ITÄMEREN ALUEEN YHTEISTYÖ JA VIRTU-HANKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ITÄMEREN ALUEEN YHTEISTYÖ JA VIRTU-HANKE"

Transkriptio

1 ITÄMEREN ALUEEN YHTEISTYÖ JA VIRTU-HANKE Heidi Tuominen TIIVISTELMÄ Itämeren alueella, kuten muuallakin Euroopassa, demografiset muutokset sekä palveluiden laadun ja saatavuuden turvaaminen luovat haasteita sosiaali- ja terveydenhuoltosektorilla. Erityisesti syrjäseuduilla, kuten saaristoalueilla, pitkät välimatkat ja koulutetun henkilökunnan saatavuus synnyttävät paineita palveluiden uudistamiselle. Resurssien lisäämisen sijaan uusien sosiaali- ja terveydenhuollon työmenetelmien ja palveluiden kehittäminen on välttämätöntä. Kotiin vietävät palvelut ja kotona asumisen tukeminen mahdollisimman pitkään, ovat olennainen osa sekä kansallisia linjauksia että Eurooppa 2020 strategiaa. VIRTU Virtual Elderly Care Services on Baltic Islands hanketta toteutettiin vuosina Suomessa, Ahvenanmaalla ja Virossa. Hankkeen tavoitteena oli kehittää hyvinvointiteknologiaa hyödyntävä palvelumalli, mikä tukee saaristossa asuvien ikäihmisten kotona asumista ja sosiaalista vuorovaikutusta sekä parantaa elämänlaatua ja lisää heidän turvallisuuden tunnetta. Hankkeessa ikäihmisillä oli mahdollisuus osallistua kotoa käsin VIRTU kanavan vuorovaikutteisiin ohjelmalähetyksiin, joita tuotettiin pääosin kuntien ja ammattikorkeakoulujen ryhmälähetyksinä tai henkilökohtaisena palveluna. Helppokäyttöinen, kosketusnäytöllinen tietokone tarjosi ikäihmisille mahdollisuuden pitää kotoa käsin yhteyttä muihin palvelun käyttäjiin sekä hoitohenkilökuntaan myös varsinaisten ohjelmalähetysten ulkopuolella..

2 HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT Ikääntymiseen liittyy toimintakyvyn heikkeneminen, jonka seurauksena elinympäristön merkitys ihmisen elämässä kasvaa. Syrjäseuduilla asuvien ikääntyneiden arjessa selviytymiseen ongelmia saattaa tuottaa sekä huonot kulkuyhteydet että pitkät välimatkat palveluiden pariin. Kehittämällä ikäihmisten elinympäristöä terveyttä ja hyvinvointi tukevaksi sekä lisäämällä heidän mahdollisuuksia sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen osallisuuteen voidaan edesauttaa ikäihmisten itsenäistä suoriutumista ja tukea toimintakyvyn ylläpitoa. (Ikonen & Julkunen 2007.) Suomi on asukasluvultaan (5,3 m.) huomattavasti Viroa (1,3 milj.) suurempi. Siitä huolimatta molemmissa maissa yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä on Euroopan korkeimpia: Suomessa 17,5 % ja Virossa 17 % (Eurostat 2011.) Demografiset muutokset sekä palveluiden laadun ja saatavuuden turvaaminen luovat suuria haasteita kummankin maan vanhustenhuoltoon. Uudenlaisten sosiaali- ja terveydenhuollon työmenetelmien ja palveluiden kehittäminen on resurssien lisäämisen sijaan välttämätöntä. Aktiivinen ikääntyminen, ikäihmisten osallisuuden turvaaminen sekä kotona asumisen tukeminen mahdollisimman pitkään, ovat olennainen osa Eurooppa 2020 strategiaa. (KOM 2012.) Suomessa myös kansalliset linjaukset painottavat kotiin tuotujen palveluiden tärkeyttä (STM 2008:3). TAVOITTEET VIRTU Virtual Elderly Care Services on Baltic Islands - hankkeessa saaristokunnat, ammattikorkeakoulut, kehittämiskeskukset sekä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat yhdessä ikäihmisten kanssa kehittivät vuorovaikutteista VIRTU-kanavaa. Central Baltic Interreg IV A ohjelman rahoittamaa hanketta toteutettiin Manner-Suomessa, Ahvenanmaalla ja Virossa vuosina Hankkeen tavoitteena oli tukea saaristossa asuvien ikäihmisten kotona asumista ja sosiaalista vuorovaikutusta, parantaa elämänlaatua ja lisätä heidän turvallisuuden tunnettaan. Yksinäisyys ja turvattomuuden tunne voidaan nähdä riskitekijöinä, mitkä saattavat heikentää ikäihmisen itsenäistä suoriutumista kotona sekä toimintakykyä (Savikko ym ) Hankkeen aikana tuotettujen ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien ohjelmasisältöjen avulla pyrittiinkin ylläpitämään ikäihmisten sosiaalista, fyysistä, kognitiivista ja psyykkistä toimintakykyä, mikä tulee itsenäistä suoriutumista kotona. VIRTU-hankkeessa mukana olevien ikäihmisten oli mahdollisuus useita kertoja viikossa osallistua kotoa käsin erilaisia palveluita tarjoaviin vuorovaikutteisiin ohjelmalähetyksiin. Ohjelmalähetykset

3 oli jaettu viiteen eri teemaan: terveys, muistinvirkistys ja visailu, kulttuuri, ajankohtaiset asiat sekä fyysinen aktiivisuus. VIRTU-kanava lisäsi ikäihmisten mahdollisuutta sosiaalisen kanssakäymiseen ja kasvatti kotiin tuotujen ennaltaehkäisevien palveluiden määrää. Hankkeen aikana tuotettiin yhteensä 1790 vuorovaikutteista lähetystä. Ikäihmisten lisäksi VIRTU-kanava hyödytti kuntien sosiaali- ja terveyshuollon ammattilaisia. Kanavan avulla mm. hoidettiin osa henkilöstön kokouksista, mikä säästi työaikaa ja vähensi matkakustannuksia. Eurooppa 2020 strategiassa yhteiseksi eurooppalaisiksi haasteiksi määritetään mm. terveys ja väestönmuutos. Näihin haasteisiin vastaamiseksi tarvitaan tekniikan kehittämistä ja hyödyntämistä, mm. teknologia, jonka avulla vanhukset voivat asua yksin ja olla aktiivisia (KOM 2012). VIRTUhankkeen teknologisena ratkaisuna sovellettiin Videra Oy:n vuorovaikutteista Hyvinvointi-TV:tä. Sen ohjelmisto toimii samalla periaatteella kuin yritysmaailmassa käytettävä videoneuvotteluohjelmisto, jossa käyttäjä voi samanaikaisesti olla näkö- ja kuuloyhteydessä useampaan eri käyttäjään. Ikäihmisellä oli kotona käytössään helppokäyttöinen kosketusnäytöllinen tietokone. Jokaiseen ammattikorkeakouluun sekä Kuressaaren päiväkeskukseen Virossa perustettiin oma VIRTU-studio, jossa käytössä oli suurempi ns. lähetyspiste. Lähetyspisteen kamera ja näyttöruutu on kotinäyttöä suurempi ja sen kuvauslaajuus on laajempi. Lähetyspisteessä voi näin olla mukana suurempi joukko lähettäjiä. VIRTU-HANKKEEN TOIMIJAT Suomen ammattikorkeakoulujen yhtenä lakisääteisenä tehtävänä on harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystyötä tukevaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä (Ammattikorkeakoululaki 4 / 2009.) Turun ammattikorkeakoululla, Laurea-ammattikorkeakoululla ja Ammattikorkeakoulu Novialla oli aikaisempaa kokemusta vuorovaikutteisten etäpalveluiden kehittämisestä ja testaamisessa Turvallinen koti, SenioriTV ja Må bra tv -hankkeista. Ahvenanmaan ammattikorkeakoulussa oli aikaisemmin kartoitettu ikäihmisten valmiuksia käyttää internetpohjaisia sovelluksia, mutta vuorovaikutteisia etäpalveluja ei ennen ollut testattu. Hankkeessa oli mukana yhteensä 16 kuntaa, joiden asukasluku vaihteli Eckerön 926 asukkaan kunnasta Naantalin asukkaan kuntaan. Sekä Ahvenanmaalta että Virosta mukana olevat kunnat olivat asukasluviltaan pieniä verrattuna Manner-Suomesta mukana oleviin Paraisten, Kemiönsaaren, Naantalin ja Sipoon kuntiin. Ahvenanmaalta hankkeessa oli Eckerön lisäksi mukana Brändö ja myöhemmin mukaan tulivat myös Jomalan ja Hammarlandin kunnat.

4 Virosta suurin hankkeessa mukana oleva kunta oli Saarenmaalla sijaitseva n asukkaan Kuressaaren kaupunki. Siellä hanketta toteutti Kuressaaren päiväkeskus, Kuressaare Hoolekanne. Muita hankkeessa mukana olevia kuntia olivat niin ikään Saarenmaan maakunnassa sijaitsevat Kaarma, Karla, Leisi, Lymanda, Orissaare ja Ruhnu, joita hankkeessa edusti Saarenmaan kehittämiskeskus. Hiidenmaalta hankkeessa oli mukana Kärdlän kaupunki, jota taas edusti Hiidenmaan kehittämiskeskus Tuuru. Saarenmaan ja Tuurun kehittämiskeskusten tehtävänä on tukea aluekehitystä ja parantaa alueen kilpailukykyä. HANKKEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Suomessa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen on kuntien tehtävä. Vaikka lainsäädäntö velvoittaa kunnat järjestämään sosiaali- ja terveyspalveluja asukkailleen, se ei määrittele yksityiskohtaisesti toiminnan laajuutta, sisältöä eikä järjestämistapaa. Tällä hetkellä erillisiä vanhustenhuoltoa koskevia säännöksiä ei ole, vaan ikäihmisten palvelut järjestetään osana yleisiä sosiaali- ja terveyspalveluja. Lähtökohtana on, että kaikki maassa asuvat saisivat yhtäläisesti tarpeittensa edellyttämät sosiaali- ja terveyspalvelut. Kuntien vanhuksille tuotettujen palveluiden laadunhallinnan tueksi on laadittu kansallinen ikäihmisten palveluiden laatusuositus. (STM 2001.) Myös Virossa kuntien tehtävänä on järjestää sosiaali- ja terveyspalveluja asukkailleen. Kunnat määrittelevät itse palvelujen sisällön paikallisten olosuhteiden ja asukkaiden tarpeiden mukaan. Virossa kuitenkin Perekonnaseadus, ns. perhelaki, määrää täysi-ikäiset lapset huolehtimaan apua tarvitsevistaan vanhemmistaan tai isovanhemmistaan. Kunnan tarjoamiin palveluihin ovat ensisijaisesti oikeutettuja vain ne vanhukset, joiden täysi-ikäiset lapset tai lapsenlapset eivät osoitettavasti kykene maksamaan tai huolehtimaan vanhempiensa tai isovanhempiensa hoidosta. (Saks ym. 2003, 15.) Palveluiden laatu ja saatavuus vaihtelee Virossa kuntakohtaisesti merkittävästi, eikä kansallisia suosituksia ikäihmisten palveluiden laadusta tällä hetkellä ole. Kotihoidon työntekijöiden määräksi Suomessa on arvioitu , kun taas Virossa vastaava määrä on 700 (Salonen 2009, 17). Erityisesti Virossa vaihtoehtoisten palveluiden kehittäminen on tärkeää, koska henkilöstöresurssit kotihoidossa ovat niukat. Suomessa kotipalvelu ja kotisairaanhoito on useimmissa kunnissa yhdistetty kotihoidoksi, mikä keskittyy lähinnä ydinpalveluihin, kuten asiakkaiden lääkityksestä, terveyden tilasta ja ravitsemuksesta huolehtimiseen. Virossa kotihoitoa toteutetaan eri tavalla. Kotipalvelu ja kotisairaanhoito ovat vielä voimakkaasti toisistaan erillään, vaikka tavoitteena on yhdistää ne (esim. Habicht 2008, )

5 Virossa kotipalveluista huolehtivan sosiaalityöntekijän tehtävät liittyvät lähinnä kotona asumisen tukemiseen. Keskeisiä tehtäviä ovat ruoanlaitto ja siivous, jotka suomalaisessa kotihoidossa määritellään nykyään kotihoidon tukipalveluiksi. VIRTU-KANAVAN KÄYTTÄJÄT Alun perin VIRTU-kanavan asiakasvallinnan yhteisiksi kriteereiksi määriteltiin, että käyttäjän tulee olla yli 65-vuotias, syrjäseudulla asuva, joko omaishoitaja, yksinasuva tai iäkäs pariskunta. Pois ei haluttu sulkea myöskään palvelukodeissa asuvia ikäihmisiä. Lopulta asiakasvalintoihin vaikutti kuntien omat lähtökohdat, näkökulmat, tarpeet ja käytännön sanelemat ehdot. Paraisilla ja Kemiönsaarella VIRTU-kanavan asiakkaat olivat pääosin kotihoidon asiakkaita. Naantalissa muodostettiin kotihoidon asiakkaiden lisäksi oma ryhmä omaishoitajille, joiden kotoa liikkumista voi rajoittaa puolison heikentynyt terveys tms. Tärkeimpänä asiakasvalinnan kriteerinä oli henkilön oma halukkuus olla mukana testaamassa palvelua. Sipoossa VIRTU-kanavaa lähdettiin testaamaan ennaltaehkäisevänä palveluna, jota tarjottiin jokaiselle yli 65-vuotiaalle kuntalaiselle kirjeitse. Ahvenanmaalla Brändön ja Eckerön pienissä kunnissa hoitohenkilöstö tunsi ennakkoon sekä palveluiden piirissä että niiden ulkopuolella olevat ikäihmiset. Näin ollen vielä palveluiden ulkopuolella olevien käyttäjien rekrytointi oli mahdollista. Myöhemmin hankkeeseen mukaan tulleiden Hammarlandin ja Jomalan kuntien käyttäjät sen sijaan olivat yksinomaan kotihoidon asiakkaita. Vuorovaikutteisen etäpalvelun testaus aloitettiin 3 G internetyhteyksillä. Hyvin pian kävi kuitenkin ilmi, että langattomat yhteydet eivät ole riittäviä siirtämään samanaikaisesti ääntä sekä kuvaa. Useimman asiakkaan langattomat yhteydet jouduttiin vaihtamaan kiinteisiin yhteyksien, mikä vei aikaa etäpalvelun testaamiselta ja aiheutti tyytymättömyyttä ja kärsimättömyyttä sekä loppukäyttäjille että hankkeen työntekijöille. Osa asiakkaista jopa luopui etäpalvelun testaamisesta toimimattomien yhteyksien vuoksi, ja osissa kunnissa uusien käyttäjien rekrytointi oli vaikeaa alkuhankaluuksien vuoksi. Kun yhteydet saatiin toimimaan, oli uusien käyttäjien rekrytointi helpompaa. Siitä huolimatta sopivien käyttäjien löytäminen saattoi olla joissain kunnissa haastavaa. (ks. lisää Heikkinen tässä julkaisussa.) Laitteiden asennus Virossa oli erityisen ongelmallista. Oman haasteensa asennusprosessiin toi teleoperaattoreiden rajat ylittävän yhteydenpidon kankeus, minkä vuoksi asiakkaat saivat odotella toimivia internetyhteyksiä useita kuukausia. (ks. lisää Rasu tässä artikkelikokoelmassa.) Hankkeen aikana VIRTU-laitteita oli Suomen, Ahvenanmaan ja Viron

6 saaristokunnista yhteensä 90 yksityiskäyttäjälle. Lisäksi kuntien työntekijöillä oli käytössä 36 laitetta. VUOROVAIKUTTEISEN ETÄPALVELUMALLIN KUVAUS Hankkeen tavoitteena oli kehittää sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelumalli, mikä tukee erityisesti syrjäseuduilla asuvia ikäihmisiä. Vuorovaikutteista etäpalvelumallia kehitettiin ja testattiin VIRTUhankkeen yhteisten tavoitteiden mukaisesti, vaikkakin alueellisesti hieman toisistaan poiketen. Kuvassa 1 kuvattu vuorovaikutteinen etäpalvelumalli on yksinkertaistettu mallinnus, jossa ei ole otettu huomioon alueellisia variaatioita. (Etäpalvelumallin alueellisiin sovelluksiin voi tutustua lukemalla artikkelit Lind, Husell, Saarinen, Lunkova & Roosimaa, Julin & Sjöstrand.) Kuva 1. Hankkeessa mukana olevilla ikäihmisillä oli mahdollisuus osallistua kotoa käsin VIRTU kanavan vuorovaikutteisiin ohjelmalähetyksiin, jotka tuotettiin joko ammattikorkeakoulujen, kolmannen tai

7 yksityisen sektorin ryhmälähetyksinä, kuntien omina asiantuntijavetoisina ryhmälähetyksinä tai ns. kahdenvälisinä henkilökohtaisina palveluina. Ikäihmisistä muodostettiin noin 10 henkilön ryhmiä, joita Itämeren alueella oli hankkeen aikana yhteensä kahdeksan. Ryhmälähetykset olivat ns. suljettuja lähetyksiä, eli niihin oli mahdollista osallistua vain ennalta määrättyjen käyttäjien. Ryhmäkoko haluttiin pitää mahdollisimman pienenä, jotta vuorovaikutteisuus ryhmän sisällä säilyisi. Käyttäjillä oli mahdollisuus olla yhteydessä toisiinsa myös varsinaisten ohjelmalähetysten ulkopuolella kahdenkeskisten tai monenvälisten kuvapuheluiden kautta. Osa käyttäjien omaisista otti käyttöönsä PC-yhteyden, jonka avulla omaisella oli mahdollisuus olla yhteydessä VIRTUkanavan käyttäjän laitteeseen omalta tietokoneeltaan Lisäksi jokaiselle käyttäjällä oli mahdollista osallistua viikoittain ns. yhteisellä VIRTU-kanavalla pidettäviin kuntarajat ylittäviin ryhmälähetyksiin, joita tuotettiin sekä suomen- että ruotsinkielellä. Ahvenanmaan ammattikorkeakoulu ja ammattikorkeakoulu Novia tuottivat yhteisellä VIRTU-kanavalla ruotsinkielisten kuntien henkilöstölle täydennyskoulutusta. Ammattikorkeakoulujen tuottamien vuorovaikutteisten ryhmälähetysten sisältö vaihteli fyysistä toimintakykyä ylläpitävästä ohjauksesta mielen virkistykseen sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävään tietoon ja neuvontaan. Opiskelijavetoiset ohjelmalähetykset suunniteltiin tarkasti etukäteen opettajan ohjauksessa. Hankkeen aikana eri ammattikorkeakouluista tuotettiin yhteensä 1790 vuorovaikutteista ohjelmalähetystä. Suurin osa opiskelijoista oli sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita, mutta mukana oli myös muun muassa restonomi- ja tradenomiopiskelijoita. (Ks. lisää Eskelinen; Gruner, Julin & Johansson; Häggblom; Suvivuo, Kinos, Kuikkaniemi & Asteljoki tässä artikkelikokoelmassa.) Kunnat määrittelivät itse ne palvelut, joita VIRTU-kanavalla tuotettiin. Esimerkiksi Naantalin palvelukeskus Kummelissa järjestettiin kanavan välityksellä viikoittain tuolijumppaa sekä kotona että palvelutaloissa asuville ikäihmisille. Sipoossa ohjelmalähetysten toteutukseen osallistuivat mm. pitkäaikaistyöttömien kuntouttavaa työtoimintaa tai työelämän valmennusta tarjoavan Toimintakeskus Risteyksen asiakkaat. Paraisten kaupunkiin kuuluvalla Iniön saarella lääkärikäyntejä järjestetään normaalisti kahdesti kuukaudessa, mutta hankkeen aikana lääkärillä oli mahdollisuus konsultoida asiakaskäynnillä olevaa terveydenhoitajaa aina tarvittaessa VIRTUkanavan avulla. Kotihoidon etäkotikäyntejä testattiin sekä Paraisilla, Naantalissa ja Virossa. Virossa käyttäjillä oli mahdollisuus osallistua myös ulkopuolisten asiantuntijoiden, kuten Kuressaaren sairaalan erikoislääkäreiden, pitämiin vuorovaikutteisiin ohjelmalähetyksiin. Kolmannen sektorin toimijoista ohjelmalähetyksiä pitivät mm. Punaisen Ristin työntekijät sekä seurakunnat. Ahvenanmaalla Nya Apotek apteekissa oli oma VIRTU-laite, jota kautta sekä kanavan käyttäjillä

8 että hoitohenkilökunnalla oli mahdollisuus ottaa kahdenvälinen yhteys kerran viikossa sovittuna aikana apteekin henkilökuntaan. Uuden työmenetelmän käyttöönotto vaatii organisaatioilta resursseja käytön opetteluun ja toiminnan juurruttamiseen. Hankkeen aikana kuntiin nimitettiin koordinaattori, jonka tavoitteena oli tukea ja sitouttaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö uuden työtavan omaksumisessa. Koordinaattorin nimeäminen oli hankkeessa syntynyt hyvä käytäntö, minkä merkitys korostui käytännön työssä. Toiminnan suunnittelu, käytön edelleen ideoiminen sekä hyvien ja huonojen puolien avoin pohdinta yhdessä työntekijöiden kanssa edisti teknologian omaksumista yhdeksi arjen työvälineeksi. (Ks. lisää Jokela; Husell; Lind; Heikkinen; Jalonen; Pekkonen & Saarikivi tässä julkaisussa. LOPUKSI Hankkeen aikana VIRTU osoittautui potentiaaliseksi kanavaksi tuottaa ennaltaehkäiseviä sekä terveyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluita kotona asuvien iäkkäiden tueksi. Sen avulla voidaan tukea ikäihmisen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja kognitiivista toimintakykyä yhteistyössä ammattikorkeakoulun ja kunnan omien vuorovaikutteisten etäpalvelujen muodossa. Tässä artikkelikokoelmassa tarkastellaan eri näkökulmista etäpalveluiden käyttöönottoon liittyviä oppimisprosesseja ja käytännön kokemuksia. Lisäksi kokoelmassa tarkastellaan tieteellisestä näkökulmasta muutosprosessin haasteellisuutta ja palveluiden vaikutusta ikääntyneiden elämänlaatuun. Artikkelikokoelma on jaettu neljään eri osaan hankkeen tavoitteiden mukaisesti. Artikkelit on kirjoitettu englanninkielellä, mutta jokaisen artikkelin lopusta löytyy artikkeleista yhteenvedot sekä suomeksi, ruotsiksi että viroksi. Hankkeen internetsivuille on koottu kansallisissa kielillä toimitetut artikkelit sähköisessä muodossa.

9 LÄHTEET: Ammattikorkeakoululaki. Otettu Eurooppa Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia (2010). Komission tiedonanto. Euroopan komissio. KOM (2010) 2020 lopullinen. Bryssel Eurostat People by age group. Viitattu > Table by themes -> Population and social conditions -> Population -> Demography -> Demography national data -> Population -> People by age group /2011. Habicht, J., Habicht, T., Kahur, K., Koppel, A., Saar, P., van Ginneken, E. Estonia: Health System Review. Health Systems on Transition. Vol. 10 No. 1, Ikonen, E-R., Julkunen, S Kehittyvä kotihoito. Helsinki: Edita. Reubsaet, H., Salonen, K., Wamsley, B., Cervera, B., Sirotkina, R., Moller Jensen, A., Aron, A Explorations on good practices in home care in six European countries. Teoksessa Salonen, K. (toim.) Home care for older people. Good practices and education in six European countries. Turku University of Applied Sciences, Saks, K., Oja K. & Soots S CARMA - Services for the aged at risk of marginalization in Estonia. State of Art EGGA Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsioon. Viitattu Savikko, N., Routasalo, P., Tilvis, R. & Pitkälä, K Ikääntyneiden turvattomuus ja sen yhteys yksinäisyyden kokemukseen. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti. Vol STM Ikäihmisten palvelujen laatusuositus. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2008:3. STM Sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteiset palvelut. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2001:7. Viitattu

PULLOPOSTI. VIRTU-projektin uutiskirje #2

PULLOPOSTI. VIRTU-projektin uutiskirje #2 PULLOPOSTI VIRTU-projektin uutiskirje #2 PULLOPOSTI VIRTU-projektin uutiskirje Tässä numerossa: Yhteenveto kehittämisprojektin tuloksista Hyvinvointiteknologian käyttöönotto sosiaali- ja terveydenhuollossa

Lisätiedot

Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa

Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa Anu Kuikkaniemi 18.9.2015 Helsinki Esityksen sisältö Turun ammattikorkeakoulun hankkeet

Lisätiedot

Virtu-hankkeen tilannekatsaus

Virtu-hankkeen tilannekatsaus Sosiaali- ja terveyslautakunnan Sosiaali- ja terveyslautakunnan Sosiaali- ja terveyslautakunnan 4 19.04.2011 4 20.09.2012 13 25.11.2013 Virtu-hankkeen tilannekatsaus 521/00.01.05/2010 SOTEHJ 4 Hoito- ja

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Hyvinvointia e-palvelujen avulla

Hyvinvointia e-palvelujen avulla Hyvinvointia e-palvelujen avulla Näkökulmia tutkimiseen ja kehittämiseen Taloudellisuus ja uudistuminen toimintaprosessit kustannustehokkuus Teknologia HyvinvointiTV turvapiiri etämittarit 24h e-palvelu

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

Ikäihminen toimijana hanke

Ikäihminen toimijana hanke Ikäihminen toimijana hanke Väliarviointi 4/2014 Johtoryhmä 28.4.2014 LAPPI: väliarviointi 4/2014 Hanketyönä on kunnissa kirjattu vanhussuunnitelma (5 ) ikääntyneen väestön tukemiseksi. Vanhusneuvoston

Lisätiedot

KÄYTTÄJIEN KOKEMUKSIA VUOROVAIKUTTEISEN TEKNOLOGIAN KÄYTÖSTÄ VIRTU-KANAVALLA

KÄYTTÄJIEN KOKEMUKSIA VUOROVAIKUTTEISEN TEKNOLOGIAN KÄYTÖSTÄ VIRTU-KANAVALLA KÄYTTÄJIEN KOKEMUKSIA VUOROVAIKUTTEISEN TEKNOLOGIAN KÄYTÖSTÄ VIRTU-KANAVALLA Hannele Lampo TIIVISTELMÄ Artikkelissa selvitetään VIRTU kanavan naantalilaisille käyttäjille tammiheinäkuussa 2012 tehtyjen

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014 Kotikuntoutuksen taustaa Vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus Tampereen kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma TampereSenior- hanke Ikäihmisten

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen/ Tilaajaryhmä/ Tampereen kaupunki LAKI IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TOIMINTAKYVYN TUKEMISESTA SEKÄ

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

Ikäkaste Äldre-kaste. Teknologia ikäihmisten palveluissa ja palvelujärjestelmässä - esimerkkejä Ikäkasteesta THL

Ikäkaste Äldre-kaste. Teknologia ikäihmisten palveluissa ja palvelujärjestelmässä - esimerkkejä Ikäkasteesta THL Ikäkaste Äldre-kaste Teknologia ikäihmisten palveluissa ja palvelujärjestelmässä - esimerkkejä Ikäkasteesta THL 11.4.2011 Vuokko Lehtimäki, projektijohtaja, Pikassos Oy www.ikakaste.fi Ikäkaste Äldre-kaste

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet Gerontologisen kuntoutuksen seminaari 23.9.2011 Kehitysjohtaja Klaus Halla Sosiaali- ja terveysministeriö Missä toimimme 2010-luvulla Globalisaatio

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

Hämeenlinnan vanhusneuvosto

Hämeenlinnan vanhusneuvosto Hämeenlinnan vanhusneuvosto 1 n toiminta lakisääteistä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista, 28.12.2012/980 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 19.6.2014 Heli Vesaranta

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 19.6.2014 Heli Vesaranta Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014 Kotikuntoutuksen taustaa Vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus Tampereen kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma TampereSenior- hanke Ikäihmisten

Lisätiedot

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus JOHTAJAT 9.4.2015 PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA Vanhuspalvelulaki Kunnalla on velvollisuus lli järjestää j hyvinvointia, i terveyttä, toimintakykyä ja

Lisätiedot

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Väestökehitys - painopiste ennaltaehkäisevään työhön, hyviä vuosia kotona

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Vanhusten Etähuolenpitojärjestelmä. Hyvinvointiteknologiaa vanhuksille ja vammaisille kotona asumisen tueksi

Vanhusten Etähuolenpitojärjestelmä. Hyvinvointiteknologiaa vanhuksille ja vammaisille kotona asumisen tueksi Vanhusten Etähuolenpitojärjestelmä Hyvinvointiteknologiaa vanhuksille ja vammaisille kotona asumisen tueksi ArctiCaren tavoitteet Vanhusten hyvinvointi ja parempi elämänlaatu tutussa ympäristössä Turvallisuuden

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016

Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016 Keski-Pohjanmaa Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016 SenioriKaste Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Tavoitteena on kehittää vanhustyön palveluja ja toimintatapoja,

Lisätiedot

Välittäjä 2009 -hanke

Välittäjä 2009 -hanke Välittäjä 2009 -hanke Hankkeessa mukana: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Vaasan sairaanhoitopiiri Tampereen kaupunki Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Lahden kaupunki syksystä 2010 Hanketyötä ohjaavat

Lisätiedot

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.4.2014 36 2 Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoitus

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella

Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella Sonectus Hallinnoija OAMK terveysalan Oulaisten yksikkö Hankkeen kesto 1.9.2008-31.5.2011 Hankkeen kokonaiskustannusarvio ja rahoittajat:

Lisätiedot

Hyvää iltapäivää teille kaikille ja tervehdykseni Suomen Sotaveteraaniliitosta

Hyvää iltapäivää teille kaikille ja tervehdykseni Suomen Sotaveteraaniliitosta Hyvää iltapäivää teille kaikille ja tervehdykseni Suomen Sotaveteraaniliitosta 6.2.2015 Suomen Sotaveteraaniliitto, Anni Grundström Toimintaympäristö Kuntoutukseen ja palveluihin oikeutettujen veteraanien

Lisätiedot

HYVÄKSI Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto Satakuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen yksilöllisellä palvelumuotoisella asiakasteknologialla

HYVÄKSI Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto Satakuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen yksilöllisellä palvelumuotoisella asiakasteknologialla HYVÄKSI Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto Satakuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen yksilöllisellä palvelumuotoisella asiakasteknologialla -hankkeen esittely Satakunnan vanhusneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Green Care- seminaarisarja 27.11.2012 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka

Green Care- seminaarisarja 27.11.2012 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka Green Care- seminaarisarja 27.11.2012 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka Peruspalveluliikelaitos sosiaali- ja terveydenhuollon toimijana Vastannut Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho,

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Minna-Liisa Luoma 1 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä

Lisätiedot

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Taustalla Suomessa tehdyt lääkepoliittiset linjaukset 1) Turvallinen lääkehoito Oppaita 2005: 32: Valtakunnallinen opas lääkehoidon

Lisätiedot

Kotihoidon ratkaisujen kautta kansainvälisille markkinoille projekti INKA/Tulevaisuuden terveys

Kotihoidon ratkaisujen kautta kansainvälisille markkinoille projekti INKA/Tulevaisuuden terveys Kotihoidon ratkaisujen kautta kansainvälisille markkinoille projekti INKA/Tulevaisuuden terveys Anna-Liisa Niemelä Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto Riikka Paasikivi Center for Health and Technology,

Lisätiedot

TAKUULLA RAKENTEISIIN!

TAKUULLA RAKENTEISIIN! TAKUULLA RAKENTEISIIN! TAKUULLA RAKENTEISIIN! TAVOITE 1. VOIMALA-yhteistyömalli, toiminta rakenteisiin 2. Vanhusten fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen kehittämällä luovuutta ja kulttuurisia

Lisätiedot

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3. POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.2010 Seinäjoki Ikäkasteen toiminta-alue IKÄKASTE- ÄLDRE-KASTE koostuu kuudesta osahankkeesta

Lisätiedot

Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli projekti

Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli projekti Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli 2012-2016 -projekti Etsivä vanhustyö on Yhteisölähtöistä ja sosiaalista toimintaa, jolla tavoitetaan

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR)

HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR) HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR) Metropolia, Hyto Tuula Mikkola Projektipäällikkö 28.2..2013 1 HEA pähkinän kuoressa Kesto 2.5 vuotta: 9/11 2/14 hankekokonaisuus, jossa

Lisätiedot

Hyvinvointi-TV ikääntyneiden kotihoidon tukena Juankoski case Julkiset sähköiset palvelut Rovaniemi 5.6.2013 Annikki Jauhiainen, yliopettaja, TtT

Hyvinvointi-TV ikääntyneiden kotihoidon tukena Juankoski case Julkiset sähköiset palvelut Rovaniemi 5.6.2013 Annikki Jauhiainen, yliopettaja, TtT Hyvinvointi-TV ikääntyneiden kotihoidon tukena Juankoski case Julkiset sähköiset palvelut Rovaniemi 5.6.2013 Annikki Jauhiainen, yliopettaja, TtT Hyvinvointi-TV Hyvinvointi-TV on laajakaistayhteydellä

Lisätiedot

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4.

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4. Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma Kristiina Mustakallio Taustana väestönkehitys Espoossa 2014-2016 suhteellisesti kasvu on nopeinta

Lisätiedot

Päämäärä. Muistisairaan ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä kotona asuminen. Jos tai silloin kun kotona paras..

Päämäärä. Muistisairaan ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä kotona asuminen. Jos tai silloin kun kotona paras.. Päämäärä Muistisairaan ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä kotona asuminen. Jos tai silloin kun kotona paras.. Miksi Muistisairaiden ihmisten määrä nousee Suomessa yli 120 000 muistisairasta,

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Lisätietoa: www.stm.fi Tiedotteet Tiedote 66/2012 VALMISTELUN KONTEKSTI TAVOITTEENA VAIKUTTAVA OHJAUS Ikäihmisten palvelujen

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen palveluissa Edellytykset yy ja haasteet Inari 20.9.2013 Mirja Laiti Työkalupakin arviointia Kokonaisuudessaan erinomainen työväline henkilöstön

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

Uudenlaiset palvelut rakenteiden muutoksessa. Pirkko Karjalainen Toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Metropolia-seminaari 28.2.

Uudenlaiset palvelut rakenteiden muutoksessa. Pirkko Karjalainen Toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Metropolia-seminaari 28.2. Uudenlaiset palvelut rakenteiden muutoksessa Pirkko Karjalainen Toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Metropolia-seminaari 28.2.2013 Rakenne ja ihminen/vanhus Palvelurakenteet ja niiden uudistaminen

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI 2016-2020 27.2.201 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN TAUSTAA... 1 2. OSALLISUUS JA TOIMIJUUS... 2 3. ASUMINEN

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sn Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 18.1.2017 Tavoitteet Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat ovat käytössä ja asiakkaiden

Lisätiedot

Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Tallink Silja, 11.5.2017 Anne Taulu, Ylitarkastaja, FT, TtM, sh Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Lounais-Suomen aluehallintovirasto 1 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Ikäihmisten toimintakykyä tukevan työotteen kehittäminen Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidossa. Paula Hakala Yliopettaja Vaasan ammattikorkeakoulu

Ikäihmisten toimintakykyä tukevan työotteen kehittäminen Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidossa. Paula Hakala Yliopettaja Vaasan ammattikorkeakoulu Ikäihmisten toimintakykyä tukevan työotteen kehittäminen Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidossa Paula Hakala Yliopettaja Vaasan ammattikorkeakoulu Taustaa ja koulutuksen tarkoitus Vaasan eläkeikäisen

Lisätiedot

LUUSTOINFON JA ASKO-KURSSI

LUUSTOINFON JA ASKO-KURSSI Luustotiedon ajankohtaispäivät 27.11.2013 Helsinki LUUSTOINFON JA ASKO-KURSSI Pirjo Hulkkonen, Etelä-Karjalan keskussairaala, EKSOTE Iiris Salomaa, KAAOS-klinikka, Lahden kaupunki Pauliina Tamminen, Suomen

Lisätiedot

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 %

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 % Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke Ajalla 1.10.13-31.5.2014 Inarin kunnan kehittäjätyöntekijänä terveydenhoitaja Anneli Pekkala Työaika 50 % Lähtökohta: Inarin kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävät

Lisätiedot

Helsingin kotihoidon teknologia- avusteisten palvelujen kehitys. Vanhusneuvosto 7.10.2015. Anna-Liisa Lyytinen Pohjoisen palvelualueen johtaja

Helsingin kotihoidon teknologia- avusteisten palvelujen kehitys. Vanhusneuvosto 7.10.2015. Anna-Liisa Lyytinen Pohjoisen palvelualueen johtaja Helsingin kotihoidon teknologia- avusteisten palvelujen kehitys Vanhusneuvosto 7.10.2015 Anna-Liisa Lyytinen Pohjoisen palvelualueen johtaja Teknologia-avusteisten palvelujen haasteet ikääntyneillä Teknologian

Lisätiedot

KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY. Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto

KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY. Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto Kotisairaanhoito Harmonia Oy Pienestä suureksi v.2001-2010 Tuotteet: Kotihoidon palvelut Kaikki palvelut samasta osoitteesta.

Lisätiedot

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit 1 Kotihoito yhteiset kriteerit 1/2 Kotihoitoa järjestetään eri-ikäisille asiakkaille, jotka

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

TOIMIA-suositukset tukevat ikäpalvelulain toimeenpanoa

TOIMIA-suositukset tukevat ikäpalvelulain toimeenpanoa TOIMIA-suositukset tukevat ikäpalvelulain toimeenpanoa Matti Mäkelä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos TOIMIA-seminaari TOIMIA Ikäpalvelulain tukena Suositus iäkkään henkilön palvelutarpeen arviointiin Toimintakyvyn

Lisätiedot

Uusi ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-ajan toimintaohjelma Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointifoorumi 24.4.2012. 20.4.2012 Riitta Luoma 1

Uusi ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-ajan toimintaohjelma Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointifoorumi 24.4.2012. 20.4.2012 Riitta Luoma 1 Uusi ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-ajan toimintaohjelma Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointifoorumi 24.4.2012 20.4.2012 Riitta Luoma 1 Mikä on EVIVA? EVIVA on vuosille 2011-2015 Turun kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Etäpalvelut - Historian havinaa ja tulevaisuuden visioita

Etäpalvelut - Historian havinaa ja tulevaisuuden visioita Etäpalvelut - Historian havinaa ja tulevaisuuden visioita Aikamatka päivän teemaan 1 Sisältö Mitä tarkoitamme etäpalveluilla? laaja pikakatsaus etäpalveluihin tämän päivän teemana videoneuvottelua hyödyntävät

Lisätiedot

Kotona asumista tukevan teknologian lähitulevaisuuden näkymiä. Sähköisen asioinnin seminaari 11.9.2013 Katja Rääpysjärvi Projektipäällikkö, Eksote

Kotona asumista tukevan teknologian lähitulevaisuuden näkymiä. Sähköisen asioinnin seminaari 11.9.2013 Katja Rääpysjärvi Projektipäällikkö, Eksote Kotona asumista tukevan teknologian lähitulevaisuuden näkymiä Sähköisen asioinnin seminaari 11.9.2013 Katja Rääpysjärvi Projektipäällikkö, Eksote miten ennen 70-luvun Innovaatio kotipalvelu voi viedä autolla

Lisätiedot

Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyömalli hanke (1.5.2007-30.10.2009) Tampereen kaupunki kotihoito. Päätösseminaari 9.9.2009

Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyömalli hanke (1.5.2007-30.10.2009) Tampereen kaupunki kotihoito. Päätösseminaari 9.9.2009 Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyömalli hanke (1.5.2007-30.10.2009) Tampereen kaupunki kotihoito Päätösseminaari 9.9.2009 Ennuste: Vuonna 2015 Tampereella asuu yli 65 -vuotiaita 40 930 (vuonna 2007

Lisätiedot

Miten hyvinvointiteknologia tukee muistisairaiden turvallisuutta?

Miten hyvinvointiteknologia tukee muistisairaiden turvallisuutta? TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Miten hyvinvointiteknologia tukee muistisairaiden turvallisuutta? Kokeilusta käytäntöön seminaari Holiday Club Saimaa, 19.4.2017 Hankkeen tavoitteet Alkavaa muistisairautta

Lisätiedot

Sodankylän vanhustyö ja POSKE:n seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hankkeeseen osallistuminen (SODEKE aluetiimi)

Sodankylän vanhustyö ja POSKE:n seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hankkeeseen osallistuminen (SODEKE aluetiimi) Sodankylän vanhustyö ja POSKE:n seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hankkeeseen osallistuminen (SODEKE aluetiimi) Seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hankkeen aloitusseminaari Rovaniemellä 24.1.2008

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi OSALLISUUS OMAN ARJEN SUUNNITTELUUN Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen?, miksi Onko hoito- ja palvelusuunnitelmanne tavoitteet määritelty yhdessä teidän kanssanne? lainkaan

Lisätiedot

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki Jäbät creaa huikeit idiksii NHG ja PALMU Hankkeen tavoite Ikäpalo- hankkeessa vastataan vanhuspalvelulain tavoitteisiin

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa Kielelliset oikeudet kuuluvat yksilön perusoikeuksiin. Omakielinen sosiaali- ja terveydenhuolto on tärkeä osa ihmisen perusturvallisuutta kaikissa elämän vaiheissa.

Lisätiedot

Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus. Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi

Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus. Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi 16.11.2011 Jäsentely Ikääntyminen Suomessa Kotona asuminen Iäkkäiden kokemuksia

Lisätiedot

HYVÄKSI Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto

HYVÄKSI Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto HYVÄKSI Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto Satakuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen yksilöllisellä palvelumuotoisella asiakasteknologialla -hanke Ulvilan elinkeinotiimin kokous 9.6.2015 HYVÄKSI

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN

YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN - kotihoidon asiakkaan aktivoinnin suunnitelma Susanna Sovio, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja: Susanna Sovio Tuula

Lisätiedot

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Espoon kaupunki Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO IKÄIHMISTEN PALVELUT Lapissa ikäihmisten palveluiden peittävyys on korkea Kolaria, Pelloa ja Rovaniemeä lukuun ottamatta, ja erityisen korkea se on

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

TOIMINTAMALLI ETSIVÄLLE VANHUSTYÖLLE

TOIMINTAMALLI ETSIVÄLLE VANHUSTYÖLLE TOIMINTAMALLI ETSIVÄLLE VANHUSTYÖLLE TAVOITE KEHITTÄÄ TOIMINTAMALLI, JONKA AVULLA TAVOITETAAN KAIKKI YLI 75 -VUOTIAAT KUUSAMOLAISET. TARKOITUKSENA on tarjota katkeamatonta palveluketjua, jotta omassa kodissa

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri, EMBA osastopäällikkö sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 21.9.2015

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin n IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVAN PÄIVÄTOIMINNAN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016 Ikäihmisten kuntouttava päivätoiminta Ikäihmisten kuntouttavan päivätoiminnan Päivitetty: 14.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ikäihmisten

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

NÄKY - Uudenlainen toimintatapa edistää ikääntyneen toimintakykyä

NÄKY - Uudenlainen toimintatapa edistää ikääntyneen toimintakykyä NÄKY - Uudenlainen toimintatapa edistää ikääntyneen toimintakykyä Metropolia Ammattikorkeakoulu Kuntoutuksen ylempi ammattikorkeakoulu tutkinto Kajsa Sten, optometristi Mikä on NÄKY? NÄKY on Ikääntyneen

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki voimaan Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto

Vanhuspalvelulaki voimaan Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013 Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto Palvelujohtaja Pirkko Soidinmäki Lain tavoitteet Ikääntynyt väestö ( =vanhuuseläkeikäiset) - tuetaan hyvinvointia,

Lisätiedot

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson osakokonaisuus

Lisätiedot

Hankkeet kehittämisen tukena Mikkelin palvelutuotantoyksikön lautakunnan koulutus 15.4.2013

Hankkeet kehittämisen tukena Mikkelin palvelutuotantoyksikön lautakunnan koulutus 15.4.2013 Hankkeet kehittämisen tukena Mikkelin palvelutuotantoyksikön lautakunnan koulutus 15.4.2013 Hankkeet kehittämisen tukena Sosiaali- ja terveystoimi on mukana monessa hankkeessa ja kehittää samalla jatkuvasti

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 25.10.2013

Lisätiedot

Slow-go ja Helsingin kotihoito

Slow-go ja Helsingin kotihoito Slow-go ja Helsingin kotihoito Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, Lupaava-hanke Helsingin terveyskeskus Strategiayksikkö Esityksen rakenne Helsingin kotihoidon esittely Lupaava-hanke kotihoidossa Kotona

Lisätiedot