ITÄMEREN ALUEEN YHTEISTYÖ JA VIRTU-HANKE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ITÄMEREN ALUEEN YHTEISTYÖ JA VIRTU-HANKE"

Transkriptio

1 ITÄMEREN ALUEEN YHTEISTYÖ JA VIRTU-HANKE Heidi Tuominen TIIVISTELMÄ Itämeren alueella, kuten muuallakin Euroopassa, demografiset muutokset sekä palveluiden laadun ja saatavuuden turvaaminen luovat haasteita sosiaali- ja terveydenhuoltosektorilla. Erityisesti syrjäseuduilla, kuten saaristoalueilla, pitkät välimatkat ja koulutetun henkilökunnan saatavuus synnyttävät paineita palveluiden uudistamiselle. Resurssien lisäämisen sijaan uusien sosiaali- ja terveydenhuollon työmenetelmien ja palveluiden kehittäminen on välttämätöntä. Kotiin vietävät palvelut ja kotona asumisen tukeminen mahdollisimman pitkään, ovat olennainen osa sekä kansallisia linjauksia että Eurooppa 2020 strategiaa. VIRTU Virtual Elderly Care Services on Baltic Islands hanketta toteutettiin vuosina Suomessa, Ahvenanmaalla ja Virossa. Hankkeen tavoitteena oli kehittää hyvinvointiteknologiaa hyödyntävä palvelumalli, mikä tukee saaristossa asuvien ikäihmisten kotona asumista ja sosiaalista vuorovaikutusta sekä parantaa elämänlaatua ja lisää heidän turvallisuuden tunnetta. Hankkeessa ikäihmisillä oli mahdollisuus osallistua kotoa käsin VIRTU kanavan vuorovaikutteisiin ohjelmalähetyksiin, joita tuotettiin pääosin kuntien ja ammattikorkeakoulujen ryhmälähetyksinä tai henkilökohtaisena palveluna. Helppokäyttöinen, kosketusnäytöllinen tietokone tarjosi ikäihmisille mahdollisuuden pitää kotoa käsin yhteyttä muihin palvelun käyttäjiin sekä hoitohenkilökuntaan myös varsinaisten ohjelmalähetysten ulkopuolella..

2 HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT Ikääntymiseen liittyy toimintakyvyn heikkeneminen, jonka seurauksena elinympäristön merkitys ihmisen elämässä kasvaa. Syrjäseuduilla asuvien ikääntyneiden arjessa selviytymiseen ongelmia saattaa tuottaa sekä huonot kulkuyhteydet että pitkät välimatkat palveluiden pariin. Kehittämällä ikäihmisten elinympäristöä terveyttä ja hyvinvointi tukevaksi sekä lisäämällä heidän mahdollisuuksia sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen osallisuuteen voidaan edesauttaa ikäihmisten itsenäistä suoriutumista ja tukea toimintakyvyn ylläpitoa. (Ikonen & Julkunen 2007.) Suomi on asukasluvultaan (5,3 m.) huomattavasti Viroa (1,3 milj.) suurempi. Siitä huolimatta molemmissa maissa yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä on Euroopan korkeimpia: Suomessa 17,5 % ja Virossa 17 % (Eurostat 2011.) Demografiset muutokset sekä palveluiden laadun ja saatavuuden turvaaminen luovat suuria haasteita kummankin maan vanhustenhuoltoon. Uudenlaisten sosiaali- ja terveydenhuollon työmenetelmien ja palveluiden kehittäminen on resurssien lisäämisen sijaan välttämätöntä. Aktiivinen ikääntyminen, ikäihmisten osallisuuden turvaaminen sekä kotona asumisen tukeminen mahdollisimman pitkään, ovat olennainen osa Eurooppa 2020 strategiaa. (KOM 2012.) Suomessa myös kansalliset linjaukset painottavat kotiin tuotujen palveluiden tärkeyttä (STM 2008:3). TAVOITTEET VIRTU Virtual Elderly Care Services on Baltic Islands - hankkeessa saaristokunnat, ammattikorkeakoulut, kehittämiskeskukset sekä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat yhdessä ikäihmisten kanssa kehittivät vuorovaikutteista VIRTU-kanavaa. Central Baltic Interreg IV A ohjelman rahoittamaa hanketta toteutettiin Manner-Suomessa, Ahvenanmaalla ja Virossa vuosina Hankkeen tavoitteena oli tukea saaristossa asuvien ikäihmisten kotona asumista ja sosiaalista vuorovaikutusta, parantaa elämänlaatua ja lisätä heidän turvallisuuden tunnettaan. Yksinäisyys ja turvattomuuden tunne voidaan nähdä riskitekijöinä, mitkä saattavat heikentää ikäihmisen itsenäistä suoriutumista kotona sekä toimintakykyä (Savikko ym ) Hankkeen aikana tuotettujen ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien ohjelmasisältöjen avulla pyrittiinkin ylläpitämään ikäihmisten sosiaalista, fyysistä, kognitiivista ja psyykkistä toimintakykyä, mikä tulee itsenäistä suoriutumista kotona. VIRTU-hankkeessa mukana olevien ikäihmisten oli mahdollisuus useita kertoja viikossa osallistua kotoa käsin erilaisia palveluita tarjoaviin vuorovaikutteisiin ohjelmalähetyksiin. Ohjelmalähetykset

3 oli jaettu viiteen eri teemaan: terveys, muistinvirkistys ja visailu, kulttuuri, ajankohtaiset asiat sekä fyysinen aktiivisuus. VIRTU-kanava lisäsi ikäihmisten mahdollisuutta sosiaalisen kanssakäymiseen ja kasvatti kotiin tuotujen ennaltaehkäisevien palveluiden määrää. Hankkeen aikana tuotettiin yhteensä 1790 vuorovaikutteista lähetystä. Ikäihmisten lisäksi VIRTU-kanava hyödytti kuntien sosiaali- ja terveyshuollon ammattilaisia. Kanavan avulla mm. hoidettiin osa henkilöstön kokouksista, mikä säästi työaikaa ja vähensi matkakustannuksia. Eurooppa 2020 strategiassa yhteiseksi eurooppalaisiksi haasteiksi määritetään mm. terveys ja väestönmuutos. Näihin haasteisiin vastaamiseksi tarvitaan tekniikan kehittämistä ja hyödyntämistä, mm. teknologia, jonka avulla vanhukset voivat asua yksin ja olla aktiivisia (KOM 2012). VIRTUhankkeen teknologisena ratkaisuna sovellettiin Videra Oy:n vuorovaikutteista Hyvinvointi-TV:tä. Sen ohjelmisto toimii samalla periaatteella kuin yritysmaailmassa käytettävä videoneuvotteluohjelmisto, jossa käyttäjä voi samanaikaisesti olla näkö- ja kuuloyhteydessä useampaan eri käyttäjään. Ikäihmisellä oli kotona käytössään helppokäyttöinen kosketusnäytöllinen tietokone. Jokaiseen ammattikorkeakouluun sekä Kuressaaren päiväkeskukseen Virossa perustettiin oma VIRTU-studio, jossa käytössä oli suurempi ns. lähetyspiste. Lähetyspisteen kamera ja näyttöruutu on kotinäyttöä suurempi ja sen kuvauslaajuus on laajempi. Lähetyspisteessä voi näin olla mukana suurempi joukko lähettäjiä. VIRTU-HANKKEEN TOIMIJAT Suomen ammattikorkeakoulujen yhtenä lakisääteisenä tehtävänä on harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystyötä tukevaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä (Ammattikorkeakoululaki 4 / 2009.) Turun ammattikorkeakoululla, Laurea-ammattikorkeakoululla ja Ammattikorkeakoulu Novialla oli aikaisempaa kokemusta vuorovaikutteisten etäpalveluiden kehittämisestä ja testaamisessa Turvallinen koti, SenioriTV ja Må bra tv -hankkeista. Ahvenanmaan ammattikorkeakoulussa oli aikaisemmin kartoitettu ikäihmisten valmiuksia käyttää internetpohjaisia sovelluksia, mutta vuorovaikutteisia etäpalveluja ei ennen ollut testattu. Hankkeessa oli mukana yhteensä 16 kuntaa, joiden asukasluku vaihteli Eckerön 926 asukkaan kunnasta Naantalin asukkaan kuntaan. Sekä Ahvenanmaalta että Virosta mukana olevat kunnat olivat asukasluviltaan pieniä verrattuna Manner-Suomesta mukana oleviin Paraisten, Kemiönsaaren, Naantalin ja Sipoon kuntiin. Ahvenanmaalta hankkeessa oli Eckerön lisäksi mukana Brändö ja myöhemmin mukaan tulivat myös Jomalan ja Hammarlandin kunnat.

4 Virosta suurin hankkeessa mukana oleva kunta oli Saarenmaalla sijaitseva n asukkaan Kuressaaren kaupunki. Siellä hanketta toteutti Kuressaaren päiväkeskus, Kuressaare Hoolekanne. Muita hankkeessa mukana olevia kuntia olivat niin ikään Saarenmaan maakunnassa sijaitsevat Kaarma, Karla, Leisi, Lymanda, Orissaare ja Ruhnu, joita hankkeessa edusti Saarenmaan kehittämiskeskus. Hiidenmaalta hankkeessa oli mukana Kärdlän kaupunki, jota taas edusti Hiidenmaan kehittämiskeskus Tuuru. Saarenmaan ja Tuurun kehittämiskeskusten tehtävänä on tukea aluekehitystä ja parantaa alueen kilpailukykyä. HANKKEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Suomessa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen on kuntien tehtävä. Vaikka lainsäädäntö velvoittaa kunnat järjestämään sosiaali- ja terveyspalveluja asukkailleen, se ei määrittele yksityiskohtaisesti toiminnan laajuutta, sisältöä eikä järjestämistapaa. Tällä hetkellä erillisiä vanhustenhuoltoa koskevia säännöksiä ei ole, vaan ikäihmisten palvelut järjestetään osana yleisiä sosiaali- ja terveyspalveluja. Lähtökohtana on, että kaikki maassa asuvat saisivat yhtäläisesti tarpeittensa edellyttämät sosiaali- ja terveyspalvelut. Kuntien vanhuksille tuotettujen palveluiden laadunhallinnan tueksi on laadittu kansallinen ikäihmisten palveluiden laatusuositus. (STM 2001.) Myös Virossa kuntien tehtävänä on järjestää sosiaali- ja terveyspalveluja asukkailleen. Kunnat määrittelevät itse palvelujen sisällön paikallisten olosuhteiden ja asukkaiden tarpeiden mukaan. Virossa kuitenkin Perekonnaseadus, ns. perhelaki, määrää täysi-ikäiset lapset huolehtimaan apua tarvitsevistaan vanhemmistaan tai isovanhemmistaan. Kunnan tarjoamiin palveluihin ovat ensisijaisesti oikeutettuja vain ne vanhukset, joiden täysi-ikäiset lapset tai lapsenlapset eivät osoitettavasti kykene maksamaan tai huolehtimaan vanhempiensa tai isovanhempiensa hoidosta. (Saks ym. 2003, 15.) Palveluiden laatu ja saatavuus vaihtelee Virossa kuntakohtaisesti merkittävästi, eikä kansallisia suosituksia ikäihmisten palveluiden laadusta tällä hetkellä ole. Kotihoidon työntekijöiden määräksi Suomessa on arvioitu , kun taas Virossa vastaava määrä on 700 (Salonen 2009, 17). Erityisesti Virossa vaihtoehtoisten palveluiden kehittäminen on tärkeää, koska henkilöstöresurssit kotihoidossa ovat niukat. Suomessa kotipalvelu ja kotisairaanhoito on useimmissa kunnissa yhdistetty kotihoidoksi, mikä keskittyy lähinnä ydinpalveluihin, kuten asiakkaiden lääkityksestä, terveyden tilasta ja ravitsemuksesta huolehtimiseen. Virossa kotihoitoa toteutetaan eri tavalla. Kotipalvelu ja kotisairaanhoito ovat vielä voimakkaasti toisistaan erillään, vaikka tavoitteena on yhdistää ne (esim. Habicht 2008, )

5 Virossa kotipalveluista huolehtivan sosiaalityöntekijän tehtävät liittyvät lähinnä kotona asumisen tukemiseen. Keskeisiä tehtäviä ovat ruoanlaitto ja siivous, jotka suomalaisessa kotihoidossa määritellään nykyään kotihoidon tukipalveluiksi. VIRTU-KANAVAN KÄYTTÄJÄT Alun perin VIRTU-kanavan asiakasvallinnan yhteisiksi kriteereiksi määriteltiin, että käyttäjän tulee olla yli 65-vuotias, syrjäseudulla asuva, joko omaishoitaja, yksinasuva tai iäkäs pariskunta. Pois ei haluttu sulkea myöskään palvelukodeissa asuvia ikäihmisiä. Lopulta asiakasvalintoihin vaikutti kuntien omat lähtökohdat, näkökulmat, tarpeet ja käytännön sanelemat ehdot. Paraisilla ja Kemiönsaarella VIRTU-kanavan asiakkaat olivat pääosin kotihoidon asiakkaita. Naantalissa muodostettiin kotihoidon asiakkaiden lisäksi oma ryhmä omaishoitajille, joiden kotoa liikkumista voi rajoittaa puolison heikentynyt terveys tms. Tärkeimpänä asiakasvalinnan kriteerinä oli henkilön oma halukkuus olla mukana testaamassa palvelua. Sipoossa VIRTU-kanavaa lähdettiin testaamaan ennaltaehkäisevänä palveluna, jota tarjottiin jokaiselle yli 65-vuotiaalle kuntalaiselle kirjeitse. Ahvenanmaalla Brändön ja Eckerön pienissä kunnissa hoitohenkilöstö tunsi ennakkoon sekä palveluiden piirissä että niiden ulkopuolella olevat ikäihmiset. Näin ollen vielä palveluiden ulkopuolella olevien käyttäjien rekrytointi oli mahdollista. Myöhemmin hankkeeseen mukaan tulleiden Hammarlandin ja Jomalan kuntien käyttäjät sen sijaan olivat yksinomaan kotihoidon asiakkaita. Vuorovaikutteisen etäpalvelun testaus aloitettiin 3 G internetyhteyksillä. Hyvin pian kävi kuitenkin ilmi, että langattomat yhteydet eivät ole riittäviä siirtämään samanaikaisesti ääntä sekä kuvaa. Useimman asiakkaan langattomat yhteydet jouduttiin vaihtamaan kiinteisiin yhteyksien, mikä vei aikaa etäpalvelun testaamiselta ja aiheutti tyytymättömyyttä ja kärsimättömyyttä sekä loppukäyttäjille että hankkeen työntekijöille. Osa asiakkaista jopa luopui etäpalvelun testaamisesta toimimattomien yhteyksien vuoksi, ja osissa kunnissa uusien käyttäjien rekrytointi oli vaikeaa alkuhankaluuksien vuoksi. Kun yhteydet saatiin toimimaan, oli uusien käyttäjien rekrytointi helpompaa. Siitä huolimatta sopivien käyttäjien löytäminen saattoi olla joissain kunnissa haastavaa. (ks. lisää Heikkinen tässä julkaisussa.) Laitteiden asennus Virossa oli erityisen ongelmallista. Oman haasteensa asennusprosessiin toi teleoperaattoreiden rajat ylittävän yhteydenpidon kankeus, minkä vuoksi asiakkaat saivat odotella toimivia internetyhteyksiä useita kuukausia. (ks. lisää Rasu tässä artikkelikokoelmassa.) Hankkeen aikana VIRTU-laitteita oli Suomen, Ahvenanmaan ja Viron

6 saaristokunnista yhteensä 90 yksityiskäyttäjälle. Lisäksi kuntien työntekijöillä oli käytössä 36 laitetta. VUOROVAIKUTTEISEN ETÄPALVELUMALLIN KUVAUS Hankkeen tavoitteena oli kehittää sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelumalli, mikä tukee erityisesti syrjäseuduilla asuvia ikäihmisiä. Vuorovaikutteista etäpalvelumallia kehitettiin ja testattiin VIRTUhankkeen yhteisten tavoitteiden mukaisesti, vaikkakin alueellisesti hieman toisistaan poiketen. Kuvassa 1 kuvattu vuorovaikutteinen etäpalvelumalli on yksinkertaistettu mallinnus, jossa ei ole otettu huomioon alueellisia variaatioita. (Etäpalvelumallin alueellisiin sovelluksiin voi tutustua lukemalla artikkelit Lind, Husell, Saarinen, Lunkova & Roosimaa, Julin & Sjöstrand.) Kuva 1. Hankkeessa mukana olevilla ikäihmisillä oli mahdollisuus osallistua kotoa käsin VIRTU kanavan vuorovaikutteisiin ohjelmalähetyksiin, jotka tuotettiin joko ammattikorkeakoulujen, kolmannen tai

7 yksityisen sektorin ryhmälähetyksinä, kuntien omina asiantuntijavetoisina ryhmälähetyksinä tai ns. kahdenvälisinä henkilökohtaisina palveluina. Ikäihmisistä muodostettiin noin 10 henkilön ryhmiä, joita Itämeren alueella oli hankkeen aikana yhteensä kahdeksan. Ryhmälähetykset olivat ns. suljettuja lähetyksiä, eli niihin oli mahdollista osallistua vain ennalta määrättyjen käyttäjien. Ryhmäkoko haluttiin pitää mahdollisimman pienenä, jotta vuorovaikutteisuus ryhmän sisällä säilyisi. Käyttäjillä oli mahdollisuus olla yhteydessä toisiinsa myös varsinaisten ohjelmalähetysten ulkopuolella kahdenkeskisten tai monenvälisten kuvapuheluiden kautta. Osa käyttäjien omaisista otti käyttöönsä PC-yhteyden, jonka avulla omaisella oli mahdollisuus olla yhteydessä VIRTUkanavan käyttäjän laitteeseen omalta tietokoneeltaan Lisäksi jokaiselle käyttäjällä oli mahdollista osallistua viikoittain ns. yhteisellä VIRTU-kanavalla pidettäviin kuntarajat ylittäviin ryhmälähetyksiin, joita tuotettiin sekä suomen- että ruotsinkielellä. Ahvenanmaan ammattikorkeakoulu ja ammattikorkeakoulu Novia tuottivat yhteisellä VIRTU-kanavalla ruotsinkielisten kuntien henkilöstölle täydennyskoulutusta. Ammattikorkeakoulujen tuottamien vuorovaikutteisten ryhmälähetysten sisältö vaihteli fyysistä toimintakykyä ylläpitävästä ohjauksesta mielen virkistykseen sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävään tietoon ja neuvontaan. Opiskelijavetoiset ohjelmalähetykset suunniteltiin tarkasti etukäteen opettajan ohjauksessa. Hankkeen aikana eri ammattikorkeakouluista tuotettiin yhteensä 1790 vuorovaikutteista ohjelmalähetystä. Suurin osa opiskelijoista oli sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita, mutta mukana oli myös muun muassa restonomi- ja tradenomiopiskelijoita. (Ks. lisää Eskelinen; Gruner, Julin & Johansson; Häggblom; Suvivuo, Kinos, Kuikkaniemi & Asteljoki tässä artikkelikokoelmassa.) Kunnat määrittelivät itse ne palvelut, joita VIRTU-kanavalla tuotettiin. Esimerkiksi Naantalin palvelukeskus Kummelissa järjestettiin kanavan välityksellä viikoittain tuolijumppaa sekä kotona että palvelutaloissa asuville ikäihmisille. Sipoossa ohjelmalähetysten toteutukseen osallistuivat mm. pitkäaikaistyöttömien kuntouttavaa työtoimintaa tai työelämän valmennusta tarjoavan Toimintakeskus Risteyksen asiakkaat. Paraisten kaupunkiin kuuluvalla Iniön saarella lääkärikäyntejä järjestetään normaalisti kahdesti kuukaudessa, mutta hankkeen aikana lääkärillä oli mahdollisuus konsultoida asiakaskäynnillä olevaa terveydenhoitajaa aina tarvittaessa VIRTUkanavan avulla. Kotihoidon etäkotikäyntejä testattiin sekä Paraisilla, Naantalissa ja Virossa. Virossa käyttäjillä oli mahdollisuus osallistua myös ulkopuolisten asiantuntijoiden, kuten Kuressaaren sairaalan erikoislääkäreiden, pitämiin vuorovaikutteisiin ohjelmalähetyksiin. Kolmannen sektorin toimijoista ohjelmalähetyksiä pitivät mm. Punaisen Ristin työntekijät sekä seurakunnat. Ahvenanmaalla Nya Apotek apteekissa oli oma VIRTU-laite, jota kautta sekä kanavan käyttäjillä

8 että hoitohenkilökunnalla oli mahdollisuus ottaa kahdenvälinen yhteys kerran viikossa sovittuna aikana apteekin henkilökuntaan. Uuden työmenetelmän käyttöönotto vaatii organisaatioilta resursseja käytön opetteluun ja toiminnan juurruttamiseen. Hankkeen aikana kuntiin nimitettiin koordinaattori, jonka tavoitteena oli tukea ja sitouttaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö uuden työtavan omaksumisessa. Koordinaattorin nimeäminen oli hankkeessa syntynyt hyvä käytäntö, minkä merkitys korostui käytännön työssä. Toiminnan suunnittelu, käytön edelleen ideoiminen sekä hyvien ja huonojen puolien avoin pohdinta yhdessä työntekijöiden kanssa edisti teknologian omaksumista yhdeksi arjen työvälineeksi. (Ks. lisää Jokela; Husell; Lind; Heikkinen; Jalonen; Pekkonen & Saarikivi tässä julkaisussa. LOPUKSI Hankkeen aikana VIRTU osoittautui potentiaaliseksi kanavaksi tuottaa ennaltaehkäiseviä sekä terveyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluita kotona asuvien iäkkäiden tueksi. Sen avulla voidaan tukea ikäihmisen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja kognitiivista toimintakykyä yhteistyössä ammattikorkeakoulun ja kunnan omien vuorovaikutteisten etäpalvelujen muodossa. Tässä artikkelikokoelmassa tarkastellaan eri näkökulmista etäpalveluiden käyttöönottoon liittyviä oppimisprosesseja ja käytännön kokemuksia. Lisäksi kokoelmassa tarkastellaan tieteellisestä näkökulmasta muutosprosessin haasteellisuutta ja palveluiden vaikutusta ikääntyneiden elämänlaatuun. Artikkelikokoelma on jaettu neljään eri osaan hankkeen tavoitteiden mukaisesti. Artikkelit on kirjoitettu englanninkielellä, mutta jokaisen artikkelin lopusta löytyy artikkeleista yhteenvedot sekä suomeksi, ruotsiksi että viroksi. Hankkeen internetsivuille on koottu kansallisissa kielillä toimitetut artikkelit sähköisessä muodossa.

9 LÄHTEET: Ammattikorkeakoululaki. Otettu Eurooppa Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia (2010). Komission tiedonanto. Euroopan komissio. KOM (2010) 2020 lopullinen. Bryssel Eurostat People by age group. Viitattu > Table by themes -> Population and social conditions -> Population -> Demography -> Demography national data -> Population -> People by age group /2011. Habicht, J., Habicht, T., Kahur, K., Koppel, A., Saar, P., van Ginneken, E. Estonia: Health System Review. Health Systems on Transition. Vol. 10 No. 1, Ikonen, E-R., Julkunen, S Kehittyvä kotihoito. Helsinki: Edita. Reubsaet, H., Salonen, K., Wamsley, B., Cervera, B., Sirotkina, R., Moller Jensen, A., Aron, A Explorations on good practices in home care in six European countries. Teoksessa Salonen, K. (toim.) Home care for older people. Good practices and education in six European countries. Turku University of Applied Sciences, Saks, K., Oja K. & Soots S CARMA - Services for the aged at risk of marginalization in Estonia. State of Art EGGA Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsioon. Viitattu Savikko, N., Routasalo, P., Tilvis, R. & Pitkälä, K Ikääntyneiden turvattomuus ja sen yhteys yksinäisyyden kokemukseen. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti. Vol STM Ikäihmisten palvelujen laatusuositus. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2008:3. STM Sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteiset palvelut. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2001:7. Viitattu

PULLOPOSTI. VIRTU-projektin uutiskirje #2

PULLOPOSTI. VIRTU-projektin uutiskirje #2 PULLOPOSTI VIRTU-projektin uutiskirje #2 PULLOPOSTI VIRTU-projektin uutiskirje Tässä numerossa: Yhteenveto kehittämisprojektin tuloksista Hyvinvointiteknologian käyttöönotto sosiaali- ja terveydenhuollossa

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4.

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4. Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma Kristiina Mustakallio Taustana väestönkehitys Espoossa 2014-2016 suhteellisesti kasvu on nopeinta

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Hyvää iltapäivää teille kaikille ja tervehdykseni Suomen Sotaveteraaniliitosta

Hyvää iltapäivää teille kaikille ja tervehdykseni Suomen Sotaveteraaniliitosta Hyvää iltapäivää teille kaikille ja tervehdykseni Suomen Sotaveteraaniliitosta 6.2.2015 Suomen Sotaveteraaniliitto, Anni Grundström Toimintaympäristö Kuntoutukseen ja palveluihin oikeutettujen veteraanien

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen palveluissa Edellytykset yy ja haasteet Inari 20.9.2013 Mirja Laiti Työkalupakin arviointia Kokonaisuudessaan erinomainen työväline henkilöstön

Lisätiedot

Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli projekti

Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli projekti Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli 2012-2016 -projekti Etsivä vanhustyö on Yhteisölähtöistä ja sosiaalista toimintaa, jolla tavoitetaan

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3. POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.2010 Seinäjoki Ikäkasteen toiminta-alue IKÄKASTE- ÄLDRE-KASTE koostuu kuudesta osahankkeesta

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sn Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 18.1.2017 Tavoitteet Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat ovat käytössä ja asiakkaiden

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Lisätietoa: www.stm.fi Tiedotteet Tiedote 66/2012 VALMISTELUN KONTEKSTI TAVOITTEENA VAIKUTTAVA OHJAUS Ikäihmisten palvelujen

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI 2016-2020 27.2.201 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN TAUSTAA... 1 2. OSALLISUUS JA TOIMIJUUS... 2 3. ASUMINEN

Lisätiedot

Hyvinvointi-TV ikääntyneiden kotihoidon tukena Juankoski case Julkiset sähköiset palvelut Rovaniemi 5.6.2013 Annikki Jauhiainen, yliopettaja, TtT

Hyvinvointi-TV ikääntyneiden kotihoidon tukena Juankoski case Julkiset sähköiset palvelut Rovaniemi 5.6.2013 Annikki Jauhiainen, yliopettaja, TtT Hyvinvointi-TV ikääntyneiden kotihoidon tukena Juankoski case Julkiset sähköiset palvelut Rovaniemi 5.6.2013 Annikki Jauhiainen, yliopettaja, TtT Hyvinvointi-TV Hyvinvointi-TV on laajakaistayhteydellä

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 %

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 % Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke Ajalla 1.10.13-31.5.2014 Inarin kunnan kehittäjätyöntekijänä terveydenhoitaja Anneli Pekkala Työaika 50 % Lähtökohta: Inarin kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävät

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelma ja toteutuksen vaiheet 2011. 28.1.2011 Ohjelmajohtaja Maija Perho Tekryn seminaari

Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelma ja toteutuksen vaiheet 2011. 28.1.2011 Ohjelmajohtaja Maija Perho Tekryn seminaari Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelma ja toteutuksen vaiheet 2011 Tekryn seminaari Terveyden edistämisen politiikkaohjelma Istuvan hallituksen ohjelmaan sisällytettiin mm. Terveyden edistämisen

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO IKÄIHMISTEN PALVELUT Lapissa ikäihmisten palveluiden peittävyys on korkea Kolaria, Pelloa ja Rovaniemeä lukuun ottamatta, ja erityisen korkea se on

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Etäpalvelut - Historian havinaa ja tulevaisuuden visioita

Etäpalvelut - Historian havinaa ja tulevaisuuden visioita Etäpalvelut - Historian havinaa ja tulevaisuuden visioita Aikamatka päivän teemaan 1 Sisältö Mitä tarkoitamme etäpalveluilla? laaja pikakatsaus etäpalveluihin tämän päivän teemana videoneuvottelua hyödyntävät

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

NÄKY - Uudenlainen toimintatapa edistää ikääntyneen toimintakykyä

NÄKY - Uudenlainen toimintatapa edistää ikääntyneen toimintakykyä NÄKY - Uudenlainen toimintatapa edistää ikääntyneen toimintakykyä Metropolia Ammattikorkeakoulu Kuntoutuksen ylempi ammattikorkeakoulu tutkinto Kajsa Sten, optometristi Mikä on NÄKY? NÄKY on Ikääntyneen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin n IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVAN PÄIVÄTOIMINNAN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016 Ikäihmisten kuntouttava päivätoiminta Ikäihmisten kuntouttavan päivätoiminnan Päivitetty: 14.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ikäihmisten

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus. Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi

Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus. Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi 16.11.2011 Jäsentely Ikääntyminen Suomessa Kotona asuminen Iäkkäiden kokemuksia

Lisätiedot

RAJOITTUNUT TOIMINTAKYKY, HENKILÖKUNNAN JA ASUKKAIDEN ROOLI TURVALLISUUSTYÖSSÄ.

RAJOITTUNUT TOIMINTAKYKY, HENKILÖKUNNAN JA ASUKKAIDEN ROOLI TURVALLISUUSTYÖSSÄ. RAJOITTUNUT TOIMINTAKYKY, HENKILÖKUNNAN JA ASUKKAIDEN ROOLI TURVALLISUUSTYÖSSÄ. 10.12.2014 Seppo Tuominen 2 MEHILÄINEN Perustehtävä: Yhdessä luomme parempaa terveyttä ja hyvinvointia Visio: Sosiaali- ja

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Turvallisuudentunteen arvioiminen muistisairauden alkuvaiheessa osana digitaalista palvelukanavaa

Turvallisuudentunteen arvioiminen muistisairauden alkuvaiheessa osana digitaalista palvelukanavaa Turvallisuudentunteen arvioiminen muistisairauden alkuvaiheessa osana digitaalista palvelukanavaa Satu Elo, Riikka Mustonen, Anna-Leena Nikula, Jaana Leikas, Jouni Kaartinen, Hanna-Mari Pesonen & Milla

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä

Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä Terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari 18.10.2012 Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä Veikko Kujala ja Leea Järvi, Perusterveydenhuollon yksikkö Terveyden edistäminen

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri, EMBA osastopäällikkö sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 21.9.2015

Lisätiedot

Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee. Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä.

Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee. Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä. Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä Timo Ekroos ISAK- koordinaattori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu/ Muotoilun

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta Alueellinen koulutus Ylä-Savon kunnille ja yhteistoiminta-alueille Iisalmi 25.10.2011 Ulla

Lisätiedot

Hankkeet kehittämisen tukena Mikkelin palvelutuotantoyksikön lautakunnan koulutus 15.4.2013

Hankkeet kehittämisen tukena Mikkelin palvelutuotantoyksikön lautakunnan koulutus 15.4.2013 Hankkeet kehittämisen tukena Mikkelin palvelutuotantoyksikön lautakunnan koulutus 15.4.2013 Hankkeet kehittämisen tukena Sosiaali- ja terveystoimi on mukana monessa hankkeessa ja kehittää samalla jatkuvasti

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Vanhuslain toimeenpanoa utsjoen kunnassa

Vanhuslain toimeenpanoa utsjoen kunnassa IKÄIHMINEN TOIMIJANA-hanke Vanhuslain toimeenpanoa utsjoen kunnassa 1.1.-31.8.2014 Anu Puustinen Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Asiakaspalautejärjestelmä Arviointivälineen kartoitus KUNNAN

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan Hankekuvaus Hanke Turvallisuus kotona vuorokauden ympäri alkoi elokuussa 2010. Kaksivuotinen hanke on Kristiinankaupungin oma ja sen osarahoittajana toimii Pohjanmaan liitto. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta 10.2.2011 Markku Tervahauta palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki ASIAKASVOLYYMI Potentiaaliset asiakkaat (yritykset,

Lisätiedot

Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen

Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen Sote- uudistus ja Eksote Perustetaan erillisellä lailla 18 maakuntaa, joille kuuluu soten järjestäminen; Etelä-Karjalassa vapaaehtoinen perustaminen ja toiminnan käynnistyminen

Lisätiedot

Depressiokoulumallin toteutus videoneuvotteluteitse

Depressiokoulumallin toteutus videoneuvotteluteitse Depressiokoulumallin toteutus videoneuvotteluteitse Teknologiallako turvaamme palvelut? Levi-seminaari 23.-24.4.2009 Sosiaalityöntekijä Paula Perttunen ja Projektityöntekijä, esh Sirkku Valve Lähtökohdat

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3. Vanhuspalvelulain valvonta Sirkka Jakonen Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.2014 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi! Vanhuspalvelulailla pyritään turvaamaan

Lisätiedot

Kysymys omaishoidon tuen maksamisen kriteereistä Raisiossa

Kysymys omaishoidon tuen maksamisen kriteereistä Raisiossa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 217 10.12.2014 Asianro 1011/05.12.00/2014 8 Kysymys omaishoidon tuen maksamisen kriteereistä Raisiossa Päätöshistoria Sosiaali-

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina 2016-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho,

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Vanhusneuvoston työkokous 5.10.2015 Saara Bitter LÄÄKÄRI Muistilääkäri on muistisairauksiin perehtynyt lääkäri, tavallisimmin geriatri, neurologian tai psykogeriatrian erikoislääkäri. Hän toimii

Lisätiedot

Miten teknologia mukana Vanhus-Kaste- I ja II hankkeissa

Miten teknologia mukana Vanhus-Kaste- I ja II hankkeissa Miten teknologia mukana Vanhus-Kaste- I ja II hankkeissa Tuulikki Hassinen-Ali-Azzani 1 Hankealue kartalla, mukana 64 kuntaa Tuulikki Hassinen-Ali-Azzani 2 Vanhus-Kaste I Hankkeen osa-alueet Ikäihmisten

Lisätiedot

Palvelualuemalli kehittämisen tukena. Tuula Mikkola VTT, lehtori Metropolia Ammattikorkeakoulu

Palvelualuemalli kehittämisen tukena. Tuula Mikkola VTT, lehtori Metropolia Ammattikorkeakoulu Palvelualuemalli kehittämisen tukena Tuula Mikkola VTT, lehtori Metropolia Ammattikorkeakoulu Keskustelua ikäihmisten asumisen kehittämisestä Asumisen ja asuinalueiden kehittämisessä ratkaisu ikäihmisten

Lisätiedot

Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti

Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti 2013-2015 Muut kaikki hylkää, Yhteisen seurakuntatyön ja seurakuntien mahdollisuudet vanhusten avohoidon ja kotisairaalan asiakkaiden henkisiin ja hengellisiin

Lisätiedot

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Järvenpään kaupunki Kolme kokeilua menossa: 1. tyhjillään oleva liikehuoneisto muutetaan asumiskäyttöön

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET Päivitetty 05/2016 OMAHOITOON JA TERVEELLISIIN ELINTAPOIHIN SITOUTUMINEN 1 TERVEYSVALMENNUS JA TERVEELLISET ELINTAVAT 2 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA TUKEVA ASUIN- JA HOITOYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

PELEILLÄ KETTERYYTTÄ TERVEYDENHUOLTOON

PELEILLÄ KETTERYYTTÄ TERVEYDENHUOLTOON PELEILLÄ KETTERYYTTÄ TERVEYDENHUOLTOON TIINA ARPOLA YRITYSKEHITYS, UUDET AVAUKSET KUOPIO INNOVATION OY 16.9.2016 Digitaaliset ratkaisut terveydenhuollossa Sairaala- ja kuluttajamaailma lähenevät toisiaan

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen laatu Suositus tulossa !

Ikäihmisten palvelujen laatu Suositus tulossa ! 1 Ikäihmisten palvelujen laatu Suositus tulossa 13.2.2008! Kehittämispäällikkö Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö / Perhe- ja sosiaaliosasto 24.11.2008 2 Ikääntyneiden palvelujen kehittämistä

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan!

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Liity mukaan EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Hyödy yhteisöstä, joka on sitoutunut hoidon, hoivan ja avun tarpeessa olevien ikäihmisten hyvinvoinnin ja arvokkuuden edistämiseen Yhdessä voimme saavuttaa

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin Rovaniemi Pasi Nurmela Seniortek Oy

Toimiva kotihoito Lappiin Rovaniemi Pasi Nurmela Seniortek Oy Toimiva kotihoito Lappiin Rovaniemi 24.1.2017 Pasi Nurmela Seniortek Oy Seniortek Oy riippumaton, yksityinen ja 100% Suomalainen yritys perustettu Rovaniemellä 2005 kehittää innovatiivisia ja toimittaa

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET Kuntalaisaloite asumispalveluiden järjestämiseksi tamperelaisille kehitysvammaisille - Tarja Viitapohja ym. (Dno TRE: 4108/05.01.05/2016)

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (6) 204 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kuntouttavaa hoitotyötä koskevasta aloitteesta HEL 2013-005935 T 00 00 03 Päätös päätti antaa

Lisätiedot

GERinno hanke. Monialaisen simulaatio-oppimisympäristön suunnittelu SimPro 2015 Eveliina Kivinen ja Jukka Karjalainen

GERinno hanke. Monialaisen simulaatio-oppimisympäristön suunnittelu SimPro 2015 Eveliina Kivinen ja Jukka Karjalainen GERinno hanke Monialaisen simulaatio-oppimisympäristön suunnittelu SimPro 2015 Eveliina Kivinen ja Jukka Karjalainen Simulaatiokeskus SimuLti Lahden Ammattikorkeakoulun monialainen uusi kampusalue rakentuu

Lisätiedot

Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 1 Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Vuoden 2014 alusta vanhusneuvostot ovat lakisääteisiä Kuhmon vanhusneuvoston toiminta on käynnistynyt vuonna 2002 eli vanhusneuvosto on toiminut

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali Työryhmä Marita Päivärinne, terveyden edistämisen koordinaattori Ritva Kosklin, ylihoitaja, VSSHP Tuula Cornu, ylihoitaja,

Lisätiedot

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali 6.9.2011 -päätösseminaari Tamperetalo Marita Päivärinne projektisuunnittelija, TtM Minna Pohjola projektipäällikkö, th ylempi

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Gerontologinen sosiaalityö työkokous 18.11.2015 Saara Bitter MUISTIHOITAJA Muistihoitajalla tarkoitetaan etenevien muistisairauksien hoitoon perehtynyttä terveydenhuollon henkilöä. Muistihoitaja

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Mistä ikääntyneet saavat apua?

Mistä ikääntyneet saavat apua? Mistä ikääntyneet saavat apua? Jenni Blomgren, erikoistutkija Kelan tutkimusosasto Kansallinen ikääntymisen foorumi 2011 Kela 23.11.2011 Tutkimusosasto Esityksen rakenne Määritelmiä Ikääntyneiden hoiva

Lisätiedot

Tehoa teknologiasta uusiin palvelukonsepteihin Salon kaupunki Vanhuspalveluiden asiantuntija ma.

Tehoa teknologiasta uusiin palvelukonsepteihin Salon kaupunki Vanhuspalveluiden asiantuntija ma. Tehoa teknologiasta uusiin palvelukonsepteihin 1.6.2011 31.12.2013 Salon kaupunki Vanhuspalveluiden asiantuntija ma. Tuula Suominen Salon väestöennusteet 2010 2040 75 vuotta täyttäneiden osalta Teknologian

Lisätiedot

Miten nykyinen palvelujärjestelmä kohtaa nuoret aikuiset? Nykyisen palvelujärjestelmän analyysi ja kritiikki

Miten nykyinen palvelujärjestelmä kohtaa nuoret aikuiset? Nykyisen palvelujärjestelmän analyysi ja kritiikki Miten nykyinen palvelujärjestelmä kohtaa nuoret aikuiset? Nykyisen palvelujärjestelmän analyysi ja kritiikki 10.3.2016 Minna Kivipelto, THL 1 Heikoimmassa asemassa olevat nuoret V. 2014 Suomessa noin 45

Lisätiedot

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA)

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) Muistio 3.5.2016 1 (5) Liite 1 Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) 1 Tausta ja tavoite Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu

Lisätiedot

KEHITTÄJÄASIAKASTOIMINTA

KEHITTÄJÄASIAKASTOIMINTA KEHITTÄJÄASIAKASTOIMINTA Asiakkaiden osallisuuden lisääminen palvelujen toteutuksessa, suunnittelussa ja kehittämisessä Kehittäjäasiakkaat tuovat palvelujen suunnittelun omat kokemuksensa ja kehittämisehdotuksensa

Lisätiedot

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa Mobiili- kotihoito Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1.10.13-30.9.14 Tieran Mobiili kotihoito Tiera on kuntatoimijoiden omistama valtakunnallinen yhteistyöverkosto Tiera

Lisätiedot