ITÄMEREN ALUEEN YHTEISTYÖ JA VIRTU-HANKE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ITÄMEREN ALUEEN YHTEISTYÖ JA VIRTU-HANKE"

Transkriptio

1 ITÄMEREN ALUEEN YHTEISTYÖ JA VIRTU-HANKE Heidi Tuominen TIIVISTELMÄ Itämeren alueella, kuten muuallakin Euroopassa, demografiset muutokset sekä palveluiden laadun ja saatavuuden turvaaminen luovat haasteita sosiaali- ja terveydenhuoltosektorilla. Erityisesti syrjäseuduilla, kuten saaristoalueilla, pitkät välimatkat ja koulutetun henkilökunnan saatavuus synnyttävät paineita palveluiden uudistamiselle. Resurssien lisäämisen sijaan uusien sosiaali- ja terveydenhuollon työmenetelmien ja palveluiden kehittäminen on välttämätöntä. Kotiin vietävät palvelut ja kotona asumisen tukeminen mahdollisimman pitkään, ovat olennainen osa sekä kansallisia linjauksia että Eurooppa 2020 strategiaa. VIRTU Virtual Elderly Care Services on Baltic Islands hanketta toteutettiin vuosina Suomessa, Ahvenanmaalla ja Virossa. Hankkeen tavoitteena oli kehittää hyvinvointiteknologiaa hyödyntävä palvelumalli, mikä tukee saaristossa asuvien ikäihmisten kotona asumista ja sosiaalista vuorovaikutusta sekä parantaa elämänlaatua ja lisää heidän turvallisuuden tunnetta. Hankkeessa ikäihmisillä oli mahdollisuus osallistua kotoa käsin VIRTU kanavan vuorovaikutteisiin ohjelmalähetyksiin, joita tuotettiin pääosin kuntien ja ammattikorkeakoulujen ryhmälähetyksinä tai henkilökohtaisena palveluna. Helppokäyttöinen, kosketusnäytöllinen tietokone tarjosi ikäihmisille mahdollisuuden pitää kotoa käsin yhteyttä muihin palvelun käyttäjiin sekä hoitohenkilökuntaan myös varsinaisten ohjelmalähetysten ulkopuolella..

2 HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT Ikääntymiseen liittyy toimintakyvyn heikkeneminen, jonka seurauksena elinympäristön merkitys ihmisen elämässä kasvaa. Syrjäseuduilla asuvien ikääntyneiden arjessa selviytymiseen ongelmia saattaa tuottaa sekä huonot kulkuyhteydet että pitkät välimatkat palveluiden pariin. Kehittämällä ikäihmisten elinympäristöä terveyttä ja hyvinvointi tukevaksi sekä lisäämällä heidän mahdollisuuksia sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen osallisuuteen voidaan edesauttaa ikäihmisten itsenäistä suoriutumista ja tukea toimintakyvyn ylläpitoa. (Ikonen & Julkunen 2007.) Suomi on asukasluvultaan (5,3 m.) huomattavasti Viroa (1,3 milj.) suurempi. Siitä huolimatta molemmissa maissa yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä on Euroopan korkeimpia: Suomessa 17,5 % ja Virossa 17 % (Eurostat 2011.) Demografiset muutokset sekä palveluiden laadun ja saatavuuden turvaaminen luovat suuria haasteita kummankin maan vanhustenhuoltoon. Uudenlaisten sosiaali- ja terveydenhuollon työmenetelmien ja palveluiden kehittäminen on resurssien lisäämisen sijaan välttämätöntä. Aktiivinen ikääntyminen, ikäihmisten osallisuuden turvaaminen sekä kotona asumisen tukeminen mahdollisimman pitkään, ovat olennainen osa Eurooppa 2020 strategiaa. (KOM 2012.) Suomessa myös kansalliset linjaukset painottavat kotiin tuotujen palveluiden tärkeyttä (STM 2008:3). TAVOITTEET VIRTU Virtual Elderly Care Services on Baltic Islands - hankkeessa saaristokunnat, ammattikorkeakoulut, kehittämiskeskukset sekä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat yhdessä ikäihmisten kanssa kehittivät vuorovaikutteista VIRTU-kanavaa. Central Baltic Interreg IV A ohjelman rahoittamaa hanketta toteutettiin Manner-Suomessa, Ahvenanmaalla ja Virossa vuosina Hankkeen tavoitteena oli tukea saaristossa asuvien ikäihmisten kotona asumista ja sosiaalista vuorovaikutusta, parantaa elämänlaatua ja lisätä heidän turvallisuuden tunnettaan. Yksinäisyys ja turvattomuuden tunne voidaan nähdä riskitekijöinä, mitkä saattavat heikentää ikäihmisen itsenäistä suoriutumista kotona sekä toimintakykyä (Savikko ym ) Hankkeen aikana tuotettujen ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien ohjelmasisältöjen avulla pyrittiinkin ylläpitämään ikäihmisten sosiaalista, fyysistä, kognitiivista ja psyykkistä toimintakykyä, mikä tulee itsenäistä suoriutumista kotona. VIRTU-hankkeessa mukana olevien ikäihmisten oli mahdollisuus useita kertoja viikossa osallistua kotoa käsin erilaisia palveluita tarjoaviin vuorovaikutteisiin ohjelmalähetyksiin. Ohjelmalähetykset

3 oli jaettu viiteen eri teemaan: terveys, muistinvirkistys ja visailu, kulttuuri, ajankohtaiset asiat sekä fyysinen aktiivisuus. VIRTU-kanava lisäsi ikäihmisten mahdollisuutta sosiaalisen kanssakäymiseen ja kasvatti kotiin tuotujen ennaltaehkäisevien palveluiden määrää. Hankkeen aikana tuotettiin yhteensä 1790 vuorovaikutteista lähetystä. Ikäihmisten lisäksi VIRTU-kanava hyödytti kuntien sosiaali- ja terveyshuollon ammattilaisia. Kanavan avulla mm. hoidettiin osa henkilöstön kokouksista, mikä säästi työaikaa ja vähensi matkakustannuksia. Eurooppa 2020 strategiassa yhteiseksi eurooppalaisiksi haasteiksi määritetään mm. terveys ja väestönmuutos. Näihin haasteisiin vastaamiseksi tarvitaan tekniikan kehittämistä ja hyödyntämistä, mm. teknologia, jonka avulla vanhukset voivat asua yksin ja olla aktiivisia (KOM 2012). VIRTUhankkeen teknologisena ratkaisuna sovellettiin Videra Oy:n vuorovaikutteista Hyvinvointi-TV:tä. Sen ohjelmisto toimii samalla periaatteella kuin yritysmaailmassa käytettävä videoneuvotteluohjelmisto, jossa käyttäjä voi samanaikaisesti olla näkö- ja kuuloyhteydessä useampaan eri käyttäjään. Ikäihmisellä oli kotona käytössään helppokäyttöinen kosketusnäytöllinen tietokone. Jokaiseen ammattikorkeakouluun sekä Kuressaaren päiväkeskukseen Virossa perustettiin oma VIRTU-studio, jossa käytössä oli suurempi ns. lähetyspiste. Lähetyspisteen kamera ja näyttöruutu on kotinäyttöä suurempi ja sen kuvauslaajuus on laajempi. Lähetyspisteessä voi näin olla mukana suurempi joukko lähettäjiä. VIRTU-HANKKEEN TOIMIJAT Suomen ammattikorkeakoulujen yhtenä lakisääteisenä tehtävänä on harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystyötä tukevaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä (Ammattikorkeakoululaki 4 / 2009.) Turun ammattikorkeakoululla, Laurea-ammattikorkeakoululla ja Ammattikorkeakoulu Novialla oli aikaisempaa kokemusta vuorovaikutteisten etäpalveluiden kehittämisestä ja testaamisessa Turvallinen koti, SenioriTV ja Må bra tv -hankkeista. Ahvenanmaan ammattikorkeakoulussa oli aikaisemmin kartoitettu ikäihmisten valmiuksia käyttää internetpohjaisia sovelluksia, mutta vuorovaikutteisia etäpalveluja ei ennen ollut testattu. Hankkeessa oli mukana yhteensä 16 kuntaa, joiden asukasluku vaihteli Eckerön 926 asukkaan kunnasta Naantalin asukkaan kuntaan. Sekä Ahvenanmaalta että Virosta mukana olevat kunnat olivat asukasluviltaan pieniä verrattuna Manner-Suomesta mukana oleviin Paraisten, Kemiönsaaren, Naantalin ja Sipoon kuntiin. Ahvenanmaalta hankkeessa oli Eckerön lisäksi mukana Brändö ja myöhemmin mukaan tulivat myös Jomalan ja Hammarlandin kunnat.

4 Virosta suurin hankkeessa mukana oleva kunta oli Saarenmaalla sijaitseva n asukkaan Kuressaaren kaupunki. Siellä hanketta toteutti Kuressaaren päiväkeskus, Kuressaare Hoolekanne. Muita hankkeessa mukana olevia kuntia olivat niin ikään Saarenmaan maakunnassa sijaitsevat Kaarma, Karla, Leisi, Lymanda, Orissaare ja Ruhnu, joita hankkeessa edusti Saarenmaan kehittämiskeskus. Hiidenmaalta hankkeessa oli mukana Kärdlän kaupunki, jota taas edusti Hiidenmaan kehittämiskeskus Tuuru. Saarenmaan ja Tuurun kehittämiskeskusten tehtävänä on tukea aluekehitystä ja parantaa alueen kilpailukykyä. HANKKEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Suomessa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen on kuntien tehtävä. Vaikka lainsäädäntö velvoittaa kunnat järjestämään sosiaali- ja terveyspalveluja asukkailleen, se ei määrittele yksityiskohtaisesti toiminnan laajuutta, sisältöä eikä järjestämistapaa. Tällä hetkellä erillisiä vanhustenhuoltoa koskevia säännöksiä ei ole, vaan ikäihmisten palvelut järjestetään osana yleisiä sosiaali- ja terveyspalveluja. Lähtökohtana on, että kaikki maassa asuvat saisivat yhtäläisesti tarpeittensa edellyttämät sosiaali- ja terveyspalvelut. Kuntien vanhuksille tuotettujen palveluiden laadunhallinnan tueksi on laadittu kansallinen ikäihmisten palveluiden laatusuositus. (STM 2001.) Myös Virossa kuntien tehtävänä on järjestää sosiaali- ja terveyspalveluja asukkailleen. Kunnat määrittelevät itse palvelujen sisällön paikallisten olosuhteiden ja asukkaiden tarpeiden mukaan. Virossa kuitenkin Perekonnaseadus, ns. perhelaki, määrää täysi-ikäiset lapset huolehtimaan apua tarvitsevistaan vanhemmistaan tai isovanhemmistaan. Kunnan tarjoamiin palveluihin ovat ensisijaisesti oikeutettuja vain ne vanhukset, joiden täysi-ikäiset lapset tai lapsenlapset eivät osoitettavasti kykene maksamaan tai huolehtimaan vanhempiensa tai isovanhempiensa hoidosta. (Saks ym. 2003, 15.) Palveluiden laatu ja saatavuus vaihtelee Virossa kuntakohtaisesti merkittävästi, eikä kansallisia suosituksia ikäihmisten palveluiden laadusta tällä hetkellä ole. Kotihoidon työntekijöiden määräksi Suomessa on arvioitu , kun taas Virossa vastaava määrä on 700 (Salonen 2009, 17). Erityisesti Virossa vaihtoehtoisten palveluiden kehittäminen on tärkeää, koska henkilöstöresurssit kotihoidossa ovat niukat. Suomessa kotipalvelu ja kotisairaanhoito on useimmissa kunnissa yhdistetty kotihoidoksi, mikä keskittyy lähinnä ydinpalveluihin, kuten asiakkaiden lääkityksestä, terveyden tilasta ja ravitsemuksesta huolehtimiseen. Virossa kotihoitoa toteutetaan eri tavalla. Kotipalvelu ja kotisairaanhoito ovat vielä voimakkaasti toisistaan erillään, vaikka tavoitteena on yhdistää ne (esim. Habicht 2008, )

5 Virossa kotipalveluista huolehtivan sosiaalityöntekijän tehtävät liittyvät lähinnä kotona asumisen tukemiseen. Keskeisiä tehtäviä ovat ruoanlaitto ja siivous, jotka suomalaisessa kotihoidossa määritellään nykyään kotihoidon tukipalveluiksi. VIRTU-KANAVAN KÄYTTÄJÄT Alun perin VIRTU-kanavan asiakasvallinnan yhteisiksi kriteereiksi määriteltiin, että käyttäjän tulee olla yli 65-vuotias, syrjäseudulla asuva, joko omaishoitaja, yksinasuva tai iäkäs pariskunta. Pois ei haluttu sulkea myöskään palvelukodeissa asuvia ikäihmisiä. Lopulta asiakasvalintoihin vaikutti kuntien omat lähtökohdat, näkökulmat, tarpeet ja käytännön sanelemat ehdot. Paraisilla ja Kemiönsaarella VIRTU-kanavan asiakkaat olivat pääosin kotihoidon asiakkaita. Naantalissa muodostettiin kotihoidon asiakkaiden lisäksi oma ryhmä omaishoitajille, joiden kotoa liikkumista voi rajoittaa puolison heikentynyt terveys tms. Tärkeimpänä asiakasvalinnan kriteerinä oli henkilön oma halukkuus olla mukana testaamassa palvelua. Sipoossa VIRTU-kanavaa lähdettiin testaamaan ennaltaehkäisevänä palveluna, jota tarjottiin jokaiselle yli 65-vuotiaalle kuntalaiselle kirjeitse. Ahvenanmaalla Brändön ja Eckerön pienissä kunnissa hoitohenkilöstö tunsi ennakkoon sekä palveluiden piirissä että niiden ulkopuolella olevat ikäihmiset. Näin ollen vielä palveluiden ulkopuolella olevien käyttäjien rekrytointi oli mahdollista. Myöhemmin hankkeeseen mukaan tulleiden Hammarlandin ja Jomalan kuntien käyttäjät sen sijaan olivat yksinomaan kotihoidon asiakkaita. Vuorovaikutteisen etäpalvelun testaus aloitettiin 3 G internetyhteyksillä. Hyvin pian kävi kuitenkin ilmi, että langattomat yhteydet eivät ole riittäviä siirtämään samanaikaisesti ääntä sekä kuvaa. Useimman asiakkaan langattomat yhteydet jouduttiin vaihtamaan kiinteisiin yhteyksien, mikä vei aikaa etäpalvelun testaamiselta ja aiheutti tyytymättömyyttä ja kärsimättömyyttä sekä loppukäyttäjille että hankkeen työntekijöille. Osa asiakkaista jopa luopui etäpalvelun testaamisesta toimimattomien yhteyksien vuoksi, ja osissa kunnissa uusien käyttäjien rekrytointi oli vaikeaa alkuhankaluuksien vuoksi. Kun yhteydet saatiin toimimaan, oli uusien käyttäjien rekrytointi helpompaa. Siitä huolimatta sopivien käyttäjien löytäminen saattoi olla joissain kunnissa haastavaa. (ks. lisää Heikkinen tässä julkaisussa.) Laitteiden asennus Virossa oli erityisen ongelmallista. Oman haasteensa asennusprosessiin toi teleoperaattoreiden rajat ylittävän yhteydenpidon kankeus, minkä vuoksi asiakkaat saivat odotella toimivia internetyhteyksiä useita kuukausia. (ks. lisää Rasu tässä artikkelikokoelmassa.) Hankkeen aikana VIRTU-laitteita oli Suomen, Ahvenanmaan ja Viron

6 saaristokunnista yhteensä 90 yksityiskäyttäjälle. Lisäksi kuntien työntekijöillä oli käytössä 36 laitetta. VUOROVAIKUTTEISEN ETÄPALVELUMALLIN KUVAUS Hankkeen tavoitteena oli kehittää sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelumalli, mikä tukee erityisesti syrjäseuduilla asuvia ikäihmisiä. Vuorovaikutteista etäpalvelumallia kehitettiin ja testattiin VIRTUhankkeen yhteisten tavoitteiden mukaisesti, vaikkakin alueellisesti hieman toisistaan poiketen. Kuvassa 1 kuvattu vuorovaikutteinen etäpalvelumalli on yksinkertaistettu mallinnus, jossa ei ole otettu huomioon alueellisia variaatioita. (Etäpalvelumallin alueellisiin sovelluksiin voi tutustua lukemalla artikkelit Lind, Husell, Saarinen, Lunkova & Roosimaa, Julin & Sjöstrand.) Kuva 1. Hankkeessa mukana olevilla ikäihmisillä oli mahdollisuus osallistua kotoa käsin VIRTU kanavan vuorovaikutteisiin ohjelmalähetyksiin, jotka tuotettiin joko ammattikorkeakoulujen, kolmannen tai

7 yksityisen sektorin ryhmälähetyksinä, kuntien omina asiantuntijavetoisina ryhmälähetyksinä tai ns. kahdenvälisinä henkilökohtaisina palveluina. Ikäihmisistä muodostettiin noin 10 henkilön ryhmiä, joita Itämeren alueella oli hankkeen aikana yhteensä kahdeksan. Ryhmälähetykset olivat ns. suljettuja lähetyksiä, eli niihin oli mahdollista osallistua vain ennalta määrättyjen käyttäjien. Ryhmäkoko haluttiin pitää mahdollisimman pienenä, jotta vuorovaikutteisuus ryhmän sisällä säilyisi. Käyttäjillä oli mahdollisuus olla yhteydessä toisiinsa myös varsinaisten ohjelmalähetysten ulkopuolella kahdenkeskisten tai monenvälisten kuvapuheluiden kautta. Osa käyttäjien omaisista otti käyttöönsä PC-yhteyden, jonka avulla omaisella oli mahdollisuus olla yhteydessä VIRTUkanavan käyttäjän laitteeseen omalta tietokoneeltaan Lisäksi jokaiselle käyttäjällä oli mahdollista osallistua viikoittain ns. yhteisellä VIRTU-kanavalla pidettäviin kuntarajat ylittäviin ryhmälähetyksiin, joita tuotettiin sekä suomen- että ruotsinkielellä. Ahvenanmaan ammattikorkeakoulu ja ammattikorkeakoulu Novia tuottivat yhteisellä VIRTU-kanavalla ruotsinkielisten kuntien henkilöstölle täydennyskoulutusta. Ammattikorkeakoulujen tuottamien vuorovaikutteisten ryhmälähetysten sisältö vaihteli fyysistä toimintakykyä ylläpitävästä ohjauksesta mielen virkistykseen sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävään tietoon ja neuvontaan. Opiskelijavetoiset ohjelmalähetykset suunniteltiin tarkasti etukäteen opettajan ohjauksessa. Hankkeen aikana eri ammattikorkeakouluista tuotettiin yhteensä 1790 vuorovaikutteista ohjelmalähetystä. Suurin osa opiskelijoista oli sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita, mutta mukana oli myös muun muassa restonomi- ja tradenomiopiskelijoita. (Ks. lisää Eskelinen; Gruner, Julin & Johansson; Häggblom; Suvivuo, Kinos, Kuikkaniemi & Asteljoki tässä artikkelikokoelmassa.) Kunnat määrittelivät itse ne palvelut, joita VIRTU-kanavalla tuotettiin. Esimerkiksi Naantalin palvelukeskus Kummelissa järjestettiin kanavan välityksellä viikoittain tuolijumppaa sekä kotona että palvelutaloissa asuville ikäihmisille. Sipoossa ohjelmalähetysten toteutukseen osallistuivat mm. pitkäaikaistyöttömien kuntouttavaa työtoimintaa tai työelämän valmennusta tarjoavan Toimintakeskus Risteyksen asiakkaat. Paraisten kaupunkiin kuuluvalla Iniön saarella lääkärikäyntejä järjestetään normaalisti kahdesti kuukaudessa, mutta hankkeen aikana lääkärillä oli mahdollisuus konsultoida asiakaskäynnillä olevaa terveydenhoitajaa aina tarvittaessa VIRTUkanavan avulla. Kotihoidon etäkotikäyntejä testattiin sekä Paraisilla, Naantalissa ja Virossa. Virossa käyttäjillä oli mahdollisuus osallistua myös ulkopuolisten asiantuntijoiden, kuten Kuressaaren sairaalan erikoislääkäreiden, pitämiin vuorovaikutteisiin ohjelmalähetyksiin. Kolmannen sektorin toimijoista ohjelmalähetyksiä pitivät mm. Punaisen Ristin työntekijät sekä seurakunnat. Ahvenanmaalla Nya Apotek apteekissa oli oma VIRTU-laite, jota kautta sekä kanavan käyttäjillä

8 että hoitohenkilökunnalla oli mahdollisuus ottaa kahdenvälinen yhteys kerran viikossa sovittuna aikana apteekin henkilökuntaan. Uuden työmenetelmän käyttöönotto vaatii organisaatioilta resursseja käytön opetteluun ja toiminnan juurruttamiseen. Hankkeen aikana kuntiin nimitettiin koordinaattori, jonka tavoitteena oli tukea ja sitouttaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö uuden työtavan omaksumisessa. Koordinaattorin nimeäminen oli hankkeessa syntynyt hyvä käytäntö, minkä merkitys korostui käytännön työssä. Toiminnan suunnittelu, käytön edelleen ideoiminen sekä hyvien ja huonojen puolien avoin pohdinta yhdessä työntekijöiden kanssa edisti teknologian omaksumista yhdeksi arjen työvälineeksi. (Ks. lisää Jokela; Husell; Lind; Heikkinen; Jalonen; Pekkonen & Saarikivi tässä julkaisussa. LOPUKSI Hankkeen aikana VIRTU osoittautui potentiaaliseksi kanavaksi tuottaa ennaltaehkäiseviä sekä terveyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluita kotona asuvien iäkkäiden tueksi. Sen avulla voidaan tukea ikäihmisen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja kognitiivista toimintakykyä yhteistyössä ammattikorkeakoulun ja kunnan omien vuorovaikutteisten etäpalvelujen muodossa. Tässä artikkelikokoelmassa tarkastellaan eri näkökulmista etäpalveluiden käyttöönottoon liittyviä oppimisprosesseja ja käytännön kokemuksia. Lisäksi kokoelmassa tarkastellaan tieteellisestä näkökulmasta muutosprosessin haasteellisuutta ja palveluiden vaikutusta ikääntyneiden elämänlaatuun. Artikkelikokoelma on jaettu neljään eri osaan hankkeen tavoitteiden mukaisesti. Artikkelit on kirjoitettu englanninkielellä, mutta jokaisen artikkelin lopusta löytyy artikkeleista yhteenvedot sekä suomeksi, ruotsiksi että viroksi. Hankkeen internetsivuille on koottu kansallisissa kielillä toimitetut artikkelit sähköisessä muodossa.

9 LÄHTEET: Ammattikorkeakoululaki. Otettu Eurooppa Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia (2010). Komission tiedonanto. Euroopan komissio. KOM (2010) 2020 lopullinen. Bryssel Eurostat People by age group. Viitattu > Table by themes -> Population and social conditions -> Population -> Demography -> Demography national data -> Population -> People by age group /2011. Habicht, J., Habicht, T., Kahur, K., Koppel, A., Saar, P., van Ginneken, E. Estonia: Health System Review. Health Systems on Transition. Vol. 10 No. 1, Ikonen, E-R., Julkunen, S Kehittyvä kotihoito. Helsinki: Edita. Reubsaet, H., Salonen, K., Wamsley, B., Cervera, B., Sirotkina, R., Moller Jensen, A., Aron, A Explorations on good practices in home care in six European countries. Teoksessa Salonen, K. (toim.) Home care for older people. Good practices and education in six European countries. Turku University of Applied Sciences, Saks, K., Oja K. & Soots S CARMA - Services for the aged at risk of marginalization in Estonia. State of Art EGGA Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsioon. Viitattu Savikko, N., Routasalo, P., Tilvis, R. & Pitkälä, K Ikääntyneiden turvattomuus ja sen yhteys yksinäisyyden kokemukseen. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti. Vol STM Ikäihmisten palvelujen laatusuositus. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2008:3. STM Sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteiset palvelut. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2001:7. Viitattu

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Hän pitää mua käsikynkästä ja me kävellään Vapaaehtoista keikkaapua saaneiden ikäihmisten kokemuksia ja keikka-avun kehittämistä Espoossa

Hän pitää mua käsikynkästä ja me kävellään Vapaaehtoista keikkaapua saaneiden ikäihmisten kokemuksia ja keikka-avun kehittämistä Espoossa Hän pitää mua käsikynkästä ja me kävellään Vapaaehtoista keikkaapua saaneiden ikäihmisten kokemuksia ja keikka-avun kehittämistä Espoossa Koivula, Kirsi 2012 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää

Lisätiedot

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen Ne vaan mut tänne toi - asiantuntijana ikäihminen? Opinnäytetyö Syksy 2014 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen. Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan

Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen. Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan toisia Kotorinteen alueen yhteisöllisyyden vahvistaminen ryhmätoimintojen avulla Opinnäytetyö

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 26

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 26 Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 26 Virpi Kuvaja-Köllner, Marina Steffansson ja Aija Kettunen Tieto- ja viestintätekniikan käyttö, mahdollisuudet ja haasteet terveyden etäseurannassa

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa?

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Heli Toroska Pikassos30.09.2012 PIKASSOS OY Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Jotta jokaisella olisi hyvä

Jotta jokaisella olisi hyvä Jotta jokaisella olisi hyvä Voimavaroja vahvistava vanhustenkeskus METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA SARJA C: ARTIKKELIT 1 Toimittaneet Elisa Mäkinen ja Marianne Roivas Elisa Mäkinen ja Marianne

Lisätiedot

OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA

OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA Hoivan ja huolenpidon ilmeneminen etäomaishoitajien toiminnassa Päivi Laitinen Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaalialan koulutus Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

Vain me ja tavallinen kerrostalo

Vain me ja tavallinen kerrostalo Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 6 2013 Vain me ja tavallinen kerrostalo Yhteiskehittelyllä uusia asumisen ratkaisuja Susanna Hintsala ja Reetta Mietola Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa 4/2002 Sonja Valjus Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa /1 /2 Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO CIMO Publications 4/2002

Lisätiedot

SÄHKÖISEN RAKENTEISEN HOITOKERTOMUK- SEN KÄYTTÖÖNOTTOKOKEMUKSIA ETELÄ- KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN KO- TIHOIDOSSA

SÄHKÖISEN RAKENTEISEN HOITOKERTOMUK- SEN KÄYTTÖÖNOTTOKOKEMUKSIA ETELÄ- KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN KO- TIHOIDOSSA Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Terveyden edistämisen koulutusohjelma Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Välimäki Merja SÄHKÖISEN RAKENTEISEN HOITOKERTOMUK- SEN KÄYTTÖÖNOTTOKOKEMUKSIA

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Taidetta ikä kaikki Selvitys ikäihmisten hoivayhteisöjen kulttuuritoiminnasta Helsingissä

Taidetta ikä kaikki Selvitys ikäihmisten hoivayhteisöjen kulttuuritoiminnasta Helsingissä 1 «SÄHKÖINEN TEKSTIVERSIO» Jenni Varho ja Mauri Lehtovirta (toim.) Taidetta ikä kaikki Selvitys ikäihmisten hoivayhteisöjen kulttuuritoiminnasta Helsingissä Konst för livet En utredning om kulturverksamheten

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ehyt katsauksia 2/2013

ehyt katsauksia 2/2013 ehyt katsauksia 2/2013 Juho Saari Kuinka narulla voi työntää? Käyttäytymisen muuttamisen uudet innovaatiot taustaselvitys Teksti: Juho Saari, Juho Saari ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, pdf-julkaisu 2013

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot