Poliitikkoja ei kiinnosta rakennettu ympa risto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Poliitikkoja ei kiinnosta rakennettu ympa risto"

Transkriptio

1 Poliitikkoja ei kiinnosta rakennettu ympa risto Puolueet pitävät rakennettua ympäristöä itsestäänselvyytenä, kiinnostusta herättää vain se, minne rakennetaan. Kehittämistä ei mietitä, vaikka rakennettu ympäristö työllistää viidenneksen suomalaisista ja kuluttaa liikenne mukaan lukien 60 prosenttia energiasta, Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin johtoryhmän puheenjohtaja, Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti kummeksuu. Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi on selvittänyt eduskuntapuolueiden linjauksia rakennetun ympäristön teemoihin liittyen. Vaikka rakennetun ympäristön toimivuus on työllisyyden, Suomen kilpailukyvyn ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta pääroolissa, on teema jäänyt päivänpolitiikan marginaaliin. Kankea hallinto vähentää investointeja Puolueet tunnistavat tarpeen keventää hitaita kaavoitus- ja lupaprosesseja, mutta konkreettisia toimia ei juuri ole esitetty ja metropolihallinnon kehittäminenkin on jäämässä taka-alalle. Metropolialueella pula kohtuuhintaisista asunnoista on melkein pysäyttänyt elinkeinoelämän kasvun - pääsyiksi Pipatti näkee tonttipulan sekä liian tiukat ja yksityiskohtaiset kaavamääräykset. Viranomaisten välistä yhteistyötä tulee parantaa heti, jotta käsittelyajat lyhenevät. Tarvitsemme yhden luukun periaatteen julkiseen asiointiin. Lupa- ja kaavoitusprosessit tulee hoitaa rinnakkain ja viranomaisten keskinäisten valitusten toistensa päätöksistä tulee loppua.

2 Kuntien välisen epäterveen kaavakilpailun lopettamiseksi maankäyttö- ja liikenneasiat metropolialueella ja muissa kasvukeskuksissa pitää päättää jatkossa työssäkäyntialueittain yli kuntarajojen. Valtiovallan täytyy ohjata kehitystä tähän suuntaan rahoituksella ja säädösmuutoksilla. Rakennetusta ympäristöstä Suomen vetovoimatekijä Yhteiskunta on keskellä suurta murrosta tiedon vallankumous ja digitalisaatio muuttavat rakennetun ympäristön älykkääksi ja muuttavat nopeasti yhteiskuntaa. Ihmisten toimintatavat, työn tekemisen paikat ja sisältö, liikkuminen ja vapaa-ajan vietto, tieto- ja energiaverkot ja tuotantorakenne uudistuvat. Suomessa on huippuosaamista kaikilla toimintatapojen muutokseen liittyvillä aloilla. KIRA-foorumi uskoo, että Suomesta pystytään luomaan maailman kilpailukykyisin toiminta-alusta yrityksille. Älykkään rakennetun elinympäristön kehittäminen vaatii kuitenkin myös puolueiden heräämisen ja nopean asennemuutoksen onnistuakseen. Kaikki rakennettua ympäristöä koskeva julkinen tietoaineisto tulee avata yritysten ja kansalaisten hyödynnettäväksi. Julkisia hankintoja on kohdennettava uusien palveluiden ja innovaatioiden luomiseen. Tietomallien käyttöä tulee laajentaa julkisissa hankinnoissa kattamaan koko rakennetun ympäristön elinkaaren hallinta. Lisäksi rakennus- ja ICT-alan yhteisiä tutkimushankkeita pitää jatkossa tehdä enemmän, selvityksen tekoa ohjannut Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:n toimitusjohtaja Matti Mannonen sanoo. Kansallisvarallisuudesta on huolehdittava aina Suomen kansallisvarallisuudesta peräti 70 prosenttia on kiinni rakennuksissa ja infrassa. Tehdyn selvityksen perusteella poliitikkojen suhtautuminen jatkuviin ylläpidon menoleikkauksiin vaihtelee riippuen siitä, kuuluiko puolue hallitukseen vai oppositioon. Pipatti nostaa esille pidemmän aikavälin seuraukset: Leikkaamalla määrärahoja julkisten kiinteistöjen ja infrastruktuurin hoidosta ja ylläpidosta tuhoamme Suomen kansallisvarallisuutta. Laiminlyönneistä aiheutuu vaurioita, joiden korjaaminen on monin verroin kalliimpaa kuin leikkauksista saadut säästöt. Valtion ja kuntien tulee ottaa vastuu omistamansa kansallisvarallisuuden asianmukaisesta ja riittävästä ylläpidosta ja hoidosta, jotta tilojen ja infrastruktuurin turvallisuus, terveellisyys ja kunto voidaan säilyttää tai palauttaa. Koko raportti löytyy tästä linkistä:

3 SKOL tekee uutta strategiaa muuttuvaan toimintaympa risto o n Suomen talouden rakenne on murroksessa joka vaikuttaa kaikilla toimialoilla. Myös suunnittelu ja konsultointi muuttuvat jatkuvasti, joten SKOLin toimintastrategian tarkastelu ja uudistaminen on ajankohtaista. Jäsenille ja sidosryhmille suunnatun strategiakyselyn vastauksissa korostuvat monet toimintaympäristön muutokset. Politiikassa kotimaisia epävarmuustekijöitä ovat ennakoimattomuus, populismi, pitkäjänteisyyden puute, päätöksenteon jumiutuminen ja hankkeiden vaikutusten epävarmuus. Kansainvälisessä politiikassa muutostekijöitä ovat EU:n ja Venäjän suhteiden kehitys sekä Aasian painoarvon kasvu globalisaation seurauksena. Taloudessa julkisen sektorin (kunnat, Suomi, EU) ongelmat ja heikko talouskasvu sekä näiden vaikutus investointeihin ja kysyntään olivat ylivoimaisesti suurin epävarmuustekijä. Myös suunnittelutyön siirtyminen halvempiin maihin, ylikireä hintakilpailu ja rahoitusmahdollisuuksien kiristyminen tunnistettiin muutostekijöiksi. Sosiaalisista muutoksista pinnalle nousivat osaavan työvoiman saatavuus, väestön ikääntyminen sekä sosiaalinen epävarmuus ja nuorten syrjäytyminen. Teknologisista muutostekijöistä tärkeimpinä tunnistettiin uudet ohjelmistot, automaatio ja ICT yleisemmin, vihreän teknologian nousu, sekä työskentelytapojen muutokset kuten etätyö ja digitalisaation tuomat uudet toimintatavat. Ympäristöregulaation nähdään kiristyvän, mikä lisää jatkuvasti suunnittelu- ja konsultointialan työmäärää. Kestävä kehitys ja ilmastonmuutoksen torjuminen näkyy jo lähes kaikissa toimeksiannoissa, mutta myös yrityksen omassa toiminnassa. Lainsäädännön osalta EU-byrokratian ja sääntelyn ylipäätään nähdään hankaloittavan ja hidastavan toimintaa. Kiristyvät energiamääräykset ja ilmastonmuutokseen liittyvä muu lainsäädäntö vaikuttavat suunnittelumenetelmiin ja -ratkaisuihin. Sidosryhmät pitävät kaikkia SKOLin tehtäviä tärkeinä Sidosryhmien vastauksista ilmenee, että kaikki SKOLin nykyiset tehtävät nähdään tärkeinä. Tärkeimpänä tehtävänä sidosryhmät pitävät alan hankintamenettelyjen, pelisääntöjen ja sopimusehtojen kehittämistä yhdessä tilaajatahojen kanssa (arvosana 4,72 asteikolla 1-5), toiseksi tärkeimpänä hyvän suunnittelun merkityksestä ja vaikuttavuudesta viestintää (4,59) ja kolmantena jäsenten toimintaympäristöstä huolehtimista (4,38). Myös vaikuttamista ja osallistumista lakien ja säädösten valmistelutyöhön Suomessa ja EU-tasolla, alan tilastointija ennakointitoiminnasta huolehtimista sekä yritysten ja yliopistojen/ammattikorkeakoulujen välisen yhteistyön lisäämistä pidettiin tärkeinä. Jäsenten vastaukset olivat hyvin samansuuntaiset kuin sidosryhmien, mutta hienoinen yllätys oli että sidosryhmät pitävät tehtäviä vielä aavistuksen verran tärkeämpinä kuin

4 jäsenet. Uuden strategian tekemisen kannalta on kuitenkin kaiken kaikkiaan rohkaisevaa, että järjestön tehtävät koetaan tärkeiksi sekä jäsenten että sidosryhmien keskuudessa. Yhteinen agenda parantaa olennaisesti mahdollisuuksia todelliseen vaikuttamiseen. Uusi strategia muokataan syksyyn mennessä Strategiakyselyn vastauksia on mietitty toukokuun aikana teollisuus-, talo- ja infratoimialojen työpajoissa. Hallitus työsti strategiaa työpajoissa muokatun aineiston pohjalta kesäkuun kokouksessaan, ja kesän aikana aineistosta muokataan uusi strategialuonnos. Keskeisiä esillä olevia teemoja ovat hyvän suunnittelun merkityksen ja vaikuttavuuden eli asiakashyötyjen esilletuonti, kumppanuusajattelun palauttaminen suunnitteluun ja konsultointiin, sekä alan tulevaisuuden osaajien varmistaminen huolehtimalla alan kannattavuudesta ja kiinnostavuudesta. Kaikki suunnitellaan ensin joko hyvin tai huonosti. Maapallomme kestävän tulevaisuuden kannalta ensimmäinen vaihtoehto on parempi. SKOLin hallitus työstämässä uutta strategiaa, fasilitaattorina EERA

5 KSE 2013 on ka a nnetty nyt myo s englanniksi ja ruotsiksi. Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013 valmistuivat alkuvuodesta ja nyt ne ovat saatavissa myös englanniksi ja ruotsiksi. KSE 2013 sopimusehdot ovat tilaajien (RAKLI) ja suunnittelijoiden (SKOL, ATL) yhdessä neuvottelemat sopimusehdot, jotka on tehty nimenomaan asiantuntijapalveluja koskevia sopimuksia varten. Ne soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön, rakentamissektorin, teollisuussektorin sekä yhdyskuntien tutkimus-, selvitys-, suunnittelu-, konsultointi-, rakennuttamis- ja valvontatehtävissä. Uudet sopimusehdot on nyt saatavissa myös englanniksi ja ruotsiksi verkkokaupasta RT General conditions for consulting KSE Saatavilla myös muissa tietopalveluissa: LVI , SIT , Infra RT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE Saatavilla myös muissa tietopalveluissa: LVI , SIT , Infra Lisätietoja: Matti Kiiskinen Kehityspäällikkö; suunnittelu ja konsultointi Puh

6 Suomen teollinen pohja on murenemassa EVAn Mistä Suomi elää-foorumissa etsittiin tietä uuteen kasvuun. ETLAn tekemä Kuka Suomessa kasvaa raportti kertoo, että tehdasteollisuuden osuus Suomen BKT:sta on pienentynyt 2000-luvun alun 25 prosentista nykyiseen 15 prosenttiin. Tilastokeskuksen aineiston mukaan myös teollisuuden kokonaistuotantokapasiteetti on pienentynyt vuodesta 2008 yli 20 %. Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Teollisuustuotannon volyymi-indeksi Lisäksi teollisuuden pääoma kuluu Suomessa enemmän kuin tänne investoidaan. Esimerkiksi metsäteollisuuden tänä vuonna julkistamat (mahdolliset) uusinvestoinnit korvaavat vain alle puolet pääoman kulumisesta metsäteollisuudessa viimeisten 10 vuoden aikana. Vuodesta 2009 alkaen pääoman kuluminen Suomessa sijaitsevassa teollisuudessa on vuosittain ollut keskimäärin miljardin suurempi kuin investoinnit. Lähde: OECD, Economic Outlook, May 2014

7 Teollisuudesta on vähentynyt kymmenessä vuodessa työpaikkaa, joista puolet on ulkoistettu palveluyrityksiin. Palvelualoilla on samassa ajassa syntynyt uutta työpaikkaa. Suomi ei kuitenkaan pärjää ilman vientiteollisuutta - teollinen vienti on Suomen hyvinvoinnin perusta, kuten työministeri Lauri Ihalainen totesi EVA-foorumissa. Lähde: EVA fakta 2014: Tästä Suomi elää Mitä pitää tehdä? Suomen kilpailukykyä on parannettava eri tavoin, jotta vienti saadaan uuteen nousuun. Nopeita ja yksinkertaisia keinoja ei ole. Lyhyen tähtäimen kustannuskilpailukykyä on parannettava supistamalla ylisuureksi kasvaneen julkisen sektorin yrityksille aiheuttamaa verotaakkaa, sekä alentamalla työllistämisen sivukuluja ja muita kustannuksia. Tämä edellyttää pitkää ja kivuliasta julkisen sektorin sopeutusta ja myös saavutetuista eduista luopumista. Pitkän tähtäimen rakenteellinen kilpailukyky on Suomessa hyvällä tasolla, eräiden arvioiden mukaan maailman kärkeä. Meillä on hyvin koulutettu ja osaava väestö, koulutusjärjestelmä toimii hyvin ja Suomi on toimintaympäristönä turvallinen, luotettava ja kohtuullisen toimintavarma. Teknologinen osaaminen on korkealla tasolla, terveydenhuolto ja oikeuslaitos toimivat, ja lainsäädäntö on ainakin aiemmin ollut ennustettavaa. Suurimpana heikkoutena kansainvälisissä vertailuissa pidetään työmarkkinoiden jäykkyyttä. Suomen vahvuuksista on pidettävä huolta myös jatkossa sijoittamalla koulutukseen kaikilla tasoilla, edistämällä ja rahoittamalla tutkimus- ja innovaatiotoimintaa uusien korkean jalostusasteen tuotteiden ja palvelujen synnyttämiseksi, sekä poistamalla säätelyä, byrokratiaa ja muita elinkeinotoiminnan esteitä. Nuorten yritysten kasvua kannattaa tukea uusien työpaikkojen synnyttämiseksi esimerkiksi parantamalla riskirahoituksen saatavuutta. Myös työmarkkinoiden jäykkyyksiä pitää poistaa. Älykäs teollisuus voi palata Suomeen, mutta se edellyttää, että toimintaympäristö on houkutteleva ja osaamisemme säilyy huipputasolla.

8 Osmo Taulu Sähkösuunnittelualan vaikuttaja ja kehittäjä Insinööri Osmo Taulu kuoli 70-vuotiaana äkilliseen sairauskohtaukseen lomamatkallaan Teneriffalle Osmo syntyi Jyväskylässä Sähköinsinööriksi hän valmistui Tampereen Teknillisestä opistosta vuonna Lyhyen asennusinsinööriuran jälkeen Osmo siirtyi suunnittelutehtäviin aluksi projektipäällikkönä Insinööritoimisto Kupari Oy:n palvelukseen ( ), jossa hän eteni sähkösuunnitteluosaston päälliköksi. Hänen osaamisensa näkyi hyvin niin laadullisen kehityksen kuin yrityksen voimakkaan kasvunkin taustalla. Vuonna 1990 tapahtuneen yrityskaupan myötä hän jatkoi Pöyry Building Services Oy:n Sähkö- ja Tietojärjestelmäyksikön johtajana. Suunnittelu ja suunnittelutoiminnan johtaminen sopivat Osmo Taululle erinomaisesti. Hyvä ja selkeä kommunikointi- ja neuvottelukyky sekä luovuus toimivien teknisten ratkaisujen hahmotuksessa; hän oli omassa elementissään. Myös nuorten kehittyvien suunnittelijoiden ohjaus ja innostaminen kehittämään osaamistaan oli merkillepantavaa. Osmo Taulun halu omaksua ja kehittää uutta tuli hyvin esiin hänen tahdostaan ottaa vielä ennen eläkkeelle siirtymistä kahden merkittävän maanalaisen liikenneväylän sähkön, viestintä- ja turvajärjestelmien suunnittelun johto. E18 Muurla-Lohja-moottoritien tunnelit ja RHK/Vantaa Kehärata ovat vaativuudessaan mittavat eikä vastaavia ole maassamme aikaisemmin toteutettu. Työuran lisäksi Osmo toimi aktiivisesti alan järjestöissä mm. SNIL:n eri luottamustehtävissä. Vaativan työn vastapainoksi Osmo pelasi säännöllisesti tennistä ja golfia aina viime vuosiin saakka. Markku Kaskimies Ystävä ja esimies

Joulukuu 2008. Konsultit & kansainvälistyminen. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Joulukuu 2008. Konsultit & kansainvälistyminen. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Joulukuu 2008 Konsultit & kansainvälistyminen Työehtosopimuskorotukset nostavat suunnitteluhintoja...2 Tulevaisuushankkeessa haetaan menestystekijöitä...2 Selviytyminen vaatii kilpailukykyä, osaamista

Lisätiedot

Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama

Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama v Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama liikenne- ja viestintäministeriö t yö- ja elinkeinoministeriö valtiovarainministeriö ympäristöministeriö sitra liikennevirasto trafi tivit oy rym oy v a l l a n

Lisätiedot

Suomen talouskriisin luonne ja kasvun edellytykset

Suomen talouskriisin luonne ja kasvun edellytykset 1 Bengt Holmström, Sixten Korkman ja Matti Pohjola 21.2.2014 Suomen talouskriisin luonne ja kasvun edellytykset Johdanto Suomi ei ole toipunut vuonna 2008 alkaneesta teollisuuden romahduksesta, jonka myötä

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010. Vision strategiapäivitys

Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010. Vision strategiapäivitys Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010 Vision strategiapäivitys 23.11.2005 KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSKLUSTERIN VISIO 2010 Vuonna 2000 käynnistyneen visioprosessin tarkoituksena on ollut muodostaa kokonaiskuva

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen

21 polkua Kitkattomaan Suomeen 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti 17.1.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio-osasto 17.1.2013 Julkaistaan myöhemmin TEM:n julkaisuja sarjassa Sisällys Sisällys

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä suomi uuteen nousuun 1 Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä Matti Pohjola Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Kuva: Annika Varjonen, Visual Impact Ltd Ministeriöiden kansliapäälliköt 16.3.2015 Sisällys Saatteeksi... 5 1 Ulko- ja turvallisuuspolitiikka...

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas Timo Pihkala Tomi Tura Tuomo Uotila PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A147 2004 1 2 g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas

Lisätiedot

MITEN PK-YRITYS MENESTYISI SUOMESSA? TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN YRITTÄJYYSOHJELMA 2014-15

MITEN PK-YRITYS MENESTYISI SUOMESSA? TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN YRITTÄJYYSOHJELMA 2014-15 MITEN PK-YRITYS MENESTYISI SUOMESSA? TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN YRITTÄJYYSOHJELMA 2014-15 KILPAILUKYKYISESSÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ YRITYKSET VOIVAT KASVAA JA KANSAINVÄLISTYÄ TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN YRITTÄJYYSOHJELMA

Lisätiedot

AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT

AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT Anna Toiva, KTM AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT Millainen Suomi on vuosina 2015 2020 ja mitä merkitystä sillä on autojen jälkimarkkinointitoiminnalle Suomessa? SATL:n raportti

Lisätiedot

Tutkijat ja yritysjohto opettelevat yhteiseloa s. 20

Tutkijat ja yritysjohto opettelevat yhteiseloa s. 20 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 4 2007 Ole Johansson Kohti yrityskohtaisia ratkaisuja s. 6 Vastakohtien Venäjä s. 14 Tutkijat ja yritysjohto opettelevat yhteiseloa s. 20 Jari Härkönen PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Innovaatioympäristö tänään ja huomenna

Innovaatioympäristö tänään ja huomenna ESPOO 2006 VTT WORKING PAPERS 44 Innovaatioympäristö tänään ja huomenna Jani Saarinen, Nina Rilla, Torsti Loikkanen & Juha Oksanen VTT Jaakko Alasaarela ZEF Solutions Oy ISBN 951 38 6596 7 (URL: http://www.vtt.fi/inf/pdf/)

Lisätiedot

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 30/2014 LEENA PENTIKÄINEN (TOIM.) Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS K A T S A U S 1 2015 1 KUVAT JA GRAAFINEN SUUNNITTELU JAN LUSTIG KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS K A T S A U S 1 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO REAGOINNISTA RAKENNEMUUTOKSEN ENNAKOINTIIN...

Lisätiedot

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.)

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 12 Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 Helsinki 2009 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Esko Aho Yrityselämän osaamista politiikkaan

Esko Aho Yrityselämän osaamista politiikkaan HÄMEEN KAUPPAKAMARIN JÄSENLEHTI WWW.HAMECHAMBER.FI 1/2015 Esko Aho Yrityselämän osaamista politiikkaan s. 12 JÄRKIVIHREÄÄ Yritysyhteistyötä s. 20 JULKINEN SEKTORI TUKEMAAN KASVUA S. 5 BAROMETRI Johdon

Lisätiedot

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät erityistarkastelussa korkea teknologia ja osaamisintensiiviset palvelut Satu Nivalainen, Kirsi Mukkala ja Timo Tohmo Tekesin katsaus 247/2009 Alueellinen

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012. Taloustilanne. huutaa tekoja. sivu 12

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012. Taloustilanne. huutaa tekoja. sivu 12 koneteollisuudella mahdollisuus menestyä s. 18 jääkö eurooppa digikehityksen sivustaseuraajaksi? s. 22 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012 Taloustilanne huutaa tekoja sivu 12 Osaavia tekijöitä

Lisätiedot

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Tuottavuuden pyöreä pöytä Sihteeristön katsaus 26.3.2012 Tuottavuuden pyöreän pöydän sihteeristö

Lisätiedot

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma UUSI NOUSU Alexander Stubb Vaaliohjelma KOLME POINTTIA ALEXISTA Suomen kansa riippumattomana ja vapaana parhaiten voi työskennellä sen tehtävän toteuttamiseksi, jonka suorittamiselle se toivoo ansaitsevansa

Lisätiedot

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Paula Hakola, Miia Kinnunen ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Tulevaisuuden tutkimuskeskus ejulkaisuja 1/2006 Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Lisätiedot

3/2000 Syyskuu 2000 Valtion työmarkkinalaitos. Valtiotyönantaja

3/2000 Syyskuu 2000 Valtion työmarkkinalaitos. Valtiotyönantaja 3/2000 Syyskuu 2000 Valtion työmarkkinalaitos Valtiotyönantaja 3/2000 JULKAISIJA Valtion työmarkkinalaitos VALTIOTYÖNANTAJA Syyskuu 2000 SISÄLLYS: Valtion työnantajapolitiikka haasteiden edessä 3 Mistä

Lisätiedot

Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kesäkuu 2010 Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry 2 SKOL Visio Kesäkuu 2010 Suunnittelun volyymi laski 15 prosenttia Vuosi 2009 oli suunnittelu- ja konsulttialalla jyrkän

Lisätiedot

Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! Investointi voi olla itu uudelle innovaatiolle. IPMA Delta. Liikennenörtti sai likaisen työn

Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! Investointi voi olla itu uudelle innovaatiolle. IPMA Delta. Liikennenörtti sai likaisen työn 1/2013 Tukijalka suomelle 4 Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! 6 Liikennenörtti sai likaisen työn 16 Projektiosaamisella kilpailukykyä yrityksille ja koko Suomelle 22 Investointi voi olla itu uudelle

Lisätiedot