Lisätiedot