Helsingin Poliisien Yhdistys ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin Poliisien Yhdistys ry"

Transkriptio

1 Helsingin Poliisien Yhdistys r.y. Säännöt 1 / 7 Helsingin Poliisien Yhdistys ry Säännöt

2 Helsingin Poliisien Yhdistys r.y. Säännöt 2 / 7 Sisällysluettelo 1. NIMI JA KOTIPAIKKA TARKOITUS JÄSENET KUNNIAJÄSENET YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN JÄSENMAKSUT KOKOUKSET PÄÄTÖSVALTAISUUS JA VAALIT PÄÄTÖSTEN KIRJAAMINEN YHDISTYKSEN KOKOUSTEN TEHTÄVÄT HALLITUS HALLITUKSEN KOKOONTUMINEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUS HALLITUKSEN TEHTÄVÄT TILINTARKASTUS YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN MUITA SÄÄNNÖKSIÄ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN...7

3 Helsingin Poliisien Yhdistys r.y. Säännöt 3 / 7 NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Poliisien Yhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Kielenä on suomen kieli. TARKOITUS 2 Yhdistyksen tarkoituksena on: 1. Koota kotipaikkansa poliisihenkilöstöön kuuluvat yhdistyksen jäseniksi ja mahdollistaa heidän järjestäytymisensä Suomen Poliisijärjestöjen liitto r.y:een. 2. Työskennellä yhdistyksen jäsenten palkkauksellisten, ammatillisten ja sosiaalisten etujen parantamiseksi sekä heidän ammatillisten pyrkimysten ja työturvallisuuden edistämiseksi. 3. Toimia ja vaikuttaa poliisikunnan arvostuksen kohottamiseksi ja oikeuksien valvomiseksi sekä poliisin ja yleisön välisten suhteiden kehittämiseksi. 4. Edistää jäsenten yleissivistyksen ja fyysisen kunnon kohottamista. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 1. Tekee jäseniä koskevia esityksiä ja aloitteita, edustaa jäseniä neuvotteluissa, antaa lausuntoja ja harjoittaa alan julkaisutoimintaa. Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi ylläpitää ravitsemisliikettä ja harjoittaa kioskikauppaa yhdessä toimipaikassa, hankkia toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja muuta varallisuutta, toimeenpanna juhlia, huveja, arpajaisia ja rahankeräyksiä asianomaisella luvalla. 2. Tukee ja edistää jäsentensä loma- ja virkistystoimintaa. JÄSENET 3 Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä pääkaupunkiseudulla työskentelevä poliisihenkilöstöön kuuluva, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoitusperät ja sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä sekä niihin perustuvia päätöksiä ja jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi. Jäseneksi pyrkivän on jätettävä yhdistyksen hallitukselle anomus, ilmoitettava täydellinen nimensä, henkilötunnuksensa ja muut mahdollisesti tarvittavat tiedot. Työttömäksi jäänyt yhdistyksen jäsen säilyttää jäsenyytensä yhtäjaksoisesti jatkuvan työttömyyden ajan. Eläkkeelle siirtynyt jäsen voi kirjallisen ilmoituksen perusteella säilyttää yhdistyksen jäsenyyden poliisitoimesta eroamisen jälkeen. Tällainen jäsen on vapautettu jäsenmaksusta. KUNNIAJÄSENET 4 Yhdistystoiminnassa ansioitunut henkilö voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua kunniajäseneksi tai yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi. Samoin voidaan yhdistystoiminnassa ansioituneille henkilöille tai järjestöille myöntää yhdistyksen ansiomerkki, viiri tai pienoislippu.

4 Helsingin Poliisien Yhdistys r.y. Säännöt 4 / 7 Kunniajäseneltä tai kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua. Kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksissa. YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN 5 Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroava jäsen on kuitenkin velvollinen suorittamaan kaikki maksettavaksi langenneet maksunsa sen kuukauden loppuun, jona eroaminen tapahtuu. Jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä ja niihin perustuvia päätöksiä tai on laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen määräaikana, hallitus voi erottaa yhdistyksestä. Jäsenen, joka on vahingoittanut tai yrittänyt vahingoittaa yhdistystä tai sen arvovaltaa taikka toiminut sen päämäärien vastaisesti tai vahingoittanut poliisikunnan mainetta, hallitus voi erottaa yhdistyksestä. Erottamispäätös on hallituksen annettava kirjallisesti tiedoksi asianosaiselle, jolla on oikeus 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan valittaa erottamispäätöksestä yhdistyksen kokoukselle. JÄSENMAKSUT 6 Seuraavan vuoden jäsenmaksut määrätään vuosikokouksessa. Jäsenmaksut kannetaan kuukausittain. KOKOUKSET 7 Kutsu yhdistyksen kokoukseen annetaan kirjallisilla, osastoissa julkipantavilla ilmoituksilla viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Jäsenten vaatima kokous on kutsuttava koolle kahdeksan (8) päivän kuluessa siitä, kun esitys jätettiin hallitukselle. Kutsussa on mainittava aika ja paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Muut tiedonannot toimitetaan jäsenille kirjallisilla, osastoissa julkipantavilla ilmoituksilla. Yhdistyksellä on vuosittain kolme (3) varsinaista kokousta: vuosikokous sekä kevät- ja syyskokous. Vuosikokous pidetään marras- joulukuussa, kevätkokous pidetään helmimaaliskuussa ja syyskokous syys- lokakuussa, kaikki hallituksen määräämänä aikana. Syyskokouksessa asetetaan puheenjohtaja- ja hallituksenjäsen ehdokkaat. Muita yhdistyksen kokouksia pidetään milloin hallitus katsoo tarpeelliseksi tai kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä ilmoitettua asiaa varten sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii. Jäsenten yhdistyksen kokoukselle käsiteltäväksi tarkoittamat asiat on kirjallisesti jätettävä yhdistyksen hallitukselle niin hyvissä ajoin, että ne ehditään valmistella kokousta varten. PÄÄTÖSVALTAISUUS JA VAALIT 8

5 Helsingin Poliisien Yhdistys r.y. Säännöt 5 / 7 Vaaleissa ja äänestyksissä on jäsenellä yksi (1) ääni. Jäsenellä, jolla on maksettavaksi langenneita jäsenmaksuja suorittamatta sekä eläkeläisjäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla ei ole yhdistyksen kokouksessa äänioikeutta. Hallituksen jäsen älköön ottako osaa tilintarkastajan valintaan. Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, lukuunottamatta sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista. Kaikki vaalit toimitetaan umpilipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa umpilipuin äänestettäessä arpa, muissa äänestyksissä voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. PÄÄTÖSTEN KIRJAAMINEN 9 Yhdistyksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on joko samassa kokouksessa hyväksyttävä tai kahden (2) kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitseman jäsenen tarkistettava ja oikeaksi todistettava. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN TEHTÄVÄT 10 Yhdistyksen kokouksen avaa yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja taikka heidän estyneinä ollessaan kokouksessa läsnä oleva hallituksen vanhin jäsen. Kokous valitsee itselleen puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, minkä jälkeen todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Syyskokouksessa: 1. Asetetaan puheenjohtajaehdokkaat seuraavaksi toimikaudeksi. 2. Asetetaan hallituksen jäsenehdokkaat seuraavaksi toimikaudeksi. 3. Käsitellään muut hallituksen ja jäsenten esittämät asiat. Toimikausi ja tilikausi on kalenterivuosi. Vuosikokouksessa: 1. Päätetään yhdistyksen luottamustehtävistä seuraavana tilikautena maksettavista palkkioista. 2. Hyväksytään hallituksen laatima käyttötalousarvio seuraavalle tilikaudelle, jolloin samalla määrätään yhdistykselle suoritettavan jäsenmaksun suuruus. 3. Valitaan seuraavaksi toimikaudeksi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi. 4. Valitaan erovuorossa olevien hallituksen varsinaisten jäsenten tilalle uudet hallituksen varsinaiset jäsenet, joiden toimikausi on kaksi vuotta ja viisi hallituksen varajäsentä, joiden toimikausi on yksi vuosi. 5. Valitaan seuraavaksi tilikaudeksi kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet. 6. Valitaan henkilöt yhdistyksen asettamiin toimikuntiin, sekä valitaan edustajat ja heidän varamiehensä niiden järjestöjen ja yhteisöjen hallintoelimiin ja kokouksiin, joihin yhdistys kuuluu jäsenenä, ellei kokous siirrä valintoja yhdistyksen hallituksen tehtäväksi. 7. Käsitellään hallituksen ja yhdistyksen jäsenten 7 :n mukaisesti esittämät asiat. Kevätkokous: 1. Esitellään hallituksen toimintakertomus sekä tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta. 2. Luetaan tilintarkastajien lausunto. 3. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

6 Helsingin Poliisien Yhdistys r.y. Säännöt 6 / 7 4. Käsitellään ajankohtaisia hallituksen tai jäsenten esittämiä asioita. Muut kokoukset: Muussa yhdistyksen kokouksessa käsitellään vain niitä asioita, joita varten kokous on kutsuttu koolle. HALLITUS 11 Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa toimikaudeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, ja kymmenen (10) kahdeksi vuodeksi valittua varsinaista jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa, sekä viisi (5) toimintavuodeksi kerrallaan valittua varajäsentä. Hallituksen jäsen voidaan valita erovuoroisena tehtäväänsä uudelleen. HALLITUKSEN KOKOONTUMINEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 12 Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajansa kutsusta, kun nämä katsovat sen tarpeelliseksi tai kolmen (3) hallituksen jäsenen sitä vaatiessa, ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Yhdistyksen luottamusmies, joka ei ole hallituksen jäsen, on oikeutettu osallistumaan yhdistyksen hallituksen kokoukseen, kuitenkin ilman äänioikeutta. Hallituksen kokouksesta ja siellä tehdyistä päätöksistä on pidettävä pöytäkirjaa, jossa on oltava kokoukseen osallistuneiden nimet ja joka on kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjan pitäjän allekirjoitettava. HALLITUKSEN TEHTÄVÄT 13 Hallituksen tehtävänä on muun muassa: 1. Valita keskuudestaan toimikauden ajaksi varapuheenjohtaja. 2. Valita sihteerit ja taloudenhoitaja, sekä ottaa muut tarpeelliset toimihenkilöt, ja määrätä heidän tehtävänsä sekä menoarvion puitteissa heidän palkkionsa. 3. Huolehtia yhdistyksen ja Suomen Poliisijärjestöjen liiton yhteistyöstä. 4. Hoitaa yhdistyksen asioita ja johtaa sen toimintaa yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. 5. Edustaa yhdistystä. 6. Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat. 7. Toimeenpanna yhdistyksen päätökset. 8. Hoitaa taloudellisesti yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia kirjanpidosta ja tilinpäätöksen tekemisestä määräaikana. 9. Pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä. 10. Ratkaista jäsenen ottamista ja erottamista koskevat asiat näiden sääntöjen 3 :n ja 5 :n mukaisesti. 11. Laatia kertomus edellisen vuoden toiminnasta. 12. Laatia toimintasuunnitelma ja käyttötalousarvioesitys vuosikokoukselle. 13. Valita edustajat ja heidän varamiehensä järjestöjen ja yhteisöjen hallintoelimiin, joihin

7 Helsingin Poliisien Yhdistys r.y. Säännöt 7 / 7 yhdistys kuuluu jäsenenä. Valinnat voidaan siirtää yhdistyksen kokoukselle. 14. Ryhtyä muihinkin tarpeellisiin yhdistyksen tarkoitusperiä edistäviin toimiin. TILINTARKASTUS 14 Yhdistyksen tili- ja toimikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tulee jättää tilintarkastajille viimeistään kaksikymmentä (20) päivää ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee tarkastaa yhdistyksen tilit ja niihin liittyvät laskut ja tositteet, joiden tulee olla puheenjohtajan hyväksymiä, sekä tarkastaa kassa, arvopaperit ja muu omaisuus. Tilintarkastajien lausunto on jätettävä hallitukselle viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kevätkokousta. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 15 Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai heistä jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. Pankki-, posti- ja muita vastaavia asioita varten hallitus voi määrätä taloudenhoitajan tai muun toimihenkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen. MUITA SÄÄNNÖKSIÄ 16 Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, mikäli näissä säännöissä tai laissa ei ole toisin määrätty. 17 Jos havaitaan tarpeelliseksi, voi yhdistyksen kokous näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa vahvistaa sisäistä toimintaa koskevia säännöksiä. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN 18 Näiden sääntöjen muuttamiseen ja yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että päätös siitä tehdään yhdistyksen kokouksessa kolmeneljännesosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. 19 Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan yhdistyksen koko omaisuus yhdistyksen viimeisen kokouksen päätöksellä sille yhdistykselle tai järjestölle, joka jatkaa yhdistyksen perinnettä. Ellei perinteistä toimintaa jatketa, luovutetaan hdistyksen koko omaisuus yhdistyksen viimeisen kokouksen tarkemmin päättämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksenmukaiseen toimintaan. 20 Tällä sääntömuutoksella ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Helsingin Faktoriklubi Pro ry SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on. Yhdistys on Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistys ja sen. toiminta-alue on Pirkanmaa. Ammattiliitto Pro ry:tä

Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on. Yhdistys on Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistys ja sen. toiminta-alue on Pirkanmaa. Ammattiliitto Pro ry:tä TAMPEREEN FAKTORIKLUBI PRO RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tampereen Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Tampere. Yhdistys on Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toiminta-alue

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kotkan Konepäällystöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Kotka. 2 Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Konepäällystöliittoon

Lisätiedot

KOLHON KYLÄYHDISTYS RY 1(8) Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. - luoda edellytykset kyläyhteisön elinvoimaisena ja asuttuna pitämiselle,

KOLHON KYLÄYHDISTYS RY 1(8) Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. - luoda edellytykset kyläyhteisön elinvoimaisena ja asuttuna pitämiselle, 1(8) NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Kolhon kyläyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Mänttä-Vilppulan kaupunki. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT Seuran nimi Tiirin Golf ry. TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 2 Yhdistyksen nimi on Tiirin Golf ry (epävirallinen lyhenne TIGo). Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

Tampereen Kivikerho ry:n säännöt

Tampereen Kivikerho ry:n säännöt Tampereen Kivikerho ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Tampereen Kivikerho ry. Näissä säännöissä sitä kutsutaan Yhdistykseksi. Sen kotipaikka on Tampere. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen

Lisätiedot

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1.1 Säännöt 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Järvenpään Uintiklubi ry. Yhdistyksen kotipaikka on Järvenpään kaupunki Etelä- Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu lokakuun

Lisätiedot

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.2.2011. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut säännöt 22.3.2011.

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.2.2011. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut säännöt 22.3.2011. VALLILAN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.2.2011. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut säännöt 22.3.2011. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki. 1(6) Yhdistyksen säännöt Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, Vantaa 1 Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 26.11.2009. Liiton säännöt Osastojen mallisäännöt

SÄÄNNÖT 26.11.2009. Liiton säännöt Osastojen mallisäännöt SÄÄNNÖT 26.11.2009 Liiton säännöt Osastojen mallisäännöt LIITON SÄÄNNÖT Sisällys 1 Nimi ja kotipaikka... 1 2 Tarkoitus ja tehtävät... 1 3 Jäsenet... 2 Liittyminen... 2 Eroaminen, erottaminen ja purkaminen...

Lisätiedot

Nykyinen. Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI. Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry.

Nykyinen. Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI. Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry. Nykyinen Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinna. NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry.

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen.

1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen. 1 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen. 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistys kuuluu jäsenenä Kaatuneitten

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Raision Veneseura ry ja sen kotipaikka on Raision kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Raision Veneseura ry ja sen kotipaikka on Raision kaupunki. RAISION VENESEURA Raision Veneseura ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Raision Veneseura ry ja sen kotipaikka on Raision kaupunki. 2 Yhdistyksen perustavat kokoukset pidettiin 12.10.1970 ja 18.10.1970

Lisätiedot

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Tarpeeksi (ry) 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tarpeeksi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa. Yhdistys on suomenkielinen, mutta se voi käyttää

Lisätiedot

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY 1 (5) SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on, sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko valtakunnan alue. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä

Lisätiedot

Hallitus hyväksyy jäseneksi kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä.

Hallitus hyväksyy jäseneksi kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Vapaaotteluliitto ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan liitosta käyttää epävirallista nimeä Finnish Mixed Martial Arts Federation.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on ESPOON REUMAYHDISTYS RY., ESBO REUMAFÖRENING RF. ja kotipaikka Espoo.

Yhdistyksen nimi on ESPOON REUMAYHDISTYS RY., ESBO REUMAFÖRENING RF. ja kotipaikka Espoo. Espoon Reumayhdistys ry., Esbo Reumaförening rf. Suomen Reumaliitto ry:n jäsenyhdistyksen SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on ESPOON REUMAYHDISTYS RY., ESBO REUMAFÖRENING RF. ja kotipaikka

Lisätiedot

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT. Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT. Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Pelastusliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä pelastusliitoksi. Pelastusliiton

Lisätiedot

HELSINGIN KANSALLINEN SENIORIPIIRI RY SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

HELSINGIN KANSALLINEN SENIORIPIIRI RY SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 SÄÄNNÖT HELSINGIN KANSALLINEN SENIORIPIIRI RY 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Helsingin Kansallinen Senioripiiri ry ja yhdistys kuuluu piirijärjestönä Kansallinen senioriliitto

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. MASKUN TEATTERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia

Lisätiedot

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Aikuisneurologinen Fysioterapiayhdistys

Lisätiedot

Monika-Naiset liitto ry Säännöt

Monika-Naiset liitto ry Säännöt Monika-Naiset liitto ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Monika-Naiset liitto ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on koko maa. Yhdistyksen englanninkielinen nimi

Lisätiedot

ITÄ-VANTAAN KOKOOMUS RY 19.6.2012

ITÄ-VANTAAN KOKOOMUS RY 19.6.2012 Vahvistettu puoluehallituksessa 28.8.2001 1 ITÄ-VANTAAN KOKOOMUS RY SÄÄNNÖT 19.6.2012 I LUKU NIMI JA TARKOITUS 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Itä-Vantaan Kokoomus ry. Yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liiton säännöt

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liiton säännöt 1(6) 7.11.2014 Alla olevat päivitetyt säännöt ovat astuneet voimaan 13.4.2010 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liiton säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Kuulovammaisten Lasten Vanhempien

Lisätiedot

SENIORIYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (6)

SENIORIYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (6) SENIORIYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (6) 2010 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 2 TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Kauhavan Kansalliset Seniorit ry ja yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Kansallinen senioriliitto

Lisätiedot