Moduuli 3: Koulun, oppilaiden ja vanhempien yhteistyö nuorten sosiaalisessa kasvatuksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Moduuli 3: Koulun, oppilaiden ja vanhempien yhteistyö nuorten sosiaalisessa kasvatuksessa"

Transkriptio

1 Moduuli 3: Koulun, oppilaiden ja vanhempien yhteistyö nuorten sosiaalisessa kasvatuksessa Innovatiivisia yhteistyömenetelmiä hyödyntävä kehitysprojekti kouluille 1. Johdanto "EUBIS Eu-kansalaisen yhteiskunnallinen osallistuminen alkaa koulussa" -projektin tavoitteena on lisätä oppilaiden osallistumista koulun ja yhteiskunnan toimintaan. Projektin viisi osanottajamaata ovat tässä suhteessa aivan eri kehitysvaiheissa, mikä johtuu niiden erilaisista yhteiskunnallisista tilanteista. Tätä nykyä myös nuoremmissa demokratioissa pyritään saavuttamaan yhteiset eurooppalaiset tavoitteet ja noudattamaan uusia eurooppalaisia toimintamalleja, joita ollaan valmiita soveltamaan myös koulumaailmaan. Tästä on monia selviä merkkejä: On laadittu suunnitelmia siitä, kuinka koululaitosta tulevaisuudessa johdetaan. Koulun ja yhteiskunnan yhteistyötä tuetaan, ja koulun kivettyneitä rakenteita puretaan. Opettajia kannustetaan heidän kehittäessään uusia keinoja yhteiskunnalliseen kasvatukseen. Itä-Euroopan poliittisen murroksen jälkeen koulun oli tarkoitus tarjota oppilaille turvallisuudentunnetta ja yleispäteviä arvoja, mutta nykyisin nuoret tarvitsevat pikemminkin tukea löytääkseen paikkansa uudenlaisessa yhteiskunnassa. Aikuisten on tarkistettava asenteitaan. Oppilaita on valmennettava kohtaamaan muuttuneet olosuhteet. On kehitettävä kompetensseja, joiden avulla oppilaat selviytyvät koulun ulkopuolisessa maailmassa, uskaltavat ottaa tiettyjä riskejä ja tehdä vastuullisia päätöksiä. Koulussa on sovellettava uusia elämänläheisiä metodeja ja oppimisstrategioita, jotka ylläpitävät oppimismotivaatiota. Tämän työn tuloksiin vaikuttavat monet tekijät. Koulun uusien menettelytapojen tiellä on usein monenlaisia, hankaliakin esteitä. Erilaisista sosioekonomisista olosuhteista ja perhekulttuureista tulevat oppilaat tarvitsevat opettajiltaan erilaisia kasvatustyylejä. Perheiden ja koulun välinen suhde aiheuttaa omat ongelmansa. Perinteinen perhemalli on murentunut jo vuosikymmenien ajan, minkä seurauksena perheiden kasvatustyylit poikkeavat toisistaan suuresti. Myös vanhempien suhtautumisessa kouluun on eroja. Osa vanhemmista on valmiita tukemaan koulun toimintaa ja käyttää mahdollisuuttaan osallistua päätöksentekoon, toiset taas vaikeuttavat opettajien työtä välinpitämättömällä tai nurjamielisellä asenteellaan. Tällaiset vanhemmat saattavat käyttäytyä torjuvasti, ylimielisesti tai kyynisesti. Heillä voi olla myös väärä käsitys eri osapuolten oikeuksista. Lisäongelmia aiheuttaa vielä yläkouluikäisten oppilaiden puberteetti, joka vaikuttaa sekä oppilaan ja opettajan että nuoren ja tä- 59

2 män vanhempien suhteeseen. Oppilaan, hänen vanhempiensa ja koulun välinen epäluottamus haittaa sekä koulutyötä että oppilaiden intergroitumista luokkaansa ja sitä suurempiin yhteisöihin. Kun usko yhteiskunnalliseen järjestykseen, oikeudenmukaisuuteen ja demokratian periaateisiin horjuu, koulu ei kykene täyttämään kasvatustehtäväänsä. 2. Tavoitteet Tukea tiivistä kumppanuussuhdetta vanhempien ja koulun välillä, koska se edesauttaa oppilaiden sosiaalisten kompetenssien kehitystä. Rakentaa uudenlaista yhteistyötä vanhempien, oppilaiden ja opettajien välille. Avata koulua aikuisten maailman suuntaan vanhempien avulla. Suunnitella aikuisten ja nuorten välistä yhteistyötä (innovatiiviset vanhempainillat, kaikkien osapuolten keskustelutilaisuudet). Perustelu: Vanhempien ja koulun yhteistyö muuttuu lapsen varttuessa. Alakoululaisten vanhemmat ja opettajat seuraavat lasten kehitystä yhdessä melko tiiviisti, mutta yläkoulun ylimmillä luokilla opettajan ja vanhempien yhteistyö on erittäin vähäistä vuotiailla nuorilla on luonnostaan kova tarve itsenäistyä, mistä seuraa usein kovia riitoja kotona, vääriä valintoja, epävarmuutta, neuvottomuutta ja pettymyksiä. Ääritapauksissa nuori voi ajautua välirikkoon perheensä kanssa ja/tai joutua huonoon, jopa rikolliseen seuraan tai tekemisiin huumeiden kanssa. Koulussa tilanne ei ole sen parempi. Murrosikäisille on tyypillistä, että heidän suhteensa kouluun muuttuu yhä huonommaksi. Tässä ikävaiheessa monet pinnaavat koulusta, käyttäytyvät huonosti ja suhtautuvat välinpitämättömästi koulutehtäviin. Oppilaista tuntuu, ettei heillä ole mahdollisuutta vaikuttaa koulun sääntöihin. Opettajien mielipiteet herättävät yhä enemmän vastustusta. Varttuessaan oppilaat myös kokevat luokkansa ilmapiirin huonoksi. Tässä tilanteessa koulun on tehtävä yhteistyötä vanhempien kanssa, jotta opetustyö voisi ylipäätään onnistua. Kun kaikki nuoren kasvatukseen osallistuvat osapuolet tekevät yhteistyötä, hän tuntee olonsa turvalliseksi. Yhteistyö myös vahvistaa oppilaan arvojen kehittymistä, rakentaa hänelle tietä suurempaan yhteisöön sekä opettaa eri sukupolvia suvaitsemaan ja kunnioittamaan toisiaan. Oppilaat tarvitsevat sekä kodin että koulun tukea löytääkseen oman paikkansa yhteiskunnassa. Tämän moduulin tavoitteena onkin auttaa vanhempia, opettajia ja oppilaita luomaan todellinen kumppanuussuhde, joka helpottaa nuorten siirtymistä koulusta yhteiskuntaan. 3. Toteutus 3.1. Sisällöt ja menetelmät Moduuli "Koulun, oppilaiden ja vanhempien yhteistyö nuorten sosiaalisessa kasvatuksessa" innostaa kouluja ajattelemaan yhteistyötä oppilaiden vanhempien kanssa uudelta kannalta. Se myös tarjoaa opettajille malleja ja materiaaleja, jotka auttavat heitä rakentamaan intensiivistä ja aktiivista yhteistyötä vanhempien, koulun ja oppilaiden välille. 60

3 Vanhemmat on saatava kiinnostumaan yhteistyöstä koulun kanssa myös lapsen alakouluvaiheen jälkeen. Heidän on ymmärrettävä yhteistyön tärkeys, jotta he panostaisivat siihen aktiivisesti. Alkuvaiheessa tilanne kartoitetaan kyselyllä: Millaisena vanhemmat näkevät suhteensa kouluun? Entä suhteensa lapseensa/lapsiinsa? Oppilaiden mielipiteen kysyminen on aivan yhtä välttämätöntä. Kyselyssä tiedustellaan myös vanhempien ja oppilaiden odotuksia. Kysymyksenasettelussa on tärkeää ottaa huomioon konkreettiset tilanteet, kansalliset ominaispiirteet ja tyypilliset ongelmat, jotta kyselyyn vastaajat kokevat, että heidän mielipiteillään on todellista merkitystä ja tuntevat tarvetta paneutua asiaan. (Materiaalien joukossa on esimerkki sekä vanhempien että oppilaiden kyselylomakkeista. Mukana on myös ehdotuksia sopivista yhteistyömenetelmistä.) Sitten järjestetään vanhempien, oppilaiden ja opettajien yhteinen tapaaminen, jossa käydään läpi kyselyjen tulokset ja aletaan suunnitella niiden pohjalta yhteistyötä. Vanhempien, oppilaiden ja opettajien keskustelutilaisuudessa esitellään kyselyjen tulokset, keskustellaan vapaasti tilanteesta, pyydetään vanhempia ja oppilaita esittämään ideoita ja ehdotuksia, suunnitellaan yhteisiä ohjelmia ja projekteja sekä suunnitellaan alustavasti ryhmäjakoa (kuhunkin pienryhmään tulee vanhempia ja oppilaita sekä mahdollisesti myös opettajia). Opettajien tulee valmistautua keskustelutilaisuuteen (tai tarvittaessa useaan tilaisuuteen) perusteellisesti. Tällainen uudenlainen yhteistyö vanhempien kanssa vaatii opettajalta erityisiä psykologisia ja metodisia valmiuksia, sillä koulutyön ongelmakohdista on kerrottava vanhemmille ymmärrettävästi, selkeästi ja hienotunteisesti. Opettajien on syytä ottaa huomioon, että vanhempien taustat ja käsitykset poikkeavat toisistaan huomattavasti. Heidän sosiaaliset olosuhteensa, perhetraditionsa, kulttuuritaustansa ja uskontonsa ovat erilaisia. Heillä on omat käsityksensä koulusivistyksestä ja sen merkityksestä. Heillä on erilaiset odotukset koulun suhteen. Vanhempien halukkuus tarjota apuaan ja osallistua koulutoimintaan vaihtelee. Joillakin ei ole mahdollisuutta yhteistyöhön ajanpuutteen vuoksi, jotkut eivät ole edes kiinnostuneita yhteistyöstä. Heillä itsellään saattaa olla ongelmia yhteiskuntaan sopeutumisessa. Vanhemmat on saatava ymmärtämään, mitä kaikkien osapuolten yhteistyö merkitsee oppilaille: se vahvistaa heidän itseluottamustaan ja omanarvontuntoaan ja suo heille mahdollisuuden kehittää ongelmanratkaisutaitoaan. Kaikki tämä helpottaa oppilaiden integroitumista yhteiskuntaan. 61

4 Työryhmät valitaan käsiteltävien teemojen ja tavoitteiden mukaan. Vaihtoehtoja ovat pienet perheryhmät, pienryhmät, joihin kuuluvat vanhemmat, heidän oma lapsensa ja opettaja (yleensä luokanopettaja), suuremmat ryhmät, joissa on useita vanhempia ja oppilaita, yksi isä tai äiti ja useita oppilaita, vanhempien ja opettajien yhteinen ryhmä sekä suurryhmä, johon kuuluu vanhempia, oppilaita ja opettajia Yhteistyön konkreettisia teemoja Jos koulussa on jokin hätätilanne tai konkreettisia ongelmia, yhteistyössä keskitytään luonnollisesti niihin. Tässä lisäksi eräitä yleisiä teemoja. A/ Yhteistyö, jonka tavoitteena on nuorten henkisen hyvinvoinnin parantaminen perheessä ja koulussa. Nuorilla on usein ongelmia suhteessaan opettajiin, vanhempiin ja myös koulutovereihinsa. Erityisen vaikeissa tilanteissa tarvitaan ammattiauttajia. Monet lievemmät ongelmat voidaan kuitenkin ratkaista opettajien, vanhempien ja oppilaiden johdonmukaisella yhteistyöllä. Selvitetään tärkeimmät ongelmien aiheuttajat (esim. vanhempien tai koulun liialliset vaatimukset ja niistä johtuva suorituspaine, pelot, masennus, luokan huono työskentelyilmapiiri, ongelmat suhteessa ystäviin ja luokkatovereihin, yhteistyökyvyn puute, oppimismotivaation puute, josta on seurauksena väärinkäsityksiä vanhempien ja opettajien kanssa, jne.) Järjestetään teemaistuntoja, joissa ongelmat nimetään ja niitä pohditaan. Yritetään ratkaista ongelmat (osapuolet tarkastelevat toisiaan uudesta näkökulmasta ja opettelevat näkemään toisissaan uusia puolia, jännitteitä puretaan keskustelemalla jne.) Oppilaita opetetaan pitämään määrätietoisesti puolensa tiukoissakin paikoissa. On tärkeää pitää huolta omista eduistaan, kestää sosiaalisia konflikteja ja tulla toisten kanssa toimeen myös vaikeissa tilanteissa (tätä voidaan mahdollisuuksien mukaan harjoitella sosiaalipedagogien opastuksella). 1 B/ Vanhempien tiedot ja kokemukset voivat olla oppilaille suureksi avuksi ja hyödyksi. Koska opettajat viettävät suurimman osan työurastaan koulussa, heidän oppilaille välittämänsä maailmankuva on tietyllä tapaa keinotekoinen. Vanhemmat voivat tuoda kouluun toisenlaisia näkemyksiä "ulkomaailmasta" ja kertoa omista käsityksistään. Vanhemmat voivat kertoa työelämästä ja erilaisista ammateista, sillä oppilaat tarvitsevat niistä käytännönläheistä tietoa ja ovat erityisen kiinnostuneita työelämän uusista tuulista. Paikallishallinnossa työskentelevät tai sen luottamustehtävissä toimivat vanhemmat voivat tutustuttaa oppilaat paikalliseen hallintojärjestelmään. 1 Németh Gáborné Doktor Andrea: A szociális kompetencia fejlesztésének lehetőségei az iskolában hu/oldal.php?tipus=cikk&kod= ta-nemeth-szocialis 62

5 Vanhemmat, joilla on kokemusta politiikasta tai oikeuslaitoksesta, voivat kertoa politiikasta kunnallisella ja valtiollisella tasolla. Muita kiinnostavia aiheita ovat EU ja oman maan suhde EU:hun. Aktiiviset järjestöihmiset voivat kertoa järjestönsä toiminnasta. Kansainvälisissä yrityksissä työskentelevät vanhemmat voivat korostaa ulkomaansuhteiden ja kielitaidon merkitystä. Vanhemmat, joiden työ liittyy verotukseen ja/tai pankkitoimintaan, voivat opastaa oppilaita käytännön raha-asioiden hoidossa (esim. pankkitilin avaaminen, rahan nostaminen, laskujen maksaminen, veroilmoituksen täyttäminen). Maailma muuttuu nopeasti. Uusia ammatteja syntyy jatkuvasti ja tekniikka kehittyy huimaa vauhtia, joten opettajat ja murrosikäisten nuorten vanhemmat eivät välttämättä ole aina ajan tasalla. Tuoreinta tietoa voivat levittää erityisesti nuoret vanhemmat tai vaikkapa oppilaiden aikuiset sisarukset. C/ Vanhempien kautta oppilaat voivat tutustua myös harrastuksiin ja vapaa-ajantoimintaan. Harrastusten parissa oppilailla on mahdollisuus nähdä koulukaveriensa vanhemmat uudessa valossa ja saada tärkeitä virikkeitä, jotka voivat vaikuttaa heidän koko elämäänsä. Vanhemmat, oppilaat ja opettajat voivat järjestää yhdessä esimerkiksi urheilupäiviä, näyttelyitä, tilaisuuksia tai yhteisiä tutkimusprojekteja. D/ Vanhemmat voivat osallistua projektipäiviin ja projektiviikkoihin. Vanhempien mukanaolo on opettavaista ja voi tuoda projektityöskentelyyn aivan uudenlaista intoa ja käytännöllisiä näkökulmia. Lisäksi oppilailla on tilaisuus keskustella uusien aikuisten kanssa sekä pitää heitä esikuvinaan ja roolimalleinaan. Vanhemmat voivat esittää omia ideoitaan, ottaa hoitaakseen tiettyjä projektitehtäviä, hankkia kirjoja, materiaalia ja työvälineitä, sopia tapaamisia yrityksiin, laitoksiin tai esim. kulttuurikohteisiin, ohjata pienryhmiä esim. omaan alaansa liittyvissä tehtävissä, tarjoutua haastateltavaksi, opettaa tiettyjä taitoja ja valmiuksia 2, tai yksinkertaisesti osallistua yhteiseen pohdiskeluun ja loppuarviointiin. E/ Vanhempien on erittäin tärkeää osallistua toimintaan, joka liittyy ympäristöystävälliseen toimintaan kotikunnassa ja lähialueella. Se vahvistaa nuorten sidettä lähiympäristöönsä. F/ Vanhempien tulisi osallistua myös yhteisiin terveyttä edistäviin sekä rikollisuuden ja huumei- 2 vgl. Textor

6 den vastaisiin hankkeisiin. Heidän mukana olonsa on eduksi sekä perheelle, koululle että yhteiskunnalle. Se, kuinka usein ja kuinka säännöllisesti vanhemmat tekevät yhteistyötä koulun kanssa, riippuu monista seikoista. Olosuhteet ja edellytykset vaihtelevat eri maissa, joten yleisiä ohjeita on vaikea antaa. Ihanteellista olisi, jos vanhemmille sopivaa toimintaa järjestettäisiin säännöllisesti kuukauden tai kahden välein. Silloin kaikki osapuolet kokisivat toiminnan jatkuvaksi ja voisivat nähdä työn tulokset. Vanhemmat kärsivät usein aikapulasta, joten heitä ei pidä rasittaa liikaa. Vanhempien kiireet tulisikin ottaa huomioon yhteisiä aikatauluja laadittaessa. Koulujen ongelmissa on maakohtaisia eroja, ja monet pulmat ilmaantuvat yllättäen ja menettävät yhtä nopeasti merkityksensä. Liitteenä olevat materiaalit ovat kuitenkin käyttökelpoisia kaikissa projektin maissa, sillä ne liittyvät koulumaailman yleisiin, aina ajankohtaisiin teemoihin Arviointi Kolmen osapuolen koulun, oppilaiden ja vanhempien yhteistyötä voidaan arvioida monin tavoin. Kun jonkin yksittäisen teeman käsittely on päättynyt, kaikki voivat täyttää opettajien valmistelemat kysymyslomakkeet ja keskustella vastauksistaan yhdessä. Jos yhteistyöllä on saatu aikaan jokin konkreettinen tuotos, se voidaan asettaa näytteille yhdessä työprosessia koskevien pohdintojen kanssa. Yhteisessä loppukeskustelussa voidaan käsitellä yhteisiä elämyksiä ja projektissa karttuneita tietoja ja kokemuksia. Loppukeskustelussa on syytä pohtia myös yhteistyön mahdollista jatkoa. 4. Ideoita jatkotyöskentelyyn Liitteen työmateriaaleja voidaan käyttää mallina muiden ajankohtaisten teemojen käsittelyyn. Jos yhteistyö on sujunut hyvin ja tuottanut tulosta, koulu voi ottaa kolmen osapuolen yhteistyön osaksi strategiaansa, jolloin muilla kouluilla on mahdollisuus ottaa siitä esimerkiä. 5. Materiaaliluettelo 1 Kyselylomakkeet 2 Menetelmäideoita kolmen osapuolen yhteistyöhön 6. Lähdetiedot ja kirjallisuusviitteet Aszmann Anna Szabó Pál (1990): Serdülők önmagukról: Egy nemzetközi felmérés tanulságai. Pedagógiai Szemle, 9. sz Bagdy Emőke Telkes József (1990): Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest. Gaskó Krisztina (2004): Az osztályfőnök, a szülők és az osztálytársak értékelésének hatása a tanuló önértékelésére. Iskolakultúra, Jámbori Szilvia (2003): Az iskolai környezet szerepe a serdülők jövőorientációjának alakulásában. Magyar Pedagógia, 4. sz Golnhofer Erzsébet(2003): Tanulóképek és iskolaelméletek. Iskolakultúra, sz. 64

7 Koncz István (1994): Videós önismeretfejlesztés: a videó felhasználási lehetőségei a éves tanulók önismeretre nevelésében. Fitt Image, Budapest. Krumm, Volker (1995): Schulleistung auch eine Leistung der Eltern. Die heimliche und die offene Zusammenarbeit von Eltern und Lehrern und wie sie verbessert werden kann. In: Specht, W., Thonhauser, J. (Hrsg.): Schulqualität. Innsbruck (S ) Mandátum, Társadalom és oktatás sorozat. Budapest, Nagy József (2000): XXI. század és nevelés. Osiris Kiadó, Budapest.Sallay Hedvig (2003): A szülői nevelés hatása serdülők jövőorientációjának alakulására. Magyar Pedagógia, 3. sz Németh Erzsébet(2002): Az önismeret és a kommunikációs készség fejlesztése. Orosz Judit Szitó Imre (1999): Az iskolai énkép a serdülőkorban. Gyermek, nevelés, pedagógusképzés. Trezor Kiadó, Budapest, Rapos Nóra: Az iskolai félelmek vizsgálata. Iskolakultúra, sz. Shepherd, G. (2003): A szociális készségek fejlesztése (SST). In Zsolnai Anikó (szerk.): Szociális kompetencia társas viselkedés. Gondolat Kiadó, Budapest, Schneider, B. H. (1993): Childrens social competence in context. Pergamon Press, Oxford. Sütőné Koczka Ágota (2005): Szociális készségek fejlesztése kamaszkorban. Trefort Kiadó, Budapest. Vámos Ágnes: Tanárkép, tanárfogalom a családban. Iskolakultúra, sz. Zsolnai Anikó (szerk.): Szociális kompetencia társas viselkedés. Gondolat Kiadó, Budapest. Linkit (viimeksi tarkistettu ) (viimeksi tarkistettu ) tarkistettu ) (viimeksi tarkistettu ) 7. Yhteystiedot Zita Margit Kis Nyugat-Magyarországi Egyetem/University of Western Hungary 9012 Győr Türr I. u. 5 65

8 8. Liite: Materiaalit 8.1. Materiaali 1/ Kyselylomakkeet 1. KYSELYLOMAKE VANHEMMILLE (3.1. Alkukartoitus) 1. Mitä mieltä olet lapsesi suhteesta kouluunsa? 2. Onko se mielestäsi sellainen kuin pitää? 3. Millainen suhde sinulla itselläsi on lapsesi kouluun? 4. Tahtoisitko lisätä, vähentää tai muuten muuttaa yhteydenpitoa ja yhteistyötä koulun kanssa? 5. Millaiset välit sinulla ja lapsellasi on? 6. Keskusteletko lapsesi kanssa säännöllisesti koulusta? 7. Jos et keskustele, mistä se johtuu? 8. Jos keskustelet, mitä kysyt useimmin? 9. Mitä odotat koululta? 10. Liittyykö omaan työhösi tai harrastuksiisi jotain sellaista, jonka arvelet kiinnostavan omaa lastasi tai muita koulun oppilaita? Mitä se voisi olla? 2. KYSELYLOMAKE OPPILAILLE (3.1 Alkukartoitus) 1. Kuinka viihdyt koulussa? 2. Millaiseksi koet luokkasi ilmapiirin? 3. Onko sinulla ongelmia opettajien kanssa? Millaisia? 4. Onko sinulla ongelmia muiden oppilaiden kanssa? Millaisia? 5. Oletko tyytyväinen koulusuorituksiisi? 6. Kuinka usein puhut vanhempiesi kanssa koulusta? 7. Ovatko nämä juttutuokiot mielestäsi mukavia, vai jättäisitkö ne mieluummin väliin? 8. Ovatko vanhempasi tyytyväisiä koulusuorituksiisi? 9. Onko vanhemmillasi selkeä ja oikea käsitys koulutyöstäsi? 10. Suhtautuvatko vanhempasi ymmärtäväisesti kaikkiin kysymyksiisi? 66

9 11. Oletko sitä mieltä, että koulu valmistaa sinua elämää varten? 12. Saatko riittävästi tietoa mielenkiintoisista aloista ja ammateista? 13. Voiko koulussa puhua vaikeista ongelmista? 14. Onko koulun kulttuuritarjonta runsasta ja monipuolista? 15. Voivatko koulusi oppilaat osallistua kuntanne/ alueenne yhteiskunnallisiin tapahtumiin? Kyselylomakkeiden käsittely ja jatkotoimet 1. Vastaukset ryhmitellään selvyyden vuoksi teemoittain. Vanhempien ja oppilaiden odotukset koulua kohtaan. Vanhempien ja heidän koulua käyvien lastensa välinen suhde. Mitä oppilaat kaipaavat koulussa. Vanhempien, koulun ja oppilaiden yhteistyömahdollisuudet pähkinänkuoressa. 2. Kaikkien osapuolten tapaamisessa vanhemmat ja oppilaat voivat laatia yhdessä kolme julistetta: positiivisia ehdotuksia, niiden vertailua sekä yhteisiä ratkaisuehdotuksia. Apuna toimii juontajapari (yksi äiti tai isä sekä yksi oppilas). Kyselylomakkeita voi muunnella ajankohtaisen tilanteen mukaan. Tulokset käsitellään ylläolevaan tapaan Materiaali 2 / Menetelmäideoita kolmen osapuolen yhteistyöhön Kohdan 3.2. A/ materiaalit 1. Sopuratkaisun etsiminen Opettaja kirjoittaa kahdelle fläppitaulun arkille otsikoita, joista jokainen kuvaa yhtä tiettyä ongelmaa (esim. "Nuori tulee kotiin liian myöhään"). Vanhempien ja oppilaiden ryhmät saavat samanlaiset arkit. Molemmat ryhmät lisäävät otsikoiden alle mielipiteitään ja ehdotuksiaan. Sen jälkeen ryhmät tutustuvat toistensa julisteisiin ja valitsevat hyväksymänsä ehdotukset. Lopuksi pyritään neuvottelemalla sopuratkaisuun. Tulokset kirjoitetaan yhteiselle arkille. (Yhteiset arkit voidaan jättää luokan seinälle.) Tarkoituksena on ottaa puheeksi sekä oppilaiden että heidän vanhempiensa pienet paheet (oppilaat käyvät joka viikonloppu bileissä ja jättävät huoneensa siivoamatta, vanhemmat tekevät liikaa ylitöitä ja rähjäävät perheelleen). Samalla kannattaa kuitenkin keskustella myös suuremmista ongelmista, kuten ilkivallasta, graffiteista jne. 67

10 Tärkeää: Yhteistyön arviointi. Merkittävin kysymys kuuluu: onko neuvottelulla vaikutusta väleihinne? 2. Tilanteiden arviointi Vanhemmat ja oppilaat jakautuvat sekaryhmiin. Opettaja heijastaa valkokankaalle valokuvia, jotka kuvaavat epämiellyttäviä tilanteita (esim. epäkohteliasta käytöstä, väkivaltaa, luonnon saastuttamista). Ryhmät muodostavat mielipiteensä ja kertovat siitä suuressa ryhmässä. Tärkeää: Keskustelu mielipide-eroista. 3. Toimenpidesuunnitelma Muodostetaan sekaryhmiä, joissa on enemmän oppilaita kuin aikuisia. Ryhmät saavat kuvitteellisen tehtävän (niiden pitää esimerkiksi koota luokan oppilaista valokuva-albumi tai kirjoittaa artikkeli koulun ympäristöstä) ja suunnittelevat sen toteuttamista. Jokainen miettii, mitä kaikkea tehtävään kuuluu, ja valitsee itselleen osatehtävän. Sitten koko ryhmä pohtii yhdessä, onko kaikki otettu huomioon. Ryhmä esittelee suunnitelmansa. 4. Leikki: arvokilpailu Jokainen ryhmän jäsen kirjoittaa paperilapulle asioita, joita hän pitää tärkeimpinä opiskelussa, perheelämässä ja elämässä yleensä (kunkin otsikon alle viisi asiaa). Laput kerätään ja arvot kirjoitetaan taululle (kukin vain yhteen kertaan). Jokainen ryhmäläinen valitsee taululta kymmenen itselleen tärkeintä arvoa ja kirjoittaa ne äänestyslapulle. Opettaja kerää laput yhdessä muutaman avustajan kanssa ja merkitsee oppilaiden antamat äänet käsitteiden viereen taululle esim. punaisella kynällä ja vanhempien äänet mustalla kynällä. Koko ryhmä yhdessä keskustelee oppilaiden ja vanhempien arvojen eroista. Tärkeää: Tiedostetaan arvomaailmojen erot, pohditaan eri sukupolvien asenteita. 5. Kommunikaatiota häiritsevien jännitteiden purkaminen Nuorilla on tapana esittää mielipiteitään (esimerkiksi koulusta, elämänasenteestaan, käyttäytymisestä, tavoista jne.) provosoivaan sävyyn. Vanhempien ryhmä kirjoittaa pahvikorteille erityisen ärsyttävinä pitämiään lastensa tokaisuja. Oppilaat puolestaan kirjoittavat korteille vanhempiensa sanontoja, joista he eivät pidä. Vanhempien kortit voivat olla vihreitä, oppilaiden oransseja. Muodostetaan kahdeksan hengen ryhmiä, joista puolet on vanhempia ja puolet oppilaita. Ryhmät istuutuvat pöytien ympärille siten, että joka toisella tuolilla istuu opettaja, joka toisella oppilas. Yksi oppilaista vetää vihreän kortin ja lukee siinä olevan mielipiteen ääneen. Viereinen aikuinen muotoilee mielipiteen uudestaan siten, että sen sisältö pysyy samana, mutta sävy on asiallinen, eikä lause herätä enää ärtymystä tai jännitteitä. Sen jälkeen sama aikuinen vetää oranssin kortin ja lukee siinä olevan lauseen ääneen. Tämän lauseen "oikaisee" seuraava oppilas. Kun kahdeksan korttia on luettu ja oikaistu, vanhemmat vetävät vuorostaan vihreät kortit ja oppilaat oranssit, joten jokainen tulee oikaisseeksi oman ikävänsävyisen tokaisunsa. Tärkeää: itse kunkin on päästävä eroon jännitteitä aiheuttavasta kommunikaatiosta, muuten tiimityö ei voi onnistua. 68

11 Kohdan 3.2. B/ materiaalit Vanhempia pyydetään tuomaan kouluun omaa osaamistaan. Heidät toivotetaan tervetulleiksi kertomaan oppilaille ja opettajille työstään, harrastuksistaan tai muista osaamisalueistaan. He voivat jakaa tietoa vaikkapa yhteiskunnallisesta toiminnastaan, terveellisestä elämäntavasta tai tavalliseen arkeen liittyvistä tärkeistä asioista. Kun vanhempien osallistumishalukkuus on kartoitettu, oppilaat saavat esittää teemoihin liittyviä kysymyksiä. Vanhemmilla on mahdollisuus järjestää esimerkiksi oppitunteja, keskustelu- tai kahvitilaisuuksia tai näyttelyitä, joissa he ottavat oppilaiden toiveet ja kysymykset huomioon. Oppilaat voivat auttaa esim. tietokoneen, projektorin tai muiden teknisten laitteiden käytössä. Jos teema on erityisen kiinnostava, oppilaat voivat kirjoittaa siitä koulun lehteen artikkelin tai tehdä haastattelun. Kohtien 3.2. C/, D/, E/ ja F/ materiaalit Näissä kohdissa mainittua toimintaa voi järjestää ilman sen kummempia metodeja. Tieto menee usein parhaiten perille, jos kertojana on tuttu ihminen, joka osaa esittää asiansa mielenkiintoisesti. Omat kokemukset ja mielenkiintoiset kertomukset ovat mielenkiintoisempia kuin kuiva luennointi. Esimerkiksi tupakkakokeiluja tekevien nuorten on hyvä kuulla, kuinka vaikeaa tupakoinnin lopettaminen on ja he sisäistävät asian paremmin, jos siitä kertoo heidän koulukaverinsa isä. Joku sydäninfarktin kokenut tuttu aikuinen voi puolestaan neuvoa oppilaita syömään terveellisesti ja harrastamaan liikuntaa nuoresta pitäen. Kohdan 3.3. materiaalit Arviointilomakkeet Oppilaille: Onko vanhempien osallistuminen koulutoimintaan vastannut odotuksiasi? Oletko saanut hyödyllistä tietoa ja oivalluksia? Onko yhteistyö vanhempien kanssa syventänyt tietämystäsi aihepiiristä? Tunsitko, että sinua kohdeltiin tasa-arvoisena yhteistyökumppanina? Pystyitko osallistumaan työhön aktiivisesti? Onko yhteistyö muuttanut käsitystäsi vanhemmista? Tahtoisitko osallistua muihin samankaltaisiin projekteihin? kyllä jonkin verran ei 69

12 Vanhemmille: kyllä jonkin verran ei Vastasiko yhteistyö oppilaiden kanssa odotuksiasi? Tuntuiko sinusta, että panoksestasi oli hyötyä? Oletko saanut työstäsi hyödyllisiä kokemuksia? Oliko yhteistyösi oppilaiden kanssa rakentavaa? Onko yhteistyö muuttanut käsitystäsi oppilaista/ omasta lapsestasi? Tahtoisitko osallistua muihin samankaltaisiin projekteihin? 70

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen

Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

Kaveritaidot kaikille. Opas luokanopettajalle

Kaveritaidot kaikille. Opas luokanopettajalle Kaveritaidot kaikille Opas luokanopettajalle Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Helisniemi-Närvä, Sari 2013 Laurea Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Sari Helisniemi-Närvä Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena

Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Mannerheimin Lastensuojeluliitto Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena 1 Tämä opas on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Tytti Solantaus www.strong-kids.eu Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan

Lisätiedot

Parempihan se on että sovitellaan ku että ei sovitella. Vertaissovittelu, konfliktit ja koulukulttuuri

Parempihan se on että sovitellaan ku että ei sovitella. Vertaissovittelu, konfliktit ja koulukulttuuri Parempihan se on että sovitellaan ku että ei sovitella. Vertaissovittelu, konfliktit ja koulukulttuuri Vertaissovittelun ulkopuolinen arviointiraportti Tomi Kiilakoski Nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisuja

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Joka kodin konstit projekti

Joka kodin konstit projekti Joka kodin konstit projekti VERKKOSOVELLUKSESTA OMA-APUVÄLIEITÄ VAHEMMUUTEE Kehittämistyön lähtökohtana perheiden todellinen arki Joka kodin konstit -projekti VERKKOSOVELLUKSESTA OMA-APUVÄLIEITÄ VAHEMMUUTEE

Lisätiedot

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi Mitä ihmettä? Opas ammattilaisille. Seksuaalikasvatusta 3-9 -vuotiaille. Katriina Bildjuschkin, Susanna Ruuhilahti Nektaria ry Kansi: Nina Cord Piirros, sivu 4, Mervi Lahkela Graafinen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Näkökulmia musiikin aineenopettajien ja oppilaiden väliseen toimivaan vuorovaikutukseen Outi Puupponen Kasvatustieteen ja musiikkikasvatuksen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Jenni Helenius (toim.) REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Vantaan, Nurmijärven, Suomen Vanhempainliiton ja Turun yliopiston Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto Toimittanut

Lisätiedot

OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut?

OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut? OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut? Katja Kangas Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kesä 2004 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Kangas, K. 2004.

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille. Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen

Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille. Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tukea vanhemmille -aineistoa. Työkirjan on

Lisätiedot