ANALYSTICA version Muutokset / Ändringar / Changes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ANALYSTICA version 4.6 6.2014 Muutokset / Ändringar / Changes"

Transkriptio

1 Suomi Svenska English Sisäänkirjautuminen ja käyttäjät Inloggning och användare Login and users Aloitusnäytön kyselylista: Kyselylomakkeiden nimistä on poistettu HTML-tunnisteet. Lomakkeen suunnitteluikkuna on myös skaalattu uudella tavalla ongelmien estämiseksi. PAM-käyttäjäoikeudet on nimetty uudella tavalla Kopioi vastaus. Enkätlista i start skärmen: HTML-taggar ska tas bort från frågeformulärens namn. Enkätens design skärmen skalas nu på annat sätt för att förebygga problem. PAM-rättigheten benämns nu Kopiera enkätsvar. Kyselyn määrittely Enkätdefinitioner Questionnaire definitions Ristiintaulukointia laadittaessa valittu kysymys on oletusarvoisesti taustamuuttuja, niin että kaikki vastausvaihtoehdot näkyvät omilla riveillään. Määrittely asettaa nyt tämän oletukseksi. Då man väljer en alternativ fråga till korstabuleringstabellen kunde den som default vara en bakgrundsvariabel, så att alla alternativ skulle listas på egna rader. Designen sätter nu denna som default. Questionnaire list in the start screen: Questionnaire names must be removed from HTML tags. HTML tags removed and the design screen questionnaire name also removed in another way now to prevent problems. PAM user rights are now called Copy answer. When choosing an alternative question to the cross tabulation table this becomes by default a background variable, so that all options would be listed on separate lines. The design now defines this by default. Ei mahdollista liittää vastausvaihtoehtoja Excelistä, joka pitäisi toimia kuten muissa kohtaa ohjelmaa. Exceltuontia on nyt käytettävä aina. Tuontirutiinia paranneltu (tila, painikkeet ja viestit). Kysymyksen kopioinnissa kenttänimeä ei enää kopioida uuteen kysymykseen. Det går inte att klistra in alternativ via Excel. Programmet borde fungera som alla andra Excel uppladdningar. Excel import skall nu alltid användas. Importrutinen har också förbättrats (status, knappar och meddelanden). När man kopierar en fråga så kopieras fältnamnet inte längre till den nya frågan. Cannot paste alternatives from an Excel table. Excel upload should function as in other forms. Excel import should now always be used. Import routine improved (status, buttons and messages). The field name is not transferred into the new question when copying a question anymore. Page 1 (10)

2 Jos skaala asetetaan 0.. 0, niin silloin kenttien pitäisi olla tyhjiä eli sallia mitä tahansa arvoja. Arvoväli voi nyt olla tyhjä, jolloin tarkistusta ei tehdä. Sivun lisäämistä kahden perättäisen sivun väliin on helpotettu siten, että seuraavien sivujen numerot muuttuvat automaattisesti vastaavasti. Ennen sivulle on pitänyt tehdä tilaa sivunumeroja muuttelemalla. Excel-kaavojen syöttäminen: Taulukossa on nyt aina 10 tyhjää riviä. Tyhjiä rivejä lisätään tallennettaessa tämän mukaisesti, jolloin ohjelma näyttää täytetyt rivit + 10 tyhjää riviä. Näytä jos-alasvetolaatikoissa ei enää näy Vain tekstimuuttujia, koska niiden perusteella ei pysty määrittelemään logiikkaa. Näytä jos-alasvetolaatikko on aina musta Firefoxselaimessa. Tämä johtuu siitä, että edeltävässä kysymyksessä on erittäin pitkä teksti. Kyselylomake aktiivinen on nyt asetettu oletukseksi uutta kyselyä luotaessa. Om man sätter skalan ska fälten vara tomma dvs. ta vilka värden som helst. Värdeintervallet kan nu vara tomt, i vilket fall kontrollen inte utförs. Att lägga till en sida mellan två varandra följande sidor har underlättats så att följande sidnummer ändras automatiskt. Tidigare måste nya sidor tilläggas genom att förändra befintliga sidnummer. Inmatning av Excel-formler: I datatabellen finns nu alltid 10 tomma rader som kan fyllas. Tomma rader läggs till enligt detta, när definitionerna sparas. Nu visas alltid antalet ifyllda rader + 10 tomma rader. Mellanrubrik frågor ska inte längre synas i Visa om rullgardinen, eftersom man inte kan definiera någon logik för dem. Visa om rullgardinen är alltid svart i Firefox. Detta beror på att den föregående frågan är en mycket lång text. Frågeformulär aktiv är nu inställd som default när man skapar en ny enkät. If the scale is set as then the fields should be empty or allow any values. The range of values can now be empty, in which case no value inspection is performed. Adding a page between two consecutive pages has been implemented so that the preceding page numbers automatically change. Earlier, room for new pages had to be made by changes to the existing page numbers. Entering Excel formulas: In the data table there are always 10 empty rows that can be filled in. Empty rows are added according to this in connection with saving. Now the filled rows + 10 additional rows are shown. Just text parameters do not appear in the show if dropdown box, since no logic can be defined for them. Show if drop-down menu is always black in Firefox. This is because of the previous question having extended text. Questionnaire Active now set as default when creating a new questionnaire. Page 2 (10)

3 Vastaajamääräarvio päivittyy nyt oikein käytettäessä automaattista päivitystä vastaajalistalla kyselyn yleisissä määrityksissä. Vastaajamääräarviot voidaan päivittää automaattisesti vastaajalistasta vaihtoehtolistaan tällä painikkeella. Respondent målsättningen i enkätens definitioner uppdateras nu alltid när man använder den automatiska uppdateringen från respondentlistan. Målet för antal respondenter kan nu uppdateras automatiskt från respondentlistan till alternativlistan med knappen. The respondent estimates are now updated correctly when using the automatic update from the respondent list in the questionnaire definition. Respondent estimates can now be updated automatically from the respondent list into the alternative list with this button. Nyt voi myös Osoite-tyyppisen vastauslaatikon laittaa tekstiä kirjoittamalla kysymyksen perään laittaa esim. ###% (%-merkki näkyy vastauskentän oikealla puolella), samoin kuin Avoin arvo-kysymyksessä voi. Nu är det möjligt att få text till höger om inmatningsfältet för Adress frågor med att definiera t.ex. ###% i frågetexten (% tecknet kommer till höger om frågetexten), precis som för Öppen värde frågor. It is now possible to define text to the right of the answer field for Address type questions by defining e.g. ###% in the question text (the % character will be visible to the right of the box in this example), just as for Open Value questions. Lisää Avoin arvo-muuttujan kysymystekstin &&& niin saat kohtaan &&& esimerkin siitä, missä muodossa vastaajan tulee syöttää numero. Skriv in &&& i texten för en Öppet värde för att i stället för &&& få fram ett exempel på hur antalet ska anges för respondenten. Enter&&& in an Open question text to get an example of how the number should be entered for the respondent. Kyselyn julkaiseminen Att publicera en enkät Publish your questionnaire Ei muutoksia. Inga ändringar. No changes. Page 3 (10)

4 Kyselyyn vastaaminen När respondenten svarar på enkäten When the respondent answers your questionnaire Avoin arvo: Skaalan ollessa 0..0 ei tehdä arvotarkistusta kun vastaaja vastaa. Öppet värde: Skalan är definierad till Ingen kontroll görs när respondenten svarar. Open value: No check of the value entered by the respondent is done if the scale is Muu, mikä on näkyvissä ja ei-aktivoituna kunnes sen valintaruutu rastitaan. Ei piilossa kuten nyt. Annat, vad är synligt och inaktiverat tills man kryssar i kryssrutan. Inte osynligt som det är nu. Other what is visible and disabled until you check the check box. Not invisible as it is now. Nyt voi myös Osoite-tyyppisen vastauslaatikon laittaa tekstiä kirjoittamalla kysymyksen perään laittaa esim. ###% (%-merkki näkyy vastauskentän oikealla puolella), samoin kuin Avoin arvo-kysymyksessä voi. Nu är det möjligt att få text till höger om inmatningsfältet för Adress frågor med att definiera t.ex. ###% i frågetexten (% tecknet kommer till höger om frågetexten), precis som för Öppen värde frågor. It is now possible to define text to the right of the answer field for Address type questions by defining e.g. ###% in the question text (the % character will be visible to the right of the box in this example), just as for Open Value questions. Lisää Avoin arvo-muuttujan kysymystekstin &&& niin saat kohtaan &&& esimerkin siitä, miten vastaajan pitää syöttää numeron. Skriv in &&& i texten för en Öppet värde för att i stället för &&& få fram ett exempel på hur antalet ska anges för respondenten. Enter&&& in an Open question text to get an example of how the number should be entered for the respondent. Käyttäjät eivät voi käsitellä lukittuja kyselyitä (katso myös Datan hallinta). Svararna kan inte hantera låsta enkäter (se också Data hantering). Users cannot handle locked forms (also see Data management). Symboli, joka näyttää verkon tilan näytöllä. Symbol för att visa nätverksstatus på skärmen. Symbol to display the network status on screen. Enotify-herätteet Enotify-meddelanden Enotify messages Ei muutoksia. Inga ändringar. No changes. Page 4 (10)

5 Vastaajalistat Respondenter Respondents Excel-luettelo liitetään samalla tavoin kuin muualla ohjelmistossa. Vastaajat tuodaan aina Excel-tiedoston aktiivisesta välilehdestä vastaajaa voidaan liittää yhdellä kertaa. En Excel-lista hämtas på samma sätt som i resten av programmet. Respondenterna hämtas från den aktiva tabellen i Excel filen respondenter kan hämtas på en gång. Excel list is attached in the same way as in other parts of the software. Import always done from the active sheet in the Excel file respondents can be imported at the same time. Luettelon ryhmittelyssä taustamuuttujan mukaan on otettu huomioon valittu kieli (aiemmin lista näytettiin kaikilla kielillä). Vid gruppering av en lista efter en bakgrundsvariabel beaktas det valda språket (tidigare visades listan på alla språk). The selected language is now taken into account in the grouping of a list according to a background variable (in the past the list was shown in all the languages). Analysointi Analys Analysis Kysymyksissä, joissa on viisiportainen asteikko 1 5 ja lisäksi Ei osaa sanoa-vaihtoehto, prosenttiosuudet on laskettu mielipiteensä ilmaisseiden lukumäärästä. Ei osaa sanoa-vastauksille on tällöin saatu ylisuuria prosenttilukuja. Nyt N / A%:a ei enää näy, jos keskiarvo on laskettu ilman viimeistä vaihtoehtoa. Frågor med en fem steg skala från 1 till 5 och dessutom ett Vet inte-alternativ, procentsatserna är beräknade på grundval av det antal personer som uttryckt sin åsikt. Vet inte-svar erhålls då överdimensionerade procentsatser. Nu visas N / A% inte längre när genomsnittet beräknas utan det sista alternativet. In questions with a five-step scale of 1 to 5, and in addition a Do not know option, percentages have been calculated on the basis of the number of those who expressed their opinions. The Do not know responses have then obtained over-sized percentages. Now N / A% is no longer displayed when the average is calculated excluding the last option. Page 5 (10)

6 Ristiintaulukointi Korstabulering Cross tabs Nyt on mahdollista luoda ristiintaulukointi, joka laskee positiivisten ja negatiivisten vastauksien prosenttiosuudet esim. kaikille lomakkeen mielipidekysymyksille. Voit nyt määritellä arvon jopa niille sarakkeille, joilla ei ole kysymysavainta. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen rivi analysoidaan tämän arvon mukaan. Joten voit esimerkiksi kirjoittaa <4 rivin 10 sarakkeeseen. Mikä tarkoittaa, että kaikki tilastot ajetaan niille arvoille jotka ovat pienempiä kuin 4. Käytettävissä olevia loogisia tarkisteita ovat =, <,>, <=,> =, <> ja arvosta - arvoon. Det är nu möjligt att skapa en korstabulering där man kan räkna ut andelen av positiva och negativa svar åt t.ex. alla åsiktsfrågor i enkäten. Du kan nu definiera ett värde även för kolumnen utan en frågenyckel. Detta innebär att varje rad kommer att analyseras i enlighet med detta värde. Så du kan till exempel skriva in <4 i kolumnen på rad 10. Vilket innebär att all statistik som körs på frågan kommer att vara för de värden som är mindre än 4. Tillgängliga logiska kontroller är =, <,>, <=,> =, <> och värde från - värde till. It is now possible to create a cross tabulation where you can calculate the percentage of positive and negative answers e.g. all opinion questions in the questionnaire. You may now define a value also for a column without a question key. This means that each row will be analyzed according to this value. So you could for example enter <4 in the column in row 10. Which means that all statistics run for the question will be for the values less than 4. Available logical checks are =, <, >, <=, >=, <> and value from - value to. Nyt on mahdollista tehdä ristiintaulukointeja, joissa yksi sarakkeista on käyttäjätunnus-, teksti- tai osoitekenttä. Tätä ominaisuutta tarvitaan käyttäjäkohtaisten tulosten ristiintaulukointeihin. Voit nyt valita käyttäjätunnuksen (sivun 0 muuttujan), jonka mukaan ajat käyttäjäkohtaisia ristiintaulukointeja. Lista vaihtoehtoja-kysymys, kun määriteltynä on monta vastausvaihtoehtoa: Ristiintaulukoinnissa hankala, koska taulukossa on usein monta saraketta, joissa on vain nollia. Pitäisi saada populaation tulokset vain niille vaihtoehdoille, joilla on vastauksia. Nyt ristiintaulukoinnissa on uusi valintapainike Populaation arvot, jolla saa otettua mukaan ristiintaulukointiin vain ne Nu är det möjligt att göra en korstabulering där kolumnerna för Användar-ID (adressfält). Detta behövs för korstabuleringar för att hämta resultaten per användare. Du kan nu välja Användar-ID (sida 0 variabel) för att skapa dessa korstabuleringar. Lista med alternativ fråga när ett stort antal alternativ är definierade: korstabuleringen är många gånger oöversiktlig för tabellen innehåller ofta ett stort antal kolumner som innehåller enbart nollor. Nu finns det en ny knapp i korstabuleringen Populationsvärden, som man kan använda till korstabulering endast de alternativ som har svar. Now it is possible to get a cross tabulation where one column is a user ID, text or address field. This is needed for cross tabulation of results for each user. Added new features for selection of user ID (Page0 variable) to allow for making a cross tabulation per user. List of alternatives when a large number of alternatives are defined: cross tabulation is often tricky because the table contains a large number of columns containing only zeros. There is now a new button Population values which shows only the alternatives that have answers in your cross tabulation. Page 6 (10)

7 vaihtoehdot, joilla on vastauksia. Powerpoint raportointi Powerpoint rapportering Powerpoint reporting Uusi raporttiajon vahvistus ruutu ennen kuin raportteja ajetaan. Ruutu sisältää informaatiota siitä, miten raporttia ajetaan. Ny dialog ruta för bekräftning av rapportkörning. Dialogen innehåller information om hur rapporten kommer att köras. New confirm dialog when running reports. This dialog contains information of how the report will be run. VAS-graafin muoto muutettu niin, että frekvenssin aina näkyvät ilman desimaaleja. Graafien koon määrityksiin, fontteihin ja ulkonäköön on tullut parannuksia. Lokia paranneltu, jotta olisi helpompaa selvittä, millä tavalla raporttiajo on tehty. Uusi URL-linkki parametri PCHECK=LASTMONTH, jolla määritellään tarkistetaanko edellisen kuukauden frekvenssiä. Raporttia ajo määräytyy tässä tapauksessa ohjelman parametreissa olevan minimimäärä vastauksien mukaan verrattuna edellisen kuukauden frekvenssiin. VAS grafens utseende har ändrats. Frekvenserna syns nu alltid som heltal. Förbättringar i grafernas storleksdefinitioner, typsnitt och utseende. Loggen har förbättrats så att det nu är lättare att se hur en rapportkörning har körts. Ny URL-link parameter PCHECK=LASTMONTH som definierar om föregående månads frekvens skall kontrolleras. Rapporten körs om frekvensen är större än parametern för minsta antal svar som du hittar i programmets parametrar. VAS graph design changed. Frequencies now always with no decimals. Improvements in the graph size definitions, fonts and general appearance. The log has been improved so that it is now easier to check how a report run was created. New URL-link parameter PCHECK=LASTMONTH which defines if last month s frequency should be checked. The report is not run if this frequency is not greater than the program parameter for minimum answer count or report runs. Raportointia on nopeutettu kun kyseessä on ajo, joka ajetaan useammalle taustamuuttujalle samanaikaisesti. Rapportkörningarna har försnabbats när det är frågan om rapporter som körs för flera bakgrundsvariabler samtidigt. Report run speed improvement when reports are run for several background variables at the same time. Page 7 (10)

8 Trendiraportointi Trendrapportering Trend reporting Ei muutoksia. Inga ändringar. No changes. Lomakkeiden tulostaminen Utskrift av enkäter Form printout Nyt on mahdollista määritellä oma oletusraporttimalli HTML-koodia käyttäen. Det är nu möjligt att definiera en egen standard rapportmall med HTML-kod. It is now possible to define your own default report template with HTML code. Jatkuvan palautteen hallinta Hantering av kontinuerlig feedback Handling of continuous feedback Palautteiden listassa on nyt viestin sisällön sijaan viestin otsikko. I feedback listan finns nu meddelandets rubrik i stället för meddelandeinnehållet. The message header has replaced the content of the message in the feedback list. Asetuksissa voi nyt määritellä suljetaanko käsittely (oletuksena kuten ennenkin) vai pysytäänkö palautteen käsittelyssä ruksilla Pysy palautteen käsittelyssä kun käsittely on tapahtunut linkin kautta. I inställningarna kan man nu definiera om man vill avsluta behandlingen (som tidigare) eller om man vill fortsätta behandlingen genom att välja Stanna kvar i feedback efter att hanteringen har skett via länk. In settings, it is now possible to stop handling a given feedback (set as default as before) or continue handling it by choosing Stay in feedback handling after feedback opened via link. Usean kysymyksen samanaikainen käsittely. Möjligt att hantera flera samtidiga frågor. Possible to handle simultaneous questions. Mahdollisuus lähettää sama kysymys usealle vastaanottajalle. Möjligt att sända samma fråga till flera mottagare samtidigt. Possible to send the same question to multiple recipients. Kopioi vastaus-toiminnon käyttäjäoikeuksia paranneltu. Förbättrat rättigheterna att använda Kopiera tillfunktionen. Improved user rights for Copy To function. Käyttöoikeuksissa PAM on muutettu muotoon Kopioi vastaus. I användardefinitionerna har PAM ändrats till Kopiera enkätsvar. In user rights PAM has been changed into Copy answer. Page 8 (10)

9 Enemmän ohjelman käyttötietoja tallennetaan lokiin. Nyt voi myös tarkistaa kuka on avannut palautteen linkin kautta. Mer information om hur programmet används sparas i loggen. Du kan nu också t.ex. kontrollera vem som har öppnat feedbacken via e-post länken. More information on using the software is stored in the log. You can now for example check who has opened the feedback via the link. Poiminnat Populationer Populations Uusi ohjeteksti näyttää päivämäärän muodon kun populaatiolle määritellään päivämääräkriteereitä. Lagt till en hjälptext som visar datumformatet när man definierar datumkriterierna för en population. Added a help text showing the date format when defining a date population criteria. Populaation määrittelyn riveillä näkyy nyt valitun vaihtoehdon selitys. I populationens definitioner finns nu förklaringen för alternativen med. The explanations for the alternatives are now included in the population definitions. Datan hallinta Datahantering Data Management Datataulukon vanhentunutta ulkonäköä ja luettavuutta ruudulla on parannettu. Datatabellernas föråldrade design och läsbarhet har förbättrats. Data tables slightly old-fashioned design, readability have been improved. Voit nyt estää vastausten muokkaamisen lukitsemalla vastaukset. Vastausten lukitseminen tapahtuu aina päivämäärärajoituksella. Vastauksen lukitseminen näkyy sivun 0 muuttujasta DataEntryCompleted: Jos lomakkeeseen on vastattu kokonaan, arvo on 99, kun osittain niin 98. Kaikki vastauksiin liittyvät muutokset estetään, kun vastaus on lukittu. Näet, että vastaus on lukittu kun siinä on tämä kuvake. Du kan nu låsa enkäter så att de inte går att ändra. Svarets låsning görs alltid för ett datumintervall i datahanteraren. Att en enkät är låst ser du i sida 0 variabeln DataEntryCompleted där värdet är 99 för de enkäter som är låsta. Inga funktioner för att ändra enkäter kan göras när ett svar är låst. Du ser att svaren är låsta där den här bilden syns. You can now lock answers so that they cannot be edited. Lock answers by entering a date interval. Locking an answer will change the page 0 variable DataEntryCompleted to 99 in the data manager module. All data entry edit functions will be disabled if the answer is locked. You can see if an answer is locked with a 'lock' icon. Page 9 (10)

10 Datan vientiä on monipuolistettu. Kyselyn vastaukset voi nyt ajastetusti viedä XLSX- ja CSV-tiedostoihin. On myös mahdollista määritellä mitä tietoja siirretään ja missä muodossa. Tämä auttaa erityisesti jatkuvissa kyselyissä, joissa halutaan integroida palautejärjestelmän tietoja johonkin toiseen järjestelmään esim. CRM- tai BI-järjestelmään. Datan automaattinen vienti on Pro-ohjelmaversion ominaisuus. Dataexporten är mångsidigare. Svaren kan nu exporteras till XLSX- och CSV-filer enligt definierade tidsscheman. Det är också möjligt att definiera vilken data som överförs och i vilken form. Detta hjälper speciellt vid kontinuerliga enkäter där man vill integrera informationen i feedbacksystemet till ett annat system t.ex. CRM eller BI system. Den automatiska dataexporten är en funktion i Proprogramversionen. Data exports have been improved. Export can now be created to XLSX and CSV files according to defined schedules. It is also possible to define what data is being transferred and in which form. This is very useful for continuous questionnaires where you want to integrate the information from the feedback system into another system e.g. CRM or BI systems. Automatic data export is a feature of the Pro software version. Muut muutokset Andra ändringar Other changes Käyttöohjeita päivitetty. Användarmanualerna är uppdaterade. User manuals updated. Page 10 (10)

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

ANALYSTICA version 4.6 3.2015 Muutokset / Ändringar / Changes

ANALYSTICA version 4.6 3.2015 Muutokset / Ändringar / Changes Suomi Svenska English Yleiset muutokset Allmänna ändringar General changes Palvelinlaitteistot, palomuurit ja tietokannat on päivitetty ja tekniikka on nyt sijoitettu uuteen palvelinhuoneeseen. Meillä

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation FinFamily Asennus / Installation 1 Sisällys / Contents FinFamily Asennus / Installation... 1 1. Asennus ja tietojen tuonti / Installation and importing data... 4 1.1. Asenna Java / Install Java... 4 1.2.

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

The CCR Model and Production Correspondence

The CCR Model and Production Correspondence The CCR Model and Production Correspondence Tim Schöneberg The 19th of September Agenda Introduction Definitions Production Possiblity Set CCR Model and the Dual Problem Input excesses and output shortfalls

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

Mobility Tool. Demo 21.8.2013 CIMO

Mobility Tool. Demo 21.8.2013 CIMO Mobility Tool Demo 21.8.2013 CIMO 1 Sisältö Korkeakoulukäyttäjä (Beneficiary User) Home Project details Partners Mobilities Working with CSV Import Mobilities Budget 2 Home Find your project Project menu

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Alla tryck knappar har fått ett nytt utseende. Vi hoppas att användningen blir klarare och enklare med dessa knappar.

Alla tryck knappar har fått ett nytt utseende. Vi hoppas att användningen blir klarare och enklare med dessa knappar. Uusi Julkaise -toiminto päävalikossa. Tästä löydät kaikki asetukset, jotka liittyvät kyselyn aukioloon, testeihin, osaamisiin jne. En ny publicera funktion i huvudmenyn. Här hittar du nu alla inställningar

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Käyttäjienhallintatyökalu

Käyttäjienhallintatyökalu Käyttäjienhallintatyökalu 2 Käyttäjienhallinta-ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Käyttäjienhallintatyökalusta... 3 1.1 Excel-taulukko csv-tiedoston luomisessa...4 2 Käyttäjien luominen... 4 2.1 Käyttäjien

Lisätiedot

812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010

812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010 812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010 1. Vastaa lyhyesti seuraaviin kysymyksiin (1p kaikista): a) Mitä tarkoittaa funktion ylikuormittaminen (overloading)? b) Mitä tarkoittaa jäsenfunktion ylimääritys

Lisätiedot

KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ

KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ https://community.plm.automation.siemens.com/t5/tech-tips- Knowledge-Base-NX/How-to-simulate-any-G-code-file-in-NX- CAM/ta-p/3340 Koneistusympäristön määrittely

Lisätiedot

Microsoft Lync 2010 Attendee

Microsoft Lync 2010 Attendee VYVI MEETING Lync Attendee 2010 Instruction 1 (15) Microsoft Lync 2010 Attendee Online meeting VYVI MEETING Lync Attendee 2010 Instruction 2 (15) Index 1 Microsoft LYNC 2010 Attendee... 3 2 Acquiring Lync

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Tässä ohjeessa käydään läpi sosiaalisen median verkkopalveluiden lisätoimintojen lisääminen verkkosivuillesi.

Tässä ohjeessa käydään läpi sosiaalisen median verkkopalveluiden lisätoimintojen lisääminen verkkosivuillesi. SOSIAALINEN MEDIA Tässä ohjeessa käydään läpi sosiaalisen median verkkopalveluiden lisätoimintojen lisääminen verkkosivuillesi. FACEBOOK Facebook mahdollistaa useiden erilaisten Social plugins -toimintojen

Lisätiedot

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 81122P (4 ov.) 30.5.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

C++11 seminaari, kevät Johannes Koskinen

C++11 seminaari, kevät Johannes Koskinen C++11 seminaari, kevät 2012 Johannes Koskinen Sisältö Mikä onkaan ongelma? Standardidraftin luku 29: Atomiset tyypit Muistimalli Rinnakkaisuus On multicore systems, when a thread writes a value to memory,

Lisätiedot

AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS

AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS AMPLYVOX-OVIPUHELINJÄRJESTELMÄN HUONEKOJEET AMPLYVOX-PORTTELEFONSYSTEM, PORTTELEFONER AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS Amplyvox Elite. Huippumuotoilua Milanosta. Design by Sandro Danesi. Amplyvox

Lisätiedot

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 811122P (5 op.) 12.12.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes

Lisätiedot

make and make and make ThinkMath 2017

make and make and make ThinkMath 2017 Adding quantities Lukumäärienup yhdistäminen. Laske yhteensä?. Countkuinka howmonta manypalloja ballson there are altogether. and ja make and make and ja make on and ja make ThinkMath 7 on ja on on Vaihdannaisuus

Lisätiedot

RINNAKKAINEN OHJELMOINTI A,

RINNAKKAINEN OHJELMOINTI A, RINNAKKAINEN OHJELMOINTI 815301A, 18.6.2005 1. Vastaa lyhyesti (2p kustakin): a) Mitkä ovat rinnakkaisen ohjelman oikeellisuuskriteerit? b) Mitä tarkoittaa laiska säikeen luominen? c) Mitä ovat kohtaaminen

Lisätiedot

Alternative DEA Models

Alternative DEA Models Mat-2.4142 Alternative DEA Models 19.9.2007 Table of Contents Banker-Charnes-Cooper Model Additive Model Example Data Home assignment BCC Model (Banker-Charnes-Cooper) production frontiers spanned by convex

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Kompassin käyttöohjeet - Hur används Kompass? - How to use Kompass?

Kompassin käyttöohjeet - Hur används Kompass? - How to use Kompass? Kompassin käyttöohjeet - Hur används Kompass? - How to use Kompass? Kompassin käyttöohjeet Kompassia voi käyttää 25 eri kielellä. Oletuskielenä on suomi, mutta kielen voi vaihtaa alareunasta Kieli- kohdasta.

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

1 RAPORTOINTIOHJEET - KYSELYIDEN KOODILISTAT XML-FORMAATISSA

1 RAPORTOINTIOHJEET - KYSELYIDEN KOODILISTAT XML-FORMAATISSA 1 RAPORTOINTIET - KYSELYIDEN KOODILISTAT XML-FORMAATISSA Suomen Pankki julkaisee tilastotiedonkeruussa käytettäviä koodilistoja verkkopalvelussaan XML-dokumentteina. XML-dokumentit sopivat hyvin koodilistojen

Lisätiedot

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013 Irlanninsusikoiran luonnekysely A survey of the temperament of Irish wolfhounds koiran omistajille ja kasvattajille 213 for dog owners and breeders in 213 Teksti / author: Jalostustoimikunta / breeding

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Gaming mouse Pelihiiri Spelmus

Gaming mouse Pelihiiri Spelmus Gaming mouse Pelihiiri Spelmus Button 1 Nappi 1 Knapp 1 Scrollwheel & button 5 Vieritysrulla & nappi 5 Mushjulet & knapp 5 Button 2 Nappi 2 Knapp 2 dpi + / - Buttons 6 & 7 Napit 6 & 7 Knapp 6 & 7 Button

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

SENAATTILA uudistuu keväällä 2015

SENAATTILA uudistuu keväällä 2015 SENAATTILA uudistuu keväällä 2015 Senaatti-kiinteistöt yhtenäistää sähköisiä asiointikanaviaan vaiheittain keväästä 2015 alkaen. Senaattila.fi -osoite laajentuu sähköisen asioinnin palvelueteiseksi, jonka

Lisätiedot

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55. SÄHKÖTKNIIKKA JA LKTONIIKKA 2. välikoe.2.22. Saat vastata vain neljään tehtävään! Sallitut: Kako, [r.] laskin, [MAOL], [sanakirjan käytöstä sovittava valvojan kanssa!]. Laske jännite. = V, = 2 Ω,

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3120 E-BOOKS SUPPORTING STUDIES: HIGHER EDUCATION STU- DENT SURVEY 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Muuttujien määrittely

Muuttujien määrittely Tarja Heikkilä Muuttujien määrittely Määrittele muuttujat SPSS-ohjelmaan lomakkeen kysymyksistä. Harjoitusta varten lomakkeeseen on muokattu kysymyksiä kahdesta opiskelijoiden tekemästä Joupiskan rinneravintolaa

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3121 E-BOOKS SUPPORTING TEACHING: HIGHER EDUCATION TEAC- HER SURVEY 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

HY-käyttäjät HUS/HYKS käyttäjät

HY-käyttäjät HUS/HYKS käyttäjät EndNote Pikaohje Peruskäytön vaiheet Kun EndNote on asennettu koneelle/koneille: 1. Perusta kirjasto (vastaa tiedostojenhallinnassa kahta tiedostoa.enl ja.data tiedostot) 2. Vie viitteet tietokannoista

Lisätiedot

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 9.3.2015 Kundnöjdhetsenkäten har genomförts

Lisätiedot

amkbyod-tulostaminen Huittisten ja Kankaanpään kampuksilla / BYOD printing in Huittinen and Kankaanpää campuses

amkbyod-tulostaminen Huittisten ja Kankaanpään kampuksilla / BYOD printing in Huittinen and Kankaanpää campuses OHJE 1(5) amkbyod-tulostaminen Huittisten ja Kankaanpään kampuksilla / BYOD printing in Huittinen and Kankaanpää campuses 1. Kirjaudu omalta laitteeltasi osoitteeseen: http://webprint.samk.fi/. Open browser

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Results T Test Session Charter DynaRoad Actuals web application

Results T Test Session Charter DynaRoad Actuals web application Results T-76.4115 Test Session Charter DynaRoad Actuals web application 4. Exploration log SESSION START TIME: 2008-02-21 18:00 DURATION (hours): 2:00 TESTERs: A,B,C,D ENVIRONMENT: Win XP(2), Vista 64(1)

Lisätiedot

LANSEERAUS LÄHESTYY AIKATAULU OMINAISUUDET. Sähköinen jäsenkortti. Yksinkertainen tapa lähettää viestejä jäsenille

LANSEERAUS LÄHESTYY AIKATAULU OMINAISUUDET. Sähköinen jäsenkortti. Yksinkertainen tapa lähettää viestejä jäsenille tiedote 2 / 9.3.2017 LANSEERAUS LÄHESTYY AIKATAULU 4.3. ebirdie-jäsenkortti esiteltiin Golfliiton 60-vuotisjuhlaseminaarissa 17.3. ebirdie tulee kaikkien ladattavaksi Golfmessuilla 17.3. klo 12:00 alkaen

Lisätiedot

SIMULINK S-funktiot. SIMULINK S-funktiot

SIMULINK S-funktiot. SIMULINK S-funktiot S-funktio on ohjelmointikielellä (Matlab, C, Fortran) laadittu oma algoritmi tai dynaamisen järjestelmän kuvaus, jota voidaan käyttää Simulink-malleissa kuin mitä tahansa valmista lohkoa. S-funktion rakenne

Lisätiedot

Returns to Scale II. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Esitelmä 8 Timo Salminen. Teknillinen korkeakoulu

Returns to Scale II. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Esitelmä 8 Timo Salminen. Teknillinen korkeakoulu Returns to Scale II Contents Most Productive Scale Size Further Considerations Relaxation of the Convexity Condition Useful Reminder Theorem 5.5 A DMU found to be efficient with a CCR model will also be

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

Rekisteröiminen - FAQ

Rekisteröiminen - FAQ Rekisteröiminen - FAQ Miten Akun/laturin rekisteröiminen tehdään Akun/laturin rekisteröiminen tapahtuu samalla tavalla kuin nykyinen takuurekisteröityminen koneille. Nykyistä tietokantaa on muokattu niin,

Lisätiedot

Esimerkkinä http://wordpress.com/ - ilmainen blogi-julkaisujärjestelmä. WordPress:stä on myös palvelimelle asennettava versio (WordPress.

Esimerkkinä http://wordpress.com/ - ilmainen blogi-julkaisujärjestelmä. WordPress:stä on myös palvelimelle asennettava versio (WordPress. BLOGIN LUOMINEN Esimerkkinä http://wordpress.com/ - ilmainen blogi-julkaisujärjestelmä. WordPress:stä on myös palvelimelle asennettava versio (WordPress.org) Myös http://blogspot.com on ilmainen ja helppokäyttöinen

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

TUTKIMUSOPAS. SPSS-opas

TUTKIMUSOPAS. SPSS-opas TUTKIMUSOPAS SPSS-opas Johdanto Tässä oppaassa esitetään SPSS-tilasto-ohjelman alkeita, kuten Excel-tiedoston avaaminen, tunnuslukujen laskeminen ja uusien muuttujien muodostaminen. Lisäksi esitetään esimerkkien

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

C470E9AC686C

C470E9AC686C INVENTOR 17 VALUOSAN SUUNNITTELU http://help.autodesk.com/view/invntor/2017/enu/?guid=guid-b3cd4078-8480-41c3-9c88- C470E9AC686C About Mold Design in Inventor Mold Design provides integrated mold functionality

Lisätiedot

Optivent ERPA Modbus q

Optivent ERPA Modbus q W 4*W 3 Ø46 mm 3b 3a 3b MM Specifications are subject to alteration. Rätt till ändringar förbehålles. Pidätämme oikeuden muutoksiin. FIFLO GB/FI/SV 06.0 Copyright Fläkt Woods Group 06. All rights reserved.

Lisätiedot

HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI

HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI KÄYTTÄJIEN PÄÄSY SUBSCRIPTION-ETUIHIN Autodesk Subscription sisältää paljon etuja, kuten joustavammat mahdollisuudet käyttää Autodesk-ohjelmistoja. Tämä ohje käy läpi, kuinka

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

4.1 Frekvenssijakauman muodostaminen tietokoneohjelmilla

4.1 Frekvenssijakauman muodostaminen tietokoneohjelmilla 4 Aineiston kuvaaminen numeerisesti 1 4.1 Frekvenssijakauman muodostaminen tietokoneohjelmilla Tarkastellaan lasten syntymäpainon frekvenssijakauman (kuva 1, oikea sarake) muodostamista Excel- ja SPSS-ohjelmalla.

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

TW- LTE 4G/3G. USB- sovitin (USB 2.0)

TW- LTE 4G/3G. USB- sovitin (USB 2.0) TW- LTE 4G/3G USB- sovitin (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 800/1800/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

Business Opening. Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Finnish Norwegian Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Hyvä Herra, Formal, male recipient, name unknown Hyvä Rouva Formal,

Lisätiedot

Teoreettisen filosofian valintakoe 2015

Teoreettisen filosofian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä FTE A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Teoreettisen filosofian valintakoe 2015 Tarkista

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava VAALAN KUNTA TUULISAIMAA OY Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Liite 3. Varjostusmallinnus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.5.2015 P25370 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.9.269

Lisätiedot

Paikkatiedon semanttinen mallinnus, integrointi ja julkaiseminen Case Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO

Paikkatiedon semanttinen mallinnus, integrointi ja julkaiseminen Case Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO Paikkatiedon semanttinen mallinnus, integrointi ja julkaiseminen Case Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO Tomi Kauppinen, Eero Hyvönen, Jari Väätäinen Semantic Computing Research Group (SeCo) http://www.seco.tkk.fi/

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI

HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI OHJELMISTOJEN LATAAMINEN Autodesk Subscription sopimuksella saat kaikki edut irti ohjelmistostasi. Tässä ohjeessa käydään läpi, kuinka voit ladata Subscriptionsopimukseesi sisältyviä

Lisätiedot

DOORSin Spreadsheet export/import

DOORSin Spreadsheet export/import DOORSin Spreadsheet export/import 17.10.2006 SoftQA Oy http/www.softqa.fi/ Pekka Mäkinen Pekka.Makinen@softqa.fi Tietojen siirto DOORSista ja DOORSiin Yhteistyökumppaneilla ei välttämättä ole käytössä

Lisätiedot

Lukkarikone käyttöohje

Lukkarikone käyttöohje Lukkarikone käyttöohje 1 Lukkarikone 1 Lukkarikone osoitteessa https://lukkarikone.seamk.fi on tarkoitettu opiskelijoiden lukujärjestyksien julkaisuun. Lukujärjestyksen voi luoda kolmella eri tavalla,

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

DS-tunnusten haku Outi Jäppinen CIMO

DS-tunnusten haku Outi Jäppinen CIMO DS-tunnusten haku 2013 Outi Jäppinen CIMO 2/2009 DS-tunnukset ECTS- ja DS-tunnusten avulla pyritään edistämään ECTS-järjestelmän sekä tutkintotodistuksen liitteen Diploma Supplementin asianmukaista käyttöä

Lisätiedot

I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010

I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketalous Kuopio Tutkimusmenetelmät Likitalo & Mäkelä I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010 Tässä ohjeessa on mainittu ensi Excelin valinnan/komennon englanninkielinen

Lisätiedot

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 3, viikko 39

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 3, viikko 39 Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 3, viikko 39 H3t1, Exercise 3.1. H3t2, Exercise 3.2. H3t3, Exercise 3.3. H3t4, Exercise 3.4. H3t5 (Exercise 3.1.) 1 3.1. Find the (a) standard form, (b) slack form of the

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145 OX2 9 x N131 x HH145 Rakennuskanta Asuinrakennus Lomarakennus Liike- tai julkinen rakennus Teollinen rakennus Kirkko tai kirkollinen rak. Muu rakennus Allas Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6 mm kirkkaasta turvalasista valmistettua kaarevaa lasiovea jotka avautuvat sisään- ja ulospäin. Ovet kiinnittyvät toisiinsa

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG VE1 SHADOW - Main Result Calculation: 8 x Nordex N131 x HH145m Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please

Lisätiedot

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a , Tuulivoimahanke Layout 9 x N131 x HH145 Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 km 2 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot