Moduuli 3: Koulun, oppilaiden ja vanhempien yhteistyö nuorten sosiaalisessa kasvatuksessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Moduuli 3: Koulun, oppilaiden ja vanhempien yhteistyö nuorten sosiaalisessa kasvatuksessa"

Transkriptio

1 Moduuli 3: Koulun, oppilaiden ja vanhempien yhteistyö nuorten sosiaalisessa kasvatuksessa Innovatiivisia yhteistyömenetelmiä hyödyntävä kehitysprojekti kouluille 1. Johdanto "EUBIS Eu-kansalaisen yhteiskunnallinen osallistuminen alkaa koulussa" -projektin tavoitteena on lisätä oppilaiden osallistumista koulun ja yhteiskunnan toimintaan. Projektin viisi osanottajamaata ovat tässä suhteessa aivan eri kehitysvaiheissa, mikä johtuu niiden erilaisista yhteiskunnallisista tilanteista. Tätä nykyä myös nuoremmissa demokratioissa pyritään saavuttamaan yhteiset eurooppalaiset tavoitteet ja noudattamaan uusia eurooppalaisia toimintamalleja, joita ollaan valmiita soveltamaan myös koulumaailmaan. Tästä on monia selviä merkkejä: On laadittu suunnitelmia siitä, kuinka koululaitosta tulevaisuudessa johdetaan. Koulun ja yhteiskunnan yhteistyötä tuetaan, ja koulun kivettyneitä rakenteita puretaan. Opettajia kannustetaan heidän kehittäessään uusia keinoja yhteiskunnalliseen kasvatukseen. Itä-Euroopan poliittisen murroksen jälkeen koulun oli tarkoitus tarjota oppilaille turvallisuudentunnetta ja yleispäteviä arvoja, mutta nykyisin nuoret tarvitsevat pikemminkin tukea löytääkseen paikkansa uudenlaisessa yhteiskunnassa. Aikuisten on tarkistettava asenteitaan. Oppilaita on valmennettava kohtaamaan muuttuneet olosuhteet. On kehitettävä kompetensseja, joiden avulla oppilaat selviytyvät koulun ulkopuolisessa maailmassa, uskaltavat ottaa tiettyjä riskejä ja tehdä vastuullisia päätöksiä. Koulussa on sovellettava uusia elämänläheisiä metodeja ja oppimisstrategioita, jotka ylläpitävät oppimismotivaatiota. Tämän työn tuloksiin vaikuttavat monet tekijät. Koulun uusien menettelytapojen tiellä on usein monenlaisia, hankaliakin esteitä. Erilaisista sosioekonomisista olosuhteista ja perhekulttuureista tulevat oppilaat tarvitsevat opettajiltaan erilaisia kasvatustyylejä. Perheiden ja koulun välinen suhde aiheuttaa omat ongelmansa. Perinteinen perhemalli on murentunut jo vuosikymmenien ajan, minkä seurauksena perheiden kasvatustyylit poikkeavat toisistaan suuresti. Myös vanhempien suhtautumisessa kouluun on eroja. Osa vanhemmista on valmiita tukemaan koulun toimintaa ja käyttää mahdollisuuttaan osallistua päätöksentekoon, toiset taas vaikeuttavat opettajien työtä välinpitämättömällä tai nurjamielisellä asenteellaan. Tällaiset vanhemmat saattavat käyttäytyä torjuvasti, ylimielisesti tai kyynisesti. Heillä voi olla myös väärä käsitys eri osapuolten oikeuksista. Lisäongelmia aiheuttaa vielä yläkouluikäisten oppilaiden puberteetti, joka vaikuttaa sekä oppilaan ja opettajan että nuoren ja tä- 59

2 män vanhempien suhteeseen. Oppilaan, hänen vanhempiensa ja koulun välinen epäluottamus haittaa sekä koulutyötä että oppilaiden intergroitumista luokkaansa ja sitä suurempiin yhteisöihin. Kun usko yhteiskunnalliseen järjestykseen, oikeudenmukaisuuteen ja demokratian periaateisiin horjuu, koulu ei kykene täyttämään kasvatustehtäväänsä. 2. Tavoitteet Tukea tiivistä kumppanuussuhdetta vanhempien ja koulun välillä, koska se edesauttaa oppilaiden sosiaalisten kompetenssien kehitystä. Rakentaa uudenlaista yhteistyötä vanhempien, oppilaiden ja opettajien välille. Avata koulua aikuisten maailman suuntaan vanhempien avulla. Suunnitella aikuisten ja nuorten välistä yhteistyötä (innovatiiviset vanhempainillat, kaikkien osapuolten keskustelutilaisuudet). Perustelu: Vanhempien ja koulun yhteistyö muuttuu lapsen varttuessa. Alakoululaisten vanhemmat ja opettajat seuraavat lasten kehitystä yhdessä melko tiiviisti, mutta yläkoulun ylimmillä luokilla opettajan ja vanhempien yhteistyö on erittäin vähäistä vuotiailla nuorilla on luonnostaan kova tarve itsenäistyä, mistä seuraa usein kovia riitoja kotona, vääriä valintoja, epävarmuutta, neuvottomuutta ja pettymyksiä. Ääritapauksissa nuori voi ajautua välirikkoon perheensä kanssa ja/tai joutua huonoon, jopa rikolliseen seuraan tai tekemisiin huumeiden kanssa. Koulussa tilanne ei ole sen parempi. Murrosikäisille on tyypillistä, että heidän suhteensa kouluun muuttuu yhä huonommaksi. Tässä ikävaiheessa monet pinnaavat koulusta, käyttäytyvät huonosti ja suhtautuvat välinpitämättömästi koulutehtäviin. Oppilaista tuntuu, ettei heillä ole mahdollisuutta vaikuttaa koulun sääntöihin. Opettajien mielipiteet herättävät yhä enemmän vastustusta. Varttuessaan oppilaat myös kokevat luokkansa ilmapiirin huonoksi. Tässä tilanteessa koulun on tehtävä yhteistyötä vanhempien kanssa, jotta opetustyö voisi ylipäätään onnistua. Kun kaikki nuoren kasvatukseen osallistuvat osapuolet tekevät yhteistyötä, hän tuntee olonsa turvalliseksi. Yhteistyö myös vahvistaa oppilaan arvojen kehittymistä, rakentaa hänelle tietä suurempaan yhteisöön sekä opettaa eri sukupolvia suvaitsemaan ja kunnioittamaan toisiaan. Oppilaat tarvitsevat sekä kodin että koulun tukea löytääkseen oman paikkansa yhteiskunnassa. Tämän moduulin tavoitteena onkin auttaa vanhempia, opettajia ja oppilaita luomaan todellinen kumppanuussuhde, joka helpottaa nuorten siirtymistä koulusta yhteiskuntaan. 3. Toteutus 3.1. Sisällöt ja menetelmät Moduuli "Koulun, oppilaiden ja vanhempien yhteistyö nuorten sosiaalisessa kasvatuksessa" innostaa kouluja ajattelemaan yhteistyötä oppilaiden vanhempien kanssa uudelta kannalta. Se myös tarjoaa opettajille malleja ja materiaaleja, jotka auttavat heitä rakentamaan intensiivistä ja aktiivista yhteistyötä vanhempien, koulun ja oppilaiden välille. 60

3 Vanhemmat on saatava kiinnostumaan yhteistyöstä koulun kanssa myös lapsen alakouluvaiheen jälkeen. Heidän on ymmärrettävä yhteistyön tärkeys, jotta he panostaisivat siihen aktiivisesti. Alkuvaiheessa tilanne kartoitetaan kyselyllä: Millaisena vanhemmat näkevät suhteensa kouluun? Entä suhteensa lapseensa/lapsiinsa? Oppilaiden mielipiteen kysyminen on aivan yhtä välttämätöntä. Kyselyssä tiedustellaan myös vanhempien ja oppilaiden odotuksia. Kysymyksenasettelussa on tärkeää ottaa huomioon konkreettiset tilanteet, kansalliset ominaispiirteet ja tyypilliset ongelmat, jotta kyselyyn vastaajat kokevat, että heidän mielipiteillään on todellista merkitystä ja tuntevat tarvetta paneutua asiaan. (Materiaalien joukossa on esimerkki sekä vanhempien että oppilaiden kyselylomakkeista. Mukana on myös ehdotuksia sopivista yhteistyömenetelmistä.) Sitten järjestetään vanhempien, oppilaiden ja opettajien yhteinen tapaaminen, jossa käydään läpi kyselyjen tulokset ja aletaan suunnitella niiden pohjalta yhteistyötä. Vanhempien, oppilaiden ja opettajien keskustelutilaisuudessa esitellään kyselyjen tulokset, keskustellaan vapaasti tilanteesta, pyydetään vanhempia ja oppilaita esittämään ideoita ja ehdotuksia, suunnitellaan yhteisiä ohjelmia ja projekteja sekä suunnitellaan alustavasti ryhmäjakoa (kuhunkin pienryhmään tulee vanhempia ja oppilaita sekä mahdollisesti myös opettajia). Opettajien tulee valmistautua keskustelutilaisuuteen (tai tarvittaessa useaan tilaisuuteen) perusteellisesti. Tällainen uudenlainen yhteistyö vanhempien kanssa vaatii opettajalta erityisiä psykologisia ja metodisia valmiuksia, sillä koulutyön ongelmakohdista on kerrottava vanhemmille ymmärrettävästi, selkeästi ja hienotunteisesti. Opettajien on syytä ottaa huomioon, että vanhempien taustat ja käsitykset poikkeavat toisistaan huomattavasti. Heidän sosiaaliset olosuhteensa, perhetraditionsa, kulttuuritaustansa ja uskontonsa ovat erilaisia. Heillä on omat käsityksensä koulusivistyksestä ja sen merkityksestä. Heillä on erilaiset odotukset koulun suhteen. Vanhempien halukkuus tarjota apuaan ja osallistua koulutoimintaan vaihtelee. Joillakin ei ole mahdollisuutta yhteistyöhön ajanpuutteen vuoksi, jotkut eivät ole edes kiinnostuneita yhteistyöstä. Heillä itsellään saattaa olla ongelmia yhteiskuntaan sopeutumisessa. Vanhemmat on saatava ymmärtämään, mitä kaikkien osapuolten yhteistyö merkitsee oppilaille: se vahvistaa heidän itseluottamustaan ja omanarvontuntoaan ja suo heille mahdollisuuden kehittää ongelmanratkaisutaitoaan. Kaikki tämä helpottaa oppilaiden integroitumista yhteiskuntaan. 61

4 Työryhmät valitaan käsiteltävien teemojen ja tavoitteiden mukaan. Vaihtoehtoja ovat pienet perheryhmät, pienryhmät, joihin kuuluvat vanhemmat, heidän oma lapsensa ja opettaja (yleensä luokanopettaja), suuremmat ryhmät, joissa on useita vanhempia ja oppilaita, yksi isä tai äiti ja useita oppilaita, vanhempien ja opettajien yhteinen ryhmä sekä suurryhmä, johon kuuluu vanhempia, oppilaita ja opettajia Yhteistyön konkreettisia teemoja Jos koulussa on jokin hätätilanne tai konkreettisia ongelmia, yhteistyössä keskitytään luonnollisesti niihin. Tässä lisäksi eräitä yleisiä teemoja. A/ Yhteistyö, jonka tavoitteena on nuorten henkisen hyvinvoinnin parantaminen perheessä ja koulussa. Nuorilla on usein ongelmia suhteessaan opettajiin, vanhempiin ja myös koulutovereihinsa. Erityisen vaikeissa tilanteissa tarvitaan ammattiauttajia. Monet lievemmät ongelmat voidaan kuitenkin ratkaista opettajien, vanhempien ja oppilaiden johdonmukaisella yhteistyöllä. Selvitetään tärkeimmät ongelmien aiheuttajat (esim. vanhempien tai koulun liialliset vaatimukset ja niistä johtuva suorituspaine, pelot, masennus, luokan huono työskentelyilmapiiri, ongelmat suhteessa ystäviin ja luokkatovereihin, yhteistyökyvyn puute, oppimismotivaation puute, josta on seurauksena väärinkäsityksiä vanhempien ja opettajien kanssa, jne.) Järjestetään teemaistuntoja, joissa ongelmat nimetään ja niitä pohditaan. Yritetään ratkaista ongelmat (osapuolet tarkastelevat toisiaan uudesta näkökulmasta ja opettelevat näkemään toisissaan uusia puolia, jännitteitä puretaan keskustelemalla jne.) Oppilaita opetetaan pitämään määrätietoisesti puolensa tiukoissakin paikoissa. On tärkeää pitää huolta omista eduistaan, kestää sosiaalisia konflikteja ja tulla toisten kanssa toimeen myös vaikeissa tilanteissa (tätä voidaan mahdollisuuksien mukaan harjoitella sosiaalipedagogien opastuksella). 1 B/ Vanhempien tiedot ja kokemukset voivat olla oppilaille suureksi avuksi ja hyödyksi. Koska opettajat viettävät suurimman osan työurastaan koulussa, heidän oppilaille välittämänsä maailmankuva on tietyllä tapaa keinotekoinen. Vanhemmat voivat tuoda kouluun toisenlaisia näkemyksiä "ulkomaailmasta" ja kertoa omista käsityksistään. Vanhemmat voivat kertoa työelämästä ja erilaisista ammateista, sillä oppilaat tarvitsevat niistä käytännönläheistä tietoa ja ovat erityisen kiinnostuneita työelämän uusista tuulista. Paikallishallinnossa työskentelevät tai sen luottamustehtävissä toimivat vanhemmat voivat tutustuttaa oppilaat paikalliseen hallintojärjestelmään. 1 Németh Gáborné Doktor Andrea: A szociális kompetencia fejlesztésének lehetőségei az iskolában hu/oldal.php?tipus=cikk&kod= ta-nemeth-szocialis 62

5 Vanhemmat, joilla on kokemusta politiikasta tai oikeuslaitoksesta, voivat kertoa politiikasta kunnallisella ja valtiollisella tasolla. Muita kiinnostavia aiheita ovat EU ja oman maan suhde EU:hun. Aktiiviset järjestöihmiset voivat kertoa järjestönsä toiminnasta. Kansainvälisissä yrityksissä työskentelevät vanhemmat voivat korostaa ulkomaansuhteiden ja kielitaidon merkitystä. Vanhemmat, joiden työ liittyy verotukseen ja/tai pankkitoimintaan, voivat opastaa oppilaita käytännön raha-asioiden hoidossa (esim. pankkitilin avaaminen, rahan nostaminen, laskujen maksaminen, veroilmoituksen täyttäminen). Maailma muuttuu nopeasti. Uusia ammatteja syntyy jatkuvasti ja tekniikka kehittyy huimaa vauhtia, joten opettajat ja murrosikäisten nuorten vanhemmat eivät välttämättä ole aina ajan tasalla. Tuoreinta tietoa voivat levittää erityisesti nuoret vanhemmat tai vaikkapa oppilaiden aikuiset sisarukset. C/ Vanhempien kautta oppilaat voivat tutustua myös harrastuksiin ja vapaa-ajantoimintaan. Harrastusten parissa oppilailla on mahdollisuus nähdä koulukaveriensa vanhemmat uudessa valossa ja saada tärkeitä virikkeitä, jotka voivat vaikuttaa heidän koko elämäänsä. Vanhemmat, oppilaat ja opettajat voivat järjestää yhdessä esimerkiksi urheilupäiviä, näyttelyitä, tilaisuuksia tai yhteisiä tutkimusprojekteja. D/ Vanhemmat voivat osallistua projektipäiviin ja projektiviikkoihin. Vanhempien mukanaolo on opettavaista ja voi tuoda projektityöskentelyyn aivan uudenlaista intoa ja käytännöllisiä näkökulmia. Lisäksi oppilailla on tilaisuus keskustella uusien aikuisten kanssa sekä pitää heitä esikuvinaan ja roolimalleinaan. Vanhemmat voivat esittää omia ideoitaan, ottaa hoitaakseen tiettyjä projektitehtäviä, hankkia kirjoja, materiaalia ja työvälineitä, sopia tapaamisia yrityksiin, laitoksiin tai esim. kulttuurikohteisiin, ohjata pienryhmiä esim. omaan alaansa liittyvissä tehtävissä, tarjoutua haastateltavaksi, opettaa tiettyjä taitoja ja valmiuksia 2, tai yksinkertaisesti osallistua yhteiseen pohdiskeluun ja loppuarviointiin. E/ Vanhempien on erittäin tärkeää osallistua toimintaan, joka liittyy ympäristöystävälliseen toimintaan kotikunnassa ja lähialueella. Se vahvistaa nuorten sidettä lähiympäristöönsä. F/ Vanhempien tulisi osallistua myös yhteisiin terveyttä edistäviin sekä rikollisuuden ja huumei- 2 vgl. Textor

6 den vastaisiin hankkeisiin. Heidän mukana olonsa on eduksi sekä perheelle, koululle että yhteiskunnalle. Se, kuinka usein ja kuinka säännöllisesti vanhemmat tekevät yhteistyötä koulun kanssa, riippuu monista seikoista. Olosuhteet ja edellytykset vaihtelevat eri maissa, joten yleisiä ohjeita on vaikea antaa. Ihanteellista olisi, jos vanhemmille sopivaa toimintaa järjestettäisiin säännöllisesti kuukauden tai kahden välein. Silloin kaikki osapuolet kokisivat toiminnan jatkuvaksi ja voisivat nähdä työn tulokset. Vanhemmat kärsivät usein aikapulasta, joten heitä ei pidä rasittaa liikaa. Vanhempien kiireet tulisikin ottaa huomioon yhteisiä aikatauluja laadittaessa. Koulujen ongelmissa on maakohtaisia eroja, ja monet pulmat ilmaantuvat yllättäen ja menettävät yhtä nopeasti merkityksensä. Liitteenä olevat materiaalit ovat kuitenkin käyttökelpoisia kaikissa projektin maissa, sillä ne liittyvät koulumaailman yleisiin, aina ajankohtaisiin teemoihin Arviointi Kolmen osapuolen koulun, oppilaiden ja vanhempien yhteistyötä voidaan arvioida monin tavoin. Kun jonkin yksittäisen teeman käsittely on päättynyt, kaikki voivat täyttää opettajien valmistelemat kysymyslomakkeet ja keskustella vastauksistaan yhdessä. Jos yhteistyöllä on saatu aikaan jokin konkreettinen tuotos, se voidaan asettaa näytteille yhdessä työprosessia koskevien pohdintojen kanssa. Yhteisessä loppukeskustelussa voidaan käsitellä yhteisiä elämyksiä ja projektissa karttuneita tietoja ja kokemuksia. Loppukeskustelussa on syytä pohtia myös yhteistyön mahdollista jatkoa. 4. Ideoita jatkotyöskentelyyn Liitteen työmateriaaleja voidaan käyttää mallina muiden ajankohtaisten teemojen käsittelyyn. Jos yhteistyö on sujunut hyvin ja tuottanut tulosta, koulu voi ottaa kolmen osapuolen yhteistyön osaksi strategiaansa, jolloin muilla kouluilla on mahdollisuus ottaa siitä esimerkiä. 5. Materiaaliluettelo 1 Kyselylomakkeet 2 Menetelmäideoita kolmen osapuolen yhteistyöhön 6. Lähdetiedot ja kirjallisuusviitteet Aszmann Anna Szabó Pál (1990): Serdülők önmagukról: Egy nemzetközi felmérés tanulságai. Pedagógiai Szemle, 9. sz Bagdy Emőke Telkes József (1990): Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest. Gaskó Krisztina (2004): Az osztályfőnök, a szülők és az osztálytársak értékelésének hatása a tanuló önértékelésére. Iskolakultúra, Jámbori Szilvia (2003): Az iskolai környezet szerepe a serdülők jövőorientációjának alakulásában. Magyar Pedagógia, 4. sz Golnhofer Erzsébet(2003): Tanulóképek és iskolaelméletek. Iskolakultúra, sz. 64

7 Koncz István (1994): Videós önismeretfejlesztés: a videó felhasználási lehetőségei a éves tanulók önismeretre nevelésében. Fitt Image, Budapest. Krumm, Volker (1995): Schulleistung auch eine Leistung der Eltern. Die heimliche und die offene Zusammenarbeit von Eltern und Lehrern und wie sie verbessert werden kann. In: Specht, W., Thonhauser, J. (Hrsg.): Schulqualität. Innsbruck (S ) Mandátum, Társadalom és oktatás sorozat. Budapest, Nagy József (2000): XXI. század és nevelés. Osiris Kiadó, Budapest.Sallay Hedvig (2003): A szülői nevelés hatása serdülők jövőorientációjának alakulására. Magyar Pedagógia, 3. sz Németh Erzsébet(2002): Az önismeret és a kommunikációs készség fejlesztése. Orosz Judit Szitó Imre (1999): Az iskolai énkép a serdülőkorban. Gyermek, nevelés, pedagógusképzés. Trezor Kiadó, Budapest, Rapos Nóra: Az iskolai félelmek vizsgálata. Iskolakultúra, sz. Shepherd, G. (2003): A szociális készségek fejlesztése (SST). In Zsolnai Anikó (szerk.): Szociális kompetencia társas viselkedés. Gondolat Kiadó, Budapest, Schneider, B. H. (1993): Childrens social competence in context. Pergamon Press, Oxford. Sütőné Koczka Ágota (2005): Szociális készségek fejlesztése kamaszkorban. Trefort Kiadó, Budapest. Vámos Ágnes: Tanárkép, tanárfogalom a családban. Iskolakultúra, sz. Zsolnai Anikó (szerk.): Szociális kompetencia társas viselkedés. Gondolat Kiadó, Budapest. Linkit (viimeksi tarkistettu ) (viimeksi tarkistettu ) tarkistettu ) (viimeksi tarkistettu ) 7. Yhteystiedot Zita Margit Kis Nyugat-Magyarországi Egyetem/University of Western Hungary 9012 Győr Türr I. u. 5 65

8 8. Liite: Materiaalit 8.1. Materiaali 1/ Kyselylomakkeet 1. KYSELYLOMAKE VANHEMMILLE (3.1. Alkukartoitus) 1. Mitä mieltä olet lapsesi suhteesta kouluunsa? 2. Onko se mielestäsi sellainen kuin pitää? 3. Millainen suhde sinulla itselläsi on lapsesi kouluun? 4. Tahtoisitko lisätä, vähentää tai muuten muuttaa yhteydenpitoa ja yhteistyötä koulun kanssa? 5. Millaiset välit sinulla ja lapsellasi on? 6. Keskusteletko lapsesi kanssa säännöllisesti koulusta? 7. Jos et keskustele, mistä se johtuu? 8. Jos keskustelet, mitä kysyt useimmin? 9. Mitä odotat koululta? 10. Liittyykö omaan työhösi tai harrastuksiisi jotain sellaista, jonka arvelet kiinnostavan omaa lastasi tai muita koulun oppilaita? Mitä se voisi olla? 2. KYSELYLOMAKE OPPILAILLE (3.1 Alkukartoitus) 1. Kuinka viihdyt koulussa? 2. Millaiseksi koet luokkasi ilmapiirin? 3. Onko sinulla ongelmia opettajien kanssa? Millaisia? 4. Onko sinulla ongelmia muiden oppilaiden kanssa? Millaisia? 5. Oletko tyytyväinen koulusuorituksiisi? 6. Kuinka usein puhut vanhempiesi kanssa koulusta? 7. Ovatko nämä juttutuokiot mielestäsi mukavia, vai jättäisitkö ne mieluummin väliin? 8. Ovatko vanhempasi tyytyväisiä koulusuorituksiisi? 9. Onko vanhemmillasi selkeä ja oikea käsitys koulutyöstäsi? 10. Suhtautuvatko vanhempasi ymmärtäväisesti kaikkiin kysymyksiisi? 66

9 11. Oletko sitä mieltä, että koulu valmistaa sinua elämää varten? 12. Saatko riittävästi tietoa mielenkiintoisista aloista ja ammateista? 13. Voiko koulussa puhua vaikeista ongelmista? 14. Onko koulun kulttuuritarjonta runsasta ja monipuolista? 15. Voivatko koulusi oppilaat osallistua kuntanne/ alueenne yhteiskunnallisiin tapahtumiin? Kyselylomakkeiden käsittely ja jatkotoimet 1. Vastaukset ryhmitellään selvyyden vuoksi teemoittain. Vanhempien ja oppilaiden odotukset koulua kohtaan. Vanhempien ja heidän koulua käyvien lastensa välinen suhde. Mitä oppilaat kaipaavat koulussa. Vanhempien, koulun ja oppilaiden yhteistyömahdollisuudet pähkinänkuoressa. 2. Kaikkien osapuolten tapaamisessa vanhemmat ja oppilaat voivat laatia yhdessä kolme julistetta: positiivisia ehdotuksia, niiden vertailua sekä yhteisiä ratkaisuehdotuksia. Apuna toimii juontajapari (yksi äiti tai isä sekä yksi oppilas). Kyselylomakkeita voi muunnella ajankohtaisen tilanteen mukaan. Tulokset käsitellään ylläolevaan tapaan Materiaali 2 / Menetelmäideoita kolmen osapuolen yhteistyöhön Kohdan 3.2. A/ materiaalit 1. Sopuratkaisun etsiminen Opettaja kirjoittaa kahdelle fläppitaulun arkille otsikoita, joista jokainen kuvaa yhtä tiettyä ongelmaa (esim. "Nuori tulee kotiin liian myöhään"). Vanhempien ja oppilaiden ryhmät saavat samanlaiset arkit. Molemmat ryhmät lisäävät otsikoiden alle mielipiteitään ja ehdotuksiaan. Sen jälkeen ryhmät tutustuvat toistensa julisteisiin ja valitsevat hyväksymänsä ehdotukset. Lopuksi pyritään neuvottelemalla sopuratkaisuun. Tulokset kirjoitetaan yhteiselle arkille. (Yhteiset arkit voidaan jättää luokan seinälle.) Tarkoituksena on ottaa puheeksi sekä oppilaiden että heidän vanhempiensa pienet paheet (oppilaat käyvät joka viikonloppu bileissä ja jättävät huoneensa siivoamatta, vanhemmat tekevät liikaa ylitöitä ja rähjäävät perheelleen). Samalla kannattaa kuitenkin keskustella myös suuremmista ongelmista, kuten ilkivallasta, graffiteista jne. 67

10 Tärkeää: Yhteistyön arviointi. Merkittävin kysymys kuuluu: onko neuvottelulla vaikutusta väleihinne? 2. Tilanteiden arviointi Vanhemmat ja oppilaat jakautuvat sekaryhmiin. Opettaja heijastaa valkokankaalle valokuvia, jotka kuvaavat epämiellyttäviä tilanteita (esim. epäkohteliasta käytöstä, väkivaltaa, luonnon saastuttamista). Ryhmät muodostavat mielipiteensä ja kertovat siitä suuressa ryhmässä. Tärkeää: Keskustelu mielipide-eroista. 3. Toimenpidesuunnitelma Muodostetaan sekaryhmiä, joissa on enemmän oppilaita kuin aikuisia. Ryhmät saavat kuvitteellisen tehtävän (niiden pitää esimerkiksi koota luokan oppilaista valokuva-albumi tai kirjoittaa artikkeli koulun ympäristöstä) ja suunnittelevat sen toteuttamista. Jokainen miettii, mitä kaikkea tehtävään kuuluu, ja valitsee itselleen osatehtävän. Sitten koko ryhmä pohtii yhdessä, onko kaikki otettu huomioon. Ryhmä esittelee suunnitelmansa. 4. Leikki: arvokilpailu Jokainen ryhmän jäsen kirjoittaa paperilapulle asioita, joita hän pitää tärkeimpinä opiskelussa, perheelämässä ja elämässä yleensä (kunkin otsikon alle viisi asiaa). Laput kerätään ja arvot kirjoitetaan taululle (kukin vain yhteen kertaan). Jokainen ryhmäläinen valitsee taululta kymmenen itselleen tärkeintä arvoa ja kirjoittaa ne äänestyslapulle. Opettaja kerää laput yhdessä muutaman avustajan kanssa ja merkitsee oppilaiden antamat äänet käsitteiden viereen taululle esim. punaisella kynällä ja vanhempien äänet mustalla kynällä. Koko ryhmä yhdessä keskustelee oppilaiden ja vanhempien arvojen eroista. Tärkeää: Tiedostetaan arvomaailmojen erot, pohditaan eri sukupolvien asenteita. 5. Kommunikaatiota häiritsevien jännitteiden purkaminen Nuorilla on tapana esittää mielipiteitään (esimerkiksi koulusta, elämänasenteestaan, käyttäytymisestä, tavoista jne.) provosoivaan sävyyn. Vanhempien ryhmä kirjoittaa pahvikorteille erityisen ärsyttävinä pitämiään lastensa tokaisuja. Oppilaat puolestaan kirjoittavat korteille vanhempiensa sanontoja, joista he eivät pidä. Vanhempien kortit voivat olla vihreitä, oppilaiden oransseja. Muodostetaan kahdeksan hengen ryhmiä, joista puolet on vanhempia ja puolet oppilaita. Ryhmät istuutuvat pöytien ympärille siten, että joka toisella tuolilla istuu opettaja, joka toisella oppilas. Yksi oppilaista vetää vihreän kortin ja lukee siinä olevan mielipiteen ääneen. Viereinen aikuinen muotoilee mielipiteen uudestaan siten, että sen sisältö pysyy samana, mutta sävy on asiallinen, eikä lause herätä enää ärtymystä tai jännitteitä. Sen jälkeen sama aikuinen vetää oranssin kortin ja lukee siinä olevan lauseen ääneen. Tämän lauseen "oikaisee" seuraava oppilas. Kun kahdeksan korttia on luettu ja oikaistu, vanhemmat vetävät vuorostaan vihreät kortit ja oppilaat oranssit, joten jokainen tulee oikaisseeksi oman ikävänsävyisen tokaisunsa. Tärkeää: itse kunkin on päästävä eroon jännitteitä aiheuttavasta kommunikaatiosta, muuten tiimityö ei voi onnistua. 68

11 Kohdan 3.2. B/ materiaalit Vanhempia pyydetään tuomaan kouluun omaa osaamistaan. Heidät toivotetaan tervetulleiksi kertomaan oppilaille ja opettajille työstään, harrastuksistaan tai muista osaamisalueistaan. He voivat jakaa tietoa vaikkapa yhteiskunnallisesta toiminnastaan, terveellisestä elämäntavasta tai tavalliseen arkeen liittyvistä tärkeistä asioista. Kun vanhempien osallistumishalukkuus on kartoitettu, oppilaat saavat esittää teemoihin liittyviä kysymyksiä. Vanhemmilla on mahdollisuus järjestää esimerkiksi oppitunteja, keskustelu- tai kahvitilaisuuksia tai näyttelyitä, joissa he ottavat oppilaiden toiveet ja kysymykset huomioon. Oppilaat voivat auttaa esim. tietokoneen, projektorin tai muiden teknisten laitteiden käytössä. Jos teema on erityisen kiinnostava, oppilaat voivat kirjoittaa siitä koulun lehteen artikkelin tai tehdä haastattelun. Kohtien 3.2. C/, D/, E/ ja F/ materiaalit Näissä kohdissa mainittua toimintaa voi järjestää ilman sen kummempia metodeja. Tieto menee usein parhaiten perille, jos kertojana on tuttu ihminen, joka osaa esittää asiansa mielenkiintoisesti. Omat kokemukset ja mielenkiintoiset kertomukset ovat mielenkiintoisempia kuin kuiva luennointi. Esimerkiksi tupakkakokeiluja tekevien nuorten on hyvä kuulla, kuinka vaikeaa tupakoinnin lopettaminen on ja he sisäistävät asian paremmin, jos siitä kertoo heidän koulukaverinsa isä. Joku sydäninfarktin kokenut tuttu aikuinen voi puolestaan neuvoa oppilaita syömään terveellisesti ja harrastamaan liikuntaa nuoresta pitäen. Kohdan 3.3. materiaalit Arviointilomakkeet Oppilaille: Onko vanhempien osallistuminen koulutoimintaan vastannut odotuksiasi? Oletko saanut hyödyllistä tietoa ja oivalluksia? Onko yhteistyö vanhempien kanssa syventänyt tietämystäsi aihepiiristä? Tunsitko, että sinua kohdeltiin tasa-arvoisena yhteistyökumppanina? Pystyitko osallistumaan työhön aktiivisesti? Onko yhteistyö muuttanut käsitystäsi vanhemmista? Tahtoisitko osallistua muihin samankaltaisiin projekteihin? kyllä jonkin verran ei 69

12 Vanhemmille: kyllä jonkin verran ei Vastasiko yhteistyö oppilaiden kanssa odotuksiasi? Tuntuiko sinusta, että panoksestasi oli hyötyä? Oletko saanut työstäsi hyödyllisiä kokemuksia? Oliko yhteistyösi oppilaiden kanssa rakentavaa? Onko yhteistyö muuttanut käsitystäsi oppilaista/ omasta lapsestasi? Tahtoisitko osallistua muihin samankaltaisiin projekteihin? 70

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

TYTTÖ- JA POIKAPROGGIKSET - KOKEMUKSIA ELÄVÄST STÄ. Sainio Pia-Christine

TYTTÖ- JA POIKAPROGGIKSET - KOKEMUKSIA ELÄVÄST STÄ. Sainio Pia-Christine TYTTÖ- JA POIKAPROGGIKSET - KOKEMUKSIA ELÄVÄST STÄ KOULUELÄMÄST STÄ Sainio Pia-Christine Lähtökohdat projektin käytännön kehittymiselle: Uusi työntekijä, odotukset korkealla Tyttöjen raju päihteiden käyttö

Lisätiedot

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli SEISKALUOKKA Itsetuntemus ja sukupuoli Tavoite ja toteutus Tunnin tavoitteena on, että oppilaat pohtivat sukupuolen vaikutusta kykyjensä ja mielenkiinnon kohteidensa muotoutumisessa. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ AINA KANNATTAA YRITTÄÄ www.yrittajat.fi futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com AINA KANNATTAA YRITTÄÄ ohjeita esityksen pitäjälle futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Maailman Suurin Vanhempainilta

Maailman Suurin Vanhempainilta Maailman Suurin Vanhempainilta Maailma muuttuu nopeasti, samoin suomalainen koulu. Maailman Suurimman Vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä suomalaisissa

Lisätiedot

LAPSET MUKANA SOS- LAPSIKYLÄN SIJAISHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ. Sari Carlsson Yhteiskehittämispäivä Turku

LAPSET MUKANA SOS- LAPSIKYLÄN SIJAISHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ. Sari Carlsson Yhteiskehittämispäivä Turku LAPSET MUKANA SOS- LAPSIKYLÄN SIJAISHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ Sari Carlsson Yhteiskehittämispäivä 1.9.2017 Turku SOS- LAPSIKYLÄ VAHVISTAA LASTEN OSALLISUUTTA SOS- Lapsikylässä on vahvistettu lasten osallisuutta

Lisätiedot

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta O P A S K A U N I A I S T E N V I R A N H A L T I J O I L L E J A L U O T T A M U S H E N K I L Ö I L L E L A S T E N J A N U O R T E N K U U L E M I S E E N 1

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Päihteiden aiheuttamat terveysongelmat ovat vuosi vuodelta lisääntyneet. Mitä nuorempana päihteiden käyttö aloitetaan, sitä todennäköisemmin

Lisätiedot

Vanhempainryhmä osana polikliinisen luokan toimintaa. Laura Kortesoja Kalliomaan koulu

Vanhempainryhmä osana polikliinisen luokan toimintaa. Laura Kortesoja Kalliomaan koulu Vanhempainryhmä osana polikliinisen luokan toimintaa Laura Kortesoja Kalliomaan koulu Polikliininen luokka aloitti toimintansa syksyllä 2008 oppilaspaikkoja 8 opetuksesta vastaa pääosin polikliinisen luokan

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

Hyvinvoinnin TUKIRYHMÄ-MALLI

Hyvinvoinnin TUKIRYHMÄ-MALLI Hyvinvoinnin TUKIRYHMÄ-MALLI Tapauskohtainen Lähestymistapa ristiriitatilanteisiin ennen kasvatuskeskusteluja Tieto vanhemmille Diat koteihin Ratkaisukeskeinen tapa tukea hyvinvointia Ritaharjussa Vaikeiden

Lisätiedot

Innostunut oppilaskunta. Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille

Innostunut oppilaskunta. Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille Innostunut oppilaskunta Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille Tervetuloa! 2,5 tuntia Kaksi osiota Vaikuttavat oppilaat Kannustavat aikuiset Teemaan johdattavat videot sekä keskustelu- ja

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

Tekstaritupuun Marita Vainio Zappar mestat.fi/mammi

Tekstaritupuun Marita Vainio Zappar mestat.fi/mammi MÄMMI Videovihko Mämmi on noin 10-vuotias ihan tavallinen koululainen, vaikka ulkomuodoltaan hän voi jonkun mielestä näyttääkin oranssilta läjältä. Mämmi pohtii kaikkien alakoululaisten tavoin elämän iloja

Lisätiedot

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA Kuninkaanhaan koulun liikenneturvallisuuskysely 2014 Yhteenveto oppilaiden vastauksista ja ajatuksista www.ts.fi 1/11 Leena-Maria Törmälä, Ramboll Finland

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO VANHEMPAINILTA Valintojen stoori -menetelmän läpi käyneiden oppilaiden huoltajille järjestetään Valintojen stoori - viikon aikana vanhempainilta, jossa heillä on mahdollisuus tutustua Valintojen stooriin

Lisätiedot

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä - Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Sosiaaliset tilanteet Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Nimesi:

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa

Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa 1 Aluksi esittäytymiskierros ja nimilista kiertämään Valintojen

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

YSILUOKKA. Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä

YSILUOKKA. Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä YSILUOKKA Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä Sisältö ja toteutus Tunnin tavoitteena on, että oppilaat ymmärtävät mitä sukupuolten välinen tasaarvo tarkoittaa Suomessa, mitä tasa-arvoon liittyviä haasteita

Lisätiedot

Suunnitelma työpaikkavalmentajana toimimiseen

Suunnitelma työpaikkavalmentajana toimimiseen Suunnitelma työpaikkavalmentajana toimimiseen Sisältö Työn räätälöinti on työn mukauttamista yksilöllisin edellytyksin Työelämän pelisäännöt ja työelämätaidot SWOT-analyysi: Mitä työpaikallani työntekijältä

Lisätiedot

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka TAPAAMINEN Tehtävä Tutki liikuntapiirakkaa ja suunnittele itsellesi oma piirakka. Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka Liikuntapiirakka: UKK-instituutti 34 TAPAAMINEN Oma liikuntapiirakkani 35 TAPAAMINEN

Lisätiedot

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin ETUSIVU Olet osallistumassa Kouluterveyskyselyyn. Tutkimuksesta vastaa Terveyd ja hyvinvoinnin laitos. Lomakkeessa kysytään terveyte, hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyviä asioita. Vastauksesi on arvokas,

Lisätiedot

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle

Lisätiedot

Tukikeskustelukoulutus. Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET)

Tukikeskustelukoulutus. Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET) Tukikeskustelukoulutus Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET) Peter Vermeulen Olen jotakin erityistä Kuinka kertoa lapsille ja nuorille

Lisätiedot

Alakoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 16.12.2015

Alakoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 16.12.2015 Alakoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 16.12.2015 Tytti Solantaus 2014 1 LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELU 1. Esittely, tutustuminen, menetelmän tarkoituksen ja keskustelun kulun selvittäminen

Lisätiedot

TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Paula Jaatinen ja Tuulikki Leinonen, opiskelijat Metropolia ammattikorkeakoulu

TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Paula Jaatinen ja Tuulikki Leinonen, opiskelijat Metropolia ammattikorkeakoulu 61 TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Paula Jaatinen ja Tuulikki Leinonen, opiskelijat Metropolia ammattikorkeakoulu Kvartti-malli LAPSEN TUKEMINEN SIIRTYMÄVAIHEESSA Malli koostuu kahdesta osasta:

Lisätiedot

Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry

Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Luennon sisältö Lapsen kannustaminen Erilaiset tavat kannustaa

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 Mun talous -hanke teetti toukokuussa 2014 kyselyn porilaisilla toisen asteen opiskelijoilla (vuonna -96 syntyneille). Kyselyyn vastasi sata

Lisätiedot

Yläkoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA Aikuisten välinen keskustelu Lyhennetty työversio 12.11.2014

Yläkoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA Aikuisten välinen keskustelu Lyhennetty työversio 12.11.2014 Yläkoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA Aikuisten välinen keskustelu Lyhennetty työversio 12.11.2014 Tytti Solantaus 2014 1 LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELU 1. Esittely, tutustuminen, menetelmän

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(6) Sisällys Aloite perhetyöhön... 3 Aloitusvaihe... 3 n suunnitelman tekeminen... 4 n työskentelyvaihe... 4 n työskentelyn arviointi... 5 n päättäminen... 5 3(6) Aloite perhetyöhön Asiakkuus lastensuojelun

Lisätiedot

3MITEN LUOKKAKESKUSTELU 3TOTEUTETAAN. Seniorien tunnin kestävät vierailut. Huomioon otettavia asioita. Yleiset tavoitteet

3MITEN LUOKKAKESKUSTELU 3TOTEUTETAAN. Seniorien tunnin kestävät vierailut. Huomioon otettavia asioita. Yleiset tavoitteet 3MITEN LUOKKAKESKUSTELU 3TOTEUTETAAN Sukupolvien välisiä todellisia siteitä voidaan vahvistaa järjestämällä toimintaa, jossa lapset ja ikäihmiset vaihtavat kokemuksia ja oppivat samassa tilassa. Seniorien

Lisätiedot

Palautetta nuortenryhmältä

Palautetta nuortenryhmältä Tuija Sane & Marjaana Hänninen Taustaa nuortenryhmästä: Tavoitteena oli koota nuortenryhmä (n. 4-5 nuorta), jolta kerätä palautetta etenkin lastensuojelun toiminnasta ja yhteistyöstä muiden tahojen kanssa.

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet JÄHMETYN JÄÄDYN Mihin olemme menossa? Miten tähän on tultu? OLET TÄSSÄ. Kalle Hamm, 2008 Mitä nyt tapahtuu?

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika.

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika. Leikki ja vapaa-aika Lähes aina 1. Yhteisössäni minulla on paikkoja leikkiin, peleihin ja urheiluun. 2. Löydän helposti yhteisöstäni kavereita, joiden kanssa voin leikkiä. 3. Minulla on riittävästi aikaa

Lisätiedot

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhempien Akatemia toimivia kasvatuskäytäntöjä vanhemmuuden tueksi Toteuttaja Nuorten Ystävät ry RAY:n tuella Vuosille

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA ***

TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA *** Ilmiö: Muuttuvat perhemallit. Kirja: Kolu Siri, Kesän jälkeen kaikki on toisin. Otava 2016. Lyhyt kuvaus kirjasta: Kesän jälkeen kaikki on toisin -teoksen päähenkilö Peetu on 17- vuotias transnuori, joka

Lisätiedot

KAIKKI MUKAAN! Oppilaiden osallisuus koulussa

KAIKKI MUKAAN! Oppilaiden osallisuus koulussa KAIKKI MUKAAN! Oppilaiden osallisuus koulussa Aiheet Osallistumisen alkuun Onnistumisen avaimia Toiminnan arviointi Osallistumisen hyötyjä ja haasteita Osallisuuden käsitteitä Oppilaiden osallisuus koulussa

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on vuonna 1920 perustettu kansalaisjärjestö edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lapsen oikeudet LOS:ssa Lapsella on oikeus: Suojeluun Osallistumiseen ja vaikuttamiseen Osuuteen yhteiskunnan voimavaroista

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen

Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen LAPSET PUHEEKSI keskustelu Muokattu työversio 19.8.2015 LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELU 1. Esittely, tutustuminen, menetelmän tarkoituksen ja keskustelun kulun selvittäminen

Lisätiedot

Liite 11. Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan nuoren kyselylomake 2. Hyvä kurssilainen!

Liite 11. Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan nuoren kyselylomake 2. Hyvä kurssilainen! Liite 11 N2 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan nuoren kyselylomake 2. Hyvä kurssilainen! Olet osallistumassa narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssin toiselle jaksolle.

Lisätiedot

Kaksinkertainen mahtis

Kaksinkertainen mahtis Luovat harjoitukset Kaksinkertainen mahtis Palautteenantoharjoitus tavoite: yksityiskohtainen palautteen sanallistaminen ja luokkakaverin vahvuuksien tukeminen ja kehittäminen kesto 20 min Tehdään ensin

Lisätiedot

Etäopetus erityistilanteissa

Etäopetus erityistilanteissa Sairastuneen oppilaan koulunkäynnin järjestäminen kaksisuuntaisen, reaaliaikaisen videoyhteyden avulla Esimerkkitapauksena etäopetuksen järjestäminen Laitilassa, Kodjalan koululla lukuvuonna 2012 2013.

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

lehtipajaan! Opettajan aineisto

lehtipajaan! Opettajan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Opettajan aineisto Opettajalle Ennen kuin ryhdyt lehtipajaan lue myös oppilaan aineisto Lehtipaja on tarkoitettu tt 3.-6.-luokkalaisille l ill Voit käyttää aineistoa myös 1.-2.-luokkalaisille,

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on vuonna 2008 perustettu

Lisätiedot

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Lapsen nimi: LASTEN OIKEUKSIEN JULISTUS Lapsella on oikeus Erityiseen suojeluun ja hoivaan Riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista Osallistua ikänsä ja kehitystasonsa

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Muistamme kaikissa päivän hetkissä, että aikuinen on vuorovaikutuksen mallina. Toimimme sallivasti

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 3/14

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 3/14 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14 Tervetuloa täyttämään kysely! Koulutunnus: Oppilaiden tilannekartoitussalasana: Kirjaudu kyselyyn KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14 Kukaan

Lisätiedot

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Valmistaudu kyselyyn vinkkilista esimiehelle vinkkilista työyhteisölle Valmistaudu kyselyyn - vinkkilista esimiehelle Missä tilaisuudessa/palaverissa työyhteisönne

Lisätiedot

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI!

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! SINULLA ON OIKEUKSIA! Netistä saa enemmän irti, kun pitää oikeuksistaan huolta ja toimii itse vastuullisesti. Nettiä voi käyttää lähes jokainen ja jokainen

Lisätiedot

Lapsen/Nuoren kysymykset

Lapsen/Nuoren kysymykset PALAUTE LASTENSUOJELUTARPEEN SELVITYKSESTÄ 2015 Lastensuojelun työntekijät ovat selvittäneet perheenne mahdollista lastensuojelun tarvetta. Lastensuojeluntarpeen selvityksen tavoitteena on arvioida lapsen

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN - RAPORTTI (OPPILAS TÄYTTÄÄ)

TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN - RAPORTTI (OPPILAS TÄYTTÄÄ) Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN - RAPORTTI (OPPILAS TÄYTTÄÄ) OPPILAS JA PUHELIN KOULU JA LUOKKA TYÖPAIKKA JA PUHELIN OPO JA PUHELIN 1 RAPORTTI TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMISESTA Työpaikka

Lisätiedot

ADHD:N LIITTYVÄN HÄPEÄN ESILLE OTTAMINEN

ADHD:N LIITTYVÄN HÄPEÄN ESILLE OTTAMINEN ADHD:N LIITTYVÄN HÄPEÄN ESILLE OTTAMINEN Tässä luvussa tarkastellaan ADHD:hen liittyvää leimaa ja sitä, kuinka lapsi ja muut perheenjäsenet voivat sen kokea. Lukuun on otettu myös mukaan ehdotuksia, kuinka

Lisätiedot

Opetuksen tavoite: T2 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin

Opetuksen tavoite: T2 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin T1 herättää oppilaassa mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan ja opastaa tuntemaan oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaa Oppilas herää mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan. Oppilas

Lisätiedot

Uudet opetussuunnitelman perusteet ja vanhempien osallisuus kouluissa

Uudet opetussuunnitelman perusteet ja vanhempien osallisuus kouluissa KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖN PARHAAT KÄYTÄNNÖT Yhteenveto 14.11.2016 osallisuusiltapäivästä Uudet opetussuunnitelman perusteet ja vanhempien osallisuus kouluissa - miten voimme vahvistaa kodin ja koulun

Lisätiedot

CP Q L Cerebral Palsy Quality of Life

CP Q L Cerebral Palsy Quality of Life Lasten elämänlaatua koskeva kysely (CP QOL-Child) Huoltajan kyselylomake (4-12 vuotta) Haluaisimme esittää teille muutamia kysymyksiä siitä, miten arvelette lapsenne kokevan elämän eri osa-alueeet, kuten

Lisätiedot

Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016

Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016 Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016 Tytti Solantaus 2016 1 I LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELUUN VALMISTAUTUMINEN 1. Lapset puheeksi keskustelun tarkoitus Lapset puheeksi keskustelun pyrkimyksenä on

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on toiminut vuodesta 2008,

Lisätiedot

Suosituin ja kattavin koulutuksen itsearviointiratkaisu

Suosituin ja kattavin koulutuksen itsearviointiratkaisu Suosituin ja kattavin koulutuksen itsearviointiratkaisu Valmis paketti Perusopetusta säätelevän lain 21 :n mukaan koulutuksen järjestäjän on arvioitava järjestämäänsä koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Lisätiedot

Kiusaaminen SEIS! Hyvinvoinnin Tukiryhmä-malli

Kiusaaminen SEIS! Hyvinvoinnin Tukiryhmä-malli Kiusaaminen SEIS! Hyvinvoinnin Tukiryhmä-malli Toimintatapa ristiriitatilanteisiin ennen kasvatuskeskusteluja Ristiriitatilanteilla tarkoitetaan esim: Jatkuva nimittely, loukkaava puhe, ulkonäön tms. arvostelu,

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Tukea vanhemmuuteen. Kasvamme Yhdessä vanhempainillat 7 luokan vanhemmille Terveydenhoitaja Anna Maija Puukka 28.2.2014

Tukea vanhemmuuteen. Kasvamme Yhdessä vanhempainillat 7 luokan vanhemmille Terveydenhoitaja Anna Maija Puukka 28.2.2014 Tukea vanhemmuuteen Kasvamme Yhdessä vanhempainillat 7 luokan vanhemmille Terveydenhoitaja Anna Maija Puukka 28.2.2014 Miksi? Miksi? Turun sanomat 29.1.14: Tykkääköhän lapsi minusta, jos rajoitan? Vanhempien

Lisätiedot

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät 10.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät SOS-lapsikylän toimintakäsikirjan mukaisesti lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen lasten asioista vastaaville

Lisätiedot

Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän ja hänen perheensä kuuluu. Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän, hänen perheensä ja lähisukunsa kuuluu.

Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän ja hänen perheensä kuuluu. Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän, hänen perheensä ja lähisukunsa kuuluu. T1 herättää oppilaassa mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan ja opastaa tuntemaan oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaa Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän ja hänen perheensä kuuluu.

Lisätiedot

Turun Seudun Yksinhuoltajat ry KaMu-projekti projektikoordinaattori Marika Huurre p: 044-5757 696 e-mail:kamuturku@luukku.com PERHEEN TAUSTATIEDOT

Turun Seudun Yksinhuoltajat ry KaMu-projekti projektikoordinaattori Marika Huurre p: 044-5757 696 e-mail:kamuturku@luukku.com PERHEEN TAUSTATIEDOT PERHEEN TAUSTATIEDOT NIMI (LAPSEN): OSOITE: IKÄ: ASUINALUE: PUHELIN: HUOLTAJA: E-MAIL: HARRASTUKSET: KOTIELÄIMET: ALLERGIAT: MUUTA HUOMIOITAVAA/TOIVEITA: OPISKELIJAN TAUSTATIEDOT NIMI: OSOITE: IKÄ: ASUINALUE:

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta

Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta Tutkimus opettajien odotuksista ja asenteista: Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta #digikoulu Tutkimuksen taustaa Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää peruskoulun ja lukion opettajien odotuksia ja

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Merenkävijät

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Merenkävijät Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Merenkävijät 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - EMK / zoom - EMK - EMK - Vihreät - Sininen - Punainen - EMK juniorit - ZOOM - zoom8 - EMK

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia

Sanomalehtiviikko. Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia Sanomalehtiviikko Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia Esiopetukseen, 3. 7.2.2014 ala- ja yläkouluun sekä lukioon ja ammatilliseen oppilaitokseen Sanomalehtiviikko: esiopetus Vastatkaa vuoronperään

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

huoltajasi vastaukset käyttäjätunnusten perusteella. Vastauksesi eivät kuitenkaan tule esimerkiksi opettajiesi tai huoltajiesi tietoon.

huoltajasi vastaukset käyttäjätunnusten perusteella. Vastauksesi eivät kuitenkaan tule esimerkiksi opettajiesi tai huoltajiesi tietoon. ETUSIVU Kouluterveyskysely 2017 Olet osallistumassa Kouluterveyskyselyyn. Tutkimuksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lomakkeessa kysytään terveyteen, hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyviä

Lisätiedot

Testaajan eettiset periaatteet

Testaajan eettiset periaatteet Testaajan eettiset periaatteet Eettiset periaatteet ovat nousseet esille monien ammattiryhmien toiminnan yhteydessä. Tämä kalvosarja esittelee 2010-luvun testaajan työssä sovellettavia eettisiä periaatteita.

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

PERHE JA PÄIHDEKASVATUS. meille myös!!!

PERHE JA PÄIHDEKASVATUS. meille myös!!! PERHE JA PÄIHDEKASVATUS meille myös!!! Pohdinnan pohjaksi päihteistä Lapsen kanssa on hyvä keskustella päihteiden vaikutuksista niissä tilanteissa, joissa asia tulee luontevasti puheeksi. Tällainen tilanne

Lisätiedot

3. Mitkä asiat tukevat ja mitkä vahingoittavat nuoren kehitystä? 4. Mitkä voivat olla huolestuttavia muutoksia kaverin käytöksessä?

3. Mitkä asiat tukevat ja mitkä vahingoittavat nuoren kehitystä? 4. Mitkä voivat olla huolestuttavia muutoksia kaverin käytöksessä? Kasvamme yhdessä Ensimmäinen ilta: Illan aihe: Nuoruusiän kehitys klo 18-19.30 Auditorio tai juhlasali: 1. Tervetuliaissanat ja nuorten esitys (musiikki, liikunta tms.) (10-15 min), tarjoilu, mikäli mahdollista

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.)

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 1 (Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 2 8.- ja 9.-luokkalaisista (14 16v) 5 % käyttää alkoholia kerran viikossa tai useammin ja 13 % käyttää alkoholia

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Johdanto Tämä diaesitys ohjaa työyhteisöä lisäämään yhteistä ymmärrystä toimintaan liittyvistä muutoksista ja vähentämään muutoksiin liittyviä pelkoja.

Lisätiedot

MITÄS NYT TEHDÄÄN? Kodin ja koulun yhteistyö & SOME 20.8.2015 Jaakko Nuotio, Nuorten Palvelu ry

MITÄS NYT TEHDÄÄN? Kodin ja koulun yhteistyö & SOME 20.8.2015 Jaakko Nuotio, Nuorten Palvelu ry MITÄS NYT TEHDÄÄN? Kodin ja koulun yhteistyö & SOME 20.8.2015 Jaakko Nuotio, Nuorten Palvelu ry Isä ja äiti - perusasiat riittävät aikuisella menee hyvin aikuisella on aikaa ja kiinnostunut minusta voisi

Lisätiedot

Tervetuloa selkoryhmään!

Tervetuloa selkoryhmään! Tervetuloa selkoryhmään! SELKOESITE 1 Jutteletko mielelläsi erilaisista asioista? Haluatko saada tietoa maailman tapahtumista selkokielellä? Haluatko sanoa mielipiteesi, mutta et aina uskalla? Tuntuuko

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot